REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem bazy danych jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Al. Jerozolimskie 195B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonymprzez Sd Rejonowy dlam. st. Warszawy wwarszawie XIIIWydziaB Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP (zwana dalej Philips ). 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Philips w ramach Programu. 3. Opisany w niniejszym Regulaminie Program prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Opisany w niniejszym Regulaminie Program rozpoczyna się dnia roku, i kończy się Celem Programu jest zapewnienie obsługi posprzedażnej dla klientów (zwanych dalej Klientami ), którzy dokonali zakupu ekspresu Saeco Incanto Executive (model: HD9712/01) GranBaristo (modele: HD8968/01, HD8965/01, HD8966/01, HD8964/01), Exprelia Evo (modele: HD8857/09, HD8855/09) lub Xelsis Evo (modele: HD8954/09, HD8953/19, HD8953/09) oraz są osobami fizycznymi, a zakup Ekspresu został dokonany w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą albo są osobami fizycznymi, prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a zakupu Ekspresu został dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 6. Opisane w niniejszym Regulaminie usługi świadczone przez autoryzowane serwisy Philips na rzecz Klientów w ramach Programu, są bezpłatne wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia wszystkich następujących warunków: a. Ekspres jest na gwarancji, przy czym do okresu gwarancji wlicza się również dodatkowy rok gwarancji, jeśli spełnione zostały warunki opisane w paragrafie 2., punkt 1.; b. Ekspres został zarejestrowany przez Klienta w klubie MyPhilips na stronie w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Rejestracja odbywa się przez stronę c. Nie zaistniały okoliczności wyłączające określone w paragrafie 2, punkt Przystąpienie do Programu oznacza akceptację przez Klienta warunków określonych w Regulaminie. 8. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej na podstronie Promocje pod adresem Klienci mogą również zapoznać się z treścią Regulaminu dzwoniąc na numer telefonu lub wysyłając wiadomość a na adres: Koszt połączenia z BOK to opłata za jedną jednostkę taryfikacyjną wg cennika operatora.

2 9. W czasie działania Programu dla Klientów dostępne jest Biuro Obsługi Klienta (dalej: BOK ) pod numerem telefonu: BOK działa w dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych wolnych od pracy) w godzinach 8:00-18:00. Koszt połączenia z BOK to opłata za jedną jednostkę taryfikacyjną wg cennika operatora. Za pośrednictwem BOK można uzyskać informacje dotyczące zasad funkcjonowania Programu oraz informacje i pomoc w obsłudze Ekspresu. 10. Philips powierza wykonywanie usług w ramach Programu wybranym autoryzowanym serwisom Philips. Pełna lista serwisów, które świadczą usługi w ramach Programu w imieniu Philips opisana została w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 11. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej. 2 Zakres i warunki korzystania z Programu 1. Program obejmuje następujące usługi: a. Pierwsza instalacja ekspresu w domu Klienta wraz ze szkoleniem z zakresu użytkowania i właściwej eksploatacji Ekspresu oraz prezentem powitalnym, w skład którego wchodzi: ½ kg kawy Saeco Gold oraz zestaw do konserwacji ekspresu CA6706/47 (2 x odkamieniacz Saeco, 2 x filtr do wody Brita Intenza +, tabletki odtłuszczające, uszczelki, smar) b. Wykonywanie jeden raz w roku kalendarzowym rocznego przeglądu Ekspresu w domu Klienta, podczas którego przedstawiciel Organizatora wykona: i. Przegląd Ekspresu i ocenę stanu technicznego; ii. Kalibrację ustawień Ekspresu; iii. W razie potrzeby: usunięcie drobnych usterek Ekspresu. W takim wypadku bezpłatna jest usługa serwisowa (koszt pracy serwisanta). Środki odkamieniające, materiały oraz ewentualny koszt części, których wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją, są płatne przez Klienta po jego wcześniejszej akceptacji. c. Dodatkowy rok gwarancji na Ekspres na warunkach określonych w załączonej do Ekspresu karcie gwarancyjnej, liczony od momentu wygaśnięcia gwarancji udzielonej na podstawie dołączonej do Ekspresu karty gwarancyjnej, w przypadku łącznego spełnienia przez Klienta wszystkich poniższych warunków: i. Klient korzystał z pierwszej wizyty instalacyjnej i szkolenia z zakresu użytkowania oraz regularnych przeglądów rocznych Ekspresu, tj.: dwóch przeglądów rocznych w ramach 2-letniego okresu gwarancji w przypadku sprzedaży konsumenckiej oraz jednego przeglądu rocznego w ramach 1-rocznej gwarancji przy zakupie Ekspresu przez Klienta niebędącego konsumentem; oraz

3 ii. Klient zarejestrował dany model Ekspresu na stronie philips.pl/welcome w klubie MyPhilips. d. Door-to-door serwis odbiór i dostawa Ekspresu z i do domu Klienta w razie awarii Ekspresu. 2. Skorzystanie przez Klienta ze wszystkich usług objętych Programu, które zostały określone w pkt. 1 powyżej może nastąpić dopiero po łącznym spełnieniu przez Klienta wszystkich poniższych warunków: a. Dokonanie skutecznej rejestracji w Programie, czyli: i. Skontaktowanie się z Konsultantem Philips dzwoniąc na nr BOK: i podając wymagane do rejestracji dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, model Ekspresu, nr seryjny Ekspresu, numer telefonu; lub ii. Wysłanie formularza kontaktowego dostępnego na stronie b. Zapoznanie się oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; c. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych do realizacji usług objętych Programem oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną; 3. Klient może w ramach Programu zgłosić maksymalnie dwa Ekspresy. 4. Philips określa, że: a. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Klientem w celu umówienia wizyty tego samego dnia, jeśli zamówienie zostało złożone do godz , lub kolejnego dnia, jeśli zamówienie nastąpiło po godzinie 13.00; b. Przedstawiciel wykona zleconą usługę w czasie 72 godz. roboczych od kontaktu telefonicznego z Klientem, chyba że Klient wskaże inny termin. c. Terminy realizacji usługi Pierwsza instalacja i Roczny przegląd odbywają się w godzinach: d. Przyjmowanie zamówień na usługi świadczone w ramach Programu odbywa się pod numerem BOK: , w dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy) w godzinach 8:00-18:00. Koszt połączenia z BOK to opłata za jedną jednostkę taryfikacyjną wg cennika operatora. 5. Serwis świadczący w imieniu Organizatora usługi w ramach Programu ma prawo do naliczenia opłaty za usługę zgodnie z obowiązującym u niego cennikiem aktualnym na dzień otrzymania zlecenia w przypadku, gdy Klient nie spełnia wszystkich warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Aktualny cennik usług świadczonych przez serwisy stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Ponadto serwis świadczący w imieniu Organizatora usługi w ramach Programu ma prawo do naliczenia opłaty za usługę door to door, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik 2 do Regulaminu, jeśli: a. Klient zamówi usługę przynajmniej po raz trzeci w ciągu ostatnich 18 miesięcy i usterka ta oraz przynajmniej dwie wcześniej zgłoszone usterki spowodowane były zakamienieniem Ekspresu.

4 7. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie w każdym momencie, kontaktując się z konsultantem BOK pod nr telefonu lub mailowo na adres: i zgłaszając wniosek o wykasowanie danych Klienta z bazy Programu. 3 Szczegółowe zasady i warunki prawne Programu 1. W trakcie rejestracji do Programu, jak również podczas korzystania z usług Programu, Klient jest zobowiązany do: a. Podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd; b. Aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. 4 Polityka Prywatności 1. Podanie przez Klienta danych osobowych, w szczególności określonych w paragrafie 2., punkt 2 Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 2. Dane, o których mowa w punkcie powyżej będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Programu i promowaniem Organizatora. 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator. 4. Klienci zarejestrowani w Programie mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 5. Na podstawie wyrażonej zgody, Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania Klientowi, na rzecz którego świadczy usługi, informacji marketingowej i handlowej na podany podczas rejestracji adres . 5 Reklamacje 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Programu oraz reklamacje Klient może zgłaszać poprzez telefonicznie pod nr telefonu: oraz na adres mailowy: 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym wystąpiła usterka/zdarzenie będące przedmiotem reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie powiadamia Klienta, co nie stoi jednak na przeszkodzie dochodzenia praw Klienta przed sądem powszechnym. 3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. 5. Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym. 6 Postanowienia końcowe

5 1. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.studiotech.pl, prowadzony jest przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Zamieszkajmy razem ("Promocja" lub Program") jest firma Indesit Company Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy Mercator Medical S.A. prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sklep internetowy Mercator Medical S.A. prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin sklepu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu jest MERCARTOR MEDICAL S.A z siedzibą w Krakowie, przy ul. H. Modrzejewskiej 30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie:

Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KHC (obowiązuje od 31.12.2014 r.) DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie: Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH (sprzedaż na odległość bez umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców (Licencja Dostawcy) Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG,

Bardziej szczegółowo