Zobowiązania bieżące wobec NBP zł Oprogramowania komputerowe zł Rachunek bieżący nostro w banku komercyjnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zobowiązania bieżące wobec NBP 50 000 zł Oprogramowania komputerowe 50 000 zł Rachunek bieżący nostro w banku komercyjnym"

Transkrypt

1 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 1 Zadanie 1 (Sporządzanie bilansu banku) Na podstawie poniższej tabeli sporządź bilans SUPERBANKU S.A. w Szczecinie. Kapitał podstawowy zł Należności przeterminowane z tytułu udzielonych kredytów od: Kapitał z aktualizacji wyceny zł Zenobii Zdziwionej (os. fizyczna nieprowadząca zł działalności gospodarczej). Kwota rezerwy zł Przychody zastrzeżone zł Firmy FESTUNG S.A., kwota rezerwy zł zł Obligacje wyemitowane przez zł powiatu Gryfino, kwota rezerwy zł zł SUPERBANK Rezerwa z tytułu odroczonego podatku zł Dwuletnie obligacje wyemitowane przez zł dochodowego miasto Szczecin Samochód pancerny Mercedes zł Obligacje wyemitowane przez BANK zł WSCHODNI S.A. Umorzenie samochodu pancernego zł Udziały w spółce akcyjnej X. SUPERBANK zł posiada 55% akcji spółki Budynek biurowy firmy UPADLAK przejęty zł Rezerwa obowiązkowa w NBP zł za długi Odpis z tytułu trwałej utraty wartości zł Zobowiązania wobec pracowników zł budynku biurowego Koszty trwających prac rozwojowych zł Akcje PKO B.P. przeznaczone do obrotu zł rozliczane w czasie Zobowiązania bieżące wobec NBP zł Oprogramowania komputerowe zł Rachunek bieżący nostro w banku komercyjnym zł Umorzenie oprogramowania zł Gotówka w skarbcu zł Zysk/strata netto.. zł Należności normalne z tytułu udzielonych Zobowiązania podporządkowane zł kredytów od: firmy KALI Spółka z o.o zł Rezerwy na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji KYSZ Spółka z o. o zł Depozyty terminowe: Kantoru wymiany walut KONIK zł B. Oszczędnego (os. fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) gminy Cedynia zł Naliczone odsetki od depozytu p. B. Oszczędnego (po uwzględnieniu podatku od dochodów kapitałowych) zł zł zł Naliczone odsetki od kredytów normalnych od: PINOKIA Państwowej Szkoły Podstawowej im zł firmy KALI Spółka z o.o zł Naliczone odsetki od depozytu Szkoły zł KYSZ Spółka z o. o zł Narodowego Banku Polskiego w SUPERBANKU zł Kantoru wymiany walut KONIK zł Aktywa z tytułu odroczonego podatku zł gminy Cedynia zł Złoto niemonetarne zł Zadanie 2 (Sporządzanie bilansu banku) Na podstawie poniższej tabeli sporządź bilans ZGREDBANKU S.A. w Pruszkowie Kapitał podstawowy.. zł Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego zł Czeki podróżnicze własnej emisji zł Sprzedane terminowe instrumenty pochodne zł Przychody zastrzeżone zł Przychody pobierane z góry zł Budynek przejęty za długi zł Gotówka zł Czeki podróżnicze obce zł Rachunek bieżący nostro w NBP zł Należności wątpliwe od spółki z o.o zł Rachunek bieżący loro banku komercyjnego zł OCTOPUS Rezerwa na należności wątpliwe zł Udziały w spółce akcyjnej Y. ZGREDBANK zł posiada 15% akcji spółki Kserokopiarka XEROX zł Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości akcji zł Odpis z tytułu trwałej utraty wartości zł Należności od odbiorcy z tytułu sprzedaży zł kserokopiarki aktywów do zbycia Koszty planowego remontu rozliczane w zł Trzyletnie obligacje Skarbu Państwa zł czasie Zobowiązanie wobec dostawcy materiałów biurowych zł Naliczone odsetki od obligacji Skarbu Państwa zł 1

2 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 1 Zadanie 3 (operacje związane z aktywami trwałymi banku) Wybrane konta banku CIUŁACZ S.A w Szczecinie wykazują następują następujące salda początkowe: 032 Środki trwałe w budowie zł 031 Pozostałe środki trwałe zł 030 Nieruchomości zł 039 Umorzenia zł 1100 Konto bieżące nostro zł 100 Gotówka zł 270 Rachunek bieżący zł W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Sprzedano budynek biurowy: a) cena sprzedaży według umowy (wpłata do kasy) zł b) dotychczasowe umorzenie zł c) wartość księgowa sprzedanej nieruchomości zł 2. Zakupiono grunt pod budowę nowej siedziby: a) cena zakupu zł b) opłata notarialna zł 3. Uregulowano przelewem zobowiązanie z tytułu zakupu gruntu (rachunek nostro w NBP) zł 4. Zakupiono licencję, faktura płatna przelewem w ciągu dwóch tygodni zł 5. Sprzedano stan surowy budynku biurowego: a) cena sprzedaży zł b) wartość księgowa (według kosztu wytworzenia) zł 6. W wyniku pożaru spłonął samochód osobowy użytkowany przez prazesa: a) wartość netto zł b) dotychczasowe umorzenie zł c) odszkodowanie na podstawie protokołu z T.U. SKUCHA S.A (do wypłaty w późniejszym terminie) zł 7. Otrzymano fakturę od firmy MEDIA za zakup materiałów biurowych zł 8. W terminie płatności uregulowano zobowiązanie wobec firmy MEDIA. Środki przekazano na rachunek firmy MEDIA, prowadzony w banku CIUŁACZ..... zł 9. Otrzymano w formie aportu nieruchomość od banku BIGGER S.A.: a) wartość otrzymanego aportu według umowy zł b) wartość rynkowa środka trwałego zł 10. Przekazano w drodze darowizny samochód osobowy BMW 750i na rzecz domu spokojnej starości: a) wartość brutto zł b) wartość netto zł Zadanie 4 (operacje związane z aktywami trwałymi banku) Salda wybranych kont Banku Spółdzielczego w miejscowości Bankomatoł przedstawiają się następująco: 100 Gotówka zł 1200 Konto bieżące nostro zł 030 Nieruchomości zł 031 Pozostałe środki trwałe zł 032 Środki trwałe w budowie (modernizacja sieci komputerowej) zł 039 Umorzenia zł Operacje gospodarcze bieżącego okresu: 1. Otrzymano fakturę VAT od firmy Szybka Rozróba za zakup niszczarki do dokumentów o. o. (maszyna wymaga montażu) zł 2. Otrzymano fakturę płatną gotówką za modernizację sieci komputerowej. Uregulowano zobowiązanie (Fa, KW) zł 3. Przyjęto do użytkowania sieć komputerową (OT)..... zł 4. Zaciągnięto dwuletni kredyt inwestycyjny w banku komercyjnym na modernizację kas. Środki wpłynęły na rachunek bieżący nostro zł 5. Zaksięgowano naliczone odsetki od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego (PK) zł 6. Przekazano naliczone odsetki z rachunku bieżącego banku (dot. operacji 5) zł 7. Zaksięgowano miesięczną ratę amortyzacji środków trwałych (PK) zł 8. Otrzymano fakturę VAT za zakupione kamery do kas wymagające montażu: a. cena zakupu zł b. koszty transportu, załadunku i wyładunku zł c. podatek VAT niepodlegający odliczeniu zł 9. Faktura za modernizację punktów kasowych i montaż kamer: a. wartość usługi zł b. VAT 22% niepodlegający odliczeniu zł c. razem zł 10. Zakończono inwestycję związaną z modernizacją kas (OT)..... Zadanie 5 (operacje związane z aktywami trwałymi banku) W związku z brakiem przydatności drukarki laserowej o wartości początkowej zł i dotychczasowym umorzeniem zł dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości zł Zaksięgować operację gospodarczą. 2

3 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 2 Zadanie 1 (Ewidencja udziałów i akcji w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych) W BANKU INWESTOR początkowy wybranych kont księgowych był następujący: 1100 Konto bieżące nostro zł 020 Udziały i akcje w podmiotach finansowych zależnych Podmiot A zł 025 Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych stowarzyszonych Podmiot B zł 027 Udziały mniejszościowe w podmiotach niefinansowych Podmiot C zł 270 Rachunki bieżące (Ma)- Podmiot C zł W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Ze względu na brak przewidywanych korzyści ekonomicznych (spadek kursu) dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości akcji podmiotów finansowych zależnych Podmiot A zł 2. Udzielono dotacji zamiejscowej filii BANKU INWESTOR zł 3. Sprzedano akcje Podmiotu B: a) cena sprzedaży (wpływ na rachunek nostro w NBP) zł b) cena nabycia zł 4. Nastąpił niespodziewany wzrost wartości akcji Podmiotu A. Dokonano zmniejszenia odpisu z tytułu trwałej utraty wartości zł 5. Sprzedano akcje Podmiotu A: a) cena sprzedaży (wpływ na rachunek nostro w NBP) zł b) przeksięgowanie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości zł c) cena nabycia akcji zł 6. Zakupiono udziały w Podmiocie C, zwiększono stan środków na rachunku bieżącym podmiotu zł Posiadane udziały nie oznaczają prawa do sprawowania kontroli lub wywierania znaczącego wpływu na Podmiot C. 7. Ze względu na zwiększenie wartości udziałów w Podmiocie C dokonano odpisu aktualizującego zł Zadanie 2 (Kredyty - operacje z podmiotami niefinansowymi) Zakwalifikuj poszczególne należności, podając kwotę rezerwy celowej, którą bank musi utworzyć. Jaka wartość należności będzie wykazana w bilansie banku? 1. Należność od osoby fizycznej przeterminowana trzy dni: kwota należności zł 2. Należność od spółdzielni mieszkaniowej przeterminowana 42 dni: kwota należności zł 3. Należność od spółki z o. o. postawionej w stan likwidacji kwota należności zł 4. Należność od Stoczni Gdańskiej przeterminowana 7 miesięcy kwota należności zł 5. Należność od Spółdzielni Mieszkaniowej przeterminowana 5 miesięcy kwota należności zł 6. Należność od szpitala przeterminowana 12 miesięcy, poręczona w 60% przez Skarb Państwa kwota należności zł Zadanie 3 (Kredyty - operacje z podmiotami niefinansowymi) Wiedząc, że bank utworzył rezerwy celowe w niżej podanych wielkościach, podaj wartość bilansową należności: 1. Rezerwa celowa na należność przeterminowaną 7 miesięcy zł 2. Rezerwa celowa na należność przeterminowaną 80 dni zł 3. Rezerwa celowa na należność przeterminowaną 4 miesiące zł 4. Rezerwa celowa na należność przeterminowaną 36 dni zł 5. Rezerwa celowa na należność od firmy zarządzającej promami w strefie wolnocłowej zł 6. Rezerwa celowa na należność od firmy, której sytuacja ekonomiczno finansowa może stanowić zagrożenie terminowej spłaty zł 7. Rezerwa celowa na należność od firmy, której sytuacja ekonomiczno finansowa ulega znacznemu pogorszeniu (straty w istotny sposób naruszają aktywa netto) zł Zadanie 4 (Kredyty - operacje z podmiotami niefinansowymi) Adolf Przybył (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) w dniu 1 lipca 200X bank uzyskał kredyt gotówkowy w kwocie 1600 zł. Bank pobrał z góry prowizję w wysokości 1,5%. Termin spłaty kredytu i odsetek ustalono na 30 września. Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi 15% w skali roku a przeterminowanego 30%. W dniu 30 października stwierdzono brak spłaty kredytu i naliczono odsetki za październik, a następnie za listopad i grudzień. 31 grudnia klient wpłacił kwotę kredytu wraz z odsetkami. Zaksięguj następujące operacje gospodarcze: 1. Udzielono kredytu gotówkowego osobie fizycznej zł 2. Pobrano gotówką prowizję 1,5% zł 3. Naliczono odsetki za: a) lipiec zł b) sierpień zł 3

4 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 2 c) wrzesień zł 4. W związku z brakiem spłaty, w dniu 30 października przekwalifikowano należność i odsetki do kategorii pod obserwacją : a) przeniesiono kredyt zł b) przeniesiono odsetki zł c) utworzono rezerwę (1,5% x 1600 zł) zł 5. Naliczono odsetki za październik, listopad i grudzień (30% x 3 x1600 zł/12) zł 6. W związku z opóźnieniem spłaty kredytu i odsetek powyżej trzech miesięcy przekwalifikowano należność do kategorii poniżej standardu : a) przeniesiono kredyt zł b) przeniesiono odsetki... c) utworzono rezerwę (20% x 1600 zł)... d) przeniesiono odsetki z konta przychodów na odsetki zastrzeżone Klient wpłacił do kasy należność wraz z odsetkami w dniu Rozwiązano rezerwę na należności poniżej standardu Przeksięgowano odsetki zastrzeżone na przychody z tytułu odsetek... Zadanie 5 (Kredyty - operacje z podmiotami niefinansowymi) Należność wątpliwa od firmy Solidny Dłużnik Sp. z o. o. w kwocie złotych została przekwalifikowana do należności straconych. Przekwalifikowano również odsetki w kwocie 9000 zł. Ostatecznie zarząd banku podjął decyzję o spisaniu należności w straty. Zaksięgować operacje gospodarcze: 1. Przekwalifikowano ekspozycję kredytową do kategorii należności straconych: a) przeniesiono kredyt b) przeniesiono odsetki c) przeksięgowano rezerwy d) doksięgowano rezerwy do 100% należności 2. Spisano należności w straty. Zadanie 6 (Ewidencja depozytów - podmioty niefinansowe) Spółka z o. o. Nowobogacki posiada w naszym banku podstawowy rachunek bieżący. Stan konta wynosi zł. Saldo początkowe na koncie Gotówka wynosi zł. W kwietniu 2005 miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Utworzono akredytywę na wniosek Spółki Nowobogacki zł 2. Potwierdzono czek Spółki Nowobogacki zł 3. Pobrano prowizję od utworzenia akredytywy i potwierdzenia czeku zł 4. Wypłacono z kasy banku środki z akredytywy zł 5. Przekazano pozostałą kwotę z akredytywy zł 6. Menedżer finansowy podjął decyzję o przelaniu wszystkich środków z rachunku bieżącego na 1 -roczną lokatę terminową (firma korzysta z usług kilku banków) Decyzja została zrealizowana 7. Do banku wpłynął wniosek o przyznanie kredytu i przekazanie środków na rachunek bieżący firmy w wysokości zł. Zadanie 7 (Ewidencja depozytów - podmioty niefinansowe) Zaksięguj operacje gospodarcze, które miały miejsce w Banku Samej Obrony S.A w marcu 2005, zakładając że salda początkowe zostały ujęte na kontach: W marcu miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Wpłata gotówki na rachunek bieżący firmy Przeciętny Inaczej" S.A zł 2. Uznanie rachunku bieżącego firmy Przeciętny Inaczej" S.A z tytułu dokumentów uznaniowych otrzymanych z innego banku (rozrachunki międzybankowe) zł 3. Naliczono odsetki od depozytu terminowego podmiotu niefinansowego Przeciętny Inaczej" S.A zł 4. Postawiono w terminie wymagalności w/w odsetki do dyspozycji klienta na rachunek depozytu terminowego Likwidacja depozytu terminowego wraz z odsetkami - przelew środków na rachunek bieżący klienta zl 6. Blokada środków podmiotu niefinansowego Przeciętny Inaczej" S.A z tytułu otwartej akredytywy zł 7. Spłata pierwszej raty kredytu normalnego z rachunku bieżącego firmy Przeciętny Inaczej" S.A zł 8. Przelew środków z rachunku zablokowanego (akredytywy podmiotu niefinansowego) na rzecz wierzyciela posiadającego rachunek bieżący w innym banku zl 9. Wpłata gotówkowa w kwocie 6090 PLN przez podmiot niefinansowy Przeciętny Inaczej" S.A na depozyt trzymiesięczny w euro (kurs dnia 4,06 zł). Bank prowadzi księgowość dwuwalutową zł 10. Realizacja czeku gotówkowego wystawionego przez firmę Przeciętny Inaczej" S.A zł 4

5 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 3 Zadanie 1 (Operacje z podmiotami finansowymi) W Banku Spółdzielczym w Szczecinku na wybranych kontach wystąpiły następujące salda początkowe: 1100 Konto bieżące nostro zł 100 Gotówka zł 170 Rachunki bankowe zł 170 Kantor Szybki kasiarz zł 170 Poczta Polska zł Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze: 1. Przyjęto depozyt 1 miesięczny w formie gotówkowej od kantoru wymiany walut Szybki kasiarz zł 2. Naliczono odsetki od przyjętego depozytu...20 zł 3. Otrzymano w formie darowizny 10 sztabek złota od kolekcjonera metali szlachetnych nieznanego pochodzenia: a) wartość księgowa zł b) wartość rynkowa zł 4. Postawiono naliczone odsetki od depozytu do dyspozycji klienta na rachunek depozytu terminowego zł 5. Przekazano środki na rachunek rezerwy obowiązkowej (przelew z rachunku bieżącego nostro w NBP) zł 6. Kantor wymiany walut dokonał likwidacji lokaty. Środki zostały przekazane na rachunek bieżący podmiotu Zrealizowano czek rozrachunkowy na rzecz kantoru Szybki kasiarz. Wystawca czeku posiada rachunek bieżący w innym oddziale naszego banku zł 8. Otrzymano fakturę z Zakładu Gazowniczego za zużyty gaz ziemny zł 9. Zapłacono przelewem za fakturę od Zakładu Gazowniczego. Zakład posiada rachunek bieżący w naszym banku Wypłacono gotówką z rachunku bieżącego Poczty Polskiej zł 11. Wpłata własna Poczty Polskiej na rachunek bieżący prowadzony w naszym banku zł 12. Naliczono odsetki od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym (Poczta Polska) zł 13. Potrącono naliczone odsetki z rachunku bieżącego Poczty Polskiej Zakupiono za gotówkę akcje firmy Nie kupuj tych akcji S.A. (podmiot niefinansowy stowarzyszony) zł 15. Pobrano prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bieżącego od: a) kantoru wymiany walut zł b) Poczty Polskiej zł Zadanie 2 (Operacje z podmiotami finansowymi) W Banku MAKAO S.A. na wybranych kontach wystąpiły następujące salda początkowe: 100 Gotówka zł 170 Rachunki bieżące zł 1100 Rachunek bieżący nostro zł 1200 Rachunek bieżący nostro zł Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze: 1. Udzielono kredytu gotówkowego Funduszowi Emerytalnemu Starość nie radość w wysokości. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w banku MAKAO zł 2. Bank pobrał z rachunku bieżącego podmiotu prowizję od udzielonego kredytu zł 3. Naliczono odsetki od udzielonego kredytu za pierwszy miesiąc zł 4. W związku z brakiem spłaty rat kredytu przez fundusz emerytalny przez 1 miesiąc dokonano niezbędnych księgowań związanych z przeniesieniem należności do następnej kategorii zł 5. Bank Spółdzielczy w Cichej Wodzie wpłacił na rachunek bieżący loro kwotę. Środki zostały przekazane na rachunek bieżący nostro banku MAKAO, prowadzony przez ban komercyjny zł 6. Zasilenie kasy w gotówkę z rachunku bieżącego nostro w Banku XXX S.A zł 7. Po upływie trzech miesięcy od terminu spłaty kredytu przez fundusz emerytalny przekwalifikowano należność do kolejnej kategorii Przekazano darowiznę gotówkową na rzecz fundacji Prezydent zł 9. Kantor wymiany walut dokonał wpłaty na własny rachunek bankowy w banku MAKAO zł 10. Środki z rachunku bieżącego kantoru zostały w części przekazane na półroczny depozyt zł 11. Naliczono odsetki od depozytu zł 12. Kwotę odsetek przekazano na rachunek bieżący kantoru zł 5

6 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia Właściciel kantoru dokonał wypłaty środków z rachunku bieżącego na podstawie czeku gotówkowego zł Zadanie 3 (Operacje z podmiotami finansowymi) Towarzystwo ubezpieczeniowe Radość bez powodu otrzymało w dniu 1 marca 200X r. kredyt na okres jednego roku w kwocie zł. Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 15%. Bank pobrał 5% prowizji. Uzyskane środki po uwzględnieniu kwoty prowizji zostały przekazane na rachunek bankowy TU Radość bez powodu. Kredyt, zgodnie z umową, ma być spłacany w równych ratach miesięcznych wraz z odsetkami, pierwszego dnia każdego miesiąca. Przez dwa miesiące raty wraz z odsetkami były spłacane w terminie. Kolejna, trzecia rata kapitałowa wraz z odsetkami nie została wpłacona. 1 miesiąc po planowanym terminie spłaty przekwalifikowano należność i odsetki do kategorii pod obserwacją oraz utworzono rezerwę celową. W dalszym ciągu co miesiąc naliczono odsetki. Po upływie trzech miesięcy przekwalifikowano kredyt oraz odsetki do kategorii poniżej standardu. Mimo sześciu miesięcy przeterminowania kolejne raty kredytu nie były spłacane, co spowodowało przeniesienie należności do kategorii wątpliwych. W grudniu kwota kredytu wraz z odsetkami została w całości spłacona. Polecenia: 1. Sformułuj treść operacji gospodarczych. 2. Zaksięguj operacje związane z zaciągniętym kredytem, przyjmująca założenie, że niezbędna salda są zawarte na kontach SCHEMAT POMOCNICZY DO ROZRACHUNKÓW MIĘDZYBANKOWYCH I MIEDZYODDZIAŁOWYCH 501 Rozrachunki międzybankowe 511 Rozrachunki międzyoddziałowe Zlecenia płatnicze obciążeniowe wysłane Zlecenia płatnicze uznaniowe otrzymane Zlecenia płatnicze obciążeniowe otrzymane Zlecenia płatnicze uznaniowe wysłane Zapłata za zlecenia płatnicze obciążeniowe otrzymane Zapłata za zlecenia płatnicze uznaniowe wysłane Zapłata za zlecenia obciążeniowe wysłane Zapłata za zlecenia uznaniowe otrzymane ZLECENIA PŁATNICZE OBCIĄŻENIOWE WYSTAWIANE DLA DŁUŻNIKA ZLECENIA PŁATNICZE UZNANIOWE WYSTAWIANE PRZEZ DŁUŻNIKA Zadanie 4 (Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe) W Banku BANK NAD BANKAMI na wybranych kontach wystąpiły następujące salda początkowe: 100 Gotówka zł 1100 Konto bieżące nostro zł 1200 Konto bieżące nostro zł 270 Rachunki bieżące zł Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze: 1. Zasilono kasę banku w gotówkę z rachunku bieżącego nostro w NBP zł 2. Bank zrealizował czek gotówkowy Czesława Nienajgorszego, posiadającego rachunek w innym banku zł 3. Celina Nienasycona dokonała wpłaty gotówkowej na podstawie bankowego dowodu wpłaty na rachunek terminowej lokaty 3 miesięcznej zł 4. Bank przyjął od Zdzisława Opornego czek rozrachunkowy potwierdzony do realizacji wystawca czeku posiada rachunek w innym oddziale naszego banku) zł 5. Bank naliczył odsetki za bieżący miesiąc od depozytu terminowego Cecylii Nienasyconej w wysokości 5% w stosunku rocznym Bank przedstawił czeki do wykupu w innym banku (rozrachunki międzybankowe) Wpływ należności na rachunek bankowy nostro w NBP z tytułu: a) rozrachunków międzybankowych b) rozrachunków międzyoddziałowych

7 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 4 Zadanie 1 (Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe zlecenie płatnicze uznaniowe) ROZLICZENIE UZNANIOWYCH ZLECEŃ PŁATNICZYCH Na podstawie poniższych informacji dokonaj pełnego rozrachunku netto dokumentów uznaniowych w ramach rozrachunków międzybankowych: P/O A B C D E SUMA P A x B 18 x C x 13 3 D x 15 E x SUMA O P dokumenty uznaniowe wysłane O dokumenty uznaniowe otrzymane Zadanie 2 (Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe zlecenia płatnicze obciążeniowe) ROZLICZENIE OBCIĄŻENIOWYCH ZLECEŃ PŁATNICZYCH Na podstawie poniższych informacji dokonaj pełnego rozrachunku netto dokumentów obciążeniowych w ramach rozrachunków międzybankowych: P/O A B C D E SUMA P A x B 5 x C x 15 8 D x 10 E x SUMA O P dokumenty obciążeniowe wysłane O dokumenty obciążeniowe otrzymane BANK RACHUNEK NBP SALDO P+O A 3500 B 4000 C 9000 D 1800 E 1500 SUMA BANK RACHUNEK NBP SALDO P+O A 1000 B 5000 C 3800 D 2000 E 2300 SUMA Zadanie 3 (Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe) Stan wybranych kont księgowych centrali i oddziałów Banku był następujący: a) Oddział X 100 Gotówka (banknoty oraz monety) zł 270 Rachunki bieżące Podmiot A zł b) Oddział Y 200 Kredyty zł 270 Rachunki bieżące Podmiot B zł Centrala Banku 1100 Konto bieżące nostro zł 271 Depozyty terminowe i zablokowane zł 600 Kapitał podstawowy zł Operacje bankowe: 1. Podmiot A złożył w macierzystym Oddziale X dyspozycję przekazania (przelewem) środków pieniężnych w kwocie 300 zł z jego rachunku bieżącego na rachunek Podmiotu B prowadzony w Oddziale Y tego samego Banku. Odział X przesłał do Oddziału Y awizo uznaniowe, które zostało zaksięgowane: a) w Oddziale X (wysłane awizo uznaniowe) 300 zł b) w Oddziale Y (otrzymane awizo uznaniowe) 300 zł 2. Podmiot B złożył w macierzystym Oddziale Y dyspozycję przekazania (przelewem) środków pieniężnych w kwocie 800 zł z jego rachunku bieżącego na rachunek Podmiotu A prowadzony w Oddziale X tego samego Banku. Oddział Y przesłał do Oddziału X awizo uznaniowe, które zostało zaksięgowane: a) w Oddziale Y (wysłane awizo uznaniowe) 800 zł b) w Oddziale X (otrzymane awizo uznaniowe) 800 zł 3. Podmiot A złożył w macierzystym Oddziale X dyspozycje przekazania (przelewem) środków pieniężnych w kwocie 500 zł z jego rachunku bieżącego na rzecz swojego kontrahenta posiadającego rachunek bieżący w innym banku. Oddział X wysłał za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej awizo uznaniowe do banku, w którym odbiorca środków pieniężnych posiada rachunek bieżący: a) księgowanie wysłanego awiza uznaniowego w Oddziale X 500 zł b) realizacja awiza (zapłata) z konta bieżącego Centrali Banku 500 zł c) księgowania zamykające rozliczenie międzybankowe na podstawie wewnętrznych dowodów memoriałowych: - w Centrali 500 zł - w Oddziale X 500 zł 4. Osoba fizyczna (określona jako Podmiot C) dokonała wpłaty środków pieniężnych w kwocie zł do kasy Oddziału X w celu dokonania transferu na rachunek podmiotu posiadającego rachunek bieżący w innym banku: a) przyjęcie wpłaty gotówkowej zł b) wysłanie awiza uznaniowego (za pośrednictwem KIR) do banku, w którym ostateczny odbiorca gotówki posiada rachunek bieżący zł c) realizacja awiza (zapłata) z konta bieżącego Centrali Banku zł 7

8 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 4 d) księgowania zamykające rozliczenia międzybankowe na podstawie wewnętrznych dowodów memoriałowych: w Centrali zł w Oddziale X zł Zadanie 4 (Operacje z udziałem środków pieniężnych) W Banku MATKOMAT w Rodzinnym Mieście na kontach księgi głównej znajdują się następujące salda: 100 Gotówka zł 103 Znaki wartościowe zł 200 Kredyty zł 270 Rachunki bieżące (Marian, Sp. z o. o. ) zł 271 Depozyty terminowe i zablokowane zł 279 Odsetki (Ct) zł 550 Dłużnicy różni (należność za czynsz od spółki AJRON za wrzesień) zł 551 Wierzyciele różni (zobowiązanie za dostarczony we wrześniu papier) zł W październiku bieżącego roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Zakupiono za gotówkę metale szlachetne zł 2. Dłużnik AJRON uregulował należność z tytułu czynszu za wrzesień Bank zapłacił gotówką za papier dostarczony (wraz z fakturą) w ubiegłym miesiącu Zakupiono za gotówkę urzędowe blankiety wekslowe Wypłacono gotówkę spółce z o. o. Marian na podstawie czeku gotówkowego zł 6. Sprzedano za gotówkę blankiety wekslowe zł 7. Sprzedano za gotówkę złoto niemonetarne: a. wartość według cen sprzedaży zł b. rozchód według cen nabycia zł 8. Zakupiono za gotówkę znaki opłaty skarbowej zł 9. Kazik Staszewski przekazał czek podróżniczy do realizacji, wystawiony przez bank zagraniczny KAZI- KAS BANKAS O/Wilno. Bank Matkomat gotówkę wypłacił zł 10. Bank zagraniczny KAZIKAS BANKAS dokonał zapłaty z tytułu zrealizowanego czeku, którego był wystawcą. Bank Matkomat posiada rachunek w banku zagranicznym zł 11. Zlikwidowano lokatę 14 dniowa spółki Marian przed terminem. Środki wypłacono gotówką zł 12. W związku z utrzymującym się przez dłuższy okres wysokim kursem światowym złota dokonano przeszacowania wartości posiadanych zasobów o 5% Niestety kursy złota drastycznie opadły. Konieczne było zmniejszenie wartości o 10% Sprzedano za gotówkę znaki opłaty skarbowej zł Zadanie: zaksięgować powyższe operacje gospodarcze. Zadanie 5 (Operacje z udziałem środków pieniężnych, rozrachunki międzybankowe) Bank Łukasz Bank S.A. we Wrocławiu wykazuje na kontach następujące stany początkowe: 100 Gotówka zł 1100 Konto bieżące nostro w NBP zł 101 Czeki podróżnicze zł 102 Złoto niemonetarne zł 270 Rachunki bieżące (Przedsiębiorstwo Robót Wysokościowych Gleba ) zł 200 Kredyty (Polskie Kopalnie Złota Spłukani S.A.) Nie tak dawno miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Wypłacono gotówką zaliczkę na zakup materiałów pierwszej pomocy dla sfrustrowanych klientów. Zaliczkę z ogromnym entuzjazmem odebrał (były już) pracownik Andrzej Zaborczy zł 2. PKZ Spłukani wpłaciło do kasy ratę kredytu zł 3. Sprzedano za gotówkę czek podróżniczy zł 4. Zakupiono za gotówkę złoto niemonetarne zł 5. Udzielono kredytu gotówkowego Spółdzielni Mieszkaniowej Kawałek podłogi : a. kwota należności zł b. pobrana prowizja zł 6. Przedsiębiorstwo Robót Wysokościowych Gleba dokonało wpłaty gotówkowej na własny rachunek bieżący zł 7. Przekazano środki na rachunek rezerwy obowiązkowej zł 8. Sprzedano czeki podróżnicze własnej emisji bankowi Bankomatoł S.A., posiadającemu rachunek loro w naszym banku W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono wystąpienie 10 fałszywych banknotów o nominale 200 zł. Uznano, że kasjer jest odpowiedzialny materialnie. Kwota 200 zł będzie potrącona z wynagrodzenia kasjera w najbliższym miesiącu. 10. Otrzymano awiza (rozrachunki międzybankowe): a. zlecenia płatnicze uznaniowe otrzymane b. zlecenia płatnicze obciążeniowe otrzymane Wystawiono awiza (rozrachunki międzybankowe) a. zlecenia płatnicze uznaniowe wysłane b. zlecenia płatnicze obciążeniowe wysłane Otrzymano na rachunek bieżący nostro w NBP rozliczenie z tytułu należności międzybankowych Przekazano z rachunku bieżącego nostro w NBP rozliczenie z tytułu zobowiązań międzybankowych.... 8

9 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 5 Zadanie 1 (Rozliczenia międzyokresowe kosztów) Bank Knot dokonał zapłaty w formie bezgotówkowej z rachunku bieżącego nostro w Banku MAKAO S.A: 1. za prenumeratę czasopism od X do X w wysokości 1720 zł. 2. czynszu wynajmowanych pomieszczeń biurowych za okres X do X w wysokości złotych. Otworzyć odpowiednie konta (zakładając, że niezbędne salda zostały na nich zawarte), zaksięgować operacje i dokonać rozliczenia czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów za okres od stycznia do czerwca. Zadanie 2 (Rozliczenia międzyokresowe przychodów) Bank Spółdzielczy Szmacianka w Złocieńcu zawarł 1 czerwca umowę wynajmu pomieszczeń biurowych firmie Drawa z Drawska Pomorskiego. Według umowy najmu pomieszczeń firma Drawa będzie opłacała czynsz za wynajmowanie pomieszczeń z dołu (czyli na koniec roku kalendarzowego zaplata gotówką (Sylwester ), każdego roku. Wysokość czynszu rocznego ustalono na złotych. Sformułuj operacje gospodarcze od czerwca do grudnia i dokonaj niezbędnych księgowań zakładając, że najemca rozliczył się w terminie ze swoich zobowiązań. Zadanie 3 (Rozliczenia międzyokresowe kosztów) Bank Bezpieczna Kasa Oszczędności w Ostrowie Wielkopolskim od lutego 200X roku tworzył rezerwę w wysokości zł miesięcznie na poczet wydatków związanych z planowaną modernizacją sieci komputerowej. Planowany termin wykonania prac modernizacyjnych to początek lipca 200X r. Ostatnia rata rezerwy przypada na czerwiec. Bank otrzymał rachunek na kwotę złotych za wykonanie kompleksowych prac i sprzęt. Bank uregulował zobowiązanie przelewem 15 lipca 200X. Sformułuj i zaksięguj operacje gospodarcze. Zadanie 4 (Bankowe operacje różne) W Banku Świętokrzyskim w miejscowości Kielce salda wybranych kont są następujące: 100 Gotówka zł 210 Kredyty zł 270 Rachunki bieżące zł Zaksięguj następujące operacje gospodarcze. 1. Otrzymano i rozliczono rachunek za prenumeratę czasopism za pierwsze półrocze zł 2. Otrzymano gotówką czynsz za wynajem pomieszczeń za pierwszy kwartał b.r zł 3. Przeksięgowano koszt prenumeraty przypadającej na styczeń Rozliczono przychód przypadający na styczeń (z tytułu wynajmu pomieszczeń) Spółka Gamoń złożyła weksel do dyskonta na 90 dni (zaksięguj dyskonto) a. wartość nominalna (nie zawiera dyskonta) zł b. dyskonto 20 % (w skali roku) Zaliczono dyskonto do przychodów za okres 30 dni Przekazano zaliczkę na poczet budowy nowych środków trwałych (wykonawca ma rachunek w innym banku) zł 8. Naliczono odsetki od należności poniżej standardu zł 9. Kredytobiorca uregulował zobowiązanie z tytułu odsetek z rachunku bieżącego Przeniesiono odsetki zastrzeżone na przychody banku Zadanie 5 (Bankowe operacje różne) W banku BANG BANG w Lucky Luckowie na kontach występowały następujące salda: 100 Gotówka zł 501 Rozrachunki międzybankowe (Dt) zł (Ct) zł 270 Rachunki bieżące zł 240 Kredyty zł 1. Potwierdzenie rozrachunków międzybankowych (uregulowano należności i zobowiązania) a) uznań otrzymanych i obciążeń wysłanych b) uznań wysłanych i obciążeń otrzymanych Otrzymano i rozliczono fakturę VAT za reklamę za pierwsze półrocze: a) wartość netto zł b) podatek VAT zł c) Razem brutto zł 3. Rozliczono koszt reklamy. przypadający na bieżący miesiąc Naliczono odsetki od należności straconych zł Zadanie 6 (Bankowe operacje różne) W Banku XXL w Wielkim Rozmiarze salda wybranych kont przedstawiają się następująco: 100 Gotówka zł 553 Rozliczenia publicznoprawne (Ct) zł 210 Kredyty zł Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze: 1. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów zł 2. Uregulowano za pośrednictwem NBP zobowiązania z tytułu podatku wobec budżetu Pracownik przedstawił fakturę VAT jako rozliczenie z zaliczki: a. wartość netto zł 9

10 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 5 b. podatek VAT niepodlegający odliczeniu zł c. wartość brutto zł 4. Pracownik zwrócił do kasy nie wykorzystaną część zaliczki Potrącono z rachunku bieżącego ratę kredytu osoby fizycznej zł 6. Awiza wysłane: a. uznaniowe zł b. obciążeniowe zł 7. Awiza otrzymane: a. uznaniowe zł b. obciążeniowe zł 8. Otrzymano potwierdzenie rozliczenia awiz wysłanych: a. uznaniowych b. obciążeniowych Otrzymano potwierdzenie rozliczenia awiz otrzymanych: a. uznaniowych b. obciążeniowych Naliczono odsetki od należności poniżej standardu zł 11. Kredytobiorca zapłacił odsetki od należności poniżej standardu z rachunku bieżącego zł 12. Przeksięgowanie odsetek zastrzeżonych na przychody banku Zadanie 7 (Ewidencja własnych papierów wartościowych) Bank komercyjny w Koszalinie wyemitował na początku okresu sprawozdawczego 800 sztuk rocznych obligacji w celu zwiększenia stanu środków pieniężnych. Wartość nominalna obligacji wynosiła 68 zł/szt., a jednostkowa cena sprzedaży 77 zł/szt. Środki pieniężne za sprzedane obligacje wpłynęły na rachunek bieżący nostro w NBP. Premię rozlicza się miesięcznie w ciągu całego okresu do wykupu obligacji. Oprocentowanie wyemitowanych obligacji wynosi 20% w stosunku rocznym i jest naliczane za okresy miesięczne. W ustalonym terminie bank wykupił wraz z odsetkami, dokonując płatności przelewem. Na początek okresu na kontach występowały następujące salda początkowe: 100 Gotówka zł 1100 Konto bieżące nostro zł Sformułować i zaksięgować operacje wynikające z treści zadania. Rozliczyć premię i odsetki od obligacji wyemitowanych przez bank. Zadanie 8 (Ewidencja papierów wartościowych przedstawiających prawo do kapitału) Zaksięgować poniższe operacje gospodarcze, zakładając że na kontach znajdują się niezbędne salda: 1. Zakupiono 1000 szt. akcji przeznaczonych do obrotu po 49 zł za pośrednictwem rachunku nostro w NBP zł 2. Sprzedano 600 szt. akcji: a. według cen sprzedaży 60 zł/szt zł b. według cen nabycia zł 3. Zapłata prowizji maklerskiej (2% od obrotu) zł 4. Przeksięgowanie wyniku ze sprzedaży zł 5. Zmniejszenie wartości akcji do aktualnej ceny rynkowej (do 45 zł 400 x 4 zł) zł Zadanie 9 (Ewidencja papierów wartościowych utrzymywanymi do terminu zapadalności) Zakupiono 10 szt. 3 letnich obligacji o rocznym oprocentowaniu 6%. cena nominalna obligacji wynosi 100 zł, cena nabycia 100,5 zł. Sformułować operacje gospodarcze i rozliczyć w czasie: (dla pierwszego roku). a) różnice pomiędzy ceną nabycia a ceną nominalną, b) należne odsetki Zadanie 10 (Ewidencja papierów wartościowych operacje różne) Na wybranych kontach wystąpiły następujące salda początkowe: 410 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (przedstawiające prawo do kapitału) zł 411 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (nieprzedstawiające prawa do kapitału) zł 420 Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (przedstawiające prawo do kapitału) zł 421 Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (nieprzedstawiające prawa do kapitału) zł 430 Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności zł Zaksięgować kolejne operacje gospodarcze związane ze zmianą wartości papierów wartościowych: 1. Ujęto w ewidencji zwiększenie wartości papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, nieprzedstawiających prawa do kapitału zł 2. Ujęto w ewidencji zwiększenie wartości papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, przedstawiających prawo do kapitału zł 3. Ujęto w ewidencji zmniejszenie wartości papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, nieprzedstawiających prawa do kapitału zł 4. Ujęto w ewidencji zwiększenie wartości papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, przedstawiających prawo do kapitału zł 5. Zaksięgowano odpis z tytułu trwałej utraty wartości papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności zł 6. W związku ze wzrostem wartości papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności, zmniejszono odpis z tytułu trwałej utraty wartości zł 10

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ dr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, www.honko.oz.pl

RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ dr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, www.honko.oz.pl Temat 1: Bilans banku Zadanie 1.1. (Sporządzanie bilansu banku) Na podstawie poniższej tabeli sporządź bilans SUPERBANKU S.A. w Szczecinie. Kapitał podstawowy 950 000 zł Należności przeterminowane z tytułu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 50

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 50 WZORCOWY PLAN KONT DLA BANKÓW (2011) ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje 2 Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziały i akcje mniejszościowe 20 Udziały

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

cza Otwórz konta stanami pocz tkowymi i zaksi guj operacje gospodarcze: Po zaksi

cza Otwórz konta stanami pocz tkowymi i zaksi guj operacje gospodarcze: Po zaksi GR I Salda początkowe wybranych kont w spółce z o.o Tęcza są następujące: Środki trwałe 60 000zł,- Umorzenie środków trwałych 5 000zł,- Wartości niematerialne i prawne 6 000zł,- Umorzenie wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BILANS AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Udziały (akcje) własne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI. Aktywa inwestycyjne. Aktywa pieniężne - uzupełnienie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI. Aktywa inwestycyjne. Aktywa pieniężne - uzupełnienie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Aktywa inwestycyjne Aktywa pieniężne - uzupełnienie Aktywa inwestycyjne dodatkowy slajd III. Inwestycje krótkoterminowe w bilansie 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK Według MSR 39 i Rozp Min.Fin. sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych klasyfikacja instrumentów finansowych: WYCENA AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 ZADANIA POWTÓRZENIOWE PRZED II KOLOKWIUM Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI ZADANIE 1 Firma Dyktator mody spółka z o. o. (podatnik VAT) zajmuje się wytwarzaniem eleganckich garniturów dla panów w różnym

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Dr Jan Zaunar 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Temat Nr 1: Cechy szczególne banku jako przedsiębiorstwa 1. Podstawowe kierunki działalności banku W odróżnieniu od zwykłych przedsiębiorstw, które

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo