Zobowiązania bieżące wobec NBP zł Oprogramowania komputerowe zł Rachunek bieżący nostro w banku komercyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zobowiązania bieżące wobec NBP 50 000 zł Oprogramowania komputerowe 50 000 zł Rachunek bieżący nostro w banku komercyjnym"

Transkrypt

1 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 1 Zadanie 1 (Sporządzanie bilansu banku) Na podstawie poniższej tabeli sporządź bilans SUPERBANKU S.A. w Szczecinie. Kapitał podstawowy zł Należności przeterminowane z tytułu udzielonych kredytów od: Kapitał z aktualizacji wyceny zł Zenobii Zdziwionej (os. fizyczna nieprowadząca zł działalności gospodarczej). Kwota rezerwy zł Przychody zastrzeżone zł Firmy FESTUNG S.A., kwota rezerwy zł zł Obligacje wyemitowane przez zł powiatu Gryfino, kwota rezerwy zł zł SUPERBANK Rezerwa z tytułu odroczonego podatku zł Dwuletnie obligacje wyemitowane przez zł dochodowego miasto Szczecin Samochód pancerny Mercedes zł Obligacje wyemitowane przez BANK zł WSCHODNI S.A. Umorzenie samochodu pancernego zł Udziały w spółce akcyjnej X. SUPERBANK zł posiada 55% akcji spółki Budynek biurowy firmy UPADLAK przejęty zł Rezerwa obowiązkowa w NBP zł za długi Odpis z tytułu trwałej utraty wartości zł Zobowiązania wobec pracowników zł budynku biurowego Koszty trwających prac rozwojowych zł Akcje PKO B.P. przeznaczone do obrotu zł rozliczane w czasie Zobowiązania bieżące wobec NBP zł Oprogramowania komputerowe zł Rachunek bieżący nostro w banku komercyjnym zł Umorzenie oprogramowania zł Gotówka w skarbcu zł Zysk/strata netto.. zł Należności normalne z tytułu udzielonych Zobowiązania podporządkowane zł kredytów od: firmy KALI Spółka z o.o zł Rezerwy na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji KYSZ Spółka z o. o zł Depozyty terminowe: Kantoru wymiany walut KONIK zł B. Oszczędnego (os. fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) gminy Cedynia zł Naliczone odsetki od depozytu p. B. Oszczędnego (po uwzględnieniu podatku od dochodów kapitałowych) zł zł zł Naliczone odsetki od kredytów normalnych od: PINOKIA Państwowej Szkoły Podstawowej im zł firmy KALI Spółka z o.o zł Naliczone odsetki od depozytu Szkoły zł KYSZ Spółka z o. o zł Narodowego Banku Polskiego w SUPERBANKU zł Kantoru wymiany walut KONIK zł Aktywa z tytułu odroczonego podatku zł gminy Cedynia zł Złoto niemonetarne zł Zadanie 2 (Sporządzanie bilansu banku) Na podstawie poniższej tabeli sporządź bilans ZGREDBANKU S.A. w Pruszkowie Kapitał podstawowy.. zł Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego zł Czeki podróżnicze własnej emisji zł Sprzedane terminowe instrumenty pochodne zł Przychody zastrzeżone zł Przychody pobierane z góry zł Budynek przejęty za długi zł Gotówka zł Czeki podróżnicze obce zł Rachunek bieżący nostro w NBP zł Należności wątpliwe od spółki z o.o zł Rachunek bieżący loro banku komercyjnego zł OCTOPUS Rezerwa na należności wątpliwe zł Udziały w spółce akcyjnej Y. ZGREDBANK zł posiada 15% akcji spółki Kserokopiarka XEROX zł Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości akcji zł Odpis z tytułu trwałej utraty wartości zł Należności od odbiorcy z tytułu sprzedaży zł kserokopiarki aktywów do zbycia Koszty planowego remontu rozliczane w zł Trzyletnie obligacje Skarbu Państwa zł czasie Zobowiązanie wobec dostawcy materiałów biurowych zł Naliczone odsetki od obligacji Skarbu Państwa zł 1

2 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 1 Zadanie 3 (operacje związane z aktywami trwałymi banku) Wybrane konta banku CIUŁACZ S.A w Szczecinie wykazują następują następujące salda początkowe: 032 Środki trwałe w budowie zł 031 Pozostałe środki trwałe zł 030 Nieruchomości zł 039 Umorzenia zł 1100 Konto bieżące nostro zł 100 Gotówka zł 270 Rachunek bieżący zł W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Sprzedano budynek biurowy: a) cena sprzedaży według umowy (wpłata do kasy) zł b) dotychczasowe umorzenie zł c) wartość księgowa sprzedanej nieruchomości zł 2. Zakupiono grunt pod budowę nowej siedziby: a) cena zakupu zł b) opłata notarialna zł 3. Uregulowano przelewem zobowiązanie z tytułu zakupu gruntu (rachunek nostro w NBP) zł 4. Zakupiono licencję, faktura płatna przelewem w ciągu dwóch tygodni zł 5. Sprzedano stan surowy budynku biurowego: a) cena sprzedaży zł b) wartość księgowa (według kosztu wytworzenia) zł 6. W wyniku pożaru spłonął samochód osobowy użytkowany przez prazesa: a) wartość netto zł b) dotychczasowe umorzenie zł c) odszkodowanie na podstawie protokołu z T.U. SKUCHA S.A (do wypłaty w późniejszym terminie) zł 7. Otrzymano fakturę od firmy MEDIA za zakup materiałów biurowych zł 8. W terminie płatności uregulowano zobowiązanie wobec firmy MEDIA. Środki przekazano na rachunek firmy MEDIA, prowadzony w banku CIUŁACZ..... zł 9. Otrzymano w formie aportu nieruchomość od banku BIGGER S.A.: a) wartość otrzymanego aportu według umowy zł b) wartość rynkowa środka trwałego zł 10. Przekazano w drodze darowizny samochód osobowy BMW 750i na rzecz domu spokojnej starości: a) wartość brutto zł b) wartość netto zł Zadanie 4 (operacje związane z aktywami trwałymi banku) Salda wybranych kont Banku Spółdzielczego w miejscowości Bankomatoł przedstawiają się następująco: 100 Gotówka zł 1200 Konto bieżące nostro zł 030 Nieruchomości zł 031 Pozostałe środki trwałe zł 032 Środki trwałe w budowie (modernizacja sieci komputerowej) zł 039 Umorzenia zł Operacje gospodarcze bieżącego okresu: 1. Otrzymano fakturę VAT od firmy Szybka Rozróba za zakup niszczarki do dokumentów o. o. (maszyna wymaga montażu) zł 2. Otrzymano fakturę płatną gotówką za modernizację sieci komputerowej. Uregulowano zobowiązanie (Fa, KW) zł 3. Przyjęto do użytkowania sieć komputerową (OT)..... zł 4. Zaciągnięto dwuletni kredyt inwestycyjny w banku komercyjnym na modernizację kas. Środki wpłynęły na rachunek bieżący nostro zł 5. Zaksięgowano naliczone odsetki od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego (PK) zł 6. Przekazano naliczone odsetki z rachunku bieżącego banku (dot. operacji 5) zł 7. Zaksięgowano miesięczną ratę amortyzacji środków trwałych (PK) zł 8. Otrzymano fakturę VAT za zakupione kamery do kas wymagające montażu: a. cena zakupu zł b. koszty transportu, załadunku i wyładunku zł c. podatek VAT niepodlegający odliczeniu zł 9. Faktura za modernizację punktów kasowych i montaż kamer: a. wartość usługi zł b. VAT 22% niepodlegający odliczeniu zł c. razem zł 10. Zakończono inwestycję związaną z modernizacją kas (OT)..... Zadanie 5 (operacje związane z aktywami trwałymi banku) W związku z brakiem przydatności drukarki laserowej o wartości początkowej zł i dotychczasowym umorzeniem zł dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości zł Zaksięgować operację gospodarczą. 2

3 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 2 Zadanie 1 (Ewidencja udziałów i akcji w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych) W BANKU INWESTOR początkowy wybranych kont księgowych był następujący: 1100 Konto bieżące nostro zł 020 Udziały i akcje w podmiotach finansowych zależnych Podmiot A zł 025 Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych stowarzyszonych Podmiot B zł 027 Udziały mniejszościowe w podmiotach niefinansowych Podmiot C zł 270 Rachunki bieżące (Ma)- Podmiot C zł W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Ze względu na brak przewidywanych korzyści ekonomicznych (spadek kursu) dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości akcji podmiotów finansowych zależnych Podmiot A zł 2. Udzielono dotacji zamiejscowej filii BANKU INWESTOR zł 3. Sprzedano akcje Podmiotu B: a) cena sprzedaży (wpływ na rachunek nostro w NBP) zł b) cena nabycia zł 4. Nastąpił niespodziewany wzrost wartości akcji Podmiotu A. Dokonano zmniejszenia odpisu z tytułu trwałej utraty wartości zł 5. Sprzedano akcje Podmiotu A: a) cena sprzedaży (wpływ na rachunek nostro w NBP) zł b) przeksięgowanie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości zł c) cena nabycia akcji zł 6. Zakupiono udziały w Podmiocie C, zwiększono stan środków na rachunku bieżącym podmiotu zł Posiadane udziały nie oznaczają prawa do sprawowania kontroli lub wywierania znaczącego wpływu na Podmiot C. 7. Ze względu na zwiększenie wartości udziałów w Podmiocie C dokonano odpisu aktualizującego zł Zadanie 2 (Kredyty - operacje z podmiotami niefinansowymi) Zakwalifikuj poszczególne należności, podając kwotę rezerwy celowej, którą bank musi utworzyć. Jaka wartość należności będzie wykazana w bilansie banku? 1. Należność od osoby fizycznej przeterminowana trzy dni: kwota należności zł 2. Należność od spółdzielni mieszkaniowej przeterminowana 42 dni: kwota należności zł 3. Należność od spółki z o. o. postawionej w stan likwidacji kwota należności zł 4. Należność od Stoczni Gdańskiej przeterminowana 7 miesięcy kwota należności zł 5. Należność od Spółdzielni Mieszkaniowej przeterminowana 5 miesięcy kwota należności zł 6. Należność od szpitala przeterminowana 12 miesięcy, poręczona w 60% przez Skarb Państwa kwota należności zł Zadanie 3 (Kredyty - operacje z podmiotami niefinansowymi) Wiedząc, że bank utworzył rezerwy celowe w niżej podanych wielkościach, podaj wartość bilansową należności: 1. Rezerwa celowa na należność przeterminowaną 7 miesięcy zł 2. Rezerwa celowa na należność przeterminowaną 80 dni zł 3. Rezerwa celowa na należność przeterminowaną 4 miesiące zł 4. Rezerwa celowa na należność przeterminowaną 36 dni zł 5. Rezerwa celowa na należność od firmy zarządzającej promami w strefie wolnocłowej zł 6. Rezerwa celowa na należność od firmy, której sytuacja ekonomiczno finansowa może stanowić zagrożenie terminowej spłaty zł 7. Rezerwa celowa na należność od firmy, której sytuacja ekonomiczno finansowa ulega znacznemu pogorszeniu (straty w istotny sposób naruszają aktywa netto) zł Zadanie 4 (Kredyty - operacje z podmiotami niefinansowymi) Adolf Przybył (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) w dniu 1 lipca 200X bank uzyskał kredyt gotówkowy w kwocie 1600 zł. Bank pobrał z góry prowizję w wysokości 1,5%. Termin spłaty kredytu i odsetek ustalono na 30 września. Nominalne oprocentowanie kredytu wynosi 15% w skali roku a przeterminowanego 30%. W dniu 30 października stwierdzono brak spłaty kredytu i naliczono odsetki za październik, a następnie za listopad i grudzień. 31 grudnia klient wpłacił kwotę kredytu wraz z odsetkami. Zaksięguj następujące operacje gospodarcze: 1. Udzielono kredytu gotówkowego osobie fizycznej zł 2. Pobrano gotówką prowizję 1,5% zł 3. Naliczono odsetki za: a) lipiec zł b) sierpień zł 3

4 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 2 c) wrzesień zł 4. W związku z brakiem spłaty, w dniu 30 października przekwalifikowano należność i odsetki do kategorii pod obserwacją : a) przeniesiono kredyt zł b) przeniesiono odsetki zł c) utworzono rezerwę (1,5% x 1600 zł) zł 5. Naliczono odsetki za październik, listopad i grudzień (30% x 3 x1600 zł/12) zł 6. W związku z opóźnieniem spłaty kredytu i odsetek powyżej trzech miesięcy przekwalifikowano należność do kategorii poniżej standardu : a) przeniesiono kredyt zł b) przeniesiono odsetki... c) utworzono rezerwę (20% x 1600 zł)... d) przeniesiono odsetki z konta przychodów na odsetki zastrzeżone Klient wpłacił do kasy należność wraz z odsetkami w dniu Rozwiązano rezerwę na należności poniżej standardu Przeksięgowano odsetki zastrzeżone na przychody z tytułu odsetek... Zadanie 5 (Kredyty - operacje z podmiotami niefinansowymi) Należność wątpliwa od firmy Solidny Dłużnik Sp. z o. o. w kwocie złotych została przekwalifikowana do należności straconych. Przekwalifikowano również odsetki w kwocie 9000 zł. Ostatecznie zarząd banku podjął decyzję o spisaniu należności w straty. Zaksięgować operacje gospodarcze: 1. Przekwalifikowano ekspozycję kredytową do kategorii należności straconych: a) przeniesiono kredyt b) przeniesiono odsetki c) przeksięgowano rezerwy d) doksięgowano rezerwy do 100% należności 2. Spisano należności w straty. Zadanie 6 (Ewidencja depozytów - podmioty niefinansowe) Spółka z o. o. Nowobogacki posiada w naszym banku podstawowy rachunek bieżący. Stan konta wynosi zł. Saldo początkowe na koncie Gotówka wynosi zł. W kwietniu 2005 miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Utworzono akredytywę na wniosek Spółki Nowobogacki zł 2. Potwierdzono czek Spółki Nowobogacki zł 3. Pobrano prowizję od utworzenia akredytywy i potwierdzenia czeku zł 4. Wypłacono z kasy banku środki z akredytywy zł 5. Przekazano pozostałą kwotę z akredytywy zł 6. Menedżer finansowy podjął decyzję o przelaniu wszystkich środków z rachunku bieżącego na 1 -roczną lokatę terminową (firma korzysta z usług kilku banków) Decyzja została zrealizowana 7. Do banku wpłynął wniosek o przyznanie kredytu i przekazanie środków na rachunek bieżący firmy w wysokości zł. Zadanie 7 (Ewidencja depozytów - podmioty niefinansowe) Zaksięguj operacje gospodarcze, które miały miejsce w Banku Samej Obrony S.A w marcu 2005, zakładając że salda początkowe zostały ujęte na kontach: W marcu miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Wpłata gotówki na rachunek bieżący firmy Przeciętny Inaczej" S.A zł 2. Uznanie rachunku bieżącego firmy Przeciętny Inaczej" S.A z tytułu dokumentów uznaniowych otrzymanych z innego banku (rozrachunki międzybankowe) zł 3. Naliczono odsetki od depozytu terminowego podmiotu niefinansowego Przeciętny Inaczej" S.A zł 4. Postawiono w terminie wymagalności w/w odsetki do dyspozycji klienta na rachunek depozytu terminowego Likwidacja depozytu terminowego wraz z odsetkami - przelew środków na rachunek bieżący klienta zl 6. Blokada środków podmiotu niefinansowego Przeciętny Inaczej" S.A z tytułu otwartej akredytywy zł 7. Spłata pierwszej raty kredytu normalnego z rachunku bieżącego firmy Przeciętny Inaczej" S.A zł 8. Przelew środków z rachunku zablokowanego (akredytywy podmiotu niefinansowego) na rzecz wierzyciela posiadającego rachunek bieżący w innym banku zl 9. Wpłata gotówkowa w kwocie 6090 PLN przez podmiot niefinansowy Przeciętny Inaczej" S.A na depozyt trzymiesięczny w euro (kurs dnia 4,06 zł). Bank prowadzi księgowość dwuwalutową zł 10. Realizacja czeku gotówkowego wystawionego przez firmę Przeciętny Inaczej" S.A zł 4

5 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 3 Zadanie 1 (Operacje z podmiotami finansowymi) W Banku Spółdzielczym w Szczecinku na wybranych kontach wystąpiły następujące salda początkowe: 1100 Konto bieżące nostro zł 100 Gotówka zł 170 Rachunki bankowe zł 170 Kantor Szybki kasiarz zł 170 Poczta Polska zł Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze: 1. Przyjęto depozyt 1 miesięczny w formie gotówkowej od kantoru wymiany walut Szybki kasiarz zł 2. Naliczono odsetki od przyjętego depozytu...20 zł 3. Otrzymano w formie darowizny 10 sztabek złota od kolekcjonera metali szlachetnych nieznanego pochodzenia: a) wartość księgowa zł b) wartość rynkowa zł 4. Postawiono naliczone odsetki od depozytu do dyspozycji klienta na rachunek depozytu terminowego zł 5. Przekazano środki na rachunek rezerwy obowiązkowej (przelew z rachunku bieżącego nostro w NBP) zł 6. Kantor wymiany walut dokonał likwidacji lokaty. Środki zostały przekazane na rachunek bieżący podmiotu Zrealizowano czek rozrachunkowy na rzecz kantoru Szybki kasiarz. Wystawca czeku posiada rachunek bieżący w innym oddziale naszego banku zł 8. Otrzymano fakturę z Zakładu Gazowniczego za zużyty gaz ziemny zł 9. Zapłacono przelewem za fakturę od Zakładu Gazowniczego. Zakład posiada rachunek bieżący w naszym banku Wypłacono gotówką z rachunku bieżącego Poczty Polskiej zł 11. Wpłata własna Poczty Polskiej na rachunek bieżący prowadzony w naszym banku zł 12. Naliczono odsetki od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym (Poczta Polska) zł 13. Potrącono naliczone odsetki z rachunku bieżącego Poczty Polskiej Zakupiono za gotówkę akcje firmy Nie kupuj tych akcji S.A. (podmiot niefinansowy stowarzyszony) zł 15. Pobrano prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bieżącego od: a) kantoru wymiany walut zł b) Poczty Polskiej zł Zadanie 2 (Operacje z podmiotami finansowymi) W Banku MAKAO S.A. na wybranych kontach wystąpiły następujące salda początkowe: 100 Gotówka zł 170 Rachunki bieżące zł 1100 Rachunek bieżący nostro zł 1200 Rachunek bieżący nostro zł Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze: 1. Udzielono kredytu gotówkowego Funduszowi Emerytalnemu Starość nie radość w wysokości. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w banku MAKAO zł 2. Bank pobrał z rachunku bieżącego podmiotu prowizję od udzielonego kredytu zł 3. Naliczono odsetki od udzielonego kredytu za pierwszy miesiąc zł 4. W związku z brakiem spłaty rat kredytu przez fundusz emerytalny przez 1 miesiąc dokonano niezbędnych księgowań związanych z przeniesieniem należności do następnej kategorii zł 5. Bank Spółdzielczy w Cichej Wodzie wpłacił na rachunek bieżący loro kwotę. Środki zostały przekazane na rachunek bieżący nostro banku MAKAO, prowadzony przez ban komercyjny zł 6. Zasilenie kasy w gotówkę z rachunku bieżącego nostro w Banku XXX S.A zł 7. Po upływie trzech miesięcy od terminu spłaty kredytu przez fundusz emerytalny przekwalifikowano należność do kolejnej kategorii Przekazano darowiznę gotówkową na rzecz fundacji Prezydent zł 9. Kantor wymiany walut dokonał wpłaty na własny rachunek bankowy w banku MAKAO zł 10. Środki z rachunku bieżącego kantoru zostały w części przekazane na półroczny depozyt zł 11. Naliczono odsetki od depozytu zł 12. Kwotę odsetek przekazano na rachunek bieżący kantoru zł 5

6 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia Właściciel kantoru dokonał wypłaty środków z rachunku bieżącego na podstawie czeku gotówkowego zł Zadanie 3 (Operacje z podmiotami finansowymi) Towarzystwo ubezpieczeniowe Radość bez powodu otrzymało w dniu 1 marca 200X r. kredyt na okres jednego roku w kwocie zł. Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 15%. Bank pobrał 5% prowizji. Uzyskane środki po uwzględnieniu kwoty prowizji zostały przekazane na rachunek bankowy TU Radość bez powodu. Kredyt, zgodnie z umową, ma być spłacany w równych ratach miesięcznych wraz z odsetkami, pierwszego dnia każdego miesiąca. Przez dwa miesiące raty wraz z odsetkami były spłacane w terminie. Kolejna, trzecia rata kapitałowa wraz z odsetkami nie została wpłacona. 1 miesiąc po planowanym terminie spłaty przekwalifikowano należność i odsetki do kategorii pod obserwacją oraz utworzono rezerwę celową. W dalszym ciągu co miesiąc naliczono odsetki. Po upływie trzech miesięcy przekwalifikowano kredyt oraz odsetki do kategorii poniżej standardu. Mimo sześciu miesięcy przeterminowania kolejne raty kredytu nie były spłacane, co spowodowało przeniesienie należności do kategorii wątpliwych. W grudniu kwota kredytu wraz z odsetkami została w całości spłacona. Polecenia: 1. Sformułuj treść operacji gospodarczych. 2. Zaksięguj operacje związane z zaciągniętym kredytem, przyjmująca założenie, że niezbędna salda są zawarte na kontach SCHEMAT POMOCNICZY DO ROZRACHUNKÓW MIĘDZYBANKOWYCH I MIEDZYODDZIAŁOWYCH 501 Rozrachunki międzybankowe 511 Rozrachunki międzyoddziałowe Zlecenia płatnicze obciążeniowe wysłane Zlecenia płatnicze uznaniowe otrzymane Zlecenia płatnicze obciążeniowe otrzymane Zlecenia płatnicze uznaniowe wysłane Zapłata za zlecenia płatnicze obciążeniowe otrzymane Zapłata za zlecenia płatnicze uznaniowe wysłane Zapłata za zlecenia obciążeniowe wysłane Zapłata za zlecenia uznaniowe otrzymane ZLECENIA PŁATNICZE OBCIĄŻENIOWE WYSTAWIANE DLA DŁUŻNIKA ZLECENIA PŁATNICZE UZNANIOWE WYSTAWIANE PRZEZ DŁUŻNIKA Zadanie 4 (Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe) W Banku BANK NAD BANKAMI na wybranych kontach wystąpiły następujące salda początkowe: 100 Gotówka zł 1100 Konto bieżące nostro zł 1200 Konto bieżące nostro zł 270 Rachunki bieżące zł Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze: 1. Zasilono kasę banku w gotówkę z rachunku bieżącego nostro w NBP zł 2. Bank zrealizował czek gotówkowy Czesława Nienajgorszego, posiadającego rachunek w innym banku zł 3. Celina Nienasycona dokonała wpłaty gotówkowej na podstawie bankowego dowodu wpłaty na rachunek terminowej lokaty 3 miesięcznej zł 4. Bank przyjął od Zdzisława Opornego czek rozrachunkowy potwierdzony do realizacji wystawca czeku posiada rachunek w innym oddziale naszego banku) zł 5. Bank naliczył odsetki za bieżący miesiąc od depozytu terminowego Cecylii Nienasyconej w wysokości 5% w stosunku rocznym Bank przedstawił czeki do wykupu w innym banku (rozrachunki międzybankowe) Wpływ należności na rachunek bankowy nostro w NBP z tytułu: a) rozrachunków międzybankowych b) rozrachunków międzyoddziałowych

7 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 4 Zadanie 1 (Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe zlecenie płatnicze uznaniowe) ROZLICZENIE UZNANIOWYCH ZLECEŃ PŁATNICZYCH Na podstawie poniższych informacji dokonaj pełnego rozrachunku netto dokumentów uznaniowych w ramach rozrachunków międzybankowych: P/O A B C D E SUMA P A x B 18 x C x 13 3 D x 15 E x SUMA O P dokumenty uznaniowe wysłane O dokumenty uznaniowe otrzymane Zadanie 2 (Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe zlecenia płatnicze obciążeniowe) ROZLICZENIE OBCIĄŻENIOWYCH ZLECEŃ PŁATNICZYCH Na podstawie poniższych informacji dokonaj pełnego rozrachunku netto dokumentów obciążeniowych w ramach rozrachunków międzybankowych: P/O A B C D E SUMA P A x B 5 x C x 15 8 D x 10 E x SUMA O P dokumenty obciążeniowe wysłane O dokumenty obciążeniowe otrzymane BANK RACHUNEK NBP SALDO P+O A 3500 B 4000 C 9000 D 1800 E 1500 SUMA BANK RACHUNEK NBP SALDO P+O A 1000 B 5000 C 3800 D 2000 E 2300 SUMA Zadanie 3 (Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe) Stan wybranych kont księgowych centrali i oddziałów Banku był następujący: a) Oddział X 100 Gotówka (banknoty oraz monety) zł 270 Rachunki bieżące Podmiot A zł b) Oddział Y 200 Kredyty zł 270 Rachunki bieżące Podmiot B zł Centrala Banku 1100 Konto bieżące nostro zł 271 Depozyty terminowe i zablokowane zł 600 Kapitał podstawowy zł Operacje bankowe: 1. Podmiot A złożył w macierzystym Oddziale X dyspozycję przekazania (przelewem) środków pieniężnych w kwocie 300 zł z jego rachunku bieżącego na rachunek Podmiotu B prowadzony w Oddziale Y tego samego Banku. Odział X przesłał do Oddziału Y awizo uznaniowe, które zostało zaksięgowane: a) w Oddziale X (wysłane awizo uznaniowe) 300 zł b) w Oddziale Y (otrzymane awizo uznaniowe) 300 zł 2. Podmiot B złożył w macierzystym Oddziale Y dyspozycję przekazania (przelewem) środków pieniężnych w kwocie 800 zł z jego rachunku bieżącego na rachunek Podmiotu A prowadzony w Oddziale X tego samego Banku. Oddział Y przesłał do Oddziału X awizo uznaniowe, które zostało zaksięgowane: a) w Oddziale Y (wysłane awizo uznaniowe) 800 zł b) w Oddziale X (otrzymane awizo uznaniowe) 800 zł 3. Podmiot A złożył w macierzystym Oddziale X dyspozycje przekazania (przelewem) środków pieniężnych w kwocie 500 zł z jego rachunku bieżącego na rzecz swojego kontrahenta posiadającego rachunek bieżący w innym banku. Oddział X wysłał za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej awizo uznaniowe do banku, w którym odbiorca środków pieniężnych posiada rachunek bieżący: a) księgowanie wysłanego awiza uznaniowego w Oddziale X 500 zł b) realizacja awiza (zapłata) z konta bieżącego Centrali Banku 500 zł c) księgowania zamykające rozliczenie międzybankowe na podstawie wewnętrznych dowodów memoriałowych: - w Centrali 500 zł - w Oddziale X 500 zł 4. Osoba fizyczna (określona jako Podmiot C) dokonała wpłaty środków pieniężnych w kwocie zł do kasy Oddziału X w celu dokonania transferu na rachunek podmiotu posiadającego rachunek bieżący w innym banku: a) przyjęcie wpłaty gotówkowej zł b) wysłanie awiza uznaniowego (za pośrednictwem KIR) do banku, w którym ostateczny odbiorca gotówki posiada rachunek bieżący zł c) realizacja awiza (zapłata) z konta bieżącego Centrali Banku zł 7

8 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 4 d) księgowania zamykające rozliczenia międzybankowe na podstawie wewnętrznych dowodów memoriałowych: w Centrali zł w Oddziale X zł Zadanie 4 (Operacje z udziałem środków pieniężnych) W Banku MATKOMAT w Rodzinnym Mieście na kontach księgi głównej znajdują się następujące salda: 100 Gotówka zł 103 Znaki wartościowe zł 200 Kredyty zł 270 Rachunki bieżące (Marian, Sp. z o. o. ) zł 271 Depozyty terminowe i zablokowane zł 279 Odsetki (Ct) zł 550 Dłużnicy różni (należność za czynsz od spółki AJRON za wrzesień) zł 551 Wierzyciele różni (zobowiązanie za dostarczony we wrześniu papier) zł W październiku bieżącego roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Zakupiono za gotówkę metale szlachetne zł 2. Dłużnik AJRON uregulował należność z tytułu czynszu za wrzesień Bank zapłacił gotówką za papier dostarczony (wraz z fakturą) w ubiegłym miesiącu Zakupiono za gotówkę urzędowe blankiety wekslowe Wypłacono gotówkę spółce z o. o. Marian na podstawie czeku gotówkowego zł 6. Sprzedano za gotówkę blankiety wekslowe zł 7. Sprzedano za gotówkę złoto niemonetarne: a. wartość według cen sprzedaży zł b. rozchód według cen nabycia zł 8. Zakupiono za gotówkę znaki opłaty skarbowej zł 9. Kazik Staszewski przekazał czek podróżniczy do realizacji, wystawiony przez bank zagraniczny KAZI- KAS BANKAS O/Wilno. Bank Matkomat gotówkę wypłacił zł 10. Bank zagraniczny KAZIKAS BANKAS dokonał zapłaty z tytułu zrealizowanego czeku, którego był wystawcą. Bank Matkomat posiada rachunek w banku zagranicznym zł 11. Zlikwidowano lokatę 14 dniowa spółki Marian przed terminem. Środki wypłacono gotówką zł 12. W związku z utrzymującym się przez dłuższy okres wysokim kursem światowym złota dokonano przeszacowania wartości posiadanych zasobów o 5% Niestety kursy złota drastycznie opadły. Konieczne było zmniejszenie wartości o 10% Sprzedano za gotówkę znaki opłaty skarbowej zł Zadanie: zaksięgować powyższe operacje gospodarcze. Zadanie 5 (Operacje z udziałem środków pieniężnych, rozrachunki międzybankowe) Bank Łukasz Bank S.A. we Wrocławiu wykazuje na kontach następujące stany początkowe: 100 Gotówka zł 1100 Konto bieżące nostro w NBP zł 101 Czeki podróżnicze zł 102 Złoto niemonetarne zł 270 Rachunki bieżące (Przedsiębiorstwo Robót Wysokościowych Gleba ) zł 200 Kredyty (Polskie Kopalnie Złota Spłukani S.A.) Nie tak dawno miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Wypłacono gotówką zaliczkę na zakup materiałów pierwszej pomocy dla sfrustrowanych klientów. Zaliczkę z ogromnym entuzjazmem odebrał (były już) pracownik Andrzej Zaborczy zł 2. PKZ Spłukani wpłaciło do kasy ratę kredytu zł 3. Sprzedano za gotówkę czek podróżniczy zł 4. Zakupiono za gotówkę złoto niemonetarne zł 5. Udzielono kredytu gotówkowego Spółdzielni Mieszkaniowej Kawałek podłogi : a. kwota należności zł b. pobrana prowizja zł 6. Przedsiębiorstwo Robót Wysokościowych Gleba dokonało wpłaty gotówkowej na własny rachunek bieżący zł 7. Przekazano środki na rachunek rezerwy obowiązkowej zł 8. Sprzedano czeki podróżnicze własnej emisji bankowi Bankomatoł S.A., posiadającemu rachunek loro w naszym banku W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono wystąpienie 10 fałszywych banknotów o nominale 200 zł. Uznano, że kasjer jest odpowiedzialny materialnie. Kwota 200 zł będzie potrącona z wynagrodzenia kasjera w najbliższym miesiącu. 10. Otrzymano awiza (rozrachunki międzybankowe): a. zlecenia płatnicze uznaniowe otrzymane b. zlecenia płatnicze obciążeniowe otrzymane Wystawiono awiza (rozrachunki międzybankowe) a. zlecenia płatnicze uznaniowe wysłane b. zlecenia płatnicze obciążeniowe wysłane Otrzymano na rachunek bieżący nostro w NBP rozliczenie z tytułu należności międzybankowych Przekazano z rachunku bieżącego nostro w NBP rozliczenie z tytułu zobowiązań międzybankowych.... 8

9 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 5 Zadanie 1 (Rozliczenia międzyokresowe kosztów) Bank Knot dokonał zapłaty w formie bezgotówkowej z rachunku bieżącego nostro w Banku MAKAO S.A: 1. za prenumeratę czasopism od X do X w wysokości 1720 zł. 2. czynszu wynajmowanych pomieszczeń biurowych za okres X do X w wysokości złotych. Otworzyć odpowiednie konta (zakładając, że niezbędne salda zostały na nich zawarte), zaksięgować operacje i dokonać rozliczenia czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów za okres od stycznia do czerwca. Zadanie 2 (Rozliczenia międzyokresowe przychodów) Bank Spółdzielczy Szmacianka w Złocieńcu zawarł 1 czerwca umowę wynajmu pomieszczeń biurowych firmie Drawa z Drawska Pomorskiego. Według umowy najmu pomieszczeń firma Drawa będzie opłacała czynsz za wynajmowanie pomieszczeń z dołu (czyli na koniec roku kalendarzowego zaplata gotówką (Sylwester ), każdego roku. Wysokość czynszu rocznego ustalono na złotych. Sformułuj operacje gospodarcze od czerwca do grudnia i dokonaj niezbędnych księgowań zakładając, że najemca rozliczył się w terminie ze swoich zobowiązań. Zadanie 3 (Rozliczenia międzyokresowe kosztów) Bank Bezpieczna Kasa Oszczędności w Ostrowie Wielkopolskim od lutego 200X roku tworzył rezerwę w wysokości zł miesięcznie na poczet wydatków związanych z planowaną modernizacją sieci komputerowej. Planowany termin wykonania prac modernizacyjnych to początek lipca 200X r. Ostatnia rata rezerwy przypada na czerwiec. Bank otrzymał rachunek na kwotę złotych za wykonanie kompleksowych prac i sprzęt. Bank uregulował zobowiązanie przelewem 15 lipca 200X. Sformułuj i zaksięguj operacje gospodarcze. Zadanie 4 (Bankowe operacje różne) W Banku Świętokrzyskim w miejscowości Kielce salda wybranych kont są następujące: 100 Gotówka zł 210 Kredyty zł 270 Rachunki bieżące zł Zaksięguj następujące operacje gospodarcze. 1. Otrzymano i rozliczono rachunek za prenumeratę czasopism za pierwsze półrocze zł 2. Otrzymano gotówką czynsz za wynajem pomieszczeń za pierwszy kwartał b.r zł 3. Przeksięgowano koszt prenumeraty przypadającej na styczeń Rozliczono przychód przypadający na styczeń (z tytułu wynajmu pomieszczeń) Spółka Gamoń złożyła weksel do dyskonta na 90 dni (zaksięguj dyskonto) a. wartość nominalna (nie zawiera dyskonta) zł b. dyskonto 20 % (w skali roku) Zaliczono dyskonto do przychodów za okres 30 dni Przekazano zaliczkę na poczet budowy nowych środków trwałych (wykonawca ma rachunek w innym banku) zł 8. Naliczono odsetki od należności poniżej standardu zł 9. Kredytobiorca uregulował zobowiązanie z tytułu odsetek z rachunku bieżącego Przeniesiono odsetki zastrzeżone na przychody banku Zadanie 5 (Bankowe operacje różne) W banku BANG BANG w Lucky Luckowie na kontach występowały następujące salda: 100 Gotówka zł 501 Rozrachunki międzybankowe (Dt) zł (Ct) zł 270 Rachunki bieżące zł 240 Kredyty zł 1. Potwierdzenie rozrachunków międzybankowych (uregulowano należności i zobowiązania) a) uznań otrzymanych i obciążeń wysłanych b) uznań wysłanych i obciążeń otrzymanych Otrzymano i rozliczono fakturę VAT za reklamę za pierwsze półrocze: a) wartość netto zł b) podatek VAT zł c) Razem brutto zł 3. Rozliczono koszt reklamy. przypadający na bieżący miesiąc Naliczono odsetki od należności straconych zł Zadanie 6 (Bankowe operacje różne) W Banku XXL w Wielkim Rozmiarze salda wybranych kont przedstawiają się następująco: 100 Gotówka zł 553 Rozliczenia publicznoprawne (Ct) zł 210 Kredyty zł Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze: 1. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów zł 2. Uregulowano za pośrednictwem NBP zobowiązania z tytułu podatku wobec budżetu Pracownik przedstawił fakturę VAT jako rozliczenie z zaliczki: a. wartość netto zł 9

10 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA Ćwiczenia 5 b. podatek VAT niepodlegający odliczeniu zł c. wartość brutto zł 4. Pracownik zwrócił do kasy nie wykorzystaną część zaliczki Potrącono z rachunku bieżącego ratę kredytu osoby fizycznej zł 6. Awiza wysłane: a. uznaniowe zł b. obciążeniowe zł 7. Awiza otrzymane: a. uznaniowe zł b. obciążeniowe zł 8. Otrzymano potwierdzenie rozliczenia awiz wysłanych: a. uznaniowych b. obciążeniowych Otrzymano potwierdzenie rozliczenia awiz otrzymanych: a. uznaniowych b. obciążeniowych Naliczono odsetki od należności poniżej standardu zł 11. Kredytobiorca zapłacił odsetki od należności poniżej standardu z rachunku bieżącego zł 12. Przeksięgowanie odsetek zastrzeżonych na przychody banku Zadanie 7 (Ewidencja własnych papierów wartościowych) Bank komercyjny w Koszalinie wyemitował na początku okresu sprawozdawczego 800 sztuk rocznych obligacji w celu zwiększenia stanu środków pieniężnych. Wartość nominalna obligacji wynosiła 68 zł/szt., a jednostkowa cena sprzedaży 77 zł/szt. Środki pieniężne za sprzedane obligacje wpłynęły na rachunek bieżący nostro w NBP. Premię rozlicza się miesięcznie w ciągu całego okresu do wykupu obligacji. Oprocentowanie wyemitowanych obligacji wynosi 20% w stosunku rocznym i jest naliczane za okresy miesięczne. W ustalonym terminie bank wykupił wraz z odsetkami, dokonując płatności przelewem. Na początek okresu na kontach występowały następujące salda początkowe: 100 Gotówka zł 1100 Konto bieżące nostro zł Sformułować i zaksięgować operacje wynikające z treści zadania. Rozliczyć premię i odsetki od obligacji wyemitowanych przez bank. Zadanie 8 (Ewidencja papierów wartościowych przedstawiających prawo do kapitału) Zaksięgować poniższe operacje gospodarcze, zakładając że na kontach znajdują się niezbędne salda: 1. Zakupiono 1000 szt. akcji przeznaczonych do obrotu po 49 zł za pośrednictwem rachunku nostro w NBP zł 2. Sprzedano 600 szt. akcji: a. według cen sprzedaży 60 zł/szt zł b. według cen nabycia zł 3. Zapłata prowizji maklerskiej (2% od obrotu) zł 4. Przeksięgowanie wyniku ze sprzedaży zł 5. Zmniejszenie wartości akcji do aktualnej ceny rynkowej (do 45 zł 400 x 4 zł) zł Zadanie 9 (Ewidencja papierów wartościowych utrzymywanymi do terminu zapadalności) Zakupiono 10 szt. 3 letnich obligacji o rocznym oprocentowaniu 6%. cena nominalna obligacji wynosi 100 zł, cena nabycia 100,5 zł. Sformułować operacje gospodarcze i rozliczyć w czasie: (dla pierwszego roku). a) różnice pomiędzy ceną nabycia a ceną nominalną, b) należne odsetki Zadanie 10 (Ewidencja papierów wartościowych operacje różne) Na wybranych kontach wystąpiły następujące salda początkowe: 410 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (przedstawiające prawo do kapitału) zł 411 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (nieprzedstawiające prawa do kapitału) zł 420 Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (przedstawiające prawo do kapitału) zł 421 Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (nieprzedstawiające prawa do kapitału) zł 430 Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności zł Zaksięgować kolejne operacje gospodarcze związane ze zmianą wartości papierów wartościowych: 1. Ujęto w ewidencji zwiększenie wartości papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, nieprzedstawiających prawa do kapitału zł 2. Ujęto w ewidencji zwiększenie wartości papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, przedstawiających prawo do kapitału zł 3. Ujęto w ewidencji zmniejszenie wartości papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, nieprzedstawiających prawa do kapitału zł 4. Ujęto w ewidencji zwiększenie wartości papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, przedstawiających prawo do kapitału zł 5. Zaksięgowano odpis z tytułu trwałej utraty wartości papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności zł 6. W związku ze wzrostem wartości papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności, zmniejszono odpis z tytułu trwałej utraty wartości zł 10

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 1 do Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem Wstęp Niniejsza dokumentacja została

Bardziej szczegółowo

Aktywa inwestycyjne. Aktywa inwestycyjne

Aktywa inwestycyjne. Aktywa inwestycyjne www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Istota i klasyfikacja inwestycji Inwestycje stanowią niezbędny warunek rozwoju każdej jednostki gospodarczej. Działalność inwestycyjna jest bowiem rozumiana

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Faktoring niepełny to inaczej faktoring właściwy/niewłaściwy (właściwe zakreślić).

Faktoring niepełny to inaczej faktoring właściwy/niewłaściwy (właściwe zakreślić). honko@wneiz.pl Strona 1 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Spis treści: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowość jednostek w stanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 Sprawozdanie finansowe za 1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych Roczne sprawozdanie finansowe WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA

MAJĄTEK I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA MAJĄTEK I ŹRÓDŁA JEGO POCHODZENIA Przykład I. Spółdzielnia handlowa PERŁA na podstawie spisu inwentaryzacyjnego, na dzień 31.12.200X jest w posiadaniu: lokale (sklep i magazyny) 12 000 zł, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A....

Bardziej szczegółowo

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 298 950 ZŁ tel.

Bardziej szczegółowo