Dr Jan Zaunar r. Wykład: Rachunkowość bankowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa"

Transkrypt

1 Dr Jan Zaunar r. Wykład: Rachunkowość bankowa Temat Nr 1: Cechy szczególne banku jako przedsiębiorstwa 1. Podstawowe kierunki działalności banku W odróżnieniu od zwykłych przedsiębiorstw, które wytwarzają wyroby lub usługi materialne albo handlują towarami, bank świadczy usługi finansowe oraz obraca pieniędzmi przyjmowanymi jako depozyty. Mamy więc 2 podstawowe kierunki działalności banku: 1) Świadczenie usług finansowych 2) Pożyczanie wolnych pieniędzy od podmiotów fizycznych i prawnych w celu pożyczenia innym podmiotom 2. Operacje rozliczeniowe Usługi finansowe bank wykonuje przede wszystkim w ten sposób, że prowadzi rachunki bieżące podmiotów prawnych fizycznych. Otwarcie rachunku polega na przyjęciu pieniędzy, które zostają zapisane na rachunek firmy. Rachunek firmy D Gotówka Podmioty gospodarcze dokonują rozliczeń ze swoimi kontrahentami w ten sposób, że pieniądze z rachunku dłużnika zostają przelane na rachunek wierzyciela. Rachunek firmy W Rachunek firmy D x x Operacje te nazywamy operacjami rozliczeniowymi. Stosując nazewnictwo rachunkowości bankowej mówimy o obciążeniu rachunku dłużnika i uznaniu rachunku wierzyciela.

2 3. Operacje bierne i czynne Bank pożycza, czyli kumuluje wolne pieniądze w ten sposób, że przyjmuje depozyty i wkłady oszczędnościowe. Depozyt firmy K Gotówka Operacje te nazywamy operacjami biernymi. Są one korzystne dla właścicieli depozytów, ponieważ otrzymują oni od banku odsetki. Pożyczone pieniądze bank wykorzystuje na udzielanie kredytów. Gotówka Kredyt dla firmy L x x Operacje te nazywamy operacjami czynnymi. Od kwoty kredytu bank pobiera z kolei odsetki wyższe od tych, które płaci od depozytów. Jest to główne źródło zysku banku. 4. Szczególne cechy banku 1) Bank jest silnie powiązany z innymi bankami, a w szczególności z NBP. 2) Bank angażuje w wysokim stopniu cudze pieniądze w finansowaniu operacji własnych. 3) Bank musi być zawsze wypłacalny. 5. Powiązania z innymi bankami

3 Silne powiązania z innymi bankami wynikają z tego, że rachunek dłużnika umiejscowiony jest często w innym banku niż rachunek wierzyciela. Rozpatrzmy księgowanie przelewu z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela. Księgowanie przelewu w banku A, w którym rachunek ma dłużnik Rachunek firmy W Rozrachunki międzybankowe Silne powiązania z NBP, prawnie zresztą uregulowane, wynikają stąd, że NBP jest odpowiedzialny za gospodarkę pieniężną w państwie. Każdy bank ma w NBP swój rachunek, który w księgowości tego banku nosi nazwę konto bieżące nostro. 6. Struktura pasywów banku Bank obraca głównie pożyczonymi pieniędzmi. Konsekwencją jest bardzo wysoki udział zobowiązań w pasywach banku, stanowiący przeciętnie %. 7. Wypłacalność banku To, że bank musi być zawsze wypłacalny, wynika stąd, że w każdej chwili może pojawić się klient z żądaniem wypłaty z jego rachunku, które to żądanie musi być natychmiast zrealizowane. Gotówka Rachunek A.Kowalskiego x x x x

4 Bank musi na bieżąco monitorować stan rozrachunków dla zabezpieczenia się przed utratą wypłacalności. Chodzi tu w szczególności o monitorowanie terminowości spłaty kredytów udzielonych klientom banku. Temat Nr 2: Cechy szczególne rachunkowości bankowej 1. Rachunek bankowy Podstawą rachunkowości bankowej jest instytucja rachunku bankowego. Rachunek bankowy jest (1) instytucją ekonomiczną, gdyż pokazuje stan zobowiązań wobec posiadacza rachunku i (2) jest instytucją prawną, gdyż jest prawnym potwierdzeniem, że p[pieniądze na rachunku są własnością posiadacza rachunku. 2. Zadania i cechy rachunkowości bankowej W rachunkowości przedsiębiorstw zwykłych eksponuje się 2 zadania: 1) Ewidencję zmian w majątku oraz w źródłach jego pochodzenia, 2) Obliczanie zysku. W rachunkowości bankowej trzeba wyodrębnić zadanie trzecie, a mianowicie 3) Bieżące prowadzenie stanów wszystkich rachunków bankowych. Bank na koniec każdego dnia sporządza zestawienie obrotów i sald, które musi wykazywać pełną zgodność z kontami księgi głównej. W związku z tym rachunkowość bankową charakteryzują m.in. następujące cechy: 1) Terminowe i bieżące księgowanie, 2) Pełna zgodność zapisów kont analitycznych i syntetycznych, 3) Szybka sprawozdawczość. 3. Podstawy prawne rachunkowości bankowej Podstawowym źródłem prawnym rachunkowości jest, jak wiadomo, ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. opublikowana w Dz. Ustaw Nr 121. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, a szczególnie dużo zmian wprowadzono z datą ważności od 1 stycznia 2002 r. Na podstawie ustawy o rachunkowości minister finansów wydał rozporządzenia, m.in.

5 Z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorcowego planu kont dla banków, Z 10 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. 4. Klasyfikacja partnerów banku Szczególnie ważnym dla rachunkowości bankowej jest podział partnerów na 1) Partnerów finansowych, 2) Partnerów niefinansowych, 3) Sektor instytucji rządowych i samorządowych. Do podmiotów finansowych zaliczane są m.in.: 1) Banki 2) Instytucje ubezpieczeniowe, z wyłączeniem jednostek działających w sferze ubezpieczeń społecznych 3) Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego. Do podmiotów niefinansowych zalicza się m.in. Przedsiębiorstwa, spółdzielnie i osoby prywatne. 5. Bankowy plan kont Specyfiką rachunkowości bankowej jest plan kont. Jego odmienność w porównaniu z planami kont przedsiębiorstw zwykłych wyraża się w 2 sprawach: 1) Przedsiębiorstwo zwykłe ustalając dla siebie zakładowy plan kont ma możliwość wprowadzenia znacznych odchyleń od planu wzorcowego. W przypadku banków odchylenia od wzorcowego planu kont banków są niewielkie. Wynika to m.in. z faktu nadzoru każdego banku przez NBP. 2) Przy nauczaniu rachunkowości przedsiębiorstw zwykłych można operować samymi nazwami kont bez podawania ich numerów. W przypadku rachunkowości bankowej

6 nie jest to możliwe. Tak np. we wzorcowym planie kont występuje 18 kont o nazwie Odsetki. Plan kont składa się z10 zespołów kont numerowanych od 0 do 9. 0 Aktywa trwałe 1,2,3 Operacje z podmiotami 1 finansowymi 2 niefinansowymi 3 budżetowymi Uwaga: Na kontach zespołu 1 księguje się ponadto operacje z udziałem środków pieniężnych. 4 Papiery wartościowe 5 Operacje różne 6 Fundusze własne 7 Koszty 8 Przychody 9 Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane W każdym zespole liczbą 2 cyfrową oznaczone są grupy kont syntetycznych,a w ramach grupy liczbą 3 cyfrową konta syntetyczne. Np. w zespole 2 Operacje z podmiotami niefinansowymi mamy m.in.: Grupę kont 20 Należności normalne od podmiotów niefinansowych 21 Należności pod obserwacją od p.n. 22 Należności poniżej standardu od p.n. 23 Należności wątpliwe od p.n. 24 Należności stracone od p.n. W grupie 20 mamy 6 kont syntetycznych 200 Kredyty 204 Skupione wierzytelności

7 205 Zrealizowane gwarancje 207 Inne należności 208 Rezerwy celowe 209 Odsetki W grupie 21 mamy też 6 kont syntetycznych o takich samych nazwach: 210 Kredyty 214 Skupione wierzytelności itd. Temat Nr 3: Rozliczenia z innymi bankami 1. Konto bieżące nostro w NBP Każdy bank ma rachunek własny w innym banku. Rachunek taki nazywa się w księgowości naszego banku (Banku A) konto bieżące nostro. Bank nasz (Bank A) może mieć konto nostro w Banku B i w Banku C, na pewno jednak ma (musi mieć) konto bieżące nostro w NBP, który jest bankiem banków. Od tej reguły jest tylko jedno odstępstwo: banki spółdzielcze posiadają swoje rachunki w centralach je zrzeszających. Centrale banków spółdzielczych posiadają rachunki w NBP. Gdy bank nasz odprowadza nadmiar kasowy gotówki na swoje konto bieżące w NBP, zaksięguje u siebie (1): 100 Gotówka 1100 Konto bieżące nostro w NBP X x (1) (1) (2) (2) Operacja (2): pobranie gotówki zł z rachunku bieżącego w NBP 2.Konta bieżące nostro w innych bankach i konta loro Oprócz rachunku bieżącego w NBP bank nasz (Bank A) może mieć rachunek bieżący w innym banku (Przyjmijmy, że tym innym bankiem jest Bank Handlowy). Oba te rachunki noszą

8 nazwę konto bieżące nostro. Konto nostro w NBP ma numer 1100, natomiast konto nostro w innym banku Odbiciem lustrzanym zapisów w księgowości naszego banku na koncie 1200 Konto bieżące nostro są zapisy w księgowości innego banku na koncie 1201 Konto bieżące loro (obce). Przykład Bank Handlowy prowadzi konto bieżące naszego Banku A. Bank Handlowy otrzyma l od swego klienta firmy D (dłużnika) polecenie przelewu 5000 zł z jego rachunku na rachunek firmy W (wierzyciela) umiejscowiony w naszym Banku A. Księgowanie w Banku A 1200 Konto bieżące nostro (w Banku Handlowym) Rachunek bieżący firmy W X x x x Księgowanie w Banku Handlowym 1201 Konto bieżące loro (Banku A) Rachunek bieżący firmy D X x x x Konto nostro jest kontem o charakterze należnościowym. Ma ono saldo debetowe, które przedstawia stan naszych środków pieniężnych posiadanych na naszym rachunku w inym banku. Konto loro jest kontem o charakterze zobowiązaniowym. Ma ono saldo kredytowe, które przedstawia stan środków innego na rachunku prowadzonym przez nasz bank. 3. Rozliczenia międzybankowe

9 Teoretycznie byłaby możliwa taka sytuacja, że nasz bank posiada konta bieżące nostro we wszystkich innych bankach lub, że prowadzi konta bieżące loro należące do wszystkich innych banków i że na tych kontach prowadzi rozliczenia międzybankowe. Rozwiązanie byłoby niepraktyczne. W związku z tym wprowadzono system rozliczeń międzybankowych za pośrednictwem izby rozliczeniowej. ) ogólna zasada jest taka: Należności lub zobowiązania wobec innego banku są księgowane na koncie 501 Rozrachunki międzybankowe, po stronie Dt należności, po stronie Ct zobowiązania. Zweryfikowane saldo konta 501 jest podstawą do przelania środków pieniężnych z lub na nasz rachunek w NBP, czemu towarzyszy zapis na koncie Przykład 1.Bank nasz otrzymał od naszego klienta D polecenie przelewu zł z jego rachunku na rachunek wierzyciela W umiejscowiony w Banku B. Polecenie to przekazujemy Bankowi B do realizacji, a kopię polecenia do izby rozliczeniowej. 2.Bank nasz otrzymał od Banku C polecenie przelewu 8000 zł na rachunek naszego klienta Z, wystawione przez dłużnika E będącego klientem Banku C. Polecenie to realizujemy. Kopia polecenia trafia do izby rozliczeniowej. 3.Izba rozliczeniowa weryfikuje stan naszych rozliczeń międzybankowych. W rezultacie saldo 2000 zł zostaje przelane z naszego konta bieżącego nostro w NBP. 270 Rachunki bieżące Podmiotów niefinansowych 501 Rozrachunki międzybankowe (1) x x (2) (1) (2) (3) Konto bieżące nostro w NBP X x (3)

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu 1. Środki pieniężne dr Monika Kaczurak-Kozak 1.1. Wyjaśnienie pojęć Aktywa pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 25 RachU) to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ I NADZORCZEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ I NADZORCZEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ I NADZORCZEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Warszawa, marzec 2006 SPIS TREŚCI Wstęp... 6 Podstawy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Warszawa, lipiec 2011 Usunięto: luty SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej 341[02].Z5.03

Prowadzenie ewidencji księgowej 341[02].Z5.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Prowadzenie ewidencji księgowej 341[02].Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW stan na dzień... w tys. zł Razem rezydent i nierezydent

Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW stan na dzień... w tys. zł Razem rezydent i nierezydent Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia.... 2013 r. (poz. ) I. Wzory i objaśnienia formularzy dla kas i Kasy Krajowej Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DODATKOWE

ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DODATKOWE 1 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2004 ROKU 616 617 618 619 2 SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH AXXX, PXXX, D301 ORAZ IDXX 1 Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 53/2011 ZARZĄDU NBP

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH AXXX, PXXX, D301 ORAZ IDXX 1 Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 53/2011 ZARZĄDU NBP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH AXXX, PXXX, D301 ORAZ IDXX 1 Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 53/2011 ZARZĄDU NBP Dla banków stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Polskie

Bardziej szczegółowo

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 Literatura -Podstawy rachunkowości Messer - Rachunkowość od podstaw Matuszewicz - Ustawa o rachunkowości R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 RACHUNKOWOŚĆ PEŁNA UPROSZCZONA ZWOLNIONA Z EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr6 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

System finansowy to mechanizm współdziałania i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą:

System finansowy to mechanizm współdziałania i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: SYSTEM FINANSOWY System finansowy to mechanizm współdziałania i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą:! instrumenty finansowe! rynki finansowe!

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Dziennik Ustaw Nr 191 14136 Poz. 1279 1279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012

MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 1 PODSTAWOWE INFORMACJE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI MERITUM BANKU ICB S.A Informacje Ogólne Bank

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY GOSPODARKI

PODZIAŁ SEKTOROWY GOSPODARKI Wersja z 2013-07-15 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA STANÓW (EBCXX) INFORMACJE OGÓLNE Podstawę konstrukcji załączonych formularzy

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-RS 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo