Tytuł : Delphi w automatyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł : Delphi w automatyce"

Transkrypt

1 Tytuł : Delphi w automatyce Podtytuł : Wykorzystanie elementów środowiska programistycznego Delphi przy tworzeniu aplikacji nadzorującej pracę maszyny, weryfikującej uprawnienia operatora i wykonywaną operację technologiczną,

2 Czego się dowiesz : - jak stworzyć w środowisku Delphi aplikację monitorującą pracę maszyn. - co to jest OPC - jakie są różnice między odczytem z portu szeregowego danych opartym o Win 32 API a bazującym na OPC serwerze Powinieneś wiedzieć: - znać środowisko Delphi w stopniu podstawowym - co to jest komunikacja przez port szeregowy Wstęp Nowoczesne systemy pomiarowo-kontrolne obecnie oferuje większość producentów oprogramowania klasy ERP. Problemem takich systemów jest ich pewna ogólność, natomiast tworzenie przez zewnętrznych producentów oprogramowania dedykowanego rozwiązania pod konkretne zastosowanie przybiera wymiar finansowy. Zadanie jakie postawiliśmy przed sobą można ująć w sposób następujący: jak wykorzystać posiadane środowisko programistyczne Delphi Professional w celu wprowadzenia kontroli czasu pracy maszyny, zarządzania pracą operatorów maszyn oraz operacjami technologicznymi jakie te maszyny będą wykonywać. Co daje nam rozwiązanie takiego zadania? Po pierwsze pełną identyfikację osoby która w zadanym czasie wykonuje konkretną operację technologiczną na konkretnej maszynie oraz zostaje przy tym zmierzona ilość wyprodukowanych elementów, czyli zostaje dokonany pomiar wydajności pracy danego pracownika dla pewnych parametrów wejściowych. Po drugie, pracownik mając świadomość, że jego praca podlega kontroli, zaczyna zwracać większą uwagę na jakość własnej pracy, na stosunek do powierzonych mu maszyn, narzędzi. Realizacja Powyższy problem podzielony został na dwie części. Pierwsza część to jak zrealizować możliwość zarządzania dostępem pracowników na daną maszynę oraz wykonywaną technologię. Dla przykładu zobrazuję to zagadnienie następująco: nie każdy z pracowników jest uprawniony do pracy na danej maszynie i nie każda operacja technologiczna może być wykonywana na niej, bądź przez danego pracownika. Druga część problemu to tzw. pomiar cykli pracy maszyny i ich archiwizacja. To z kolei możemy zobrazować jako zliczanie impulsów pochodzących z czujnika indukcyjnego, zliczanych w sterowniku PLC, a następnie odczytanych z niego na drodze komunikacji poprzez łącze szeregowe i zapisanie do bazy danych na komputerze PC. Rozwiązując pierwszą część zadania, zdecydowaliśmy się tutaj zastosować centralę alarmową typu Integra128 wraz z modułami zewnętrznymi w postaci klawiatur i kart magnetycznych dla pracowników. Dla każdej maszyny produkcyjnej przeznaczono jedną klawiaturę. Wszystkie klawiatury zostały podłączone do jednej centrali. Każda klawiatura została podłączona pod jedno wejście. Centralę połączyliśmy z komputerem monitorującym PC poprzez port szeregowy RS232. Drugą część zadania rozwiązujemy za pomocą zastosowania na każdej maszynie w odpowiednich miejscach czujników indukcyjnych, zadaniem których jest rejestrowanie pojedynczego cyklu pracy maszyny i przesłanie sygnału 24VDC do sterownika Unitronics M90T. Czujnik każdej maszyny jest podpięty pod jedno wejście sterownika. Program sterownika, utworzony w języku drabinkowym, w przypadku pojawienia się na wejściu sygnału zwiększa wartość licznika dla danej maszyny o 1. Liczniki dla maszyn są zapisywane w komórkach typu integer sterownika PLC i jest ich tyle ile obsługiwanych maszyn. Sterownik następnie łączymy również bezpośrednio poprzez port RS232 z komputerem monitorującym PC. Rysunek 1 obrazuje rozwiązanie sprzętowe. Na tym kończy się podobieństwo współpracy centrali alarmowej i sterownika z komputerem. Realizacja programowa przebiega dwoma różnymi torami. Dla centrali wykorzystamy interfejs Win32 API, dla sterownika architekturę OPC.

3 Rys.1 Schemat rozwiązania sprzętowego Centrala alarmowa ma zaimplementowany własny protokół komunikacji szeregowej, więc najpierw rozwiązujemy zagadnienie polegające na odczycie danych przesłanych z centrali do komputera PC poprzez łącze RS232. Ogólnie można powiedzieć, że stosujemy tutaj standardowe rozwiązanie bazujące na interfejsie programisty Win32 API - do otwarcia skonfigurowanego portu szeregowego, i następnie w pętli czasowej odbieraniu z niego komunikatów, ich przetwarzaniu, a po zakończeniu pętli - zamknięcia portu szeregowego. Pętle czasową realizujemy przy wykorzystaniu komponentu TTimer. Fragment kodu realizujący skonfigurowanie i otwarcie łącza szeregowego wygląda następująco: procedure TForm1.Otworz_RS; lpfilename := 'COM2'; //sztywna deklaracja numeru portu szeregowego hcommdev := CreateFile(lpFileName, GENERIC_WRITE or GENERIC_READ,0, NIL, OPEN_EXISTING, 0, 0); //funkcja otwarcia portu szeregowego if (hcommdev <> INVALID_HANDLE_VALUE) then SetupComm(hCommDev, cbinqueue, cboutqueue); dcb.dcblength := sizeof(dcb); GetCommState(hCommDev, dcb); //odczytanie poprzednich ustawień portu //deklaracja ustawień portu dcb.baudrate := CBR_4800; dcb.flags := RTS_CONTROL_DISABLE or dcb_fparity; dcb.parity := NOPARITY; dcb.stopbits := ONESTOPBIT; dcb.bytesize := 8; SetCommState(hCommDev, dcb); //przesłanie ustawień do urządzenia, czyli portu GetCommMask(hCommDev, fdwevtmask); SetCommMask(hCommDev, EV_TXEMPTY); Timer1.Enabled:=True; //inicjalizacja pętli czasowej end else case hcommdev of IE_BADID: MessageDlg('Niewłaściwa nazwa portu '+lpfilename+ ' lub jest on aktywny ',mterror, [mbok], 0); Listing1. Procedura inicjalizująca port Com2 Bazą danych w naszym przykładzie była baza MS SQL 2008 Express Edition, zapewniając nam szybkość i prostotę obsługi na poziomie kodu aplikacji. Do obsługi bazy zastosowaliśmy standardowe komponenty dbgo załączone w środowisku projektowym Delphi. Korzystamy z TADOConnection za pomocą którego nawiązujemy połączenie z bazą danych, oraz w celu zminimalizowania obciążenia komputera przetwarzaniem rekordów danych z bazy, operację tę zlecamy procedurom składowanym,

4 wykonującymi się bezpośrednio na serwerze MS SQL. Dlatego też na projektowanej formatce znajdują się komponenty TADOStoredProc. Aplikacja w założeniu ma działać w sposób ciągły bez ingerencji użytkownika w odczyt danych, co wymusza na nas stosowanie komponentu TTimer. W obsłudze jego metody OnTimer umieszczamy fragment kodu odpowiedzialny za odczyt z portu szeregowego danych i ich przetworzenie-> Listing2. Jest to zarazem jedna z kluczowych procedur w programie, gdyż odpowiada ona także za weryfikacje uprawnień pracownika oraz operacji technologicznej jaka będzie wykonywana na danej maszynie. W tej procedurze prowadzimy również zapis informacji do bazy danych. var.. Buffer_O : ARRAY[0..cbOutQueue] of Char; // bufor wyjściowy Buffer_I : ARRAY[0..cbInQueue] of Char; // bufor wejściowy procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); // Zdefiniowanie odpowiedzi aplikacji w protokole komunikacyjnym centrali alarmowej case Buffer_I[3] of 'a'..'z' : query_2:='+'+buffer_i[3] else query_2:='?';. // Wysyłanie zapytania lub potwierdzenia otrzymania informacji query_2_p:=pchar(query_2+#13); //ponieważ protokół transmisji centrali wymaga znaku CR StrCopy(Buffer_O, query_2_p); Zapisz_RS(hCommDev, StrLen(Buffer_O)); Sleep(100); FlushFileBuffers(hCommDev); // Odczyt wyniku zapytania if ((Odczytaj_RS(hCommDev, SizeOf(Buffer_I))>0)) then // Jeżeli pojawiły sie na porcie Com2 dane if buffer_i[3]<>'.' then. // zmienna akcja opisuje jaka czynność została wykonana na maszynie: // kod 401 zalogowanie / wylogowanie pracownika, kod 121 podano numer operacji technologicznej akcja:=strtoint(copy(buffer_i,15,3)); if (akcja=121) and {..} then // Pierwsza operacja technologiczna na danej maszynie.. // Weryfikacja uprawnień pracownika-czy może wykonywać daną technologię na danej maszynie // Parametry wejściowe z danych odczytanych na case FUNKCJA_WERYFIKACJI(numer_maszyny[maszyna_int],narzedzie_na_maszynie[maszyna_int], pracownik_int[maszyna_int]) of // Pracownik posiada uprawnienia na maszynę i do wykonywania operacji technologicznej 1 : if kolejna_operacja[maszyna_int]=false then // Jeżeli jest to pierwsza operacja technologiczna na danej maszynie w danym dniu to ustaw wszystkie wartości początkowe. // Wykorzystując serwer OPC ingerujemy w wartości komórek sterownika, tutaj zerując licznik dla nowej operacji dopcserver1.opcgroups[1].opcitems[maszyna_int-1].writeasync(0,-1,-1); // Wywołanie procedury składowanej zakładającej nowy rekord do bazy INSERT_DO_BAZY; kolejna_operacja[maszyna_int]:=true; // Pracownik nie posiada wymaganych uprawnień 2 :. end else

5 // Kolejna operacja technologiczna na danej maszynie // Odczytanie ilości wyprodukowanych detali bezpośrednio z komórki pamięci sterownika Unitronics impulsy[maszyna_int]:=dopcserver1.opcgroups[1].opcitems[maszyna_int-1].value; // Wywołanie procedury składowanej uaktualniającej istniejący rekord UPDATE_DO_BAZY; // Ponieważ zmieniliśmy tylko technologię, pracownik nadal pracuje więc tworzymy nowy rekord w bazie danych // Ponownie zerujemy licznik elementów w sterowniku. dopcserver1.opcgroups[1].opcitems[maszyna_int-1].writeasync(0,-1,-1); INSERT_DO_BAZY; // Wartość 401 jest kodem przesłanym przez centralę i informuje nas o zdarzeniu jakim jest // przyłożenie karty magnetycznej danego pracownika do klawiatury przy maszynie: zalogowanie/wylogowanie if akcja=401 then // Odczytaniez bufora wejściowego wartości: 3 zalogowanie, <>3 wylogowanie kod_log_maszyna[maszyna_int]:=strtoint(copy(buffer_i,13,1)); if (kod_log_maszyna[maszyna_int]=3) then // Po zalogowaniu ustawiamy pierwszą operację technologiczną.. end else // Jeżeli pracownik wylogował się z danej maszyny zakańczamy ostatnią operacje technologiczną // zanotuj impulsy impulsy[maszyna_int]:=dopcserver1.opcgroups[1].opcitems[maszyna_int-1].value; // zeruj licznik dopcserver1.opcgroups[1].opcitems[maszyna_int-1].writeasync(0,-1,-1); // Wywołanie procedury składowanej uaktualniającej istniejący rekord UPDATE_do_bazy; Listing 2. Procedura realizująca współpracę aplikacji z portami Com1 i Com2 wraz z przetworzeniem uzyskanych danych. W powyższym kodzie zostały użyte funkcja odczytu z portu jak i zapisu do portu. Funkcje odczytu i zapisu pokazane odpowiednio na Listingu 3 i 4 to nic innego jak standardowe funkcje Win 32 API. Zadaniem odczytu jest odebranie komunikatu wysłanego przez centralę alarmową, która ma postać EC=<a..z>,1,1234,<kod logowania/wylogowania>,<kod wykonanego działania na centrali>,<numer maszyny>,<numer pracownika>. Informacja w tej postaci jest odbierana przez funkcję Odczytaj_RS i następnie przetwarzana przez kod programu zamieszczony w Listingu 2. function TForm1.Odczytaj_RS(hCommDev: THANDLE; Buf_Size: DWORD) : integer; var nnumberofbytestoread: DWORD; ClearCommError(hCommDev, if (Stat.cbInQue > 0) then if (Stat.cbInQue > Buf_Size) then nnumberofbytestoread :=Buf_Size else nnumberofbytestoread := Stat.cbInQue; ReadFile(hCommDev, Buffer_I, nnumberofbytestoread, Number_Bytes_Read, NIL); read_comm:=1; end

6 else Number_Bytes_Read:=0; read_comm:=0; Listing 3. Odczyt danych z portu Com2. Funkcja zapisu do portu, pokazana na Listingu 4 realizuje zadanie potwierdzenia każdego odebranego komunikatu z portu Com2. Potwierdzenie ma postać +<a..z>#13 i jest standardowym poleceniem w protokole komunikacyjnym centrali Integra128, inaczej mówiąc, jeżeli komunikat odebrany jest postaci EC=a,1,1234, to potwierdzenie ma postać +a#13. function TForm1.Zapisz_RS(hCommDev: THANDLE; nnumberofbytestowrite: DWORD) : integer; var NumberOfBytesWritten : DWORD; WriteFile(hCommDev, Buffer_O, nnumberofbytestowrite, NumberOfBytesWritten, NIL); if (WaitCommEvent(hCommDev,fdwEvtMask, NIL)=true) then Write_comm:=1 else Write_comm:=0; Listing 4. Zapis danych do portu Com2

7 Jak widać na Listingu 2, nie mamy jawnie zadeklarowanych funkcji współpracy z portem szeregowym w przypadku odczytu z lub zapisu do portu na którym pracuje sterownik PLC. Dzieje się tak, gdyż odczytywanie informacji zawartych w komórkach pamięci sterownika PLC realizujemy zupełnie inną metodą. Ponieważ firma Unitronics w swoich rozwiązaniach wprowadziła nowoczesny standard komunikacji przemysłowej zwanej OPC, ang. OLE for Process Control, więc może nieco przybliżymy to zagadnienie. Rys.2 Architektura pracy serwer-klient w standardzie OPC Zarządzanie informacjami znajdującymi się na różnorakich urządzeniach przemysłowych wymaga zintegrowania wielu protokołów komunikacyjnych, platform sprzętowych i rozwiązań programistycznych. Często napisanie aplikacji łączącej wiele technik jest bardzo trudną drogą. Taka sytuacja uległa radykalnej zmianie wraz z wprowadzeniem OPC, czyli otwartego standardu komunikacyjnego w automatyce przemysłowej. Ogólnie mówiąc, standard ten oparty jest na architekturze serwer-klient. Serwer OPC jest aplikacją będącą źródłem danych, związaną z konkretnym urządzeniem przemysłowym, od którego pobiera informacje i udostępnia je klientom OPC. Klientem jest aplikacja wykorzystująca ten dane. Przykład takiego modelu zobrazowano na Rysunku 2 Zamiast pisać dziesiątki linii kodu aby nawiązać komunikację na porcie szeregowym i odczytać w sterowniku PLC komórkę pamięci o adresie np. MI100, wystarczy zastosować serwer OPC dla danego sterownika, a po stronie tworzonego oprogramowania wystarczy zastosować tzw. klienta OPC, który komunikuje się z serwerem za pośrednictwem specjalnego interfejsu. Najszybszym rozwiązaniem w naszym projekcie jest zastosowanie gotowego klienta OPC. Zaletą takiego podejścia jest niewątpliwie zaoszczędzony czas, jaki musielibyśmy poświęcić na stworzenie własnego rozwiązania, a który pozwala skoncentrować się na realizacji całego zadania. Koszt związany z zakupem wynosi od 200 do 700 USD, co dla średniej wielkości firmy nie jest dużym wydatkiem. Na potrzeby niniejszej prezentacji zastosowaliśmy komponenty firmy Kassl GmbH. Skorzystamy z dwóch komponentów oferowanych przez producenta : TdOPCServer i TdOPCGUI. Za pomocą TdOPCServer konfigurujemy połączenie z serwerem OPC, w naszym konkretnym przypadku z UniOPC sterownika M90T firmy Unitronics, podając w Inspektorze Obiektów środowiska Delphi dla tego komponentu nazwę bądź adres maszyny na której serwer OPC jest zainstalowany i adres serwera OPC. Ponad to definiujemy te wszystkie dane, które pobierać będziemy ze sterownika, czyli np. adresy komórek typu integer, bitowe, czasowe. Komponent TdOPCGUI możemy bezpośrednio wykorzystać związując elementy takie jak TCheckbox, TEdit itp. ze zdefiniowanymi w TdOPCServer komórkami.

8 Aby nasza aplikacja nam zadziałała potrzebujemy w kodzie programu zdefiniować połączenia naszej aplikacji z serwerem OPC np. w zdarzeniu tworzenia formy głównej: otwarcie procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); //otwarcie transmisji dla centrali Integra128- port Com2 Otworz_RS; //otwarcie transmisji dla UniOPC serwera- port Com1 dopcserver1.active:=true; Listing 5. Uruchomienie komunikacji aplikacji z serwerem OPC. oraz serwer OPC musi być uruchomiony i skonfigurowany do współpracy ze sterownikiem. W naszym przykładzie serwer OPC pracuje na porcie Com1 przy ustawieniach transmisji zalecanych przez producenta sterownika. Podsumowanie Nowoczesny standard komunikacji przemysłowej wypiera powoli inne techniki, takie jak opisana na początku metoda wykorzystująca polecenia interfejsu programistycznego Win32 API. Zaletą nowego podejścia jest prostota obsługi i niezawodność w oparciu o serwer OPC. Wzrasta w sposób znaczący przejrzystość kodu i następuje jego znaczne uproszczenie biorąc pod uwagę bardziej złożone systemy, kiedy mamy do czynienia nie z jednym ale kilkoma obsługiwanymi urządzeniami obsługującymi standard OPC. Oczywiście również on ewoluuje. W naszym zastosowaniu bazowaliśmy na wersji OPC DA (Data Access), który umożliwia dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym, natomiast najnowszą wersją jest OPC UA (Unified Architecture), która uniezależnienia programistę od rodzaju obsługiwanego urządzenia dzięki standaryzacji protokołu komunikacyjnego, który implementuje się obecnie w większości urządzeń do automatyki takich jak sterowniki, przekaźniki programowalne czy panele operatorskie.

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe

Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE

AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE PRACY W SYSTEMIE JACEK TOPOLSKI Praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr Marcina Zawady WROCŁAW 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG Wersja 2.11.0.2 Data: 11.03.2010 Historia ważniejszych zmian Wersja Data Komentarz 1.2 04.02.2004 Pierwsze wydanie, projekt, układ LG 1.5 29.04.2004 Uzupełnienie o raport

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych WP. 2.1.5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Paweł Brzeziński Kamil Czyżnielewski

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA BEZPRZEWODOWA SIEĆ KONTROLNO-STERUJĄCA Z

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTU

DOKUMENTACJA PROJEKTU Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka DOKUMENTACJA PROJEKTU CERN-THESIS-2012-342 01/02/2012 Autorzy: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Badanie wydajności systemów o architekturze

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii OPC

Wprowadzenie do technologii OPC Wprowadzenie do technologii OPC Łódź styczeń 2008 Copyright CAS 2008. The information contained here in is confidential and proprietary to CAS. It may not be disclosed or transferred, directly or indirectly,

Bardziej szczegółowo

1 Dokumentacja. Golem OEE

1 Dokumentacja. Golem OEE Golem OEE Spis treści 1 Co daje nam zastosowanie systemu Golem OEE... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Wizualizacja stanu maszyn... 2 1.3 Kontrola pracy maszyn i ich operatorów... 2 1.4 Diagnozowanie przyczyn spadków

Bardziej szczegółowo

Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1

Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1 Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1 Umiejętność programowej obsługi interfejsu RS232 od strony komputera PC jest dziś istotnym elementem elektronicznego rzemiosła.

Bardziej szczegółowo