Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi"

Transkrypt

1 DEL420 Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomoc¹ systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright by Andrzej Marciniak DEL-3(1 z 65)

2 Na poprzednim wyk³adzie... obs³uga warunków i stanów wyj¹tkowych instrukcja wywo³ywania stanów wyj¹tkowych (raise) instrukcja try... except instrukcja try... finally predefiniowane warunki i stany wyj¹tkowe okienka z komunikatami DEL-3(2 z 65)

3 Na tym wyk³adzie... programowanie bibliotek ³¹czonych dynamicznie dostêp do funkcji i procedur modu³y importowe importowanie statyczne i dynamiczne tworzenie bibliotek DLL b³êdy wykonania w bibliotekach DLL funkcje i procedury rodzaje parametrów konwencje wywo³ania przeci¹ anie DEL-3(3 z 65)

4 Biblioteki ³¹czone dynamicznie (w skrócie: biblioteki DLL od ang. dynamic-link libraries) s³u ¹ do wspólnego u ywania kodów programowych i zasobów (danych definiuj¹cych wizualne czêœci programów uruchamianych w œrodowisku Windows) przez ró ne programy i inne biblioteki DLL. Jêzyk Delphi Pascal umo liwia zarówno korzystanie z istniej¹cych bibliotek DLL, jak i zaprogramowanie przez u ytkownika w³asnych bibliotek tego typu. DEL-3(4 z 65)

5 Biblioteka ³¹czona dynamicznie jest wykonywaln¹ jednostk¹ programow¹ zawieraj¹c¹ kod programowy lub zasoby. W postaci skompilowanej jest pamiêtana w zbiorze dyskowym o rozszerzeniu nazwy DLL. Podobieñstwo bibliotek DLL do modu³ów: obie struktury programowe zawieraj¹ procedury i funkcje wykorzystywane przez programy, modu³y i inne biblioteki DLL DEL-3(5 z 65)

6 Ró nice pomiêdzy bibliotekami DLL i modu³ami: sposób do³¹czania do jednostek programowych (programów, modu³ów i innych bibliotek DLL), modu³y umo liwiaj¹ nie tylko wykorzystanie w programie procedur i funkcji, ale tak e litera³ów, typów i zmiennych w nich zdefiniowanych (w czêœci opisowej), a z bibliotek DLL mog¹ byæ eksportowane tylko procedury i funkcje. DEL-3(6 z 65)

7 Dostêp do procedur i funkcji W celu u ycia w programie (module, bie ¹cej bibliotece ³¹czonej dynamicznie) procedury lub funkcji zdefiniowanej w danej bibliotece DLL nale y w czêœci opisowej programu (modu³u, bie ¹cej biblioteki DLL) zadeklarowaæ dan¹ procedurê lub funkcjê z dyrektyw¹ external. Dyrektywa external okreœla odpowiedni¹ bibliotekê DLL i wi¹ e deklaracjê z procedur¹ lub funkcj¹, która jest w niej zdefiniowana. DEL-3(7 z 65)

8 Dostêp do procedur i funkcji Przyk³ad function okienko_komunikatu (identyfikator : Integer; komunikat, nag³ówek : PChar; znaczniki : Integer) : Integer; stdcall; external user32.dll name MessageBoxA ; Dyrektywa jêzyka stdcall okreœla konwencjê wywo³ania funkcji. DEL-3(8 z 65)

9 Dostêp do procedur i funkcji Dla bibliotek DLL napisanych w jêzyku Delphi Pascal, które bêd¹ wywo³ywane tylko w jednostkach programowych (programach, modu³ach i innych bibliotekach DLL) napisanych tak e w tym jêzyku, okreœlanie konwencji wywo³ania nie jest konieczne (domyœln¹ konwencjê okreœla dyrektywa register). W przypadku korzystania z bibliotek DLL napisanych w innych jêzykach lub w bibliotekach pisanych w jêzyku Delphi Pascal, ale przeznaczonych do wykorzystania w innych jêzykach programowania, nale y w deklaracjach funkcji i procedur podawaæ dyrektywê stdcall. DEL-3(9 z 65)

10 Dostêp do procedur i funkcji Program (modu³, bie ¹ca biblioteka DLL) napisany w jêzyku Delphi Pascal mo e pobraæ procedurê lub funkcjê z danej biblioteki DLL przez : nazwê, now¹ (inn¹) nazwê, liczbê porz¹dkow¹. W ka dym z tych sposobów postaæ dyrektywy external jest inna. DEL-3(10 z 65)

11 Dostêp do procedur i funkcji Import poprzez nazwê oznacza, e w tablicy nazw odpowiedniej biblioteki DLL bêdzie poszukiwany identyfikator danej procedury lub funkcji (po przekszta³ceniu wszystkich ma³ych liter na wielkie). Dyrektywa external ma w tym przypadku postaæ external nazwa-biblioteki; gdzie nazwa biblioteki w ogólnoœci oznacza sta³e wyra enie ³añcuchowe. Uwaga: Ró nice pomiêdzy Windows 98, Me i XP a NT i DEL-3(11 z 65)

12 Dostêp do procedur i funkcji Przyk³ady 1) procedure proc_a; external PROCDLL.DLL ; Jeœli wczeœniej zdefiniujemy sta³¹ ³añcuchow¹ biblioteka_1 nastêpuj¹co: const biblioteka_1 = PROCDLL.DLL ; to podan¹ deklaracjê procedury proc_a mo na zast¹piæ deklaracj¹ procedure proc_a; external biblioteka_1; 2) function NWP (const a, b : Longint) : Longint; external NUMLIB.DLL ; DEL-3(12 z 65)

13 Dostêp do procedur i funkcji Jeœli nazwa procedury lub funkcji w programie (module, bie ¹cej bibliotece DLL) ma byæ inna ni nazwa, za pomoc¹ której eksportuje siê j¹ z danej biblioteki, to nale y zastosowaæ importowanie przez now¹ (inn¹) nazwê. Dyrektywa external ma w tym przypadku postaæ external nazwa-biblioteki name nazwa-importowa; DEL-3(13 z 65)

14 Dostêp do procedur i funkcji Przyk³ad function podzielnik (const a, b : Longint) : Longint; external NUMLIB.DLL name NWP ; DEL-3(14 z 65)

15 Dostêp do procedur i funkcji Import przez liczbê porz¹dkow¹ jest najbardziej efektywny, gdy w tym przypadku odpowiedni identyfikator nie jest poszukiwany w tablicy nazw biblioteki. Liczba porz¹dkowa procedury lub funkcji jest w bibliotece DLL ustalona za pomoc¹ klauzuli exports (bêdzie dalej). Dyrektywa external odwo³uj¹ca siê do tej liczby ma postaæ external nazwa-biblioteki index liczba-porz¹dkowa; DEL-3(15 z 65)

16 Dostêp do procedur i funkcji Przyk³ad procedure proc_b; external PROCDLL.DLL index 15; Jeœli wczeœniej okreœlono nastêpuj¹ce sta³e: const biblioteka_1 = PROCDLL.DLL ; liczba_porz = 15; to podan¹ deklaracjê mo na zast¹piæ deklaracj¹ procedure proc_b; external biblioteka_1 index liczba_porz; DEL-3(16 z 65)

17 Modu³y importowe Procedury i funkcje mog¹ byæ pobierane z bibliotek DLL do programów (modu³ów, innych bibliotek DLL) w sposób bezpoœredni (opisany bli ej) lub w sposób poœredni z modu³ów, które zawieraj¹ odpowiednie deklaracje. Modu³y takie nazywamy modu³ami importowymi. Zalety stosowania modu³ów importowych: a) mo liwoœæ umieszczania w ich czêœciach opisowych definicji i deklaracji sta³ych, typów i zmiennych, które u³atwiaj¹ dostêp do procedur i funkcji (bezpoœrednie odwo³anie siê w programie do sta³ych, typów i zmiennych zdefiniowanych w bibliotece DLL nie jest mo liwe), b) po modyfikacji jakiejœ biblioteki wystarczy zmieniæ tylko odpowiedni modu³, a nie wszystkie programy (inne modu³y, biblioteki DLL), które korzystaj¹ z danej biblioteki. DEL-3(17 z 65)

18 Przyk³ad unit cplcproc; interface type complex = record re, im : Extended end; Biblioteki DLL Modu³y importowe function addcplx (const a, b : complex) : complex; function subcplx (const a, b : complex) : complex; function multcplx ( const a, b : complex) : complex; function divcplx ( const a, b : complex) : complex; implementation function addcplx; external CPLXPROC.DLL index 1; function subcplx; external CPLXPROC.DLL index 2; function multcplx; external CPLXPROC.DLL index 3; function divcplx; external CPLXPROC.DLL index 4; end. DEL-3(18 z 65)

19 Importowanie statyczne i dynamiczne Zastosowanie w programie (module, innej bibliotece DLL) dyrektywy jêzyka external z nazw¹ danej biblioteki powoduje ustalenie biblioteki, z której bêd¹ pobierane procedury lub funkcje w sposób jawny. Pobieranie takie, zwane importowaniem statycznym, dotyczy zawsze tej samej procedury lub funkcji w tej samej bibliotece. Jêzyk Delphi Pascal umo liwia tak e ustalenie biblioteki i pobieranej z niej procedury lub funkcji dopiero podczas wykonywania programu. Ten sposób okreœlania biblioteki procedury lub funkcji nazywa siê importowaniem dynamicznym. i DEL-3(19 z 65)

20 Importowanie statyczne i dynamiczne Do przeprowadzenia importowania dynamicznego s³u ¹ trzy funkcje standardowe: LoadLibrary, GetProcAddress, FreeLibrary, które s¹ zdefiniowane w module Windows. DEL-3(20 z 65)

21 Importowanie statyczne i dynamiczne Funkcja LoadLibrary s³u y do wczytania biblioteki DLL do pamiêci. Jej wywo³anie ma postaæ LoadLibrary (nazwa-zbioru-bibliotecznego) Argument (typu PAnsiChar) wskazuje na ³añcuch, który zawiera nazwê zbioru dyskowego z wczytywan¹ bibliotek¹. Gdy wczytanie biblioteki zakoñczy siê pomyœlnie, to wartoœci¹ funkcji jest jej identyfikator w pamiêci. Wartoœæ funkcji równa 0 oznacza b³¹d podczas wczytywania biblioteki. Ka de wywo³anie funkcji LoadLibrary dla danej biblioteki zwiêksza wewnêtrzny licznik odwo³añ do niej o jeden. DEL-3(21 z 65)

22 Importowanie statyczne i dynamiczne Do zwolnienia pamiêci zajêtej przez bibliotekê s³u y funkcja FreeLibrary, której wywo³anie ma postaæ FreeLibrary (identyfikator) Identyfikator oznacza argument bêd¹cy wartoœci¹ funkcji LoadLibrary, która wczyta³a dan¹ bibliotekê do pamiêci. Wartoœæ funkcji jest o tyle nieistotna, e zwykle funkcjê FreeLibrary wywo³uje siê jak procedurê. Wywo³anie funkcji FreeLibrary powoduje zmniejszenie wewnêtrznego licznika odwo³añ do danej biblioteki o jeden i jeœli licznik ten osi¹gnie wartoœæ zero zwolnienie pamiêci zajêtej przez bibliotekê. DEL-3(22 z 65)

23 Importowanie statyczne i dynamiczne Dostêp (dynamiczny) do funkcji i procedur biblioteki DLL, która zosta³a wczytana do pamiêci, jest mo liwy poprzez adres, do którego otrzymania s³u y funkcja GetProcAddress. Jej wywo³anie jest nastêpuj¹ce: GetProcAddress (identyfikator, nazwa-funkcji-lub-procedury) gdzie identyfikator jest wartoœci¹ funkcji LoadLibrary, a drugi argument (typu identycznego z PAnsiChar) wskazuje na ³añcuch, który zawiera nazwê ¹danej funkcji lub procedury lub te podaje jej liczbê porz¹dkow¹. W drugim przypadku bardziej znacz¹ce s³owo musi byæ zerem, a s³owo mniej znacz¹ce podawaæ odpowiedni¹ liczbê. Wartoœci¹ funkcji GetProcAddress jest adres ¹danej funkcji lub procedury, lub wartoœæ nil, gdy funkcji lub procedury nie odnaleziono. DEL-3(23 z 65)

24 Importowanie statyczne i dynamiczne Przyk³ad program programdll; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils, Windows;... type complex = record re, im : Extended end; var ident_1, ident_2 : HMODULE;... addcplx min deklaracja zmiennych do przechowywania identyfikatorów bibliotek : function (const a, b : complex) : complex; : function (const a, b : Extended) : Extended; deklaracja zmiennych proceduralnych reprezentuj¹cych w programie funkcje z biblioteki DEL-3(24 z 65)

25 Importowanie statyczne i dynamiczne Przyk³ad (cd.) begin ident_1:=loadlibrary( C:\DELPHI\BIBL\CPLXPROC.DLL ); ident_2:=loadlibrary( A:\MIN_MAX.DLL ); wczytanie bibliotek do pamiêci if ident_1<>0 GetProcAddress(ident_1, PAnsiChar(1)); import dynamiczny przez liczbê porz¹dkow¹ DEL-3(25 z 65)

26 Importowanie statyczne i dynamiczne Przyk³ad (cd.) if ident_2<>0 MIN ); then begin... end; then begin... end; import dynamiczny przez nazwê mo liwoœæ wywo³ania funkcji addcplx mo liwoœæ wywo³ania funkcji min DEL-3(26 z 65)

27 Importowanie statyczne i dynamiczne Przyk³ad (cd.) if and then begin... end; mo liwoœæ wywo³ania obu funkcji FreeLibrary (ident_1); FreeLibrary (ident_2);... end. usuniêcie bibliotek z pamiêci DEL-3(27 z 65)

28 Tworzenie bibliotek DLL Struktura biblioteki DLL jest nastêpuj¹ca: library nazwa-biblioteki; deklaracje-modu³ów czêœæ-opisowa begin ci¹g-instrukcji end. Sposób przekazywnia procedur i funkcji eksportowanych z biblioteki do programów lub modu³ów jest okreœlony w czêœci opisowej dodatkowymi klauzulami exports. Czêœæ wykonawcza bloku spe³nia rolê czêœci inicjuj¹cej biblioteki DLL. DEL-3(28 z 65)

29 Tworzenie bibliotek DLL W czêœci opisowej biblioteki wystêpuj¹ definicje funkcji i procedur eksportowalnych oraz (po nich) klauzule exports: exports lista-eksportowa; Elementy listy eksportowej oddziela siê przecinkami, a ka dy z nich mo e mieæ jedn¹ z nastêpuj¹cych postaci: identyfikator identyfikator index liczba-porz¹dkowa identyfikator index liczba-porz¹dkowa name nazwa identyfikator name nazwa Dodatkowo na koñcu ka dego elementu listy eksportowej mo e wyst¹piæ s³owo (dyrektywa jêzyka) resident. DEL-3(29 z 65)

30 Tworzenie bibliotek DLL Identyfikator wystêpuj¹cy w ka dym elemencie listy klauzuli exports jest nazw¹ odpowiedniej funkcji lub procedury eksportowej. Jeœli w elemencie listy klauzuli exports wystêpuje dyrektywa jêzyka index, oznacza to, e eksport funkcji lub procedury mo e odbyæ siê poprzez podan¹ liczbê porz¹dkow¹. Liczba ta jest sta³¹ ca³kowit¹ i mo e mieæ wartoœæ od 1 do DEL-3(30 z 65)

31 Tworzenie bibliotek DLL Wyst¹pienie dyrektywy jêzyka name umo liwia eksport funkcji lub procedury za pomoc¹ wyspecyfikowanej nazwy, któr¹ podaje siê w postaci ³añcucha. Brak dyrektywy name oznacza, e nazw¹ eksportow¹ jest identyfikator danej funkcji lub procedury, którego wszystkie ma³e litery zosta³y zamienione na wielkie. Nazwa wystêpuj¹ca w dyrektywie name elementu listy klauzuli exports jest t¹ sam¹ nazw¹, któr¹ podaje siê po s³owie name w dyrektywie external w deklaracji importowanej funkcji lub procedury w programie, module lub innej bibliotece DLL. DEL-3(31 z 65)

32 Tworzenie bibliotek DLL Po wczytaniu biblioteki DLL do pamiêci dla elementów listy klauzuli exports, zawieraj¹cych s³owo resident, informacje o ich nazwach eksportowych s¹ przechowywane w pamiêci, co powoduje skrócenie czasu dostêpu do funkcji i procedur importowanych przez nazwê. Podane dalej przyk³ady przedstawiaj¹ ró ne sposoby ustanawiania ³¹cz pomiêdzy bibliotek¹ i programem w zale noœci od postaci klauzuli exports w bibliotece. DEL-3(32 z 65)

33 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad library min_max; function min (const a, b : Extended) : Extended; begin... end; function max (const a, b : Extended) : Extended; begin... end; exports min, max; begin end. DEL-3(33 z 65)

34 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Deklaracje w programie: function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL ; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL ; Z uwagi na standardowe przyjêcie nazw eksportowych w bibliotece, deklaracje funkcji min i max w programie mog¹ byæ tak e nastêpuj¹ce: function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MIN ; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name 'MAX'; DEL-3(34 z 65)

35 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Nastêpuj¹ce deklaracje s¹ b³êdne: function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 1; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 2; Podczas wykonywania programu wyst¹pi warunek b³êdu EAccessViolation. Poniewa importowanie funkcji odbywa siê przez nazwy, w celu skrócenia czasu dostêpu do nich mo na w klauzulê exports zapisaæ w postaci: exports min resident, max resident; DEL-3(35 z 65)

36 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Dla klauzuli exports postaci exports min name MINAB resident, max name MAXAB resident; deklaracje funkcji w programie powinny byæ nastêpuj¹ce: function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MINAB ; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MAXAB ; DEL-3(36 z 65)

37 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Mo liwe jest te nadanie tym funkcjom w programie nowych nazw: function minimum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MINAB ; function maximum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MAXAB ; Nazwa funkcji (lub procedury) w bibliotece, nazwa eksportowa i nazwa funkcji (procedury) w programie (lub module) mog¹ byæ ró ne! DEL-3(37 z 65)

38 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Je eli klauzula exports bêdzie mia³a postaæ exports min index 1, max index 2; to w programie poprawna bêdzie ka da z poni szych deklaracji: function minimum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 1; function maximum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 2; function minimum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MIN ; function maximum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MAX ; DEL-3(38 z 65)

39 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Je eli klauzula exports bêdzie mia³a postaæ exports min index 1, max index 2; to w programie poprawna bêdzie ka da z poni szych deklaracji: function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 1; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 2; function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MIN ; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MAX ; DEL-3(39 z 65)

40 Tworzenie bibliotek DLL Biblioteki ³¹czone dynamicznie mog¹ sk³adaæ siê z procedur i funkcji zdefiniowanych w kilku modu³ach. Zazwyczaj w takich przypadkach biblioteka sk³ada siê tylko z deklaracji modu³ów, klauzuli exports i czêœci inicjuj¹cej. Jej struktura jest wówczas nastêpuj¹ca: library nazwa-biblioteki ; uses modu³-1, modu³-2,..., modu³-n; exports modu³-1.nazwa-11 index 1,... modu³-1.nazwa-1k index k,... modu³-n.nazwa-n1 index m nl+n1,... modu³-n.nazwa-nl index m; begin instrukcje-inicjuj¹ce end. DEL-3(40 z 65)

41 Tworzenie bibliotek DLL Instrukcje czêœci inicjuj¹cej biblioteki s¹ wykonywane tylko raz, podczas wczytywania biblioteki do pamiêci. W chwili wprowadzania do programu kolejnego programu wykorzystuj¹cego dan¹ bibliotekê jest zwiêkszany specjalny licznik jej wykorzystania. Biblioteka pozostaje w pamiêci dopóty, dopóki licznik ten ma wartoœæ wiêksz¹ od zera. Dla wartoœci licznika równej zeru jest wykonywana procedura wyjœcia (zamkniêcia) biblioteki, której adres jest pamiêtany w predefiniowanej zmiennej ExitProc. DEL-3(41 z 65)

42 Czêœæ inicjuj¹ca zawiera zwykle: instalacjê w³asnej procedury wyjœcia, Biblioteki DLL Tworzenie bibliotek DLL instrukcje przypisuj¹ce wartoœci pocz¹tkowe zmiennym globalnym biblioteki, instrukcje rejestruj¹ce klasy okienek (dotyczy bibliotek wykorzystywanych w programach okienkowych, które napisano przy u yciu biblioteki VCL), instrukcjê sygnalizuj¹c¹ wyst¹pienie b³êdu (najczêœciej jest ona po³¹czona ze sprawdzeniem wartoœci predefiniowanej zmiennej ExitCode, której wartoœæ 0 oznacza bezb³êdne zainicjowanie biblioteki, a wartoœæ tej zmiennej ró na od 0 powoduje usuniêcie biblioteki z pamiêci, a program, który j¹ wywo³a³, sygnalizuje b³¹d wczytywania biblioteki). DEL-3(42 z 65)

43 Przyk³ad (zainstalowanie w³asnej procedury wyjœcia) Biblioteki DLL Tworzenie bibliotek DLL library Test; var SaveExit : Pointer; procedure LibExit; { w³asna procedura wyjœcia biblioteki } begin... { instrukcje wykonywane przed usuniêciem biblioteki z pamiêci } ExitProc:=SaveExit end; begin... { inicjowanie biblioteki } SaveExit:= ExitProc; { zapamiêtanie wskaÿnika procedury wyjœcia } { zainstalowanie procedury wyjœcia LibExit } end. DEL-3(43 z 65)

44 B³êdy wykonania w bibliotekach DLL W przypadku wyst¹pienia w bibliotece DLL, w której zadeklarowano modu³ SysUtils, warunku b³êdu lub stanu wyj¹tkowego i nieobs³u enia go, warunek ten jest propagowany na zewn¹trz biblioteki. Gdy biblioteka zosta³a wywo³ana z programu napisanego w jêzyku Delphi Pascal, to warunek mo e byæ w nim obs³u ony za pomoc¹ instrukcji try...except. DEL-3(44 z 65)

45 B³êdy wykonania w bibliotekach DLL Jeœli jednak dan¹ bibliotekê wywo³a program napisany w innym jêzyku, to nale y go w nim obs³u yæ jako warunek b³êdu œrodowiska Windows o kodzie $0EEDFACE. Informacja o adresie b³êdu jest zawarta w pierwszym elemencie tablicy ExceptionInformation rekordu œrodowiska Windows o nazwie Exception_Record (informacje znajduj¹ siê w systemie pomocy). Drugi element tej tablicy zawiera odwo³anie do obiektu reprezentuj¹cego b³¹d w jêzyku Delphi Pascal. DEL-3(45 z 65)

46 B³êdy wykonania w bibliotekach DLL Jeœli w bibliotece DLL nie zadeklarowano modu³u SysUtils, to po wyst¹pieniu w niej b³êdu wykonywanie programu, który wywo³a³ bibliotekê, zostanie przerwane (program zostanie usuniêty z pamiêci). Z tego powodu nale y dok³adnie przetestowaæ tak¹ bibliotekê, aby jakiekolwiek b³êdy wykonania nie mog³y w niej wyst¹piæ. DEL-3(46 z 65)

47 Funkcje i procedury Rodzaje parametrów W zale noœci od sposobu przekazywania wartoœci do procedury lub funkcji, tj. zastêpowania parametrów formalnych argumentami, wyró niamy 10 rodzajów parametrów: parametry przekazywane przez wartoœci, parametry przekazywane przez sta³e okreœlonego typu, parametry przekazywane przez zmienne okreœlonego typu, parametry przekazywane przez sta³e nieokreœlonego typu, parametry przekazywane przez zmienne nieokreœlonego typu, DEL-3(47 z 65)

48 Funkcje i procedury Rodzaje parametrów W zale noœci od sposobu przekazywania wartoœci do procedury lub funkcji, tj. zastêpowania parametrów formalnych argumentami, wyró niamy 10 rodzajów parametrów: parametry wyjœciowe okreœlonego typu, parametry wyjœciowe nieokreœlonego typu, parametry otwarte, otwarte parametry tablicowe typu wariantowego, parametry o domyœlnej wartoœci. DEL-3(48 z 65)

49 Funkcje i procedury Parametry przekazywane przez wartoœci Deklaracja: lista-parametrów : typ Poszczególne parametry listy parametrów oddziela siê przecinkami. Typ oznacza identyfikator typu lub s³owo kluczowe string. Dla parametrów typu ³añcuchowego ( string) nie jest dozwolona specyfikacja d³ugoœci ³añcucha. Je eli parametr jest przekazywany przez wartoœæ, to w wywo³aniu procedury (funkcji) odpowiadaj¹cy mu argument mo e byæ wyra eniem. Parametry przekazywane przez wartoœci nie mog¹ byæ typu plikowego i typu strukturalnego o elementach sk³adowych typu plikowego. DEL-3(49 z 65)

50 Funkcje i procedury Parametry przekazywane przez sta³e okreœlonego typu Deklaracja: const lista-parametrów : typ Parametry tego rodzaju s¹ w treœci procedury lub funkcji traktowane jako zmienne lokalne przeznaczone tylko do odczytu. Argument wywo³ania odpowiadaj¹cy parametrowi przekazywanemu przez sta³¹ okreœlonego typu w ogólnoœci mo e byæ wyra eniem, ale jego typ musi byæ zgodny w sensie przypisania z typem parametru formalnego. Dla parametrów typu ³añcuchowego i strukturalnego zaleca siê stosowaæ parametry przekazywane przez sta³e zamiast przekazywanych przez wartoœci, gdy kompilator generuje dla nich bardziej efektywny kod wynikowy. DEL-3(50 z 65)

51 Funkcje i procedury Parametry przekazywane przez zmienne okreœlonego typu Deklaracja: var lista-parametrów : typ Argumenty odpowiadaj¹ce parametrom przekazywanym przez zmienn¹ okreœlonego typu musz¹ byæ zmiennymi. Typ odpowiedniej zmiennej musi byæ przy tym identyczny z typem parametru formalnego. Zastosowanie tych parametrów do przekazywania elementów tablic wariantowych nie jest dozwolone. Parametry typu plikowego mog¹ byæ przekazywane tylko przez zmienn¹. DEL-3(51 z 65)

52 Funkcje i procedury Parametry przekazywane przez sta³e i zmienne nieokreœlonego typu Deklaracje: const lista-parametrów var lista-parametrów Argumenty im odpowiadaj¹ce mog¹ byæ litera³ami lub zmiennymi dowolnych typów. W treœci procedury (funkcji) parametry te nie s¹ zgodne z adnymi innymi zmiennymi. Zgodnoœæ tê uzyskuje siê za pomoc¹ konstrukcji zmiany typu zmiennej, która nadaje parametrom odpowiednie typy. Parametry nieokreœlonego typu s³u ¹ g³ównie do konstrukcji procedur i funkcji przetwarzaj¹cych podobne struktury danych, ale o ró nych rozmiarach. DEL-3(52 z 65)

53 Funkcje i procedury Parametry wyjœciowe Deklaracje: out lista-parametrów : typ out lista-parametrów Argument odpowiadaj¹cy parametrowi wyjœciowemu musi byæ zmienn¹. Parametry te s¹ przeznaczone do przekazywania wartoœci z procedury lub funkcji na zewn¹trz. Jakiekolwiek wartoœci nadane argumentom odpowiadaj¹cym parametrom wyjœciowym przed wywo³aniem procedury (funkcji) po przekazaniu do procedury (funkcji) s¹ anulowane. DEL-3(53 z 65)

54 Funkcje i procedury Parametry otwarte Deklaracje: var parametr : array of identyfikator-typu const parametr : array of identyfikator-typu parametr : array of identyfikator-typu Zastosowanie tych parametrów umo liwia przekazywanie do tej samej procedury lub funkcji tablic o ró nych rozmiarach. Parametr aktualny (argument) odpowiadaj¹cy tablicowemu parametrowi otwartemu musi byæ zmienn¹ typu okreœlonego przez identyfikator typu lub tablic¹ elementów o typie okreœlonym przez ten identyfikator. DEL-3(54 z 65)

55 Funkcje i procedury Parametry otwarte W treœci procedury lub funkcji tablicowy parametr otwarty jest traktowany tak, jakby by³ zadeklarowany za pomoc¹ konstrukcji array [0..n 1] of identyfikator-typu gdzie n oznacza liczbê elementów argumentu. Jeœli argument jest zmienn¹ typu okreœlonego przez identyfikator typu, to traktuje siê go jak tablicê jednoelementow¹ o tym typie. W treœci funkcji lub procedury do okreœlenia liczby elementów tablicy otwartej stosuje siê funkcjê standardow¹ High. DEL-3(55 z 65)

56 Funkcje i procedury Otwarte parametry tablicowe typu wariantowego S³u ¹ do przekazywania do procedury lub funkcji tablic zawieraj¹cych wartoœci ró nych typów. Typ takiego parametru powinien byæ okreœlony za pomoc¹ konstrukcji array of const która odpowiada konstrukcji array of TVarRec gdzie TVarRec oznacza wariantowy typ rekordowy (predefiniowany w module System), który mo e reprezentowaæ wartoœci ró nych (ale nie wszystkich) typów. DEL-3(56 z 65)

57 Funkcje i procedury Parametry o domyœlnej wartoœci Deklaracje: const parametr : typ = wyra enie-sta³e parametr : typ = wyra enie-sta³e Parametry z domyœlnymi wartoœciami musz¹ wyst¹piæ jako ostatnie na liœcie parametrów. Ka dy parametr z domyœln¹ wartoœci¹ musi byæ przy tym specyfikowany oddzielnie (u ycie listy parametrów nie jest dozwolone). DEL-3(57 z 65)

58 Funkcje i procedury Konwencje wywo³ania W jêzyku Delphi Pascal wystêpuje piêæ dyrektyw (register, pascal, cdecl, stdcall i safecall), za pomoc¹ których ustala siê sposób przekazywania parametrów w funkcjach, procedurach i metodach. Ustalenia te, zwane konwencjami wywo³ania, dotycz¹: kolejnoœci przekazywania parametrów, automatycznego usuwania parametrów ze stosu, u ywania rejestrów przez parametry, obs³ugi warunków b³êdów i stanów wyj¹tkowych. DEL-3(58 z 65)

59 Funkcje i procedury Konwencje wywo³ania register dyrektywa domyœlna (nie wymaga okreœlania); parametry s¹ przekazywane od strony lewej do prawej, a wiêc w kolejnoœci ich wyspecyfikowania; przy przekazywaniu parametrów zostanie wykorzystanych od jednego do trzech rejestrów procesora (EAX, EDX oraz ECX); po wykonaniu funkcji lub procedury wszystkie parametry zostan¹ automatycznie usuniête ze stosu pascal jw., ale rejestry procesora nie bêd¹ u ywane DEL-3(59 z 65)

60 Funkcje i procedury Konwencje wywo³ania stdcall przekazywanie parametrów od strony prawej do lewej i brak u ywania w tym procesie rejestrów procesora; po zakoñczeniu wykonywania funkcji lub procedury parametry zostan¹ usuniête ze stosu cdecl jw., ale usuniêcie parametrów ze stosu musi byæ zabezpieczone w miejscu wywo³ania danej funkcji lub procedury (po jej wykonaniu i przekazaniu z niej sterowania); zaprogramowanie odpowiednich instrukcji (zwykle w asemblerze) jest zadaniem programisty. safecall dotyczy wy³¹cznie metod ³¹cz dualnych (pomijamy) DEL-3(60 z 65)

61 Funkcje i procedury Konwencje wywo³ania Domyœlna konwencja wywo³ywania ( register) jest najbardziej efektywna, gdy wskutek wykorzystywania rejestrów procesora czêsto nie potrzeba umieszczaæ parametrów w stosie (dzieje siê tak zawsze, gdy liczba parametrów nie przekracza trzech). Konwencje okreœlone dyrektywami pascal i cdecl stosuje siê zwykle przy wywo³ywaniu funkcji i procedur z bibliotek ³¹czonych dynamicznie napisanych w jêzykach C, C++ lub innych. W przypadku wywo³ywania funkcji œrodowiska Windows stosuje siê konwencjê okreœlon¹ dyrektyw¹ stdcall. DEL-3(61 z 65)

62 Funkcje i procedury Przeci¹ anie W obrêbie tego samego zakresu wa noœci identyfikatorów mo na zdefiniowaæ wiêcej ni jedn¹ funkcjê i (lub) procedurê o takiej samej nazwie. Wielokrotne definiowanie funkcji i procedur o takich samych nazwach nazywa siê przeci¹ aniem (ang. overloading). W definicjach funkcji i procedur przeci¹ anych jest konieczne wyspecyfikowanie dyrektywy jêzyka overload. DEL-3(62 z 65)

63 Funkcje i procedury Przeci¹ anie Jeœli dwie lub wiêcej funkcji i (lub) procedur przeci¹ onych ma tak¹ sam¹ nazwê, to powstaje pytanie: w jaki sposób nastêpuje identyfikacja odpowiedniej funkcji i (lub) procedury w chwili wywo³ania? Odpowiedzi¹ na to pytanie jest regu³a, e takie funkcje i procedury musz¹ ró niæ siê liczb¹ lub typami parametrów. W chwili wywo³ania funkcji lub procedury przeci¹ onej w³aœnie po liczbie lub typach argumentów nastêpuje odpowiednia identyfikacja. DEL-3(63 z 65)

64 Funkcje i procedury Przeci¹ anie Przyk³ad Za³ó my, e zdefiniowano dwie funkcje przeci¹ one: function suma (a, b, c : Real) : Real; overload ; begin Result:=a+b+c end; function suma (a, b, c : Integer) : Integer; overload ; begin Result:=a+b+c end; W instrukcji x:=suma(1, 2, 3); zostanie wywo³ana druga funkcja suma, a w instrukcji z:=suma(1, 2, 3.0); pierwsza (pierwsze dwa argumenty zostan¹ zamienione na typ Real). DEL-3(64 z 65)

65 ... to ju (dopiero) koniec na dzisiaj... DEL-3(65 z 65)

ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE W (PAKIECIE) DELPHI

ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE W (PAKIECIE) DELPHI DEL420 ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE W (PAKIECIE) DELPHI Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomoc¹ systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright 2004-2010 by Andrzej Marciniak DEL-5(1

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

Ustawianie serwera WWW i FTP

Ustawianie serwera WWW i FTP Rozdzia³ 22 Co mo na, a czego nie mo na zrobiæ za pomoc¹ IIS w Windows XP Professional 637 Instalowanie programu Internetowe us³ugi informacyjne 638 Korzystanie z Przystawki internetowych us³ug informacyjnych

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Ustawianie parametru

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Modelowanie danych przestrzennych. Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Modelowanie danych przestrzennych. Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Modelowanie danych przestrzennych Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa 2. TRANSFORMACJA POLSKIE TOWARZYSTWO POLSKICH DANYCH PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ***

Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ*** AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Tomasz M. Kowalski*, Pawe³ Cebula*, Kamil Kuliberda*, Jacek Wiœlicki*, **, Rados³aw Adamus*, ** Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ***

Bardziej szczegółowo

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2 Copyright 2002-2005 DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

V. K A S A / B A N K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

V. K A S A / B A N K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi V. K A S A / B A N K q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u KASA/BANK SPIS TREŒCI V.1.

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000

Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000 Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000 Baza danych- kolekcja danych odnosz¹ca siê do pewnego obszaru zainteresowañ. Baza danych dla informatyka-kolekcja zarz¹dzana przez specjalistyczne oprogramowanie, system zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo

Przemysław Domka Małgorzata Łokińska. Programowanie strukturalne i obiektowe

Przemysław Domka Małgorzata Łokińska. Programowanie strukturalne i obiektowe ti Przemysław Domka Małgorzata Łokińska Programowanie strukturalne i obiektowe Spis tre ci Wst p.... Programowanie w j zyku Pascal... 9.. Podstawowe poj cia dotycz ce programowania... 9.. J zyki programowania...

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie Rozdzia³ 12 Siedem zasad efektywnego zarz¹dzania plikami 376 U ywanie narzêdzi do zarz¹dzania plikami 378 Nowa funkcja! Wyszukiwanie plików 395 Us³uga indeksowania i jêzyk kwerend 400 Tworzenie kwerend

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Napisaæ klasê implementuj¹c¹ wiele interfejsów. Zrealizowaæ metody interfejsu, u ywaj¹c techniki jawnej implementacji interfejsu.

Napisaæ klasê implementuj¹c¹ wiele interfejsów. Zrealizowaæ metody interfejsu, u ywaj¹c techniki jawnej implementacji interfejsu. Rozdzia³ 12 189 Dziedziczenie Rozdzia³ 12 Dziedziczenie Rozdzia³ 12 Dziedziczenie Czêœæ II Zrozumieæ jêzyk C# Szacunkowy czas 60 min. W tym rozdziale dowiesz siê, jak: Utworzyæ klasê pochodn¹, która dziedziczy

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Tytuł oryginału: Java, A Beginner's Guide, 5th Edition Tłumaczenie: Jaromir Senczyk ISBN: 978-83-246-3919-9 Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wiele lat temu, kiedy by³em nieœmia³ym m³odszym programist¹, mia³em pewne marzenie. Marzy³ mi siê (idealny?) œwiat, w którym nie musia³bym nigdy kombinowaæ, jakie

Bardziej szczegółowo

Advances in Science and Technology 2 /2008 1 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo