Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi"

Transkrypt

1 DEL420 Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomoc¹ systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright by Andrzej Marciniak DEL-3(1 z 65)

2 Na poprzednim wyk³adzie... obs³uga warunków i stanów wyj¹tkowych instrukcja wywo³ywania stanów wyj¹tkowych (raise) instrukcja try... except instrukcja try... finally predefiniowane warunki i stany wyj¹tkowe okienka z komunikatami DEL-3(2 z 65)

3 Na tym wyk³adzie... programowanie bibliotek ³¹czonych dynamicznie dostêp do funkcji i procedur modu³y importowe importowanie statyczne i dynamiczne tworzenie bibliotek DLL b³êdy wykonania w bibliotekach DLL funkcje i procedury rodzaje parametrów konwencje wywo³ania przeci¹ anie DEL-3(3 z 65)

4 Biblioteki ³¹czone dynamicznie (w skrócie: biblioteki DLL od ang. dynamic-link libraries) s³u ¹ do wspólnego u ywania kodów programowych i zasobów (danych definiuj¹cych wizualne czêœci programów uruchamianych w œrodowisku Windows) przez ró ne programy i inne biblioteki DLL. Jêzyk Delphi Pascal umo liwia zarówno korzystanie z istniej¹cych bibliotek DLL, jak i zaprogramowanie przez u ytkownika w³asnych bibliotek tego typu. DEL-3(4 z 65)

5 Biblioteka ³¹czona dynamicznie jest wykonywaln¹ jednostk¹ programow¹ zawieraj¹c¹ kod programowy lub zasoby. W postaci skompilowanej jest pamiêtana w zbiorze dyskowym o rozszerzeniu nazwy DLL. Podobieñstwo bibliotek DLL do modu³ów: obie struktury programowe zawieraj¹ procedury i funkcje wykorzystywane przez programy, modu³y i inne biblioteki DLL DEL-3(5 z 65)

6 Ró nice pomiêdzy bibliotekami DLL i modu³ami: sposób do³¹czania do jednostek programowych (programów, modu³ów i innych bibliotek DLL), modu³y umo liwiaj¹ nie tylko wykorzystanie w programie procedur i funkcji, ale tak e litera³ów, typów i zmiennych w nich zdefiniowanych (w czêœci opisowej), a z bibliotek DLL mog¹ byæ eksportowane tylko procedury i funkcje. DEL-3(6 z 65)

7 Dostêp do procedur i funkcji W celu u ycia w programie (module, bie ¹cej bibliotece ³¹czonej dynamicznie) procedury lub funkcji zdefiniowanej w danej bibliotece DLL nale y w czêœci opisowej programu (modu³u, bie ¹cej biblioteki DLL) zadeklarowaæ dan¹ procedurê lub funkcjê z dyrektyw¹ external. Dyrektywa external okreœla odpowiedni¹ bibliotekê DLL i wi¹ e deklaracjê z procedur¹ lub funkcj¹, która jest w niej zdefiniowana. DEL-3(7 z 65)

8 Dostêp do procedur i funkcji Przyk³ad function okienko_komunikatu (identyfikator : Integer; komunikat, nag³ówek : PChar; znaczniki : Integer) : Integer; stdcall; external user32.dll name MessageBoxA ; Dyrektywa jêzyka stdcall okreœla konwencjê wywo³ania funkcji. DEL-3(8 z 65)

9 Dostêp do procedur i funkcji Dla bibliotek DLL napisanych w jêzyku Delphi Pascal, które bêd¹ wywo³ywane tylko w jednostkach programowych (programach, modu³ach i innych bibliotekach DLL) napisanych tak e w tym jêzyku, okreœlanie konwencji wywo³ania nie jest konieczne (domyœln¹ konwencjê okreœla dyrektywa register). W przypadku korzystania z bibliotek DLL napisanych w innych jêzykach lub w bibliotekach pisanych w jêzyku Delphi Pascal, ale przeznaczonych do wykorzystania w innych jêzykach programowania, nale y w deklaracjach funkcji i procedur podawaæ dyrektywê stdcall. DEL-3(9 z 65)

10 Dostêp do procedur i funkcji Program (modu³, bie ¹ca biblioteka DLL) napisany w jêzyku Delphi Pascal mo e pobraæ procedurê lub funkcjê z danej biblioteki DLL przez : nazwê, now¹ (inn¹) nazwê, liczbê porz¹dkow¹. W ka dym z tych sposobów postaæ dyrektywy external jest inna. DEL-3(10 z 65)

11 Dostêp do procedur i funkcji Import poprzez nazwê oznacza, e w tablicy nazw odpowiedniej biblioteki DLL bêdzie poszukiwany identyfikator danej procedury lub funkcji (po przekszta³ceniu wszystkich ma³ych liter na wielkie). Dyrektywa external ma w tym przypadku postaæ external nazwa-biblioteki; gdzie nazwa biblioteki w ogólnoœci oznacza sta³e wyra enie ³añcuchowe. Uwaga: Ró nice pomiêdzy Windows 98, Me i XP a NT i DEL-3(11 z 65)

12 Dostêp do procedur i funkcji Przyk³ady 1) procedure proc_a; external PROCDLL.DLL ; Jeœli wczeœniej zdefiniujemy sta³¹ ³añcuchow¹ biblioteka_1 nastêpuj¹co: const biblioteka_1 = PROCDLL.DLL ; to podan¹ deklaracjê procedury proc_a mo na zast¹piæ deklaracj¹ procedure proc_a; external biblioteka_1; 2) function NWP (const a, b : Longint) : Longint; external NUMLIB.DLL ; DEL-3(12 z 65)

13 Dostêp do procedur i funkcji Jeœli nazwa procedury lub funkcji w programie (module, bie ¹cej bibliotece DLL) ma byæ inna ni nazwa, za pomoc¹ której eksportuje siê j¹ z danej biblioteki, to nale y zastosowaæ importowanie przez now¹ (inn¹) nazwê. Dyrektywa external ma w tym przypadku postaæ external nazwa-biblioteki name nazwa-importowa; DEL-3(13 z 65)

14 Dostêp do procedur i funkcji Przyk³ad function podzielnik (const a, b : Longint) : Longint; external NUMLIB.DLL name NWP ; DEL-3(14 z 65)

15 Dostêp do procedur i funkcji Import przez liczbê porz¹dkow¹ jest najbardziej efektywny, gdy w tym przypadku odpowiedni identyfikator nie jest poszukiwany w tablicy nazw biblioteki. Liczba porz¹dkowa procedury lub funkcji jest w bibliotece DLL ustalona za pomoc¹ klauzuli exports (bêdzie dalej). Dyrektywa external odwo³uj¹ca siê do tej liczby ma postaæ external nazwa-biblioteki index liczba-porz¹dkowa; DEL-3(15 z 65)

16 Dostêp do procedur i funkcji Przyk³ad procedure proc_b; external PROCDLL.DLL index 15; Jeœli wczeœniej okreœlono nastêpuj¹ce sta³e: const biblioteka_1 = PROCDLL.DLL ; liczba_porz = 15; to podan¹ deklaracjê mo na zast¹piæ deklaracj¹ procedure proc_b; external biblioteka_1 index liczba_porz; DEL-3(16 z 65)

17 Modu³y importowe Procedury i funkcje mog¹ byæ pobierane z bibliotek DLL do programów (modu³ów, innych bibliotek DLL) w sposób bezpoœredni (opisany bli ej) lub w sposób poœredni z modu³ów, które zawieraj¹ odpowiednie deklaracje. Modu³y takie nazywamy modu³ami importowymi. Zalety stosowania modu³ów importowych: a) mo liwoœæ umieszczania w ich czêœciach opisowych definicji i deklaracji sta³ych, typów i zmiennych, które u³atwiaj¹ dostêp do procedur i funkcji (bezpoœrednie odwo³anie siê w programie do sta³ych, typów i zmiennych zdefiniowanych w bibliotece DLL nie jest mo liwe), b) po modyfikacji jakiejœ biblioteki wystarczy zmieniæ tylko odpowiedni modu³, a nie wszystkie programy (inne modu³y, biblioteki DLL), które korzystaj¹ z danej biblioteki. DEL-3(17 z 65)

18 Przyk³ad unit cplcproc; interface type complex = record re, im : Extended end; Biblioteki DLL Modu³y importowe function addcplx (const a, b : complex) : complex; function subcplx (const a, b : complex) : complex; function multcplx ( const a, b : complex) : complex; function divcplx ( const a, b : complex) : complex; implementation function addcplx; external CPLXPROC.DLL index 1; function subcplx; external CPLXPROC.DLL index 2; function multcplx; external CPLXPROC.DLL index 3; function divcplx; external CPLXPROC.DLL index 4; end. DEL-3(18 z 65)

19 Importowanie statyczne i dynamiczne Zastosowanie w programie (module, innej bibliotece DLL) dyrektywy jêzyka external z nazw¹ danej biblioteki powoduje ustalenie biblioteki, z której bêd¹ pobierane procedury lub funkcje w sposób jawny. Pobieranie takie, zwane importowaniem statycznym, dotyczy zawsze tej samej procedury lub funkcji w tej samej bibliotece. Jêzyk Delphi Pascal umo liwia tak e ustalenie biblioteki i pobieranej z niej procedury lub funkcji dopiero podczas wykonywania programu. Ten sposób okreœlania biblioteki procedury lub funkcji nazywa siê importowaniem dynamicznym. i DEL-3(19 z 65)

20 Importowanie statyczne i dynamiczne Do przeprowadzenia importowania dynamicznego s³u ¹ trzy funkcje standardowe: LoadLibrary, GetProcAddress, FreeLibrary, które s¹ zdefiniowane w module Windows. DEL-3(20 z 65)

21 Importowanie statyczne i dynamiczne Funkcja LoadLibrary s³u y do wczytania biblioteki DLL do pamiêci. Jej wywo³anie ma postaæ LoadLibrary (nazwa-zbioru-bibliotecznego) Argument (typu PAnsiChar) wskazuje na ³añcuch, który zawiera nazwê zbioru dyskowego z wczytywan¹ bibliotek¹. Gdy wczytanie biblioteki zakoñczy siê pomyœlnie, to wartoœci¹ funkcji jest jej identyfikator w pamiêci. Wartoœæ funkcji równa 0 oznacza b³¹d podczas wczytywania biblioteki. Ka de wywo³anie funkcji LoadLibrary dla danej biblioteki zwiêksza wewnêtrzny licznik odwo³añ do niej o jeden. DEL-3(21 z 65)

22 Importowanie statyczne i dynamiczne Do zwolnienia pamiêci zajêtej przez bibliotekê s³u y funkcja FreeLibrary, której wywo³anie ma postaæ FreeLibrary (identyfikator) Identyfikator oznacza argument bêd¹cy wartoœci¹ funkcji LoadLibrary, która wczyta³a dan¹ bibliotekê do pamiêci. Wartoœæ funkcji jest o tyle nieistotna, e zwykle funkcjê FreeLibrary wywo³uje siê jak procedurê. Wywo³anie funkcji FreeLibrary powoduje zmniejszenie wewnêtrznego licznika odwo³añ do danej biblioteki o jeden i jeœli licznik ten osi¹gnie wartoœæ zero zwolnienie pamiêci zajêtej przez bibliotekê. DEL-3(22 z 65)

23 Importowanie statyczne i dynamiczne Dostêp (dynamiczny) do funkcji i procedur biblioteki DLL, która zosta³a wczytana do pamiêci, jest mo liwy poprzez adres, do którego otrzymania s³u y funkcja GetProcAddress. Jej wywo³anie jest nastêpuj¹ce: GetProcAddress (identyfikator, nazwa-funkcji-lub-procedury) gdzie identyfikator jest wartoœci¹ funkcji LoadLibrary, a drugi argument (typu identycznego z PAnsiChar) wskazuje na ³añcuch, który zawiera nazwê ¹danej funkcji lub procedury lub te podaje jej liczbê porz¹dkow¹. W drugim przypadku bardziej znacz¹ce s³owo musi byæ zerem, a s³owo mniej znacz¹ce podawaæ odpowiedni¹ liczbê. Wartoœci¹ funkcji GetProcAddress jest adres ¹danej funkcji lub procedury, lub wartoœæ nil, gdy funkcji lub procedury nie odnaleziono. DEL-3(23 z 65)

24 Importowanie statyczne i dynamiczne Przyk³ad program programdll; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils, Windows;... type complex = record re, im : Extended end; var ident_1, ident_2 : HMODULE;... addcplx min deklaracja zmiennych do przechowywania identyfikatorów bibliotek : function (const a, b : complex) : complex; : function (const a, b : Extended) : Extended; deklaracja zmiennych proceduralnych reprezentuj¹cych w programie funkcje z biblioteki DEL-3(24 z 65)

25 Importowanie statyczne i dynamiczne Przyk³ad (cd.) begin ident_1:=loadlibrary( C:\DELPHI\BIBL\CPLXPROC.DLL ); ident_2:=loadlibrary( A:\MIN_MAX.DLL ); wczytanie bibliotek do pamiêci if ident_1<>0 GetProcAddress(ident_1, PAnsiChar(1)); import dynamiczny przez liczbê porz¹dkow¹ DEL-3(25 z 65)

26 Importowanie statyczne i dynamiczne Przyk³ad (cd.) if ident_2<>0 MIN ); then begin... end; then begin... end; import dynamiczny przez nazwê mo liwoœæ wywo³ania funkcji addcplx mo liwoœæ wywo³ania funkcji min DEL-3(26 z 65)

27 Importowanie statyczne i dynamiczne Przyk³ad (cd.) if and then begin... end; mo liwoœæ wywo³ania obu funkcji FreeLibrary (ident_1); FreeLibrary (ident_2);... end. usuniêcie bibliotek z pamiêci DEL-3(27 z 65)

28 Tworzenie bibliotek DLL Struktura biblioteki DLL jest nastêpuj¹ca: library nazwa-biblioteki; deklaracje-modu³ów czêœæ-opisowa begin ci¹g-instrukcji end. Sposób przekazywnia procedur i funkcji eksportowanych z biblioteki do programów lub modu³ów jest okreœlony w czêœci opisowej dodatkowymi klauzulami exports. Czêœæ wykonawcza bloku spe³nia rolê czêœci inicjuj¹cej biblioteki DLL. DEL-3(28 z 65)

29 Tworzenie bibliotek DLL W czêœci opisowej biblioteki wystêpuj¹ definicje funkcji i procedur eksportowalnych oraz (po nich) klauzule exports: exports lista-eksportowa; Elementy listy eksportowej oddziela siê przecinkami, a ka dy z nich mo e mieæ jedn¹ z nastêpuj¹cych postaci: identyfikator identyfikator index liczba-porz¹dkowa identyfikator index liczba-porz¹dkowa name nazwa identyfikator name nazwa Dodatkowo na koñcu ka dego elementu listy eksportowej mo e wyst¹piæ s³owo (dyrektywa jêzyka) resident. DEL-3(29 z 65)

30 Tworzenie bibliotek DLL Identyfikator wystêpuj¹cy w ka dym elemencie listy klauzuli exports jest nazw¹ odpowiedniej funkcji lub procedury eksportowej. Jeœli w elemencie listy klauzuli exports wystêpuje dyrektywa jêzyka index, oznacza to, e eksport funkcji lub procedury mo e odbyæ siê poprzez podan¹ liczbê porz¹dkow¹. Liczba ta jest sta³¹ ca³kowit¹ i mo e mieæ wartoœæ od 1 do DEL-3(30 z 65)

31 Tworzenie bibliotek DLL Wyst¹pienie dyrektywy jêzyka name umo liwia eksport funkcji lub procedury za pomoc¹ wyspecyfikowanej nazwy, któr¹ podaje siê w postaci ³añcucha. Brak dyrektywy name oznacza, e nazw¹ eksportow¹ jest identyfikator danej funkcji lub procedury, którego wszystkie ma³e litery zosta³y zamienione na wielkie. Nazwa wystêpuj¹ca w dyrektywie name elementu listy klauzuli exports jest t¹ sam¹ nazw¹, któr¹ podaje siê po s³owie name w dyrektywie external w deklaracji importowanej funkcji lub procedury w programie, module lub innej bibliotece DLL. DEL-3(31 z 65)

32 Tworzenie bibliotek DLL Po wczytaniu biblioteki DLL do pamiêci dla elementów listy klauzuli exports, zawieraj¹cych s³owo resident, informacje o ich nazwach eksportowych s¹ przechowywane w pamiêci, co powoduje skrócenie czasu dostêpu do funkcji i procedur importowanych przez nazwê. Podane dalej przyk³ady przedstawiaj¹ ró ne sposoby ustanawiania ³¹cz pomiêdzy bibliotek¹ i programem w zale noœci od postaci klauzuli exports w bibliotece. DEL-3(32 z 65)

33 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad library min_max; function min (const a, b : Extended) : Extended; begin... end; function max (const a, b : Extended) : Extended; begin... end; exports min, max; begin end. DEL-3(33 z 65)

34 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Deklaracje w programie: function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL ; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL ; Z uwagi na standardowe przyjêcie nazw eksportowych w bibliotece, deklaracje funkcji min i max w programie mog¹ byæ tak e nastêpuj¹ce: function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MIN ; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name 'MAX'; DEL-3(34 z 65)

35 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Nastêpuj¹ce deklaracje s¹ b³êdne: function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 1; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 2; Podczas wykonywania programu wyst¹pi warunek b³êdu EAccessViolation. Poniewa importowanie funkcji odbywa siê przez nazwy, w celu skrócenia czasu dostêpu do nich mo na w klauzulê exports zapisaæ w postaci: exports min resident, max resident; DEL-3(35 z 65)

36 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Dla klauzuli exports postaci exports min name MINAB resident, max name MAXAB resident; deklaracje funkcji w programie powinny byæ nastêpuj¹ce: function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MINAB ; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MAXAB ; DEL-3(36 z 65)

37 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Mo liwe jest te nadanie tym funkcjom w programie nowych nazw: function minimum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MINAB ; function maximum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MAXAB ; Nazwa funkcji (lub procedury) w bibliotece, nazwa eksportowa i nazwa funkcji (procedury) w programie (lub module) mog¹ byæ ró ne! DEL-3(37 z 65)

38 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Je eli klauzula exports bêdzie mia³a postaæ exports min index 1, max index 2; to w programie poprawna bêdzie ka da z poni szych deklaracji: function minimum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 1; function maximum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 2; function minimum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MIN ; function maximum (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MAX ; DEL-3(38 z 65)

39 Tworzenie bibliotek DLL Przyk³ad Je eli klauzula exports bêdzie mia³a postaæ exports min index 1, max index 2; to w programie poprawna bêdzie ka da z poni szych deklaracji: function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 1; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL index 2; function min (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MIN ; function max (const a, b : Extended) : Extended; external MIN_MAX.DLL name MAX ; DEL-3(39 z 65)

40 Tworzenie bibliotek DLL Biblioteki ³¹czone dynamicznie mog¹ sk³adaæ siê z procedur i funkcji zdefiniowanych w kilku modu³ach. Zazwyczaj w takich przypadkach biblioteka sk³ada siê tylko z deklaracji modu³ów, klauzuli exports i czêœci inicjuj¹cej. Jej struktura jest wówczas nastêpuj¹ca: library nazwa-biblioteki ; uses modu³-1, modu³-2,..., modu³-n; exports modu³-1.nazwa-11 index 1,... modu³-1.nazwa-1k index k,... modu³-n.nazwa-n1 index m nl+n1,... modu³-n.nazwa-nl index m; begin instrukcje-inicjuj¹ce end. DEL-3(40 z 65)

41 Tworzenie bibliotek DLL Instrukcje czêœci inicjuj¹cej biblioteki s¹ wykonywane tylko raz, podczas wczytywania biblioteki do pamiêci. W chwili wprowadzania do programu kolejnego programu wykorzystuj¹cego dan¹ bibliotekê jest zwiêkszany specjalny licznik jej wykorzystania. Biblioteka pozostaje w pamiêci dopóty, dopóki licznik ten ma wartoœæ wiêksz¹ od zera. Dla wartoœci licznika równej zeru jest wykonywana procedura wyjœcia (zamkniêcia) biblioteki, której adres jest pamiêtany w predefiniowanej zmiennej ExitProc. DEL-3(41 z 65)

42 Czêœæ inicjuj¹ca zawiera zwykle: instalacjê w³asnej procedury wyjœcia, Biblioteki DLL Tworzenie bibliotek DLL instrukcje przypisuj¹ce wartoœci pocz¹tkowe zmiennym globalnym biblioteki, instrukcje rejestruj¹ce klasy okienek (dotyczy bibliotek wykorzystywanych w programach okienkowych, które napisano przy u yciu biblioteki VCL), instrukcjê sygnalizuj¹c¹ wyst¹pienie b³êdu (najczêœciej jest ona po³¹czona ze sprawdzeniem wartoœci predefiniowanej zmiennej ExitCode, której wartoœæ 0 oznacza bezb³êdne zainicjowanie biblioteki, a wartoœæ tej zmiennej ró na od 0 powoduje usuniêcie biblioteki z pamiêci, a program, który j¹ wywo³a³, sygnalizuje b³¹d wczytywania biblioteki). DEL-3(42 z 65)

43 Przyk³ad (zainstalowanie w³asnej procedury wyjœcia) Biblioteki DLL Tworzenie bibliotek DLL library Test; var SaveExit : Pointer; procedure LibExit; { w³asna procedura wyjœcia biblioteki } begin... { instrukcje wykonywane przed usuniêciem biblioteki z pamiêci } ExitProc:=SaveExit end; begin... { inicjowanie biblioteki } SaveExit:= ExitProc; { zapamiêtanie wskaÿnika procedury wyjœcia } { zainstalowanie procedury wyjœcia LibExit } end. DEL-3(43 z 65)

44 B³êdy wykonania w bibliotekach DLL W przypadku wyst¹pienia w bibliotece DLL, w której zadeklarowano modu³ SysUtils, warunku b³êdu lub stanu wyj¹tkowego i nieobs³u enia go, warunek ten jest propagowany na zewn¹trz biblioteki. Gdy biblioteka zosta³a wywo³ana z programu napisanego w jêzyku Delphi Pascal, to warunek mo e byæ w nim obs³u ony za pomoc¹ instrukcji try...except. DEL-3(44 z 65)

45 B³êdy wykonania w bibliotekach DLL Jeœli jednak dan¹ bibliotekê wywo³a program napisany w innym jêzyku, to nale y go w nim obs³u yæ jako warunek b³êdu œrodowiska Windows o kodzie $0EEDFACE. Informacja o adresie b³êdu jest zawarta w pierwszym elemencie tablicy ExceptionInformation rekordu œrodowiska Windows o nazwie Exception_Record (informacje znajduj¹ siê w systemie pomocy). Drugi element tej tablicy zawiera odwo³anie do obiektu reprezentuj¹cego b³¹d w jêzyku Delphi Pascal. DEL-3(45 z 65)

46 B³êdy wykonania w bibliotekach DLL Jeœli w bibliotece DLL nie zadeklarowano modu³u SysUtils, to po wyst¹pieniu w niej b³êdu wykonywanie programu, który wywo³a³ bibliotekê, zostanie przerwane (program zostanie usuniêty z pamiêci). Z tego powodu nale y dok³adnie przetestowaæ tak¹ bibliotekê, aby jakiekolwiek b³êdy wykonania nie mog³y w niej wyst¹piæ. DEL-3(46 z 65)

47 Funkcje i procedury Rodzaje parametrów W zale noœci od sposobu przekazywania wartoœci do procedury lub funkcji, tj. zastêpowania parametrów formalnych argumentami, wyró niamy 10 rodzajów parametrów: parametry przekazywane przez wartoœci, parametry przekazywane przez sta³e okreœlonego typu, parametry przekazywane przez zmienne okreœlonego typu, parametry przekazywane przez sta³e nieokreœlonego typu, parametry przekazywane przez zmienne nieokreœlonego typu, DEL-3(47 z 65)

48 Funkcje i procedury Rodzaje parametrów W zale noœci od sposobu przekazywania wartoœci do procedury lub funkcji, tj. zastêpowania parametrów formalnych argumentami, wyró niamy 10 rodzajów parametrów: parametry wyjœciowe okreœlonego typu, parametry wyjœciowe nieokreœlonego typu, parametry otwarte, otwarte parametry tablicowe typu wariantowego, parametry o domyœlnej wartoœci. DEL-3(48 z 65)

49 Funkcje i procedury Parametry przekazywane przez wartoœci Deklaracja: lista-parametrów : typ Poszczególne parametry listy parametrów oddziela siê przecinkami. Typ oznacza identyfikator typu lub s³owo kluczowe string. Dla parametrów typu ³añcuchowego ( string) nie jest dozwolona specyfikacja d³ugoœci ³añcucha. Je eli parametr jest przekazywany przez wartoœæ, to w wywo³aniu procedury (funkcji) odpowiadaj¹cy mu argument mo e byæ wyra eniem. Parametry przekazywane przez wartoœci nie mog¹ byæ typu plikowego i typu strukturalnego o elementach sk³adowych typu plikowego. DEL-3(49 z 65)

50 Funkcje i procedury Parametry przekazywane przez sta³e okreœlonego typu Deklaracja: const lista-parametrów : typ Parametry tego rodzaju s¹ w treœci procedury lub funkcji traktowane jako zmienne lokalne przeznaczone tylko do odczytu. Argument wywo³ania odpowiadaj¹cy parametrowi przekazywanemu przez sta³¹ okreœlonego typu w ogólnoœci mo e byæ wyra eniem, ale jego typ musi byæ zgodny w sensie przypisania z typem parametru formalnego. Dla parametrów typu ³añcuchowego i strukturalnego zaleca siê stosowaæ parametry przekazywane przez sta³e zamiast przekazywanych przez wartoœci, gdy kompilator generuje dla nich bardziej efektywny kod wynikowy. DEL-3(50 z 65)

51 Funkcje i procedury Parametry przekazywane przez zmienne okreœlonego typu Deklaracja: var lista-parametrów : typ Argumenty odpowiadaj¹ce parametrom przekazywanym przez zmienn¹ okreœlonego typu musz¹ byæ zmiennymi. Typ odpowiedniej zmiennej musi byæ przy tym identyczny z typem parametru formalnego. Zastosowanie tych parametrów do przekazywania elementów tablic wariantowych nie jest dozwolone. Parametry typu plikowego mog¹ byæ przekazywane tylko przez zmienn¹. DEL-3(51 z 65)

52 Funkcje i procedury Parametry przekazywane przez sta³e i zmienne nieokreœlonego typu Deklaracje: const lista-parametrów var lista-parametrów Argumenty im odpowiadaj¹ce mog¹ byæ litera³ami lub zmiennymi dowolnych typów. W treœci procedury (funkcji) parametry te nie s¹ zgodne z adnymi innymi zmiennymi. Zgodnoœæ tê uzyskuje siê za pomoc¹ konstrukcji zmiany typu zmiennej, która nadaje parametrom odpowiednie typy. Parametry nieokreœlonego typu s³u ¹ g³ównie do konstrukcji procedur i funkcji przetwarzaj¹cych podobne struktury danych, ale o ró nych rozmiarach. DEL-3(52 z 65)

53 Funkcje i procedury Parametry wyjœciowe Deklaracje: out lista-parametrów : typ out lista-parametrów Argument odpowiadaj¹cy parametrowi wyjœciowemu musi byæ zmienn¹. Parametry te s¹ przeznaczone do przekazywania wartoœci z procedury lub funkcji na zewn¹trz. Jakiekolwiek wartoœci nadane argumentom odpowiadaj¹cym parametrom wyjœciowym przed wywo³aniem procedury (funkcji) po przekazaniu do procedury (funkcji) s¹ anulowane. DEL-3(53 z 65)

54 Funkcje i procedury Parametry otwarte Deklaracje: var parametr : array of identyfikator-typu const parametr : array of identyfikator-typu parametr : array of identyfikator-typu Zastosowanie tych parametrów umo liwia przekazywanie do tej samej procedury lub funkcji tablic o ró nych rozmiarach. Parametr aktualny (argument) odpowiadaj¹cy tablicowemu parametrowi otwartemu musi byæ zmienn¹ typu okreœlonego przez identyfikator typu lub tablic¹ elementów o typie okreœlonym przez ten identyfikator. DEL-3(54 z 65)

55 Funkcje i procedury Parametry otwarte W treœci procedury lub funkcji tablicowy parametr otwarty jest traktowany tak, jakby by³ zadeklarowany za pomoc¹ konstrukcji array [0..n 1] of identyfikator-typu gdzie n oznacza liczbê elementów argumentu. Jeœli argument jest zmienn¹ typu okreœlonego przez identyfikator typu, to traktuje siê go jak tablicê jednoelementow¹ o tym typie. W treœci funkcji lub procedury do okreœlenia liczby elementów tablicy otwartej stosuje siê funkcjê standardow¹ High. DEL-3(55 z 65)

56 Funkcje i procedury Otwarte parametry tablicowe typu wariantowego S³u ¹ do przekazywania do procedury lub funkcji tablic zawieraj¹cych wartoœci ró nych typów. Typ takiego parametru powinien byæ okreœlony za pomoc¹ konstrukcji array of const która odpowiada konstrukcji array of TVarRec gdzie TVarRec oznacza wariantowy typ rekordowy (predefiniowany w module System), który mo e reprezentowaæ wartoœci ró nych (ale nie wszystkich) typów. DEL-3(56 z 65)

57 Funkcje i procedury Parametry o domyœlnej wartoœci Deklaracje: const parametr : typ = wyra enie-sta³e parametr : typ = wyra enie-sta³e Parametry z domyœlnymi wartoœciami musz¹ wyst¹piæ jako ostatnie na liœcie parametrów. Ka dy parametr z domyœln¹ wartoœci¹ musi byæ przy tym specyfikowany oddzielnie (u ycie listy parametrów nie jest dozwolone). DEL-3(57 z 65)

58 Funkcje i procedury Konwencje wywo³ania W jêzyku Delphi Pascal wystêpuje piêæ dyrektyw (register, pascal, cdecl, stdcall i safecall), za pomoc¹ których ustala siê sposób przekazywania parametrów w funkcjach, procedurach i metodach. Ustalenia te, zwane konwencjami wywo³ania, dotycz¹: kolejnoœci przekazywania parametrów, automatycznego usuwania parametrów ze stosu, u ywania rejestrów przez parametry, obs³ugi warunków b³êdów i stanów wyj¹tkowych. DEL-3(58 z 65)

59 Funkcje i procedury Konwencje wywo³ania register dyrektywa domyœlna (nie wymaga okreœlania); parametry s¹ przekazywane od strony lewej do prawej, a wiêc w kolejnoœci ich wyspecyfikowania; przy przekazywaniu parametrów zostanie wykorzystanych od jednego do trzech rejestrów procesora (EAX, EDX oraz ECX); po wykonaniu funkcji lub procedury wszystkie parametry zostan¹ automatycznie usuniête ze stosu pascal jw., ale rejestry procesora nie bêd¹ u ywane DEL-3(59 z 65)

60 Funkcje i procedury Konwencje wywo³ania stdcall przekazywanie parametrów od strony prawej do lewej i brak u ywania w tym procesie rejestrów procesora; po zakoñczeniu wykonywania funkcji lub procedury parametry zostan¹ usuniête ze stosu cdecl jw., ale usuniêcie parametrów ze stosu musi byæ zabezpieczone w miejscu wywo³ania danej funkcji lub procedury (po jej wykonaniu i przekazaniu z niej sterowania); zaprogramowanie odpowiednich instrukcji (zwykle w asemblerze) jest zadaniem programisty. safecall dotyczy wy³¹cznie metod ³¹cz dualnych (pomijamy) DEL-3(60 z 65)

61 Funkcje i procedury Konwencje wywo³ania Domyœlna konwencja wywo³ywania ( register) jest najbardziej efektywna, gdy wskutek wykorzystywania rejestrów procesora czêsto nie potrzeba umieszczaæ parametrów w stosie (dzieje siê tak zawsze, gdy liczba parametrów nie przekracza trzech). Konwencje okreœlone dyrektywami pascal i cdecl stosuje siê zwykle przy wywo³ywaniu funkcji i procedur z bibliotek ³¹czonych dynamicznie napisanych w jêzykach C, C++ lub innych. W przypadku wywo³ywania funkcji œrodowiska Windows stosuje siê konwencjê okreœlon¹ dyrektyw¹ stdcall. DEL-3(61 z 65)

62 Funkcje i procedury Przeci¹ anie W obrêbie tego samego zakresu wa noœci identyfikatorów mo na zdefiniowaæ wiêcej ni jedn¹ funkcjê i (lub) procedurê o takiej samej nazwie. Wielokrotne definiowanie funkcji i procedur o takich samych nazwach nazywa siê przeci¹ aniem (ang. overloading). W definicjach funkcji i procedur przeci¹ anych jest konieczne wyspecyfikowanie dyrektywy jêzyka overload. DEL-3(62 z 65)

63 Funkcje i procedury Przeci¹ anie Jeœli dwie lub wiêcej funkcji i (lub) procedur przeci¹ onych ma tak¹ sam¹ nazwê, to powstaje pytanie: w jaki sposób nastêpuje identyfikacja odpowiedniej funkcji i (lub) procedury w chwili wywo³ania? Odpowiedzi¹ na to pytanie jest regu³a, e takie funkcje i procedury musz¹ ró niæ siê liczb¹ lub typami parametrów. W chwili wywo³ania funkcji lub procedury przeci¹ onej w³aœnie po liczbie lub typach argumentów nastêpuje odpowiednia identyfikacja. DEL-3(63 z 65)

64 Funkcje i procedury Przeci¹ anie Przyk³ad Za³ó my, e zdefiniowano dwie funkcje przeci¹ one: function suma (a, b, c : Real) : Real; overload ; begin Result:=a+b+c end; function suma (a, b, c : Integer) : Integer; overload ; begin Result:=a+b+c end; W instrukcji x:=suma(1, 2, 3); zostanie wywo³ana druga funkcja suma, a w instrukcji z:=suma(1, 2, 3.0); pierwsza (pierwsze dwa argumenty zostan¹ zamienione na typ Real). DEL-3(64 z 65)

65 ... to ju (dopiero) koniec na dzisiaj... DEL-3(65 z 65)

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2017 by Andrzej Marciniak PP-9(1 z 85) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj.

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. III. INTERPOLACJA 3.1. Ogólne zadanie interpolacji Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. Definicja 3.1. Zadanie interpolacji polega na okreœleniu parametrów tak, eby dla n +

Bardziej szczegółowo

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 11 Przyjęta notacja 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 1.1. Ogólne zasady programowania zorientowanego obiektowo 15 1.2. Historia

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2016 by Andrzej Marciniak PP-7(1 z 84) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi

Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi DEL420 Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi Andrzej Marciniak Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydzia³ Matematyki i Informatyki Prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Przypomnienie kursorów Przypomnienie procedur i funkcji składowanych Poznanie pakietów składowanych 2 Bazę danych Oracle możemy traktować jakby była złożona z dwóch

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Delphi Laboratorium 3

Delphi Laboratorium 3 Delphi Laboratorium 3 1. Procedury i funkcje Funkcja jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność i zwraca wynik. Procedura jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Innym wnioskiem z twierdzenia 3.10 jest

Innym wnioskiem z twierdzenia 3.10 jest 38 Innym wnioskiem z twierdzenia 3.10 jest Wniosek 3.2. Jeœli funkcja f ma ci¹g³¹ pochodn¹ rzêdu n + 1 na odcinku [a, b] zawieraj¹cym wêz³y rzeczywiste x i (i = 0, 1,..., k) i punkt x, to istnieje wartoœæ

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Ada-95. Dariusz Wawrzyniak

Ada-95. Dariusz Wawrzyniak Część I Wskaźniki Plan Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 1 Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 2 3 4 Plan Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 1 Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 2 3 4 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ER RATA do ksi¹ ki "Symfonia C++ Stan dard". wydanie 3. (Zawieraj¹ca tak e czysto kosmetyczne poprawki) Sporz¹dzona 4 paÿdziernika 2009.

ER RATA do ksi¹ ki Symfonia C++ Stan dard. wydanie 3. (Zawieraj¹ca tak e czysto kosmetyczne poprawki) Sporz¹dzona 4 paÿdziernika 2009. ER RATA do ksi¹ ki "Symfonia C++ Stan dard". wydanie 3. (Zawieraj¹ca tak e czysto kosmetyczne poprawki) Sporz¹dzona 4 paÿdziernika 2009. Strona wiersz G - od góry D - od do³u Jest Powinno byæ 1 6 D nadzieje

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania semestr drugi. Wykład czternasty

Podstawy Programowania semestr drugi. Wykład czternasty Wykład czternasty 1. Polimorfizm Ostatni wykład zakończyliśmy stwierdzeniem, że możemy obiektowi dowolnej klasy przypisa ć obiekt klasy dziedziczącej po tej klasie. Przypisanie takie obejmuje jednak jedynie

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

G PROGRAMMING. Part #4

G PROGRAMMING. Part #4 G PROGRAMMING Part #4 Tablice, wykresy, klastry Tablice Zbiór elementów danych tego samego typu Zastosowanie gromadzenie danych z powtarzalnych operacji odczytu, obliczeń (magazynowanie danych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Procedury i funkcje - powtórzenie i uzupełnienia. Przykład funkcji potęgowanie przy wykładniku naturalnym

Procedury i funkcje - powtórzenie i uzupełnienia. Przykład funkcji potęgowanie przy wykładniku naturalnym Procedury i funkcje - powtórzenie i uzupełnienia Przykład funkcji potęgowanie przy wykładniku naturalnym program potegowanie; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; var x: real; n: integer; function Potega(podstawa:

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie pamiêci¹

Zarz¹dzanie pamiêci¹ Zarz¹dzanie pamiêci¹ Wykonywaæ mo na jedynie program umieszczony w pamiêci g³ównej. Wi¹zanie instrukcji i danych z ami w pamiêci mo e siê odbywaæ w czasie: kompilacji: jeœli s¹ znane a priori y w pamiêci,

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Wartości domyślne, szablony funkcji i klas

Wartości domyślne, szablony funkcji i klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2012 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych II Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 11 Zastosowanie PHP do programowania aplikacji baz danych Oracle Wsparcie programowania w PHP baz danych Oracle Oprócz możliwego

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego Inżynieria oprogramowania Część 1: Tworzenie dokumentacji projektowej Opracował: dr inż. Przemysław Pardel v2.01 2014 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.)

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Dariusz Banasiak Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki Wnioskowanie przybliżone Wnioskowanie w logice tradycyjnej (dwuwartościowej) polega na stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wykład III PASCAL - iteracja cz, 2, - liczby losowe, - tablice

Wykład III PASCAL - iteracja cz, 2, - liczby losowe, - tablice Podstawy programowania Wykład III PASCAL - iteracja cz, 2, - liczby losowe, - tablice 1 Podstawy programowania Iteracja 2 III. Iteracja Iteracja o nieznanej liczbie powtórzeń while warunek do instrukcja_do_wykonania;

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2016 by Andrzej Marciniak PP-5(1 z 93) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

1. Rozwiązać układ równań { x 2 = 2y 1

1. Rozwiązać układ równań { x 2 = 2y 1 Dzień Dziecka z Matematyką Tomasz Szymczyk Piotrków Trybunalski, 4 czerwca 013 r. Układy równań szkice rozwiązań 1. Rozwiązać układ równań { x = y 1 y = x 1. Wyznaczając z pierwszego równania zmienną y,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Wykład PASCAL. Zmienne wskaźnikowe i dynamiczne. dr Artur Bartoszewski - Podstawy prograowania, sem.

Podstawy programowania. Wykład PASCAL. Zmienne wskaźnikowe i dynamiczne. dr Artur Bartoszewski - Podstawy prograowania, sem. Podstawy programowania Wykład PASCAL Zmienne wskaźnikowe i dynamiczne 1 dr Artur Bartoszewski - Podstawy prograowania, sem. 1- WYKŁAD Rodzaje zmiennych Zmienne dzielą się na statyczne i dynamiczne. Zmienna

Bardziej szczegółowo

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków 1998 20. i łączenie podprogramów a z programem napisanym w Ze względu na duże rozpowszechnienie języka, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015*

Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015* Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015* 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Turbo Pascal

Programowanie w Turbo Pascal Skróty: ALT + F9 Kompilacja CTRL + F9 Uruchomienie Struktura programu: Programowanie w Turbo Pascal Program nazwa; - nagłówek programu - blok deklaracji (tu znajduje się VAR lub CONST) - blok instrukcji

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 024-038872. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 024-038872. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38872-2016:text:pl:html Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 024-038872 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO. Latam z Katowic! Miêdzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE

STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO. Latam z Katowic! Miêdzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO Górnoœl¹skie Towarzystwo Lotnicze S.A. Miêdzynarodowy Port Lotniczy Katowice ul. Wolnoœci 90, 41-600 Pyrzowice tel.: +48 (32) 284 58 54, fax: +48 (32) 284 58 52 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R.

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. Termin: 13 kwietnia 2013 r. godz. 10:45 15:45 Miejsce: WiMBP im. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Pętle w PERLU postać ogólna

Pętle w PERLU postać ogólna Pętle w PERLU postać ogólna ETYK: while(wyrażenie) BLOK; ETYK: while(wyrażenie) BLOK continue BLOK; ETYK: for(wyr1;wyr2;wyr3) BLOK; ETYK: for(wyr1;wyr2;wyr3) BLOK continue BLOK; ETYK: foreach ZM(LISTA)

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Informatyka, I stopień. Programowanie (PRO300.1)

Informatyka, I stopień. Programowanie (PRO300.1) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informatyka, I stopień Sylabus modułu: Programowanie (PRO0.1) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations Copyright 2003-2016 by Andrzej Marciniak PP-3(1 z 79) Na poprzednim wykładzie... Pmaksymy

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Warszawa, dnia 16.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl System Plagiat.pl jest programem komputerowym s³u ¹cym do porównywania dokumentów tekstowych. Wytypowani przez W³adze Uczelni U ytkownicy otrzymuj¹

Bardziej szczegółowo