ul. Przemys³owa 1A, KoŸmin Wielkopolski tel./fax: ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl"

Transkrypt

1 przystankowe ul. Przemys³owa 1A, KoŸmin Wielkopolski tel./fax: ,

2 Wiata przystankowa typu W: komorowym dymnym gr. 6 mm, œciany wype³nione szk³em hartowanym 5 lub 8 mm z mo - liwoœci¹ zast¹pienia szyb blach¹ trapezow¹ w dolnej czêœci (mo liwoœæ wype³nienia œcian poliwêglanem litym gr. 3 mm), Wysokoœæ wiat typ W: 2,36 m. W-7-2,26 m 0,78 m, W-7-2,26 m 1,52 m, W-8-3,00 m 0,78 m, W-8-3,00 m 1,52 m, W-9-3,74 m 0,78 m, W-9-3,74 m 1,52 m, W-10-4,48 m 0,78 m, W-10-4,48 m 1,52 m. ca³oœæ szk³o 5 mm, ca³oœæ szk³o 8 mm, szk³o 5 mm / blacha, szk³o 8 mm / blacha. Wiata przystankowa typu Ceres, Ceres PREMIUM: dach w kszta³cie p³askiego ³uku, wystaj¹cy poza konstrukcjê doln¹ wiaty, pokryty poliwêglanem komorowym dymnym gr. 6 mm, œciany wype³nione du ymi szybami hartowanym gruboœci 6 lub 8 mm, w zestawie kotwy monta owe lub fundamenty prefabrykowane, w wersji premium: dodatkowe elementy ozdobne dachu, podpory oraz oparcie ³awki wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, dodatkowe elementy ozdobne dachu, podpory oraz podparcie ³awki wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, dach wykonany z poliwêglanu litego. Wysokoœæ wiat typ CERES: 2,56 m. CERES-2-2,64 m 1,34 m, CERES-3-3,94 m 1,34 m, CERES-4-5,24 m 1,34 m, wersja PREMIUM CERES-2-2,70 m 1,34 m, CERES-3-4,02 m 1,34 m, CERES-4-5,34 m 1,34 m. Warianty wype³nienia œcian wiaty: szk³o 8 mm.

3 Wiata przystankowa typu PN: dach w kszta³cie p³askiego ³uku z dodatkowa attyka umo liwiaj¹c¹ ekspozycje nazwy przystanku oraz numerów linii, wystaj¹cy poza konstrukcjê doln¹ wiaty, pokryty poliwêglanem komorowym dymnym gr. 6 mm, œciany w 2/3 wype³nione szybami hartowanymi gruboœci 8 mm w 1/3 blach¹ ocynkowan¹, model dostêpny w trzech szerokoœciach œciany bocznej, Wysokoœæ wiat typ PN: 2,42 m. PN w¹ska - 3,95 m 0,27 m, PN œrednia - 3,95 m 0,72 m, PN szeroka - 3,95 m 1,35 m. Wiata przystankowa typu BK - zadaszenie: konstrukcja wykonana z rur stalowych, lakierowana proszkowo (mo liwoœæ cynkowania ogniowego), dach w kszta³cie p³askiego ³uku wykonany z kszta³towników aluminiowych, pokryty poliwêglanem komorowym dymnym gr. 6 mm, na œrodku zamontowana drewniana ³awka, wiata wykonywana jest równie w wersji jednostronnej z dodatkowym przeszkleniem œciany tylnej. Wysokoœæ wiat typ BK - zadaszenie: 2,53 m. BK - 2,20 m 1,80 m, BK - 3,20 m 1,80 m, BK - 4,30 m 1,80 m.

4 Wiata przystankowa typu TG: lakierowana proszkowo (mo liwoœæ cynkowania ogniowego), dach w kszta³cie ³uku wykonany z kszta³towników aluminiowych, pokryty poliwêglanem komorowym dymnym gr. 6 mm, œciany wype³nione bezbarwnym poliwêglanem komorowym gr. 8 mm z mo liwoœci¹ monta u w dolnej czêœci blachy trapezowej, Wysokoœæ wiat typ TG: 2,70 m. TG-3-2,80 m 1,30 m, TG-4-3,72 m 1,30 m, TG-6-5,56 m 1,30 m. ca³oœæ poliwêglan komorowy, dó³ blacha, góra poliwêglan komorowy. Wiata przystankowa typu G: komorowym dymnym gr. 6 mm, œciany wype³nione du ymi szybami hartowanym gruboœci 6 lub 8 mm, w zestawie kotwy monta owe lub fundamenty prefabrykowane. Wysokoœæ wiat typ G: 2,30 m. G-2-2,64 m 1,34 m, G-3-3,94 m 1,34 m, G-4-5,24 m 1,34 m. szk³o 8.

5 Wiata przystankowa typu ARC: komorowym dymnym gr. 4 mm, œciany wype³nione szk³em hartowanym 6 lub 8 mm z mo - liwoœci¹ zast¹pienia szyb blach¹ trapezow¹ w dolnej czêœci (mo liwoœæ wype³nienia œcian poliwêglanem litym gr. 3 mm), w zestawie kotwy monta owe lub fundamenty prefabrykowane. Wysokoœæ wiat typ ARC: 2,81 m. ARC-2-2,64 m 1,34 m, ARC-3-3,94 m 1,34 m, ARC-4-5,24 m 1,34 m. szk³o 8 mm. Gablota reklamowa CLP: konstrukcja gabloty aluminiowa lub stalowa, lakierowanie proszkowe wed³ug okreœlonego koloru RAL, jednostronna lub dwustronna, dla plakatów o formacie 1200 x 1800 mm, ³atwy system monta u plakatów, drzwi gabloty przeszklone szk³em hartowanym, oœwietlenie diodowe LED, mo liwoœæ monta u na konstrukcji samodzielnej lub w wybranych wiatach. * mo liwoœæ monta u w gablocie ekranów elektronicznych i dotykowych wraz z oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym treœci¹. Wyposa enie dodatkowe: siedziska z tworzywa sztucznego, ³awka z laminatu poliestrowo szklanego, znak przystanku, kosz na œmieci, tablica z nazw¹ przystanku, ramka na rozk³ad jazdy formatu A4, A3 A2 gablota reklamowa, Inne: Wykonujemy równie inne modele wiat, w tym indywidualne na yczenie Klienta. W naszej ofercie znajduj¹ siê równie : si³ownie zewnêtrzne, stojaki rowerowe, inne: w tym elementy i meble z zakresu zabudowy miejskiej. szczegó³y:

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI? SPIS TREŒCI STRONA 1. Dlaczego pod³oga podwójna?... 2 2. Pod³oga podwójna co proponujemy... 3 3. Pod³oga podwójna co proponujemy - nasze zalety... 4 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ

DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ DOŒWIADCZENIE INNOWACYJNOŒÆ PROFESJONALIZM JAKOŒÆ PLASTIMET HISTORIA Firma PLASTIMET na rynku stolarki budowlanej dzia³a od 1991 roku. W polskich realiach rynkowych uda³o nam siê stworzyæ europejsk¹ firmê,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS

BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS - podrêczna bindownica do grzbietów plastikowych - niewielkie rozmiary - nowoczesna obudowa - jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

TERIVA 6,0 STROP ELBETOWY GÊSTO EBROWANY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH

TERIVA 6,0 STROP ELBETOWY GÊSTO EBROWANY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH TERIVA 6,0 STROP ELBETOWY GÊSTO EBROWANY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH CERTYFIKAT ZAK ADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WYDANY PRZEZ INSTYTUT CERAMIKI I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE INSTRUKCJA SK ADOWANIA, TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

Produkt Seria/Model Cena Netto LDD31 LDMS42 LOP21 LOPS22 LOWS12 LP 51

Produkt Seria/Model Cena Netto LDD31 LDMS42 LOP21 LOPS22 LOWS12 LP 51 Nazwa Grupy Produktów Informacje Ogólne Elementy Małej Architektury Ławka dwustronna wykonana ze stali z siedziskiem z profili PCV Ławka wolnostojąca Ławka dwustronna wykonana ze stali z siedziskiem z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.09.2010 r.

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.09.2010 r. ódÿ 6 7 listopada 010 r. 15.09.010 r. Zg³oszenie Udzia³u-UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. 4 637-1-15 w. 13, 116 tel. 4 637-13-59

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

7.11.009 r. ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC PORTOS - TERMOLU PORTOS - TERMOLU Z MOSKITIER ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK PCV Pancerz i (aretowany)

Bardziej szczegółowo

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE

NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE o firmie SZANOWNI PAÑSTWO Jesteœmy czo³ow¹ firm¹ w kraju produkuj¹c¹ nowoczesne i trwa³e systemy ogrodzeniowe. Istniejemy od 1988r. i od pocz¹tku dzia³alnoœci zajmujemy siê produkcj¹ ogrodzeñ. D³ugi okres

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO W PORZ DKU. wyposa enie mebli kuchennych u³atwiaj¹ce porz¹dkowanie produktów

WSZYSTKO W PORZ DKU. wyposa enie mebli kuchennych u³atwiaj¹ce porz¹dkowanie produktów WSZYSTKO W PORZ DKU wyposa enie mebli kuchennych u³atwiaj¹ce porz¹dkowanie produktów WYPOSA ENIE DO MEBLI KUCHENNYCH Co nale y wiedzieæ zanim zamówimy kuchniê? Projektanci planuj¹c ró ne uk³ady ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik planowania

Podrêcznik planowania Podrêcznik planowania Massiv-Holz-Mauer Drewniane elementy profilowane (PHE) 1 MHM Haudenschild: Saxer Holzbau Weiningen GmbH Mark Twain Samuel Langhorne Clemens ( 1835-1910 ) Nigdy nie mog³em zrozumieæ,

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Witaj w œwiecie VARMSEN

Witaj w œwiecie VARMSEN ennik produktów Witaj w œwiecie VARMSEN VARMSEN Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Krakowie rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 2004 roku. Zosta³a powo³ana na polskim rynku w celu stworzenia sieci dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA FAZA OPACOWANIA CZ OPRACOWANIA DATA OPRACOWANIA ZESPÓ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYRÓ NIENIA I NAGRODY OBJAŚNIENIA SYMBOLI MODERN NOWOŚCI SYSTEMY TEKSTYLNE KASETONY CLASSIC

SPIS TREŚCI WYRÓ NIENIA I NAGRODY OBJAŚNIENIA SYMBOLI MODERN NOWOŚCI SYSTEMY TEKSTYLNE KASETONY CLASSIC SPIS TREŚCI WYRÓ NIENIA I NAGRODY OBJAŚNIENIA SYMBOLI 5 7 MODERN NOWOŚCI SYSTEMY TEKSTYLNE KASETONY 9 33 41 CLASSIC ROLLUPY L-BANERY ŚCIANKI REKLAMOWE STOISKA TRYBUNKI STOJAKI NA ULOTKI POTYKACZE 49 57

Bardziej szczegółowo