Konstrukcja lakierowana proszkowo - kolor (paleta RAL)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konstrukcja lakierowana proszkowo - kolor - 1021 (paleta RAL)"

Transkrypt

1 Nr sprawy : IKOŚ 341/32/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY : GMINA PLEŚNA PLEŚNA 240 woj. małopolskie tel. (014) fax. (014) REGON : NIP : Prowadzący postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 przedstawia w oparciu o wymogi w/w ustawy niniejszą specyfikację. CPV: Wójt Gminy Pleśna,zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ( o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ) dotyczącym: Dostawa i montaż przystanków autobusowych na terenie gminy Pleśna I OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.1 Przedmiotem zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest: Dostawa i montaż przystanków autobusowych na terenie gminy Pleśna Przystanki przeszklone 2 modułowe 5 szt DACH - podstawa dachu długość 2,21 m szerokość 1,6 m - wysokość dachu 0,5 m Pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o gr.4,5mm Konstrukcja lakierowana proszkowo - kolor (paleta RAL) PODSTAWA - szerokość 1,1m - długość 2,14 m Zaszklona poliwęglanem litym z filtrem UV o grubości 6 mm. Konstrukcja lakierowana proszkowo - kolor (paleta RAL) Wiaty mają być wyposażone w gabloty rozkładowe jedno rzędowe o wymiarach 25 cm wysokość i 100 cm szerokość, znak przystankowy D-15 i ławki drewniane w kolorze drewna. 3 modułowe 2szt. DACH - podstawa dachu długość 3,27 m szerokość 1,8 m - wysokość dachu 0,5 m Pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o gr.4,5mm Konstrukcja lakierowana proszkowo - kolor (paleta RAL)

2 PODSTAWA - szerokość 1,13 m - długość 3,2 m Zaszklona poliwęglanem litym z filtrem UV o grubości 6 mm. Konstrukcja lakierowana proszkowo - kolor (paleta RAL) Wiaty mają być wyposażone w gabloty rozkładowe jedno rzędowe o wymiarach 25 cm wysokość i 100 cm szerokość, znak przystankowy D-15 i ławki drewniane w kolorze drewna. UWAGA: - słupy nośne tylne powinny być wykonane są z kształtownika stalowego 40 x 40 i grubości min 2,0 mm - uchwyty pod ławkami (boczne) powinny być wykonane są z kształtownika stalowego 40 x 20 i grubości min 2,0 mm. - listwy ławkowe drewniane powinny być o wymiarach min 67 x 36 mm - kotwy betonowe mocujące wiatę z gruntem powinny być wykonane z kształtownika stalowego kotwionego do gruntu na tzw. pecce betonowej lub w inny sposób uzgodniony z Inwestorem - połączenie dachu wiaty z podstawą powinno być wykonane ze śrub min M8 x 55 mm. - powinny być zastosowane zaślepki plastikowe w kształtownikach bocznych pod ławkami, - konstrukcja dachowa powinna być wykonana z płaskownika stalowego 50 x min 3 mm z dopuszczeniem po bokach kształtowników 20 x 20 mm. - kolorystyka i ogólny wygląd zgodny z już wykonanymi przystankami (do obejrzenia na terenie gminy Pleśna). - w jednym przypadku przystanku 2- modułowego należy uwzględnić koszty rozbiórki i usunięcia materiałów starej wiaty - w jednym przypadku przystanku 3- modułowego należy w cenie uwzględnić koszty przeniesienia i montażu przystanku 2 modułowego w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce. 1.2 Każdy oferent powinien przygotować swoją ofertę w następujący sposób: w zakresie rzeczowym przewidzianym do wykonania a podanym w punkcie 1.1. każdy Oferent cenę w/w zadania winien podać w załączniku nr 1 do specyfikacji II.OFERTA CAŁA/CZĘŚCIOWA Zamawiający niedopuszcza składania ofert częściowych. III. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Nieprzekraczalny termin zakończenia do

3 V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia - posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny (odpowiedni sprzęt) zdolny do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, - spełniają wymogi art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków- udziału w postępowaniu sprawdzając czy oferta zawiera lub niezawiera wymaganego dokumentu potwierdzającego warunki udziału w postępowaniu VI. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 USTAWY Z DNIA 29 stycznia 2004 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

4 Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz s składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 7) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 8) Parafowany na każdej stronie projekt umowy jaką Zamawiający zawrze w sprawie zamówienia publicznego Każdy z załączników winien być podpisany przez Oferenta, załączniki w formie kserokopii winny mieć zapis Za zgodność z oryginałem oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z datą złożenia podpisu. Złożenie przez Oferenta oferty w nn postępowaniu równoznaczne jest z przyjęciem przez niego,bez uwag zawartych w nn zaproszeniu warunków oraz wymagań stawianych przez Zamawiającego. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: 1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Józef Knapik: inspektor ds. drogownictwa Urzędu Gminy Pleśna tel. 014/ w W zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych: Paweł Kubicz inspektor ds. zamówień publicznych Tel 014/ w. 41 lub 43 VIII.WADIUM Zamawiający zgodnie z art. 45 pkt.1 ustawy nie będzie żądał wadium IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin związania ofertą upływa w dniu (30 dni licząc od dnia otwarcia ofert) r. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zamkniętej kopercie zewnętrznej, obie koperty winny być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczające ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert Koperta zewnętrzna winna zostać opisana w następujący sposób:

5 Oferta przetargowa odnośnie postępowania przetargowego znak IKOŚ 341/32/08 na: Dostawa i montaż przystanków autobusowych na terenie gminy Pleśna Zamawiający: Gmina Pleśna Pleśna 240 pow. tarnowski Koperta wewnętrzna winna zawierać nazwę i adres oferenta oraz zapis: Dostawa i montaż przystanków autobusowych na terenie gminy Pleśna Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w : Urzędzie Gminy w Pleśnej Pleśna 240 pok.nr.9 SEKRETARIAT nie później niż do dnia r. do godziny Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach Oferty które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie do składania ofert będą odsyłane bez otwierania koperty wewnętrznej. XI. OTWARCIE OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r o godz w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Pleśnej w pokoju nr 18 Sala Narad II piętro Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert podane zostanie do wiadomości: - kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadanie - nazwy ( firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, - ceny oferty - termin wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: - jest sprzeczna z ustawą - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 lub błędy w obliczeniu ceny - wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny XII. OCENA OFERT: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się wyłącznie ceną podaną w ofercie Za podstawę porównania cen ofert zamawiający weźmie koszt brutto wykonania zadania

6 - Cena za wykonanie zadania 100 % sposób oceny : minimalizacja tj: wartość punktowa oferty wynosi: Cena oferty najniższej (wartość brutto) x100 pkt. X 100% Cena oferty badanej ( wartość brutto ) XIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zawiera najniższą cenę brutto łącznie za wykonania całego zakresu rzeczowego przewidzianego w zamówieniu Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCT W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r Nr 19, poz. 177 ) XV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z projektem takiej umowy stanowiącym załącznik do nn specyfikacji i oferty wykonawcy XVII. INNE INFORMACJE: a/ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej b/ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych d/ Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną e/ Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będzie w PLN f/ Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Pleśna dn r. Zatwierdzam:...

7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA poniżej 211 000 euro SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU, UL. KRASZEWSKIEGO 142, 33-380 KRYNICA- ZDRÓJ zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r.

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 Euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra Numer sprawy: III.G.211/12/08 Zielona Góra, 26 czerwca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest: Nr sprawy: ZST 330/16/08 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: OR.271.2.2014.MS Gmina Godkowo Godkowo 14, 14-407 Godkowo tel. 55 249 72 10, fax 55 249 72 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu 17 - osobowego

Bardziej szczegółowo

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania. Bartoszyce, 15 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 466934-2013 Nazwa zadania: zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo