Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego,"

Transkrypt

1 Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego, uwzględniające wszystkie rodzaje zagrożeń Przy wsparciu Komisji Europejskiej Health Programme Together for Health

2

3 Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego, uwzględniające wszystkie rodzaje zagrożeń

4 Streszczenie Szpitale pełnią kluczową rolę w zapewnianiu ludności podstawowej opieki medycznej w przypadku wszelkiego rodzaju katastrof. W zależności od zasięgu i rodzaju katastrofy nastąpić może gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia przekraczające możliwości szpitali i zagrażające bezpieczeństwu szpitali, ale także całego systemu opieki zdrowotnej. Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy przygotowało Listę kontrolną działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego, której celem jest zapewnienie pomocy administracji szpitali oraz dyrekcji pogotowia ratunkowego w skutecznym reagowaniu w przypadku ziszczenia się najbardziej prawdopodobnych scenariuszy sytuacji kryzysowych. Narzędzie to, uwzględniające wszystkie rodzaje ryzyka, obejmuje istniejące zasady zarządzania szpitalnym pogotowiem ratunkowym, dobre praktyki oraz najważniejsze działania, których przeprowadzenie gwarantuje szybką i skuteczną reakcję w sytuacji krytycznej. Opiera się na dziewięciu filarach. Dla każdego z nich wyznaczono odpowiednie działania priorytetowe, których przeprowadzenie pomoże kierownictwu szpitala oraz osobom planującym akcje ratunkowe w zapewnianiu: (1) ciągłości wykonywania podstawowych świadczeń (2) właściwej koordynacji prowadzenia działań szpitalnych na każdym poziomie, (3) jasnej i poprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, (4) szybkiej adaptacji do zwiększonych wymagań. (5) skutecznego wykorzystania ograniczonych zasobów oraz (6) bezpiecznego środowiska dla pracowników służby zdrowia. Dokument zawiera odniesienia do wybranych narzędzi dodatkowych, zaleceń oraz innych odpowiednich zasobów. Ujęte w nim zasady i zalecenia mogą służyć szpitalom na dowolnym poziomie gotowości kryzysowej. Lista kontrolna stanowi uzupełnienie istniejących wielosektorowych planów zarządzania kryzysowego w szpitalach oraz, jeżeli to możliwe, uzupełnienie standardowych procedur operacyjnych w sytuacjach niebędących sytuacjami kryzysowymi. Słowa kluczowe: RATOWNICTWO MEDYCZNE SŁUŻBY RATOWNICZE ZAPEWNIENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ PLANOWANIE OPIEKI SZPITALNEJ Prośby o publikacje Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy należy kierować na adres: Publications WHO Regional Office for Europe Scherfigsvej 8 DK-2100 Copenhagen Ø, Dania Dokumenty i informacje dotyczące opieki zdrowotnej, a także zgodę na ich wykorzystanie lub tłumaczenie można uzyskać, wypełniając formularz zamieszczony na stronie Biura Regionalnego: (http://www.euro.who.int/pubrequest). Światowa Organizacja Zdrowia 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone. Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy zaprasza do składania wniosków o udzielenie zgody na odtwarzanie lub tłumaczenie swoich publikacji w całości lub części. Zaprezentowanych w niniejszej publikacji informacji i materiałów nie należ interpretować jako odzwierciedlenia opinii Światowej Organizacji Zdrowia na temat stanu prawnego jakiegokolwiek kraju, terytorium, miasta czy obszaru, jego władz czy ustalania granic. Wykropkowane linie na mapach przedstawiają orientacyjne linie graniczne, co do których pełne porozumienie mogło nie zostać dotąd osiągnięte. Odniesienia do konkretnych firm czy producentów wyrobów nie oznacza, że Światowa Organizacja Zdrowia popiera lub rekomenduje takie firmy czy producentów kosztem innych firm czy producentów prowadzących podobną działalność, o których brak wzmianki w niniejszym dokumencie. Wyłączając błędy i opuszczenia, nazwy wyrobów objęte prawami majątkowymi wyróżniono wielką literą. 4 Światowa Organizacja Zdrowia podjęła wszelkie kroki w celu weryfikacji informacji zawartych w niniejszej publikacji. Jednakże publikowany materiał podlega rozpowszechnianiu bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej. Odpowiedzialność za interpretację i wykorzystanie materiałów spoczywa na czytelniku. Światowa Organizacja Zdrowia nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania tych materiałów. Poglądy wyrażone przez autorów, wydawców czy grupy ekspertów nie odzwierciedlają decyzji ani ustalonej polityki Światowej Organizacji Zdrowia.

5 Spis treści Strona Autorzy... 6 Słowniczek... 7 Wstęp... 9 Filar 1. Dowodzenie i kontrola Filar 2. Komunikacja Filar 3. Bezpieczeństwo i ochrona Filar 4. Selekcja pacjentów Filar 5. Zdolność szybkiego reagowania Filar 6. Ciągłość świadczeń podstawowych Filar 7. Zasoby ludzkie Filar 8. Zarządzanie logistyką i zaopatrzeniem Filar 9. Usuwanie skutków katastrof Źródła Zalecane źródła

6 Autorzy Dr Brian S. Sorensen Lekarz Asystujący, Oddział Medycyny Ratunkowej, Brigham and Women s Hospital Associate Faculty, Harvard Humanitarian Initiative Instruktor Medycyny, Harvard Medical School Boston Stany Zjednoczone Ameryki Dr Richard D. Zane Wiceprezes, Oddział Medycyny Ratunkowej, Brigham and Women s Hospital Profesor Nauk Medycznych, Harvard Medical School Boston Stany Zjednoczone Ameryki Dr Barry E. Wante Dyrektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Center for Emergency Preparedness Brigham and Women s Hospital Boston Stany Zjednoczone Ameryki Dr Mitesh B. Rao Lekarz Ratunkowy, Yale-New Haven Hospital New Haven, Connecticut Stany Zjednoczone Ameryki Dr Michelangelo Bortolin Lekarz Ratunkowy, Torino Emergency Medical Services Adjunkt, Disaster Medicine Fellowship, współpracujący z Harvard Torino Italy Dr Gerald Rockenschaub Kierownik Programu, Narodowy Program Gotowości Kryzysowej Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy Kopenhaga Dania 6

7 Słowniczek Możliwości Połączenie wszelkich mocy, cech i zasobów dostępnych w organizacji, których można użyć w celu osiągnięcia uzgodnionych celów (1). Dowodzenie i kontrola System decyzyjny odpowiedzialny za uruchomienie, koordynację, wdrożenie, adaptację i zakończenie ustalonego wcześniej planu reagowania (2). Planowanie awaryjne Proces analizujący potencjalne lub zaistniałe sytuacje mogące zagrażać ludności lub środowisku, obejmujący ustalenia umożliwiające punktualną, skuteczną i odpowiednią reakcję na zdarzenia w momencie ich wystąpienia. Zdarzenia takie mogą być szczególne, mogą należeć do określonej kategorii i łączyć się z wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Konsekwencją planowania awaryjnego są zorganizowane i skoordynowane działania, w których jasno określono role i zasoby instytucjonalne, a także potrzebne procesy informacyjne i ustalenia operacyjne w odniesieniu do osób, grup i oddziałów (1). Zdarzenie krytyczne Dowolne zdarzenie, w związku z którym szpital nie jest w stanie zapewnić opieki w sposób rutynowy lub zgodnie z przyjętymi standardami, powodujące ujawnienie dysproporcji pomiędzy możliwościami, zasobami i infrastrukturą szpitala a zapotrzebowaniem (potrzebami pacjentów) i wymagające od szpitala uruchomienia środków awaryjnych w celu zaspokojenia takiego zapotrzebowania. Katastrofa Zdarzenie lub seria zdarzeń powodujące poważne uszkodzenie infrastruktury lokalnej, często związane ze stratami lub oddziaływaniem na ludzi, mienie, gospodarkę czy środowisko, których zakres przekracza możliwości radzenia sobie z nimi przez społeczność dotkniętą ich skutkami z wykorzystaniem istniejących zasobów (1). Nagły wypadek Nagły i nieprzewidziany wypadek, który wymaga natychmiastowego podjęcia odpowiednich środków w celu złagodzenia jego skutków (3). Plan postępowania na wypadek zagrożenia Zestaw spisanych procedur, które regulują działania związane z nagłymi wypadkami, usprawniają usuwanie skutków nagłego wypadku oraz zmniejszają jego dotkliwość. Plan działań w sytuacji kryzysowej Dokument regulujący działania operacyjne systemu dowodzenia w sytuacjach kryzysowych na etapie reagowania na daną sytuację kryzysową. Dokument ten obejmuje wszystkie cele i strategie związane z taką sytuacją, określa ogólne działania taktyczne oraz obejmuje informacje dodatkowe, które ułatwiają osiągnięcie wyznaczonych celów (4). Grupa ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych Wielozadaniowa jednostka stworzona dla potrzeb systemu dowodzenia w sytuacjach kryzysowych. Celem jej powołania jest ogólne zarządzanie stroną techniczną działań oraz nadzorowanie wszystkich aspektów zarządzania sytuacją kryzysową, koordynowanie reakcji, akceptowanie wszelkich planów działań, reagowanie oraz łagodzenie skutków i nadzorowanie wszelkich czynności czy decyzji. System dowodzenia w sytuacjach kryzysowych Zaprojektowany system dowodzenia i kontroli, uwzględniający zaplecze, sprzęt, personel, procedury i środki komunikacji, funkcjonujący w ramach wspólnej struktury organizacyjnej, mający na celu wspieranie zarządzania zasobami niezbędnymi do reagowania w sytuacjach kryzysowych (4). 7

8 Porozumienie o współpracy Formalny dokument określający stanowcze zobowiązanie co najmniej dwóch stron do udziału w przedsięwzięciu, zawierający ogólne zasady takiego zobowiązania, ale nie stanowiący szczegółowego kontraktu ani umowy (5). Umowa o wzajemnej pomocy Umowa zawarta pomiędzy agencjami, organizacjami i władzami, określająca mechanizm zakładający szybkie zapewnienie pomocy w sytuacji kryzysowej, obejmującej przydział personelu, sprzętu, materiałów oraz świadczenie innych odpowiednich usług. Głównym celem umowy jest niezwłoczne zapewnienie wsparcia przed wystąpieniem zdarzenia, w czasie występowania zdarzenia oraz po wystąpieniu zdarzenia (6). Polityka Formalne oświadczenie lub porozumienie zawarte w celu ukierunkowania działań, obejmujące planowanie, dowodzenie i kontrolę, gotowość, łagodzenie, reagowanie i usuwanie skutków (7). Gotowość Wiedza i możliwości rozwijane przez rządy wyspecjalizowane organizacje zajmujące się reagowaniem na sytuacje kryzysowe i usuwaniem ich skutków oraz społeczności i osoby, dotyczące skutecznego przewidywania skutków wystąpienia możliwych, bliskich lub zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń lub warunków, reagowania na nie oraz usuwania ich skutków (1). Usuwanie skutków Odtwarzanie lub naprawianie urządzeń dotkniętych zdarzeniem krytycznym lub katastrofą na podstawie decyzji i działań podejmowanych po wystąpieniu takich zdarzeń (8). Zasoby Personel, środki finansowe, urządzenia, najważniejszy sprzęt oraz zapasy dostępne lub potencjalnie dostępne dla potrzeb reagowania na sytuację kryzysową. Reagowanie Zapewnienie usług służb ratowniczych oraz pomocy publicznej w czasie trwania katastrofy lub niezwłocznie po jej wystąpieniu w celu ratowania życia, ograniczenia jej oddziaływania na zdrowie, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz spełnienia podstawowych potrzeb żywieniowych osób dotkniętych skutkami katastrofy (1). Ocena ryzyka Metodologia określająca rodzaj i zakres ryzyka, obejmująca analizę potencjalnych zagrożeń, które mogłyby zaszkodzić narażonym na nie ludziom, mieniu, usługom, środkom utrzymania oraz środowisku, w którym występują, a także ocenę wpływu tych zagrożeń w kontekście wrażliwości na ich oddziaływanie (1). Standardowa procedura operacyjna Kompletny dokument poglądowy lub instrukcja postępowania określająca cel preferowanej metody, pełniąca określoną funkcję lub szereg powiązanych ze sobą funkcji, ujednolicona i zawierająca informacje o czasie trwania działań, organach odpowiedzialnych oraz inne istotne szczegóły (6). Zdolność do szybkiego reagowania Zdolność służb medycznych do wykraczania poza normalne ich możliwości, tak aby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na opiekę kliniczną (9). Selekcja Proces podziału pacjentów według kategorii i pierwszeństwa mający na celu zapewnienie najlepszej opieki jak największej liczbie pacjentów, z wykorzystaniem dostępnych zasobów (2). 8

9 Wstęp Sytuacje kryzysowe to sprawdzian dla szpitali, które jako część systemu opieki zdrowotnej, muszą zapewnić opiekę medyczną ludności zamieszkującej dany rejon. Każde zdarzenie, którego następstwem są straty infrastruktury lub zwiększona liczba pacjentów, takie jak klęska żywiołowa, akt terrorystyczny, zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne czy zagrożenie eksplozją, wymaga często połączenia kompetencji i funkcji w podejmowanych działaniach. Wymaga także działań zmierzających do przywrócenia stanu pierwotnego, których nieodłącznym elementem jest zapewnienie opieki medycznej. Bez odpowiedniego planowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej lokalne systemy opieki zdrowotnej mogą nie poradzić sobie z objęciem pacjentów opieką w sytuacji krytycznej. Ograniczenie zasobów, nagły wzrost zapotrzebowania na świadczenia medyczne oraz uszkodzenie kanałów komunikacji i dostaw to istotna bariera uniemożliwiającą zapewnienie opieki medycznej. Aby poprawić swoją gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami sytuacji kryzysowych, szpitale muszą przygotować się do wdrożenia podstawowych działań, według wyznaczonej kolejności. Niniejszy dokument zawiera wykaz kluczowych działań uwzględniających wszystkie rodzaje zagrożeń, których podjęcie szpitale powinny rozważyć, przygotowując się do reagowania na sytuacje kryzysowe. Szpital to instytucja złożona, ale także niezwykle zależna od pomocy zewnętrznej oraz źródeł zaopatrzenia. W czasach, w których tak ważne jest ograniczanie kosztów oraz efektywność, szpitale często funkcjonują na granicy swoich możliwości. W sytuacji kryzysowej przerwanie komunikacji i odcięcie zewnętrznej pomocy czy zaopatrzenia może oznaczać koniec prowadzenia przez szpital jego podstawowej działalności, a nawet niewielkie, nieprzewidziane zwiększenie liczby nowych pacjentów może przekroczyć możliwości szpitala. Cięcia liczby pracowników i zmniejszenie zasobów, istotnego sprzętu oraz dostaw może ograniczyć dostęp do podstawowych świadczeń i bezpieczeństwo zatrudnienia. Nawet dla dobrze przygotowanego szpitala usuwanie skutków katastrofy to skomplikowane przedsięwzięcie. W radzeniu sobie z tymi wyzwaniami i wymaganiami pomóc może systematyczne wdrażanie priorytetowych działań wspomagających skuteczne i punktualne reagowanie szpitali na sytuacje kryzysowe. Niniejsza lista kontrolna definiuje działania priorytetowe uwzględniające wszystkie rodzaje ryzyka, na wypadek konieczności szybkiej i skutecznej reakcji w sytuacji kryzysowej i stanowi wsparcie dla kadry zarządzającej szpitali oraz osób odpowiedzialnych za planowanie akcji ratunkowych w osiąganiu następujących celów: (1) ciągłości wykonywania podstawowych świadczeń, (2) odpowiednio skoordynowanego wdrożenia działań szpitalnych na każdym poziome, (3) jasnej i poprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, (4) szybkiej adaptacji do zwiększonych wymagań, (5) skutecznego wykorzystania niewielkich zasobów oraz (6) zapewnienia bezpiecznego środowiska pracownikom służby zdrowia. Narzędzie to oparte jest na wcześniejszych osiągnięciach Światowej Organizacji Zdrowia związanych ze wspieraniem szpitali w walce z pandemią grypy (Lista kontrolna dotycząca przygotowania szpitali na pandemię grypy: pandemia (H1N1) 2009 [Hospotal preparedness checklist for pandemic influenza: focus on pandemic (H1N1) 2009). Narzędzie opiera się na dziewięciu filarach, z których każdy obejmuje wykaz działań priorytetowych. Zachęcamy szpitale, które spotykają się ze zwiększeniem zapotrzebowania na świadczenia medyczne spowodowanym wystąpieniem sytuacji krytycznej, aby przygotowały się do skutecznego wdrożenia każdego z ww. działań niezwłocznie po zaistnieniu takiej potrzeby. Wykaz zalecanych źródeł odnośnie każdego z filarów obejmuje wybrane narzędzia, wskazówki oraz inne zasoby, które uznano za istotne dla danego filara. Zarządzanie pogotowiem ratunkowym to proces ciągły, wymagający niezakłóconego planowania i reagowania w ramach programów na poziomie krajowym i lokalnym. Zasady i zalecenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, są ogólne i stosują się do szeregu nieprzewidzianych wypadków, z uwzględnieniem pełnego wachlarza zagrożeń. Lista kontrolna ma na celu uzupełnienie istniejących wielosektorowych planów zarządzania pogotowiem ratunkowym w szpitalach oraz o ile to możliwe rozszerzanie założeń standardowych procedur operacyjnych w sytuacjach innych niż sytuacje kryzysowe. 9

10 Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego, uwzględniające wszystkie rodzaje zagrożeń Celem niniejszego narzędzia jest zapewnienie pomocy administracji szpitali oraz dyrekcji pogotowia ratunkowego w szybkim reagowaniu na wszelkiego rodzaju sytuacje kryzysowe. Placówki opieki zdrowotnej, obserwujące zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, spowodowane wystąpieniem zdarzenia związanego z katastrofą, powinni sprawdzić stan wdrożenia każdego z działań z poniższej listy. Placówki opieki zdrowotnej, którym zagraża zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne powinny przygotować się na niezwłoczne wdrożenie każdego z przedmiotowych działań. Filar 1 Dowodzenie i kontrola Sprawnie funkcjonujący system dowodzenia i kontroli jest niezbędny dla zapewnienia skuteczności działań związanych z zarządzaniem pogotowiem ratunkowym w szpitalach (Rys. 1) (Zalecane źródła 1). Rys. 1. Struktura organizacyjna systemu dowodzenia w sytuacjach kryzysowych Dowodzenie Działania Planowanie Logistyka Finanse/ Administracja 10

11 Przegląd W Zakończono Zalecane działanie w toku trakcie Aktywizacja grupy ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych lub powołanie ad hoc takiej grupy (organu nadzorczego odpowiedzialnego za kierowanie zarządzaniem pogotowiem ratunkowym w szpitalach (Tabela 1). Tabela 1. Grupa ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych powołana ad hoc W przypadku braku w szpitalu mechanizmu skoordynowanego zarządzania w sytuacji kryzysowej (szpitalnej grupy ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych) dyrektor szpitala powinien niezwłocznie zwołać spotkanie dla szefów wszystkich jednostek w celu stworzenia grupy ad hoc. Istnienie takiej grupy jest niezbędne dla skutecznego opracowywania i zarządzani systemami szpitalnymi oraz procedurami zapewniającymi pomyślną reakcję w sytuacjach awaryjnych. Organizując szpitalną grupę ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych, należy rozważyć włączenie do niej przedstawicieli następujących jednostek szpitala: administracji szpitala komunikacji ochrony administracji pielęgniarek kadr apteki oddziału zakaźnego oddziału terapii oddechowej działu konserwacji i utrzymania laboratorium działu żywienia pralni, służb sprzątających i zajmujących się usuwaniem odpadów Ponadto w skład grupy powinien wchodzić personel medyczny zajmujący się np. medycyną ratunkową, intensywną opieką medyczną, chorobami wewnętrznymi czy pediatrią. Zalecane działanie Do W przeglądu trakcie Zakończono Wyznaczenie centrum dowodzenia w szpitalu, tj. określonego miejsca przygotowanego do przeprowadzenia i koordynacji działań ratunkowych w całym szpitalu i wyposażonego w skuteczne środki komunikacji. Dla każdego z dziewięciu filarów, o których mowa w niniejszym dokumencie, wyznaczenie osoby (głównodowodzące), aby zapewnić odpowiednie zarządzanie i koordynację odpowiednich działań. Wyznaczenie zastępców dyrektorów oraz głównodowodzących, aby zapewnić ciągłość działania systemu dowodzenia i kontroli. Sprawdzenie w kluczowych dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych (np. publikacjach krajowego organu ds. zdrowia oraz WHO) kwestii dotyczących zarządzania pogotowiem ratunkowym w szpitalach, aby zapewnić zastosowanie podstawowych zasad oraz zatwierdzonych strategii planowania i wdrażania szpitalnego planu działań w sytuacjach kryzysowych. Wdrożenie lub opracowanie karty czynności, wyszczególniającej niezbędne obowiązki w zakresie kwalifikacji, zadań i zasobów do pełnienia przez członków grupy ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych, kierownictwo szpitala i oraz personel wykonujący czynności w sytuacjach kryzysowych (Zalecane źródła 1). Zapewnienie, że wszyscy członkowie grupy ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie struktury i funkcjonowania systemu dowodzenia w sytuacjach kryzysowych oraz że pozostały personel szpitala oraz organizacje społeczne znają swoje role w grupie (Zalecane źródła 1).

12 Filar 3 Komunikacja Jasna, precyzyjna i punktualna komunikacja jest niezbędna, aby zapewnić odpowiedzialne podejmowanie decyzji, skuteczną współpracę oraz świadomość społeczną i zaufanie (Zalecane źródła 2). Należy rozważyć podjęcie następujących działań. Zalecane działanie Do W przeglądu trakcie Zakończono Powołanie rzecznika publicznego do koordynowania komunikacji pomiędzy szpitalem a ludnością, mediami i organami zdrowia publicznego. Wyznaczenie miejsce dla potrzeb konferencji prasowych (położonego z dala od oddziału ratunkowego, miejsca selekcji pacjentów, poczekalni czy centrum dowodzenia). Skierowanie krótkich komunikatów do odpowiednich odbiorców (np. pacjentów, personelu, opinii publicznej) w czasie przygotowań do najbardziej prawdopodobnych sytuacji kryzysowych. Zapewnienie, że wszelka komunikacja skierowana do opinii publicznej, mediów, ogółu personelu oraz organów zdrowia publicznego będzie kierowana przez grupę ds. zarządzania kryzysowego lub jej szefa. Zapewnienie mechanizmów sprawnej wymiany informacji pomiędzy administracją szpitala, szefami oddziałów/jednostek oraz personelem (Zalecane źródła 2). Zawiadomienie personelu szpitala o jego roli i obowiązkach w ramach planu działań w sytuacji kryzysowej. Ustalenie mechanizmów odpowiedniego i punktualnego zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji do organów nadzoru (np. organizacji rządowych, organów zdrowia publicznego), a za ich pośrednictwem do sąsiednich szpitali, prywatnych praktyk lekarskich oraz jednostek ratownictwa przedszpitalnego (Zalecane źródła 2). Zapewnienie, że wszystkie decyzje dotyczące priorytetyzacji pacjentów (np. uznane kryteria przyjęcia i wypisu ze szpitala, metody selekcji pacjentów, zapobieganie infekcjom oraz środki kontroli) zostaną przekazane odpowiednim członkom personelu i odpowiednim organom. Zapewnienie dostępności niezawodnych i wystarczających systemów komunikacji podstawowej i zapasowej (telefony satelitarne, urządzenia mobilne, linie telefoniczne, połączenia z Internetem, pagery, krótkofalówki, numery dodatkowe) oraz dostępu do aktualnego wykazu telefonów. 12

13 Filar 3 Bezpieczeństwo i ochrona Dobrze przygotowane procedury w zakresie bezpieczeństwa i ochrony są kluczowe dla zapewnienia funkcjonowania szpitala oraz reagowania w sytuacji kryzysowej (Zalecane źródła 3). Należy rozważyć przeprowadzenie następujących działań: Zalecane działanie Do W przeglądu trakcie Zakończono Powołanie zespołu ds. ochrony szpitala, odpowiedzialnego za wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem oraz ochroną. Ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie ochrony we współpracy ze szpitalną grupą ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Określenie obszarów przewidywanego zwiększonego narażenia (np. wejścia/wyjścia, punkty gastronomiczne/punkty poboru wody, zapasy leków). Zapewnienie wczesnej kontroli punktów dostępu do placówki, miejsc selekcji pacjentów oraz innych miejsc, w których pacjenci przebywają, przemieszczają się czy parkują. Jeżeli to konieczne, ograniczenie liczby odwiedzających. Wprowadzenie niezawodnego sposobu identyfikacji uprawnionego personelu szpitalnego, pacjentów i odwiedzających. Wdrożenie mechanizmu służący do eskortowania personelu ratownictwa medycznego oraz rodzin pacjentów do miejsc opieki nad pacjentami. Zapewnienie wyraźnego oznaczenia środków bezpieczeństwa wymaganych w celu bezpiecznej i skutecznej ewakuacji szpitala. Zapewnienie wyraźnego określenia zasad postępowania z tłumem. Częste przekazywane przez ochronę szpitala danych, uwzględniających możliwe wyzwania i przeszkody w zakresie bezpieczeństwa, włącznie z lukami w zarządzaniu materiałami niebezpiecznymi oraz zapobieganiem infekcjom i ich kontrolą. Określenie ryzyka związanego z brakiem ochrony informacji. Wdrożenie procedury w celu zapewnienia bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji poufnych. Określenie progu i procedur włączania lokalnych służb porządkowych oraz wojskowych w działania ukierunkowane na ochronę szpitala. Wyznaczenie miejsc dla potrzeb odkażania w przypadku skażeń radioaktywnych, biologicznych i chemicznych, a także miejsc na izolatki (Zalecane źródła 3). 13

14 Filar 4 Selekcja pacjentów Działania w zakresie selekcji pacjentów, prowadzone zgodnie z odpowiednim protokołem selekcji pacjentów w przypadku wypadku masowego, są niezbędne dla odpowiedniej organizacji opieki nad pacjentem (Zalecane źródła 4). Należy rozważyć podjęcie następujących działań: Zalecane działanie Do W przeglądu trakcie Zakończono Wyznaczenie członka personelu doświadczonego w selekcji pacjentów do nadzorowania wszelkich działań selekcyjnych (np. chirurga urazowego lub lekarza specjalizującego się w ratownictwie medycznym lub dobrze przeszkolonej pielęgniarki pełniącej obowiązki kierownicze). Zapewnienie, że miejsca przyjęcia pacjentów oraz poczekalnie są właściwie zabezpieczone, wolne od możliwych zagrożeń środowiskowych oraz że znajduje się w nich odpowiednia przestrzeń do pracy, oświetlenie oraz dostęp do dodatkowych źródeł zasilania. Zapewnienie, że miejsce selekcji pacjentów znajduje się w pobliżu odpowiedniego personelu, zaopatrzenia medycznego oraz oddziału intensywnej terapii. Zapewnienie wyraźnego oznaczenia wejść do i wyjść z miejsc selekcji pacjentów. Wskazanie miejsc awaryjnych do przyjmowania i selekcji pacjentów z wypadków masowych. Wskazanie alternatywnej poczekalni dla pacjentów rannych, ale mogących chodzić. Stworzenie protokołu selekcji pacjentów z wypadków masowych na podstawie dotkliwości choroby/urazu, szansy przeżycia oraz możliwości szpitala, zgodnie z międzynarodowymi zasadami i wskazówkami (Zalecane źródła 4). Określenie jasnej metody identyfikacji pacjentów poddanych selekcji; zapewnienie odpowiedniej liczby plakietek (Zalecane źródła 4). Stworzenie mechanizmu umożliwiającego uruchomienie szpitalnego planu reakcji w sytuacji kryzysowej w oddziale ratunkowym lub w miejscu selekcji pacjentów. Uruchomienie protokołów dotyczących przyjęcia do szpitala, wypisu, skierowania oraz dostępu do bloku operacyjnego w momencie wdrożenia planu działania w przypadku katastrofy, aby ułatwić skuteczny obieg pacjentów. 14

15 Filar 5 Zdolność szybkiego reagowania Zdolność szybkiego reagowania definiowana jako zdolność służb medycznych do działania ponad normalne ich możliwości mająca na celu zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na opiekę kliniczną to ważny element, który należy uwzględnić już na początku procesu planowania (Zalecane źródła 5). Rozważyć należy następujące działania: Zalecane działanie Do W przeglądu trakcie Zakończono Obliczenie maksymalnych możliwości przyjęcia pacjentów i zapewnienia im opieki, biorąc pod uwagę łączną liczbą łóżek, ale także o dostępność zasobów ludzkich i materiałowych oraz możliwość adaptacji przestrzeni do ratowania życia. Oszacowanie zwiększenia zapotrzebowania na świadczenia szpitalne z wykorzystaniem dostępnych założeń i narzędzi planowania (Zalecane źródła 5). Określenie metod zwiększenia możliwości hospitalizacji pacjentów (biorąc pod uwagę przestrzeń, personel, zaopatrzenie i procedury). Wskazanie miejsca na wypadek większej od spodziewanej liczby pacjentów. Rozszerzenie możliwości szpitala poprzez zlecenie opieki nad pacjentami niewymagającymi intensywnej opieki alternatywnym placówkom medycznym (np. ambulatoria zaadaptowane dla potrzeb pacjentów hospitalizowanych, opieka domowa w przypadku lżejszych chorób i ośrodki leczenia chorób przewlekłych dla pacjentów o długim okresie leczenia (Zalecane źródła 5). Sprawdzenie dostępności pojazdów oraz zasobów niezbędnych do transportu pacjentów. Stworzenie planu awaryjnego dotyczącego przewożenia pacjentów pomiędzy placówkami na wypadek braku dostępności tradycyjnych środków transportu. Określenie możliwych luk w zapewnianiu opieki medycznej, kładąc nacisk na krytyczne i nagłe przypadki wymagające interwencji chirurga. Usunięcie tych luk we współpracy z władzami i sąsiednimi szpitalami lub szpitalami w ramach sieci. Wskazanie we współpracy z władzami lokalnymi dodatkowych miejsc, które mogą zostać zmienione w placówki opieki nad pacjentami (np. sanatoria, hotele, szkoły, ośrodki kultury czy siłownie). Ustalenie hierarchii świadczeń lub wyeliminowanie świadczeń, które nie należą do podstawowych (np. planowane zabiegi operacyjne), jeżeli jest to konieczne. Dostosowanie kryteriów przyjęcia do szpitala i wypisu oraz ustalenie kolejności działań zgodnie z dostępnymi możliwościami leczenia i zapotrzebowaniem. Wskazanie miejsca, które służyć będzie jako tymczasowa kostnica. Zapewnienie wystarczającego zapasu worków na zwłoki. Stowrzenie planu awaryjnego dla potrzeb sekcji zwłok w porozumieniu z odpowiednimi partnerami (np. właścicielami zakładu pogrzebowego, lekarzem sądowym i patologami). 15

16 Filar 6 Ciągłość świadczeń podstawowych Sytuacja kryzysowa nie narzuca konieczności zaniechania wykonywania podstawowych świadczeń medycznych czy chirurgicznych (np. pracy pogotowia ratunkowego, pilnych operacji, opieki nad matką i dzieckiem), które w normalnych okolicznościach zapewniane są codziennie. Świadczenia podstawowe muszą być dostępne jednocześnie z realizacją planu postępowania na wypadek zagrożenia (Zalecane źródła 6). Należy rozważyć podjęcie następujących działań: Zalecane działanie Do W przeglądu trakcie Zakończono Przygotowanie wykazu wszystkich świadczeń szpitalnych, w kolejności ich ważności. Określenie i zachowanie podstawowych świadczeń szpitalnych, tj. tych, które muszą być dostępne przez cały czas, we wszystkich okolicznościach. Określenie zasobów niezbędnych do zapewnienia ciągłości istotnych świadczeń szpitalnych, w szczególności świadczeń adresowanych do osób najciężej chorych oraz innych narażonych grup (np. pacjentów pediatrii, osób starszych i niepełnosprawnych) (Zalecane źródła 6). Zapewnienie dostępności systematycznego i łatwego w użyciu planu ewakuacji, którego celem jest zabezpieczenie ciągłości krytycznej opieki medycznej (włącznie z dostępem do wentylacji mechanicznej oraz leków podtrzymujących życie) (Zalecane źródła 6). Koordynowanie z organami zdrowia publicznego, sąsiednimi szpitalami oraz prywatnymi gabinetami lekarskimi określenia ról i obowiązków każdego członka lokalnej sieci opieki zdrowotnej, aby zapewnić ciągłość świadczeń medycznych dla całej społeczności. Zapewnienie dostępności odpowiednich środków zapasowych dla ratowania życia, np. wody, energii elektrycznej czy tlenu. Przewidywanie wpływu najbardziej prawdopodobnych przypadków katastrof na zaopatrzenie szpitala w żywność i wodę. Podjęcie działań zapewniających odpowiednie zaopatrzenie. Zapewnienie mechanizmów awaryjnych dotyczących zbiórki i usuwania odpadów ludzkiej działalności, odpadów niebezpiecznych oraz innych odpadów szpitalnych (Zalecane źródła 6). 16

17 Filar 7 Zasoby ludzkie Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest konieczne do zapewnienia dostępności odpowiedniej liczby wykwalifikowanych członków personelu oraz ciągłości działań w sytuacji kryzysowej, kiedy to pojawia się potrzeba rozszerzenia obsługi (Zalecane źródła 7). Należy rozważyć podjęcie następujących działań: Zalecane działanie Do W przeglądu trakcie Zakończono Uaktualnienie wykazu pracowników szpitala wyznaczonych do kontaktu. Oszacowanie i regularna kontrola nieobecności personelu w pracy. Określenie jasnej procedury dotyczącą zwolnień chorobowych członków personelu, obejmującej plany awaryjne na wypadek choroby lub urazu ich członków rodziny lub podopiecznych. Określenie minimalnych potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników medycznych oraz innych pracowników szpitala dla danego oddziału szpitalnego (Zalecane źródła 7). Stworzenie planu awaryjnego dotyczącego zaopatrzenia w wodę, żywność i miejsca dla personelu. Określenie priorytetów w zakresie zapotrzebowania na pracę personelu medycznego i przydzielenie mu odpowiednich stanowisk pracy. Zatrudnienie i przeszkolenie personelu dodatkowego (np. pracowników emerytowanych, personelu rezerwy, osób stowarzyszonych z uniwersytetem, studentów oraz ochotników), według przewidywanych potrzeb. Załatwienie kwestii związanych z odpowiedzialnością, ubezpieczeniem i tymczasowymi pozwoleniami personelu dodatkowego oraz ochotników, którzy mogą być potrzebni do pracy na stanowiskach, w związku z którymi nie zostali przeszkoleni lub nie posiadają odpowiednich uprawnień. Stworzenie systemu szybkiego nadawania pracownikom medycznym (np. ochotnikom) uprawnień do wykonywania obowiązków w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z polityką szpitala i organu nadzorującego. Przeprowadzenie przekrojowych szkoleń dla dostawców usług medycznych w zakresie świadczeń specjalistycznych (np. ratunkowych, chirurgicznych oraz intensywnej opieki medycznej). Zapewnienie szkoleń i ćwiczeń w dziedzinach potencjalnie większego zapotrzebowania na świadczenia kliniczne, włącznie z pogotowiem ratunkowym oraz intensywną opieką medyczną w celu zapewnienia dostępności odpowiedniej liczby członków personelu oraz ich kompetencji. Ciąg dalszy na następnej stronie 17

18 Filar 7 ciąg dalszy Zasoby ludzkie Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest konieczne do zapewnienia dostępności odpowiedniej liczby wykwalifikowanych członków personelu oraz ciągłości działań w sytuacji kryzysowej, kiedy to pojawia się potrzeba rozszerzenia obsługi (Zalecane źródła 7). Należy rozważyć podjęcie następujących działań: Zalecane działanie Do W przeglądu trakcie Zakończono Wyznaczenie środków wsparcia krajowego (np. przejazdy, opieka nad dziećmi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny) w celu zwiększenia elastyczności personelu w zakresie pracy zmianowej oraz wydłużonego czasu pracy. Zapewnienie odpowiedniej rotacji zmian oraz możliwości dbania o siebie przez personel szpitali klinicznych w celu budowania jego morale oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia błędu lekarskiego. Zapewnienie rodzinom pracowników szpitala oraz pacjentom usług świadczonych przez wszechstronne zespoły zapewniające opiekę psychologiczną i socjalną, doradców, tłumaczy oraz duchownych (Zalecane źródła 7). Zapewnienie odpowiednich szczepień personelu zajmującego się chorymi na zakaźne choroby przewodu oddechowego, zgodnie z polityką krajową oraz zaleceniami organu nadzorującego. 18

19

20 Filar 8 Zarządzanie logistyką i zaopatrzeniem Ciągłość działania szpitalnego łańcucha dostaw i zaopatrzenia to często niedoceniany element w sytuacji kryzysowej; wymaga przemyślanego planu awaryjnego oraz odpowiedniego planu reagowania (Zalecane źródła 8). Należy rozważyć podjęcie następujących działań: Zalecane działanie Do W przeglądu trakcie Zakończono Stworzenie i przechowywanie aktualnego wykazu sprzętu, zaopatrzenia oraz środków farmaceutycznych. Określenie mechanizmu informowania o wyczerpywaniu się zapasów. Oszacowanie zużycia podstawowego zaopatrzenia oraz środków farmaceutycznych (np. zużycia tygodniowego) na podstawie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy sytuacji kryzysowych (Zalecane źródła 8). Przeprowadzenie konsultacji z organami nadzorującymi w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw podstawowych środków leczniczych i zaopatrzenia (np. dostępnych z zapasów instytucjonalnych i centralnych oraz na podstawie umów o współpracę w sytuacjach awaryjnych zawartych z lokalnymi dostawcami oraz agencjami pomocowymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym). Ocena jakości przedmiotów wykorzystywanych w sytuacjach awaryjnych przed ich zakupem. Jeżeli to możliwe, uzyskanie certyfikatów jakości. Zawarcie umów o współpracę w sytuacjach awaryjnych (np. porozumień, umów o wzajemnej pomocy) ze sprzedawcami w celu zapewnienia zamówień oraz niezwłocznej dostawy sprzętu, zaopatrzenia oraz innych zasobów w sytuacji ich niedoboru (Zalecane źródła 8). Wyznaczenie miejsc w szpitalu do gromadzenia dodatkowego zaopatrzenia, zadbanie o łatwy dostęp do niego, jego bezpieczeństwo, odpowiednią temperaturę, wentylację, oświetlenie i wilgotność powietrza. Zapewnienie przestrzegania ciągłości łańcucha chłodniczego przedmiotów wymagających przechowywania w lodówce. Przechowywanie niezbędnego zaopatrzenia i środków farmaceutycznych zgodnie z zaleceniami na poziomie krajowym. Zapewnienie terminowego zużycia zgromadzonych przedmiotów, aby uniknąć ich przeterminowania. Określenie roli apteki przyszpitalnej w dostarczaniu środków farmaceutycznych pacjentom leczonym w domu oraz w innych miejscach, poza szpitalem. Stworzenie mechanizmu niezwłocznej konserwacji i naprawy sprzętu niezbędnego do wykonywania świadczeń podstawowych. Jeżeli to konieczne, odłożenie innych świadczeń na później. Koordynowanie strategii transportu awaryjnego wraz ze służbami opieki przedszpitalnej oraz firmami transportowymi w celu zapewnienia ciągłości przewozu pacjentów. 19

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE

Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE Dr Justyna Kujawska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Określenie celu Wprowadzenie Plan prezentacji Model

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Chcesz zobaczyć Akropol? Nowe interesujące obiekty lub nowe drogi: aktualizacja nawigacji 2015 bezbłędnie wskaże drogę.

Chcesz zobaczyć Akropol? Nowe interesujące obiekty lub nowe drogi: aktualizacja nawigacji 2015 bezbłędnie wskaże drogę. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 9,2 l/00 km, emisja CO 2 w cyklu mieszanym: 24 g/km. Wartości zużycia paliwa, emisji CO₂ i klas efektywności dla poszczególnych serii zależą od zastosowanych opon i obręczy.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Procedura Europejska EPO

Procedura Europejska EPO Procedura Europejska EPO Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Solidarity Payments. Gratyfikacje Solidarnościowe

Solidarity Payments. Gratyfikacje Solidarnościowe SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Styczeń 2007 Solidarity Payments Gratyfikacje Solidarnościowe SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Al. Niepodległości 8a/8 61-875 Poznań

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY Agata Śliwińska 1 W przypadku międzynarodowych szkód komunikacyjnych można rozróżnić z perspektywy poszkodowanego: wypadek krajowy z uczestnictwem obcokrajowca

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria System nawigacji plus (RNS-D) System nawigacji (BNS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dz.U.2013.696 z dnia 2013.06.19 Status: Akt

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 14 300 aptek i punktów aptecznych Konieczność wprowadzenia Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r.

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Fundusze europejskie mogą wesprzeć rozwój wysokiej jakości rodzinnych i środowiskowych form

Bardziej szczegółowo

Brachyterapia w Europie. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań 2010

Brachyterapia w Europie. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań 2010 Brachyterapia w Europie Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań 2010 Brachyterapia nazywana terapią kontaktową; jedna z technik leczenia w radioterapii; polega na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych,

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób pełnoletnich

Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób pełnoletnich DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie 1 Postanowienia Ogólne 2 Definicje Liberty Klient Polisa Ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie 1 Postanowienia Ogólne 2 Definicje Liberty Klient Polisa Ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie obowiązujący od dnia 25.06.2014 r. (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając oznaczenie Liberty Direct na Liberty ) 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 15 000 aptek i punktów aptecznych 2 mln pacjentów codziennie w polskich aptekach Uprzedzając

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum

Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum Konsorcjum w projektach europejskich Konsorcjum zespół partnerów, którzy wspólnie składają wniosek i odpowiadają za realizację projektu. W konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane Jakość obsługi i bezpieczeństwo pacjentów Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane W

Bardziej szczegółowo

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną.

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną. REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ ZAKŁADY SPORTOWE I. Postanowienia ogóle 1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą Zakłady sportowe, zwana dalej Akcją specjalną. 2. Organizatorem Akcji specjalnej jest firma

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Polska a Europa - w drodze do nowoczesnych standardów

Polska a Europa - w drodze do nowoczesnych standardów Polska a Europa - w drodze do nowoczesnych standardów Programy profilaktyczne, a rzeczywistość Finansowanie szczepień ze środków publicznych Joanna Zabielska-Cieciuch Wśród 27 krajów Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE OPIOIDOWYCH TERAPII PRZECIWBÓLOWYCH W POLSCE

STOSOWANIE OPIOIDOWYCH TERAPII PRZECIWBÓLOWYCH W POLSCE STOSOWANIE OPIOIDOWYCH TERAPII PRZECIWBÓLOWYCH W POLSCE Biała księga dotycząca opioidów i bólu: wyzwania paneuropejskie! Leczenie łagodzące chroniczny ból jest prawem człowieka! Światowa Organizacja Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 91/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście systemowe. D. Hallin, P. Mancini

Nowe podejście systemowe. D. Hallin, P. Mancini Nowe podejście systemowe D. Hallin, P. Mancini Kryteria analizy Halliniego i Manciniego: Rozwój rynków medialnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia rozwoju prasy Paralelizm polityczny, czyli stopień

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 536/2014 z perspektywy URPL. Szanse i zagrożenia dla badań klinicznych w Polsce

Przygotowania do rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 536/2014 z perspektywy URPL. Szanse i zagrożenia dla badań klinicznych w Polsce URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Przygotowania do rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 536/2014 z perspektywy URPL. Szanse i zagrożenia dla badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Warszawa, dnia 02-11-2015 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Janusz Ostapiuk DGO-III.070.1.2015.MK Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na pismo

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo