Środki z FP i EFS na podjęcie działalności gospodarczej zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środki z FP i EFS na podjęcie działalności gospodarczej zasady ogólne"

Transkrypt

1 Środki z FP i EFS na podjęcie działalności gospodarczej zasady ogólne Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r., Nr 62, poz. 512 z późn. zm). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5) Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związaną z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy zamierzający podjąć działalność gospodarczą, może złożyć do Starosty (Powiatowego Urzędu Pracy) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. 1. Wniosek o przyznanie ze środków FP jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien zawierać: 1) dane osobowe wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL ), 2) kwotę wnioskowanych środków, 3) rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, 4) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 5) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania, 6) szczegółową specyfikację i harmonogram w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu, 7) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, 8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, 9) tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność, 10) informację na temat działań podjętych na rzecz uruchomienia działalności, 11) opis planowanego przedsięwzięcia, 12) zaangażowanie środków własnych. 2. Do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny dołącza oświadczenia o: 1) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 2) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 1

2 3) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, 4) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 5) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 6) rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 7) niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Ponadto do wniosku bezrobotny przedkłada : a) Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy, wstępne umowy najmu, informacja o możliwości wynajęcia lokalu pod planowaną działalność gospodarczą). b) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w latach ubiegłych wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o odbytych szkoleniach i kursach, listy referencyjne). c) Kontrakty, umowy przedwstępne, informacje o możliwości współpracy, zamówienia od odbiorców (zleceniodawców), potwierdzające zbyt towarów i usług, listy intencyjne. d) Kserokopia niezbędnych pozwoleń, licencji, koncesji (dotyczy działalności gospodarczej wymagającej tych dokumentów). e) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53,poz. 311). 3. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez Starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków: 1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: a. nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą, b. własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c. po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie. 2) nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej ; 3) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 4) zrezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 2

3 5) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; 6) złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek. 4. uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Starosta( Powiatowy Urząd Pracy) powiadamia bezrobotnego, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku podaje przyczynę odmowy. 5. Środki z Funduszu Pracy lub EFS na podjecie działalności gospodarczej mogą w szczególności być wykorzystane na: a) zakup maszyn, urządzeń, narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności gospodarczej, b) zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie), c) koszty reklamy i promocji firmy (do 15% wnioskowanej kwoty łącznie), d) koszty remontu oraz adaptację lokalu (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie) z wyłączeniem lokali mieszkaniowych, e) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie), f) zakup samochodu ciężarowego, (w przypadku gdy jest on w bezpośrednim związku z profilem wnioskowanej działalności gospodarczej do 50% wnioskowanej kwoty), 6. Starosta może odmówić udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli środki Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego mają być przeznaczone w szczególności na: a) działalność handlowo-usługową polegająca na akwizycji, handlu obwoźnym oraz handlu odzieżą używaną, b) działalność sezonową, c) działalność z zakresu komisu i pośrednictwa, d) prowadzenie lombardu, salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich, itp., e) podjęcie działalności w formie spółki, f) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, g) na przejęcie lub stanie się wspólnikiem lub współwłaścicielem już istniejącej firmy, h) opłaty administracyjno - skarbowe, ( podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS ), i) wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, j) zakup towaru w postaci wyrobów tytoniowych i alkoholi, k) leasing maszyn, urządzeń i pojazdów oraz opłat dzierżawnych związanych z wynajmem lokalu, l) zakup maszyn, urządzeń i sprzętu używanego o wartości niższej niż 1 tys. zł, m) zakup maszyn, urządzeń i sprzętu używanego od współmałżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, ani powinowatych w linii prostej, n) prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka, o) zakup, przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej, 3

4 p) zakup pojazdów przeznaczonych do wykonywania działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego, q) zakup samochodu osobowego, z wyłączeniem: taksówek oraz pojazdów przeznaczonych do prowadzenia nauki jazdy, r) zakup nieruchomości, gruntów, s) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy oraz remonty kapitalne, t) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty remontów jeśli miejscem prowadzenia działalności jest jednocześnie miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, u) opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa), v) na uruchomienie działalności, która może godzić w uczucia religijne, narodowe lub szkodzić zdrowiu i życiu. 7. Wydatkowanie przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej należy udokumentować na podstawie faktur, rachunków, umów cywilnoprawnych oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków. 8. W przypadku dokonywania w ramach przyznanych środków zakupów za granicą, Otrzymujący dotację jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego dowodu zakupu. Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie. 9. Dopuszcza się możliwość zakupu urządzeń i maszyn używanych zwanych poniżej rzeczami używanymi, pod warunkiem, że: 1) Informacja o zamiarze zakupu rzeczy używanych będzie zawarta we wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej tj. szczegółowej specyfikacji i harmonogramie zakupów w ramach wnioskowanej kwoty dotacji. 2) Zakup rzeczy używanych jest możliwy po uzyskaniu zgody Dyrektora Urzędu lub jego Zastępcy. 3) Wartość zakupionej rzeczy używanej musi być niższa od wartości rynkowej takiej samej rzeczy nowej, ale jednocześnie wartość każdej z zakupionych rzeczy używanych musi przekraczać 1000,00 zł. 4) Do umowy kupna-sprzedaży dołączony jest dokument potwierdzający wartość rynkową nowego sprzętu/ rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (np. katalog, ulotka reklamowa, oferta ze sklepu, itp.). 5) Beneficjent zobowiązany jest do dołączenia do umowy kupna-sprzedaży potwierdzenia z Urzędu Skarbowego opłacenia podatku od czynności cywilno prawnych od tej umowy PCC-1. 6) Urząd może zażądać od bezrobotnego umowy pierwokupu oraz wyceny rzeczoznawcy na zakupioną rzecz na koszt otrzymującego dotację. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Starosta może wyrazić zgodę na inny sposób wydatkowania przyznanych środków. 4

5 10. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków wnioskodawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie. 1) Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjecie działalności gospodarczej może być: a) poręczenie osób fizycznych zatrudnionych na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata) z wynagrodzeniem minimum 1.300,00zł. netto, z tym zastrzeżeniem, że przy kwocie przyznanych środków do 2,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia co najmniej jeden poręczyciel, a przy kwocie przyznanych środków powyżej 2,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia co najmniej dwóch poręczycieli; b) weksel z poręczeniem wekslowym aval, poręczenie osób fizycznych zatrudnionych na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata) z wynagrodzeniem minimum 1.300,00zł. netto, z tym zastrzeżeniem, że przy kwocie przyznanych środków do 2,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia co najmniej jeden poręczyciel, a przy kwocie przyznanych środków powyżej 2,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia co najmniej dwóch poręczycieli; c) gwarancja bankowa( kwota gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o 50% kwoty otrzymanej w ramach dotacji). d) zastaw na prawach lub rzeczach, e) blokada rachunku bankowego (kwota zablokowanych przez bank środków będzie podwyższona o 50% kwoty otrzymanej w ramach dotacji). f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego będzie podwyższona o 50% kwoty otrzymanej w ramach dotacji). 2) przypadku zabezpieczeń wymienionych w pkt. 1 lit a i b, poręczycielem może być osoba fizyczna: a) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości; b) nie będąca w okresie wypowiedzenia; c) wobec której nie toczy się postępowanie egzekucyjne; d) prowadząca działalność gospodarczą, przy czym przedsiębiorstwo nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji ani zalegać z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co udokumentowane być winno stosownymi zaświadczeniami tych organów, e) w wieku do 70 roku życia. 3) Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy pozostający z bezrobotnym w małżeńskiej wspólności majątkowej oraz inny członek rodziny prowadzący z wnioskodawcą wspólne gospodarstwo domowe. 4) Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć pisemną zgodę małżonka na zawarcie umowy o której mowa w ust. 8. 5) Zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 1 lit a i b wymaga dodatkowo zgody małżonków poręczycieli złożonej na piśmie w obecności pracownika PUP. 6) Zabezpieczenie musi obejmować pełną kwotę udzielonych środków wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przyznania środków. 5

6 7) Ostateczną decyzję w sprawie liczby poręczycieli podejmuje Starosta uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez poręczycieli dochody. 8) Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wnioskodawca. 9) W celu ustanowienia zabezpieczenia wymienionego w pkt. 1 lit a i b wymagane będzie przedstawienie: a) przez poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualne zaświadczenie o zarobkach potwierdzające miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów z okresu ostatnich 3 miesięcy na druku wydanym przez PUP (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia). b) w przypadku osób osiągających dochód z tytułu emerytury decyzja o przyznaniu emerytury oraz wyciąg bankowy potwierdzający wpływ uposażenia lub ostatni odcinek emerytury,. c) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku posiadania zaległości, oświadczenie o osiągniętych przychodach i dochodach za ostatni kwartał lub deklaracje PIT za ostatni rok potwierdzoną przyjęciem przez Urząd Skarbowy oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 10) Poręczyciel przedkłada oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny. 11) Po ustanowieniu zabezpieczenia przez osobę bezrobotną, zostaje zawarta umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej pomiędzy bezrobotnym a Starostą (Powiatowym Urzędem Pracy) określająca szczegółowe obowiązki bezrobotnego i zasady korzystania z przyznanych środków. Umowa zobowiązuje bezrobotnego przede wszystkim do: 1) rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niż w następnym dniu po otrzymaniu środków. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej rozumie się datę rozpoczęcia działalności gospodarczej jaka zostanie wskazana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta/Gminy; 2) dostarczenia do PUP dokumentu potwierdzającego fakt i datę otrzymanie środków, w terminie 7 dni od ich otrzymania; 3) wydatkowania, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w szczegółowej specyfikacji wydatków środków otrzymanych przez Beneficjenta; 4) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, przedstawiając w PUP następujące oryginały dokumentów potwierdzających te fakty: a) faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym wraz z dowodami zapłaty, dokumentujące wydatkowanie środków zgodnie z 1, z tym zastrzeżeniem, że przedstawiona umowa cywilnoprawna może dokumentować jedynie 6

7 nabycie przez Beneficjenta rzeczy o wartości przekraczającej 1.000,00 zł. (tysiąc złotych), b) w przypadku sprzętu zakupionego na podstawie umowy cywilnoprawnej: oświadczenie sprzedającego potwierdzające, że przedmiot sprzedaży nie został zakupiony ze środków publicznych, krajowych lub wspólnotowych, c) zestawienie dokumentów o których mowa w pkt a), 5) przedstawienia w PUP następujących oryginałów dokumentów potwierdzających fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej: a) zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), b) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON, c) potwierdzone zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ZUA, ZUS ZFA), d) potwierdzone zgłoszenie do Urzędu Skarbowego NIP 1, e) tytuł prawny do lokalu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli nie został dołączony do wniosku, bądź gdy po złożeniu wniosku zmieniło się miejsce wykonywania działalności lub tytuł prawny do lokalu, 6) niezwłocznego przedłożenia w PUP bez dodatkowych wezwań po 6 i 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczeń: a) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej z podanie daty zgłoszenia, b) zaświadczenia z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 7) prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poczynając od daty wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta /Gminy. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; 8) nie zawieszania działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy o których mowa w pkt 7; 9) niezwłocznego powiadomienia PUP o wszelkich zmianach w Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS, w tym adresu siedziby firmy i adresu wykonywania działalności gospodarczej; 10)niezwłocznego powiadomienia PUP o wszelkich zmianach adresu zamieszkania; 11)zgłoszenia w PUP faktu zakończenia działalności gospodarczej w terminie 3 dni od daty zakończenia jej wykonywania - w przypadku zakończenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania niniejszej umowy; 12)niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poczynając od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej; 13)wykorzystania środków zgodnie z celem, na który zostały udzielone; 14)zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli: a) otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, b) nie rozliczy się z całości kwoty udzielonych środków w terminie wskazanym pkt 4 c) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego), d) podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 7

8 e) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia o których mowa w ust. 2 f) naruszy inne warunki umowy. W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są przyznawane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Rozliczenie przez Beneficjenta otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane w kwocie brutto. Powiatowy Urząd Pracy wydaje zaświadczenie o uzyskaniu pomocy w ramach zasady de minimis po zawarciu przez osobę bezrobotną umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie ( 094) lub osobiście w PUP w Szczecinku ul. Koszalińska 91 pokój 30 lub 36. 8

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 R.

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Sosnowcu =========================================================================== R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * * * 2015 Rok

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo