Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie z dnia 22 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie z dnia 22 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie z dnia 22 maja 2015 r. Regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej przez Starostę Lubaczowskiego jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 1 Regulamin określa zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 102). 2 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Dyrektorze PUP oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie; 2) osobie niepełnosprawnej oznacza to osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu; 3) środkach na podjęcie działalności gospodarczej oznacza to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 4) wniosku o środki - oznacza to wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 3 Zadania w zakresie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej wykonuje, z upoważnienia Starosty Lubaczowskiego, Dyrektor PUP Wyboru wniosków o środki, które otrzymają środki na podjęcie działalności gospodarczej, dokonuje się w formie konkursu. 2. Ilość konkursów na dany rok budżetowy uzależniona jest od ilości środków finansowych przeznaczonych na środki na podjęcie działalności gospodarczej w danym roku budżetowym. 3. Dyrektor PUP upowszechnia informację o ogłoszeniu terminu naboru wniosków o środki do konkursu. Informacja jest upowszechniana przez: 1) umieszczenie informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie (www.puplubaczow.pl); 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie. 4. Informacja o ogłoszeniu terminu naboru wniosków o środki zawiera w szczególności: termin naboru wniosków, ogólną kwotę środków jaka jest przewidziana w danym konkursie do rozdysponowania z podziałem na ilość wniosków, które będą mogły otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej, 5. Termin naboru wniosków o dofinansowanie nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP może wydłużyć termin naboru wniosków o środki Do konkursu kwalifikowane będą wnioski o środki złożone na obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie formularzu. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 141, Lubaczów) oraz na stronie internetowej urzędu (www.puplubaczow.pl). 2. Wniosek o środki spełniający wymogi pod względem rachunkowym lub formalnym skierowany zostanie do Komisji w celu dokonania oceny merytorycznej. Brak kwalifikacji (przygotowania merytorycznego), jeżeli są niezbędne z punktu widzenia zamierzonej działalności, jest podstawą niedopuszczenia wniosku do konkursu i odmowy uwzględnienia wniosku Komisję, o której mowa w 5 ust. 2, powołuje Dyrektor PUP. Nie powołuje się komisji w przypadku gdy została powołana komisja konkursowa, o której mowa w Regulaminie przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 2. Komisja jest organem opiniodawczym. Ostateczna decyzja w sprawie rozpatrzenia wniosku o środki należy do Dyrektora PUP. 3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku o środki na podstawie kryteriów, o których mowa 7 oraz na podstawie Karty oceny wniosku o środki. Wzór karty oceny wniosku o środki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 4. Komisja na posiedzeniach rozpatrujących wnioski dla ich ważności podejmuje decyzje w 4 osobowym składzie. 1/4

2 5. Komisja przyznaje rekomendację do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie niepełnosprawnej, której wniosek otrzymał co najmniej minimalną ilość, o których mowa w Karcie oceny wniosku o środki. 7 Przy rozpatrywaniu wniosku o środki będą brane pod uwagę następujące kryteria: 1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki; 2) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność; 3) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków; 4) uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy (przygotowanie merytoryczne); 5) wysokość środków własnych wnioskodawcy; 6) wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku; 7) pozostałe kryteria, o których mowa w Karcie oceny wniosku o środki Wydatki w ramach środków na podjęcie działalności gospodarczej są kwalifikowalne, o ile łącznie spełniają następujące warunki: 1) są niezbędne i racjonalne z punktu widzenia celu środków na podjęcie działalności gospodarczej; 2) zostały faktycznie poniesione; 3) są udokumentowane. 2. Zakup używanego składnika majątkowego w ramach środków na podjęcie działalności gospodarczej jest kwalifikowany przy łącznym spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków: 1) wartość używanego składnika majątkowego wynosi co najmniej 3.500,00 zł; 2) sprzedający składnik majątkowy musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie; 3) sprzedający składnik majątkowy potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany składnik majątkowy nie został zakupiony ze środków krajowych lub wspólnotowych. 4) cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu 9 1. Wydatki w ramach środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na zakup towarów i usług w szczególności na zakup: 1) środków trwałych, urządzeń, maszyn; 2) towarów handlowych, w przypadku działalności handlowej - nie więcej niż 20% maksymalnej kwoty, jaką starosta może przyznać zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) materiałów, w przypadku działalności wytwórczej - nie więcej niż 20% maksymalnej kwoty, jaką starosta może przyznać zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) usług i materiałów reklamowych - nie więcej niż 5% maksymalnej kwoty, jaką starosta może przyznać zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) materiałów budowlanych w zakresie przystosowanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej - nie więcej niż 10% maksymalnej kwoty, jaką starosta może przyznać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 2; 6) środka transportu - nie więcej niż 15% maksymalnej kwoty, jaką starosta może przyznać zgodnie z obowiązującymi przepisami; 7) pozyskanie lokalu nie więcej niż 10 % maksymalnej kwoty, jaką starosta może przyznać zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Postanowienie 9 ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania do przystosowania lokalu, którego osoba niepełnosprawna nie jest właścicielem albo przystosowanie lokalu związane jest z remontem lub adaptacją prywatnego mieszkania, gdzie będzie tylko siedziba firmy. 10 Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na: 1) przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej tj. działalności gospodarczej utworzonej w tym samym miejscu i tego samego rodzaju co poprzednia - w wyniku zakupienia składników majątkowych wykorzystywanych na cele przejmowanej działalności gospodarczej; 2) zakup składników majątkowych od współmałżonka, osoby spokrewnionej do drugiego stopnia linii prostej, rodzeństwa; 3) na podjęcie działalności gospodarczej, której rodzaj jest tożsamy z rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej w tym samym miejscu, w którym wnioskodawca zamierza podjąć działalność; 4) sfinansowanie kosztów dostawy zakupionych składników majątkowych; 5) sfinansowanie kosztów bieżących planowanej działalności gospodarczej np. należności z tytułu usług księgowych, opłat z tytułu prenumeraty czasopism, opłat abonamentowych Dowodem poniesienia wydatku w ramach środków na podjęcie działalności gospodarczej jest: 1) opłacona faktura VAT; 2) opłacony rachunek; 3) umowa sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3; 4) inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej; 2/4

3 wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym dowodem jest dokument, o którym mowa w pkt 1 4, ze wskazaniem, że zapłacono gotówką. 2. W przypadkach, o których mowa w 98 ust. 1 pkt 2 5, wyłącznym dowodem poniesienia wydatku w ramach środków na podjęcie działalności gospodarczej może być faktura lub rachunek. 3. Umowa sprzedaży może być dowodem poniesienia wydatku, jeżeli: 1) wartość pojedynczego składnika majątkowego wynosi co najmniej 3.500,00 zł; 2) zostanie zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zawarta umowa skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego, 3) należność z tytułu umowy została zapłacona Formami zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej może być: 1) poręczenie, 2) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 3) gwarancja bankowa, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 5) blokada rachunku bankowego, 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 2. Formy zabezpieczenia, o których mowa w ust.1 pkt 1 2, mogą stanowić zabezpieczenie przy spełnieniu następujących warunków: 1) poręczyciel jest osobą fizyczną uzyskującą dochód miesięczny w wysokości 1.500,00 zł, z tym, że miesięczny dochód pomniejszony o miesięczną spłatę zadłużenia nie jest niższy niż 1.500,00 zł; 2) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna wnioskuje o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do ,00 zł, poręczenia udziela przynajmniej dwie osoby fizyczne, 3) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna wnioskuje o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powyżej ,00 zł, poręczenia udziela przynajmniej cztery osoby fizyczne. 3. W przypadku osoby niepełnosprawnej, która wnioskuje o sfinansowanie wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej, poręczycielem może być ta spółdzielnia socjalna po uprzednim zbadaniu jej sytuacji ekonomicznej. 4. Poręczenia nie może udzielić: 1) małżonek osoby niepełnosprawnej, 2) jednocześnie małżonkowie w przypadku gdy poręczenie stanowi zabezpieczenie zwrotu środków przez tą samą osobę niepełnosprawną, 3) osoba, która już udzieliła poręczenia jako formy zabezpieczenia umowy zawartej w wyniku realizacji zadań jakie z upoważnienia Starosty Lubaczowskiego wykonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i umowa ta obowiązuje, 4) osoba fizyczna, który ukończyła 70 rok życia w dniu udzielania poręczenia. 5. Formy zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3) mogą stanowić zabezpieczenie pod warunkiem, że kwota gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o 30% kwoty przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zabezpieczenie winno być dokonane na okres minimum 4 lat. 6. Forma zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 5) może stanowić zabezpieczenie pod warunkiem, że kwota zablokowanych przez bank środków będzie podwyższona o 30% kwoty przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o kwotę w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień zawarcia umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zabezpieczenie winno być dokonane na okres minimum 4 lat. 7. Forma zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 6, może stanowić zabezpieczenie pod warunkiem, że kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego będzie podwyższona o 30% kwoty przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zabezpieczenie winno być dokonane na okres minimum 4 lat. 8. Forma zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może stanowić zabezpieczenie pod warunkiem, że wartość praw lub rzeczy będących przedmiotem zastawu będzie przekraczać 30% kwoty przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem spadku wartości przedmiotu zastawu w okresie obowiązywania tej formy zabezpieczenia. Zabezpieczenie winno być dokonane na okres minimum 4 lat. 13 W przypadku gdy osoba niepełnosprawna lub osoba udzielająca poręczenia pozostają w związku małżeńskim, w którym stosunki majątkowe małżonków oparte są na wspólności majątkowej, wymagana jest zgoda drugiego małżonka poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli osoby niepełnosprawnej lub poręczyciela. 14 Postawienie do dyspozycji osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić w formie przelewu na konto wskazane przez tą osobę Po wywiązaniu się z warunków umowy, osoba niepełnosprawna która na jej podstawie otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej, zostanie poinformowana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie w formie pisemnej o wygaśnięciu umowy. 3/4

4 2. W przypadku gdy w umowie ustanowiono jako formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), wystawca weksla zostanie również poinformowany w formie, o której mowa w ust.1, o możliwości odebrania weksla w zakreślonym terminie. 3. Weksel skasowany przez przedziurawienie i przekreślenie zostaje zwrócony wystawcy za potwierdzeniem odbioru. 4. O wygaśnięciu umowy i zwrocie weksla zostaną poinformowani poręczyciele wekslowi w formie pisemnej. 5. W przypadku poręczenia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy: 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 102), 5) inne odnoszące się do przedmiotu niniejszego regulaminu. Załącznik nr 1 Karta oceny wniosku o środki Oceniany obszar Maksymal na ilość Przyznana ilość Uwagi / komentarze 1. Opis zamierzonej działalności 6 2. Uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy: - wykształcenie (zawód) do 4 pkt - uprawnienia, kursy do 2 pkt - doświadczenie zawodowe - do 4 pkt Stopień przygotowania do zamierzonej działalności w zakresie rozeznania rynku 6 4. Kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków oraz wysokość środków własnych. Punktacja środków własnych (punktacja nie obejmuje wkładu własnego na środek transportu): - do 5.000,00 zł do 2 pkt - powyżej 5.000,00 zł od 2,01 pkt do 4 pkt 5. Przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki (analiza finansowa przedsięwzięcia) Ocena ogólna wniosku 6 Maksymalna możliwa do zdobycia liczba 40 4/4

5 Minimalna liczba jaką wniosek musi uzyskać aby otrzymać rekomendację komisji do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej 21 Suma przyznanych : 5/4

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do ANEKSU Nr 2 z dnia 30.10.2014 do ZARZĄDZENIA Nr Or.I.120.l.4.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2012 REGULAMIN PRZYZNA W ANIA OSOBOM BEZROBOTNYM /ABSOLWENTOM CIS,IABSOLEWENTOM

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków REGULAMIN przyznawania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia jego zwrotu, obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

2015 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 10.07.2014r. REGULAMIN

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 10.07.2014r. REGULAMIN Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 10.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA PODMIOTOWI, NIEPUBLICZNEMU PRZEDSZKOLU, NIEPUBLICZNEJ SZKOLE REFUNDACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 R.

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo