REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Do zadań samorządu powiatowego zgodnie z art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 69 poz. 415 z 2008 r. z późn. zm.) należy inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek. 2. Z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może: a) zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego na te miejsce, b) przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności gospodarczej. 3. Wysokość zrefundowanych kosztów i środków na podjęcie działalności gospodarczej ustalona jest z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów, stopnia przygotowania oraz oceny realności przedsięwzięcia. 4. Wniosek, który jest podstawą do oceny i podjęcia decyzji, musi być złożony na właściwym formularzu, wypełniony w sposób czytelny i jednoznaczny. 5. W celu rozpatrzenia i opiniowania złożonych wniosków Dyrektor powołał Komisję ds. rozpatrywania wniosków. 6. Wnioskodawca na żądanie Komisji zobowiązany jest osobiście przedstawić planowane przez siebie przedsięwzięcie. 7. Rozpatrzone wnioski wraz z opinią przedstawione są do zatwierdzenia Dyrektorowi PUP. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP może: a) wyznaczyć inny termin rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku, b) zatwierdzić w innej kwocie niż we wniosku, c) przychylić się do opinii komisji wnioskującej o udzielenie środków ze względu na walory społeczno-ekonomiczne wniosku pomimo niespełnienia jednego z fakultatywnych kryteriów, d) odroczyć zatwierdzenie do czasu uzyskania dodatkowych informacji, e) odrzucić wniosek, f) zatwierdzić wniosek bez opinii Komisji, 1

2 g) dokonać kontroli wstępnej w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza przed przyznaniem środków na jej podjęcie przez bezrobotnego. 9. O przyznaniu lub odmowie przyznania środków, Urząd powiadamia wnioskodawcę na piśmie. 10. Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski kierując się zasadami niniejszego Regulaminu. Rozdział II Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2 1. Powiatowy Urząd Pracy w razie braku możliwości zapewnienia bezrobotnemu odpowiedniego zatrudnienia może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. na działalność w branży wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej, prowadzonej na własny rachunek w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły. 3. Urząd nie udziela środków na podjęcie następujących przedsięwzięć: a) działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy), handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny), handel akwizycyjny, transport osób taksówkami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, g) działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem powiatu grajewskiego, prowadzenie działalności tożsamej z działalnością współmałżonka, i) podjęcie przez wnioskodawcę działalności już wcześniej prowadzonej, za wyjątkiem kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych i od jej zakończenia minęły co najmniej 24 miesiące, j) przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. 4. Wnioskowana kwota nie może być przeznaczona na: a) zakładanie spółek /wyłączając spółdzielnie socjalne/, b) wynagrodzenia pracowników, c) finansowanie szkoleń, d) opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np. opłaty składek ZUS, abonamenty), e) kaucje, koszty dzierżawy, czynsze, f) opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje, 2

3 g) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, leasing, h) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów kapitalnych, i) zakup nieruchomości, gruntów, j) zakup pojazdu przy usługach transportu drogowego, k) zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności, l) zakup paliwa, m) dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, n) zakup rzeczy używanych o wartości jednostkowej poniżej zł, o) zakup towarów do handlu oraz materiałów i surowców do produkcji w wysokości powyżej 50 % wnioskowanej kwoty Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie wniosek określający: a) kwotę wnioskowanych środków, b) rodzaj podejmowanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, c) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), d) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, e) szczegółową specyfikację oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej kwoty, f) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy przyznającej środki na podjęcie działalności, g) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności, h) działania na rzecz uruchomienia przyszłej działalności, w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń. 2. Do wniosku bezrobotny dołącza oświadczenia o: a) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, b) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, /brana jest pod uwagę data wykreślenia działalności z ewidencji działalności gospodarczej/, wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, d) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, e) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, f) rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, g) niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty. 3. Bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej składa wniosek zawierający: kwotę wnioskowanych środków, b) informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, d) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 3

4 e) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku /brana jest pod uwagę data wykreślenia działalności z ewidencji działalności gospodarczej/, wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, g) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, h) rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i) niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty. 4. Bezrobotny zamierzający przystąpić do spółdzielni socjalnej dołącza do wniosku : a) zobowiązanie spółdzielni o zamiarze przyjęcia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu, b) informację o niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną, w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, c) informację o nieznajdowaniu się spółdzielni socjalnej w stanie likwidacji. 5. Przed złożeniem wniosku bezrobotny zobowiązany jest do rozmowy z doradcą zawodowym. 6. Przedmiotowe wnioski można składać w sekretariacie urzędu 7. Wnioski są rozpatrywane 2 razy w miesiącu. Liczba osób objętych dofinansowaniem w danym miesiącu zależy od wielkości funduszy posiadanych przez urząd. 8. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku urząd powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 9. W przypadku odmowy przyznania wnioskowanych środków, bezrobotny może się o nie ponownie ubiegać nie wcześniej niż po 12 miesiącach. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy odmowa nastąpiła z przyczyn leżących po stronie urzędu. 10. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony po spełnieniu przez bezrobotnego następujących warunków: a) Posiadanie zameldowania na terenie działania PUP Grajewo b) W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymał odmowy przyznania wnioskowanych środków, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa była spowodowana z przyczyn leżących po stronie urzędu, c) W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, d) Nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych funduszy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, e) Nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, f) Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, g) Zrezygnował z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, h) Złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek. Komisja przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia następujące kryteria: 5 4

5 1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje. 2. Predyspozycje osobowościowe bezrobotnego, jego wiarygodność, spójność wypowiedzi w oparciu o opinię doradcy zawodowego. 3. Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: jakość merytoryczna przedstawionego biznes-planu, zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności, c) rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w aspekcie utrzymania się na obecnym rynku przez okres co najmniej 12 miesięcy, działania na rzecz pozyskania lokalu /umowy przedwstępne/, działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności, f) udział środków własnych (wymagane jest co najmniej 10 % wnioskowanej kwoty) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, odbyte szkolenia, i) perspektywy rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji, deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności. 4. Przeznaczenie wnioskowanych środków, w szczególności czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem zamierzonej działalności. 5. Miejsce prowadzenia działalności. 6. Zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach. 7. Przedstawienie sposobu zabezpieczenia otrzymanej kwoty w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. 2. Przez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 7 Bezrobotny, któremu przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej może być skierowany na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest dokonywane na podstawie umowy pomiędzy bezrobotnym a Starostą Powiatu, którego reprezentantem jest Dyrektor PUP w Grajewie, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. 2. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określa jednoznacznie: a) datę zawarcia umowy, b) strony umowy, c) kwotę środków, d) cel na jaki zostały przyznane, e) nazwy banku oraz nazwy i numery rachunku bankowego właściwe dla przekazania środków, 5

6 3. f) zobowiązania stron, g) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania środków, h) konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy, i) warunki wypowiedzenia umowy w przypadku niedochowania jej warunków, j) formę zabezpieczenia zwrotu środków. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do: a) rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie, b) udokumentowania rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie, c) wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30- stu dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej, d) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności. 4. Umowa o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera zobowiązanie bezrobotnego do: a) wydatkowania w terminie określonym w umowie, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego, b) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie. 5. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie Bezrobotny, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest zwrócić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli: a) otrzymane środki zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, b) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, c) podejmie zatrudnienie lub zawiesi działalność gospodarczą w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, o których mowa w rozdz. II 3 pkt 2 regulaminu, e) 2. naruszy inne warunki umowy. Bezrobotny, który otrzymał środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni zobowiązany jest zwrócić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, całość przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli: a) otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, b) członkostwo w spółdzielni socjalnej ustanie przed upływem 12 miesięcy od daty przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty określonej w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej. 6

7 W przypadku umowy o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej: Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), Środki podlegają przekazaniu przez urząd zgodnie z umową w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej. 11 W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej W celu zapewnienia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy, urząd uzależnia ich wypłatę od przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia. 2. Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków może być przedstawione w następujących formach: a) poręczenie wg prawa cywilnego, b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), c) gwarancja bankowa, d) zastaw na prawach lub rzeczach, e) blokada rachunku bankowego, f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (w tym przypadku wymagane jest aby wnioskodawca dodatkowo dołączył informację o posiadaniu majątku, z którego można dochodzić należności). 3. W przypadku zabezpieczenia zwrotu środków w formie poręczenia osób wg prawa cywilnego poręczycielem może być osoba, która: a) jest pełnoletnia, b) jest zatrudniona na okres co najmniej dwóch lat, c) nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową), d) osiąga dochód, którego przeciętna wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 70% przeciętnego wynagrodzenia, e) nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego, f) nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, g) nie jest dłużnikiem Funduszu Pracy, h) nie jest zobowiązana z tytułu poręczenia dłużnikowi Funduszu Pracy. 4. W przypadku pozostałych form zabezpieczenia jego wartość musi wynosić co najmniej 120% kwoty przyznanych środków. 5. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu środków ponosi wnioskodawca. 6. Niezależnie od formy zabezpieczenia zwrotu środków, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda małżonka wnioskodawcy wyrażona osobiście w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu; w przypadku poręczenia także zgoda małżonka poręczyciela wyrażona w formie pisemnej (z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową). 7. Wyboru formy zabezpieczenia dokonuje Dyrektor PUP kierując się jego skutecznością. 7

8 13 1. Rozliczenie wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej dokonywane jest w kwocie brutto /z VAT/ na podstawie faktury, rachunku i dowodu zapłaty. 2. W przypadku zakupu rzeczy używanych wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury oświadczenia o pochodzeniu sprzętu, źródła jego finansowania 3. W okresie realizacji umowy nie jest dozwolona sprzedaż rzeczy zakupionych w ramach przyznanych środków, za wyjątkiem środków obrotowych takich jak: towary handlowe, materiały do produkcji, opakowania. 14 Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str.5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str.6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Rozdział III Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 15 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do PUP właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy zawierający: 1. Oznaczenie podmiotu, w tym: a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON), b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), c) datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, d) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), e) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. 3. Kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania wraz z uzasadnieniem celowości przedstawionych zakupów. 4. Wnioskowaną kwotę refundacji. 5. Szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. 6. Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych. 7. Wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni. 8. Proponowane, skierowanej na tworzone stanowisko pracy osobie bezrobotnej, wynagrodzenie 8

9 brutto. 9. Liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czaru pracy pracowników w poszczególnych 6 miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku. 10. Informację o liczbie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar pracy. 11. Uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nowych pracowników. 12. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy przyznającej refundację. 13. Podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego. 16 Do wniosku podmiot dołącza: 1. Oświadczenia o: a) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom, b) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, c) niezaleganiu w podatkach, d) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych; e) nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, f) prowadzeniu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym ż e do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, g) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póź. zm.), h) nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2), i) nierozwiązaniu, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot. 2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowę spółki cywilnej potwierdzona w US, w szczególnych przypadkach niezbędną koncesję. 3. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. 4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach. 6. Dokument określający tytuł prawny do nieruchomości /lokalu, w którym mają zostać doposażone miejsca pracy. 7. Informację o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis: a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych, b) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 8. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia: 9

10 a) zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, b) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie. 17 Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, może być przyznana w przypadku spełniania przez podmiot łącznie następujących warunków: 1. Prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację. 2. Nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 3. Nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznoprawnych oraz nie ma przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych. 4. Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2). 5. Przedsiębiorstwo nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości. 6. Przedstawił proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji. 7. W okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.Nr 88, poz. 553 z póź.zm.). 8. Nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot. 9. Złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek Na refundowane stanowisko pracy nie mogą być skierowane osoby bezrobotne, które były zatrudnione w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku u pracodawcy składającego wniosek. 2. Refundacją nie mogą być objęte stanowiska pracy, które zostały zlikwidowane w ciągu 12 miesięcy u pracodawcy składającego wniosek. 19 Komisja przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia w szczególności: 1. Spełnianie przez podmiot warunków określonych w Rozdz. III 17, Wysokość posiadanych środków, przeznaczonych na refundację w danym roku. 3. Długość okresu prowadzenia działalności. 4. Kondycję finansową podmiotu gospodarczego. 5. Wysokość deklarowanego wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego. 6. Wysokość przewidywanych kosztów związanych z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. 7. Celowość planowanych zakupów w ramach refundacji, związanych bezpośrednio i jednoznacznie z wyposażanym stanowiskiem pracy. 8. Możliwość skierowania do pracy osób bezrobotnych o określonych kwalifikacjach Wysokość refundacji nie może przekroczyć 600 % przeciętnego wynagrodzenia. 2. Przez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca 10

11 po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 3. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia, według kolejności zgłoszenia Podstawą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest umowa pomiędzy podmiotem a Starostą, którego reprezentantem jest Dyrektor PUP, zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Umowa o refundacje wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy określa jednoznacznie: a) datę zawarcia umowy, b) strony umowy, c) kwotę środków przeznaczonych na refundację, d) cel na jaki zostaną przyznane, e) nazwy banków oraz nazwy i numery rachunków bankowych właściwe dla przekazania środków, f) zobowiązania stron, g) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania środków, h) konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy, i) warunki wypowiedzenia umowy w przypadku niedochowania jej warunków, j) formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. 3. Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu do: a) zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, b) utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją, c) niezmniejszania kosztów kwalifikowanych w okresie trwania przedmiotowej umowy, d) przeznaczenie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zgodnie ze szczegółową specyfikacją i harmonogramem określonym we wniosku, e) dokonania zakupów w ramach przyznanej refundacji, przy stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, f) udokumentowania kosztów utworzenia stanowiska pracy w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, g) przedłożenia w terminie 14 dni umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawartych ze skierowanymi bezrobotnymi na czas nie krótszy niż 24 miesiące, h) niezwłocznego informowania o rozwiązaniu umowy z pracownikiem, który został skierowany jako bezrobotny na refundowane stanowisko pracy, i) niezwłocznego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w celu uzupełnienia refundowanego stanowiska pracy. 4. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie W przypadku niedotrzymania warunków umowy, podmiot zobowiązany jest zwrócić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania w przypadku: a) niezatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, b) nieutrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją, c) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w roz. III 14 pkt 1, 11

12 d) naruszenia innych warunków umowy W celu zapewnienia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy, urząd uzależnia ich wypłatę od przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia. 2. Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków może być przedstawione w następujących formach: a) poręczenie wg prawa cywilnego, b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), c) gwarancja bankowa, d) zastaw na prawach lub rzeczach, e) blokada rachunku bankowego, f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, (w tym przypadku wymagane jest aby wnioskodawca dołączył dodatkowo informację o posiadanym majątku, z którego można dochodzić należności) g) poręczenie udzielone przez Fundusz Poręczeń Kredytowych. 3. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek osobowych niezależnie od formy zabezpieczenia zwrotu środków, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda małżonka wnioskodawcy wyrażona osobiście w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu. 4. W przypadku zabezpieczenia zwrotu środków w formie poręczenia wg prawa cywilnego poręczycielem może być osoba, która: a) jest pełnoletnia, b) osiąga dochód, którego przeciętna wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 70% przeciętnego wynagrodzenia, c) uzyskała zgodę współmałżonka wyrażoną w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika PUP, d) nie jest pracownikiem przedsiębiorstwa ubiegającego się o refundację, e) nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego, f) nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, g) nie jest dłużnikiem Funduszu Pracy, h) nie jest zobowiązana z tytułu poręczenia dłużnikowi Funduszu Pracy. 5. W przypadku pozostałych form zabezpieczenia, jego wartość musi wynosić, co najmniej 150% otrzymanej refundacji. 6. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu refundacji ponosi wnioskodawca. 7. Wyboru formy zabezpieczenia dokonuje Dyrektor PUP kierując się jego skutecznością. 24 Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie. 25 Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywane w kwocie brutto. 26 Refundacja stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 12

13 minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str.5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str.6), zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 27 Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. Rozdział IV Postanowienia końcowe. 28 O zmianach postanowień niniejszego Regulaminu decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie. 29 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: 1. Kodeks cywilny. 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., nr 69 poz. 415 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 62 poz. 512). 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 59 poz. 404). 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz z późn. zm.). 6. Art. 87 i 88 Traktatu WE. 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6). 13

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. Strona 1 z 6 Dz.U.2009.62.512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenia o: 2. Zaświadczenia o:

1. Oświadczenia o: 2. Zaświadczenia o: ZASADY REFUNDOWANIA PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆGOSPODARCZĄ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY 1 Refundacja kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku

REGULAMIN. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku 1 Niniejszy regulaminie został sporządzony na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM

R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO 1. Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 155 9180 Poz. 922 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) )

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach

Bardziej szczegółowo

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w R E G U L A M I N przyznawania przez Starostę Kluczborskiego refundacji dla pracodawców ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW ZE ŚRODKÓW PFRON WYPOSAŻENIA NOWYCH STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW ZE ŚRODKÓW PFRON WYPOSAŻENIA NOWYCH STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 10 029 Olsztyn, ul. Prosta 23 A; tel. 535 25 59 REGULAMIN DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW ZE ŚRODKÓW PFRON WYPOSAŻENIA NOWYCH STANOWISK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKOW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Data wpływu wniosku do PUP Kolejny nr w rejestrze... WNIOSKODAWCA... (Nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, pieczęć) Adres......... Nr Regon... Nr NIP... Nr telefonu... Nr PESEL.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. W celu

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ...... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości...

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Węgrów, dnia... (pieczęć podmiotu) Starosta Węgrowski za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w WĘGROWIE ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o refundację ze środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy ...... (pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data WNIOSEK O REFUNDACJĘ

... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data WNIOSEK O REFUNDACJĘ ...... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data WNIOSEK O REFUNDACJĘ Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 )

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu z dnia 01.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów przyznawania jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2016

Nr sprawy DA.5410..2016 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.457 2014.06.30 zm. Dz.U.2014.846 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dz.U.2015.1041

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Podstawa prawna: Pomoc,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ

WNIOSEK O REFUNDACJĘ ...... Oznaczenie producenta rolnego miejscowość, data Uwaga! Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK O REFUNDACJĘ

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta...

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta... Page 1 of 7 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.457 - Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? 1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? Jest to kwota do 18 500zł. 2. Na jaki rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y. Postanowienia ogólne. Refundacja, o której mowa wyżej udzielana jest na podstawie:

Z a s a d y. Postanowienia ogólne. Refundacja, o której mowa wyżej udzielana jest na podstawie: Z a s a d y przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni Postanowienia ogólne 1 Refundacja, o której

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Wpisano do rejestru wniosków pod nr: Data wpływu wniosku do PUP: Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Barbara Stasiak Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 457 wersja obowiązująca od 2014-06-30 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ...... 2013 r. (pieczęć firmowa wnioskodawcy) (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK O REFUNDACJĘ Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Data... POWIATOWY URZĄD PRACY w PODDĘBICACH Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku. Postanowienia ogólne

ZASADY. organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku. Postanowienia ogólne ZASADY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 2/2017 Z DN. 05 STYCZNIA 2017 organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w zasadach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ..., dnia...... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH dotyczący dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

ZASADY REFUNDOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO ZASADY REFUNDOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO 1 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, dnia... Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 W N I O S E K

Grudziądz, dnia... Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 W N I O S E K Grudziądz, dnia...... (pieczątka wnioskodawcy) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 W N I O S E K o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych

Bardziej szczegółowo

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy)

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Załącznik nr 1... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ

WNIOSEK O REFUNDACJĘ ...... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data Uwaga! Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK O REFUNDACJĘ

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.).

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.). REGULAMIN I KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1041 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K ... Gryfice, dn.... / pieczęć wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY W 2015 R. DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R.

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie użytych pojęć:

Wyjaśnienie użytych pojęć: ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 1 Refundacja części

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L. Dz.... Prudnik, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim z dnia 01 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia obowiązujący

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo