REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Do zadań samorządu powiatowego zgodnie z art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 69 poz. 415 z 2008 r. z późn. zm.) należy inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek. 2. Z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może: a) zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego na te miejsce, b) przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności gospodarczej. 3. Wysokość zrefundowanych kosztów i środków na podjęcie działalności gospodarczej ustalona jest z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów, stopnia przygotowania oraz oceny realności przedsięwzięcia. 4. Wniosek, który jest podstawą do oceny i podjęcia decyzji, musi być złożony na właściwym formularzu, wypełniony w sposób czytelny i jednoznaczny. 5. W celu rozpatrzenia i opiniowania złożonych wniosków Dyrektor powołał Komisję ds. rozpatrywania wniosków. 6. Wnioskodawca na żądanie Komisji zobowiązany jest osobiście przedstawić planowane przez siebie przedsięwzięcie. 7. Rozpatrzone wnioski wraz z opinią przedstawione są do zatwierdzenia Dyrektorowi PUP. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP może: a) wyznaczyć inny termin rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku, b) zatwierdzić w innej kwocie niż we wniosku, c) przychylić się do opinii komisji wnioskującej o udzielenie środków ze względu na walory społeczno-ekonomiczne wniosku pomimo niespełnienia jednego z fakultatywnych kryteriów, d) odroczyć zatwierdzenie do czasu uzyskania dodatkowych informacji, e) odrzucić wniosek, f) zatwierdzić wniosek bez opinii Komisji, 1

2 g) dokonać kontroli wstępnej w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza przed przyznaniem środków na jej podjęcie przez bezrobotnego. 9. O przyznaniu lub odmowie przyznania środków, Urząd powiadamia wnioskodawcę na piśmie. 10. Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski kierując się zasadami niniejszego Regulaminu. Rozdział II Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2 1. Powiatowy Urząd Pracy w razie braku możliwości zapewnienia bezrobotnemu odpowiedniego zatrudnienia może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. na działalność w branży wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej, prowadzonej na własny rachunek w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły. 3. Urząd nie udziela środków na podjęcie następujących przedsięwzięć: a) działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy), handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny), handel akwizycyjny, transport osób taksówkami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, g) działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem powiatu grajewskiego, prowadzenie działalności tożsamej z działalnością współmałżonka, i) podjęcie przez wnioskodawcę działalności już wcześniej prowadzonej, za wyjątkiem kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych i od jej zakończenia minęły co najmniej 24 miesiące, j) przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. 4. Wnioskowana kwota nie może być przeznaczona na: a) zakładanie spółek /wyłączając spółdzielnie socjalne/, b) wynagrodzenia pracowników, c) finansowanie szkoleń, d) opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np. opłaty składek ZUS, abonamenty), e) kaucje, koszty dzierżawy, czynsze, f) opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje, 2

3 g) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, leasing, h) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów kapitalnych, i) zakup nieruchomości, gruntów, j) zakup pojazdu przy usługach transportu drogowego, k) zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności, l) zakup paliwa, m) dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, n) zakup rzeczy używanych o wartości jednostkowej poniżej zł, o) zakup towarów do handlu oraz materiałów i surowców do produkcji w wysokości powyżej 50 % wnioskowanej kwoty Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie wniosek określający: a) kwotę wnioskowanych środków, b) rodzaj podejmowanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, c) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), d) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, e) szczegółową specyfikację oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej kwoty, f) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy przyznającej środki na podjęcie działalności, g) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności, h) działania na rzecz uruchomienia przyszłej działalności, w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń. 2. Do wniosku bezrobotny dołącza oświadczenia o: a) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, b) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, /brana jest pod uwagę data wykreślenia działalności z ewidencji działalności gospodarczej/, wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, d) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, e) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, f) rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, g) niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty. 3. Bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej składa wniosek zawierający: kwotę wnioskowanych środków, b) informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, d) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 3

4 e) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku /brana jest pod uwagę data wykreślenia działalności z ewidencji działalności gospodarczej/, wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, g) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, h) rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i) niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty. 4. Bezrobotny zamierzający przystąpić do spółdzielni socjalnej dołącza do wniosku : a) zobowiązanie spółdzielni o zamiarze przyjęcia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu, b) informację o niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną, w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, c) informację o nieznajdowaniu się spółdzielni socjalnej w stanie likwidacji. 5. Przed złożeniem wniosku bezrobotny zobowiązany jest do rozmowy z doradcą zawodowym. 6. Przedmiotowe wnioski można składać w sekretariacie urzędu 7. Wnioski są rozpatrywane 2 razy w miesiącu. Liczba osób objętych dofinansowaniem w danym miesiącu zależy od wielkości funduszy posiadanych przez urząd. 8. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku urząd powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 9. W przypadku odmowy przyznania wnioskowanych środków, bezrobotny może się o nie ponownie ubiegać nie wcześniej niż po 12 miesiącach. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy odmowa nastąpiła z przyczyn leżących po stronie urzędu. 10. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony po spełnieniu przez bezrobotnego następujących warunków: a) Posiadanie zameldowania na terenie działania PUP Grajewo b) W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymał odmowy przyznania wnioskowanych środków, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa była spowodowana z przyczyn leżących po stronie urzędu, c) W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, d) Nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych funduszy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, e) Nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, f) Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, g) Zrezygnował z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, h) Złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek. Komisja przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia następujące kryteria: 5 4

5 1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje. 2. Predyspozycje osobowościowe bezrobotnego, jego wiarygodność, spójność wypowiedzi w oparciu o opinię doradcy zawodowego. 3. Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: jakość merytoryczna przedstawionego biznes-planu, zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności, c) rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w aspekcie utrzymania się na obecnym rynku przez okres co najmniej 12 miesięcy, działania na rzecz pozyskania lokalu /umowy przedwstępne/, działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności, f) udział środków własnych (wymagane jest co najmniej 10 % wnioskowanej kwoty) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, odbyte szkolenia, i) perspektywy rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji, deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności. 4. Przeznaczenie wnioskowanych środków, w szczególności czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem zamierzonej działalności. 5. Miejsce prowadzenia działalności. 6. Zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach. 7. Przedstawienie sposobu zabezpieczenia otrzymanej kwoty w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. 2. Przez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 7 Bezrobotny, któremu przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej może być skierowany na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest dokonywane na podstawie umowy pomiędzy bezrobotnym a Starostą Powiatu, którego reprezentantem jest Dyrektor PUP w Grajewie, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. 2. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określa jednoznacznie: a) datę zawarcia umowy, b) strony umowy, c) kwotę środków, d) cel na jaki zostały przyznane, e) nazwy banku oraz nazwy i numery rachunku bankowego właściwe dla przekazania środków, 5

6 3. f) zobowiązania stron, g) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania środków, h) konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy, i) warunki wypowiedzenia umowy w przypadku niedochowania jej warunków, j) formę zabezpieczenia zwrotu środków. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do: a) rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie, b) udokumentowania rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie, c) wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30- stu dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej, d) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności. 4. Umowa o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera zobowiązanie bezrobotnego do: a) wydatkowania w terminie określonym w umowie, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego, b) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie. 5. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie Bezrobotny, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest zwrócić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli: a) otrzymane środki zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, b) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, c) podejmie zatrudnienie lub zawiesi działalność gospodarczą w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, o których mowa w rozdz. II 3 pkt 2 regulaminu, e) 2. naruszy inne warunki umowy. Bezrobotny, który otrzymał środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni zobowiązany jest zwrócić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, całość przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli: a) otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, b) członkostwo w spółdzielni socjalnej ustanie przed upływem 12 miesięcy od daty przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty określonej w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej. 6

7 W przypadku umowy o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej: Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), Środki podlegają przekazaniu przez urząd zgodnie z umową w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej. 11 W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej W celu zapewnienia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy, urząd uzależnia ich wypłatę od przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia. 2. Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków może być przedstawione w następujących formach: a) poręczenie wg prawa cywilnego, b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), c) gwarancja bankowa, d) zastaw na prawach lub rzeczach, e) blokada rachunku bankowego, f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (w tym przypadku wymagane jest aby wnioskodawca dodatkowo dołączył informację o posiadaniu majątku, z którego można dochodzić należności). 3. W przypadku zabezpieczenia zwrotu środków w formie poręczenia osób wg prawa cywilnego poręczycielem może być osoba, która: a) jest pełnoletnia, b) jest zatrudniona na okres co najmniej dwóch lat, c) nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową), d) osiąga dochód, którego przeciętna wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 70% przeciętnego wynagrodzenia, e) nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego, f) nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, g) nie jest dłużnikiem Funduszu Pracy, h) nie jest zobowiązana z tytułu poręczenia dłużnikowi Funduszu Pracy. 4. W przypadku pozostałych form zabezpieczenia jego wartość musi wynosić co najmniej 120% kwoty przyznanych środków. 5. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu środków ponosi wnioskodawca. 6. Niezależnie od formy zabezpieczenia zwrotu środków, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda małżonka wnioskodawcy wyrażona osobiście w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu; w przypadku poręczenia także zgoda małżonka poręczyciela wyrażona w formie pisemnej (z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową). 7. Wyboru formy zabezpieczenia dokonuje Dyrektor PUP kierując się jego skutecznością. 7

8 13 1. Rozliczenie wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej dokonywane jest w kwocie brutto /z VAT/ na podstawie faktury, rachunku i dowodu zapłaty. 2. W przypadku zakupu rzeczy używanych wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury oświadczenia o pochodzeniu sprzętu, źródła jego finansowania 3. W okresie realizacji umowy nie jest dozwolona sprzedaż rzeczy zakupionych w ramach przyznanych środków, za wyjątkiem środków obrotowych takich jak: towary handlowe, materiały do produkcji, opakowania. 14 Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str.5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str.6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Rozdział III Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 15 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do PUP właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy zawierający: 1. Oznaczenie podmiotu, w tym: a) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON), b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), c) datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, d) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), e) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. 3. Kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania wraz z uzasadnieniem celowości przedstawionych zakupów. 4. Wnioskowaną kwotę refundacji. 5. Szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. 6. Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych. 7. Wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni. 8. Proponowane, skierowanej na tworzone stanowisko pracy osobie bezrobotnej, wynagrodzenie 8

9 brutto. 9. Liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czaru pracy pracowników w poszczególnych 6 miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku. 10. Informację o liczbie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar pracy. 11. Uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nowych pracowników. 12. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy przyznającej refundację. 13. Podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego. 16 Do wniosku podmiot dołącza: 1. Oświadczenia o: a) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom, b) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, c) niezaleganiu w podatkach, d) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych; e) nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, f) prowadzeniu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym ż e do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, g) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póź. zm.), h) nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2), i) nierozwiązaniu, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot. 2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowę spółki cywilnej potwierdzona w US, w szczególnych przypadkach niezbędną koncesję. 3. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. 4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach. 6. Dokument określający tytuł prawny do nieruchomości /lokalu, w którym mają zostać doposażone miejsca pracy. 7. Informację o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis: a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych, b) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 8. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia: 9

10 a) zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, b) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie. 17 Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, może być przyznana w przypadku spełniania przez podmiot łącznie następujących warunków: 1. Prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację. 2. Nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 3. Nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznoprawnych oraz nie ma przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych. 4. Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2). 5. Przedsiębiorstwo nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości. 6. Przedstawił proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji. 7. W okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.Nr 88, poz. 553 z póź.zm.). 8. Nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot. 9. Złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek Na refundowane stanowisko pracy nie mogą być skierowane osoby bezrobotne, które były zatrudnione w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku u pracodawcy składającego wniosek. 2. Refundacją nie mogą być objęte stanowiska pracy, które zostały zlikwidowane w ciągu 12 miesięcy u pracodawcy składającego wniosek. 19 Komisja przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia w szczególności: 1. Spełnianie przez podmiot warunków określonych w Rozdz. III 17, Wysokość posiadanych środków, przeznaczonych na refundację w danym roku. 3. Długość okresu prowadzenia działalności. 4. Kondycję finansową podmiotu gospodarczego. 5. Wysokość deklarowanego wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego. 6. Wysokość przewidywanych kosztów związanych z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. 7. Celowość planowanych zakupów w ramach refundacji, związanych bezpośrednio i jednoznacznie z wyposażanym stanowiskiem pracy. 8. Możliwość skierowania do pracy osób bezrobotnych o określonych kwalifikacjach Wysokość refundacji nie może przekroczyć 600 % przeciętnego wynagrodzenia. 2. Przez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca 10

11 po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 3. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia, według kolejności zgłoszenia Podstawą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest umowa pomiędzy podmiotem a Starostą, którego reprezentantem jest Dyrektor PUP, zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Umowa o refundacje wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy określa jednoznacznie: a) datę zawarcia umowy, b) strony umowy, c) kwotę środków przeznaczonych na refundację, d) cel na jaki zostaną przyznane, e) nazwy banków oraz nazwy i numery rachunków bankowych właściwe dla przekazania środków, f) zobowiązania stron, g) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania środków, h) konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy, i) warunki wypowiedzenia umowy w przypadku niedochowania jej warunków, j) formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. 3. Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu do: a) zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, b) utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją, c) niezmniejszania kosztów kwalifikowanych w okresie trwania przedmiotowej umowy, d) przeznaczenie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zgodnie ze szczegółową specyfikacją i harmonogramem określonym we wniosku, e) dokonania zakupów w ramach przyznanej refundacji, przy stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, f) udokumentowania kosztów utworzenia stanowiska pracy w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, g) przedłożenia w terminie 14 dni umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawartych ze skierowanymi bezrobotnymi na czas nie krótszy niż 24 miesiące, h) niezwłocznego informowania o rozwiązaniu umowy z pracownikiem, który został skierowany jako bezrobotny na refundowane stanowisko pracy, i) niezwłocznego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w celu uzupełnienia refundowanego stanowiska pracy. 4. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie W przypadku niedotrzymania warunków umowy, podmiot zobowiązany jest zwrócić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania w przypadku: a) niezatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, b) nieutrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją, c) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w roz. III 14 pkt 1, 11

12 d) naruszenia innych warunków umowy W celu zapewnienia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy, urząd uzależnia ich wypłatę od przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia. 2. Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków może być przedstawione w następujących formach: a) poręczenie wg prawa cywilnego, b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), c) gwarancja bankowa, d) zastaw na prawach lub rzeczach, e) blokada rachunku bankowego, f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, (w tym przypadku wymagane jest aby wnioskodawca dołączył dodatkowo informację o posiadanym majątku, z którego można dochodzić należności) g) poręczenie udzielone przez Fundusz Poręczeń Kredytowych. 3. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek osobowych niezależnie od formy zabezpieczenia zwrotu środków, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda małżonka wnioskodawcy wyrażona osobiście w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu. 4. W przypadku zabezpieczenia zwrotu środków w formie poręczenia wg prawa cywilnego poręczycielem może być osoba, która: a) jest pełnoletnia, b) osiąga dochód, którego przeciętna wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 70% przeciętnego wynagrodzenia, c) uzyskała zgodę współmałżonka wyrażoną w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika PUP, d) nie jest pracownikiem przedsiębiorstwa ubiegającego się o refundację, e) nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego, f) nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, g) nie jest dłużnikiem Funduszu Pracy, h) nie jest zobowiązana z tytułu poręczenia dłużnikowi Funduszu Pracy. 5. W przypadku pozostałych form zabezpieczenia, jego wartość musi wynosić, co najmniej 150% otrzymanej refundacji. 6. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu refundacji ponosi wnioskodawca. 7. Wyboru formy zabezpieczenia dokonuje Dyrektor PUP kierując się jego skutecznością. 24 Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie. 25 Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywane w kwocie brutto. 26 Refundacja stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 12

13 minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str.5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str.6), zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 27 Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. Rozdział IV Postanowienia końcowe. 28 O zmianach postanowień niniejszego Regulaminu decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie. 29 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: 1. Kodeks cywilny. 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., nr 69 poz. 415 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 62 poz. 512). 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 59 poz. 404). 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz z późn. zm.). 6. Art. 87 i 88 Traktatu WE. 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6). 13

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo