Wniosek. Weryfikacja formalna i merytoryczna osób:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek. Weryfikacja formalna i merytoryczna osób:"

Transkrypt

1 Wniosek Weryfikacja formalna i merytoryczna osób: Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności (druk BR-D2). WARUNKI KWALIFIKACJA OSÓB Osoba starająca się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej powinna spełniać następujące warunki: wskazane jest aby osoba nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; pożądane jest aby osoba nie posiadała w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; kwalifikuje się osobę, która nie uzyskała w ostatnich 3 latach poprzedzających złożenie wniosku pomocy de minimis, przekraczającej 200 tys. euro (100 tys. w przypadku sektora transportu); osoba nie może być karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; wymogiem jest aby osoba nie złożyła wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty; koniecznym jest aby osoba nie odmówiła w okresie ostatnich 12 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji aktywizacji proponowanej przez urząd pracy; pożądane jest aby osoba nie przerwała z własnej winy w okresie ostatnich 12 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy określonej w ustawie. KWALIFIKACJA OSOB przystąpienie do spółdzielni: - konieczność dołączenia do wniosku i oświadczeń pisemnej informacji ze spółdzielni - zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu opłaty w wysokości określonej

2 w zobowiązaniu; - informacja spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią w dniu wydania informacji z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; - informacja, że spółdzielnia nie znajduje się w stanie likwidacji Procedura składania wniosków Dokumentacja obowiązkowa: - wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, - zał. nr 1 do wniosku Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, - zał. nr 2 do wniosku Specyfikacja i harmonogram zakupów planowanych w ramach wnioskowanych środków, - zał. nr 3 do wniosku Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, - zał. nr 4 do wniosku Oświadczenia, - zał. nr 5 do wniosku Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej de minimis, - zał. nr 6 do wniosku Charakterystyka przedsięwzięcia i wkład własny Dokumentacja dodatkowa: - dokument potwierdzający tytuł prawny do użytkowania lokalu (np. akt własności, umowa najmu /dzierżawy /użyczenia lub oświadczenie podmiotu, od którego lokal będzie wynajmowany o możliwości wynajmu); - dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranym profilu (świadectwa szkolne, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy referencyjne itp.);

3 - deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności; - dokumenty potwierdzające uzyskanie niezbędnych pozwoleń do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej, w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa; - oświadczenie o sposobie i formie planowanych zakupów nowe/używane oraz specyfikacje zawierające dane techniczne maszyn i urządzeń używanych, których zakup jest planowany w formie umowy kupnasprzedaży (weryfikacja kosztu w porównaniu z cenami rynkowymi tych samych produktów). Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków: Wnioski rozpatrywane są przez Komisję, w skład której wchodzą Kierownik i pracownicy merytoryczni Biura Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Kierownicy komórek organizacyjnych UPPK, zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Maksymalny termin odpowiedzi na wniosek wynosi 30 dni. Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. Wniosek składany przez bezrobotnego bezpośrednio w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia i dokonania uzupełnień. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę założenia poczynione w złożonej wcześniej Ankiecie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (druk BR-D1), na podstawie której osoba została wstępnie zakwalifikowana do udziału w dalszej procedurze ubiegania się o środki finansowe, a także uzyskanie pozytywnej oceny biznesplanu sporządzanego podczas szkolenia. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem przez Urząd środków na podjęcie działalności gospodarczej. Jest to fakultatywna forma wsparcia Starosta może przyznać pomoc, mając na względzie priorytety polityki lokalnego rynku pracy. Starosta przy podejmowaniu decyzji uwzględnia m.in.: kolejność wpływu, zwiększenie mobilności bezrobotnych, racjonalne gospodarowanie środkami, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielenia pomocy

4 publicznej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z warunkami dopuszczalności pomocy na zatrudnienie lub warunkami pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasadami pomocy de minimis. Środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z podjęciem działalności gospodarczej muszą być udzielane zgodnie z zasadami celowości, racjonalności i gospodarności wydatkowania; są one limitowane decyzjami finansowymi lub budżetami projektów. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. OCENA FORMALNA WNIOSKU Celem oceny formalnej jest stwierdzenie, czy wnioskodawca spełnia warunki ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, czy wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony oraz ocena wiarygodności złożonych dokumentów i przedstawionych informacji. OCENA MERYTORYCZNA Ocena merytoryczna jest dokonywana pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej wniosku. Przy ocenie merytorycznej uwzględniane są następujące kryteria: - aktualna sytuacja na rynku pracy oraz zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na planowanym obszarze działania; - celowość i zasadność przeznaczenia wnioskowanych środków ze względu na rodzaj planowanej działalności; - przygotowanie zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności udokumentowane kwalifikacje, umiejętności i oświadczenie zawodowe; - działania podjęte na rzecz planowanej działalności (np. pozyskanie lokalu, pozwolenia, licencje itp.); - wysokość i rodzaj posiadanych przez wnioskodawcę środków własnych; - poprawność merytoryczna oraz realność przedstawionego planu przedsięwzięcia; - efektywność ekonomiczna planowanego przedsięwzięcia, jej realność i sposób uzasadnienia poszczególnych pozycji wydatków;

5 - perspektywy rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji; - możliwość prowadzenia działalności w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy. Szczegółowa kalkulacja wydatków, które będą dokonywane z przyznanych środków powinna być przedstawiona w zał. nr 2 do wniosku na jej podstawie sporządzany jest następnie załącznik do umowy dofinansowania. Wydatki należy pogrupować w cztery główne kategorie: 1. WYDATKI LOKALOWE (np. koszty przystosowania lokalu, elementy trwałe i policzalne np. wymiana okien, drzwi, zakup urządzeń sanitarnych, itp.) 2. ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŚENIE (np. sprzęt, maszyny, urządzenia, oprogramowania itp.) 3. MATERIAŁY I TOWARY (surowce do produkcji, artykuły do sprzedaży lub obróbki) 4. INNE (np. reklama). Większość (lub całość) kosztów powinna stanowić kategoria 2 środki trwałe i wyposażenie, na których działalność się opiera i które w sposób trwały pozostają jako efekt uzyskanego wsparcia. Analogicznie nie ma możliwości ulokowania przyznanych środków w 100% na zakup towarów lub materiałów (które zostaną sprzedane lub przetworzone). Każda przedstawiona kalkulacja jest jednak rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji wnioskodawcy (miejsca działalności, jej charakteru, posiadanego już zaplecza technicznego, wkładu własnego itd.). Do wniosku należy dołączyć wyjaśnienie, czy kupowane maszyny/urządzenia będą nowe czy używane oraz w przypadku maszyn używanych należy dostarczyć specyfikacje techniczne/parametry wraz z uzasadnieniem kosztu nabycia (cena porównywalna bądź niższa od rynkowej np. wydruki z internetu). W przypadku wykazania wydatków lokalowych należy dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do użytkowania lokalu (np. akt własności, umowa najmu/użyczenia/dzierżawy) w celu ich weryfikacji w stosunku do konkretnych pomieszczeń. Środki na podjęcie działalności nie mogą być przyznane na:

6 - działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i handlowych, - działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju, - działalność w zakresie: handlu obwoźnego, krajowego transportu drogowego towarów oraz krajowego transportu osób taksówkami, - prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem, SKOK lub Pocztą Polską, - przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu w rozumieniu jednoczesnego odkupienia środków trwałych i obrotowych od podmiotu, o którym mowa powyżej oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu, Środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej nie można przeznaczyć na pokrycie następujących kosztów: - finansowanie zakupu od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, - zakup środka transportu, - bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. czynsz, media), - zakup nieruchomości, - opłaty administracyjne, bankowe i skarbowe oraz związane z uzyskaniem pozwoleń, licencji i koncesji, - finansowanie szkoleń, - finansowanie udziałów i akcji w spółkach osobowych i handlowych, - finansowanie umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych. Wysokość przyznanych bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszenia przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ). W przypadku gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla

7 spółdzielni socjalnych wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 4- krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do istniejącej spółdzielni. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z innymi niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami (druk BR-D3). Za datę złożenia wniosku w Urzędzie przyjmuje się datę złożenia pełnego kompletu dokumentów. W przypadku niemożności rozpatrzenia wniosku w tym terminie (np. konieczność uzupełnienia wniosku lub inne) UPPK powiadamia wnioskodawcę o przyczynie zwłoki i wskazuje nowy termin rozpatrzenia. Środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane w ramach umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym odmowa przyznania środków nie podlega odwołaniu. Środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane w ramach umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym odmowa przyznania środków nie podlega odwołaniu.

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

PŁOCK DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

PŁOCK DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH PŁOCK DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Płock, kwiecień 2005 r. I. Nazwa programu Płock dla przedsiębiorczych II. Diagnoza Miasto Płock zajmuje obszar 88,06 km 2. W końcu czerwca 2004 roku mieszkało w nim 127.935

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo