UWAGA! Sieć Trakcyjna. BHP- podstawowe wiadomości WSTĘP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA! Sieć Trakcyjna. BHP- podstawowe wiadomości WSTĘP"

Transkrypt

1 UWAGA! Sieć Trakcyjna. BHP- podstawowe wiadomości WSTĘP Na zelektryfikowanych liniach PKP przewody sieci trakcyjnej, zawieszone nad torami, znajdują się pod wysokim napięciem. Dotykanie lub nadmierne zbliżenie się do tych przewodów, jak również do wysięgników, na których są zawieszone, jest niebezpieczne. Grozi to porażeniem i poparzeniem prądem elektrycznym, co może byd przyczyną śmierci lub trwałego kalectwa. W pewnych szczególnych okolicznościach pod napięciem mogą znaleźd się także konstrukcje wsporcze, na których zawieszone są przewody sieci trakcyjnej oraz semafory, tarcze ostrzegawcze, szafy przytorowe i inne konstrukcje metalowe (zlokalizowane w pobliżu torów zelektryfikowanych), na które mogą opaśd zerwane przewody. Dlatego też w czasie pracy i przebywania na torach zelektryfikowanych bezwzględnie należy zachowad szczególną ostrożnośd. OGÓLNE WIADOMOŚCI O URZĄDZENIACH SIECI l ZASILANIA Energia elektryczna dla kolejowej trakcji pobierana jest z elektrowni, pracujących dla szerokiego ogółu użytkowników. Rodzaj prądu i jego częstotliwośd są zwykle nieodpowiednie do bezpośredniego zasilania silników, napędzających elektryczne pojazdy trakcyjne. Dlatego też, niezależnie od urządzeo służących do przesyłania energii elektrycznej z elektrowni do pojazdów, muszą istnied również urządzenia do przekształcania prądu w taką postad, która potrzebna jest dla danego systemu trakcji elektrycznej. Elektrownie wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania i do odpowiedniego przekształcania prądu stanowią układ zasilania trakcji elektrycznej. Układ zasilania zależy od systemu elektryfikacji linii kolejowych. Najbardziej rozpowszechnione są system prądu stałego oraz system prądu przemiennego jednofazowego o częstotliwości 50 lub 16 2/3Hz. W PKP wykorzystywany jest wyłącznie system prądu stałego. W układzie zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego (rys. 1)

2 energia elektryczna dla trakcji płynie z elektrowni do podstacji trakcyjnej mieszczącej się w pobliżu toru kolejowego. Głównym zadaniem podstacji jest przekształcenie prądu przemiennego na prąd stały. Przekształcenie to odbywa się za pomocą urządzeo zwanych prostownikami. Z podstacji energia elektryczna prądu stałego o napięciu 3000 V dopływa do przewodów zawieszonych wzdłuż toru kolejowego. Doprowadzenie to wykonane jest krótkimi liniami napowietrznymi lub kablowymi, zwanymi zasilaczami. Z przewodu jezdnego energia elektryczna płynie przez odbierak (pantograf) do silników lokomotywy elektrycznej (zespołu trakcyjnego), gdzie zamieniając się na energię mechaniczną - wprawia w ruch pojazd trakcyjny. Od silników prąd elektryczny płynie przez zestawy kołowe, szyny i przyłączone do nich przewody powrotne z powrotem do podstacji trakcyjnej. Zespół przewodów zawieszonych nad torami oraz szyny toru kolejowego, którymi prąd powraca do podstacji trakcyjnej, nazywany jest siecią trakcyjną. Sied trakcyjna, stosowana w PKP (rys. 2), ma przewód jezdny zawieszony nad główką szyny na wysokości normalnej 5600 mm (wielkośd "h" na rys. 2). Pod wiaduktami, mostami, kładkami itp. wysokośd zawieszenia przewodu jezdnego jest mniejsza, z tym że wielkośd 4900 mm (wyjątkowo 4850 mm) jest wielkością graniczną. Wynika to z konieczności zachowania bezpiecznego odstępu, który wynosi 200 mm, pomiędzy przewodem pod napięciem a taborem. Nad niektórymi torami postojowymi i ładunkowymi oraz w obrębie elektrowozowni przewody jezdne zawiesza się na wysokości 6100 mm w celu ułatwienia prac na górnych częściach taboru i ładunków przy wyłączonej spod napięcia sieci. Konstrukcje wsporcze (słupy) sieci trakcyjnej ustawiane są w ściśle określonej odległości od toru. Odległośd na osi toru do krawędzi słupa na odcinkach prostych torów szlakowych wynosi 2500 mm (wielkośd "a" na rys. 2), a na odcinkach prostych na stacjach co najmniej 2200 mm. Na łukach odległości te są większe, zgodnie z tablicą zwiększania skrajni na łukach. Konstrukcje wsporcze posadowione w peronach ustawiane są, z uwagi na bezpieczeostwo podróżnych, w odległości co najmniej 3000 mm od osi toru. Sied trakcyjna wyposażona jest w odpowiednie środki ochronne, mające na celu zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji. W tym celu stosuje się metaliczne łączenie przewodami o odpowiednio dobranym przekroju wszystkich konstrukcji wsporczych z szynami toru kolejowego. Te połączenia nazywane są uszynieniami. W przypadku uszkodzenia izolatora, oddzielającego od konstrukcji wsporczej przewody zawieszone na wysięgu,

3 prąd płynący z podstacji dostaje się poprzez sied jezdną, uszkodzony izolator, konstrukcję wsporczą i uszynienie ochronne do szyn, a nimi i przewodem powtórnym wraca do podstacji. Ponieważ w tym przypadku prąd jest bardzo duży (zwarcie elektryczne), urządzenia zabezpieczające w podstacji spowodują samoczynnie natychmiastowe przerwanie prądu. W razie braku uszynienia prąd musiałby płynąd częściowo przez ziemię i mógłby nie osiągnąd wielkości potrzebnej do zadziałania urządzeo zabezpieczających w podstacji. W przypadku dotknięcia przez kogokolwiek słupa trakcyjnego z uszkodzonym izolatorem, przechodzenia w jego pobliżu lub dotykania szyn toru kolejowego na przyległych odcinkach nastąpiłoby porażenie prądem elektrycznym. Z tych samych względów uszynianiu ochronnemu podlegają także inne metalowe konstrukcje znajdujące się w odległości mniejszej niż 5 m od osi toru zelektryfikowanego. Są to np. semafory, tarcze ostrzegawcze, szafy przytorowe, żurawie wodne oraz wiadukty, mosty i kładki, pod którymi przeprowadzona jest sied trakcyjna, jeśli mógłby upaśd na nie przewód sieci trakcyjnej w przypadku zerwania się. W celu zmniejszenia oporu elektrycznego, szyny w miejscach ich mechanicznego połączenia (na stykach) zaopatrzone są w specjalne łączniki szynowe. Koniecznośd stosowania łączników wynika z niedostatecznej przewodności śrubowych złączek szynowych. Łącznik szynowy wykonany jest z linki miedzianej, przyspawanej swymi koocami do główek szyn, z obu stron styku. Niezależnie od elektrycznego łączenia szyn na stykach, dla uzyskania równomiernego rozpływu prądu w obu tokach szyn, stosuje się elektryczne połączenia międzytokowe. Na liniach dwutorowych łączy się także łącznikami międzytorowymi szyny różnych torów. Na torach wyposażonych w urządzenia elektrycznej blokady liniowej łączniki międzytokowe i międzytorowe zastąpione są połączeniami dławików torowych. Niezależnie od uszynieo ochronnych na liniach zelektryfikowanych stosowane są także inne dodatkowe środki zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, do których zalicza się: - tablice i znaki przeznaczone do ostrzegania ludzi o grożącym niebezpieczeostwie. Tablice i znaki rozmieszczone są w miejscach dostępnych dla osób postronnych, - osłony stosowane na mostach, wiaduktach i kładkach, pod którymi przechodzi sied trakcyjna. Zadaniem osłon jest ochrona ludzi przebywających na budowlach od przypadkowego dotknięcia się do części sieci trakcyjnej będących pod napięciem. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEOSTWA PRACY NA TORACH Przewody sieci trakcyjnej, zawieszone nad torami kolejowymi oraz wysięgniki, na których są one zamocowane, należy traktowad zawsze jak urządzenia czynne, tj. znajdujące się pod wysokim napięciem. Dlatego też do czasu wyłączenia napięcia i uzyskania zgody służby elektroenergetycznej PKP na prowadzenie robót na torze zelektryfikowanym należy przestrzegad następujących zasad bezpieczeostwa: * Nie wolno dotykad przewodów trakcyjnej sieci jezdnej, wysięgników, izolatorów i różnych urządzeo połączonych elektrycznie z tymi przewodami oraz nadmiernie zbliżad się do tych części. Nie wolno również dotykad przewodów, izolatorów, wysięgników itp. jakimikolwiek przedmiotami i narzędziami nie przystosowanymi do posługiwania się nimi przy elektrycznych urządzeniach wysokiego napięcia. Przedmiotów tych nie wolno też zbytnio zbliżad do przewodów, wysięgników itp. Odległośd bezpieczna wynosi 1,5 m (rys. 3), przekroczenie jej jest wysoce niebezpieczne z uwagi na możliwośd zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, jak na przykład utrata równowagi, nagłe opuszczenie się

4 przewodu jezdnego wskutek zerwania się wieszaka, przesunięcie się przedmiotu trzymanego przez osobę pracującą itp. *Zabrania się wchodzid na konstrukcje wsporcze (słupy), na których zawieszone są przewody trakcyjnej sieci jezdnej. * Niedozwolone jest kierowanie na części trakcyjnej sieci jezdnej pod napięciem strumienia wody i innych płynów przewodzących prąd elektryczny. * Nie wolno dotykad bez potrzeby konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (słupów) i przewodów, za pomocą których te konstrukcje są uszynione. Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą i naprawami pojazdów trakcyjnych, ciężkich pojazdów pomocniczych, wagonów, maszyn do utrzymania nawierzchni kolejowej, dźwigów kolejowych oraz przy załadunku i wyładunku wagonów odkrytych, podczas konwojowania wagonów, pociągów należy przestrzegad zasad bezpieczeostwa, mających na celu zapobieżenie zbytniemu zbliżaniu się do sieci trakcyjnej. * Nie wolno wchodzid na dach pojazdu, budkę maszynisty (operatora maszyny), przedział silnikowy, kocioł i tender (rys. 4) oraz na inne części pojazdu lub maszyny znajdującej się powyżej 2 m, licząc od powierzchni tocznej szyn jezdnych, z wyjątkiem miejsc osłoniętych, specjalnie wyznaczonych do przebywania ludzi - np. kabina maszynisty lub operatora.

5 * Niedozwolone jest posługiwanie się długimi narzędziami w sposób umożliwiający dotknięcie przewodów trakcyjnej sieci jezdnej i wysięgników lub zbliżanie do nich narzędzi na odległośd mniejszą niż 1,5 m. * Niedopuszczalne jest zatrzymywanie parowozu kominem a pojazdu spalinowego dyszą wylotową bezpośrednio przy słupie, na którym zawieszone są przewody sieci trakcyjnej oraz pod izolatorami znajdującymi się w tych przewodach (rys. 5). Gazy spalinowe powodują szybkie zanieczyszczenie powierzchni izolatorów, co może doprowadzid do ich zniszczenia i opadnięcia przewodów na tabor. Również ujemny wpływ na izolatory ma wysoka temperatura gazów spalinowych. *Nie wolno wchodzid na dachy wagonów towarowych i osobowych, cysterny, pojemniki przewożone na odkrytych wagonach, ładunki o wysokości całkowitej przekraczającej l m, licząc od podłogi wagonu, oraz wchodzid i przebywad na pomoście budki hamulcowej, jeśli jest on wyniesiony na wysokośd większą niż l m ponad poziom podłogi wagonu (rys. 6). Jeżeli rodzaj robót wymaga zbliżenia się-na odległośd poniżej 1,5 m - do części sieci będących pod napięciem, wówczas napięcie musi byd bezwzględnie wyłączone, a sied uszyniona za pomocą specjalnych uszyniaczy ochronnych z obu stron miejsca pracy. Wyłączenia napięcia i uszynienia sieci w miejscu pracy wymagają zwłaszcza następujące roboty: * Ustawianie lub demontaż bezpośredniego przy zelektryfikowanym torze wszelkiego rodzaju słupów, gdy całkowita ich wysokośd, zwiększona jest o 1,5 m, przekracza odległośd pomiędzy poziomem toru a przewodem jezdnym sieci trakcyjnej (rys. 7). Ma to na celu zabezpieczenie pracownika od porażenia prądem w przypadku, gdy słup w czasie ustawiania lub demontażu osunie się na ziemię.

6 * Montaż lub demontaż nad siecią trakcyjną mostów, bramek (np. semaforów), konstrukcji kładek i wiaduktów, jeśli pomiędzy tymi częściami a siecią nie zostały wcześniej zbudowane specjalne szczelne i uszynione osłony. * Naprawa i konserwacja - np. malowanie dolnych części wiaduktów i kładek, pod którymi przebiega sied trakcyjna. * Budowa i demontaż nad siecią trakcyjną elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych linii napowietrznych (rys. 8). * Praca dźwigu ustawionego na zelektryfikowanym torze (rys. 9). Jeśli dźwigiem podnoszone są przedmioty znajdujące się na torze sąsiednim lub w jego pobliżu, to wówczas sied trakcyjna, zawieszona nad tym torem, również musi byd wyłączona spod napięcia i uszyniona z obu stron.

7 * Praca na górnych częściach pojazdów trakcyjnych i pomocniczych, ciężkich maszyn, wagonów, cystern i ładunków przewożonych na wagonach (rys. 10). * Gaszenie pożarów pod siecią trakcyjną i w jej pobliżu (rys. 11), jeżeli do tłumienia pożaru stosuje się wodę lub inne środki nie przeznaczone do gaszenia urządzeo elektrycznych. Należy także zwracad uwagę na to, aby strumieo wody lub innego czynnika gaszącego nie był skierowany na sied trakcyjną torów sąsiednich, która jest pod napięciem. W przeciwnym wypadku sied trakcyjna toru sąsiedniego także powinna byd wyłączona spod napięcia i uszyniona. POSTĘPOWANIE W CELU UZYSKANIA WYŁĄCZENIA NAPIĘCIA W przypadku konieczności wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej dla bezpiecznego wykonania robót jednostka służbowa (przedsiębiorstwo), a w wypadkach nagłych pracownik kierujący robotami, maszynista, kierownik pociągu lub inny odpowiedzialny pracownik, powinni fakt ten zgłosid właściwemu terytorialnie oddziałowi zasilania elektroenergetycznego. W przypadkach nagłych - uszkodzenie, pożar lub wypadek - żądanie wyłączenia napięcia może byd skierowane bezpośrednio do dyżurnego elektromontera najbliższej podstacji trakcyjnej. W tych przypadkach oddział zasilania elektroenergetycznego (dyspozytor zasilania elektroenergetycznego) spowoduje wyłączenie napięcia z sieci i przydzieli pracownika, który zastosuje odpowiednie środki zabezpieczające (założy na przewody uszynienia ochronne z obu stron zamierzonego miejsca pracy i osygnalizuje miejsce pracy wskaźnikami "We") i wskaże miejsca w sieci, do których zbliżad się nie wolno.

8 POSTĘPOWANIE W RAZIE ZERWANIA I OPADNIĘCIA PRZEWODU W wypadku zerwania się przewodu sieci trakcyjnej miejsce takie należy osłonid zgodnie z przepisami sygnalizacji na PKP i niezwłocznie powiadomid o tym właściwego dyżurnego ruchu lub dyspozytora. Nie wolno dotykad zerwanego przewodu zwisającego nad torem lub leżącego na ziemi, albo na taborze oraz zbliżyd się do niego na odległośd mniejszą niż 10 metrów (rys. 12). Należy pamiętad, że pomimo zerwania się przewodu sied trakcyjna może byd pod napięciem, nawet wtedy, gdy zerwany przewód leży na torowisku. Do czasu przybycia pogotowia sieci trakcyjnej należy ostrzegad innych pracowników oraz osoby postronne o niebezpieczeostwie grożącym w razie zbliżenia się do miejsca, w którym nastąpiło zerwanie przewodu. Jeżeli przewód opadł na ziemię, wówczas należy oddalid się od tego miejsca na bezpieczną odległośd - 10 metrów - idąc drobnymi krokami lub posuwając się skokami na złączonych stopach. Zabezpiecza to przed porażeniem prądem, wywołanym zjawiskiem tzw. napięcia krokowego. POSTĘPOWANIE PRZY PRZEWOŻENIU ŁADUNKÓW Przy przewożeniu ładunków odkrytymi wagonami po torach zelektryfikowanych powinny byd spełnione następujące warunki: * Pomiędzy przewodami trakcyjnej sieci jezdnej pod napięciem a górną powierzchnią przesyłki powinien byd zachowany odstęp ochronny co najmniej 200 mm (rys. 13).

9 * Dopuszczalne jest zmniejszenie tego odstępu do 150 mm pod warunkiem ograniczeniaprędkości jazdy do 30 km/h. * Przewożenie przesyłki przy odstępie niniejszym niż 150 mm wymaga wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej. *Ładunki, których wysokośd jest większa niż 4650 mm licząc od główki szyny, powinny byd uszynione. * Przedmioty metalowe, przewożone bez opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem lub wpływami atmosferycznymi oraz metalowe opakowania ładunków, powinny byd uszynione przez bezpośrednie metaliczne połączenie z wagonem (z ostojnicą, mostem nośnym, dźwigarem). Uszynienie wykonuje się z miedzianego przewodu o przekroju co najmniej 35 mm2, zaopatrzonego na koocach w zaciski śrubowe do połączenia z ładunkiem i z wagonem (rys. 14). * Ładunki przewożone w opakowaniu z materiału innego niż metal powinny byd uszynione przez nałożenie na ich górną powierzchnię osłony metalowej, np. siatki, połączonej przewodem miedzianym, o przekroju co najmniej 35 mm2, z ostojnicą, mostem nośnym lub dźwigarem wagonu (rys. 14). Uszynianie ochronne ma na celu zapewnienie bezpieczeostwa przewozu ładunków, jak również bezpieczeostwa ludzi. Zabezpiecza przed porażeniem w razie dotknięcia do ładunku stykającego się z zerwanym przewodem sieci trakcyjnej. Należy pamiętad o tym, że na liniach zelektryfikowanych przewody jezdne sieci trakcyjnej zawieszone są na różnych wysokościach ponad powierzchnią toczną szyn. Dlatego też przed wyekspediowaniem ładunku o przekroczonej skrajni wysokościowej należy każdorazowo porozumied się z właściwą jednostką służby elektroenergetycznej, która poda dane i ustali warunki, jakie powinny byd spełnione dla bezpiecznego przejazdu przesyłki. POSTĘPOWANIE PRZY WYKONYWANIU ROBÓT TOROWYCH Szyny toru zelektryfikowanego wykorzystane są do przepływu prądu trakcyjnego (tradycyjna sied powrotna). Równocześnie z szynami połączone są elektrycznie wszystkie konstrukcje wsporcze, służące do zawieszania przewodów trakcyjnej sieci jezdnej. Dlatego też przy wykonywaniu robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej, a zwłaszcza przy wymianie szyn, muszą byd zastosowane środki, które podczas tych prac zapewnią przepływ prądu trakcyjnego. Najważniejszym środkiem jest stosowanie w czasie robót zastępczych połączeo obejściowych. Są to tymczasowe łączniki międzytokowe i obejściowe. Połączenia zastępcze w rozebranym torze chronią przed ewentualnym wystąpieniem znacznych potencjałów elektrycznych miedzy ziemią a koocami szyn, co mogłoby zagrozid bezpieczeostwu pracujących ludzi.

10 Zakładanie tych połączeo potrzebne jest także do zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem łukiem elektrycznym, który mógłby powstad podczas rozłączania toku szyn. Założenie połączeo zastępczych jest szczególnie potrzebne na odcinku, gdzie prąd trakcyjny płynie tylko przez jeden tok szyn - np. w sąsiedztwie zwrotnic. Tymczasowe łączniki międzytokowe i obejściowe wykonuje się z przewodu miedzianego (linki) o przekroju nie mniejszym niż 95 mm2 i powinien mied na obu koocach zaciski śrubowe do łączenia ze stopkami szyn kolejowych. Połączenia zastępcze, założone na czas robót, mogą byd usunięte dopiero po ułożeniu nowej szyny i połączeniu jej złączkami z szynami sąsiednimi. Zasady stosowania połączeo zastępczych w czasie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej są następujące: * Przy wymianie pojedynczej szyny powinny byd założone dwa tymczasowe łączniki miedzytokowe, łączące dwa toki szyn danego toru z obu stron wymienianej szyny (rys. 15). * Przy wymianie szyny w toku, który sąsiaduje z tokiem izolowanym, nie przewodzącym prądu trakcyjnego, powinien byd założony łącznik obejściowy, przyłączony z obu stron szyny, która ma byd wymieniana (rys. 16).

11 * Przy jednoczesnym wymienianiu pojedynczych szyn w dwóch tokach, należy z obu stron wymienianych szyn założyd tymczasowe łączniki miedzytokowe. Tor należy połączyd łącznikiem obejściowym, przyłączonym do szyn jednego z toków po obu stronach odcinka wymienianych szyn (rys. 17). * Przy ciągłej wymianie nawierzchni sied trakcyjna danego toru powinna byd wyłączona spod napięcia. Z obu stron wymienianego odcinka nawierzchni powinny byd założone tymczasowe łączniki międzytokowe. W tych miejscach sied trakcyjna powinna byd też uszyniona za pomocą przenośnych uszyniaczy ochronnych (rys. 18). Niekiedy do wymienianej szyny dołączony jest przewód uszyniający konstrukcję wsporczą sieci trakcyjnej lub konstrukcję zawieszenia sieci pod wiaduktem czy w tunelu. Wówczas przed rozpoczęciem wymiany szyn bezwzględnie należy zmontowad tymczasowy przewód -uszyniający, jednym koocem dołączony do tej konstrukcji, drugim zaś do szyny poza odcinkiem wymienianym lub do szyny drugiego toku tego toru. Przewód uszyniający powinien byd wykonany z linki miedzianej o przekroju co najmniej 50 mm2 (rys. 19).

12 Tymczasowego uszynienia nie wolno przyłączyd do toku izolowanego. Uszynienia tymczasowego nie trzeba zakładad wtedy, gdy na czas robót sied trakcyjna została wyłączona spod napięcia - np. ciągła wymiana nawierzchni. * Jeżeli do wymienianej szyny dołączony jest kabel powrotny podstacji trakcyjnej lub kabel uszyniający kabinę sekcyjną - szyny nie wolno wymienid bez zgody oddziału zasilania elektroenergetycznego oraz bez jego nadzoru. Wszystkie urządzenia, maszyny i sprzęt, jak kafary, palownice, betoniarki itp., ustawione na czas pracy w odległości mniejszej niż 5 m od części sieci trakcyjnej będących pod napięciem., muszą byd trwale uszynione (połączone z szynami toru zelektryfikowanego) za pomocą przewodów miedzianych o przekroju 70 mm2. Połączenia uszyniające powinny byd przed przystąpieniem do pracy każdorazowo sprawdzane. Pracownikom obsługującym maszyny nie wolno zbliżad się do części sieci będących pod napięciem na odległośd mniejszą niż 1,5 m. W razie potrzeby powinny byd stosowane osłony i ogrodzenia uniemożliwiające pracownikom zbliżenie się do sieci trakcyjnej na niebezpieczną odległośd. PIERWSZA POMOC W każdym wypadku porażenia prądem elektrycznym należy jak najszybciej wezwad lekarskie pogotowie ratunkowe. Trzeba pamiętad, że każda minuta opóźnienia pomocy zmniejsza szansę uratowania życia ludzkiego. Opóźnienie w rozpoczęciu ratowania lub nieumiejętne niesienie pomocy mogą spowodowad śmierd porażonego. Dlatego też, do czasu przybycia lekarza, poszkodowanemu musi byd udzielona pierwsza pomoc przez osoby obecne w miejscu wypadku. Podstawowe czynności ratownictwa porażonych polegają na: * uwolnieniu porażonego spod działania prądu, jeśli zachodzi tego potrzeba, * zastosowaniu natychmiast sztucznego oddychania, najlepiej metodą usta-usta, jeżeli porażony jest nieprzytomny, ma słaby albo nieregularny oddech lub gdy nie oddycha. Jak najszybsze uwolnienie porażonego spod działania prądu jest pierwszą, niezwykle ważną czynnością. Im dłużej bowiem prąd przepływa przez ciało człowieka, tym porażenie będzie cięższe. Sztuczne oddychanie należy stosowad jak najszybciej po uwolnieniu porażonego spod działania prądu, dlatego że ciężkie omdlenie, mające charakter śmierci pozornej, szybko przechodzi w stan śmierci rzeczywistej.

13 W celu uwolnienia porażonego, który styka się z przewodem itp. będącym pod napięciem, trzeba natychmiast o zaistniałym wypadku poinformowad dyspozytora zasilania elektroenergetycznego lub elektromontera dyżurnego najbliższej podstacji trakcyjnej, korzystając z wszelkich dostępnych środków łączności. Należy bezwzględnie określid miejsce wypadku, tj. numer toru, nazwę szlaku, stacji lub łącznicy oraz kilometr linii kolejowej. Do czasu uzyskania potwierdzenia o wyłączeniu sieci spod napięcia, w żadnym wypadku nie wolno dotykad się i nadmiernie zbliżad się do porażonego, którego ciało styka się z częściami sieci trakcyjnej, będącymi normalnie pod wysokim napięciem. Dotykając porażonego pozostającego pod napięciem, ratownik sam może ulec śmiertelnemu porażeniu. Jeżeli porażony znajduje się w odległości mniejszej niż 1,5 m od części będącej pod napięciem, lecz nie dotyka się do niej, to zbliżenie się do niego w celu udzielenia pomocy również wymaga wyłączenia napięcia z uwagi na bezpieczeostwo ratownika. Tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach i dysponujące specjalnym sprzętem ochronnym mogą uwalniad porażonego spod napięcia innymi sposobami (np. oddzielenie za pomocą narzędzi izolowanych lub wyłączenie napięcia przez spowodowanie zwarcia). Wyłączenie napięcia nie jest konieczne wtedy, gdy porażony znajduje się w odległości większej niż 1,5 m od sieci trakcyjnej, przewodów i ich osprzętu. Przy ewakuacji poszkodowanego poza obszar zagrożenia, w celu udzielenia pierwszej pomocy, ratownik musi akcję tę przeprowadzid w taki sposób, aby nie dotknął się lub nie zbliżył nadmiernie do części będącej pod napięciem (rys. 20). Jeżeli przewód sieci trakcyjnej jest zerwany i dotyka ziemi, a porażony znajduje się w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca zerwania, należy pamiętad, aby przy zbliżaniu się do poszkodowanego, a następnie przy wynoszeniu go z miejsca zagrożenia, stąpad drobnymi krokami, tak aby stopy były stale jedna tuż przy drugiej. Zapobiega to porażeniu "napięciem krokowym" (rys. 21).

14 Po przeniesieniu porażonego w miejsce bezpieczne, należy natychmiast przystąpid do stosowania sztucznego oddychania, jeśli poszkodowany wykazuje uprzednio omówione objawy. Sztuczne oddychanie daje rezultat niekiedy dopiero po kilku godzinach stosowania. Nie należy więc zrażad się nawet długim brakiem rezultatu i kontynuowad sztuczne oddychanie aż do przybycia lekarza. Rzeczywistą śmierd porażonego może stwierdzid tylko lekarz. Znane są wypadki, że porażonych nie dających oznak życia, uratowano dopiero po kilku godzinach sztucznego oddychania. Podczas wykonywania zabiegu sztucznego oddychania trzeba obserwowad twarz poszkodowanego. Jeżeli zacznie on poruszad wargami lub powiekami albo wykonuje krtanią ruch połykania, to wtedy należy przekonad się, czy może on już samodzielnie oddychad. Nie wolno stosowad sztucznego oddychania od chwili, gdy poszkodowany zaczyna oddychad samodzielnie i równomiernie. Nie wolno podawad porażonemu do wąchania żadnych środków cucących. Gdy porażony jest już zupełnie przytomny, wskazane jest podawad mu łyżeczką ciepłą herbatę lub kawę. Należy prowizorycznie opatrzyd ewentualne uszkodzenia ciała porażonego (oparzenia, rany, złamania). Na miejsca poparzone łukiem elektrycznym lub przepływem prądu elektrycznego - z wyjątkiem oparzeo oczu - należy jako prowizoryczny opatrunek nałożyd suchą gazę sterylizowaną lub czystą płócienną chusteczkę i po nałożeniu na wierzch waty miejsce to zabandażowad - nie za mocno. Rany spowodowane oparzeniem nie wolno dotykad rękami, przemywad, smarowad maściami lub zasypywad zasypkami. Właściwe leczenie poparzeo powinno byd przeprowadzane w szpitalu. Przy oparzeniu oczu łukiem elektrycznym należy nałożyd kompres z roztworu kwasu borowego i jak najprędzej przewieźd poszkodowanego do lekarza. sterylizowaną lub czystą płócienną chusteczkę i po nałożeniu na wierzch waty miejsce to zabandażowad - nie za mocno. Rany spowodowane oparzeniem nie wolno dotykad rękami, przemywad, smarowad maściami lub zasypywad zasypkami. Właściwe leczenie poparzeo powinno byd przeprowadzane w szpitalu. Przy oparzeniu oczu łukiem elektrycznym należy nałożyd kompres z roztworu kwasu borowego i jak najprędzej przewieźd poszkodowanego do lekarza.

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych Ratownictwo kolejowe - podstawowe definicje Pociągiem - nazywamy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7: Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7: Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 7: Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych Autor: Jacek Gawroński Tramwaj Tramwaj zbudowany jest z:

Bardziej szczegółowo

Porady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. dla osób, które będą pracować na obszarze torowisk należących do Trafikverket

Porady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. dla osób, które będą pracować na obszarze torowisk należących do Trafikverket Porady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla osób, które będą pracować na obszarze torowisk należących do Trafikverket Ustawa BHP Wyciąg z ustawy BHP Rozdział 3 2 Pracodawca powinien przedsięwziąć wszelkie

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e ś c i L. p. Temat yka zagadnienia Nr s tron y 1 2 3

S p i s t r e ś c i L. p. Temat yka zagadnienia Nr s tron y 1 2 3 S p i s t r e ś c i L.p. Tematyka zagadnienia Nr strony 1 2 3 1. Strona tytułowa 1 2. Spis treści 2 3. Podstawowe sygnały alarmowe stosowane na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 3 4 4. Zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli Lekcja 23-24. Zabezpieczenia przewodów i kabli Przepływ prądów przekraczających zarówno obciążalnośd prądową przewodów jak i prąd znamionowy odbiorników i urządzeo elektrycznych, a także pogorszenie się

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA Rozdział 1 Przepisy ogólne 140. 1. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia ruchu i sygnalizacji na liniach metra określa zarządca infrastruktury. 2. Karta próby hamulca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.7.2. ZASILACZE TRAKCYJNE I KABLE POWROTNE Z PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Podstawa opracowania str. 7 1.2 Normy i

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU Załącznik nr 11 SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU 1. Wymagania ogólne: 1) skrajnia budowli jest to zarys figury płaskiej, stanowiący podstawę do określania wolnej przestrzeni dla ruchu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem. Edukacja dla bezpieczeństwa. : Opracował: mgr Mirosław Chorąży

Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem. Edukacja dla bezpieczeństwa. : Opracował: mgr Mirosław Chorąży Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem Edukacja dla bezpieczeństwa : Opracował: mgr Mirosław Chorąży Porażenie prądem z sieci domowej Porażenie prądem elektrycznym sieciowym,

Bardziej szczegółowo

Wykaz tomów projektu budowlanego:

Wykaz tomów projektu budowlanego: Wykaz tomów projektu budowlanego: Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu. Tom 2 - Projekt architektoniczno budowlany. Część 2.1. - Projekt architektoniczno budowlany. Architektura. Część 2.2. - Projekt

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa 1

Ochrona przeciwporażeniowa 1 Ochrona przeciwporażeniowa 1 1. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM (OCHRONA PODSTAWOWA) ma za zadanie chronić ludzi i zwierzęta przed zagrożeniami wynikającymi z dotyku części urządzeń bodących pod napięciem.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach programu Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka

Konspekt zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach programu Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka Konspekt zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach programu Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka GRUPA WIEKOWA: Zajęcia prowadzone dla dzieci w wieku 10-12 lat (klasy IV-VI szkoły podstawowej)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

BUDOWY DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. 900 W ZABIERZOWIE ŁĄCZĄCEJ UL. ŚLĄSKĄ (DK 79) Z UL. SPORTOWĄ (DR. GMINNA) WSTĘP

BUDOWY DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. 900 W ZABIERZOWIE ŁĄCZĄCEJ UL. ŚLĄSKĄ (DK 79) Z UL. SPORTOWĄ (DR. GMINNA) WSTĘP OPRACOWANIE ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY. Opis techniczny z obliczeniami 2. Zestawienie podstawowych materiałów II. SPIS UZGODNIE. Warunki techniczne przebudowy Rej. Dystrybucji KROWODRZA z dn..07.2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podstawowe zasady: Naprawy i konserwacje mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

technika Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek Rozjazdy sieciowe konstrukcje i badania 3/2005 59

technika Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek Rozjazdy sieciowe konstrukcje i badania 3/2005 59 Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek Rozjazdy sieciowe konstrukcje i badania Na liniach zelektryfikowanych, nad rozjazdami torowymi muszą być umieszczane rozjazdy sieciowe, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III c3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Modernizacja komory armatur osadników poziomych SUW. w ramach inwestycji p.n.

CZĘŚĆ III c3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Modernizacja komory armatur osadników poziomych SUW. w ramach inwestycji p.n. CZĘŚĆ III c3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla zadania nr 3 p.n. Modernizacja komory armatur osadników poziomych SUW w ramach inwestycji p.n. "Poprawa działania i rozbudowa systemu

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podstawowe zasady: Naprawy i konserwacje mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa pompowni strefowej PS-1 dla m. Dąbrowa Chełmińska

Budowa pompowni strefowej PS-1 dla m. Dąbrowa Chełmińska 1 Spis treści 1. Podstawy opracowania... 3 2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów... 3 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 4. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA - INFORMACJE 3.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik dróg i mostów kolejowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[06] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[06]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PĘKNIĘTEJ LUB USZKODZONEJ SZYNY

ZABEZPIECZENIE PĘKNIĘTEJ LUB USZKODZONEJ SZYNY Załącznik nr 16 ZABEZPECZENE PĘKNĘTEJ LUB USZKODZONEJ SZYNY 1. Sposoby zabezpieczania pękniętych lub uszkodzonych szyn w torze klasycznym i bezstykowym, zależnie od rodzaju zaistniałego uszkodzenia, przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PROJEKTOWE MODERNIZACJI LINII KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE LINII NR 311 NA ODCINKU JELENIA GÓRA SZKLARSKA PORĘBA

PROBLEMY PROJEKTOWE MODERNIZACJI LINII KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE LINII NR 311 NA ODCINKU JELENIA GÓRA SZKLARSKA PORĘBA PROBLEMY PROJEKTOWE MODERNIZACJI LINII KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE LINII NR 311 NA ODCINKU JELENIA GÓRA SZKLARSKA PORĘBA mgr inż. Sławomir Adamczyk s.adamczyk@bbf.pl mgr inż. Damian Kosicki damian.kosicki@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 STACJA GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 STACJA GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 STACJA GDYNIA GŁÓWNA 2.0.6.4. STEROWANIE LOKALNE ODŁĄCZNIKÓW SIECI TRAKCYJNEJ str. 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania str. 8 2. Normy i dokumenty związane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pociąg ICE Nr produktu

Pociąg ICE Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Pociąg ICE Nr produktu 000404083 Strona 1 z 14 1. Przeznaczenie do użycia Ten produkt to model pociągu o przekroju H0 (w skali 1:87) dla dzieci od 8 roku życia. Zasilany z baterii pociąg

Bardziej szczegółowo

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe.

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofa budowlana Katastrofa budowlana jest to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ETILINE OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY ETILINE. Energia pod kontrolą

ETILINE OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY ETILINE. Energia pod kontrolą BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY 400 400 403 OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Energia pod kontrolą 399 Bezpieczniki napowietrzne Bezpieczniki napowietrzne typu BN Zalety: budowa

Bardziej szczegółowo

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU SZCZEGÓLNEGO "O" WYDAJE SIĘ DRUŻYNIE POCIĄGOWEJ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) Na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA 3. STACJA ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zasady bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Energomechaniczny WUG Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Etap II węzeł Powązkowska węzeł Modlińska

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Etap II węzeł Powązkowska węzeł Modlińska Spis treści Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Inwestor 1.4 Użytkownik

Bardziej szczegółowo

Lekcja Środki ochrony przeciwporażeniowej wg polskiej normy

Lekcja Środki ochrony przeciwporażeniowej wg polskiej normy Lekcja Środki ochrony przeciwporażeniowej wg polskiej normy Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia zawarte są w PN- HD 60364-4-41:2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 686 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa projektu: Obiekt: Adres: Inwestor: BUDOWA GARAŻY SAMOCHODOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH 3-BOKSOWEGO I 4-BOKSOWEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11A W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.6.3. STEROWANIE LOKALNE ODŁĄCZNIKÓW SIECI TRAKCYJNEJ W REJONIE PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania I. Wstęp...2 1. Przedmiot dokumentacji....2 2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...2 3. Zakres opracowania...2 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa...3 5. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR. UMOWA: ZADANIE: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja kolejowa

Sygnalizacja kolejowa Sygnalizacja kolejowa Michał Frelek, LTK 19.01.2011 Rodzaje sygnalizatorów Sygnalizatory przytorowe kształtowe stosujemy w liniach niezelektryfikowanych, przy budowie urządzeń tymczasowych oraz przy przebudowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8 Spis treści 1. Opis techniczny.... 3 1.1. Temat i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawa opracowania.... 3 1.3. Założenia zasilanie obiektów.... 4 1.4. Wskaźniki techniczne.... 4 1.5. Rozliczeniowy układ

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia OBIEKT : PROJEKTOWANA BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANIT. Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA M. SUCHORZE ADRES : SUCHORZE dz. nr 10/1, 10/15, 10/18, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11,

Bardziej szczegółowo

istniejącej nawierzchni, konieczne będą tylko roboty związane z demontażem i

istniejącej nawierzchni, konieczne będą tylko roboty związane z demontażem i ERRATA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla zadania pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD Piła Główna" 1) Na stronie 20 tekst: Na przejazdach o dobrym stanie technicznym przewiduje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaciskowy, dla gniazd z gwintem 27mm) Typ: EG-U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6)

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaciskowy, dla gniazd z gwintem 27mm) Typ: EG-U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6) Infolinia: 801-005-885 KARTA KATALOGOWA Nazwa: Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaciskowy, dla gniazd z gwintem 27mm) Typ: EG-U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6) Przeznaczenie: Uziemiacz U-BG podstaw

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na czas budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 76 Wilga - Łuków od km w km 8+456,00 10+304,50 str.l działka nr 125/1 w m. Stoczek, gmina Garwolin, woj.mazowieckie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 65 5594 Poz. 411 411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

Bardziej szczegółowo

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE 6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE Jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przy zastosowaniu urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe,

Bardziej szczegółowo

TOM XIV. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM XIV SKRZYŻOWANIA I OSŁONA LINII

TOM XIV. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM XIV SKRZYŻOWANIA I OSŁONA LINII szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRZYŻOWANIA I OSŁONA LINII

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ. OBIEKT : Boiska wielofunkcyjne zlokalizowane przy ul. PodchorąŜych. ADRES INWESTYCJI: Działka nr 327,328,329,330,331.

Informacja BIOZ. OBIEKT : Boiska wielofunkcyjne zlokalizowane przy ul. PodchorąŜych. ADRES INWESTYCJI: Działka nr 327,328,329,330,331. Informacja BIOZ Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych dla terenu boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych przy ul. PodchorąŜych dz. nr 327,328,329,330,331 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka ulicy Nowodworskiej na łuku poziomym z ul. Zamiejską w Legnicy.

Przebudowa odcinka ulicy Nowodworskiej na łuku poziomym z ul. Zamiejską w Legnicy. ZADANIE : Przebudowa odcinka ulicy Nowodworskiej na łuku poziomym z ul. Zamiejską w Legnicy. ADRES : Gmina Legnica, ul. Jaworzyńska GMINA LEGNICA Zarząd Dróg Miejskich ul. Wojska Polskiego 10 59-220 Legnica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY robót związanych z bieżącym utrzymaniem wiaduktu nad linią kolejową w Zelczynie w c. DP nr 2178K Ochodza-Kopanka-Skawina

PROJEKT WYKONAWCZY robót związanych z bieżącym utrzymaniem wiaduktu nad linią kolejową w Zelczynie w c. DP nr 2178K Ochodza-Kopanka-Skawina Zadanie: Kalsyfikacja CPV PROJEKT WYKONAWCZY robót związanych z bieżącym utrzymaniem wiaduktu nad linią kolejową w Zelczynie w c. DP nr 2178K Ochodza-Kopanka-Skawina 74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT PROJEKTY ORGANIZACJA RUCHU www. kalitka.pl mgr Norbert Kalitka Stary Widzim 1 64-200 Wolsztyn Tel. 601983728 por@kalitka.pl PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT Wykonanie rozbiórki budynku przy

Bardziej szczegółowo

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH Gdynia 2016 1 Uchwała nr 151/2016 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2012 Raba Wyżna Pytanie 1 Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany: a) jechać z prędkością 20 km na godzinę, b) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 630-2500A

Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 630-2500A Wyłączniki kompaktowe mocy Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 6-2500A Zalety: małe gabaryty, układ szybkiego wyłączania - F.B.M., znaczne ograniczenie prądu zwarcia poprzez szybkie przerwanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE.

Bezpieczeństwo. Instalacja. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Zestaw akumulatora Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 OSTRZEŻENIE. Zestaw Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 Model nr 136-5802 Form No. 3412-233 Rev B Instrukcja instalacji Bezpieczeństwo KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków

Bardziej szczegółowo