1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN"

Transkrypt

1 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 1.1 Zakres i kolejność realizacji robót. Projekt obejmuje budowę kabli i urządzeń telekomunikacyjnych oraz przebudowę (usunięcie kolizji) kablowych linii telekomunikacyjnych dla potrzeb PKP PLK S.A. na odcinku linii kolejowej E-65 (linia kolejowa nr 009 Warszawa Gdynia), objętym Lokalnym Centrum Sterowania (LCS) Malbork od km 236,920 do km 240,620. W ramach przebudowy wykonywane będą następujące roboty: rowy kablowe o głębokości 1,0 m do układania rurociągu kablowego oraz kabli ziemnych przepusty kablowe przy skrzyżowaniu linii kablowej z torami kolejowymi, z przepustem ramowym i z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, posadowienie i montaż studni i kablowych, posadowienie zasobników montaż zasobników złączowych, wciąganie kabli do kanalizacji i rurociągów kablowych ręcznie, mechanicznie oraz metodą pneumatyczną, wykonanie połączeń kablowych, Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: wykonanie rowu kablowego na projektowanej trasie przebiegu linii kablowej, ułożenie w rowie kablowym rurociągu kablowego, rur ochronnych oraz wykonanie przepustów kablowych metodą przecisku poziomego oraz przewiertu sterowanego pod torami kolejowymi i innymi obiektami budowlanymi oraz przepustami, posadowienie i montaż studni kablowych i zasobników złączowych, ułożenie kabli telekomunikacyjnych oraz rurociągu kablowego w rowie kablowym i w przepustach, zasypanie rowu kablowego z zagęszczaniem gruntu warstwami, montaż kabli, wykonanie pomiarów końcowych, wykonanie połączeń kablowych,

2 1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce - linia kolejowa E-65 odcinek Warszawa Gdynia, - kolejowa sieć telekomunikacyjna. 1.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi kablowe linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i światłowodowe, kolejowa sieć trakcyjna, czynne tory kolejowe, głębokie wykopy, rowy kablowe, prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej i drogi. praca w trudnych warunkach terenowych wysokie nasypy skarpy, obiekty wodne 1.4 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia porażenie prądem elektrycznym o napięciu 15 kv, 3,3 kv i 230/400 V w trakcie przygotowania miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy, ewentualnym przecięciu kabli znajdujących się w rejonie prowadzonych wykopów, prac wykonywanych w pobliżu sieci trakcyjnej, w studzienkach telekomunikacyjnych przewidziane są do ułożenia kable sterownicze SRK i odłączników trakcji o napięciu pojawiającym się czasowo. potrącenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sąsiedztwie torów czynnych, potrącenie przez pojazdy kołowe podczas prac transportowych, wpadnięcie do wykopu kablowego i wykopów pod słupy elektroenergetycznej linii napowietrznej w trakcie wykonywania wykopów, układania kabla oraz posadowienia słupów, przygniecenie stopy, drgania mechaniczne i hałas podczas zagęszczania gruntu stopą wibracyjną, obsługa wszelkich urządzeń budowlanych, 1.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia przy wykopach pod kable ustawić balustrady z taśmy z tworzywa sztucznego, wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m w odległości 1 m od krawędzi wykopu,

3 1.6 Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym: określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia - przed rozpoczęciem robót kierownik robót jest zobowiązany przeszkolić wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych prac, - każdorazowo przed rozpoczęciem pracy kierujący zespołem jest zobowiązany przeprowadzić szczegółowe pouczenie pisemne wszystkich pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych ujętych w punkcie 3, - w trakcie wystąpienia zagrożeń (np. pojawienie się napięcia w miejscu pracy, wystąpienie pożaru, natrafienie podczas robót ziemnych na nieznanego pochodzenia kabel, niewypał) należy prace przerwać, a zagrożenie zgłosić kierownikowi robót; ponownie do prac można przystąpić po usunięciu zagrożenia, - w przypadku gdy powstrzymanie się od wykonywania prac nie zapewni pracownikom bezpieczeństwa należy opuść miejsce pracy, ostrzec pozostałych pracowników, a rejon prac zabezpieczyć przed możliwością dostępu osób postronnych, - w przypadku zaistnienia pożaru, natrafienia się na niewypał zagrożenie zgłosić odpowiednim służbom ratowniczym, - zaistniały wypadek przy pracy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu; poszkodowanemu zapewnić pomoc medyczną, - pracowników zatrudnionych na budowie wyposażyć w apteczkę I pomocy, - w przypadku pracy w pobliżu czynnych torów, sprzętu budowlanego, poruszających się środków transportu drogowego należy zapewnić sygnalistów, a pracownicy powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń - stosować kamizelki ostrzegawcze (pomarańczowe) w czasie wykonywania prac w pobliżu czynnych torów i dróg, a także kaski ochronne, które będą chroniły głowę przed uderzeniem, - stosować ochronniki słuchu i rękawice antywibracyjne przy obsłudze stopy wibracyjnej.

4 - stosować sprzęt do pracy na wysokości, który będzie posiadał odpowiednie atesty, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby Do sprawowania nadzoru należy wyznaczyć imiennie osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie i doświadczenie, a także wymagane przepisami uprawnienia. 1.7 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń środki organizacyjne: - wykonywanie prac przez pracowników posiadających odpowiednie do wykonywanych prac kwalifikacje, - zapewnienie bezpośredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy pracach szczególnie niebezpiecznych, - przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie objętych robót, środki techniczne: środki wymienione w punkcie 5.6 informacji bioz, a ponadto: dla prac wykonywanych w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem: - nie zbliżanie się do znajdujących się pod napięciem elementów kolejowej sieci trakcyjnej na odległość mniejszą niż bezpieczna. dla robót ziemnych: - wykonywanie robót na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót, - wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno być poprzedzone wykonaniem przekopów próbnych i określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejących sieci, a także sposobu wykonywania tych robót, - jeżeli wykop kablowy osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu,

5 - składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, - ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu, - w czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu, - przestrzegać ustaleń wynikających z instrukcji obsługi stopy wibracyjnej. 1.8 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Dokumentacja budowy znajdować się będzie u kierownika budowy na terenie placu budowy. PROJEKTANT