S p i s t r e ś c i L. p. Temat yka zagadnienia Nr s tron y 1 2 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p i s t r e ś c i L. p. Temat yka zagadnienia Nr s tron y 1 2 3"

Transkrypt

1

2 S p i s t r e ś c i L.p. Tematyka zagadnienia Nr strony Strona tytułowa 1 2. Spis treści 2 3. Podstawowe sygnały alarmowe stosowane na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zasady bezpiecznego poruszania się po terenie kolejowym Prace przy użyciu maszyn i urządzeń do robót torowych Z a s a d y o s y g n a l i z o w a n i a m i e j s c a r o b ó t o r a z m e t o d y z a b e z p i e c z a n i a p r a c o w n i k ó w n a c z y n n y c h t o r a c h k o l e j o w y c h Warunki BHP przy pracach prowadzonych na liniach zelektryfikowanych Strefy niebezpieczne w pobliżu sieci elektrycznej Postępowanie przy przewożeniu ładunków Postępowanie przy wykonywaniu robót torowych Zagrożenia - źródła zagrożeń - skutki Materiały źródłowe 36 2 z 36

3 I. P o d s t a w o w e s y g n a ł y a l a r m o w e s t o s o w a n e n a P K P P o l s k i e L i n i e K o l e j o w e S. A. ; 1. Alarm ( ) jeden długi i trzy krótkie sygnały, kilkakrotnie powtarzane, podawane przez maszynistę lub kierowcę innego pojazdu szynowego z własnym napędem, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, katastrofy kolejowej oraz wypadku z wagonami załadowanymi materiałami niebezpiecznymi, oznaczone tablicami pomarańczowymi na wagonach, a na cysternach dodatkowo oznaczone pomarańczowym pasem wokół zbiornika, jak również w przypadku stwierdzenia przez maszynistę braku możliwości zatrzymania pociągu lub zmniejszenia jego szybkości, z powodu nie zdziałania hamulca zespolonego. 2. Pożar ( ) jeden długi i dwa krótkie sygnały, kilkakrotnie powtarzane, podawane przez maszynistę lub kierowcę innego pojazdu szynowego z własnym napędem, w sytuacji stwierdzenia pożaru w pociągu lub obok toru kolejowego 3. Baczność ( ); 1/ jeden długi, sygnał, podawany przez maszynistę lub kierowcę innego poja zdu szynowego z własnym napędem, w sytuacji zauważenia na torach ludzi, zwierząt, samochody lub nakazują to wskaźniki kolejowe, gdy pociąg wjeżdża na tory ładunkowe, rampy oraz każdorazowo przed ruszeniem składu z nieplanowanego postoju lub w przypadku zmiany kierunku jazdy pociągu, 2/ podawany przez sygnalistę przyborami sygnałowymi, w celu ostrzeżenia pracujących na torach pracowników. 3 z 36

4 4. S t ó j: 1/ sygnał dźwiękowy ( ) - trzy krótkie, szybko po sobie następujące tony, kilkakrotnie powtórzone, 2/ sygnał ręczny, podawany przez pracownika, w stacji zaistnienia nagłej potrzeby zatrzymania pociągu lub innego pojazdu szynowego z własnym napędem, spowodowanej dostrzeżeniem uszkodzenia w pociągu, które przy dalszej jeździe może zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub spowodować straty materialne, jak również innych przeszkód, np.: na torze znajdują się ludzie, większe zwierzęta, maszyny lub materiały do budowy nawierzchni kolejowej, wyłupanie główki szyny, podmycie toru, wyboczenie toru, zajęcie skrajni toru przez pochylone rusztowanie, powalone drzewo, wyłożona przeszkoda na torze itp. 5. Zasady podawania sygnału Stój : a) pracownik, stojący na międzytorzu lub ławie torowiska, z twarzą zwróconą w kierunku pociągu, kręci ręką koło przyborami sygnałowymi, w dzień chorągiewką koloru żółtego, w nocy białym światłem latarki, a w przypadku nie posiadania w/w przyborów, np. zdjętą z pleców kamizelką ostrzegawczą lub dowolnego źródła światła lub samą ręką, b) sygnał podaje się do czasu jego potwierdzenia przez pociąg sygnałem dźwiękowym Stój 4 z 36

5 I I. Z a s a d y b e z p i e c z n e g o p o r u s z a n i a s i ę p o t e r e n i e k o l e j o w y m ; Poruszanie po terenie kolejowym może odbywać się tylko wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi. Przed wejściem na tory kolejowe należy sprawdzić, czy nie ma przeszkód do wejścia, zatrzymać się 2 m przed skrajną szyną, a następnie rozejrzeć w obydwie strony i upewnić czy nie zbliża się pociąg lub inny pojazd szynowy. 5 z 36

6 Przez tor należy przechodzić w linii prostopadłej do osi toru, obserwując czy nie zagraża Ci niebezpieczeństwo ze strony nadjeżdżającego taboru. Przy przechodzeniu przez tory zastawione taborem, należy obejść skład pociągu w odległości co najmniej 10 m od czoła lub końca pociągu lub korzystać z przerw między stojącymi wagonami, jeżeli odległość między nimi wynosi co najmniej 20 m Przy przechodzeniu przez tory kolejowe nie należy stawiać stóp na główkę szyny, oraz między iglicami i opornicami rozjazdów. 6 z 36

7 * W przypadku nadjeżdżania pociągu lub innego pojazdu szynowego należy natychmiast zejść na pobocze toru na odległość co najmniej 2 m od zewnętrznej szyny; * W trakcie przejazdu pociągu należy obserwować przejeżdżający tabor, zwracając uwagę na wystające, spadające elementy ; * Nie wolno przechodzić przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, jak również bezpośrednio za przejeżdżającym taborem Przy pracy na szlaku wielotorowym w torze skrajnym postępować wg zasad jw. przy torze wewnętrznym: * Przy międzytorzu wynoszącym co najmniej 5,60m pracownicy powinni ustawić się na tym międzytorzu. Prędkość pociągów po sąsiednich torach na długości frontu robót ograniczyć do 50 km/h. * Przy międzytorzu mniejszym od 5,60m, roboty winny być prowadzone przy zamkniętym torze. Podczas przejazdu pojazdów po torze sąsiednim pracownicy powinni przerwać pracę i ustawić się pomiędzy tokami szyn zamkniętego toru, zachowując bezpieczną odległość od pojazdów roboczych i maszyn, które należy zatrzymać. * W czasie odpoczynku i przerw nie wolno przebywać na torach lub pod stojącymi wagonami. Nie wolno również przebywać pod wagonami w czasie deszczu, śnieżycy, wichury itp. * Samowolne chodzenie po torach lub oddalanie się z miejsca robót jest zabronione. Każde oddalenie się z miejsca robót wymaga zgody kierownika robót, który uwzględniając warunki terenowe i ruchowe obowiązany jest po wyrażeniu zgody pouczyć pracownika o przestrzeganiu zasad bhp na torach. 7 z 36

8 Nie wolno przechodzić pod taborem, po zderzakach i sprzęgach śrubowych!!! 8 z 36

9 Nie wolno przebywać na międzytorzu w czasie przejazdu pociągu, jeżeli odległość między osiami sąsiednich torów jest mniejsza niż 5,60 m. Zabrania się wykonywania prac w obrębie czynnych torów w czasie ograniczonej widoczności przez mgłę i intensywne opady deszczu. 9 z 36

10 W trakcie poruszania się i wykonywania pracy na terenie kolejowym pracownik ma obowiązek natychmiastowego reagowania na podawane sygnały ostrzegawcze (głosem, trąbką lub inny sygnał, podawany przez obsługę posterunku nastawczego, maszynistę pojazdu trakcyjnego lub operatorów maszyn). Po odebraniu sygnału : Baczność (jeden sygnał ciągły) należy usunąć się natychmiast z miejsca zagrożenia. 10 z 36

11 Zabrania się w czasie pracy spożywania alkoholu i innych środków odurzających * W trakcie przejazdu pociągu należy obserwować przejeżdżający tabor, zwracając uwagę na wystające, spadające elementy. * W razie zauważenia wycieków, oparów z wagonu nadjeżdżającego składu pociągu należy niezwłocznie udać się w kierunku strony zawietrznej i oddalić na bezpieczną odległość, aby uniknąć szkodliwego działania substancji niebezpiecznych. 11 z 36

12 * Zabrania się dotykania sieci jezdnej jak również zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 1,4 m, częściami ciała, narzędziami i innymi przedmiotami; * Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem, nie wolno dotykać słupów trakcyjnych, wieszać na nich odzieży, stawiać przy nich maszyn, sprzętu i narzędzi pracy. Nie wolno również dotykać przewodów uszyniających konstrukcje wsporcze sieci jezdnej i budowli pod którymi sieć przebiega. W razie zauważenia zerwanych przewodów sieci jezdnej lub przewodów linii elektroenergetycznych, nie wolno zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 10 m. Jeżeli przewód sieci trakcyjnej jest zerwany i dotyka ziemi, a porażony znajduje się w odległości mniejszej niż 10m od miejsca zerwania należy pamiętać, aby przy zbliżaniu się do poszkodowanego, a następnie przy wynoszeniu go z miejsca zagrożenia, stąpać drobnymi krokami, /szurając nogami po podłożu/ lub oddalić się skokami na złączonych stopach. Zabezpiecza to przed porażeniem prądem, wywołanym zjawiskiem tzw. napięcia krokowego. 12 z 36

13 I I I. P r a c e p r z y u ż y c i u m a s z y n i u r z ą d z e ń d o r o b ó t t o r o w y c h ; 1/ maszyny i urządzenia oraz sprzęt zmechanizowany stosowany i wykorzystywany przy budowie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej, pod względem technicznym i eksploatacyjnym powinny odpowiadać warunkom zapewniającym obsługującym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 2/ nie wolno używać maszyn, urządzeń i sprzętu nie odpowiadających wymogom określonym w pkt.1, jak też maszyn, urządzeń i sprzętu uszkodzonych lub nie mających prawidłowych osłon i przyrządów zabezpieczających, 3/ maszyny i urządzenia powinny być wyposażone odpowiednio w: dokumentację techniczno ruchową, instrukcje obsługi i instrukcje bhp, opracowane zgodnie z postanowieniami odrębnych przepisów, 4/ maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 5/ bezpośrednią obsługę maszyn, urządzeń i sprzętu można powierzać wyłącznie pracownikom, którzy mają odpowiednie przeszkolenie i egzamin w zakresie obsługi tych urządzeń i znajomości przepisów bhp, 6/ maszyny, urządzenia, sprzęt oraz narzędzia przed rozpoczęciem pracy winny być sprawdzone pod względem ich sprawności techniczno eksploatacyjnej i bezpiecznego użytkowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wadliwego działania, należy je wycofać z eksploatacji, 7/ uruchamianie, eksploatowanie i zatrzymywanie maszyn i urządzeń przy pracy zespołowej powinno być poprzedzone umownym sygnałem. Do podawania sygnału upoważniony jest pracownik nadzorujący zespół pracowników albo pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie. Pracownika upoważnionego do podawania sygnałów wyznacza toromistrz. Maszyny torowe i urządzenia przystosowane do wykonywania robót w torze przy wyłączonym napięciu, mogą przystąpić do prac po wyłączeniu napięcia w sieci trakcyjnej i jej uszynieniu potwierdzone pisemnym zezwoleniem, 8/ wykonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie maszyn, urządzeń i sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest zabronione, 9/ operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny, urządzenia lub sprzętu którym kieruje. W przypadku oddalenia się (choćby chwilowego) od maszyny, urządzenia lub sprzętu będącego w ruchu, operator obowiązany jest zatrzymać silnik, zahamować i zabezpieczyć maszynę lub urządzenie przed włączeniem jej przez osoby niepowołane, 13 z 36

14 10/ w razie uszkodzenia w czasie pracy maszyny lub urządzenia, należy je natychmiast zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania. W znawianie pracy maszyn i urządzeń bez wcześniejszego usunięcia uszkodzenia jest zabronione, 11/ maszyny, urządzenia, sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz narzędzia pracy, w czasie zbliżania się pociągów lub innych pojazdów kolejowych, powinny być zdjęte z torowiska i usunięte poza skrajnię budowli, 12/ przy pracy maszyn torowych, których elementy robocze wychodzą poza obrys skrajni taboru, prędkość pociągów po torze sąsiednim należy ograniczyć: a) przy rozstawie torów do 4,0m - do 30 km/h, b) przy rozstawie torów powyżej 4,0m do 5,60m - do 60 km/h, c) przy rozstawie torów powyżej 5,60m - bez ograniczeń, 13/ w przypadku pozostawiania po pracy maszyn, urządzeń, zmechanizowanych narzędzi, środków transportu itd. w obrębie miejsca pracy, tam gdzie odbywa się ruch pojazdów kolejowych, należy je usunąć poza skrajnię budowli i zabezpieczyć przed uruchomieniem, zgodnie z postanowieniami pkt.9, 14/ pojazdy kolejowe z napędem powinny być wyposażone odpowiednie dokumenty, a pracownicy prowadzący pojazdy kolejowe z napędem na czynnych torach kolejowych obowiązani są przestrzegać zasad określonych w obowiązujących przepisach, 15/ pracownicy kierujący maszynami do robót torowych powinni spełniać warunki określone w odrębnych przepisach, 16/ przed rozpoczęciem jazdy pracownik kierujący maszyną, powinien sprawdzić, czy: a) maszyna znajduje się w stanie zapewniającym bezpieczną jazdę, b) hamulce działają sprawnie, c) osygnalizowanie i wyposażenie maszyny jest zgodne z przepisami, 17/ pracownik kierujący jazdą maszyny powinien posiadać: a) przybory sygnałowe (trąbka, chorągiewka i latarka), b) sprawnie działający zegarek, c) wyciąg z rozkładu jazdy (ważny dla szlaku, na którym ma się poruszać), d) radiotelefon, e) w razie potrzeby latarnie do osygnalizowania pojazdu, 14 z 36

15 18/ pracownik kierujący jazdą maszyny obowiązany jest: a) stosować się ściśle do poleceń dyżurnego ruchu dotyczących jazdy, postoju i manewrów, b) obserwować sygnały i ustawione przy torze wskaźniki oraz tor i przejazdy kolejowe, c) kierować pojazdem zgodnie z przepisami i instrukcjami wewnętrznymi, d) dbać o bezpieczeństwo ruchu oraz ludzi znajdujących się w maszynie lub na torze, e) przestrzegać zakazu przewożenia ludzi na maszynie z wyłączeniem osób należących do zespołu obsługującego maszynę, 19/ przewożenie pracowników na maszynie może odbywać się, gdy zezwala na to instrukcja maszyny i znajdują się na niej wyznaczone miejsca do tego celu. Nie wolno przewozić osób na stopniach, podestach, sprzęgach i innych zewnętrznych częściach i elementach konstrukcyjnych maszyny, 20/ postój maszyn i urządzeń po zakończeniu pracy na szlaku może się odbywać tylko na torach stacyjnych wyznaczonych regulaminem technicznym stacji lub regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie zamknięcia toru, 21/ do postoju maszyn należy wyznaczać tory specjalnego przeznaczenia lub tory boczne, które na czas postoju należy zabezpieczyć od nieprzewidzianych jazd manewrowych, 22/ miejsce postoju maszyn oraz ewentualnych wagonów mieszkalnych załogi należy zabezpieczyć w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i sprzętu, 23/ nie wolno wyznaczać na miejsca postoju maszyn torów głównych, żeberek ochronnych oraz torów wyciągowych stanowiących przedłużenie torów wjazdowych, 24/ na miejsce postoju maszyn należy z zasady wyznaczać tory nie zelektryfikowane. W przypadku braku takiego toru, na czas postoju tej maszyny należy wyłączyć napięcie sieci trakcyjnej, 25/ maszyny odstawione na postój muszą być bezwzględnie zahamowane hamulcem ręcznym i zabezpieczone płozami hamulcowymi, 26/ jeżeli do maszyny mogą mieć dostęp osoby postronne to na czas jej postoju należy zapewnić dozorowanie tej maszyny, 27/ szczegółowe zasady zabezpieczenia maszyn i urządzeń po zakończonej pracy określają dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje i regulaminy. 15 z 36

16 I V. Z a s a d y o s y g n a l i z o w a n i a m i e j s c a r o b ó t o r a z m e t o d y z a b e z p i e c z a n i a p r a c o w n i k ó w n a c z y n n y c h t o r a c h k o l e j o w y c h ; 1/ w czasie wykonywania robót na torach i rozjazdach, miejsce robót należy zabezpieczyć zgodnie z zasadami podanymi w odrębnych przepisach oraz osłonić zgodnie z Instrukcją sygnalizacji Ie-1 (E- 1), 2/ niezależnie od osłonięcia miejsca robót, kierownik robót obowiązany jest tak zorganizować pracę, aby usunięcie z toru sprzętu i narzędzi oraz oddalenie się pracowników od toru na wyznaczone międzytorze lub pobocze nastąpiło najpóźniej wtedy, gdy pojazd kolejowy znajduje się od miejsca robót w odległości: a) m na liniach magistralnych i pierwszorzędnych, b) m na liniach drugorzędnych i znaczenia miejscowego, 3/ przed rozpoczęciem pracy, kierownik robót jest obowiązany pouczyć pracowników o warunkach bezpieczeństwa pracy w trakcie wykonywania robót oraz wskazać, na którą stronę toru mają się oddalić w chwili usłyszenia sygnału ostrzegawczego. Kierunek schodzenia pracowników z toru należy oznaczyć na początku i końcu robót wskaźnikiem zejścia z toru (rys.1.), 4/ o zbliżaniu się pojazdu kolejowego do miejsca robót, toromistrz lub wyznaczony przez niego sygnalista, obowiązany jest ostrzec sygnałem Baczność, podawanym głosem, trąbką, syreną, gwizdawką lub w inny, podany do wiadomości pracownikom, sposób. Sygnał Baczność powinien być podany z takim wyprzedzeniem, aby pracownicy mieli czas na zabezpieczenie miejsca robót, usunięcie z toru sprzętu i narzędzi oraz oddalenie się od toru. Na dowód usłyszenia sygnału Baczność wszyscy pracownicy obowiązani są natychmiast potwierdzić ten fakt przerwaniem pracy, zwróceniem twarzy w kierunku podającego sygnał i podniesieniem ręki, a pracownicy pracujący grupowo dodatkowo wypowiadaniem donośnym głosem kierowanym do współpracowników: Uwaga! Pociąg, zejść z toru, 5/ w czasie zbliżania się i przejeżdżania pociągów, pojedynczych lokomotyw i innych pojazdów kolejowych, należy stać twarzą do toru, obserwując czy nie ma zagrożenia bezpieczeństwu dla pracowników i ruchu kolejowego, 6/ przy zejściu pracowników z toru należy przestrzegać następujących zasad: a) przy robotach na szlaku dwutorowym - bez względu na to po którym torze zbliża się pojazd pracownicy powinni zejść z toru i ustawić się na ławie torowiska, skarpie nasypu lub przekopu w odległości nie mniejszej, niż 2,0 m od zewnętrznego toku szyn, 16 z 36

17 b) przy pracy na szlaku wielotorowym w torze: - skrajnym postępować wg zasad określonych w ust.6a, - wewnętrznym postępować wg następujących zasad: * przy międzytorzu wynoszącym co najmniej 5,60 m, pracownicy powinni ustawiać się na tym międzytorzu. Prędkość pociągów po torach sąsiednich, na długości frontu robót, należy ograniczyć do 50 km/h, * przy międzytorzu mniejszym od 5,60 m, roboty winny być prowadzone przy zamkniętym torze. Podczas przejazdu pojazdu po torze sąsiednim, pracownicy winni przerwać pracę i ustawić się pomiędzy tokami szynowymi zamkniętego toru, zachowując jednocześnie bezpieczną odległość od pojazdów roboczych i maszyn. W czasie przejazdu pojazdu kolejowego, wszelki ruch pojazdów roboczych i maszyn na torze zamkniętym należy zatrzymać, c) przy robotach na torach stacyjnych, należy usuwać się na międzytorze, zachowując jednocześnie bezpieczną odległość od strony sąsiedniego toru, 7/ w czasie odpoczynku i przerw w pracy nie wolno przebywać na torach lub pod stojącymi wagonami. Nie wolno również przebywać pod wagonami w czasie deszczu, śnieżycy, wichury i innych zjawisk atmosferycznych, 8/ samowolne chodzenie pracowników po torach lub oddalanie się z miejsca robót jest zabronione. Każde oddalenie się pracownika z miejsca robót wymaga zgody kierującego robotami, który uwzględniając warunki terenowe i ruchowe, obowiązany jest po wyrażeniu zgody pouczyć go o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na torach, 9/ w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewnych deszczy, silnej mgły, zamieci śnieżnej), gdy nie widać pojazdu kolejowego z minimalnej odległości 300 m, nie należy wykonywać na czynnych torach żadnych robót utrzymania, a zakres robót koniecznych dla zachowania ciągłości i bezpieczeństwa ruchu pociągów, ograniczyć do minimum z zachowaniem szczególnych środków ostrożności: a) grupę roboczą idącą po torze powinni ochraniać dwaj sygnaliści idący po jednym przed i za grupą w odległości nie większej niż 300 m, którzy obowiązani są podawać sygnały Baczność przy zbliżaniu się pojazdów kolejowych, b) bez względu na zakres robót, miejsce robót osłonić wskaźnikiem W7, drużyny nadjeżdżających pociągów i prowadzący pojazdy kolejowe, powinni być uprzedzeni rozkazem pisemnym o obowiązku podawania sygnału Baczność przy zbliżaniu się do miejsca robót, c) w celu zabezpieczenia pracowników przed nadjeżdżającymi pojazdami kolejowymi należy z obu stron miejsca robót wystawić co najmniej po jednym sygnaliście dla informowania o zbliżającym się pojeździe, 17 z 36

18 d) pracownicy w miejscu robót powinni być tak rozstawieni, aby możliwa była ciągła ich obserwacja przez kierującego robotami i sygnalistów, e) gdy światło dzienne jest niewystarczające, a także o zmroku i w nocy, należy miejsce robót oświetlić światłem sztucznym. 10/ w przypadku, gdy na torze pracuje grupa złożona z więcej niż dwóch pracowników, należy w odległości m od miejsca robót ustawić z obydwu stron wskaźnik W7. Odległość ustawienia wskaźnika W7 od miejsca robót ustala kierujący robotami uwzględniając miejscowe warunki terenowe, atmosferyczne, prędkość pociągów itp. Przy niesprzyjających warunkach widzialności i słyszalności, wskaźnik W7 należy również ustawić, gdy na torze pracuje jeden lub dwóch pracowników. Wskaźnik W7 11/ kierujący robotami obowiązany jest wyznaczyć jednego lub więcej sygnalistów do obserwowania szlaku i sygnalizowania zbliżających się pojazdów kolejowych, w następujących warunkach: a) prace na torze wymagają skupienia 5 i więcej pracowników, a) prace wykonywane są w nie sprzyjających warunkach widzialności i słyszalności, 12/ na łukach o ograniczonej widzialności, w głębokich przekopach i miejscach położonych w lesie, a) przy wykonywaniu robót z użyciem maszyn i sprzętu zmechanizowanego, b) przy dużym ruchu na torach stacyjnych, 13/ w przypadku wykonywania robót przy użyciu maszyn i sprzętu wywołujących duży hałas, powinny być stosowane specjalne urządzenia sygnalizacyjno alarmowe zdalnie sterowane, do podawania sygnałów ostrzegawczych. W przypadku braku tych urządzeń, kierujący robotami obowiązany jest wystawić dodatkowych sygnalistów bezpośrednio przy grupie pracowników zatrudnionych przy pracy tego sprzętu. Dodatkowy sygnalista musi mieć zapewnioną stałą łączność wzrokową i słuchową z sygnalistami sygnalizującymi zbliżające się pojazdy kolejowe, 18 z 36

19 14/ pracownicy wyznaczeni na sygnalistów powinni: - mieć ukończone 18 lat życia, - I kategorię wzroku i słuchu, - być przeegzaminowani z postanowień Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E1), obowiązującej na terenie zarządcy infrastruktury oraz mieć na sobie kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego. Sygnalistom nie wolno wyznaczać żadnych dodatkowych obowiązków i czynności, 15/ sygnaliści muszą mieć przy sobie: a) wyciąg z rozkładu jazdy dotyczący danego odcinka linii, b) chorągiewkę koloru żółtego, c) trąbkę sygnałową lub inne urządzenie sygnalizacyjne do podawania sygnałów akustycznych, d) sprawny zegarek, e) latarkę z czerwonym i białym światłem, f) radiotelefon przenośny łączności utrzymania, 16/ podczas obserwacji sygnaliści powinni stać w takim miejscu, aby widzieli zbliżające się pojazdy kolejowe z najdalszej odległości, (co najmniej 700 m w każdym kierunku) i byli widziani i słyszani przez pracowników zatrudnionych na torze, 17/ podczas sprzyjających warunków widzialności i słyszalności, przy niewielkim zakresie robót i małym ruchu pojazdów kolejowych, jeżeli nie ma sygnalistów, wówczas należy szczegółowe warunki ustalić z zarządcą infrastruktury, a ponadto: a) pracownicy zatrudnieni w grupie do dwóch osób, ubezpieczają się wzajemnie, pracownika bardziej doświadczonego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, wyznacza kierujący robotami, b) pracownicy zatrudnieni w grupie do czterech osób są nadzorowani przez kierującego robotami, który jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo (posiada przybory sygnalizacyjne). W przypadku oddalenia się, kierujący robotami wyznacza zastępcę sygnalistę, który nie może wykonywać innych obowiązków i czynności, 18/ pracownicy zatrudnieni na czynnych torach obowiązani są mieć na sobie kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego lub ubranie koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi. Dotyczy to również pracowników wykonujących obchody, oględziny techniczne rozjazdów, budowli inżynieryjnych, urządzeń technicznych oraz inne czynności wykonywane na torach, 19/ przed przystąpieniem w danym dniu do wykonywania robót, kierujący robotami obowiązany jest osygnalizować miejsce robót, wyznaczyć stanowiska sygnalistom i sprawdzić słyszalność sygnałów na poszczególnych stanowiskach roboczych. Słyszalność sygnałów powinna być sprawdzana po uruchomieniu wszystkich maszyn, urządzeń i sprzętu używanych tego dnia do wykonywania robót. 19 z 36

20 20/ roboty w torze wykonywane w miejscach niebezpiecznych: w wykopach, na długości wysokich peronów i ramp, na mostach, wiaduktach, itp., wymagają zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim: a) przed rozpoczęciem pracy, kierujący robotami jest obowiązany pouczyć pracowników o warunkach bhp i wyznaczyć poszczególnym pracownikom miejsca, gdzie mają się schronić w czasie przejazdu pojazdów kolejowych, b) przy robotach na torach stacyjnych kierujący robotami uzgadnia z wyznaczonym pracownikiem kolejowym, sposób zabezpieczenia pracowników. c) przed rozpoczęciem pracy kierujący robotami ustala czas potrzebny na usunięcie sprzętu i narzędzi pracy oraz przejście pracowników w bezpieczne miejsce; czas ten musi być uwzględniany przy podawaniu przez sygnalistów sygnału Baczność w czasie zbliżania się pojazdu kolejowego do miejsca robót, d) podczas robót na mostach długości do 50 m, przy zbliżaniu się pojazdów kolejowych, pracownicy obowiązani są opuścić most; na mostach długości ponad 50 m, pracownicy powinni zejść na pomost i ustawić się w jednym rzędzie jak najbliżej bariery, zwracając twarze w kierunku nadjeżdżającego pojazdu kolejowego; jeżeli most (bez względu na długość) ma wykusze kierujący robotami obowiązany jest przed rozpoczęciem robót wskazać imiennie każdemu pracownikowi, do którego wykusza ma się schronić (powinien to być wykusz najbliższy miejsca robót) po usłyszeniu sygnału Baczność i po przerwaniu robót na czas przejazdu pojazdu kolejowego, e) podczas robót prowadzonych w tunelu, kierujący robotami jest obowiązany postąpić identycznie, jak na mostach mających wykusze, f) podczas robót utrudniających zejście pracowników z toru (np. na długości wysokich peronów i ramp, robotach ziemnych, prowadzonych w pobliżu toru), należy urządzić specjalne miejsca do schodzenia lub schronienia się pracowników; miejsca te powinny być rozmieszczone we wzajemnej odległości nie przekraczającej 60 m i oznaczone wskaźnikiem przedstawionym na rys.1, 20 z 36

21 Rys. 1 - W skaźnik oznaczający kierunek zejścia z toru 21/ prowadzenie robót na mostach, wiaduktach, w tunelach i wysokich peronach przy użyciu ciężkich maszyn i sprzętu dozwolone jest tylko na torach zamkniętych dla ruchu pojazdów kolejowych, 22/ wykusze na mostach i wnęki w tunelach powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym, wolne od materiałów i sprzętu. Wnęki w tunelach powinny być wybielone wewnątrz, łącznie z pasem szerokości, co najmniej 30 cm przy wnęce i oświetlone białym światłem na stropie wnęki. Rozmieszczenie wnęk powinno być oznaczone na ścianach tunelu odpowiednimi znakami (strzałkami), wskazującymi położenie najbliższej wnęki. 23/ grupa robocza wchodząca lub wychodząca z nieprzejrzystego lub zadymionego tunelu, powinna być chroniona od czoła i od tyłu przez sygnalistów wyposażonych w przybory sygnalizacyjne (trąbkę, chorągiewkę i silnie świecącą latarkę z czerwonym światłem). Odległość sygnalistów od grupy roboczej nie powinna być większa niż 300m. W przypadku zbliżania się pojazdu kolejowego, sygnaliści zobowiązani są ostrzec grupę roboczą sygnałem trąbki, a w razie potrzeby zatrzymać pociąg lub pojazd sygnałem D1- Stój, 24/ przed wejściem grupy roboczej do tunelu i po jej wyjściu, toromistrz obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy grupy, odczytując nazwiska z karty zapisu (dokumentu pracy), 21 z 36

22 25/ wejście do zadymionego tunelu bezpośrednio po przejeździe pojazdu kolejowego trakcji parowej lub spalinowej może nastąpić zależnie od długości tunelu nie wcześniej niż po upływie minut, 26/ maszyny, sprzęt i narzędzia pracy wywołujące hałas mogą być użyte do pracy w tunelu przy całkowitym wstrzymaniu ruchu pojazdów kolejowych na wszystkich torach w tunelu, 27/ pojedynczy pracownik wykonujący jakąkolwiek pracę w tunelu powinien być wyposażony w latarkę z silnym białym światłem, 28/ przy robotach wykonywanych w szkodliwych dla zdrowia pyłach, gazach dymnych i spalinowych, gdy nie ma sztucznego przewietrzania tunelu, pracowników należy wyposażyć w maski przeciwgazowe lub inny sprzęt zabezpieczający przed szkodliwym działaniem tych czynników, 29/ rozpoczynanie pracy na torze bezpośrednio po przejeździe pojazdu kolejowego jest zabronione. Rozpoczęcie robót może nastąpić po umówionym sygnale podanym przez kierującego robotami lub upoważnionego przez niego pracownika, po uprzednim upewnieniu się, że w ślad za tym pojazdem nie nadjeżdża inny, albo nie zbliża się pojazd po sąsiednim torze. V. W a r u n k i B H P p r z y p r a c a c h p r o w a d z o n y c h n a l i n i a c h z e l e k t r y f i k o w a n y c h : 1/ na liniach zelektryfikowanych, jeśli charakter robót wymaga zbliżenia się pracowników, maszyn i urządzeń do sieci trakcyjnej na odległość mniejszą niż 1,4 m, prace należy wykonywać przy wyłączonym napięciu, uszynieniu sieci trakcyjnej oraz pod nadzorem osoby posiadającej ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresie sieci trakcyjnej na podstawie wystawionego pisemnego zezwolenia na wykonanie robót przez prowadzącego eksploatację tej sieci, 2/ wymiana, nasuwanie, podnoszenie i obniżanie torów na czynnych liniach zelektryfikowanych jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem osoby posiadającej ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresie eksploatacji sieci trakcyjnej, wyznaczonej przez prowadzącego eksploatację tej sieci, 3/ wykonywanie jakichkolwiek robót ziemnych i torowych w miejscach gdzie przebiegają lub mogą przebiegać kablowe linie elektroenergetyczne, jest zabronione bez powiadomienia właściwej jednostki i przydzielenia przez nią osoby nadzorującej, posiadającej ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji z odpowiednimi do zakresu wykonywanych prac uprawnieniami, 22 z 36

23 4/ zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów, maszyn i urządzeń bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odległości od skrajnych przewodów w poziomie (pomiar przy gruncie) mniejszej, niż: a) 3 m dla linii niskiego napięcia, b) 5 m dla linii o napięciu powyżej 1 kv do 30 kv, c) 10 m dla linii o napięciu powyżej 30 kv do 110 kv, d) 20 m dla linii o napięciu powyżej 110 kv do 400 kv, 5/ zabroniona jest praca dźwignic i urządzeń przeładunkowych, jeżeli odległość pionowa przewodów linii napowietrznej od ustalonej strefy działania dźwignic lub urządzeń przeładunkowych będzie mniejsza od: a) 3 m od przewodów linii niskiego napięcia, b) 6,2 m od przewodów linii o napięciu powyżej 1 kv do 30 kv, c) 6,74 m od przewodów linii o napięciu powyżej 30 kv do 110 kv, d) 10,67 m od przewodów linii o napięciu powyżej 110 kv do 400 kv, 6/ instalacje elektryczne do zasilania maszyn i urządzeń powinny być wykonane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób nieuprawnionych, 7/ w przypadku zerwania przewodów linii wysokiego napięcia lub uszkodzenia sieci trakcyjnej, miejsce takie należy osłonić sygnałami D1 Stój wg Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1) i niezwłocznie powiadomić najbliższego pracownika posterunku ruchu lub dróżnika przejazdowego. Miejsce należy osłonić lub dozorować do czasu uszynienia uszkodzonej sieci uszyniaczami ochronnymi. Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem, nie wolno dotykać szyn i zerwanych przewodów oraz zbliżać się na odległość mniejszą niż10m od zerwanych przewodów. W celu uniknięcia porażenia prądem, pracownicy powinni oddalać się z zagrożonego terenu krótkimi krokami nie odrywając stóp od podłoża, 8/ dotykanie słupów trakcyjnych, wieszanie na nich odzieży, stawianie przy nich maszyn, sprzętu i narzędzi pracy jest zabronione. Nie wolno również uszkadzać lub odrywać od szyn kabli sieci powrotnej oraz dotykać przewodów uszyniających konstrukcje wsporcze sieci jezdnej i budowli, pod którymi sieć przebiega. 23 z 36

24 V I. S t r e f y n i e b e z p i e c z n e w p o b l i ż u s i e c i e l e k t r y c z n e j : Przewody sieci trakcyjnej, zawieszone nad torami kolejowymi oraz wysięgniki, na których są one zamocowane, należy traktować zawsze jak urządzenia czynne, tj. znajdujące się pod wysokim napięciem. Dlatego też do czasu wyłączenia napięcia i uzyskania zgody służby elektroenergetycznej PKP na prowadzenie robót na torze zelektryfikowanym należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: 1/ nie wolno dotykać przewodów trakcyjnej sieci jezdnej, wysięgników, izolatorów i różnych urządzeń połączonych elektrycznie z tymi przewodami oraz nadmiernie zbliżać się do tych części. Nie wolno również dotykać przewodów, izolatorów, wysięgników itp. jakimikolwiek przedmiotami i narzędziami nie przystosowanymi do posługiwania się nimi przy elektrycznych urządzeniach wysokiego napięcia. Przedmiotów tych nie wolno też zbytnio zbliżać do przewodów, wysięgników itp. Odległość bezpieczna wynosi 1,4 m (rys. 3), przekroczenie jej jest wysoce niebezpieczne z uwagi na możliwość zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, jak na przykład utrata równowagi, nagłe opuszczenie się przewodu jezdnego wskutek zerwania się wieszaka, przesunięcie się przedmiotu trzymanego przez osobę pracującą itp., Zabrania się wchodzić na konstrukcje wsporcze (słupy), na których zawieszone są przewody trakcyjnej sieci jezdnej. 24 z 36

25 2/ nie wolno dotykać bez potrzeby konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (słupów) i przewodów, za pomocą, których te konstrukcje są uczynione. Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą i naprawami pojazdów trakcyjnych, ciężkich pojazdów pomocniczych, wagonów, maszyn do utrzymania nawierzchni kolejowej, dźwigów kolejowych oraz przy załadunku i wyładunku wagonów odkrytych, podczas konwojowania wagonów, pociągów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, mających na celu zapobieżenie zbytniemu zbliżaniu się do sieci trakcyjnej, 3/ nie wolno wchodzić na dach pojazdu, budkę maszynisty (operatora maszyny), przedział silnikowy, kocioł i tender (rys. 4) oraz na inne części pojazdu lub maszyny znajdującej się powyżej 2 m, licząc od powierzchni tocznej szyn jezdnych, z wyjątkiem miejsc osłoniętych, specjalnie wyznaczonych do przebywania ludzi - np. kabina maszynisty lub operatora, 4/ niedozwolone jest posługiwanie się długimi narzędziami w sposób umożliwiający dotknięcie przewodów trakcyjnej sieci jezdnej i wysięgników lub zbliżanie do nich narzędzi na odległość mniejszą niż1,4 m, 5/ niedopuszczalne jest zatrzymywanie parowozu kominem a pojazdu spalinowego dyszą wylotową bezpośrednio przy słupie, na którym zawieszone są przewody sieci trakcyjnej oraz pod izolatorami znajdującymi się w tych przewodach (rys. 5). Gazy spalinowe powodują szybkie zanieczyszczenie powierzchni izolatorów, co może doprowadzić do ich zniszczenia i opadnięcia przewodów na tabor. Również ujemny wpływ na izolatory ma wysoka temperatura gazów spalinowych, 25 z 36

26 6/ nie wolno wchodzić na dachy wagonów towarowych i osobowych, cysterny, pojemniki przewożone na odkrytych wagonach, ładunki o wysokości całkowitej przekraczającej l m, licząc od podłogi wagonu, oraz wchodzić i przebywać na pomoście budki hamulcowej, jeśli jest on wyniesiony na wysokość większą niż l m ponad poziom podłogi wagonu (rys. 6), 7/ jeżeli rodzaj robót wymaga zbliżenia się na odległość poniżej 1,4 m do części sieci będących pod napięciem, wówczas napięcie musi być bezwzględnie wyłączone, a sieć uszyniona za pomocą specjalnych uszyniaczy ochronnych z obu stron miejsca pracy. Wyłączenia napięcia i uszynienia sieci w miejscu pracy wymagają zwłaszcza następujące roboty: * ustawianie lub demontaż bezpośredniego przy zelektryfikowanym torze wszelkiego rodzaju słupów, gdy całkowita ich wysokość, zwiększona o 1,4 m przekracza wysokość, na jakiej jest zawieszona sieć trakcyjna (rys. 7). Ma to na celu zabezpieczenie pracownika od porażenia prądem w przypadku, gdy słup w czasie ustawiania lub demontażu, pochylił się w kierunku sieci trakcyjnej, 26 z 36

27 * montaż lub demontaż, nad siecią trakcyjną, mostów, bramek (np. semaforów), konstrukcji kładek i wiaduktów, jeśli pomiędzy tymi częściami, a siecią nie zostały wcześniej zbudowane specjalne szczelne i uszynione osłony, * naprawa i konserwacja - np. malowanie dolnych części wiaduktów i kładek, pod którymi przebiega sieć trakcyjna. * budowa i demontaż, nad siecią trakcyjną, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych linii napowietrznych (rys. 8), * praca dźwigu ustawionego na zelektryfikowanym torze (rys. 9)., jeśli dźwigiem podnoszone są przedmioty znajdujące się na torze sąsiednim lub w jego pobliżu, to wówczas sieć trakcyjna, zawieszona nad tym torem, również musi być wyłączona spod napięcia i uszyniona z obu stron, 27 z 36

28 * praca na górnych częściach pojazdów trakcyjnych i pomocniczych, ciężkich maszyn, wagonów, cystern i ładunków przewożonych na wagonach (rys. 10), * gaszenie pożarów pod siecią trakcyjną i w jej pobliżu (rys. 11), jeżeli do tłumienia pożaru stosuje się wodę lub inne środki nie przeznaczone do gaszenia urządzeń elektrycznych. Należy także zwracać uwagę na to, aby strumień wody lub innego czynnika gaszącego nie był skierowany na sieć trakcyjną torów sąsiednich, która jest pod napięciem. W przeciwnym wypadku sieć trakcyjna toru sąsiedniego także powinna być wyłączona spod napięcia i uszyniona, 28 z 36

29 V I I. P o s t ę p o w a n i e p r z y p r z e w o ż e n i u ł a d u n k ó w : Przy przewożeniu ładunków odkrytymi wagonami po torach zelektryfikowanych powinny być spełnione następujące warunki: * pomiędzy przewodami trakcyjnej sieci jezdnej pod napięciem a górną powierzchnią przesyłki powinien być zachowany odstęp ochronny, co najmniej 200 mm (rys. 13). * dopuszczalne jest zmniejszenie tego odstępu do 150 mm pod warunkiem ograniczenia prędkości jazdy do 30 km/h, * przewożenie przesyłki przy odstępie niniejszym niż 150 mm wymaga wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej, * ładunki, których wysokość jest większa niż 4650 mm licząc od główki szyny, powinny być uszynione, * przedmioty metalowe, przewożone bez opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem lub wpływami atmosferycznymi oraz metalowe opakowania ładunków, powinny być uszynione przez bezpośrednie metaliczne połączenie z wagonem (z ostojnicą, mostem nośnym, dźwigarem). Uszynienie wykonuje się z miedzianego przewodu o przekroju, co najmniej 35 mm 2, zaopatrzonego na końcach w zaciski śrubowe do połączenia z ładunkiem i z wagonem (rys. 14). 29 z 36

30 * ładunki przewożone w opakowaniu z materiału innego niż metal powinny być uszynione przez nałożenie na ich górną powierzchnię osłony metalowej, np. siatki, połączonej przewodem miedzianym, o przekroju, co najmniej 35 mm2, z ostojnicą, mostem nośnym lub dźwigarem wagonu (rys. 14). Uszynianie ochronne ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przewozu ładunków, jak również bezpieczeństwa ludzi. Zabezpiecza przed porażeniem w razie dotknięcia do ładunku stykającego się z zerwanym przewodem sieci trakcyjnej. Należy pamiętać o tym, że na liniach zelektryfikowanych przewody jezdne sieci trakcyjnej zawieszone są na różnych wysokościach ponad powierzchnią toczną szyn. Dlatego też przed wyekspediowaniem ładunku o przekroczonej skrajni wysokościowej należy każdorazowo porozumieć się z właściwą jednostką służby elektroenergetycznej, która poda dane i ustali warunki, jakie powinny być spełnione dla bezpiecznego przejazdu przesyłki. 30 z 36

31 VIII. Postępowanie przy wykonywaniu robót torowych; Szyny toru zelektryfikowanego wykorzystane są do przepływu prądu trakcyjnego (tradycyjna sieć powrotna). Równocześnie z szynami połączone są elektrycznie wszystkie konstrukcje wsporcze, służące do zawieszania przewodów trakcyjnej sieci jezdnej. Dlatego też przy wykonywaniu robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej, a zwłaszcza przy wymianie szyn, muszą być zastosowane środki, które podczas tych prac zapewnią przepływ prądu trakcyjnego. Najważniejszym środkiem jest stosowanie w czasie robót zastępczych połączeń obejściowych. Są to tymczasowe łączniki międzytokowe i obejściowe. Połączenia zastępcze w rozebranym torze chronią przed ewentualnym wystąpieniem znacznych potencjałów elektrycznych miedzy ziemią a końcami szyn, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu pracujących ludzi. Zakładanie tych połączeń potrzebne jest także do zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem łukiem elektrycznym, który mógłby powstać podczas rozłączania toku szyn. Założenie połączeń zastępczych jest szczególnie potrzebne na odcinku, gdzie prąd trakcyjny płynie tylko przez jeden tok szyn - np. w sąsiedztwie zwrotnic. Tymczasowe łączniki międzytokowe i obejściowe wykonuje się z przewodu miedzianego (linki) o przekroju nie mniejszym niż 95 mm 2 i powinien mieć na obu końcach zaciski śrubowe do łączenia ze stopkami szyn kolejowych. Połączenia zastępcze, założone na czas robót, mogą być usunięte dopiero po ułożeniu nowej szyny i połączeniu jej złączkami z szynami sąsiednimi. Zasady stosowania połączeń zastępczych w czasie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej są następujące: * przy wymianie pojedynczej szyny powinny być założone dwa tymczasowe łączniki miedzytokowe, łączące dwa toki szyn danego toru z obu stron wymienianej szyny (rys. 15), 31 z 36

32 * przy wymianie szyny w toku, który sąsiaduje z tokiem izolowanym, nieprzewodzącym prądu trakcyjnego, powinien być założony łącznik obejściowy, przyłączony z obu stron szyny, która ma być wymieniana (rys. 16), * przy jednoczesnym wymienianiu pojedynczych szyn w dwóch tokach, należy z obu stron wymienianych szyn założyć tymczasowe łączniki miedzytokowe. Tor należy połączyć łącznikiem obejściowym, przyłączonym do szyn jednego z toków po obu stronach odcinka wymienianych szyn (rys. 17), 32 z 36

33 * przy ciągłej wymianie nawierzchni sieć trakcyjna danego toru powinna być wyłączona spod napięcia. Z obu stron wymienianego odcinka nawierzchni powinny być założone tymczasowe łączniki międzytokowe. W tych miejscach sieć trakcyjna powinna być też uszyniona za pomocą przenośnych uszyniaczy ochronnych (rys. 18), * kiedy, do wymienianej szyny, dołączony jest przewód uszyniający konstrukcję wsporczą sieci trakcyjnej lub konstrukcję zawieszenia sieci pod wiaduktem czy w tunelu. Wówczas przed rozpoczęciem wymiany szyn bezwzględnie należy zmontować tymczasowy przewód -uszyniający, jednym końcem dołączony do tej konstrukcji, drugim zaś do szyny poza odcinkiem wymienianym lub do szyny drugiego toku tego toru. Przewód uszyniający powinien być wykonany z linki miedzianej o przekroju co najmniej 50 mm 2 (rys. 19). 33 z 36

34 Tymczasowego uszynienia nie wolno przyłączyć do toku izolowanego. Uszynienia tymczasowego nie trzeba zakładać wtedy, gdy na czas robót sieć trakcyjna została wyłączona spod napięcia - np. ciągła wymiana nawierzchni, * jeżeli do wymienianej szyny dołączony jest kabel powrotny podstacji trakcyjnej lub kabel uszyniający kabinę sekcyjną - szyny nie wolno wymienić bez zgody oddziału zasilania elektroenergetycznego oraz bez jego nadzoru, * wszystkie urządzenia, maszyny i sprzęt, jak kafary, palownice, betoniarki itp., ustawione na czas pracy w odległości mniejszej niż 5 m od części sieci trakcyjnej będących pod napięciem, muszą być trwale uszynione (połączone z szynami toru zelektryfikowanego) za pomocą przewodów miedzianych o przekroju 70 mm 2, * połączenia uszyniające powinny być przed przystąpieniem do pracy każdorazowo sprawdzane. Pracownikom obsługującym maszyny nie wolno zbliżać się do części sieci będących pod napięciem na odległość mniejszą niż 1,4 m. W razie potrzeby powinny być stosowane osłony i ogrodzenia uniemożliwiające pracownikom zbliżenie się do sieci trakcyjnej na niebezpieczną odległość. 34 z 36

35 IX. Zagrożenia - źródła zagrożeń - skutki, wystąpić podczas prac na terenie kolejowym: mogące 1. Przemieszczanie się pracowników: różnice w poziomie terenu - drogi komunikacyjne i warunki terenowe: Przechodzenia przez tory, poruszanie się po międzytorzu, po peronach, - Pośliźnięcie, potknięcie / upadek na tym samym poziomie/, zejście z peronu /upadek na niższy poziom/: potłuczenia, uderzenia, zranienia, złamania kończyn. 2. Ruch pociągów i manewrów: praca w obrębie czynnych torów przemieszczanie: Przedmioty wystające i wyrzucane z przejeżdżającego taboru wagonów: Pochwycenie, potrącenie, przejechanie, uderzenie: złamania, stłuczenia, rany cięte, wstrząs mózgu, uszkodzenie organów wewnętrznych, obcięcie kończyn, śmierć. 3. Elementy ruchome: zmiana położenia rozjazdu - przemieszczanie: Przechodzenia przez rozjazdy postawienie nogi między opornicą a iglicą, przyciśnięcie kończyn przez ruchome części rozjazdowe: urazy kończyn, zgniecenie, złamanie, kontuzje, obcięcie palców ręki, amputacja. 4. Praca pod siecią trakcyjną: porażenie prądem dolegliwości krążeniowe, poparzenia, śmierć. 35 z 36

36 5. Kontakt z substancjami chemicznymi przewożonymi drogą kolejową. Rozszczelnienie cysterny. bóle głowy, dolegliwości układu oddechowego, dolegliwości układu pokarmowego, śmierć. Materiały źródłowe: 1. Instrukcja sygnalizacji Ie 1 ( E 1 ) ; 2. Instrukcja Id1 ( D 1 ) ; ( Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych ) ; 3. Instrukcja Ir 2 ( dla personelu obsługi ruchowych posterunków technicznych ). 4. EBH -1 ( Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej, Postanowienia ogólne ) ; 5. EBH -1a ( PKP Et 4 ) ( Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej, Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nieatrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej ) ; 6. EBH -1b ( Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej, Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego ) ; 7. EBH -1c ( Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej, Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego ) ; 36 z 36

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych Ratownictwo kolejowe - podstawowe definicje Pociągiem - nazywamy

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA Rozdział 1 Przepisy ogólne 140. 1. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia ruchu i sygnalizacji na liniach metra określa zarządca infrastruktury. 2. Karta próby hamulca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania pracy na obszarze kolejowym PKM S.A. dla podmiotów zewnętrznych PKM/BHP - 02

Instrukcja wykonywania pracy na obszarze kolejowym PKM S.A. dla podmiotów zewnętrznych PKM/BHP - 02 Strona: 1 z 23 Instrukcja wykonywania pracy PKM S.A. - Gdańsk 2015 rok Strona: 2 z 23 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 3 2. Cel instrukcji 4 3. Zakres obowiązywania 4 4. Postanowienia ogólne 4 5. Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7: Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7: Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 7: Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych Autor: Jacek Gawroński Tramwaj Tramwaj zbudowany jest z:

Bardziej szczegółowo

Porady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. dla osób, które będą pracować na obszarze torowisk należących do Trafikverket

Porady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. dla osób, które będą pracować na obszarze torowisk należących do Trafikverket Porady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla osób, które będą pracować na obszarze torowisk należących do Trafikverket Ustawa BHP Wyciąg z ustawy BHP Rozdział 3 2 Pracodawca powinien przedsięwziąć wszelkie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU Załącznik nr 11 SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU 1. Wymagania ogólne: 1) skrajnia budowli jest to zarys figury płaskiej, stanowiący podstawę do określania wolnej przestrzeni dla ruchu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik dróg i mostów kolejowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[06] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[06]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Sieć Trakcyjna. BHP- podstawowe wiadomości WSTĘP

UWAGA! Sieć Trakcyjna. BHP- podstawowe wiadomości WSTĘP UWAGA! Sieć Trakcyjna. BHP- podstawowe wiadomości WSTĘP Na zelektryfikowanych liniach PKP przewody sieci trakcyjnej, zawieszone nad torami, znajdują się pod wysokim napięciem. Dotykanie lub nadmierne zbliżenie

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na czas budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 76 Wilga - Łuków od km w km 8+456,00 10+304,50 str.l działka nr 125/1 w m. Stoczek, gmina Garwolin, woj.mazowieckie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT PROJEKTY ORGANIZACJA RUCHU www. kalitka.pl mgr Norbert Kalitka Stary Widzim 1 64-200 Wolsztyn Tel. 601983728 por@kalitka.pl PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT Wykonanie rozbiórki budynku przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Temat: oznakowania stref niebezpiecznych zapewnienia odpowiedniego oświetlenia placu budowy (przede wszystkim dróg transportowych).

Temat: oznakowania stref niebezpiecznych zapewnienia odpowiedniego oświetlenia placu budowy (przede wszystkim dróg transportowych). STANDARDY BHP Temat: Praca żurawi wieżowych w warunkach lokalizacji kolizyjnej 1 Oznakowanie terenu budowy W celu zapewnienia bezpiecznego transportu pionowego, kierownictwo budowy zobligowane jest do

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 6 1.Dla stacji nadawczej: 1. Zanim samochód bezpylny wjedzie na stację nadawczą sortowni odpadów musi zatrzymać się przed bramą. 2. Dopiero na sygnał sygnalisty samochód bezpylny może wjechać

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r.

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września Przepis

Bardziej szczegółowo

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Id - 9 (D-15) INSTRUKCJA. dla toromistrza

Id - 9 (D-15) INSTRUKCJA. dla toromistrza Id - 9 (D-15) INSTRUKCJA dla toromistrza WARSZAWA 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg Kolejowych, ul Targowa 74, 03-734 Warszawa Tel. (+48 22) 47 32 065, fax. (+48 22)

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zasady bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Energomechaniczny WUG Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie Inspektorzy prowadzący: Dariusz Kwiatkowski, Marek Kamiński Podstawy prawne: - Ustawa o dozorze technicznym

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.7.2. ZASILACZE TRAKCYJNE I KABLE POWROTNE Z PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Podstawa opracowania str. 7 1.2 Normy i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót 2. Opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dane obiektu budowlanego: budowa ciągu pieszo rowerowego w m. Sterławki Małe, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592, gm. Giżycko, powiat giżycki aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO USŁUGOWE PROELBUD ZYGMUNT SZYMCZYK NIP: 712-238-67-48 REGON: 060145000 ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Łośnickiej w Zawierciu. Adres obiektu: Zawiercie, ul. Łośnicka Inwestor: Gmina Zawiercie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10 Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 10 do umowy UM-BPT-.. 2 z 7 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Maszyny i pojazdy budowlane

Maszyny i pojazdy budowlane Maszyny i pojazdy budowlane 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Skopiuj

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz tomów projektu budowlanego:

Wykaz tomów projektu budowlanego: Wykaz tomów projektu budowlanego: Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu. Tom 2 - Projekt architektoniczno budowlany. Część 2.1. - Projekt architektoniczno budowlany. Architektura. Część 2.2. - Projekt

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU SZCZEGÓLNEGO "O" WYDAJE SIĘ DRUŻYNIE POCIĄGOWEJ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r. Załącznik do zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r. Wytyczne zabezpieczenia miejsca wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 686 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa projektu: Obiekt: Adres: Inwestor: BUDOWA GARAŻY SAMOCHODOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH 3-BOKSOWEGO I 4-BOKSOWEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11A W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

Szkolenie bhp pracowników obsługujących przenośniki

Szkolenie bhp pracowników obsługujących przenośniki Szkolenie bhp pracowników obsługujących przenośniki Praktyczne szkolenia BHP Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników 1 Praktyczne szkolenia BHP Szkolenie bhp pracowników obsługujących 1 Rodzaje przenośników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE Sposób ogłoszenia alarmów Sposób odwołania alarmów Lp. Rodzaj alarmu akustyczny system wizualny sygnał akustyczny system 1 Alarm powietrzny - Ciągły, modulowany dźwięk

Bardziej szczegółowo

III INFORMACJA BIOZ. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

III INFORMACJA BIOZ. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów STRONA 12 TEKSTU W TOMIE PB PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ III INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo