12) przedstawiciel ustawowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12) przedstawiciel ustawowy"

Transkrypt

1 Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vista) w walucie krajowej dla osób fizycznych Rozdział 1. (wg stanu na dzień 20 września 2013 r.) Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem określa zasady otwierania i prowadzenia przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vista) w walucie krajowej dla osób fizycznych. 2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Bankowy Fundusz Gwarancyjny 2) dokument tożsamości 3) Komunikat SK banku ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 711 z póżn.zm.). dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym (rezydenci dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna; nierezydenci paszport), komunikat wywieszony w placówkach SK banku oraz na stronie internetowej SK banku 4) Kraj Rzeczpospolitą Polską, 5) książeczka/bon dokument potwierdzający otwarcie rachunku oszczędnościowego, 6) minimalna kwota najniższą kwotę wymaganą przy wystawieniu książeczki i prowadzeniu rachunku oszczędnościowego, 7) nierezydent osobę fizyczną cudzoziemca lub osobę posiadającą obywatelstwo polskie niemającą miejsca zamieszkania w Kraju, 8) okres umowny okres, na który otwierany lub odnawiany jest rachunek terminowy, 9) placówka SK banku jednostkę organizacyjną SK banku (oddział, filię, ekspozyturę, punkt kasowy), 10) Prawo bankowe ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), 11) Prawo dewizowe ustawę z dnia 27 lipca ) przedstawiciel ustawowy r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.), przedstawiciela ustawowego małoletniego właściciela książeczki/bonu, którym jest każdy z rodziców, o ile małoletni pozostaje pod ich władzą rodzicielską a także ustanowiony przez sąd opiekuńczy opiekun lub kurator, 13) rachunek a vista rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (a vista), prowadzony przez SK bank w walucie krajowej na podstawie umowy, 14) rachunek oszczędnościowy 15) rachunek terminowy rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (a vista), w rozumieniu przepisów Prawa bankowego prowadzony w walucie krajowej przez SK bank na podstawie umowy, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzony przez SK bank w walucie krajowej na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony, 16) renta odsetkowa odsetki naliczone i wypłacone przez SK bank, 17) rezydent osobę fizyczną cudzoziemca lub osobę posiadającą obywatelstwo polskie mającą miejsce zamieszkania w Kraju, 18) SK bank Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, 19) Taryfa prowizji i opłat obowiązującą w SK banku Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej, 20) umowa umowę rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej oraz rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie (a vista), 21) właściciel książeczki/bonu osobę, na którą została wystawiona książeczka/bon oraz dla której otwarto rachunek a vista techniczny. 3 Rachunek oszczędnościowy służy do przechowywania środków pieniężnych właściciela książeczki/bonu oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń.

2 4 1. Wystawienie książeczki/bonu i otwarcie rachunku oszczędnościowego następuje po zawarciu umowy pomiędzy klientem a SK bankiem i po wniesieniu środków pieniężnych co najmniej w minimalnej kwocie określonej w Komunikacie SK banku. 2. Osoba fizyczna przed zawarciem umowy otrzymuje od SK banku projekt umowy wraz z załącznikami, w tym aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe oraz stosowanymi do tej umowy regulaminami, w celu zapoznania się z powyższymi dokumentami. Za zgodą osoby zamierzającej zawrzeć umowę wyrażoną na piśmie, SK bank może wykonać powyższy obowiązek poprzez zamieszczenie projektu umowy wraz z załącznikami na swojej stronie internetowej pod adresem: 5 SK bank zapewnia właścicielowi książeczki/bonu zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 6 Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, są objęte gwarancją Funduszu. Szczegółowe zasady dotyczące gwarantowania depozytów określone są w Załączniku do Regulaminu. 7 Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych wolne są od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego - do wysokości i według zasad określonych w ustawie Prawo bankowe. Rozdział 2. Postanowienia wspólne dotyczące rachunków oszczędnościowych 8 1. Książeczka/bon może być wystawiona dla jednej osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych rezydenta lub nierezydenta. 2. Książeczka może być wystawiona dla jednej osoby fizycznej małoletniej lub ubezwłasnowolnionej będącej rezydentem. 3. Książeczka/bon może być wystawiona na osobę wnoszącą środki pieniężne lub osobę przez nią wskazaną. 4. Dla jednej osoby można wystawić dowolną liczbę książeczek/bonów. 5. Nie jest możliwe wystawienie książeczki/bonu drogą korespondencyjną. 6. Książeczki/bony wystawiają placówki SK banku W ramach jednej umowy SK bank może otwierać: 1) rachunki a vista: a) techniczny, b) potwierdzone książeczką, 2) rachunki terminowe: a) standardowe, b) lokat dynamicznych, c) bonów oszczędnościowych, d) wkładów systematycznego oszczędzania, e) rentierskie, f) sezonowe. 2. W ramach jednej umowy SK bank może wystawiać: 1) książeczki terminowe, 2) książeczki a vista, 3) bony oszczędnościowe Przy otwieraniu rachunku oszczędnościowego i wystawianiu książeczki/bonu właściciel książeczki/bonu składa podpis w książeczce lub na bonie oszczędnościowym, który traktowany jest jako wzór jego podpisu. 2. Podpisy właściciela książeczki/bonu w książeczce, na bonie oszczędnościowym i na umowie powinny być zgodne. 3. W imieniu osoby małoletniej umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy, natomiast w książeczce podpis składa właściciel książeczki, o ile ukończył 13 lat Otwarcie rachunku oszczędnościowego i wystawienie książeczki na rzecz osoby małoletniej następuje na wniosek pełnoletniej osoby fizycznej lub prawnej. 2. Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 lat nie może dysponować środkami pieniężnymi na rachunku oszczędnościowym, ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem książeczki. 12 Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku oszczędnościowym z uwzględnieniem postanowień 13 ust 3 pkt 1, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy Rachunkiem oszczędnościowym osoby małoletniej mogą dysponować: 1) rodzice w granicach zwykłego zarządu, 2) opiekun wyznaczony przez sąd opiekuńczy w przypadku, gdy osoba małoletnia nie pozostaje pod opieką rodziców, 3) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy. 2. Wypłata z rachunku oszczędnościowego osoby małoletniej na podstawie dyspozycji opiekuna lub kuratora, niezależnie od wysokości wypłaty wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. 3. W granicach zwykłego zarządu rodzice osoby małoletniej mogą w szczególności: 1) dokonywać wypłat gotówkowych lub bezgotówkowych nie przekraczających w miesiącu równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

3 przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 2) dokonać wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku terminowym, gdy kwota środków pieniężnych podlegających wypłacie nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt 1, 3) zlikwidować rachunek oszczędnościowy, gdy kwota wypłaty nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt Dysponowanie rachunkiem oszczędnościowym z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego Do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym osoby małoletniej nie może być udzielone pełnomocnictwo. 2. Po osiągnięciu pełnoletniości, właściciel książeczki dysponuje rachunkiem oszczędnościowym samodzielnie Postanowienia 11, 13 i 14 mają odpowiednio zastosowanie do książeczek osób ubezwłasnowolnionych, z tym że przepisy dotyczące osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat stosowane są do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, a przepisy dotyczące małoletnich powyżej 13 lat odpowiednio do ubezwłasnowolnionych częściowo. 2. Postępowanie SK banku uzależnione jest od przedłożenia orzeczenia właściwego sądu o ubezwłasnowolnieniu (określającego jego zakres) lub też orzeczenia o uchyleniu lub zmianie zakresu ubezwłasnowolnienia Właściciel książeczki/bonu, który ma pełną zdolność do czynności prawnych może w formie pisemnej udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym. 2. Pełnomocnikiem właściciela książeczki/bonu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Udzielenie pełnomocnictwa może nastąpić przy otwieraniu rachunku lub w czasie trwania umowy Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) stałe: a) bez ograniczeń, w ramach którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak właściciel książeczki/bonu, łącznie z likwidacją książeczki/bonu, z zastrzeżeniem 20 ust. 1, b) szczególne, w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez właściciela książeczki/ bonu w treści pełnomocnictwa, 2) jednorazowe, w ramach którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa. 2. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana. 3. Udzielenia stałego pełnomocnictwa właściciel książeczki/bonu może dokonać w placówce SK banku, w której zawarto umowę (prowadzącej rachunek). 4. Na dowód udzielenia stałego pełnomocnictwa właściciel książeczki składa podpis w odpowiedniej rubryce książeczki i formularza, a właściciel bonu w odpowiednim formularzu w obecności pracownika placówki SK banku. 5. Pełnomocnictwo stałe staje się skuteczne od momentu złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w obecności pracownika placówki SK banku, w której zawarto umowę (prowadzącej rachunek). 6. Stałe pełnomocnictwo jest przenoszone do każdej następnej książeczki wystawionej w zamian za poprzednią i obowiązuje aż do odwołania. 7. Stałe pełnomocnictwo może być odwołane w placówce SK banku, w której zawarto umowę (prowadzącej rachunek), po przedłożeniu książeczki/bonu. 18 Właściciel książeczki/bonu jest zobowiązany do uiszczenia przewidzianej prawem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa Pełnomocnictwo jednorazowe powinno zawierać; numer książeczki/bonu, imię i nazwisko właściciela książeczki/bonu i osoby upoważnionej oraz imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres, stopień pokrewieństwa, czynność, do której osoba ta została upoważniona oraz podpis właściciela książeczki/bonu złożony w obecności pracownika placówki SK banku lub poświadczony zgodnie z postanowieniami ust Podpis właściciela książeczki/bonu na pełnomocnictwie jednorazowym powinien być poświadczony: 1) w kraju przez notariusza, 2) za granicą przez: a) polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami, b) polską placówkę bankową lub finansową za granicą, c) notariusza i poświadczone za zgodność z prawem miejsca złożenia podpisu przez placówkę wymienioną w lit. a). 3. Pełnomocnictwo wystawione w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4. Placówka SK banku odmówi przyjęcia pełnomocnictwa złożonego w SK banku lub przesłanego korespondencyjnie, jeżeli podpis na

4 pełnomocnictwie jest niezgodny ze wzorem złożonym w SK banku. 5. O odmowie przyjęcia pełnomocnictwa przesłanego korespondencyjnie SK bank niezwłocznie poinformuje właściciela książeczki/bonu. 6. Pełnomocnictwo jednorazowe może być zrealizowane wyłącznie w placówce SK banku, w której zawarto umowę (prowadzącej rachunek) Pełnomocnictwo stałe nie uprawnia do: 1) udzielania dalszych pełnomocnictw, 2) złożenia dyspozycji na wypadek śmierci, 3) zablokowania wkładu na książeczce/bonie w celu zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich. 2. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: 1) śmierci właściciela książeczki/bonu lub pełnomocnika, 2) odwołania pełnomocnictwa Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych są oprocentowane w stosunku rocznym według zmiennej lub stałej stopy procentowej w wysokości określonej przez Zarząd SK banku. 2. Obowiązująca w dniu wniesienia środków pieniężnych na rachunek terminowy lub przedłużenia okresu umownego wysokość oprocentowania według stałej stopy procentowej, obowiązuje przez cały okres umowny. 3. Jeżeli środki pieniężne oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej zmiana stopy procentowej obowiązuje od dnia jej wprowadzenia przez SK bank. 4. Aktualna wysokość stopy procentowej jest podawana do wiadomości Klientów w Komunikacie SK banku. 5. W przypadku rachunków o zmiennym oprocentowaniu, SK bank dokonuje zmiany wysokości oprocentowania w czasie trwania Umowy bez konieczności jej wypowiadania. 6. Zmiana wysokości oprocentowania, o której mowa w ust. 5 dokonywana jest w terminie 3 miesięcy od zmiany wysokości przynajmniej jednej spośród niżej podanych stóp o przynajmniej 0,10 punktu procentowego: 1) jednej ze stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa lombardowa, stopa redyskonta weksli), lub 2) stawek WIBID 1M, WIBID 3M na krajowym rynku międzybankowym. 7. Zakres zmian, o których mowa w ust. 6 nie może przekraczać wysokości zmiany stopy lub sumy zmian tej stopy. 8. SK bank zastrzega, że: 1) w przypadku obniżki stóp zakres obniżki wysokości oprocentowania może być niższy niż wynika to z postanowień ust. 7, jednakże zakres obniżki nie przekroczy wysokości ustalonej zgodnie z ust. 7, 2) w przypadku podwyżki stóp zakres podwyżki wysokości oprocentowania może być wyższy niż wynika to z postanowień ust Oprocentowanie środków pieniężnych wpłaconych na rachunek: 1) a vista potwierdzony książeczką i terminowy wkładu systematycznego oszczędzania rozpoczyna się od dnia powstania salda na rachunku lub jego zmiany do dnia poprzedzającego zmianę lub likwidację salda, 2) terminowy rozpoczyna się od dnia wniesienia środków pieniężnych lub przedłużenia okresu umownego do dnia upływu okresu umownego. 2. Środki pieniężne wpłacone na rachunek oszczędnościowy i wypłacone w tym samym dniu, nie są oprocentowane Za czynności związane z obsługą książeczek/bonów oraz rachunku a vista technicznego SK bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 2. Prowizje i opłaty pobierane są przez SK bank w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 3. Właściciel książeczki/bonu przy otwieraniu rachunku oszczędnościowego otrzymuje pisemną informację o wysokości prowizji i opłat pobieranych przez SK bank za czynności związane z obsługą książeczki/bonu oraz rachunku a vista technicznego. 4. SK bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości prowizji i opłat, o których mowa w ust. 2. Zmiana stawek opłat lub prowizji może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z wymienionych przesłanek: 1) zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, 2) zmiany kosztów obsługi oferowanych przez SK bank produktów i usług, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, a w szczególności zmianą cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych oraz kosztów rozliczeń międzybankowych, 3) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 5. Zmiana zakresu i wysokości stosowanych w SK banku prowizji i opłat za czynności związane z obsługą książeczek/bonów przesyłana jest właścicielowi książeczki/bonu. Zmiana następuje w trybie określonym w Wpłaty na i wypłaty z rachunku oszczędnościowego mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 2. Wpłaty na rachunki oszczędnościowe nierezydentów mogą być dokonane po wpisaniu na dowodzie wpłaty tytułu płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego,

5 a na żądanie SK banku po udokumentowaniu podanego tytułu. 3. Osoba uprawniona do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym przy dokonywaniu wypłaty obowiązana jest przedłożyć książeczkę/bon i dokument tożsamości. 4. Środki pieniężne z rachunku oszczędnościowego mogą być przekazane za granicę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo dewizowe. 5. W związku z koniecznością kontroli przez SK bank tytułu prawnego, osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym rezydenta dokonujące przelewu środków na rachunek nierezydenta, obowiązane są zaznaczyć ten fakt na przelewie oraz podać tytuł z jakiego dokonywana jest płatność i na żądanie SK banku udokumentować podany tytuł SK bank ma prawo odmówić realizacji dyspozycji właścicielowi książeczki/bonu lub jego pełnomocnikowi w przypadku, gdy: 1) jej wykonanie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami, 2) na rachunku jest brak środków wystarczających do jej realizacji. 2. SK bank odpowiada za nieprawidłowe wykonanie dyspozycji do wysokości poniesionej i udokumentowanej przez właściciela książeczki/ bonu szkody. 3. Właściciel książeczki/bonu jest zobowiązany zgłosić SK bankowi niezgodność zmian stanu rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od dnia powzięcia informacji o powyższej niezgodności. 4. Jeżeli właściciel książeczki/bonu nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, w terminie 13 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powyższej niezgodności, roszczenia właściciela książeczki/bonu względem SK banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji wygasają Dyspozycje złożone przez osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym dotyczące środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym, SK bank realizuje w godzinach i dniach określonych w Komunikacie SK banku z zastrzeżeniem ust SK bank zobowiązuje się zrealizować dyspozycje dotyczące środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym bez zbędnej zwłoki. W przypadku wskazania w treści dyspozycji późniejszej daty jej wykonania SK bank wykonuje dyspozycje we wskazanym dniu. Dyspozycje, których data wykonania przypada na dzień wolny od pracy zostaną wykonane w najbliższym dniu roboczym. 3. Za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji właściciela książeczki/bonu SK bank zapłaci na żądanie właściciela książeczki/bonu za każdy dzień zwłoki odsetki od kwoty zlecenia: 1) obliczone według aktualnej stopy procentowej właściwej dla danego rachunku terminowego, 2) w wysokości 0,1 aktualnej stawki odsetek ustawowych w przypadku rachunku a vista Przy wypłatach gotówkowych z rachunku oszczędnościowego, powyżej określonej kwoty, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu w placówce SK banku. 2. Wysokość kwoty wypłaty i termin podlegający wcześniejszemu zgłoszeniu SK bank podaje do wiadomości w Komunikacie SK banku. 28 SK bank wydaje, osobie uprawnionej do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym zaświadczenie na wywóz za granicę krajowych/zagranicznych środków płatniczych podjętych z książeczki/bonu lub rachunku a vista technicznego Wymiana książeczki zapisanej lub częściowo zniszczonej oraz częściowo zniszczonego bonu dokonywana jest na wniosek osoby uprawnionej do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym. 2. Osobie, o której mowa w ust. 1 wydaje się nową książeczkę/bon lub poświadczenie o przyjęciu książeczki/bonu do wymiany Właściciel książeczki/bonu jest zobowiązany do szczególnie starannego jej przechowywania. 2. W razie utraty książeczki/bonu (zagubienie, kradzież lub całkowite zniszczenie) właściciel książeczki/bonu lub inna osoba uprawniona do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym jest zobowiązana niezwłocznie złożyć pisemne lub telefonicznie (wyłącznie pod numer telefonu, w dniach i godzinach, podanych w Komunikacie SK banku) zawiadomienie o jej utracie, które jest jednocześnie wnioskiem o umorzenie książeczki/ bonu. Zawiadomienie telefoniczne o utracie książeczki/bonu należy potwierdzić na piśmie w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia. 3. Zawiadomienie pisemne, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w placówce SK banku. 4. Odpowiedzialność SK banku za wypłaty dokonane z utraconej książeczki/bonu w SK banku powstaje od chwili przyjęcia zawiadomienia przez SK bank Nową książeczkę/bon w miejsce utraconej placówka SK banku, która wystawiła poprzednią książeczkę/bon wydaje po upływie 30 dni od daty wszczęcia przez SK bank postępowania umorzeniowego. 2. W razie odzyskania utraconej książeczki/bonu, zarówno przed, jak i po umorzeniu, należy niezwłocznie dostarczyć odzyskaną książeczkę/ bon do placówki SK banku.

6 3. Postępowanie umorzeniowe przeprowadza SK bank w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Rozdział 3. Postanowienia szczegółowe dotyczące rachunku a vista technicznego Rachunek a vista techniczny otwierany jest w dniu zawarcia umowy dla każdego właściciela książeczki/bonu. 2. W ramach zawartej umowy SK bank otwiera wyłącznie jeden rachunek a vista techniczny. 3. Środki pieniężne na rachunku a vista technicznym nie podlegają oprocentowaniu. 33 Rachunek a vista techniczny służy do przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych związanych z rachunkami terminowymi pomiędzy klientem a SK bankiem. 34 Wypłaty z rachunku a vista technicznego mogą być dokonywane w każdej placówce SK banku po przedłożeniu dokumentu tożsamości oraz książeczki/ bonu w przypadku wypłaty odsetek SK bank powiadamia właściciela książeczki/bonu o zmianach salda na rachunku a vista technicznym przekazując: 1) informację o każdej zmianie stanu tego rachunku, lub 2) raz w miesiącu wyciąg z rachunku z informacją o zmianach stanu rachunku z ustaleniem salda, w zakresie i w sposób określony w umowie. 2. Informacje lub wyciągi, o których mowa w ust. 1 mogą być: 1) odbierane w placówce SK banku w której zawarto umowę (prowadzącej rachunek) przez właściciela książeczki/bonu, pełnomocnika lub inne osoby upoważnione na piśmie, 2) wysyłane pocztą na wskazany adres do korespondencji. 3. Właściciel książeczki/bonu jest zobowiązany zgłosić SK bankowi niezgodność zmian stanu rachunku a vista technicznego lub salda w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyciągu z tego rachunku. 4. Jeżeli właściciel książeczki/bonu nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 13 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powyższej niezgodności, roszczenia właściciela książeczki/bonu względem SK banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji wygasają. Rozdział 4. Postanowienia szczegółowe dotyczące rachunków a vista potwierdzonych książeczką Środki pieniężne na rachunku a vista potwierdzonym książeczką oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, która może wynosić zero. 2. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania SK bank zamieszcza w Komunikacie SK banku. 37 Wpłaty na rachunek a vista potwierdzony książeczką mogą być dokonywane: 1) w formie bezgotówkowej z rachunków bankowych prowadzonych w placówkach SK banku lub innych bankach, 2) w formie gotówkowej w placówkach SK banku Wypłaty z rachunku a vista potwierdzonego książeczką mogą być dokonywane w każdej placówce SK banku. 2. Stan środków pieniężnych po podjęciu wypłaty nie może być niższy od minimalnej kwoty określonej w Komunikacie SK banku Odsetki na rachunku a vista potwierdzonym książeczką naliczane są od wysokości salda na koniec każdego dnia, a dopisywane do rachunku w terminie określonym przez SK bank, z prawem ich kapitalizacji i podjęcia. 2. Informacje o terminie dopisania i kapitalizacji odsetek SK bank zamieszcza w Komunikacie SK banku. 3. Do obliczania odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. Rozdział 5. Postanowienia wspólne dotyczące rachunków terminowych Okres umowny rachunku terminowego ulega automatycznemu odnowieniu na kolejny taki sam okres umowny na zasadach obowiązujących w dniu odnowienia umowy, za wyjątkiem bonów. 2. Każda wpłata na rachunek terminowy z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi odrębny wkład tj. rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. 3. W przypadku rachunku terminowego systematycznego oszczędzania odrębny wkład tj. rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej stanowi suma wpłat dokonanych w okresie umownym Za początek pierwszego okresu umownego przyjmuje się dzień wniesienia wkładu na rachunek

7 terminowy, natomiast za koniec tego okresu, dzień poprzedzający datę odpowiadającą dniowi wniesienia wkładu po upływie okresu umownego, a jeżeli data ta po upływie okresu umownego nie występuje, dzień poprzedzający ostatni dzień miesiąca. 2. Początkiem kolejnego okresu umownego rachunku terminowego jest: 1) data odpowiadająca dniowi wniesienia środków pieniężnych, lub 2) w przypadku środków pieniężnych wnoszonych w dniu, który nie występuje po upływie okresu umownego, za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się ostatni dzień miesiąca. 42 W przypadku, gdy okres umowny upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w dniu będącym dla placówki SK banku dniem wolnym, bądź w dniu poprzedzającym te dni, wówczas terminowa lokata oszczędnościowa może być podjęta w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, z zachowaniem oprocentowania lokaty w wysokości właściwej dla danego okresu umownego. Odsetki nalicza się do dnia poprzedzającego początek kolejnego okresu umownego. 43 Wypłata środków pieniężnych z rachunku terminowego w trakcie okresu umownego stanowi naruszenie warunków umowy i powoduje naliczenie niższego oprocentowania, z zastrzeżeniem 44 i Nie stanowi naruszenia warunków umowy rachunku terminowego: 1) przekształcenie rachunku terminowego rezydenta na rachunek terminowy nierezydenta oraz z nierezydenta na rezydenta w związku ze zmianą statusu dewizowego, 2) przelew wierzytelności (cesja) wynikającej z rachunku terminowego na rzecz innej osoby fizycznej. Rozdział 6. Postanowienia szczegółowe dotyczące rachunków terminowych standardowych 45 Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach terminowych standardowych w czasie trwania okresu umowy są oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, w zależności od oferty SK banku Odsetki na rachunku terminowym standardowym naliczane są od wysokości salda na koniec każdego dnia, a dopisywane do rachunku zaliczkowo co trzy miesiące licząc od początku okresu umownego oraz na koniec okresu umownego, bez prawa podjęcia. Dopisane zaliczkowo odsetki nie podlegają oprocentowaniu. 2. SK bank stawia odsetki do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego. 3. Po upływie okresu umownego dopisane zaliczkowo odsetki za poprzedni okres umowny podlegają kapitalizacji i oprocentowaniu. 4. Właściciel książeczki w następnym okresie umownym ma prawo jednorazowo podjąć w całości kwotę należnych odsetek za ostatni okres umowny. 5. Kwota odsetek podejmowanych w następnym okresie umownym jest oprocentowana od dnia ich kapitalizacji do dnia poprzedzającego wypłatę według stopy procentowej obowiązującej w tym okresie dla rachunków a vista. 6. Do obliczania odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 47 Naruszenie warunków umowy powoduje naliczenie odsetek za faktyczną liczbę dni utrzymania rachunku terminowego w wysokości zależnej od terminu naruszenia warunków umowy tj.: 1) w okresie od dnia wniesienia wkładu do 2 miesięcy oprocentowanie 0 %, 2) w okresie powyżej 2 miesięcy do 3 miesięcy ½ stopy procentowej obowiązującej w okresie utrzymania dla rachunków a vista, 3) w okresie powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy ½ stopy procentowej obowiązującej w okresie utrzymania dla rachunków terminowych 3 miesięcznych, 4) w okresie powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy ½ stopy procentowej obowiązującej w okresie utrzymania dla rachunków terminowych 6 miesięcznych, 5) w okresie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy ½ stopy procentowej obowiązującej w okresie utrzymania dla rachunków terminowych 12 miesięcznych, 6) w okresie powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy ½ stopy procentowej obowiązującej w okresie utrzymania dla rachunków terminowych 24 miesięcznych, 7) w okresie powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy ½ stopy procentowej obowiązującej w okresie utrzymania dla rachunków terminowych 36 miesięcznych, 8) w okresie powyżej 48 miesięcy ½ stopy procentowej obowiązującej w okresie utrzymania dla rachunków terminowych 48 miesięcznych. Rozdział 7. Postanowienia szczegółowe dotyczące rachunków terminowych lokat dynamicznych Środki pieniężne stanowiące wkład rachunku terminowego lokaty dynamicznej w czasie trwania okresu umownego podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej. 2. Oprocentowanie rachunku jest progresywne, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem

8 każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania wkładu. 3. Oprocentowanie naliczane jest odrębnie dla każdego pełnego miesiąca utrzymania wkładu a następnie sumowane. 4. Przy obliczaniu oprocentowania przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 365 dni Pierwszy pełny miesiąc utrzymania wkładu kończy się z dniem poprzedzającym datę odpowiadającą dniowi wniesienia środków pieniężnych na rachunek po upływie miesiąca. Kolejne pełne miesiące utrzymania wkładu kończą się z upływem tych miesięcy zgodnie z powyższą zasadą. 2. Jeżeli koniec pełnego miesiąca utrzymania przypada na dzień, którego w kolejnym miesiącu nie ma (np. 29 lutego), wówczas pełny miesiąc utrzymania kończy się w dniu poprzedzającym ostatni dzień tego miesiąca. Kolejny pełny miesiąc utrzymania rozpoczyna się ostatniego dnia tego miesiąca Odsetki na rachunku terminowym lokaty dynamicznej naliczane są od wysokości salda na koniec każdego dnia, a dopisywane do rachunku zaliczkowo, co trzy miesiące licząc od początku okresu umownego oraz na koniec okresu umownego, bez prawa podjęcia. Dopisane zaliczkowo odsetki nie podlegają oprocentowaniu. 2. SK bank stawia odsetki do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego. 3. Po upływie okresu umownego dopisane zaliczkowo odsetki za poprzedni okres umowny nie podlegają kapitalizacji oraz nie podlegają oprocentowaniu i mogą być podjęte w dowolnym okresie. 4. Odsetki nie podjęte w okresie pierwszych dwóch pełnych miesięcy kolejnego okresu umownego, SK bank stawia do dyspozycji na rachunku a vista technicznym. 51 Rachunek terminowy lokaty dynamicznej likwidowany: 1) przed upływem trzeciego pełnego miesiąca utrzymania nie podlega oprocentowaniu, 2) w każdym następnym miesiącu podlega oprocentowaniu według stopy procentowej określonej dla każdego pełnego miesiąca utrzymania. 52 Okres umowny rachunku terminowego lokaty dynamicznej ulega automatycznemu odnowieniu bez odsetek na kolejny taki sam okres umowny na zasadach obowiązujących w dniu odnowienia umowy. Rozdział 8. Postanowienia szczegółowe dotyczące rachunków terminowych bonów oszczędnościowych 53 Bony wystawiane są w nominałach: zł, zł, zł. 54 Środki pieniężne stanowiące wkład rachunku terminowego bonów oszczędnościowych w czasie trwania okresu umownego podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej Odsetki na rachunku terminowym bonów oszczędnościowych naliczane są od wysokości salda na koniec każdego dnia, a dopisywane do rachunku co trzy miesiące licząc od początku okresu umownego oraz na koniec okresu umownego. 2. SK bank stawia odsetki do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po upływie każdego okresu 3 miesięcznego liczonego od początku okresu umownego. 3. Dopisane odsetki podlegają kapitalizacji oraz nie podlegają oprocentowaniu i mogą być podjęte w dowolnym okresie. 4. Do obliczania odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 56 Bon po upływie 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży włącznie, nie podlega oprocentowaniu Wykup bonu przed upływem 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży włącznie stanowi naruszenie warunków umowy. 2. Bon wykupywany przed upływem 3 miesięcy od dnia jego sprzedaży włącznie nie podlega oprocentowaniu. 3. Wykup bonu po upływie 3 miesięcy od dnia jego sprzedaży włącznie, powoduje naliczenie odsetek za faktyczną liczbę dni utrzymania rachunku terminowego bonów według stopy procentowej obowiązującej w tym okresie dla rachunków a vista. 4. W przypadku naruszenia umowy, gdy suma podjętych odsetek przekracza kwotę odsetek należnych od przedterminowo wykupywanego bonu, wówczas o kwotę nadpłaconych odsetek pomniejsza się kapitał bonu. Rozdział 9. Postanowienia szczegółowe dotyczące rachunków terminowych wkładów systematycznego oszczędzania 58 SK bank przyjmuje wkłady na następujące okresy umowne: 12, 24, 36 miesięcy Minimalną kwotę comiesięcznych wpłat SK bank określa w Komunikacie SK banku. 2. Wpłaty mogą być dokonywane w wysokości wyższej, z zachowaniem wielokrotności kwoty minimalnej, jednak nie przekraczającej

9 maksymalnej kwoty comiesięcznych wpłat określonej w Komunikacie SK banku. 3. Wpłat należy dokonywać w każdym miesiącu, nie później niż do ostatniego dnia roboczego kończącego miesiąc W przypadku braku dokonywania wpłat przez okres kolejnych 3 miesięcy, SK bank ma prawo wypowiedzieć umowę rachunku terminowego wkładu systematycznego oszczędzania ze skutkiem natychmiastowym z uwzględnieniem postanowień SK bank może na wniosek właściciela książeczki kontynuować umowę, pod warunkiem uzupełnienia zaległych wpłat w terminie wyznaczonym przez SK bank. 61 Środki pieniężne stanowiące wkład rachunku terminowego wkładu systematycznego oszczędzania w czasie trwania okresu umownego podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej w wysokości jak dla rachunków terminowych standardowych Odsetki na rachunku terminowym wkładu systematycznego oszczędzania naliczane są od wysokości salda na koniec każdego dnia, a dopisywane do rachunku na koniec okresu umownego. 2. SK bank stawia odsetki do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego. 3. W następnym okresie umownym dopisane odsetki za poprzedni okres umowny podlegają kapitalizacji i oprocentowaniu. 4. Właściciel książeczki w następnym okresie umownym ma prawo jednorazowo podjąć w całości kwotę należnych odsetek za ostatni okres umowny. 5. Kwota odsetek podejmowanych w następnym okresie umownym jest oprocentowana od dnia ich kapitalizacji do dnia poprzedzającego wypłatę według stopy procentowej obowiązującej w tym okresie dla rachunków a vista. 6. Do obliczania odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku Po upływie okresu umownego oprócz odsetek SK bank wypłaca premię w następującej wysokości: 1) okres umowny 12 miesięcy 0,50 %, 2) okres umowny 24 miesiące 0,75 %, 3) okres umowny 36 miesięcy 1,00 %. 2. Premia wypłacana jest od kwoty środków: 1) zgromadzonych w okresie umownym, 2) zgromadzonych w poprzednich okresach umownych jednak maksymalnie od kwoty nie przekraczającej maksymalnej kwoty comiesięcznych wpłat określonej w Komunikacie SK banku, z wyłączeniem dopisanych odsetek. 3. Premia naliczana jest po upływie okresu umownego i może być podjęta w dowolnym okresie. SK bank stawia premię do dyspozycji na rachunku a vista technicznym. 64 Naruszenie warunków umowy powoduje naliczenie odsetek za faktyczną liczbę dni utrzymania rachunku terminowego wkładu systematycznego oszczędzania według stopy procentowej obowiązującej w tym okresie dla rachunków a vista. Rozdział 10. Postanowienia szczegółowe dotyczące rachunków terminowych rentierskich 65 Środki pieniężne stanowiące wkład rachunku terminowego rentierskiego w czasie trwania okresu umownego podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej SK bank nalicza rentę odsetkową na rachunku terminowym rentierskim od wysokości salda na koniec każdego dnia, a dopisuje do rachunku co miesiąc licząc od początku okresu umownego oraz na koniec okresu umownego. 2. SK bank stawia rentę odsetkową do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po upływie każdego kolejnego miesiąca liczonego od początku okresu umownego. 3. Renta odsetkowa podlega kapitalizacji oraz nie podlega oprocentowaniu i może być podjęta w dowolnym okresie. 4. Rentę odsetkową nie podjętą do końca pierwszego dnia kolejnego okresu umownego SK bank stawia do dyspozycji na rachunku a vista technicznym. 5. Do obliczania odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku Naruszenie warunków umowy powoduje naliczenie odsetek za faktyczną liczbę dni utrzymania rachunku terminowego rentierskiego według ½ stopy procentowej obowiązującej w tym okresie dla rachunków a vista. 2. W przypadku naruszenia umowy, gdy suma podjętych odsetek przekracza kwotę odsetek należnych od przedterminowo wypłacanego rachunku rentierskiego, wówczas o kwotę nadpłaconych odsetek pomniejsza się kapitał wkładu.

10 Rozdział 11. Postanowienia szczegółowe dotyczące rachunków terminowych sezonowych Rachunek terminowy sezonowy nie ma charakteru stałej oferty SK banku. 2. SK bank ma prawo (przed zawarciem umowy) do swobodnego kształtowania warunków oferty rachunku terminowego sezonowego w zakresie m.in.: 1) czasu trwania oferty, 2) wysokości oprocentowania, 3) okresów umownych, 4) możliwości odnowienia okresu umowy na kolejny taki sam lub zbliżony okres umowny, 5) terminu postawienia odsetek do dyspozycji. 3. Warunki oferty rachunku terminowego sezonowego SK bank określa w formie regulaminu W zależności od oferty SK banku rachunek terminowy sezonowy: 1) w trakcie trwania okresu umownego podlega oprocentowaniu według stopy procentowej: a) stałej, b) zmiennej. 2) po upływie okresu umownego: a) ulega automatycznemu odnowieniu na kolejny taki sam lub zbliżony okres umowny na zasadach obowiązujących w dniu odnowienia umowy, b) nie podlega oprocentowaniu i wraz z odsetkami może być podjęty w dowolnym okresie. 2. Odsetki na rachunku terminowym sezonowym naliczane są od wysokości salda na koniec każdego dnia, a dopisywane do rachunku: 1) zaliczkowo co trzy miesiące licząc od początku okresu umownego oraz na koniec okresu umownego, bez prawa podjęcia. Dopisane zaliczkowo odsetki nie podlegają oprocentowaniu lub, 2) na koniec okresu umownego. 3. W zależności od oferty SK banku po upływie okresu umownego dopisane odsetki od rachunku terminowego sezonowego za poprzedni okres umowny: 1) podlegają kapitalizacji i oprocentowaniu i mogą być podjęte w następnym okresie umownym, 2) podlegają kapitalizacji oraz nie podlegają oprocentowaniu i mogą być podjęte w dowolnym okresie. Rozdział 12. Rozwiązanie umowy Umowa może być wypowiedziana przez właściciela książeczki/bonu w każdej chwili. 2. Umowa może być wypowiedziana przez SK bank, w formie pisemnej z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, tylko z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się: 1) podanie przez właściciela książeczki/bonu nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy, 2) naruszenie przez właściciela książeczki/bonu warunków umowy, 3) wycofanie z oferty SK banku produktu lub usługi będących przedmiotem umowy, przy czym wycofanie to może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia rezygnacji z oferowania przez SK bank tego produktu lub usługi nowym klientom, o której właściciel książeczki / bonu informowany jest w odrębnej korespondencji, z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 1 miesiąc. 3. W przypadku posiadania przez właściciela książeczki / bonu rachunku terminowego umowa może być wypowiedziana przez SK bank w stosunku do tego rachunku z upływem bieżącego okresu umownego z zastrzeżeniem ust W przypadku rachunku terminowego wkładu systematycznego oszczędzania umowa może być wypowiedziana przez SK bank ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem postanowień W przypadku wypowiedzenia umowy przez SK bank, właściciel książeczek/bonów najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia winien złożyć dyspozycję dotyczącą środków pieniężnych pozostałych na rachunkach oszczędnościowych. 71 Umowa ulega rozwiązaniu po upływie dwóch lat od likwidacji ostatniego rachunku a vista potwierdzonego książeczką lub rachunku terminowego. 72 Umowa rachunku a vista potwierdzonego książeczką może ulec rozwiązaniu, jeżeli w ciągu jednego roku kalendarzowego nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, oprócz dopisywania odsetek i ich wypłat, a stan środków pieniężnych nie przekracza kwoty minimalnej określonej w Komunikacie SK banku. 73 Z chwilą rozwiązania umowy środki pieniężne zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych nie są oprocentowane od następnego dnia po okresie wypowiedzenia umowy. Rozdział 13. Postanowienia końcowe 74 Na uzasadniony wniosek placówki SK banku właściciel książeczki/bonu jest obowiązany przedłożyć książeczkę /bon do kontroli w placówce SK banku Pełnoletni właściciel książeczki/bonu może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z rachunku oszczędnościowego na rzecz innej

11 osoby fizycznej (cesja). Cesja obejmuje również odsetki należne do dnia cesji. 2. Przelew następuje w obecności pracownika placówki SK banku, właściciela książeczki/bonu lub jego pełnomocnika i osoby, na rzecz której następuje cesja wierzytelności. 3. Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z rachunku oszczędnościowego, którego właścicielem jest rezydent, na rzecz nierezydenta wymaga podania tytułu z jakiego dokonywany jest przelew. 4. Z chwilą dokonania przelewu wierzytelności wynikającej z rachunku oszczędnościowego tracą ważność udzielone pełnomocnictwa oraz złożona dyspozycja wkładem na wypadek śmierci Pełnoletni właściciel książeczki/bonu może polecić pisemnie SK bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku oszczędnościowego wskazanym przez siebie osobom, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe. 2. Odwołania lub zmiany dyspozycji, o której mowa w ust.1 właściciel książeczki/bonu może dokonać na piśmie w każdym czasie w placówce SK banku. 3. Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci następuje po przedłożeniu książeczki/ bonu, skróconego odpisu aktu zgonu właściciela książeczki/bonu, dokumentu tożsamości i nie może przekraczać kwoty określonej w ustawie Prawo bankowe SK bank zobowiązany jest wypłacić po śmierci właściciela książeczki/bonu z jego rachunku oszczędnościowego równowartość poniesionych kosztów pogrzebu w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w środowisku zmarłego. 2. Równowartość poniesionych kosztów pogrzebu wypłacana jest do wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym osobie, która przedłoży oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków oraz skrócony odpis aktu zgonu właściciela książeczki/bonu oraz dokument tożsamości W przypadku śmierci właściciela książeczki/bonu wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonywane są w następującej kolejności, wypłata z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu, 2) realizacji dyspozycji na wypadek śmierci, 3) dziedziczenia spadku, z uwzględnieniem postanowień ust Kwoty wypłat, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 nie wchodzą do spadku po właścicielu książeczki/ bonu. 3. Po śmierci właściciela książeczki/bonu, SK bank na wniosek organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, zobowiązany jest do wypłaty z rachunku oszczędnościowego kwoty wskazanej we wniosku, równej wpłatom dokonanym na rachunek przez organ wypłacający to świadczenie, które nie przysługiwały za okres po śmierci właściciela książeczki/bonu. 79 Właściciel książeczki/bonu i jego pełnomocnik zobowiązany jest zawiadomić SK bank, o zmianie nazwiska, imienia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, statusu dewizowego oraz dokumentu tożsamości i przedłożyć stosowne dokumenty SK bank zastrzega sobie prawo zmiany umowy, Regulaminu oraz Taryfy prowizji i opłat z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, bądź wydanie przez uprawnione organy rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, 2) zmianę funkcjonalności produktów lub usług bankowych oferowanych w SK banku niepowodującą dodatkowych zobowiązań po stronie właściciela książeczki/bonu, 3) zmiany w ofercie SK banku lub rezygnacja z prowadzenia niektórych produktów lub usług oferowanych w ramach zawartej z właścicielem książeczki/bonu umowy, 4) zmiany w systemie informatycznym banku. 2. O zakresie proponowanych zmian w umowie, Regulaminie oraz Taryfie prowizji i opłat SK bank zawiadamia pisemnie właściciela książeczki/bonu. Wraz z propozycją zmian w umowie, Regulaminie lub Taryfie prowizji i opłat, SK bank zawiadamia właściciela książeczki/bonu, iż: 1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w umowie, Regulaminie lub Taryfie prowizji i opłat, właściciel książeczki/ bonu nie głosi SK bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że właściciel książeczki/bonu wyraził na nie zgodę, 2) właściciel książeczki/bonu ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian w umowie, Regulaminie lub Taryfie prowizji i opłat, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, 3) w przypadku, gdy właściciel książeczki/bonu zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian w Regulaminie lub Taryfie prowizji i opłat, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 3. SK bank informuje właściciela książeczki/bonu o proponowanych zmianach w umowie, Regulaminie lub Taryfie prowizji i opłat, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.

12 4. Złożenie przez właściciela książeczki/bonu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powoduje rozwiązanie umowy rachunku: 1) a vista potwierdzonego książeczką w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu tego oświadczenia do placówki SK banku, 2) a vista technicznego z dniem upływu okresu umownego ostatniego rachunku terminowego, 3) terminowego z dniem upływu bieżącego okresu umownego dla każdego z prowadzonych rachunków terminowych Działalność SK banku podlega nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 2. Jeżeli w przekonaniu Klienta działanie SK banku narusza przepisy prawa, Klient ma prawo wnieść skargę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo do Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje o procedurze wnoszenia skarg do Komisji Nadzoru Finansowego znajdują się na stronie Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym w związku z wystawieniem książeczki/bonu i prowadzeniem do niej/niego rachunku oszczędnościowego jest Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, z siedzibą w Wołominie przy ul. Wąskiej SK bank zbiera dane osobowe w celu prawidłowej identyfikacji klienta. Podanie danych jest niezbędne do wykonania zawieranej (zawartej) umowy. 3. SK bank przekazuje dane klienta na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów art. 105 ustawy Prawo bankowe. 4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. 2. Językiem stosowanym w relacjach SK banku z klientem jest język polski. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków SK banku z klientem przed zawarciem umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie. 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

13 Załącznik do Regulaminu prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vista) w walucie krajowej dla osób fizycznych Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych Depozyty gromadzone w SK banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 711 z póżn.zm.), według następujących zasad: 1) Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: a) osoby fizyczne, b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe. 2) Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku. 3) Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). 4) W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości euro. 5) Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: a) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, b) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności SK banku. 6) Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów. 7) Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy Zawarcie umowy i wystawienie książeczki/bonu Gwarancje ustawowe Definicje Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. (według stanu na dzień 5 września 2013 r.) 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013)

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) 1. 1. Regulamin niniejszy zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia przez Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku elokata24

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez BS rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Obowiązuje od:15.01.2014 r. Zatwierdzony Uchwałą nr 4/01/14 Zarządu Regionalnej SKOK

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 50/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów INFORMACJA Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Warcie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków systematycznego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DYSKONTOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 30.08.2016 Zarządzenie Zarządcy Komisarycznego Nr: 20/K/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH Wyd. IX REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH Obowiązuje od dnia 25.10.2016r. Zatwierdzony Uchwałą Nr 1 z dnia 13.10.2016r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia r.

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia r. Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia 17.12.2011 r.) lp. opis zmiany przed zmianą po zmianie podstawa prawna i faktyczna

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Załącznik nr 3 do uchwały nr 12/04/17 Zarządu z dnia 28.04.2017 r. REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Spis treści: Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ZPZ nr A/59/2015

Załącznik do ZPZ nr A/59/2015 Załącznik do ZPZ nr A/59/2015 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH STANDARDOWYCH I RENTIERSKICH OPROCENTOWANYCH WEDŁUG ZMIENNYCH STAWEK OPROCENTOWANIA OBSŁUGIWANYCH PRZEZ BANK PEKAO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia r. Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 28.09.2016 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POTWIERDZONYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1 Regulamin obowiązuje od 09.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 7/2011 z dnia 12.01.2011 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r.

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r. . Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo