REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA KSIĘGOWEGO ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU e-porada KSIĘGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA KSIĘGOWEGO ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU e-porada KSIĘGOWA"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA KSIĘGOWEGO ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU e-porada KSIĘGOWA 1. Dysponentem serwisu jest PROXIMA BIURO RACHUNKOWE Dorota Polańska, ul. Ogrodowa 99a w Nowym Sączu, NIP: , określany dalej jako PROXIMA BIURO RACHUNKOWE. 2. Firma prowadzi działalność wydawniczą w sieci Internet połączoną z uboczną działalnością e-commerce, przede wszystkim w ramach serwisu Jeżeli działalność ta jest konkurencyjna w stosunku do działalności Klienta, Klient ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Firmę, aby PROXIMA BIURO RACHUNKOWE mogło dostosować swoje postępowanie do zasad etyki zawodowej. 1. Osoba korzystająca z serwisu zwana jest dalej Użytkownikiem, a Użytkownik korzystający z usług doradczych PROXIMA BIURO RACHUNKOWE zwany jest dalej Klientem. 2. Ilekroć mowa jest w niniejszym regulaminie o Serwisie, należy przez to rozumieć serwis internetowy w tym również opisany w ust.3 System Informatyczny. 3. Ilekroć mowa jest w niniejszym regulaminie o Systemie Informatycznym, należy przez to rozumieć dostępną w Serwisie aplikację bazodanową umożliwiającą kontakt pomiędzy Klientem a PROXIMA BIURO RACHUNKOWE, przechowującą, porządkującą i prezentującą informacje związane z usługami doradczymi świadczonymi przez Firmę. 1. Złożenie zlecenia (pytania) w Serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się przez Użytkownika do przestrzegania jego postanowień. 2. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Firmą bez potwierdzenia akceptacji niniejszego regulaminu oznacza, że do umowy pomiędzy Klientem a Doradcą zastosowanie znajdzie regulamin w brzmieniu ustalonym w chwili ostatniej akceptacji tego regulaminu przez Klienta. 1. Fakty i informacje poznane w trakcie świadczonej usługi oraz udzielone porady objęte są tajemnicą zawodową i znane są tylko i wyłącznie Klientowi oraz Firmie /8

2 2. Firma zapewnia poufność danych w Systemie Informatycznym przy wykorzystaniu szyfrowania SSL i zachęca Klientów do korespondencji wyłącznie w ramach Systemu Informatycznego. Firma nie zapewnia poufności danych przesyłanych przy użyciu poczty elektronicznej, nie odpowiada również za wykorzystanie poczty elektronicznej przez Klienta. 3. Podczas każdego wysłania formularza i każdej akcji w Systemie Informatycznym Firma może rejestrować czas zdarzenia, login oraz numer IP Użytkownika. Informacje te służą jedynie do wykonania umowy, tj. zabezpieczenia identyfikacji tożsamości użytkownika, ewentualnej identyfikacji osoby naruszającej zabezpieczenia Systemu Informatycznego, zabezpieczenia płatności, i nie są nikomu przekazywane ani też wykorzystywane w innych celach. 4. Firma pozyskuje dane osobowe Klienta wyłącznie w celu wykonania umowy. Dane te nie zostaną przekazane podmiotom trzecim w celach promocyjnych, reklamowych czy marketingowych. 1. Za pośrednictwem Serwisu każdy użytkownik może skorzystać z usług doradztwa księgowego oraz doradztwa prawnego świadczonych przez Firmę Świadczenie usług odbywa się w szczególności zgodnie zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002r. Nr 144 poz.1204 z późn. zm. 1. Udzielając porady Firma kieruje się dobrem Klienta, działając z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. 2. Dorota Polańska, właściciel PROXIMA BIURO RACHUNKOWE, jest wpisany przez Ministra Finansów na listę Certyfikowanych Księgowych pod numerem 27420/ Firma posiada ubezpieczenie cywilne (OC) od szkód powstałych z tytułu doradztwa podatkowego, a kwota gwarancyjna wynosi (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych za każde zdarzenie. Odpowiedzialność cywilna związana ze świadczeniem usługi doradczej wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest w każdym wypadku do sumy ubezpieczenia (kwoty gwarancyjnej) wynikającej z polisy OC. 1. Zlecenie usługi przez Klienta następuje poprzez wysłanie formularza zapytania albo e- maila Firma przed zawarciem umowy, może kontaktować się z Klientem w celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej usługi w celu jej faktycznego zakresu i obszaru oraz dokonania jej kalkulacji. 2/8

3 3. W żadnym przypadku Firma nie obciąży Klienta jakimikolwiek kosztami, których Klient wcześniej nie zaakceptował, nawet jeżeli Firma wykonała określoną pracę. 4. Doradca ma prawo odmówić wykonania usługi, w szczególności jeżeli jej udzielenie naruszyłoby niniejszy regulamin, obowiązujący porządek prawny lub zasady etyki zawodowej. 5. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia za określonym wynagrodzeniem oznacza zawarcie umowy na usługi doradztwa księgowego drogą elektroniczną w ramach serwisu. Klient i Firma zawierając w ten sposób umowę, akceptują warunki niniejszego regulaminu i zasad realizacji usługi w nim przyjętych. 8 Ze względu na intelektualny charakter usługi, po zawarciu umowy, odstąpienie od niej nie jest możliwe. Firma może jednak w każdym czasie wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron Firma dołoży starań, aby przyjąć (potwierdzić przyjęcie) albo odrzucić pytanie Klienta w terminie 24 godzin od chwili jego otrzymania, przy czym termin biegnie wyłącznie w godzinach dni roboczych (tzn. nie biegnie w niedziele, święta, soboty), z zastrzeżeniem ust Klient powinien przedstawić jasno, precyzyjnie i wyczerpująco stan faktyczny, którego dotyczyć ma usługa, a także udzielać rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez Doradcę pytania, jeżeli zajdzie potrzeba uściślenia informacji dotyczących stanu faktycznego. Dlatego informacje udzielone przez Klienta powinny być sformułowane w sposób konkretny i ścisły, co zapewni poprawną interpretację przepisów i sposobu ich zastosowania w sytuacji przedstawionej przez Klienta. W przypadku potrzeby uzyskania przez doradcę dodatkowych informacji od Klienta termin na przyjęcie lub odrzucenie zlecenia (ewentualnie na jego wykonanie w przypadku zaistnienia takiej sytuacji po przyjęciu zlecenia) biegnie od chwili uzyskania przez doradcę pełnego obrazu stanu faktycznego i prawnego w sprawie. 3. Firma udziela porad na podstawie przekazanych danych i nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego, złe sformułowanie problemu, pytania czy nie przedstawienie istotnych faktów w danej sprawie Klienta. 4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym Termin realizacji usług to następny po przyjęciu zlecenia dzień roboczy (godź. 23:59), przy czym termin biegnie wyłącznie w godzinach dni roboczych (tzn. nie biegnie w niedziele, święta, soboty). 3/8

4 2. Opinia ekspres to usługa o przyspieszonym terminie rozpoczęcia realizacji zlecenia, w ramach której Firma dąży do udzielenia odpowiedzi w ciągu 4 godzin od dnia przyjęcia zlecenia. 3. W przypadku, gdy zakres zlecenia Klienta uniemożliwia Firmie wykonanie zlecenia we wskazanym wyżej terminie, klient zostanie poinformowany o dłuższym terminie realizacji zlecenia przez powstaniem jakichkolwiek zobowiązań finansowych po jego stronie. W takim wypadku będzie miał prawo odstąpić od umowy bez żadnych zobowiązań finansowych. 4. W przypadku opinii ekspres Firma może nie być w stanie stwierdzić w chwili przyjmowania zlecenia, czy zakres zlecenia pozwoli na realizacje zlecenia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Firma nie dotrzyma terminu opinii ekspres, Klient ma prawo bez żadnych zobowiązań finansowych zrezygnować z usługi, lub też zmienić jej status na poradę standard oraz stosownie obniżyć cenę usługi. 7. Jeżeli Firma przekroczy termin realizacji porady o ponad 24 godziny, Klient będzie miał prawo zrezygnować z zamówionej porady bez żadnych obciążeń finansowych, może też podtrzymać zlecenie za zniżką 10% za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny, w sumie nie więcej niż 50%. 8. Postanowienia ust.6-7 nie mają zastosowania w przypadku, gdy Klient nie dostarczył niezwłocznie informacji niezbędnych do wykonania porady lub nie dokonał innych czynności, od których udzielenie porady zależało. Klient może jednak zrezygnować z usługi w takim przypadku niezwłocznie po otrzymaniu od Firmy pierwszej wiadomości, z której wynikać może opóźnienie w udzieleniu porady. 1. Efektem wykonanej usługi jest opinia (odpowiedź) Firmy (egzemplarz porady) udostępniona Klientowi w Systemie Informatycznym. 2. Za dodatkowym wynagrodzeniem Klient może uzyskać opinię w formie pisemnej na papierze firmowym Firmy. Firma może uznać, iż taka dodatkowa usługa zostanie uwzględniona w cenie porady Klient uiszcza wynagrodzenie na rachunek bankowy Kancelarii niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty wysłania przez Doradcę treści porady pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta, bez względu na to, czy Klient mógł zapoznać się z treścią porady czy też w ogóle z jej treścią faktycznie się zapoznał, pod warunkiem wystawienia przez Firmę faktury VAT zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Za poradę płaci wyłącznie klient zadowolony z usług Firmy, co oznacza, iż Klient niezadowolony może odstąpić od zapłaty za usługi Firmy pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska odnośnie oceny usług Firmy pod warunkiem, że uzasadnienie to znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym. Niezadowolenie z 4/8

5 niekorzystnego stanu prawnego (prawo niekorzystne dla Klienta) nie stanowi podstawy do odstąpienia od zapłaty. 3. Klient wyraża zgodę na wystawienie i doręczenie faktury w formie elektronicznej. 4. Zapłata następuje wyłącznie po wystawieniu przez Firmę faktury VAT, poprzez przekazanie należności 1) przelewem na konto bankowe Firmy (Bank Millennium), 2) poprzez system Paypal, 3) poprzez bezpieczne przelewy Internetowe za pośrednictwem Przelewy24.pl (DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, Poznań) lub 4) kartą płatniczą za pośrednictwem PayPro S.A. (ul. Kanclerska 15, Poznań). 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania konta bankowego Firmy, rachunku rozliczeniowego Przelewy24.pl, PayPro S.A., lub rachunku PayPal Firmy. 6. W terminie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach Firma wystawi fakturę VAT dla Klienta z tytułu świadczonych usług. W zakresie terminu wystawienia faktury przyjmuje się, że klient i doradca zawierają umowę o stałe świadczenie usług w zakresie doradztwa księgowego. Umowę taką klient może rozwiązać w każdym czasie poprzez złożenia oświadczenia pocztą elektroniczną czy w inny sposób - wyraźnie. W sytuacji gdy Klient korzystając uprzednio z usług Firmy nie uregulował w terminie należności za usługi Firmy, Firma może powstrzymać się z wykonaniem usługi do czasu otrzymania zapłaty przy każdym zleceniu tego Klienta. 7. Ceny za usługi określone w Serwisie stanowią kwotę należną do zapłaty za usługę i zawierają podatek VAT jeżeli dana kwota podlega opodatkowaniu. W przypadku, gdy w danej sytuacji usługa nie podlega opodatkowaniu VAT, określona w Serwisie czy wynegocjowania cena nie podlega korekcie o wartość podatku Klient w terminie 7 dni od momentu udostępnienia mu treści porady ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu jakości i sposobu jej wykonania. Ograniczony termin nie umniejsza w żadnej mierze roszczeń Klienta, a jedynie jego upływ uniemożliwia załatwienie sprawy w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Reklamacja pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, którą należy przesłać na adres Firmy, identyfikując usługę oraz podając treść reklamacji. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Firmę w terminie 14 dni roboczych od wpływu reklamacji. 5/8

6 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Firma w razie potrzeby dokonuje przede wszystkim stosownych uzupełnień treści porady. 5. W przypadkach zwrotu wynagrodzenia za wykonaną usługę doradczą, jeżeli Firma przekazała Klientowi fakturę VAT, Firma wystawi w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji fakturę korygującą, oraz dokona zwrotu ceny za poradę niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przez Klienta faktury korygującej zgodnie z odrębnymi przepisami. 6. Zasady reklamacji określone w ust.1-5 nie umniejszają w żaden sposób uprawnień Użytkownika określonych w obowiązujących przepisach prawa Klient nie nabywa praw autorskich do treści otrzymanej porady, może ją jednak wykorzystywać w sposób zgodny z przeznaczeniem, drukując do celów własnych, czy przekazując swoim księgowym, doradcom, pracownikom, urzędom we własnych sprawach, których porada Firmy dotyczy. Klient składając zlecenie udzielenia porady może zastrzec zakaz publikacji treści porady. W braku takiego zastrzeżenia porada będzie mogła zostać opublikowana przez Firmę, jednak po usunięciu danych pozwalających na identyfikację Klienta oraz po usunięciu informacji o charakterze tajemnicy technologicznej czy podobnej, pozwalające na skopiowanie poufnych receptur czy oryginalnego modelu biznesowego. Klient podając takie informacje i nie zastrzegając zakazu ich publikacji zrzeka się praw do jakiegokolwiek odszkodowania w związku z ujawnieniem tych informacji w wyniku zastosowania przez Firmę błędnej oceny informacji przekazanych przez Klienta. 2. System Informatyczny przeznaczony jest do zapoznania się przez Użytkownika z jego zawartością bez prawa do dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek modyfikacji poza modyfikacjami dopuszczonymi przez funkcjonalności Systemu Informatycznego. 3. System Informatyczny oraz objęte nim informacje podlegają ochronie prawnej jako przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych oraz jako baza danych. System Informatyczny przeznaczony jest do skorzystania z niego przez Użytkownika bezpośrednio w trakcie połączenia się z serwerami obsługującymi Serwis. Każdy inny sposób korzystania z zawartości Serwisu czy Systemu Informatycznego, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, odpłatnie lub nieodpłatnie, jest zabronione. Firma dopuszcza zapisanie przez użytkownika stron serwisu na komputerze użytkownika, oraz dokonanie wydruku w odniesieniu do stron prezentujących zlecenia i porady Użytkownika. 4. Naruszenie praw autorskich Firmy w jakimkolwiek zakresie skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia przez naruszającego kary za bezumowne korzystanie z utworów w wysokości 1 (słownie: jeden) złoty za każdy znak publikacji, co do której nastąpiło naruszenie praw autorskich Kancelarii (włączając w to spacje, znaki przestankowe, litery, cyfry i znaki specjalne). Jeżeli naruszenie praw autorskich Firmy następuje na wielu polach eksploatacji, kara należna jest Firmy za każde pole eksploatacji oddzielnie. 15 6/8

7 1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej, a w szczególności przerwami w działaniu sieci Internet. 2. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu świadczonej usługi innej, niż wynikającej z udzielenia błędnej porady, w granicach określonych przepisami prawa i niniejszym regulaminem. 3. Firma odpowiada cywilnie za szkodę spowodowaną udzieleniem błędnej porady w granicach określonych niniejszym regulaminem. 4. Odpowiedzialność jest jednak wykluczona, jeżeli błędne okazało się zaprezentowane przez doradcę stanowisko organów podatkowych albo sądów, na których oparto odpowiedź, lub też gdy stanowisko to uległo następnie zmianie, lub gdy zmianie uległa linia orzecznictwa czy interpretacji. 5. Jakakolwiek odpowiedzialność Firmy i jest również wykluczona, jeżeli którakolwiek z informacji podanych przez Klienta była lub jest lub okazała się lub okaże się nieprawdziwa, błędna albo nieprecyzyjna. 6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami w razie żądania odszkodowania, Klient zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić Firmy wszelkie dokumenty pozwalające na ustalanie rozmiaru szkody pod rygorem utraty prawa do odszkodowania. 7. W przypadku Klientów nie będących konsumentami łączna suma ewentualnych odszkodowań, odsetek, zwrotu poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń itp. wydatków ograniczona jest do zł, natomiast ewentualne odszkodowanie z tytułu błędnego funkcjonowania serwisu ograniczone jest do wysokości rzeczywistej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści i jest ograniczone do równowartości wynagrodzenia brutto ustalonego dla danej usługi Korzystanie z usług za pośrednictwem Systemu Informatycznego wymaga posiadania przeglądarki internetowej FireFox, Opera, Safari, Chrome lub IE w wersji nie starszej niż z roku 2010, z ustawieniem pozwalającym na wykorzystanie przez System Informatyczny cookies (ciasteczek), a także adresu poczty elektronicznej służącego do komunikacji z Firmą. 2. Firma zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Systemu Informatycznego drogą elektroniczną, takich jak wirusy komputerowe, programy szpiegowskie czy niezgodne z prawem działania osób trzecich Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące doradztwa podatkowego stosować należy również w odniesieniu do usług doradztwa prawnego, ekonomicznego, finansowego, świadczonego przez Firmę. 7/8

8 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia sprzeczne z art.384 i nast. Kodeksu cywilnego nie maja zastosowania w stosunku do umów zawartych z konsumentami. 3. Dla sporów pomiędzy Klientami nie będącymi konsumentami a Firmą właściwy jest sąd siedziby Firmy. 4. Nieważność czy bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałej części regulaminu. 5. Prawem właściwym dla stosunków prawnych istniejących pomiędzy Firmą a użytkownikami czy Klientami jest prawo polskie. 6. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przyszłości. Zmiany dokonywane są przez Firmę poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. W odniesieniu do umów zawartych przed zmianą regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu z chwili przesłania zapytania, chyba że Klient zechce zastosować się do nowej treści regulaminu. 7. Regulamin w brzmieniu niniejszym obowiązuje od r. 8/8

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny do dnia 24.12.2014) 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Barczyka prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski s.c. z siedzibą w Dębowcu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CRAFTBOX Jolanta

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Direct Language Hub - www.dlhub.eu

Direct Language Hub - www.dlhub.eu Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną str. 1 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Estetica Iwona Michalak z siedzibą w Piasecznie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Krzysztofa Grzegorczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez Body World Jakub Mucha z siedzibą w Przytkowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca do dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Graczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Novella Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Mariusza Maciągę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mariusz

Bardziej szczegółowo