PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ. dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie. w roku szkolnym 2013/2014.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ. dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie. w roku szkolnym 2013/2014."

Transkrypt

1 PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie w roku szkolnym 2013/2014 Wstęp We współczesnych czasach, gdy świat nastawiony jest na odnoszenie sukcesu, zdarza się, że zatracamy wartości, które czynią nas wrażliwymi, uczciwymi ludźmi. Tworzy się społeczeństwo znerwicowane, zestresowane, nie zauważa piękna otaczającego nas świata. Dlatego jednym z głównych zadań nauczyciela powinno być przygotowanie takiego podłoża, które owocowałoby w przyszłości. Moim zdaniem zajęcia plastyczne to jedna z podstawowych form ekspresji twórczej szczególnie w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Ćwiczenia plastyczne rozwijają zasób doświadczeń dzieci z zakresu wiedzy o sztuce, wzmacniają sprawność manualną oraz pozwalają im rozwijać się w pełni i utrzymać stan równowagi psychicznej. Dlatego warto dać dzieciom szansę, poświęcić im czas organizując zajęcia plastyczne. Zadaniem tego programu jest: Rozwój twórczości plastycznej dziecka. Rozwój sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo motorycznej. Rozwój zdolności intelektualnych. Rozwój emocjonalny. Rozwój i kształcenie przeżyć estetycznych. Kształcenie wrażliwości i wyobraźni. Rozwój samodzielności, otwartości i odpowiedzialności w podejmowaniu działań. Rozwój postaw samorealizacji i tolerancji. Cele edukacyjne programu Cele ogólne: Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych. Rozwijanie swojej pomysłowości i oryginalności podczas wykonywania prac. Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni dziecka. Poznanie różnorodnych materiałów służących do modelowania kompozycji przestrzennych i płaskich. 1 S t r o n a

2 Zapoznanie z różnymi technikami. Cele szczegółowe: Zapoznanie się z następującą techniką plastyczną: sztukateria (odlewanie figur z gipsu). Rozróżnianie materiałów, które można zastosować do modelowania kompozycji świątecznych. Przygotowanie warsztatu pracy do działalności plastycznej. Sposoby realizacji celów: Założone cele będą realizowane poprzez: 1. Obserwację i doświadczenie Poszerzenie wiedzy oraz sprawności percepcyjnej poprzez obserwację: a) Dopasowanie prawidłowej formy stosowania narzędzi i materiałów oraz wprowadzenie nowych technik plastycznych. 2. Rodzaje działalności plastycznej: Malowanie, rzeźbienie (formowanie, lepienie), wykonanie kompozycji dekoracyjnych. a) Wyrażanie i ilustrowanie -Tworzenie kompozycji o tematyce bożonarodzeniowej. b) Kształtowanie: - Projektowanie i wykonanie płaskich form użytkowych na kiermasz bożonarodzeniowy. Techniki i materiały: gips, makaron, masa solna, bibuła, krepina, masa Papierowa, koraliki, materiały przyrodnicze itp. Sposoby osiągania celów: Zadania i treści tematyczne będą realizowane w całym procesie kształcenia. Stopień trudności będzie stopniowo wyższy, ale zawsze dostosowany do poziomu i możliwości uczniów. W celu zdobywania przez uczniów doświadczeń stosowane będą techniki z dziedziny sztuk plastycznych, jakim jest rzeźbiarstwo: - Modelowanie i lepienie: z gipsu, masy solnej, masy papierowej. Formy pracy - Praca indywidualna - Praca grupowa Przykładowe metody pracy Metody oglądowe np.: pokaz, obserwacja. Metody praktyczne np..: praktyczne działanie wykonanie kompozycji świątecznych 2 S t r o n a

3 Realizacja programu będzie się opierać na: Przygotowanie wspólnych zajęć dzieci, wychowawcy, rodzice. Zorganizowaniu własnego kiermaszu bożonarodzeniowego. Oczekiwane efekt pracy uczniów: Potrafi w różnorodnych formach plastycznych przedstawić symbole związane z Bożym Narodzeniem. Opracować i dążyć do pomyślnego ukończenia własnego projektu. Stosować poznane techniki, poszukiwać nowych rozwiązań. Oceniać właściwie pracę swoją i innych. Realizację programu w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014. Zajęcia odbywać się będą, co tydzień po 3-4 godziny w okresie przedświątecznym (listopad grudzień). Ewaluacja: Program zakłada osiąganie przez dzieci umiejętności twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy. Każde dziecko będzie miało możliwości, aby osiągnąć sukces gdyż zadania będą stawiane wielopoziomowo. Ewaluacja zostanie przeprowadzona na koniec zajęć i obejmie ona: - ankietę skierowaną do uczestników zajęć, - kiermasz bożonarodzeniowy. Opracowała Anna Kufera Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie 3 S t r o n a

4 INNOWACJA PEDAGOGICZNA - wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI AUTOR: mgr Anna Kufera WSTĘP Bazując na moim doświadczeniu zawodowym w pracy z dziećmi zauważyłam przejawianą przez uczniów chęć do wykonywania wszelkich prac plastycznych. Jest to element pracy, który narzuca pewną swobodę interpretacji, rozwija wyobraźnię i kreatywność- aspekty tak bardzo dominujące we wczesnym etapie nauczania. Wzbogacając proces nauczania o zagadnienia plastyczne zapewniamy klimat swobody i artyzmu, odchodzimy od schematu utartych zajęć opartych na wprowadzaniu i utrwalaniu słówek i struktur gramatycznych. Nie każdy uczeń ma zdolności językowe i nauka języka obcego może być dla niego stresująca. Prace plastyczne będą więc formą odreagowania i wykazania się. 4 S t r o n a

5 Analizując program, który realizuję (nr programu DKOS /07 według Marioli Boguckiej) zwróciłam uwagę na rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera. Wśród wymienionych i rozwijanych w programie były: inteligencją językowa, logiczno-matematyczna, kinestetyczna, muzyczna, przestrzenno-wzrokowa, interpersonalna i przyrodnicza. Autorzy pominęli inteligencję artystyczną - stąd mój wybór, by się na niej skoncentrować i wprowadzić ten aspekt do scenariuszy zajęć. CELE OGÓLNE 1.Główny cel programu to wprowadzenie nowego słownictwa z wykorzystaniem technik plastycznych 2.Priorytetem jest zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów do poznawania i zapamiętywania nowego materiału 3.Likwidacja barier komunikacyjnych 4.Rozwijanie wrażliwości artystycznej i dbałość o estetykę CELE SZCZEGÓŁOWE 1.Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie 2. Nauka tworzenia i wykorzystania map mentalnych 3.Umiejętność wykorzystania ogólnie dostępnych materiałów do tworzenia prac plastycznych 4.Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 5.Przygotowanie uczniów do konkursów językowych 6.Wykorzystanie możliwości uczniów do samodzielnego tworzenia pomocy dydaktycznych 7.Propagowanie zdrowego stylu życia 8.Propagowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami w Anglii 9.Propagowanie wartości rodzinnych ZASADY INNOWACJI Ideą, która przyświeca temu programowi jest wykorzystanie zmysłów plastycznych, zdolności językowych i wyobraźni uczniów. Realizując tą innowację pragnę rozwijać u dzieci całą gamę kompetencji ogólnych jak: wiedza, umiejętności, uwarunkowania osobowościowe i umiejętności zdobywania i przyswajania wiedzy. Zmysły decydują o tym w jaki sposób nowy materiał dociera do ucznia i które jego elementy pozostają w jego pamięci. To czy uczeń jest wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem ma ogromny wpływ na jego proces uczenia się i odbierania rzeczywistości. Umiejętności nabyte są w procesie nauczania i uczenia się. Decydują one o zdolności kategoryzowania i utrwalania poznanego materiału. Wyobraźnia dzieci to rzecz nieograniczona i nie zawsze w pełni wykorzystywana w procesie nauczania. Uważam, że pracując z małymi dziećmi trzeba jak najbardziej angażować ich w proces nauczania. Nauczyciel winien pełnić rolę inicjatora zabaw i koordynatora. To czyni lekcję ciekawą i atrakcyjną dla uczniów. Mam nadzieję, że efekty pracy uczniów będą zaskakujące i godne podziwu. 5 S t r o n a

6 Metody, i techniki pracy, które zaproponowałam, mogą być użyte do wprowadzania, utrwalania i testowania nowego materiału. Nauka tworzenia map mentalnych ułatwia i urozmaica proces myślenia i absorbowania wiedzy. Zadania są różnorodne i dopasowane do zakresu wprowadzonego materiału i wieku uczniów. Pozwalają one uczniom na wyjście z ławek, wprowadzają element ruchu oraz, jakże istotny, kontaktu z rówieśnikami i integracji z grupą. Kolejnym istotnym aspektem tego programu jest wykorzystanie możliwości uczniów do tworzenia przez nich pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać na lekcji i w czasie konkursów językowych. TECHNIKI PRACY W celu uzyskania założonych celów planowane są następujące techniki i metody pracy Projekt uczniowie samodzielnie rozdzielają między sobą zadania, wykorzystując swe umiejętności i uzdolnienia, uczą się pozyskiwać potrzebne informacje Elementy teatralne - przygotowanie pokazu mody, teatrzyk kukiełkowy, naśladowanie czynności Gra typu MEMORY (zapamiętywanie szczegółów i wyodrębnienie zaistniałych zmian jako trening pamięci, który zaowocuje w późniejszej nauce słówek) Tworzenie map mentalnych Techniki plastyczne tj. rysowanie, malowanie, wycinanie, tworzenie figur przestrzennych i.t.p) Gry typu odd one out (odnajdywanie i eliminacja elementu nie pasującego do reszty) Ćwiczenia komunikacyjne (krótkie dialogi, mające na celu uzyskanie konkretnej informacji) Tworzenie krzyżówek Tworzenie drzew genealogicznych Tworzenie gier planszowych TREŚCI Obejmują zakres słownictwa objęty podstawą programową dla klas I III, ujęty w podręcznikach Footprints I, II i III i będący w korelacji z ogólnym programem nauczania w pierwszym etapie kształcenia, zgodnym z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego FORMY PRACY - praca indywidualna - praca w parach - praca grupowa 6 S t r o n a

7 WARUKI WPROWADZENIA INNOWACJI Osiągnięcie założonych celów nie wymaga zmian organizacyjnych szkoły. Założenia innowacyjne mogą być skierowane do uczniów, którzy uczyli się języka angielskiego w przedszkolu i do tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z tym językiem. Realizacja zadań nie wymaga dużych nakładów finansowych i jest o tyle łatwa, że wszelkie pomoce naukowe typu: kartony, kredki, farby itp. są zwykle na wyposażeniu klas lekcyjnych a wszelkie inne materiały nie są drogie i są łatwo dostępne. EWALUACJA Badanie efektów zakładanych zmian nastąpi pod koniec roku szkolnego W czasie realizacji programu przeprowadzony będzie cykl zajęć dydaktycznych zakończony prezentacją prac uczniów w postaci gazetek klasowych, testami kompetencji w klasach I III oraz konkursami języka angielskiego. Uczniowie wyrażą swoje opinie o stworzonych pracach przyznając im punkty od 1 do 3. Atrakcyjność zajęć ocenią wręczając nauczycielowi uśmiechnięte lub smutne buźki. Nauczyciel podsumuje i spisze wyniki ewaluacji. Badania osiągnięć uczniów dokona nauczyciel języka angielskiego a stopień atrakcyjności zajęć sami uczniowie. Niektóre zajęcia będą hospitowane przez Dyrekcję szkoły, a niektóre będą maiły formę zajęć koleżeńskich. Osiągnięte rezultaty i wyniki nauczania zostaną przedstawione rodzicom i ogółowi Rady Pedagogicznej. SPODZIEWANE EFEKTY Po zakończeniu cyklu zajęć -uczeń doskonale zna wprowadzone słownictwo -uczeń ma rozwinięte zdolności plastyczne rysowanie, wycinanie i tworzenie przestrzennych prac, kolorowanie -uczeń zna i umie pracować metodą projektu -uczeń umie pracować metodą map mentalnych kojarzyć i wykorzystywać zasoby swej wiedzy -uczeń umie współpracować w parach i grupach -satysfakcja ucznia i duma z efektów prac -uczeń nie ma barier w użyciu języka angielskiego i jest aktywny na zajęciach -uczeń stosuje różne metody pozyskiwania informacji i materiałów do prac plastycznych -uczeń zna tradycje związane z obchodami świąt w Anglii -uczeń ma rozwinięte zdolności plastyczne i poczucie estetyki 7 S t r o n a

8 ZAŁĄCZNIK 1 DZIAŁANIA L.p TEMAT DZIAŁANIA EFEKT 1. Poznajemy Plakaty części ciała 2. Poznajemy nazwy zwierząt. Uczniowie piszą nazwy części twarzy i ciała w języku angielskim i ozdabiają je elementami symbolizującymi daną część ciała.(klasa I, II, III) Uczniowie przynoszą plakaty swoich idoli lub innych znanych osób, tną je w poziome paski lub w formie puzzli, a następnie opisując w języku angielskim daną postać proszą kolegę aby złożył pocięte kawałki w całość. (klasa II i III). Uczniowie rysują po kolei kawałki postaci zgodnie z zaleceniem kolegi, następnie zaginają kartkę i podają ją kolejnej osobie. Uczeń, który zakończył swój fragment rysunku, określa kolor i cechę następnego fragmentu postaci. W ten sposób kilka uczniów tworzy wspólnie rysunek postaci.(klasa II i III) Tworzenie mapy mentalnej Człowiek części twarzy części ciała ubrania noszone na poszczególnych częściach ciała.(klasa II i III) Dzieci po zapoznaniu się z nazwami zwierząt w języku angielskim, tworzą albumy z rysunkami poznanych zwierzaków. (klasa I) Uczniowie wykorzystując tekturowe opakowania np. po Prace uczniów Rysunki grupy uczniów Mapa mentalna. Albumy zwierząt narysowane przez uczniów. Makieta ZOO. 8 S t r o n a

9 3. Poznajemy kolory i figury geometryczne. 4. Poznajemy nazwy produktów do jedzenia i picia. 5. Poznajemy słownictwo związane z domem. herbatach, tworzą plan ZOO i ustawiają na nim klatki z rysunkami i nazwami poznanych zwierząt. Pudełka są obklejone a na nich narysowane są zwierzęta. (klasa II i III) Projekt SPRING na zielonym kartonie formatu A2 dzieci rysują łąkę i las. Nauczyciel wiesza karton na tablicy,a następnie magnesami przyczepiamy kartoniki przedstawiające poznane owady. Pracę wykorzystujemy do gry typu MEMORY. Jedna osoba wychodzi z klasy. Uczniowie albo zdejmują z planszy jednego owada, albo zmieniają jego położenie. W ten sposób ćwiczymy nie tylko poznane nazwy owadów, ale również konstrukcję there is/tere are i określniki miejsca.(klasa III) Uczniowie indywidualnie tworzą rysunki robotów, wykorzystując tylko poznane kolory i figury geometryczne. (klasa I i II) Dyskusja na temat zdrowego jedzenia. Uczniowie tworzą obrazkowe menu z wykorzystaniem ulotek reklamowych.(klasa II i III) Uczniowie wycinają z brystolu czapki kucharskie a na nich naklejają swoje ulubione i zdrowe produkty spożywcze. Uczeń rysuje fragment mebla lub sprzętu domowego, druga osoba musi zgadnąć o jaką rzecz chodzi, nazwać ją i dorysować drugą jej część. (Klasa III) Projekt grupowy rysunek Prace uczniów. Obrazkowe menu. Czapki kucharskie. Rysunki uczniów. 9 S t r o n a

10 6. Poznajemy nazwy ubrań. 7. Moje ulubione zabawki. Na kartonie A3 uczniowie rysują plan domu, z uwzględnieniem podziału na pokoje. Następnie magnesami przyczepiają kartoniki ze sprzętem domowym. Pracę ta wykorzystujemy do gry typu MEMORY - jeden element znika lub zmienia swoje miejsce.(klasa II i III) Tworzenie mapy mentalnej ( dom- pokoje- sprzęt domowy) Uczniowie wycinają postacie chłopca i dziewczynki oraz szablony ubranek, kolorują je zgodnie z zaleceniami nauczyciela, wycinają je a następnie ubierają papierowe laleczki w podaną część garderoby.(klasa I) Uczniowie przygotowują i prezentują pokaz mody. Każda grupa opisuje strój modela lub modelki.(klasa II i III). Nauczyciel przygotowuje rysunek drzewa i schemat liścia dla każdego ucznia. Na kartce z listkiem uczniowie rysują swoje zabawki i doczepiają na drzewo. W ten sposób powstaje THE TREE OF: I HAVE.. (klasa I) Uczniowie w grupach tworzą obrazkową krzyżówkę z nazwami zabawek w języku angielskim (klasa II) 8. Moja rodzina. Rozmowa o więzach i wartościach rodzinnych Uczniowie rysują drzewo genealogicznego(klasa II i III) Uczniowie rysują swoją rodzinę Schemat domu z rozmieszczonymi w nim meblami. Mapa mentalna stworzona przez uczniów. Poubierane szablony papierowych lalek. Pokaz mody. THE TREE OF : I HAVE.. Krzyżówka. Drzewa genealogiczne Portrety rodzinne 10 S t r o n a

11 i ozdabiają rysunek ramką.(klasa I) 9. Mój dzień. Uczniowie tworzą kukiełki i w formie teatrzyku opowiadają o swoim dniu, wykorzystując poznane czasowniki w języku angielskim.(klasa III) W grupach uczniowie rysują na kartkach formatu A5 scenki z dnia codziennego. Następnie układają je po kolei, niczym kadry z filmu i zawieszają je na ścianie. Każda grupa opowiada o dniu swego bohatera. (klasa III) 10. Poznajemy podstawowe czasowniki w języku angielskim. 11. Poznajemy zwyczaje świąteczne w Anglii. Każdy uczeń otrzymuje schemat kwiatka z płatkami. W płatki wpisuje w języku angielskim te czynności, które potrafi wykonać. Następnie umieszczamy kwiatki na dużym zielonym kartonie i tworzymy GARDEN OF :I CAN (klasa III) Halloween nauczyciel opowiada o tradycjach związanych z tym świętem. Uczniowie przygotowują maski (potwór, czarodziej, wróżka).(klasa I, II i III) Christmas nauczyciel opowiada uczniom o tradycjach Bożego Narodzenia w Anglii. Uczniowie robią kartki świąteczne i rozdają je nauczycielom.(klasa I, II i III) Uczniowie zapoznają się ze zwyczajami wielkanocnymi w Anglii. Indywidualnie wykonują ozdoby symbolizujące Wielkanoc. ( klasa I, II i III ) Teatrzyk kukiełkowy. Kadry filmowe ułożone w historyjkę. Garden of : I can Maski przygotowane przez uczniów. Kartki świąteczne. Prace plastyczne uczniów. 11 S t r o n a

12 12. Poznajemy określniki miejsca. 13. Ćwiczymy proste dialogi w języku angielskim. 14. Podsumowujemy wiadomości. Projekt FUNNY PICTURES. Polega on na wspólnym tworzeniu pracy plastycznej. Każdy z uczniów daje polecenie w języku angielskim gdzie i co ma być narysowane: np. a cat under the table, a book on the cat (klasa II i III) Uczniowie rysują w parach krótkie scenki komiksowe, a następnie uzupełniają chmurki krótkimi dialogami w języku angielskim.(klasa III) Na kartonie uczniowie tworzą grę planszową. Celem gry jest nazwanie wszystkich przedmiotów i czynności w języku angielskim, które znajdują się na poszczególnych polach planszy rekwizyty : plansza, pionki i kostka. (klasa II i III) Tworzenie mapy mentalnej MY WORLD _ ja ubraniajedzenie-rodzina(klasa I, II i III) Projekt FUNNY PICTURES Komiksy stworzone przez uczniów. Gra planszowa stworzona przez uczniów. Mapa mentalna DOWODY PRACY Prace uczniów Zdjęcia Konspekty zajęć Plan konkursu języka angielskiego Wyniki testów kompetencji MATERIAŁY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Komputer Farby, kredki, pastele, klej, nożyczki, kartony Magnesy Plakaty z czasopism 12 S t r o n a

13 ZAŁĄCZNIK 2 Przykładowe scenariusze zajęć. Prowadząca: Anna Kufera Klasa I Podręcznik: Footprints1 Konspekt lekcji języka angielskiego Temat: Wprowadzenie nazw figur geometrycznych Cele ogólne: wprowadzenie nowego słownictwa z wykorzystaniem technik plastycznych Cele operacyjne:- uczeń przypomina sobie nazwy kolorów uczeń rozpoznaje figury geometryczne uczeń słucha tekst ze zrozumieniem uczeń tworzą rysunki robotów wykorzystując tylko poznane figury geometryczne i nadają im imiona Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych Formy pracy: praca w parach, praca w grupach i praca indywidualna Środki dydaktyczne: magnetofon, tablica, kartki papieru i kredki Przebieg lekcji: 1.Powitanie klasy 2.Przypomnienie poznanych kolorów wykorzystując barwy z otaczającej rzeczywistości 3.Nauczyciel rysuje na tablicy kwadrat, koło, prostokąt i trójkąt i sprawdza czy uczniowie potrafią nazwać te figury w języku polskim 4.Nauczyciel nazywa figury po angielsku a uczniowie powtarzają 5.Klasa dzielona jest na 4 grupy, każda grupa staje w klasie przy przedmiocie o kształcie wprowadzonych figur. 6. Uczniowie wracają do ławek a nauczyciel rysuje w powietrzu figury geometryczne a uczniowie nazywają je po angielsku. 7. Nauczyciel puszcza nagranie, uczniowie słuchając ćwiczą wymowę i kolorują według wskazań poznane figury geometryczne. 8. Sprawdzenie ćwiczenia nauczyciel podaje numer rysunku uczeń określa jego kształt i barwę 9. Patrząc na rysunek w książce uczniowie zliczają w parach figury geometryczne. 13 S t r o n a

14 10. Uczniowie tworzą rysunki robotów wykorzystując tylko figury geometryczne, kolorują je a następnie nadają im imiona. 11.Uczniowie w parach przedstawiają swoje roboty używając zwrotu; Hello, my name is 12.Wystawa prac uczniów 13. Uczniowie oceniają prace przyznając im punkty od 1 do 3 14.Uczniowie oceniają atrakcyjność zajęć wręczając nauczycielowi kartki z uśmiechniętą lub smutną buzią 15. Podsumowanie lekcji i pożegnanie uczniów Konspekt lekcji języka angielskiego Prowadząca: Anna Kufera Klasa II Podręcznik: Footprints1 Temat: Wprowadzenie nazw pokoi i sprzętu domowego Cele ogólne: wprowadzenie nowego słownictwa z uwzględnieniem uzdolnień plastycznych uczniów Cele operacyjne:- uczeń przypomina sobie nazwy pokoi i rzeczy znajdujących się w nim poznanych w klasie 1 uczeń ćwiczy wymowę poznanego materiału leksykalnego uczeń słucha tekst ze zrozumieniem uczniowie czytają tekst w języku angielskim z podziałem na role uczeń patrząc na obrazek zapamiętuje szczegóły i opisuje z pamięci przedstawione sytuacje. uczeń tworzą rysunki plan domu z uwzględnieniem podziału na pokoje i umieszczają na nim wcześniej przygotowane przedmioty sprzętu domowego uczniowie ćwiczą pamięć wykonując ćwiczenie polegające na zapamiętywaniu ułożenia sprzętów domowych w pokojach Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych Formy pracy: praca w parach, praca w grupach i praca indywidualna Środki dydaktyczne: magnetofon, tablica, plansze rysunkowe, kartki papieru i kredki, przygotowane wcześniej modele mebli 14 S t r o n a

15 PRZEBIEG LEKCJI (lekcja wymaga wcześniejszego przygotowanie przez uczniów pomocy dydaktycznych w postaci rysunków lub wyciętych modeli mebli. 1. Powitanie klasy 1. Przypomnienie nazw pokoi 2. Uczniowie słuchają historyjkę 3. Uczniowie czytają tekst z podziałem na role 4. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo związane ze wyposażeniem domu za pomocą plansz obrazkowych 5. Uczniowie powtarzają słówka i ćwiczą ich wymowę 6. Uczniowie słuchają taśmy i wskazują przedmioty na obrazku 7. Nauczyciel wprowadza określniki miejsca IN, ON, UNDER 8. Wykorzystując ołówek nauczyciel umieszcza go w, na lub pod torebką a uczniowie wypowiadają odpowiedni określnik miejsca 9. Nauczyciel prosi uczniów by tym razem oni umieścili swoje ołówki w, na lub pod tornistrem 10. Uczniowie wyjmują przygotowane wcześniej modele mebli. Nauczyciel nazywa je po angielsku a uczniowie podnoszą w górę wymieniony mebel 11. Klasa zostaje podzielona na 4 grupy i każda grupa rysuje jeden z pokoi ( sypialnię, łazienkę, salon lub kuchnię) 12. Nauczyciel wiesza rysunki pokoi na tablicy, dorysowuje dach tworząc schemat domku. 13. Uczniowie podchodzą i magnesami rozmieszczają odpowiednie meble w odpowiednich miejscach 14. Uczniowie nazywają pokój i umieszczone w nim meble 15. Uczniowie zapamiętują rozkład mebli w odpowiednich pokojach planszy. Jeden z uczniów opuszcza klasę, inny uczeń zdejmuje jeden mebel i nazywa go 16. Zadaniem pierwszego ucznia jest zgadnąć, którego mebelka brakuje lub który mebel zmienił swoje miejsce w tym celu wykorzystuje wprowadzone określniki miejsca 17. Podsumowanie lekcji - nauczyciel nakleja meble w pokojach i podpisuje je, a następnie wiesza pracę na ścianie 18. Uczniowie ewaluują lekcję wręczając nauczycielowi smutne lub uśmiechnięte buźki 15 S t r o n a

16 Konspekt lekcji języka angielskiego Prowadząca: Anna Kufera Klasa III Podręcznik: Footprints 2 Temat: My day Cele ogólne: Wprowadzenie słownictwa opisującego proste czynności wykonywane codziennie i stworzenie przez uczniów pracy plastycznej przypominającej kadry z filmu, obrazującej czynności dnia powszedniego Cele operacyjne:- uczeń poznaje nazwy czasowników w języku angielskim i ćwiczy ich wymowę uczeń słucha tekst ze zrozumieniem uczniowie czytają tekst w języku angielskim z podziałem na role uczeń słucha i wskazuje odpowiednie czynności na obrazku uczniowie pokazują czynności i zgadują je uczniowie ćwiczą budowę zdań twierdzących w czasie Present Simple uczniowie tworzą ilustracje imitujące kadry z filmu i przedstawiające czynności dnia powszedniego uczniowie opisują dzień używając poznanego słownictwa i czasu Present Simple Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych i dramy Formy pracy: praca w parach i praca indywidualna Środki dydaktyczne: magnetofon, tablica, kartki papieru i kredki PRZEBIEG LEKCJI 1. Powitanie klasy 2. Rozgrzewka językowa uczniowie przypominają sobie poznane czasowniki a nauczyciel zapisuje je na tablicy 3. Uczniowie słuchają historyjki a następnie czytają ją z podziałem na role 4. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo opisujące czynności dnia codziennego 5. Uczniowie ćwiczą wymowę i naśladują owe czynności 6. Uczniowie słuchają taśmy i wskazują na obrazku w książce wymieniane czynności 7. Jeden z uczniów pokazuje daną czynność a reszta klasy ją odgaduje 8. Nauczyciel objaśnia zasadę dodania końcówki ES do czasownika w czasie Present Simple podając i zapisując na tablicy zdania typu; I go to school- He goes to school 16 S t r o n a

17 I eat apples She eats apples 9. Nauczyciel podaje zdanie w 1 osobie l. poj a uczniowie przekształcają je stosując jako podmiot 3 os l. poj i odwrotnie 10. Uczniowie w parach tworzą ilustracje wyznaczonej przez nauczyciela czynności (bohater filmu jest wspólnie ustalony przez klasę) 11. Uczniowie opisują swój rysunek budując zdania typu; He gets up at Uczniowie ustawiają się w kolejności wykonywanych czynności i zgodnie z tym porządkiem wieszają swoje prace 13. Uczniowie wspólnie opisują dzień ich bohatera 14. Uczniowie ewaluują lekcję wręczając nauczycielowi smutne lub uśmiechnięte buźki ZAŁĄCZNIK 3 Przykładowe zadania konkursowe, podsumowujące pracę uczniów. Klasy I - zadania konkursowe 1. Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała i produktów spożywczych do odpowiednich plansz. Są przygotowane trzy duże plansze przedstawiające autko, oko i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii. 2. Włóż do torby to co masz na liście zakupów. Uczniowie otrzymują listę zakupów i spośród rzeczy w koszu wybierają odpowiednią ilość i kolor danych artykułów np., 2 red pencils, one green ball 3. Narysuj np. ;happy four, big nose, sad six, small eye Klasy II zadania konkursowe 1. Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała, ubrań i produktów spożywczych do odpowiednich plansz. Są przygotowane cztery duże plansze przedstawiające autko, oko, spódnicę i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii. 2. Zademonstruj napisane na kartce czynności. 3. Połóż dany przedmiot na wskazanym miejscu. np. a book under a chair, a Ball in the pencil case Klasa III zadania konkursowe 1. Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała, zwierząt, ubrań i produktów spożywczych do odpowiednich plansz. Jest przygotowanych pięć dużych plansz przedstawiających autko, 17 S t r o n a

18 oko, spódnicę, węża i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii. 2. Uzupełnij mapę mentalną: dom sypialnia- kuchnia salon ogród 3. Gra typu Wordsnake- trzeba dopisać wyraz, który musi się zacząć od ostatniej litery poprzedniego wyrazu. Opracowała: Anna Kufera PROGRAM ZAJĘĆ JĘZYK ANGIELSKI TWÓRCZO I AKTYWNIE PRZEZNACZONY NA ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI EDUKACJI TEATRALNEJ, MUZYCZNEJ, PLASTYCZNEJ I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Wstęp/Charakterystyka programu Opracowanie programu jest wynikiem doświadczeń nabytych podczas pracy z uczniami klas I-III szkoły podstawowej, którzy często charakteryzują się bardzo różnymi zdolnościami językowymi. Zajęcia przeznaczone są dla grupy uczniów klasy trzeciej i realizowane w bieżącym szkolnym 2013/201i. W roku szkolnym poprzedzającym opracowanie tego programu pracowałam z uczniami klas I-III szkoły podstawowej realizując program pt. Plastyczny angielski. W ramach zajęć z języka angielskiego organizowałam mini-projekty tematyczne skłaniając uczniów do rozwijania osobowości artystycznej i kreatywności. W ten sposób wstępnie zdiagnozowałam moich podopiecznych i odkryłam potrzebę prowadzenia zajęć dla uczniów zdolnych językowo i umuzykalnionych. Bodźcem, który bezpośrednio skłonił mnie do opracowania programu z elementami edukacji teatralnej, plastycznej i muzycznej stał się artykuł zamieszczony na stronie wydawnictwa Nowa Era pt. O inteligencjach wielorakich i o tym jak je najlepiej wykorzystywać. Skoncentrowałam się na obserwacji zainteresowań i zamiłowań uczniów oraz ich charakteru w celu określenia rodzaju inteligencji, który dominuje w każdym przypadku. Korzystałam z klasyfikacji inteligencji prof. Howarda Gardnera. Program opracowałam dla uczniów posiadającymi znaczne zdolności językowe, wykazujących zainteresowanie edukacją teatralną, plastyczną i muzyczną, w których przypadku obserwowałam dominację inteligencji językowej (dzieci tzw. gaduły ), muzycznej, wizualno-przestrzennej i ruchowej. Program został opracowany na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Odpowiednio dobrany materiał leksykalno-gramatyczny ma na celu wzbogacanie sprawności językowych ucznia niezbędnych w codziennej komunikacji oraz przygotowanie do konkursów językowych, w szczególności do konkursu poezji patrona naszej szkoły ks. J. Twardowskiego w wersji angielskiej. Uczniowie będą przyswajać materiał w sposób naturalny poprzez komunikację z nauczycielem podczas zajęć, oraz poprzez naukę animowanych piosenek z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Procesowi nauki towarzyszyć będzie Internet jako narzędzie dydaktyczne wspomagające naukę języka angielskiego. Uczniowie będą wdrażani do korzystania ze słowniczka internetowego oraz samodzielnej pracy w domu. Program przewiduje również udział dzieci w miniprzedstawieniu oraz wykonywanie projektów plastycznych utrwalających poznany materiał leksykalny. Twórczość plastyczna ma na celu pobudzić wyobraźnie i sferę emocjonalną ucznia, zmotywować do utrwalenia w nowej formie słownictwa. Natomiast tworzenie własnego słowniczka z języka angielskiego nauczy systematyczności, a końcowy efekt będzie namacalny dla ucznia. Program koncentruje się głównie na zdiagnozowanych potrzebach ucznia związanych z przyswajaniem nowego słownictwa w atrakcyjnej formie z elementami edukacji teatralnej,muzycznej i plastycznej, z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Do założeń programu należy kształtowanie u uczniów umiejętności komunikatywnych wykorzystywanych poza szkołą (porozumiewanie się za pomocą Internetu). Istotnym elementem programu są również ćwiczenia praktyczne- kulinarne oraz elementy ruchowe. Zakładam, że grupa uczniów będzie na zbliżonym poziomie umiejętności językowych oraz uczniowie będą charakteryzować się podobnymi kanałami percepcji, 18 S t r o n a

19 jednakże różny stopień i tempo pracy będą wymagały indywidualizacji procesu nauczania. Indywidualizacja będę dokonywała poprzez wdrażanie wychowanków do rozpoznawania własnych stylów uczenia się i stosowania odpowiednich strategii uczenia się. Podczas zajęć o charakterze multisensorycznego nauczania będą omawiane techniki uczenia się, zasady organizacji nauki. Będę skłaniać uczniów do refleksji nad tym jaki styl uczenia się preferują tak, by mogli określić się, czy są wzrokowcami, słuchowcami czy kinestetykami. Przewiduję również pracę z kartami samooceny, w których uczeń ocenia rozwój swoich umiejętności. Pozwala to każdemu z uczących się na diagnozę własnych postępów oraz mobilizację do pracy nad osiąganiem coraz lepszych wyników. 2. Korzyści dla placówki Promowanie szkoły i uczniów zdolnych w środowisku szkolnym i lokalnym poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną. 3. Korzyści dla nauczyciela Opracowanie i wdrażanie programu stanowi wyzwanie dla nauczyciela, pozwala rozwinąć kreatywność, inspiruje do twórczych rozwiązań poprzez wprowadzenie nowych form i metod pracy na miarę naszych czasów. Ponadto jest źródłem satysfakcji i samorealizacji. 4.Korzyści dla dziecka Program rozwija zainteresowania i talenty drzemiące w uczniach, kształci w obszarze edukacji plastycznej, muzycznej i językowej, integrując te obszary. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie uczą się samodzielnej pracy, pod nadzorem nauczyciela korzystają z zasobów internetowych, poznają możliwości, jakie daje współczesna technologia. Wykonanie projektów uczy pracy w zespole, jak również uwrażliwia na walory estetyczne. Z kolei zajęcia z wykorzystaniem metody dramy uczą przełamywać tremę i dają wiarę we własne siły. Do licznych korzyści, jakie niesie ze sobą program należy również wykształcenie w uczniach zwyczaju systematycznego gromadzenia i segregowania zdobytej wiedzy (np. w zaproponowanej formie słowniczka językowego). Wszystkie wymienione zalety programu z perspektywy dziecka podsumować należy jeszcze jednym sformułowaniem, a mianowicie dziecko wykształca pozytywny obraz siebie samego i wiarę we własne możliwości, co stanowi silną motywację w nauce języka obcego. 5. Cele ogólne programu - promowanie uczniów zdolnych - rozwój umiejętności językowych wykraczających poza program nauczania języka angielskiego w klasie trzeciej szkoły podstawowej - rozwój kompetencji językowych umożliwiających komunikację w języku obcym w szkole i poza nią. -rozwój artystycznej osobowości ucznia -kształcenie umiejętności wykorzystania informacji z różnych źródeł, w tym technologii informacyjnej -wykształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w sposób twórczy - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych lub innego rodzaju konkursach przeznaczonych dla uczniów uczących się języka angielskiego 6. Cele szczegółowe Rozwijanie w zakresie sprawności lingwistycznych- umiejętność słuchania: - uczeń potrafi określić główną myśl tekstu - uczeń wypowiada się na temat tekstów piosenek i historyjek - uczeń rozpoznaje znaczenie słów z kontekstu obrazowo-słownego Rozwijanie w zakresie sprawności lingwistycznych- umiejętność mówienia i komunikacji: - uczeń wykorzystuje frazy i wyrażenia zawarte w piosenkach i historyjkach w komunikacji, - uczeń wchodzi w rolę i odgrywa scenki, - uczeń śpiewa piosenki Rozwijanie w zakresie wrażliwości artystycznej i kreatywnego myślenia: - uczeń wykonuje projekty związane z omawianym tematem; 19 S t r o n a

20 - uczeń projektuje strój i elementy dekoracji do wystawianych scenek; Rozwijanie w zakresie umiejętności manualnych: - uczeń wykonuje maski i elementy dekoracji do wystawianych scenek - uczeń przygotowuje sałatkę owocową Rozwijanie w zakresie rozwijania umiejętności aktorskich: - uczeń potrafi wyrazić emocje za pomocą zastosowania odpowiedniej intonacji, mimiki i gestów Rozwijanie w zakresie wdrażania do samodzielnej pracy: - uczeń prowadzi słowniczek leksykalny uwzględniający słownictwo poznane na zajęciach - uczeń korzysta ze słownika internetowego ling Powyższe cele zawierają elementy nowatorskie, jednakże w ogólnym wyrazie są spójne z celami edukacyjnymi zawartymi w podstawie programowej, zgodnie z którymi priorytetem jest: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: 1) umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia), 2) umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy itp., 3) poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju, 4) umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, Program realizuje również następujące zadania szkoły spójne z podstawa programową: 1. Uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki. 2. Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli. 3. Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody. 4. Rozpoznanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i liczenia; odpowiednio do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających. 5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych. 7. Treści nauczania: Zakres leksykalno komunikacyjny: 1. Nazwy miesięcy, dni tygodnia i pór roku, zmiany zachodzące w przyrodzie 2. Turystyka i podróżowanie, środki transportu 3. Sport 4.Nazwy zwierząt i czynności, które wykonują 5.Zjawiska pogodowe 6.Liczebniki Części garderoby 8.Części ciała 9. Potrawy 10. Owoce i warzywa, zdrowe żywienie, przygotowanie posiłku 11.Czynności dnia powszedniego 12.Opis domu i jego wyposażenie, 13. Dom i rodzina 14. Praca, zawody, miejsca pracy 15. Zakupy 16. Szkoła, nazwy przyborów szkolnych 17. Środowisko Powyższe treści nauczania są spójne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej, której fragmenty przytoczę: Edukacja na tym etapie obejmuje następujące treści nauczania i działania edukacyjne: 1) dom rodzinny - dziecko jako członek rodziny, 20 S t r o n a

21 2) szkoła - dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel,(...) 4) przyroda w otoczeniu dziecka,,(...) 8) obrazy z życia dzieci w innych krajach, (...), 14) zabawy i gry dramowe, teatralne, (...) 20) różne źródła informacji i technologii informacyjnej, w tym korzystanie z czytelni i biblioteki szkolnej, (...) 33) formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy, 34) poznanie własnego ciała, 35) dbałość o zdrowie, higiena własna i otoczenia, (...) 37) żywność i żywienie, 38) bezpieczeństwo, w tym poruszanie się po drogach publicznych,(...) 39) poznawanie pracy w wybranych zawodach, (...) 41) wykorzystanie materiałów (papier, drewno, tkanina, metal, tworzywa sztuczne, materiały przyrodnicze) w działalności manualnej,(...) 51) śpiew, gra na instrumentach, ruch z muzyką, (...) 8. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany. W ramach zajęć zamierzam wykorzystać potencjał tkwiący w dzieciach tak by promować uczniów zdolnych i dać im okazję do rozwoju umiejętności lingwistycznych adekwatnych do możliwości intelektualnych. Cele kształcenia i wychowania zamierzam realizować budując poczucie zaufania i akceptacji. Zamierzam wspierać uczniów stosując słownictwo motywujące, pochwały oraz na bieżąco informować o postępach. Ponadto zamierzam skłaniać rodziców do pracy z dzieckiem, utrwalania wiedzy zdobytej na zajęciach z wykorzystaniem Internetu w domu. Metody i techniki wykorzystane na zajęciach: - Portfolio/tworzenie słowniczka językowego w celu segregowania zdobytych wiadomości w postaci obrazowosłownej - brainstorming - plakat, zajęcia manualne - drama, zajęcia teatralne - inscenizacje, - udział w konkursach - ograniczenie udziału języka ojczystego - metody praktyczne, w tym zajęcia kulinarne - gry edukacyjne (komputer) -kosz i walizka, rundka słowna jako metoda ewaluacji zajęć Pomoce i środki dydaktyczne: - komputery - słownik internetowy Ling - zasoby zamieszczone na stronie animowane piosenki(songs) i historyjki obrazkowe (stories), gry utrwalające materiał leksykalny(games) -materiały opracowane przez nauczyciela: karty pracy ucznia, ilustracje wprowadzające do tematu, prezentacje multimedialne, plakaty, karty samooceny ucznia, -rekwizyty, stroje, napisy do przedstawień i mini-prezentacji -owoce, warzywa, produkty spożywcze -mikrofony Formy pracy - praca w grupach - praca indywidualna Indywidualizacja pracy uczniów poprzez: -multisensoryczne nauczanie 21 S t r o n a

22 - dostosowanie tempa pracy do potrzeb ucznia - możliwość wykonania zadań dodatkowych z preferowanej aktywności (np. dodatkowa praca plastyczna, piosenka lub gra językowa) - stosowanie kart samooceny i uświadomienie uczniom ich potrzeb i rozwoju. Warunki realizacji programu: - zapewnienie bazy dydaktycznej, w tym sali komputerowej 9. Opis założonych osiągnięć ucznia. Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do efektywnej komunikacji w języku angielskim. Tym samym uczniowie zostaną przygotowani do udziału w konkursach językowych. Przewidywanym osiągnięciem uczniów będą wyniki osiągane na obowiązkowych zajęciach z języka angielskiego, zakwalifikowanie się do udziału w konkursach z języka angielskiego oraz ewentualne sukcesy w tych konkursach. Ponadto osiągnięciami uczniów będzie zwiększenie motywacji oraz usamodzielnienie uczniów w zdobywaniu wiedzy, jak również ich rozwój artystyczny. Uczniowie rozwiną umiejętności manualne (w tym kulinarne) i aktorskie. 10. Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia. Sukcesy uczniów zamierzam diagnozować poprzez analizę wyników nauczania, wywiady i obserwację. Ocenie podlegać będą też bieżące wiadomości prezentowane na zajęciach oraz wykonane zadania, za które uczeń może otrzymać oceny punktowe, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Końcowa ocena będzie ocena opisową. Uczniowie oceniani będą według trzy-stopniowej skali, a mianowicie: a)uczeń opanował podstawowe słownictwo i wyrażenia b)uczeń opanował słownictwo i stosuje je w komunikacji c)uczeń opanował słownictwo, stosuje je w komunikacji i pogłębia wiadomości. 11. Ewaluacja programu W celu ewaluacji programu i stopnia realizacji zamierzonych celów poddam uczniów bieżącej obserwacji a wnioski zapiszę na kartach obserwacji. Osiągnięcia uczniów zaprezentuję podczas wystawki przygotowanych słowników i prezentacji mini-przedstawienia. Istotne informacje na temat programu przekażą uczniowie wypełniając anonimową ankietę. Wyniki ewaluacji posłużą do ewentualnych zmian w programie. Opracowanie: Anna Kufera 22 S t r o n a

23 Nazwisko i imię nauczyciela SCENARIUSZ ZAJĘĆ Anna Kufera Data Klasa II przedmiot j.angielski SP Temat This is my Home Nazwy pomieszczeń i miejsc w domu. Cele zajęć Cele komunikacyjne: kształcenie umiejętności nazywania pomieszczeń w domu, nauka rymowanki. Zagadnienia leksykalno gramatyczne: kształcenie umiejętności nazywania pomieszczeń w domu. Metody Komunikacyjna, audiowizualna, gra językowa. Środki dydaktycz ne Formy pracy Przebieg zajęć Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do nauki j.angielskiego w klasie II SP, ilustracje pomieszczeń,domek dla lalek, kolorowa kreda. Praca w parach, indywidualna oraz praca w plenum. 1.Czynności organizacyjne; - sprawdzenie obecności, - kontrola zadania domowego, - rozgrzewka językowa połączona z przypomnieniem wiadomości z ostatnich lekcji. 2.Wprowadzenie do tematu lekcji; - nauczyciel czyta głośno temat lekcji i pyta dzieci, czy wiedzą co on oznacza. - następnie nauczyciel mówi dzieciom, że dom to bardzo ważne miejsce w życiu każdego człowieka. To miejsce do którego zawsze się wraca po krótszej lub dłuższej nieobecności, np. po szkole lub po wakacjach. - nauczyciel rozmawia z dziećmi o ich domach oraz opowiada im, że na świecie ludzie mieszkają w bardzo różnych miejscach, np. w wieżowcach, w igloo czy na łodziach. 3.Przeprowadzenie tematu głównego; - uczniowie zapoznają się ze stroną w podręczniku, która prezentuje temat lekcji, nauczyciel pyta dzieci, co widzą i gdzie znajduje się Ron (jeden z bohaterów podręcznika), nauczyciel docenia wszystkie pomysły, a zarazem wyjaśnia,że domem chłopca jest autobus i są tam wszystkie pomieszczenia, które można znaleźć w normalnym domu. -nauczyciel pyta dzieci, jakie widzą pomieszczenia oraz pyta, czy może znają angielskie nazwy tych pomieszczeń. 23 S t r o n a

24 - posługując się kolorowymi zdjęciami pomieszczeń nauczyciel prezentuje słowa: living room, kitchen, bathroom, bedroom, garden. - uczniowie słuchają z magnetofonu treść historyjki zaprezentowanej w podręczniku oraz wskazują w tekście usłyszane słowa. - uczniowie jeszcze raz słuchają nagrania i powtarzają usłyszane słowa. - nauczyciel pokazuje dzieciom zdjęcia pomieszczeń i pyta What s this?, dzieci odpowiadają pełnym zdaniem. - nauczyciel informuje dzieci,że za chwilę usłyszą rymowankę związaną z domem, a ich zadaniem będzie wskazywać w podręczniku usłyszane słowa. - uczniowie ponownie słuchają rymowanki i powtarzają usłyszane słowa. - dzieci śpiewają razem z nagraniem rymowankę. 4.Faza ćwiczeń - w celu utrwalenia nowopoznanego słownictwa, uczniowie prowadzą dialogi, nt. domku dla lalek, przyniesionego przez nauczyciela, jeden uczeń wskazuje pomieszczenie i pyta swego rozmówcę o nazwę tego miejsca, a drugi odpowiada, następnie zamieniają się rolami. - następnie uczniowie rozwiązują zadanie w zeszycie ćwiczeń ( piszą nazwy pomieszczeń po śladzie oraz łączą je z odpowiednimi obrazkami). Zadanie sprawdzane jest na forum klasy. 5.Podsumowanie - nauczyciel rozmawia z dziećmi o tym, co można robić w różnych pomieszczeniach np.bafhroom myć zęby oraz ćwiczy pokazywanie tych czynności następnie dzieli klasę na 5 grup i przydziela każdej grupie jedno pomieszczenie. - nauczyciel włącza rymowankę, a dzieci śpiewają jej treść i pokazują czynności związane z ich miejscem. - na zakończenie najbardziej aktywni uczniowie dostają plusy. - zadanie domowe polega na narysowaniu w zeszycie oraz podpisaniu jednego z pomieszczeń w domu, uczniowie mają za zadanie również zapamiętać nowe słowa Anna Kufera Nauczyciel prowadzący 24 S t r o n a

25 SCENARIUSZ ZAJĘĆ Nazwisko i imię nauczyciela Data r Klasa Anna Kufera I SP Przedmiot j.angielski Temat Cele zajęć Metody Środki dydaktyczn e Formy pracy Przebieg zajęć How old are you? Ile masz lat? Cele komunikacyjne: kształcenie umiejętności zadawania pytań o wiek oraz właściwego reagowania na takie pytania. Utrwalanie cyfr od 1 do 10 oraz nauka piosenki. Komunikacyjna, audiowizualna, gra językowa, piosenka. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do nauki j. angielskiego w klasie I SP, płyta CD z nagraniami, karty z cyframi oraz kolorami, kolorowa kreda. Praca w parach, indywidualna oraz praca w plenum. 1.Czynności organizacyjne; - sprawdzenie obecności, - kontrola zadania domowego, - rozgrzewka językowa połączona z przypomnieniem wiadomości z ostatnich lekcji. 2.Wprowadzenie do tematu lekcji; - chętni uczniowie przypominają cyfry od 1 do 10 po czym wszyscy uczniowie przygotowują sobie karty z cyframi (wykonane na wcześniejszych lekcjach) i podnoszą do góry, kartę z cyfrą, którą wypowiedział nauczyciel. Następnie nauczyciel wskazuje kartę z cyfrą, a zadaniem dzieci jest nazwać wskazaną cyfrę. 3.Przeprowadzenie tematu głównego; - uczniowie przyglądają się zdjęciom dzieci, zamieszczonych w podręczniku, które na palcach informują o tym ile mają lat po czym wpisują cyfrą przy każdym dziecku jego wiek. Następnie nauczyciel posługując się tymi samymi zdjęciami wprowadza pytanie How old are you?. Po kolei wciela się w rolę dzieci ze zdjęć i demenstruje dialog How old are you?, I m six. Po upewnieniu się, że wszystkie dzieci zrozumiały znaczenie dialogu, dzieci z pomocą nauczyciela powtarzają wprowadzony dialog. 4.Faza ćwiczeń 25 S t r o n a

26 - w celu utrwalenia nowopoznanego słownictwa, uczniowie pracują w parach. Uczeń A wskazuje na jedno z dzieci ze zdjęć i pyta How old are you?. Uczeń B patrzy na zdjęcie, liczy palce i odpowiada :I m.. Następnie uczeń B pyta, a uczeń A odpowiada. W dalszej części lekcji dzieci słuchają piosenki pt. Happy Birthday oraz przy pomocy ilustracji zamieszczonych w podręczniku próbują odgadnąć o czym opowiada piosenka. Po omówieniu treści piosenki dzieci z pomocą nauczyciela wers po wersie powtarzają, a następnie śpiewają piosenkę oraz odpowiednimi gestami reagują na tekst piosenki. 5.Podsumowanie - na zakończenie dzieci siedząc w kółku podają sobie klasową maskotkę, jednocześnie śpiewając piosenkę Happy Birthday. Kiedy nagranie się zatrzymuje, dziecko trzymające misia musi podać swoje imię i wiek. W celu utrwalenia treści omówionych na lekcji uczniowie pracują w domu z zadaniami zamieszczonymi w zeszytach ćwiczeń. Anna Kufera Nauczyciel prowadzący 26 S t r o n a

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Praca zbiorowa Projekt: Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ część 1 Autor Jolanta Faliszewska Kierownik projektu Agnieszka Opala Redakcja Ewa Dulemba Aleksandra Ziewiecka Redakcja językowa Martyna Synowiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach gospodarstwa wiejskiego

Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach gospodarstwa wiejskiego Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach gospodarstwa wiejskiego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela Iwona Fechner-Sędzicka Barbara Ochmańska Wiesława Odrobina Rozwijanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo