ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA OTWARCIE IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA OTWARCIE IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA OTWARCIE IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO Kościerzyna, maj 2011

2 Spis treści WSTĘP... 4 RAPORT O STANIE SAMORZĄDU POWIATU CZĘŚĆ I AKTUALNE ZADANIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Wydział Gospodarczy Wydział Rady i Zarządu Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Wydział Finansowo Budżetowy Wydział Architektury i Budownictwa Powiatowy Konserwator Zabytków Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Komunikacji Wydział Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka w Kościerzynie Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie Podsumowanie RAPORT O STANIE SAMORZĄDU POWIATU CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościerzynie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka w Kościerzynie Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie S t r o n a 2

3 19. Podsumowanie RAPORT O STANIE SAMORZĄDU POWIATU CZĘŚĆ III SPRAWY SZCZEGÓLNEJ WAGI Finanse Powiatu Rynek pracy w Powiecie Kościerskim Marginalizacja Powiatu Pozyskiwanie środków zewnętrznych Nieudane inwestycje ANALIZA SWOT PODSUMOWANIE S t r o n a 3

4 WSTĘP Po wyborach do organów samorządu terytorialnego, które miały miejsce 21 listopada 2010 r. mieszkańcy wybrali skład IV kadencji Rady Powiatu Kościerskiego. W skład Rady weszło 6 radnych zgłoszonych przez KW Platforma Obywatelska, 6 radnych zgłoszonych przez KW Wspólnota Ziemi Kościerskiej, 4 radnych zgłoszonych przez KWW Samorządność i Sprawiedliwość oraz 3 radnych zgłoszonych przez KWW Wspólnie dla Powiatu 1. Wkrótce po ukonstytuowaniu się Rady, zawiązała się koalicja złożona z 12 radnych. Natomiast w dniu 3 stycznia 2011 r. Rada Powiatu Kościerskiego wybrała Starostę Kościerskiego oraz pozostałych członków Zarządu. Zasadniczą sprawą dla Zarządu Powiatu Kościerskiego jest wprowadzenie przejrzystego modelu sprawowania władzy. Z uwagi na fakt, że w ubiegłej kadencji Rady Powiatu Kościerskiego realizowany był inny program, zawierający inne założenia i sposoby ich realizacji, konieczne stało się opracowanie dokumentu, który zawrze w sobie informację o stanie Samorządu Powiatu Kościerskiego na otwarcie IV kadencji Rady Powiatu Kościerskiego. W niniejszym opracowaniu znalazły się informację o aktualnym stanie wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Kościerskiego. W szczególności dotyczy to spraw, które nie zostały zakończone w ubiegłej kadencji Rady Powiatu i będą musiały zostać doprowadzone do końca przez Zarząd Powiatu IV kadencji Rady Powiatu Kościerskiego. Niniejsze opracowanie składa się trzech części. W pierwszej części została przedstawiona ogólna charakterystyka poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych. Ponadto wskazano bieżące, niezakończone sprawy na dzień 7 stycznia 2011 r. W drugiej części znajdują się sprawozdania sporządzone na podstawie niniejszego opracowania. Dane w nich zawarte nie dotyczą wyłącznie bieżącego stanu, lecz przekrojowo za poszczególne lata ubiegłej kadencji Rady Powiatu Kościerskiego. Sprawozdanie zawiera wiele informacji na temat stanu kadrowego, wynagradzania, wydatkowania oraz innych ważnych dla poszczególnych jednostek danych. Na koniec, w trzeciej części, przedstawiono syntetyczne podsumowanie opracowania. Zawiera ono informacje o szczególnie istotnych sprawach, którym Zarząd Powiatu będzie musiał sprostać w najbliższym czasie i stanowi uzupełnienie dwóch poprzednich części. W tej części zostały poruszone kwestie, takie jak sfera finansów powiatu, pozyskiwania środków zewnętrznych i rynek pracy na terenie powiatu. Dodatkowo przedstawione zostały uwagi na temat niektórych inwestycji oraz działań, które umniejszyły rangę samorządu powiatu. Opracowanie zostało zakończone analizą SWOT dla Powiatu Kościerskiego, która ukazuje mocne i słabe strony samorządu i regionu. Całość kończy syntetyczne podsumowanie. 1 źródło: S t r o n a 4

5 RAPORT O STANIE SAMORZĄDU POWIATU CZĘŚĆ I AKTUALNE ZADANIA W dniu 4 stycznia 2011 r. wszyscy kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych zostali zobowiązani do sporządzenia informacji o aktualnych działaniach. Przedmiotowa informacja obejmowała wykaz spraw otwartych na dzień 4 stycznia 2011 r., jak również zwrócenie uwagi na sprawy pilne, które pojawiły się w toku pracy jednostki, czy komórki organizacyjnej. Zobowiązanie do sporządzenia informacji zostało przekazane poprzez przesłanie do wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego pisma o następującej treści: W związku z objęciem funkcji Starosty Kościerskiego, chciałbym zapoznać się z bieżącym stanem realizacji zadań wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Kościerskiego oraz komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego. Powyższe niezbędne jest do sprawnej organizacji pracy oraz umożliwienia każdej jednostce i komórce organizacyjnej kontynuacji wszelkich rozpoczętych spraw. Mając powyższe na względzie zwracam się do Pana o przedłożenie Sekretarzowi Powiatu Kościerskiego pani Monice Wollik - Litwin, w nieprzekraczalnym terminie do piątku 7 stycznia 2011 r. do godz , informacji w formie pisemnej i elektronicznej o aktualnie realizowanych zadaniach i problemach do rozwiązania, z uwzględnieniem stopnia ich zawiłości bądź pilnego charakteru. Na podstawie przekazanych informacji, zostanie sporządzony bilans Powiatu Kościerskiego na otwarcie IV kadencji Rady Powiatu Kościerskiego. Na powyższe pismo kierownicy udzielili odpowiedzi, które zostały przedstawione na kolejnych stronach. W celu nadania przedstawionej informacji pełniejszej wartości, na wstępie do każdej komórki i jednostki organizacyjnej zostały wymienione jej regulaminowe lub statutowe zadania. S t r o n a 5

6 1. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Starostwo Powiatowe jest największą jednostką organizacyjną Powiatu Kościerskiego. Realizuje ono szereg zadań przewidzianych w ustawie o samorządzie powiatowym oraz innych ustawach. W momencie powołania Zarządu struktura Starostwa prezentowała się jak niżej, na postawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościerzynie - Uchwały Nr LI /43/ 2010 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. STAROSTA WICESTAROSTA SEKRETARZ POWIATU SKARBNIK POWIATU WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WYDZIAŁ RADY I ZARZĄDU POWIATU WYDZIAŁ ROZWOJU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI BIURO KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SPECJALISTA DS. BHP BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH S t r o n a 6

7 1.1. Wydział Organizacyjny Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych: a) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb i inspekcji powoływanych przez Starostę oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych, b) prowadzenie spraw związanych z procedurą naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, c) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie w zakresie zatrudniania bezrobotnych, organizowania staży oraz przygotowania zawodowego, d) nadzorowanie przebiegu służby przygotowawczej i organizowanie egzaminów dla pracowników kończących służbę przygotowawczą, e) organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, f) bieżąca kontrola przestrzegania regulaminu pracy Starostwa, g) kontrola wykorzystywania urlopów wypoczynkowych i innych wynikających z przepisów prawa, h) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy, i) prowadzenie spraw w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Starostwa, j) przygotowywanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, k) koordynowanie i organizowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników, l) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji służbowych, m) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie i pomoc pracownikom w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej przejścia na emeryturę lub rentę, n) przygotowywanie projektu wydatków osobowych, o) prowadzenie i aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu, p) prowadzenie zbioru statutów i regulaminów organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, q) kontrola przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Starostwie, r) opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych regulaminów, takich jak: - regulaminu pracy, - regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, - regulaminu wynagradzania, - regulaminu ocen pracowniczych, s) przyjmowanie, kompletowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych członków zarządu, skarbnika, sekretarza, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, t) przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych przyjmowanych przez wydział, u) udostępnianie oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, v) prowadzenie rejestrów: zarządzeń Starosty, skarg i wniosków, wydanych upoważnień i pełnomocnictw, kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Starostwa oraz innych zapewniających sprawne działanie wydziału. w) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, ewidencjonowaniem i przekazywaniem właściwym pracownikom, urzędowych pieczęci i stempli, x) prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z Wojewódzkim Archiwum Państwowym, y) organizowanie działalności socjalnej dla pracowników Starostwa, ich rodzin, emerytów i rencistów, S t r o n a 7

8 z) prenumerowanie czasopism oraz zaopatrywanie Starostwa w wydawnictwa specjalistyczne, 2) w zakresie obsługi prawnej: a) sporządzanie opinii prawnych, b) sporządzanie projektów umów, porozumień, regulaminów i innych dokumentów zleconych przez Starostę, c) parafowanie przedkładanych dokumentów, w tym projektów aktów prawnych, pod względem ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym, d) udzielanie porad prawnych pracownikom Starostwa w prowadzonych postępowaniach, e) uczestniczenie w posiedzeniach organów Powiatu, f) reprezentowanie organów Powiatu w postępowaniach procesowych, g) bieżące informowanie pracowników Starostwa o zmianach przepisów prawa, 3) w zakresie inwestycji i zamówień publicznych: a) prowadzenie spraw dotyczących realizowanych inwestycji i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Starostwa oraz na zlecenie Zarządu, Powiatu i jednostek organizacyjnych, b) analiza potrzeb inwestycyjnych Starostwa i Powiatu w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi, c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, d) przygotowywanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji powiatowych i remontów, w tym: przygotowywanie niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji, organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami, rozliczanie zadań inwestycyjnych po ich zakończeniu, w tym rozliczanie wykonawców i inwestorów, odbiór robót budowlanych i remontowych, przekazywanie ich do użytkowania, monitoring w zakresie gwarancji udzielanych przez wykonawców, d) przygotowywanie i organizowanie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym: przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udostępnianie na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywanie protokołu postępowań wraz z załącznikami, przygotowywanie projektów umów do podpisania, zamieszczanie ogłoszeń dot. postępowań o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, udzielanie wymaganych informacji wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, e) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, f) przedstawianie Zarządowi wniosków dotyczących realizacji inwestycji, d) nadzór nad prowadzonymi przez Powiat zadaniami inwestycyjno-remontowymi, e) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorów postępowania w sprawie zamówień publicznych, f) współpraca z komórkami organizacyjnymi zlecającymi i realizującymi zamówienia publiczne, g) nadzór i koordynacja spraw dotyczących realizacji zamówień przez Starostwo, których równowartość w danym roku budżetowym nie przekracza ustawowo określonej kwoty, od której istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, h) prowadzenie rejestrów: - zamówień publicznych i odwołań Starostwa, - zamówień Starostwa, S t r o n a 8

9 - inwestycji zrealizowanych w Powiecie. Wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Organizacyjny: I. Biuro Organizacyjno-Prawne (kadry i organizacja) Zatrudnienie w Starostwie 1. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, na dzień 1 stycznia 2011 r. zatrudnia 96 pracowników na 93 etatach. 2. Podział zadań oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną poszczególnych komórek, z określeniem ilości etatów przeznaczonych na realizację zadań, określa Zarządzenie Nr 33/2010 Starosty Kościerskiego z dnia 28 lipca 2010 r. Zgodnie z w/w Zarządzeniem, aktualnie w Starostwie występują wakaty na następujących stanowiskach pracy: - Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, - Kierownik Biura Komunikacji Społecznej, - Kierownik Biura Obsługi i Zaopatrzenia, - Kierownik Biura Informatycznego, - Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego, - stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, - stanowisko ds. komunikacji społecznej. 3. Ruch kadrowy w Starostwie w 2010 r.: 1) Zatrudniono: a) 2 osoby do Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji: jedna w wyniku procedury naboru, druga jako Pomoc administracyjna (umowy stałe), b) 1 osobę do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w wyniku procedury naboru (umowa stała), c) 1 osobę do Wydziału Rozwoju umowa do r. (Pomoc Administracyjna do projektu), d) 2 osoby do Wydziału Gospodarczego jedna w wyniku procedury naboru (umowa stała )oraz umowa na zastępstwo, e) 2 osoby do Wydziału Komunikacji umowa do r. (prace interwencyjne) f) 1 osobę do Wydziału Organizacyjnego od dnia r. umowa na zastępstwo. 2) ustanie stosunku pracy 4 osoby (4 etaty); a) 3 umowy rozwiązały się z upływem czasu, na jaki zostały zawarte, b) 1 umowa rozwiązanie za porozumieniem stron (inicjatywa pracownika -przejście na emeryturę), 4. Stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji powierzono Pani Monice Wollik-Litwin, z chwilą powrotu Pana Grzegorza Zabrockiego na stanowisko Sekretarza Powiatu. Aktualnie Pani Monika Wollik-Litwin kieruje tym Wydziałem. 5. Urlopy bezpłatne: Grzegorz Zabrocki na stanowisku Sekretarza Powiatu - od dnia r. udzielonym na okres sprawowania mandatu radnego, kadencji Rady Powiatu Kościerskiego art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), 6. Urlopy wychowawcze: jedna osoba w Wydziale Ochrony Środowiska do r., druga w Wydziale Rozwoju do r. W miejsce tych osób zatrudniono pracowników na zastępstwo. 7. Wydział Architektury i Budownictwa wnioskuje o zwiększenie zatrudnienia w Wydziale. Z uwagi na zbyt małą ilość etatów w Wydziale, korzysta z pomocy stażystów, którzy się stale zmieniają, a to wiąże się z ciągłym wprowadzaniem i nauczaniem nowych osób. S t r o n a 9

10 8. Audytor Wewnętrzny w Starostwie osoba Audytora nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do zatrudnienia na stanowisku Audytora. W planie szkoleń, wyżej wymieniona osoba zaplanowała odbycie kursu przygotowującego do egzaminu CGAP. 9. Aktualnie nie jest prowadzona żadna procedura naboru pracowników. 10. Aktualnie Starostwo zatrudnia 7 osób niepełnosprawnych, osiągając wskaźnik zatrudnienia powyżej 7%. Dzięki temu jest zwolnione z opłacania składki na PFRON. Zatrudnienie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu (nieoświatowych) oraz kierowników służb, inspekcji i straży. 1. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Pani Irena Trzcińska p.o. Dyrektora Domu. Umowa o pracę zawarta do dnia r. Aktualnie nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora brak 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej. 2. Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Wesoła Gromadka w Kościerzynie Pani Marzena Hinca p.o. Dyrektora. Umowa o pracę zawarta na czas nie określony. Aktualnie nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora brak 3-letniego stażu pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie Pani Grażyna Greinke, za zgodą Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, z dniem 1 stycznia 2011 r. została powołana na okres 5 lat na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie. Służba przygotowawcza 1. Zasady odbywania służby przygotowawczej określa Zarządzenie Nr 11/2009 Starosty Kościerskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. 2. Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowanie egzaminów dla pracowników kończących służbę przygotowawczą, sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 3. Pracownik odbywa służbę przygotowawczą na podstawie Planu służby, przygotowanego przez Naczelnika Wydziału i zatwierdzonego przez Komisję egzaminacyjną. Służba przygotowawcza odbywana jest w Starostwie, na stanowisku pracy oraz w innych komórkach współpracujących z danym stanowiskiem, a także zawsze w Wydziale Organizacyjnym. Kierownicy komórek, u których pracownik odbywa służbę przygotowawczą, mają obowiązek współpracować w zakresie odbywania tej służby. 4. Dobrą praktyką byłoby kierowanie pracownika odbywającego służbę przygotowawczą na szkolenie organizowane przez wyspecjalizowaną firmę, która zawsze wystawia certyfikat szkolenia. Pomocna byłaby współpraca właściwego Naczelnika Wydziału w tym zakresie. 5. Aktualnie, żaden z pracowników nie odbywa służby przygotowawczej. Stażyści 1. Aktualnie w Starostwie odbywa staż 7 stażystów, w szczególności: a) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 3 osoby (2 osoby do 11 stycznia 2011 r. ; 1 osoba do 26 stycznia 2011 r.) b) w Wydziale Komunikacji 1 osoba do r. c) w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji 1 osoba do r. d) w Wydziale Architektury i Budownictwa 1 osoba do r. e) w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów- 1 osoba do r. 2. Wszystkie komórki organizacyjne, jak również sami stażyści zainteresowani są przedłużeniem staży. Czas pracy 1. Zgodnie z Regulaminem Pracy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, prowadzi się szereg rejestrów dotyczących wyjść w godzinach służbowych, w tym prywatnych oraz rejestru wykonywania pracy poza godzinami urzędowania. Każda komórka organizacyjna w Starostwie (w tym 5 rozproszonych) posiada swój rejestr. Rejestry te trzeba na bieżąco S t r o n a 10

11 kontrolować. Pracownicy niekiedy nadużywają wyjść prywatnych, które są odnotowywane, a tym samym muszą być rozliczane. Często też pracują poza godzinami urzędowania. Bardzo trudno zapanować nad prawie 100-ką pracowników, ewidencjonować ich faktyczny czas pracy w każdej dobie pracowniczej, a potem to rozliczyć. Ocena pracownicza 1. Zarządzeniem Nr 15/2009 Starosty Kościerskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. opracowano procedurę dokonywania ocen pracowniczych pracowników Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu. Terminem dokonywania ocen pracowniczych, ustalono miesiąc wrzesień. Oceny dokonuje bezpośredni przełożony pracownika. Organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, zajmuje się Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1. Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa Zarządzenie Nr 16/2010 Starosty Kościerskiego z dnia 10 marca 2010 r. 2. Dnia 24 czerwca 2005 r. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie oraz Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie podpisało porozumienie o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej Starostwa oraz PCO. 3. Plan na 2011 rok zostanie sporządzony na początku marca br. po ukazaniu się w MP kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim. 4. Starszy Specjalista ds. obsługi prawnej prowadzi sprawy dot. ZFŚS oraz została wybrana na przedstawiciela zakładu pracy do reprezentowania interesów pracowników. Profilaktyka 1. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie dnia 6 grudnia 2010 r. zawarło umowę z NZOZ Klincz Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkim Klinczu, w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami Starostwa na okres do dnia 31 stycznia 2012 r. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 1. Od dnia 1 lipca 2009 r. prowadzenie spraw bhp i ppoż. powierzono Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego. 2. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie zbliża się do zatrudnienia pracowników w liczbie 100. To oznacza, że w przypadku przekroczenia tej liczby sprawy bhp zostają powierzone komórce organizacyjnej, która zajmuje się wyłącznie tymi sprawami. 3. Zgodnie z Regulaminem Pracy Starostwa, pracownikowi, któremu w wyniku badań profilaktycznych, stwierdzono potrzebę noszenia okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze, przysługuje zwrot do wysokości 250, zł. Obsługa prawna 1. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie dnia 2 listopada 2007 r. zawarło umowę z Kancelarią Prawną Pani Mirosławy Brzezińskiej na prowadzenie obsługi prawnej na okres do 1 listopada 2011 r. 2. W Biurze Organizacyjno-Prawnym 1 pracownik zajmuje się obsługą prawną Starostwa, a często też jednostek organizacyjnych Powiatu. 3. W Biurze Inwestycji i Zamówień Publicznych 1 pracownik zajmuje się obsługą prawną tego Biura. 4. Aktualnie 3 pracowników Starostwa odbywa aplikację radcowską. Archiwum Zakładowe 1. Archiwistą Zakładowym w Starostwie jest archiwista. 2. Archiwum Zakładowe znajduje się w piwnicy, w budynku głównym Starostwa i składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 24,5 m 2. Archiwum jest prowadzone w formie tradycyjnej S t r o n a 11

12 papierowej. Niezbędny jest zakup Programu do elektronicznej obsługi Archiwum Zakładowego. 3. Istnieje problem braku miejsca w archiwum. Starostwo przechowuje część dokumentów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie (Sprawy budownictwa). Natomiast, pracownicy przechowują akta spraw zakończonych w swoich biurach. Wydział Komunikacji i Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami również przechowuje u siebie dokumenty. 4. Starostwo, co roku dokonuje brakowania dokumentacji niearchiwalnej, ale niestety w małym stopniu zwalnia to miejsce na kolejne akta. W grudniu 2010 r. uzyskaliśmy z Archiwum Państwowego w Gdańsku, zgodę na kolejne brakowanie dokumentacji, dlatego też niebawem nastąpi zniszczenie kolejnej partii dokumentów. Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r., na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 40, poz.230) utraciło moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu. Projekt zaś nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych jest dopiero z dnia 27 grudnia 2010 r. i niestety do dnia dzisiejszego nie jest podpisany. Tym samym powstała luka prawna i nie wiadomo, który jednolity rzeczowy wykaz akt stosować. Sugestia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia jest taka, aby stosować projekt. Jest to sprawa dość poważna, ponieważ rozpoczął się nowy rok i nowe sprawy. 2. Dotychczas również jednostki organizacyjne Powiatu stosowały (powinny stosować) w/w instrukcję kancelaryjną, która została wprowadzona w jednostkach Zarządzeniem Starosty. Aktualnie w projekcie nie ma takiej delegacji, ani bezpośrednio instrukcja nie dotyczy tych jednostek. 3. Starostwo posiada elektroniczny obieg dokumentów, dlatego też zmiany te powodują również zmiany w E-obieg dotyczące symboli i haseł klasyfikacyjnych. 4. Zgodnie z projektem instrukcji kancelaryjnej, do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw, kierownik podmiotu funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych powierza archiwiście. Moim zdaniem, niestety archiwista nie poradzi sobie z wykonaniem w/w zadania. 5. Ponieważ stosowanie instrukcji kancelaryjnej dotyczy wszystkich pracowników, a zmiany są bardzo obszerne, zalecane byłoby zorganizowanie szkolenia wewnętrznego w tym zakresie. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 1. W tej kwestii obowiązuje Zarządzenie Nr 50/2010 Starosty Kościerskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. W przypadku samokształcenia, zgoda pracodawcy uzależniona jest od bezpośredniego związku kierunku kształcenia z wykonywaną pracą. 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się między innymi poprzez udział w szkoleniach. Wnioskodawca (Naczelnik, pracownik) składa do Starosty wniosek o zgodę na udział w szkoleniu. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego stwierdza, czy dane szkolenie jest zgodne z planem szkoleń na dany rok kalendarzowy. 3. Aktualnie w Starostwie trwają umowy o skierowanie pracownika na kształcenie w formach szkolnych (według już nie obowiązujących przepisów, w stosunku do nowych umów) zawarte z 5 pracownikami. Zgodnie z tymi umowami, pracownikowi przysługują świadczenia, takie jak: płatny urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach i przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów (21 lub 28 dni w roku akademickim w zależności od systemu kształcenia), płatny urlop szkoleniowy na pisanie pracy dyplomowej (21 dni) oraz zwrot S t r o n a 12

13 wysokości 50 % kosztów kształcenia. W jednym przypadku dodatkowo przysługują koszty zwrotu podróży oraz noclegu. 4. Według nowych przepisów, które weszły w życie od dnia 11 kwietnia 2010 r. zawarto umowy z 4 pracownikami, podnoszącymi kwalifikacje zawodowe. Przyznano świadczenia, takie jak: zwolnienie z części dnia pracy lub całego dnia pracy, na udział w obowiązkowych zajęciach, płatny urlop szkoleniowy na pisanie pracy (21 dni) oraz zwrot w wysokości 50% kosztów kształcenia. Kontrole 1. Od dnia 16 listopada 2010 r. trwa postępowanie przeprowadzane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Delegatura w Gdańsku, dotyczące wydanych decyzji przez Starostwo w latach , zatwierdzającymi/zmieniającymi projekt budowlany i udzielającymi pozwolenia na budowę/rozbiórkę. Ryczałty na używanie prywatnego samochodu oraz zgoda na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1. Umowę na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych zawarto z następującymi pracownikami: a) Skarbnik Powiatu, b) Powiatowy Rzecznik Konsumentów, c) Wicestarosta, d) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie. 2. Zgoda na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych następuje każdorazowo, na podstawie złożonego i uzasadnionego wniosku przez pracownika. Zwrot kosztów przejazdu według stawki za 1km przebiegu jest uzależnione od pojemności silnika oraz ilości pokonanych kilometrów. (Jest opracowana procedura w tym zakresie). 3. Bardzo praktyczne byłoby zawarcie stałej umowy na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, z pracownikami, którzy ze względu na charakter pracy, często wyjeżdżają. Takie umowy zostały podpisane z kierownikami jednostek, takich jak: Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Kościerzynie. Zarządzenia Starosty 1. Rejestr Zarządzeń Starosty prowadzi Wydział Organizacyjny. 2. Wszystkie Zarządzenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. 3. Projekt Zarządzenia przygotowuje komórka organizacyjna Starostwa lub jednostka organizacyjna Powiatu, właściwa dla przedmiotu Zarządzenia. Upoważnienia i Pełnomocnictwa 1. Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw prowadzi Wydział Organizacyjny. 2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2008 Starosty Kościerskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia procedury sporządzania i podpisywania umów oraz porozumień, projekt Upoważnienia przygotowuje komórka organizacyjna Starostwa lub jednostka organizacyjna Powiatu, właściwa dla przedmiotu upoważnienia lub pełnomocnictwa. Problemy lokalowe 1. Brak pomieszczenia (miejsca pracy) dla pracownika z Biura Organizacyjno-Prawnego, zajmującego się obsługą prawną, jak również dla radcy prawnego p. Mirosławy Brzezińskiej. Obie Panie zajmują pomieszczenie Przewodniczącego Rady. 2. Pomieszczenie, które zajmuje 2 pracowników Wydziału Organizacyjnego (kadry) zostało w okresie poświątecznym, w wyniku odwilży mocno zalane (sufit, parapety, biurka, wykładzina, niektóre dokumenty) Od tamtego czasu w pokoju panuje straszny fetor. Niestety w wyniku sprawdzania przyczyny zalania, okazało się, iż na dachu nie ma założonej uszczelki, co wiąże się z przełożeniem dachówek. Dlatego do wiosny należy liczyć się z tym, że zalanie może się powtarzać, tym bardziej, że nie było to pierwsze zalanie tego pokoju. S t r o n a 13

14 3. Zbyt małe pomieszczenie przeznaczone na archiwum zakładowe, o tym mowa wcześniej. II. Biuro Organizacyjno-Prawne (obsługa prawna) Postępowania cywilne w toku: 1. Sprawa Powiat Kościerski c/a osoba fizyczna o zapłatę kwoty ,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu - dotyczy zwrotu przez osobę fizyczną otrzymanego dofinansowania w ramach programu PFRON pn. Program wyrównywania różnic między regionami. Nakaz zapłaty jest prawomocny oczekuje się na przesłanie przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie tytułu wykonawczego. 2. Sprawa osoba prawna c/a Starostwo Powiatowe w Kościerzynie - dotyczy zapłaty przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie kwoty 6 926,80 złotych wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu rozwiązania umów o świadczenie usług, które nastąpiło z winy usługodawcy. W sprawie tej wielokrotnie wyrażono pisemne stanowisko w przedmiocie odmowy zapłacenia żądanej kwoty. Odmowa zapłaty została szczegółowo w tych pismach uzasadniona. 3. Sprawa Skarb Państwa Starosta Kościerski c/a osoba prawna o zapłatę - dotyczy zapłaty należności przez osobę prawną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami ustawowymi. W sprawie tej, w związku z doręczonym przez Sąd Rejonowym wykazem majątku, zostanie rozważona decyzja w przedmiocie umorzenia należności. 4. Sprawa Starostwo Powiatowe w Kościerzynie c/a osoba prawna o zapłatę - dotyczy wezwań osoby prawnej, w związku z przelewem wierzytelności w kwocie 1101,97 zł, dokonanym przez osobę prawną. Do dnia 26 sierpnia 2009 r. trwała korespondencja w zakresie zapłaty przedmiotowej należności, w której podtrzymywano wcześniej wyrażone stanowisko w przedmiocie odmowy zapłaty w/w kwoty. 5. Sprawa osoba fizyczna c/a Starostwo Powiatowe w Kościerzynie o zapłatę zadośćuczynienia i renty - dotyczy zadośćuczynienia i renty za wypadek osoby fizycznej, podczas odbywania praktycznej nauki zawodu. Do r. trwała korespondencja w celu ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za wypadek. Od tej daty nie wpłynęło żadne pismo. 6. Sprawa Skarb Państwa Starosta Kościerski c/a osoba prawna o zapłatę - dotyczy zapłaty należności przez osobę prawną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami ustawowymi. Egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego okazała się bezskuteczna. Sprawa w opracowaniu podstaw ewentualnej odpowiedzialności członków zarządu spółki. 7. Sprawa Skarb Państwa c/a osoba prawna o zapłatę - dotyczy zapłaty należności przez osobę prawną. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami ustawowymi. Sprawa znajduje się u Komornika Sądowego w Kościerzynie i trwa postępowanie 8. Sprawa osoba fizyczna c/a Powiat Kościerski o nakazanie złożenia oświadczenia woli. W dniu r. Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał zawarcie umowy dzierżawy przesłano wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. 9. Sprawa osoba fizyczna c/a Powiat Kościerski o zapłatę - dotyczy nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu. W dniu r. zapadł wyrok zasądzający roszczenie. 10. Sprawa Powiat Kościerski c/a osoba prawna o zapłatę ,39 zł. W dniu r. wydano nakaz zapłaty zasądzający należność. Osoba prawna złożyła sprzeciw. Zostanie wyznaczony termin rozprawy. 11. Sprawa osoba fizyczna c/a Starostwo Powiatowe w Kościerzynie o zapłatę - dotyczy nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 13 stycznia 2011 r. 12. Sprawa osoba fizyczna c/a Starostwo Powiatowe w Kościerzynie o zapłatę - dotyczy nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu. W dniu r. zapadł wyrok zasądzający roszczenie. S t r o n a 14

15 13. Sprawa osoba fizyczna c/a Starostwo Powiatowe w Kościerzynie o zapłatę - dotyczy nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 21 stycznia 2011 r. 14. Sprawa Starosta Kościerski c/a osoby fizyczne o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Kościerskiego. W dniu r. w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie złożono wniosek o orzeczenie przepadku pojazdu. 15. Sprawa Starosta Kościerski c/a osoba fizyczna o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Kościerskiego. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 9 lutego 2011 r. 16. Sprawa Starosta Kościerski c/a osoba fizyczna o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Kościerskiego. W dniu r. w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie złożono wniosek o orzeczenie przepadku pojazdu. 17. Sprawa Starosta Kościerski c/a osoba fizyczna o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Kościerskiego. W dniu r. w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie złożono wniosek o orzeczenie przepadku pojazdu. 18. Sprawa Starosta Kościerski c/a osoba fizyczna o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Kościerskiego. W dniu r. w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie złożono wniosek o orzeczenie przepadku pojazdu. 19. Sprawa osoba fizyczna c/a Skarb Państwa Starosta Kościerski o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości. W dniu r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie wezwanie do stawienia się w dniu r. w Sądzie Rejonowym, gdzie odbędzie się przesłuchanie Starosty w charakterze strony w sprawie z wniosku osoba fizyczna z udziałem Skarbu Państwa Starosta Kościerski o zasiedzenie. 20. Sprawa osoba prawna o zasiedzenie. Uczestnicy postępowania Skarb Państwa i Gabriel Greinke. W dniu r. oddalono wniosek, osoba prawna złożyła apelację, sprawa w toku. 21. Sprawa osoba fizyczna c/a Starostwo Powiatowe w Kościerzynie o zapłatę 425,00 złotych wraz z odsetkami, tytułem nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu. W dniu r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie zasądził na rzecz osoba fizyczna kwotę 425,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami. W terminie ustawowo przewidzianym Starostwo Powiatowe w Kościerzynie wniosło sprzeciw w odniesieniu do zasądzonych odsetek. Termin rozprawy wyznaczono na dzień r. 22. Sprawa z wniosku osoba fizyczna c/a Skarb Państwa Starosta Kościerski o zasiedzenie. W związku z zawiadomieniem z dnia 28 grudnia 2011 r. w dniu 5 stycznia br. sporządzono pismo o przedłużenie terminu do ustosunkowania się do wniosku o dalsze 10 dni. Z załączonego do wniosku zaświadczenia z księgi wieczystej KW Nr Raduń k. 60 wynika, iż wpisanym właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina wiejska Raduń, która wpisana została dnia 25 listopada 1925 r. Skarb Państwa nie jest wpisany jako właściciel nieruchomości, w związku z czym powyższa kwestia wymaga wyjaśnienia. Postępowania administracyjne w toku: 1. Sprawa dotyczy wyłączenia z produkcji gruntów leśnych. Sprawę prowadzi Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Starosta zawiadamiany jest o czynnościach organy jako uczestnik postępowania. III. Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych 1. Informacje ogólne Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych odpowiada za realizację inwestycji powiatowych, obsługę zamówień publicznych oraz prowadzi rejestr zamówień Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na 2011 rok. Biuro realizuje na zadania wynikające z prowadzenia powyższego rejestru, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień Starostwie Powiatowym. 2. Rejestr zamówień Starostwa Powiatowego S t r o n a 15

16 Na dzień sporządzania niniejszej informacji tj. 7 stycznia 2011 r. na bieżąco podlegają rejestracji faktury za zmówienia i zakupy dokonane do końca 2010 roku. Mimo znacznej ich ilości nie ma żadnych opóźnień w realizacji zadań. Jednocześnie w rejestrze zamówień prowadzona jest ewidencja wniosków o zaangażowanie środków budżetowych na rok 2011, przedkładanych przez komórki organizacyjne Starostwa. 3. Toczące się postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Obecnie nie toczy się żadne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym dla wydatków o wartości powyżej ,00. W trakcie weryfikacji jest nadesłana przez DPS w Cisewiu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla DPS w Cisewiu. W trakcie przygotowania są postępowania o udzielenie zamówień dla wydatków poniżej ,00. Dotyczą one zabezpieczenia Starostwa Powiatowego w 2011 r. w artykuły biurowe, paliwa oraz inne niezbędne dla funkcjonowania urzędu materiały, w tym prenumeraty: Przegląd Obrony Cywilnej, On-Line Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Rachunkowość Budżetowa oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej, Zamówienia Publiczne Doradca, Przegląd Komunalny, Ubezpieczenia Społeczne i Prawo Pracy, Podatek VAT, Teczka Kontroli Finansowej w Jednostce Sektora Publicznego, Skarbnik i Finanse Publiczne, Dziennik Bałtycki, Geodeta. 4. Inwestycje w trakcie realizacji W etapie realizacji są następujące, udzielone już, zamówienia: a) zamówienie oznaczone numerem O-IZP /10 na roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji Adaptacja poddasza budynku Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. 3 Maja 6.. Wartość zamówienia wynosi 9.000,00 zł brutto, a dotyczy ono montażu dodatkowego oświetlenia oraz hydrantów. Obecnie prace są wykonywane w budynku GGN. Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 14 stycznia 2011 r. Nie ma zagrożeń realizacji przedmiotowego zamówienia. b) zamówienie oznaczone numerem O-IZP /10 na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji sieci komputerowej w wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wartość zamówienia to ,69 zł. Zgodnie z zawartą umową prace powinny zakończyć się 26 listopada 2010 r. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy. Został mu wyznaczony termin ostatecznego zakończenia prac na dzień 6 grudnia 2010 r., jednakże wykonawca w tym terminie nie przystąpił do dokonania końcowego odbioru prac. Naliczana jest kara umowna 36,77 zł za każdy dzień zwłoki. Orientacyjny termin odbioru uzgodniony ze służbami informatycznymi Starostwa 10 stycznia 2011 r. c) zamówienie oznaczone numerem O-IZP /10 na dostawę serwerów wraz z wyposażeniem dla PODGiK. Wartość zamówienia wynosi ,06 zł. Zgodnie zawartą umową wykonawca zobowiązany był dostarczyć przedmiot zamówienia do dnia 20 grudnia 2010 r. Wykonawca wykonał ten obowiązek w dniu 15 grudnia 2010 zł. Obecnie jest on na etapie podłączania i uruchamiania dostarczonego sprzętu oraz organizacji szkolenia zakresu jego obsługi. Nie ma zagrożeń realizacji przedmiotowego zamówienia. d) zamówienie oznaczone numerem O-IZP /10 na dostawę mebli dla PODGiK. Wartość zamówienia wynosi ,90 zł, a termin dostawy to 27 grudnia 2010 r. Wykonawca dostarczył przedmiot umowy w dniu 5 stycznia 2011 r. Nie ma zagrożeń realizacji przedmiotowego zamówienia. S t r o n a 16

17 e) zamówienie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, nadzorowane przez Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych polegające na zagospodarowaniu terenu przy PCPR. Wartość zamówienia wynosi ,00 zł, a termin jego ukończenia to 30 kwietnia 2011 r. Nie ma zagrożeń realizacji przedmiotowego zamówienia. f) zamówienie realizowane przez Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie, nadzorowane przez Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych polegające na budowie boiska lekkoatletycznego przy PZS Nr 3. Wartość zamówienia wynosi ,77 zł, robót dodatkowych ,87 zł oraz nadzoru inwestorskiego 5.490,00 zł. Termin ukończenia zadania to 30 listopada 2010 r. Naliczana jest kara umowna od dnia 1 grudnia w kwocie 2.548,43 zł za każdy dzień zwłoki. W wyniku działań podjętych przez PCO i Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych wyegzekwowano od wykonawcy kwotę ,00 zł z tytułu gwarancji niewykonania zobowiązania w terminie. g) zamówienie realizowane przez Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie, nadzorowane przez Biuro inwestycji i Zamówień publicznych polegające na budowie ogrodzenia przy PZS Nr 3. Wartość zamówienia wynosi ,00 zł, a termin jego ukończenia to 30 kwietnia 2011 r. Nie ma zagrożeń realizacji przedmiotowego zamówienia. 5. Inwestycje projektowane Biuro Inwestycji o Zamówień Publicznych pozyskało kompletną dokumentację projektową, pozwalającą na przystąpienie do realizacji części poniższych inwestycji, a w przypadku pozostałych dokumentacja jest opracowywana. Jednakże z uwagi na ograniczoną ilość środków budżetowych, do tej pory nie podjęto decyzji o przystąpieniu do realizacji przedmiotowych inwestycji. Dotyczy to następujących inwestycji: a) wykonanie pomostu przy budynku we Wdzydzach Kiszewskich, który stanowi własność Powiatu Kościerskiego; na przedmiotowe zadanie pozyskano pełną dokumentację; szacunkowa wartość inwestycji: ,00 zł, b) wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy 3 Maja w Kościerzynie wraz z budową parkingu, na przedmiotowe zadanie pozyskano pełną dokumentację; szacunkowa wartość inwestycji: ,00 zł, c) budowa motelowca w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygonienie, dokumentacja na przedmiotowe prace jest w trakcie realizacji; szacunkowa wartość inwestycji: ,00 zł, d) budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie, na przedmiotowe zadanie pozyskano pełną dokumentację projektową; szacunkowa wartość inwestycji: ,00 zł, e) budowa sali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie, na przedmiotowe zadanie pozyskano pełną dokumentację projektową; szacunkowa wartość inwestycji: ,00 zł, f) termomodernizacja w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie, etap I: wymiana ogrzewania parowego i podłączenie do sieci KOSPEC, na przedmiotowe zadanie pozyskano pełną dokumentację; szacunkowa wartość inwestycji: zł, zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu powiatu na 2011 rok, g) termomodernizacja w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie, na przedmiotowe zadanie pozyskano pełną dokumentację; szacunkowa wartość inwestycji: ,00 zł, S t r o n a 17

18 h) termomodernizacja w Powiatowym Zespole Szkół w Lubaniu, na przedmiotowe zadanie pozyskano pełną dokumentację; szacunkowa wartość inwestycji: ,00 zł, i) termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, na przedmiotowe zadanie pozyskano pełną dokumentację; szacunkowa wartość inwestycji: ,00 zł, zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu powiatu na 2011 rok, 6. Sprawy wymagające szczególnej uwagi Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych, zwraca szczególną uwagę na pilną potrzebę uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok. Na chwilę obecną możliwości podejmowania działalności inwestycyjnej oraz zaangażowania środków budżetowych na realizację zamówień publicznych z mocy obowiązującego prawa poddane zostały ograniczeniom. W konsekwencji dokonywane są zamówienia na najpilniejsze potrzeby oraz ograniczeniem temporalnym, tj. na czas nie dłuższy niż do 31 czerwca 2011 r. Jednocześnie Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych zwraca uwagę, że zawarte w 2010 roku umowy, których skutek rozciąga się również na rok 2011 objęte zostały stawką VAT obowiązującą na dzień zawarcia umowy. Natomiast faktury wystawione z po 1 stycznia 2011 r. obciążone będą aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. W wyniku wykonywania zadań Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych prowadziło dwa postępowania objęte powyższą uwagą tj. nr O-IZP /10 na roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji Adaptacja poddasza budynku Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. 3 Maja 6. oraz nr O-IZP /10 na Przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: ABC przedsiębiorczości oraz 3 -godzinnych konsultacji doradczych dla każdego uczestnika szkolenia. Istnieje zagrożenie, że wykonawcy obciążą Powiat różnicą ceny wynikającą ze zmiany stawek podatku VAT, a w przeciwnym razie na tej podstawie będą próbowali odstąpić od wykonywania umowy. S t r o n a 18

19 1.2. Wydział Gospodarczy Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarczego należy: 1) administrowanie budynkami biurowymi i innymi obiektami pozostającymi we władaniu Starostwa, w tym prowadzenie gospodarki lokalami biurowymi, 2) zapewnienie właściwej ochrony budynków i mienia Starostwa, 3) prowadzenie spraw techniczno-eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie obiektów Starostwa, 4) prowadzenie remontów oraz bieżącej konserwacji budynków i lokali biurowych Starostwa, 5) nadzór i koordynacja spraw dotyczących kontroli rocznych i okresowych obiektów budowlanych, ich elementów i instalacji, 6) prowadzenie książki obiektu budowlanego, 7) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi Starostwa, 8) zapewnienie zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, w tym materiałów i pomocy biurowych, programów komputerowych, druków, formularzy, zakup inwentarza ruchomego, 9) prowadzenie ewidencji wydanych materiałów biurowych, 10) naprawa i konserwacja sprzętu oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie Starostwa, 11) wdrażanie postępu technicznego w zakresie pracy biurowej, 12) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, min. w zakresie łączności telefonicznej, telefaksowej i sieci komputerowej, 13) utrzymanie porządku i czystości w budynkach Starostwa oraz w ich obrębie, 14) prowadzenie gospodarki środkami transportu Starostwa, 15) prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji Starostwa, 16) w zakresie informatyki: a) administracja, publikacja oraz obsługa techniczna strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, b) administracja, publikacja, koordynacja oraz nadzór nad obsługą techniczną Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), c) realizacja umów związanych z komputeryzacją Starostwa, d) ochrona zbiorów danych osobowych i zabezpieczenie systemów informatycznych teleinformatycznych, e) administracja, koordynacja oraz nadzór nad obsługą techniczną serwisów internetowych oraz poczty elektronicznej, f) bieżąca obsługa sprzętu komputerowego i systemów informatycznych, g) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną: serwerami, usługami sieciowymi, oprogramowaniem oraz systemami baz danych, h) szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami, i) współdziałanie i nadzór nad pracami teleinformatycznymi, j) zapewnienie sprawności funkcjonowania sieci komputerowej, k) opracowywanie i nadzór nad realizacją strategii komputeryzacji, l) wdrażanie postępu technicznego w zakresie komputeryzacji Starostwa, m) zapewnienie legalności oprogramowania zainstalowanego w Starostwie, 17) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego. S t r o n a 19

20 Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Gospodarczy: W odpowiedzi na pismo z dnia 4 stycznia 2011 r. przedstawiam informację z Wydziału Gospodarczego. Zadania do zrealizowania: 1. montaż instalacji alarmowej wraz z monitoringiem na budynku po PCPR przy ul. Świętojańskiej 5D (koszt ok. 4 tys. zł.) sprawa pilna, 2. przebudowa dachu na budynku Starostwa przy dwóch głównych spływach w związku z zalaniami pomieszczeń biurowych okres wykonania wiosna 2011 r., 3. montaż przewodów grzewczych w rynnach spustowych na budynku Starostwa (koszt ok. 2 tys. zł.) sprawa pilna, 4. zawarcie umowy na monitorowanie zużytego ciepła w budynkach Starostwa i jednostek powiatu w związku z wysokimi kosztami ogrzewania sprawa bardzo pilna, 5. brak monitoringu zużycia wody i energii elektrycznej w budynkach Starostwa i jednostek powiatu w związku z nie zamontowaniem przez wodociągi i ENERGE odpowiednich liczników (sprawa kosztów zakupu tych liczników), 6. montaż nowej sieci komputerowej w budynku głównym Starostwa (koszt ok. 200 tys. zł.). Zadania będące w realizacji: 1. uzyskanie dalszego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę od zalania w Wydziale Komunikacji, 2. uzyskanie odszkodowania za szkodę od zalania w budynku głównym Starostwa, 3. montaż trzech gablot w budynku Starostwa, 4. sporządzanie protokołów przekazania sprzętu między radnymi powiatu a Starostwem i odwrotnie, 5. prowadzenie procedur na zamówienia m. in. na paliwo, tonery, tusze, artykuły biurowe itp. w 2011 r. na potrzeby Starostwa, 6. otrzymanie faktury za udrożnienie rynien i rur spustowych na budynku Starostwa (koszt ok. 500 zł.). Pozostałe sprawy są rozwiązywane na bieżąco przez Wydział i wynikają z bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. S t r o n a 20

21 1.3. Wydział Rady i Zarządu Do podstawowych zadań Wydziału Rady i Zarządu Powiatu należy: 1) w zakresie obsługi Rady Powiatu: a) prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady, b) przyjmowanie korespondencji i przesyłek adresowanych do Rady i Przewodniczącego Rady oraz przygotowywanie korespondencji i przesyłek do wysyłki, c) przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków, skierowanych do Rady, Przewodniczącego Rady i komisji, d) przygotowywanie niezbędnych materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji, e) obsługa administracyjna sesji i posiedzeń komisji, f) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji, g) przekazywanie adresatom wniosków radnych i komisji, h) przekazywanie uchwał Wojewodzie Pomorskiemu lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz podmiotom przewidzianym do ich realizacji, i) przekazywanie uchwał Rady do publikacji, j) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem diet dla radnych Powiatu, k) przyjmowanie, kompletowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu, l) przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych przyjmowanych przez wydział, m) udostępnianie oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, n) udostępnianie na wniosek informacji publicznej, o) prowadzenie rejestrów: uchwał Rady, wniosków i opinii komisji Rady, interpelacji i wniosków radnych, aktów prawa miejscowego, skarg i wniosków skierowanych do Rady, Przewodniczącego Rady i komisji, p) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji służbowych radnym Powiatu, q) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu, w zakresie ustalonym przez Radę i jej Przewodniczącego, 2) w zakresie obsługi Zarządu Powiatu: a) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej, b) przygotowywanie niezbędnych materiałów na posiedzenia Zarządu, c) protokołowanie posiedzeń Zarządu, d) przekazywanie zainteresowanym jednostkom ustaleń z posiedzeń Zarządu, w tym uchwał Zarządu, e) sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu, f) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu, g) prowadzenie Sekretariatu Starosty i Wicestarosty, 3) przygotowywanie i przekazywanie do oprawy aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie działania wydziału, 4) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Rady i Zarządu Powiatu: W odpowiedzi na pismo z dnia 4 stycznia 2011 r. uprzejmie informuję, że Wydział Rady i Zarządu prowadzi bieżącą obsługę Rady i Zarządu Powiatu Kościerskiego. Wszystkie sprawy leżące w zakresie kompetencji Wydziału wykonywane są na bieżąco. Wydział nie ma żadnych zaległości ani opóźnień w związku z realizacją swoich zadań. S t r o n a 21

22 Nadmieniam, iż nie zostały dostarczone 3 protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościerskiego, które odbyły się w dniach: 27 sierpnia 2010 r., 13 września 2010 r., 27 września 2010 r. W przedmiotowej kwestii zostało wystosowane pismo do Sekretarza Komisji Rewizyjnej z prośbą o dostarczenie zaległych protokołów. Przekazano Wicestaroście poprzedniej kadencji do realizacji Wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z prośbą o podjęcie rozmów z Zarządem Województwa Pomorskiego celem utworzenia Centrum Innowacji Rolniczych w Lubaniu, który do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany. Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej w toku są trzy sprawy zainicjowane przez Zarząd poprzedniej kadencji, które dotyczą zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz najmu lokalu przy ul. 3 Maja 8. Przedmiotowe sprawy są w toku ze względu na czynności prowadzone przez odrębne podmioty, właściwe do ich rozpatrzenia. Trzecia sprawa dotyczy wniosku o utwardzenie drogi powiatowej Kobyle-Garczyn. Ponadto informuję, że na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi, tj. w dniu 7 stycznia 2011 r. do Wydziału Rady i Zarządu Powiatu zostało zadekretowanych 12 spraw celem rozpatrzenia przez Zarząd. Sprawy te dotyczą: 1) projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kościerskiego, 2) projektu uchwały w sprawie ustalenia planu zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 3) projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Powiat Kościerski, 4) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata , 5) wniosku o zwrot opłaty za kartę pojazdu, 6) pisma w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy pomiędzy Towarzystwem Kaszubskie Centrum, a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Kościerzynie, 7) pisma w sprawie zaopiniowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geod. Grzybowo, 8) pisma w sprawie analizy kosztów Zespołu Gospodarczego oraz analizy kosztów samochodów służbowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, 9) pisma w sprawie wniosku o obniżenie na okres zimowy stawki czynszu dzierżawnego za najem budynku usługowo gastronomicznego położonego w Garczynie, 10) pisma w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie, 11) pisma w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu oraz koncepcja hali sportowej przy PZS Nr 2 w Kościerzynie, 12) pisma w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego konsultacji dot. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Powyższe sprawy zostały przekazane Sekretarzowi Powiatu w celu ustalenia kolejności ich rozpatrzenia przez Zarząd. S t r o n a 22

23 1.4. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji należy: 1) w zakresie komunikacji społecznej: a) przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek, b) przekazywanie korespondencji adresatom według dekretacji, c) wysyłanie korespondencji oraz przesyłek, d) przyjmowanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej i elektronicznej skrzynki podawczej, e) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów, f) udostępnianie druków i formularzy niezbędnych przy załatwianiu spraw, g) kompleksowa obsługa interesantów. 2) w zakresie promocji: a) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i na świecie, b) przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów i publikacji promocyjno-informacyjnych, c) koordynowanie współpracy pomiędzy samorządem powiatowym a środkami masowego przekazu, opracowywanie materiałów do publikacji prasowych, skład biuletynu informacyjnego Powiatu Powiat Kościerski - Nasz Kurier, d) sprawowanie mecenatu nad kulturą, w tym podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, e) ustalanie założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji, f) opracowywanie bazy danych o Powiecie oraz koordynacja działań z nią związanych, g) współpraca z instytucjami gminnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi w zakresie promocji Powiatu, h) organizacja i współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych, i) koordynacja działań w zakresie współpracy z zaprzyjaźnionymi powiatami w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej oraz nawiązywanie nowych kontaktów, j) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Powiatu, k) koordynacja działań związanych z wizualizacją Powiatu. Wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub poleceń bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji: W odpowiedzi na pismo z dnia 4 stycznia 2011 r. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji przesyła informację dotyczącą aktualnie realizowanych zadań i problemach do rozwiązania. BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I. Zadania realizowane na bieżąco przez BKS 1. Przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu oraz przekazywanie korespondencji (roznoszenie) do poszczególnych Wydziałów po wcześniejszej dekretacji w elektronicznym obiegu dokumentów. W 2010 roku kształtowało się to następująco: Ogółem spraw , w tym: osobiście , pocztą , faksem 331, mailem 64, faktury Wysłanie korespondencji oraz przesyłek. S t r o n a 23

24 3. Przyjmowanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej i elektronicznej skrzynki podawczej. 4. Skanowanie dokumentów, obsługa centrali telefonicznej. 5. Wprowadzanie dokumentów z upoważnienia Starosty (akty notarialne, zawiadomienia z Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościerzynie) do operatu ewidencji gruntów (pogram TurboEWID); 6. Kompleksowa obsługa interesantów (m.in. udostępnianie druków i formularzy niezbędnych przy załatwianiu spraw; informowanie inwestorów o możliwości odbioru pozwoleń na budowę w BKS; wydawanie pozwoleń na budowę; wypisywanie i wydawanie dzienników budowy i tablic informacyjnych; udzielanie wszelkich merytorycznych informacji interesantom w zakresie realizowanych przez Wydziały Starostwa zadań, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych Wydziałów). BIURO PROMOCJI I. Zadania w trakcie realizacji priorytetowe (do uzgodnienia) 1. Organizacja VIII edycji im. Matki Teresy z Kalkuty (pisma w sprawie patronatu honorowego, pisma w sprawie udziału w Kapitule, przygotowanie scenariusza imprezy i oprawy artystycznej, przygotowanie wzorów statuetek, przygotowanie projektu zaproszeń itp.). 2. Biuletyn informacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Powiat Kościerski Nasz Kurier (koncepcja dalszego funkcjonowania, jeżeli zostaje na podobnych zasadach konieczność organizacji spotkania z kierownikiem oddziału Dziennika Bałtyckiego w Kościerzynie w celu omówienia szczegółów). 3. Prośba z Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu o wsparcie finansowe II Powiatowego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej dla uczniów klas I III gimnazjum oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Kościerskiego. II. Aktualne zadania realizowane na bieżąco 1. Aktualizacja strony internetowej Starostwa, aktualizacja profilu Powiatu Kościerskiego na Facebooku, aktualizacja wirtualnego Przewodnika po Powiecie Kościerskim. 2. Współpraca z mediami. III. Zadania do zrealizowania 1. Konieczność wykonania profesjonalnych zdjęć Starosty, Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu, Prezydium Rady, przygotowanie notek biograficznych czynności niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w pkt. I.2, II.1, II Zakup gadżetów promocyjnych (przeznaczonych jako upominki okolicznościowe, drobne nagrody na imprezy i uroczystości, których organizatorem lub współorganizatorem jest Starostwo). 3. Wypisanie wniosków o zaangażowanie środków budżetowych na zadania Wydziału KSiP realizowanych w 2011 r. FUNKCJONOWANIE WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI 1. Skład osobowy Wydziału Biuro Promocji Kierownik Biura - 1 osoba, pracownicy Biura 3 osoby (w tym dwie wykonujące także zadania z zakresu Biura Komunikacji Społecznej) Biuro Komunikacji Społecznej 3 osoby (w tym jedna osoba na zwolnieniu lekarskim) Łączna liczba osób zatrudnionych w Wydziale 7 Jedyny Wydział Starostwa Funkcjonujący bez Naczelnika. S t r o n a 24

25 1.5. Wydział Finansowo Budżetowy Do podstawowych zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy: 1) opracowywanie projektu Budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz jego wykonania, 2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu, 3) windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa, 4) weryfikacja projektów planów zakładowych i dochodów własnych, 5) rozliczanie planów finansowych podporządkowanych jednostek oraz organizowanie i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, 6) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, 7) prowadzenie rachunkowości Budżetu Powiatu, gospodarki finansowej Powiatu oraz Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 8) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków, 9) planowanie i realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami, 10) nadzór nad wykorzystywaniem i rozliczaniem dotacji celowych, w tym pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków unijnych, 11) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 12) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, 13) obsługa finansowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 14) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, 15) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Starostwie oraz inicjowanie jej przeprowadzania, 16) prowadzenie zbioru umów i porozumień mających wpływ na wykonanie Budżetu Powiatu, 17) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Finansowo-Budżetowy: Wykaz spraw i problemów do rozwiązania przez Wydział Finansowo-Budżetowy: 1. Skarb Państwa: a. Sprawy oddane do Radcy Prawnego: 1. osoba prawna ,59 zł 2. osoba prawna ,40 zł 3. osoba fizyczna ,65 zł 4. osoba prawna ,28 zł b. Sprawy oddane do SKO: 5. osoba prawna ,93 zł 6. osoba prawna ,90 zł Informacja od Radcy Prawnego o dalszych poczynaniach w sprawach: 2. Osoba prawna a. Nakaz zapłaty sygn. Akt I Nc 834/10 Sąd Rejonowy w Kościerzynie ,39 zł (należność główna) ,25 zł (koszty sądowe), b. Zaległość bieżąca 9 755,28 zł (należność główna + odsetki do r.). S t r o n a 25

26 Bank 3. Osoba fizyczna nakaz zapłaty sygn. Akt I Nc 765/ zł (należność główna) ,25 (koszty sądowe). Współdziałanie z innymi wydziałami: 1. Trudności w otrzymaniu od Wydziału Promocji protokołów odbioru nagród przez uczestników konkursów organizowanych przez Starostwo, 2. Nie stosowanie przez Naczelników wydziałów (oprócz wydz. Organizacyjnego i Ochrony Środowiska) na dowodach źródłowych klasyfikacji wydatków strukturalnych (po kilku przypomnieniach), 3. Brak bieżącej informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot.: a. Decyzji o zmianie w opłatach za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, b. Zestawienia na początek każdego roku budżetowego opłat Skarbu Państwa, c. Wykazu spraw przekazanych do SKO, d. Sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Kościerskiego (akty notarialne). Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w roku 2011 Stan kredytów na Kwota spłat w 2011 roku Miesięczne kwoty spłat Ostateczny termin spłaty NORDEA Bank Polska S.A m-cznie po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie od po 800 zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie od po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie od po 572 zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie od po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie od po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie po zł Bank Gospodarstwa Krajowego S.A m-cznie po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie po zł RAZEM RAZEM zadłużenie na ,00 wskaźnik zadłużenia 1 47,67% wskaźnik zadłużenia 2 5,55% S t r o n a 26

27 1.6. Wydział Architektury i Budownictwa Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy: 1) zatwierdzanie projektów budowlanych, 2) wydawanie pozwoleń na budowę, 3) udzielanie zgody na rozbiórkę, 4) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego, 5) określanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 6) przyjmowanie zgłoszeń lub wnoszenia sprzeciwu w sprawie budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania, 7) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, 8) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 9) orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, 10) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, 11) rejestracja i wydawanie dzienników budowy, 12) wydawanie tablic informacyjnych dotyczących robót budowlanych, 13) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, nieruchomości, oraz warunków korzystania z tego budynku lub nieruchomości w celu wykonywania robót budowlanych, 14) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie obowiązków nałożonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, 15) uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, 16) wydawanie zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego, 17) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z przepisów prawa lub poleceń bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa: 1. Podstawa prawna działania. Wydział AB realizuje zadania Starosty w oparciu o art. 82, 82a i 82b Ustawy Prawo budowlane oraz Regulamin Organizacyjny Starostwa a w szczególności 23 ust. 5 Naczelnik wykonuje zadania wynikające z 13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. Decyzje administracyjne podpisuje Starosta. 2. Zatrudnienie Naczelnik - 1 etat Starszy specjalista d/s AB - 1 etat Specjalista d/s AB - 3,5 etatu Razem: 1 naczelnik oraz 4,5 etatu pracowników merytorycznych. Aktualnie w zastępstwie starszego specjalisty zatrudniono, jako młodszego referenta, pracującą uprzednio w zastępstwie specjalisty. Młodszy referent pracuje w tutejszym wydziale bez przerwy od Dodatkowo praca Wydziału była oparta o dodatkowe zatrudnienie dwóch stażystów, którzy po okresie około 4-5 miesięcy wdrożenia opracowywali pod nadzorem specjalisty najprostsze sprawy. W dniu 9 września 2010 w obliczu wydłużenia okresu oczekiwania wniosków na możliwość ich rozpatrzenia przez pracowników, po przeprowadzeniu analizy zagadnienia, po konsultacjach S t r o n a 27

28 z naczelnikami wydziałów AB wszystkich powiatów i miast województwa pomorskiego (oprócz Trójmiasta) złożyłem Staroście pismo nr AB.07166/1/10, z wnioskami, tabelą porównawczą obciążenia pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami w ilościach wniosków na osobę na rok. W piśmie tym zwróciłem się z prośbą o zwiększenie zatrudnienia. Aktualnie struktura zatrudnienia ulega zmianie. Aktualnie z powodów finansowych nie uzyskaliśmy zgody na zatrudnienie stażysty, w lutym kończy staż półroczny stażystki, która dała się poznać jako dobrze zapowiadający się pracownik. Według uzyskanych informacji Powiatowy Urząd Pracy nie ma możliwości przedłużenia stażu na kolejne pół roku. Dowiedziałem się również, iż nie przewiduje się w najbliższym czasie systemu staży rocznych a tylko takie pozawalają wspomóc pracę wydziału przez około 6 miesięcy po wdrożeniu stażysty. Pragnę nadmienić, iż poziom dokształcenia stażysty w naszym wydziale jest bardzo wysoki, co jest zgodne z ideą stażu. Należy zatem stwierdzić, iż dla zapewnienia wyraźnego skrócenia czasu realizacji zadań, wydział potrzebuje 2-3 pracowników etatowych, co zbliżyłoby nas do średniego poziomu obciążenia podobnych powiatów ościennych. 3. Sprzęt i oprogramowanie Wydział pracuje na trzech głównych systemach oprogramowania: - Estima Architektura - serce pracy wydziału - system rejestrowania wniosków, pisania pism według specjalistycznych szablonów, umożliwia automatyczne raportowanie zarówno miesięczne do Wojewody jak i miesięczne oraz kwartalne do GUS, archiwizacja elektronicznych wersji opracowanych pism, dane dotyczące działek, ruchu budowlanego, budynków i obiektów budowlanych. - Lex Polonica Nieruchomości i Budownictwo (1 stanowisko), niezbędny do rzeczowego rozstrzygania problematyki prawnej z dostępem do aktualizacji on-line, wraz z komentarzami, wyrokami sądów administracyjnych - Elektroniczna Biblioteka Polskich Norm (1 stanowisko) - umożliwiająca autorytatywną weryfikację zgodności dokumentacji z wymaganiami normatywnymi Aktualnie w wydziale znajduje się 6 zestawów komputerowych plus 1 współdzielony z Powiatowym Konserwatorem Zabytków oraz trzy drukarki laserowe, kserokopiarka i niszczarka dokumentów. 4. Stanowiska pracy i powierzchnia użytkowa oraz archiwizacja Wydział dysponuje 8 stanowiskami pracy plus 1 współdzielone z Powiatowym Konserwatorem Zabytków. Bardzo poważnym problemem jest brak lokalowy dotyczący przechowywania dokumentów. Z uwagi na specyfikę pracy wymagane jest stały dostęp do spraw przynajmniej z zakresu 2 lat oraz pozostałe lat w powiatowym archiwum w obrębie budynku. Aktualnie w zakresie spraw bieżących nie ma problemu, natomiast, co zgłaszałem w ubiegłym roku, jest bardzo mało miejsca w archiwum powiatowym w naszym budynku. 5. Ilości spraw w skali roku i problematyka merytoryczna Decyzje o pozwoleniu na budowę Zgłoszenia robót budowlanych Sprawy inne Przy czym w większości spraw opracowywanych jest dwa i więcej pism. Największe obciążenie notowane jest w okresie maj-wrzesień a najmniejsze w styczniu i lutym. Należy zauważyć w budownictwie ciągły wzrost wymagań formalnych i dodatkowych uzgodnień oraz wzrost roszczeń inwestorów i odpowiedzialności organu za realizowanie zadań. Skutkuje to wzrostem objętościowym większości wpływających do wydziału dokumentacji (charakterystyka energetyczna, obszary Natura 2000 i inne). Ponadto dotychczasowy okres załatwiania spraw (65 S t r o n a 28

29 dni w przypadku pozwolenia) nie satysfakcjonuje inwestorów. Wydział AB średnio załatwia sprawy w około dni. Jest zauważalna potrzeba, aby skrócić ten czas poniżej 30 dni. Wiele inwestycji wiąże się z wykorzystaniem dotacji unijnych. Wymagany jest, oprócz już doświadczonej obsady wzrost ilości wykwalifikowanego personelu. Cykl trzymiesięczny stażu (ewentualnie półroczny), o którym informuje Powiatowy Urząd Pracy, absolutnie nie zapewnia merytorycznej pomocy w realizacji zadań wydziału. Wymagane jest, aby w miejsce traconych dwóch stażystów, którzy w rotacji rocznej wspomagali pracę wydziału, wprowadzić 2-3 pracowników etatowych, którzy po okresie wdrażania, pogłębiając swe doświadczenie i kwalifikacje mogliby bezpiecznie realizować zadania wydziału. Wydaje się wysoce zasadne, aby kandydująca osoba wykazała się praktyką pracy w administracji na podobnym stanowisku oraz znajomością problematyki administracji architektonicznobudowlanej, nieruchomości i budownictwa. Pomogła mi w tym postawa obecnie zatrudnionej na stanowisku młodszego referenta w ramach zastępstwa. Ma ona za sobą dziewięciomiesięczną praktykę w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie oraz ponad 2,5 letnią praktykę pracy w naszym Starostwie, w tym 1,5 roczną w tutejszym wydziale. Takiej praktyki nie mają osoby z uprawnieniami do odbycia stażu. Młodszy referent bardzo szybko wdrożył się w pracę wydziału stając się cennym pracownikiem. Sprawy prowadzi bardzo poprawne i szybko, a przede wszystkim znacznie bardziej od stażystów samodzielnie. Przygotowane do podpisu sprawy, po sprawdzeniu znacznie rzadziej wymagają poprawek i angażują specjalistę sprawdzającego w znacznie mniejszym stopniu. S t r o n a 29

30 1.7. Powiatowy Konserwator Zabytków Do podstawowych zadań Powiatowego Konserwatora Zabytków należy: 1) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obszarach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w obszarach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 3) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach wpisanych do rejestru zabytków, 4) wydawanie pozwoleń na dokonywanie podziałów nieruchomości na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, 5) wydawanie pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach wpisanych do rejestru zabytków, 6) wydawanie decyzji wstrzymujących roboty budowlane na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, 7) wydawanie decyzji nakazujących doprowadzenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu w przypadku działań bez pozwolenia konserwatorskiego w obszarach wpisanych do rejestru, 8) wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, 9) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków, 10) aktualizacja Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami, 11) aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 12) wykonywanie innych zadań w zakresie działania stanowiska pracy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków: Powiatowy Konserwator Zabytków w Kościerzynie działa w strukturach Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na podstawie Porozumienia z 16.04,2004 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Kościerskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Powiat Kościerski (Dz. Urz. Nr 58 z dn r., poz. 1120). Do obowiązków Powiatowego Konserwatora Zabytków należy: 1. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obszarach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w obszarach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 3. wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach wpisanych do rejestru zabytków, 4. wydawanie pozwoleń na dokonywanie podziałów nieruchomości na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, 5. wydawanie pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach wpisanych do rejestru zabytków, 6. wydawanie decyzji wstrzymujących roboty budowlane na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, S t r o n a 30

31 7. wydawanie decyzji nakazującej doprowadzenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu w przypadku działań bez pozwolenia konserwatorskiego w obszarach wpisanych do rejestru, 8. wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów na obszarach wpisanych do rejestru zabytków 9. przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków. 10. aktualizacja Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami" 11. aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych" Aktualnie opracowane zostało przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nowe porozumienie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Kościerskim, uwzględniające aktualny stan prawny i wynikające z tego poszerzenie obowiązków samorządowych konserwatorów zabytków. Tekst porozumienia oczekuje na akceptację Zarządu Powiatu Kościerskiego oraz w dalszej kolejności na uchwalenie przez Radę Powiatu Kościerskiego. W 2010 r. Powiatowy Konserwator Zabytków w Kościerzynie prowadził 215 spraw, w tym: - 81 decyzji - pozwoleń na roboty budowlane na terenie wpisanym do rejestru zabytków, - 8 decyzji - pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów, -1 decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu, - 28 uzgodnień projektów budowlanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - 25 uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenach objętych ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków, - 7 uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie wpisanym do rejestru zabytków, - 3 postanowienia w sprawie przekazania pism zgodnie z kompetencjami, - 38 opinii do projektów budowlanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską - 6 opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy, - 4 informacje na temat objęcia obiektów ochroną konserwatorską - 1 opinia do wniosku o dotację prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, - 12 pism innych (informacje, sprawozdania itp.). Wśród w/w spraw nie zakończonych ostatecznie pozostało 5, W roku 2011 wpłynął do dnia dzisiejszego 1 wniosek w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka gazociągu na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - nie zakończona ostatecznie. Ponadto w 2010 r. Powiatowy Konserwator Zabytków w Kościerzynie sporządził Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościerskiego na lata , przyjęty uchwałą Rady Powiatu z dnia r. - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia r. Nr 72 poz Prowadzenie postępowań administracyjnych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków ogranicza brak aparatu fotograficznego oraz bardzo mocno ograniczone możliwości wyjazdu w teren (ze względu na konieczność korzystania z samochodu służbowego) w celu prowadzenia oględzin. S t r o n a 31

32 1.8. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy: 1) w zakresie działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: a) prowadzenie dziennika zgłoszeń robót geodezyjnych, b) prowadzenie dziennika internetowych zgłoszeń robót geodezyjnych, c) określanie warunków technicznych dla wykonawców prac geodezyjnych, d) przygotowywanie i wydawanie dokumentów z zasobu dla wykonawców prac geodezyjnych, e) sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatów ewidencyjnych dla wykonawców prac geodezyjnych, f) przeprowadzanie kontroli technicznej wpływających opracowań geodezyjnych, g) przeprowadzanie kontroli terenowej wpływających opracowań geodezyjnych, h) uzgadnianie numeracji działek, i) prowadzenie i aktualizacja komputerowej bazy mapy zasadniczej, j) przejęcia i ewidencjonowanie operatów technicznych, k) naliczanie opłat za wydanie materiałów i przejęcie opracowania geodezyjnego do zasobu, l) prowadzenie katalogów osnów geodezyjnych i punktów granicznych, m) skanowanie wpływających operatów technicznych, n) wprowadzanie do zasobu pozyskanych plików w trakcie skanowania, o) nadzór nad komputerowymi bazami danych, p) kontrola spójności baz, q) archiwizacja baz danych w celu ich zabezpieczenia, 2) w zakresie katastru nieruchomości (ewidencja gruntów): a) prowadzenie: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, rejestru cen i wartości nieruchomości, rejestru opłat za wykonane czynności techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, dziennika dokumentów, dziennika zgłoszeń zmian, b) wprowadzanie do rejestrów gruntów, budynków, lokali, cen i wartości nieruchomości zmian: podmiotowych dotyczących właściciela nieruchomości, przedmiotowych dotyczących nieruchomości, cen i wartości na podstawie aktów notarialnych i wyciągów z operatów szacunkowych, c) aktualizacja komputerowych zbiorów mapy ewidencyjnej, d) utrzymywanie spójności między mapą ewidencyjną i mapą zasadniczą, e) kontrola operatów technicznych pod względem zgodności z przepisami o ewidencji gruntów, f) udzielanie informacji ze zbioru danych osobowych, g) przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów do celów informacyjnych i notarialnych, h) przygotowywanie i wydawanie map sytuacyjno wysokościowych do celów informacyjnych, i) udostępnianie dokumentów dla rzeczoznawców majątkowych, j) prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie zgodności zapisów w ewidencji gruntów z zapisami w księgach wieczystych, 3) w zakresie działalności Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: a) prowadzenie rejestru wniosków o dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej, S t r o n a 32

33 b) wstępna weryfikacja dostarczonej dokumentacji projektowej, c) prowadzenie postępowania przygotowawczego związanego z uzgodnieniem dokumentacji projektowej: wniesienie projektu na istniejące mapy, weryfikacja wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do projektu, d) organizacja i przeprowadzenie posiedzenia zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, e) sporządzanie protokołów z posiedzenia zespołu dla każdej dokumentacji projektowej, f) przygotowanie opinii dla każdego uzgadnianego projektu, g) sprawdzanie zgodności zrealizowanych inwestycji z projektem na podstawie dokumentacji z pomiarów powykonawczych, h) aktualizacja map polegająca na wykreśleniu z nich projektów zrealizowanych, i) naliczanie opłat i przygotowanie dokumentów płatniczych, za wykonanie czynności technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) w zakresie gospodarki nieruchomościami: a) prowadzenie i aktualizacja rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości Powiatu, b) gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami Powiatu: prowadzenie postępowań przygotowawczych do sporządzania operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i własność Powiatu, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, sprzedaż, najem, dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości Powiatu, c) sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami Powiatu, d) prowadzenie postępowań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, e) prowadzenie postępowań wyjaśniających rozbieżności między zapisami w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości Powiatu, f) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, g) prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa, h) prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu nieruchomości będących w dożywotnim użytkowaniu rolników, którzy przekazali gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę, i) prowadzenie postępowań z zakresu ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, j) przekazywanie nieruchomości stanowiących wody płynące na rzecz ustawowych zarządców tych nieruchomości, k) przygotowywanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej, l) prowadzenie dziennika wyłączeń z produkcji rolnej, m) przygotowywanie decyzji w zakresie zmian klasyfikacji gruntów, n) przygotowywanie koniecznych uchwał, 5) prowadzenie merytorycznej obsługi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 6) przygotowywanie dokumentacji koniecznych do przeprowadzenia przetargów na wykonanie prac geodezyjnych, 7) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z przepisów prawa lub poleceń bezpośredniego przełożonego. S t r o n a 33

34 Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: W nawiązaniu do pisma z dnia r. przekazuję informację na temat realizacji zadań oraz problemów związanych z działaniem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W skład wydziału wchodzą cztery jednostki: 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 2. Kataster Nieruchomości i Obsługa Interesantów, 3. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 4. Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zajmuje się głównie prowadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającą na rejestracji zgłaszanych prac geodezyjnych, kontrolowaniu składanych opracowań, udostępnianiu wykonawcom prac geodezyjnych dokumentów, które stanowią podstawę przeprowadzania nowych pomiarów, pomiarów aktualizacyjnych i pomiarów kontrolnych, naliczaniu opłat za czynności geodezyjno - kartograficzne wykonywane przez ośrodek. Zasób Państwowego Ośrodka Dokumentacji został w dużej mierze zinformatyzowany, w formie elektronicznej prowadzone są również wszelkie mapy, rejestry i katalogi. Taka forma prowadzenia ośrodka umożliwia realizację coraz większej ilości zadań należących do starosty jak również umożliwiła wprowadzenie internetowej obsługi geodetów którzy coraz częściej korzystają z tej formy działania. Realizacja zadań w 2010 r. do ośrodka dokumentacji zgłoszono 2473 robót geodezyjnych w tym poprzez internet 610, do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego przyjęto po dokonaniu kontroli 2620 opracowań geodezyjnych dochody z tytułu korzystania z dokumentów zasobu wyniosły około 141 tys. złotych, przekształcono do postaci elektronicznej około 2700 operatów. W oparciu o przyjęte opracowania geodezyjne zaktualizowano bazy danych mapy numerycznej prowadzonej dla całej powierzchni powiatu kościerskiego (ok. 116 tys. ha), katalogi osnów geodezyjnych i katalogi punktów granicznych. Zadania na 2011 r. dalsze wykonywanie wymienionych powyżej zadań, dalsza informatyzacja zasobu do formy elektronicznej oprócz bieżąco spływających operatów należy przekształcić jeszcze około 26 tys. operatów archiwalnych (przekształcono już około 11,5 tys. operatów). Konieczność informatyzacji jest wymuszona przez przepisy nakładające na starostę obowiązek zabezpieczenia państwowego zasobu geodezyjnokartograficznego, jak również umożliwienie internetowego ich wykorzystania przez geodetów, w związku z kurczącą się powierzchnią magazynową i lawinowo przyrastającą ilością wpływającej dokumentacji przymierzamy się do dokonania weryfikacji istniejących materiałów i sporządzenia wykazów materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu i przekazania do archiwum państwowego lub do zniszczenia. Zadania realizowane są przez pracowników ośrodka na bieżąco, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zdarzające się potknięcia są szybko wyjaśniane. Sprawy sporne związane z kontrolą wpływających opracowań są sprawnie rozwiązywane przez Kierownika Ośrodka, który przy pomocy sprzętu GPS otrzymanego z GUGiK-U w użyczenie, dokonuje terenowej kontroli prac przy pomocy któregoś z pracowników. Największym problemem oprócz szybko kurczącej się powierzchni magazynowej jest zbyt mała liczba pracowników niezbędnych do realizacji ciągle zwiększającej się ilości zadań. Dlatego też konieczna jest pomoc chociażby stażystów którzy mogą wykonywać proste prace np. skanowanie S t r o n a 34

35 dokumentów do których nie potrzeba wykształcenia kierunkowego, a wystarcza przyuczenie i pomoc pracowników. Biuro Katastru Nieruchomości i Obsługi Interesanta zajmuje się głównie prowadzeniem rejestru gruntów i budynków oraz obsługą interesantów polegająca na wykonywaniu dokumentacji do celów prawnych lub informacyjnych, udzielaniem informacji pisemnej na wniosek zainteresowanych jednostek, naliczaniem opłat za wydawane dokumenty. Operat ewidencji gruntów i budynków staramy się prowadzić na bieżąco chociaż jest to coraz trudniejsze. Wiąże się to z ilością zmian (akty notarialne, decyzje, wykazy zmian gruntowych) jakie wpływają do biura katastru nieruchomości (zwiększony obrót nieruchomościami), które stanowią podstawę wprowadzenia zmian do operatu. Dodatkowym czynnikiem obciążającym jest tocząca się informatyzacja ksiąg wieczystych co pociąga za sobą konieczność aktualizacji baz danych o dane pozyskane z ksiąg wieczystych. Przy wykonywaniu tych prac niewystarczająca jest pomoc stażysty, który może wykonywać proste prace biurowe, ale nie posiada on dostępu do bazy danych osobowych, a zmiany w operacie ewidencji gruntów jak również sporządzanie dokumentacji do celów prawnych powinno być wykonywane przez osobę posiadającą wykształcenie geodezyjne, a wykonane dokumenty może autoryzować zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko osoba, która oprócz wykształcenia geodezyjnego posiada uprawnienia zawodowe. Jednocześnie nadmieniam, że ilość etatów w Biurze katastru uległa zmniejszeniu o jeden etat w związku z przeniesieniem jednej z osób do Biura Komunikacji Społecznej. Biuro katastru nieruchomości nadzoruje również ustawowy obowiązek udostępniania danych z bazy ewidencji gruntów i budynków realizowany przy pomocy zdalnego dostępu poprzez łącze internetowe. Narastająca ilość informacji zwartych w bazach danych oraz zwiększająca się ciągle częstotliwość korzystania z baz przez jednostki zewnętrzne powoduje konieczność zwiększenia przepustowości i szybkości używanego łącza internetowego na szerokopasmowe. Realizacja zadań w 2010 r. wprowadzanie zmian podmiotowych i przedmiotowych do operatu ewidencji gruntów i budynków zmian i 2000 przenumerowanych ksiąg wieczystych do przenumerowania pozostaje jeszcze około 40 tys. ksiąg, załatwianie wniosków złożonych w Biurze obsługi interesanta (wiąże się to często z badaniem ksiąg wieczystych) wniosków. udzielanie pisemnych informacji z operatu ewidencyjnego 637 spraw przygotowywanie i wydawanie plików SWDE zabezpieczających bazy danych, nadzór i realizacja umów związanych ze sprzedażą map na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa i Energii, nadzór nad pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów wykonywaną przez jednostki zewnętrzne dochód z tytułu wykonanych usług przez Biuro Katastru to około 624 tys. złotych. Zadania na 2011 r. realizacja wymienionych powyżej zadań, inwestycja w pomieszczeniach biura katastru polegająca na zainstalowaniu dodatkowych półek pozwalających na zwiększenie powierzchni koniecznej do przechowywania dokumentów stanowiących podstawę wprowadzania zmian w operacie ewidencyjnym, modernizacja ewidencji gruntów w zakresie utworzenia bazy budynków i lokali dla dwóch ostatnich gmin powiatu kościerskiego tj. Liniewa i Nowej Karczmy Wobec powyższych faktów można stwierdzić, że dla prawidłowego funkcjonowania biura koniecznym jest zwiększenie składu osobowego o jeden etat i stażystę. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wykonuje zadania związane z dokonywaniem uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu podziemnego i naziemnego, po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności z istniejącymi urządzeniami, z elementami innych już S t r o n a 35

36 uzgodnionych projektów, znakami geodezyjnymi itp. Tutaj podobnie jak w pozostałych jednostkach wydziału notujemy znaczny wzrost zadań do wykonania. W roku 2010 uzgodniono 444 projekty tj. o 77 projektów więcej niż w 2009 r. Opracowanie tak dużej ilości dokumentacji przez jedną osobę która pełni jednocześnie funkcję przewodniczącej zespołu jest coraz trudniejsze i będzie w końcu skutkowało niedotrzymywaniem terminów wykonania uzgodnień. Stażyści są pomocni niemniej nie jest to rozwiązanie na dłuższy okres czasu. Do obowiązków Przewodniczącej ZUDP należy również organizacja posiedzeń zespołu w których biorą udział oprócz przewodniczącej zespołu, stali członkowie oraz przedstawiciele jednostek prowadzących ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu. Wpływy na fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu dokonanych uzgodnień wyniosły w roku 2010 około 48 tys. złotych. Do zadań Starosty należy również założenie i prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Ze względu na prowadzenie zespołu jednoosobowo, zadanie to nie jest realizowane. Założenie ewidencji wiąże się z kosztami i koniecznością przeprowadzenia przetargu na wykonanie tych prac. Koszty ocenia się na około ,00 zł. Biuro Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się generalnie: gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i Skarbu Państwa, ustalaniem i wypłatą odszkodowań za drogi, regulowaniem stanów prawnych, uzgadnianiem treści ksiąg wieczystych, wydawaniem decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wydawaniem decyzji w zakresie aktualizacji klasyfikacji gruntów, zwrotami nieruchomości, prowadzenie rejestru nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu i Skarbu Państwa, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Realizacja zadań w 2010 r. prowadzenie postępowań związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa, wydano 237 decyzji wyrażających zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wydano 33 decyzje zatwierdzające zmianę klasyfikacji, przeprowadzono postępowanie związane ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu obejmujące Kościerzynę obr. 04 działki nr 12/3, 12/4, 12/5 i Piechowice działki nr 267/7 i 267/8. Pierwszy przetarg odbył się 16 grudnia 2010 r. z wynikiem negatywnym przygotowano informację na zarząd w celu określenia dalszej procedury prowadzonego postępowania, przygotowano dokumentację do przeprowadzenia sprzedaży z zamianą lokalu w budynku przy ul. Krasickiego (wniosek osoby fizycznej) procedura szacowania wartości i sprzedaży w roku 2011, przeprowadzono procedurę sprzedaży nieruchomości dla osoby prawnej za kwotę ,44 złotych brutto, przeprowadzono procedurę związaną z wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi na kwotę ,- złotych brutto, po uzyskaniu zgody Wojewody Pomorskiego przeprowadzono procedurę sprzedaży 9 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w budynku wielorodzinnym położonym w Kościerzynie przy ul. Skarszewskiej 18 Planowane zadania na rok 2011: przeprowadzić postępowanie polegające na wydzieleniu geodezyjnym i wykupie nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 1934G w Lipuszu ul. Wybickiego, w związku z otrzymaniem w dniu r. informacji o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Bąk-Cisewie, rozpoczęto procedurę związaną S t r o n a 36

37 z podziałem nieruchomości i sprzedażą działek. Opłaty planistyczne będą naliczane przez Urząd Gminy w Karsinie dopiero w momencie sprzedaży, nie przewiduje się naliczenia opłaty adiacenckiej, przeprowadzenie w drugim półroczu 2011 r. sprzedaży nieruchomości (uzyskana zgoda Wojewody Pomorskiego) stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych (we Wdzydzach Tucholskich) oraz osób fizycznych (Kościerzynie), prowadzenie postępowania z wniosku osoby fizycznej (działający przez pełnomocnika) o wydanie decyzji na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Sprawa w toku, po zapoznaniu się z aktami sprawy przez radcę prawnego, zostanie wyznaczony termin rozprawy administracyjnej, prowadzenie postępowania z wniosku osób fizycznych o zwrot nieruchomości, Prowadzenie postępowania z wniosku osób fizycznych o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna w wyniku podziału. Po zapoznaniu się stron z aktami sprawy zostanie wydana decyzja, udzielanie poszczególnym Wojewodom informacji w zakresie realizacji prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej tzw. mienie zabużańskie przez osoby fizyczne, aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przeprowadzone zostały w grudniu 2010 roku. Do 15 marca każdego roku rozpatrywanie wniosków złożonych przez użytkowników wieczystych o przesunięcie terminu płatności, udzielenie bonifikaty bądź rozłożenie na raty, wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego w trybie zapytania o cenę na wykonywanie operatów szacunkowych w 2011 roku. Postępowanie w toku. Kwoty pozyskane z dotacji w wysokości 40 tys. zł i uwidocznione w budżecie Powiatu w wysokości 125 tys. przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu będą wykorzystane. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami otrzymane dotacje budżetowe oraz pieniądze z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wykorzystał na realizację zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów założenie bazy budynków i lokali dla gmin Stara Kiszewa, Lipusz i Karsin. Prace na obiektach Lipusz i Karsin zostały zakończone, faktury zrealizowane, natomiast prace na obiekcie Stara Kiszewa jeszcze trwają (termin zakończenia prac upłynął dnia r.) płatność za realizację zamówienia przeniesiona na rok Wydatkowano kwotę 178 tys. złotych do wydatkowania pozostało około zł. z funduszu. Następnymi pracami wykonanymi z dotacji budżetowej było przeprowadzenie klasyfikacji na terenach objętych przez plany urządzeniowo leśne na podstawie wykazów sporządzonych przez Wydział Ochrony Środowiska koszt wykonanych prac 24 tys. zł. Z pozyskanych dotacji wykonano też prace związane z porządkowaniem i regulacją stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie gmin powiatu kościerskiego stanowiących własność Skarbu Państwa za kwotę ,00 złotych. Poza wykonaniem prac geodezyjnych z pieniędzy zgromadzonych na Funduszu Gospodarki Zasobem zrealizowano następujące inwestycje: remont poddasza budynku w którym mieści się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z przeznaczeniem pozyskanych pomieszczeń na biura dla pracowników PODGiK, wyposażenie w meble biurowe nowo pozyskanych pomieszczeń realizacja faktury w 2011 r., modernizację i przebudowę sieci informatycznej (zlecenie jeszcze w fazie realizacji termin zakończenia prac upłynął w dniu r.) zakup osprzętu (klimatyzator, UPS, szafy rakowe itp.) i wyposażenia serwerowni (serwery, macierze, switche itp.). pokryto koszty utrzymania budynku (ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, telefony, internet itp.) S t r o n a 37

38 pokryto koszty związane z licencjami oprogramowania, zakupem materiałów eksploatacyjnych, konserwacją sprzętu. Jednocześnie informuję, że dochód na Fundusz Gospodarowania Zasobem w 2010 r. wyniósł ,94 złote co z bilansem otwarcia w wysokości ,94 złotych daje kwotę ,88 złotych. W roku 2011 przewidujemy realizację następujących zamierzeń: przeprowadzenie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów dla gmin Liniewo i Nowa Karczma przewidywany koszt 250 tys. 300 tys. złotych (dotacja budżetowa i fundusz) przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie wykazów sporządzonych przez Wydział Ochrony Środowiska przewidywany koszt 25 tys. zł. zakup komputerów do nowo pozyskanych pomieszczeń, małą reorganizację wydziału polegającą na stworzeniu nowej komórki zadaniowej i przesunięciach pracowników w celu poprawienia systemu pracy, S t r o n a 38

39 1.9. Wydział Komunikacji Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy: 1) w zakresie rejestracji pojazdów: a) dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających do ruchu oraz tablic rejestracyjnych, b) składanie zamówień na produkcję dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz nalepek kontrolnych na szybę, c) przyjmowanie i sprawdzanie otrzymywanych dokumentów, d) wprowadzanie danych do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e) przyjmowanie wniosków od właścicieli pojazdów o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu, f) wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych, g) wydawanie karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy, h) wycofywanie czasowe z ruchu pojazdu, i) dokonywanie weryfikacji danych o pojeździe na żądanie administratora systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, j) przechowywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów zatrzymanych przez policję, k) wykreślanie pojazdów z ewidencji na podstawie zawiadomień otrzymywanych z urzędów, w których pojazd został zarejestrowany, l) wydawanie decyzji na nabijanie zastępczej tabliczki znamionowej, m) nadawanie numerów identyfikacyjnych nadwozia, n) wydawanie zaświadczeń o pojazdach na wniosek właściciela, o) udzielanie informacji na wnioski o udostępnienie danych z bazy ewidencji pojazdów, p) prowadzenie zbioru akt zarejestrowanych pojazdów, q) ewidencja tablic rejestracyjnych, r) wydawanie kart parkingowych, 2) w zakresie praw jazdy: a) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, b) składanie zamówień na produkcję praw jazdy, c) przyjmowanie i sprawdzanie wyprodukowanych praw jazdy, d) wydawanie międzynarodowych praw jazdy, e) wydawanie wtórników praw jazdy w związku ze zmianą danych osobowych, ważności orzeczeń lekarskich, utratą bądź zniszczeniem dokumentu, f) kierowanie na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji do kierowania, g) kierowanie na badania lekarskie, h) przyjmowanie do depozytu praw jazdy, i) przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu praw jazdy, j) wydawanie decyzji o zatrzymaniu i cofnięciu praw jazdy, k) wydawanie zawiadomień o wykonaniu kary dodatkowej, l) przyjmowanie akt kierowców z innych urzędów, m) prowadzenie ewidencji kierowców w systemie informatycznym, n) codzienne archiwizowanie danych Centralnej Ewidencji Kierowców oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów na taśmach magnetycznych, 3) w zakresie transportu: a) obsługa komisji sprawdzającej znajomość topografii, b) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkoleń kierowców, c) dokonywanie wpisów instruktorów ośrodków szkolenia kierowców i skreślanie ich z ewidencji, d) kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodków szkolenia kierowców, S t r o n a 39

40 e) kierowanie instruktorów na egzamin sprawdzający, f) wyznaczanie miejsca egzaminu na prawo jazdy kategorii T i powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzania kwalifikacji egzaminatora na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenia do kierowania tramwajem, g) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, h) wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów, i) wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście, j) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów, k) sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych, l) nakazywanie na drogach powiatowych i gminnych zmian organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego, m) rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów zmian organizacji ruchu, n) prowadzenie kontroli wprowadzenia zatwierdzonej zmiany organizacji ruchu i prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, o) wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie, p) wydawanie zezwoleń na ruch pojazdów lub zespołu pojazdów, których masa, naciski osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi, q) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, r) wyznaczanie parkingów strzeżonych i przedsiębiorców zajmujących się holowaniem pojazdów usuniętych z drogi, s) wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym, wydawanie wypisów do licencji, t) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, u) wydawanie zaświadczeń i wypisów do zaświadczenia potwierdzających prowadzenie przewozów drogowych w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy, v) prowadzenie czynności kontrolnych przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia, 4) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Komunikacji: W odpowiedzi na pismo z dnia 4 stycznia 2011 r. uprzejmie informuję, iż Wydział Komunikacji realizuje zadania z zakresu praw jazdy, rejestracji pojazdów oraz transportu drogowego. Do zadań z zakresu rejestracji pojazdów zalicza się m.in. rozpatrywanie wniosków o rejestrację czasową lub stałą pojazdów, wyrejestrowanie bądź wycofanie pojazdów z ruchu; przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży oraz zawiadomień o zmianie danych technicznych pojazdu; wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję, wydawanie decyzji o nabicie numeru nadwozia oraz zastępczej tabliczki znamionowej. Sprawy w Biurze Rejestracji Pojazdów rozpatrywane są na bieżąco. Nie ma spraw, które nie zostałyby zakończone zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Sprawy, które dotychczas nie zostały rozwiązane to: - sprawa dotycząca rejestracji pojazdów nabytych ze służb państwowych Francji, nieposiadających S t r o n a 40

41 dowodu rejestracyjnego. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Infrastruktury oraz wydany został wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Oba dokumenty wyrażają odmienne stanowisko w sprawie. Wydział Komunikacji złożył w tej sprawie prośbę o wydanie opinii prawnej. Do zadań z zakresu praw jazdy zalicza się m.in. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, przeprowadzanie postępowań związanych z cofnięciem wydanych uprawnień, skierowania na przeprowadzenie egzaminów sprawdzających. Sprawy w Biurze Praw Jazdy rozpatrywane są na bieżąco. Nie ma spraw, które nie zostałyby zakończone zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Do zadań z zakresu ruchu drogowego zalicza się m.in. wydawanie licencji na przewóz drogowy rzeczy lub osób w krajowym transporcie drogowym; wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym; nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy; prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów; wydawanie uprawnień dla diagnostów; nadzór nad organizacją ruchu drogowego. Wydział Komunikacji obsługuje Komisję Inżynierii Ruchu, która rozpatruje wnioski w sprawie zmian organizacji ruchu. Sprawy w Biurze Ruchu Drogowego rozpatrywane są na bieżąco oraz zgodnie z obowiązującymi terminami zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Sprawy, które dotychczas nie zostały rozwiązane to: - Wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień dwóm instruktorom nauki jazdy z uwagi na nieprawidłowości w procesie szkolenia kierowców w ośrodku szkolenia kierowców. Uprawnienia instruktorów nauki jazdy zostały wydane przez Starostę Kościerskiego. - Wszczęto postępowanie w sprawie wpisania do ewidencji działalności regulowanej nowego ośrodka szkolenia kierowców. Złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Zainteresowany otrzymał stosowne pismo w sprawie uzupełnienia wniosku. - Wszczęto postępowanie na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku w sprawie cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Wydział oczekuje na złożenie wyjaśnień przez przedsiębiorcę co do zarzutów przedstawionych we wniosku przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku. W wyniku konkursu ofert na okres od 31 marca 2010 r. do 30 marca 2013 r. została wybrana osoba fizyczna do usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi. Przed upływem w/w okresu Starosta zobowiązany jest wyznaczyć powiatową jednostkę organizacyjną lub powierzyć wykonanie tych zadań zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Jest to uwarunkowane ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw art.1, pkt. 10 lit. G mówi, że usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach o których mowa w ust. 1 lub 2 należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Natomiast w art. 9, ust. 1 jednostki usuwające pojazdy oraz jednostki prowadzące parkingi strzeżone wyznaczone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy realizują swoje zadania przez okres, na jaki zostały do tego wyznaczone. Przy zachowaniu dotychczasowej lokalizacji wydziału komunikacji niezbędnym byłoby dostosowanie budynku do wymogów zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Obecna lokalizacja Wydziału jest już w dużym zakresie dostosowana do wymogów MSWiA. Niespełnione wymogi to: a) konieczność zamontowania rolet antywłamaniowych na oknach parteru oraz drzwiach wejściowych lub folii antywłamaniowej na szybach okien i drzwi zewnętrznych, a także montaż odpowiedniej klasy zamków w drzwiach wejściowych. S t r o n a 41

42 Sprawa pilna remont dachu w części środkowej budynku wydziału komunikacji. Doposażenie wydziału w następujący sprzęt: drukarka w Biurze Ruchu Drogowego, Kserokopiarka w biurze rejestracji pojazdów, automatyczna centrala telefoniczna z faksem zapotrzebowanie na wyżej wymieniony sprzęt zostało już wcześniej złożone w przy okazji zabezpieczenia środków finansowych dla potrzeb wydziału na rok Wydział Komunikacji pracuje w składzie 10- osobowym. W wykonywaniu swoich zadań wspomagał się pracą dwóch stażystów. Z uwagi na ograniczenie środków finansowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w tym zakresie na rok 2011 istnieje zagrożenie co do dalszego wspomagania się pracą stażystów. Prośbą wydziału jest, aby przy uzyskaniu możliwości korzystania z zatrudnienia stażystów przez Starostwo, uwzględnić potrzeby tut. Wydziału. S t r o n a 42

43 1.10. Wydział Ochrony Środowiska Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy: 1) w zakresie ochrony środowiska prowadzenie spraw dotyczących: a) wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, b) wydawania pozwoleń zintegrowanych, c) stwierdzania wygaśnięcia, cofania lub ograniczania pozwoleń, d) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, e) ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, f) wydawania decyzji nakładających na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, g) przyjmowania zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, h) wydawania decyzji określających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, i) wydawania decyzji sprzeciwiających się rozpoczęciu eksploatacji instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia, j) tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, k) nakładania na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeżeli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych, l) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, m) udostępniania informacji zebranych w ramach państwowego monitoringu środowiska, n) prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o) opiniowania programów ochrony powietrza, p) uzgadniania warunków rekultywacji obszarów, na których występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi lub niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, q) wydawania decyzji w sprawie nałożenia na prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, r) wydawania decyzji w sprawie przeniesienia na zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do instalacji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń, s) sporządzania i aktualizowania powiatowego programu ochrony środowiska, t) sporządzania raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, 2) w zakresie gospodarki odpadami prowadzenie spraw dotyczących: a) wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, b) wydawania decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, c) przyjmowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, d) wydawania zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów, e) wydawania zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, f) wydawania decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz składowisk odpadów obojętnych, g) wydawania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, h) wydawania decyzji w sprawie sprzeciwu wobec rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów, i) wydawania decyzji w sprawie wstrzymania działalności powodującej wytwarzanie odpadów, S t r o n a 43

44 j) prowadzenia rejestru posiadaczy odpadów oraz prowadzących transport odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, k) nakładania na wytwórców odpadów z wypadków obowiązków dotyczących gospodarowania tymi odpadami, l) cofania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, m) cofania zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, n) wydawania i cofania decyzji na zbieranie odpadów przedsiębiorcom prowadzącym punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o) sporządzania i aktualizowania powiatowego planu gospodarki odpadami, p) sporządzania sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, 3) w zakresie ochrony przyrody prowadzenie spraw dotyczących: a) prowadzenia rejestru zwierząt, należących do gatunków zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, b) udzielania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, 4) w zakresie gospodarki wodnej prowadzenie spraw dotyczących: a) wydawania pozwoleń wodnoprawnych, b) stwierdzania wygaśnięcia, cofania lub ograniczania pozwoleń wodnoprawnych, c) ustalania linii brzegu dla wód, d) ustalania stref ochronnych ujęć wody, e) ustanawiania stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych, f) wydawania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, g) ustalania szczegółowych zakresów i terminów wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, h) nakładania na zakład posiadający pozwolenie obowiązku opracowania ekspertyzy, opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania wodą, i) opiniowania projektów studium ochrony przeciwpowodziowej, j) przyznawania odszkodowania osobom poszkodowanym w związku z wprowadzeniem powszechnego korzystania z wód, 5) w zakresie geologii prowadzenie spraw dotyczących: a) zatwierdzania projektów prac geologicznych, b) przyjmowania dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich i dokumentacji geologicznych złóż kopalin, c) udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, d) stwierdzania wygaśnięcia, cofania lub ograniczania koncesji, e) udostępniania informacji geologicznej, f) ustalania opłat za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem warunków koncesji, g) nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych, h) uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy dla terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 6) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych prowadzenie spraw dotyczących: a) uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, b) wydawania decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, 7) w zakresie leśnictwa prowadzenie spraw dotyczących: S t r o n a 44

45 a) wydawania decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, w przypadkach losowych, b) zlecania wykonania uproszczonych planów urządzania lasów, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, c) wydawania decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków do projektów uproszczonych planów urządzania lasów, d) zatwierdzania uproszczonych planów urządzania lasów, e) nadzorowania wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów, f) wydawania decyzji zobowiązujących do wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej wynikających z uproszczonych planów urządzania lasów, g) wydawania decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów, h) przygotowywania wniosków do ARiMR w sprawie przekazania środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z produkcji rolnej zalesionych gruntów, i) nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, j) powierzania spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną nadleśniczym Lasów Państwowych, k) wydawania decyzji określających zadania właścicieli lasów w zakresie gospodarki leśnej, l) zarządzania wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, m) przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, n) wydawania decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny, o) uznawania lasu za ochronny lub pozbawiania go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, p) dokonywania oceny udatności upraw leśnych założonych na gruntach rolnych, q) zobowiązywania właścicieli gruntów do zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi, 8) w zakresie łowiectwa prowadzenie spraw dotyczących: a) wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich, b) wydawania zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny oraz wydawania zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców, c) wydawania decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, 9) w zakresie rybactwa śródlądowego prowadzenie spraw dotyczących: a) wydawania zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny oraz wydawania zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców, b) wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego, c) rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, d) działalności Społecznej Straży Rybackiej, e) wydawania decyzji na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, 10) kontrola wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych w ramach zadań własnych lub zleconych, 11) prowadzenie postępowania egzekucyjnego, 12) edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu, 13) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego. S t r o n a 45

46 Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska: Zestawienie prowadzonych spraw i zadań: 1. Sprawa Prowadzona wspólnie z Wydziałem GiGN Porozumienie wstępne z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku. Porozumienie dotyczy współpracy przy realizacji projektu związanego z objęciem ochroną czynną gruntów prywatnych (torfowisk nad Jeziorem Krąg, gmina Stara Kiszewa) wraz z ich wykupem. 2. Wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku dofinansowanie w ramach konkursu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego Wniosek został złożony w 2010 r. i dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do Powiatu Kościerskiego na łączną kwotę PLN. Przedsięwzięcie zostało skierowane do drugiego etapu kwalifikacji. Wnioski mają być rozpatrzone w I kwartale 2011 roku. 3. Zmiana planu gospodarki odpadami oraz aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami W związku z tym, że przedłużono funkcjonowanie składowiska odpadów w Liniewskich Górach do czasu powstania zakładu zagospodarowania odpadów w Starym Lesie została opracowana zmiana do planu gospodarki odpadami. Zmiana ta jest po etapie uzgodnień i wymaga przedłożenia Radzie Powiatu Kościerskiego. W grudniu 2011 r. mija też termin aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Jednak z analizy założeń do projektu ustawy o odpadach, która ma ukazać się jeszcze w tym roku i wprowadzać nowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami wynika, że z powiatów zostanie zdjęty obowiązek opracowywania takich planów. 4. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów będących własnością osób fizycznych, prawnych i wspólnot gruntowych dla obszaru nadzorowanego przez Nadleśnictwo Starogard. W sierpniu 2010 r. została podpisana z osobą prawną umowa dotycząca sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów, która złożyła na prośbę ww. firmy przedłużona do dnia r. 5. Aneksy do porozumień dotyczących nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zawartych z Nadleśnictwami Sporządzenie aneksów ustalających m.in. stawkę za nadzór w 2011 r. zostało wstrzymane do czasu podjęcia uchwały zatwierdzającej budżet Powiatu przez Radę Powiatu. Ponadto stawka przyjęta w projekcie budżetu wynosi 12 zł/ha, a wnioskowana przez Nadleśnictwa wynosi 14 zł/ha. 6. Wniosek dotyczący niedrożności rowów melioracyjnych znajdujących się na działkach nr 543 i 544, obręb ewidencyjny Lipusz. W sprawie został złożony wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organu (z Gminą Lipusz). 7. Wniosek dotyczący niedrożności rowu melioracyjnego R-C położonego w miejscowości Stare Polaszki. Oględziny przedmiotowego urządzenia melioracji wodnych zostały przełożone na okres wiosenny z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wizji w terenie związanej z warunkami atmosferycznymi i znaczną pokrywę śnieżną. 8. Wniosek w sprawie wytyczenia drogi wewnętrznej (leśnej) na działce nr 60/52, obręb ewidencyjny Piechowice. Oględziny gruntu leśnego zostały przełożone na okres wiosenny z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wizji w terenie związanej z warunkami atmosferycznymi i znaczną pokrywę śnieżną. 9. Przeprowadzenie udatności upraw leśnych założonych na działkach nr 21/3, 8/17, 50/3, obręb Jasiowa Huta oraz działkach nr 66/5 i 214/3, obręb Grabowska Huta. Termin przeprowadzenia udatności upraw leśnych został przełożony na okres wiosenny z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wizji w terenie związanej z warunkami atmosferycznymi i znaczną pokrywę śnieżną. S t r o n a 46

47 10. Niewykonanie odnowienia gruntu leśnego przez właścicieli działki nr 171/2, obręb Zielenin. Egzekucja nałożonej grzywny oraz kontrola wykonania odnowienia gruntu leśnego, przeprowadzona zostanie w ustalonym terminie do dnia r. 11. Ustalenie linii brzegu jeziora Będomińskiego Dużego oraz odbudowa przepustu pod drogą Lubań-Rekownica przy tym jeziorze. Sprawa jest skomplikowana ze względu na wieloletni spór pomiędzy stronami. Wnioskowana odbudowa przepustu wiąże się z trudnymi do przewidzenia skutkami w postaci zmiany stanu wody na analizowanym terenie. Zdaniem wnioskodawcy należy przywrócić stan wody w jeziorze z lat 60-tych. W dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę znalazły się również twierdzenia dotyczące zmiany klasyfikacji gruntu z wody stojącej na płynącą, co z kolei pozbawiłoby obecnego właściciela jeziora praw własności. Zdaniem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpatrującego odwołanie od wydanej przez Starostę Kościerskiego decyzji w tej sprawie należy rozważyć wszystkie okoliczności sprawy zgłaszane przez strony i wyczerpać możliwości dowodowe tak, aby ustalić stan faktyczny. Obecnie trwają przesłuchania zgłoszonych przez obie strony świadków (część świadków została już przesłuchana). Strony złożyły również wniosek o dokonanie wizji w terenie, która ze względu na warunki atmosferyczne i znaczną pokrywę śnieżną nie mogą odbyć się w zimie. Ponadto po wyczerpaniu wszystkich środków administracyjnych może wystąpić konieczność opracowania ekspertyzy przez biegłego. 12. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Dziemianach. W wyniku długoletniej sprawy sądowej ustalono, że odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny, a nie jak dotychczas sądzono ciek. Sąd nie ustalił natomiast, do kogo należy przedmiotowy rów, który składa się z kilkunastu działek. W ewidencji gruntów w kilku przypadkach figurują osoby nieżyjące. Użytkownikiem całego rowu zgodnie z wpisem w ewidencji jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Osoby, które uznają rów za swój nie posiadają żadnych dokumentów na potwierdzenie własności. W księgach wieczystych natomiast figurują inne osoby, które zmarły wiele lat temu. Obecnie trwa postępowanie mające na celu ustalenie właścicieli rowu. Jest to niezbędne w celu ustalenia stron. Decyzja może być wydana tylko i wyłącznie po postępowaniu przeprowadzonym z udziałem wszystkich stron. Wydanie decyzji bez należytego ustalenia stron może skutkować jej unieważnieniem. 13. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód rzeki Wdy w miejscowości Lipusz oraz korzystaniu z wód do celów energetycznych. Obecnie wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego Operatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą. Ponadto w trakcie postępowania do tut. Wydziału wpływały skargi mieszkańców dotyczące zalewania gruntów przyległych w wyniku piętrzenia, które trzeba będzie uwzględnić przy wydawaniu decyzji. 14. Wniosek o zobowiązanie osoby fizycznej do zasypania nielegalnie wykonanego rowu melioracyjnego nad jeziorem Płocice Duże złożony przez właściciela jeziora. Sprawa była przekazana do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Kościerzyna jako zmiana stosunków wodnych. Wójt prowadził postępowanie w tej sprawie, lecz jego decyzje były uchylane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W rezultacie wniosek ponownie trafił do starosty. Ponadto został złożony jeszcze jeden wniosek w tej samej sprawie przez właściciela jeziora. Starosta wydał decyzję umarzającą ze względu na brak kompetencji. W ustawie Prawo wodne nie przypisano żadnemu organowi kompetencji do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych. Jest tylko ogólny zapis, że rozebranie takiego urządzenia jest obowiązkiem właściciela. Błąd ten ma zostać naprawiony (w projekcie zmiany ustawy wprowadzano już odpowiedni zapis, lecz nowe uregulowania nie weszły jeszcze w życie). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpatrując odwołanie od decyzji Starosty Kościerskiego zwrócił uwagę na możliwość rozpatrzenia sprawy na gruncie przepisów prawa budowlanego. Po przeanalizowaniu przepisów przekazano więc wnioski do rozpatrzenia Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Zdaniem RZGW, Starosta winien też wydać decyzję informującą o konieczności zasypania rowu. Taka forma załatwienia sprawy budzi wątpliwości, ponieważ decyzja powinna rozstrzygać pewne kwestie nadając podmiotowi S t r o n a 47

48 prawa lub nakładając na niego obowiązki, a nie tylko informować o zapisach ustawowych. Nie wiadomo też z czego miałyby wynikać kompetencje do wydania takiej decyzji informującej. RZGW zastrzegło jednocześnie, że starosta nie ma kompetencji do wydania decyzji nakazującej. Nadmieniam, że osoba, która wykonała nielegalnie rów była kilkukrotnie informowana o ustawowym obowiązku jego likwidacji. 15. Skarga osoby prawnej na działalność sortowni odpadów. Na terenie sortowni została przeprowadzona kontrola, która nie wykazała naruszeń przepisów i decyzji wydanej przez starostę, a zarzuty odnoszące się do decyzji starosty zezwalającej na prowadzenie odzysku i wytwarzania odpadów uznano za bezzasadne. Osoba prawna otrzymała stosowne pismo w tej sprawie. 16. Wniosek dotyczący ustalenia linii brzegowej odcinka rzeki Kamionka, obręb Zielona Wieś. Oględziny wyznaczonej linii brzegowej zostały przełożone na okres wiosenny z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wizji w terenie związanej z warunkami atmosferycznymi i znaczną pokrywę śnieżną. 17. Wniosek dotyczący odbioru rekultywacji gruntów. Oględziny zostały przełożone na okres wiosenny z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wizji w terenie związanej z warunkami atmosferycznymi i znaczną pokrywę śnieżną. 18. Instrukcja kancelaryjna - Brak obecnie obowiązujących przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej powoduje utrudnienia związane m.in. z nadawaniem numerów prowadzonym sprawą. S t r o n a 48

49 1.11. Wydział Rozwoju Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju należy: 1) opracowywanie koncepcji rozwoju Powiatu oraz koordynacja działań w tym zakresie, 2) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, terenowymi organami administracji rządowej, organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w zakresie planowania gospodarczego, 3) gromadzenie, katalogowanie i aktualizacja informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla Powiatu, 4) analizowanie programów unijnych oraz informowanie o możliwościach wykorzystania funduszy przez Powiat i podległe mu jednostki, 5) organizowanie szkoleń, konferencji i spotkań informacyjnych w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 6) pozyskiwanie środków finansowych poprzez: przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów dla Starostwa i Powiatu, koordynowanie działań komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania merytorycznych dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie, monitorowanie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów i rozliczanie projektów, 7) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi przy opracowaniu wspólnych projektów, 8) opracowywanie dokumentów przedstawiających strategię oraz kierunki rozwoju Powiatu, 9) opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz realizacja jego zapisów w zakresie obsługi organizacji pozarządowych, w tym: przygotowywanie i rozliczanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 10) pozyskiwanie środków w ramach Wniosków i Wystąpień do programu Wyrównywania Różnic między Regionami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości skorzystania z Programu, zestawienie wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, w ramach wniosku o dofinansowanie, ich monitorowanie i rozliczanie, zestawienie wniosków zewnętrznych podmiotów z terenu Powiatu w ramach wystąpienia o dofinansowanie, ich monitorowanie i rozliczanie, 11) organizowanie szkoleń, konferencji i spotkań informacyjnych w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 12) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub poleceń bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Rozwoju: W odpowiedzi na pismo z dnia 4 stycznia 2011 r. przedstawiam bieżący stan realizacji zadań Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. 1. Załącznikiem do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej przyjętej 24 września ubiegłego roku jest Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii. Ten dokument był poddany przez firmę realizującą osobą fizyczną konsultacjom społecznym, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jednak ostatecznie w terminie przed przyjęciem przez Radę Powiatu nie został skonsultowany z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. S t r o n a 49

50 Informację o tym otrzymałam od firmy realizującej w dniu r. czyli po zatwierdzeniu dokumentów przez Radę Powiatu. By naprawić to niedopatrzenie tego samego dnia zostały wysłane do wskazanych instytucji dokument strategii wraz z załącznikami. Z PWIS nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, natomiast w dniu r. otrzymaliśmy odpowiedź z RDOŚ o negatywnym zaopiniowaniu dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko. O tym fakcie została poinformowana osoba fizyczna, która rozpoczęła uzgodnienia z RDOŚ co do poprawy dokumentu. W dniu r., po otrzymaniu poprawionego dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko został on wysłany ponownie do RDOŚ i PIWS. Po otrzymaniu pozytywnej opinii konieczna będzie zmiana uchwały dot. Strategii a właściwie zmiany załącznika czyli Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii. 2. Wraz z dokumentem Strategii zlecony został do opracowania osobie fizycznej Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kościerskiego na lata Dokument w wersji roboczej został przedstawiony Staroście w dniu 11 sierpnia 2010 r. z prośbą o pochylenie się nad nim i wskazanie długofalowych działań Powiatu Kościerskiego. Niestety do dnia dzisiejszego Zarząd nie podjął żadnych działań w tym względzie a dokument nie został przyjęty i czeka na rozpatrzenie. Możliwe byłoby po rozwiązaniu wskazanych powyżej problemów na jednej Radzie Powiatu przyjęcie obu dokumentów 3. W ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną CIT Garczyn został oddany do użytku. Oczekujemy obecnie od Powiatu Kartuskiego na wyniki działań promocyjnych Kaszubskiego Pierścienia, a z Urzędu Marszałkowskiego na zrefinansowanie ostatnich wydatków w kwocie ,87 zł, przedłożonych przez Powiat Kościerski na wyposażenie. 4. Zgodnie z 3 pkt 4 Umowy partnerskiej w sprawie realizacji wspólnego projektu pn. Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Kościerskiego poprzez przebudowę przystani wodnej w Garczynie z dojściem pieszorowerowym z Kościerzyny do Garczyna zawartej w dniu 30 marca 2009 r., wydatki niekwalifikowane powinny być pokrywane przez Powiat i Gminę zgodnie z proporcjami określonymi dla pokrycia wkładu własnego tj. udział własny Powiatu Kościerskiego 78 %, udział partnera Gminy Miejskiej Kościerzyna 22%. Wskutek rozstrzygnięcia wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych, dnia 8 listopada 2010 r. Burmistrzowi Miasta Kościerzyna przekazano pismo dotyczące wyliczeń wydatków niekwalifikowanych poniesionych podczas realizacji projektu, ze wskazaniem kwoty pozostałej do przekazania przez Gminę Miejską Kościerzyna w wysokości ,53 zł. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej informacji. Projekt Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Kościerskiego poprzez przebudowę przystani wodnej w Garczynie z dojściem pieszo-rowerowym z Kościerzyny do Garczyna został zakończony jednak nie otrzymano transzy za końcowy wniosek o płatność za okres od do w kwocie ,50 zł. Zgodnie z umową, płatność końcowa zostanie przekazana po zatwierdzeniu przez IZ wniosku oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości ujętych w nim poniesionych wydatków, akceptacji części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu, przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji Projektu a także potwierdzeniu przez IZ w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości. Projekt czeka na kontrolę. S t r o n a 50

51 5. Projekt Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Powiatowych Zespołach Szkół Nr 1, 2, 3 w Kościerzynie poprzez zakup wyposażenia laboratorium oraz sal do praktycznej nauki zawodu został zakończony jednak nie otrzymano dwóch transz za okres od do w łącznej kwocie ,79 zł. Projekt czeka na kontrolę. 6. W związku z podpisaniem przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie umowy na dofinansowanie projektu Poprawa jakości wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub przygotowania została uchwała o przystąpieniu do realizacji w/w projektu na pierwszy Zarząd po wyborach. W I i II kw. br. Wydział Rozwoju przeprowadzi akcję profilaktyczną samobadania piersi wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych oraz w czterech gminach powiatu. Łącznie instrumentem elastyczności ma być objętych 450 kobiet. Powiat przeznaczy na ten projekt zł z czego będzie dotacją celową dla Szpitala, na akcję przeznaczyć trzeba z czego zł będzie refinansowane z Urzędu Marszałkowskiego. 7. W październiku 2010 r. po przeanalizowaniu przez Biuro Promocji korzyści i kosztów z członkostwa w Stowarzyszeniu Turystycznym Kaszuby na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. pracownik, jako zastępca przedstawiciela Powiatu Kościerskiego, po zobowiązaniu ustnym przez Starostę Kościerskiego, przedstawiła przypadki pomijania Powiatu Kościerskiego w promocji realizowanej przez Stowarzyszenie. Jednocześnie powiadomiła członków Stowarzyszenia wraz z Prezesem o chęci wystąpienia Powiatu Kościerskiego ze Stowarzyszenia. Do dnia dzisiejszego jednak taka uchwała Rady Powiatu nie została przyjęta. 8. Wydział Rozwoju od 4 maja 2010 r. realizuje projekt Kaszubka i Kaszub na swoim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie kontynuowany do r. W projekcie zaplanowano dwie tury rekrutacji, w ramach których 60 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, może pozyskać jednorazową dotację inwestycyjną na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości do zł i wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł od 6 do 9 miesięcy. Priorytetowo traktowane są osoby niepełnosprawne oraz te, których stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że wśród 60 uczestników projektu w dwóch turach rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 18 osób niepełnosprawnych i 30 zwolnionych z przyczyn pracodawcy (kryteria strategiczne). W pierwszej turze rekrutacji z 30 Beneficjentów ostatecznych 9 posiadało status osoby niepełnosprawnej, a 7 zwolnionych z przyczyn pracodawcy. Rozpoczęcie drugiej tury rekrutacji zaplanowano na luty marzec W celu osiągnięcia założonej grupy docelowej, w tym kryteriów strategicznych, w drugiej turze rekrutacji do projektu zakwalifikowanych powinno zostać 30 osób, z czego 9 osób powinno posiadać statut osoby niepełnosprawnej, a 23 zwolnionych z przyczyn pracodawcy. Założenia projektu dot. spełnienia kryteriów strategicznych mogą być trudne do osiągnięcia jednakże zostały podjęte rozmowy zarówno z PUP, PCPR jak i OPS w powiecie kościerskim w celu wyłuskania potencjalnych kandydatów. Problem, który może wystąpić podczas dalszej realizacji projektu, to wzrost podatku VAT na usługi szkoleniowe i doradcze. W 2010 r. podpisano umowę na przeprowadzenie usług doradczych i Indywidualnego Planu Działania oraz umowę szkoleniową na rok 2010 i Istnieje zagrożenie, że firmy które podpisały powyższe umowy, mogą je rozwiązać. S t r o n a 51

52 Ponadto oczekujemy, że zostaną wyznaczone osoby w Starostwie, które będą obsługiwały schodołaz i będą pomocne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich w dostaniu się do budynku Starostwa. 9. Przygotowano wniosek do programu Razem bezpieczniej na rok 2011, gdzie mają być przeprowadzone pogadanki z elementami szkolenia dotyczące zachowania się młodych kierowców w ruchu drogowym. Partnerami projektu przy uzyskaniu dofinansowania będzie Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie oraz Drużyna Ratownictwa Przedmedycznego z PZS Nr 1. Wniosek winien być złożony do dnia 7 stycznia br. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Z zeszłorocznego doświadczenia wiadomo, że dla otrzymania dofinansowania niezbędne będzie lobbowanie wniosku zarówno przez Władze Powiatu jak i Komendanta Policji. 10. W Muzeum Historii Polski zostanie ogłoszony konkurs Patriotyzm jutra, w którym Starostwo Powiatowe w Kościerzynie corocznie składało wnioski o dofinansowanie, między innymi na Batalię Napoleońską oraz na Majówkę z Wybickim. W tegorocznej edycji wystąpienie jest niemożliwe, jednakże poszukiwana jest przez Wydział organizacja pozarządowa, z którą możliwa byłaby współpraca w tym zakresie. 11. Od maja 2010 r. rozpoczęły się działania dotyczące wniosku termomodernizacyjnego do programu GIS System Zielonych Inwestycji oraz NFOŚiGW. W tym celu dostosowane zostały audyty energetyczne budynków Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie, Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 (część internatu i dydaktyczna warsztatów), Powiatowego Zespołu Szkół w Lubaniu. W związku z tym że wartość projektów miała wynosić ponad 10 mln zł. podjęto rozmowy z Powiatem Chojnickim i Urzędem Miasta w Człuchowie, którzy zgłosili akces wspólnego aplikowania o środki. Jednak r. Powiat Chojnicki wycofał się ze współpracy. Nadal trwały poszukiwania partnera i w październiku 2010 r. prowadziliśmy rozmowy z Powiatem Starogardzkim, jednak z końcem miesiąca Powiat ten wycofał się. Z ostatnim potencjalnym partnerem - Gminą Pszczółki rozmowy trwały od początku listopada jednak ze względu na słabe przygotowanie dokumentacji ostatecznie ta gmina się także wycofała. Ze względu na brak partnera nie podpisano umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej, a dokumentację termo modernizacyjną przekazano do Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. 12. Od roku 2004 realizujemy przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kościerskiego Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Program w kompleksowy sposób ujmuje potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu naszego Powiatu oraz przewidywane terminy realizacji poszczególnych zadań. Dzięki przyjęciu tego programu po raz kolejny w roku 2009 możliwym było ubieganie się o środki w ramach programu PFRON Program wyrównywania różnic między regionami II. W obszarze B należy przez to rozumieć pomoc finansową udzieloną ze środków PFRON na likwidację barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz w obszarze D należy przez to rozumieć pomoc finansową udzieloną ze środków PFRON na likwidację barier transportowych w 2009 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ,83 zł. : 1) W ramach zawartej umowy z PFRON nr WRR/000074/11/D z dnia r. otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ,48 zł. na likwidację barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Dzięki dofinansowaniu kontynuowano likwidację barier w 3 jednostkach edukacyjnych Powiatu Kościerskiego (w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, Powiatowym Zespole Szkół nr 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym). W dniu 15 października 2010r. złożono rozliczenie końcowe w ramach w/w umowy na kwotę ,91 zł. dofinansowania a kwotę niewykorzystaną w wysokości ,57 zł wraz z odsetkami zwrócono na konto S t r o n a 52

53 PFRON. Dofinansowanie wynikające z umowy WRR/000074/11/D z dnia r. zostało w całości rozliczone przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim. 2) W ramach zawartej umowy z PFRON nr WRR/000075/11/D z dnia r. otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ,35 zł. na likwidację barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz likwidację barier transportowych. Dzięki temu częściowo zostały zlikwidowane bariery architektoniczne w 4 placówkach edukacyjnych w Powiecie Kościerskim (Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie, Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie, Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kościerzynie). Gmina Wiejska zakupiła autobus 19 miejscowy do przewozu osób niepełnosprawnych a Gmina Dziemiany zakupiła samochód osobowy (mikrobus) dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich. W dniu 15 października 2010r. złożono rozliczenie końcowe w ramach w/w umowy na kwotę ,72 zł. dofinansowania a kwotę niewykorzystaną w wysokości 21534,83 zł wraz z zgromadzonymi odsetkami zwrócono na konto PFRON. Po raz pierwszy w ramach umowy nr WRR/000075/11/D PFRON umożliwił dofinansowanie kosztów obsługi biura w wysokości do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych przez jednostkę samorządu. Dzięki temu Starostwo Powiatowe w Kościerzynie na koszty obsługi (zakup sprzętu biurowego) przeznaczyło kwotę w wysokości 7.218,00 zł. Z informacji ustnej wiadomo, iż dofinansowanie wynikające z umowy WRR/000075/11/D z dnia r. zostało w całości rozliczone przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim, jednakże czekamy na oficjalne pismo. 12. Obecnie na bieżąco przeprowadzane są kontrole u poszczególnych Beneficjentów Programu wyrównywania różnic między regionami w ramach zobowiązań wynikających z zawartych umów: 1) W Obszarze C wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości w lata , zobowiązanie dotyczące zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 36 miesięcy, przerwy w zatrudnieniu (np. chorobowe powyżej 33 dni, urlop bezpłatny, wychowawczy) wydłużają okres zatrudnienia. 2) W Obszarze B i D w lata r. zobowiązanie dotyczące użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zakupionych w ramach programu urządzeń służących likwidacji barier przez okres nie krótszy niż 5 lat od podpisania umowy oraz niezbywania się (samochodu, autobusu) przed upływem 5 lat od daty jego zakupu. 13. Wydział Rozwoju na 2010 r. przygotował i przekazał do PFRON wniosek (PZS Nr 1, 2 i 3 na kwotę ,54, w tym dofinansowanie w kwocie ,76 zł) oraz wystąpienie (Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Kościerzyna na kwotę łącznie zł, w tym dofinansowanie zł) do PFRON na Program Wyrównywania Różnic Między Regionami jednak ze względu na brak środków Zarząd PFRON podjął decyzję o wstrzymaniu programu i wnioski te zostały nie rozpatrzone do czasu wygenerowania przez PFRON funduszy na cen program. 14. W ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych obecnie rozliczane są oferty, których termin realizacji kończył się r. W 2010 r. wsparciem objęto następujące obszary: 1) Rozwój kultury w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków w budżecie powiatu wyniosła zł. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła zł. 2) Rozwój kultury fizycznej i turystyki w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków w budżecie powiatu wyniosła zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł. S t r o n a 53

54 3) Ochrona zdrowia w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków w budżecie powiatu wyniosła zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł. 4) Pomoc społeczna w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków w budżecie powiatu wyniosła zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł. 5) Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków w budżecie powiatu wyniosła zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł. Kwota niewykorzystana w 2010 r. wynosiła zł. Na dzień 5 stycznia 2011 r. rozliczono 22 ofert, w przypadku 3 ofert prowadzona jest weryfikacja sprawozdań końcowych, do rozliczenia pozostało 4 ofert. Dwie organizacje biorące udział w konkursie zostały wykluczone z możliwości uczestnictwa w konkursie na realizację zadań publicznych na 1 rok, zgodnie z 6 pkt. 3 umowy - (Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 7 dni po realizacji zadania do siedziby Zleceniodawcy osobiście lub drogą pocztową pisemną informację o realizacji zdania wraz z dołączoną płytą CD/DVD). 14. W październiku 2010 r. dostosowano do znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Program Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata , który należało uchwalić po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy, do dnia 30 listopada 2010 r. Konsultacje dotyczące Programu połączone zostały (jak co roku) z ewaluacją Programu za 2010 r. i odbyły się dnia 4 listopada 2010 roku. W celu wywiązania się z zapisów uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, dnia 17 listopada przekazano do Zarządu Powiatu informację odnoszącą się do odbytych konsultacji z prośbą o zajęcie przez starostę stanowiska celem zamieszczenia wyników w BIP Powiatu Kościerskiego. Odpowiedzi jednak nie otrzymaliśmy. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata nie została podjęta. Ponadto konsekwencją nie wywiązania się z terminu 30 listopada dotyczącego uchwalenia Programu, brak jest możliwości ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz realizację zadań publicznych od stycznia 2011 roku. 15. W przygotowaniu jest projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 16. W dniu 10 września 2010r. w ramach konkursu zamkniętego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego wniosek o dofinansowanie projektu pn. Nauka twoją przyszłością na kwotę ,00 zł. W dniu 22 listopada 2010r. otrzymano pismo w sprawie w/w projektu z negatywną oceną w części A Karty Oceny Merytorycznej. Zgodnie z zasadami dokonywania wyboru w ramach POKL z dnia r. w nieprzekraczalnym terminie 14 dni złożono protest z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku. Na dzień dzisiejszy tj r. nie otrzymano odpowiedzi na protest. 17. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w edycji na rok 2011 złożony został projekt pn.: Pętla Wdzydzka poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont nawierzchni dróg powiatowych Nr 2403G na odcinku S t r o n a 54

55 Kościerzyna Olpuch oraz Nr 2404G na odcinku Nowa Kiszewa Olpuch. Pomimo przesłania dodatkowych wyjaśnień dotyczących powstałych szkód na drodze powiatowej Nr 2403G spowodowanych osunięciami ziemi wywołanymi ulewnym deszczem, co było dodatkowo punktowane (+10 pkt.), wniosek nie otrzymał dofinansowania. Dnia 5 listopada 2010 r. wysłano zastrzeżenia do oceny dodatkowego kryterium, dotyczącego objęcia wnioskiem dróg zniszczonych lub uszkodzonych w 2010 r. w wyniku powodzi lub opadów atmosferycznych. Jednak ze względu na brak działań lobbujących, dnia 22 listopada 2010 r. otrzymaliśmy pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o decyzji dotyczącej nieprzyznaniu dodatkowych punków oraz negatywnym rozpatrzeniu przesłanych zastrzeżeń. S t r o n a 55

56 1.12. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Do podstawowych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy: 1) w zakresie spraw obywatelskich i obronnych: a) współdziałanie w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, b) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób upoważnionych do ich odbioru, c) udzielanie i cofanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę, d) nadzór nad działalnością stowarzyszeń oraz jednostek terenowych stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu, innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, e) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowywanie decyzji o ich wpisie lub wykreślaniu z ewidencji. f) wprowadzanie zakazu przeprowadzenia imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części albo na obiektach lub na określonych terenach na czas określony lub do odwołania, g) organizacja i prowadzenie klasyfikacji wojskowej, h) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów, i) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych z terenu Powiatu, j) prowadzenie spraw obronnych oraz spraw z zakresu natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych, 2) w zakresie ochrony zdrowia: a) opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, b) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych, c) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu, d) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, e) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych, f) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, 3) w zakresie obrony cywilnej: a) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, w tym opracowywanie planu obrony cywilnej Powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej gmin i innych jednostek, b) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej dla gmin i innych jednostek organizacyjnych, c) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej, d) ustalanie potrzeb materiałowych, zakup oraz magazynowanie sprzętu i materiałów obrony cywilnej, e) opracowywanie planów ewakuacji i przyjęcia ludności, 4) w zakresie zarządzania kryzysowego: S t r o n a 56

57 a) kierowanie pracą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a w szczególności działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych oraz innych zagrożeń na terenie powiatu, b) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, c) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, d) nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności, e) współpraca i współdziałanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, f) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, g) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, h) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego oraz realizacja zaleceń do planu, i) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego, j) prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, k) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, l) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, m) obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 5) wykonywanie innych zadań w zakresie działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Odpowiadając na pismo z dnia 4 stycznia 2011 r. informuję, że aktualnie realizowane przez WBiZK są następujące zadania: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: 1) na podstawie art. 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz Zarządzenia Nr 294/10 Wojewody Pomorskiego, zmianie ulega Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kościerskiego opracowany w 2009 r. Ponownego opracowania wymaga ok. 120 stron dokumentu z 200 stron istniejących, 2) na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, realizowane są całodobowe dyżury, 3) prowadzony jest stały monitoring zlewisk wodnych na administrowanym terenie, 4) realizowane jest współdziałanie z CZK administracji publicznej, w tym rządowej, 5) realizowane są zadania z zakresu zadań stałego dyżuru na potrzeby obronne państwa, 6) prowadzony jest monitoring, planowanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe tj. brak zasilania w energię, wodę, łączność, wypadki drogowe, pożary itp., 7) nadzór na opracowywaniem planów ZK w gminach, 8) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 9) przygotowywane jest wojewódzkie ćwiczenie o kryptonimie Awaria energetyczna 2011, 10) opracowywane są codzienne meldunki o bieżącej sytuacji z terenu powiatu otrzymywane z KP Policji, 11) wysyłane są codzienne meldunki o sytuacji pogodowej do wszystkich jednostek organizacyjnych z terenu powiatu, 12) utrzymywana w gotowości jest powiatowa baza sprzętu wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych. Aktualnie w bazie znajduje się agregat prądotwórczy o mocy 50 kw, 2000 szt. worków brezentowych, osuszacze, sprzęt łączności użytkowany przez KP PSP, 13) na bieżąco realizowane są zadania określane przez Wojewodę Pomorskiego, dot. szeroko pojętego bezpieczeństwa, S t r o n a 57

58 14) przygotowywany jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu na temat zdarzeń kryzysowych organizowany przez KG PSP. 2. W zakresie obronnym i obrony cywilnej: 1) w trakcie opracowania jest plan ewakuacji-przyjęcia ludność z miasta Gdyni w ilości osób. Wszystkie urzędy gmin muszą opracować swój plan oraz zawrzeć porozumienia z miastem Gdynia. Wymagają one uzgodnienia ze starostwem. Na tej podstawie opracowany będzie plan powiatowy, 2) w 2011 roku aktualizacji wymaga plan obrony cywilnej, 3) prowadzone są treningi systemu SWA. W 2011 roku wynika potrzeba zmiany zarządzenia Starosty Kościerskiego w tym zakresie, a w związku z tym całej dokumentacji planistycznej, 4) w trakcie opracowania jest Plan Operacyjny Funkcjonowania Starostwa, który zatwierdza Wojewoda Pomorski. Brak nowych aktów wykonawczych w tym zakresie, 5) w trakcie opracowania są plany szkoleń obronnych, zatwierdzanych przez Wojewodę. 3. W zakresie ochrony informacji niejawnych: 1) prowadzone są postępowania sprawdzające w stosunku do pracowników starostwa, 2) szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, 3) kontrola obiegu dokumentów niejawnych, 4) od stycznia 2011 weszła w życie nowa ustawa z zakresu informacji niejawnych, która w znacznym stopniu zwiększa ilość obowiązków wykonywanych przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. 4. Z zakresu spraw obywatelskich: 1) zajmowanie stanowiska odnośnie dokumentacji doręczonej z Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie nowo powstałych stowarzyszeń lub wprowadzania zmian w stowarzyszeniach już istniejących i na bieżąco uzupełnianie dokumentacji. W związku z Pismem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Ministerstw Finansów Wojewoda Pomorski przekazał do Starostwa wytyczne do kontroli oraz wzór informacji o wynikach kontroli stowarzyszeń, bez określenia terminu kontroli. 2) prowadzenie Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na terenie Powiatu, 3) prowadzenie Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 4) wydawanie zaświadczeń o wpisie do Ewidencji Starosty, przygotowywanie decyzji o wpisaniu lub wypisaniu klubu z Ewidencji Starosty, 5) prowadzenie wykazu i dokumentacji stowarzyszeń zwykłych z terenu powiatu, 6) udzielanie i cofanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę, 7) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, 8) po otrzymaniu informacji z KBW w Gdańsku zostanie wykonane rozliczenie finansowe oraz nastąpi przekazanie dokumentacji do archiwum, 9) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych z terenu Powiatu. Wpłynął jeden niekompletny wniosek. Zainteresowana osoba została poinformowana telefonicznie i otrzymała drogą elektroniczną uchwałę dotyczącą przyznawania stypendiów, regulamin oraz prawidłowy wzór wniosku. 5. Z zakresu spraw obronnych: 1) organizacja i prowadzenie klasyfikacji wojskowej jeden raz w roku, 2) prowadzenie rejestrów dokumentów niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, 3) prowadzenie spraw obronnych oraz z zakresu natychmiastowego uzupełniania sił zbrojnych, 4) koordynowanie na obszarze Powiatu działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne, 5) planowanie zastępczych miejsc szpitalnych, S t r o n a 58

59 6) planowanie przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, 7) zapewnienie aktualności dokumentacji planistycznej, 8) organizowanie akcji kurierskiej w związku z wyborami samorządowymi oraz likwidacją z dniem 1 stycznia 2011 r. WKU w Starogardzie Gdańskim konieczne jest wykonanie nowej dokumentacji całego Planu Akcji Kurierskiej. 6. Z zakresu ochrony zdrowia: 1) przekazywanie Marszałkowi Województwa Pomorskiego informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych, 2) przygotowanie sprawozdania z zakresu Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie Powiatu Kościerskiego, 3) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem Uchwały Rady Powiatu dotyczącej dyżurów aptek. Wykonanie planu dyżurów, przygotowanie uchwały, zebranie opinii samorządu aptekarskiego, burmistrza i wójtów, informowanie o bieżących zmianach w dyżurach. Uchwała z planem dyżurów aptek od 17 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. jest przygotowana, zaopiniowana przez samorząd aptekarski, burmistrza oraz wójtów i 13 grudnia 2010 r. została przekazana do Sekretarza i Biura Rady, 4) przygotowanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, 5) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, 6) do starostwa dnia 23 grudnia 2010 r. wpłynęło pismo dotyczące prawdopodobnego zamknięcia, po 40 latach działalności, Poradni Zdrowia Psychicznego, gdyż przyznany przez NFZ kontrakt nie gwarantował pracy poradni nawet na poziomie ubiegłego roku. Dyrektor Poradni złożył odwołanie do Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku, które zostało rozpatrzone odmownie. 4 stycznia 2011 r. Dyrektor Poradni odwołał się do Prezesa NFZ w Warszawie.( informacja uzyskana telefonicznie dnia 5 stycznia 2011 r. o godz. 14,30 od Dyrektora Poradni). 7. Problemy, które wymagają rozwiązania: 1) Pod koniec 2007 roku weszła w życie ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która znowelizowana została w roku Od tego momentu zgodnie z art. 18 na Starostę został nałożony obowiązek utworzenia powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. Organ ten zgodnie z ustawą, musi wykonywać zadania identyczne jak centrum Wojewody Pomorskiego. Starosta Kościerski w sierpniu 2010 utworzył zarządzeniem Nr 35/2010 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pomimo 10 wspomnianego zarządzenia, który mówi o pełnej obsadzie etatowej, w WBiZK jej nie zwiększono /w porównaniu do tych samych obowiązków wykonywanych przez WBiZK, w innych starostwa zatrudnionych jest od 3 do 5 osób/. Na chwilę obecną, wypełnianiem ustaw oraz rozporządzeń z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, części zadań z zakresu ppoż. wykonuje jedna osoba. I pomimo wolnego wakatu w wydziale, nie zatrudniono dodatkowej osoby. Po godzinach pracy, pełniony jest dyżur pod telefonem przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Niestety, po krótkim czasie okazało się, że jest potrzeba nie tylko pełnienia dyżuru, ale również świadczenia pracy poza godzinami pracy, np. w dni wolne, święta, na urlopie wypoczynkowym i porze nocnej /ostatnim przykładem jest dzień r. czyli drugie święto, lub r. kiedy wstawiono się do pracy w związku z sytuacją kryzysową/. Wykonywanie wszystkich zadań wydziału z zakresu ZK przez jedną osobę jest niemożliwe. 2) Pomieszczenia pracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego znajdujące się przy ul. Traugutta 6, które do maja 2010 r. były pomieszczeniami socjalnymi KP PSP, nie spełniają podstawowych warunków BHP dla pomieszczeń biurowych, tj. brak okien, brak wentylacji, niedziałające ogrzewanie /po przyjściu do pracy jest ok C/ S t r o n a 59

60 1.13. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Do podstawowych zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy: 1) w zakresie monitorowania i kontroli budżetu: a) przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej obejmującej całokształt funkcjonowania Starostwa oraz jednostek podległych Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej, b) przeprowadzanie kontroli finansowej i gospodarowania mieniem w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostek podległych Powiatu zgodnie z Regulaminem kontroli wewnętrznej instytucjonalnej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu, c) przeprowadzanie innych doraźnych kontroli zleconych przez Starostę, d) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, e) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych, f) sporządzanie planów rocznych i sprawozdań z realizacji zadań kontrolnych, g) współpraca z audytorem wewnętrznym w zakresie prowadzonych czynności, 2) w zakresie audytu wewnętrznego: a) wykonywanie niezależnych i obiektywnych działań mających na celu wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań jednostki przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, b) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego w Starostwie oraz sprawozdań z wykonania planów audytu za poprzedni rok, c) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznymi planami audytu, d) dokonywanie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności Starostwa, e) przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki Audytora Wewnętrznego, 3) wykonywanie innych zadań w zakresie działania biura, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego: Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w ramach realizacji przyjętego Zarządzeniem Starosty Nr 60/2009 z dnia 26 października 2009 r., Planu Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego na rok 2010 przeprowadziło następujące zadania zapewniające: 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. To zadanie zostało przeprowadzone w dwóch komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego tj.: w Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Rozwoju i Promocji oraz w jednostce organizacyjnej powiatu w Powiatowym Centrum Oświaty w Kościerzynie. W wydziale OŚ sprawdzono realizację zadań spoczywających na samorządzie powiatowym wynikających z realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydział Rozwoju i promocji realizuje zadania i prowadzi całość dokumentacji związanej z udzielaniem wsparcia finansowego w formie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W PCO poddano ocenie udzielanie dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty. W tym zakresie sformułowano zalecenia, iż obowiązująca Uchwała Rady Powiatu Kościerskiego Nr XII/73/2003 dotycząca ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych wymaga aktualizacji. Zapis art. 90 ust.4 ustawy o systemie S t r o n a 60

61 oświaty nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, obowiązek ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Obowiązująca uchwała tych kwestii nie reguluje. 2. Realizacja zamówień publicznych poniżej ustawowego progu Euro w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie. Funkcjonujące procedury przy udzielaniu zamówień publicznych poniżej ustawowego progu Euro odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Prawidłowość stosowania oraz zgodność polityki rachunkowości z ustawą o rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie. Obowiązujące regulacje wewnętrzne są zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości. 4. Wydatki na drogi powiatowe w 2009 r. zasady realizacji inwestycji w ZDP. Wydatki inwestycyjne na remonty i bieżące utrzymanie dróg były wydawane na podstawie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem reguł ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydatki poniżej ustawowego progu były realizowane na podstawie wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych zatwierdzonego przez kierownika jednostki. Zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Kościerskiego planem kontroli na 2010 rok, przeprowadzone zostały następujące kontrole: 1) Kontrola problemowa PZS Nr 1 w Kościerzynie środki PFRON 2) Kontrola problemowa PZS Nr 2 w Kościerzynie środki PFRON 3) Kontrola problemowa PPP wydatkowanie środków publicznych 4) Kontrola problemowa PCM w Garczynie gospodarka paliwowa 5) Kontrola problemowa Zarząd Dróg w Kościerzynie wydatki na zimowe utrzymanie dróg 6) Kontrola problemowa DPS w Cisewiu inwestycje 7) Kontrola problemowa PCM w Garczynie funkcjonowanie hotelowca 8) Kontrola problemowa DWD w Wygoninie zasady prowadzenia kolonii letnich 9) Kontrola problemowa PCO hala sportowa Sokolnia koszty utrzymania 10) Kontrola problemowa PCO w Kościerzynie zamówienia publiczne 11) Kontrola doraźna PZS Nr 1 w Kościerzynie realizacja programu wyrównywania różnic między regionami II 12) Kontrola doraźna PZS Nr 2 w Kościerzynie realizacja programu wyrównywania różnic między regionami II 13) Kontrola doraźna SOSW w Kościerzynie realizacja programu wyrównywania różnic między regionami II 14) Kontrola doraźna DPS w Cisewiu przetarg dotyczący II etapu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu Aktualnie w realizacji pozostaje zadanie kontrolne, które otrzymało Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w dniu r. w formie pisemnego upoważnienia od Starosty Pana Grzegorza Zabrockiego, do przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie wykonywania inwestycji drogowych wraz z małą infrastrukturą, finansowanych przez Powiat Kościerski w latach na terenie gminy Dziemiany. Jednostką podlegającą kontroli jest ZDP w Kościerzynie. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli : p.o. Audytora wewnętrznego specjalista ds. monitorowania i kontroli budżetu powiatu specjalista ds. inwestycji, zabezpieczenia budowlanego, architektury i budownictwa. S t r o n a 61

62 1.14. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Do podstawowych zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy: 1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, 2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 5) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 6) postępowanie zakazujące stosowania praktyk monopolistycznych, 7) postępowanie w sprawach zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, 8) wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych poprzez prelekcje, spotkania z młodzieżą szkolną, członkami stowarzyszeń, kontakt z mieszkańcami i materiały emitowane przez lokalną prasę, 9) wykonywanie innych zadań w zakresie działania biura, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego. Informacja o zadaniach realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów: Tutejszy Rzecznik realizuje zadania związane z obsługą prawną skarg konsumenckich. Przedstawiane Rzecznikowi zadania do prawnego rozstrzygnięcia stanowią szeroki wachlarz spraw rozwiązywanych następnie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz szczegółowe przepisy szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. W przypadku zawiśnięcia sporów sądowych nieodzownym instrumentem prawnym stają się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Materia cywilno prawna zgłaszanych przez Konsumentów problemów stwarza sytuację konieczności permanentnego dostosowywania taktyki prawnej do zaistniałych okoliczności faktycznych danych spraw. W praktyce oznacza to, że niektóre sprawy przez krótszy okres, a niektóre przez dłuższy okres pozostają nie do końca załatwione. Niektóre zgłoszone sprawy są także wznawiane oraz prowadzone dalej przy zastosowaniu nowej taktyki i innych instrumentach prawnych. Dlatego uprzejmie informuje, że w 2010r. zgłoszono 115 spraw konsumenckich, które wymagały bardziej skomplikowanych zabiegów administracyjnych dla osiągnięcia celu satysfakcjonującego Konsumentów. Należy nadmienić, że sprawy te podejmuje się wówczas gdy inne metody typu perswazyjnego w kontaktach z przedsiębiorcami nie przyniosły pozytywnego efektu. Z tych spraw ok. trzydziestu procent znajduje się w dalszym załatwieniu. Ważnym elementem absorbującym czasowo Rzecznika są sprawy sądowe. Obecnie realizowanych jest ogółem 28 spraw sądowych. Z tego 14 spraw jest bieżących, natomiast 14 spraw pozostaje w rozpoznaniu sądowym z lat ubiegłych. Sytuacja ta wymaga od Rzecznika ciągłej aktywności proceduralnej, w tym związanej z wypełnieniem roli interwenienta ubocznego na rozprawach i poza rozprawami sądowymi. Należy również poinformować Pana Starostę, że w 2010r. Rzecznik udzielił porad z zakresu bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnych. Informacja niemniejsza stanowiąca o działaniach Rzecznika w 2010r. posiada to znaczenie, iż wskazuje na problemy, którymi zajmuje się ta jednostka organizacyjna Starostwa obecnie. Przy tym należy podnieść, iż każdy problem prawny, który zaistniał w pracy Rzecznika rozwiązywany był na miejscu samoistnie przy wykorzystaniu możliwości technicznych i intelektualnych pracowników Biura Rzecznika. Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje również, iż jest zobowiązany w terminie do dnia 31 marca 2011r. przedstawić Panu Staroście szczegółową informację o wszelkich działaniach Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2010r., która nastąpi w okresie późniejszym. S t r o n a 62

63 2. Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie jest wyspecjalizowaną jednostką organizacyjna, do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi od strony finansowo-księgowej oraz organizacyjnej. Główne zadania PCO polegają na: 1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek, 2) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, organizowanie konkursów na te stanowiska, 3) prowadzenie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, 4) uzgadnianie z dyrektorami organizacji szkół i placówek oświatowych, 5) nadzorowanie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, 6) nadzorowanie działalności opiekuńczej i pomocy materialnej dla uczniów lub wychowanków, 7) prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem uczniom właściwej formy kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego, 8) współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, 9) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzenie spraw związanych z nadawaniem uprawnień szkoły publicznej, 10) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych placówek 11) administrowanie Halą Sportową SOKOLNIA. Informacja o zadaniach realizowanych przez Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie: Powiatowe Centrum Oświaty w odpowiedzi na pismo O-OP /15/11 z dnia 4 stycznia 2011 r., przedkłada informację o stanie realizowanych zadań: 1. Wnioski na stypendia Starosty Kościerskiego Wpłynęło 20 wniosków o stypendia Starosty na rok szkolny 2010/2011 z tego: 9 wniosków z I LO, 1 wniosek z PZS Nr 1, 5 wniosków z PZS Nr 2, 1 wniosek z PZS Nr 3, 2 wnioski PZS Lubań i 2 wnioski PZS Stare Polaszki. Potrzebna jest uchwała Zarządu Powiatu Kościerskiego powołująca komisję weryfikującą złożone wnioski, ustalenie wysokości stypendium oraz zasady wypłaty. 2. Realizowane inwestycje Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 20 lipca 2010 roku podpisano umowę na budowę mini boiska lekkoatletycznego przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie, na kwotę ,77 podpisano również umowę na roboty dodatkowe na kwotę ,87, termin zakończenia inwestycji przypadał na 30 listopada 2010 r. Inwestor nie wywiązał się z podpisanej umowy. Według oceny inspektora nadzoru zakończenie inwestycji możliwe będzie dopiero na wiosnę 2011 roku tj. dalsze prace mogą zostać wznowione jak temperatura powietrza wyniesie co najmniej +5 o C. 30 listopada 2010 r. Wykonawca zwrócił się z pismem o przesunięcie terminu wykonania prac do 20 kwietnia 2011 r. 2 grudnia 2010 r. zostało wysłane pismo w którym poinformowałam Wykonawcę, iż nie widzę podstaw do przesunięcia terminu wykonania inwestycji. Wcześniej Wykonawca nie zgłaszał jakichkolwiek problemów z wykonaniem inwestycji wręcz przeciwnie kilkakrotnie zapewniał że, inwestycja zostanie wykonana w terminie. S t r o n a 63

64 Zgodnie z zawartą umową zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki tj. od r. do dnia zakończenia inwestycji. Dzienna stawka kary umownej wynosi 2.548,43. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru nad budową mini boiska lekkoatletycznego na kwotę 5.490, grudnia 2010 r. została podpisana umowa na wykonanie płotu oraz dwóch bram przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie, na kwotę ,00 termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2011 r. Zlecono wykonanie audytu energetycznego budynku warsztatów oraz internatu jako przygotowanie do termomodernizacji. Dom Wczasów Dziecięcych 24 sierpnia 2010 r. Pan dyrektor Andrzej Szala podpisał umowę na wykonanie projektu budowlano wykonawczego budowy budynku dydaktyczno hotelowego wraz z łącznikiem oraz przebudowy części istniejącego pawilonu wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Pierwotny termin zakończenia zadania opiewał na 15 grudnia 2010 r. jednakże wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązania i Pan Dyrektor podpisał 29 grudnia aneks w którym ostateczny termin wykonania prac opiewa na 30 stycznia 2011 r. 30 października 2010 r. Pan dyrektor Andrzej Szala podpisał umowę na wykonanie projektu budowlano wykonawczego rozbudowy wiaty edukacyjnej na terenie Domu Wczasów Dziecięcych. Pierwotny termin wykonania zadania przypadał na 30 grudnia 2010 r. 29 grudnia 2010 r. został podpisany aneks w którym dokonano zmiany ostatecznego wykonania zadania na 30 stycznia 2011 r. I Liceum Ogólnokształcące W 2010 roku został sporządzony projekt budowlany budowy hali sportowej wraz z łącznikiem oraz boiska wielofunkcyjnego. Wartość kosztorysu inwestorskiego całej inwestycji to ,00. Należność za projekt została uregulowana w 2010 roku. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 W 2010 roku została sporządzony projekt budowlany budowy hali sportowej. Należność za projekt została uregulowana w 2010 roku. Zlecono wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły jako przygotowanie do termomodernizacji. Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Zlecono wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły jako przygotowanie do termomodernizacji. 3. Odpłatność za korzystanie, przez uczniów naszych szkół i placówek, z zajęć na kościerskim basenie. Do 31 grudnia 2010 r. Powiatowe Centrum Oświaty miało podpisaną umowę z Aqua Centrum na korzystanie przez Naszych uczniów z zajęć na basenie. 1 godzina zegarowa kosztowała 750,00 i 250,00 (SOSW), płatności dokonywano na podstawie faktur oraz miesięcznych harmonogramów uzgodnionych z dyrektorami szkół i placówek. S t r o n a 64

65 Mankamentem jaki wynikał z tak podpisanej umowy to ilość osób korzystających z zajęć na basenie. Wydaje mi się że, lepsze byłoby ustalenie odpłatności za jednego ucznia aniżeli jednej kwoty za wynajem prawie całego obiektu. W związku z powyższym chciałabym prosić o wytyczne ustalone przez organ prowadzący czy warunki i umowę na korzystanie z zajęć na basenie ma przeprowadzić Powiatowe Centrum Oświaty czy bezpośrednio zainteresowani Dyrektorzy szkół i placówek czy odbędzie się to na szczeblu Organu Prowadzącego. 4. Dotacja dla zarejestrowanej po 30 września 2010 r. placówki niepublicznej dla dzieci głębokoupośledzonych OREW w Trzebuniu. OREW w Trzebuniu 22 września 2010 r. złożył wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych. Sprawę przekazano Radcy Prawnej, która stwierdziła braki formalne tj. brak opinii SANEPID-u i Straży Pożarnej. Początkowo telefonicznie informowaliśmy osobę fizyczną o dostarczeniu wymaganych opinii, jednakże nasze prośby telefoniczne zostały bez odzewu więc 21 października 2010 r. wysłaliśmy stosowne pismo w tej sprawie. Opinie dostarczono 26 października 2010 r. 27 października 2010 r. wystosowano kolejne pismo, które miało wyjaśnić kwalifikacje osób zatrudnionych w palcówce. 2 listopada 2010 r. zostało złożone pismo wyjaśniające zajmowane stanowisko przez pracowników nieposiadających pełnych kwalifikacji. Tego samego dnia zostało wydane zaświadczenie o wpisie do rejestru placówek niepublicznych. 30 września 2010 r. placówka złożyła wniosek o dotację na rok 2011 do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Powyższy wniosek nie został uwzględniony przy tworzeniu projektu budżetu na 2011 rok, gdyż zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, placówka na dzień złożenia wniosku o dotację nie była zarejestrowana w ewidencji placówek niepublicznych, jak również nie została ujęta w Systemie Informacji Oświatowej na dzień r. 5. Decyzje sanepidu Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w terminie do 31 marca 2011 r.: - zapewnić dobry stan podłóg w magazynie, obieraku i zmywalni, - zapewnić dobry stan ścian w kuchni, magazynie i zmywalni, - zapewnić dobry stan sufitu w kuchni, - zapewnić dobry stan drzwi w bloku żywienia, - zapewnić dobry stan umywalki w obieraku, - zapewnić dobry stan urządzeń chłodniczych. Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w terminie do 31 sierpnia 2012 r.: - doprowadzić do właściwego stanu sanitarno higienicznego: podłogi w pracowni komputerowej oraz na korytarzu przy pracowni językowej, stolarkę okienną w sali gimnastycznej, - doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego pomieszczeń sanitariatu dla dziewcząt w budynku 52 I piętro, - zakup nowych stołów i krzeseł do pracowni komputerowej zgodnych z zasadami ergonomii. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w terminie do: S t r o n a 65

66 1 lutego 2011 r. zaopatrzyć młodzież pracującą w warsztatach szkolnych w odzież ochronną i obuwie robocze, 31 sierpnia 2011 r. zapewnić prawidłowe zgodne z normami natężenie oświetlenia sztucznego. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w terminie do 31maja 2010 r.: - zapewnić dobry stan ścian w kuchni, obieraku, magazynie i zmywalni, - zapewnić dobry stan sufitu w bloku żywienia, - zapewnić dobry stan drzwi w zmywalni, - zapewnić dobry stan windy do transportu żywności. I Liceum Ogólnokształcące W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w terminie do 31grudnia 2011 r.: - zapewnić bieżącą ciepłą wodę dla uczniów. 6. Wytyczne do orzeczeń organizacyjnych Do 31 stycznia 2011 r. należy sporządzić orzeczenia organizacyjne, uważam iż winniśmy spotkać się z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i ustalić ilość oddziałów oraz wstępnie ustalić kierunki kształcenia zwracając szczególną uwagę na możliwości kadrowe naszych szkół. Niepokojąca jest sytuacja w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2, brak kadry pedagogicznej uczącej w zawodach budowlanych (12 osób zatrudnionych to nauczyciele emeryci). 7. Inne Powiatowe Centrum Młodzieży 31 marca 2011 r. kończy się umowa zawarta na wynajem stołówki przez osobę fizyczną, należało by się zastanowić czy w dalszym ciągu będziemy wynajmować obiekt. Obecnie osoba fizyczna zalega z płatnością za dwa miesiące tj. listopad i grudzień 2010 r. W 2010 r. został wybudowany budynek Centrum Informacji Turystycznej, aby spełnił on wszystkie wymagania wynikające z założeń projektowych należy doprowadzić instalację telekomunikacyjną i internetową. Należałoby również przemyśleć możliwość doprowadzenia instalacji telekomunikacyjnej i internetowej do budynku Przystani Wodnej. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 3,7 i 8 grudnia 2010 r. wystosowano do Pani dyrektor wystąpienie pokontrolne. Jeden z punktów mówi, iż należy wypłacić osobie fizycznej należne wynagrodzenie za 43 przepracowane godziny w okresie od maja do czerwca 2010 r. sprawowana opieka nad uczniami w świetlicy. Od powyższego wystąpienia Pani Dyrektor może wnieść odwołanie i w tej sprawie zamierza zwrócić się do Radcy Prawnego zatrudnionego w Starostwie, gdyż nie zgadza się z wystąpieniem inspektora pracy. Osoba fizyczna miała zróżnicowany wymiar zajęć przypisany w planie nauczania i godzin przepracowane w świetlicy były uzupełnieniem godzin do pełnego etatu. Z informacji od Pani Dyrektor wymagany byłby remont dachu na niskiej części budynku internatu jak również dokończenie remontu pomieszczenia przylegającego do laboratorium ochrony środowiska. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 S t r o n a 66

67 W Budynku C wskazana byłaby wymiana dachu oraz okien na I piętrze. Kosztorys inwestorski na wymianę dachu sporządzony w 2009 r. wynosił ,88 brutto. Powiatowe Centrum Oświaty Zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela dokonywana jest analiza średnich wynagrodzeń dla nauczycieli, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Wyniki analizy znane będą do 20 stycznia 2011 r. o czym niezwłocznie poinformuję Pana Starostę. Do roku szkolnego 2008/2009 funkcjonowało stanowisko Powiatowego Koordynatora Sportu w strukturach Powiatowego Centrum Młodzieży. W roku szkolnym 2009/2010 zrezygnowano z tego stanowiska a całością miał zająć się Dyrektor PCM. W związku z powyższym proponuję przywrócenie tego stanowiska oraz ustalenie budżetu na 2011 r., aby nauczyciele wychowania fizycznego Naszych szkół wiedzieli do kogo mogą się zwrócić o środki finansowe organizując zawody sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jak również należałoby rozważyć czy osoba zatrudniona na stanowisku Powiatowego Koordynatora Sportu miała by zająć się organizacją zawodów sportowych dla całego Powiatu i w jakim zakresie. S t r o n a 67

68 3. Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie jest placówką o charakterze oświatowym, której główne zadania polegają na organizacji aktywnym form wypoczynku dla młodzieży. PCM powstało w oparciu o Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Szkolne Schronisko Młodzieżowe i realizuje zadana właściwe dla każdej z wymienionych jednostek. Informacja o zadaniach realizowanych przez Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie: Powiatowe Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie jest zespołem placówek oświatowo-wychowawczych, na który składają się: 1) Ognisko Pracy Pozaszkolnej PCM Garczyn 2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PCM Garczyn 3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe PCM Garczyn PCM Garczyn działa na podstawie arkusza organizacji na dany rok szkolny, realizując zadania zgodnie ze Statutem PCM w oparciu o plan finansowy na dany rok kalendarzowy. Ad. 1) Ognisko Pracy Pozaszkolnej realizuje zadania w zakresie edukacji kulturalnej oraz kulturotwórczej i regionalnej a także inne zadania wychowawczo-oświatowe zgodne z założeniami Statutu PCM Garczyn, w roku szkolnym 2010/2011 w następujących zespołach: - Zespół folklorystyczny PCM Garczyn Młoda Kościerzyna - Młodzieżowa sekcja informatyczna PCM Garczyn - Powiatowe Centrum Wychowania Komunikacyjnego - Sekcja akordeonu PCM Garczyn - Powiatowe Centrum Animacji Kulturalnej (vacat) - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza PCM Garczyn - Młodzieżowa Kapela Folkowa PCM Garczyn Zajęcia prowadzi 7 nauczycieli-instruktorów w łącznym wymiarze 42 godzin tygodniowo. Ad. 2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje zadania w zakresie popularyzacji sportu, rekreacji i turystyki oraz inne zadania wychowawczo-edukacyjne zgodne z założeniami Statutu PCM Garczyn, w roku szkolnym 2010/2011 w następujących sekcjach: - Powiatowe Centrum Szkolenia Wodnego (żeglarstwo, ratownictwo wodne, pływanie) - Zespoły turystyki i krajoznawstwa PCM Garczyn - Sekcje piłki ręcznej dziewcząt PCM Garczyn - Powiatowe sekcje piłki siatkowej PCM Garczyn - Powiatowe zespoły piłki koszykowej PCM Garczyn - Powiatowe zespoły lekkiej atletyki PCM Garczyn - Powiatowe zespoły piłki nożnej Orlik Powiatowa sekcja tenisa ziemnego PCM Garczyn - Powiatowa sekcja tenisa stołowego PCM Garczyn (vacat) - Młodzieżowa sekcja strzelectwa sportowego - Sekcja samoobrony i kulturystyki Zajęcia prowadzi 28 nauczycieli-instruktorów w łącznym wymiarze 108 godzin tygodniowo. Ad. 3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe realizuje zadania w zakresie zapewnienia dzieciom, młodzieży i ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, a także poradnictwa i informacji S t r o n a 68

69 turystyczno-krajoznawczej oraz inne zadania opiekuńczo-wychowawcze zgodne z założeniami Statutu PCM Garczyn. Baza noclegowa: - pawilony typu Mikołów (pokoje 2-5 osobowe wyposażone w łóżka, szafy, stoliki i krzesła w segmentach 18-osobowych z węzłem sanitarnym) 174 miejsca - domki drewniane typu Kampinos (5-6 osobowe) 104 miejsca - domek drewniany typu Wieżyca (łazienka-prysznic, WC, kuchnia, TV) 4 miejsca - domki drewniane pozostałe (tzw. kuratoryjne ) 12 miejsc - pawilonu murowane (łazienka-wanna, WC, aneks kuchenny) - 15 miejsc - mini-hotelowiec (pokoje 2 i 4 osobowe z łazienkami, przygotowane dla osób niepełnosprawnych wyposażone w lodówkę, czajniki, naczynia, TV 20 miejsc. Na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego znajdują się następujące obiekty rekreacyjnosportowe: - kompleks boisk Orlik zmodernizowana przystań wodna (żaglówki, kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, motorówka) - kąpielisko (pomosty drewniane) - wielofunkcyjne boisko asfaltowe - sprawnościowy tor przeszkód oraz ścianka wspinaczkowa - strzelnica sportowa. Pozostałe obiekty: - budynek administracyjno-gospodarczy (biuro, magazyn, garaż) - Centrum Informacji Turystycznej Brama Kaszubskiego Pierścienia - blok żywienia (kuchnia oraz stołówka na 250 miejsc z zapleczem socjalnym i magazynowym) - oczyszczalnia ścieków - hydrofornia oraz dwa niezależne ujęcia wody - świetlica - domek drewniany Kantyna (sklepik spożywczo-przemysłowy) - wiata z piecem chlebowym - izba pamięci Garczyna - miasteczko ruchu drogowego W latach w Garczynie realizowane były następujące inwestycje: 1) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie 2) Wzmocnienie i ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej do Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie 3) Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 w Garczynie 4) Budowa mini-hotelowca przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie 5) Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Kościerskiego poprzez przebudowę przystani wodnej w Garczynie z dojściem pieszorowerowym z Kościerzyny do Garczyna 6) Budowa Centrum Informacji Turystycznej Brama Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną 7) Wykonanie ujęcia wód podziemnych (studnia nr 3) na terenie PCM Garczyn. Osiągnięte efekty oraz zadania do dalszej realizacji: Ad. 1) Dokonano kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków i podłączono do sieci kanalizacyjnej domki drewniane typu Kampinos. Dla podniesienia standardu pobytu w domkach konieczny jest kolejny etap, czyli wyposażenie ich w prysznice i WC. S t r o n a 69

70 Ad. 2) Wzmocniono gruntową drogę dojazdową od drogi wojewódzkiej do Garczyna oraz położono asfalt na odcinku ok. 200m w rejonie przejazdu kolejowego. Ewentualny kolejny odcinek asfaltu poprawiłby zdecydowanie przejezdność drogi, szczególnie w okresie wiosny i jesieni. Ad. 3) Powstały kompleks boisk Orlik 2012 wraz z zapleczem socjalnym zdecydowanie uatrakcyjnił ofertę PCM Garczyn, adresowaną do klubów sportowych. Naturalnym uzupełnieniem infrastruktury sportowej Garczyna byłaby hala sportowa, gwarantująca warunki do treningu w okresie całorocznym. Ad. 4) Wybudowanie segmentu A mini-hotelowca w Garczynie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych podniosło atrakcyjność schroniska. Pokoje są w pełni wyposażone pod względem standardów hotelowych. Niestety mini-hotelowiec obejmuje jedynie 20 miejsc noclegowych. Nie jest zagospodarowane poddasze, które w pełni nadaje się do zaadoptowania na dodatkowe pokoje lub salę konferencyjną. Ważnym zadaniem inwestycyjnym byłaby też kontynuacja budowy nowoczesnych obiektów noclegowych, jak chociażby planowany segment B. Ad. 5) Dokonano kompleksowej przebudowy przystani wodnej, stwarzając właściwe warunki do prowadzenia edukacji w zakresie żeglarstwa i kajakarstwa dla dzieci i młodzieży. Przejście pieszo-rowerowe połączyło Garczyn bezpośrednio z basenem w Kościerzynie. Dla pełnej realizacji zadań w zakresie wychowania wodnego niezbędna jest modernizacja i przebudowa kąpieliska nad jeziorem Garczyn, co w sezonie wiosenno-letnim pozwoliłoby na rozwój nauki pływania i ratownictwa wodnego. Ad. 6) Powstał budynek Centrum Informacji Turystycznej, pełniący funkcję promowania Powiatu Kościerskiego Serca Kaszub. Dla jego właściwej działalności niezbędne jest przyłączenie obiektu do sieci telekomunikacyjnej (łącza tele-internetowe). Ad. 7) Dzięki wybudowaniu nowego ujęcia wody rozwiązano w dużym stopniu problemy Garczyna z wodą (stare studnie nie dostarczały w sezonie wystarczającej ilości wody i była ona mętna oraz zawierała nadmiar żelaza). Koniecznym jest w chwili obecnej wymiana zbiorników w istniejącej hydroforni (stare są już pordzewiałe i zanieczyszczone). Inne zadania ważne dla działalności PCM Garczyn: 1) Budynek administracyjno-gospodarczy wymaga termomodernizacji, połączonej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawą opierzenia i orynnowania. W perspektywie należałoby rozważyć dostosowanie dojścia do biura dla osób niepełnosprawnych oraz dobudowa użytkowego piętra na istniejącym obiekcie. 2) Konieczne w najbliższym czasie jest także pełne ogrodzenie całości obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem strzelnicy sportowej. 3) Budowa sieci internetowej na terenie PCM Garczyn (przystań wodna, mini-hotelowiec, Centrum Informacji Turystycznej, biuro, Orlik 2012 ). 4) Zabezpieczenie najważniejszych obiektów PCM w formie podłączenia do systemu alarmowania oraz montażu monitoringu w postaci kamer. 5) Edukacja historyczna w formie modernizacji izby pamięci oraz rekonstrukcji tzw. chatek Piłsudskiego. 6) Zadania bieżące: - wymiana mebli w pawilonach typu Mikołów - remonty obiektów mieszkalnych (malowanie, stolarka okienna, orynnowanie, smołowanie dachów itp.) - zakup pościeli i koców - zakup sprzętu AGD (lodówki, kuchenki elektryczne, czajniki, żelazka), RTV (telewizory) oraz naczyń i sztućców na potrzeby turystyki indywidualnej i rodzinnej - zakup nowych komputerów - utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie schroniska z myślą o osobach niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. S t r o n a 70

71 Wiele z prac remontowych wykonują pracownicy gospodarczy PCM Garczyn z pomocą pracowników sezonowych (prace interwencyjne, stażyści) pod warunkiem zakupu odpowiednich narzędzi i materiałów. Zamierzamy również konsekwentnie ubiegać się o środki pozabudżetowe na dofinansowanie zarówno działań edukacyjnych, jak i inwestycyjnych. Zatrudnienie: - wicedyrektor ds. administracyjnych 0,75 etatu - główny specjalista ds. promocji 1 etat - specjalista ds. kadrowych 1 etat - specjalista ds. administracyjnych 0,75 etatu - rzemieślnik specjalista (zaopatrzenie) 1 etat - rzemieślnik (stolarz-konserwator) 1 etat - robotnik gospodarczy (sprzątaczka) 1 etat - kierownik wypożyczalni sprzętu wodnego 1 etat - specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego 1 etat Potrzeby kadrowe: 1) Powiatowy menedżer sportu dzieci i młodzieży Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PCM Garczyn jest placówką realizującą zadania Statutu PCM w zakresie popularyzacji sportu, rekreacji i turystyki między innymi poprzez organizowanie we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych. Zasady współzawodnictwa sportowego maja na celu: Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego. Dla właściwej realizacji powyższych zadań konieczne jest stałe koordynowanie rozgrywek sportowych na szczeblu powiatu. Rolę koordynatora mógłby pełnić nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w PCM Garczyn w wymiarze ½ etatu pedagogicznego (9 godzin). 2) Rzemieślnik-bosman Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011 zakończona została przebudowa przystani wodnej PCM w Garczynie. Niezbędne jest zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu na stanowisku rzemieślnika osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia (np. kurs bosmański), która pełniła by obowiązki konserwatora obiektu oraz sprzętu wodnego. 3) Wicedyrektora ds. pedagogicznych Zgodnie z 9 pkt 5 Statutu PCM Garczyn, wnioskuję ponadto, o ponowne rozpatrzenie przez organ prowadzący możliwości utworzenia w Powiatowym Centrum Młodzieży stanowiska wicedyrektora ds. pedagogicznych. Za tym wnioskiem przemawia zarówno ilość zatrudnionych nauczycieli-instruktorów (obecnie 34) oraz liczba prowadzonych sekcji (44 grupy), jak również zakres prowadzonej działalności oświatowo-wychowawczej (3 placówki) i zasięg obejmujący teren całego powiatu. S t r o n a 71

72 4. Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie jest placówką oświatową, która prowadzi całoroczną działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną. Informacja o zadaniach realizowanych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie: Zagrożeniem dla funkcjonowania placówki na poziomie stawianych wymagań staje się projekt budżetu Powiatu na 2011 rok, w którym niedoszacowanie wydatków pozapłacowych wynosi ,00 zł, a dochody są przeszacowane o co najmniej ,00 zł. Wpływy do Powiatu z tytułu działalności placówki mogą ulec zmniejszeniu nawet od 1,5 do 2 mln zł, a placówce grozi utrata wiarygodności i zaufania klientów na które pracowała latami. Konsekwencją bowiem tak skonstruowanego budżetu jest konieczność odmowy przyjęcia ok. 1,5 tys. dzieci i młodzieży posiadających rezerwacje na tegoroczne turnusy. Wszystko to dzieje się w okresie największej prosperity placówki wyrażającej się rekordowymi wpływami finansowymi i niebywałym wręcz zapotrzebowaniem na nasze usługi, szczególnie na turnusy wiosenno- letnie trzeba czekać w kolejce do 2016 roku. Z mojego rozeznania wynika, że prowadzę najbardziej opłacalny dom wczasów dziecięcych w Polsce. Każdy kolejny rok to kilkaset tysięcy zł więcej subwencji i kilkadziesiąt tys. zł dochodów, ale nie miało to większego znaczenia przy układaniu kolejnych, a szczególnie dwóch ostatnich budżetów. W 2010 roku otrzymaliśmy zaledwie 29 % z wypracowanej i naliczonej na placówkę subwencji oświatowej, w 2011 roku ten udział ma zostać jeszcze bardziej drastycznie obniżony do 15,6 %! Kwotowo stanowi to ,00 zł przy spodziewanej wyliczonej poprzez analogię do poprzednich lat wysokości subwencji w granicach ,00 zł. W moim rozumieniu zasad funkcjonowania placówek typu domy wczasów dziecięcych, mają one być ogólnodostępne z tanią ofertą dla dzieci i młodzieży szkolnej, o czym świadczy ustawowe ograniczenie odpłatności za pobyt do 25 % wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na realizację zadań nałożonych przez państwo naliczana jest subwencja oświatowa, która jest uzupełnieniem pobieranej odpłatności. Oznacza to, że placówka oświatowa nie może być traktowana jako maszynka do robienia pieniędzy, a tak niestety to wygląda analizując finanse związane z działalnością placówki w ostatnich latach. Nikt nie naliczy żadnej placówce oświatowej 2,7 mln zł subwencji kiedy zorientuję się, że wystarczy 800 tys., a może tylko 422 tys. zł, jak w projekcie naszego budżetu na 2011 rok. Ostatnie 4 lata to 6 mln nadwyżki z działalności placówki, pomimo to żadne nasze propozycje inwestycyjno- remontowe, jak chociażby dotyczące drogi dojazdowej do placówki nie zostały uwzględnione. Odcinek 2 km piaszczystej drogi stanowi narastający problem komunikacyjny, po 3- dniowych opadach deszczu staje się ona praktycznie nieprzejezdna, jest drogą zmorą wszystkich, którzy zmuszeni są z niej korzystać. Pozostaje wstyd wobec dostawców, przewoźników przewożących rocznie 3 tysiące dzieci i młodzieży na turnusy oraz rodziców odwiedzających i dowożących we własnym zakresie dzieci na letnie turnusy. Bywało, że małe dzieci nosiły bagaże na plecach, bo autobus utknął na drodze. S t r o n a 72

73 W budżecie zaplanowano ,00 zł na inwestycję budynku dydaktyczno- hotelowego, pozostała płatność ma być zrealizowana zgodnie z WPI w 2012 roku. Zasadnym ekonomicznie byłoby, aby obiekt zaczął pracować na siebie i spłatę kredytu począwszy od wiosny 2012 roku. Na przełomie stycznia chciałbym przedstawić szczegóły projektowo- wykonawcze nowego obiektu, w tym kosztorys inwestorski. Liczę na merytoryczną rozmowę dotyczącą relacji płacowych pracowników obsługi i administracji. Dla przykładu podam, że sprzątaczka przy zakresie: 1250 m 2 powierzchni do sprzątania i utrzymania w czystości, obowiązkach praczki, pieleniu 2 ha ogrodu od wiosny do jesieni, w razie potrzeby dodatkowej pomocy w kuchni otrzymuje 1230 zł płacy zasadniczej, kucharka 1347 zł prowadząc całodzienne wyżywienie dla 3 tys. dzieci rocznie, a pomoc o 117 zł mniej. Nowo zatrudniony otrzymując płacę minimalną przez kolejne 4 lata może liczyć w sumie na ok. 250 zł więcej, a i tak na starcie ma tylko niecałe 200 zł mniej od pracownika z 35 letnich stażem i odpowiedzialnym zakresem obowiązków. Niezmiennie od lat notujemy wzrost popularności i uznania klientów, na przestrzeni kilku lat podwoiła się liczebność grup szkolnych z 1,5 do 3 tysięcy dzieci, podobnie wzrosły wpływy finansowe z naszej działalności, a zatrudnienie pracowników obsługi zwiększyło się zaledwie o 1 osobę. Chciałbym zwrócić uwagę, że setki tysięcy wpływów finansowych ( ok. 1,2 mln zł) jest osiągane kosztem ponadstandardowych wymagań wobec pracowników a także kosztem okresowego pogorszenia warunków zamieszkania dla dzieci i prowadzenia zajęć dydaktycznowychowawczych. Świadczy to o determinacji w poszukiwaniu rozwiązań, wykorzystaniu każdej możliwości osiągania jak najwyższych dochodów i subwencji. Pracownicy muszą się wykazać szczególną dyspozycyjnością wobec wymagań i zmieniających się potrzeb klientów. Ich czas pracy ulega nieustannym zmianom, które nawet trudno przewidzieć, dzieją się dosłownie z dnia na dzień. Kadra pedagogiczna zna swój czasowy rozkład zajęć zaledwie na kilka dni, na czas trwania jednego turnusu. To podporządkowanie swojego życia prywatnego wymogom specyfiki pracy zasługuje na podkreślenie i docenienie. Osiąganie przytoczonych tutaj wyników warunkowane jest pozyskiwaniem co roku 3 tysięcy nowych klientów, a przy nowym obiekcie aż 4-ech tysięcy. To jest potężne wyzwanie. Oni nie przyjeżdżają tutaj aby się najeść czy pomieszkać, ale przede wszystkim dla atrakcyjnie realizowanego bogatego programu przy nowoczesnej bazie. Nie służą temu zapewne nasze piaszczyste boiska przy Orlikach, które mają u siebie. Nie sprzyja temu fakt, że na zakres świadczonych usług przez placówkę nie mamy należytego wpływu. Pomimo stosowania najwyższych cen np. w okresie letnim, do których pozostałe domy wczasów dziecięcych nie są w stanie nawet się zbliżyć, mamy bardziej od nich ograniczony zakres świadczeń. Proszę mieć na uwadze, że domy wczasów dziecięcych to nie kury znoszące złote jajka, inaczej zaczęłyby rosnąć jak grzyby po deszczu, a przez ostanie 20 lat nic takiego się nie stało, nie powstał ani jeden. Możliwości Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie to wysoki standard obiektów, atrakcyjny dla klientów zakres świadczeń, ekonomicznie uzasadnione inwestowanie w rozwój i jednocześnie kilkaset tysięcy zł rocznie ( 1 mln zł ) dla potrzeb innych placówek Powiatu. Sądzę, że takie podmiotowe traktowanie placówki, daje olbrzymią motywację do poszukiwania rozwiązań innowacyjnych korzystnych dla rozwoju placówki i efektu finansowego działalności. Reasumując, proszę o rozważenie poniższych postulatów: - uwzględnienie w budżecie placówki dochodów i wydatków pozapłacowych z propozycją zawartą w piśmie DWD- Wg 469/10 dodatkowo wspartą pismem do Starosty DWD-Wg 468/10 z 30 września 2010r., - realizację rozbudowy placówki zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, - spotkanie, rozmowa dotycząca całokształtu działalności placówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników, - uzgodnienie z Wójtem Gminy Stara Kiszewa możliwości realizacji remontu drogi dojazdowej do placówki. S t r o n a 73

74 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne określone ustawą o pomocy społecznej i przepisami wydanymi na jej podstawie, jak również określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie: 1) opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2) prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, 3) organizowania opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym, 4) zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnoopiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 5) pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu, 6) przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki szkolnowychowawcze, 7) udzielania pomocy w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się, 8) udzielania pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy, 9) prowadzenia i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, 10) utworzenia mieszkań chronionych, 11) prowadzenia poradnictwa dla ofiar przemocy i utworzenie infrastruktury hostelowej, 12) udzielania informacji o prawach i uprawnieniach, 13) szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 14) doradztwa metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, 15) sporządzania sprawozdawczości, 16) sporządzania bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej, 17) opracowywania i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 18) podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób, S t r o n a 74

75 20) dofinansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez między innymi: uczestniczenia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 21) realizacji innych zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz porozumień zawartych przez Powiat Kościerski z organami administracji rządowej i samorządowej. Informacja o zadaniach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych i innych ustaw. Wykonujemy obsługę finansową placówek pomocy społecznej z terenu powiatu kościerskiego tj. Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Zespołu Opiekuńczo - Wychowawczego Wesoła Gromadka. Budżet PCPR na początek roku wynosił Plan na koniec roku Wykonanie na r ,59 Braki do planu ,71 W 2010 roku zakończono 2 inwestycje: 1. termomodernizację budynku przy ul. Krasickiego 4. Inwestycja opiewała na kwotę ,02. Głównym celem tej inwestycji było docieplenie budynku, odnowienie elewacji, wykonanie dodatkowych wejść do budynku w celu dostosowania działalności, które znajdują się w tym budynku do właściwego funkcjonowania i do osiągnięcia standardu przez Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka. 2. zagospodarowanie terenu wokół budynku. Inwestycja opiewała na kwotę ,30. Po wystawieniu faktury przez wykonawcę do końca roku 2010 zapłacono kwotę do zapłaty w 2011 roku pozostała kwota ,30. Inwestycja miała na celu wykonanie drogi pożarowej wokół budynku, parkingów dla klientów PCPR, pracowników oraz wytyczenie podwórka dla placówki opiekuńczo wychowawczej. Wszystkie założenia udało się zrealizować jednak z powodu szybkiego nadejścia zimy, nie udało się wykonać umowy na roboty dodatkowe, na wykonanie opaski wokół budynku, termin wykonania tego zadania przedłużono do końca kwietnia 2011 roku. Kwota zadania zł. Powiatowe Centrum prowadzi szkolenia i rekrutację kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. W 2010 roku przeszkolono 5 nowych kandydatów na rodziny zastępcze, przeznaczono na to kwotę Na koniec 2010 roku mieliśmy 49 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem w których umieszczono 77 dzieci, 5 rodzin spokrewnionych ale dzieci pochodzą z innego powiatu, w których przebywa 10 dzieci, rodzin niespokrewnionych 23, w których przebywa 45 dzieci, rodzin niespokrewnionych pochodzących z innych powiatów, w których umieszczono 13 dzieci oraz 8 rodzin zawodowych, w których umieszczono 35 dzieci. Plan na paragrafie rodzin zastępczych wynosił na początek roku a wykonanie na koniec roku wynosiło ,83. W ramach Centrum funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. S t r o n a 75

76 Centrum zajmuje się również doradztwem i dofinansowaniem zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kościerskiego, w załączeniu do niniejszego pisma dołączyłam tabelę środków za okres kilku poprzednich lat wg algorytmu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ilości wniosków w poszczególnych zadaniach, które wpłynęły do PCPR w 2010r. W związku z późnym terminem wyborów samorządowych i trudnościami z ukonstytuowaniem się Rady Powiatu nie mogliśmy wykorzystać wszystkich środków z uwagi na brak Uchwały o przesunięciu środków na zadaniach, dlatego zwracamy środki do PFRON w kwocie W strukturach PCPR funkcjonuje również Powiatowa Komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Plan na początek roku tego zadania w tym dofinansowanie z budżetu województwa Plan i wykonanie na koniec roku , w tym dotacja wojewódzka Powiatowe Centrum od 3 lat prowadzi projekt systemowy z PO KL na lata pod nazwą Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie, skierowany na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków z terenu powiatu kościerskiego. Kwota dofinansowania projektu za rok 2010 wynosi ,42. Od miesiąca lutego będziemy realizować projekt dofinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy również z PO KL aktywizacja zawodowa osób w wieku od 15 do 25 roku życia pod nazwą Droga do kariery. Budżet całego projektu na lata to kwota stycznia wysyłamy do konsultacji społecznych rozpoczętą aktualizację strategii pomocy społecznej, oraz w przygotowaniu jest Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie. Plan wydatków Powiatu Kościerskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lp. Zadanie Rok 2007 (kwota w zł) Rok 2008 (kwota w zł) Rok 2009 (kwota w zł) Rok 2010 (kwota w zł) I Rehabilitacja zawodowa Zwrot wydatków na instrumenty i usługi 1. rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy i , , , ,00 niepozostających w zatrudnieniu 2. Szkolenia dla niepełnosprawnych , , , ,00 3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz refundacja wynagrodzenia na potrzeby zabezpieczenia stanowiska pracownika zatrudniającego osobę niepełnosprawną , Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej albo rolniczej dla osób niepełnosprawnych Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne na realizację zobowiązań z tytułu umów zawartych w 2008 r. i kontynuowanych w 2009 r , , ,00 00, ,00 - Razem , , , ,00 II Rehabilitacja społeczna 1. Turnusy rehabilitacyjne , , , ,00 2. Bariery architektoniczne , , , ,00 3. Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze , , , ,00 4. Bariery w komunikowaniu się i techniczne , , , ,00 5. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych , , , ,00 Razem , , , ,00 S t r o n a 76

77 Lp. Zadanie Rok 2007 (kwota w zł) Rok 2008 (kwota w zł) Rok 2009 (kwota w zł) Rok 2010 (kwota w zł) III Zadania zlecone, realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe 00,00 00, ,00 00,00 IV Warsztaty Terapii Zajęciowej 00, , , ,00 Ogółem rehabilitacja zawodowa i społeczna , , , ,00 W związku z otrzymaną informacją z PUP o niewykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, kwota 5.377,00 zł miała zostać przesunięta na działania związane z rehabilitacją społeczną Przesunięcie kwoty 461,00 zł w związku z rezygnacją pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym Przesunięcie kwoty 22,00 zł pomniejszenie przyznanego dofinansowania z uwagi na mniejszy koszt całkowity imprezy integracyjnej Niewykorzystanie kwoty 5,00 zł na zadaniu przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Niewykorzystanie kwoty 500,00 zł na zadaniu likwidacja barier architektonicznych S t r o n a 77

78 6. Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka w Kościerzynie Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka w Kościerzynie jest koedukacyjną placówką wielofunkcyjną, która zapewnia dziecku dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie. Realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego, całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego. Ponadto łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko pozbawione stale lub okresowo opieki rodzicielskiej i rodzinę tego dziecka oraz na młodzież z przejawami zaburzonego funkcjonowania w sferze społecznej lub emocjonalnej Informacja o zadaniach realizowanych przez Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka w Kościerzynie: Zespół Opiekuńczo Wychowawczy przez ostatnie lata intensywnie realizowała zadania dotyczące uzyskania standaryzacji placówki. Zadania skupiały się głównie na działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zaspokajania potrzeb umieszczanych w placówce dzieci i młodzieży, przestrzegania ich praw, poprawy warunków życia dzieci i prac wychowawców oraz przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki. W rezultacie prowadzonych działań wynikających z realizacji programu naprawczego, szczególnie napiętych w minionym 2010 roku decyzją Wojewody Pomorskiego, Powiat Kościerski uzyskał stałe zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w formie wielofunkcyjności. Uzyskanie stałej zgody na prowadzenie placówki nie spowodowało zaniechania dalszych działań związanych z podnoszeniem jakości świadczonych usług. Przy założeniach programu naprawczego uwzględniono daleko idące zmiany związane z funkcjonowaniem i działalnością tego typu placówek, które to wykraczały poza obowiązujący standard. Takie działania były podyktowane szczególnie zapowiadanymi zmianami od 2011 roku, głównie projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W tym miejscu Dyrektor placówki, jako inicjator zmian informuje, że wprowadzony w ZO-W system rodzynkowy został bardzo przychylnie przyjęty przez organ nadzoru tj. Wojewodę Pomorskiego. W konsekwencji kontynuowane będą poprawy standardu opieki i wychowania w placówce. Wymaga to koniecznie zwiększenia autonomiczności zespołów rodzinkowych i podnoszenia jakości świadczonych usług w zakresie prowadzenia innowacyjnych i nowatorskich rozważań pedagogicznych ukierunkowanych na zwiększenie efektywności działań wychowawczych. Występujące w placówce problemy wiążą sie głównie z wykonaniem powyższych zadań. W ocenie ZO-W pilnym i niezbędnym dla poprawy funkcjonowania placówki jest wprowadzone przez Radę Powiatu Kościerskiego zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wniosek w przedmiotowej sprawie został do Zarządu złożony 29 września 2010 roku i do tej pory nie został rozpatrzony. Nie zbędnym jest również uchwalenie przez Zarząd ujednoliconego regulaminu organizacyjnego placówki, który uwzględni zmiany wskazane w wyniku kontroli w listopadzie 2011 r., a dotyczą doprecyzowania zadań poszczególnych komórek organizacyjnych placówki. S t r o n a 78

79 7. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. DPS jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, posiada 90 miejsc koedukacyjnych. Informacja o zadaniach realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu: Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu ma następujące bieżące zadania przewidziane do realizacji: L.p. Treść zadania Przewidywany termin realizacji Budynki 1. Usunięcie usterek na dachu budynku głównego w trakcie realizacji 2. Malowanie wszystkich zalanych pomieszczeń w oddziale Cis i Słońce po osuszeniu pomieszczeń 3. Termomodernizacja 3 budynków 4. Renowacja wszystkich drzwi wewnętrznych w budynku głównym cały rok 5. Malowanie części piwnicznych w budynku głównym w trakcie realizacji 6. Montaż dodatkowych grzejników w punkcie bibliotecznym i pomieszczeniu do indywidualnej i grupowej terapii kwiecień 7. Modernizacja pomieszczeń do prania i suszenia w budynku głównym luty Kotłownia 1. Demontaż nieczynnego pieca grzewczego marzec 2 Naprawa nieczynnego pieca olejowego kwiecień 3 Izolacje ściany w kotłowni ; położenie glazury maj 4 Malowanie kotłowni maj Kuchnia 1. Wymiana wentylacji Uzależnioną od termomodernizacji 2. Montaż grzejników w pomieszczeniu magazynowym i pomocniczym kwiecień Teren wokół budynków 1. Demontaż i montaż nowego podjazdu na wózki inwalidzkie w trakcie termomodernizacji 2. Zdjęcie trylinki i położenie polbruku wokół budynku głównego po zakończeniu termomodernizacji 3. Wykonanie zasilania elektrycznego lamp parkowych przed budynkiem głównym czerwiec 4 Zainstalowanie czujek świetlnych przy wejściu do oddziału Serce maj 5. Wycinka zeschniętych krzaków i drzew w parku kwiecień 6. Położenie trelinki na parkingu wrzesień 7. Przygotowanie projektu do ogrodzenia parku i jego rewitalizacji. luty Personel 1. Zatrudnienie 2 opiekunów w ramach posiadanych etatów w zależności od zwiększania się liczby Mieszkańców 2. Zorganizowanie staży zawodowych cały rok 3. Zorganizowanie wolontariatu dla Młodzieży ze szkoły z Karsina i Wiela styczeń Szkolenia: zorganizowane w DPS: - opieka nad osobami uzależnionymi od środków 4. psychoaktywnych, - opieka nad osobami zarażonymi HIV, cały rok Szkolenia poza DPS tematyka znajdująca zastosowanie w opiece nad Mieszkańcami. Mieszkańcy 1. Pozyskiwanie nowych Mieszkańców w ramach wolnych miejsc /16 / cały rok 2. Integracja Mieszkańców ze środowiskiem cały rok S t r o n a 79

80 L.p. Treść zadania Przewidywany termin realizacji 3. IV Spotkanie Bliskie Sercu zaproszenie rodzin Mieszkańców sierpień 4. Działania kulturalne na rzecz Mieszkańców z projektów maj-sierpień Wprowadzenie nowych form w zakresie - psychoterapii 5. cały rok - terapii zajęciowej - rehabilitacji W ujęciu wieloletnim do wykonania zostały przewidziane następujące zdania: L.p. Treść zadania 1. Ogrodzenie i rewitalizacja parku 2. Oszacowanie stanu technicznego budynku gospodarczego po byłym gospodarstwie pomocniczym. Modernizacja budynku gospodarczego celem uzyskania: - sali spotkań integracyjno kulturalno religijnych, 3. - pomieszczeń do terapii zajęciowej z podziałem na stanowiska zadaniowo tematyczne - pomieszczeń administracyjnych 4. Usunięcie azbestu z powierzchni dachowych budynków znajdujących się na terenie Domu. 5. Podłączenie do gminnej oczyszczalni. 6. Utworzenie boiska wielofunkcyjnego. S t r o n a 80

81 8. Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o. Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o. jest miejsko-powiatową spółką którą utworzono w celu zarządzania krytą pływalnią w Kościerzynie. Kapitał zakładowy spółki składa się w 50% z udziału Powiatu Kościerskiego i w 50% z udziału Miasta Kościerzyna. Nie jest to typowa jednostka budżetowa, gdyż ze względu na swoją formę prawną przede wszystkim podlega przepisom prawa gospodarczego. Z uwagi na ten fakt, spółka posiada daleko idącą autonomie w prowadzeniu swoich spraw. Informacja o zadaniach realizowanych przez Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o.: Uprzejmie informuję, że Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o. w Kościerzynie, w której 50% udziałów posiada Powiat Kościerski, funkcjonuje prawidłowo i bez zakłóceń. Spółka ma właśnie za sobą pierwszy rok funkcjonowania i z szacunkowych obliczeń wynika, że zakończył się on od strony ekonomicznym z wynikiem dodatnim w wysokości około ,00 zł. Precyzyjniejsze informacje będą znane do 20 stycznia br., kiedy to uzyskamy informacje o rachunku zysków i strat za miesiąc grudzień 2010 r. Ponadto informuję, iż Spółka nie posiada zobowiązań wymagalnych za 2010 r. KCS-R, posiada wystarczające środki finansowe na bieżące funkcjonowanie Spółki oraz AQUA Centrum w Kościerzynie. Sprawą wymagającą udziału Wspólników w jej rozwiązaniu jest kwestia uregulowania korzystania z Pływalni przez uczniów i wychowanków szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kościerski i Gminę Miejską Kościerzyna, ponieważ dotychczasowe umowy z końcem roku budżetowego przestały obowiązywać. Do końca I semestru pomimo braku formalnych umów AQUA Centrum umożliwia odbywanie zajęć szkolnych wg dotychczasowych zasad. Inną ważną sprawą, która może mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki, jest potrzeba zatrudnienia dla właściwego funkcjonowania AQUA Centrum ok. 10 nowych pracowników. Do tej pory w ramach dobrej współpracy z PUP w Kościerzynie na obiekcie pracowało od 15 do 22 stażystów. Z uwagi na trudności finansowe PUP możemy jedynie korzystać z pomocy 6 stażystów do 15 kwietnia br. Ta sytuacja może zwiększyć koszty osobowe Spółki o około zł w skali roku. W związku z powyższym liczę na pomoc w uzyskaniu większej liczby stażystów dla zapewnienia właściwego funkcjonowania obiektu i utrzymania rentowności Spółki. S t r o n a 81

82 9. Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie. Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie jest jednostką organizacyjną, która jest właściwa do wykonywania zadań powiatowych związanych z drogami publicznymi. Do podstawowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych należy: 1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 3) pełnienie funkcji inwestora; 4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju; 7) koordynacja robót w pasie drogowym; 8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych; 9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom; 9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 17) gospodarowanie gruntami pasa drogowego w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości. S t r o n a 82

83 Informacja o zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie, odpowiadając na pismo O-OP /18/11 z dnia r, uprzejmie informuje o stanie realizacji zadań: I. Rekomendowanych przez Zarząd Powiatu inwestycji drogowych, realizowanych w ramach Programu Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych. Wykonanie Oceny nośności nawierzchni metodą dynamicznych pomiarów ugięć" poprzedzające przygotowania dokumentacji dla przebudowy wybranych dróg powiatowych. Ocena pozwala na wybór optymalnego sposobu odnowy lub przebudowy drogi. Odcinki o łącznej długości 38 km x 960 x 1,22 = , G Konarzyny - S Kiszewa 1934G Lipusz - Papiernia (cała droga) 2415G Nowy Barkoczyn - Sobącz 2410G granica powiatu - Wiele 2412G N Kiszewa - S Polaszki (cała droga) 2201G Grabowo - M Klincz Faktura Nr FVS/18/08/LP/2010 z r ,60 zł. Kontynuacja odnowy nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1780G Udorpie - Dziemiany przez wykonanie cienkiej warstwy układanej na zimno z ścięciem poboczy w Trzebuniu 1,215 km oraz Przejście przez Dziemiany" 0,825 km. Trzebuń 1,215 km remont przygotowawczy wykonany przez ZDP Faktura Nr 12/4010/2010 z dnia r. Przejście przez Dziemiany" 0,825 km Faktura Nr DT/36/2010 z dnia r. Inspektor Nadzoru - Rachunek z r. (część) ,80 x 1,22 = ,92 zł ,98zł ,- zł. RAZEM: ,90 zł + remont ZDP Przebudowa drogi powiatowej nr 2406G ul. Konarzyńska w Starej Kiszewie odcinek 2,04 km od starego nasypu kolejowego" do skrzyżowania z 2407G. Ocena nośności nawierzchni; opracowanie dokumentacji; przebudowa i uzupełnienie chodników. Przygotowanie poprzez wykonanie pomiarów ugięć. Opracowanie technologii wzmocnienia, obliczenie warstwy wzmacniającej i dostarczenie Specyfikacji Technicznych. Faktura nr 0003/2010 z dnia r ,- zł Podstawowe roboty drogowe Faktura nr 210/2010 z dnia r ,50 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, Faktura nr 0004/2010 z dnia r ,- zł. S t r o n a 83

84 Dodatkowe roboty drogowe: Regulacja włazów nastudziennych; Regulacja kratek wpustowych; Uzupełnienie odwodnienia; Usunięcie - wypełnienie zagłębień i korekta w profilach poprzecznych i podłużnych - wypełnienie betonem asfaltowym AC 16W; Wykonanie robót ziemnych w obrębie poszerzeń i uzupełnień chodników. Wymienionych robót nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentów przetargowych. Faktura PUDM SA nr 210/2010 z dnia r ,47 zł RAZEM: ,97 zł Poprawa odwodnienia jezdni drogi powiatowej Nr 2411G, poprzez mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy, na odcinku Rogazy Stara Kiszewa 12,6 km. Faktura Nr 1049/2010 z dnia r ,05 zł. Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2415G Będomin - Sobącz, poprzez wykonanie cienkiej warstwy układanej na zimno, wraz niezbędnymi naprawami, na odcinku długości 2,84 km. remont przygotowawczy ZDP, wbudowano 78,1 Mg mieszanki bitumicznej. wyrównanie pod wiaduktem (frezowanie 176 m 2 ; wyprofilowanie śr. gr. 4 cm 457 m 2 ; skropienie; ułożenie nawierzchni 676,30 m 2 ) Faktura Nr 35/2010z dnia r ,- zł. Udrożnienie przepustu pod drogą (za wiaduktem) Faktura Nr 9/2010 z dnia r ,20 zł. Podstawowe roboty drogowe Faktura Nr 12/4010/2010 z dnia r ,40 x 1,22 = ,83 zł Inspektor Nadzoru - Rachunek z r. (część) 1 200,- zł. RAZEM: ,03 zł. + remont ZDP Odnowa 0,62 km nawierzchni na drodze powiatowej nr 2402G w Dziemianach na odcinku od skrzyżowania z DW 235 do wjazdu do byłego SKR w kierunku Piechowic, poprzez wykonanie cienkiej warstwy układanej na zimno wraz z korektą niwelety dojazdów przejazdu kolejowego w Dziemianach. Remont przygotowawczy z korektą niwelety przejazdu kolejowego: frezowanie śr. głębokości 5 cm 55 m 2 ; wyprofilowanie nierówności mieszanką mineral - bitum śr. gr. 7 cm 46,75 m 2 ; ułożenie nawierzchni z mieszanki mineral- bitum grub. 5 cm 110,00 m 2 ; remont cząstkowy nawierzchni - ubytki do 6 cm 40,810 Mg; remont cząstkowy nawierzchni - ubytki powyżej 6 cm 2,999 Mg Faktura Nr 35/2010 z dnia r zł. Podstawowe roboty drogowe Faktura Nr 12/4010/2010 z dnia r ,80 x 1,22 = ,76 zł. Inspektor Nadzoru - Rachunek z r. (część) 1 300,- zł. RAZEM: ,76 zł. S t r o n a 84

85 Wzmocnienie i utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2413G na odcinku długości 1,1 km Wielki Podleś, w kierunku Dębogór. Faktura Nr 56/2010 za digitalizację rysunków projektu zł Faktura nr 150/2010 z r za odcinek podstawowy 840 m ,08 zł. Faktura nr 149/2010 z r za odcinek dodatkowy 260 m ,62 zł. Faktura nr 163/2010 z r za korektę płaszczyzny skrzyżowania w Wielkim Podlesiu (roboty dodatkowe) ,64 zł. Rachunek za nadzór inwestorski 2 200,- zł. RAZEM: ,34 zł. Przebudowa ciągu pieszego przy drogach powiatowych Nr 2417G i 2418G w Wysinie Faktura FDM Nr 10/2010 z r. roboty podstawowe ,80 zł. Faktura Nr FV/765/2010 z r. wymiana słupa linii nn zł. Faktura Nr FS/349/6/2010 z r. bariera rurowa 3 123,20 zł. RAZEM: ,- Przebudowa odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej nr 2411G z ulicą Tysiąclecia w Liniewie. Faktura nr VAT 118/2010 z r zł Przygotowanie dokumentacji projektowej Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania drogi powiatowej 2412G z drogą gminną w miejscowości Stare Polaszki" Rachunek z dnia r. do Umowy o dzieło z r. 950,-.zł Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej umożliwiającej złożenie Wniosku Nr ZFE.NPPDL.MP.7012/P-03/10 Powiat Kościerski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych " pod nazwą Pętla Wdzydzka -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2403G na odcinku Kościerzyna - Olpuch oraz nr 2404G na odcinku Nowa Kiszewa - Olpuch" tzw. Schetynówka. Faktura nr 0009/2010 z dnia r ,- OGÓŁEM: ,64 zł W/w zadania rekomendowane przez Zarząd Powiatu zostały zakończone, odebrane i opłacone w ramach 6050 Planu Finansowego Jednostki ( zaplanowano ,-zł). S t r o n a 85

86 II. Zakupy maszyn i urządzeń 1. Zakup dostawa i montaż frezarki do asfaltu mocowanej na ramieniu koparko -ładowarki Case 580 SR 3. Parametry techniczne frezarki: a) szerokość frezowania ( mm) 450 b) Głębokość frezowania ( mm) 120 za kwotę brutto ,- zł 2. Zakup pługa odśnieżnego OZ - WM 32 wraz z montażem na samochodzie ciężarowym Mercedes Actros a) Szerokość 3200 [mm] b) Szerokość pracy przy kącie ~ [mm] c) Wysokość 1150 [mm] za kwotę brutto ,- zł. 3. Przejęte (za zgodą Zarządu Powiatu Kościerskiego) nieodpłatnie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku bez obowiązku zwrotu przez jednostkę korzystającą, pojazdy: 3.1. Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy Marka: FS - Lublin Typ: Rok produkcji: 1998 Nr identyfikacyjny VIN: SUL352417W Nr rejestracyjny: GKSX526 Stan licznika: km Wartość początkowa: 56277,00 zł Wartość umorzenia: 100% 3.2. Rodzaj pojazdu: samochód osobowy Marka: Daewoo Typ: Lanos 1,6 kat. Rok produkcji: 2000 Nr identyfikacyjny VIN: SUPTF696DYW Nr rejestracyjny: GKSX516 Stan licznika: km Wartość początkowa: 39744,00 zł Wartość umorzenia: 100% Urządzenia pkt. 1 i 2 zostały opłacone w ramach 6060 Planu Finansowego Jednostki X ,- zł. Pojazdy pkt. 3 zostały przerejestrowane na ZDP i są do dyspozycji. S t r o n a 86

87 III. Przedsięwzięcia zrealizowane w 2010 r. na terenie Powiatu Kościerskiego w współpracy z urzędami gmin (lub bez współpracy) Gmina Dziemiany Realizacje bez udziału i zaangażowania Urzędu Gminy A. Wykonanie I ETAPU kontynuacji chodnika przy drodze nr 2402G ul. Kaszubska, długość 100 m, powierzchnia 150 m 2 Wartość robót - wykonanie ,00 zł Wartość zakupionych materiałów betonowych 6 517,34 zł Uzupełnienie nawierzchni 11,5 Mg x 750zł/Mg x 1,22 = Uzupełnienie odwodnienia ,50 zł 179,70 zł. RAZEM: ,54 zł. B. Uzupełnienie płyt betonowych w obrębie przejazdu (wykonała firma specjalistyczna pod nadzorem Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni) wartość 3 800,- zł. C. Wykonanie II ETAPU kontynuacji chodnika przy drodze nr 2402G, długość 30 m, wartość 6 588,- zł. D. Przebudowa odwodnienia (zapobiega zalewaniu przyległych posesji) drogi powiatowej nr 1780 G w miejscowości Dziemiany w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 235 Wykonawstwo wartość 1 830,- zł Wartość zakupionych materiałów 850, = 1 000,35 zł. Uzupełnienie nawierzchni 0,4 Mg x 750 zł/mg x 1,22 = zł RAZEM:3 196,35 E. Uzupełnienie chodnika przy drodze nr 1780G w Trzebuniu, długość 290 m, wartość Do wykonania ,00 zł Ogółem wydatki poniesione przez ZDP ponad ,89 zł 1. Uzupełnienie nawierzchni drogi nr 2402G na odcinku 30 m, chodnik w Dziemianach 2. Uzupełnienie nawierzchni drogi nr 1780G na odcinku 290 m, chodnik w Trzebuniu S t r o n a 87

88 Gmina Karsin KARSIN Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze 2410G ul. Długa, długość 411m, powierzchnia 810 m 2. Wartość robót - wykonanie ,22 zł Roboty dodatkowe 5 103,60 zł Wartość zakupionych materiałów betonowych ,81 zł RAZEM:74 036,63 zł. Uwaga: Podobny odcinek, przy drodze 2410G ul. Długa, wykonał Urząd Gminy Karsin. WIELE Uzupełnienie krawężnika (ochrona przyległych terenów przed napływem wód z jezdni) przy drodze Nr 2404G, długość 205 m, Wartość robót - wykonanie Wartość zakupionych materiałów betonowych 5 002,00 zł 3 501,40 zł RAZEM: 8 503,40 zł. DROGA 2410G Uzupełnienie i przebudowa elementów odwodnienia w Karsinie (2 dodatkowe wpusty z przykanalikami) oraz Wielu (studnia i bariera rozdzielająca) Zakupione materiały 1 809,35 zł Wykonawstwo ZDP Uzupełnienie nawierzchni po przebudowie elementów odwodnienia 11,7 Mg x 750,00 zł/ Mg x 1,22 = ,50 zł. RAZEM: ,85 zł Do wykonania Ogółem wydatki poniesione przez ZDP ponad ,88 zł. 1. Uzupełnienie nawierzchni przy przebudowanym chodniku Karsin ul. Długa, droga 2410G na odcinku 411m 2. Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku droga Nr 2404G,Wiele na odcinku 205 m, Gmina Kościerzyna Brak udziału i zaangażowania UG Kościerzyna DROGA 2201G Uzupełnienie chodnika w Dębogórach i Małym Klinczu, długość ca 100m, Wartość robót - wykonanie 6 405,00 zł Wartość zakupionych materiałów betonowych ,26 zł Uzupełnienie nawierzchni Mały Klincz XI 2010 r. wbudowano 6,0 Mg Dębogóry X 2010 r. wbudowano 6,5 Mg X 12,5 Mg 12,5Mg x 750,00zł/Mg x 1,22 = ,50 zł. RAZEM: ,63 zł. NIEDAMOWO Uzupełnienie odwodnienia drogi nr 2413 G Wartość robót ,04 zł Ogółem wydatki poniesione przez ZDP ponad ,67 zł. Do wykonania W celu przejęcia wód napływających z drogi gruntowej (gminnej), niezbędnym jest wykonanie dodatkowej studni wpustowej na drodze Nr 2413G w Niedamowie. S t r o n a 88

89 Gmina Liniewo UG przekazał do Starostwa dotację 70 tyś. zł. ORLE Uzupełnienie chodnika przy drogach Nr 2411G i 2408G, długość 300m, powierzchnia 450 m 2 Wartość robót - wykonanie ,00 zł Wartość zakupionych materiałów betonowych ,30 zł Uzupełnienie nasypu drogowego na odcinku ca 150 m, ,- zł. Materiał na doziarnienie nasypu 2 400,- zł. Roboty dodatkowe, w tym wykonanie nasypu pod chodnik (przy płocie) oraz frezowanie 8 pni 9 516,70 zł RAZEM: ,- zł. GARCZYN Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze Nr 2408G, długość 141,5 m, powierzchnia 256 m 2 Wartość robót - wykonanie ,70 zł Wartość zakupionych materiałów betonowych ,84 zł RAZEM: ,54 zł. LINIEWO W kwietniu br. wykonano korektę dojazdu do OSP przy drodze powiatowej nr 2413G w m. Liniewo - ul. Starowiejska". Wartość robót 9 080,46 zł Likwidacja w październiku br. zastoiska wodnego przy sklepie w Liniewie, droga nr2411g. Wartość robót 4 270,-zł Uzupełnienie chodnika przy drodze Nr 2411G w obrębie zlikwidowanego przejazdu kolejowego długość 50 m, powierzchnia 75 m 2 Wartość robót - wykonanie 3 202,50 zł Wartość zakupionych materiałów betonowych 3 254,35 zł RAZEM: 6 456,85 zł. WYSIN Uzupełnienie nawierzchni po przebudowie ciągu pieszego przy drogach powiatowych Nr 2417G i 2418G w Wysinie 14,3 Mg x750,00 zł/mg x 1,22 = ,50 zł. MAŁE LINIEWO Utwardzenie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2413G z drogą gminną ( działka nr 43) płytami YOMB. Wartość robót 2 100,00 zł. Do wykonania Ogółem wydatki poniesione przez ZDP ponad ,35 zł. 1. Uzupełnienie nawierzchni przy chodniku w Orlu na odcinku ca 300 m. 2. Uzupełnienie nawierzchni przy chodniku w Garczynie na odcinku ca 140 m. Gmina Lipusz Kontynuacja przebudowy chodników przy drogach powiatowych ca 350 m, UG zapewnił wykonawstwo, ZDP zakupił i dostarczył materiał do budowy chodników za kwotę ,14 zł. Uzupełnienia, w maju 2010 r. nawierzchni przy chodnikach wykonanych w 2009 r. wbudowano 11,3 Mg mieszanki 11,3 Mg x 750,00 zł/mg x 1,22 = ,50 zł. Wspólnie z UG przebudowa w maju br. odwodnienia drogi nr 2400G (przy Banku) ZDP dostarczył rury PCV zł i kratę wpustową zł 2 963,- zł. S t r o n a 89

90 Do wykonania Ogółem wydatki poniesione przez ZDP ponad ,64 zł 1. Uzupełnienia - wbudowanie przez Urząd Gminy części otrzymanego materiału. Prace przerwano z względu na warunki atmosferyczne. 2. Uzupełnienie nawierzchni jezdni przy chodnikach, ca 350 m. Gmina Nowa Karczma UG przekazał do Starostwa dotację 20 tyś. zł. GRABOWO Kontynuacja chodnika przy drodze Nr 2201G, długość 180m, powierzchnia 270 m 2 Wartość robót - wykonanie ,00 zł Wartość zakupionych materiałów betonowych ,66 zł Wyfrezowanie 7 pni Uzupełnienie nawierzchni 9,3 Mg x 750,- zł/mg x 1,22 = 1 200,00 zł 8 509,50 zł RAZEM: ,16 zł NOWY BARKOCZYN Uzupełnienie chodnika przy drodze nr 2415G, długość 175m, wartość ,00 zł Do wykonania Ogółem wydatki poniesione przez ZDP ponad ,16 zł. 1. Zakończenie uzupełniania nawierzchni przy chodniku w Grabowie. 2. Uzupełnienie nawierzchni przy chodniku w Nowym Barkoczynie na odcinku ca 170 m. Gmina Stara Kiszewa GÓRA Kontynuacja budowy chodnika (z niezbędnym ciągiem odwodnieniowym) przy drodze 2408G, długość 135 m, ,00 zł STARA KISZEWA Przebudowa chodnika przy drodze 2406G ul. Tysiąclecia i Konarzyńska, długość 227 m, powierzchnia 361 m 2. ZDP zakupił i dostarczył materiał do budowy chodników za kwotę ,38 zł. UG zapewnił wykonawstwo Do wykonania Ogółem wydatki poniesione przez ZDP, ponad ,38 zł. 1. Uzupełnienia - wbudowanie przez Urząd Gminy części otrzymanego materiału. Prace przerwano z względu na warunki atmosferyczne. 2. Uzupełnienie nawierzchni jezdni przy chodnikach w Górze i Starej Kiszewie. W/w uzupełnienia nawierzchni jezdni przy chodnikach w poszczególnych Gminach, nie zostały wykonane w 2010 r. z uwagi na brak możliwości technicznych, finansowych i organizacyjnych. Zmuszeni byliśmy wykonywać w I kolejności remonty nawierzchni zapewniające bezpieczeństwo, użytkowników dróg powiatowych. IV. Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, mostów i obiektów realizowane siłami ZDP Systematycznie i nieprzerwanie prowadzone są przez ZDP prace, na całej sieci dróg powiatowych zamiejskich". S t r o n a 90

91 Stan dróg i propozycje remontowe, z uwagi na obszerność, nie są przedmiotem niniejszej informacji. Obecnie skupiamy się na tzw. zimowym utrzymaniu dróg (zud). Pełnione są dyżury od godz.4 00 do godz Dyżurny wysyła sprzęt, wyznacza i koordynuje trasy przejazdu, kontroluje stan dróg. Dyżurny z u d przyjmuje informacje, prowadzi niezbędną dokumentację organizuje wszystkie zabiegi mające na celu utrzymanie właściwej przejezdności dróg. Zestawienie ilości sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych Piaskarki P-1 wraz z pługami jednostronnymi - zamontowanymi na samochodach ciężarowych: 1. Mercedes Actros - piaskarka P-1 Z i pług jednostronny nośnik i sprzęt ZDP. Nośniki z wynajmu, sprzęt ZDP - Usługodawcy, Marka pojazdu: 1. Firma - DAF". 2. Firma - MAN". 3. Firma - "Mercedes ". Nośnik i sprzęt Usługodawcy 1. Firma SCANIA" Stawka brutto 128,40zł Dyżur 25,58 zł. Pługi dwustronne : 1. Zamontowany na Ciągniku rolniczym Ursus C- 1201" - ZDP Kościerzyna". 2. Zamontowany na Ciągniku rolniczym Ursus U-914" osoba fizyczna. Koparko - ładowarka 1. Ładowarka CASE + pług jednostronny - ZDP Kościerzyna. 2. Koparko- ładowarka JCB 3 CX - osoba fizyczna. Równiarki 1. Obręb Karsin Dziemiany. Usługodawca : osoba fizyczna. 2. Obręb: Kościerzyna. Usługodawca : osoba fizyczna. W celu odtwarzania systematycznie zasypanych korytarzy dróg i usuwania zwałów śniegu, zmuszeni jesteśmy dodatkowo (poza wcześniej zawartymi Umowami) wynajmować ciężki sprzęt - ładowarki o pojemności łyżki 2 m 3, równiarki i opłużone ciągniki. Naciski Mieszkańców, Urzędów Gmin i Straży Gminnych zmuszają nas do oczyszczania chodników, również tych nowo wybudowanych. W poprzednich sezonach zimowych unikaliśmy" tych wydatków. Sprawa ta będzie jeszcze większym problemem w przyszłości. Poniesione koszty na wynajem sprzętu (usługi) są stosunkowo niskie z uwagi na maksymalne wykorzystywanie dyspozycyjności posiadanych przez ZDP maszyn i pojazdów oraz skuteczność zakupionego wyposażenia (pługi 1-stronne). Ciągnik rolniczy z pługiem - do poszerzeń; Samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką - żwirowanie i odśnieżanie; Koparko / ładowarka - odtwarzanie zasypanych korytarzy dróg i usuwanie zwałów śniegu; S t r o n a 91

92 Samochód dostawczy - szybkie interwencje i usuwanie awarii; Samochody osobowe - stały monitoring i nadzór. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu Pracowników ZDP, zachowano przejezdność dróg powiatowych, szybko usuwano zgłaszane zagrożenia i minimalizowano uciążliwości dla użytkowników. Porównanie kosztów zud za 5 poprzednich sezonów 1. Sezon zimowy 2005/2006 a) Montaż, remont, naprawy sprzętu i materiały eksploatacyjne: Materiały ,43 zł Usługi ,40 zł ,83 zł b) Utrzymaniowe Materiały Usługi ,46 zł ,18 zł ,63 zł Razem ,47 zł 2. Sezon zimowy 2006/2007 a) Montaż, remont, naprawy sprzętu i materiały eksploatacyjne: Materiały ,62 zł Usługi ,47 zł ,09 zł b) Utrzymaniowe Materiały Usługi ,17 zł ,89 zł ,06 zł Razem ,15 zł 3. Sezon zimowy 2007/2008 Montaż, remont, naprawy sprzętu i materiały eksploatacyjne: Materiały 8 637,30 zł Usługi 9 861,72 zł ,02 zł Utrzymaniowe Materiały ,13 zł - Usługi ,45 zł ,28 zł Razem ,30 zł 4. Sezon zimowy 2008/2009 Montaż, remont, naprawy sprzętu i materiały eksploatacyjne: Materiały ,56 zł Usługi 9.186,50 zł ,06 zł Utrzymaniowe Materiały ,31 zł Usługi ,15 zł ,46 zł Razem ,52 zł S t r o n a 92

93 5. Sezon zimowy 2009/2010 A. W okresie X - XII 2009 r. Materiały ,46 zł Remonty i montaż ,06 zł Usługi ,84 zł RAZEM: ,36 B. W miesiącach I i II 2010 r. Materiały Sól ,- Piaski 9.663,53 Pozostałe ,02 (paliwa, materiały eksploatacyjne, lemiesze, części itp.) Razem ,55 zł Remonty Usługi RAZEM: C. III 2010 (wstępnie) Materiały Usługi RAZEM: ,16 zł ,17 zł ,88 zł 7.823,23 zł ,83zł ,06 zł Ogółem sezon ,24 zł. 6. Sezon zimowy 2010/2011 W okresie IX - XII 2011 r. Materiały ,09 zł Remonty i montaż ,34 zł Usługi ,51 zł RAZEM: ,94 Wzrost kosztów zimowego utrzymania dróg powodowany jest: Warunkami pogodowymi; Systematycznym wzrostem cen środków produkcji" (ceny soli, kruszyw, stali, części, paliw, usług transportowych); Wzrastającymi oczekiwaniami użytkowników i lawinowo rosnącą liczbą pojazdów korzystających z dróg. V. Pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych Sprawy i ilości wydanych w 2010 decyzji, uzgodnień itp. 1. Wydawanie Decyzji na zajęcie pasa drogowego na cele: energetyczne, wodno kanalizacyjne, zjazdy Dokonywanie uzgodnień w formie decyzji, postanowień i opinii 75 w tym : energetyczne wodno kanalizacyjne telekomunikacyjne zjazdy, Oświadczenia o dostępie do drogi publicznej 3. Uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy 71 S t r o n a 93

94 4. Sporządzanie programów, opinii, analiz i informacji: Opinie o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 7 Informacje dla Zarządu Powiatu Informacje dla prasy i radia 5. Sporządzano: protokóły przekazania pasa drogowego 60 protokóły odbioru robót i pasa drogowego 68 Realizacja czynności wymienionych w pkt. 1 do 4 wymaga wyjazdu w teren, oględzin, kontroli, pomiarów, weryfikacji dokumentacji i analiz prawnych itp. 6. Prowadzenie korespondencji pomiędzy Gminami i innymi podmiotami 90 wystąpienia do UG o Decyzje zezwalające na wycinkę drzew 7. Prowadzenie zamówień publicznych Zapytania o cenę 3 Przetargi nieograniczone 9 Zamówienia do 14000EURO 66 Zlecenia 54 w tym : na usługi transportowe 6 i inne 48 Zawarte umowy Opracowanie sprawozdań 4 9. Uczestniczenie w terenowych uzgodnieniach geodezyjnych ca 30 krotnie 10. Oględziny i wyznaczanie zadrzewienia zagrażającego bezpieczeństwu oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji 11. Uczestniczenie w Komisjach Inżynierii Ruchu 12. Uczestniczenie w cotygodniowych posiedzeniach Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji 13. Systematyczne kontrolne objazdy dróg. 14. Zorganizowano Prace Interwencyjne dla 4 pracowników (IV do XI. br.) 15. Przygotowanie wniosków i wystąpień w sprawie pozyskania funduszy zewnętrznych. 16. Udzielanie informacji o sieci drogowej. Nie ma zaległości, spraw spornych ani odwołań (SKO). VI. Budżet ZDP Plan Finansowy Jednostki na 2010 r ,00 Otrzymane środki ,42 Różnica ,58 Wykaz zobowiązań na dzień r. dotyczących: 4010 (skł. ZUS 2.715,56 pod.4.467,.) 7.182,56 \ ,56 >opłacono r ,50 / 4210 (materiały: sól, piasek, paliwo) ,39 zimowe utrzymanie dróg 4300 (usługi - wynajem sprzętu) ,60 zimowe utrzymaniu dróg Razem zobowiązania ,61 S t r o n a 94

95 10. Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie. Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie realizuje zadania samorządu powiatu z zakresu polityki rynku pracy. Do podstawowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy: 1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; 3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 5) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy; 6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 7) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy; 8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych; 9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia; 10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 11) współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy; 12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego; 13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 14) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy; 15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, a w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES; 16) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania. Powiatowy Urząd Pracy Informacja o zadaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie: 1. Radykalny spadek nakładów w 2011r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W projekcie ustawy budżetowej na 2011r. w części dotyczącej planu finansowego Funduszu Pracy drastycznie obniżono środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na te cele w 2010r. Chociaż w sejmowej poprawce z grudnia 2010r. w ramach wewnętrznych przesunięć zwiększono fundusz na aktywizację osób bezrobotnych, to jest to wzrost niezbyt wysoki. W warunkach Powiatu Kościerskiego na początku 2010r. otrzymaliśmy: S t r o n a 95

96 w ramach Algorytmu 6.475,9 tys. zł + środki na prefinansowanie projektu systemowego 3.487,0 tys. zł. Razem była to kwota 9.962,9 tys. zł od której należało odjąć kwotę zaangażowania na 2010r. z tytułu umów zawartych w 2009r. (1.363 tys. zł). W rezultacie do dyspozycji była kwota ok tys. zł. Według moich szacunków Powiat Kościerski otrzyma na 2011r.: w ramach Algorytmu ok tys. zł + środki na prefinansowanie projektu systemowego ok tys. zł. Razem dawałoby to kwotę ok tys. zł od której trzeba odliczyć kwotę zaangażowania na 2011r. z tytułu umów zawartych w 2010r. (ok. 890 tys. zł). W rezultacie do dyspozycji byłaby jedynie kwota ok tys. zł, czyli ok. 36% tego, czym dysponowaliśmy realnie na początku 2010r. W trakcie roku pozostaje jedynie nadzieja na pozyskanie dodatkowych środków z rezerwy Ministerstwa Pracy (w jakiej skali i kiedy? nie wiadomo). Wnioski i zagrożenia: radykalne zmniejszenie ilości aktywizowanych osób, co zwiększy ilość osób w rejestrach PUP, a w konsekwencji zwiększy koszty biernej obsługi i wydłuży czas pozostawania bezrobotnym, ograniczenie do minimum najbardziej efektywnych (i najdroższych) instrumentów rynku pracy i instrumentów wspierania przedsiębiorczości jakimi są: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacje przedsiębiorcom kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy, rozwój zatrudnienia w szarej strefie, wzrost liczby klientów pomocy społecznej, konieczność doboru przez PUP w Kościerzynie instrumentów rynku pracy i polityki w tym zakresie do znacznie mniejszych środków, konieczność aplikowania o dodatkowe środki nie tylko z rezerwy Ministra Pracy, ale też aplikowanie w ramach projektów konkursowych PO KL, np. w Poddziałaniu Wdrożenie zmian w zakresie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy r. weszło w życie nowe rozporządzenie MPiPS z dnia r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193), które zastąpiło dwa wcześniej obowiązujące rozporządzenia. Nowe rozporządzenie wprowadziło wiele zmian w realizacji poszczególnych usług rynku pracy, co wiązało się z obowiązkiem zmiany prowadzonej dokumentacji tych usług oraz procedur ich realizacji. Celem wprowadzenia standardów jest zapewnienie wszystkim osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, jak również pracodawcom dostępu do podstawowych usług rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, organizacja szkoleń, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy) realizowanych na jednakowym poziomie jakości przez wszystkie urzędy pracy. Uwaga Niestety nowe przepisy poszły w kierunku dalszej biurokratyzacji. Nowe druki i procedury zostały wdrożone. 3. Wdrożenie z dniem r. przepisów wynikających z ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. S t r o n a 96

97 Skala nowelizacji średnia (12 stron druku Dziennika Ustaw). Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które doprecyzowują przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne oraz dostosowują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia do przepisów wynikających: z ustawy z dnia r. o swobodzie działalności gospodarczej, z ustawy z dnia r. o spółdzielniach socjalnych, ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z ustawy z dnia r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, z ustawy z dnia r. o praktykach absolwenckich. Uwaga: Nie przewiduję większych problemów we wdrożeniu noweli. 4. Wdrażanie zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Brak pracownika zajmującego się tym problemem oraz opóźnienie w wydaniu Regulaminu Kontroli Zarządczej w PUP w Kościerzynie spowodowały, że jesteśmy na początku drogi w zakresie wdrażania zasad kontroli zarządczej. Wniosek Bardzo skromna obsada etatowa w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym nie pozwalała na prowadzenie efektywnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie. Wejście w życie nowej ustawy o finansach publicznych wprowadzające obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych każe pilnie zastanowić się nad utworzeniem stanowiska ds. kontroli wewnętrznej (również kontroli zarządczej) z centralizacją prowadzenia postępowań przetargowych w ramach zamówień publicznych na tym stanowisku. Wygospodarowanie etatu w ramach posiadanego budżetu lub wniosek do Zarządu Powiatu o zwiększenie budżetu na ten cel. 5. Docelowe rozwiązanie problemu archiwizowania akt Urzędu. Istniejące w budynku PUP archiwum jedynie w 50% zabezpiecza potrzeby Urzędu w tym zakresie. Brak dodatkowej powierzchni w budynku uniemożliwia załatwienie tego problemu. Sposoby rozwiązania (opcje): adaptacja 2 pomieszczeń garażowych na podwórku PUP na cele archiwum, pozyskanie odpowiedniego lokalu na ten cel w zasobach Powiatu, wynajem lokalu na ten cel na wolnym rynku. 6. Wymiana wyeksploatowanego samochodu służbowego Urzędu (Fiat Doblo, rok prod. 2001) na nowy Sprawa pilna! Zgłoszona do projektu budżetu na 2011r. 7. II etap prac modernizacyjnych Centrum Aktywizacji Zawodowej Wykonanie stałej klimatyzacji oraz odmalowanie pomieszczenia Klubu Pracy na II piętrze. Wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrzną na parterze budynku. S t r o n a 97

98 Uzasadnienie: wykonanie klimatyzacji w Klubie Pracy znacząco poprawi warunki prowadzenia zajęć grupowych, wykonanie wiatrołapu znacząco ograniczy ucieczkę ciepła z korytarza głównego parteru. przedłużono do końca 2011r. możliwość ubiegania się o dofinansowanie w 80% ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy na remonty lub modernizację CAZ-ów. 8. Remont ścian i elewacji 3 pomieszczeń garażowych Z dokonanego w grudniu 2010r. Przeglądu Okresowego budynków administrowanych przez PUP wynika, że istnieje dość pilna potrzeba przeprowadzenia następujących prac: naprawa pęknięć na elewacjach, naprawa pęknięć tynku wewnątrz garaży, pomalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Stopień pilności duży ( ) Możliwości realizacji decyzja kierunkowa co do lokalizacji archiwum oraz wielkość budżetu PUP na 2011r. 9. Kontynuacja remontu budynku biurowego PUP Z dokonanego w grudniu 2011r. Przeglądu Okresowego budynku biurowego wynika, że istnieje potrzeba przeprowadzenia następujących robót budowlanych: etapowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (termin realizacji ) mankament: wysoki koszt ocieplenie dachu (termin realizacji ) mankament: wysoki koszt etapowe malowanie pozostałych 6 pomieszczeń biurowych na I piętrze (ujęte we wniosku budżetowym na 2011r.) uzupełnienie ubytków (fug) i naprawa pęknięć na elewacji (termin realizacji ) etapowy remont pomieszczeń w piwnicy z wyjątkiem sanitariatów i korytarza (warunek: wcześniejsze wykonanie izolacji ścian fundamentowych). 10. Wykonanie nowej strony www. urzędu w 2011r. Obecna strona www. Urzędu jest zbudowana na bazie strony domowej, co ogranicza możliwości odpowiedniej prezentacji informacji. Nowa strona www. będzie nowoczesna i bardziej funkcjonalna. Koszty wykonania strony zostaną pokryte z Funduszu Pracy (limit na wydatki fakultatywne). 11. Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w 2011r. Z uwagi na ilość eksploatowanych programów komputerowych i dużą ilość sprzętu komputerowego, wykorzystywanych do przetwarzania informacji, w tym w zakresie danych osobowych istnieje konieczność przeprowadzenia audytu. Koszty wykonania audytu: środki Funduszu Pracy z limitu na wydatki fakultatywne. S t r o n a 98

99 11. Podsumowanie. Biorąc po uwagę powyższe informację można zauważyć kilka kwestii. Zacząć należy od tego, że część placówek nie udzieliła odpowiedzi na przesłane pisemne zapytanie. Wszystkie placówki, które udzieliły odpowiedzi, realizują swoje bieżące zadania. Jednak już na tym etapie niemal w każdej placówce zasygnalizowano nierozwiązane dotąd problemy. W różnych placówkach objawiają się one inną charakterystyką i stopniem skomplikowania. Do najpilniejszych należą: nieuchwalenie budżetu powiatu w wymaganym terminie, brak ustaleń co do zasad finansowanie korzystania z pływalni przecz uczniów ze szkół powiatowych w 2011 roku, niewykonanie niezbędnych remontów oraz pilnych napraw w budynkach jednostek organizacyjnych, brak zaangażowania Zarządu w prace nad przyjęciem Programu Rozwoju Lokalnego, nie rozwiązane problemy lokalowe, w tym brak miejsca na archiwizację dokumentów (np. niedostosowane pomieszczenia w Wydziale Zarządzania Kryzysowego), niewyposażenie poszczególnych komórek organizacyjnych w materiały konieczne do właściwego wykonywania zadań (np. brak aparatu do sporządzania dokumentacji fotograficznej w Biurze Powiatowego Konserwatora Zabytków), brak jawności ruchów kadrowych w Starostwie Powiatowym, do tego stopnia, że pracownicy niektórych wydziałów nie mają świadomości, iż wydział posiada naczelnika, zła organizacja pracy w niektórych wydziałach Starostwa Powiatowego, w ten sposób że niektóre wydziały jawnie wykonują zadania leżące poza zakresem ich regulaminowych obowiązków, a wydziały zobowiązane pozostają bezczynne, brak współpracy między wydziałami Starostwa Powiatowego, brak Programu Rozwoju Lokalnego i Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, złe decyzje kadrowe polegające m.in. na umieszczaniu pracowników na stanowiskach niedostosowanych do stanu ich zdrowia lub w inny sposób skutecznie uniemożliwiający wykorzystanie potencjału pracownika (m.in. obsługa komisji Rady Powiatu), nieuzasadnione faworyzowanie wybranych pracowników w Starostwie Powiatowym, przy jednoczesnym braku przychylności wobec innych pracowników, jednoosobowy model decyzyjny, z założenia wykluczający opieranie się na zaufaniu, wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanych pracowników. Nie sposób przedstawić wszystkie błędy w zarządzaniu, których dopuszczono się w ubiegłym czasie. Głębszą informację można uzyskać podczas lektury informacji z poszczególnych jednostek organizacyjnych. Co gorsza niektóre z nich wskutek długotrwało stosowania przybrały formę zwyczaju, co tym bardziej utrudnia przywrócenie pożądanego stanu. S t r o n a 99

100 RAPORT O STANIE SAMORZĄDU POWIATU CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE W drugiej dekadzie stycznia 2011 r. wszyscy kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych zostali zobowiązani do sporządzenia przekrojowego sprawozdania za okres ubiegłych czterech lat. Przedmiotowa informacja obejmowała budżet jednostki, jej stan kadrowy, posiadane mienie oraz inne informacje. Celem sprawozdania było ukazanie efektywności placówki oraz ujawnienie jej słabych i mocnych stron. Szczególnie cenne są informacje Aby ułatwić sporządzenie sprawozdania, a jednocześnie wprowadzić jednolitą i przejrzystą strukturę posłużono się konspektem. Konspekt sprawozdania został wyposażony w opisowy komentarz, który miał na celu ukierunkowanie pytań i zapobieżenie różnorodnej interpretacji. W toku prac ujawniło się kilka wad konstrukcyjnych konspektu. Dotyczą one sfery związanej z majątkiem placówki. Przede wszystkim korekcie podlegało ustalenie wartości środka trwałego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość takiego środka wynosi 3.500,00 zł i więcej, a nie 3.000,00 zł jak wskazano w konspekcie. Kolejną rzeczą jest wymienienie wykazu środków trwałych w każdej jednostce organizacyjnej. Dosłowne wykonanie tego, znacznie zwiększyłoby objętość niniejszego opracowania, gdyż wymagałoby przepisania całego inwentarza. Dlatego dokonano daleko idących ograniczeń co do tego punktu, które poradziły się do opisowej charakterystyki posiadanych środków trwałych bądź ujęcia ich w rozbiciu na poszczególne grupy. Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę są minimalne różnice w wynagrodzeniach osób zatrudnionych na tym samym stanowisku. Różnice te wynikają z wysokości podstawy wynagrodzenia ale także dodatków, które przysługują indywidualnie dla każdego pracownika. Należy mieć to na uwadze, podczas porównywania poszczególnych grup. Konspekt sprawozdania dla jednostki organizacyjnej przedstawiał się następująco: BILANS OTWARCIA KADENCJI (konspekt sprawozdania dla jednostki organizacyjnej) Wszelkie informacje i dane powinny być aktualne na dzień 3 stycznia 2011 r., a jeśli będzie to niemożliwe to aktualne na styczeń 2011 r., chyba że co innego wynika z treści zagadnienia. 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty (należy opisowo wymienić obiekty i ich funkcje; w przypadku gruntów dodatkowo wskazać powierzchnię; nie ma to być wycięty fragment ze stanu mienia załącznika do sprawozdań Zarządu) 2.2. pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne (należy wymienić środki o wartości nabycia przekraczającej kwotę 3.000,00 zł; jeśli dana rzecz wystąpi w kilku egzemplarzach to nie trzeba każdej opisywać z osobna, lecz można poprzestać na opisaniu klasy/gatunku/jakości/modelu) 2.3. środki trwałe w budowie S t r o n a 100

101 (należy wymienić aktualne środki w budowie, jak również trwające adaptacje lub przebudowy) 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności (w szczególności dotyczy stanu zużycia, wymienienia rzeczy niewykorzystywanych oraz takich które ze względu na wiek lub stopień zużycia nie nadają się lub w najbliższej przyszłości nie będą nadawać się do użycia i będzie konieczność ich wymiany) 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby (na postawie zawartych umów o pracę na czas nieokreślony i określony) 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby (na postawie zawartych umów o dzieło lub o zlecenie) 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby (ilość stażystów i pracowników interwencyjnych I i II stopnia) 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem (dotyczy osób wymienionych w pkt 3.1 i 3.2; w przypadku osób z pkt 3.1: do każdego rodzaju funkcji, stanowiska lub stanowisk równoważnych należy wskazać wartość brutto i netto z listy płac tj. wraz z wszelkimi dodatkami dla przysługującego dla pracownika zarabiającego najmniej i pracownika zarabiającego najwięcej, zatrudnionych na tym samym lub równoważnym stanowisku; wartość wskazana wartość netto zawiera potrącenie należnej obowiązkowej zaliczki na podatek dochodowy oraz obowiązkowych składek emerytalno rentowych; potrąceń nieobowiązkowych, zależnych od pracownika, wynikających z zawartych umów, wyroków sądowych, zastosowanych kar pieniężnych nie wykazuje się, gdyż zaniży to rzeczywiste wynagrodzenie otrzymywane na danym stanowisku; nie podawać danych osobowych pracowników lecz wyłącznie funkcję albo stanowisko; w przypadku osób z pkt 3.2 podać miesięczną wartość brutto/netto zlecenia lub dzieła; jeżeli nie wynika to wprost z zawartej umowy do obliczenia wartości miesięcznych stosuje się iloraz wartości umowy ogółem oraz pełnych miesięcy trwania umowy od jej zawarcia do zakończenia) Funkcja/Stanowisko Wynagrodzenie najmniej najwięcej brutto netto brutto netto 3.5. zmiany wielkości zatrudnienia w latach (analiza stanu i dynamiki wzrostu lub spadku zatrudnienia w osobach, na koniec każdego roku kalendarzowego wraz z uzasadnieniem zmian) Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania S t r o n a 101

102 remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe (dane powinny obejmować kwoty na zamknięcie danego roku budżetowego) Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe 4.2. wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty (wskazać dziedziny, oraz rodzaje wydatków, nie zakwalifikowanych w punkcie 4.1 i 4.2, w związku z którymi jednostka poniosła koszty lub wydatki przekraczające kwotę brutto ,00 zł; z rejestru wydatków) Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat (należy wskazać średnioroczny wzrost albo spadek budżetu placówki z lat i budżet placówki ujęty w projekcie na 2011 rok oraz wskazać, czy są wnioski do budżetu na 2011 rok, które mimo rzeczywistej potrzeby nie zostały uwzględnione; jeśli takie wystąpią to krótko omówić czego lub jakich potrzeb dotyczą) 4.4. własny wniosek budżetowy na rok POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota w tym: źródło pozyskania (nazwa programu cel przeznaczenia 2006 Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 S t r o n a 102

103 Razem 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone w trakcie realizacji fazie przygotowań 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości (należy wymienić i krótko omówić działania lub zadania które wynikają z postępowań sądowych, spełniania standardów wymaganych prawem lub pozwoleń na funkcjonowanie, a także takich, które powodują poważny skutek finansowy, w tym obowiązek zapłaty kar lub zwrotu otrzymanych dotacji; należy podać możliwe sposoby rozwiązania oraz koszt każdego z wariantu; w przypadku, gdy zagrożenie ma lub może mieć wymiar finansowy, to wskazać szacunkowy rozmiar) 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony tzw. słabe punkty 8.2. wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy (wymienić i krótko uzasadnić propozycje zmian, które przyczynią się do optymalizacji funkcjonowania placówki; dotyczy to zmian kadrowych organizacji placówki sposobu jej funkcjonowania; szczególnie podkreślić wnioski i propozycje, które korespondują z wykorzystaniem mocnych stron jednostki lub wyeliminowaniem jej słabego punktu ) 8.3. wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem (wymienić i krótko uzasadnić wnioski i propozycje zmian sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego, oraz takie które znalazłyby pozytywne odzwierciedlenie we wzajemnej współpracy między jednostkami organizacyjnymi). Starostwo Powiatowe jest również jednostką organizacyjną Powiatu Kościerskiego. Jednak posiada ono bardziej złożoną strukturę organizacyjną, która przede wszystkim charakteryzuje się brakiem dyrektora placówki. Aby uwzględnić tą charakterystykę konspekt sprawozdania dla Starostwa Powiatowego został rozdzielony na poszczególne komórki organizacyjne. Natomiast w dalszej kolejności informacje z poszczególnych komórek zostały połączone w jednym dokumencie, w taki sposób, aby zaznaczyć źródło poszczególnych informacji. Jednocześnie została zachowana struktura dokumentu, aby umożliwić porównanie Starostwa Powiatowego z innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu. W konsekwencji konspekt sprawozdania dla komórki organizacyjnej przedstawiał się następująco: S t r o n a 103

104 BILANS OTWARCIA KADENCJI (konspekt sprawozdania dla komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego) Wszelkie informacje i dane powinny być aktualne na dzień 3 stycznia 2011 r., a jeśli będzie to niemożliwe to aktualne na styczeń 2011 r., chyba że co innego wynika z treści zagadnienia. Każdy wydział wypełnia te punkty, przy których nie ma adnotacji, że należą one do kompetencji poszczególnego wydziału. 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 1.2. nazwa wydziału 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty (należy opisowo wymienić obiekty i ich funkcje) TYLKO WYDZIAŁ GOSPODARCZY 2.2. pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne (należy wymienić środki o wartości nabycia przekraczającej kwotę 3.000,00 zł; jeśli dana rzecz wystąpi w kilku egzemplarzach to nie trzeba każdej opisywać z osobna, lecz można poprzestać na opisaniu klasy/gatunku/jakości/modelu) 2.3. środki trwałe w budowie (należy wymienić aktualne środki w budowie, jak również trwające adaptacje lub przebudowy) TYLKO WYDZIAŁ GOSPODARCZY 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności (w szczególności dotyczy stanu zużycia, wymienienia rzeczy niewykorzystywanych oraz takich które ze względu na wiek lub stopień zużycia nie nadają się lub w najbliższej przyszłości nie będą nadawać się do użycia i będzie konieczność ich wymiany) 3. STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby (na postawie zawartych umów o pracę na czas nieokreślony i określony) TYLKO WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby (na postawie zawartych umów o dzieło lub o zlecenie) TYLKO WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby (ilość stażystów i pracowników interwencyjnych I i II stopnia) TYLKO WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem (dotyczy osób wymienionych w pkt 3.1 i 3.2; w przypadku osób z pkt 3.1: do każdego rodzaju funkcji, stanowiska lub stanowisk równoważnych należy wskazać wartość brutto i netto z listy płac tj. wraz z wszelkimi dodatkami dla przysługującego dla pracownika zarabiającego najmniej i pracownika zarabiającego najwięcej, zatrudnionych na tym samym lub równoważnym stanowisku; wartość wskazana wartość netto zawiera potrącenie należnej obowiązkowej zaliczki na podatek dochodowy oraz obowiązkowych składek emerytalno rentowych; potrąceń nieobowiązkowych, zależnych od pracownika, wynikających z zawartych umów, wyroków sądowych, zastosowanych kar pieniężnych nie wykazuje się, gdyż zaniży to rzeczywiste wynagrodzenie otrzymywane na danym stanowisku; nie podawać danych osobowych pracowników lecz wyłącznie funkcję albo S t r o n a 104

105 stanowisko; w przypadku osób z pkt 3.2 podać miesięczną wartość brutto/netto zlecenia lub dzieła; jeżeli nie wynika to wprost z zawartej umowy do obliczenia wartości miesięcznych stosuje się iloraz wartości umowy ogółem oraz pełnych miesięcy trwania umowy od jej zawarcia do zakończenia) Funkcja/Stanowisko Wynagrodzenie najmniej najwięcej brutto netto brutto netto TYLKO WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 3.5. zmiany wielkości zatrudnienia w wydziale w latach (analiza stanu i dynamiki wzrostu lub spadku zatrudnienia w osobach, na koniec każdego roku kalendarzowego wraz z uzasadnieniem zmian) Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie BUDŻET STAROSTWA POWIATOWEGO: 4.1. wysokość budżetu Starostwa Powiatowego w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe (dane powinny obejmować kwoty na zamknięcie danego roku budżetowego) Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe TYLKO WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 4.2. wykaz płaszczyzn działalności Starostwa Powiatowego, które generują wysokie koszty (wskazać dziedziny, oraz rodzaje wydatków, nie zakwalifikowanych w punkcie 4.1 i 4.2, w związku z którymi jednostka poniosła koszty lub wydatki przekraczające kwotę brutto ,00 zł; z rejestru wydatków) Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: TYLKO WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 4.3. porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb Starostwa Powiatowego w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat S t r o n a 105

106 (należy wskazać średnioroczny wzrost albo spadek budżetu placówki z lat i budżet placówki ujęty w projekcie na 2011 rok) TYLKO WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 4.4. nieuwzględnione przez wydział wnioski do budżetu na rok 2011 (wskazać, czy są wnioski do budżetu na 2011 rok, które mimo rzeczywistej potrzeby nie zostały uwzględnione; jeśli takie wystąpią to krótko omówić czego lub jakich potrzeb dotyczą) 4.5. wniosek budżetowy wydziału na rok POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez Starostwo Powiatowe w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota w tym: źródło pozyskania (nazwa programu cel przeznaczenia 2006 Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem TYLKO WYDZIAŁ ROZWOJU 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla Starostwa Powiatowego działań w latach , wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone w trakcie realizacji fazie przygotowań 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania S t r o n a 106

107 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub z innych przyczyn wymagają uwagi z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości (należy wymienić i krótko omówić działania lub zadania które wynikają z postępowań sądowych, spełniania standardów wymaganych prawem lub pozwoleń na funkcjonowanie, a także takich, które powodują poważny skutek finansowy, w tym obowiązek zapłaty kar lub zwrotu otrzymanych dotacji; należy podać możliwe sposoby rozwiązania oraz koszt każdego z wariantu; w przypadku, gdy zagrożenie ma lub może mieć wymiar finansowy, to wskazać szacunkowy rozmiar) 8. WNIOSKI KOŃCOWE NACZELNIKA WYDZIAŁU: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości wydziału, z podziałem na: tzw. mocne strony tzw. słabe punkty 8.2. wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy (wymienić i krótko uzasadnić propozycje zmian, które przyczynią się do optymalizacji funkcjonowania placówki; dotyczy to zmian kadrowych, organizacji wydziału, sposobu jego funkcjonowania; szczególnie podkreślić wnioski i propozycje, które korespondują z wykorzystaniem mocnych stron wydziału lub wyeliminowaniem jego słabego punktu ). Wypełnione sprawozdania zostały przedstawione w taki sposób jak przekazały je osoby, które je sporządziły. Poprawie podlegały jedynie oczywiste omyłki pisarskie. Aby uniknąć zbędnego powielania tekstu, usunięto opisowy komentarz do każdego z punktów. Komentarz ten został zachowany w powyżej przedstawionych wzorach konspektu sprawozdania, które zostały przekazane komórkom i jednostkom organizacyjnym. Nie dokonywano żadnych innych korekt. Miało to na celu umożliwienie swobody wypowiedzi oraz przedstawienie jednostek stanu jednostek organizacyjnych powiatu w sposób jak najbardziej obiektywny. Sprawozdanie Bilans otwarcia kadencji dla każdej jednostki organizacyjnej został przedstawiony na następnych stornach niniejszego opracowania. S t r o n a 107

108 1. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 1.2. nazwa wydziału: Wydział Organizacyjny Wydział Gospodarczy Wydział Rady i Zarządu Powiatu Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Wydział Finansowo-Budżetowy Wydział Architektury i Budownictwa Biuro Powiatowego Konserwatora Zabytków Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Budynek główny Starostwa ul. 3 Maja 9c W budynku mają siedzibę władze powiatu oraz Rada Powiatu oraz wydziały: - Architektury i Budownictwa - Organizacyjny - Gospodarczy - Rozwoju - Ochrony Środowiska - Finansowo-Budżetowy - Komunikacji Społecznej i Promocji - Rady i Zarządu Powiatu - Powiatowy Konserwator Zabytków Budynek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. 3 Maja 6 Budynek Wydziału Komunikacji ul. Świętojańska 5 Ponadto w budynku ma pomieszczenia: - Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Budynek po Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Świętojańska 5D W budynku mają pomieszczenia: - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Budynek mieszkalny we Wdzydzach Kiszewskich nr 24. W budynku mieszka rodzina osoby fizycznej (wejście od podwórka), a w drugiej części są pokoje wykorzystywane przez pracowników na cele rekreacyjne (wejście od ulicy). S t r o n a 108

109 2.2. pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne Symbol grupy rodzajowej Wartość Umorzenie Wartość netto początkowa narastające Grupa ,18 0, ,18 (grunty) Grupa , , ,92 (budynki i lokale) Grupa , , ,79 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) Grupa , , ,47 (urządzenia techniczne) Grupa , , ,06 (środki transportu) Grupa , , ,56 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) Ogółem , , , środki trwałe w budowie Brak środków trwałych w budowie ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Wydział Gospodarczy: Budynek główny Starostwa Należy przełożyć dach po obu stronach przy głównych spływach wody. Brak pomieszczeń na archiwum. Zbyt duże zagęszczenie pracowników w niektórych pokojach (pokoje duże, niefunkcjonalne). Budynek w stanie dobrym. Budynek Wydziału Geodezji stan dobry, po remoncie. Budynek Wydziału Komunikacji należy wymienić poszycie dachu w części środkowej (pokryty eternitem) oraz założyć folię antywłamaniową lub żaluzje antywłamaniowe na oknach. Budynek po Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Budynek po remoncie stan dobry. Budynek mieszkalny we Wdzydzach Kiszewskich. Na budynku gospodarczym przełożyć dach (poszycie z eternitu). Na budynku głównym od strony jeziora są ubytki w dachówkach (do uzupełnienia lub przełożenia na nowo). Należy zagospodarować zejście do jeziora (chodniki, wiata, grill itp.) dokumentacja jest, ale brak funduszy na wykonanie. Stan budynku dobry. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: Wszystkie elementy majątku trwałego w postaci sprzętu komputerowego i sprzętu poligraficznego wykorzystywane są w 100%. Najszybciej zużywającymi się elementami są komputery, które co jakiś czas wymagają doinwestowanie lub nawet wymiany. Wiąże się to zwiększonymi wymaganiami związanymi z rozwojem infrastruktury informatycznej, oraz ilością przechowywanych danych w bazach i organizacji tych baz. W roku 2011 przewidywaliśmy zaopatrzenie nowopowstałych pomieszczeń biurowych w budynku mieszczącym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w stanowiska komputerowe i kombajn poligraficzny w postaci kolorowej ksero-drukarki o dużej wydajności. S t r o n a 109

110 Wydział Komunikacji: Sprzęt oraz urządzenia techniczne użytkowane w Wydziale Komunikacji są sprzętem stosunkowo nowym. W większości wymieniany był w 2010 r. W najbliższym czasie nie ma konieczności jego wymiany. Natomiast w przypadku awarii, bądź konieczności wymiany, sprzęt służący do rejestracji pojazdu i wydawania praw jazdy, zobowiązana jest do tego nieodpłatnie Polska Wytwórnia Papierów wartościowych S.A. w Warszawie. Z kolei sprzęt będący własnością Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w chwili obecnej nie wymaga wymiany ze względu na niski stopień zużycia (sprzęt oraz urządzenia niedawno zakupione). Występuje jednak konieczność wymiany posiadanego faksu w związku z jego zużyciem i niepełną sprawnością. Wydział Rozwoju: Stan zużycia oraz funkcjonalność aktywów trwałych znajdujących się w posiadaniu wydziału rozwoju jest dobry. Środki trwałe nie wymagają konieczności wymiany. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Agregat prądotwórczy nowy, służy do zabezpieczenia sytuacji kryzysowych w wyniku których nastąpiła awaria zasilania, np. wodociągu; laptop przydatny, funkcjonalny, po wymianie dysku twardego; wadliwie działająca kserokopiarka. 3. STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby Etaty- 94 Osoby stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby Stażyści 7 osób Pracownik interwencyjny II stopnia 1 osoba 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Funkcja/Stanowisko Wynagrodzenie najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Naczelnik Wydziału 4.520, , , ,- Kierownik Biura 3.030, , , ,- Główny Specjalista 3.510, , , ,- Starszy Specjalista 2.860, , , ,- Specjalista 2.300, , , ,- Referent 1.870, , , ,- Młodszy Referent 1.700, , , , zmiany wielkości zatrudnienia w wydziale w latach Data Liczba pracowników Zmiany w danym roku kalendarzowym Sekretarz Powiatu zatrudniono osób: 1 Wydział Finansowo- Budżetowy zatrudniono osób: 3 zwolniono osób: 3 Uzasadnienie Wprowadzono obowiązek zatrudnienia sekretarza -Zatrudniono na stanowisku Kasjera 3 osoby, w tym 1 osoba na czas zastępstwa. -1 osoba zatrudniona na stanowisku Kasjera rozwiązała umowę w związku z przejściem na emeryturę, -1 osoba zatrudniona na stanowisku Kasjera na zastępstwo, rozwiązała umowę za wypowiedzeniem, S t r o n a 110

111 Data Liczba pracowników Zmiany w danym roku kalendarzowym Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, zatrudniono osób: 3 zwolniono osób: 1 Wydział Rozwoju i Promocji zatrudniono osób: 4 zwolniono osób: 1 Wydział Organizacyjny: zatrudniono osób: 3 zwolniono osób: 1 Wydział Architektury i Budownictwa zatrudniono osób: 2 zwolniono osób: 1 Uzasadnienie -1 osobie zatrudnionej na zastępstwo na stanowisku Kasjera, rozwiązała się umowa z upływem czasu, na który była zawarta. -W wyniku zmian organizacyjnych w Wydziale, spowodowanych zwiększeniem zadań dot. gospodarki nieruchomościami, zatrudniono 1 osobę na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami oraz w związku z wystąpieniem wakatu (pracownik przeszedł na emeryturę) zatrudniono 1 osobę na stanowisku ds. katastru nieruchomości. - Zatrudniono 1 osobę na stanowisku Pracownika I stopnia wykonującego zadania w ramach prac interwencyjnych po upływie tego okresu w 2008 r. zatrudniono na stanowisku ds. obsługi interesanta. - W wyniku zmian organizacyjnych, zatrudniono Kierownika Biura Rozwoju oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji. - W wyniku usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. rozwoju (urlop wychowawczy) zatrudniono osobę na zastępstwo. - 1 osobę zatrudniono na stanowisku Pracownika interwencyjnego II stopnia po upływie tego okresu w 2008 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze Biura Rozwoju i realizacją coraz większej ilości zadań przez Starostwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, zatrudniono tegoż pracownika na stanowisku ds. rozwoju. - rozwiązała się umowa z Naczelnikiem Wydziału zawarta na czas określony brak było zainteresowania ze strony pracownika przedłużeniem tej umowy. - W związku z rozwiązaniem umowy na mocy porozumienia stron, z dotychczasowym radcą prawnym, zatrudniono 1 osobę na stanowisku Referenta prawnego pracownik po upływie 1 m-ca pracy poszedł na zwolnienie lekarskie umowę przedłużono do dnia porodu. - Zatrudniono kolejnego pracownika na stanowisku Referenta prawnego. - W związku z ciągłym wzrostem zadań i obowiązków dotyczących administrowania kadrami oraz wzrostem zatrudnienia, w wyniku zmian organizacyjnych zatrudniono pracownika na stanowisku ds. kadr i organizacji. Aby wspomóc pracę Wydziału zatrudniono 2 pracowników interwencyjnych I stopnia na czas określony, 1 umowa wygasła w związku ze śmiercią pracownika. Wydział Gospodarczy zatrudniono osób: 1 Wydział Ochrony Środowiska zatrudniono osób: 1 Biuro Rady i Zarządu Powiatu zatrudniono osób: Wydział Organizacyjny Zmiany organizacyjne związane z niezwłoczną potrzebą zatrudnienia informatyka w pełnym wymiarze czasu pracy. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. leśnictwa, rolnictwa i rybactwa (urlop wychowawczy) zatrudniono osobę na zastępstwo. W wyniku zmian organizacyjnych spowodowanych przesunięciem pracowników, zatrudniono pracownika ds. obsługi Zarządu Powiatu, początkowo w ramach prac interwencyjnych. - Utworzono stanowisko dla osoby niepełnosprawnej i zatrudniono pracownika ds. komunikacji społecznej. S t r o n a 111

112 Data Liczba pracowników Zmiany w danym roku kalendarzowym zatrudniono osób: 1 zwolniono osób: 1 Wydział Architektury i Budownictwa zatrudniono osób: 2 zwolniono osób: 1 Wydział Rozwoju i Promocji zatrudniono osób: 3 zwolniono osób: 3 Biuro Rady i Zarządu Powiatu zatrudniono osób: 1 Wydział Finansowo- Budżetowy zatrudniono osób: 2 zwolniono osób: 1 Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego zatrudniono osób: 1 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zatrudniono osób: 2 zwolniono osób: 2 Uzasadnienie - rozwiązała się umowa przedłużona do dnia porodu, zawarta z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku Referenta prawnego. - Zatrudniono pracownika na zastępstwo. Po okresie zastępstwa w 2009 r. w związku ze wzrostem ilości spraw załatwianych przez Wydział AB istniała potrzeba zatrudnienia pracownika stałego o kierunku architektura i budownictwo. W wyniku procedury naboru zatrudniono pracownika na stanowisku ds. architektury i budownictwa. - Zatrudniono pracownika interwencyjnego I stopnia na czas określony, - 1 pracownik korzystał z urlopu wychowawczego. - Zatrudniono pracownika na zastępstwo. - W wyniku przeniesienia pracownika do Wydziału Organizacyjnego (stanowisko ds. zarządzania informacją) istniała potrzeba uzupełnienia wakatu w celu realizacji zadań związanych z działalnością Biura Promocji. Zatrudniono pracownika na czas określony. - Zatrudniono pracownika interwencyjnego I stopnia na czas określony. - 1 osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Biura Promocji rozwiązała umowę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę, - 1 osobie zatrudnionej na stanowisku ds. promocji i turystyki rozwiązała się umowa zawarta na czas określony, - 1 osoba zatrudniona na stanowisku ds. rozwoju rozwiązała umowę na mocy porozumienia stron (inicjatywa pracownika). Z uwagi na wciąż zwiększający się zakres obowiązków oraz wzrastająca częstotliwość obrad sesji i komisji stałych Rady Powiatu Kościerskiego, w wyniku zmian organizacyjnych utworzono dodatkowe stanowisko ds. obsługi Rady i zatrudniono pracownika. -Zatrudniono pracownika na stanowisku kasjera w związku z istniejącym wakatem pracownik rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron (inicjatywa pracownika) - Zatrudniono pracownika na zastępstwo na stanowisku Kasjera, po tym okresie w wyniku zmian organizacyjnych w Wydziale FB, spowodowanych przesunięciem pracowników w tym Wydziale oraz jednego pracownika do Wydziału Organizacyjnego i powstaniem wakatu zatrudniono tegoż pracownika na stanowisku ds. finansowo-budżetowych. W wyniku zmian organizacyjnych, spowodowanych przesunięciem pracowników, powstał wakat na stanowisku ds. monitorowania i kontroli budżetu. Zatrudniono pracownika na to stanowisko. - W wyniku zmian organizacyjnych, wynikających z wprowadzenia nowych zadań, dotyczących ujawniania w KW prawa własności nieruchomości SP oraz jednostek samorządu terytorialnego, zatrudniono pracownika na stanowisku ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości SP i jednostek samorządu terytorialnego. - W wyniku dokonania przesunięć w Biurze Katastru Nieruchomości i Obsługi Interesanta powstał wakat na stanowisku ds. obsługi interesanta. Zatrudniono pracownika na tym stanowisku. - 2 pracowników, zatrudnionych na stanowiskach: S t r o n a 112

113 Data Liczba pracowników Zmiany w danym roku kalendarzowym Wydział Komunikacji zatrudniono osób: 1 Wydział Ochrony Środowiska zatrudniono osób: 1 zwolniono osób: 1 Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zwolniono osób: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zatrudniono osób: 2 zwolniono osób: 1 Wydział Rozwoju i Promocji zatrudniono osób: 3 zwolniono osób: 1 Wydział Komunikacji zatrudniono osób: 1 zwolniono osób: 1 Wydział Architektury i Budownictwa zatrudniono osób: 1 zwolniono osób: 1 Wydział Gospodarczy Uzasadnienie Kierownika Biura Gospodarki Nieruchomościami oraz Kierownika Biura Katastru Nieruchomości i Obsługi Interesanta, rozwiązało umowę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę, Zatrudniono Pracownika interwencyjnego I stopnia na czas określony. Po upływie tego okresu zatrudniono tegoż pracownika jako Pomoc administracyjna ds. rejestracji pojazdów. W wyniku zmian organizacyjnych w strukturze Wydziału, przekształcono stanowisko pomocnicze na urzędnicze i zatrudniono pracownika na tym stanowisku. - Z uwagi na wzrost liczby wpływających wniosków i prowadzonych w Wydziale postępowań administracyjnych oraz zmniejszeniem wymiaru czasu pracy stałego pracownika (z 1 do 0,5 etatu), zatrudniono pracownika ds. gospodarki wodnej, początkowo w ramach prac interwencyjnych. - 1 pracownik zatrudniony na stanowisku ds. leśnictwa, rolnictwa i rybactwa korzysta z urlopu wychowawczego. W wyniku zmian organizacyjnych, mających na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania i realizowania zadań Wydziału oraz dostosowania zatrudnienia do obowiązującej struktury organizacyjnej, rozwiązano umowę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i informacji niejawnych, za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. - Z uwagi na braki kadrowe zatrudniono 1 osobę na stanowisku Pracownika interwencyjnego I stopnia na czas określony. - zatrudniono 1 osobę na stanowisko ds. obsługi interesanta w zakresie zasobu PODGiK w miejsce wakatu, który powstał w wyniku przesunięcia pracownika do Biura Gospodarki Nieruchomościami. - 1 osobie rozwiązała się umowa okresowa zawarta w ramach prac interwencyjnych. - Zatrudniono 1 osobę na stanowisku : Pomoc administracyjna do projektu: Obrotny Kaszeba - Zatrudniono 1 osobę na zastępstwo pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. rozwoju, - zatrudniono 1 osobę na stanowisku ds. promocji i turystyki w związku z ustaniem zatrudnienia dotychczasowego pracownika. - 1 osobie rozwiązała się umowa zawarta w ramach prac interwencyjnych. - Zatrudniono pracownika na stanowisku ds. rejestracji pojazdów w miejsce wakatu, który powstał w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika. - W związku z usprawiedliwioną nieobecnością kolejno dwóch pracowników Wydziału AB, zatrudniono osobę na zastępstwo. - Zatrudniono pracownika interwencyjnego I stopnia na czas określony. - rozwiązała się umowa pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. W wyniku zmian organizacyjnych związanych z S t r o n a 113

114 Data Liczba pracowników Zmiany w danym roku kalendarzowym zatrudniono osób: 1 Wydział Finansowo- Budżetowy zwolniono osób: 1 Zarząd Powiatu zatrudniono osób: 1 zwolniono osób: Wydział Rozwoju zatrudniono osób: 1 zwolniono osób: 2 Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji zatrudniono osób: 2 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zatrudniono osób: 1 Wydział Gospodarczy zatrudniono osób: 2 Wydział Komunikacji zatrudniono osób: 1 zwolniono osób: 1 Wydział Architektury i Budownictwa zwolniono osób: Wydział Organizacyjny zatrudniono osób: 1 Uzasadnienie potrzebą wyznaczenia administratora informacji elektronicznej, zatrudniono pracownika na stanowisku ds. informacji elektronicznej 1 osoba zatrudniona na stanowisku kasjera, skorzystała z prawa do urlopu wychowawczego. W związku z rezygnacją dotychczasowego Starosty, Zarząd Powiatu zakończył swoją pracę. Zatrudniono Wicestarostę. Rozwiązała się umowa z 3 członkami Zarządu Powiatu. - Zatrudniono pracownika na stanowisku : Pomoc administracyjna do projektu: Kaszubka i Kaszub na swoim, umowa do r. - Rozwiązała się umowa z upływem czasu, na który była zawarta (umowa na zastępstwo). - Rozwiązała się umowa z upływem czasu, na który była zawarta Pomoc administracyjna do projektu Obrotny Kaszeba. W wyniku zmian organizacyjnych, tj. powstaniem nowego Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji zatrudniono 2 osoby, jedną na stanowisku pomocy administracyjnej, drugą na stanowisku ds. promocji i turystyki. W wyniku przeniesienia pracownika z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do Biura Komunikacji Społecznej, w miejsce wakatu zatrudniono pracownika na stanowisku ds. obsługi interesanta. W wyniku przeniesienia z Wydziału Gospodarczego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi do Wydziału Komunikacji na stanowisko ds. rejestracji pojazdów, zatrudniono na stałe 1 nową sprzątaczkę. Ponadto, zatrudniono 1 osobę na czas zastępstwa nieobecnej sprzątaczki. - W związku z brakami kadrowymi w Wydziale ( zwolnienia lekarskie, urlopy pracownicze, urlop macierzyński itp.) zatrudniono na czas określony 1 osobę na stanowisku Pracownika interwencyjnego II stopnia. - 1 osoba zatrudniona na stanowisku ds. rejestracji pojazdów rozwiązała umowę w związku z przejściem na emeryturę. W to miejsce zatrudniono pracownika z Wydziału Gospodarczego. Rozwiązała się umowa okresowa z Pracownikiem interwencyjnym I stopnia. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika ds. kadr i organizacji, zatrudniono osobę na zastępstwo. Zarząd Powiatu zatrudniono osób: 1 Wydział Komunikacji Zatrudniono Etatowego Członka Zarządu w miejsce istniejącego wakatu. Od dnia 17 stycznia 2011 r. pracownik przebywa na urlopie wychowawczym do dnia 28 sierpnia 2011 r. 4. BUDŻET STAROSTWA POWIATOWEGO: 4.1. wysokość budżetu Starostwa Powiatowego w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi S t r o n a 114

115 koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe wykaz płaszczyzn działalności Starostwa Powiatowego, które generują wysokie koszty Wysokość W latach poprzednich: Rodzaj wydatku wydatku w 2010 roku Artykuły spożywcze , , , ,54 Usługi gastronomiczne , , ,04 Wydawanie dodatku Powiat , , , ,00 Kościerski Nasz Kurier Zakup tuszy, tonerów i taśm do drukarek, kserokopiarek, faksów we wszystkich Wydziałach Starostwa Zakup sprzętu komputerowego , , , ,77 + serwery , , , , , ,44 Koszt organizacji imprezy Dni Powiatu Kościerskiego , , ,99 Koszt związany z wykonaniem gadżetów promocyjnych z nowym logo POWIAT ,92 KOŚCIERSKI SERCE KASZUB Materiały biurowe , , , ,14 Usługi drukarskie 2.877, ,06 Obsługa artystyczna uroczystości, imprez, rocznic, świąt , , ,00 paliwo , , ,21 Obsługa techniczna imprez i uroczystości , ,30 Usługi w zakresie twórczej działalności artystycznej 9.237, , ,00 Zakup materiałów, upominków, pucharów, tabliczek okolicznościowych z przeznaczeniem na uroczystości, rocznice, jubileusze, imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez lub z udziałem Starostwa usługi wykonania gadżetów i materiałów promocyjnych z użyciem logo i herbu Powiatu Kośc. oraz prezentacji promocyjnych roku 2010 (teczki, koszulki, kubki, smycze, długopisy, siatki, foldery, albumy, mapy, wydawnictwa, gadżety oraz słodycze promocyjne). Usługi transportowe , , , , , , , , , , , ,13 S t r o n a 115

116 4.3. porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb Starostwa Powiatowego w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat Rok Projekt Plan na Wykonanie Zmiany na % wykonania D W ,1 D W ,1 D ,9 W ,5 D ,9 W ,8 D ,3 W ,4 Na rok 2011 zaprojektowano dochody w kwocie i wydatki w kwocie W wydatkach uwzględniono fundusz geodezyjny w kwocie oraz wydatki na budowę Sali im. L. Szopińskiego w kwocie oraz dochody z funduszu w kwocie nieuwzględnione przez wydział wnioski do budżetu na rok 2011 Wydział Rady i Zarządu Powiatu: Potrzeba zakupu programu celem prawidłowej obsługi technicznej posiedzeń Zarządu Powiatu przygotowanie prezentacji. Obecnie używany program jest niekompatybilny z oprogramowaniem biurowym zainstalowanym na komputerach Wydziału. W konsekwencji proces scalania prezentacji dokumentów jest czasochłonny, głównie z uwagi na brak możliwości dołączania poszczególnych dokumentów sporządzonych w programie Word. Koszt około zł. Wydział Ochrony Środowiska: Stawka przyjęta za nadzór nad lasami w 2011 r. w projekcie budżetu wynosi 12 zł/ha, a wnioskowana przez Nadleśnictwa wynosi 14 zł/ha wniosek budżetowy wydziału na rok 2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: W związku z planowaniem budżetu powiatu na rok 2011, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym art. 26 ust. 4, proszę o zarezerwowanie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego samorządu. 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez Starostwo Powiatowe w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia. wartość projektu, kwota dofinansowania Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2006 Kwota ,00/ , ,88/ ,03 źródło pozyskania (nazwa programu PFRON Umowa nr EDP/000026/11/D z dnia Program Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej PFRON WRR/000018/11/D z dnia w tym: cel przeznaczenia Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Kościerzynie Likwidacja częściowo barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz S t r o n a 116

117 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota ,17/ , ,00/ ,00 Razem ,05/ , ,90/ , ,88/ , ,01/ ,01 Razem , , ,33/ , źródło pozyskania (nazwa programu Program wyrównywania różnic między regionami PFRON WRR/000017/11/D z dnia Program wyrównywania różnic między regionami PFRON Umowa nr 6/UM/DESS/PFRON/06z dnia Program W sprawie dofinansowania robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków PFRON w roku 2006 PFRON Umowa nr EDP/000032/11/D r. Program Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Obszar A,B,C PFRON Umowa nr WRR/000032/11/D Z dnia r. Program wyrównywania różnic między regionami PFRON Umowa nr WRR/000033/11/D z dnia r. Program wyrównywania różnic między regionami w tym: cel przeznaczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie oraz zakupiono samochód BUS dla Domu Dziecka w Kościerzynie. Zlikwidowano częściowo bariery architektoniczne w 4 placówkach edukacyjnych Powiatu Kościerskiego ( ZSP nr 1, nr 3 w Kościerzynie, w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Kościerzynie oraz w Szkole Podstawowej w Dziemianach). Wyposażono nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości u Beneficjentów oraz zakupiono 3 samochody mikrobusy (9-osobowe) do przewozu osób niepełnosprawnych Adaptacja hali sportowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Sikorskiego 1 w Kościerzynie SOKOLNIA Umowa dotyczyła dofinansowania w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kościerzynie poprzez doposażenie sal dydaktycznych i gabinetów terapeutycznych w potrzebne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny. Doposażenie pomieszczeń internatu SOSW oraz likwidacja barier architektonicznych Wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości u Beneficjentów Wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie. PFRON Umowa nr WRR/000043/11/D Z dnia r. Program wyrównywania różnic między regionami Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Kościerzynie i w Zespole Szkół w Lipuszu. Zakup 2 samochodów mikrobusów dla Fundacji Burego Misia i Fundacji Sprawni Inaczej. Utworzenie i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościerzynie ,44/ PFRON Likwidacja barier w placówkach S t r o n a 117

118 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu ,64 Umowa nr WRR/000042/11/D Z dnia r. Program wyrównywania różnic między regionami ,72/ , ,37/ , ,06/ , ,25/ ,25 Razem , , ,84 / , ,89 / , ,85/ ,85 PFRON Umowa nr 43/UM/ROPS/PFRON/08 z dnia r. Program w sprawie dofinansowania robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury Program Patriotyzm Jutra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury Program Patriotyzm Jutra Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PFRON Umowa nr WRR/000074/11/D z dnia r. Program wyrównywania różnic między regionami II PFRON Umowa nr WRR/000075/11/D z dnia r. Program wyrównywania różnic między regionami II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne w tym: cel przeznaczenia edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w PZS nr 1 i nr 2 w Kościerzynie oraz zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla PZS nr 2 w Kościerzynie. Budowa Mini hotelowca w Garczynie dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych IV Edycja Majówki z Generałem Józefem Wybickim-czyli wyprawa po generalskie epolety Patriotyczne Szlify Edukacja kluczem do sukcesu Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Częściowo zlikwidowano bariery architektoniczne w 4 placówkach edukacyjnych: w Zespole Szkół Publicznych nr 1, nr 2 nr 3 w Kościerzynie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kościerzynie, natomiast w ramach likwidacji barier transportowych Gmina Wiejska Kościerzyna zakupiła autobus 19 miejscowy do przewozu osób niepełnosprawnych a Gmina Dziemiany zakupiła samochód osobowy (mikrobus) dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich. Miasteczko otwartych serc to właśnie MY S t r o n a 118

119 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu na rzecz aktywnej integracji. w tym: cel przeznaczenia ,19/ , ,72/ , ,67/ , ,98/ , ,93/ ,53 Razem , , ,43/ , ,17/ ,17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa VIII Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Oś Priorytetowa VI Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 6.2 Promocja i informacja turystyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Oś Priorytetowa IX Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego. Program Infrastruktura kultury. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Kościerskiego poprzez przebudowę przystani wodnej w Garczynie z dojściem pieszo-rowerowym z Kościerzyny, do Garczyna wraz z wyposażeniem Obrotny Kaszeba Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia-Czersk na odcinkach: od m. Karsin skrzyżowanie z linią kolejową PKP Bąk-Czersk do granicy powiatu i od m. Wiele do m. Karsin Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej -Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną oraz wyposażeniem. Poprawa jakości oferty edukacyjnej w PZS nr 1,2,3 poprzez wyposażenie laboratorium oraz sal do praktycznej nauki zawodu Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w Powiecie Kościerskim poprzez zakup sceny estradowej wraz z zadaszeniem i wyposażeniem. Kaszubka i Kaszub na swoim S t r o n a 119

120 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota Razem , ,70 źródło pozyskania (nazwa programu samozatrudnienia. w tym: cel przeznaczenia 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla Starostwa Powiatowego działań w latach , wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: a) adaptacja poddasza b) modernizacja sieci informatycznej c) instalacja klimatyzacji w serwerowni d) instalacja UPS-a e) remont budynku wraz z odnowieniem elewacji finansowanie Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Wydział Komunikacji: a) wymiana sprzętu komputerowego używanego w procesie rejestracji pojazdów oraz wydawania praw jazdy, brak nakładów własnych na ten cel, inwestycja sfinansowana przez PWPW S.A. w Warszawie. b) wymiana serwera systemu informatycznego POJAZD i KIEROWCA, brak nakładów własnych na ten cel, inwestycja sfinansowana przez PWPW S.A. c) instalacja urządzeń dostępowych do SI CEPiK wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi, brak nakładów własnych na ten cel, inwestycja sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. d) adaptacja pomieszczeń przejętych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pomieszczenia zostały wyposażone w regały oraz meble i szafy, a także zamontowane zostały odpowiednie przyłącza do SI POJAZD i KIEROWCA. Pomieszczenia te obecnie zajmowane są przez pracowników zajmujących się wydawaniem praw jazdy, oraz częściowo przeznaczone na archiwum. Koszt przystosowania poniosło Starostwo Powiatowe w Kościerzynie w wysokości ok zł. e) adaptacja dotychczas zajmowanych pomieszczeń przez biuro praw jazdy. Przebudowano szafki oraz stanowiska obsługi, dzięki czemu zwiększono obszar przeznaczony dla interesantów. W nowo utworzonych stanowiskach obecnie wydawane są dowody rejestracyjne. Koszt adaptacji pomieszczenia wyniósł ok zł. Wydział Rozwoju: koszt całkowity, kwota dofinansowania wkład własny Działania w roku 2006 Kwota , , , , , ,85 źródło pozyskania (nazwa programu PFRON Umowa nr EDP/000026/11/D z dnia Dofinansowanie projektów w ramach programu Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej PFRON WRR/000018/11/D z dnia Program wyrównywania różnic między regionami S t r o n a 120

121 Działania w roku Kwota , , ,00 Razem , , , , , , , , ,00 Razem , , , , , , , , ,72 Razem , , , , , , , ,48 (Powiat ,48, Gmina Karsin ,00) Razem , , , , , , ,56 Razem , , ,90 źródło pozyskania (nazwa programu PFRON Umowa nr 06/UM/DESS/PFRON/06z dnia W sprawie dofinansowania robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków PFRON w roku 2006 PFRON Umowa nr EDP/000032/11/D r. Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Obszar A,B,C PFRON Umowa nr WRR/000033/11/D Z dnia r. Program wyrównywania różnic między regionami PFRON Umowa nr WRR/000042/11/D Z dnia r. Program wyrównywania różnic między regionami PFRON Umowa nr 43/UM/ROPS/PFRON/08 z dnia r. W sprawie dofinansowania robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków PFRON w roku 2008 PFRON Umowa nr WRR/000074/11/D z dnia r. Program wyrównywania różnic między regionami II Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia-Czersk na odcinkach: od m. Karsin skrzyżowanie z linią kolejową PKP Bąk-Czersk do granicy powiatu i od m. Wiele do m. Karsin Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w Powiecie Kościerskim poprzez zakup sceny estradowej wraz z zadaszeniem i wyposażeniem Umowa nr 4385/10/FPK/DEK z dnia r w ramach programu Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego. dostosowanie Budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie do obsługi osób niepełnosprawnych w rama projektu Kaszubka i Kaszub na swoim współfinansowanego przez UE w ramach EFS w trakcie realizacji Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: rozbudowa i modernizacja serwerowni w nowym pomieszczeniu finansowanie z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. S t r o n a 121

122 Wydział Rozwoju: koszt całkowity, kwota dofinansowania wkład własny , , ,78 (Powiat ,25, gm. Miejska Kościerzyna ,53) ,93/ , ,40 Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Kościerskiego poprzez przebudowę przystani wodnej w Garczynie z dojściem pieszo-rowerowym z Kościerzyny, do Garczyna dofinansowanie 81,62% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poprawa jakości oferty edukacyjnej w PZS nr 1,2,3 poprzez wyposażenie laboratorium oraz sal do praktycznej nauki zawodu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Oś Priorytetowa IX Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury , , ,32 Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej -Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną oraz wyposażeniem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Oś Priorytetowa VI Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 6.2 Promocja i informacja turystyczna fazie przygotowań Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: remont otoczenia częściowo finansowane z Funduszu Gospodarki Zasobem Wydział Ochrony Środowiska: złożono wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku o dofinansowanie w ramach konkursu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: Wydział Ochrony Środowiska: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego koszt całkowity inwestycji: zł, w tym zł z budżetu powiatu wysokość zaangażowanych już środków budżetowych: wysokość nakładów poniesionych dotychczas: źródła finansowania: WFOŚiGW w Gdańsku (pozostałe zł) Wydział Rozwoju: Projekt partnerski ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie pn. Poprawa jakości wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub w ramach RPO WP koszt całkowity inwestycji: ,00, w tym ,00 zł z budżetu powiatu wysokość zaangażowanych już środków budżetowych: wysokość nakładów poniesionych dotychczas: źródła finansowania: RPO WP 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub z innych przyczyn wymagają uwagi z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące S t r o n a 122

123 Wydział Organizacyjny: 1) sprawa osoba prawna c/a Starostwo Powiatowe w Kościerzynie - dotyczy wypowiedzenia umów o świadczenie usług przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie i zapłaty na rzecz osoby prawnej kary umownej. Łączna wartość szacunkowa sporu -ok ,98 zł. Z czego osoba prawna dokonała cesji wierzytelności na rzecz: a) pierwszej osoby prawnej w kwocie ,00 wraz z odsetkami, b) drugiej osoby prawnej w kwocie 1000,00 zł wraz z odsetkami, c) trzeciej osoby prawnej w kwocie 999,84 zł wraz z odsetkami. Według dokonanych ustaleń, z uwzględnieniem braku informacji o wniesieniu do sądu powództwa o zapłatę przedmiotowych roszczeń, przedmiotowe roszczenia uległy przedawnieniu w 2010 r. 2) sprawa Skarb Państwa Starosta Kościerski c/a osoba prawna o zapłatę - dotyczy zapłaty należności przez osobę prawną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami ustawowymi W sprawie tej, w związku z doręczonym przez Sąd Rejonowym wykazem majątku, zostanie rozważona decyzja co do dalszych kroków miedzy innymi, czy istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu spółki. W przypadku wystąpienia z powództwem do sądu, to zgodnie z art. 94 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Skarb Państwa nie ma obowiązku uiszczania opłat co skutkuje brakiem obowiązku uiszczenia wpisu sądowego. Inne koszta będą zależeć od sposobu prowadzenia sprawy. 3) sprawa Skarb Państwa Starosta Kościerski c/a osoba prawna o zapłatę - dotyczy zapłaty należności przez osobę prawną. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami ustawowymi Egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego okazała się bezskuteczna. W sprawie tej, zostanie rozważona decyzja co do dalszych kroków, m.in. czy istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu spółki. W przypadku wystąpienia z powództwem do sądu, to zgodnie z art. 94 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Skarb Państwa nie ma obowiązku uiszczania opłat co skutkuje brakiem obowiązku uiszczenia wpisu sądowego. Inne koszta będą zależeć od sposobu prowadzenia sprawy. 4) sprawa Skarb Państwa c/a osoba prawna o zapłatę - dotyczy zapłaty należności przez osobę prawną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami ustawowymi Sprawa znajduje się u Komornika Sądowego w Kościerzynie i trwa postępowanie. 5) sprawa osoba fizyczna c/a Powiat Kościerski o nakazanie złożenia oświadczenia woli. W dniu r. Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał zawarcie umowy dzierżawy. W dniu przesłano wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem zostanie podjęta decyzja co do dalszego postępowania. 6) sprawa Powiat Kościerski c/a osoba prawna o zapłatę ,39 zł. W dniu r. wydano nakaz zapłaty zasądzający należność. Osoba prawna złożyła sprzeciw. Zostanie wyznaczony termin rozprawy. Na dzień 3 stycznia br. sprzeciw nie został doręczony pełnomocnikowi, 7) sprawa osoba fizyczna c/a Starostwo Powiatowe w Kościerzynie o zapłatę 425,00 złotych wraz z odsetkami, tytułem nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu. W dniu r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie zasądził na rzecz osoby fizycznej kwotę 425,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami. W terminie ustawowo przewidzianym Starostwo Powiatowe w Kościerzynie wniosło sprzeciw w odniesieniu do zasądzonych odsetek. Termin rozprawy wyznaczono na dzień r. Wydział Gospodarczy: Budowa sieci komputerowej w budynku głównym Starostwa koszt ok zł S t r o n a 123

124 Wydział Komunikacji: W minionym okresie planowano zmianę lokalizacji wydziału komunikacji. Sytuacja ta powoduje niepewność co do ewentualnych kosztów przeniesienia. W przypadku przeniesienia Wydziału do innego budynku niezbędne jest wstępne uzyskanie zgody Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na przeniesienie łączy dostępowych do systemu informatycznego POJAZD i KIEROWCA oraz SI CEPIK. Przeniesienie wiązałoby się również z kosztem finansowym dotyczących konieczności dostosowania umeblowania do nowych pomieszczeń. Obecne wyposażenie może nie posiadać odpowiednich wymiarów, ponieważ było dostosowane do obecnych pomieszczeń. Planowana zmiana lokalizacji Wydziału Komunikacji spowodowała, iż w obecnie zajmowanym budynku nie zostały zamontowane odpowiednie zabezpieczenia okien i drzwi w budynku znajdujących się na parterze. Jest to wymóg związany z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych. Konieczne byłoby zabezpieczenie 12 okien oraz 2 drzwi. Szacunkowy koszt to ok zł. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 2006 roku uchylił zapis Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty pojazdu, uznając go za niekonstytucyjny. Rozporządzenie ustalało wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł. Obecna wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu wynosi 75 zł. W związku z tym właściciele pojazdów, którzy uiścili wyższą opłatę mają prawo żądać zwrotu nadpłaty tej opłaty. Wiąże się to z ewentualnym kosztem 425 zł od jednej karty pojazdu i ewentualnymi kosztami sądowymi w przypadku złożenia przez właściciela pozwu w sądzie. Wydział Rozwoju: Osoba fizyczna zobowiązana jest wyrokiem Sądu do zwrotu zasądzonej należności z tytułu Umowy nr 6-K-na/WRR/0000/17/11/W o dofinansowanie projektu w ramach programu PFRON pn. Program wyrównania różnic między regionami zawartej w dniu 21 sierpnia 2006r. w ramach obszaru C- utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. W projekcie Kaszubka i kaszub na swoim założono kryteria strategiczne zgodnie z którymi wśród uczestników projektów powinna znaleźć się łącznie w 2 turach rekrutacji 18 osób niepełnosprawnych i 30 osób zwolnionych z przyczyn pracodawcy. Nie spełnienie kryterium strategicznego może spowodować proporcjonalne obniżenie kwoty dofinansowania. Sytuacja ta może nie mieć miejsca w przypadku uzasadnienia przyczyn nie osiągnięcia założeń. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pod koniec 2007 roku weszła w życie ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która znowelizowana została w roku Od tego momentu zgodnie z art. 18 na Starostę został nałożony obowiązek utworzenia powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. Organ ten zgodnie z ustawą, musi wykonywać zadania identyczne jak centrum Wojewody Pomorskiego co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości Wydział Organizacyjny: 1) dotyczy to nienależnie pobranych opłat za wydanie karty pojazdu w związku z wydanym przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r., w którym orzekł, iż 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalający jej wysokość na kwotę 500,00 zł, jest niezgodny z przepisem art. 77 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia r. Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu została ustalona na nowo w kwocie 75 złotych, co odpowiada rzeczywistym kosztom wydruku i dystrybucji. S t r o n a 124

125 W związku z wyżej zaistniałymi okolicznościami oraz faktem, iż do 31 marca 2006 r. przy pierwszej rejestracji samochodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Starostwo Powiatowe pobierało opłatę za wydanie karty pojazdu w wysokości 500,00 zł, do Starostwa na bieżąco wpływają nakazy zapłaty w związku z uwzględnieniem roszczenia o zapłatę przedmiotowej różnicy za wydanie karty pojazdu. 2) sprawa osoba fizyczna c/a Starostwo Powiatowe w Kościerzynie o zapłatę zadośćuczynienia i renty - dotyczy zadośćuczynienia i renty za wypadek osoby fizycznej, podczas odbywania praktycznej nauki zawodu. Do r. trwała korespondencja w celu ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za wypadek. Od tej daty nie wpłynęło żadne pismo. W przyszłości można domniemywać, ze zostanie wniesiony pozew do sądu. Przewidywane koszty są niemożliwe do ustalenia albowiem będą one związane z ewentualną wysokością przyznanego roszczenia. Wydział Architektury i Budownictwa: 1. Zagrożeniem jest każdorazowe przekroczenie terminu 65 dni na wydanie decyzji w trybie pozwolenia na budowę oraz 90 dni w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Powoduje to moją troskę o stałą kadrę, gdzie posiadany już staż i doświadczenie ma ogromne znaczenie. 2. Innym zagrożeniem jest każdorazowa sprawa sporna, np. dotycząca ochrony środowiska, sporów sąsiedzkich w ciasnej zabudowie, lub przy wątpliwościach dotyczących zapisów planistycznych. Konieczne jest skrócenie okresu od złożenia wniosku do pobrania go przez pracownika. Zapewni to spokojne, bez pośpiechu rozpatrywanie wniosków. 3. Sprawy duże jak np. związane z ocenami oddziaływania na środowisko (np. energetyka wiatrowa, inwestycje liniowe, automatycznie angażują specjalistę a także częściowo zespół, gdyż przeprowadzamy konsultacje wewnętrzne. Wydział Komunikacji: Planowane jest wdrożenie w Wydziałach Komunikacji systemu elektronicznej archiwizacji dokumentów. Obecnie nie jest znany ewentualny termin wdrożenia przedsięwzięcia. Nie jest znany również sposób finansowania oraz czy wdrożenie przedsięwzięcia będzie obligatoryjne. 8. WNIOSKI KOŃCOWE NACZELNIKA WYDZIAŁU: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości wydziału, z podziałem na: tzw. mocne strony Wydział Organizacyjny: - wykształcona oraz podnosząca swe kwalifikacje zawodowe kadra pracownicza. Wydział Gospodarczy: - wykwalifikowana kadra, - pracownicy zdyscyplinowani i sumienni, - dyspozycyjni, - wykonują powierzone im zadania często wybiegające poza ramy wydziału Wydział Rady i Zarządu Powiatu: Praca w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu w zakresie udzielania wszelkiej pomocy każdemu z radnych nie należy do łatwych, poza bieżącymi obowiązkami pracownicy narażeni są na trudne sytuacje. Dlatego też pracownicy wydziału charakteryzują się ugodowością, spostrzegawczością, umiejętnością doboru stosownych tematów, dyskrecją oraz wysoką kulturą osobistą, która jest niezbędna dla dobrej współpracy radnych będących przedstawicielami różnych opcji politycznych. Dla sprawnego funkcjonowania Zarządu oraz Rady Powiatu pracownicy odpowiednio ustalają priorytety zadań są zdyscyplinowani oraz zachowują terminowość załatwiania spraw. S t r o n a 125

126 Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji: - połączenie młodości z doświadczeniem - zespół składający się z osób z kilkunastoletnim doświadczeniem i osób młodych, co ma bezpośredni wpływ na wysoką jakość działania Wydziału, - kreatywność, posiadanie szerokiego wachlarza umiejętności z różnych dziedzin, niezbędnych przy specyfice zadań Biura Promocji, - dyspozycyjność pracowników, co wynika ze specyfiki zadań Wydziału, - zaangażowanie w pracę, czego wymiernym przykładem jest chociażby organizacja 8 Powiatowych Pikników z Gminami w sezonie letnim 2010 roku (pikniki organizowane były w sezonie urlopowym, w weekendy, co w sposób szczególny zasługuje na uwagę; na pracownikach Wydziału w głównej mierze opierała się cała organizacja imprezy, bez udziału podmiotów zewnętrznych przygotowanie scenariusza imprezy, załatwianie wszystkich spraw formalno organizacyjnych, umowy z gwiazdami, przygotowanie i prowadzenie konkursów i zabaw dla publiczności, prowadzenie i konferansjerka imprez, obsługa profesjonalnego sprzętu muzycznego i sceny mobilnej, projektowanie plakatów, zaproszeń itp.) - wprowadzanie innowacyjnych narzędzi promocji Powiatu Kościerskiego (Wirtualny Kraj, fanpage na Facebooku), - komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów, - dobra organizacja pracy, - dobra praca zespołowa, pracownicy Wydziału stanowią zintegrowany zespół, - łatwość rozwiązywania ewentualnych konfliktów, -znajomość języków obcych. Wydział Architektury i Budownictwa: Stała kadra, z wieloletnim stażem. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: Mocna stroną wydziału jest nowoczesna infrastruktura informatyczna która pozwoli na realizację wszystkich zadań związanych z geoinformacją przez najbliższych 10 lat. Umożliwia gromadzenie dużej ilości danych, umożliwia internetowy dostęp do danych mapy numerycznej, umożliwia internetową obsługę prac geodezyjnych, internetowy dostęp do baz przez jednostki samorządu terytorialnego, po podpisaniu umowy umożliwi dostęp do numerów ksiąg wieczystych, umożliwi tworzenie bazy meta danych do utworzenia której jesteśmy zobligowani przepisami. Wydział Komunikacji: Cechą charakterystyczną wydziału jest stały kontakt z interesantami. Przykładowo ilość wydanych pozwoleń czasowych świadczy o dużej liczbie rozpatrywanych spraw w roku 2010 wydanych było 8643 pozwolenia czasowe, czy też wydanych praw jazdy 2545 dokumentów. Ilość powyższych spraw podwaja się ze względu na fakt, iż interesant po otrzymaniu dokumentu czasowego lub złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy, zgłasza się po terminie około 2 tygodni po odbiór konkretnego dokumentu. Mocną stroną wydziału można uznać fakt wyposażenia w niezbędny sprzęt informatyczny wraz z jego serwisem dokonanego nieodpłatnie przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do mocnych stron należy uznać posiadanie przez pracowników niezbędnych certyfikatów do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do systemów informatycznych przyznawanych indywidualnie. Wydział Ochrony Środowiska: Specyfiką wydziału jest rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych oraz nadzór nad lasami prywatnymi. Wszyscy pracownicy wydziału posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy wydziału dzięki czemu są merytorycznie przygotowani do prowadzenia spraw wynikających z zakresu czynności. Natomiast nadzór nad lasami prywatnymi prowadzony jest wspólnie z poszczególnymi pracownikami nadleśnictw w ramach porozumień oraz na podstawie aktualizowanych na bieżąco uproszczonych planów urządzenia lasów. S t r o n a 126

127 Wydział Rozwoju: - umiejętność pozyskiwania środków finansowych na realizację różnych projektów w tym inwestycyjnych, - realizacja i koordynacja projektów, rozliczanie, - dobra współpraca w wydziale, praca w zespole, - współpraca z ich jednostki organizacyjnymi, NGO, podmiotami gospodarczymi itp. - dobra współpraca z innymi wydziałami Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: - obowiązki w wydziale są wykonywane przez pracowników dyspozycyjnych, z dużym doświadczeniem zawodowym, - zgodnie z art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym pełnienie przez naczelnika wydziału całodobowych dyżurów na potrzeby PCZK, - dobra współpraca ze służbami i inspekcjami z terenu powiatu, - w zakresie ochrony informacji niejawnych ścisła współpraca z ABW. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego: - wykwalifikowana kadra Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów: - fachowa obsługa prawna tzw. słabe punkty Wydział Organizacyjny: - problemy lokalowe - archiwum Zakładowe prowadzone w formie papierowej tylko dla komórek znajdujących się w budynku głównym Starostwa Wydział Gospodarczy: - lokalizacja 2 biur w piwnicy - w okresie urlopowym sprzątaczek problem ze sprzątaniem rozrzuconych pomieszczeń biurowych przez 2 sprzątaczki (5 lokalizacji) Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji: - brak Naczelnika Wydziału (Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej jako jedyny w strukturze Starostwa nie posiada Naczelnika, mimo 7 osobowego składu Wydziału. W strukturze Starostwa funkcjonują Wydziały o mniejszym stanie osobowym, a posiadające Naczelnika), - częsta konieczność wykonywania przez pracowników Biura Promocji zadań nie mieszczących się w jego kompetencjach, a przypisanych do innych Wydziałów lub Biur, - niewystarczający system motywacyjny dla pracowników w porównaniu do wykonywanych zadań, dyspozycyjności i posiadania lub konieczności posiadania szerokiego wachlarza umiejętności z różnych dziedzin, - konieczność rozstrzygnięcia i uregulowania w najbliższym czasie kwestii składu osobowego Wydziału, a konkretnie Biura Komunikacji Społecznej. Skład osobowy Wydziału przedstawia się następująco: Biuro Promocji Kierownik Biura - 1 osoba, pracownicy Biura 3 osoby (jednak dwie z tych osób wykonują, poza zadaniami Biura Promocji, także zadania z zakresu Biura Komunikacji Społecznej) Biuro Komunikacji Społecznej 3 osoby (w tym jedna osoba na zwolnieniu lekarskim i w perspektywie urlopu macierzyńskiego. Obecnie rolę zastępstwa pełni stażystka, której staż dobiega końca 13 marca br., a która nabyła wiedzę merytoryczną i umiejętności do pracy w BKS-ie), - brak możliwości udziału w fachowych szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej promocji, public relations i obsługi interesanta. Wydział Architektury i Budownictwa: - Z uwagi na braki kadrowe istniała konieczność opierania części zadań merytorycznych na dwóch stażystach, których kontrolowanie nadmiernie angażowało specjalistów. S t r o n a 127

128 - Aktualnie brak jest stażystów z minimum rocznym stażem. Przygotowanie wstępne około 4-5 miesięcy, podstawowe około 2-3 lat, samodzielne powyżej 5-6 lat Trudności z archiwizacją z powodu braków lokalowych według oświadczenia archiwisty. - Brak spięcia oprogramowania ESTIMA ARCHITEKTURA z systemem E-obieg. W chwili obecnej każdorazowo wniosek jest w wydziale AB wpisywany ponownie ręcznie, pomimo wpisania go przez pracowników BKS. Przy aktualnym obciążeniu nie jesteśmy w stanie równocześnie prowadzić bezbłędnie i na bieżąco zapisów w systemie E-obieg. Pomimo to wydział wykonuje zadania wynikające z regulaminu Starostwa na bieżąco. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: Do słabych punktów wydziału można zaliczyć zbyt skromną obsadę przy dużej ilości zadań do wykonania. Punktami zapalnymi jest biuro katastru nieruchomości i ZUD. Nowoczesna infrastruktura informatyczna nie zastąpi działań pracownika który mozolnie i codziennie aktualizuje istniejące bazy danych. Jednoosobowe stanowisko w ZUD-zie przy uzgadnianiu około 440 projektów rocznie jest niewystarczające. Uzgodnienie projektu polega nie tylko na przejrzeniu i sprawdzeniu dokumentacji, ale na zorganizowaniu posiedzenia, sporządzeniu protokołów z posiedzenia komisji, aktualizacja map komputerowych z projektami, wystawienie opinii uzgadniającej, naliczenie opłat za wykonanie czynności związanych z uzgodnieniem, usuwanie z map projektów zrealizowanych. Podobne zjawisko występuje przy aktualizacji operatu ewidencyjnego. W biurze tym pozbawiono nas jednego etatu przenosząc osobę z wydziału geodezji do biura komunikacji społecznej. Następnym słabym punktem wydziału jest brak stałego nadzoru nad bazami danych oraz łącze internetowe. Wydział Komunikacji: Do obsługi interesantów w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania praw jazdy nie może zostać wyznaczona osoba nie posiadająca niezbędnych uprawnień dostępu do systemu. Uzyskanie uprawnień wiąże się z odbyciem szeregu szkoleń. Ewentualne nieobecności pracownika (urlop, zwolnienie lekarskie) wiążą się natychmiast ze spowolnieniem obsługi interesantów. Występują okresy wzmożonej ilości interesantów, co powoduje powstawanie kolejek w tych okresach. Ilość rozpatrywanych spraw w ciągu roku nie jest równomierna. Wydział Ochrony Środowiska: Niejednoznaczność przepisów oraz brak wsparcia w organach wyższego rzędu rozpatrujących odwołania składane w sprawach konfliktowych powoduje, że czasami sprawy rozpatrywane są dłużej i trudno jest wydać właściwe rozstrzygnięcie bez udziału prawników czy biegłego. Ponadto częste zmiany przepisów prawnych będących podstawą do wydawania decyzji oraz ich niejednoznaczność powodują konieczność ciągłego doszkalania i podnoszenia kwalifikacji. Wydział Rozwoju: - brak miejsca, szaf, w tym pancernej do przechowywania dokumentów podlegających ochronie, - brak możliwości archiwizowania dokumentów, - brak sprawnego przepływu dokumentów i informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania wydziału Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: - na wydział WBiZK przypadają 3 etaty przy obecnie zatrudnionych 2 pracownikach, - uciążliwość w odbieraniu i dostarczaniu poczty, dokumentów do podpisu, ze względu na potrzebę częstego chodzenia do budynku głównego Starostwa, - ze względu na odległość od budynku głównego Starostwa występuje długi czas obiegu korespondencji pomiędzy Biurem Komunikacji Społecznej a WBiZK. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego: - lokalizacja biura oddalona od budynku głównego, - brak szkoleń S t r o n a 128

129 Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów: - techniczne wyposażenie biura, np. przestarzała kserokopiarka 8.2. wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy Wydział Organizacyjny: - Należy rozważyć możliwość znalezienia kolejnego pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum zakładowe. W Archiwum Zakładowym oraz w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa brakuje miejsca na przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych. Racjonalne byłoby przeznaczenie na archiwum pomieszczeń znajdujących się w sąsiedztwie tj. pomieszczania aktualnie zajmującego przez Informatyka oraz pomieszczenia z materiałami biurowymi, pod warunkiem iż spełniają one wymogi określone w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. - Brak pomieszczenia (miejsca pracy) dla pracownika Biura Organizacyjno-Prawnego, zajmującego się obsługą prawną, jak również dla radcy prawnego. Obie Panie aktualnie zajmują pomieszczenie Przewodniczącego Rady. - Pomieszczenie, które zajmuje 2 pracowników Wydziału Organizacyjnego, po jego zalaniu nadaje się do remontu, co wiąże się ze znalezieniem zastępczego pokoju dla tych pracowników. Wydział Gospodarczy: - Przenieść biura z piwnicy w inne miejsca, a pomieszczenia te przeznaczyć na archiwum. - W okresie urlopowym sprzątaczek zatrudniać na umowę zlecenie, trzecią osobę. Wydział Architektury i Budownictwa: Dla zachowania sprawności skrócenia okresu oczekiwania na załatwienie spraw poniżej miesiąca oraz z powodu braku stażystów z promesą pracy min. 12 miesięcy, niezbędne jest zatrudnienie min. 2 osób. W okresie kwiecień-październik czas od złożenia wniosku do rozpoczęcia jego rozpatrywania wynosił dla pozwoleń od 4 do 5 tygodni a dla zgłoszeń 2-3 tygodni. W tym czasie stażyści rozpatrywali zgłoszenia i wymagana była dodatkowa kontrola specjalisty nad każdą sprawą. W tym czasie spotęgowały się głosy zniecierpliwienia interesantów na czas załatwiania spraw w naszym Starostwie. Po analizie obciążenia wydziału na tle powiatu i stwierdzeniu znacznego przeciążenia w porównaniu do wszystkich podobnych skalą powiatów Województwa Pomorskiego, wystąpiłem pismem do Starosty o zatrudnienie 1 osoby, w celu jej kształcenia na specjalistę. Wobec powyższych faktów uważam, że praca przy założeniu 100% obsady pracownikami merytorycznymi jest znacznie korzystniejsza i przy zatrudnieniu 2 osób widzę szansę na bezpieczne wykonywanie zadań Starosty przez nasz wydział. Stażyści z promesą 3 miesięczną a nawet 6 miesięczną są dla nas merytorycznie nieprzydatni. Można wspomóc wydział osobą na krótkim stażu jedynie dla obsługi korespondencji. W wydziale jest komplet sprzętu komputerowego dla 1 dodatkowej osoby natomiast wolnych miejsc dla przyjęcia 2 osób. Dodatkowo informuję iż 1 kompletne stanowisko komputerowe współdzielimy z Powiatowym Konserwatorem Zabytków przez dwa dni w tygodniu. Spięcie systemu ESTIMA ARCHITEKTURA z systemem E-obieg; temat jest od dawna monitowany. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: W związku z powyższym proponowałabym utworzenie komórki na początek może jednoosobowej zwanej w skrócie SIT (system informacji o terenie), która będzie S t r o n a 129

130 zajmowała się utrzymaniem baz, poprzez prowadzenie stałej kontroli baz, prowadzeniem programów naprawczych umożliwiających doprowadzenie do całkowitej spójności baz, prowadziłaby przy pomocy stażysty informatyzację wpływających do ośrodka dokumentacji materiałów będących wynikiem opracowań geodezyjnych i uzupełnianiem baz o te elementy, zajmowała by się wydawaniem baz na zewnątrz, udostępnianiem tych baz jednostkom administracji terytorialnej, kontrolowałaby spójność mapy zasadniczej i ewidencyjnej, zajmowała by się aktualizacją baz plikami powstałymi w wyniku dużych opracowań zlecanych przez Starostę jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, czuwała by nad działaniem oprogramowań geodezyjnych, które służą do prowadzenia baz danych, czuwała by nad nowinkami, które wprowadzane do systemu usprawniają pracę i umożliwiają udostępnianie posiadanych przez wydział informacji. W celu realizacji tego pomysłu należałoby dokonać kilku przesunięć pracowniczych, a krokiem następnym byłoby ewentualnie uzupełnienie kadry pracowniczej. Następnym punktem optymalizującym prace wydziału jest internetowe łącze szerokopasmowe. Wydział Komunikacji: W dwóch ostatnich miesiącach roku 2010 dokonano zmiany organizacji obsługi interesantów poprzez wyprowadzenie biura praw jazdy na I piętro. Ułatwiło to obsługę interesanta poprzez bezpośrednie komunikowanie się interesanta z pracownikiem, gdzie niejednokrotnie przekazywane są mu dane wrażliwe. Natomiast w biurze rejestracji pojazdów wydzielono dwa stanowiska, które zajmują się wydawaniem gotowych dokumentów. W związku z tym osoby chcące odebrać dowód rejestracyjny nie muszą oczekiwać w tej samej kolejce co osoby dokonujące rejestracji, a tym samym okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy ulega skróceniu. W bieżącym roku będzie brak możliwości korzystania z pomocy stażysty w Wydziale Komunikacji. Pomoc stażysty jest przydatna dla sprawnego funkcjonowania wydziału. Ewentualnym rozwiązaniem problemu byłoby przedłużenie zatrudnienia pracownika zatrudnionego na zastępstwo w ramach prac interwencyjnych. Nie spowodowałoby to wzrostu kosztów wynagrodzenia, a utrzymałoby je na dotychczasowym poziomie. Wydział Rozwoju: Przyspieszenie obiegu dokumentów z uwagi na potrzebę terminowego załatwiania spraw. Zmiana przepisów i wytycznych na podstawie, których realizowane są działania wydziału wymaga ciągłego dokształcania pracowników wydziału. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Starosta Kościerski w sierpniu 2010 utworzył zarządzeniem Nr 35/2010 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pomimo 10 wspomnianego zarządzenia, który mówi o pełnej obsadzie etatowej, w WBiZK jej nie zwiększono /w porównaniu do tych samych obowiązków wykonywanych przez WBiZK, w innych starostwa zatrudnionych jest od 3 do 5 osób/. Na chwilę obecną wypełnianiem ustaw oraz rozporządzeń z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, części zadań z zakresu ppoż. wykonuje jedna osoba. I pomimo wolnego wakatu w wydziale, nie zatrudniono dodatkowej osoby. Po godzinach pracy, pełniony jest dyżur pod telefonem przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Niestety, po krótkim czasie okazało się, że jest potrzeba nie tylko pełnienia dyżuru, ale również świadczenia pracy poza godzinami pracy, np. w dni wolne, święta, na urlopie wypoczynkowym i porze nocnej /ostatnim przykładem jest dzień r. czyli drugie święto, lub r. kiedy wstawiono się do pracy w związku z sytuacją kryzysową/. Wykonywanie wszystkich zadań wydziału z zakresu ZK przez jedną osobę jest niemożliwe. - Zatrudnienie osoby na wakat, który istnieje w wydziale. S t r o n a 130

131 - Pomieszczenia pracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego znajdujące się przy ul. Traugutta 6, które do maja 2010 r. były pomieszczeniami socjalnymi KP PSP, nie spełniają podstawowych warunków BHP dla pomieszczeń biurowych, tj. brak okien, brak wentylacji, ulatniający się nieprzyjemny zapach, niedziałające ogrzewanie /po przyjściu do pracy jest ok C. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego: zmiana lokalizacji biura, szkolenia Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów: Z uwagi na duże koszty ewentualnego wyposażenia biura Rzecznika, odstępuje się od uzasadnienia propozycji optymalizacji funkcjonowania jednostki. S t r o n a 131

132 2. Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres Powiatowe Centrum Oświaty, Kościerzyna, ul. Sikorskiego 1C 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki Barbara Piepióra 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty - garaż trójstanowiskowy pow. zabudowy 136,3m 2, pow. użytkowa 122,7m 2, kubatura 582m 3 murowany (1 stanowisko użytkuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie dla autobusu, 2 stanowiska użytkuje Powiatowy Szkół nr 1 w Kościerzynie na dwa samochody), - motelowiec w PCM Garczyn jest w zrządzaniu Powiatowego Centrum Oświaty, (na stanie środków trwałych w PCM Garczyn), - hala sportowa Sokolnia pow.zabud.1970,4m 2, pow.uzytk.1989,76 m 2, kubatura 16726,3 m 3 obiekt jest w zarządzaniu Powiatowego Centrum Oświaty (na stanie środków trwałych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie), 2.2. pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne: - serwer + monitor 1 szt. x ,00zł, - serwer video VTV C16/100 1 szt. x 9.076,80zł, - serwer Ethernus 2SOHO + dysk 500GB, zasilacz UPS 1 szt. x 9.760,00zł. - komputer Laptop Amilo Pro 2 x 4.270,00 zł, - Kopiarka Nasthuatec DSM 615 J , pokrywa, developer. 1 x 4.280,98zł. - drukarka HPLJ szt. X 3.500,00zł., - rusztowanie Protec 0,7x2,0/ wys. Rob. 8,30m nr szt. x 5.927,00zł. - projektor ACER PD 322 DLP x GA 1600 lum 1 szt. x 5.490,00zł., - taski Swing 450 E V x ,01zł., - taski egrodisc omni- maszyna jednotarczowa wysokoobrotowa, V x 8.761,34zł., - odśnieżarka SNOW Blizzar D ST szt. x 4.925,00zł. - zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania 1 szt. x 6.263,75zł. - taski ergodisc omni maszyna jednotarczowa, wysokoobrotowa, V x 6.200,00zł środki trwałe w budowie nie ma ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Aktywa trwałe znajdujące się w naszym użytkowaniu znajdują się w stanie dobrym, nie przewidujemy w najbliższym czasie wymiany powyższych urządzeń. 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby 15,75 etatów tj. 17 osób 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby S t r o n a 132

133 3 osoby 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby 0 osób 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto dyrektor 6900, ,15 główny księgowy 5340, ,18 kierownik gospodarczy 2850, ,93 starszy specjalista 2608, ,29 specjalista 2585, , , ,38 starszy referent 1890, , , ,42 referent 1750, ,16 konserwator 2240, ,94 robotnik gospodarczy 1814, , , ,51 prowadzenie spraw bhp 500,00 422,00 sprzątanie pomieszczeń 500,00 373,77 biurowych obsługa sieci komputerowej 800,00 675, zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie robotnik gospodarczy HS Sokolnia BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzeni a i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 0,00 BASEN ,01 0,00 BASEN ,01 0, wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: S t r o n a 133

134 4.3. porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki Wzrost (rok bieżący do roku poprzedniego) Spadek (rok bieżący do roku poprzedniego) , ,49 4,7% ,41 3,9% ,20 12,2% ,09 4,5% Projekt na ,00 12,7% 4.4. własny wniosek budżetowy na rok Powiatowe Centrum Oświaty Ogółem Wynagrodzenia osobowe podstawowe nagrody dyrektora dodat. wynagrodz. roczne Pochodne od wynagrodz składka ZUS 15,10 % składka FP 2,45% ZFŚS Pozostałe wydatki rzeczowe nag. i wyd. osobowe nie zal umowy zlecenia i o dzieło zakup materiałów i wyposażenia zakup leków zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług internetowych zakup usł. telef. kom zakup usług telek. tel. stacjon podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki szkolenia pracowników POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2006 Kwota Razem , źródło pozyskania (nazwa programu ,45 EFS Program stypendialny dla studentów Równe szanse równy start ,37 EFS- Program stypendialny dla uczniów Wszyscy równi ,68 Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z rodzin byłych pracowników PGR ,90 EFS Program stypendialny dla studentów Równe szanse równy start w tym: cel przeznaczenia Stypendia dla studentów Powiatu Kościerskiego Stypendia dla uczniów Powiatu Kościerskiego Stypendia dla uczniów Powiatu Kościerskiego Stypendia dla studentów Powiatu Kościerskiego S t r o n a 134

135 Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2008 Kwota źródło pozyskania (nazwa programu ,42 EFS- Program stypendialny dla uczniów Wszyscy równi ,66 Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z rodzin byłych pracowników PGR Razem , ,00 Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z rodzin byłych pracowników PGR Razem 8.800, ,00 EFS- Program stypendialny dla uczniów ,60 EFS Projekt Z ZAWODÓWKĄ bliżej do wiedzy i pracy Razem , ,39 EFRR Projekt Poprawa jakości i oferty edukacyjnej w Powiatowych Zespołach Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościerzynie poprzez zakup 2010 wyposażenia laboratorium oraz sal do praktycznej nauki zawodu ,28 EFS Projekt Z ZAWODÓWKĄ bliżej do wiedzy i pracy Razem ,67 w tym: cel przeznaczenia Stypendia dla uczniów Powiatu Kościerskiego Stypendia dla uczniów Powiatu Kościerskiego Stypendia dla uczniów Powiatu Kościerskiego Stypendia dla uczniów Powiatu Kościerskiego Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów - PZS nr 1, 2, 3, Lubań, Stare Polaszki Wyposażenie sal lekcyjnych w Powiatowy Zespół Szkół nr 1 pracownia gastronomiczna, w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 pracownia mechatroniczna i w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 laboratorium ochrony środowiska Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów - PZS nr 1, 2, 3, Lubań, Stare Polaszki 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone: 2007 rok: - budowa garażu trójstanowiskowego całkowity koszt ,69 zł środki własne. - roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania Termomodernizacji Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie ,00 zł - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy PZS Nr 1 w Kościerzynie koszt ,58 zł 2008 rok: - wykonanie audytu energetycznego budynków Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 i Powiatowego Zespołu Szkół w Lubaniu ,00 zł - budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych, w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko- Orlik 2012" w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie ,26 zł - budowa segmentu A mini hotelowca w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie ,72 zł - budowa kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie ,20 zł - budowa budynku zaplecza w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" w PCM w Garczynie ,69 zł S t r o n a 135

136 - wykonanie audytu energetycznego budynków Warsztatów przy PZS Nr 3 w Kościerzynie ,00 zł - dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich ,00 zł - zakup sprzętu sportowego na wyposażenie Hali Sportowej "Sokolnia" ,19 zł - roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji pn. Budowa kompleksu "Moje boisko-orlik 2012" w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie ,00 zł 2009 rok: - budowa segmentu A mini hotelowca w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynieroboty dodatkowe ,00 zł - budowa budynku zaplecza w ramach budowy kompleksu "Moje boisko-orlik 2012" w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie-roboty dodatkowe ,00 zł - zakup mebli na wyposażenie Motelowca w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie ,16 zł 2010 rok: - Budowa Centrum Informacji Turystycznej-Bramy Kaszubskiego Pierścienia ,01 zł - remont dachu budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie ,99 zł - przebudowa przystani wodnej z zapleczem w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie ,00 zł - zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie ,78 zł - budowa studni w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie ,56 zł - dodatkowe prace budowlane przy realizacji inwestycji pn "Przebudowa przystani wodnej z zapleczem w PCM Garczyn" ,10 zł - dostawa i montaż dwóch schodołazów oraz podnośnika, wspomagających transport osób niepełnosprawnych ,00 zł - zakup wyposażenia pracowni ochrony środowiska EKO w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie ,08 zł - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie ,57 zł - dodatkowe prace budowlane przy "Przebudowie przystani wodnej z zapleczem w Powiatowym Centrum Młodzieży Garczyn" ,21 zł - zakup regałów metalowych, ławek na obuwie stołu roboczego i stanowiska warsztatowego na wyposażenie przystani wodnej w PCM Garczyn ,75 zł - zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Kościerzynie ,40 zł - zakup wyposażenia w sprzęt komputerowy Centrum Informacji Turystycznej w Powiatowym Centrum Młodzieży Garczyn ,87 zł - zakup mebli na wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Powiatowym Centrum Młodzieży Garczyn ,00 zł - dostawa wraz z montażem placu zabaw i placu przystankowego przy AQUA CENTRUM w Kościerzynie przy ul. Hallera 2 oraz miejsca przystankowego w lesie ,26 zł - budowa sieci wodociągowej w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie ,30 zł w trakcie realizacji budowa mini boiska lekkoatletycznego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie, całkowity koszt wraz z robotami dodatkowymi ,64 zł, środki własne Powiatu fazie przygotowań nie ma. S t r o n a 136

137 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji budowa ogrodzenia wraz z dwiema bramami w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Kościerzynie ,00 zł wysokość zaangażowanych już środków budżetowych nie ma wysokość nakładów poniesionych dotychczas nie ma źródła finansowania środki własne Powiatu. 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące - nie dotyczy co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości nie dotyczy 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony - wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zatrudnionych pracowników, - centralizacja księgowości wszystkich szkół i placówek oświatowych, - łatwiejsza analiza wydatkowanych środków na rzecz oświaty powiatowej, - łatwiejsza kontrola szkół i placówek oświatowych, - łatwiejszy dostęp do zbiorczych informacji finansowych, - dobra komunikacja z jednostkami oświatowymi tzw. słabe punkty - duże obłożenie pracą na jednego pracownika w dziale księgowości 8.2. wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy Uzupełnienie o 1 etat pracownika księgowości, pozwoliłby na odciążenie głównej księgowej w realizowanych obowiązkach. Zatrudnienie informatyka na ½ etatu a nie na umowie zlecenia można by wykorzystać do wprowadzenia programu scalającego arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych. Obecnie szkoły pracują na programie firmy VULCAN wprowadzając dodatkowy program pod nazwą SIGMA też tej firmy pozwoliłby na scalenie pojedynczych arkuszy i utworzenie jednego zbiorczego arkusza co pozwoliłoby na jeszcze lepszą analizę arkuszy organizacyjnych i łatwiejsze zarządzania kadrą pedagogiczną wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem W celu zaoszczędzenia wydatkowania środków Starostwa Powiatowego na przesyłki pocztowe kierowane do jednostek oświatowych proponujemy przekazywać korespondencję i dokumenty do Powiatowego Centrum Oświaty, które ma stały kontakt ze wszystkimi placówkami. S t r o n a 137

138 3. Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres - Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, Kościerzyna 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki Marek Wołoszyk 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki - osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty W PCM Garczyn znajdują się następujące obiekty: - budynek administracyjny z przeznaczeniem na cele biurowe, część magazynowa do przechowywania pościeli, urządzeń sportowych oraz garaż dla samochodu służbowego. - kampinosy, pawilony typu Mikołów,pawilony murowane, - mini hotelowiec przystosowany dla osób niepełnosprawnych na 20 miejsc, - świetlica do spotkań młodzieży podczas pobytu na terenie, - hydrofornia - studnie głębinowe szt. 3, - boisko asfaltowe z zestawem do koszyków i piłki ręcznej, - schody i pomosty kąpieliska, - stanica wodna przystosowana dla osób niepełnosprawnych spotkania dzieci i młodzieży wypożyczającej sprzęt wodny jak i również szkolenia wodne. - stołówka - żywienie grup przebywających na terenie, - kompleks boisk Orlik 2021wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, - zaplecze Orlika- przebieralnia dla chłopców i dziewcząt oraz WC i prysznice dla osób korzystających z boiska, - Centrum Informacji Turystycznej- sala konferencyjna, sala wystawowa, szatnia, spotkania,konferencje, narady. - sanitariaty na placu przeznaczone dla dzieci i młodzieży przebywających na placu ognisk, lub torze przeszkód. - pomosty i schody na przystań żeglarska przystosowane dla osób niepełnosprawnych, - wiata z piecem chlebowym samodzielne wypiekanie chleba, - Grunty o powierzchni ha pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne Pozostałe środki trwałe to: piece olejowe w kotłowni stołówki i budynku administracyjnego, hydrofory do wody 2 szt. kocioł warzelny, transformator, zmywarka, agregaty głębinowe. Środki transportowe to: VW Transporter, Ciągnik C-330, Żuk A06, Urządzenia specjalistyczne: schodołaz VIMEC T09-2 szt. Projektor multimedialny, Telewizor SAMSUNG S t r o n a 138

139 Ekspres do kawy, Podnośnik szynowy z ramieniem aluminiowym środki trwałe w budowie BRAK 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności: Ogólny stan aktywów trwałych jest dobry. Niemniej do najpilniejszych potrzeb w zakresie poprawy funkcjonalności obiektu zaliczyć należy: - remont pomostów na kąpielisku, a w perspektywie generalna modernizacja kąpieliska, - sukcesywna wymiana wyposażenia pokoi w pawilonach typu Mikołów (szafy, stoliki, krzesła, łóżka, pościel) ze względu na wiek i stan zużycia, - uzupełnienie brakującego i wymiana zniszczonego ogrodzenia wokół terenu szkolnego schroniska młodzieżowego PCM, - modernizacja strzelnicy sportowej (naprawa wałów ziemnych i kulochwytów) ze względu bezpieczeństwa, - wymiana starych pordzewiałych i zażelazionych zbiorników w hydroforni mających ponad 40 lat, 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby Zatrudnienie na czas nieokreślony : do r 7 osób = 6,75 etatu, na czas określony 3 osoby= 2,75 etatu, od na czas nieokreślony 8 osób =7,75 etatu, na czas określony 2 osoby = 1,75 etatu 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby Umowa zlecenie 1 osoba 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby Pracownicy interwencyjni- 4 osoby 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto V-ce Dyrektor ds. adm. 3887, ,38 Główny specjalista 4190, ,15 Specjalista 2028, , , ,55 Kierownik wypożyczalni sprzętu wodnego 1658, ,06 Rzemieślnik specjalista 2529, ,49 Starszy rzemieślnik 1818, ,92 Robotnik gospodarczy 1386, , , ,18 Inspektor BHP 300,00 253, zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie stażystów Zwolnienie konser. bloku żywienia Zatrudnienie kierownika wypożyczalni sprzętu wodnego interwencyjnych +1 Zatrudnienie specjalisty ds. obsługi ruchu turystycznego interwencyjnych S t r o n a 139

140 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki w tym dotacje wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , ,13 700, , , , , , , , , , , , , , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Wysokość wydatku W latach poprzednich: w 2010 roku paliwo , , , ,84 przewóz , , , ,83 Umowy zlecenie - ogółem , , , ,00 Umowy zlecenie orle nauki i orlik 4.250,00 orlik 6.850,00 orlik ,00 Orle nauki 121,362,00 Orle nauki Umowy zlecenie PCM , , , ,00 Garczyn Pranie pościeli , , , , porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat Budżet placówki w latach Rok Plan wydatków na początku roku Wykonanie planu (po zmianach) W tym wydatki inwestycyjne Różnica (c d ) , ,12 700, , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Zestawienie niektórych wydatków budżetowych (istotnych dla płynnego funkcjonowania placówki) paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4230 Zakup leków i materiałów opatrunkowych 4260 Zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu 4280 Zakup usług medycznych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do Wykonanie za rok 2010 Wnioskowany plan wydatków 2011 Projekt budżetu , , , , , ,00 879, ,00 440, , , , , , , , , ,00 787, ,00 450,00 S t r o n a 140

141 paragraf sieci internetowej 4360 Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4700 szkolenia pracowników 4740 Zakup materiałów papierniczych 4750 Zakup sprzętu komputerowego Wykonanie za rok 2010 Wnioskowany plan wydatków 2011 Projekt budżetu , , , , , , , , ,00 195, ,00 250,00 600, ,00 0, , ,00 0,00 RAZEM , , , własny wniosek budżetowy na rok 2011 Plan wydatków 4170 wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia ,00 - zakup pościeli 200 kpl ,00 - zakup kołder 120szt ,00 - zakup kocy 120 szt ,00 - zakup poduszek 120 szt ,00 - zakup krzeseł 60 szt ,00 - zakup stolików 10 szt ,00 - zakup tapczanów 60 szt ,00 - zakup szaf 10szt ,00 - zakup kuchenek 5 szt ,00 - zakup szafek 60 szt ,00 - zakup piecyków elektr. 5 szt ,00 - zakup telewizorów 7 szt ,00 - zakup lodówek 6 szt ,00 - zakup kwiatów 2.000,00 - zakup amunicji 3.000,00 - zakup paliwa ,00 - zakup znaczków 5.000,00 - zakup drobnego sprzętu biurowego 5.000,00 - zakup nagród ,00 - zakup materiałów remont ,00 - zakup środków czystości ,00 - zakup oleju opałowego ,00 - zakup sprzętu sportowego 5.000,00 - zakup rowerów 5 szt ,00 - zakup broni (kbks) 4 szt ,00 - zakup opon 3.000,00 - zakup materiałów do izby pamięci 4.000,00 - zakup pozost. mater. drob. wyposaż ,00 - zakup projektora multimedialnego 2.000,00 - zakup komputera, drukarki, programów 5.000,00 - zakup czajników 10 szt ,00 S t r o n a 141

142 - zakup wyposażenia CIT 4.500,00 - zakup instalacji alarmowej na CIT 5.000, zakup środków żywności nie przewiduje się 4230 zakup leków i materiałów opatrunkowych 3.000, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu , zakup usług medycznych 6.000, zakup usług pozostałych , zakup usług dostępu do sieci internetowej 5.000, opłaty z tytułu usług telekom, telefonii komórkowej 3.000, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej , delegacje służbowe 1.000, różne opłaty i składki , szkolenia pracowników 1.000, zakup mat. papierniczych 5.000, zakup sprzętu komputerowego 5.000,00 2. Plan dochodów Dochody PCM Garczyn pochodzą z wynajmu obiektu, noclegów, sprzętu oraz dzierżawy najmu pomieszczeń ,00 3. Informacje dodatkowe: Nie planuje się godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych w PCM Garczyn. W PCM Garczyn nie złożono wniosków o przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Nie planuje się wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. 4. Wykaz nauczycieli emerytów PCM Garczyn: 7 osób fizycznych 5.Opis planowanych wydatków W zakresie inwestycji należy zagospodarować piętro w segmencie A mini-hotelowca oraz przystąpić do budowy segmentu B, zgodnie z założeniami utworzenia kompleksu hotelowoinformacyjnego z wykorzystaniem założeń projektu Bramy Kaszubskiego Pierścienia. Niezbędny jest także gruntowy remont i modernizacja kąpieliska (pomosty, wiata ratowników.) Należy sukcesywnie remontować domki drewniane typu Kampinos wraz z doposażeniem ich w kabiny prysznicowe i toalety, co podniosłoby standard socjalny tych obiektów. Potrzebna jest termomodernizacja budynku administracyjnego (ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą starych okien). Ważne jest dalsze dostosowywanie schroniska dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. W tym celu należy utwardzić drogi wewnętrzne oraz wykonać prace umożliwiające takim osobom dostęp do biura (podjazd) oraz domków pełniących rolę obiektów opieki medycznej. Zgodnie z zaleceniami San-Epid. W pawilonach typu Mikołów konieczne są stałe remonty (wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń, naprawy armatury łazienkowej) oraz wymiana podstawowego wyposażenia (łóżka, szafy, stoliki, krzesła oraz poduszki, kołdry, koce i pościel). Domki pełniące rolę wczasową dla klientów indywidualnych wymagają doposażenia w sprzęt AGD (lodówki, kuchenki, czajniki, RTV)oraz kuchenny (naczynia, sztućce, garnki) Konieczna jest modernizacja linii telefonicznych wraz z wymianą aparatów również pod kątem dostępu do Internetu na terenie całego obiektu. Teren schroniska należy całkowicie ogrodzić (brakujące ok. 250 m ogrodzenia od strony torów kolejowych). Znajdująca się na terenie PCM strzelnica sportowa wymaga modernizacji ze względów bezpieczeństwa( renowacja wałów, kulochwytu oraz dodatkowe ogrodzenie). W znacznym stopniu wyeksploatowane są pojazdy pełniące rolę gospodarczą i dostawczą (ciągnik oraz Żuk). S t r o n a 142

143 W działalności PCM Garczyn dużą wagę przywiązujemy do tradycji i historii, kształtującej postawy patriotyczne i obywatelskie, dlatego ważna jest ciągła dbałość o izbę pamięci Garczyna (doposażenie w środki audiowizualne), jak również planowana rekonstrukcja tzw. chatek Piłsudskiego, które mogłyby pełnić rolę edukacyjną. Właściwa działalność Centrum Informacji Turystycznej wymaga podłączenia obiektu do linii telefonicznej oraz dostępu do Internetu wraz z zakupem oprogramowania i niezbędnego sprzętu. Należy rozbudować system alarmowy, który powinien objąć nowo wybudowane obiekty (CIT, stanica wodna) oraz rozważyć instalację monitoringu (mini-hotelowiec, Orlik,). Pilną potrzebą jest również wymiana i zakup nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniami i drukarkami dla administracji PCM Garczyn. Większość prac remontowych mogą wykonać pracownicy PCM Garczyn z pomocą pracowników interwencyjnych pod warunkiem zakupu odpowiednich narzędzi i materiałów. 6. Zatrudnienie PCM Garczyn zamierza wystąpić z wnioskiem o utworzenie trzech nowych stanowisk pracy: -wicedyrektora ds. pedagogicznych (PCM to zespół złożony z trzech placówek oświatowych, zatrudniający obecnie 32 nauczycieli, pracujących w sekcjach na terenie całego powiatu) -bosman (pracownik gospodarczy, pełniący rolę gospodarza i konserwatora w stanicy wodnej). - robotnik gospodarczy sprzątaczka ( powierzchnia użytkowa wszystkich budynków do sprzątania wynosi ponad m2). 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2006 Kwota źródło pozyskania (nazwa programu ,00 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Orle nauki w Garczynie w tym: cel przeznaczenia Wyrównywanie szans edukacyjnych Razem , ,00 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Orle nauki w Garczynie ,00 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wzorowy ratownik ,00 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Grupowa edukacja teatralna i twórcza Get it Razem , ,00 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Orle nauki w Garczynie ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 2008 Oczyszczalnia ścieków ,00 Pomorski Urząd Wojewódzki Urząd Marszałkowski ,00 Orlik 2012 Razem , ,00 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2009 Minihotelowiec Wyrównywanie szans edukacyjnych Poprawa bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole Poprawa bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wyrównywanie szans edukacyjnych Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Kompleks boisk Orlik 2012 z zapleczem socjalno-sportowym Mieszkalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych S t r o n a 143

144 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu w tym: cel przeznaczenia Razem , ,16 EFRR,Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.2. Centrum Informacji Turystycznej ,75 EFRR,Oś Priorytetowa 8,Działanie Stanica wodna Narady, spotkania dla dzieci i młodzieży Narady, spotkania,wc, prysznice dla dzieci i młodzieży Razem ,91 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone 2007 rok - remont drogi dojazdowej koszt własny , rok -oczyszczalnia ścieków całkowity koszt ,00 z tego dotacja z WFOŚ ,00, pożyczka z WFOŚ ,00, koszty własne ,00 - zaplecze boiska Orlik całkowity koszt ,75 dotacje z PUW ,00,oraz z UM , rok Minihotel- całkowity koszt ,95,dotacja z PFRON ,00, koszty własne , rok Stanica wodna całkowity koszt ,19,dotacja z EFRR ,75, koszty własne ,44 Centrum Informacji Turystycznej całkowity koszt ,60,dotacja z EFRR ,16, koszty własne ,44 Studnia całkowity koszt własny ,56 Sieć wodociągowa o dł. 409 m koszt własny , w trakcie realizacji - BRAK fazie przygotowań - BRAK 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji - BRAK wysokość zaangażowanych już środków budżetowych - BRAK wysokość nakładów poniesionych dotychczas - BRAK źródła finansowania - BRAK S t r o n a 144

145 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony Rys historyczny Wczoraj wróciłam z Garczyna. Przecudne to miejsce zauroczyć potrafi chyba każdego. Wody, jeziora w swej kryształowej tafli pozwalają się bez końca przeglądać niebotycznym sosnom. Wszystko sprawia wrażenie obrazów z baśni, jakich słuchałam przed laty o borach i puszczach. Patrzeć tylko jak na drugim brzegu pojawi się zastęp wojów Chrobrego, albo mickiewiczowska świtezianka zaśpiewa na przecudnej wysepce garczyńskiego jeziora Fragment listu Zofii Rawieckiej uczestniczki Międzynarodowego Zlotu skautów Wodnych jaki odbył się w Garczynie w 1932 roku jest doskonałą ilustracją miejsca, w którym znajduje się Powiatowe Centrum Młodzieży. Różne były koleje losu i historia Garczyna. Począwszy od lat międzywojennych organizowane tu były obozy Przysposobienia Wojskowego Kobiet i one to właśnie utrwaliły patriotyczno obronny charakter tego miejsca. Garczyn był kuźnią najbardziej prawych postaw obywatelskich tak w czasach wojny jak i w okresie powojennym. Każdy, kto choć raz był w tym miejscu na zawsze pozostaje mu wiernym. Tysiące młodych ludzi, uczestników obozów sportowych, obronnych, pożarniczych, żeglarskich, motorowodnych, sanitarnych i innych wspominają swój pobyt w Garczynie wielkim sentymentem jako szkołę patriotyzmu, sprawności fizycznej i przyjaźni. W 1928 roku z inicjatywy płk Marii Wittek na terenie Garczyna został zorganizowany pierwszy obóz PWK. Odtąd nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej odbywały się tu szkolenia wojskowe dziewcząt z całej Polski. Wykarczowano kolka hektarów lasu i zbudowano drewniane domki mieszkalne. Władze oświatowe II Rzeczypospolitej przywiązały ogromną wagę do wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży i historia obozów PWK jest tego dobitnym przykładem. Wojna przerwała tę rodzącą się tradycję Garczyna. W czasie okupacji postawa dziewcząt, które przeszły przez Garczyńskie obozy, pokazała jak skuteczne było wychowanie w ramach PWK. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w ruchu oporu, wiele w walce straciło życie, a te które przeżyły, najczęściej stanowią żywy przykład poświęcenia dla Ojczyzny. W czasie wojny Garczyn wykorzystywali Niemcy dla własnych celów wojennych, w tym na czasowe przetrzymywanie w nim Kaszubów przesiedlanych później do obozów koncentracyjnych lub do Generalnej Guberni. Z kolei władze PRL początkowo przeznaczały teren Ośrodka w Garczynie na szkolenie junaków w organizacji Służba Polsce. W 1953 roku teren Ośrodka został przekazany władzom oświatowym i odtąd nieprzerwanie stanowi bazę szkoleń sportowo obronnych. Równocześnie stał się placówką koedukacyjną. Organem założycielskim dla Ośrodka do roku było Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Od 1 stycznia 1999 roku stał się jedną z placówek Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, którą w roku 2004 przemianowano na zespół placówek oświatowo wychowawczych pod nazwą Powiatowe Centrum Młodzieży. Symbolem bogatej tradycji PCM jest imię Patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oznaką zewnętrzną tożsamości Garczyńskiej placówki jest charakterystyczne logo nawiązując do jego wojskowej i patriotycznej tradycji. S t r o n a 145

146 Bogatą dokumentację tradycji Garczyna zgromadzono w Izbie Historii. Zawiera ona bogaty materiał fotograficzny, rękopiśmienny, czasopiśmienny, kronikarski i inny. Na temat historii placówki w Garczynie napisano też dwie prace magisterskie. Liczący ponad 80 lat Ośrodek w dalszym ciągu zachwyca swym klimatem. Organizowane są tu kolejne edycje spotkań osób, które znają to miejsce, a także przyjeżdżają wciąż nowi Garczyniacy. Cele edukacji patriotycznej i obywatelskiej przeplatają się z elementami wychowania w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, ekologii czy wreszcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nabywania szeregu umiejętności jak chociażby zasad udzielania pierwszej pomocy, żeglowania, pływania itp. Dzisiejszy Garczyn to przeze wszystkim duże perspektywy dla nowych pomysłów oraz inicjatyw. Dalekosiężne plany zakładają wybudowanie kompleksu rekreacyjno sportowego składającego się z hali sportowej oraz zaplecza hotelowego dającego możliwość organizowania obozów sportowych głównie w oparciu o przystań wodną dobrze wyposażoną w sprzęt pływający. A wszystko to przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla Garczyna przyszłością także jest szeroko pojęta rekreacja, gdyż nigdzie tak jak tu nie spotka się tylu grzybów w lesie, ryb w jeziorze i tak ciekawych przyrodniczo szlaków pieszych i tras rowerowych. Na dodatek wyjątkowy klimat tego miejsca powoduje, że ludzie tu przebywający okazują sobie wiele dowodów sympatii i serdeczności. Mocne strony PCM Garczyn: 1) Edukacja patriotyczna i obywatelska dzieci i młodzieży. 2) Rozwinięty system szkoleniowy w zakresie przysposobienia obronnego (obrona cywilna) oraz szkolenia wodnego (żeglarstwo, kajakarstwo, pływanie, ratownictwo przedmedycznej). 3) Duże możliwości w zakresie organizacji imprez okolicznościowych i zawodów sportowych o charakterze masowym. 4) Atrakcyjne położenie geograficzne w Sercu Kaszub z naturalnymi walorami krajobrazowo-turystycznymi. 5) Wieloletnia tradycja i historia (ogromna rzesza Garczyniaków, izba pamięci Garczyna, ceremoniał obozowy itp.). 6) Zasięg działania obejmujący teren powiatu, ale również województwa i kraju. 7) Zasoby kadrowe (doświadczona, wykształcona i zaangażowana kadra pedagogicznowychowawcza). 8) Zakres działań statutowych obejmujący realizację celów edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportoworekreacyjnych, kulturalno-oświatowych i turystyczno-krajoznawczych. 9) Organizowanie obozów specjalistycznych o charakterze szkoleniowo-wypoczynkowym. 10) Zapewnienie dzieciom i młodzieży tanich miejsc noclegowych dla realizacji działań oświatowo-wychowawczych. 11) Oferta programowo PCM w zakresie tworzenia warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. 12) Współpraca ze szkołami, instytucjami, organami władzy samorządowo-administracyjnej, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym (marynarka Wojenna RP, straż pożarna, policja, samorządy gmin, kluby sportowe, stowarzyszenia i in.). 13) Nowoczesne obiekty na terenie szkolnego schroniska młodzieżowego PCM Garczyn (kompleks boisk Orlik 2012, mini-hotelowiec, Centrum Informacji Turystycznej Brama Kaszubskiego Pierścienia, przebudowa przystań wodna). 14) Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój działalności i bazy PCM Garczyn tzw. słabe punkty Słabe punkty PCM Garczyn S t r o n a 146

147 1) Niewystarczający nadzór pedagogiczny. 2) Standard wyposażenia i stan socjalny pawilonów typu Mikołów (protokoły San-Epid). 3) Brak atrakcyjnej oferty pobytu w szkolnym schronisku młodzieżowym PCM w okresie jesienno-zimowym. 4) Zły stan drogi dojazdowej do placówki. 5) Brak zaplecza sanitarnego (prysznic, WC) w domkach drewnianych typu Kampinos. 6) Zły stan techniczny kąpieliska i strzelnicy sportowej (bezpieczeństwo!). 7) Brak ciągłego dozoru obiektów PCM (monitoring, system alarmowy, dozorowanie, recepcja). 8) Media wewnętrzne w szkolnym schronisku młodzieżowym PCM (łącza internetowe, centrala telefoniczna, monitoring wizyjny) wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy Osiągnięte efekty oraz zadania do dalszej realizacji: 1) Dokonano kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków i podłączono do sieci kanalizacyjnej domki drewniane typu Kampinos. Dla podniesienia standardu pobytu w domkach konieczny jest kolejny etap, czyli wyposażenie ich w prysznice i WC. 2) Wzmocniono gruntową drogę dojazdową od drogi wojewódzkiej do Garczyna oraz położono asfalt na odcinku ok. 200m w rejonie przejazdu kolejowego. Ewentualny kolejny odcinek asfaltu poprawiłby zdecydowanie przejezdność drogi, szczególnie w okresie wiosny i jesieni. 3) Powstały kompleks boisk Orlik 2012 wraz z zapleczem socjalnym zdecydowanie uatrakcyjnił ofertę PCM Garczyn, adresowaną do klubów sportowych. Naturalnym uzupełnieniem infrastruktury sportowej Garczyna byłaby hala sportowa, gwarantująca warunki do treningu w okresie całorocznym. 4) Wybudowanie segmentu A mini-hotelowca w Garczynie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych podniosło atrakcyjność schroniska. Pokoje są w pełni wyposażone pod względem standardów hotelowych. Niestety mini-hotelowiec obejmuje jedynie 20 miejsc noclegowych. Nie jest zagospodarowane poddasze, które w pełni nadaje się do zaadoptowania na dodatkowe pokoje lub salę konferencyjną. Ważnym zadaniem inwestycyjnym byłaby też kontynuacja budowy nowoczesnych obiektów noclegowych, jak chociażby planowany segment B. 5) Dokonano kompleksowej przebudowy przystani wodnej, stwarzając właściwe warunki do prowadzenia edukacji w zakresie żeglarstwa i kajakarstwa dla dzieci i młodzieży. Przejście pieszo-rowerowe połączyło Garczyn bezpośrednio z basenem w Kościerzynie. Dla pełnej realizacji zadań w zakresie wychowania wodnego niezbędna jest modernizacja i przebudowa kąpieliska nad jeziorem Garczyn, co w sezonie wiosenno-letnim pozwoliłoby na rozwój nauki pływania i ratownictwa wodnego. 6) Powstał budynek Centrum Informacji Turystycznej, pełniący funkcję promowania Powiatu Kościerskiego Serca Kaszub. Dla jego właściwej działalności niezbędne jest przyłączenie obiektu do sieci telekomunikacyjnej (łącza tele-internetowe). 7) Dzięki wybudowaniu nowego ujęcia wody rozwiązano w dużym stopniu problemy Garczyna z wodą (stare studnie nie dostarczały w sezonie wystarczającej ilości wody i była ona mętna oraz zawierała nadmiar żelaza). Koniecznym jest w chwili obecnej wymiana zbiorników w istniejącej hydroforni (stare są już pordzewiałe i zanieczyszczone). Inne zadania ważne dla działalności PCM Garczyn: 7) Budynek administracyjno-gospodarczy wymaga termomodernizacji, połączonej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawą opierzenia i orynnowania. W perspektywie należałoby rozważyć dostosowanie dojścia do biura dla osób niepełnosprawnych oraz dobudowa użytkowego piętra na istniejącym obiekcie. 8) Konieczne w najbliższym czasie jest także pełne ogrodzenie całości obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem strzelnicy sportowej. S t r o n a 147

148 9) Budowa sieci internetowej na terenie PCM Garczyn (przystań wodna, mini-hotelowiec, Centrum Informacji Turystycznej, biuro, Orlik 2012 ). 10) Zabezpieczenie najważniejszych obiektów PCM w formie podłączenia do systemu alarmowania oraz montażu monitoringu w postaci kamer. 11) Edukacja historyczna w formie modernizacji izby pamięci oraz rekonstrukcji tzw. chatek Piłsudskiego. 12) Zadania bieżące: - wymiana mebli w pawilonach typu Mikołów - remonty obiektów mieszkalnych (malowanie, stolarka okienna, orynnowanie, smołowanie dachów itp.) - zakup pościeli i koców - zakup sprzętu AGD (lodówki, kuchenki elektryczne, czajniki, żelazka), RTV (telewizory) oraz naczyń i sztućców na potrzeby turystyki indywidualnej i rodzinnej - zakup nowych komputerów - utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie schroniska z myślą o osobach niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Wiele z prac remontowych wykonują pracownicy gospodarczy PCM Garczyn z pomocą pracowników sezonowych (prace interwencyjne, stażyści) pod warunkiem zakupu odpowiednich narzędzi i materiałów. Zamierzamy również konsekwentnie ubiegać się o środki pozabudżetowe na dofinansowanie zarówno działań edukacyjnych, jak i inwestycyjnych. Potrzeby kadrowe: 4) Powiatowy koordynator sportu dzieci i młodzieży Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PCM Garczyn jest placówką realizującą zadania Statutu PCM w zakresie popularyzacji sportu, rekreacji i turystyki między innymi poprzez organizowanie we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych. Zasady współzawodnictwa sportowego mają na celu: Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego. Dla właściwej realizacji powyższych zadań konieczne jest stałe koordynowanie rozgrywek sportowych na szczeblu powiatu. Rolę koordynatora mógłby pełnić nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w PCM Garczyn w wymiarze ½ etatu pedagogicznego (9 godzin). 5) Rzemieślnik-bosman Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011 zakończona została przebudowa przystani wodnej PCM w Garczynie. Niezbędne jest zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu na stanowisku rzemieślnika osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia (np. kurs bosmański), która pełniła by obowiązki konserwatora obiektu oraz sprzętu wodnego. 6) Wicedyrektor ds. pedagogicznych S t r o n a 148

149 Zgodnie z 9 pkt 5 Statutu PCM Garczyn, wnioskuję ponadto, o ponowne rozpatrzenie przez organ prowadzący możliwości utworzenia w Powiatowym Centrum Młodzieży stanowiska wicedyrektora ds. pedagogicznych. Za tym wnioskiem przemawia zarówno ilość zatrudnionych nauczycieli-instruktorów (obecnie 35) oraz liczba prowadzonych sekcji (44 grupy), jak również zakres prowadzonej działalności oświatowo-wychowawczej (3 placówki) i zasięg obejmujący teren całego powiatu. 7) Robotnik gospodarczy sprzątaczka Wielkość powierzchni użytkowej obiektów PCM wynosi ponad m2, a obecnie zatrudniona jest na umowę o prace na czas nieokreślony 1 osoba w wieku przedemerytalnym wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem S t r o n a 149

150 4. Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W WYGONINIE STARA KISZEWA 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki ANDRZEJ SZALA 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie usytuowany jest na terenie Gminy Stara Kiszewa, Stara Kiszewa 18 na obszarze 11,37 ha, przystosowany do przyjmowania dzieci turnusowo cały rok. Na terenie placówki usytuowane są następujące obiekty: 1. Pawilon dydaktyczno-mieszkalny z dobudowaną salą gimnastyczną -funkcja obiektu: działalność dydaktyczno-wychowawcza, miejsce zakwaterowania dzieci na turnusach wychowawczo- profilaktycznych, Zielonej Szkoły i koloniach letnich. Sala gimnastyczna uzupełnia funkcję dydaktyczną budynku mieszkalnego. Część socjalna obiektu obejmuje kuchnię, stołówkę, magazyn żywności, szatnie dla dziewcząt i chłopców, sanitariaty. 2. Budynek administracyjny -funkcja obiektu: administracyjno-biurowa, gospodarcza 3. Budynek gospodarczy - funkcja obiektu: pomieszczenie gospodarcze, magazyny, warsztat podręczny, garaże, archiwum Integralną częścią Ośrodka są pozostałe budowle uzupełniające funkcję dydaktyczną, rekreacyjną i sportowa placówki: 1. Wielofunkcyjny kort tenisowy ze ścianką do nauki gry w tenisa, mini koszykówkę; 2. Boisko do piłki nożnej; 3. Boisko do piłki siatkowej 4. Świetlica letnia (wiata edukacyjna), zwana Krainą Radości z przeznaczeniem na różnorodne zajęcia z dziećmi; 5. Plac zabaw wyposażony w zjeżdżalnię, kolejkę linową, twierdzę i urządzenia sprawnościowe; 6. Park linowy mały i średni, oddany do użytku w 2010r. Na trasie małej znajduje się 9 przeszkód, na trasie średniej 12. Obiekty techniczne: 1. Oczyszczalnia, w kompleksie: oczyszczalnia, osadnik gnilny, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, hydrofornia, 2. Stacja Trafo TYP PST- 20/630 kva, PST 30/630, 3. Kotłownia pompy ciepła, S t r o n a 150

151 4. Studnia głębinowa Maszyny energetyczne: 1. Zespół prądotwórczy awaryjny (tzw. agregat), typ: ZE 6CT 107-2/20/1 o mocy 100 kva/80kw Maszyny i aparaty ogólnego zastosowania: 1. Kserokopiarka typ: Panasonic FP Zestaw komputerowy PIII 650 HDD 20GB/ECS/64MB DIMM/32MB RIVA TNT/FDD/ MIDI ATX/Hyundai 17 /56 Lucent/CD ROM 52X Urządzenia kuchenne i wyposażenie kuchni 1. Szafy chłodnicze (2), typu LIEBHERR ProfiLine, 2. Szatkownica typ: CL 50, 3. Krajalnica żywności 612p, 4. Zmywarka ZKU 10.30, 5. Szafka 2-komorowa, ze stali nierdzewnej, z drzwiami suwanymi, 6. Szafka przelotowa 2 komorowa, ze stali nierdzewnej, 7. Kuchnia gazowa 4 palnikowa KG-110, 8. Patelnia elektryczna 000.PE-025Y 9. Obieraczka do ziemniaków SKBZ 20, Środki transportu: 1. Samochód osobowy Polonez 2. Samochód Volkswagen T4 3. Samochód osobowy marki Skoda Roomster Inne urządzenia techniczne: 1. Traktor Honda z koszem 2. Przyczepa 2.3. środki trwałe w budowie W przygotowaniu do budowy na etapie projektowania są następujące zadania: 1.budowa budynku dydaktyczno hotelowego wraz z łącznikiem oraz przebudowa części istniejącego pawilonu mieszkalnego, 2. przebudowa wiaty edukacyjnej (świetlicy letniej), 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Ze środków trwałych wymienionych w pkt sprzętem szczególnie zużytym jest kserokopiarka, zakupiona została w 2000 roku, a na liczniku ma 150 tys. kopii, w ostatnim okresie częste naprawy, bardzo kosztowne, nie poprawiły jakości jej pracy. 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby Zatrudnienie w DWD wg stanu na r. : wychowawcy- osób 12, etatów 11 / pełnozatrudnionych 10, niepełnozatrudnionych w wymiarze 13/26 2 osoby / pracownicy obsługi i administracji osób 12, etatów 11,80 / pełnozatrudnionych 11 osób, niepełnozatrudnionych 1 osoba w wymiarze 0,80 etatu/ Razem : zatrudnionych osób 24, etatów 22,80 S t r o n a 151

152 / pełnozatrudnionych 21 osób, niepełnozatrudnionych 3 osoby 1,80 etatu/ 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby Na dzień r. w DWD nie zatrudniano nikogo na innej podstawie niż stosunek pracy. W okresie wiosenno- letnim zatrudniamy w ramach prac interwencyjnych dodatkowo 4 osoby ( kuchnia, prace gospodarcze ) stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby 1 osoba odbywała staż na stanowisku: technik prac biurowych w okresie od r. do r. ( 4 m-ce ) wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Funkcja/Stanowisko Wynagrodzenie najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Kierownik administracyjno , ,79 gospodarczy Starszy referent 1 816, ,39 Rzemieślnik specjalista 2 150, , , ,82 Pomoc rzemieślnika 1 562, , , ,86 Rzemieślnik 1 751, , , ,81 Robotnik gospodarczy 1 722, , zmiany wielkości zatrudnienia w latach W 2006r. placówka przyjęła 2369 dzieci i młodzieży w 2010r na śródrocznych i feryjnych turnusach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie , w tym: Wychowawców 8, Pracowników administracji i obsługi 10, (z tego 1 osoba na ½ etatupracownik administracji) razem etatów 17, , w tym: Wychowawców 9, pracowników administracji i obsługi 11, - razem etatów , w tym: Wychowawców 12, pracowników administracji i obsługi 11, ( z tego na ½ etatu 3 wychowawców ) -razem etatów 21, , w tym: wychowawców 12, pracowników administracji i obsługi 11, ( z tego -1 wychowawca na ½ etatu, 1 pracownik administracji na 0,8 etatu ) -razem etatów 22, , w tym : wychowawców 12, pracowników administracji i obsługi 12, ( z tego 2 wychowawców na ½ etatu, 1 pracownik administracji Wzrost : zatrudnienia - o 2 osoby, - o 2,5 etatu Wzrost : Zatrudnienia - o 3 osoby, - o 1,5 etatu Wzrost : Zatrudnienia - o 1,3 etatu Wzrost : Zatrudnienia - o 1 osobę, - etaty bez zmian - zwiększenie liczby godzin zajęć wychowawczych - zatrudnienie na zastępstwo ( 1 osoba ) - zwiększenie liczby godzin zajęć wychowawczych w wyniku przyjęcia większej liczby grup dzieci - zwiększenie liczby grup dzieci na turnusach Zielonej Szkoły - zmiana organizacji pracy na stanowiskach pomocniczych i obsługi S t r o n a 152

153 na 0,8 etatu) - razem 22,8 etatu , w tym: wychowawców 12, pracowników administracji i obsługi 12, ( z tego 2 wychowawców na ½ etatu, 1 pracownik na 0,8 etatu ) Bez zmian 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Wysokość W latach poprzednich: Rodzaj wydatku wydatku w 2010 roku żywność , , , ,37 Stawka żywieniowa w okresie lat zwiększyła się zaledwie o 2 zł w turnusach Zielonej Szkoły i wychowawczo- profilaktycznych. Głównie wzrost wydatków na żywność spowodowany jest coroczną większą liczbą dzieci i młodzieży korzystających z pobytu w placówce FINANSE DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W WYGONINIE w latach Rok Wykonanie Subwencja Nadwyżka planu finansowego w tym dochody naliczona na dwd otrzymana % , , ,00 50, , , , ,00 41, , , , ,00 43, , , , ,77 30, , , , ,00 34, , (projekt) ,00 plus ,00 (inwestycja) ,00 ~ ,00 (spodziewana wysokość) ~ 15,6 (na bieżącą działalność) ~ , ,00 ~ ,00 Wykonanie planu finansowego w latach obejmuje wszystkie wydatki placówki, włącznie z wydatkami inwestycyjnymi. Projekt planu finansowego na 2011 rok jest S t r o n a 153

154 niedoszacowany na kwotę ,00 zł a dochody przeszacowane o co najmniej ,00 zł. Zagrożenia z tego wynikające przedstawiłem w piśmie do Starosty DWD- Wg 0716/10/11 z dnia 7 stycznia 2011r. Podkreślę raz jeszcze, że konsekwencją wykonania tak skonstruowanego budżetu może być zmniejszenie wpływów z rocznej działalności od 1,5 do 2 mln zł i utarta wiarygodności placówki wobec klientów. Z jednej strony podwyższa się dochody ponad granice możliwości, z drugiej strony drastycznie obcina wypracowaną subwencję oświatową. W roku największych efektów pracy, placówka ma otrzymać najgorszy w historii budżet. Aby osiągnąć np. dochody w wys. 950 tys. zł trzeba przyjąć 3 tys. dzieci i młodzieży szkolnej, tymczasem środki na ich żywienie obniżone zostały o połowę, a na opłacenie energii wystarczy do kwietnia. Kolejne zmniejszenie wydatków na paragrafach: 4210, 4270, 4280, 4300 ograniczy zakres i jakość świadczonych usług i niekorzystnie przełoży się na efekt finansowy naszej działalności Podtrzymujemy własny projekt budżetu na 2011 rok złożony pismem DWD- Wg 469/10 dodatkowo wsparty pismem do Starosty DWD- Wg 468/10 z 30 września 2010r. Lp. Wyszczególnienie Kwota Ogółem ROZDZIAŁ Umowy zlecenia kolonie letnie i zimowisko, park linowy Materiały i wyposażenie Pościel, kołdry, poduszki, koce, obrusy, sztućce - Naczynia kuchenne - Doposażenie łazienek - Materiały do wystroju pawilonu - Środki czystości - Paliwo (samochody, sprzęt ogrodniczy, ruady, agregat) - Artykuły biurowe - Znaczki pocztowe - Prasa (Głos Nauczycielski, Poradnik Wychowawców, Teczka Kadrowca, Kodeks Oświaty- aktualizacje) - Materiały do organizacji zajęć programowych, spotkań, imprez) - Nawozy, zabiegi chemizacyjne, artykuły ogrodowe - Części do pojazdów, sprzętu ogrodniczego - Nagrody, upominki kolonijne dla 450 dzieci - Sprzęt sportowo- rekreacyjny - Kosze na śmieci (zewnętrzne) - Zakup kosiarek, pilarki - Podłogówka do wymiany posadzki w świetlicy- wiacie - Zakup kostki brukowej, obrzeży do ścieżek i dróg wewnątrz placówki - Artykuły różne Zakup środków żywności- planuje się ujednolicenie stawek żywieniowych śródrocznych ( z 12 zł do 13 zł na turnusach zimowych) 1. Turnusy wychowawczo- profilaktyczne 13 zł 50 osób x 11 dni x 13 zł = zł 2. Kolonie -16 zł 100 osób x 68 dni x 16 zł 3. Zielona Szkoła 13 zł Szacunkowo na podstawie zgłoszeń 4. Pozostałe pobyty osób dorosłych Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych - położenie płytek chodnikowych i obrzeży na schodach od pawilonu do boisk i placu zabawa na odcinku 45m, szer. 2m Zakup usług medycznych S t r o n a 154

155 Lp. Wyszczególnienie Kwota Ogółem Zakup usług pozostałych naprawa tapczanów dziecięcych (wymiana sprężyn, gąbek, tapicerki 150zł x 90szt = zł ) - projekt budowlany rozbiórki oczyszczalni ścieków, operat wodno- prawny - roboty rozbiórkowe oczyszczalni - przebudowa strony internetowej - wydanie folderu promocyjnego - konserwacja stacji TRAFO, przeglądy agregatu, gaśnic, badania - naprawy, awarie - usługi pralnicze - przegląd i naprawy pojazdów - usługi transportowe: wycieczki kolonijne, przewozy na turnusy, wycieczki zielonych szkół, basen - usługi transportowe ziemne - obsługa wycieczek (wstępy, przewodnicy, parkingi) - rozbudowa wiaty świetlicy wraz z pomieszczeniem gospodarczym Zakup usług dostępu do sieci internetowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Delegacje służbowe Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych szkolenie pracowników Projekt planu dochodów - wysokość dochodów planowana jest na podstawie aktualnych rezerwacji grup szkolnych oraz przewidywanych zgłoszeń na kolonie w 2010 roku. Wysokość i zasady pobierania opłat zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Kościerskiego nr 14/166/2010 z dnia 24 lutego 2010r. a) turnusy wychowawczo profilaktyczne (okres jesienno-zimowy) 8 turnusów x 50 dzieci x 308 zł = zł 4 turnusy x 40 dzieci x 250 zł = zł (obniżona odpłatność) zł b) turnusy Zielonej Szkoły zł c) Kolonie letnie wysokość i zasady pobierania opłat zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 1997 r. w/s organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 5 turnusów 12-to dniowych Klienci indywidualni Klienci Zbiorowi 255 dzieci x 1080 zł = zł 170 dzieci x 1032 zł = zł Łącznie dochody: zł 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2006 Razem 2007 Kwota w tym: źródło pozyskania (nazwa programu cel przeznaczenia S t r o n a 155

156 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem Działania inwestycyjne w latach : Przebudowa klatki schodowej w pawilonie dla dzieci- wykonanie Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ,23 zł nakłady własne z ponadplanowych dochodów wypracowanych przez placówkę, - Budowa parku linowego dla dzieci i młodzieży ,00 zł nakłady własne z ponadplanowych dochodów wypracowanych przez placówkę Projekt budowlano- wykonawczy budynku dydaktyczno- hotelowego wraz z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego pawilonu ,00 zł (środki budżetowe placówki przeniesione decyzją Zarządu do realizacji w lutym 2011 roku ) - Projekt budowlano- wykonawczy rozbudowy wiaty edukacyjnej 7.000,00 zł (środki budżetowe placówki przeniesione decyzją Zarządu do realizacji w lutym 2011 roku) Budowa budynku dydaktyczno- hotelowego wraz z łącznikiem i przebudową części istniejącego pawilonu oraz rozbudową wiaty edukacyjnej, Koszt całkowity (netto) ,00 zł w tym: - budowa budynku dydaktyczno- hotelowo wraz z łącznikiem ,00 zł - przebudowa części istniejącego pawilonu z wyposażeniem technologicznym kuchni ,00 zł - rozbudowa wiaty edukacyjnej ,00 zł - zagospodarowanie terenu (parkingi, ciągi pieszo- jezdne, mała architektura) ,00 zł - wyposażenie budynku dydaktyczno- hotelowego ,00 zł W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano kwotę ,00 zł. Planuje się realizację inwestycji do kwietnia 2012 roku. S t r o n a 156

157 7.1. Dojazd do placówki: 2 km drogi dojazdowej gminnej, na odcinku 250 m biegnącej przez las prywatny- wymagany remont drogi z odwodnieniem wraz z wykonaniem nowego odcinka poza gruntem prywatnym Mocne strony Olbrzymia popularność i uznanie środowisk szkolnych i około szkolnych ofertą programową placówki, czego wyrazem są rezerwacje sięgające 2016 roku Osiąganie wysokich wpływów finansowych z działalności mogących zapewnić atrakcyjny zakres świadczeń, unowocześnienie i rozwój bazy, a jednocześnie spłatę kredytu i dodatkowe środki dla Powiatu Szczególna dyspozycyjność pracowników wobec wymagań i zmieniających się potrzeb klientów Determinacja w poszukiwaniu rozwiązań, wykorzystaniu każdej możliwości wypracowania jak najwyższych wpływów finansowych, co przekłada się na coroczny wzrost subwencji i dochodów i stanowi ewenement wśród tego typu placówek w Polsce Dbałość o wizerunek placówki- utrzymanie terenów zieleni, estetyka, czystość i porządek na co dzień oraz wysoka jakość opieki pedagogicznej i prowadzonych zajęć programowych Słabe punkty Niewspółmierny rozwój placówki do osiąganych efektów finansowych działalności Żenująco niskie wynagrodzenia pracowników obsługi, niskie administracji, wobec stawianych wymagań często ponad standardowych Ograniczony, praktycznie żaden wpływ pracodawcy na finansowe motywowanie pracowników do wysokiej jakości pracy Ograniczony wpływ dyrektora na zakres świadczeń oferowanych klientom spowodowany brakiem konsultacji budżetowych, Uciążliwe warunki dojazdu do pracy, dowozu dzieci i młodzieży na turnusy do placówki Pogarszające się warunki zamieszkania wobec potrzeb klientów powodujących nadmierne zagęszczanie dzieci w pokojach i obniżenie warunków do zajęć dydaktycznowychowawczych Brak możliwości realizowania wizji rozwoju placówki pomimo wypracowanych środków finansowych pozwalających na urzeczywistnienie tego rozwoju Ograniczone, niewłaściwe wykorzystanie boisk wielofunkcyjnych z uwagi na ich niski standard wymagające modernizacji Trudne warunki pracy w kuchni z uwagi na brak klimatyzacji ( stopni ), ograniczone zaplecze kuchenne i gospodarcze ze względu na brak pomieszczeń Niewystarczająca oferta dla klientów na okres zimowy co warunkowane jest rozwojem bazy zgodnie z zapisami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 8.2. Wnioski Wyeliminowanie słabych punktów leży w możliwościach własnych placówki o ile organ prowadzący uwzględniając efekty finansowe naszej działalności zdecyduje się na merytorycznie i ekonomicznie uzasadniony rozwój. W szczególności: - rozważenie zgody na koncepcję nowatorskiego ( w ramach aktualnych przepisów prawa, w tym oświatowego) funkcjonowania placówki np. na okres kadencji, co z jednej strony wysoko postawi poprzeczkę wymagań, z drugiej da motywację do sprostania wyzwaniom optymalizacji jej pracy, - uwzględnianie efektów finansowych działalności placówki przy konstruowaniu budżetu oraz planów inwestycyjnych z udziałem dyrektora tej placówki, - weryfikacja wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji w powiązaniu ze specyfikacją placówki i faktycznym S t r o n a 157

158 obciążeniem pracą w okresie całego roku kalendarzowego (przerwy feryjne, świąteczne, weekendowe ). W odniesieniu do PCO - współpraca z przestrzeganiem kompetencji placówek zgodnie z ich statusem Zapewnienie dostępności pracowników merytorycznych Starostwa w zakresie: - pomocy prawnej, - tworzenia programów pozyskiwania środków zewnętrznych, - udziału w procedurach przetargowych. S t r o n a 158

159 5. I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki: Jarosław Charszla 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki: osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną, boisko szkolne.. Grunty o łącznej powierzchni 15329m pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne - zestaw komputerowy Celeron komputer osobisty Aristo projektor HP VP środki trwałe w budowie- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz boiskiem wielofunkcyjnym budowa na etapie uzyskania pozwolenia na budowę 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności. - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, w protokole kontrolnym Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nałożono obowiązek natychmiastowej poprawy oświetlenia w klasach. - wymiana hydrantów ( zaworów i węży) po kontroli Państwowej Straży Pożarnej, - decyzją Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nałożono obowiązek zapewnienia ciepłej wody dla uczniów, - wymiana pokrycia dachowego na wiacie nad wejściem głównym do budynku szkoły, - wymiana i remont ogrodzenia szkoły- w części południowej brak ogrodzenia, pozostała część do wymiany. - wymiana nawierzchni na placu apelowym, 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby Ogólny stan zatrudnienia na dzień osób (43 etaty) w tym 31 umowa na czas nie określony i 17 osób na czas określony stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby- 1 osoba umowa zlecenie 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby- nie dotyczy 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Sekretarz szkoły 2.667, ,23 Kierownik administracyjno-gosp , ,21 Robotnik gospodarczy 1.722, ,18 S t r o n a 159

160 3.5. zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie Dostosowanie do zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły Dostosowanie do zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły Dostosowanie do zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły Dostosowanie do zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły Dostosowanie do zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły Dostosowanie do zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , ,32 1,787,975, , , , , , , , , , , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat. Budżet na rok 2011 nie zaspokaja rzeczywistych potrzeb placówki. W porównaniu z poprzednimi latami środki finansowe na poszczególnych paragrafach zmniejszyły się o połowę (np. na paragrafach 4210, 4260, 4360,4370) lub w ogóle nie zostały ujęte (np. paragrafy 4230, 4410,4750). Ogólny wzrost budżetu szkoły w stosunku do lat poprzednich spowodowany jest zwiększeniem środków na wynagrodzenia i pochodne. Wnioski do budżetu na rok 2011 zostały określone w punkcie 4.4 własny wniosek budżetowy własny wniosek budżetowy na rok propozycja budżetu: 4210 zakup materiałów i wyposażenia 41000, 00 zł zakup leków- 1000,00 zł zakup energii ,00 zł zakup usług zdrowotnych 5500,00 zł zakup usług pozostałych ,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 2000,00 zł zakup usług telekom. telefonii komórkowej- 1500,00 zł zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej 6000,00 zł podróże służbowe- 2000,00 zł S t r o n a 160

161 4430- opłaty i składki 2000,00 zł szkolenia pracowników- 1000,00 zł zakup akcesoriów komputerowych- 2500,00 zł Dochody w projekcie budżetu na rok 2011 zostały zwiększone do kwoty ,00 zł, szkoła natomiast w swoich prognozach uwzględnia dochody na poziomie około ,00 złotych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w bieżącym roku szkoła nie osiągnie zakładanego poziomu dochodów w kwocie ,00 zł. 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2006 Kwota źródło pozyskania (nazwa programu w tym: cel przeznaczenia ,77 PFRON Remont łazienek Razem ,00 Fundusz antyalkoholowy Organizacja imprez antyalkoholowych i edukacja uczniów w zakresie przeciwdziałaniu uzależnień Razem ,00 Fundusz antyalkoholowy Organizacja imprez antyalkoholowych i edukacja uczniów w zakresie przeciwdziałaniu uzależnień Razem ,00 Dotacja celowa Urząd Gminy Kościerzyna Dotacja do wyjazdu chóru szkolnego Razem ,00 Fundusz alkoholowy Organizacja imprez antyalkoholowych i edukacja uczniów w zakresie przeciwdziałaniu uzależnień Razem 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone: Termomodernizacja budynku szkoły w 2006r. Modernizacja łazienek szkoły 2006r w trakcie realizacji : fazie przygotowań: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz boiskiem wielofunkcyjnym budowa na etapie uzyskania pozwolenia na budowę S t r o n a 161

162 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji około 4 mln złotych wysokość zaangażowanych już środków budżetowych: ,62 zł wysokość nakładów poniesionych dotychczas: ,62 zł źródła finansowania : Starostwo Powiatowe 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, w protokole kontrolnym Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nałożono obowiązek natychmiastowej poprawy oświetlenia w klasach. - wymiana hydrantów ( zaworów i węży) po kontroli Państwowej Straży Pożarnej, - decyzją Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nałożono obowiązek zapewnienia ciepłej wody dla uczniów, - wymiana pokrycia dachowego na wiacie nad wejściem głównym do budynku szkoły, - wymiana i remont ogrodzenia szkoły- w części południowej brak ogrodzenia, pozostała część do wymiany. - wymiana nawierzchni na placu apelowym, - zakup mebli do klas, - zakup pomocy dydaktycznych, - remont pracowni informatycznej i wymiana komputerów na notebooki, - remont małej Sali gimnastycznej, - wymiana drzwi w klasach, - budowa klatki schodowej- brakującego wyjścia ewakuacyjnego, co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony - dobry poziom kształcenia, - bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych - bezpieczna szkoła, - dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, - dobry samorząd uczniowski, - dobra współpraca z Radą Rodziców, - darmowe zajęcia nauczycieli z uczniami liceum, - nauczanie filozofii, - nauczanie języka kaszubskiego, - chór szkolny, - bardzo dobre wyniki w sporcie, tzw. słabe punkty - brak płatnych zajęć pozalekcyjnych, - brak infrastruktury dla osób niepełnosprawnych- winda - ograniczone środki na wyjazdy uczniów zdolnych na olimpiady, konkursy i zawody, - zły podział godzin nauczania języków obcych ( 1 godz. całość, reszta z podziałem na grupy) - brak środków finansowania ( dotacja MEN na język kaszubski), - zbyt słabe oddziaływanie biblioteki szkolnej na działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły, - słaba praca z uczniem zdolnym, S t r o n a 162

163 8.2. wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy. Wyeliminowanie słabych stron liceum, aby w roku szkolnym 2011/2012 szkoła mogła osiągnąć jeszcze lepsze wyniki nauczania tj.: - wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, - dofinansowanie nauczania języka kaszubskiego, - dodatkowe godziny dla nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym, - poprawa warunków dla osób niepełnosprawnych, - zwiększenie roli biblioteki szkolnej i jej oddziaływania na ucznia, 8.3. wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem. Do tej pory wszystkie działania dyrektora szkoły były szczegółowo monitorowane przez Starostwo Powiatowe (decyzja Starostwa potem decyzja dyrektora), brak zaufania do pracy dyrektora szkoły, brak konsultacji Starostwa z dyrektorami szkół. Propozycja zmian- więcej zaufania w działaniu na linii Starostwo- dyrektorzy szkół, lepszy przepływ informacji w obie strony. S t r o n a 163

164 6. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres - Powiatowy Zespół Szkół nr 1, Kościerzyna ul. Sikorskiego imię i nazwisko kierownika jednostki - mgr Jarosława Łoncka 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty budynek szkolny A, budynek szkolny B, budynek szkolny C, budynek szkolny D, hala sportowa Sokolnia (użytkownik PCO), szklarnia z rozsadnikiem, 2 stanowiska garażowe (miejsca postojowe dla samochodów), działka nr 381/1 - pow. 0,2746 ha, działka nr 381/3 - pow. 0,2647 ha, działka nr pow. 0,1764 ha dzierżawa od miasta, działka nr 385/1 - pow. 0,1573 ha, działka nr 224/1,2,3 - pow. 0,5797 ha pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne boisko sportowe wielofunkcyjne, zestaw komputerowy notebook, projektor multimedialny, tablica interaktywna, ciągnik Ursus, samochód osobowy, przyczepa, samochód VW Transporter, telewizor Philips LCD, 2.3. środki trwałe w budowie nie ma 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności budynek szkolny A dobry, budynek szkolny B dobry, budynek szkolny C dobry, budynek szkolny D dobry, hala sportowa Sokolnia (użytkownik PCO) dobry, szklarnia z rozsadnikiem (miejsce praktyk pionu rolniczego) - tragiczny 2 stanowiska garażowe (miejsca postojowe dla samochodów dobry, boisko sportowe wielofunkcyjne dobry, zestaw komputerowy notebook dobry, projektor multimedialnym dobry, tablica interaktywna dobry, ciągnik Ursus dostateczny, S t r o n a 164

165 samochód osobowy dostateczny, przyczepa dostateczny, samochód VW Transporter - dobry, telewizor Philips LCD dobry. 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby 16,75 etatów, osoby stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby nie ma 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby ilość stażystów 1 osoba, ilość pracowników interwencyjnych 3 osoby, 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto kierownik gospodarczy 3085, ,09 sekretarz szkoły 2795, ,37 specjalista 2328, ,04 starszy referent 1836, ,20 kierowca samochodu 2021, ,44 starszy rzemieślnik 1934, , , ,44 rzemieślnik ogrodnik 1831, ,49 starszy dozorca 1722, ,18 robotnik gospodarczy 1476, , , , zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba Zmiany Uzasadnienie pracowników bez mian pobyt 2 pracowników obsługi na świadczeniu rehabilitacyjnym konieczność zatrudnienia 2 osób w ramach zastępstwa na czas określony spadek powrót pracowników ze świadczeń rehabilitacyjnych rozwiązanie umów zawartych na zastępstwo bez zmian bez zmian bez zmian liczba pracowników : bez pracowników interwencyjnych. 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 S t r o n a 165

166 4.2. wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku montaż i dostawa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych i dostosowanie toalet w budynku A na I piętrze położenie polbruku wjazd do budynku A wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w pracowni gastronomicznej w budynku A korzystanie z BASENU uczniów PZS nr 1 od do roboty remontowo-budowlane, dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku D Wysokość W latach poprzednich: wydatku w 2010 roku , , , , , porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat 4.4. własny wniosek budżetowy na rok 2011 Wydatki rzeczowe Przydziały resortowe dla pracowników zgodnie z normami zakładowymi odzież ochronna dla pracowników obsługi i szkolenia praktycznego odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego odzież dla pionu gastronomicznego Zakup materiałów i wyposażenia artykuły biurowe, druki, tonery, tusze artykuły chemiczne środki czystości artykuły przemysłowe, farby artykuły różne wykładzina do gabinetów lekcyjnych płytki gres terakota do gabinetów lekcyjnych blaty do ławek lekcyjnych krzesła do gabinetów lekcyjnych paliwo do ciągnika, Busa i kosiarek znaczki pocztowe artykuły ogrodnicze materiały na przebudowę łazienek w bud. A, B, D prenumerata części do ciągnika materiały elektryczne części komputerowe lampy do gabinetów zakup krzeseł obrotowych dla pracowników administracji 6 szt zakup zestawu fotograficznego dla wykonywania zdjęć uczniów na potrzeby szkolne 4230 Zakup leków i materiałów opatrunkowych do gab. lekarskiego i apteczek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych: tablica interaktywna tablica triptik - 3 szt rzutnik pisma - 2 szt drukarka dla wicedyrektora do wydruku nadgodzin odtwarzacz CD i DVD 6 szt ksero dla biblioteki szkolnej rzutnik multimedialny 2 szt komputery dostosowane do pracy z programem Autocad według wymagań programowych technik architektury krajobrazu 17 szt. - zakup telewizorów do klas szkolnych 2 szt zakup książek do biblioteki szkolnej S t r o n a 166

167 Wydatki rzeczowe - zakup aparatu i kamery cyfrowej na potrzeby wymagań programu nauczania zakup osprzętu na zajęcia wychowania fizycznego, piłki, stół do tenisa, sprzęt do unihokeja 4260 Zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu Zakup usług remontowych wykonanie remontów łazienek w bud. A, D, B konserwacja i przegląd sieci telefonicznej, alarmowej i monitoringu wyłożenie placu apelowego polbrukiem Zakup usług medycznych opieka lekarska badania medyczne pracowników 104 osób x 25 (prześwietlenie RTG płuc) badania uczniów odbywających praktykę Zakup pozostałych usług usługi komunalne wywóz śmieci umowa o dzieło abonament RTV badania techniczne pojazdów usługi komputerowe naprawa monitorów, drukarek usługi kominiarskie - przegląd usługa nadzoru budowlanego przegląd roczny usługa nadzoru budowlanego przegląd 5 letni oprawa ksiąg dokumentacja szkolna dofinansowanie do prawa jazdy uczniów 15 x 850 zł konserwacja i przegląd kserokopiarek przegląd i konserwacja gaśnic naprawy RTV pomiar instalacji odgromowej szkolenia BHP przegląd i konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych czyszczenie i konserwacja boiska wielofunkcyjnego i uzupełnienie piaskiem kwarcowym - deratyzacja Zakup usług dostępu do sieci Internetowej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Delegacje służbowe Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynków i mienia szkoły ubezpieczenie ciągnika i busa szkolnego Mercedes i VW T Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dla administracji, dyrekcji szkoły i gabinetów lekcyjnych dziennika elektronicznego - opłata abonamentu VULCAN wrzesień zakup oprogramowania Autocad dla potrzeb profilu architektury krajobrazu zakup oprogramowania dla zabezpieczenia i ochrony danych osobowych uczniów i pracowników oświaty - zakup oprogramowania cenzor zabezpieczenie uczniów przed niepowołanymi treściami - zakup komputerów do gabinetów lekcyjnych w celu wdrożenia dziennika elektronicznego w pełni funkcjonalnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa szklarni Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup kosiarki samojezdnej - przemysłowej Razem S t r o n a 167

168 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2006 Kwota źródło pozyskania (nazwa programu 6.221,85 Rada Rodziców PZS nr1 darowizna w tym: cel przeznaczenia pomoce naukowe (odtwarzacze, krzesła, aparat fotograficzny, foliogramy, lektury szkolne, kamery monitorujące)/ ,00 PFRON sala gimnastyczna SOKOLNIA wykonanie ciągów komunikacyjnych Razem , ,00 Rada Rodziców PZS nr1 darowizna 1.000,00 Fundusz p.alkoholowy UM K-na Razem 9.938,00 pomoce naukowe (drukarka, komputery, kamera monitorująca, lektury szkolne). pomoce naukowe (art. biurowe, tonery) ,00 Urząd Marszałkowski boisko szkolne wielofunkcyjne ,00 PFRON dźwig platformowy + dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych ,44 EFS - MEN pracownie komputerowe z oprogramowaniem dla szkół 6.178,50 Rada Rodziców PZS nr 1 darowizna pomoce naukowe - kasa fiskalna, projektor multimedialny, lektury szkolne ,00 Fundusz p.alkoholowy UM pomoce naukowe (art. biurowe, tonery) K-na Razem , ,00 EFS MEN internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych. 525,00 Rada Rodziców PZS nr 1 pomoce naukowe - lektury szkolne darowizna ,00 Dotacja celowa UG K-na remont łazienek na II piętrze bud. A ,00 EFS Z zawodówką bliżej wiedzy i pracy pomoce naukowe kasy fiskalne, fantom, programy komputerowe, zestaw do pozoracji ran. Razem , ,00 EFS pracownia gastronomiczna w budynku A ,98 EFS Z zawodówką bliżej wiedzy i pracy pomoce naukowe projektor multimedialny, 2010 ekran elektroniczny, komputer przenośny ,00 Rada Rodziców przy PZS pomoce naukowe kserokopiarka, nr 1 odtwarzacze DVD, 258,00 Wydawnictwo Nowa Era pomoce naukowe odtwarzacze DVD dla pracowni języka angielskiego ,42 PFRON łazienka dla osób niepełnosprawnych w budynku D Razem ,40 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: nie ma ukończone 2006 r. remont łazienek na parterze w budynku A ,00 budżet własny, 2007 r. termomodernizacja budynków A, B, D 1.500,000,00 budżet własny, 2008r. boisko wielofunkcyjne ,00 Urząd Marszałkowski ,00 budżet własny, S t r o n a 168

169 2008r. dźwig platformowy + dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych na I piętrze w budynku A ,00 PFRON ,00 budżet własny r. łazienki dla osób niepełnosprawnych na parterze w budynku D ,00 PFRON ,00 budżet własny. pracownia gastronomiczna ,00 EFS ,00 budżet własny w trakcie realizacji nie ma fazie przygotowań łazienki na I i II piętrze w budynku D + schodołaz PFRON , ,00 własny) wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania nie ma 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące budowa nowej szklarni, dach na budynku C oraz wymiana okien na I piętrze (siedziba PCO). termomodernizacja budynku F, przekazanie na własność szkole budynku F, położenie polbruku na placu apelowym przy budynku A co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości (należy wymienić i krótko omówić działania lub zadania które wynikają z postępowań sądowych, spełniania standardów wymaganych prawem lub pozwoleń na funkcjonowanie, a także takich, które powodują poważny skutek finansowy, w tym obowiązek zapłaty kar lub zwrotu otrzymanych dotacji; należy podać możliwe sposoby rozwiązania oraz koszt każdego z wariantu; w przypadku, gdy zagrożenie ma lub może mieć wymiar finansowy, to wskazać szacunkowy rozmiar) nie ma 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, bardzo dobre warunki lokalowe, przystosowanie szkoły do kształcenia osób niepełnosprawnych, profesjonalne wyposażenie pracowni gastronomicznej zgodnie z wymaganiami OKE dla przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, dobra opinia o szkole i wysoka ocena pracy przez rodziców, instytucje i pracodawców, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego, systematyczna ewaluacja działań szkoły zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, próby pozyskania środków unijnych (kapitał ludzki, Leonardo da Vinci), szybkie rozwiązywanie problemów wychowawczych, szeroko zakrojone działania profilaktyczne, rozwijanie różnych zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli bezpłatnie tzw. słabe punkty S t r o n a 169

170 baza dydaktyczna wymagająca wymiany wyposażenia ( w tym zestawy komputerowe, szklarnia), brak wykorzystania szkoły do kształcenia osób dorosłych w godzinach popołudniowych, brak możliwości zrealizowania wszystkich pomysłów wpływających na podniesienie pracy szkoły w związku z ograniczeniami budżetowymi, brak łącznika umożliwiającego bezpieczne przejście pomiędzy budynkami wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy zgodnie z założeniami reformy zorganizowanie w szkole kształcenia dla dorosłych w zawodach: technik handlowiec, opieka nad ludźmi starszymi, liceum ogólnokształcące, policealne szkoły kosmetyczne. działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia: zburzenie starej szklarni i budowa nowej ze względu na bezpieczeństwo kształcenia uczniów pionu rolniczego, wymiana sprzętu w 3 pracowniach komputerowych ze względu na konieczność przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w każdym pionie 3 x 16 komputerów. wymiana komputerów nauczycielskich w klasach ze względu na prowadzenie4 od 2008 roku dziennika elektronicznego, doposażenie gabinetów lekcyjnych w sprzęt potrzebny do przeprowadzenia próbnego egzaminu zawodowego w zawodach sprzedawca: półki, regały lady. zakup tablic interaktywnych do kolejnych gabinetów lekcyjnych. stworzenie laboratoriów językowych do nauki języka. zwiększenie ilości laptopów do nauki projektowania terenów zielonych przy zastosowaniu programu Autocard (posiadamy cztery). doposażenie warsztatu pracy technika rolnika i technika architektury krajobrazu w: kosiarki, opryskiwacze, wertykulatory, areatory, łopaty, grabie, taczki. doposażenie pracowni organizacji usług gastronomicznych: zastawy stołowe (różne typy), szkło, sztućce. stworzenie kolejnej pracowni gastronomicznej zgodnie z wymogami egzaminu zawodowego. zakup nowych fantomów do resuscytacji dla drużyny ratownictwa medycznego. zakup sprzętu do fakultetu fizycznego zgodnie z nową podstawą programową. zakup programów komputerowych do nauczania w zawodzie technik informatyk i zakup urządzeń wielofunkcyjnych. propozycje zmian dotyczące organizacji pracy: wymiana lamp w pozostałych klasach i na II piętrze w budynku A oraz na II piętrze w budynku D. zburzenie starej szklarni i budowa nowej ze względu na bezpieczeństwo kształcenia uczniów pionu rolniczego. pozyskanie środków na wymianę kostki brukowej na placu apelowym (posiadamy 1/3 potrzebnej kostki). wykonanie łazienek na II piętrze w budynku A (męska), na I i II piętrze w budynku D, na parterze w budynku B (plany złożone w PFRON w 2010r.) + schodołaz, ponieważ jesteśmy szkołą integracyjną. wymiana systematyczna podłóg wykładzinowych w klasach na kafelki (obecnie posiadamy zapas 100 m 2 ). zainstalowanie w pozostałych klasach rolet przeciwsłonecznych ze względu na korzystanie ze sprzętu audiowizualnego. wyposażenie łazienek w suszarki do rąk ze względu na oszczędność ręczników papierowych. S t r o n a 170

171 wymiana obudowy grzejników na korytarzach ze względu na bezpieczeństwa uczniów. konieczny zakup tablicy magnetycznej do układania planu zajęć lekcyjnych ze względu na dużą ilość uczniów w szkole. W związku z licznymi nagrodami, pucharami i medalami uczniów, wymiana gablot na korytarzach (gabloty nie spełniają wymogów bhp). wymiana dachu na budynku C (Powiatowe Centrum Oświaty) z powodu przemakania i spadających dachówek, co stwarza zagrożenie dla osób i mienia 8.3. wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem różnicowanie oceny pracy szkół docenianie szkół aktywnych ( do tej pory pomoc szkołom mało przedsiębiorczym np. projekt modernizacji pracowni szkolnych), precyzyjne określenie warunków korzystania przez Starostwo z przeznaczonego szkole BUSA, zmniejszenie biurokratyzacji wymaganej przez Starostwo od szkół (powielanie informacji znajdujących się w Powiatowym Centrum Oświaty), systematyczne spotkania z organem prowadzącym w celu rozwiązywania problemów czy uzyskania informacji, zniesienie ograniczeń związanych z utrzymaniem kształcenia zawodowego w związku ze zbliżająca się reformą oświaty, udział organu prowadzącego w uroczystościach szkolnych celem utrzymania pozytywnych relacji i docenienia pracy obu stron, angażowanie się Starostwa w zadania zlecone szkole np. rekrutacja do szkól ponadgimnazjalnych powiatu kościerskiego. S t r o n a 171

172 7. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Wybickiego 1 w Kościerzynie 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki Tadeusz Lipski 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie położony jest na działce o powierzchni 2,35 ha na której zlokalizowane są 2 budynki - sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym oraz budynek główny. Na działce znajdują się również obiekty sportowe: - kompleks boisk Orlik wraz z zapleczem socjalnym, kort tenisowy, bieżnia i boisko do koszykówki 2.2. pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne - samochód osobowy VW Bus - likwidacja barier architektonicznych, podjazd dla osób niepełnosprawnych i dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych - bezpieczna szkoła wykonanie pochwytów i krat zabezpieczających na dwóch klatkach schodowych - zestaw interaktywny Dualboard - traktorek Rally 2.3. środki trwałe w budowie Nie dotyczy 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Ze względu na czas użytkowania naszych budynków szkoła wymaga częstych napraw i remontów. Do najpilniejszych zadań w przyszłości zaliczyć można kompleksową termomodernizację, wybudowanie nowej sali sportowej oraz remont dachu. Z pozostałych środków trwałych do najpilniejszych potrzeb zaliczyć można zakup nowej kserokopiarki, drukarki kolorowej w formacie A3 i doposażenie warsztatów szkolnych w elektronarzędzia. 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby - etaty 84 - osoby S t r o n a 172

173 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby - stażysta 1 - pracownik interwencyjny wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Kierownik gospodarczy 2772, ,15 Specjalista 1899, , , ,58 Starszy referent 1685, ,12 Kierowca 2021, ,44 Robotnik gospodarczy 1476, , , ,18 Rzemieślnik 1722, , zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie Odejście na emeryturę 1 osoby, rozwiązanie stosunku pracy Przyjęto na ½ etatu starszego referenta Przyjęto na ½ etatu pracownika z Urzędu Pracy jako dozorcę ( wynagrodzenie refundowane z Urzędu Pracy) BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , ,79 549, , , , , , , , , , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Nie dotyczy Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: S t r o n a 173

174 4.3. porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat L.p. Paragraf Przyznane w roku 2010 Wnioskowane w 2011 Przyznane w 2011 roku roku Wnioski do projektu budżetu na 2011r. 1. przyznanie niewystarczających środków finansowych na poszczególnych paragrafach w porównaniu do roku 2010 spadek dochodzący do 50%. Zapewnione środki pozwolą na bezpieczne funkcjonowanie placówki przez pierwsze półrocze brak zapewnianych środków finansowych na paragrafach 4270, brak kompleksowej termomodernizacji (częściowa I etap) 4. brak wnioskowanej kwoty zł. na zakup odzieży ochronnej dla uczniów i pracowników własny wniosek budżetowy na rok 2011 Wykaz nauczycieli,którzy zakończą staż na awans zawodowy nauczyciela mianowanego z dniem: r 1. osoba fizyczna - zmiana wynagrodzenia r. 2. osoba fizyczna - zmiana wynagrodzenia r. 3. osoba fizyczna - zmiana wynagrodzenia r. Wykaz nauczycieli którzy przystąpią do egzaminu na nauczyciela dyplomowanego 1. osoba fizyczna - zmiana wynagrodzenia r. 2. osoba fizyczna - zmiana wynagrodzenia r. Wykaz nauczycieli którzy zakończą staż na nauczyciela kontraktowego z dniem : r 1. osoba fizyczna - zmiana wynagrodzenia r. 2. osoba fizyczna - zmiana wynagrodzenia r. Wykaz nauczycieli którzy powinni otrzymać zasiłek na zagospodarowanie : 1. osoba fizyczna - wrzesień 2011r. 2. osoba fizyczna - wrzesień 2011r. Odprawa emerytalna dla osoby fizycznej - wrzesień 2011r. S t r o n a 174

175 Wykaz osób uprawnionych do otrzymania nagrody jubileuszowej : 1. osoba fizyczna 25 lat wrzesień 2011r. 2. osoba fizyczna 25 lat lipiec 2011r. 3. osoba fizyczna 25 lat wrzesień 2011r. 4. osoba fizyczna 30 lat wrzesień 2011r. 5. osoba fizyczna 30 lat wrzesień 2011r. 6. osoba fizyczna 30 lat styczeń 2011r. 7. osoba fizyczna 35 lat wrzesień 2011r. 8. osoba fizyczna 25 lat kwiecień 2011r. 9. osoba fizyczna 30 lat sierpień 2011r. 10. osoba fizyczna 30 lat kwiecień 2011r. Wydatki osobowe nieperiodyczne ,00 zł. Projekt planu dochodów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie na 2011r. 1. Wynajem sal lekcyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego zł. 2. Dochody warsztatów szkolnych zł. 3. Wynajem pomieszczeń zł. 4. Dochody z tytułu prowadzenia stołówki szkolnej zł. RAZEM: zł. Projekt planu wydatków rzeczowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie na 2011 rok zł (uczniowie odbywający praktykę w ramach warsztatów szkolnych i pracownicy) zł zł 1. opał zł 2. środki czystości zł 3. mat. biurowe zł 4. naprawy zł 5. paliwo zł 6. części samochodowe zł 7. zakup kolorowej drukarki laserowej zł 8. wymiana rozdzielni prądu zł 9. remont dwóch sal lekcyjnych zł 10. zakup krzeseł i ławek uczniowskich zł zł Od dnia 1 stycznia 2011 roku stawka żywieniowa: - uczniowie 4,50 zł., - pracownicy 8,90 zł zł zł zł zł 1. naprawa gzymsów zł 2. remont posadzek zł 3. remont szatni uczniowskiej zł 4. wymiana instalacji odgromowej zł S t r o n a 175

176 zł zł 1. śmieci zł 2. naprawy kserokopiarek zł 3. konserwacja Orlika zł zł zł zł zł zł zł zł zł Projekt planu wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie na 2011 rok zł (Pozycje od 1 do 5 dane z audytu energetycznego przeprowadzonego w 2010 roku) 1. wymiana centralnego ogrzewania zł 2. wymiana stolarki okiennej zł 3. montaż nawiewników w oknach zł 4. wymiana drzwi zewnętrznych zł 5. modernizacja budynku sali gimnastycznej zł 6. wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych zł zł 1. zakup kolorowej kserokopiarki laserowej zł 2. zakup patelni elektrycznej do kuchni zł 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu w tym: cel przeznaczenia 2006 Razem (fun.p.alkoholowy)-dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani. Razem (fun.p.alkoholowy) jw. S t r o n a 176

177 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Razem 2009 Kwota źródło pozyskania (nazwa programu Pomorski Urząd Wojewódzki-bud. Kompleksu Moje boisko Orlik Zakup samochodu osobowego w tym: cel przeznaczenia Likwidacja barier komunikacyjnych URZĄD MARSZAŁKOWSKI-bud. Kompleksu Moje boisko Orlik ,52 PFRON Likwidacja barier architektonicznych Razem (fun.p.alkoholowy) jw ,60 PFRON Likwidacja barier architektonicznych Razem 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone 1. wymiana 20 wyłazów dachowych koszt około zł; źródło finansowania środki własne. 2. remont 19 pomieszczeń szkolnych koszt około zł; źródło finansowania środki własne 70%, środki zewnętrzne 30%. 3. wymiana drzwi wewnętrznych na nowoczesne z automatycznym otwieraniem koszt zł; źródło finansowania środki własne. 4. projekt pod nazwą Likwidacja barier architektonicznych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie koszt ,52 zł; dofinansowanie z PFRON ,52 zł ( projekt polegał na wymianie płytek na antypoślizgowe 900 m2, stworzeniu toalety dla osób niepełnosprawnych, szlifowanie powierzchni stopni schodowych i zamontowaniu platformy schodowej ); 5. położenie 50 m2 kostki brukowej i nasady nowych drzew i krzewów koszt około zł; źródło finansowania pozyskane środki zewnętrzne 6. malowanie dachu sali gimnastycznej koszt zł; środki własne S t r o n a 177

178 7. przemurowanie sterczyny nad głównym wejściem do szkoły koszt około zł - źródło finansowania środki własne 8. przemurowanie kominów koszt ,24 zł; źródło finansowania środki własne; 9. wybudowanie kompleksu boisk Orlik wraz z zapleczem socjalnym koszt środki Urząd Marszałkowski, Pomorski Urząd Wojewódzki i środki ze Starostwa Powiatowego. 10. nowa pracownia językowa koszt zł; źródło finansowania środki własne; 11. częściowa wymiana rozdzielni prądu koszt zł środki własne; 12. wymiana około 100 opraw oświetleniowych koszt zł środki własne; 13. projekt Bezpieczna Szkoła na kwotę ,20 zł dofinansowanie PFRON ,60 zł (projekt polegał na zabezpieczeniu dwóch bocznych klatek schodowych kratami oraz montażu pochwytów); 14. wyposażenie pracowni mechatronicznej koszt około zł; źródło finansowania Starostwo Powiatowe 15. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych koszt około zł dofinansowanie PFRON zł w trakcie realizacji 1) Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie - audyt energetyczny 2008 rok Projekt, kosztorys i specyfikacja ,00 - audyt energetyczny budynków ,00 Razem: ,00 2) Hala sportowa 2010 rok ( dok. projektowa) ,84 3) Projekt PFRON- Szkoła przyjazna dla wszystkich Łączny koszt realizacji projektu to: ,51 Dofinansowanie 50% w fazie przygotowań 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji brak danych wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas ,40 S t r o n a 178

179 wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym źródła finansowania - środki własne 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące 1. Termomodernizacja budynków szkoły koszt zł; 2. Decyzja Sanepidu dotycząca remontu pomieszczeń bloku żywienia - termin wykonalności koszt około zł; 3. Decyzja Sanepidu dotycząca zapewnienia wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach szkoły termin wykonalności rok (możliwe poprzez wymianę stolarki okiennej i zamontowanie nawiewników higrosterowalnych ); 4. Decyzja Sanepidu dotycząca wymiany punktów oświetleniowych - termin wykonalności rok koszt około zł; 5. Zapewnienie odzieży ochronnej uczniom uczącym się w warsztatach szkolnych koszt około zł; 6. Pogarszający się z roku na rok stan dachu budynku głównego i sali gimnastycznej co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości Nie dotyczy 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony 1. Wysoka, ponadprzeciętna w skali województwa i kraju, zdawalność w większości zawodów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 2. Dobre relacje w zespole pracowniczym; brak konfliktów tej skali, które rzutowałyby negatywnie na pracę szkoły. 3. Obecność warsztatów szkolnych, co pozwala na utrzymanie w dobrym stanie wnętrza budynku; jest to efekt przedsiębiorczości kierownika administracyjno gospodarczego i jego bardzo dobrej współpracy z kierownikiem warsztatów. 4. Szkoła dba i systematycznie monitoruje bezpieczeństwo uczniów i czyni liczne starania, związane z poprawą w tym zakresie (jeden z wniosków z przeprowadzonej w dniach ewaluacji przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gdańsku) tzw. słabe punkty 1. Niezadawalające wyniki uzyskiwane przez uczniów w zakresie niektórych przedmiotów niezawodowych. 2. Brak wyraźnych efektów pracy szkoły na rzecz porzucenia przez znaczną grupę młodzieży palenia papierosów. 3. Fatalne w okresie jesienno zimowym warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. S t r o n a 179

180 4. Zły stan techniczny budynku w tych obszarach, w których szkoła nie jest w stanie podjąć działań we własnym zakresie wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy - Zwiększenie z 1,5 do 2,0 etatów bibliotecznych Uzasadnienie: Biblioteka, będąc sercem szkoły, ma za zadanie wspierać pracę nauczycieli i zmniejszać dystans między uczniem a słowem drukowanym. O ile zapewnienie przez bibliotekę literatury fachowej w połączeniu z pracą nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, daje dobre wyniki, to w niewystarczającym jeszcze stopniu ogarnięty jest cały obszar pozostałych przedmiotów (przedmioty ogólnokształcące i języki obce). Chodzi tu o realizację wymaganej liczby godzin bibliotecznych w ponad 30 oddziałach, przy jednoczesnym przeznaczeniu wystarczającego czasu do kontaktów nauczycieli bibliotekarzy z indywidualnym uczniem i z wybranymi zespołami uczniowskimi. Do tego dochodzi oczywiście obowiązek opracowywania zbiorów ( 18 tys. woluminów). Na podstawie umowy, nasza biblioteka posiadająca niegdyś 2 etaty - obsługuje też CKU. - Zapewnienie dla szkoły przynajmniej 0,5 etatu psychologa. Uzasadnienie: Potrzeby szkoły masowej w zakresie pomocy psychologicznej można zaspokoić dzięki dobrej współpracy (a taka aktualnie jest) z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Kościerzynie. Jednak większego zainteresowania w tym zakresie wymagają uczniowie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, czasem cierpiący na dodatkowe przewlekłe schorzenia. Wsparcie szkoły przez psychologa jest też potrzebne w sytuacjach, kiedy dowiadujemy się o wysyłaniu przez ucznia sygnałów o myślach samobójczych. Nie ma roku, by szkoła nie podejmowała interwencji w tych sprawach. Dodam, że od r. zrezygnowałem z jednego stanowiska wicedyrektora szkoły. Ten etat kierowniczy chciałbym zastąpić dwoma stanowiskami (po ½ etatu) merytorycznymi wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem - Wnioskuję o zdjęcie z dyrektora szkoły obowiązku corocznego występowania do Starosty o zgodę na zatrudnienie emerytów. Potrzeby szkoły są takie, że na razie musimy korzystać z pomocy (po kilka godzin tygodniowo) niektórych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Niemożności zaplanowania w arkuszu organizacyjnym zatrudnienia tych nauczycieli powoduje, że co roku 1 września zmuszeni jesteśmy wyprodukować aneks (nr 1), będący pokaźną książeczką. - Nerwową atmosferę w pracy stwarzają niejednokrotne ingerencje p. dyrektor PCO, występującej z prawnie nieuzasadnionej pozycji przełożonej, przekazującej swe uwagi w tonie nakazowym. S t r o n a 180

181 8. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI. 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie 1.2. imię i nazwisko dyrektora szkoły Bożena Baska Kucka 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego PCO osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Budynek szkoły w którym znajduje się 12 sal dydaktycznych, świetlica, sala gimnastyczna z szatniami, 5 biur, budynek wykorzystany na cele dydaktyczne pomieszczenie na sklepik szkolny wynajmowane (budynek ocieplony). Budynek warsztatów szkolnych 4 hale wykorzystane na cele dydaktyczne i produkcję, magazyn, sklep, warsztat mechaniczny wykorzystany na cele dydaktyczne 1 hala wykorzystana do gry w tenisa stołowego na lekcjach wf. W budynku wysokim warsztatów znajdują się 3 sale dydaktyczne i biblioteka, w łączniku laboratorium ochrony środowiska. Budynek nieocieplony. Częściowo ocieplono łącznik między budynkami, lecz nie zawiera on ocieplenia dachu i jest nieotynkowany. Budynek internatu w części niskiej 3 pracownie komputerowe, pokój przygotowania się nauczyciela do zajęć z wykorzystaniem internetu gabinet pielęgniarki, cztery pomieszczenia wykorzystywane w ciągu 1 miesiąca w roku przez Komisję Wojskową, stołówka i świetlica wykorzystywana na egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, próbne matury, prelekcje, konkursy, olimpiady, prezentacje, część wysoka budynku nie jest wykorzystywana. Budynek obłożony płytami azbestowymi, nieocieplony. Garaż 1 boksowy wynajmowany. Garaż 3 boksowy dwa boksy wynajmowane, jeden boks dla samochodu własnego. Magazyn farb i lakierów wynajmowany Magazyn tarcicy i płyt wynajmowany Grunty Działka 13/6 Kw 5768 pow. 0,5226 Działka 13/8 Kw 5768 pow. 0,0086 Działka 13/9 Kw 5768 pow. 2,7984 Działka 14 Kw 5768 pow. 0, pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne maszyna do rehabilitacji narządu ruchu kserokopiarka Canon NP kserokopiarka Panasonic EP 7813 kserokopiarka Canon R 1210 komputer PC Adax Alfa 633 CD szt. 2 komputer model 2500 laptop Amilo PRO/V2030CM370 projektor HP VP 6210 samochód Volkswagen Caravella tokarka TVD 50/750 S t r o n a 181

182 suszarnia 4 segmentowa wiertarka DCW-19 wielowrzecionowa prasa hydrauliczna DOHN-360 strugarka grubościowa do drewna typ DSNB-63 pilarka tarczowa formatowa typ DMMA z podporą przeciwzwisową frezarka- tarczówka DYFE pilarka formatowa DNGA-35z wyposażeniem normalnym, wrzecionkami podcinającymi i podporą przeciwzwisową oklejarka jednostronna DCA urządzenie do nakładania kleju sklejarka gąsiennicowa typ DKGA-100 szlifierka NDA-125 z wyposażeniem 2.3. środki trwałe w budowie mini stadion lekkoatletyczny 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Większość środków trwałych (typu urządzenia techniczne, maszyny, urządzenia specjalistyczne) o wartości nabycia przekraczającej 3.000,00 zł ma wartość zerową. Maszyny i urządzenia wykorzystywane na warsztatach szkolnych są sprawne technicznie i wykorzystywane do nauki zawodu, przez realizację zamówień. Nie wykorzystuje się następujących środków trwałych: suszarnia 4 segmentowa, prasa hydrauliczna DOHN-360 Środki trwałe, które ze względu na wiek lub stopień zużycia należałoby wymienić: kserokopiarka Panasonic EP7813 kserokopiarka Canon R1210 komputer PC Adax Alfa 633CD 2 szt. komputer model 2500 laptop Amilo PRO/V2030 CM 370 Środki trwałe, które ze względu na wiek lub stopień zużycia należałoby naprawić: wiertarka DCW-19 wielowrzecionowa (przewidywany koszt naprawy 6.000,00 zł) okleiniarka jednostronna DCA, (przewidywany koszt naprawy ,00 zł) Środki trwałe wykorzystywane do nauki zawodu, ze względu na zmieniające się technologie i potrzeby rynku pracy należałoby wymienić na nowe. 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty osoby etaty na dzień ,15 etaty administracja i obsługa 11,25 osoby 47 etaty na dzień ,46 etaty administracji i obsługa 11,25 osoby stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby Na podstawie umowy zlecenie 1 osoba 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby brak zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez Urząd Pracy 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Kierownik gospodarczy 2.833, ,58 Sekretarz szkoły 2.667, ,23 S t r o n a 182

183 Wynagrodzenie Funkcja/stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Specjalista ds. administracji 2.150, ,58 Starszy referent 2.022, ,75 Kierowca 1.885, ,81 Rzemieślnik specjalista 2.324, ,90 Rzemieślnik 1.885, ,81 Robotnik gospodarczy , , , ,18 Inspektor BHP 500,00 422,00 Wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat Zmiany wielkości zatrudnienia w latach (analiza stanu i dynamiki wzrostu lub spadku zatrudnienia w osobach, na koniec każdego roku kalendarzowego wraz z uzasadnieniem zmian) Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenie i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich Energia cieplna , , , ,01 Energia elektryczna , , , ,39 Wysokość wydatku za energię elektryczną w 2010 roku bez zużycia w miesiącu listopadzie i grudniu porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat Średnioroczny wzrost lub spadek budżetu placówki z lat zł wzrost zł wzrost zł wzrost zł spadek zł wzrost S t r o n a 183

184 Wnioski do projektu budżetu na rok 2011: Ujęte w projekcie budżetu na rok 2011 kwoty nie są wystarczające. W 4210 skoro dochody z produkcji mają wynieść zł to połowę te kwoty tj zł należy przewidzieć na zakup materiałów do produkcji. Na zakup niezbędnych rzeczy w szkole: środków czystości, artykuły biurowe, akcesoria do kserokopiarek i drukarek, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, legitymacje szkolne, znaczki pocztowe, odzież dla młodzieży na warsztatach pozostanie zł na rok czyli na miesiąc 90,20 zł. W 4260 na energii i energii cieplnej przydzielono zł, gdy tymczasem wydatki w ubiegłym roku wyniosły ,53 zł i elektrycznej ,16 zł przy czym nie uwzględniono w tym energii elektrycznej faktury za 2,5 miesiąca od 27.X I.2011 w wysokości ,16 zł zakup usług medycznych pokrywa jedynie opłatę za opiekę profilaktyczną przez lekarza zakładowego, nie uwzględnia kosztów badań lekarskich i nie gwarantuje przestrzegania przez pracodawcę przepisów ujętych w tym zakresie w kodeksie pracy przydział usług /wywóz śmieci, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd kserokopiarek, ochrona mienia, konserwację instalacji alarmowych, konserwacja i obsługa sieci technologii informatycznych, pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej /nakaz PIP/, pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (decyzja Sanepidu), ścieki nie pokrywa nawet połowy kwoty potrzebnej do funkcjonowania szkoły w tym zakresie różne opłaty i składki ujmuje tylko jedną trzecią kwoty niezbędnej do potrzeb szkoły. Pozostałe paragrafy również nie uwzględniają wszystkich zapotrzebowań i w związku z tym nie ma możliwości przeniesienia brakujących kwot między paragrafami. W budżecie na rok 2011 nie uwzględniono Decyzji Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr SE.NS-82/443/152/2/WS/10 i nr SE.NS- 82/443/152/5/WS/10 - przeprowadzić remont łazienki dla chłopców na warsztatach szkolnych do r. - zapewnić prawidłowe zgodne z normą natężenie oświetlenia sztucznego do r. - uczniów pracujących na warsztatach szkolnych zaopatrzyć w odzież ochronną i obuwie do r. i nakazu Państwowej Inspekcji Pracy nr rej K047-Nk01/10 - wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowe W budżecie na 2011 rok należałoby choćby częściowo uwzględnić potrzeby szkoły - inwestycja termomodernizacja warsztatów szkolnych - inwestycja termomodernizacja internatu - remont dachu nad garażami - remont łazienki przy laboratorium ochrony środowiska - remont dwóch łazienek przy bibliotece - naprawa chodników wokół nowego boiska - zakup sprężarki na warsztaty szkolne - dokończenie remontu laboratorium ochrony środowiska 4.4. własny wniosek budżetowy na rok Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /odzież/ 2.500, Wynagrodzenie bezosobowe(umowy o dzieło) , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup lekarstw i środków opatrunkowych 1.000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000, Zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody , Zakup usług remontowych/malowanie sali gimnastycznej i korytarzy , Zakup usług medycznych 4.000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1.500, Różne opłaty i składki 4.500, Szkolenie pracowników 1.000,00 S t r o n a 184

185 4740 Zakup sprzętów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje 5.000, Zakup usług dostępu do sieci internetowej 1.900, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 4.000,00 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota ,00 Razem 5.000, , , ,00 Razem , ,60 Razem , ,20 Razem 7.664, , ,00 Razem ,08 w tym: źródło pozyskania (nazwa programu) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Pracownie komputerowe dla szkół Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Pracownie komputerowe dla szkół Projekt Z zawodówką bliżej do wiedzy i pracy Projekt Poprawa jakości oferty edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata (oś Priorytetowa IX. Działanie 9.1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie cel przeznaczenia Tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla uczniów szkoły edukacja Zakup pomocy dydaktycznych dla celów i realizacji ścieżki edukacyjnej Ochrona i kształtowanie środowiska edukacja edukacja edukacja Kontynuacja tworzenia nowych miejsc rekreacji i wypoczynku dla uczniów Dodatkowo PZS Nr 3 złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych wniosek pn. Likwidacja barier w budynku warsztatów szkolnych w zakresie umożliwienia uczniom i osobom niepełnosprawnym korzystającym z warsztatów poruszanie się i komunikowanie w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie. Wniosek został złożony w ramach Programu Wyrównywania Szans Między Regionami. Łączny koszt inwestycji to ,03 zł, z czego ,01 zł stanowi dofinansowanie PFRON. Jednakże na skutek utraty płynności finansowej przez PFRON projekt nie został zrealizowany. 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach , wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone - brak S t r o n a 185

186 w trakcie realizacji 1/ Boisko wielofunkcyjne 2010 r. 080 inwestycja 2010 r , zaangażowanie wydatku na inwestycje w roku , zaangażowanie wydatku na inwestycje w roku , fazie przygotowań 080 inwestycja termomodernizacja warsztaty 2008 r ,00 projekt termomodernizacji audyt energetyczny, specyfikacja techn., kosztorys 2010 r , inwestycja termomodernizacja internatu 2008 r ,00 audyt energetyczny, projekt, kosztorys, spec. techn.2010 r , wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: budowa ogrodzenia wraz z dwiema bramami umowa z dnia r koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych , wysokość nakładów poniesionych dotychczas- nie poniesiono nakładów źródła finansowania ze środków budżetowych. 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące wykazano w punkcie 4,3, brak rozwiązania sprawy wysokiego budynku internatu oraz docieplenie pozostałych budynków co do których istnieje poważne zagrożenie, że nie wystąpią w przyszłości 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony - kwalifikacje i umiejętności nauczycieli zabezpieczają pełną realizację zadań szkoły, - szkoła posiada i w pełni wykorzystuje bazę niezbędną do realizacji zadań, - wspiera rozwój uczniów adekwatnie do ich potrzeb, predyspozycji i możliwości, - lokalizacja i stworzenie miejsc rekreacji daje możliwość integracji młodzieży, zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa - szkoła podejmuje skutecznie działania profilaktyczne, - współpracuje ze specjalistami i placówkami wspierającymi rozwój młodzieży, - systematycznie dokonuje samooceny w zakresie trafności podejmowanych zadań, - bada oczekiwania środowiska szkolnego i lokalnego, - współpracuje z partnerami w realizacji zadań tzw. słabe strony - brak docieplenia budynków (warsztatów, internatu), uszkodzone dojścia do szkoły i dojazdy na parkingi pogarszają wizualizację szkoły, - brak środków finansowych na zakup nowoczesnego sprzętu wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy 1/ Wdrożenie kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. 2/ Wdrożenie nowych kierunków kształcenia wykorzystujących istniejącą bazę dydaktyczną, w tym rozwijanie kierunków sportowych dzięki jedynemu w mieście obiektowi sportowemu umożliwiającemu przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych na terenie powiatu. Zaangażowana kadra będzie gwarantowała osiągnięcia wysokich wyników sportowych wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem - Równomiernie i sprawiedliwie traktowanie wszystkich placówek co gwarantuje ich rozwój. S t r o n a 186

187 9. Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu, Nowy Barkoczyn 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki: Krzysztof Sowa - dyrektor 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki: osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Budynek szkoły główny nr 51 (główny z tego tytułu iż nr tego budynku jest podawany w danych teleadresowych) pełni w większości rolę edukacyjną (sale lekcyjne, sala gimnastyczna) oraz mieszczą się w nim pomieszczenia administracji szkoły, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek szkoły nr 52 oprócz funkcji edukacyjnej (sale lekcyjne, pracownia komputerowa, pracownie ćwiczeń praktycznych, biblioteka) mieści w sobie także pokoje gościnne szkoły (część I piętra oraz całość II piętra) wynajmowane zainteresowanym podczas np. targów rolniczych w Lubaniu, oprócz tego znajduje się tam stołówka wraz z kuchnią i jej zapleczem niewykorzystywane. Powierzchnia obu budynków szkoły 1946,75 m ², powierzchnia gruntów ha 2.2. pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne brak 2.3. środki trwałe w budowie - brak 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności W przypadku PZS w Lubaniu ocena stanu faktycznego będzie dotyczyć budynków szkoły ze względu na punkty 2.2., 2.3. Bez wątpienia w złym stanie znajdują się dachy obu budynków szkoły wraz z orynnowaniem, w związku z czym po ulewnych deszczach i śnieżnych zimach w pomieszczeniach powstaje dużo zacieków, a nawet zalań. W średnio złym stanie znajduje się elewacja obu budynków szkoły, w takim samym stanie stolarka okienna i drzwiowa. Wynika to przede wszystkim ze zużycia fizycznego wiele elementów budynków nie było wymienianych czy remontowanych od momentu ich powstania tj. od roku Budynek szkoły nr 51 wartość netto na dzień r ,34 zł Budynek szkoły nr 52 wartość netto na dzień r ,64 zł 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby 4,75 etatu pracownicy niepedagogiczni 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby - brak 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby - brak S t r o n a 187

188 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie (w przeliczeniu na 1 etat) Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto 1..Pracownik administracji 1 etat 2022, ,75 2.Robotnik gospodarczy 3,75 etatu 1722, , zmiany wielkości zatrudnienia w latach brak zmian Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1.wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , ,62 Audyt ws. termomodernizacji 23180,00 zł , , , , , ,86 Audyt ws. termomodernizacji 14760,00 zł. 4.2.wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty - nie dotyczy Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat Od 2006 roku jak widać w tabeli w punkcie budżet zarówno dotyczący wynagrodzeń jak i wydatków wzrastał, lecz można to uzasadnić odpowiednio podwyżkami dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wzrostem cen za usługi oraz towary. Należy jednak zauważyć iż newralgicznym punktem zawsze było planowanie wydatków związanych z opłatami za energię. Proponowane kwoty w planie nie były przyjmowane i ustalano niższe w późniejszym okresie szukano rozwiązań tego problemu. Również kwoty związane z bieżącym zakupem towarów i usług ustalano niższe niż przedstawiane w planie, w związku z czym nie można było S t r o n a 188

189 zakupić mebli szkolnych, czy też wyremontować dachów, wymienić stolarkę drzwiową czy okienną, o co również w każdym planie finansowym wnioskowano. Pozostałe kwestie budżetowe były zapewniane. Budżet na rok 2011 (prowizorium) w strategicznych punktach jest o 50 % mniejszy niż budżety poprzednich lat. 4.4.własny wniosek budżetowy na rok 2011 Plan finansowy Powiatowego Zespołu Szkół w Lubaniu na rok 2011 średnioroczna miesięczna wysokość godzin ponadwymiarowych: osoba fizyczna 2,53/18 h w tygodniu po uśrednieniu, osoba fizyczna 3,26/18 h w tygodniu po uśrednieniu, osoba fizyczna 0,68/18 h w tygodniu po uśrednieniu. przewidywane zmiany stopnia awansu zawodowego: osoba fizyczna nauczyciel dyplomowany z dniem r. przewidywana ilość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych: nie przewiduje się nauczyciele emeryci objęci przez placówkę opieką socjalną, stan na r.: osoba fizyczna, osoba fizyczna,- obecnie zatrudniona na czas określony do r. osoba fizyczna, - z dniem r. nikt nie przejdzie na emeryturę. przewidywane zmiany w arkuszu organizacyjnym od r. nie przewiduje się zmian planowane wydatki rzeczowe 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wpłaty na PFRON nie dotyczy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000, Zakup materiałów i wyposażenia: - wymiana podłóg w salach lekcyjnych i korytarzach (NAKAZ SANEPiD!) - zakup stolików i krzeseł - remont sali lekcyjnej (malowanie, zabudowa itp.) - remont pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń administracji i zakup mebli - pozostałe materiały i wyposażenia - razem , , , , , Zakup środków żywności nie dotyczy 4230 Zakup leków i materiałów opatrunkowych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500, Zakup energii elektrycznej, cieplnej i gazu , Zakup usług medycznych 2.500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internetowej 1.500, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej nie dotyczy 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000, Delegacje służbowe 500, Różne opłaty i składki 900, Podatek od nieruchomości 1.000, Szkolenia pracowników 1.000, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tuszy i tonerów do 2.500,00 S t r o n a 189

190 drukarek Wydatki inwestycyjne 6050 remont kominów remont pokrycia dachu wymiana stolarki okiennej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 7) plan dochodów 075 Dochody z najmu i dzierżawy 8.000, Wpływy z usług 8.000,00 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1.wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia - brak Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu w tym: cel przeznaczenia 2006 Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 Razem 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, korytarzach (11000,00), remont pokoju nauczycielskiego wraz z zakupem mebli (4327,00), wymiana komputerów w pracowni komputerowej (5800,00), remont sal lekcyjnych (12500,00), doraźny remont dachu (3000,00) źródło finansowania własne w trakcie realizacji zakup stolików szkolnych i biurek (5600,00), remont sekretariatu wraz z zakupem mebli (dotychczas wydano 1100,00 zł), wymiana podłóg w salach lekcyjnych (3000,00) źródło finansowania własne, wykonanie audytu energetycznego przygotowującego do termomodernizacji głównego budynku szkoły. S t r o n a 190

191 fazie przygotowań remont pracowni komputerowej, remont sanitariatów uczniów, wymiana podłóg źródło finansowania własne 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości remont dachów i orynnowania obu budynków szkoły, remont sanitariatów uczniowskich, zakup mebli szkolnych, 4. remont pracowni komputerowej, wymiana podłóg (ostatnie cztery punkty nakaz SANEPIDU), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony - szkoła środowiskowa położona na wsi, ze względu na małą ilość oddziałów bezpieczna, zapewniająca uczniom spokojną i właściwą atmosferę do nauki, właściwe miejsce dla uczniów mających problemy z odnalezieniem się w dużych szkołach, kształcąca w branży gastronomiczno-rolniczej, usytuowanie w sąsiedztwie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Gospodarstwa Rolnego, wykształcona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadanie pokojów gościnnych do wynajęcia wraz ze stołówką i kuchnią oraz zapleczem kuchennym, możliwość organizowania bazy noclegowej dla grup turystycznych, obozów dla dzieci itp., możliwość wynajmowania kwatery uczniom szkoły, dobre połączenie komunikacyjne z Kościerzyną tzw. słabe punkty - kierunki kształcenia zbliżone do kierunków wielkich szkół miejskich, ewentualny problem z naborem, szkoła na wsi wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy - zgoda na wynajmowanie kwatery uczniom szkoły zwiększa jej atrakcyjność wśród potencjalnych uczniów, konkretna koncepcja edukacji organu prowadzącego dająca pewność działania (pochylenie się nad profilami i kierunkami kształcenia wszystkich szkół powiatowych sprofilowanie szkół), wspieranie finansowe inicjatyw szkoły w celu zwiększenia ich dochodów poprzez wynajem pomieszczeń szkoły (wyremontowanie tych pomieszczeń), wykorzystanie położenia szkoły do utworzenia rolniczego profilu kształcenia zawodowego. Bardziej szczegółowy opis różnych kwestii został już przekazany wcześniej organowi prowadzącemu wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem - częstsze kontakty z organem prowadzącym twarzą w twarz, a nie tylko poprzez korespondencję pisemną. S t r o n a 191

192 10. Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres : Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki : Honorata Kurcaba 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki : osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty w administrowaniu nie ma 2.2. pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne - zestaw komputerowy wartość zakupu 4680,01 zł w roku 2002 do likwidacji - komputer Laptop wartość zakupu 3551,42 zł. w roku 2003 do likwidacji - kopiarka Olivetti wartość zakupu 3263,50 zł. w roku 2005 stan techniczny dobry - zestaw komputerowy serwer wartość zakupu 8476,00 zł rok 2005 stan techniczny dobry - komputer przenośny Laptop HPNC6120 o wartości zakupu 3419,66 zł, rok zakupu 2005 stan techniczny dobry - licencja nauka języków obcych wartość zł, rok nabycia środki trwałe w budowie nie ma 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności wpisano w punkcie STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby 3 etaty / 4 osoby ; w tym 1 osoba/1 etat na urlopie wychowawczym 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby nie ma 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby nie ma 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Referent ds. administracyjnych 1729, ,40 Robotnik gospodarczy 1476, , ,7 1257,51 (W przeliczeniu na pełen etat) S t r o n a 192

193 3.5. zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie osoby/ 2 etaty osoby/ 2 etaty osoby/2,5 etatu - 1 osoba/+0,5 etatu /osoby/ 3 etaty +1 osoba/+0,5 etatu Zatrudniono na cały etat 1 osobę do administracji, w zamian 2 osób zatrudnionych na 0,25 etatu! osoba /1 etat z administracji na dłuższym zwolnieniu lekarskim i zatrudniono w zastępstwie 1 osobę/0,5 etatu osoby/ 3 etaty W tym: 1 osoba/1 etat na urlopie wychowawczym osoby/ 3 etaty W tym: 1 osoba/1 etat na urlopie wychowawczym 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat 4.4. własny wniosek budżetowy na rok POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia - nie było Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu w tym: cel przeznaczenia 2006 Razem 2007 S t r o n a 193

194 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu w tym: cel przeznaczenia Razem 2008 Razem 2009 Razem ,00 Mikołaje na motorach Uczniowie szkoły Razem 6.000,00 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: Nie ma wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone w trakcie realizacji fazie przygotowań 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości Nie przewiduje się 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony - stwarzanie młodzieży wiejskiej szans wyrównywania dostępu do nauki; - dobra opinia o szkole w środowisku; - wysoka akceptacja szkoły przez uczniów (70,8%), rodziców (68%) i nauczycieli 100 %; - dobra atmosfera szkoły, ze względu na małą liczbę uczniów, uczeń nie jest anonimowy, wszyscy się znają, co ma dobry wpływ na wychowanie; - wykwalifikowana kadra pedagogiczna; - baza dydaktyczna zadawalająca tzw. słabe punkty - bardzo mała oferta zajęć pozalekcyjnych; S t r o n a 194

195 - zmniejsza się zainteresowanie uczniów i ich rodziców kształceniem w zawodzie technika rolnika wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy 2012 /13 - rezygnacja z naboru do klasy pierwszej liceum profilowanego, a w zamian utworzenie pierwszej klasy 4 letniego technikum turystyki wiejskiej. Uzasadnienie: licea profilowane od roku szkolnego 2012/13 mają być likwidowane. Zawód technika turystyki wiejskiej poszukiwany jest na rynku pracy, w tym również na rynku Unii Europejskiej. Przygotowuje do wykonywania następujących zadań: 1. Planowania, organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi; 2. Planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, w tym prowadzenie rolnictwa ekologicznego; 3. Sporządzania dokumentacji i stosowania efektownych strategii marketingowych związanych z prowadzeniem turystyki wiejskiej. Kwalifikacje zawodowe uprawniają do korzystania z programów UE między innymi: 1. Przejęcia gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej; 2. Inwestycji w gospodarstwie rolnym 3. Ułatwiających start młodym rolnikom. Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego i gospodarstwa agroturystycznego. Daje możliwość podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach. Możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych w szczególności rolniczych, przyrodniczych i agroturystyki. Obecnie kształcimy młodzież w zawodzie technika rolnika w systemie 5-letnim (3 lata liceum profilowanego i 2 lata szkoła policealna)i ten system należałoby zmienić. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy mniejsze zainteresowanie uczniów i ich rodziców zawodem technika rolnika. Nadmienić należy również to, że nasz region jest terenem rolniczym, większość mieszkańców zajmuje się właśnie tą działalnością. Gospodarstwa są obszarowo małe, nie zawsze wystarczające na utrzymanie rodziny. Wobec tego rodziny są zmuszone do podejmowania dodatkowych działalności. Nasze tereny są bogate w obszary leśne, jeziora, malownicze krajobrazy, które mogą zapewnić mieszkańcom aglomeracji miejskich wypoczynek, relaks i ciszę. Agroturystyka jest obecnie modna a nasze działanie wprowadzenie nowego kierunku kształcenia ma na cele przyspieszyć jej rozwój. W związku z powyższym w następnych latach szkolnych należałoby doposażyć szkołę w niektóre środki dydaktyczne np. wyposażenie pokoju noclegowego, zestaw urządzeń, mebli i sprzętu do wyposażenia stanowisk w pomieszczeniach przeznaczonych do żywienia, zestawy bielizny pościelowej, stołowej, zestaw naczyń stołowych itp wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem Nie mamy uwag. S t r o n a 195

196 11. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy, Kościerzyna, ul. Słoneczna imię i nazwisko kierownika jednostki: Barbara Wysiecka 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki: osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty budynki zabudowy m2 powierzchnia użytkowa m2 kubatura m3 funkcja szkoła 1 153, , edukacja sala gimnastyczna 11,7 x 26,3 338,8 308, edukacja opiekuńczowychowawcza internat dziewcząt * 431, , opiekuńczowychowawcza internat chłopców * 431, , blok żywienia, stołówka 576,1 923, magazyny biura, gabinety terapeutyczne, pralnia wartość księgowa ,95 budynek administr. 532,9 878, budynek gospodarczy 155,1 138,9 512 garaż, magazynek 780,00 Razem ,95 uwagi 3 kondygnacje 3 kondygnacje 3 kondygnacje 2 kondygnacje 2 kondygnacje * int. dz. 1 kondygnacja - gabinety terapeutyczne szkoła tereny zielone działka nr 11/3 i 4/18 obręb geod. IV księga wieczysta razem powierzchnia działka nr 217/1 obręb geod. IV księga wieczysta m2 (2,4562 ha) w tym: boiska szkolne piłka siatkowa piłka ręczna piłka koszykowa budynki 2122 m2 360 m m2 304 m m pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne grupa III kocioł warzelny elektryczny KE A/1 kocioł warzelny elektryczny KE A/1 rok zakupu 2001 stan techniczny dobry wartość nabycia 7 930,00 rok zakupu 2001 stan techniczny dobry wartość nabycia 7 930,00 S t r o n a 196

197 grupa IV elektr. piec do wypalania ceramiki PK-175 szafa chłodnicza S-1400 II laptop Aristo komputer PEN 150 komputer PEN 150 laptop Asus grupa V piekarnik elektryczny z termoobiegiem 1- komorowy PE-1/T obieraczka do ziemniaków 10 kg zmywarka na podstawie grupa VI pralnica bębnowa PBE-15 grupa VII samochód Volkswagen Transporter 1.9 TDI nr rej GKS 11GR autobus Cacciamali 65C IVECO-THESI nr rej. GKS 11KJ grupa VIII zestaw do prowadzenia zajęć metodą TOMATISA powiększalnik VIDOMATIC 75 telewizor DAEWOO DLP 3212 LCD telewizor SONY KDF-E50A11E pianino cyfrowe KORG NC500 wanna terapeutyczna TŻW 2.5- tor wodny do ćwiczeń i rehabilitacji w wodzie stacja filtracji do toru wodnego podnośnik transportowy-kąpielowy Arnold automat czyszczący NUMATIC TT 3450 monitoring wizyjny zewn. i wewn. pozostałe wyposażenie 013 sztandar szkoły zabudowa kuchni - gosp. domowe łóżko wodne tablica świetlno-dźwiękowa patelnia elektr. PE-41 żeliwna rozdrabniarka kuchenna rok zakupu 2006 stan techniczny dobry wartość nabycia ,40 rok zakupu 2007 stan techniczny dobry wartość nabycia 4 590,25 rok zakupu 2003 stan techniczny dobry wartość nabycia 3 551,42 rok zakupu 1997 stan techniczny dobry wartość nabycia 3 575,00 rok zakupu 1997 stan techniczny dobry wartość nabycia 3 575,01 rok zakupu 2006 stan techniczny dobry wartość nabycia 4 499,99 rok zakupu 2008 stan techniczny dobry wartość nabycia 5 088,62 rok zakupu 2008 stan techniczny dobry wartość nabycia 4 685,56 rok zakupu 2009 stan techniczny dobry wartość nabycia 6 500,00 rok zakupu 1994 stan techniczny - do likwidacji wartość nabycia 3 757,60 rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2005 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2007 stan techniczny dobry rok zakupu 2007 stan techniczny dobry rok zakupu 2007 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2000 stan dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2003 stan techniczny dobry rok zakupu 2003 stan techniczny dobry rok zakupu 2001 stan techniczny dobry rok zakupu 2004 stan techniczny dobry wartość nabycia ,00 wartość nabycia ,00 wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia , , , , , , , , , , , , , , , ,09 S t r o n a 197

198 centrala telefoniczna Progres 40 wanna z hydromasażem pracownia językowa MENTOR 16-os. pracownia fiz.-chem. 16 stanowisk pracownia ceramiki (koło garncarskie) kopiarka cyfrowa KYOCERA MITA KM1635 telewizor samsung LCD LE27T51B system EEG Biofeedback kamera edukacyjna VideoFlex rzutnik mulimedialny - projektor PD100d projektor solar komputer przenośny ASUS komputer NTT Business - gabinet terapeut. komputer przenośny gabinet terapeut, zestaw komputerowy - prac. komputer. zestawy komputerowe - Internat komputer przenośny Latinole - prac.komputer. oprogramowanie - języki obce - pom.dydakt. komputerowe urządzenie do pracy mobilnej klawiatura nakładkowa urządzenie siedzące ruch głowy kompakt "Mat S" - pomoc dydaktyczna kompakt "Mat S" - pomoc dydaktyczna komplet Alfa S - pomoc dydaktyczna komplet Alfa S - pomoc dydaktyczna świat pod mikroskopem - pomoc dydaktyczna moduł Cobra 3 - biologia kalendarze kołowe - pakiet edukacyjny kalendarze kołowe - pakiet edukacyjny ubieram się sam - modele zapięć - pom.dydakt. bezpieczne witraże - pomoc dydaktyczna kompakt S - zestaw do techniki rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2003 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 1999 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2007 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia 3 062, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 S t r o n a 198

199 przeglądarka do prezentacji dynamicznych przeglądarka do prezentacji dynamicznych dynamiczne piktogramy - przeglądarka autochodzik - zestaw pomocy edukacyjnych rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2006 stan techniczny dobry rok zakupu 2008 stan techniczny dobry wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia wartość nabycia 4 141, , , , środki trwałe w budowie brak 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Niektóre pomoce dydaktyczne, pomimo wysokich kosztów nabycia nie stanowią długotrwałego ich użytkowania; zużycie fizyczne maglownica PE-3 po naprawie możliwość wykorzystania przez inną placówkę. 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby 30 osób, 27 etatów 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby 1 osoba 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby 4 osoby 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Funkcja / stanowisko wynagrodzenie najmniej najwięcej brutto netto brutto netto kierownik adm.-gosp , ,42 - sekretarz Ośrodka 2 667, ,23 - specjalista ds. żywienia 2 150, ,58 - referent 1 579, ,20 - rzemieślnik - kucharz 1 885, ,81 - pom. rzem.- pomoc kuchenna 1 623, , , ,18 rob. gosp. - sprzątaczka, dozorca 1 476, , , ,18 pomoc nauczyciela 1 573, , , ,22 opiekunka nocna 1 573, , , ,22 rzemieślnik 1 908, , , ,38 kierowca busa 1 999, ,85 - kierowca autobusu 1 906, ,30 - inspektor bhp 133,33 112, zmiany wielkości zatrudnienia w latach data liczba pracowników zmiany uzasadnienie 2 osoby urlopy wychowawcze zatrudnienie na zastępstwo czas określony - 2 osoby 1 osoba url. wych., 1 osoba urlop macierzyński zatrudnienie na zastępstwo czas określony - 2 osoby S t r o n a 199

200 data liczba pracowników zmiany 2 osoby urlopy wychowawcze; 1 osoba długotrwałe zwoln. lek. (ciąża) 2 osoby urlopy wychowawcze; 1 osoba długotrwałe zwoln. lek. (ciąża) uzasadnienie zatrudnienie na zastępstwo czas określony - 3 osoby zatrudnienie na zastępstwo czas określony - 3 osoby 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe wykonanie planu finansowego na dzień: wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym: koszty stałe remonty, inwestycje i wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat budżet w tym okresie pozwalał placówce funkcjonować, głównie dzięki remontom i inwestycjom dokonanym ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych z programów PFRON. W roku 2007 rozpoczęliśmy długo oczekiwany kompleksowy remont dachów (przy termomodernizacji w roku 2004 nie otrzymaliśmy środków na "dachy" ), który zakończono 2008 r r. - w porównaniu z budżetem 2008 r. nastąpił spadek. Nie zostały uwzględnione rzeczywiste potrzeby placówki związane przede wszystkim z decyzjami administracyjnymi (p.poż. i sanitarne) nakazującymi usunięcie uchybień. (opis decyzji arkusz nr 6) 2010 r. ZAŁĄCZNIK arkusz 7 PORÓWNANIE BUDŻETU 2010 r. Z PROJEKTEM BUDŻETU 2011 r. ROZDZIAŁ PARAGRAF BUDŻET 2010 PROJEKT BUDŻETU 2011 a b c d e Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 997, , d : c S t r o n a 200

201 30,00 80, , , , ,00 104% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 266, , , , , , ,00 104% Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , , , , , ,00 112% Składki na ubezpieczenie społeczne 491,00 160, , , , , , ,00 103% Składki na fundusz pracy , , , , , , , ,00 104% Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , , ,00 100% Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 600, Zakup materiałów i wyposażenia 5 494, , Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. 235, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 650, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup mat. papierni. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. 45, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 300, , ,00 40% Żywność , , , ,00 50% Zakup leków i materiałów medycznych 300, ,00 0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 800,00 800,00 100% Zakup energii , , , ,00 50% Zakup usług remontowych , ,00 0% Zakup usług zdrowotnych 5 571, , , ,00 50% Zakup usług pozostałych 1 230,00 160, , , , , , ,00 54% Zakup usług dostępu do sieci Internet - S t r o n a 201

202 370, ,00 0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 3 260,00 185, ,00 185,00 6% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4 440, , , ,00 50% Podróże służbowe krajowe 500,00 250, ,00 125,00 750,00 375,00 50% Różne opłaty i składki 1 500,00 400, ,00 150, , , , ,00 53% Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , , , , , , ,00 106% Inwestycje , ,00 0% Fundusz zdrowotny 8 145, , , ,00 105% Fundusz zdrowotny 2 973, , , ,00 106% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , ,00 105% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , ,00 106% 4.4. własny wniosek budżetowy na rok POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia środki zewnętrzne pozyskane w roku kwota ,62 źródło pozyskania (nazwa programu) PFRON - Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w tym: cel przeznaczenia A - wyposażenie pracowni dydaktycznych i gabinetów terapeutycznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i wysoko specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny S t r o n a 202

203 , , ,00 500,00 razem: , , , , ,00 razem: , ,46 URZĄD MIASTA - MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii PFRON - Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych PFRON - Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych URZĄD MIASTA - MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii MEN - rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. PFRON - Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych B - przyjazne, bezpieczne, estetyczne i odpowiednio wyposażone pomieszczenia Internatu zapewniające wychowankom optymalne warunki do nauki i wypoczynku. C - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych sanitariatów: internat dz. parter, szatnia WF z natryskiem, WC dla chłopców szkoła parter oraz wymiana posadzki w stołówce i korytarze-hole w przyziemiu szkoły D - pojazdy dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych gwarancją na systematyczny udział dzieci i młodzieży w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych oraz szeroko pojętym życiu Ośrodka ( zakup autobusu Cacciamali Thesi - 28 miejsc) konkurs plastyczny dla uczniów klas gimnazjalnych pt."nie sprzedawaj dziecku alkoholu" z ekspozycją nagrodzonych prac w sklepach "Społem"; festyn szkolny dla uczniów i rodziców pod hasłem "Rodzice naszymi przyjaciółmi, alkohol naszym wrogiem" A - wyposażenie pracowni dydaktycznych i gabinetów terapeutycznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i wysoko specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny (stacja filtrów do toru wodnego, podnośnik transport.-kąpielowy) B - nowoczesne, estetyczne i bezpieczne wyposażenie pomieszczeń Internatu zapewniające wychowankom odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku. * przedstawienie profilaktyczne pt "Piąte przykazanie" oraz " Kaprysy królewny Kaprysi " ; zakup artykułów plastycznych i zorganizowanie festynu szkolnego o tematyce profilaktycznej. dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. A - wyposażenie pracowni dydaktycznych i gabinetów terapeutycznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i wysoko specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny ,69 PFRON - Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych C - likwidacja barier architektonicznych (wymiana posadzek na 6 korytarzach internatu oraz wymiana posadzek w 3 salach lekcyjnych) S t r o n a 203

204 RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO 1 000,00 razem: , razem: , , ,00 razem: ,89 URZĄD MIASTA - MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PFRON - "Program wyrównywania różnic między regionami II" - Kolejne pomieszczenia SOSW dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnych zapewniające im odpowiednie warunki do nauki i rehabilitacji' URZĄD MIASTA - MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii spektakl profilaktyczny pt. "Piekielnie anielska sztuka" oraz konkurs plastyczny pod hasłem "Alkohol przyczyną przemocy"; zbogacenie zbiorów bibliotecznych o książki dot. problemów alkoholowych. wymiana posadzki w korytarzu-holu części administracyjnej dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych (szkoła - WC dziew. parter) * konkurs plastyczny "Alkohol niszczy zdrowie i życie" ; wyjazd laureatów ww. do kina; * wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej w nowe opracowanie o treści profilaktycznej 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone rok nazwa koszt całkowity nakłady własne dofinansowanie PFRON wymiana posadzki korytarz-hol w części administracyjnej , , ,24 dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych (szkoła - WC dziew. parter) , , ,65 RAZEM 2010 r , , ,89 zakup - zmywarka do naczyń na podstawie 6 500, ,00 dofinansowanie MEN RAZEM 2009 r , ,00 zakup - obieraczka do ziemniaków 4 685, ,56 monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny , , ,00 8 RAZEM 2008 r ,82 624, ,00 zakup - szafa chłodnicza S-140II 4 590, ,25 zakup - stacja filtracji do toru wodnego , ,00 zakup - podnośnik transportowokąpielowy Arnold 5 367, ,00 S t r o n a 204

205 2006 RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO zakup - automat czyszczący NUMATIC 9 455, ,00 RAZEM 2007 r , , ,00 zakup - autobus Cacciamali Thesi , , ,00 zakup - elektryczny piec 1- komorowy do wypalania ceramiki PK , ,40 zakup - komputer przenośny - Laptop ASUS 4 499, ,99 zakup - powiększalnik videomatic , ,00 zakup - telewizor "Sony" KDF- E50A11E 8 289, ,00 zakup - telewizor "Daewoo" DLP 3212 LCD 4 000, ,00 zakup - pianino cyfrowe KORG NC , ,00 zakup - wanna terapeutyczna TŻW tor wodny do ćwiczeń i rehabilitacji w wodzie , , ,00 RAZEM 2006 r , , ,39 OGÓŁEM lata , , , , w trakcie realizacji fazie przygotowań 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące NIEZBĘDNE INWESTYCJE I REMONTY na rok 2011 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie L.p. nazwa szacunkowa wartość dostosowanie budynków internatów do wymogów ochrony ppoż. remonty łazienek w internacie dziewcząt przyziemie i I-piętro remonty łazienek w internacie chłopców parter i I-piętro , , ,00 uwagi - uzasadnienie decyzje administracyjne Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie nr PR-5580/2/309 z dnia r. z terminem wykonania r. oraz nr PR-5580/2/3-1/10 z dnia r. z terminem wykonania przedłużonym do dnia r. decyzja administracyjna Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nr SE.NS- 82/433/156/4/PC/10 z dnia r. z przedłużonym terminem wykonania do dnia r. termin wykonania PIORYTET 2011 r. PIORYTET 2011 r. S t r o n a 205

206 remont bieżący kuchnia: - ubytki kafelek w posadzce i na ścianach; odpryski farby na suficie, ścianach i drzwiach zakup zamrażarki skrzyniowej docieplenie stropu (kotłownia/administracja) 1 200, , ,00 kontrola sanitarna (HŻŻ/148/E6/10 z dnia ) nakazująca usunięcie nieprawidłowości do dnia r. Decyzja PPWIS w Gdańsku nr SE.NS- 10/4611/77-3/EG/10 z terminem wykonania r. kontrola sanitarna (HŻŻ/148/E6/10 z dnia ) nakazująca usunięcie nieprawidłowości do dnia r. Decyzja PPWIS w Gdańsku nr SE.NS- 10/4611/77-3/EG/10 z terminem wykonania decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie nr INB.MM /3/10 z dnia r. z uwagi na brak środków finansowych w roku 2010 wykonano tylko część decyzji, tj. ramę wsporczą PIORYTET 2011 r. PIORYTET 2011 r. PIORYTET 2011 r. 7. naprawa okładzin schodów wejściowych do internatu i kuchni (+rampa) ,00 popękane i braki okładziny lastrykowej schodów. Schody do Internatu użytkowane są przez wychowanków i ich rodziców; zagrażają bezpieczeństwu osób z nich korzystających 2011 r zakup drzwi wejściowych do pralni zakup drzwi wejściowych do kuchni zakup drzwi dwuskrzydłowych wejściowych do sali gimnastycznej - 2 szt. x 2.000,- oraz do magazynku sprzętu sportowego 1 x 1.800,- zakup i wymiana akumulatorów do instalacji alarmowej (3 szt.) 2 500,00 zabezpieczenie mienia: drzwi uszkodzone ze szparami, nieszczelne, spróchniałe 2 500, r ,00 skrzydła drzwiowe wypaczone i uszkodzone 2011 r ,00 zabezpieczenie mienia: dla utrzymania sprawności technicznej i prawidłowego działania 2011 r. 12. remont piłkołapów 2 000, zakup opraw oświetleniowych (14 szt. magazyny + zaplecze kuchni; 7 szt. korytarz z holem internat; 6 szt. korytarz adm.; 34 szt. hole i korytarze szkoły; 17 szt. hole i korytarze gimnazjum) = 78 szt. x 120, ,00 RAZEM ,00 piłkołapy stanowi siatka w ramach stalowych. Duże ubytki i uszkodzenia w siatce. Całe piłkołapy wymagają malowania. bezpieczeństwo użytkowników. Oprawy są zużyte wskutek wieloletniej eksploatacji, w każdej chwili mogą spaść. Zaczepy plastikowe nie spełniają już swej roli r r. / 2012 r co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości zakup mebli do pokoi mieszkalnych wychowanków (tapczaniki, szafy ubraniowe, stoliki, krzesła i komody), w których znajdują się meble zakupione od początku istnienia Ośrodka, tj. od roku WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony Ośrodek jest jedyną placówką specjalną na terenie Powiatu Kościerskiego. Posiada bardzo dobrze S t r o n a 206

207 wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Obejmuje nauczaniem, rewalidacją i wychowaniem dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, ze sprzężeniami i autyzmem. Zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym, Ośrodek może organizować naukę dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych (szpital) i posiada nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami (pedagogika lecznicza). W Ośrodku organizowane jest od 2001 r. wczesne wspomaganie dzieci skierowanych na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wczesnym wspomaganiem objęte są dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej. Ośrodek posiada nowocześnie wyposażone gabinety terapeutyczne, sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe. Od roku 1994 Ośrodek współpracuje ze szkołą specjalną w Marburgu (Niemcy), z którą do dnia dzisiejszego zrealizował 21 wspólnych projektów tzw. słabe punkty Placówka musi posiłkować się stażystami z Urzędu Pracy w celu zabezpieczenia pomocy nauczyciela we wszystkich oddziałach, gdzie uczęszczają dzieci lub młodzież z niepełnosprawnością ruchową i sprzężeniami. Częsta zmiana pomocy nauczyciela spowodowana rotacją stażystów nie wpływa korzystnie na uczniów. Nie spełniające standardów sanitariaty w Internacie oraz niektóre w szkole. Zły stan techniczny sanitariatów w Internacie uniemożliwia użyczanie obiektu na organizowanie wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych, co ma zdecydowany wpływ na wysokość dochodów placówki. Brak dobrej i bezpiecznej bazy sportowej na zewnątrz obiektu (boisko) oraz placu zabaw. Mało miejsc parkingowych dla pracowników i rodziców. Zły stan techniczny drogi dojazdowej od ulicy Kartuskiej wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy Optymalnym wyjściem dającym poczucie bezpieczeństwa dzieciom będzie możliwość zapewnienia stałych etatów na stanowisku pomocy nauczyciela w oddziałach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi taka konieczność. Placówka bardzo chętnie przystąpi do kolejnego programu PFRON umożliwiającego dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, aby zmniejszyć na ten cel koszty własne. Ośrodek zainteresowany jest udziałem w programie "Radosna szkoła" dotyczącego budowy placu zabaw. Można rozważyć możliwość utwardzenia ogrodzonego terenu zielonego w celu uzyskania dodatkowych miejsc parkingowych wykorzystując pomoc Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie. Remont sanitariatów części mieszkalnej Ośrodka umożliwi optymalne wykorzystanie placówki w okresie ferii zimowych i letnich. Należałoby podjąć rozmowy z dyrekcją Szpitala Specjalistycznego o możliwość organizowania nauki dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalu. Należałoby uregulować stan prawny drogi dojazdowej od ulicy Kartuskiej. Organizowanie szkoleń dla pracowników administracyjnych szkół. S t r o n a 207

208 8.3. wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem możliwość korzystania z pełnej pomocy formalnej i prawnej pracowników Starostwa w zakresie: *prowadzenia procedury zamówień publicznych (przetargi) *porad prawnych * umożliwienie niezwłocznego załatwiania drobnych spraw dotyczących funkcjonowania placówki bezpośrednio z Dyrektorem PCO, bez konieczności oczekiwania na podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu. * w celu promowania działalności placówki prosimy o wskazanie osoby, do której przesyłalibyśmy informacje o aktualnych wydarzeniach (możliwość umieszczania na stronie internetowej Starostwa). S t r o n a 208

209 12. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 1.2. Maria Szalewska - dyrektor 1.3. osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty CKU posiada w trwałym zarządzie budynek administracyjno-mieszkaniowy o wartości ,00 zł pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne: (wszystkie urządzenia zakupiono w roku 2003) komputer Laptop 3.551,42 zł monitor AY ,78 zł zestaw komputerowy 4.990,00 zł zestaw komputerowy 4.306,60 zł zestaw komputerowy 4.444,95 zł drukarka HP Laser 3.674,64 zł 2.3. środki trwałe w budowie 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby - 4,0 etaty 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto st. specjalista ds. administracji 2440, ,61 specjalista ds. administracji 2126, , , ,19 robotnik gospodarczy 1685, , , , zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba Zmiany Uzasadnienie pracowników w styczniu 2009 wygasła umowa zawarta na czas określony S t r o n a 209

210 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , ,06 35, , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat Z porównania projektu budżetu na rok 2011 z latami poprzednimi wynika iż zaplanowano zbyt małą kwotę w dziale 80140; rozdziałach: 4260 o ok ,00 zł 4280 o ok ,00 zł 4300 o ok ,00 zł 4.4. własny wniosek budżetowy na rok POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu w tym: cel przeznaczenia 2006 Razem 2007 Razem 2008 Razem 2009 Razem 2010 S t r o n a 210

211 Razem 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone - gruntowny remont dachu budynku CKU ( kwiecień 2010) ,09 zł Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, - remont instalacji ciepłej wody w budynku CKU (październik 2010) 1.500,00 zł - Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, - malowanie pomieszczeń w budynku CKU (grudzień 2010) 5.655,00 zł Starostwo Powiatowe w Kościerzynie w trakcie realizacji fazie przygotowań 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: Po gruntownej analizie funkcjonowania i wypełniania zadań statutowych Centrum Kształcenia w Kościerzynie daje się zauważyć mocne i słabe strony tej placówki: tzw. mocne strony - doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna w kształceniu dorosłych, - bezpłatna edukacja dorosłych w zakresie powszechnego uzupełniania wykształcenia średniego ogólnego i zawodowego. (uzupełniamy istniejące braki poprzez korzystanie z bazy lokalowej i dydaktycznej PZS nr 2) tzw. słabe punkty - uboga własna baza lokalowa i dydaktyczna, - zbyt mała oferta edukacyjna w zakresie szkół policealnych zawodowych i kursów specjalistycznych z uwagi na zbyt małe środki własne na ten cel. (szukamy środków na ten cel, np. dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy) 8.2. wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy 8.3. wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem S t r o n a 211

212 13. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie, ul. Świętojańska Anna Kamińska dyrektor poradni 1.3. osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Poradnia nie posiada własnego lokalu. Użytkuje część budynku przy ul. Świętojańskiej 5 i dwa pomieszczenia w budynku sąsiednim przy ul. Świętojańskiej 5 D. Razem jest to 6 gabinetów specjalistycznych + sekretariat i gabinet dyrektora pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne Poradnia nie posiada środków trwałych, urządzeń technicznych, maszyn, urządzeń specjalistycznych o rzeczywistej wartości przewyższającej kwotę 3000,00 zł. Środków transportu Poradnia nie posiada w ogóle. Najcenniejsze dobra będące w posiadaniu Poradni to: 7 komputerów stacjonarnych, trzy laptopy, urządzenie EEG- Biofeedback, kamera cyfrowa, dwie bardzo zużyte kserokopiarki, dwie drukarki czarno-białe, jedna kolorowa (nie używana z powodu braku środków na kolorowy toner) środki trwałe w budowie - nie dotyczy Poradni 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Kserokopiarka i drukarka w sekretariacie oba urządzenia o wysokim stopniu zużycia, kilkakrotnie naprawiane, powinny być wymienione na nowe. 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby 12 etatów pedagogicznych 14 osób, 1/5 etatu administracja - 2 osoby (1 etat specjalista, ½ etatu referent) ½ etatu obsługa- 1 osoba 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby nie dotyczy 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby nie dotyczy 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Specjalista-1 et. 2022,00,- 1474,75,- Referent-1/2 et. 1715,21,- 1261,86,- Robotnik gospodarczy- ½ et. 1562,10,- 1154,63,- Referent i robotnik gospodarczy w przeliczeniu na pełny etat (zatrudnienie na pół etatu). S t r o n a 212

213 3.5. zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba Zmiany Uzasadnienie pracowników Cały etat rozbity na dwie osoby- urlop wych. psychologa x pół etatu połączone w 1 etat Bez zmian od 2006 r. 12 etatów pedagogicznych i 2 etaty administracja i obsługa 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1.wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe ,03, ,37, ,52, ,69, ,37, ,17, ,46, ,05, ,71, ,86, ,83,- 156,16, ,15, ,42, ,18, ,17, ,86, ,36, wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Wysokość W latach poprzednich: Rodzaj wydatku wydatku w 2010 roku Energia cieplna ,87,- 7827,95,- 6838,92,- 7398,60,- 7261,61,- Energia elektryczna 5338,96,- 4158,94,- 3304,20,- 2593,00,- 2807,87,- Woda 669,84,- 477,77,- 877,18,- 713,53,- 556,21,- Ścieki 1132,01,- 365,55, ,00,- 317,00,- 288,01,- 288,01,- 288,01,- Licencja do używania pakietu programów komputerowych Arkusz Optivus (opłata roczna) Program antywirusowy 383,06,- 461,16,- 561,20,- - - Prowizje bankowe 0 19,67,- 137,70,- 123,54,- 196,25,- Wywóz śmieci 375,00,- 390,00,- 334,10,- 255,96,- 230,03,- Internet 348,00,- 348,00,- 122,10,- 0 0 Telefon 2617,12,- 2830,14,- 2834,38,- 2645,82,- 2567,54,- Medycyna pracy 1035,00,- 1070,00,- 1020,00,- 935,00,- 215,00,- Usługi komputerowe Konserwacja sieci informatycznej- usługi informatyczne 1098,00,- 366,00,- 1400,00,- 1200,00,- 900,00,- Ubezpieczenie mienia 306,50, ,04,- 117,00,- - Pakiet JWS z domeną eu. ( strona internetowa poradni opłata roczna) - 99,00, S t r o n a 213

214 4.3.porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat Rodzaj wydatku Projekt budżetu na 2011 Stan potrzeb 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.534, , energia 8.004, , zakup usług zdrowotnych 1.610, , zakup usług pozostałych 1.812, , zakup dostępu do sieci internetowej 174,00 348, telefony 1.534, , podróże 1.000, , własny wniosek budżetowy na rok 2011 Informacje dotyczące projektu planu finansowego Poradni na rok 2011: Średnioroczna miesięczna wysokość planowanych godzin ponadwymiarowych dla poszczególnych nauczycieli nie przewiduję godzin ponadwymiarowych. Przewidywana zmiana stopnia awansu zawodowego: -od września 2011 psycholog osoba fizyczna - awans na nauczyciela kontraktowego, -od września 2011 pedagog osoba fizyczna - awans na nauczyciela dyplomowanego. Przewidywana ilość i wysokość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłków na zagospodarowanie Prawo do zasiłku na zagospodarowanie nabędzie osoba fizyczna. Nagród jubileuszowych ani odpraw emerytalnych nie będzie. Wykaz nauczycieli emerytów na dzień r.: osoba fizyczna, osoba fizyczna, osoba fizyczna, osoba fizyczna, osoba fizyczna. Nie przewiduję zmian w arkuszu organizacyjnym Poradni (w aspekcie zwiększenia etatów). W Poradni nie planowane są remonty. Poradnia nie ma dochodów własnych (sprzedaż książeczek logopedycznych jako zwrot poniesionych kosztów). Wydatki rzeczowe: 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (tj. przydziały resortowe dla pracowników zgodnie z normami zakładowymi): 150,00zł Wpłaty na PFRON Wynagrodzenie bezosobowe ( jeżeli będą miały być zawierane jakieś umowy cywilno prawne): usługi konserwatorskie 1500 zł Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły papiernicze, Skala inteligencji WISC-R 1688,33 zł; zabrakło w tym roku pieniędzy na kupienie tego testu, a używany aktualnie na co dzień jest już bardzo zniszczony ): 6700,00,- zł Zakup środków żywności (ilość osób żywionych x ilość miesięcy żywienia x stawka żywieniowa) - nie dotyczy Poradni Zakup leków i materiałów opatrunkowych - wyposażenie apteczki: 50,00,- zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek : 500,00,- zł Zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu: (energia elektryczna ,- energia cieplna ;- woda 500,-) razem około ,00 zł. S t r o n a 214

215 4270 Zakup usług remontowych: Zakup usług medycznych ( tj. należy podać kwotę potrzebną na zapłacenie umów zawartych z przychodniami na opiekę medyczną oraz przewidywane wydatki na dodatkowe badania), opieka lekarska -1020,00,- zł + konsultacje lekarskie w ramach zespołu orzekającego: 2520 zł razem 3540,00 zł Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci - 400,00,- - usługi informatyka ,00,- - prowizje bankowe - 600,00,- - ścieki 800,00,- razem: 3100,00 zł Zakup usług dostępu do sieci internetowej : 604, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2500,00 zł delegacje służbowe (delegacje dla nauczycieli studiujących, pozostałe delegacje -dojazdy do placówek oświatowych w obrębie całego powiatu) 2000,00 zł Różne opłaty i składki ( tj. ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, podatek od gruntów leśnych). W tym roku polisa ubezpieczeniowa Poradni + inne składki; około 200,00 zł Szkolenia pracowników (planowane szkolenie bhp): 300,00 zł 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 900,00 zł Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (toner do drukarki kolorowej 1000 zł, toner do drukarki Lexmark 900 zł, licencje 500 zł) 2400,- zł. Wydatki inwestycyjne: 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1.wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2006 Kwota źródło pozyskania (nazwa programu Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Poradnia MOPS) w tym: cel przeznaczenia Program Grota przystanek ku dorosłości - zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży i rodziców. Razem zł Zero tolerancji dla przemocy w szkole program rządowy 2007 Organizacja punktu konsultacyjnego na terenie powiatu- wybrane zostały Dziemiany jako odległy od Poradni teren. Razem zł Bezpieczna i przyjazna szkoła - program rządowy zł Bezpieczna i przyjazna szkoła - program rządowy Realizacja zajęć pozalekcyjnychterapia pedagogiczna i logopedyczna w szkołach + doposażenie Poradni Organizacja punktu konsultacyjnego w Karsinie + doposażenie Poradni S t r o n a 215

216 Razem zł Program Men i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zł Program doposażenia zainteresowanych Poradni (MEN, KO) zł Doposażenie Poradni w sprzęt i oprogramowanie do badań przesiewowych słuchu. Zakup EEG BIOFEEDBACK, koszt szkolenia 2 pracowników Razem Razem 0 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone w trakcie realizacji fazie przygotowań - Nie dotyczy Poradni wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania - Nie dotyczy Poradni. 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące konieczne są środki na utrzymanie dodatkowych pomieszczeń Poradni brakowało w zeszłym roku na opłaty za wodę, ogrzewanie i prąd zakończyliśmy rok z długiem wobec Starostwa w wysokości 2.376,02 zł, wszelkie środki, które były przeznaczone na inne cele zostały przeznaczone na utrzymanie co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości nie dotyczy Poradni 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony 1. Wykształcona kadra dobrze przygotowana do realizacji merytorycznych zadań, doświadczenie, zaangażowanie w pracy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. 2. Umiejętność tworzenia przyjaznej, miłej atmosfery pracy, rodzice w ankietach często podkreślają, że cenią sobie przyjazną atmosferę poradni. 3. Usytuowanie lokalu Poradni w pobliżu PKS, w centrum miasta, dostępność dla mieszkańców powiatu. 4. Wzbogacony przez kilka ostatnich lat wyposażenie poradni w sprzęt-skaner, kamera, rzutnik multimedialny, eeg- biofeedback, komputer w każdym gabinecie. S t r o n a 216

217 5. Zorganizowanie komputerowej sieci wewnętrznej. 6. Dostosowanie budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne tzw. słabe punkty 1. Sytuacja lokalowa Poradni w zeszłym roku uległa poprawie, ale cały czas Poradnia nie dysponuje salą na spotkania grupowe, przeznaczonej na szkolenia, narady, konferencje, warsztaty z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami, grupowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 2. Praca w terenie, w szkołach i przedszkolach odbywa się często w niedostosowanych do tego celu niedogrzanych pomieszczeniach. 3. Brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w pobliżu Poradni jest bardzo dokuczliwą uciążliwością. 11 pracowników jeździ na stałe samochodami, muszą jeździć w teren do placówek oświatowych w powiecie i powinni mieć możliwość zaparkowania w pobliżu. 4. Brakuje gospodarza terenu. Nie posprzątane wokół budynków, stosy śmieci podrzucane przez okolicznych mieszkańców, nie ma kto zadbać o utrzymanie zieleni, ścięcie trawy, nikt nie wywozi hałd śniegu. Otwarcie terenu w chwili uruchomienia centrum handlowego pogorszyło stan czystości. Po każdym weekendzie jest bardzo brudno. Sprzątaczka w Poradni zatrudniona jest tylko na pół etatu. Przybyło jej obowiązków w związku z nowymi pomieszczeniami (podwójne toalety, korytarze) - ogarnięcie tych obowiązków staje się problemem. 5. Od lat niski budżet- niedoinwestowanie, brak możliwości zakupu pomocy, testów, które się zmieniają, autoryzowane druki, literatura, żadnego czasopisma od dawna nie prenumerujemy, zwiększenie bazy pomocy z zakresu doradztwa zawodowego wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy 1. Zatrudnienie na stałe konserwatora w Poradni, który na bieżąco usuwałby usterki i dbał o dwa budynki Starostwa, biorąc na siebie również obowiązek dbania o otaczający teren: odśnieżanie, terenu, wejść do instytucji, parkingu, dachów, trawników. Po otworzeniu przejścia przez ten teren do centrum handlowego teren ten jest jednym wielkim śmietniskiem. Nikt się nie czuje odpowiedzialny za całość. 2. Zabezpieczenie w wyraźniejszy sposób miejsc parkingowych. Namalowanie pasów nie wystarczyło, przez kilka miesięcy w roku są pod śniegiem niewidoczne. Niewywiezione hałdy śniegu zabierają dodatkowe miejsca parkingowe (łańcuch, znaki drogowe?) 3. Pomoc we włączaniu w realizację programów unijnych, które pomogą wzbogacić wyposażenie Poradni w edukacyjne programy komputerowe, ciekawe, nowoczesne pomoce terapeutyczne wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem 1. Sprawnie funkcjonował system komunikacji w ostatnich latach między Starostwem, a jednostkami telefony komórkowe, połączenia w sieci dawały szybką możliwość kontaktu oceniam to jako dobrą praktykę wartą kontynuacji. 2. Wnioskowałabym o większe zaangażowanie Starostwa w sprawy profilaktyki, wspieranie placówek oświatowych w działaniach na rzecz promowania szeroko pojętego zdrowego stylu życia młodzieży, obniżenie odsetka młodzieży nie kończącej edukacji i pozostającej na marginesie życia społecznego. 3. Konieczne jest zwiększenie ilości miejsc pracy dla młodych, tych jeszcze uczących się chcących zarobić na swoje wydatki i tych od razu po szkołach, żeby nie dopuścić do procesu demoralizacji. S t r o n a 217

218 14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4, Kościerzyna 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki Sylwia Diedrich - Dyrektor 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Budynek przy ul. Krasickiego 4 jest po całkowitym remoncie. Zaadoptowany na działalność statutową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespołu Opiekuńczo- Wychowawczego Wesoła Gromadka. Znajdują się w nim również: trzy mieszkania własnościowe oraz powierzchnia przeznaczona na trzy mieszkania chronione. Wykonano kilka dodatkowych wejść do budynku tak, aby wszystkie działalności znajdujące się w tym budynku były wyodrębnione. Na terenie przy budynku znajdują się 2 garaże z blachy pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne Samochód Volkswagen T5- rok produkcji 2006 Samochód osobowy Skoda Fabia -rok produkcji 2008 Zakup komputerów powyżej 3.500,- 12 sztuk w roku 2007 Serwer -1 sztuka 2008 r środki trwałe w budowie Brak 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Budynek po termomodernizacji i remoncie dachu, teren wokół budynku zagospodarowany zgodnie z projektem, wydzielone podwórko dla placówki opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z programem naprawczym. W części należącej do Centrum chroniony alarmem i monitorowany przez agencję ochrony. Samochody serwisowane stan bardzo dobry. Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy jest na bieżąco modernizowany. Drukarki i komputery stan techniczny dobry, serwisowane. Mienie ruchome w związku ze zmianą siedziby jest uzupełniane w stopniu, który jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania jednostki. 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby Liczba pracowników 32 osoby, (30,38 w przeliczeniu na pełne etaty) w tym: umowy na czas określony 6 osób umowy na czas nieokreślony 26 osób 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby S t r o n a 218

219 Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie 16 osób Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby Liczba stażystów 2 osoby Liczba pracowników interwencyjnych I i II stopnia wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Funkcja/Stanowisko Wynagrodzenie najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Dyrektor (kierownik) jednostki Główny księgowy 4.540, , , ,00 Kierownik 2.582, , , ,95 Przewodniczący Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności 1.270,00 905, ,00 905,25 Specjalista 2.537, , , ,76 Samodzielny referent 2.430, , , ,80 Starszy referent 2.448, , , ,80 Referent 1.580, , , ,00 Pedagog 2.160, , , ,27 Pracownik socjalny 2.290, , , ,42 Doradca ds. osób niepełnosprawnych 2.040, , , ,19 Sekretarka 2.412, , , ,00 Rzemieślnik 1.904, , , ,09 Rzemieślnik - specjalista 2.660, , , ,73 Recepcjonista 1.768, , , ,30 Sprzątaczka 490,00 361, , ,05 Umowy zlecenia Liczba miesięcy uwzględniona przy wyliczeniu kwoty wynagrodzenia Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto Psycholog - orzecznik 12 m-cy 8.422, ,35 Doradca zawodowy - orzecznik 12 m-cy 2.413, ,00 Lekarz - orzecznik 12 m-cy 4.862, ,42 Lekarz - orzecznik 12 m-cy , ,38 Rodziny zawodowe (7 rodzin) 1 m-c , ,14 Psycholog 1 m-c 960,00 809,60 S t r o n a 219

220 Umowy zlecenia Liczba miesięcy uwzględniona przy wyliczeniu kwoty wynagrodzenia Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto BHP 1 m-c 600,00 506,00 Konserwacja centrali tel. oraz wew. sieci teleinformatycznej 1 m-c 340,00 286,40 Polit. Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 1 m-c 1.500, ,00 Prace pomocniczo-biurowe 1 m-c 1.385, , zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie Wzrost zatrudnienia spowodowany był restrukturyzacją systemu pomocy społecznej w Powiecie Kościerskim Zmniejszyła się liczba pracowników w stosunku do 2008 r. w związku z przeniesieniem pracowników na mocy porozumienia z Zespołem Opiekuńczo Wychowawczym Wesoła Gromadka Rozwiązaniu uległy umowy o pracę z powodu upływu czasu, na który były zawarte BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat Rok 2006-wzrost o 52,94% do projektu planu budżetu do roku 2011 S t r o n a 220

221 Rok 2007-wzrost o 53,80% Rok 2008-wzrost o 0,01% Rok 2009-spadek o 4,29% Rok 2010-spadek o 32,37% 4.4. Własny wniosek budżetowy na rok Rodziny Zastępcze Razem , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Razem ,00 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu) w tym: cel przeznaczenia 2006 Razem 2007 Razem ,00 Fundacja projekt pt.: Marsz na Garczyn Świętem Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Kościerskim ,42 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Celem projektu była - integracja środowiska rodzin zastępczych z terenu powiatu kościerskiego, jak również tego środowiska z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi oraz sektorem prywatnym (I etap - zorganizowano rajd pieszy i rowerowy dla zorganizowanych grup młodzieży na trasie Kościerzyna- Garczyn; II etap Piknik w Garczynie w ramach którego przygotowano konkursy wiedzy o pożarnictwie, policji, naukę udzielania pierwszej pomocy a także przygotowano pokazy sprzętu pożarniczego, radiowozy i motory policyjne, pokaz tresury psa policyjnego. Przygotowano konkursy strzelania do tarczy, ścianka wspinaczkowa na czas, konkurs karaoke, zawody sportowe oraz stanowiska tematyczne: plastyczne, teatralne, muzyczno-taneczne i sportowe) Pozyskane środki przeznaczono na: promocję imprezy (ulotki i plakaty), nagrody dla uczestników Rajdu i konkursów; zakup materiałów na przygotowanie stanowisk tematycznych. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem S t r o n a 221

222 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota Razem 2008r , źródło pozyskania (nazwa programu) integracji społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekt pt.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie ,62 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekt pt.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie w tym: cel przeznaczenia społecznym. Pozyskane środki przeznaczono na: wynagrodzenia za konsultacje grupowe i indywidualne doradcy zawodowego i psychologa; zakup: stołu i krzeseł na zajęcia, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zestaw mebli biurowych (dla zatrudnionego pracownika), art. spożywczych na zajęcia; dofinansowanie do turnusu i zabiegów rehabilitacyjnych niepełnosprawnych uczestników projektu; organizację szkoleń i kursów; opłaty czesnego za szkoły na poziomie ponadgimnazjalnym, pomoc finansową w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych usamodzielnianych uczestników projektu; promocję: ogłoszenia w prasie, teczki, długopisy, ulotki dla PCPR i o projekcie; dodatki do wynagrodzenia z tytułu zwiększenia obowiązków dla kadry zarządzającej projektem i pracowników socjalnych, zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych; spotkanie podsumowujące projekt za 2008r. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Pozyskane środki przeznaczono na: opłatę czesnego za szkoły na poziomie ponadgimnazjalnej i studia wyższe uczestników projektu; wynagrodzenia za konsultacje grupowe i indywidualne doradcy zawodowego i psychologa, zakup sprzętu na zajęcia: projektor, zestaw komputerowy, kamera; kursy i szkolenia; zabezpieczenie opieki dziecku do lat 3 uczestniczki projektu; dofinansowanie do turnusu i zabiegów rehabilitacyjnych niepełnosprawnych uczestników projektu; zakup art. spożywczych na zajęcia; organizacja Pikniku Integracyjnego: zakup nagród na konkursy, opłata za przewóz gwiazd (m.in. Stan Borys, Izabella Skrybant, Katarzyna Dziewiątkowska, bracia Molęda, Artur Chamski, Piotr Dymała, kabaret Limo), konferansjerka; plac zabaw dla najmłodszych uczestników pikniku; zatrudnienie: doradcy ds. osób niepełnosprawnych, pracownika socjalnego, pedagoga, pracownika ds. obsługi finansowej; dodatki do wynagrodzeń z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków kadry zarządzającej projektem; zakup telefonu komórkowego i kart do niego, internetu bezprzewodowego i transmisję danych, aparatu cyfrowego; utworzenie strony internetowej promocję: teczki, roll-up, 2 flipcharty, S t r o n a 222

223 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu) Razem 2009r , ,98 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekt pt.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie 2010 Razem 2010r ,98 w tym: cel przeznaczenia ulotki, plakaty, ekran ścienny, spotkanie podsumowujące projekt za 2009r. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 15 osób niepełnosprawnych i 19 osób usamodzielnianych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kościerskiego. Pozyskane środki przeznaczono na: opłatę czesnego za szkoły na poziomie ponadgimnazjalnym i studia wyższe uczestników projektu; wynagrodzenia za konsultacje grupowe i indywidualne doradcy zawodowego i psychologa, ; kursy i szkolenia; wyjazd na giełdę pracy osób niepełnosprawnych; dofinansowanie do turnusu i zabiegów rehabilitacyjnych niepełnosprawnych uczestników projektu; opłata pływalni dla uczestników projektu; organizację i przeprowadzenie weekendowego wyjazdowego spotkania edukacyjnego Budowanie na gruzach uczestników projektu; zakup art. spożywczych na zajęcia; zatrudnienie: doradcy ds. osób niepełnosprawnych, pracownika socjalnego, pedagoga, pracownika ds. obsługi finansowej; dodatki do wynagrodzeń z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków kadry zarządzającej projektem; zakup kart do telefonu komórkowego, transmisja danych do bezprzewodowego internetu, promocję: ogłoszenia w prasie, torby, teczki, materiały piśmiennicze, spotkanie podsumowujące projekt za 2010r. 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone remont budynku ,01 źródłem finansowania Starostwo Powiatowe w Kościerzynie w trakcie realizacji fazie przygotowań 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania Brak S t r o n a 223

224 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące co, do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości W budynku znajduje się powierzchnia przeznaczona na wydzielenie trzech mieszkań chronionych dla dzieci usamodzielniających się z rodzin zastępczych i placówki. Mają one służyć młodzieży, która będzie miała łatwiejszy start w dorosłe życie. Przez trzy lata może nabierać doświadczenia i uczyć się życia poza środowiskiem rodzinnym. Obecnie trwają tam prace związane z uporządkowaniem tej powierzchni i przygotowaniem do wydzielania mieszkań. Wiele z tych prac możemy wykonać własnym sumptem, ponieważ dysponujemy ekipą gospodarczą, która poradzi sobie z wieloma zadaniami w tym zakresie. Kosztem byłby materiał potrzebny do wykonania w/w zadania. 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony Budynek dostosowany do działalności, dostępny dla osób niepełnosprawnych, dwie sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audio-wideo z ekranem, łatwy dostęp do pomieszczeń, właściwa ilość toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla pracowników. Zapewniono miejsca parkingowe dla osób korzystających z pomocy i wsparcia Centrum z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz osobne miejsca parkingowe dla pracowników i mieszkańców wspólnoty. Przestrzeń przeznaczona na mieszkania chronione tzw. słabe punkty Odległość od tzw. centrum miasta. Brak na dzień dzisiejszy mieszkań chronionych wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy Restrukturyzacja systemu pomocy społecznej w powiecie kościerskim miała na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek pomocy społecznej na naszym terenie. Wszystkie działania i nakłady finansowe szły w tym kierunku, aby usprawnić owy system. Myślę, że się udało, dlatego na dzień dzisiejszy nie potrzeba stosować znaczących zmian, ponieważ dokonywano ich od 2008r wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem Nie mam uwag. S t r o n a 224

225 15. Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Wesoła Gromadka 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki Marzena Hinca 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka nie zarządza budynkiem w którym ma siedzibę. Uchwałą Rady Powiatu budynek przy ul. Krasickiego majątek ówczesnego Domu Dziecka przejęło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które jest zarządcą obiektu. Placówka zajmuje 50% powierzchni budynku. Wyznaczona cześć została podzielona na 5 niezależnych mieszkań z własnym węzłem sanitarnym i kuchennym. Jedno z pięciu mieszkań dla Grupy Usamodzielnienia posiada oddzielne wejście od pozostałych z własną drogą komunikacyjną (klatką schodową). Podobnie przedstawia się sytuacja dotycząca gruntów. Dla placówki z całości działki została wydzielona odrębna część rekreacyjno parkingowa pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka posiada na obecny stan wyłącznie majątek ruchomy pozostałe środki (wyposażenie), którego wartość jednostkowa w trakcie zakupu nie przekroczyła kwoty 3.000,00 zł. Jest to wyposażenie pokoi, kuchni, biur środki trwałe w budowie Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka nie posiada żadnych środków trwałych w budowie lub prowadzonych adaptacji ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Placówka nie posiada żadnych aktywów trwałych. Na stan obecny jednostka ma w posiadaniu wyposażenie ruchome o dobrym stanie. Nie zakłada się potrzeby natychmiastowej wymiany z powodu zużycia za wyjątkiem sytuacji wystąpienia awarii używanego sprzętu lub wyposażenia, które przy prowadzonym charakterze naszej działalności posiada wysoki poziom eksploatacji, a koszty naprawy mogą być niewspółmierne do kosztów zakupu nowego sprzętu. 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby stan na 3 stycznia 2011 r.: 39 osób, 38,75 etatów 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby stan na 3 stycznia 2011 r.: 7 osób 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby stan na 3 stycznia 2011 r.: 1 stażysta 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem S t r o n a 225

226 Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Dyrektor ,- 3694,- referent ,- 2079,- Pomoc administracyjna ,- 1900,- psycholog ,- 1888,- Pracownik socjalny ,- 1652,- Nauczyciel wychowawca 3625,- 2592,- 4386,- 3122,- Starszy wychowawca ,- 2231,- wychowawca 2848,- 2051,- 3202,- 2274,- Młodszy wychowawca 2544,- 1930,- 3380,- 2422,- Rzemieślnik-specjalista ,- 1724,- Rzemieślnik-kucharz 2038,- 1486,- 2041,- 1488,- Umowa zlecenie-opiekun dziecięcy 473,- 397,- 1542,- 1125, zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie reorganizacja placówki - przejście pracowników obsługi i specjalistów z ZOW do PCPR reorganizacja placówki przejście części pracowników obsługi i specjalistów z PCPR do ZOW, zatrudnienie wynikające z nowej struktury organizacyjnej oraz zastępstwa wynikające z urlopów macierzyńskich i zwolnień lekarskich Odejście osoby zatrudnionej na zastępstwo Zastępstwo za 3 osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i zwolnieniu lekarskim 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Wysokość W latach poprzednich: Rodzaj wydatku wydatku w 2010 roku S t r o n a 226

227 porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat rok spadek budżetu w stosunku do planowanego na 2011rok o 26,25% rok spadek budżetu w stosunku do planowanego na 2011rok o 11,90% rok wzrost budżetu w stosunku do planowanego na 2011rok o 0,63% rok wzrost budżetu w stosunku do planowanego na 2011rok o 21,90% rok wzrost budżetu w stosunku do planowanego na 2011 rok o 10,78% Z analizy planu budżetowego na 2011rok w stosunku do rzeczywistych potrzeb, które nie zostały uwzględnione w planie: 50% mniejszy plan na wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia 50% mniejszy plan na wydatki związane z zakupem środków żywnościowych 35 %mniejszy plan na wydatki związane z zakupem energii elekt. i cieplnej 50% mniejszy plan na wydatki związane z pozostałymi zakupami 4.4. własny wniosek budżetowy na rok 2011 Zmniejszenie planu budżetowego w wymienionym wyżej zakresie w stosunku do rzeczywistych potrzeb spowoduje brak realizacji umów stałych związanych z kosztami stałymi (energia cieplna, elektryczna itp.) oraz spowoduje zmniejszenie lub brak możliwości zapewnienia naszym podopiecznym podstawowych potrzeb (zakup odzieży, obuwia, wyposażenia szkolnego, środków chemicznych, lekarstw i innych związanych z bieżącym utrzymaniem dzieci) oraz brak możliwości korzystania naszych dzieci z wypoczynku letniego. Na ten ostatni punkt szczególnie zwracam uwagę, ponieważ w dużym stopniu do 2010 roku placówka korzystała z dodatkowych środków pozyskiwanych na zewnątrz (sponsorzy), gdzie środki te były przekazywane na konto własne. Od stycznia 2011 roku nasza placówka zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może posiadać dochodów własnych, zatem nie będziemy posiadać dodatkowych środków, które mogliśmy do tej pory przeznaczać na taki cel jak wakacje, kulturę, rekreację. 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2006 Kwota źródło pozyskania (nazwa programu 58960,- Dotacja Pomorski Urząd Wojewódzki 27578,92 Dochody własne, (sponsorzy, instytucje, banki, osoby prywatne) Razem 86538, ,- Dotacja Pomorski Urząd Wojewódzki w tym: cel przeznaczenia Działania związane z realizacją programu naprawczego Wypoczynek dzieci (wakacje, zimowisko), zakup przyborów szkolnych, sprzętu komputerowego i sportowego, mebli, obuwia, zakup prezentów świątecznych) Działania związane z realizacją programu naprawczego S t r o n a 227

228 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu 62445,32 Dochody własne, (sponsorzy, instytucje, banki, osoby prywatne) Razem , ,- Dotacja Pomorski Urząd Wojewódzki 51691,54 Dochody własne, 2008 (sponsorzy, instytucje, banki, osoby prywatne) Razem , ,- Dotacja Pomorski Urząd Wojewódzki ,54 Dochody własne, (sponsorzy, instytucje, banki, osoby prywatne) Razem 83107, ,15 Dochody własne, 2010 (sponsorzy, instytucje, banki, osoby prywatne) Razem 45790,15 w tym: cel przeznaczenia Wypoczynek dzieci (wakacje, zimowisko), zakup przyborów szkolnych, pościeli, sprzętu komputerowego i sportowego, mebli, obuwia, odzieży, zakup prezentów świątecznych) Działania związane z realizacją programu naprawczego Wypoczynek dzieci (wakacje, zimowisko), zakup przyborów szkolnych,, sprzętu komputerowego i sportowego, mebli, obuwia, odzieży, zakup prezentów świątecznych) Działania związane z realizacją programu naprawczego Wypoczynek letni dzieci, zakup prezentów świątecznych, obuwia i odzieży zimowej Wypoczynek letni dzieci, zakup prezentów świątecznych, obuwia i odzieży zimowej 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone Jednostka w okresie od 2006 r. do 2010 r. głównie skupiała się na realizacji zadań wynikających z realizacji programu naprawczego. W okresie tym całkowity koszt działań inwestycyjnych wyniósł ,- zł, w tym wysokość nakładów własnych ,- zł. Pozostałe nakłady w wysokości ,- zł wynikają z uzyskanych dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków pozyskanych od sponsorów w trakcie realizacji brak fazie przygotowań brak 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji nie dotyczy wysokość zaangażowanych już środków budżetowych nie dotyczy wysokość nakładów poniesionych dotychczas nie dotyczy źródła finansowania nie dotyczy 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: S t r o n a 228

229 istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące Najważniejszą sprawą, która ciągnie za sobą poważny skutek finansowy jest zatrudnienie pracowników na podstawie dwóch ustaw (Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela) co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości nie dotyczy 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony Mocną stroną we właściwościach pracy placówki jest zatrudnienie mimo wysokich kosztów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, co daje podstawę bezpiecznej pracy i wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi. Należy zwrócić uwagę, że do naszej placówki zostają i będą kierowane dzieci wymagające szczególnej opieki, w tym dzieci z postanowień sądowych wskazujących na demoralizację tzw. słabe punkty Trudności wynikają z zarządzania placówką przy zatrudnieniu pracowników z dwóch ustaw, zatem dla ciągłości pracy (zabezpieczenie opieki 24 h/dobę) konieczne jest posiadanie wysokiej ilości etatów, co generuje wysokie koszty. Ponadto po rocznym zarządzaniu placówką przez moją osobę widzę konieczność zwiększenia zatrudnienia o 1 etat w Zespole Administracyjno- Gospodarczym. Wynika to z faktu, iż po zmianach organizacyjnych w 2009 r. zadania do wykonania nałożone na ten Zespół zwiększyły się w stosunku do planowanych w 2008 r. Obecnie zatrudnione są 2 osoby (1 stanowisko urzędnicze referent, 1 stanowisko pomocnicze pomoc administracyjna), zdecydowanie nie są one w stanie na bieżąco realizować nałożonych na nie obowiązków, gdyż w zakresach czynności posiadają zbyt wiele obowiązków wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy Doprowadzenie do ujednolicenia warunków pracy wszystkich pracowników ZOW. W związku ze wskazaniem braku etatu w Zespole Administracyjno Gospodarczym widzę możliwość zmniejszenia etatów obsługi (kucharek) o 1 etat na rzecz 1 etatu w Zespole Administracyjno-Gospodarczym wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem brak S t r o n a 229

230 16. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CISEWIU 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki p.o. dyrektor Irena Trzcińska 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Budynek Główny Oddział I i II Mieszkania, Biura, Pomieszczenia Gospodarcze. Budynek Oddział IV Mieszkania, Pomieszczenie terapii. Budynek Oddział III Mieszkania, Budynek Agregatowni Funkcja Gospodarczo- techniczna, Budynek inwentarsko-gospodarczy- Funkcja gospodarcza, Elementy instalacji i sieci C.O połączenia pomiędzy kotłownia a budynkami, 2.2. pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne Elementy Kotłowni olejowej piece i osprzęt, Winda typu szpitalnego, Zmywarka gastronomiczna szt. 2 Piec konwekcyjno-parowy- kuchnia, Maszyna sprzątająca Taski Swingo, Pralka model AWM 9100 szt. 2, Kocioł warzelny, Suszarka do bielizny, Patelnia elektryczna PE-025 N szt. 2, Podnośnik wannowy oddział, Młynek SM 75 do miksowania odpadów kuchennych, Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej szt. 3 GN/1/65012 Łóżko rehabilitacyjne drewno, Szatkownica kuchenna MKJ250 + zestaw tarcz, Obieraczka do ziemniaków OZO-1.1, Krajalnica pieczywa MKP-11.7 Kosiarka spalinowa samobieżna, Samochód Volkswagen T5, 2.3. środki trwałe w budowie (brak) 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Budynek inwentarsko-gospodarczy, 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby 51 osób 3.2. stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby 1 osoba 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby S t r o n a 230

231 3 osoby 3.4. wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Starszy Specjalista 2.800, ,00 Starszy Referent 2.660, ,00 Specjalista Pracy Socjalnej 2.632, ,00 Pracownik Socjalny 2.448, ,00 Kierownik Zespołu Pielęgniarek 3.620, ,00 Starsza Pielęgniarka 2.457, , , ,00 Starszy Opiekun kwalifikowany w 2.492, ,00 DPS Starszy Opiekun 2.308, , , ,00 Opiekun 1.755, , , ,00 Terapeuta 2.391, , , ,00 Pokojowe 1.808, , , ,58 Sprzątacz/ka 1.728, , , ,00 Szef Kuchni 2.392, ,00 Kucharka 1.625, , , ,00 Starsza kucharka/kucharz 1.750, , , ,00 Konserwator 1.900, ,00 Rzemieślnik 1.960, ,00 Starszy instruktor K.O , , zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie Przyjęta do kuchni -6 Odejście z pracy na emerytury oraz w drodze porozumienia stron Przyjętych do pracy Odejście z pracy na emeryturę oraz w drodze porozumienia stron Przyjęcie do pracy Odejście z pracy na emeryturę, rentę w drodze porozumienia stron oraz likwidacja stanowisk. Przyjęcie do pracy terapeuta Likwidacja stanowisk Przyjęcie do kuchni 2- osoby likwidacja stanowiska,1- porozumienie stron.1- na czas zastępstwa. 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 S t r o n a 231

232 4.2. wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Wysokość wydatku w 2010 roku W latach poprzednich: porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat wzrost w procentach budżetu roku 2007 do ,28% 2008 do ,46% 2009 do ,47% 2010 do ,22% 2010 do ,32% Projekt budżetu przedstawiony uchwałą nr 132/206/2010 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 10 listopada 2010 w stosunku do rzeczywistych potrzeb Domu na 2011 rok wymienionych paragrafach daje zabezpieczenie na okres: 4210 zapewnia potrzeby miesięczne ( olej opałowy 6 m-cy) m-ce m-cy m-ce m-cy m-cy m-cy m-cy 4480 zabezpiecza zobowiązanie z 2010roku 4.4. własny wniosek budżetowy na rok 2011 Lp. Nazwa Plan na rok Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenie bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków i mat. Medycznych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3.500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.500, Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4.000, Podróże służbowe krajowe 1.500, Różne opłaty i składki 1.500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 2.400, Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 600, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 6.000,00 cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 RAZEM ,00 S t r o n a 232

233 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2006 Kwota źródło pozyskania (nazwa programu w tym: cel przeznaczenia ,00 Urząd Wojewódzki Standaryzacja Domu Razem , ,00 PFRON Rozbudowa I Etap ,00 Urząd Wojewódzki Standaryzacja Domu Razem ,00 520,00 Stowarzyszenie na rzecz DPS w Zapłata za prace remontowe Cisewiu ,00 Urząd Wojewódzki Standaryzacja Domu ,48 Fundacja Na cele żywieniowe Polbruk 130m kw ,00 Udostępnienie Sali Na standaryzację 600,00 Osoby prywatne Spotkanie bliskie sercu Razem , ,00 Urząd Wojewódzki Standaryzacja Domu 4.500,00 Bal charytatywny Na cele Standaryzacji ,90 Fundacja Na cele żywieniowe 3.440,00 Za udostępnienie sali Projektor i ekran projekcyjny 2009 darowizna Polbruk 600m kw ,00 Osoba prawna Kozetka rehabilitacyjna 3.200,00 Stowarzyszenie na rzecz DPS w Cisewiu Na zajęcia rekreacyjne dla Mieszkańców Razem , ,00 Urząd Wojewódzki Rozbudowa II Etap ,00 Urząd Wojewódzki Program naprawczy- Standaryzacja darowizna Polbruk 178 m kw ,49 Fundacja Na cele żywieniowe ,80 Stowarzyszenie na rzecz DPS w Zapłata za prace remontowe, zakup Cisewiu kwiatów na rabaty, sfinansowanie wyjazdu na wczasy dla mieszkańców, zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Razem ,49 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone Rozbudowa Domu koszt ,39 zł. W tym środki własne ,39 zł. Środki Urząd Wojewódzkiego ,00 zł. Środki PEFRON ,00 zł w trakcie realizacji fazie przygotowań 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: S t r o n a 233

234 koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony Uzyskany standard Domu oraz zwiększenie miejsc do przyjęć do Domu, Odpowiednie wyposażenie pokoi mieszkańców oraz kuchni i pomieszczeń pralniczych, Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników, tzw. słabe punkty Kłopoty z dachem na budynku głównym jak i innych budynkach, Brak termomodernizacji, Brak ogrodzenia terenu oraz urbanizacji Parku i terenów przyległych do Domu, Brak osobnego pomieszczenia do większych spotkań, Brak poszczególnych pomieszczeń do różnorodnej terapii zajęciowej, Brak pomieszczenia socjalnego dla pracowników, Wadliwa i nie spełniająca swojej roli wentylacja pomieszczeń kuchennych, Brak odpowiedniej ilości personelu płci męskiej, Słaba komunikacja z działem księgowym, Ograniczenia finansowe nie pozwalają na zatrudnianie młodych pracowników dzięki którym łatwiej było by wprowadzać innowacje, 8.2. wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy Brak odpowiednich nakładów finansowych w celu eliminacji słabych punktów jednostki, 8.3. wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem S t r o n a 234

235 17. Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie. BILANS OTWARCIA KADENCJI na dzień 3 stycznia 2011 r. na podstawie konspektu z br. 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. nazwa i adres Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie ul. Drogowców Kościerzyna 1.2. imię i nazwisko kierownika jednostki inż. Bogusław Skwierawski 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Budynki 1) Na działce o nr 174/20 w Kościerzynie przy ul. Drogowców 2, znajduje się budynek administracyjno mieszkalny, w którym zajmujemy 189,2 m 2 powierzchni użytkowej, co stanowi 31,2% udziału w Wspólnocie Mieszkaniowej. Pomieszczenia są wykorzystywane na cele biurowo socjalne. W piwnicy znajdują się pomieszczenia socjalne dla pracowników Grupy Patrolowo Remontowej tj. szatnia, wc, umywalnia, pomieszczenie do suszenia odzieży, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie do spożywania posiłków. Razem 78,46 m 2. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, sekretariat, pokój dyrektora, pokój księgowej, dział dróg i mostów, grupa patrolowo - remontowa i podręczne pomieszczenie gospodarcze. Razem 106,7m 2. Szkic lokalizacji na działce nr 174/20 w Kościerzynie przy ul. Drogowców 2, S t r o n a 235

236 2) Na działce o nr 174/17 w Kościerzynie przy ul. Drogowców 2, znajduje się budynek warsztatowo magazynowy, w którym są: pomieszczenia magazynowe do przechowywana mieszanki mineralno bitumicznej na zimno, znaków drogowych, urządzeń technicznych oraz części od sprzętu zimowego utrzymania dróg, pomieszczenia do przygotowywania elementów oznakowania i napraw sprzętu. garaże dla samochodów i niektórych jednostek sprzętu będącego na wyposażeniu. Zajmujemy 418,00 m 2, powierzchni użytkowej Drogi powiatowe zamiejskie Nr drogi Nazwa drogi Przebieg drogi Długość 1934G 1931G (Sulęczyno) Skoczkowo (Węsiory) Gostomie -Kościerzyna Powiat Bytów (Suminy) - DK20 - Lipusz - Skoczkowo DW 235 Powiat Kartuzy Gostomie Owśnice Wieprznica Kościerzyna DW 214 7,9 km 10,3 km 1932G (Stężyca ) Gostomie Powiat Kartuzy Gostomie DP1931G 0,6 km 2201G (Przywidz) - Szpon - Grabowo Dębogóry DW214 Powiat Gdańsk - Szpon-DW224 - Grabowo Mały Klincz Wielki Klincz Dębogóry - N Kiszewa Chrusty DW ,8 km 2400G Lipusz DW 235 DP 1934G Lipusz - Bałachy DW 235 1,8 km 2401G Lipusz Tuszkowy DP 2400G Lipusz Tuszkowy 4,5 km S t r o n a 236

237 1780G (Bytów) Dziemiany Powiat Bytów (Sominy) Trzebuń Dziemiany DW 235 9,2 km 2402G 2403G Dziemiany Piechowice -Wąglikowice Kościerzyna Wdzydze Kiszewskie - Olpuch DW235 Dziemiany -Piechowice Dąbrówka Szludron - Loryniec Wąglikowice DP 2403G DK20 Kościerzyna -Wąglikowice - Wdzydze Kisz Olpuch DP 2404G 12,4 km 20,8 km 2404G Nowa Kiszewa Wiele DW 214 Nowa Kiszewa Olpuch - Wdzydze Tucholskie Wiele DP 21,0 km 2410G 2410G DW235 (Lubnia) Powiat Chojnicki - Popówko Wiele Karsin 12,7 km DK22 (Czersk) -Mniszek - Powiat Chojnicki 2405G Karsin Osowo DP 2405G Karsin Osowo 4,1 km 2406G Karsin Konarzyny Stara Kiszewa 2407G Stara Kiszewa (Kaliska Frank DK 22) 2414G 2408G Deka (Pogódki )- Góra Orle Góra DP 2410G Karsin Cisewie -Bąk - Konarzyny Stara Kiszewa DW 214 DP 2407G Stara Kiszewa Chwarzno Powiat Starogard DW 224 Deka Powiat Starogard - Powiat Starogard Góra DP 2408G DP 2411G Orle Garczyn Kobyle Góra DP ,1 km 4,0 km 1,5 km 4,0 km 11,7 km 2416G Stara Kiszewa (Więckowy DW 224) DW 214 Stara Kiszewa Pałubin Czerniki Kobyle Powiat Starogard 2409G Stare Polaszki Czerniki DP 2411G Stare Polaszki Czerniki DP 2416 G Liniewo DW 224 Rogazy - Liniewo Orle 2411G Stara Kiszewa Stare Polaszki Stara Kiszewa DW 2412G 2413G Nowe Polaszki Stare Polaszki Sarnowy Liniewo 8,5 km 3,0 km 12,6 km 214 DW 214 Nowe Polaszki Stare Polaszki DP 2411G 7,0 km DW 214 Sarnowy Wielki Podleś Dębogóry Sobącz Liniewo DP 15,9 km 2411G 2415G DW 221 Będomin Sobącz DP 2413G Będomin Nowy Barkoczyn Stary Barkoczyn Sobącz 7,3 km 2417G Lubieszyn- Głodowo DW 224 Lubieszyn Wysin Stary Wiec Głodowo DW 224 8,9 km 2418G Szatarpy Wysin DW 226 Szatarpy Wysin DP ,2 km 2419G Stary Wiec (Przerębska Huta) DP 2417G Stary Wiec Powiat Starogard 1,0 km RAZEM długość dróg powiatowych zamiejskich 238,8 km Uwaga: Drogi nr: 2201G; 2402G; 2403G; 2404G; 2410G; 2411G i 2419G zaliczają sie do kategorii dróg zbiorczych "Z", a pozostałe do kategorii dróg dróg lokalnych "L". Drogi powiatowe na obszarze miasta Kościerzyna 2421 G Kościuszki /od ul. 8 Marca do ul. M.C. Skłodowskiej/ 0,240 km 2422G 8 Marca 0, G Świętojańska 0,263 S t r o n a 237

238 2424G Rynek 0, G Gdańska 0, G Dworcowa 1, G M. C. Skłodowskiej 1, G Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 0, G Piechowskiego /od ul. M.C. Skłodowskiej do Szpitala/ 1, G Klasztorna /od ul. Wojska Polskiego do ul. Długiej/ 0, G Strzelnica - Strzelecka - Wybickiego 1, G Leśna 0,380 Razem 8,339 km Obiekty mostowe na drogach zamiejskich Najbliższa miejscowość Gmina Długość [m] Materiał dźwigarów Rok budowy Papiernia Lipusz 5,10 żelbet 1973 Lipusz Lipusz 8,20 żelbet 1973 Wieprznica Kościerzyna 6,30 stal 1938 Grabowo Nowa Karczma 4,30 cegła 1930 Puc Kościerzyna 3,40 żelbet 1960 Wielki Klincz Kościerzyna 8,00 cegła 1920 Piechowice Dziemiany 3,70 drewno 1978 Loryniec Kościerzyna 15,10 żelbet 1975 Rybaki Kościerzyna 3,70 żelbet 1960 Nowa Kiszewa Kościerzyna 15,60 żelbet 1977 Borsk Karsin 15,15 żelbet 1967 Bąk I Karsin 17,63 stal 2007 Bąk II Karsin stal 2008 Stara Kiszewa Stara Kiszewa 15,40 żelbet 1988 Dolne Maliki Stara Kiszewa 15,00 żelbet 1975 Orle Liniewo 23,50 stal 1913 Stare Polaszki Stara Kiszewa 13,60 żelbet 1941 Sarnowy Kościerzyna 12,30 żelbet 1981 Lubieszyn Liniewo 9,60 żelbet 1971 Głodowo Liniewo 10,40 żelbet 1940 Obiekt mostowy w Kościerzynie 3,80 kamień brak danych ul. Dworcowa Przepusty w ciągu dróg powiatowych (światło 0,60 m) Lp. Gmina ( miasto) Nr drogi Kilo metraż [km] Rodzaj konstrukcji komór Długość [m] 1. Lipusz 1934 G rurowy 21,0 0,80 2. Lipusz 1934 G rurowy 13,0 0,60 3. Lipusz 1934 G rurowy 12,0 1,00 4. Lipusz 1934 G rurowy 10, Lipusz 1934 G rurowy 10,5 0,60 6, Kościerzyna 1931 G sklepiony 7.2 1,10 7. Nowa Karczma 2201 G sklepiony 14,0 1,00 Światło poziome [m] S t r o n a 238

239 8. Nowa Karczma 2201 G płytowy 9,0 0,60 9. Nowa Karczma 2201 G płytowy 15,0 0, Nowa Karczma 2201 G płytowy 15,0 0, Nowa Karczma 2201 G rurowy 12,0 0, Nowa Karczma 2201 G płytowy 10,0 0, Kościerzyna 2201 G rurowy 12,0 0, Kościerzyna 2201 G rurowy 12,0 0, Kościerzyna 2201 G płytowy 7,0 2, Kościerzyna 2201 G sklepiony 15,0 1, Kościerzyna 2201 G rurowy 12,0 0, Kościerzyna 2201 G sklepiony 14,0 1, Kościerzyna 2201 G płytowy 23,0 0, Nowa Karczma 2201 G rurowy 13,0 0, Nowa Karczma 2201 G rurowy 15,0 0, Dziemiany 1780 G rurowy 16,0 0, Dziemiany 1780 G rurowy 10,0 0, Dziemiany 2402 G rurowy 15,0 1, Kościerzyna 2403G ramowy 23,0 1, Kościerzyna 2403G rurowy 15,5 0,60 27 Kościerzyna 2403 G rurowy 11,8 0, Karsin 2404 G ramowy 12,0 1, Karsin 2404 G rurowy 10,6 1, Karsin 2410 G rurowy 9,5 0, Karsin 2405 G rurowy 14,0 0, Stara Kiszewa 2406 G sklepiony 31,5 2, Stara Kiszewa 2406 G rurowy 15,5 0, Stara Kiszewa 2407 G rurowy 8,0 1, Liniewo 2414 G u rowy 20,0 1, Stara Kiszewa 2414 G rurowy 14,0 0, Stara Kiszewa 2414 G rurowy 11,0 0, Stara Kiszewa 2414 G rurowy 11,0 0, Liniewo 2408 G rurowy 10,0 1, Liniewo 2408 G rurowy 17,0 1, Liniewo 2408 G rurowy 12,0 1, Stara Kiszewa 2416 G rurowy 14,0 0, Stara Kiszewa 2416 G rurowy ,60 44, Stara Kiszewa 2416 G rurowy 11,0 1, Stara Kiszewa 2416 G rurowy 17,0 1, Stara Kiszewa 2416 G rurowy 30,0 1, Stara Kiszewa 2416 G rurowy 30,0 0, Stara Kiszewa 2416 G rurowy 22,0 0, Stara Kiszewa 2416 G rurowy 16,0 1, Stara Kiszewa 2409G rurowy 12,0 1, Liniewo 2411G płytowy 18,0 0, Liniewo 2411G płytowy 11,0 0, Liniewo 2411G sklepiony 16,0 1, Liniewo 2411G płytowy , Liniewo 2411G rurowy 21,5 0, Liniewo 2411G płytowy 10,0 0, Stara Kiszewa 2411G płytowy 10,0 0, Stara Kiszewa 2411G rurowy 12,0 0,60 59 Stara Kiszewa 2411G 007 * 71 1 płytowy 14,0 0, Stara Kiszewa 2411G płytowy 11,0 0, Stara Kiszewa 2411G płytowy 12, Stara Kiszewa 2411G płytowy 11,0 0,60 63, Stara Kiszewa 2411G płytowy 10,0 0, Stara Kiszewa 2411G płytowy 10,0 0, Stara Kiszewa 2411G płytowy 10,5 0, Stara Kiszewa 2411G płytowy ,70 S t r o n a 239

240 67. Stara Kiszewa 2411G płytowy 13,0 0, Stara Kiszewa 2411G płytowy 11,0 0, Kościerzyna 2413G 001 rurowy 8,5 1, Kościerzyna 2413G rurowy 31,0 2, Kościerzyna 2413G rurowy 12,0 1, Liniewo 2413G rurowy 15,0 0,60 73 Liniewo 2413G rurowy 12,0 0, Liniewo 2413G rurowy 16,0 0, Liniewo 2413G rurowy 17,5 0, Liniewo 2413G rurowy 21,0 1, Liniewo 2413G rurowy 27,0 1, Nowa Karczma 2415G rurowy 33,0 1,00 79 Nowa Karczma 2415G rurowy 11,0 0, Nowa Karczma 2415G rurowy 39,0 1, Liniewo 2417G rurowy 12,0 0, Liniewo 2417G rurowy 18,0 0, Liniewo 2417G rurowy 46,0 1, Nowa Karczma 2418 G rurowy 18,0 0,60 GG 85. Nowa Karczma 2418 G rurowy 14,0 0, Nowa Karczma 2418 G rurowy , Nowa Karczma 2418 G rurowy 22,0 0, Nowa Karczma 2418 G rurowy 14,0 0, Nowa Karczma 2418 G rurowy 17,0 0, Nowa Karczma 2418 G rurowy 10,0 0, Liniewo 2419 G rurowy 10,0 2, Liniewo 2419 G rurowy 9,0 1, pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne 1) Samochód cięż. Mercedes Actros rok prod.2001 zakupiony w 2009 roku 2) Ciągnik rolniczy C 1201 rok prod.1974 (przejęty z DODP w 1999 r.) 3) Koparko-ładowarka Case zakupiona w 2008 roku 4) Przyczepa D 47 B z lat 70-tych (przejęta z DODP w 1999 r.) 5) Samochód dostawczy Fiat Ducato rok prod ) Samochód ciężarowy Lublin rok prod.1998 (przejęty 2011 rok z GDDKIA) 7) Barakowóz stary (przejęty z DODP w 1999 r.) 8) Piaskarki P-1 stare (przejęte z DODP w 1999 r.) 3 sztuki 9) piaskarka (przejęta z DODP) dostosowana do samochodu Actros 10) Dźwignice do piaskarek P-1stare (przejęte z DODP w 1999 r.) 3 kpl. 11) Pług hydrauliczny do śniegu rok prod.2009, 3 sztuki 12) pług odśnieżny do Actrosa rok prod ) Walec drogowy jednoosiowy WW-1 stary (przejęty z DODP w 1999 r.) 14) walec wibracyjny rok prod ) Agregat trójfazowy rok prod.2000, 16) Piła do ciecia nawierzchni rok prod ) Sprężarka WD 53 stara (przejęta z DODP w 1999 r.) 18) Skrapiarka EK 1600 stara (przejęta z DODP w 1999 r.) 19) Zamiatarka do koparko-ładowarki Case rok prod ) Frezarka do koparko-ładowarki Case rok prod.2010 S t r o n a 240

241 21) Rębak do gałęzi rok prod ) Młot hydrauliczny rok prod ) Myjka Karcher rok prod ) Kserokopiarka Canon rok prod ) Samochód osobowy Fiat Seicento rok prod ) Samochód osobowy Skoda Octavia rok prod.2000 (przekazany w 2007 r.) 27) Samochód osobowy Daewoo Lanos rok prod.2000 (przejęty 2011 rok z GDDKIA) 2.3. środki trwałe w budowie nie występują 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Ad. 2.1 budynki pkt.1) Brak jest pomieszczeń do przechowywania dokumentacji technicznych i archiwaliów. budynki pkt.2) a) Zajmowane przez nas pomieszczenia w w/w budynkach są w pełni wykorzystane. Jednocześnie informuję, że niektóre materiały i część sprzętu znajduje się na otwartej przestrzeni (dźwignice, sprzęt do ZUD, materiały betonowe, elementy oznakowania, przyczepy itp.), co jest powodem częstych kradzieży części, przewodów itp. b) Dach obiektu wymaga remontu; c) W pomieszczeniach niezbędnym jest przeprowadzenie napraw tynku, malowanie i naprawy instalacji Drogi powiatowe zamiejskie, drogi powiatowe na obszarze miasta, obiekty mostowe i przepusty Stanowią przedmiot statutowej działalności ZDP i zostały szczegółowe omówione w opublikowanym opracowaniu Programu Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych, oraz w aktualnie opracowywanych materiałach na 2011 r. Ad. 2.1 Pozostałe środki trwałe, Ze względu na wiek i stopień zużycia w najbliższej przyszłości nie będą nadawać się do użycia i będzie konieczność ich wymiany: Piaskarki P-1 stare (przejęte z DODP) 4 sztuki Ciągnik rolniczy C 1201 rok prod.1974 (przejęty z DODP w 1999 r.) Przyczepa D 47 B z lat 70-tych (przejęta z DODP w 1999 r.) 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1. ogólny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i osoby stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby nie występuje 3.3. stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Dyrektor 6.780, ,92 Główna Księgowa 4.138, ,32 Starszy Inspektor ds. Nadzoru 4.088, ,05 Kierownik Sekcji Remontowo 4.088, ,05 Patrolowej Specjalista ds. Płac i Kadr 475,40 367,40 S t r o n a 241

242 Kierownik Grupy Interwencyjnej 5.296, ,05 Inspektor Nadzoru i 2.382, ,94 Przygotowania Robót Sekretarka zastępstwo Specjalisty 1.500, ,86 ds. Płac i Kadr 2 Pracowników Drogowych 4 Pracowników Drogowych 2.160, , , , zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie Konieczność zwiększenia stanowisk z uwagi na zakup koparki, rębaka, samochodu ciężarowego Zastępstwo BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku 2310 Dotacja drogi miejskie 4210 Zakup materiałów rem. dróg(masa) rem.dróg grun. mała infrastr. (chodn.) znaki drogowe zim. Utrz.dróg zakup paliwa Wysokość W latach poprzednich: wydatku w 2010 roku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 S t r o n a 242

243 Rodzaj wydatku 4270 Usługi remontowe rem. dróg rem. dróg grun. mała infrstr.(chodn.) napr.sprz.zud(piask) bud. odwodnienia rem.obiek.most odn. nawierz. wydatki z 2009r Wysokość wydatku w 2010 roku , , , , , ,25 W latach poprzednich: , , , , , , , , , , , , Usługi pozostałe wykasz. poboczy usł.przy ZUD Proj.mod.sieci drog. utrz.obiek.mostowych , , , , , , , , , , Wydatki na inwestycje drogowe , , , Zakupy inwestycyjne frezarka pług odśnieżny, 3 pługi odśnieżne walec samochód ciężarowy koparko-ładowarka młot hydrauliczny zamiatarka rębak do gałęzi 6610 Dotacje na wspólne inwestycje uspokojenie ruchu Wybickiego Skłodowskiej ul. Hallera Rewitalizacja Rynku ul Mickiewicza, Chojnicka parking Dziemiany , , , ,- 427,247, , , , , , , , , , , porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat Porównanie budżetów Skrót Do dyspozycji ZDP oznacza wszystkie wydatki związane z statutową działalnością zarządcy drogi (remonty, zimowe i letnie utrzymanie dróg i obiektów, koszty działalności płace, podatki, ZUS, energia, paliwa itd r. Razem (plan ) otrzymane środki S t r o n a 243

244 Drogi miejskie Wydatki inwestycyjne Do dyspozycji ZDP r. Razem (plan ) otrzymane środki Drogi miejskie Płatności za 2006r ,19 Wydatki inwestycyjne (w tym rezerwa ) Do dyspozycji ZDP , r. Razem planowane Drogi miejskie Płatności za 2007r ,37 Wydatki inwestycyjne Do dyspozycji ZDP , r. Razem (planowane ) otrzymane środki Drogi miejskie Płatności za 2008r ,41 Wydatki inwestycyjne Do dyspozycji ZDP , r Razem (planowane ,-) otrzymano ,42 Drogi miejskie Płatności za 2009r ,08 Wydatki inwestycyjne (planowane ) realizacja ,64 Do dyspozycji ZDP , r. prowizorium Razem planowane Drogi miejskie Płatności za 2010r ,41 Wydatki inwestycyjne Do dyspozycji ZDP ,59 Są wnioski do budżetu na 2011 rok, które mimo rzeczywistej potrzeby nie zostały uwzględnione powodując niedofinansowane 4210 PLAN ,- Przewidywane wydatki w oparciu o analizy i lata poprzednie ,-zł Brak na : paliwa ,-zł mieszanka min- bitumiczna na gorąco ,-zł mieszanka min-bitumiczna na zimno ,-zł materiały do zim. utrz. dróg ,-zł Niedofinansowanie ,-zł 4260 PLAN 7.250,- Przewidywane wydatki w oparciu o analizy i lata poprzednie ,-zł Brak na : Opłacenie energii 6.450,-zł Niedofinansowanie 6.450,-zł 4270 PLAN ,- S t r o n a 244

245 Przewidywane wydatki w oparciu o analizy i lata poprzednie ,-zł Brak na : remonty cząst. naw. bitumicznych ,- remonty obiektów mostowych ,- Niedofinansowanie ,-zł 4300 PLAN ,-zł Przewidywane wydatki w oparciu o analizy i lata poprzednie ,-zł Brak na : usługi przy zimowym utrzymaniu dróg utrzymanie obiektów mostowych ,-zł koszenie chwastów ,-zł Niedofinansowanie ,-zł 4430 PLAN 4.000,-zł Przewidywane wydatki w oparciu o analizy i lata poprzednie ,-zl Brak na : ubezpieczenia majątkowe ,-zł Niedofinansowanie ,-zł 4.4. własny wniosek budżetowy na rok 2011 Projekt Planu Finansowego na rok Dotacja na drogi miejskie dla UM Kościerzyna , Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia , ZFN za 2007r , Ubezpieczenia społeczne , Fundusz Pracy , Materiały i wyposażenie , Energia i woda , Usługi remontowe Zakup usług zdrowotnych 3.000, Pozostałe usługi , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.680, Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. kom , Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej 1.500, Opłaty za administrowanie 4.320, Podróże służbowe krajowe 6.000, Różne opłaty i składki , ZFŚS , Pozostałe podatki na rzecz budżetów j s t Podatek od środków transportowych 3.200, Szkolenie Pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,- zł Przyznano w prowizorium budżetowym , Wydatki inwestycyjne ,- Przyznano w prowizorium budżetowym ,- S t r o n a 245

246 6610 Dotacje celowe przekazywane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumienia Przyznano w prowizorium budżetowym ,- Ogółem: ,- zł. Przyznano w prowizorium budżetowym ,- 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota źródło pozyskania (nazwa programu w tym: cel przeznaczenia ,00 Urząd Miasta Kościerzyna Modernizacja chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2427G- odcinek od ul. Kościuszki do ul. Piechowskiego w Kościerzynie długości mb ,00 Osoba prawna Opracowanie Projektów Budowlanych i wykonawczych dla przebudowy wraz z wzmocnieniem dróg powiatowych: Nr 2201G odc. mały Klincz - Nowa Kiszewa; Nr 2413G odc. Dębogóry - Liniewo Razem , ,04 Nadleśnictwo Kościerzyna Wzmocnienie nawierzchni ,00 Urząd Gminy Kościerzyna Drogi gruntowej ulepszonej do Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie Razem , Departament Dróg i ,00 Mostów Ministerstwo Infrastruktury rezerwa subwencji ogólnej ,00 Nadleśnictwo Kościerzyna ,00 Urząd Gminy Karsin Razem , , ,19 Departament Dróg i Mostów Ministerstwo Infrastruktury rezerwa subwencji ogólnej Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ,00 Urząd Gminy Karsin Przebudowa mostu przez kanał Wdy w m. Bąk Remont/przebudowa mostu przez rzekę Wda w m. Loryniec Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia Czersk na odcinkach: od m. Karsin skrzyżowanie z linią kolejową PKP Bak-Czersk do granicy powiatu i od m. Wiele do m. Karsin ,00 Urząd Gminy Nowa Karczma Razem , ,00 Urząd Gminy Nowa Karczma 2010 Przebudowa chodnika przy drodze pow. Nr 2415G w m. Stary Barkoczyn, dług. 350m Przebudowa chodników przy drogach powiatowych w m. Grabowo dług. 180mb. i Nowy Barkoczyn dług. 175mb ,00 Urząd Gminy Liniewo Przebudowa chodników przy drogach powiatowych w m. Orle, Garczyn, Liniewo, Wysin Razem ,00 S t r o n a 246

247 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone GMINA DZIEMIANY Drogi powiatowe zamiejskie długość 19,20 km, w tym: nawierzchni twardej 12,60 km nawierzchni gruntowej 6,60 km 2006 r. Roboty wykonane siłami własnymi ZDP odbudowa mostu drewnianego k/piechowic: Materiały mostowe ,35 Usługi 6 527,00 Masa na gorąco 902,80zł Chodniki przy drogach powiatowych nr 2402G i 1780G ,99 zł. Roboty zrealizowane przez Urząd Gminy z materiału dostarczonego przez ZDP Razem wydatki ZDP ,14 zł. Rok 2007 Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy A. Roboty zrealizowane przez Urząd Gminy z materiału dostarczonego przez ZDP chodniki przy drodze powiatowej nr 1780G ul. Sengera : odcinek I powierzchnia 89 m2, odcinek II powierzchnia 60m2. B. Zarząd Dróg Powiatowych dostarczył do Urzędu Gminy, materiały przeznaczone na budowę w roku 2008 parkingu przy drodze powiatowej nr 2402G ul. Kaszubska o powierzchni ca 800 m2 Poniesione przez ZDP w 2007r. wydatki: ,63 zł. C. ZDP ponadto odbudował przepust k/dąbrówki. Rok 2008 Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy I. Wykonanie w roku 2008 z materiału zakupionego w 2007r. razem: 721,8 m 2 tj. A. parking przy drodze powiatowej nr 2402G z materiału (kostka 494 m 2 ) zakupiona w 2007 r. B. skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2402G z ul. Wąską oraz z drogi 1780G z ul. Kopernika 160 m 2 zakupiono materiały za ,00 zł. C. chodnik przy ul. Sengera droga 1780G - 50mb, szer. 67,8m 2 II. Wykonanie w roku 2008 z materiału zakupionego w 2008r. A. Chodnik przy szkole podstawowej w Kaliszu zakupiono obrzeża 476 szt. za kwotę 4 703,83 zł. B. chodnik przy ul. Sengera droga 1780 G dług. 100m. powierzchnia 135 m 2 C. parking przy ul. Kaszubskiej droga 2402G o powierzchni 300m 2 D. chodnik przy ul. Kaszubskiej droga 2402G długości 150 mb., powierzchnia 170m 2 E. Uzupełnienia nawierzchni przy wykonanych chodnikach: S t r o n a 247

248 - droga nr 1780G Mg ,24 zł - droga nr 2402G 4.07 Mg 3.847,06 zł Ogółem wydatki poniesione przez ZDP w 2008r.: ,13 zł. Rok 2009 W ramach Programu Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych. Odnowa nawierzchni przez wykonanie powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej Nr 1780G Trzebuń-Dziemiany - długość odcinka 4,210km - wykonawca : osoba prawna - wartość robót podstawowych ,50 zł. - przygotowawczy remont cząstkowy itp ,16 zł. Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy Razem: ,66 ZŁ. Wykonanie placu postojowego przy drodze powiatowe nr 1780G w Dziemianach ul. Wyzwolenia. ZDP przekazał: - dotację dla UG w kwocie ,- zł - projektu parkingu wartości 530,- zł. Razem: ,- zł Ogółem wydatki poniesione przez ZDP w 2009r.: ,66 zł Rok 2010 W ramach Programu Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych. Kontynuacja odnowy nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1780G Udorpie - Dziemiany przez wykonanie cienkiej warstwy układanej na zimno z ścięciem poboczy w Trzebuniu 1,215 km oraz Przejście przez Dziemiany 0,825 km ,90 zł + remont ZDP Odnowa 0,62 km nawierzchni na drodze powiatowej nr 2402G w Dziemianach na odcinku od skrzyżowania z DW 235 do wjazdu do byłego SKR w kierunku Piechowic, poprzez remont przygotowawczy z korektą niwelety przejazdu kolejowego i wykonanie cienkiej warstwy układanej na zimno ,76 zł. Realizacje bez udziału i zaangażowania Urzędu Gminy A. Wykonanie I ETAPU kontynuacji chodnika przy drodze nr 2402G ul. Kaszubska, długość 100 m, powierzchnia 150 m 2 Wartość robót - wykonanie Wartość zakupionych materiałów betonowych Uzupełnienie nawierzchni 11,5 Mg x 750zł/Mg x 1,22 = Uzupełnienie odwodnienia ,00 zł 6 517,34 zł ,50 zł 179,70 zł ,54 zł. B. Uzupełnienie płyt betonowych w obrębie przejazdu (wykonała firma specjalistyczna pod nadzorem Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni) wartość 3 800,- zł, S t r o n a 248

249 C. Wykonanie II ETAPU kontynuacji chodnika przy drodze nr 2402G, długość 30 m, wartość 6 588,00 zł D. Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1780 G w miejscowości Dziemiany w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 235 Wykonawstwo wartość 1 830,- zł Wartość zakupionych materiałów 850, = 1 000,35 zł. Uzupełnienie nawierzchni 0,4 Mg x 750 zł/mg x 1,22 = zł 3 196,35 E. Uzupełnienie chodnika przy drodze nr 1780G w Trzebuniu, długość 290 m, wartość ,00 zł Razem ponad ,89 zł Ogółem wydatki poniesione w 2010 r. przez ZDP ,55 zł. Do wykonania 1. Uzupełnienie nawierzchni drogi nr 2402G na odcinku 30 m, chodnik w Dziemianach 2. Uzupełnienie nawierzchni drogi nr 1780G na odcinku 290 m, chodnik w Trzebuniu GMINA KARSIN Drogi powiatowe zamiejskie długość 34,80 km, w tym: nawierzchni twardej 31,30 km nawierzchni gruntowej 3,50 km 2006 r. Zgromadzenie konstrukcji stalowej na potrzeby przebudowy 2 mostów w Bąku. Wartość konstrukcji ca 186,5 tyś. zł oraz koszt załadunku, rozładunku i dostawy 5.519,28 zł. Opracowanie Projektów wykonawczych na remont obiektów mostowych na drodze powiatowej nr 2406 G Zadanie nr 1 : Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2406 G w km w m. Bąk przez rzekę Wdę. Kwota ,00 zł. Zadanie nr 2 Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2406 G w km w m. Bąk przez kanał Wdy. Kwota ,00 zł. Opracowanie Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z elementami Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia dla przebudowy z wzmocnieniem drogi powiatowej nr 2410 G odc. Wiele Karsin ( od km do km ). Kwota ,00 zł Droga Nr 2410 Wiele odbudowa barier energochłonnych 3.572,90 zł. Roboty zrealizowane przez Urząd Gminy Karsin z materiału dostarczonego przez ZDP. 1.Borsk odcinek od istniejącego chodnika do ostatniego zabudowania ,80 zł. 2.Kliczkowy - chodnik dług. 250, szer. 1,0 m ,11 zł. Razem: ,09 zł S t r o n a 249

250 Rok 2007 Inwestycja Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2406G w km przez rzekę Wda w m. Bak, gmina Karsin wykonawca : osoba prawna wartość zadania ,17 zł. w roku 2007 opłacono : ,48 zł. termin zakończenia zadania 31 marca 2008r. Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy Chodnik wybudowany przy drodze powiatowej Nr 2410G w m. Karsin, długość 320 m o powierzchni 518 m 2, w tym 16 zjazdów do posesji Zarząd Dróg Powiatowych dostarczył materiał, a Urząd Gminy wykonał: Poniesione przez ZDP wydatki: ,61 zł Rok 2008 Ogółem: ,09 zł Inwestycje Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2406G w km przez rzekę Wda w m. Bąk, gmina Karsin wartość zadania ,81 zł. odbiór zadania r; do końca 2006 r. poniesiono nakłady ,76 zł. ( konstrukcja, transport, projekt) w roku 2007 opłacono : ,48 zł; w roku 2008 opłacono : ,49 zł. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2406G w km przez Kanał Wdy w m. Bąk; odbiór zadania r. wartość zadania ,86 zł. do końca 2007 r. poniesiono nakłady ,64 zł. w roku 2008 opłacono: ,22 zł. w roku 2009 opłacono: ,00 zł. w tym środki z rezerwy budżetu państwa 366 tyś. zł. oraz z budżetu Urzędu Gminy Karsin 60 tyś. zł i Nadleśnictwa Kościerzyna 60 tyś. zł Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy A. Chodnik przy drodze powiatowej nr 2410G w m. Wiele, dług. ca 200m kostka szara 6-200,00 m ,00 zł. Przebudowa przejazdu kolejowego w Karsinie B. Chodnik przy przejeździe kolejowym w Karsinie dług. 151m, pow. 205 m 2 Zakupiono materiał ,26 zł. uzupełnienie mieszanką mineralno-bitumiczną ,70 zł bariery ochronne - 10 szt ,00 zł. bariery ochronne - 12 szt ,40 zł. beton 614,88 zł. C. Chodnik przy ul. Długiej w Karsinie dr. 2410G dług. 95m, pow. 190m 2 Zakupiono materiały ,40 zł. Razem ,64 zł. S t r o n a 250

251 Rok 2009 Ogółem wydatki poniesione przez ZDP w 2008r.: ,35 zł Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410G Lubnia-Czersk na odcinkach: I odc. od miejscowości Karsin skrzyżowanie z linią kolejową PKP Bak Czersk do granicy powiatu, II odc. od m. Wiele do m. Karsin - długość 2,96 + 3,4 = 6,36 km Wykonawca: osoba prawna - termin wykonania: r r. - wartość ,39zł. w tym: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,19 zł. udział Urzędu Gminy Karsin ,00 zł. budżet Starostwa Powiatowego ,20 zł. roboty dodatkowe ( zatoka autobusowa, parking przy UG, ustawienie krawężnika, uzupełnienie oznakowania poziomego ) i inspektor nadzoru, wartość ,28 Ogółem inwestycja 2009 r.: ,67 zł. Rok 2010 KARSIN 1. Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze 2410G ul. Długa, długość 411m, powierzchnia 810 m 2. Wartość robót - wykonanie ,22 zł Roboty dodatkowe 5 103,60 zł. Wartość zakupionych materiałów betonowych ,81 zł ,63 zł. Uwaga: Podobny odcinek, przy drodze 2410G ul. Długa, wykonał Urząd Gminy Karsin WIELE Uzupełnienie krawężnika (ochrona przyległych terenów przed napływem wód z jezdni) przy drodze Nr 2404G, długość 205 m, Wartość robót wykonanie Wartość zakupionych materiałów betonowych 5 002,00 zł 3 501,40 zł 8 503,40 zł. DROGA 2410G Uzupełnienie i przebudowa elementów odwodnienia w Karsinie (2 dodatkowe wpusty z przykanalikami) oraz Wielu (studnia i bariera rozdzielająca) Zakupione materiały 1 809,35 zł Wykonawstwo ZDP Uzupełnienie nawierzchni po przebudowie elementów odwodnienia 11,7 Mg x 750,00 zł/mg x 1,22 = ,50 zł ,85 zł Ogółem wydatki poniesione przez ZDP ponad ,88 zł. S t r o n a 251

252 Do wykonania 1. Uzupełnienie nawierzchni przy przebudowanym chodniku Karsin ul. Długa, droga 2410G na odcinku 411m 2. Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku droga Nr 2404G,Wiele na odcinku 205 m, GMINA KOŚCIERZYNA Drogi powiatowe zamiejskie długość 60,60 km, w tym: nawierzchni twardej 45,70 km nawierzchni gruntowej 14,90 km 2006 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 2402G - odcinek od mostu w m. Loryniec w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2403G w km ,00 do km ,00, długości 195m ,59 PLN Opracowanie Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z elementami Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia dla przebudowy z wzmocnieniem drogi powiatowej nr 2201 G odc. Mały Klincz Nowa Kiszewa. Kwota brutto ,00 zł Opracowanie Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z elementami Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia dla przebudowy z wzmocnieniem drogi powiatowej nr 2413 G odc. Dębogóry Liniewo. Kwota brutto ,00 Roboty wykonane siłami własnymi ZDP 1. Nowa Kiszewa kontynuacja budowy chodnika w stronę przystanku, dług. 202 m, szer. 1,5 m i zatoka autobusowa Wartość materiałów betonowych ,95 zł. Materiały pomocnicze ( beton, piasek, kliniec) ,88 zł. Uzupełnienie mieszanką mineralno- bitumiczną - 789,95 zł. Usługi ( koparka, samochód ) - 740,78 zł. Razem : ,56zł. oraz materiał zakupiony przez Starostwo Powiatowe w 2005r. tj. - płytki chodnikowe 192 szt. - krawężnik 96 m - obrzeże 96 m 2. Odwodnienie Wąglikowice Materiały odwodnieniowe ,51 zł. Usługa transportowa-dowóz kręgów - 155,18 zł. Razem : 2.923,69 zł. Roboty wykonane przez Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna z materiału dostarczonego przez ZDP. 3. Wielki Podleś kontynuacja chodnika, dług. 165m, szer. 1,5 m Wartość materiałów betonowych ,96 zł. Materiały pomocnicze ( beton, piasek) ,39 zł. Odwodnienie ,65 zł. Usługa transportowa- dowóz materiałów - 468,48 zł. Razem : ,48 zł. 4. Puc- chodnik przy przystanku autobusowym, dług. 26,5m Materiały betonowe - 644,53 zł. Odwodnienie - 600,86 zł. S t r o n a 252

253 Materiały pomocnicze ( beton, piasek) - 505,74 zł. Razem: 1.751,13 zł ,86 zł. OGÓŁEM ,45 zł Rok 2007 Inwestycja Wzmocnienie drogi gruntowej ulepszonej do Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie. długość 1,172 km wykonawca: osoba prawna roboty rozpoczęto : r., zakończono : r. wartość zadania ,58 zł. w tym finansowy udział UG Kościerzyna i Nadleśnictwa Kościerzyna. Zrealizowanych bez udziału UG 1. Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 1931G w m. Gostomie, długości 104 m; wartość ,60 zł. 2. Naprawa tąpnięcia drogi 2403G k/m Wąglikowice za kwotę ,00 zł. Ogółem : ,18 zł 3. ZDP ponadto: odbudował i wzmocnił rozmyty stożek mostu na rz. Wda w Loryńcu. przy udziale osoby prawnej zmodernizował skrzyżowanie w Sycowej Hucie w tym wyprofilowano 400 m poboczy. przebudował ciąg koryt odwodnieniowych w Gostomiu. Rok 2008 Zrealizowanych bez udziału UG A. chodnik w m. Puc przy drodze 2201G dług. 208m, pow. 208 m 2 1. zakupiono materiał 8 286,14 zł. 2. budowa chodnika ,00 zł. 3. uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną 3 816,16 zł. Razem ,30 zł. B. chodnik w m. Niedamowo przy drodze 2419G dług. 51m, pow.71m 2 budowa chodnika ,00 zł. C. chodnik z odwodnieniem w m. Grzybowo przy drodze 2403G dług. 151m, pow. 211m 2 budowa ,00 zł. materiały zakupił osoba prawna Ogółem wydatki poniesione przez ZDP w 2008r ,30 zł Rok 2009 W ramach Programu Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych. 1. Odnowa nawierzchni przez wykonanie cienkiej warstwy układanej na zimno na drodze powiatowej Nr 2413G na odcinku Dębogóry Niedamowo - Długość odcinka: 1,74 km - Wykonawca: osoba prawna, S t r o n a 253

254 - Termin wykonania: r. - Wartość robót ogółem: ,43 ZŁ. 2. Remont/przebudowa mostu przez rzekę Wda w miejscowości Loryniec wraz z przebudową drogi dojazdowej ( Nr 10402G) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2403G do istniejącej nawierzchni bitumicznej zrealizowanej w 2006r. A. Remont/przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2402G w km przez rzekę Wda w miejscowości Loryniec: - Długość mostu : 15, 75 m - Wykonawca: osoba fizyczna - Termin wykonania: r. - Wartość robót razem: ,54 ZŁ. B. Przebudowa drogi dojazdowej do mostu i ułożenie nawierzchni bitumicznej na remontowanym moście w Loryńcu - Długość odcinka; 760 m - Wykonawca: osoba prawna - Termin wykonania: r. - Wartość robót: ,81 zł. C. Roboty dodatkowe: przedłużenie dojazdu do mostu od strony Dziemian wraz z ułożeniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, nadzór inwestorski wartość robót: ,13 zł. Razem (A +B + C): ,48 ZŁ. W tym: ze środków Budżetu Państwa ,00 zł. środki własne Powiatu ,48 zł. 3. Przygotowanie dokumentacji do Wniosku o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH : Aktualizacja projektu Przebudowy drogi powiatowej nr 2201G odc. od skrzyżowania z DW Nr 221 ( Mały Klincz km 0+000) do skrzyżowania z drogą do kościoła ( km 3+550) Wielki Klincz). Projektant: osoba fizyczna, wartość : ,00 zł. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne, studium wykonalności na Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2403G na odcinku Kościerzyna- Olpuch i 2404G na odcinku Nowa Kiszewa Olpuch. Projektant: osoba fizyczna, wartość: ,00 zł. Ogółem inwestycje 2009 r.: ,91 zł. Zrealizowanych bez udziału UG A. Przebudowa i budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2403G w m. Wąglikowice - długość 350,00 m, szer. 1,5 m rozbiórka chodnika 43m pow. 75,72 m 2 - zakup materiałów betonowych : osoba fizyczna, wartość :25 473,60 zł. - wykonawstwo osoba fizyczna, - Termin wykonania: r. - wartość usługi : ,46 zł. - przygotowanie zatoki autobusowej wartość: 3 299,88 zł. - Uzupełnienie nawierzchni w obrębie przebudowywanych chodników wykonawca: osoba prawna. Termin wykonania: r. Wartość usługi: 9 760,00 zł. Razem Wąglikowice : ,94 zł. B. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2404G w m. Nowa Kiszewa (w trakcie budowy) Długość: 400m, szer. 1,5 m S t r o n a 254

255 Wykonawstwo: osoba fizyczna, Wartość usługi : ,00 zł. Zakup materiałów betonowych (uzupełnienie wcześniej zgromadzonych) osoba fizyczna, wartość ,28 zł. Razem chodnik w Nowej Kiszewie : ,28 zł. C. Naprawa konstrukcji drogi powiatowej nr 2413G i przepustu w Niedamowie wraz z korektą odwodnienia - materiały zakupione przez ZDP: 3 572,16 zł. - wykonawstwo: 5 099,60 zł. - wznowienie znaków granicznych: 610,00 zł. - termin wykonania: r. Razem naprawa : 9 281,76 zł. d. Uzupełnienie odwodnienia drogi powiatowej nr 2413G w m. Wielki Podleś Zakup materiałów z osoba prawna, Data : r. Wartość 1 279,95 zł. Razem ,93 zł. Rok 2010 Ogółem w Gminie Kościerzyna w 2009 r ,84 zł W ramach Programu Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych Wzmocnienie i utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2413G na odcinku długości 1,1 km Wielki Podleś, w kierunku Dębogór z korektą płaszczyzny skrzyżowania w Wielkim Podlesiu ,34 zł. Brak udziału i zaangażowania UG Kościerzyna DROGA 2201G Uzupełnienie chodnika w Dębogórach i Małym Klinczu, długość ca 100m, Wartość robót - wykonanie 6 405,00 zł Wartość zakupionych materiałów betonowych ,26 zł Uzupełnienie nawierzchni Mały Klincz XI 2010 r. wbudowano 6,0 Mg Dębogóry X 2010 r. wbudowano 6,5 Mg 12,5 Mg 12,5Mg x 750,00zł/Mg x 1,22 = ,50 zł ,76 zł. NIEDAMOWO Uzupełnienie odwodnienia drogi nr 2413 G Wartość robót ,04 zł Razem ,80 zł. Ogółem wydatki poniesione przez ZDP ,14 zł Do wykonania W celu przejęcia wód napływających z drogi gruntowe (gminnej), niezbędnym jest wykonanie dodatkowej studni wpustowej na drodze Nr 2413G w Niedamowie. S t r o n a 255

256 GMINA LINIEWO Drogi powiatowe zamiejskie długość 33,40 km, w tym: nawierzchni twardej 30,10 km nawierzchni gruntowej 3,30 km 2006 r. Opracowanie Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z elementami Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia dla przebudowy z wzmocnieniem drogi powiatowej nr 2413 G odc. Dębogóry Liniewo. Kwota ,00 zł. Roboty zrealizowane przez Urząd Gminy z materiału dostarczonego przez ZDP 1. Głodowo - chodnik dług. 50m, o powierzchni 50m ,90 zł. 2. Orle - odwodnienie drogi powiatowej nr 2411G - korytka ściekowe - dług. 155m rurociąg dług. 60 m ,07 zł. Roboty zrealizowane siłami własnymi ZDP - odwodnienia w Głodowie - dług. 25 m, umocnienie skarpy dług ,65 zł. - Uzupełnienie mieszanką miner.-bitum. - Wysin, Garczyn, Głodowo, Orle 8.689,45 zł Głodowo wzmocnienie pobocza elementami ażurowymi materiał 4237,56 zł. Usługi transportowe 156,56 zł. - Deka naprawa przepustu, uszczelnienie Roboty zlecone i opłacone przez ZDP Pętla autobusowa w Garczynie Rok ,57 zł. Razem ,76 zł Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy A. Roboty zrealizowane przez Urząd Gminy z materiału dostarczonego przez ZDP 1. chodnik skrzyżowanie dróg powiatowych nr 2411G- ul. Wyzwolenia i nr 2413G ul. Starowiejska w m. Liniewo długość 85m, o powierzchni 190m2, Zarząd Dróg Powiatowych dostarczył, a Urząd Gminy wbudował materiały wartości 9 069,38 zł. 2. chodnik- przy drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Stary Wiec, długość 127m, o powierzchni 152m2, Zarząd Dróg Powiatowych dostarczył, a Urząd Gminy wbudował materiały wartości 7 934,81 zł 3. odwodnienie ul. Starowiejskiej droga nr 2413G w Liniewie długość 189m. Zarząd Dróg Powiatowych dostarczył, a Urząd Gminy wbudował materiały wartości 8 258,36 zł. 4. odwodnienie i zakończenie robót chodnikowych w Głodowie droga nr 2417G Zarząd Dróg Powiatowych dostarczył, a Urząd Gminy wbudował materiały wartości 1 996,42 zł. B. Roboty wykonane siłami własnymi ZDP : 5 wzmocnienie poboczy w Głodowie, ułożenie płyt ażurowych na dług. 10 m i chodnika dług. 5 m; wartość wbudowanych materiałów 415,17 zł. 6 uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną pomiędzy wybudowanym przez U.G. Liniewo chodnikiem w Głodowie a istniejącą nawierzchnią - wbudowano 7 Mg za kwotę : 1 921,50 zł. S t r o n a 256

257 7 ZDP zlecił i opłacił wykonanie ścinki poboczy i transport materiałów przy budowie chodników - za kwotę 2 244,80 zł. Poniesione przez ZDP w 2007r. wydatki: ,44 zł. 8 ZDP ponadto: wzmocnił nawierzchnię drogi Nr 2408G na odcinku Kobyle Garczyn gruzem budowlanym, wykonał 32 m odwodnienia w Głodowie, przedłużył przepust pod drogą Nr 2413G k/liniewa i oczyścił otoczenie, wyprofilował 426 m poboczy w Głodowie, wyprofilował 575 m poboczy w Dece. Rok Plac postojowy i dojazd przy drodze powiatowej nr 2408 G Garczyn powierzchnia 730,00 m 2, zakupiono materiał ,80 zł. 2. Uzupełnienie jezdni w obrębie obiektu, mieszanką mineralno-bitumiczną 7 856,80 zł. 3. Uzupełnienie mieszanką mineralno-bitumiczną przy zatoce autobusowej w Liniewie 897,92 zł 4. Uzupełnienie mieszanką mineralno-bitumiczną przy chodniku w Sobączu 2 806,00 zł. 5. Korekta odwodnienia przy remizie w Wysinie przy drodze nr 2417G ( koszt materiałów) 553,27 zł. 6. Wykonanie powierzchniowego spływu wody poprzez ścięcie poboczy na odcinku długości 2800 m. przez m. Liniewo przez pracowników ZDP praca sprzętu 5 619,79 zł. Ogółem wydatki poniesione przez ZDP w 2008r ,58 zł. Rok 2009 W ramach Programu Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych A. Przygotowanie projektu Przebudowy drogi powiatowej nr 2413G odc. Dębogóry Liniewo. Projektant: osoba fizyczna, wartość : ,80 zł B. Przebudowa ze wzmocnieniem drogi powiatowej nr 2413G na odcinku od zjazdu na Liniewskie Góry km ,00 do miejscowości Liniewo km ,92. - Długość odcinka 769,92 m - Wykonawca: osoba prawna, - Terminy wykonania: r. - Wartość robót : ,76 zł. C. Roboty dodatkowe - chodnik i ścieżka rowerowa strona prawa, uporządkowanie spływu wód z niezinwentaryzowanych systemów, przebudowa sieci teletechnicznej, Inspektor nadzoru - terminy wykonania: r. - koszt ,33 zł. Ogółem inwestycja: ,89 zł. Realizacje bez udziału Urzędu Gminy A. Budowa chodnika w m. Stary Wiec Długość 55,0m, szer. 1,3 m Wykonawca: osoba fizyczna S t r o n a 257

258 Termin: r r. Wartość usługi : 6 542,25 zł. Materiały podstawowe zakupił ZDP wartość 3 597,78 zł. Przebudowa linii telefonicznej, wartość usługi : 2 562,00 zł. Uzupełnienie masą bitumiczną przez ZDP 1 100,44 zł. Razem chodnik Stary Wiec ,47 zł. B. Budowa chodnika w m. Głodowo Długość: 80,0 m szer. 1,5 m Wykonawca: osoba fizyczna Termin: r r. Wartość usługi: 8 784,00 zł. Materiały podstawowe zakupione przez ZDP 5 698,62 zł. Uzupełnienie masą bitumiczną przez ZDP 1 073,60 zł. Razem chodnik w m. Głodowo ,22 zł. C. Przebudowa chodnika w m. Garczyn Długość 150,00 m, szer. 1,50 m Wykonawca: osoba fizyczna Termin: r r. Wartość usługi ,74 zł. Materiały podstawowe zakupione przez ZDP ,02 zł. Razem chodnik w m. Garczyn ,76 zł. D. Budowa chodnika przy drodze 2411G w m. Liniewo Termin: grudzień 2009r. Wartość: ,00 zł. E. Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi 2411G w m. Liniewo Termin: grudzień 2009r. Wartość ,00 zł. F. Utwardzenie placu przy pawilonie handlowym ul. Wyzwolenia w Liniewie wraz z odwodnieniem korpusu drogowego ( nawierzchnia z podbudową 260m2, przykanaliki Ø m, studzienki ściekowe 3 szt.) Termin grudzień 2009r. Wartość ,00 zł. G. Wyrównanie dojazdów do mostu na drodze powiatowej Nr 2417G koło m. Głodowo poprzez wyrównanie podłoża i ułożenie mieszanki mineralno bitumicznej grub. 6 cm 61,1 m 2 Termin : grudzień 2009r. osoba prawna Wartość 4 919,77 zł. H. Korekta profilu łuku (Wysin Lubieszyn) na drodze powiatowej nr 2417G poprzez wyprofilowanie podłoża i ułożenie mieszanki mineralno bitumicznej grub. 8 cm- 66,78 m 2 Termin : grudzień 2009r. osoba prawna Wartość 6 535, 77 zł. I. Usunięcie zapadliska na prostej na drodze powiatowej nr 2417G.Ułożenie mieszanki mineralno bitumicznej grub. 8 cm 680,00 m 2 Termin : grudzień 2009r. osoba prawna Wartość ,53 zł. J. Wyrównanie dojazdów do mostu na drodze powiatowej nr 2417G koło miejscowości Lubieszyn. Ułożenie mieszanki mineralno bitumicznej 2 warstwy grub.6cm 79,95 m cm 185,5m 2 Termin : grudzień 2009r. osoba prawna Wartość ,18 zł. Razem ,70 zł S t r o n a 258

259 Rok 2010 Ogółem wydatki poniesione przez ZDP w 2009 r.: ,59 zł. W ramach Programu Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych Poprawa odwodnienia jezdni drogi powiatowej Nr 2411G, poprzez mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy, na odcinku Rogazy Stara Kiszewa ½ x ,05 = zł. Przebudowa ciągu pieszego przy drogach powiatowych Nr 2417G i 2418G w Wysinie wraz z wymianą słupa linii nn. I montażem bariery rurowej ,- Przebudowa odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej nr 2411G z ulicą Tysiąclecia w Liniewie zł Na zadania związane z małą infrastrukturą, UG przekazał do Starostwa dotację 70 tyś. zł, zrealizowano: ORLE Uzupełnienie chodnika przy drogach Nr 2411G i 2408G, długość 300m, powierzchnia 450 m 2 Wartość robót wykonanie ,00 zł Wartość zakupionych materiałów betonowych ,30 zł Uzupełnienie nasypu drogowego na odcinku ca 150 m, ,- zł. Materiał na doziarnienie nasypu Roboty dodatkowe, w tym wykonanie nasypu pod chodnik (przy płocie) oraz frezowanie 8 pni GARCZYN Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze Nr 2408G, długość 141,5 m, powierzchnia 256 m 2 Wartość robót - wykonanie Wartość zakupionych materiałów betonowych LINIEWO 2 400,- zł ,70 zł , ,70 zł ,84 zł ,54 zł. 1. W kwietniu br. wykonano korektę dojazdu do OSP przy drodze powiatowej nr 2413G w m. Liniewo ul. Starowiejska. Wartość robót 9 080,46 zł 2. Likwidacja w październiku br. zastoiska wodnego przy sklepie w Liniewie, droga nr 2411G. Wartość robót 4 270,- zł 3. Uzupełnienie chodnika przy drodze Nr 2411G w obrębie zlikwidowanego przejazdu kolejowego długość 50 m, powierzchnia 75 m 2 Wartość robót - wykonanie 3 202,50 zł Wartość zakupionych materiałów betonowych 3 254,35 zł Razem 6 456,85 zł. WYSIN S t r o n a 259

260 Uzupełnienie nawierzchni po przebudowie ciągu pieszego przy drogach powiatowych Nr 2417G i 2418G w Wysinie 14,3 Mg x750,00 zł/mg x 1,22 = ,50 zł. MAŁE LINIEWO Utwardzenie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2413G z drogą gminną ( działka nr 43) płytami YOMB. Wartość robót 2 100,00 zł. Ogółem ,35 zł. Do wykonania 1. Uzupełnienie nawierzchni przy chodniku w Orlu na odcinku ca 300 m 2. Uzupełnienie nawierzchni przy chodniku w Garczynie na odcinku ca 140 m GMINA LIPUSZ Drogi powiatowe zamiejskie o nawierzchni twardej długość 14,20 km 2006 r. Roboty wykonane siłami własnymi ZDP: 2400 Lipusz wykonanie barier wygradzających ochronnych szt. 6 Roboty realizowane przez Urząd Gminy z materiału dostarczonego przez ZDP chodniki: ul. Młyńska dług. 160,00 m., powierzchnia 222 m ,46 zł. ul. Lipowa - od skrzyżowania z dr. 2401G do zjazdu na kemping, dług. 124m, powierzchnia 175m ,92 zł. ul. Wybickiego - dług. 70m, powierzchnia 106,92 m ,23 zł. Razem: ,61 zł Rok 2007 Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy A. Roboty realizowane przez Urząd Gminy z materiału dostarczonego przez ZDP w 2006 r. 1. chodnik przy drodze powiatowej nr 2400G - ul. Lipowa odc. dług. 124 m, powierzchnia 175 m2 2. chodnik przy drodze powiatowej nr 2400G - ul. Wybickiego dług. 70m, powierzchnia 106,92 m2 B. ZDP przekazał materiały betonowe do przebudowy drogi powiatowej nr 1934G od km ,92 do km ,00 wartości ,69 zł. D. Roboty zlecone i opłacone przez ZDP ,- zł. Poniesione przez ZDP w 2007r. wydatki: ,69 zł. 4.ZDP ponadto wyprofilował pobocze drogi Nr 2401 k/lipusza Razem: ,69 zł Rok 2008 Inwestycja Poszerzenie drogi powiatowej nr 1934G ( przy starej szkole) w Lipuszu, ,68 zł. Wykonanie chodnika: Str. L - dług. 192,2 m, pow. 269,08 m 2 Str. P dług. 182,0 m, pow. 278,80 m 2 Odwodnienie drogi 31mb. + studnie rewizyjne S t r o n a 260

261 Roboty drogowe Ułożenie w-wy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy A. Budowa chodnika przy ul. Młyńskiej w Lipuszu Droga 1934G zakupiono materiały za ,64 zł., dług. 80,0m, pow. 104 m 2 oraz ustawiono 450m krawężnika i 450 m obrzeża. B. Wykonanie powierzchniowego spływu wody poprzez ścięcie poboczy na odcinku długości 570 m. przy drodze Nr 1934G, przez pracowników ZDP praca sprzętu ( paliwa) 710,00 zł ,64 Rok 2009 Ogółem: ,32 zł Realizowanych w współpracy z Urzędem Gminy A. Kontynuacja chodnika do Skoczkowa, przy drodze 1934G Zrealizowany zakup przez ZDP materiałów podstawowych 51,4 tyś. zł. Uzupełnienie przez ZDP masą bitumiczną przestrzeni między przebudowywanymi chodnikami, a jezdnią 12 tyś. zł. Razem chodnik do Skoczkowa, 63,4 tyś. zł. B. Poprawa odwodnienia Lipusz ul. Młyńska, koszt przebudowy 2.117,65 zł C. Odtworzenie rowu odpływowego ul Derdowskiego ZDP opłacił kwotę zł (X 2009) Rok 2010 Ogółem wydatki poniesione przez ZDP w 2009r ,65 zł. A. Kontynuacja przebudowy chodników przy drogach powiatowych ca 350 m, UG zapewnił wykonawstwo, a ZDP zakupił i dostarczył materiał do budowy chodników za kwotę ,14 zł. B. Uzupełnienia, w maju 2010 r. nawierzchni przy chodnikach wykonanych w 2009 r. wbudowano 11,3 Mg mieszanki 11,3 Mg x 750,00 zł/mg x 1,22 = ,50 zł. C. Wspólnie z UG przebudowa w maju br. odwodnienia drogi nr 2400G (przy Banku) ZDP dostarczył rury PCV Ø zł i kratę wpustową zł 2 963,- zł. Ogółem wydatki poniesione przez ZDP ponad ,64 zł Do wykonania 1. Uzupełnienia chodników wbudowanie przez Urząd Gminy części otrzymanego materiału. Prace przerwano z względu na warunki atmosferyczne. 2. Uzupełnienie nawierzchni jezdni przy chodnikach, ca 350 m. GMINA NOWA KARCZMA Drogi powiatowe zamiejskie o nawierzchni twardej długość 16,20 km S t r o n a 261

262 Rok 2006 r. Roboty zrealizowane przez Urząd Gminy z materiału dostarczonego przez ZDP Chodnik w Grabowie - długość 170m, powierzchnia 255 m2 wydatki poniesione przez ZDP 9.729,38 Rok 2007 Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy A. Roboty zrealizowane przez Urząd Gminy z materiału dostarczonego przez ZDP 1. chodnik przy drodze powiatowej nr 2415G- w m. Nowy Barkoczyn, o powierzchni 170,6 m2, Zarząd Dróg Powiatowych dostarczył, a Urząd Gminy wbudował materiał wartości 8 528,17 zł. 2. chodnik- przy drodze powiatowej nr 2201G w miejscowości Grabowo, o powierzchni 140,4 m2, Zarząd Dróg Powiatowych dostarczył, a Urząd Gminy wbudował materiał wartości 5 345,06 zł B. Roboty zlecone przez ZDP 3. usunięcie gruzów z rozbiórki chodnika w Grabowie - 549,00 zł. 4. naprawa tąpnięcia mieszanką mineralno- asfaltową w m. Grabowo droga 2201G powierzchnia 44,65 m ,57 zł. ZDP ponadto usunął zapadlisko k/nowego Barkoczyna Rok 2008 Poniesione przez ZDP w 2007r. wydatki: ,80 zł. Wykonanie odwodnienia drogi nr 2201G w Grabowie (przy Poczcie). Projekt techniczny odprowadzenia wód z drogi 2201G w m. Grabowo 950,00 zł. Wykonanie odwodnienia wartość robót ,00 zł. Wykonanie powierzchniowego spływu wody poprzez ścięcie poboczy na odcinkach długości 1300 m. przez m. Nowy Barkoczyn i Stary Barkoczyn, przez pracowników ZDP Praca sprzętu koszt paliw) 1 500,00 zł. Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy Chodnik przy drodze powiatowej nr 2201G ( odc. od chodnika wybudowanego w 2007r. do parkingu przy szkole ) dług. 326 m, pow. 491,4 m 2 materiały zakupione ,69 zł. uzupełnienie mieszanka mineralno-bitumiczną przy chodniku 729,56 zł. Ogółem wydatki poniesione przez ZDP w 2008r ,25 zł. Rok 2009 Wykonanie 335 m chodnika w Starym Barkoczynie zakup materiałów podstawowych wartość ,54 zł. wykonawstwo ,47 zł. Termin wykonania: r r. S t r o n a 262

263 odwodnienie drogi 2415G, podwyższenie skarpy ze wzmocnieniem na wewnętrznym łuku drogi wartość : 2 974,36 zł. Razem chodnik w Starym Barkoczynie ,37 zł. Umocnienie skarpy i poboczy przy przepuście w Nowym Barkoczynie Wykonawstwo: 2 793,80 zł. Transport 475,80 zł. Razem przy przepuście w Nowym Barkoczynie 3 269,60 ZŁ. Rok 2010 Razem ,97 zł. W ramach Programu Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2415G Będomin Sobącz, poprzez wykonanie cienkiej warstwy układanej na zimno, wraz niezbędnymi naprawami, na odcinku długości 2,84 km. 1. remont przygotowawczy ZDP, wbudowano 78,1 Mg mieszanki bitumicznej. 2. wyrównanie pod wiaduktem (frezowanie 176 m 2 ; wyprofilowanie śr. gr. 4 cm 457 m 2 ; skropienie; ułożenie nawierzchni 676,30 m 2 ) Udrożnienie przepustu pod drogą (za wiaduktem) ,03 zł. + remont ZDP UG przekazał do Starostwa dotację 20 tyś. zł. na realizację małej infrastruktury GRABOWO Kontynuacja chodnika przy drodze Nr 2201G, długość 180m, powierzchnia 270 m 2 Wartość robót - wykonanie Wartość zakupionych materiałów betonowych Wyfrezowanie 7 pni Uzupełnienie nawierzchni 9,3 Mg x 750,- zł/mg x 1,22 = ,00 zł ,66 zł 1 200,00 zł 8 509,50 zł ,16 zł NOWY BARKOCZYN Uzupełnienie chodnika przy drodze nr 2415G, długość 175m, wartość ,00 zł Ogółem ponad ,19 zł. Do wykonania Zakończenie uzupełniania nawierzchni przy chodniku w Grabowie. Uzupełnienie nawierzchni przy chodniku w Nowym Barkoczynie na odcinku ca 170 GMINA STARA KISZEWA Drogi powiatowe zamiejskie długość 60,40 km, w tym: nawierzchni twardej 50,30 km nawierzchni gruntowej 10,10 km 2006 r. A. Roboty zrealizowane z materiału dostarczonego przez ZDP. l. Stara Kiszewa ul. Konarzyńska do końca zwartej zabudowy 8.802,60 zł. 2. Stare Polaszki odwodnienie drogi chodnik materiały ,18 zł. S t r o n a 263

264 B. Roboty zrealizowane siłami własnymi ZDP przy drogach nr: 2408 most Dolne Maliki umocnienie skarp brzegowych płytami jumbo 2412G Nowe Polaszki odwodnienie 38 mb wartość materiał 2.049,21 zł. C. Roboty zlecone i opłacone przez ZDP - uzupełnienie nawierzchni przy chodniku, dług. 32 m 7.729,92 zł. - ścinka poboczy przy drogach: 2407 od P mb 80/m 2 120, od P+L (1217x2) mb 2434/m , od P+L (1331x2) mb 2662 / m , od P+L (200x2) mb 400/m 2 600,0 Rok 2007 Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy Razem: ,99 zł A. Roboty zrealizowane przez Budżetowy Zakład Komunalny Gminy Stara Kiszewa z materiału dostarczonego przez ZDP. odwodnienie i chodnik wybudowane przy drodze powiatowej Nr 2412G w m. Stare Polaszki z materiału dostarczonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2006, chodnik o powierzchni 188 m 2. Odwodnienie długości 94 mb. ZDP w roku 2007 dodatkowo zakupił korytka ściekowe wartość 488,00 zł. B. Roboty wykonane siłami własnymi ZDP Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną pomiędzy wybudowanym w 2006 roku przez UG Stara Kiszewa chodnikiem, a istniejącą nawierzchnią przy ul. Konarzyńskiej w S Kiszewie za kwotę : ,37 zł. Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną pomiędzy wybudowanym w 2006 roku przez U.G. Stara Kiszewa chodnikiem a istniejącą nawierzchnią w Starych Polaszkach za kwotę : 2 693,45 zł. Odmulanie i pogłębianie dna rowu przydrożnego przy drodze nr 2412G w Nowych Polaszkach za kwotę 891,21 zł. Naprawa odwodnienia przy drodze nr 2407G udrożnienie rur za kwotę 561,20 zł. C. przedsięwzięcia zrealizowane wspólnie z Urzędem Gminy Stara Kiszewa: Remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 2409G km w Czernikach udział ZDP 1 230,25 zł. Przebudowa skrzyżowania i odwodnienia przy drodze powiatowej nr 2408G w Dolnych Malikach udział ZDP 3.339,95 zł. Poniesione przez ZDP w 2007r. wydatki: ,43 zł. Rok 2008 Zrealizowanych w współpracy z Urzędem Gminy A. Chodnik przy drodze nr 2407G ul. Tysiąclecia w Starej Kiszenie długość 75 m, pow. 120 m ,74 zł. Uzupełnienie nawierzchni ,00 zł B. Zatoka w Starych Polaszkach ,00 zł. tym chodnik dług. 104m, pow. 156 m 2 Ogółem wydatki poniesione przez ZDP w 2008r ,74 zł. Rok 2009 S t r o n a 264

265 A. Budowa chodnika w m. Góra ( orientacyjna długość 190m, szer. 1,40 m) Wykonanie : wrzesień październik 2009 Zakup przez ZDP materiałów podstawowych ,36 zł. Uzupełnienie masą bitumiczną wartość 4 401,76 zł. - odwodnienie drogi 2408G w m. Góra wartość 4 482,88 zł. Razem chodnik w m. Góra ,00 zł. B. Chodniki i zatoki w Nowych Polaszkach Termin wykonania : sierpień 2009r. Zakup materiałów podstawowych wartość ,44 zł. uzupełnienie nawierzchni w obrębie przebudowywanych chodników i zatok, wartość : ,00 zł. dokumentacja wartość : 1 400,00 zł. Razem chodniki i zatoki w Nowych Polaszkach ,44 zł. Ogółem: ,44 zł. Rok 2010 W ramach Programu Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych Poprawa odwodnienia jezdni drogi powiatowej Nr 2411G, poprzez mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy, na odcinku Rogazy Stara Kiszewa ½ x ,05 = zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 2406G ul. Konarzyńska w Starej Kiszewie odcinek 2,04 km od starego nasypu kolejowego do skrzyżowania z 2407G. Ocena nośności nawierzchni; opracowanie dokumentacji; przebudowa i uzupełnienie chodników oraz dodatkowe roboty drogowe: Regulacja włazów nastudziennych; Regulacja kratek wpustowych; Uzupełnienie odwodnienia; Usunięcie wypełnienie zagłębień i korekta w profilach poprzecznych i podłużnych wypełnienie betonem asfaltowym AC 16W; Wykonanie robót ziemnych w obrębie poszerzeń i uzupełnień chodników ,97 zł GÓRA Kontynuacja budowy chodnika (z niezbędnym ciągiem odwodnieniowym) przy drodze 2408G, długość 135 m, ,00 zł STARA KISZEWA Przebudowa chodnika przy drodze 2406G ul. Tysiąclecia i Konarzyńska, długość 227 m, powierzchnia 361 m 2. ZDP zakupił i dostarczył materiał do budowy chodników za kwotę ,38 zł. UG zapewnił wykonawstwo Ogółem wydatki poniesione przez ZDP, ponad ,35 zł. Do wykonania 1. Uzupełnienia chodników wbudowanie przez Urząd Gminy części otrzymanego materiału. Prace przerwano z względu na warunki atmosferyczne. 2. Uzupełnienie nawierzchni jezdni przy chodnikach w Górze i Starej Kiszewie Miasto Kościerzyna Drogi powiatowe miejskie długość 8,4 km, w tym: nawierzchni twardej 7,9 km nawierzchni gruntowej 0,5 km S t r o n a 265

266 Na całoroczny remont i utrzymanie w/w dróg przekazujemy do Urzędu Miasta dotację, 2310: 2006 r , r , r , r , r ,- zł Uwaga: 1. Wieloletnia Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2011 r. 2. Należy dążyć do przekazania dróg powiatowych miejskich Urzędowi Miasta Kościerzyna co to za miasto bez własnego Rynku! Modernizacja chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2427Godcinek od ul. Kościuszki do ul. Piechowskiego w Kościerzynie długości 286 mb. I. Realizacja zadania: 15 listopad r. II. Wartość całkowita robót : ,33 zł. Inwestycje wspólne 2009 r. 1. Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ciągu ulic Wybickiego, Księży Zmartwychwstańców i M C Skłodowskiej ,25 zł 2. Remont ciągu ulic Mickiewicza, Staszica, Chojnickiej w ramach NPPDL ,- zł ,25 zł Inwestycje wspólne 2010 r. 1. Udzielenie pomocy finansowej gminie miejskiej Kościerzyna na uspokojenie ruchu w ciągu ulic J. Wybickiego, M.C. Skłodowskiej do Kościuszki ,- zł. 2. Udzielenie pomocy finansowej gminie miejskiej Kościerzyna na realizację projektu Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta ,- zł. 3. Udzielenie pomocy finansowej gminie miejskiej Kościerzyna na przebudowę ul. Hallera ,- zł w trakcie realizacji nie występują fazie przygotowań nie ma 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: nie wystąpiły koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać S t r o n a 266

267 Postępująca degradacja dróg powiatowych jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników stanowi poważne ograniczenie rozwoju obszarów wiejskich. W 1999 r. (w woj. pomorskim) drogami powiatowymi zostały wszystkie byłe drogi wojewódzkie, niezależnie od stanu technicznego, funkcji, jaką faktycznie pełniły w sieci. System finansowania dróg powiatowych nie przewidywał środków na nadrobienie wieloletnich zaległości w utrzymaniu tych dróg. Obecnie dochody powiatów i dostępność środków spoza budżetu nie pozwalają na dostosowanie dróg do pełnionych funkcji w terenie. Na podstawie oceny istniejącego stanu, należy przyjąć, że drogi powiatowe zamiejskie (238,8 km), i obiekty inżynierskie wymagają niezwłocznego przeprowadzenia następujących zabiegów: Drogi Budowy 38,855 km tj. 16,27% (obecnie tzw. gruntówki) Modernizacji 9,457 km tj. 3,97% Wzmocnienia 19,629 km tj. 8,22% Odnowy 127,452 km tj. 53,37% Utrzymania tylko 43,394 km tj. 18,17% Obiekty inżynierskie Przebudowa Most DP nr 2402G Piechowice - docelowo należy dążyć do wymiany konstrukcji nośnej drewnianej na trwałą (stalową). Modernizacja Most DP nr 2201G Grabowo koniecznym jest wzmocnienie konstrukcji. Na podstawie ekspertyzy z maja 2005 r. dopuszcza się przejazd pojazdów o ciężarze całkowitym do 20 ton. Odnowa Most DP nr 1931G Wieprznica z uwagi na przecieki niezbędną jest wymiana izolacji i nawierzchni. Most DP nr 2201G Wielki Klincz koniecznym jest wzmocnienie konstrukcji. Most DP nr 2408G Dolne Maliki koniecznym jest zabezpieczenie powierzchni betonowych, wymiana izolacji i nawierzchnia. Estakada DP nr 2411G Orle koniecznym jest wzmocnienie nadziemnej konstrukcji betonowej; gruntowna naprawa i konserwacja stalowej konstrukcji nośnej, wymiana izolacji i nawierzchni. Wymaga remontu liczonego w mln zł; Pozostałe obiekty wymagają zróżnicowanego zakresu napraw. przepusty odbudowywano tylko w sytuacjach awaryjnych (Wdzydze, Będomin), przepust k/konarzyn wymaga kapitalnego remontu z wzmocnieniem (potrzebny projekt). Przepusty k/jasiowej Huty i k/ Śledziowej Huty są przyczyną podtopień łąk; Itd. Itp. S t r o n a 267

268 oraz bieżące co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości Wąskie pasy drogowe, niskie nakłady finansowe, brak regulacji stanów prawnych gruntów przy obecnym niedostosowaniu parametrów dróg powiatowych do oczekiwań i potrzeb są barierą uniemożliwiającą zmianę jakościową tych dróg w ramach działań doraźnych. Będziemy zmuszeni zamykać odcinki zniszczonych nieodbudowanych dróg. Znacznych nakładów wymagają obiekty mostowe i przepusty. 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony Doświadczona kadra Dobra współpraca załogi, Posiadany sprzęt pozwalający na wykonywanie prac utrzymaniowych we własnym zakresie, tzw. słabe punkty Niedofinansowanie potrzeb rozwoju i remontu sieci drogowej 8.2. wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy zatrudnienie inżyniera drogownictwa 8.3. wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem Przekażę w przypadku pojawienia się problemów S t r o n a 268

269 18. Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie BILANS OTWARCIA KADENCJI 1. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie, Kościerzyna, ul. Tkaczyka imię i nazwisko kierownika jednostki - Mirosław Ginter Dyrektor PUP 1.3. imię i nazwisko głównego księgowego jednostki osoba fizyczna 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 2.1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty Nieruchomość przekazana w trwały zarząd, położona w obrębie XI, działka ozn. nr geod. 207/6 o pow m 2 zabudowana jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym oraz 3 boksami garażowymi. Budynek PUP w Kościerzynie, o konstrukcji mieszanej ( ściany murowane, stropy drewniane), zbudowany został na przełomie XIX i XX wieku i znajduje się w strefie konserwatorskiej. Obiekt wolnostojący, jest częściowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i I piętro) plus użytkowe poddasze. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic) wynosi 634 m 2, z tego: - parter m 2 - I piętro m 2 - II piętro (poddasze użytkowe) 164 m 2. Budynek w 2010 r. został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych - zainstalowano platformę przychodową oraz wybudowano toaletę dla ON. Obok budynku Urzędu znajduje się budynek garażowy o trzech boksach garażowych, z których dwa boksy wykorzystuje Starostwo Powiatowe. Budynek garażowy wybudowany został w latach 70-tych. Powierzchnia użytkowa boksów garażowych wynosi 63 m 2. Ściany budynku garażowego murowane są z cegły pełnej, posadzka betonowa, dach płaski o konstrukcji drewnianej kryty papą, drzwi garażowe metalowe uchylne pozostałe środki trwałe, urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia specjalistyczne Lp. Nazwa Rok produkcji 1. Samochód osobowy FIAT DOBLO Zestaw komputerowy Stoga A Zestaw komputerowy Stacja B x 3 szt Komputer Pentium 4 1,8 GHz Komputer Celevon 1,7 GHz Komputer A 4 2,4 GHz IS - ATA Notebook TOSHIBA A Zestaw komputerowy MAXDATA 3000-I 3 szt Infokiosk multimedialny 2 szt Projektor DELL 2300 MP Serwer typ II DELL Power Edge Serwer NP. Pralint Zestaw komputerowy NTT 2 szt Drukarka sieciowa Paga Master 402 N Infokiosk I-B szt System kolejkowy A-VISTA Serwer DELL Power Edg Zasilacz UPS Siniline szt Zestaw komputerowy typ 2 DELL 760 MT 9 szt S t r o n a 269

270 20. Konsola zarządzająca KUHATEN System multimedialny informacji Fortigate 80 C Trade UP (zabezpieczenie sieci 2010 komp.) 23. Centrala telefoniczna OPTIMA C Sejf Kopiarko drukarka GESTETNER 5306 B Kserokopiarka MITA Kserokopiarka KM Kserokopiarka KMC 2525 E 2 szt Kserokopiarka TASKALFE Frankownica + waga Niszczarka FELLOWES C środki trwałe w budowie 2.4. ocena faktycznego stanu aktywów trwałych pod względem ich funkcjonalności, zużycia fizycznego i ekonomicznego, poziomu wykorzystania przydatności Z dokonanego w grudniu 2010 r. przeglądu okresowego budynku biurowego wynika, że istnieje potrzeba przeprowadzenia następujących robót budowlanych: - etapowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych ( termin realizacji ), - ocieplenie dachu ( termin realizacji ), - uzupełnienie ubytków (fug) i naprawa pęknięć na elewacji ( termin realizacji ), - etapowy remont pomieszczeń w piwnicy z wyjątkiem sanitariatów i korytarza, - etapowe malowanie pozostałych 6 pomieszczeń biurowych na I piętrze. Budynek garażowy również wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac, tj: - naprawy pęknięć na elewacjach, - naprawy pęknięć tynku wewnątrz garaży, - pomalowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Pilną dla Urzędu sprawą jest docelowe rozwiązanie problemu archiwizowania akt Urzędu. Istniejące w budynku PUP archiwum jedynie w 50% zabezpiecza potrzeby Urzędu w tym zakresie. Brak dodatkowej powierzchni w budynku uniemożliwia załatwienie tego problemu. Sposobem rozwiązania mogą być następujące opcje:: - adaptacja 2 pomieszczeń garażowych na cele archiwum, - pozyskanie odpowiedniego lokalu na ten cel w zasobach Powiatu, - wynajem lokalu na ten cel na wolnym rynku. Obecnie pilną sprawą dla Urzędu jest też wymiana wyeksploatowanego samochodu służbowego Fiat Doblo, rok produkcji 2001, na nowy. Urząd wyposażony jest w niezbędny sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Aktualnie Urząd posiada następujące zbędne składniki majątku, które mogą być przedmiotem darowizny lub nieodpłatnego przekazania innej jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego: - zestaw komputerowy ( stacja A) - rok nabycia szt. - ADAX Net Office Serwer PIII - rok nabycia zasilacz UPS rok nabycia Router Serugate EDGE FORCE M30 rok nabycia skaner Plustek Optic Pro ST 64 - rok nabycia 2005 S t r o n a 270

271 3. STAN ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: 3.1.Ogólny stan zatrudnienia na dzień 3 stycznia 2011r.: osoby etaty 49 48,33 w tym: - 2 osoby na urlopie wychowawczym, - 3 osoby na urlopie macierzyńskim - 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy na zastępstwo 46 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony ( na zastępstwo = 49 osób) stan zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy w przeliczeniu na osoby PUP w Kościerzynie na dzień 3 stycznia 2011r. nie zatrudnia osób na innej podstawie niż stosunek pracy stan zatrudnienia osób skierowanych i dofinansowanych przez urząd pracy w przeliczeniu na osoby Na dzień 3 stycznia 2011r. 3 osoby odbywają staż. PUP nie zatrudnia osób skierowanych na prace interwencyjne wykaz stanowisk z wynagrodzeniem Wynagrodzenie Funkcja/Stanowisko najmniej najwięcej brutto netto brutto netto Dyrektor 6.660, , , ,69 Z-ca Dyrektora 5.080, , , ,01 Główny księgowy 4.780, , , ,44 Kierownicy Działów (4 osoby) 3.830, , , ,37 Pośrednik pracy (7) 2.050, , , ,26 Doradca zawodowy II stopnia 2.552, , , ,93 Doradca zawodowy I stopnia 2.445, , , ,91 Doradca zawodowy 2.303, , , ,41 Starszy specj. ds. rozwoju zawod , , , ,31 Specjalista ds. rozwoju 1.860, , , ,54 zawodowego (2) Specjal. ds. rozw. zawod.-stażysta 1.800, , , ,43 Lider Klubu Pracy 2.150, , , ,26 Specjalista ds. programów (2) 2.100, , , ,57 Specjalista ds.programów-stażyst , , , ,43 Specjalista ds. aktywizacji (4) 2.040, , , ,63 Specjalista ds. rejestracji (2) 2.590, , , ,22 Specjalista ds. ewidencji i świadczeń (6) 2.248, , , ,44 Starszy informatyk 3.290, , , ,44 Informatyk 2.368, , , ,44 Radca prawny 0,33 etatu 1.173,20 884, ,20 884,25 Inspektor powiatowy (3) 2.450, , , ,81 Starszy księgowy 2.593, , , ,52 Księgowy (3) 1.980, , , ,65 Starszy referent 1.980, , , ,77 Sprzątaczka 1.960, , , , zmiany wielkości zatrudnienia w latach Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie osoby na urlopie wychowawczym, - 1 osoba na urlopie macierzyńskim, - 1 osoba na zastępstwo, - 1 osoba zatrudniona na stanowisko pośrednik pracy, - 2 osoby zatrudnione za osoby będące w dniu w trakcie S t r o n a 271

272 Data Liczba pracowników Zmiany Uzasadnienie wypowiedzenia osób +7-1 osoba na urlopie wychowawczym, - 1 osoba na urlopie macierzyńskim, - 2 osoby na zastępstwo, - zatrudniono: 4 pośredników pracy, 1 doradcę zawodow., 1 Lidera klubu Pracy, 1 osobę ds. aktywizacji oraz w związku ze zmianą struktury organizacyjnej PUP 2 pracowników awansowało na stanowiska kierownicze, w związku z tym na ich stanowiska przyjęto: - 1 osobę ds. programów-stażystę, - 1 osobę na stanowisko księgowego. Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło przede wszystkim ze względu na obowiązujące od 2008r. standardy usług rynku pracy osoby na urlopie wychowawczym, - 1 osoba na urlopie macierzyńskim, - 3 osoby na zastępstwo osoby na urlopie wychowawczym, - 3 osoby na urlopie macierzyńskim, - 3 osoby na zastępstwo osoby na urlopie wychowawczym, - 3 osoby na urlopie macierzyńskim, - 3 osoby na zastępstwo. Z 1 osobą nie przedłużono umowy zawartej na czas określony do r. 4. BUDŻET JEDNOSTKI: 4.1. wysokość budżetu jednostki w latach z wyszczególnieniem środków na: płace wraz z pochodnymi koszty stałe utrzymania remonty i inwestycje oraz inne wydatki majątkowe Wykonanie planu finansowego na dzień Wydatki wynagrodzenia i pochodne w tym m.in.: koszty stałe remonty, inwestycje i wyd. majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Budżet jednostki obejmuje finansowanie: utrzymania Urzędu i pracowników, składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w latach projektu EFS Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu, w latach projektu EFS Aktywny 45-latek wykaz płaszczyzn działalności jednostki, które generują wysokie koszty Rodzaj wydatku Składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku Wysokość W latach poprzednich: wydatku w 2010 roku , , , ,67 S t r o n a 272

273 4.3. porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat (należy wskazać średnioroczny wzrost albo spadek budżetu placówki z lat i budżet placówki ujęty w projekcie na 2011 rok oraz wskazać, czy są wnioski do budżetu na 2011 rok, które mimo rzeczywistej potrzeby nie zostały uwzględnione; jeśli takie wystąpią to krótko omówić czego lub jakich potrzeb dotyczą) Porównanie projektu budżetu na rok 2011 z faktycznym stanem potrzeb jednostki w oparciu o wynik finansowy ubiegłych lat Nazwa Dział 851 Rozdział kwoty średnioroczne z lat Uchwała Nr 132/206/2010 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 10 listopada 2010 r. wzrost lub spadek % projektu budżetu w stosunku do środniorocznego budżetu w latach Składki na 4130 ubezpieczenia zdrowotne , , , , , , ,00 184,50% Dział 853 Rozdział Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 1 601, , , , , , ,00 293,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , ,00 142,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne , , , , , , ,00 158,57% , , , , , , ,00 137,50% 4140 Wpłaty na PFRON 0,00 0, ,00 869,00 0, ,50 0,00 0,00% Składki na fundusz 4120 pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , , , , , , ,00 147,99% 9 205, , , , , , ,00 35,57% , , , , , , ,00 84,73% 4260 Zakup energii , , , , , , ,00 75,88% Zakup usług 4270 remontowych Zakup usług 4280 zdrowotnych Zakup usług 4300 pozostałych , , , , , , ,00 44,84% 1 955, , , , , , ,00 51,30% , , , , , , ,00 76,09% S t r o n a 273

274 Nazwa Zakup usług dostępu 4350 do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe 4410 krajowe kwoty średnioroczne z lat Uchwała Nr 132/206/2010 Zarządu Powiatu wzrost lub spadek % 0, , , , , ,11 Kościerskiego 2 913,00 projektu 80,36% z dnia 10 budżetu listopada 2010 r. w stosunku 0,00 408,46 407,28 926, ,99 698,45 do 540,00 środniorocznego 77,31% budżetu w latach , , , , , , ,00 58,00% 317,20 563, , , , , ,00 93,84% 4430 Różne opłaty i składki 3 432, , , , , , ,00 74,39% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Podatek od 4480 nieruchomości Opłata na rzecz 4510 budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Odsetki od 4570 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ogółem , , , , , , ,00 137,36% 4 872, , , , , , ,00 53,13% 0, ,00 0,00 50,00 0,00 800,00 50,00 6,25% 0, , ,00 118,80 118,80 653,40 60,00 9,18% 0,00 0,00 0,00 383,00 24,00 203,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 300,00 75,00% 0,00 0,00 0,00 78,08 492,70 285,39 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0, ,00 0, , ,55 0,00 0,00% , , , , , ,00 128,78% 620,68 Dział 853 Rozdział Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,00 0, , , , ,51 0,00 0, , , , ,98 0,00 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0,00 220, ,72 418,03 130,29% ,00 130,29% ,00 402,64% 9 538,00 402,60% 1 683,00 S t r o n a 274

275 Nazwa Składki na 4117 ubezpieczenia społeczne Składki na 4119 ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz 4127 pracy - pozostałe Składki na fundusz 4129 pracy kwoty średnioroczne z lat ,00 0, , , , ,11 0,00 0,00 766, , , ,25 Uchwała Nr 132/206/2010 Zarządu Powiatu Kościerskiego wzrost lub spadek % 140,50% projektu z dnia ,00 10 budżetu listopada 2010 w r. stosunku 3 170,00 140,50% do środniorocznego 0,00 0,00 705, , , , ,00 152,28% budżetu w latach ,00 0,00 124,41 418,45 464,13 335,66 511,00 152,24% 2010 Zakup materiałów i 4218 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 wyposażenia Zakup usług 4278 remontowych Zakup usług 4279 remontowych Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0, ,83 0,00 0, ,94 511,00 11,79% 0,00 0, ,43 0,00 0,00 764,81 511,00 66,81% 0,00 0, ,00 0,00 0, ,67 511,00 34,03% 0,00 0,00 795,00 0,00 0,00 265,00 511,00 192,83% 0,00 0,00 0, , , , ,00 172,00% 0,00 0,00 0,00 802, ,20 784, ,00 172,00% ogółem 0,00 0, , , , , ,00 134,05% 4.4. własny wniosek budżetowy na rok 2011 l.p. Nazwa Plan na 2011 propozycja PUP (wg potrzeb) Dział 851 Rozdział Plan finansowy na 2011 r. Uchwała Nr 132/206/2010 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 10 listopada 2010 r. Różnica Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,00 Dział 853 Rozdział Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 900, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 665, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na fundusz pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , ,00 S t r o n a 275

276 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 3 278, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 265,00 540,00-725, , , , Podróże służbowe krajowe 1 200, ,00 0, Różne opłaty i składki 4 600, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Podatek od nieruchomości 5 509, , , Opłata na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 119,00 60,00-59,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Dział 853 Rozdział Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 538, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 683, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 170, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Składki na fundusz pracy 2 897, , Składki na fundusz pracy 511,00 511, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 650, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,00 0,00 Ogółem , , ,00 Przyznane środki w planie finansowym na 2011 r. są niewystarczające w stosunku do potrzeb jednostki. Propozycja planu przedstawiona powyżej zabezpiecza finansowanie S t r o n a 276

277 na poziomie minimalnym - niezbędnym do funkcjonowania Urzędu w 2011 r. W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano niezbędne środki na zakup wyposażenia tj. szaf kartotekowych, szaf na segregatory oraz mebli do biur, a w ramach remontów bieżących uzupełnienie parkingu tłuczniem (zalecenie inspektora budowlanego), przerobienie okien na parterze budynku, pokrycie schodów na klatce schodowej (na II piętrze) marmoleum, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin na marmoleum. W zakresie zakupów majątkowych zaplanowano zakup samochodu dla potrzeb pośrednictwa pracy w ramach realizacji standardów usług pośrednictwa pracy. PUP obecnie posiada samochód służbowy marki FIAT DOBLO, rok produkcji 2001, w znacznym stopniu wyeksploatowany, dalece niewystarczający w sytuacji obecnych potrzeb Urzędu. Konieczność zakupu samochodu potwierdziła również kontrola służb Wojewody Pomorskiego w zakresie realizacji standardu usług pośrednictwa pracy, która wskazała na niewystarczającą liczbę bezpośrednich wizyt (kontaktów) pośredników u pracodawców. Planowany koszt zakupu wynosi ,00 zł. W ramach II etapu Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) zaplanowano w ramach zakupów inwestycyjnych: automatyczne drzwi przesuwane z fotokomórką pomiędzy korytarzem wejściowym, a korytarzem głównych na parterze, klimatyzację w Klubie Pracy. Planowany koszt zakupów wynosi ,00 zł z czego 80% tj ,00 zł środki z Funduszu Pracy, a 20% tj ,00 zł z budżetu powiatu. 5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH: 5.1. wykaz środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostkę w poszczególnych latach ze wskazaniem źródła ich pozyskania oraz ich przeznaczenia Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2006 Kwota (w tys. zł) 1 841,50 452,10 257,70 194,40 Razem 2 293, , ,50 źródło pozyskania (nazwa programu) EFS SPO RZL Fundusz Pracy - Środki samorządu województwa, w tym: Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF Przedsiębiorczy Pomorzanin EFS SPO RZL Fundusz Pracy - Środki samorządu województwa, w tym: w tym: cel przeznaczenia Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach 5 projektów (Śmiało ku przyszłości, Od bezradności do aktywności, Na własnym Garnuszku, Drzwi do kariery, Bezczynność moim wrogiem) Aktywizacja osób bezrobotnych Aktywizacja osób bezrobotnych szczególnie w dziedzinie turystyki, ochrony środowiska oraz kultywowania kultury regionu Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach 2 projektów (Drzwi do kariery, Bezczynność moim wrogiem) Aktywizacja osób bezrobotnych S t r o n a 277

278 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota (w tys. zł) 282,70 906,70 130,60 75, ,90 156,10 760,80 312,00 Razem 3 703, , , ,30 228,20 530,90 271,10 126, , ,50 źródło pozyskania (nazwa programu) Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF Przedsiębiorczy Pomorzanin Buduj dla Pomorza Edukacja dla pracy Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra, w tym: a) Praca dla młodych Dobry start b) Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy c) Na sfinansowanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia stanowiska pracy EFS PO KL EFS PO KL Fundusz Pracy - Środki samorządu województwa, w tym: Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF Przedsiębiorczy Pomorzanin Buduj dla Pomorza Edukacja dla pracy Fundusz Pracy - Rezerwa ministra, w tym Wspieramy Przedsiębiorczych w tym: cel przeznaczenia Aktywizacja osób bezrobotnych szczególnie w dziedzinie turystyki, ochrony środowiska oraz kultywowania kultury regionu Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości Aktywizacja osób bezrobotnych, projekt pn. Zbuduj swoją przyszłość Aktywizacja osób bezrobotnych, projekt pn. Wiedza i doświadczenie kluczem do zatrudnienia Aktywizacja osób bezrobotnych Program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej młodzieży Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych Na sfinansowanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia stanowiska pracy Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie projekt pn. Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu Aktywizacja osób bezrobotnych projekt pn. Aktywni na rynku pracy Aktywizacja osób bezrobotnych Aktywizacja osób bezrobotnych szczególnie w dziedzinie turystyki, ochrony środowiska oraz kultywowania kultury regionu Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości Aktywizacja osób bezrobotnych projekt pn. Zbuduj swoją przyszłość Aktywizacja osób bezrobotnych projekt pn. Wiedza i doświadczenie kluczem do zatrudnienia Aktywizacja osób bezrobotnych Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez wsparcie przedsiębiorczości S t r o n a 278

279 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota (w tys. zł) 1 208,90 272,80 Razem 6 386, ,97 120, ,30 925,70 331,10 źródło pozyskania (nazwa programu) w tym: cel przeznaczenia Przedsiębiorczość naszą Aktywizacja osób bezrobotnych szansą poprzez wsparcie przedsiębiorczości 45/50 Plus Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia EFS PO KL EFS PO KL EFS PO KL Fundusz Pracy - Środki samorządu województwa, w tym: Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia projekt pn. Aktywny 45 latek Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie projekt pn. Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu Aktywizacja osób bezrobotnych projekt pn. Aktywni na rynku pracy Aktywizacja osób bezrobotnych Aktywizacja osób bezrobotnych szczególnie w dziedzinie turystyki, ochrony środowiska oraz kultywowania kultury regionu 594,60 Przedsiębiorczy Pomorzanin Aktywizacja osób bezrobotnych 3 424,30 Fundusz Pracy - Rezerwa Aktywizacja osób bezrobotnych Ministra, w tym: a) program zwiększający Aktywizacja osób bezrobotnych do ,30 aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat roku życia pn. Młodzi na start oraz Młodzi na start II 300,10 439, ,30 Razem 7 281, ,60 159, , , ,00 b) program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus c) programy na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników d) programy związane z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości EFS PO KL EFS PO KL EFS PO KL Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra, w tym a) program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia w ramach projektu Dojrzały pracownik Aktywizacja osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy projekt pn. Wspieramy aktywnych Aktywizacja osób bezrobotnych projekt pn. Inwestuję w przedsiębiorczość oraz Inwestuję w przedsiębiorczość II Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia projekt pn. Aktywny 45 latek Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie projekt pn. Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu kontynuacja Aktywizacja osób bezrobotnych projekt pn. Aktywni na rynku pracy Aktywizacja osób bezrobotnych Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia pn. Uroki młodości S t r o n a 279

280 Środki zewnętrzne pozyskane w roku Kwota (w tys. zł) 189,00 158,10 659, ,80 źródło pozyskania (nazwa programu) b) program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus c) programy na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników d) programy na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy e) programy związane z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości w tym: cel przeznaczenia Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia w ramach projektu Mobilni 45+ Aktywizacja osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy projekt pn. Wspieramy aktywnych II Aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji. pn. Pokonać przeszkody Aktywizacja osób bezrobotnych projekt pn. Moja firma oraz Moja firma II 97,99 Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra Dofinansowanie adaptacji CAZ Razem 8 156,72 6. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 6.1. wykaz najważniejszych dla jednostki działań w latach z, wraz z całkowitym kosztem, wysokością nakładów własnych oraz wskazaniem źródeł finansowania, podzielone na: ukończone Rok Działania inwestycyjne ukończone Całkowity koszt Źródło finansowania Środki budżetu Powiatu Fundusz Pracy 2008 Przeprowadzenie remontu i modernizacji pomieszczeń w budynku PUP w zakresie wykonania węzła sanitarnego (toalety dla personelu) w pomieszczeniu nr 20 na poddaszu budynku Urzędu. W zakresie prac remontowych rozebrano ścianki z cegieł, zerwano posadzki z tworzyw sztucznych, postawiono ścianki z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych, wykonano licowanie ścian płytkami na klej, ułożono posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, wymalowano farbami emulsyjnymi tynki wewnętrzne ścian, wymieniono instalacje elektryczne, wykonano montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej , ,00 0,00 S t r o n a 280

281 2010 W związku z wyodrębnieniem Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), wykonano szeroki zakres prac remontowych i modernizacyjnych w całym budynku Urzędu. Prace podzielone zostały na dwa etapy. I etap: W zakresie prac dotyczących przystosowania pomieszczeń dla potrzeb CAZ wykonano prace remontowe i modernizacyjne w pomieszczeniach parteru, zniesiono bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych klientów CAZ, zainstalowano platformę przyschodową dla ON, wybudowano toaletę dla klientów Urzędu przystosowaną dla ON, wyposażono pomieszczenia CAZ w nowe meble, fotele, krzesła i żaluzje. II etap: W zakresie prac remontowych zdemontowano toalety w piwnicach, obłożono ściany korytarza i klatki schodowej piwnic płytkami, wybudowano na I piętrze toaletę dla personelu, wyremontowano pokoje nr 7 i 8 na I piętrze, wymieniono wykładzinę na korytarzu I piętra, ułożono wykładzinę na schodach klatki schodowej I piętra, wymalowano ściany i sufity korytarza na I piętrze i na klatce schodowej , , , w trakcie realizacji fazie przygotowań Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie jest w fazie przygotowań do II etapu prac modernizacyjnych związanych z wyodrębnieniem Centrum Aktywizacji Zawodowej. W zakresie tej inwestycji mają zostać wykonane następujące prace: - wykonanie stałej klimatyzacji oraz odmalowanie pomieszczeń Klubu Pracy na II piętrze, - instalacja automatycznych drzwi przesuwnych z fotokomórką wraz z kurtyną powietrzną z korytarza głównego parteru. Uzasadnienie: Wykonanie klimatyzacji w Klubie Pracy znacząco poprawi warunki prowadzenia zajęć grupowych, natomiast instalacja drzwi wraz z kurtyną powietrzną znacząco ograniczy ucieczkę ciepła z korytarza głównego parteru. Wstępna kalkulacja prac z podziałem na źródła finansowania: Lp. Wyszczególnienie Ogółem FP 80% Budżet 20% Inwestycje 1. Automatyczne drzwi przesuwne z fotokomórką, kurtyna powietrzna - na parterze pomiędzy korytarzem wejściowym a głównym , , ,00 2. Klimatyzacja w Klubie Pracy , , ,00 OGÓŁEM: , , ,00 S t r o n a 281

282 6.2. wykaz działań rozpoczętych w listopadzie i grudniu 2010 roku, które będą realizowane w następnych latach, z wyszczególnieniem na: koszt całkowity inwestycji wysokość zaangażowanych już środków budżetowych wysokość nakładów poniesionych dotychczas źródła finansowania 7. SPRAWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: 7.1. wykaz najważniejszych spraw, które ciągną za sobą poważny skutek finansowy lub leżą u podstaw funkcjonowania placówki z podziałem na: istniejące od wielu lat, których dotąd nie udało się rozwiązać oraz bieżące Sprawa windykacji należności wobec byłych pracownic księgowości Urzędu - osób fizycznych z tytułu zagarnięcia mienia. W przypadku pierwszej osoby fizycznej egzekucję prowadzi na wniosek PUP w Kościerzynie Komornik Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Skuteczna jest jedynie egzekucja z renty. Dotyczy to jednak niewielkich kwot (saldo należności głównej na r. wynosi ,30 zł). W przypadku drugiej osoby fizycznej wyrok karny zwolnił ją z obowiązku naprawienia szkody. Stąd w wyniku pozwu cywilnego, po dłuższym okresie postępowań sądowych uzyskano w czerwcu 2007r. prawomocny wyrok Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądzający naprawienie szkody na rzecz FP. Egzekucja wobec drugiej osoby fizycznej prowadzona jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościerzynie. Postępowanie to jest do tej pory całkowicie nieskuteczne (należność główna wobec drugiej osoby fizycznej wynosi na r ,72 zł, ,34 zł odsetek ustawowych oraz 5.887,00 zł opłaty sądowej). Obydwa postępowania trwają (nie zostały zawieszone, czy umorzone) co do których istnieje poważne zagrożenie, że wystąpią w przyszłości (należy wymienić i krótko omówić działania lub zadania które wynikają z postępowań sądowych, spełniania standardów wymaganych prawem lub pozwoleń na funkcjonowanie, a także takich, które powodują poważny skutek finansowy, w tym obowiązek zapłaty kar lub zwrotu otrzymanych dotacji; należy podać możliwe sposoby rozwiązania oraz koszt każdego z wariantu; w przypadku, gdy zagrożenie ma lub może mieć wymiar finansowy, to wskazać szacunkowy rozmiar) 8. WNIOSKI KOŃCOWE KIEROWNIKA JEDNOSTKI: 8.1. wskazać na najbardziej charakterystyczne cechy i właściwości jednostki, z podziałem na: tzw. mocne strony dobrze przygotowana kadra PUP, doświadczenia w tworzeniu i realizacji projektów, w tym przez efektywne pozyskiwanie środków na ich realizację, wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu, wdrożenie standardów usług rynku pracy, w tym dobrze zorganizowane i wyposażone (lokalowo i sprzętowo) CAZ, zaawansowany system informatyzacji Urzędu, dobra lokalizacja Urzędu, dobra współpraca z gminami i ośrodkami pomocy społecznej tzw. słabe punkty lokalizacja budynku PUP w starym i mało funkcjonalnym budynku wymagającym remontu w zakresie wykonania izolacji ścian fundamentowych, S t r o n a 282

283 brak wystarczającej powierzchni na urządzenie w pełnym zakresie Archiwum Zakładowego, wyeksploatowany samochód służbowy Urzędu (Fiat Doblo, rok prod. 2001) przekazany kilka lat temu ze starostwa, niewystarczająca obsługa etatowa, uniemożliwiająca wdrożenie programu e-doc. (obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną), niska egzekwowalność należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania jednostki w celu optymalizacji jej pracy (wymienić i krótko uzasadnić propozycje zmian, które przyczynią się do optymalizacji funkcjonowania placówki; dotyczy to zmian kadrowych organizacji placówki sposobu jej funkcjonowania; szczególnie podkreślić wnioski i propozycje, które korespondują z wykorzystaniem mocnych stron jednostki lub wyeliminowaniem jej słabego punktu ) 1) konieczność wdrożenia systemu kontroli zarządczej, w tym bardziej efektywnej kontroli wewnętrznej Urzędu bariera: brak etatu 2) konieczność wdrożenia systemu e-doc. bariera: brak etatu/ów/ 3) brak samochodu służbowego wyłącznie dla potrzeb pośrednictwa pracy (zalecenie pokontrolne Urzędu Wojewódzkiego z 2009r.) rozwiązanie doraźne: koncentracja wizyt pośredników na terenie miasta Kościerzyna oraz w miarę możliwości korzystanie z samochodu służbowego Fiat Doblo wnioski i propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz poprawy dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostką a Starostwem (wymienić i krótko uzasadnić wnioski i propozycje zmian sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego, oraz takie które znalazłyby pozytywne odzwierciedlenie we wzajemnej współpracy między jednostkami organizacyjnymi) Poprawa systemu wsparcia merytorycznego i koordynacji niektórych działań Starostwa Powiatowego wobec jednostek organizacyjnych powiatu (np. pomoc prawna, organizacja wspólnych szkoleń w zakresie wybranych zagadnień). S t r o n a 283

284 19. Podsumowanie. Wszystkie jednostki organizacyjne złożyły informację do niniejszego opracowania. Przesłane materiały charakteryzowały się dobrym stopniem jakości przygotowania. Analizując poszczególne jednostki organizacyjne wynika, że łącznie zatrudnionych jest 612 pracowników, na 576,72 etatach. Pracownicy są wynagradzani w miarę jednakowo i widać spore podobieństwa w placówkach jednego rodzaju. Nie mniej jednak w niektórych placówkach istnieją spore rozbieżności w płacach na równorzędnych stanowiskach. Zdarzają się również sytuacje, ze pracownik na niższym stanowisku uzyskuje większy dochód niż pracownik zatrudniony na stanowisku wyższym. Co się tyczy budżetów placówek to i one prezentują się różnie ale z wyraźną tendencją zwyżkową. Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych to niestety można zauważyć, że niektóre placówki w ciągu minionych lat nie przewijały żadnej aktywności w tym kierunku. Najbogatszą informację o potrzebach jednostek organizacyjnych zawarto w punktach 7 i 8 formularza. Nie sposób przytoczyć wszystkich z nich, gdyż było by zwyczajne kopiowanie tekstu. Zamiast tego warto zwrócić uwagę, że generalnie występują trzy rodzaje potrzeb dotyczą one sfery finansów, sfery kadr, oraz problemów lokalowych. Część placówek zwraca uwagę, że nie zapewniono im właściwej obsługi prawnej. Godny zwrócenia uwagi wydaje się różni fakt, że w SOS-W nie wykazano żadnego urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo. Dodatkowo, w placówkach oświaty pojawia się problem w związku z kontaktem między daną placówką a organem prowadzącym. W tym przedmiocie są przeciwne wnioski. Dyrektorzy szkół zwracają się z wnioskami o umożliwienie kontaktu bezpośredniego. Będzie to kwestia do rozwiązania w najbliższej przyszłości. Należy również nieco krytyczniej spojrzeć na wnioski i propozycje mające na celu przyporządkowania dyrektora innej placówki. W powiecie istnieje wyspecjalizowana placówka do nadzoru finansowo księgowego wszystkich placówek oświatowych i w ramach w swojej pracy jest zmuszona dyscyplinować wydatki w szkołach, które nadzoruje. Podobnie rzecz się ma do propozycji wyrażenia odgórnej zgody na zatrudnianie w placówkach oświatowych nauczycieli posiadających uprawnienia emerytalne, gdyż działanie takie ma niekorzystny wymiar finansowy jak i społeczny. Stan budżetu powiatu i poziom bezrobocia wśród ludzi młodych, raczej skłania do przyjęcia wniosków przeciwnych. Na uwagę zasługują również nie wykonane dotąd decyzję Sanepidu oraz Straży Pożarnej: 1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w terminie do 31 marca 2011 r.: 1.1. zapewnić dobry stan podłóg w magazynie, obieraku i zmywalni, 1.2. zapewnić dobry stan ścian w kuchni, magazynie i zmywalni, 1.3. zapewnić dobry stan sufitu w kuchni, 1.4. zapewnić dobry stan drzwi w bloku żywienia, 1.5. zapewnić dobry stan umywalki w obieraku, 1.6. zapewnić dobry stan urządzeń chłodniczych Dostosowanie budynków internatów do wymogów ochrony ppoż. koszt ok ,00 zł (decyzje administracyjne Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie nr PR-5580/2/309 z dnia r. z terminem wykonania r. oraz nr PR-5580/2/3-1/10 z dnia r. z terminem wykonania przedłużonym do dnia r.) 2. Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu S t r o n a 284

285 W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w terminie do 31 sierpnia 2012 r.: 2.1. doprowadzić do właściwego stanu sanitarno higienicznego: 2.2. podłogi w pracowni komputerowej oraz na korytarzu przy pracowni językowej, 2.3. stolarkę okienną w sali gimnastycznej, 2.4. doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego pomieszczeń sanitariatu dla dziewcząt w budynku 52 I piętro, 2.5. zakup nowych stołów i krzeseł do pracowni komputerowej zgodnych z zasadami ergonomii. 3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w terminie do: lutego 2011 r. zaopatrzyć młodzież pracującą w warsztatach szkolnych w odzież ochronną i obuwie robocze, sierpnia 2011 r. zapewnić prawidłowe zgodne z normami natężenie oświetlenia sztucznego. 4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w terminie do 31maja 2010 r.: 4.1. zapewnić dobry stan ścian w kuchni, obieraku, magazynie i zmywalni, 4.2. zapewnić dobry stan sufitu w bloku żywienia, 4.3. zapewnić dobry stan drzwi w zmywalni, 4.4. zapewnić dobry stan windy do transportu żywności Decyzja Sanepidu dotycząca zapewnienia wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach szkoły termin wykonalności rok 4.6. Decyzja Sanepidu dotycząca wymiany punktów oświetleniowych - termin wykonalności rok koszt około zł; 5. I Liceum Ogólnokształcące W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje w terminie do 31grudnia 2011 r.: 5.1. zapewnić bieżącą ciepłą wodę dla uczniów Wymiana hydrantów ( zaworów i węży) po kontroli Państwowej Straży Pożarnej Jak już wskazano uniesposób przytoczyć w tym miejscu wszystkich pojawiających się problemów i propozycji. Dlatego w formie meta wniosków zostały one omówione w dalszej części opracowania. S t r o n a 285

286 RAPORT O STANIE SAMORZĄDU POWIATU CZĘŚĆ III SPRAWY SZCZEGÓLNEJ WAGI Powiat Kościerski jest osobą prawną, która funkcjonuje poprzez swoje organy i jednostki organizacyjne. Informacje o aktualnej sytuacji w każdej z nich zostały przedstawione w poprzednich częściach opracowania. Jednakże nie wszystkie informacje udało się zamieścić w jednolitej dla wszystkich formie. W dużej mierze zostały one zasygnalizowane, lecz istnieją sprawy, których waga, obliguje do poświęcenia im większej ilości miejsca. W niniejszej części przedstawiono właśnie takie zagadnienia, które uzupełniają informację z dwóch poprzednich części. Zostały one pogrupowane tematycznie. Część trzecia niniejszego opracowania składa się z pięciu zagadnień tematycznych. W pierwszym, zatytułowanym Finanse Powiatu zawarte są informację o ukształtowaniu budżetu Powiatu Kościerskiego w ciągu poprzednich lat, zadłużeniu oraz czynnikach, które mają na nie wpływ. Drugie zagadnienie Rynek pracy w Powiecie Kościerskim traktuje o fluktuacji bezrobocia oraz działaniach, które zostały podjęte w walce z tym problemem społecznym. W trzeciej części, zatytułowanej Marginalizacja Powiatu przedstawiono informację o działaniach, które w swych skutkach umniejszają rangę Kościerzyny jako miasta powiatowego i całego powiatu na tle województwa. Czwarte zagadnienie Pozyskiwanie środków zewnętrznych w całości zostało poświęcone porównaniu skuteczności Powiatu Kościerskiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, na tle innych samorządów. Ostatnie zagadnienie Nieudane inwestycje zostało poświęcone działaniom inwestycyjnym i reformatorskim, które zostały wykonane w sposób błędny lub w praktyce życia codziennego nie przyniosły spodziewanych efektów. Należy zwrócić uwagę, że przedstawienie niektórych działań w ujęciu prakseologicznym siłą rzeczy nie ma oparcia w dokumentach. W tej sytuacji posłużono się miarą oceny przeciętnego człowieka, mieszkańca powiatu. Jest to niekiedy jedyny sposób, wypowiedzenia się krytycznie wobec prawdy formalnej, która zawarta jest w dokumentach. S t r o n a 286

287 1. Finanse Powiatu Powiat Kościerski jako jednostka sektora finansów publicznych jest zobligowany do prowadzenia własnego budżetu w formie uchwały rady powiatu. Uchwała taka podejmowana jest corocznie, zgodnie wymaganiami zbioru przepisów proceduralnych zwanych potocznie procedurą uchwalania budżetu. Budżet powiatu zasadniczo składa się z dwóch części tj. dochodów i wydatków. W dochodach umieszczone są wszystkie przewidziane w ustawach wpływy, które zasilają budżet powiatu. Natomiast po przeciwnej stronie w budżecie przewidziane są wydatki. Co do zasady budżet powinien być zrównoważony, co oznacza że kwota wydatków powinna być równa dochodom. Jest to najbardziej pożądany rodzaj budżetu, ale oprócz budżetu zrównoważonego istnieją jeszcze dwa rodzaje zależne od relacji wydatków do dochodów. Kiedy w budżecie dochody stanowią większą wartość niż wszystkie wydatki, to oznacza że mamy do czynienia z nadwyżką budżetową. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że chociaż nadwyżka budżetowa nie jest czymś złym i oznacza, że organ przygotowujący budżet nie wykorzystał wszystkich dostępnych środków finansowych. W przedsiębiorstwach sektora prywatnego jest to czymś pochwalnym i tam nadwyżkę określa się mianem zysku. Jednak w instytucjach państwowych zjawisko nadwyżki w praktyce oznacza, że nie wykorzystano wszystkich dostępnych środków na realizację zadań publicznych. Przeciwnym do nadwyżki budżetowej zjawiskiem jest sytuacja w której dochody stanowią mniejszą wartość niż wydatki. Wówczas ma miejsce niedobór budżetowy, który potocznie określa się mianem deficytu. Mimo, że w sektorze prywatnym takie zjawisko można by potraktować jako stratę, to w instytucjach państwowych ma ono nico inny wymiar. Jednostki budżetowe co do zasady zostały powołane po to, aby wykonywać określone ustawami ważne zadania dla ogółu społeczeństwa. Mając to na względzie trzeba zauważyć, że budżet obarczony deficytem w praktyce oznacza, że organ który go przyjmuje chciałby wykonać, zrealizować więcej zadań dla społeczeństwa. Inną kwestią jest to, że deficyt głównie pojawia się w związku z przewidzianymi inwestycjami lub zadaniami dodatkowymi. Z uwagi na fakt, że niedobór budżetowy jest częstym zjawiskiem, należy zapewnić środki na jego sfinansowanie. W tym celu przewidziano dodatkowe części budżetu, które nazywają się przychodami i rozchodami. Przychody i rozchody to potocznie mówiąc wszystkie wpływy jakie jednostka sektora publicznego będzie po jakimś czasie oddać podmiotowi, który te wpływy dostarczył. W praktyce chodzi o pożyczki, kredyty i obligacje. Stałą praktyką jednostek budżetowych jest zaciąganie kredytu na finansowanie jednej konkretnej inwestycji. Następnie zaciągnięty kredyt spłaca się bankowi w ciągu kilku do kilkunastu lat. Coroczne spłaty w ten sposób zaciągniętych kredytów określa się mianem rozchodów. Rozwiązanie takie jest bardzo wygodne dla całej wspólnoty samorządowej, gdyż jej mieszkańcy nie muszą wiele lat oczekiwać na inwestycje, lecz jest ona wykonana od razu. Zaciąganie kredytów ma jednak swoją wadę, która sprowadza się do kosztów obsługi tego kredytu, czyli oprocentowania i różnych opłat bankowych. Jest rzeczą oczywistą, że tego ciężaru można by uniknąć poprzez wieloletnie oszczędzanie. Dla przeciwwagi należy jednak rozważyć przytoczone wyżej uwagi dotyczące nadwyżki budżetowej, a także aspekt czasowy takiego bez kosztowego sposobu. Ponadto należy wziąć pod uwagę coroczne wskaźniki inflacji oraz rosnący z roku na rok poziom cen. Jeżeli dokładnie rozpatrzyć wszystkie powyższe argumenty to można dojść do wniosku że w perspektywie wielu lat inflacja i wzrost cen okażą się o wiele wyższe niż koszt obsługi kredytu. Inwestowanie na kredyt ma również swoje nieprzekraczalne ograniczenia. Wynikają one z ustawy o finansach publicznych. W praktyce przedstawia się to w taki sposób, że łączna suma wszystkich zaciągniętych zobowiązań nie może przekroczyć 60% dochodów. Jak wynika ze sprawozdania S t r o n a 287

288 przedłożonego przez Wydział Finansowo Budżetowy Starostwa Powiatowego, dzień 31 grudnia 2010 r. łączna suma wszystkich zobowiązań tego typu wynosiła ,00 zł, co stanowi 47,67% dochodów. Jest to bardzo wysoki poziom zadłużenia, lecz nie przekracza on ustawowych granic. W konsekwencji, trudno będzie uzyskać kolejne kredyty, gdyż istotnie zbliżyło by to poziom zadłużenia do ustawowego maksimum. Na kwotę zadłużenia składają się kredyty wykazane w sprawozdaniu wydziału a także obligacje przedstawione poniżej: Kredyty i pożyczki Bank Stan kredytów na Kwota spłat w 2011 roku Miesięczne kwoty spłat Ostateczny termin spłaty NORDEA Bank Polska S.A m-cznie po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie od po 800 zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie od po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie od po 572 zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie od po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie od po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie po zł Bank Gospodarstwa Krajowego S.A m-cznie po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie po zł NORDEA Bank Polska S.A m-cznie po zł RAZEM Obligacje Nazwa emitenta Data emisji Data wykupu Liczba Nominał Wartość serii (PLN) Seria obligacji (PLN) Kościerzyna Powiat A 13 cze cze Kościerzyna Powiat B 13 cze cze Kościerzyna Powiat C 8 maj 07 8 maj Kościerzyna Powiat D 8 maj 07 8 maj Kościerzyna Powiat E 8 maj 07 8 maj Kościerzyna Powiat F 8 maj 07 8 maj Kościerzyna Powiat G 6 lis 08 6 lis Kościerzyna Powiat H 6 lis 08 6 lis Kościerzyna Powiat I 6 lis 08 6 lis Kościerzyna Powiat II A 29 cze cze Kościerzyna Powiat II B 29 cze cze Kościerzyna Powiat II C 29 cze cze Kościerzyna Powiat II D 29 cze cze Kościerzyna Powiat II E 3 sie 10 3 sie Kościerzyna Powiat II F 3 sie 10 3 sie Kościerzyna Powiat II G 3 sie 10 3 sie Kościerzyna Powiat II H 22 wrz wrz Na podstawie powyższych zestawień można zauważyć, że spłata ostatniego kredytu kończy się w 2019 roku natomiast ostatni wykup obligacji przewiduje się w 2020 roku. Jak wiadomo, ze spłatą każdej raty i wykupem każdej obligacji wskaźnik zadłużenia spada, lecz na otwarcie IV kadencji bezspornym faktem jest, iż Powiat ma silnie ograniczone możliwości zaciągania nowych S t r o n a 288

289 zobowiązań a co za tym idzie podejmowania nowych inwestycji. Do końca tego roku zostanie spłacone zł, co obniży wskaźnik zadłużenia jednak do tego czasu wykazać się należy oszczędnościami. Tą sytuacje na początek IV kadencji Rady Powiatu Kościerskiego dodatkowo komplikował fakt, że ustępująca Rada nie przyjęła przygotowanego przez ustępujący Zarząd budżetu powiatu na 2011 r. Nie wywiązanie się z tego fundamentalnego obowiązku spowodowało, że począwszy od stycznia 2011 r. należało posługiwać się prowizorium budżetowym jednocześnie silnie ograniczając wszelkie wydatki. Sytuacja ta była przedmiotem uwag praktycznie każdej jednostki organizacyjnej Powiatu. Rozpatrując kwestię finansów Powiatu Kościerskiego należy wziąć pod uwagę zobowiązania, które wynikają z toczących się sporów sądowych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na trzy szczególne spory. Pierwszy z nich tyczy wpływających masowo pozwów o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu. Każdy uprawniony może domagać się zwrotu kwoty nadpłaty w kwocie 425 zł powiększonych o koszty wydania nakazu zapłaty tj. 30 zł. Z punktu widzenia budżetu powiatu jest to problem, gdyż pobierana opłata za wydanie karty pojazdu stanowiła dochód budżetu państwa i przekazywana była właściwemu organowi. Powiat Kościerski i Starostwo Powiatowe jedynie pośredniczyły tej transakcji i żadna opłata za wydanie karty pojazdu nie została w budżecie powiatu. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem, do zwrotu nadpłaty zobowiązana jest jednostka, która pobrała opłatę od mieszkańca. W konsekwencji Starostwo powiatowe musi się liczyć z koniecznością zwrotu nadpłat za karty pojazdu wydane pomiędzy 1 maja 2004 a 31 marca 2006 roku, takich gdzie za wydanie karty pojazdu pobierano opłatę w wysokości 500 zł. Ze sprawozdań składanych za lata 2005 i 2006 wynika, że zrejestrowano odpowiednio 2882 i 2885 pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Wynika z tego, ze wysokość rejestracji tych latach jest podobna, a każdy z tych pojazdów oznacza potencjalnego wnioskodawcę zwrotu przedmiotowej nadpłaty. Nie trudno też wyliczyć przypuszczalną wysokość tego zagrożenia. Przyjmując, że średnio dokuje się 2883 rejestracje rocznie i uwzględnić należy 7 miesięcy roku 2004, cały rok 2005 i 3 miesiące roku 2006, co razem daje rok i 10 miesięcy, jest równe średnio 5276 rejestracjom. Każda z nich to potencjalny wydatek rzędu 455 zł wiec łącznie będzie to kwota zł. Rzecz jasna jest to szacunkowa suma i nie musi mieć odniesienia w rzeczywistości, ponieważ zależy od aktywności uprawnionych osób. Nie mniej jednak należy mieć to na uwadze, zwłaszcza, że pojawiają się osoby trudniące się masowym wykupem wierzytelności o zwrot nadpłaty za wydaną kartę pojazdu, a następnie składają łączne pozwy. Kolejna sprawa, która ze względu na wymiar zobowiązania jest godna podkreślenia, to najem budynku przy ulicy 3 Maja 8 na potrzeby Starostwa Powiatowego. W ubiegłych latach wstępnie planowano, że zostanie zawarta umowa najmu tego obiektu na 15 lat, za czynsz 20 zł netto za m 2 Razem z podatkiem będzie to już 24,6 zł. Obiekt ma 1000 m 2 powierzchni więc łatwo wyliczyć że miesięcznie czynsz wynosić będzie zł, co rocznie daje wynik zł a w perspektywie 15 lat umowy zł. Są to minimalne koszty, które w rzeczywistości będą powiększane corocznie o wskaźnik inflacji tj. od 2% do 4% rocznie. Przy takich założeniach nietrudno wyobrazić sobie, ze rocznie czynsz będzie zwiększany o zł do zł, co w perspektywie 15 lat przekłada się na zł do zł. Do tego dojdą koszty wyposażenia oraz opłat za energię elektryczną, wodę i ciepło. W tym wypadku i tak trudną sytuację skomplikował fakt, że Zarząd poprzedniej kadencji samowolnie odstąpił od wykonania tego zobowiązania, co doprowadziło do wejścia sprawy na drogę sądową. Łączny koszt więc powiększy się o koszty procesu i obsługi prawnej we wszystkich instancjach. W przypadku przegranej otwartą kwestią będzie również pokrycie szkód wynajmującego na co składa się przede wszystkim koszt utrzymania obiektu przez okres trwania sporu. Obecnie sprawa jest na etapie drugiej instancji, a rozstrzygnięcie sprawy przez niezawisły sąd, daje szanse na całkowite uchylenie się od powyższego zobowiązania. S t r o n a 289

290 Trzecim istotnym sporem, w który ma szczególne znaczenie dla finansów powiatu jest sprawa związana ze sprzedażą mienia powiatowego w Stawiskach. Czynność ta została dokonana w 2006 roku za zgodą Rady Powiatu Kościerskiego, a nieruchomości zostały sprzedane osoba prawna, która prowadzi tam Dom Pomocy Społecznej. Sprzedaży dokonano zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym, w którym wyceniono 919/1000 części nieruchomości. Pozostałe 81/1000 części nieruchomości, które nie podlegały wycenie, a tym samym nie podlegały sprzedaży były m.in. dwa pomieszczenia na pierwszym piętrze. Sprzedawany udział nieruchomości został wyceniony na kwotę przekraczającą zł a następnie sprzedany osobie prawnej. Z uwagi na działalność Fundacji na obiekcie tj. prowadzenie DPS na zlecenie powiatu, zastosowano bonifikatę w kwocie zł. Następnie kwotę spłaty rozłożono na raty. Pomimo zastosowanej bonifikaty i rozłożenia ceny na raty okazało się, że GFD nie posiada płynności finansowej na spłatę poszczególnych rat. Wówczas Fundacja zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągniecie kredytu hipotecznego obciążającego całą nieruchomość, w tym również część powiatową. Zgodę taką w drodze uchwały miała udzielić Rada Powiatu Kościerskiego. Mimo posiadanej zgody Fundacja nie uzyskała kredytu argumentując, że na przeszkodzie stoi udział Powiatu Kościerskiego w nieruchomości. Ponadto Fundacja zabiegała o wyodrębnienie udziału powiatu i urządzenie dla niego odrębnej księgi wieczystej, lecz przedstawiane propozycje odbiegały od ustaleń wynikających z wspomnianego wyżej operatu szacunkowego i Powiat nie wyraził na nie zgody. W niedługim czasie sprawa o zapłatę poszczególnych rat wraz z odsetkami została skierowana na drogę sądową. Na obecnym etapie sporu Fundacja domaga się potrącenia ze swojego długu, nakładów jakie poniosła na remonty i adaptacje, argumentując że dotyczyły one również części 81/1000 należącej do Powiatu. Fundacja swoje żądanie opiera na tym, że dotąd nie wydzielono części powiatowej i nie założono dla niej odrębnej księgi wieczystej. Kwota potrącenia i tym samym potencjalnej straty powiatu oscyluje w granicach ,00 zł. Poza tym przedmiotem sporu jest należność główna wraz z odsetkami. Oprócz spraw wymienionych wyżej Zarząd Powiatu IV kadencji Rady Powiatu Kościerskiego stoi nad bardzo dużym wyzwaniem, jakim jest obowiązek zrównoważenia budżetu powiatu. W poprzednich latach istniała możliwość sfinansowania deficytu z wolnych środków albo z kredytów i obligacji. Natomiast zgodnie z aktualnym stanem prawnym, pod rządami nowej ustawy o finansach publicznych, już na etapie przyjmowania budżetu istnieje konieczność jego zrównoważenia w ten sposób, że kwota wydatków nie może przekroczyć kwoty dochodów. Powoduje to konieczność zdyscyplinowania wydatków bieżących w wszystkich placówkach, gdyż realne dochody powiatu stanowią około ,00 zł rocznie. Z tej kwoty spora część środków finansowych pochodzi z Ministerstwa Finansów, które nie przekazuje ich w terminie, a w niektórych wypadkach wcale. Dotyczy to głównie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto opłaty komunikacyjne co roku ulegają sukcesywnym zmniejszeniom z uwagi na rozporządzenia różnych organów państwowych, a powyższą kwestię dodatkowo komplikuje problem zwrotu nadpłat za wydane karty pojazdu. Z uwagi na niskie dochody Powiatu Kościerskiego istnieje obawa o dalsze zaciąganie kredytów czy obligacji, na sfinansowanie inwestycji, które mają charakter konieczny. W prawdzie istnieją możliwości sfinansowania tychże inwestycji z dochodów własnych, lecz są one nierealne. Przykładem odpowiadającym powyższej tezie są działki budowlane w miejscowości Kościerzyna i miejscowości Cisewie. Nieruchomości te zostały wyznaczone do sprzedaży, a po stronie dochodowej w budżecie powiatu przewidziano wpływ z tego tytułu, w kwocie przekraczającej ,00 zł. Jednak w skutek braku zainteresowania oferentów w pierwszym przypadku i z powodu kwestii administracyjno prawnych w drugim przypadku, do zbycia przedmiotowych nieruchomości nie doszło. W budżecie powiatu powstał więc deficyt na tą kwotę, co w ubiegłym roku zostało sfinansowane z obligacji i kredytu. S t r o n a 290

291 Należy również zwrócić uwagę, że wprowadzenie obowiązku zrównoważenia budżetu wyeliminuje możliwość uzyskania wolnych środków budżetowych na koniec roku budżetowego. W poprzednich latach wysokość wolnych środków wahała się jak na poniższym wykresie S t r o n a 291

292 Zestawienie budżetów na 2011 rok wybranych powiatów obszaru województwa pomorskiego tabela. Kartuzy Bytów Chojnice Starogard Gd. Człuchów Tczew Powiat Kościerski Dochody w tym: - bieżące majątkowe Wydatki w tym: - bieżące majątkowe Deficyt Przychody brak danych Rozchody brak danych Kwota długu rok brak danych brak danych rok brak danych % zadłużenia rok ,32% 23,08% 27,425 brak danych 39,74% brak danych 47,35% rok 2011 (na koniec) 49,45% 33,17% 39,38% brak danych 40,92% 12,81% 52,23% S t r o n a 292

293 Zestawienie budżetów na 2011 rok wybranych powiatów obszaru województwa pomorskiego wykres. S t r o n a 293

294 Zestawienie zadłużenia wybranych powiatów obszaru województwa pomorskiego w 2011 roku. Wracając do kwestii długu publicznego powiatu, graficznie ilustrują go dwa powyższe diagramy słupkowe. Dla porównania przedstawiono również stan finansów innych powiatów z terenu województwa. Z przedstawionego materiału wynika, że Powiat Kościerski jest jednym z biedniejszych samorządów powiatowych. Warto zwrócić również uwagę na wysokość dochodów majątkowych oraz przychodów, gdyż wysokość tych środków może być użyta do określenia potencjalnej możliwości dokonywania nowych inwestycji przez poszczególne samorządy i zazwyczaj w dużej mierze przekłada się na sumę wydatków majątkowych. Niestety w tym porównaniu Powiat Kościerski również wypada najgorzej, a zdecydowanym liderem jest tu Powiat Kartuski. Do obliczania stopnia zadłużenia powiatu, stosuje się iloraz łącznej kwoty długu oraz dochodów. W ten sposób powstaje wynik, wyrażony w punktach procentowych. W prawdzie maksymalnym dopuszczonym przez ustawę o finansach jest próg 60% i więcej, to należy jednak doprecyzować, że jest to ostateczność, po której następuję utrata kontroli nad finansami jednostki i należy trzymać S t r o n a 294

295 się ściśle określonych procedur, które mają na celu obniżenie zadłużenia poniżej 60%. Drugim stopniem zagrożenia jest sytuacja w której wartość ta waha się od 55% w górę, ale nie przekracza 60% i w takim wypadku silnie ogranicza się wydatki i uniemożliwia zaplanowani deficytu. Jest to już sytuacja bardzo poważna, gdyż częściowo ogranicza kontrolę nad wydatkami poprzez ich obniżenie. Natomiast pierwszym alarmującym stopniem zagrożenia jest sytuacja, w której poziom zagrożenia przekroczył 50% ale jest niższy niż 55%. W tej sytuacji budżet na przyszły rok nie może zawierać deficytu wyższego niż ten zaplanowany na rok obecny. Z uwzględnieniem powyższych uwag, został wyskalowany drugi z powyższych diagramów, graficznie ilustrujący stan zadłużenia w poszczególnych samorządów. Jak wynika z zebranych danych i ich graficznej ilustracji Powiat Kościerski w planie finansowym na koniec 2011 roku przekroczy próg zadłużenia 50% o 2,23 punktu procentowego, co oznacza, że trzeba będzie stosować przewidziane w ustawie o finansach publicznych procedury ostrożnościowe. Ponadto należy zwrócić uwagę, że do drugiego progu brakuje już tylko 2,77 punktu procentowego, a obecna sytuacja ogranicza dalsze możliwości rozwoju powiatu. Przy dochodach w wysokości ,00 zł, wystarczy więc podpisać zobowiązanie kredytowe zaciągnąć obligacje na kwotę ,98 zł lub większą, co spowoduje przekroczenie progu 55%, a w konsekwencji dla Powiatu może okazać się tragiczne w skutkach. Wobec powyższego należy stwierdzić jednoznacznie, że finanse powiatu znalazły się w krytycznym stanie, co jest to wynikiem wyjątkowo nieudolnego gospodarowania środkami publicznymi przez Zarząd poprzedniej kadencji. Jedną z przyczyn, przez które doszło do takiego poziomu zadłużenia, jest fakt, że sporo inwestycji majątkowych wykonanych zostało w 100% ze środków własnych, bez uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Można tu spekulować, z dużą dozą pewności, że część inwestycji realizowana była w doraźnym celu politycznym. Inwestycje o charakterze obiektywnym, które służą większej części społeczeństwa, z reguły są większych rozmiarów, a ich realizację planuje się w latach. Z tego względu o wiele łatwiej przygotować się do niej poprzez skorzystanie z aktualnych możliwości uzyskania dofinansowania. Natomiast takiego waloru nie mają zadania realizowane dla doraźnych celów politycznych. Ze względu na swój charakter nie będą to wielomilionowe inwestycje, lecz małe, drobne, które służą określonej grupie mieszkańców. Dlatego też naturalną konsekwencją tego typu inwestycji jest olbrzymia trudność w uzyskaniu jakiegokolwiek dofinansowania na ich realizację. Godnym zwrócenia uwagi jest również temporalno ilościowy wymiar inwestycji. Ilość zadań inwestycyjnych zwiększa się z roku na rok, a swoje apogeum przyjęła w roku wyborczym. Niestety takie myślenie źle odbiło się na stanie finansów powiatu, głównie z uwagi na fakt, że aby sfinansować wszystkie pomysły, należało wyemitować serię obligacji na kwotę zł. Znacząco wpłynęło to na stan zadłużenia powiatu, obecny próg zadłużenia jest wystarczającym świadectwem efektywności pracy poprzedniego Zarządu. Powyższe zostało sformułowane w oparciu o zestawienie inwestycji i wydatków inwestycyjnych, dokonywanych w poprzednich latach. Zostanie ono zamieszczone poniżej wraz podsumowaniem do każdego z lat. Przedstawione zostaną liczba zrealizowanych zadań, ich wartość oraz wskazanie w jakiej części były one współfinansowane. Na koniec każdego roku zostanie przedstawiony współczynnik dofinansowania inwestycji w danym roku w punktach procentowych dla łącznej wartości inwestycji oraz łącznej ilości inwestycji w danym roku. S t r o n a 295

296 Zestawienie inwestycji i wydatków inwestycyjnych w 2006 roku. L.p Wyszczególnienie Koszt ogółem w roku w tym środki zewnętrzne 1. PCO - budowa garaży przy Hali Sokolnia PZS Nr 1 - Hala Sokolnia Centrum Powiadamiania Ratunkowego zakup samochodów w tym: 4. - PINB - skoda ZO-W Wesoła Gromadka - VW bus SOS-W autokar DPS Cisewie - standaryzacja ZDP - projekty dróg i mostów ZDP - droga Chwarzno-Płociczno ZDP - droga Wąglikowice-Loryniec Zakupy inwestycyjne w tym: Starostwo Powiatowe KP PSP oświata RAZEM W 2006 roku wykazano realizację 13 inwestycji z czego 6 objętych było dofinansowaniem. Łączna wartość inwestycji to zł a łączna wartość dofinansowania to zł. W konsekwencji w ujęciu ilościowym 46,15 % inwestycji objętych było dofinansowaniem. Natomiast w ujęciu finansowym, 14,51 % łącznej wartości inwestycji stanowiło ich dofinansowanie. S t r o n a 296

297 Zestawienie inwestycji i wydatków inwestycyjnych w 2007 roku. L.p Wyszczególnienie Koszt ogółem w roku w tym środki zewnętrzne 1. PCO - budowa garaży przy Hali Sokolnia PZS Nr 1 - Hala Sokolnia Centrum Powiadamiania Ratunkowego Starostwo - zakup samochodu skoda DPS Cisewie - standaryzacja ZO-W Wesoła Gromadka - standaryzacja ZDP - projekty dróg i mostów ZDP - most w Bąku ZDP - droga Wąglikowice-Loryniec ZDP - zakup rębaka Zakupy inwestycyjne w tym: Starostwo Powiatowe PCPR SOS-W PZS Nr 1 - termomodernizacja PZS Nr 1 - boisko wielofunkcyjne I LO - termomodernizacja PCM Garczyn - modernizacja oczyszczalni PCM Garczyn - dokumentacja motelowca Budowa basenu RAZEM W 2007 roku wykazano realizację 19 inwestycji z czego 5 objętych było dofinansowaniem. Łączna wartość inwestycji to zł a łączna wartość dofinansowania to zł. W konsekwencji w ujęciu ilościowym 26,31 % inwestycji objętych było dofinansowaniem. Natomiast w ujęciu finansowym, 26,43 % łącznej wartości inwestycji stanowiło ich dofinansowanie. S t r o n a 297

298 Zestawienie inwestycji i wydatków inwestycyjnych w 2008 roku. L.p Wyszczególnienie Koszt ogółem w roku w tym środki zewnętrzne 1. PUP - modernizacja węzłów sanitarnych Budowa basenu Centrum Powiadamiania Ratunkowego PCPR - standaryzacja DPS Cisewie - standaryzacja ZO-W Wesoła Gromadka - standaryzacja ZDP - projekty dróg i mostów ZDP - most na rzece Wda ZDP - modernizacja drogi w m. Lipusz ZDP - most na kanale Wdy Zakupy inwestycyjne w tym: KP Policji (2 auta i wideoradar) PCO KP PSP ZDP - koparko-ładowarka ZDP - zamiatarka ZDP - młot udarowy PZS Nr 1 - modernizacja toalet i winda PZS Nr 1 - boisko wielofunkcyjne PZS Nr 2 - boisko Orlik PZS Nr 2 - audyt energetyczny PCM Garczyn - budowa motelowca PCM Garczyn - modernizacja oczyszczalni PCM Garczyn - boisko Orlik PZS Nr 3 - audyt energetyczny PZS Lubań - audyt energetyczny zakup samochodu DWDz Wygonin PCO zakup samochodu VW bus RAZEM W 2008 roku wykazano realizację 27 inwestycji z czego 9 objętych było dofinansowaniem. Łączna wartość inwestycji to zł a łączna wartość dofinansowania to zł. W konsekwencji w ujęciu ilościowym 33,33 % inwestycji objętych było dofinansowaniem. Natomiast w ujęciu finansowym, 30,28 % łącznej wartości inwestycji stanowiło ich dofinansowanie. S t r o n a 298

299 Zestawienie inwestycji i wydatków inwestycyjnych w 2009 roku. L.p Wyszczególnienie Koszt ogółem w roku w tym środki zewnętrzne 1. PZS Nr 3 - mapka projektowa boiska Budowa basenu PCPR - zakup samochodu skoda PCPR - standaryzacja DPS Cisewie - standaryzacja zakupy DWDz Wygonin - projekty - przebudowa klatki schodowej i park linowy ZDP - projekty dróg i mostów ZDP - most na rzece Wda ZDP - droga Wąglikowice-Loryniec ZDP - most na kanale Wdy ZDP - droga Karsin-Wiele ZDP - Dębogóry-Niedamowo ZDP - droga w m. Liniewo ZDP - droga Dziemiany-Trzebuń ZDP - zatoczka w m. Garczyn Zakupy inwestycyjne w tym: KP PSP PCO PZS Nr PZS Nr SOS-W PZS Nr 2 - boisko Orlik PZS Nr 2 - modernizacja obiektu PCM Garczyn - budowa motelowca PCM Garczyn - budowa CIT PCM Garczyn - boisko Orlik PCM Garczyn - budowa przystani wodnej UG Nowa Karczma sala Lubań UM Kościerzyna ul. Staszica UM Kościerzyna ul. Skłodowskiej Powiat kartuski CIT PCM Garczyn RAZEM W 2009 roku wykazano realizację 30 inwestycji z czego 7 objętych było dofinansowaniem. Łączna wartość inwestycji to zł a łączna wartość dofinansowania to zł. W konsekwencji w ujęciu ilościowym 23,33 % inwestycji objętych było dofinansowaniem. Natomiast w ujęciu finansowym, 38,63 % łącznej wartości inwestycji stanowiło ich dofinansowanie. S t r o n a 299

300 Zestawienie inwestycji i wydatków inwestycyjnych w 2010 roku. L.p Wyszczególnienie Koszt ogółem w roku w tym środki zewnętrzne 1. Budowa basenu PCPR - termomodernizacja budynku PCPR - zagospodarowanie terenu ZDP - dokumentacja techniczna ZDP - przebudowa ciągu pieszego Wysin ZDP - modern. poboczy Rogazy - St. Kiszewa ZDP - droga Dziemiany-Trzebuń ZDP - wiadukt Nowy Barkoczyn ZDP - modernizacja drogi Stara Kiszewa ZDP - modernizacja drogi Dębogóry-Podleś ZDP - modernizacja ul. Skłodowskiej ZDP - modernizacja ul. Hallera ZDP - rewitalizacja Rynku w Kościerzynie ZDP - pomiary ugięć na drogach Zakupy inwestycyjne w tym: ZDP - frezarka ZDP - pług śnieżny PCO -wyposażenie pracowni PZS 1,2, KP PSP DPS Cisewie - wyposażenie kuchni PCPR - garaż blaszany Starostwo - program "Kaszub i Kaszubka " Starostwo - sprzęt komputerowy Starostwo - agregat prądotwórczy Starostwo - tablica interaktywna dla PZS nr Starostwo - ciągnik ogrodowy dla PZS Nr Starostwo - zestaw ratownictwa OSP Raduń DPS Cisewie - audyt energetyczny DPS Cisewie - modernizacja budynku PZS Nr 1 - modernizacja łazienek PZS Nr 2 - projekt sali gimnastycznej PZS Nr 2 - audyt energetyczny PZS Nr 2 - modernizacja pomieszczeń PZS Nr 3 - boisko wielofunkcyjne PZS Nr 3 - audyt energetyczny PZS Nr 3 - program graficzny PCM Garczyn - budowa CIT PCM Garczyn - budowa studni i sieci wodociągowej PCM Garczyn - budowa przystani wodnej SOS-W - modernizacja toalet SOS-W - modernizacja posadzek DWDz Wygonin - park linowy DWDz Wygonin - przebudowa klatki schodowej PZS Lubań - audyt energetyczny I LO - dokumentacja sali i boiska wielofunkcyjnego PUP - modernizacja, utworzenie CAZ CKU - modernizacja dachu Starostwo -estrada mobilna i nagłośnienie Starostwo - dofinansowanie zakupu karetki Starostwo - modernizacja Sali Szopińskiego Starostwo - dofinansowanie boiska w St. Polaszkach Starostwo - dofinansowanie termomodernizacja Szkoły Muzycznej RAZEM S t r o n a 300

301 W 2010 roku wykazano realizację 51 inwestycji z czego 5 objętych było dofinansowaniem. Łączna wartość inwestycji to zł a łączna wartość dofinansowania to zł. W konsekwencji w ujęciu ilościowym 9,80 % inwestycji objętych było dofinansowaniem. Natomiast w ujęciu finansowym, 22,50 % łącznej wartości inwestycji stanowiło ich dofinansowanie. Zestawiając powyższe w diagramie słupkowym, otrzymano następującą ilustrację. Dofinansowanie inwestycji majątkowych w latach: Przy dokonywaniu oceny należy wziąć również pod uwagę, że pod koniec listopada 2009 roku Rada Powiatu wybrała nowy skład Zarządu wraz ze Starostą, którzy w całości odpowiadają za rok Natomiast w latach zadania inwestycyjne realizował inny skład Zarządu. Tą zmianę jakościową widać wyraźnie, również w realizowanych inwestycjach i trzeba ją mieć na uwadze. Podsumowując powyższy diagram, zielone słupki odpowiadają za ilość przedsięwzięć na które pozyskano dofinansowanie. Im wyższy słupek tym więcej inwestycji środków realizowanych było wykonane w oparciu o środki zewnętrzne. Słupki o kolorze żółtym informują o tym ile łącznie uzyskano dofinansowani dla wszystkich inwestycji ogółem. Im wyższy słupek tym więcej środków zewnętrznych wpłynęło do Powiatu, a realizowane inwestycje były tańsze z punktu widzenia budżetu Powiatu. Widać wyraźnie, że w latach istniała mocna tendencja wzrostowa, której załamanie pojawiło się wraz z nowym składem Zarządu. W 2010 roku obie wartości spadły o około połowę względem roku poprzedniego. Świadczy o to dobitnie o wątpliwej efektywności Zarządu w 2010 roku, który nie tylko nie był wstanie utrzymać poziomu wyznaczonego przez poprzedni skład, ale i obniżył ilość i wielkość środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, czym tylko pogłębił trudności finansowe Powiatu. S t r o n a 301

302 Kolejną sferą, która ma wpływ na wydatki powiatu, a tym samym sytuację finansowa jest zatrudnienie w Starostwie Powiatowym. Zostało to zilustrowane na dwóch poniższych wykresach. Informacja na obu z nich odnosi się do ilości osób. Widać dokładnie, że w ciągu minionych lat liczba osób gwałtownie wzrosła. Szczególną kategorią pracowników jest kadra kierownicza. Jak to zostało wykazane w poprzedniej części opracowania, osoby na stanowiskach kierowniczych osiągają dochody kilkukrotnie większe od szeregowych pracowników. Poniżej przedstawiono wykres ilustrujący ilość kierowników i naczelników wydziałów na początek i koniec minionej kadencji. Jak widać na wykresach w 2006 roku w Starostwie pracowały 74 osoby z czego 9 stanowiła średnia kadra kierownicza. Natomiast na koniec 2010 roku było to już 95 osób z czego 19 stanowiła średnia kadra kierownicza. Proporcje zilustrowano na poniższych diagramach. S t r o n a 302

303 Jak widać na powyższych diagramach, w poprzednich latach nastąpił wzrost kadry kierowniczej w stosunku do pozostałych pracowników. Szczególnie uwidacznia to wskaźnik wyrażony w punktach procentowych. Inną sprawą, która zasługuje na uwagę jest ilość pojazdów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu. Przedstawia się ona następująco: L.p. Jednostka Samochód Rok produkcji Przebieg 1 Starostwo Skoda Superb Starostwo Skoda Roomster PZS Nr 1 VW Bus PZS Nr 1 Mercedes 207 D PZS Nr 1 Ciągnik C * PZS Nr 2 VW Bus S t r o n a 303

304 L.p. Jednostka Samochód Rok produkcji Przebieg 7 PZS Nr 2 Lublin FS PZS Nr 3 VW Bus SOS-W VW Bus SOS-W Autobus Iveco PCM Garczyn VW Bus PCM Garczyn Żuk A PCM Garczyn Ciągnik ursus 1982 * PCPR VW Bus PCPR Skoda Fabia DPS Cisewie VW Bus ZDP Fiat Seicento ZDP Skoda Octavia ZDP Daewoo Lanos ZDP ciężarowy mercedes actros ZDP dostawczy Fiat Ducato ZDP ciężarowy FS Lublin ZDP koparko-ładowarka Case 580 SR 2008 * ZDP ciągnik C * ZDP walec drogowy BOMAG BW * DWDz Wygonin Skoda Roomster DWDz Wygonin VW T DWDz Wygonin Polonez Caro * - wartość w mtg Jak widać pojazdów jest 28, a każdy z nich generuje koszty. Utrzymanie pojazdu nie sprowadza się przecież do zakupu paliwa ale i również napraw, przeglądów oraz ubezpieczenia. Usuwanie skutków opisanych wyżej złych decyzji podejmowanych w ubiegłych latach stanowią największą trudność i wyzwanie dla Rady Powiatu Kościerskiego IV kadencji. S t r o n a 304

305 2. Rynek pracy w Powiecie Kościerskim Bardzo ważnym aspektem społecznym zarówno w perspektywie kraju jak i również w samorządu terytorialnego jest rynek pracy oraz bezrobocie. W Powiecie Kościerskim prezentowało się ono różnie na przestrzeni lat. Na potrzeby niniejszego opracowania w oparcie o sprawozdania roczne z ubiegłych lat opracowano syntetyczną informacje o tej sferze funkcjonowania powiatu. W poprzednich latach informacje te prezentowały się następująco: Rok 2006 W 2006r. nastąpił spadek bezrobocia w Powiecie Kościerskim z osób w końcu grudnia 2005r. do osób na koniec grudnia 2006r., tj. o 588 osób (o 10,3%). Przyczyny spadku bezrobocia, pomimo utrzymującej się presji demograficznej na rynek pracy, należy wiązać z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego, umiarkowanym wzrostem liczby miejsc pracy oraz nasilającą się emigracją zarobkową. Pomimo pozytywnych tendencji utrzymują się niekorzystne cechy struktury bezrobocia (dane z r.): wysoka stopa bezrobocia 21,5%, duży udział bezrobotnych kobiet 60,3% ogółu bezrobotnych, duży udział ludzi młodych do 25 lat 30,4% ogółu bezrobotnych, niski poziom wykształcenia zdecydowanej 64,4% ogółu bezrobotnych, większości bezrobotnych (wykształcenie zasadnicze zawodowe i poniżej) wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych 62,6% ogółu bezrobotnych. S t r o n a 305

306 Rok 2007 W 2007r. nastąpił gwałtowny spadek bezrobocia w powiecie kościerskim: - z osób na koniec grudnia 2006r. - do osób na koniec grudnia 2007r., tj. o osób (o 25,0%). Ogółem w latach liczba bezrobotnych zmniejszyła się z do osób, tj. o osób (o 39,5%). Zmiany wielkości bezrobocia w powiecie kościerskim w latach (stan na 31 grudnia) Przyczyny spadku bezrobocia, pomimo utrzymującej się presji demograficznej na rynek pracy, związane są: a) z dobrą koniunkturą gospodarczą, b) z umiarkowanym wzrostem liczby miejsc pracy, c) ze znaczną emigracją zarobkową, d) oraz z działaniami PUP w Kościerzynie. Pomimo pozytywnych tendencji utrzymują się niekorzystne cechy struktury bezrobocia (dane z r.): a) stosunkowo wysoka stopa bezrobocia ( r.) - 15,9% b) duży udział bezrobotnych kobiet - 67,3% ogółu bezrobotnych c) duży udział ludzi młodych do 25 lat - 26,5% ogółu bezrobotnych d) niski poziom wykształcenia zdecydowanej większości e) bezrobotnych (wykształcenie zasadnicze zawodowe i poniżej) - 62,2% ogółu bezrobotnych f) wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych - 62,3% ogółu bezrobotnych. Rok 2008 W 2008r. wielkość bezrobocia w powiecie kościerskim spadła: - z osób na koniec grudnia 2007r. - do osób na koniec grudnia 2008r., tj. o 561 osób (o 14,6%). Stopa bezrobocia wyniosła w końcu grudnia 2008r. 14,1% (w woj. pomorskim 8,4%, w kraju 9,5%). Ogółem w 5 leciu liczba bezrobotnych zmniejszyła się z do osób, tj. o osób (o 48,4%). Zmiany wielkości bezrobocia w powiecie kościerskim w latach S t r o n a 306

307 W 2008r. spadkowy trend wielkości bezrobocia (poza styczniem 2008r.) utrzymywał się do końca trzeciego kwartału (z do osób). W czwartym kwartale bezrobocie zaczęło stopniowo rosnąć osiągając poziom osób w końcu grudnia 2008r. W 2008r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się z do osób, tj. o 554 osoby (o 21,4%). W tym samym okresie liczba bezrobotnych mężczyzn spadła z do osób, tj. jedynie o 7 osób (o 0,6%). W rezultacie udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł na koniec 2008r. 62,0%. Warto zauważyć, że w czwartym kwartale znacznie szybciej rosła liczba bezrobotnych mężczyzn (z do 1.246, tj. o 182 osoby) aniżeli liczba bezrobotnych kobiet (z 1992 do 2.029, tj. o 37 osób). Spadek bezrobocia w 2008r., pomimo utrzymującej się presji demograficznej na rynek pracy, związany był: z dobrą koniunkturą gospodarczą (zwłaszcza w I półroczu), z umiarkowanym wzrostem liczby miejsc pracy, ze znaczącą emigracją zarobkową, oraz aktywnymi działaniami PUP w Kościerzynie. Zmiany wielkości bezrobocia w powiecie kościerskim w okresie I-XII.2008r. S t r o n a 307

308 W II półroczu 2008r. pogorszyła się koniunktura w lokalnym przemyśle. Niektóre przedsiębiorstwa przemysłowe zmuszone były ograniczyć produkcję, co w dalszej kolejności zaowocowało zmniejszeniem zatrudnienia w tych firmach. Znaczny wzrost bezrobocia w styczniu i lutym 2009r., będący skutkiem docierającego również do Polski (w tym do powiatu kościerskiego) globalnego kryzysu gospodarczego każe postawić tezę o pogorszeniu się sytuacji na lokalnym rynku pracy w skali całego 2009r. Konsekwencją będzie m.in. wzrost bezrobocia w porównaniu do 2008r. Pomimo dobrej sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2008r., utrzymywały się niekorzystne cechy struktury bezrobocia (dane z r.): stosunkowo wysoka stopa bezrobocia - 14,1%, duży udział bezrobotnych kobiet - 62,0% ogółu bezrobotnych duży udział ludzi młodych do 25 lat - 30,1% ogółu bezrobotnych wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych - 47,2% ogółu bezrobotnych niski poziom wykształcenia zdecydowanej większości bezrobotnych (wykształcenie zasadnicze zawodowe i poniżej) - 61,0% ogółu bezrobotnych. Rok 2009 W 2009r. liczba bezrobotnych w Powiecie Kościerskim wzrosła z do osób, tj. o 761 osób (o 23,2%). Z porównań dokonanych w poniższej tabeli wynika, że bezrobocie w Powiecie Kościerskim rosło nieco wolniej, niż w kraju i dwukrotnie wolniej niż w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia dla powiatu wyniosła w końcu grudnia 2009r. 16,5%, podczas gdy w województwie pomorskim 12,0%, a w kraju 11,9%. Dynamika wzrostu liczby bezrobotnych w 2009r. porównania Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych r.= r r. Powiat Kościerski ,2 Woj. pomorskie ,9 Polska ,4 Wzrost bezrobocia w 2009r. na terenie powiatu został spowodowany przede wszystkim znacznym wzrostem liczby bezrobotnych mężczyzn (z do osób, tj. o 646 osób, czyli o 51,8%). Liczba bezrobotnych kobiet wzrosła w tym okresie z do osób, tj. o 115 osób (o 5,7%). Zmiany wielkości bezrobocia w powiecie kościerskim w okresie I-XII.2009r. (stan na koniec danego miesiąca) S t r o n a 308

309 Wzrost bezrobocia w powiecie spowodowany był przede wszystkim (pomijając czynniki sezonowe i aktywne działania PUP): pogorszeniem się lokalnej koniunktury gospodarczej, głównie w przemyśle, będące konsekwencją kryzysu gospodarczego, co w dalszej kolejności przejawiało się zmniejszeniem zatrudnienia w wielu lokalnych firmach i większą liczbą rejestrujących się bezrobotnych, spadkiem zapotrzebowania na nowych pracowników; w rezultacie malała liczba bezrobotnych podejmujących pracę, pogorszeniem się sytuacji na trójmiejskim rynku pracy, co utrudniło dostęp mieszkańcom powiatu kościerskiego do tego rynku, mniejszą emigracją zarobkową do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego spowodowaną wzrostem bezrobocia w tych krajach, wzrostem liczby osób w wieku produkcyjnym w powiecie kościerskim. Bezrobotni w powiecie kościerskim będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Lp. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Udział % r. Bezrobotni ogółem w tym: , Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po ,5 15,2 38,5 28,7 20,7 60,7 17,3* urodzeniu dziecka 8. Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 9. Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia ,6 1,2 10. Niepełnosprawni 145 3,6 * udział % w liczbie bezrobotnych kobiet Utrzymywały się niekorzystne cechy struktury bezrobocia (dane z r.): wysoka stopa bezrobocia - 16,5%, duży udział ludzi młodych do 25 lat - 32,5% ogółu bezrobotnych wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych - 38,5% ogółu bezrobotnych S t r o n a 309

310 wysoki wskaźnik bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 28,7% ogółu bezrobotnych, o niski poziom wykształcenia zdecydowanej większości bezrobotnych (poniżej wykształcenia średniego) - 60,7% ogółu bezrobotnych. Rok 2010 W 2010r. liczba bezrobotnych w Powiecie Kościerskim wzrosła z do osób, tj. o 31 osób (o 0,76%). W konsekwencji zwiększyła się stopa bezrobocia z 16,3% (na dzień r.) do 16,4% (na dzień r.) Osoby bezrobotne w podziale na wybrane kategorie Liczba bezrobotnych Wyszczególnienie Udział % r. Bezrobotni ogółem ,0 w tym: kobiety ,5 mężczyźni ,5 z prawem do zasiłku ,8 do 25 roku życia ,4 długotrwale bezrobotni ,1 powyżej 50 roku życia ,4 bez kwalifikacji zawodowych ,0 bez doświadczenia zawodowego ,0 z wykształceniem zasadniczym zawodowym ,1 i poniżej W oparciu o powyższe zestawienie zauważyć trzeba, że w perspektywie lat bezrobocie w Powiecie Kościerskim spada. Stało się to możliwe dzięki aktywnej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, który corocznie dokonywał aktywizacji zawodowej sporej ilości osób. Natomiast wyzwaniem dla Zarządu Powiatu IV kadencji Rady Powiatu Kościerskiego będzie utworzenie Młodzieżowego Biura Pracy. Przedsięwzięcie takie pozwoli przygotować akt akcyjną ofertę dla młodzieży z terenu powiatu. Niestety nie udało się tego zadania zrealizować władzom poprzedniej kadencji. Nie były one tym zainteresowani i nie podjęli prób mimo wniosków opozycji. Podobne niepowodzenie zostało odniesione w związku z opracowaniem kompleksowej oferty inwestycyjnej dla wszystkich samorządów z obszaru powiatu. Opracowanie takiej informacji potencjalnie zwiększy liczbę inwestorów, którzy na terenie Powiatu mogli by otworzyć swoje przedsiębiorstwa i idące za nimi stanowiska pracy. Niestety szanse na pomyślność tego założenia zależą od udostępnienia inwestorom informacji o kompleksowej ofercie inwestycyjnej. Oprócz rzeczy zaległych w tematyce rynku pracy pojawiły się problemy bieżące. Trudną rzeczą, której należy sprostać w najbliższym czasie są zmiany w największych przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie powiatu. Sprawa ta szczególnie dotyczy Spółdzielni Meblarskiej Kaszub, która obecnie jest w likwidacji. W tą sprawę zaangażowano urząd pracy w celu zapobieżenia definitywnej utraty pracy przez jak największą część pracowników likwidowanego przedsiębiorstwa. S t r o n a 310

311 3. Marginalizacja Powiatu Powiat Kościerski geograficznie położony jest w centrum województwa pomorskiego. Z uwagi na odległość do trójmiasta oraz jakość istniejących połączeń, bardzo ważne jest aby zapewnić jak największą koncentrację instytucji niezbędnych do funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Problem ten dość mocno dotyka mieszkańców gmin najdalej położnych, gdyż sam dojazd do Kościerzyny stanowi kilkadziesiąt kilometrów trasy. W tej sytuacji celowe jest popieranie i inicjowanie działań mających na celu umożliwienie mieszkańcom załatwienia jak największej gatunkowo ilości spraw. Trzeba tu jednocześnie zaznaczyć, że Powiat Kościerski nie posiada kompetencji nadzorczych wobec żadnej innej instytucji państwowej przez co nie jest w stanie bezpośrednio wpłynąć na ich decyzje. Jednak zawsze otwarta jest droga wywierania lub wspomagania społecznego nacisku na te instytucje. Aktywne działanie powinno zmierzać w celu odwrócenia kierunku migracji i skupienia jak największej ilości różnorodnych, potrzebnych w codziennych sprawach instytucji. W przeciwnym razie, jeśli mieszkańcy oraz samorząd przez nich wybrany nie będzie podejmował żadnych działań, to z biegiem czasu kluczowe instytucje mogą zostać przeniesione w inne miejsca do powiatów ościennych albo do Trójmiasta. W perspektywie czasu istotnie zmniejszy to rangę powiatu i pogorszy standard życia mieszkańca. Mimo powyższych uwag w ostatnim czasie zlikwidowano Referat Zasiłków w Inspektoracie ZUS w Kościerzynie. Ta komórka organizacyjna została przeniesiony wraz z 5 pracownikami do Inspektoratu w Kartuzach. Nie trzeba dodawać, że zajmowała się podstawowymi dla mieszkańców sprawami. Referat ten zajmował się m. in. następującymi świadczeniami: zasiłkami chorobowymi (zarówno dla pracowników, jak i dla prowadzących działalność gospodarczą), zasiłkami opiekuńczymi, zasiłkami macierzyńskimi, zasiłkami wypadkowymi, świadczeniem rehabilitacyjnym. Zlikwidowanie Referatu Zasiłków nie było poprzedzone żadnymi konsultacjami społecznymi i zapadło na skutek jednostronnej decyzji ZUS. Ubiegły skład Zarządu nie uczynił nic w tej sprawie, a cała jego aktywność sprowadziła się do pozyskania z ZUS informacji o fakcie przeniesienia i jego przyczynach. Podobnie przebiegła likwidacja wydziału grodzkiego Sądu Rejonowego w Kościerzynie, jednak w tej sprawie podjęte działania były o wiele bardziej stanowcze. Rada Powiatu wystosowała rezolucję do Prezesa Rady Ministrów i szeregu innych instytucji państwowych. W dokumencie stwierdzono, że Rada Powiatu Kościerskiego i Gminy Powiatu Kościerskiego wyrażają głębokie zaniepokojenie informacjami na temat planowanej reorganizacji Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Nie zgadzamy się z pogorszeniem dostępności do sądów powszechnych dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego poprzez likwidację jakiegokolwiek z sześciu wydziałów Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Działania takie nie były poprzedzone żadnymi konsultacjami społecznymi i nie wzięto pod uwagę wielu argumentów, co stoi w jawnej sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Wszelkie zmiany organizacyjne wpływające na dostępność do sądów, a tym samym mające ogromny wpływ na życie mieszkańców, nie powinny być przeprowadzane bez wysłuchania głosu społeczności lokalnej. Samorząd Powiatu Kościerskiego wraz z Gminami Powiatu Kościerskiego stanowczo sprzeciwiają się likwidacji Wydziału Grodzkiego w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie. Likwidacja naraziłaby mieszkańców na dodatkowe koszty i utrudnienia w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie zwrócono uwagę, że na remont i adaptacje użyczonej przez Powiat Kościerski siedziby przy ulicy Zmartwychwstańców przeznaczono ogromne środki finansowe z budżetu państwa. Nowa siedziba Sądu Grodzkiego będzie w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia są także inne argumenty przemawiające za utrzymaniem, a nawet rozbudową dotychczasowej struktury sądownictwa w S t r o n a 311

312 Powiecie Kościerskim. Oto niektóre z nich: rozległość i specyfika powiatu, liczne problemy wychowawcze oraz dramatyczna sytuacja wielu rodzin wielość instytucji współpracujących na co dzień z Sądem Rejonowym tj.: KPP w Kościerzynie, Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Opiekuńczo- Wychowawczy Wesoła Gromadka. Mimo rezolucji, władze krajowe nie powstrzymały reorganizacji sądów rejonowych, która odbyła się w całym kraju. Niemniej jednak tak aktywną reakcję należy przyjąć bardzo pozytywnie. W tym miejscu, zaznaczyć należy, że przytoczony na końcu rezolucji oddział psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego może zostać zreorganizowany i przeniesiony do Dzierżążna. W nieco mniejszym wymiarze ale wielkim praktycznym znaczeniu dla mieszkańców powiatu była likwidacja punktu wpłat na rachunki za energię elektryczną. Obecnie aby zapłacić za prąd, mieszkaniec zmuszony jest skorzystać z instytucji pośredniczącej takiej jak poczta, bank albo agencje bankowe, co rzecz jasna wiąże się z dodatkowym kosztem. Natomiast największą zaleta punktu wpłat była nieodpłatność. Kolejną sprawą z tego typu jest przeniesienie laboratorium Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej w Kościerzynie do Starogardu Gdańskiego. W konsekwencji każdy materiał złożony do badania musi dotrzeć do Starogardu, następnie wrócić do Kościerzyny z wynikiem badań. Taka sytuacja dla mieszkańca powiatu wiąże się z wydłużeniem czasu oczekiwania. Jeśli mowa o marginalizacji Powiatu Kościerskiego, to nie sposób przemilczeć kwestię sportu na terenie powiatu. Z roku na rok wsparcie udzielane sportowcom oraz możliwości rozwoju uzdolnionych sportowo młodych ludzi zamykają się. Zamiast oferty skierowanej na poszukiwanie i rozwijanie młodych talentów skupiono się jedynie na wspomaganiu dużych klubów sportowych. Co więcej przedmiotowe wsparcie nie miało charakteru całościowego i nie odpowiadało potrzebom klubów. Zmniejszenie ilości wspieranych podmiotów można by uzasadnić tym, że mniejszej liczbie można udzielić większej pomocy. Jednakże w tym przypadku taka argumentacja nie ma podstaw. Reasumując, uzdolniona sportowo osoba mieszkaniec powiatu, ma znikome szanse na otrzymanie pomocy w rozwijaniu swoich umiejętności. Jedyne na co może liczyć to zajęcia wychowania fizycznego realizowane w szkołach. Natomiast po ukończeniu szkół skazany jest na niepowodzenie albo migrację do innych miejscowości. Na efekty takiej polityki nie trzeba było długo czekać i można dopatrzyć się miejsca Powiatu Kościerskiego w klasyfikacji prowadzonej przez Ministerstwo Sportu. Powiat Kościerski zajął tam 286 pozycję. Dla porównania samorząd Powiatu Kartuskiego w tym samym rankingu zajął 125 pozycję. Na koniec omówione zostaną dwie sprawy o szczególnym charakterze. Pierwsza z nich dotyczy obwodnicy Kościerzyny. Na tą inwestycję mieszkańcy powiatu liczą od wielu lat, lecz do tej pory nie mogła ona zostać zrealizowana w skutek wewnętrznych sporów między trzema samorządami zaangażowanymi w ustalanie przebiegu trasy. Główny spór toczył się miedzy Gminą Kościerzyna, a Gminą Miejską Kościerzyna, a dotyczył wariantu północnego i południowego. Gmina Kościerzyna akceptowała jedynie projekt zakładający przebieg obwodnicy północna stroną miasta. Natomiast Gmina Miejska Kościerzyna popierała projekty zakładające południowy przebieg tejże drogi. Istnieją poszlaki, które wskazują na prozaiczne przyczyny takich decyzji, a odnoszące się do miejsc zamieszkania osób sprawujących funkcje włodarzy tych samorządów w ubiegłych latach. Niemniej jednak pewne jest to, że wskutek braku porozumienia lokalnych samorządów powstawały kolejne warianty, co znacznie oddaliło w czasie ukończenie inwestycji. Dla porównania w tym samym czasie samorząd Powiatu Chojnickiego postarał się skutecznie o obwodnicę Chojnic. Natomiast w Kościerzynie nadal trwa opracowywanie dokumentacji inwestycji. Druga ważną sprawą z perspektywy marginalizacji powiatu oraz likwidacji instytucji była likwidacja Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Kościerzynie. Jest to o tyle szczególny przypadek, ponieważ likwidacja tej placówki w całości została zainicjowana i zrealizowana przez poprzedni skład Zarządu. Obecnie w Powiecie Kościerskim nie ma już instytucji, która tak jak bursa mogłaby S t r o n a 312

313 zapewnić pobyt na czas nauki w szkole młodym mieszkańcom powiatu. Podczas likwidacji zapewniano, że takie funkcje będzie pełnić internat przy PZS w Lubaniu jednak, jego stan techniczny i standard z trudnością pozwala na uzyskanie pozytywnej decyzji Sanepidu, pozwalającą korzystanie z tego obiektu w ogóle. Poza tym istotą internatu jest uniknięcie codziennych dojazdów do szkoły przez uczniów, a utworzenie takiej placówki w Lubaniu stało w jawnej sprzeczności z tą podstawową funkcją. Dlatego też dla wielu młodych mieszkańców powiatu uznało tą formę za wielce nieatrakcyjną. Zważywszy na powyższe przykłady, przed Zarządem Powiatu Kościerskiego stało do wykonania trudne zadanie polegające na chociażby powstrzymaniu albo lepiej odwróceniu kierunku przemian. Działania te będą przekładały się na poziom życia mieszkańców powiatu. S t r o n a 313

314 4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych Po wejściu Polski do Unii Europejskiej dla wielu podmiotów, a w tym samorządów otworzyły się nowe możliwości działania. Mowa tu o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację przeróżnych zamierzeń. Co istotne, z biegiem lat również krajowe instytucje rozpoczęły tworzyć na wzór europejski różne formy dotowania aktywności. Jednak również na wzór europejski, aby skorzystać ze środków finansowych trzeba wykazać się aktywnością i przedstawić propozycję projektu, czy zadania, które swą atrakcyjnością i innowacyjnością wyróżni się na tle innych, podobnych. Słabe projekty nie mają szansy na dofinansowanie, a taki sposób przyznawania środków gwarantuje, że zostaną one wydatkowane na najlepsze pomysły. Ponadto taki sposób realizowania przedsięwzięć jest rozwiązaniem na problemy budżetowe, o których była już mowa. Każda jednostka organizacyjna powiatu powinna chociażby ze względu na ten ostatni argument podejmować próby pozyskiwania środków zewnętrznych. Natomiast, przypadki jednostek organizacyjnych które nie podejmują tego wyzwania i postawy kierowników którzy oczekują, że zawsze będą finansować swe przedsięwzięcia w 100% ze środków budżetowych, są budzą wiele zastrzeżeń. Z uwagi na powyższe, sfera pozyskiwania środków zewnętrznych jest obiektywnym kryterium porównania przeróżnych jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej w formie tabelarycznej zostanie przedstawiona efektywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez Powiat Kościerski i najbardziej mu konkurencyjny Powiat Kartuski. Środki pozyskane przez Powiat Kościerski Lp Prio ryte t Źródło Nazwa Projektu Liczba BO Bezpieczn a i przyjazna szkoła - program rządowy Bezpieczn a i przyjazna szkoła - program rządowy Zero tolerancji dla przemocy w szkole program rządowy Departame nt Dróg i Mostów Ministerstw o Infrastruktu ry Realizacja zajęć pozalekcyjnych-terapia pedagogiczna i logopedyczna w szkołach + doposażenie Poradni Organizacja punktu konsultacyjnego w Karsinie + doposażenie Poradni Organizacja punktu konsultacyjnego na terenie powiatu- wybrane zostały Dziemiany jako odległy od Poradni teren. Wartość dofinansow ania Wartość projektu Inne źródło (współfina nsowanie Powiatu) uczniowie powiatu kościerskiego 8 944, ,00 0,00 uczniowie powiatu kościerskiego , ,00 0,00 uczniowie powiatu kościerskiego 5 500, ,00 0,00 Przebudowa mostu przez kanał Wdy w m. Bąk , , ,81 % dofin anso wania 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 51,35 % Środki pozyskan e w ramach danego źródła:/in ne informacj e zł z budżetu Nadleśnic twa Kościerzy na i zł z budżetu Gminy S t r o n a 314

315 Lp. Prio ryte t Źródło Nazwa Projektu Liczba BO Wartość dofinansow ania Wartość projektu Inne źródło (współfina nsowanie Powiatu) % dofin anso wania Środki pozyskan e w ramach danego źródła:/in ne informacj e Karsin 5 6 Departame nt Dróg i Mostów Ministerstw o Infrastruktu ry Fundacja Remont/przebudowa mostu przez rzekę Wda w m. Loryniec Marsz na Garczyn Świętem Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Kościerskim , , ,48 mieszkańcy powiatu kościerskiego 4 500, , ,80 44,50 % 54,91 % 7 Fundusz Pracy Rezerwa Ministra , ,00 0,00 99,55 % Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wzorowy ratownik uczniowie powiatu kościerskiego , , ,66 79,91 % 8350 wkład rzeczowy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Grupowa edukacja teatralna i twórcza Get it uczniowie powiatu kościerskiego , , ,03 79,66 % wkład rzeczowy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Orle nauki w Garczynie uczniowie powiatu kościerskiego , , ,00 69,46 % aport rzeczowy 41106, Kuratorium Oświaty w Gdańsku+ Ministerstw o Sportu+ samorządy lokalne MEN MEN MEN Patr ioty zm Jutr a MKiDN Patr ioty zm Jutr a MKiDN Orle nauki w Garczynie pracownia komputerowa z oprogramowaniem dla szkół - PZS nr 1 internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych- PZS nr 1 dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w SOSW w Kościerzynie IV Edycja Majówki z Generałem Józefem Wybickim czyli wyprawa po generalskie epolety Patriotyczne szlify praca twórcza drogą do poznawania historii uczniowie powiatu kościerskiego , , ,00 uczniowie powiatu kościerskiego , ,44 0,00 uczniowie powiatu kościerskiego , ,00 0,00 uczniowie SOSW 2 200, ,00 0,00 mieszkańcy powiatu kościerskiego , , ,37 mieszkańcy powiatu kościerskiego , , ,07 75,00 % 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 81,58 % 62,10 % 5000 sponsorz y prywatni+ aport rzeczowy S t r o n a 315

316 Lp. Prio ryte t Źródło Nazwa Projektu Liczba BO Wartość dofinansow ania Wartość projektu Inne źródło (współfina nsowanie Powiatu) % dofin anso wania Środki pozyskan e w ramach danego źródła:/in ne informacj e 17 MKiDN 18 NPPDL PFRON PFRON Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w Powiecie Kościerskim poprzez zakup sceny estradowej wraz z zadaszeniem i wyposażeniem Przebudowa drogi powiatowej Lubnia Czersk na odcinkach: od m. Karsin skrzyżowanie z linią kolejową PKP Lubnia Czersk do granicy powiatu i od m. Wiele do m. Karsin Program Edukacja program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Obszar A,B,C Program wyrównywania różnic między regionami - wystąpienie mieszkańcy powiatu kościerskiego , , , , , ,00 mieszkańcy powiatu kościerskiego , , ,80 mieszkańcy powiatu kościerskiego , ,88 0,00 51,47 % 48,02 % 90,89 % 63,10 % środki Gminy Karsin 38462,73 wkład własny beneficje ntów wystąpien ia PFRON PFRON Program wyrównywania różnic między regionami - wniosek Program wyrównywania różnic między regionami - wystąpienie mieszkańcy powiatu kościerskiego , , ,00 mieszkańcy powiatu kościerskiego , ,33 0,00 60,44 % 66,12 % zł wkład własny beneficje ntów wystąpien ia PFRON Pro gra m dofi nan sow ani a rob ót bud owl any ch w obi ekci e służ ący m reh abili tacji PFRON Program wyrównywania różnic między regionami - wniosek mieszkańcy powiatu kościerskiego , ,44 Budowa Mini hotelowca w Garczynie dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych , , , ,72 64,45 % 44,12 % S t r o n a 316

317 Lp. Prio ryte t Źródło Nazwa Projektu Liczba BO Wartość dofinansow ania Wartość projektu Inne źródło (współfina nsowanie Powiatu) % dofin anso wania Środki pozyskan e w ramach danego źródła:/in ne informacj e PFRON PFRON PO KL PO KL Program wyrównywania różnic między regionami II wniosek Program wyrównywania różnic między regionami II wystąpienie Edukacja kluczem do mieszkańcy powiatu kościerskiego , , ,93 mieszkańcy powiatu kościerskiego , ,89 0,00 sukcesu , ,25 0,00 Z Zawodówką bliżej do 110 wiedzy i pracy , ,05 686,97 50,00 % ,3 7 wkład własny beneficje ntów wystąpien ia 48,71 % 100,0 0% brak 87,25 % PO KL Miasteczko otwartych serc to właśnie MY PO KL Obrotny Kaszeba PO KL Kaszubka i Kaszub na swoim 60 mieszkańcy powiatu kościerskiego , ,85 0, , ,17 822,72 0, ,17 0,00 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% PO KL Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie , , ,00 90,88 % PO KL Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie , , ,65 94,75 % PO KL PO KL Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie , , ,15 Aktywni na rynku pracy ,00 638, ,00 94,75 % 99,74 % PO KL Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu , , , PO KL Aktywny 45-latek , ,00 0,00 Pomorski Rozbudowa DPS Cisewie Urząd Wojewódzk 149 i , ,56 549,56 Pomorski Doposażenie DPS Cisewie Urząd Wojewódzk Orli k Orli k i Pomorski Urząd Wojewódzk i, Urząd Marszałko wski Orlik 2012 w PCM Garczyn Pomorski Urząd Wojewódzk i, Urząd Marszałko wski Orlik 2012 w PZS nr 2 mieszkańcy powiatu kościerskiego ,00 mieszkańcy powiatu kościerskiego , , , , , , , ,00 85,00 % 100,0 0% 52,46 % 51,59 % 59,65 % 48,53 % S t r o n a 317

318 Lp Prio ryte t Źródło Nazwa Projektu Liczba BO Program doposażeni a zaintereso wanych Poradni (MEN, KO) Program MEN i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Zakup EEG BIOFEEDBACK, koszt szkolenia 2 pracowników Doposażenie Poradni w sprzęt i oprogramowanie do badań przesiewowych słuchu. Wartość dofinansow ania Wartość projektu Inne źródło (współfina nsowanie Powiatu) , ,00 0,00 uczniowie powiatu kościerskiego 5 600, ,00 0,00 % dofin anso wania 100,0 0% 100,0 0% Środki pozyskan e w ramach danego źródła:/in ne informacj e RPO WP Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Powiatowych Zespołach Szkół Nr 1.2 i 3 w Kościerzynie poprzez zakup wyposażenia laboratorium oraz sal do praktycznej nauki zawodu , , ,42 52,38 % RPO WP Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Kościerskiego poprzez przebudowę przystani wodnej w Garczynie z dojściem pieszorowerowym z Kościerzyny do Garczyna , , ,35 63,95 % RPO WP Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną. Projekt jest realizowany w partnerstwie, gdzie partnerem wiodącym jest Powiat Kartuski, natomiast zwyczajnymi partnerami projektu jest 12 jst, w tym również Powiat Kościerski, który realizował Centrum Informacji Turystycznej w Garczynie , , ,50 75,00 % Rządowy program wyrównywa nia szans edukacyjny ch uczniów z rodzin byłych pracownikó w PGR Stypendia dla uczniów Powiatu Kościerskiego uczniowie powiatu kościerskiego , ,66 0,00 100,0 0% S t r o n a 318

319 Lp. Prio ryte t Źródło Nazwa Projektu Liczba BO Wartość dofinansow ania Wartość projektu Inne źródło (współfina nsowanie Powiatu) % dofin anso wania Środki pozyskan e w ramach danego źródła:/in ne informacj e Pro gra m GR YF Prz edsi ębi orc zy Po mor zani n Bud uj dla Po mor za Edu kacj a dla pra cy Rządowy program wyrównywa nia szans edukacyjny ch uczniów z rodzin byłych pracownikó w PGR Samorząd Województ wa Samorząd Województ wa Samorząd Województ wa Samorząd Województ wa Ministerstw o Sportu Stypendia dla uczniów Powiatu Kościerskiego uczniowie powiatu kościerskiego 8 800, ,00 0,00 Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF , , ,00 Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości , , ,00 Aktywizacja osób bezrobotnych projekt pn. Zbuduj swoją przyszłość , , ,00 Aktywizacja osób bezrobotnych projekt pn Wiedza i doświadczenie kluczem do zatrudnienia , ,00 0,00 Boisko szkolne wielofunkcyjne przy PZS nr 1 uczniowie powiatu kościerskiego , ,00 Wojewódzk i Fundusz Ochrony Środowiska Oczyszczalnia ścieków , ,00 Wydawnict wo Nowa Era ZPORR , ,60 pomoce naukowe odtwarzacze DVD dla pracowni języka angielskiego - PZS nr 1 258,00 258,00 0,00 Program stypendialny Równe szanse równy start oraz "Wszyscy równi" , ,32 0,00 100,0 0% 91,14 % 97,54 % 83,02 % 100,0 0% 43,78 % 38,58 % 100,0 0% 100,0 0% Fundusz Pracy w dyspozycj i PUP Fundusz Pracy w dyspozycj i PUP Fundusz Pracy w dyspozycj i PUP Fundusz Pracy w dyspozycj i PUP ZPORR Stypendia dla uczniów Powiatu Kościerskiego 2009 uczniowie powiatu kościerskiego , ,00 0,00 100,0 0% S t r o n a 319

320 Środki pozyskane przez Powiat Kartuski Lp. Prio rytet Źródło Nazwa Projektu Liczba BO Wartość dofinansow ania Wartość projektu Inne źródło (współfinan sowanie Gminy) % dofin anso wania Środki pozyskan e w ramach danego źródła:/in ne informacj e PO KL Koalicja Uczniów i Nauczycieli na rzecz rozwoju edukacji w powiecie kartuskim ,00 zł ,00 zł 100, PO KL Ekonomia społeczna to nic trudnego cały powiat , ,00 100, PO KL Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim cały powiat , ,80 100, PO KL Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym , ,04 87, PO KL Modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych , ,40 87, PO KL Rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego , ,15 88,75 S t r o n a 320

321 PO KL Uatrakcyjnienie oferty szkół ogólnokształcących powiatu kartuskiego, poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych , ,00 100, PO KL Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim edycja II cały powiat , ,00 100, PO KL Kompetencje dla przyszłości - zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego , ,00 87, PO KL Wybierz dobrze- sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego PO KL Akademia zarządzania nowoczesnym i przejrzystym urzędem 120 pracowników Starostwa Powiatowego , ,80 87,25 Projekt realizowa ny w partnerst wie 5 urzędów łączna wartość zł PO KL Akademia nauczyciela - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego PO KL Galaktyka możliwości - zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego , , , ,00 88,75 100,0 0 W ramach PO KL pozyskan o środki w wysokośc i: ,80 zł S t r o n a 321

322 RPO WP Wzrost dostępu do Trójmiasta dla mieszkańców powiatu kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1929G Lniska- Przyjaźń Łapino , , RPO WP Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy Żukowo i drogi powiatowej 1903G Kobysewo Żukowo stanowiących dostęp do trójmiasta etap I , ,00 35,00 70,55 W ramach RPO WP Pozyskan o środki w wysokośc i: , RPO WP Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice Paczewo Bącka Huta , , RPO WP Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Wybickiego w Somoninie , RPO WP 19 Narodowy Program Przebudow y Dróg Lokalnych Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1901G Banino Rębiechowo , , ,22 69,23 50, ,00 50,00 Wspólne z 8 gminami przedsię wzięcie inwestycy jne o wartości ,32zł. dofinanso wanie: ,97zł. PARTNE R WIODĄC Y: POWIAT KARTUS KI S t r o n a 322

323 20 Narodowy Program Przebudow y Dróg Lokalnych Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych 1927G, 1415G,1416G, o przebiegu Przodkowo-Czeczewo- Kłosówko-Kielno - etap I , , ,00 W ramach Narodow ego Funduszu Przebudo wy Dróg Lokalnyc h pozyskan o środki w wysokośc i: ,61 21 Fundusz Kultury Fizycznej i Sportu Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przodkowie , ,00 50,00 22 Fundusz Kultury Fizycznej i Sportu Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach , , ,00 32, Leonardo da Vinci Fundusz Kultury Fizycznej i Sportu Preparation and comentorship for European hospitality training PREUHOTRA Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Kartuzach , , , ,00 100,0 0 31,75 W ramach FKFiS pozyskan o środki w wysokośc i: , PO IŚ Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kartuskim poprzez zakup ambulansów na potrzeby oddziału ratunkowego , ,36 77,35 26 ZPORR Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej wsi Kiełpino poprzez budowę drogi Kiełpino - Pikarnia etap II , ,17 W świetle przytoczonych danych widać, że Powiat kartuski pozyskał w ciągu ostatnich lat kwotę zł na dofinansowanie różnych inwestycji. W tym samym czasie Powiat Kościerski pozyskał kwotę ,36 zł. Kwota ta nie zawiera dofinansowania na budowę basenu ( zł). Taki wynik bardzo dobrze świadczy o sprawności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. S t r o n a 323

324 5. Nieudane inwestycje Sytuacja finansowa Powiatu Kościerskiego, a szczególnie niedobory budżetowe, jakie pojawiają się w poszczególnych latach, wymagają aby wydatkowane kwoty i realizowane inwestycje cechowały się najwyższym poziomem roztropności. Jednakże nie wszystkie z inwestycji, które w ostatnich latach zostały zrealizowane, mogą cieszyć się tym walorem. Dzieje się tak z wielu przyczyn, które niekiedy mają charakter obiektywny. Jednak nawet w takich wypadkach osoby wchodzące w skład Zarządu powinny były wykazać się większą sumiennością. Mogło to nastąpić poprzez wyznaczenie spośród członków Zarządu osób, które osobiście nadzorowały by przebieg inwestycji o szczególnym znaczeniu. Jednakże nie było to stałą praktyką. Poniżej zostaną przedstawione praktyczne uwagi do inwestycji i zakupów zrealizowanych w ostatnim czasie. Wśród wielu inwestycji, które zostały przeprowadzone wyróżnić należy budowę windy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie. Z całą pewnością urządzenie to ułatwiło osobom niepełnosprawnym dostęp do poszczególnych kondygnacji. Jednak są pewne wątpliwości odnośnie funkcjonowania tego urządzenia. Nie chodzi tu o kwestię jego technicznej sprawności, lecz o konstrukcję. Mianowicie, winda w tym obiekcie została skonstruowana tak, że nie obsługuje ostatniej kondygnacji budynku. Widać to na fotografii prezentowanej poniżej. Jak wiadomo tego typu inwestycje rzadko kiedy służą realizacji doraźnych celów. Najczęściej dokonuje się ich w perspektywie dalszego rozwoju danej jednostki organizacyjnej. W tym wypadku, stwierdzić należy, że w dalszej perspektywie placówka nie będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych, chyba, że kwestia ta zostanie rozwiązana w inny sposób. Również w innych jednostkach organizacyjnych powiatu podjęto próby ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych. W Starostwie Powiatowym w Kościerzynie w tym celu zakupiono schodołaz oraz przebudowano wejście główne do siedziby Starostwa. Generalnie inwestycje te należy uznać za udane, lecz nie obyło się bez usterek. Pierwszą rzeczą na jaką należy zwrócić uwagę to S t r o n a 324

325 schodołaz. Zakup ten kosztował kilkanaście tysięcy złotych i okazał się najtańszym i możliwym do zrealizowania spośród istniejących sposobów udostępnienia budynku starostwa dla osób niepełnosprawnych. Niestety po dokonaniu zakupu Starosta nie wyznaczył osoby, która miałaby obsługiwać to urządzenie i o nie dbać. Ponadto przez spory czas uznawano, że schodołaz nie funkcjonuje, gdyż nie dało się go naładować. Przyczyną tej usterki był włączony mechanizm odcięcia dopływu prądu, który zabezpiecza schodołaz przed przypadkowym uruchomieniem. Po rozwiązaniu tej usterki, która sprowadzała się do przełączenia jednego guzika, urządzenie można było ładować. Całe zdarzenie miało miejsce w dniu, gdy rzeczywiście zaszła konieczność wwiezienia osób niepełnosprawnych do Starostwa. W celu rozwiązania sytuacji sprowadzono z PCM w Garczynie samochód, z tamtejszym schodołazem oraz osobą do jego obsługi. Kiedy dotarł na miejsce okazało się, że mógł poruszać się tylko do przodu. Przyczyna tej usterki była niezwykle prozaiczna, a polegała na tym, że niedokładnie rozpakowano schodołaz po jego dostarczeniu i kawałek folii zabezpieczającej dostał się pomiędzy styki odpowiadające za uruchomienie wstecznego kierunku jazdy. Jednak na tamten moment nie była ona znana wobec czego urządzenie to odłożono, a osobę niepełnosprawną wwieziono schodołazem ze Starostwa który do tego czasu zdążył się nieco podładować. Podczas wwożenia tej osoby ujawniło się że wózek inwalidzki dostarczony wraz ze schodołazem miał nienapompowane koła. Wystąpienie tego typu problemów daje świadectwo osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie Starostwa. Usunięcie tych usterek i wyznaczenie osoby do obsługi schodołazu, było jednym z pierwszych działań racjonalizatorskich podjętych w 2011 roku. Kolejną kwestią jest sprawa wewnętrznych drzwi wejściowych w Starostwie Powiatowym. Głównym celem przebudowy było zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. Jednym z założeń wprowadzających ułatwienia w tym celu był montaż urządzenia do automatycznego otwierania i zamykania drzwi. Niestety zainstalowane urządzenie nie spełnia tego zadania, a ponadto musiało zostać wyłączone, aby zapobiec jego uszkodzeniu. W konsekwencji wszystkie czynności związane z obsługą drzwi wewnętrznych należy wykonywać ręcznie, a nieaktywny mechanizm automatyczny, powoduje, że do otworzenia drzwi trzeba użyć większej siły niż w sytuacji gdy takiego urządzenia nie było tam wcale. Stoi to w oczywistej sprzeczności z powodem montażu urządzenia do automatycznego otwierania drzwi. W kategorii nieudanych inwestycji należy również potraktować masowo sporządzane dokumentacje projektowe na szereg inwestycji, które nie zostały dokonane. Wiadome jest, że w celu przeprowadzenia inwestycji koniecznym jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, w oparciu o którą zostanie ona zrealizowana. Jednakże dokumentacje te również mają swoją aktualność i po upływie czasu tracą swoją ważność. W najlepszym wypadku w takiej sytuacji zachodzi konieczność aktualizacji. Natomiast w skrajnych wypadkach zachodzi konieczność ponownego sporządzenia dokumentacji, co wiąże się z dodatkowym kosztem. Na chwilę sporządzania niniejszego opracowania Powiat posiadał, lub oczekiwał na wykonanie dokumentacji projektowych na: wykonanie pomostu przy budynku we Wdzydzach Kiszewskich, wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy 3 Maja w Kościerzynie wraz z budową parkingu, budowę motelowca w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygonienie, budowę boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie, budowę sali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie, termomodernizację w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie, etap I: wymiana ogrzewania parowego i podłączenie do sieci KOSPEC, termomodernizację w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie, termomodernizację w Powiatowym Zespole Szkół w Lubaniu, termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Warto zwrócić uwagę, że w skład dokumentów na realizację termomodernizacji wchodzi również audyt energetyczny. Poza wymienionymi, Powiat dysponuje dokumentacją projektową na remonty szeregu dróg powiatowych. Sporządzanie dokumentacji projektowej samo w sobie nie jest czymś złym, lecz w świetle stanu finansów powiatu, można było już na wczesnym etapie decyzyjnym zapobiec niektórym wydatkom, skoro wiadomo było, że brak jest środków na realizację danego zadania. W tego typu przypadkach wykonanie dokumentacji z punktu widzenia Powiatu okazało się stratą, zbędnym wydatkiem, a jedyne korzyści z tego tytułu odniosła osoba przyjmująca zlecenie jej sporządzenia. S t r o n a 325

326 W kwestii nieudanych inwestycji trudno przemilczeć sprawę remontu dachu w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Inwestycja ta została wykonana w ubiegłym roku, jednak wystąpiły tam tak poważne wady konstrukcyjne, że wyremontowany dach nie przetrwał pierwszej zimy. W konsekwencji doszło do zalania kilkunastu pomieszczeń i zaszła konieczność ewakuacji mieszkańców. Na chwilę przygotowania niniejszego opracowania, trwają prace zmierzające do ustalenia przyczyn wady konstrukcji oraz sposobu ich usunięcia. Niemniej jednak wątpliwy pozostaje nadzór nad tą inwestycją, już na etapie jej realizacji. Wstępnie wiadomo, że usterki powstały wskutek wadliwego wykonania oraz nierzetelnego nadzoru przez zatrudnionego na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Podobny problem pojawił się w Starostwie Powiatowym i doszło do zalania kilku pomieszczeń. W tym obiekcie remont dachu wykonano przed kilkoma laty, ale jak dotąd nie wykonano czynności które mogły, by rozwiązać przyczynę problemu. Do zalania doszło w skutek zalegania na dachu pokrywy śniegowo lodowej. Rozwiązaniem tego byłby montaż odpowiednich urządzeń. Nieudane inwestycje, to nie tylko takie, które zostały wadliwie, bądź w nieprzemyślany sposób wykonane lecz również te które co do swej istoty są złe. Przykładem takiej inwestycji był zakup zwierzyny łownej dla wybranych kół łowieckich. Wydatek ten, kosztował budżet powiatu blisko zł. W zamian zostało zakupione kilkaset sztuk kuropatwy i bażanta, które następnie wpuszczono do lasów. Wydatek ten można próbować zakwalifikować jako związany z ochroną środowiska, lecz z uwagi na charakter podmiotu obdarowanego, nietrudno domyślić się dalszego losu zakupionej zwierzyny łownej. Wśród nieudanych inwestycji należy zwrócić również uwagę na Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie. Jest to duża placówka położona koło Kościerzyny. Charakteryzuje się ona tym, że posiada wielki potencjał, który jest niewykorzystany wskutek nieudolnego zarządzania. Jednak nie sposób zarządzania placówką jest przedmiotem tej części opracowania, lecz dwie inwestycje które zostały tam wykonane. Pierwszą z nich jest motelowiec. Inwestycja ta była realizowana z myślą o osobach niepełnosprawnych, jednak w szczegółach była ona bardzo niedopracowana. Główne wady tego obiektu polegają na tym, że osoby niepełnosprawne mają do niego ograniczony dostęp. Druga rzecz polega na tym, że obiekt posiada poddasze użytkowe, które mogłoby zostać wykorzystane na wiele sposobów. Pojawia się jednak wiele problemów, którym trzeba tu sprostać. Należy zacząć od tego, że nie przewidziano dostępu do tej kondygnacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Kolejną sprawą jest brak okien, który skutecznie zaciemnia to pomieszczenie. Jest to szczególnie istotne, bo w pierwotnych założeniach na poddaszu nie przewidziano ogrzewania ani oświetlenia. Z czasem ten problem miał być naprawiony. Kolejnym, sąsiadującym obok obiektem jest budynek Centrum Informacji Turystycznej Brama Kaszubskiego Pierścienia. Pomysł wybudowania takiego obiektu na terenie Powiatu, sam w sobie nie jest zły, lecz w tym przypadku zawiodła lokalizacja tego obiektu. Zamiast wykorzystywać swe możliwości do granic, CIT leży w lesie nieopodal Kościerzyny. Potencjalny turysta nie ma szans na dotarcie do tego obiektu. Jedynym pozytywnym aspektem jest zatrudnienie do obsługi CIT osoby posiadającej wysokie kwalifikacje. To pozwala na wykorzystaniu obiektu chociażby w części. Jeśli chodzi o wspomnianą lokalizacje, to dla porównania można przytoczyć prowadzony przez miasto Kościerzyna punkt informacji turystycznej, który umieszczony został w samym centrum miasta. Takie rozwiązanie było o wiele lepsze niż lokowanie takiego obiektu na uboczu, w lesie, na terenie innej jednostki organizacyjnej. W tematyce inwestycji warto zwrócić również uwagę, na te których nie udało się zrealizować, szczególnie gdy dotyczą one usuwania rakotwórczych substancji takich jak azbest. Obecnie azbest występuje w na terenie czterech obiektów powiatowych. Są to budynek byłego internatu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3, który obłożony jest płytami azbestowymi oraz dachy na części budynku Starostwa Powiatowego w którym urządzono Wydział Komunikacji; na wiacie na sprzęt po byłym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu; na budynku gospodarczym przy nieruchomości powiatowej położonej we Wdzydzach Kiszewskich. W swoim czasie istniała możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na utylizacje materiałów azbestowych z wyżej wspomnianych obiektów. Jednakże zakup i ułożenie nowego pokrycia nie S t r o n a 326

327 były objęte dofinansowaniem i należało wyasygnować na ten cel środki finansowe z budżetu powiatu. Z tego względu odstąpiono od realizacji zadania, w konsekwencji czego azbest nadal występuje na obiektach powiatowych. Warto również pochylić się na tym, czego nie zrobiono w zakresie inwestycji. Każdy gospodarz dba o swoje mienie. Jeżeli chodzi o nieruchomości to je remontuje i tak wykorzystuje, aby nie ulegały dewastacji, lecz przynosiły mu zysk i pożytek. Zarząd powinien był zadbać o swoje zasoby a nie je marnować. Niestety tak nie jest. Nieruchomość przy PZS nr 3 (internat) jest przykładem indolencji poprzednich władz. Od pond dwóch kadencji nikt nie potrafił zmierzyć się z problemem tej inwestycji. Żaden Zarząd nie miał odwagi wziąć na siebie odpowiedzialności za opracowanie jakiejś poważnej koncepcji jego remontu, zagospodarowania, wynajmu czy też sprzedaży. Ten dowód samorządowej impotencji wskazuje wyraźnie na brak odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji i rządzeniu. Wszystko to skutkuje dziś poważnymi brakami lokalowymi, obciążeniami finansowymi z tytułu najmu oraz procesem sądowym. S t r o n a 327

328 ANALIZA SWOT Analiza SWOT jest analizą strategiczną, która przedstawia mocne i słabe strony danej firmy, powiatu itp. oraz szans i zagrożeń wynikających z otoczenia. Nazwa SWOT jest akronimem czterech angielskich słów: -strengths (silne strony); -weaknesses (słabości); -opportunities (okazje); -threats (zagrożenia). Podstawowym celem sporządzania analizy jest określenie perspektywicznej oraz aktualnej pozycji przedmiotu analizy. Do jej zadań należy również prognoza strategii postępowania. Na potrzeby niniejszego opracowania, w celu zapobieżenia tworzenia niespójnych duplikatów, przedstawiono analizę SWOT, zaprezentowaną w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata Jest to dokument stosunkowo nowy i nie ma obawy, że przyjęte w nim wnioski są nieaktualne. S t r o n a 328

329 SIŁY (WEWNĘTRZNE CZYNNIKI KORZYSTNE) Walory przyrodnicze sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji (szczególnie obszar wokół Jeziora Wdzydzkiego, rzeki Wdy i szereg innych atrakcji turystycznych, w tym również kulturowych) Warunki do rozwoju branży drzewnej, budownictwa i niektórych form przemysłu wymagających dużej ilości sity roboczej oraz o małej uciążliwości dla środowiska naturalnego Położenie w centrum regionu, węzeł komunikacyjny o skali regionalnej Wysoki przyrost naturalny zapewniający stabilność demograficzną (nawet nadwyżki), duże zasoby sity roboczej Dobry system oświaty na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, potencjał w zakresie szkolnictwa na poziomie średnim Brak w pobliżu Kościerzyny innych dużych ośrodków (lokalne centrum obsługi ludności) i związane z tym istotne funkcje administracyjne i usługowe (np. szkolnictwo) Wysoki odsetek obszarów chronionych Potencjał Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w zakresie rozwoju oferty medycznej i rehabilitacyjnej Sprzyjający klimat dla przedsiębiorczości - przyjazny urząd skarbowy, urząd pracy, umiarkowana wysokość podatków lokalnych (nie dotyczy całego obszaru) Nowe inwestycje - np. basen w Kościerzynie Walory kulturowe - szczególnie kultury kaszubskiej, oraz niektóre unikalne produkty (np. truskawka kaszubska) stanowią dobrą podstawę do tworzenia unikalnych produktów i marki regionu Funkcjonowanie tradycyjnego niskotowarowego rolnictwa, produkującego zdrową żywność atrakcyjną dla konsumentów z obszarów zurbanizowanych Dobra pozycja Targów Rolnych w Lubaniu jako ważnego markowego wydarzenia w branży rolniczej o randze regionalnej SŁABOŚCI (WEWNĘTRZNE CZYNNIKI NIEKORZYSTNE) Maty potencjał gospodarczy - istniejące podmioty nie są w stanie zapewnić wystarczającej liczby miejsc pracy, niski poziom wynagrodzeń, wysokie bezrobocie szczególnie na obszarach wiejskich Niepełne wykorzystanie posiadanych zasobów, szczególnie dla rozwoju turystyki i innych obszarów działalności gospodarczej Słaba dostępność Ziemi Kościerskiej (drogowa, kolejowa) szczególnie w odniesieniu do Aglomeracji Trójmiejskiej, oraz utrudniona dostępność ośrodków turystycznych w regionie Problemy komunikacyjne związane z utrudnionym przejazdem przez Kościerzynę (kongestia) oraz nierównomiernym rozwojem sieci komunikacyjnej na terenie Ziemi Kościerskiej Zanieczyszczenie środowiska (powietrze - Kościerzyna, wody -braki w sieci kanalizacyjnej, lokalnie eksploatacja kruszywa, niska emisja, śmieci, lokalnie inne rodzaje zanieczyszczeń) Zły stan podstawowej infrastruktury, szczególnie dróg lokalnych (ale również powiatowych i wojewódzkich) - niska jakość życia, kiepska dostępność obiektów turystycznych Niewystarczająca dostępność zasobów mieszkaniowych, generująca wysokie koszty utrzymania, zwłaszcza dla młodych ludzi, niesprzyjająca pozostaniu na Ziemi Kościerskiej po zakończeniu edukacji Niskie kwalifikacje pracowników i bezrobotnych, niska mobilność zawodowa System kształcenia (szczególnie zawodowego) niedostosowany do potrzeb rynku pracy Niewystarczająca infrastruktura edukacyjna (baza lokalowa i wyposażenie) szczególnie w obszarze kształcenia zawodowego oraz kwalifikacje kadr nauczających w tym zakresie Brak wystarczającej liczby placówek przedszkolnych Niewystarczająca promocja gospodarcza i turystyczna obszaru, Brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, Brak systemu informacji turystycznej i produktów turystycznych wysokiej jakości Ograniczone możliwości rozwoju zawodowego i kariery na obszarze Ziemi Kościerskiej Niewystarczające wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw Słabe warunki dla rozwoju sektora rolno-spożywczego Niska dostępność do szybkiego Internetu na obszarach wiejskich Niewystarczający dostęp do oferty usługowej Aglomeracji Trójmiejskiej Wysokie koszty życia w odniesieniu do zarobków (w porównaniu np. do Aglomeracji Trójmiejskiej) Niewystarczające planowanie, brak długofalowej wizji rozwoju gospodarki obszaru - polityki ekologicznej, zagospodarowania turystycznego Słaba współpraca pomiędzy samorządami, firmami oraz niska aktywność organizacji pozarządowych i niewystarczająca współpraca trójsektorowa w tym w ramach PPP Mata aktywność społeczna mieszkańców Ziemi Kościerskiej Niewystarczające środki na inwestycje, szczególnie drogowe oraz infrastrukturę ochrony środowiska Brak kompleksowego systemu gospodarki odpadami Upór, opór wobec propozycji wspólnych działań i nadmierny indywidualizm ograniczają wiele inicjatyw (problem społeczeństwa ale sygnalizowany również w stosunku do administracji lokalnej) Lokalne konflikty społeczne i gospodarcze związane z eksploatacją kruszywa, a również problem śmieci (antropopresja) oraz uciążliwej produkcji rolnej i przemysłowej (fermy) S t r o n a 329

330 SZANSE (CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE W OTOCZENIU) Poprawa stanu środowiska spowodowana inwestycjami infrastrukturalnymi (kanalizacja, oczyszczalnie ścieków) Sprzyjające utrzymaniu pozytywnych wskaźników demograficznych zadowolenie mieszkańców z życia na Ziemi Kościerskiej spowodowana walorami przyrody i spokojnym stylem życia Duży potencjał ludzki - możliwość aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości i inicjatywy, ukierunkowanie na działania rozwojowe społeczności lokalnych Duży rynek zbytu Aglomeracji Trójmiejskiej - branża budowlana, meblarska, turystyczna Silna świadomość wspólnoty - tożsamość kaszubska uzupełniona o elementy kociewskie i borowiackie, możliwość budowy małej ojczyzny" Plany budowy Kolei Kaszubskiej - wzmocnienie znaczenia węzła komunikacyjnego w Kościerzynie, poprawa dostępności komunikacyjnej do Trójmiasta Budowa Obwodnicy Kościerzyny Ograniczenie niskiej emisji i poprawa stanu powietrza poprzez utworzenie zbiorczego systemu zaopatrywania w ciepło dla miasta Kościerzyny Rozwój i poprawa poziomu kształcenia, szczególnie ukierunkowanego na potrzeby lokalnego rynku pracy Rozwój oferty turystycznej (podmioty prywatne) oraz rosnący popyt na turystykę, szczególnie wiejską, aktywną i agroturystykę Rosnący popyt na produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne i produkty kulturowe oparte o tożsamość regionu (kreowanie marek regionalnych w różnych obszarach gospodarki i kultury) Trójmiasto jako rynek zbytu zdrowej żywności Możliwość utworzenia Centrum Innowacji Rolnictwa w Lubaniu Możliwość rozwoju atrakcji turystycznych o randze regionalnej (Skansen-Parowozownia w Kościerzynie, Kalwaria Wielewska wraz z zagospodarowaniem turystycznym, Będomin, lotniska i in.) Możliwość rozwoju oferty opartej o lecznictwo i rehabilitację, opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Możliwość rozwoju sieci tras turystycznych, w tym m.in. dróg rowerowych i infrastruktury szlaków kajakowych Możliwość rozwoju przedsięwzięć w zakresie energii odnawialnej, szczególnie związanej z gospodarką rolną (biogazownie itp.) Wysoki przyrost naturalny Możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne oraz rozwój zasobów ludzkich i współpracę Tworzenie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości (działania administracyjne, szkolenia, promocja) Poprawa dialogu i współpracy w sferze administracji publicznej oraz dialogu trójsektorowego Podjęcie wspólnych działań w zakresie promocji turystycznej i inwestycyjnej, budowanie sieci współpracy i wspólnych produktów w ramach poszczególnych branż gospodarki (klastry) np. w ramach Kaszubskiego Pierścienia" czy LGD Wypracowanie konsensusu w obszarze szczególnie silnych konfliktów społecznych i środowiskowych (eksploatacja kruszywa, śmieci) ZAGROŻENIA (CZYNNIKI NIEKORZYSTNE W OTOCZENIU) Zagrożenie marginalizacją w zakresie możliwości pozyskania środków w okresie po 2013 roku (wsparcie kierowane na obszary słabe strukturalne i metropolie) - ograniczenie inwestycji w zakresie infrastruktury podstawowej, dróg, kanalizacji, oświaty Malejący popyt wewnętrzny - osłabianie filarów gospodarki Ziemi Kościerskiej, związane z powolnym rozwojem i drenażem tego obszaru (emigracja kadr specjalistów do Trójmiasta, ucieczka kapitału inwestycyjnego na tereny o lepszej dostępności komunikacyjnej) Peryferyjne traktowanie regionu przez władze regionalne Niski priorytet połączeń drogowych w kierunku Ziemi Kościerskiej, szczególnie w kierunku Aglomeracji Trójmiejskiej Rosnące bezrobocie, szczególnie na obszarach wiejskich Brak miejsc pracy dla osób młodych i specjalistów Brak miejsc pracy dla osób odchodzących z rolnictwa Emigracja zarobkowa poza Ziemię Kościerską, drenaż specjalistycznych kadr Zmiana tradycyjnego modelu rodziny wielopokoleniowej, atomizacja i spadek poczucia wspólnoty w społeczeństwie Brak polityki prorodzinnej, szczególnie pozwalającej kobietom wrócić na rynek pracy (przedszkola itp.) będzie powodował wyższe bezrobocie w tej grupie i ograniczy przyrost naturalny Starzejące się społeczeństwo - rosnące potrzeby w zakresie opieki społecznej Niska atrakcyjność Ziemi Kościerskiej dla inwestorów zewnętrznych (słaba dostępność, brak wykwalifikowanych kadr) Marginalizacja Kościerzyny jako ośrodka usługowego i administracyjnego Zmniejszająca się atrakcyjność kultury kaszubskiej i tradycji skutkująca słabszą tożsamością mieszkańców, szczególnie osób młodych Brak kompleksowych działań w zakresie zagospodarowania turystycznego i rozwoju infrastruktury turystycznej oraz promocji obszaru Utrudnienia dla rozwoju gospodarczego spowodowane restrykcyjnymi przepisami m.in. ochrony przyrody oraz brak odpowiedniego planowania przestrzennego, związane z tym ograniczenia inwestycyjne i rozbudowane procedury administracyjne związane z realizacją przedsięwzięć na obszarach chronionych (stanowiących znaczną część powiatu), zniechęcają potencjalnych inwestorów Rosnąca antropopresja powoduje zanieczyszczenie i pogorszenie stanu środowiska, szczególnie na obszarach cennych przyrodniczo Niewystarczająca współpraca w zakresie polityki rozwoju obszaru pomiędzy gminami oraz na szczeblu gminy-powiat Eskalacja konfliktów społeczno-środowiskowych (wokół kwestii związanych z eksploatacją kruszywa naturalnego w okolicach Kościerzyny oraz problem śmieci w obszarach atrakcyjnych turystycznych). S t r o n a 330

331 PODSUMOWANIE W świetle przedstawionych informacji nietrudno wysnuć wniosek, że najbliższe lata będą bardzo ważne dla samorządu powiatowego. Na podstawie pierwszej części uwidoczniły się bieżące, dotąd nie zrealizowane zadania, które pozostają do wykonania. Druga część pozwoliła bliżej się przyjrzeć funkcjonowaniem placówek w szerszym ujęciu. Natomiast w trzeciej części niniejszego opracowana przedstawiono najważniejsze wyzwania stawiane przed obecnym Zarządem Powiatu Kościerskiego oraz błędy, których nie należy powielać. W celu poprawy sytuacji finansowej powiatu, w najbliższym czasie zostaną podjęte stosowne działania o charakterze naprawczym. Wstępne założenia oraz propozycje działań Zarząd Powiatu opracowuje wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu. Działania te będą miały na celu usprawnienie pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu, ze szczególną uwagą na racjonalizację dokonywanych wydatków. Mimo wszystko, samorząd powiatu dobrze rokuje na przyszłość. Zapewne w wielu przypadkach konieczne będzie włożenie sporego nakładu pacy i poświęcenia, aby uzyskać oczekiwane efekty. W innych przypadkach potrzebna będzie dyscyplina w dokonywanych wydatkach. Natomiast w zdecydowanej większości potrzeba zdrowego rozsądku, którego jak dotąd nie zawsze i nie wszędzie było pod dostatkiem. S t r o n a 331

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6892 UCHWAŁA NR XXVII-276-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII / 90 / 2016 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy.

UCHWAŁA NR XVII / 90 / 2016 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy. UCHWAŁA NR XVII / 90 / 2016 RADY POWIATU W BRODNICY z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy. Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 6a pkt 1, art. 6b ust. 1 i 2, art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz nadania jej statutu.

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 1 z dnia

Karta procesu wydanie 1 z dnia Karta procesu wydanie 1 z dnia 31.08.2012 Nazwa procesu Gospodarka Finansowa Właściciel procesu Urszula Wrona Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r PROJEKT w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK Lp. Nr z dnia w sprawie Zarządzenia 1. 1/07 12 stycznia 2007 r. Powołania Zespołu ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 2. 2/07 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/ 2 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY. z dnia 8 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 120/ 2 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY. z dnia 8 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 120/ 2 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 413/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 413/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR 413/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 września 2016 r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim i utworzenia Biura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 5404 UCHWAŁA NR XVIII/54/2016 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW z dnia 25 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia Nr 53/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

S T A T U T Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Załącznik do uchwały Nr XLVI/744/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. S T A T U T Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok 1) Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko w ramach umowy na zastępstwo 2) Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYDZIAŁU. 2. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą sprawy z zakresu

ZADANIA WYDZIAŁU. 2. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą sprawy z zakresu ZADANIA WYDZIAŁU 1. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą sprawy z zakresu organizacji urzędu i gminy, a w szczególności: 1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz systematyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr LIV/714/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 3538 UCHWAŁA NR XXI/162/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian: uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007r., Nr XIII/137/07 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobroszyce oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie jest Powiat Żyrardowski. 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu oraz niektórych zarządzeń. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Sk.1431.1.2016 Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011

Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011 ZARZĄDZENIE NR 1/2011 STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009

Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009 Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego rok 2009 Zarządzenie Nr 1/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia 9.01.2009 roku (44.6 KB) (Download/get/id,11083.html) w

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY. w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkolenia:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY. w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkolenia: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Naczelnik Wydziału: tel.: 44/685-89-24 e-mail: gaik@radomszczanski.pl 1. Zespół ds. kadrowych, socjalnych i szkolenia tel.: 44/685-89-26 e-mail: organizacyjny@radomszczanski.pl w

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r. Projekt z dnia 24 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/14 Starosty Rawickiego z dnia 15 września 2014 r. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Regulamin określa szczegółowy

Bardziej szczegółowo