Obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń. Instrukcja użytkownika. wersja 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń. Instrukcja użytkownika. wersja 1.0"

Transkrypt

1 Obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń Instrukcja użytkownika wersja 1.0

2 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 6 Okno główne systemu... 6 Statusy zdarzeń... 8 Rejestrowanie zdarzenia Zarejestrowanie zdarzenia Dywidenda i Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych Szczegóły wyłączeń Brak daty wypłaty Dywidenda wypłacana w ratach Zarejestrowanie zdarzenia Dywidenda zaliczkowa Zarejestrowanie zdarzenia Wypłata odsetek Zarejestrowanie zdarzenia Wykup papierów dłużnych Pobieranie wezwania do wniesienia środków na wypłatę Rejestr Operacji Modyfikacja zdarzenia Wzory informacji mailowych KDPW S.A. Strona 2 z 45

3 Logowanie użytkownika do systemu W celu zalogowania się do systemu, należy na stronie wybrać w zakładce Emitnenci System Obsługi Emitentów. Pojawi się strona logowania do sytemu Wypłata Świadczeń. Rys. 1 Jeżeli użytkownik posiada ważny certyfikat wydany na potrzeby systemu Wypłata Swiadczeń, należy wybrać opcję logowania naciskając przycisk Wypłata Świadczeń. Na ekranie pojawi się okno z prośbą o wskazanie jednego z dostępnych certyfikatów. KDPW S.A. Strona 3 z 45

4 Rys. 2 Po dokonaniu wyboru należy nacisnąć przycisk OK. Jeżeli wybrany certyfikat jest ważny, tzn. nie został przekroczony czas ważności certyfikatu lub certyfikat nie został odwołany przez administratora w KDPW, następuje proces autoryzacji użytkownika i na ekranie komputera powinno pojawić się okno główne systemu Wypłata Świadczeń. Szczegóły przedstawione zostały w punkcie Okno główne systemu. W przeciwnym razie może pojawić się informacja strona z błędem nr 403. Jeżeli użytkownik nie posiada jeszcze certyfikatu lub certyfikat stracił ważność, należy wysłać do KDPW wniosek certyfikacyjny poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Szczegóły przedstawione zostały w instrukcji Dostęp do Systemu Obsługi Emitentów. KDPW S.A. Strona 4 z 45

5 W ramach systemu obsługa wypłaty świadczeń będą następujące zdarzenia: wypłata świadczeń z tytułu wypłaty dywidendy, wypłata świadczeń z tytułu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, wypłata dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, wypłata świadczeń z tytułu odsetek od papierów dłużnych, wypłata świadczeń z tytułu wykupu papierów wartościowych. KDPW S.A. Strona 5 z 45

6 Obsługa aplikacji Okno główne systemu Okno główne systemu zostało podzielone na dwie sekcje: nagłówkową i panel aplikacji. Sekcja nagłówkowa Panel aplikacji Rys. 3 Sekcja nagłówkowa pełni rolę obszaru informacyjnego, który zawiera informacje dotyczące zalogowanego użytkownika, tj. imię i nazwisko, kod emitenta, datę ważności certyfikatu zalogowanego użytkownika. W sekcji nagłówkowej aplikacji znajduje się również przycisk wyloguj >> umożliwiający wylogowanie się z aplikacji Wypłata Świadczeń. Panel aplikacji został podzielony na dwie części (Rys. 3). Z lewej strony znajduje się lista dostępnych folderów: Aktywne, Odrzucone, Archiwum. Aktywne zdarzenia umieszczane są w folderze Aktywne, zakończone zdarzenia umieszczane są w folderze Archiwum, odrzucone zdarzenia przez KDPW umieszczane są w folderze Odrzucone. Prawa część panelu została podzielona na trzy sekcje (Rys. 4): nagłówkową, lista zdarzeń, podgląd zdarzenia wybranego na liście zdarzeń. KDPW S.A. Strona 6 z 45

7 lista dostępnych folderów sekcja nagłówkowa lista zdarzeń podgląd zdarzenia Dywidenda wybranego na liście zdarzeń Rys. 4 W sekcji nagłówkowej znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie następujących operacji: rejestracji zdarzenia Zarejestruj, modyfikacji zdarzenia Modyfikuj, wycofania zdarzenia z obsługi Wycofaj. Możliwość wykonania ww. operacji uzależniona jest od wybranego folderu z listy dostępnych folderów: Widok Aktywne umożliwia wykonanie wszystkich ww. operacji. Widok Odrzucone umożliwia jedynie podgląd zdarzenia. Widok Archiwum umożliwia jedynie podgląd zrealizowanego zdarzenia. KDPW S.A. Strona 7 z 45

8 W sekcji lista zdarzeń dostępne są następujące operacje: wybór zdarzenia z listy dostępnych zdarzeń w obrębie aktywnego folderu, sortowanie listy zdarzeń według kolumn zdefiniowanych w liście. W sekcji lista zdarzeń dostępny jest również status zdarzeń, oznaczony w nagłówku kolumny ikonką. Statusy zdarzeń Zdarzenia mogą przyjmować następujące statusy obsługi: - Przyjęto zlecenie rejestracji zdarzenia - Zdarzenie zostało wysłane do kdpw_stream - Zdarzenie zostało odrzucone przez kdpw_stream - Zdarzenie zostało zarejestrowane w kdpw_stream - Informacja o zdarzeniu została wysłana do uczestników KDPW - Gromadzenie/przyjmowanie informacji od uczestników KDPW - Wygenerowano wstępne wezwanie dla emitenta do przesłana środków na wypłatę - Wezwanie wstępne pobrane przez emitenta - Wygenerowano ostateczne wezwanie dla emitenta do przesłania środków na wypłatę - Wezwanie ostateczne pobrane przez emitenta - Wypłacono środki pieniężne - Zdarzenie zakończone faktura zostanie przesłana pocztą - Wygenerowano wezwanie dla emitenta dotyczące zwrotu podatku od dochodów osób prawnych - Wezwanie pobrane przez emitenta - Wypłacono środki z tytułu zwrotu podatku od dochodów osób prawnych - Przyjęto modyfikację zdarzenia - Modyfikacja zdarzenia została wysłana do kdpw_stream - Modyfikacja zdarzenia została odrzucona przez kdpw_stream KDPW S.A. Strona 8 z 45

9 - Modyfikacja zdarzenia została zarejestrowana w kdpw_stream - Informacja o modyfikacji zdarzenia została wysłana do uczestników KDPW - Przyjęto wycofanie zdarzenia - Wycofanie zdarzenia zostało wysłane do kdpw_stream - Wycofanie zdarzenia zostało odrzucone przez kdpw_stream - Wycofanie zdarzenia zostało zarejestrowane w kdpw_stream - Informacja o wycofaniu zdarzenia została wysłana do uczestników KDPW - Wymagane uzupełnienie danych Sekcja podgląd zdarzenia wybranego na liście zdarzeń umożliwia również podgląd informacji o aktualnym statusie zarejestrowanego zdarzenia w systemie KDPW w polu status zdarzenia. KDPW S.A. Strona 9 z 45

10 Rejestrowanie zdarzenia W celu zarejestrowania nowego zdarzenia i przekazania go do KDPW użytkownik wybiera opcję Zarejestruj z sekcji nagłówkowej panelu aplikacji, która powoduje wyświetlenie okna z wyborem typów zdarzeń. Przy rejestracji wyświetlają się wszystkie typy zdarzenia. Rys. 5 KDPW S.A. Strona 10 z 45

11 Zarejestrowanie zdarzenia Dywidenda i Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych W przypadku wyboru typu zdarzenia Dywidenda pojawia się okno z zapytaniem czy rejestrowana dywidenda jest wypłacana w ratach: Rys. 6 Jeżeli dywidenda nie będzie wypłacana w ratach to należy wybrać przycisk Nie. Wtedy pojawia się okno, w którym można zarejestrować zdarzenie Dywidenda poprzez wypełnienie pól formularza. KDPW S.A. Strona 11 z 45

12 Rys. 7 Opis pól formularza dla zdarzenia: nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia, wynikający z uchwały Walnego Zgromadzenia spółki - pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD) dopuszczalna jest data przeszła lecz nie później niż 12 m-cy od daty wprowadzenia zdarzenia. dzień wypłaty świadczenia dzień wynikający z uchwały odpowiedniego organu spółki, pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. jeżeli nie jest możliwe wskazanie daty wypłaty - pole, które należy zaznaczyć w sytuacji, gdy przy rejestrowaniu zdarzenia nie ma jeszcze określonej konkretnej daty wypłaty patrz Brak daty wypłaty dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jezeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty kod ISIN i szczegóły płatności po wyświetleniu pojawia się nastepujący ekran KDPW S.A. Strona 12 z 45

13 Rys. 8 Kod ISIN kody, którymi oznaczone są wszystkie akcje danego emitenta wyświetla się automatycznie i nie ma możliwości edytowania, Waluta domyślnie PLN, Kwota na 1 papier wartościowy należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku a następnie wybrać Akceptuj Przy rejestracji zdarzenia dopuszczalne jest niewskazanie kwoty na 1 papier wartościowy. Oznacza to, że zdarzenie wypłaty zostanie uznane za niepełne (podświetlone na żółto). Niezwłocznie po ustaleniu kwoty konieczna będzie modyfikacja zdarzenia poprzez wpisanie kwoty świadczenia patrz Modyfikacja zdarzenia czy wypłata za pośrednictwem KDPW dotyczy wszystkich akcji zarejestrowanych w KDPW pole obowiązkowe, domyślnie wypełnione TAK, jeżeli emitent posiada akcje własne, które nie uczestniczą w wypłacie dywidendy to wskazuje Nie patrz Szczegóły wyłączeń czy wypłata jest uzależniona od spełnienia się warunków domyślnie wypełnione Nie, jeżeli jednak wypłata świadczenia wymaga spełnienia się określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia warunków to wybieramy Tak. Pojawia się okno opis warunków wypłaty KDPW S.A. Strona 13 z 45

14 Rys. 9 opis warunków wypłaty pole tekstowe, maksymalna długość 200 znaków. Okno to pojawia się dopiero wtedy, gdy wypłata świadczenia jest uzależniona od spełnienia się warunków. Wpisane informacje będą zawarte w komunikacie przesyłanym do uczestników KDPW. Wskazanie, że wypłata jest uzależniona od spełnienia się warunków oznacza, że zdarzenie zostanie uznane za niepotwierdzone (podświetlone na żółto). Wymagana odpowiednia modyfikacja zdarzenia patrz Modyfikacja zdarzenia Informacje dodatkowe pole tekstowe, maksymalna długość 350 znaków, emitent może wskazać np. dane kontaktowe w sprawach obsługi podatkowej informacje te będą zawarte w komunikacie wysyłanym do uczestników KDPW KDPW S.A. Strona 14 z 45

15 Szczegóły wyłączeń Po wyborze linku szczegóły wyłączeń pojawi się poniższy ekran. Umożliwia on wskazanie danych dotyczących papierów wartościowych wyłączonych z wypłaty świadczenia realizowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Rys. 10 Za pomocą przycisku plus dodajemy kolejne wyłączenie. Za pomocą przycisku minus usuwamy wybrane wyłączenie. Kod ISIN do wyboru wszystkie kody ISIN, którymi oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem wypłaty Kod uczestnika lista uczestników KDPW Liczba papierów liczba wyłączonych papierów wartościowych wyłączone wszystkie papiery wartościowe oznaczone danym kodem pole zaznaczane w sytuacji, gdy wszystkie papiery oznaczone danym kodem nie będą przedmiotem wypłaty realizowanej przez KDPW Wprowadzone wyłączenia wymagają akceptacji. Jest ona możliwa dopiero po zaznaczeniu oświadczenia emitenta, wskazującego, że odpowiedni uczestnicy zostali poinformowani o wskazanych powyżej wyłączeniach. KDPW S.A. Strona 15 z 45

16 Brak daty wypłaty Jeżeli przy rejestracji zdarzenia nie jest możliwe wskazanie konkretnej daty wypłaty, gdyż nie została ona jeszcze ustalona przez spółkę konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego pola. Powód, dla którego nie została wskazana konkretna data obowiązkowo powinien być wpisany w polu Informacje dodatkowe. Informacja ta zostanie zawarta w komunikacie przesyłanym do uczestników KDPW. Rys. 11 Brak wskazania konkretnej daty wypłaty spowoduje, że zdarzenie będzie uznane za niepełne (podświetlone na żółto). Wymagane jest odpowiednie uzupełnienie danych patrz Modyfikacja zdarzenia Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola oświadczenie. Zarejestruj. W przypadku rejestracji zdarzenia z niepełnymi danymi tj. jeżeli nie została wprowadzona data wypłaty lub kwota świadczenia na jeden papier wartościowy albo, gdy wypłata świadczenia jest uzależniona od spełnienia się warunków - pojawi się ekran informujący, że wprowadzone KDPW S.A. Strona 16 z 45

17 dane są niekompletne. Akceptując, emitent zobowiązuje się do uzupełnienia brakujących danych w terminie pozwalającym na obsługę wypłaty. Rys. 12 Po zarejestrowaniu zdarzenia z terminami zgodnymi z regulacjami Krajowego Depozytu pojawia się ekran zawierający podgląd zdarzenia. KDPW S.A. Strona 17 z 45

18 Rys. 13 Podgląd zdarzenia zawiera oprócz wprowadzonych informacji dodatkowo: status zdarzenia wskazujący aktualny etap obsługi zdarzenia patrz Statusy zdarzeń rejestr operacji pozwala na wyświetlenie poszczególnych etapów realizacji wypłaty patrz Rejestr operacji pliki do pobrania miejsce, gdzie będą udostępniane wezwania do wniesienia środków na wypłatę KDPW S.A. Strona 18 z 45

19 Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 14 Wybranie Tak spowoduje powrót do ekranu możliwość zmiany wprowadzonych danych. Wybranie Nie spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. Potwierdzeniem rejestracji zdarzenia w systemie Krajowego Depozytu jest informacja mailowa przesyłana do użytkownika aplikacji patrz Wzory informacji mailowych KDPW S.A. Strona 19 z 45

20 Dywidenda wypłacana w ratach Jeżeli dywidenda będzie wypłacana w ratach konieczne jest zarejestrowanie każdej raty jako osobnego zdarzenia. Rys. 15 W przypadku wybrania opcji Tak pojawia się kolejny ekran informujący o konieczności zarejestrowania odrębnych zdarzeń dla każdej z wypłacanych rat. Numer raty automatycznie pojawią się przy rejestracji zdarzenia. Rys. 16 KDPW S.A. Strona 20 z 45

21 Po wprowadzeniu wszystkich danych dotyczących 1 raty pojawia się okno informujące o konieczności zarejestrowania kolejnego zdarzenia zawierającego dane odnoszące się do 2 raty wypłaty dywidendy. Rys. 17 Po zarejestrowaniu 2 raty wypłaty dywidendy pojawia się zapytanie czy wprowadzić kolejną ratę wypłaty: Rys. 18 KDPW S.A. Strona 21 z 45

22 Wybranie Tak spowoduje pojawienie się ekranu do wprowadzenia danych dotyczących kolejnej raty wypłaty dywiedendy. Wybranie Nie spowoduje zakończenie rejestracji zdarzenia dywidendy oraz pojawienie się podglądu, zawierającego dane zarejestrowanego zdarzenia 2 raty dywidendy. Rys. 19 KDPW S.A. Strona 22 z 45

23 Zarejestrowanie zdarzenia Dywidenda zaliczkowa W przypadku wybrania zdarzenia Dywidenda zaliczkowa, pojawia się następujące okno: Rys. 20 Opis pól formularza dla zdarzenia Dywidenda zaliczkowa : nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia - pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD) dopuszczalna jest data przeszła lecz nie później niż 12 m-cy od daty wprowadzenia zdarzenia dzień wypłaty świadczenia dzień wynikający z uchwały odpowiedniego organu spółki, pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. KDPW S.A. Strona 23 z 45

24 Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jeżeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty kod ISIN i szczegóły płatności po wyświetleniu pojawia się nastepujący ekran Rys. 21 Kod ISIN kody, którymi oznaczone są wszystkie akcje danego emitenta wyświetla się automatycznie i nie ma możliwości edytowania, Waluta domyślnie PLN, Kwota na 1 papier wartościowy należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku a następnie wybrać Akceptuj czy wypłata za pośrednictwem KDPW dotyczy wszystkich akcji zarejestrowanych w KDPW pole obowiązkowe, domyślnie wypełnione TAK, jeżeli emitent posiada akcje własne, które nie uczestniczą w wypłacie dywidendy to wskazuje Nie patrz Szczegóły wyłączeń KDPW S.A. Strona 24 z 45

25 Informacje dodatkowe pole tekstowe, maksymalna długość 350 znaków, emitent może wskazać np. dane kontaktowe w sprawach obsługi podatkowej informacje te będą zawarte w komunikacie wysyłanym do uczestników KDPW. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola oświadczenie. Po zarejestrowaniu zdarzenia z terminami zgodnymi z regulacjami Krajowego Depozytu pojawia się ekran zawierający podgląd zdarzenia. Rys. 23 Podgląd zdarzenia zawiera oprócz wprowadzonych informacji dodatkowo: status zdarzenia wskazujący aktualny etap obsługi zdarzenia patrz Statusy zdarzeń rejestr operacji pozwala na wyświetlenie poszczególnych etapów realizacji wypłaty patrz Rejestr operacji pliki do pobrania miejsce, gdzie będą udostępniane wezwania do wniesienia środków na wypłatę KDPW S.A. Strona 25 z 45

26 Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 24 Wybranie Tak spowoduje powrót do ekranu możliwość zmiany wprowadzonych danych. Wybranie Nie spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. Potwierdzeniem rejestracji zdarzenia w systemie Krajowego Depozytu jest informacja mailowa przesyłana do użytkownika aplikacji patrz Wzory informacji mailowych KDPW S.A. Strona 26 z 45

27 Zarejestrowanie zdarzenia Wypłata odsetek W przypadku wybrania zdarzenia Wypłata odsetek pojawia się okno umożliwiające wprowadzenie danych dotyczących zdarzenia: Rys. 25 Opis pól formularza dla zdarzenia Wypłata odsetek : nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. kod ISIN do wyboru kody, którymi oznaczone są papiery dłużne danego emitenta konieczne jest dokonanie wyboru kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem wypłaty waluta domyślnie PLN KDPW S.A. Strona 27 z 45

28 kwota świadczenia na jeden papier wartościowy należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia - pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD) dopuszczalna jest data przeszła lecz nie później niż 12 m-cy od daty wprowadzenia zdarzenia. dzień wypłaty świadczenia dzień wynikający z warunków emisji, pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jezeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty czy wypłata za pośrednictwem KDPW dotyczy wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN pole obowiązkowe, domyślnie wypełnione TAK Informacje dodatkowe pole tekstowe, maksymalna długość 350 znaków, emitent może wskazać np. dane kontaktowe w sprawach obsługi podatkowej informacje te będą zawarte w komunikacie wysyłanym do uczestników KDPW Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola oświadczenie. KDPW S.A. Strona 28 z 45

29 Po zarejestrowaniu zdarzenia z terminami zgodnymi z regulacjami Krajowego Depozytu pojawia się ekran zawierający podgląd zarejestrowanego zdarzenia. Rys. 26 Podgląd zdarzenia zawiera oprócz wprowadzonych informacji dodatkowo: status zdarzenia wskazujący aktualny etap obsługi zdarzenia patrz Statusy zdarzeń rejestr operacji pozwala na wyświetlenie poszczególnych etapów realizacji wypłaty patrz Rejestr operacji pliki do pobrania miejsce, gdzie będą udostępniane wezwania do wniesienia środków na wypłatę KDPW S.A. Strona 29 z 45

30 Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 27 Wybranie Tak spowoduje powrót do ekranu i możliwość zmiany wprowadzonych danych. Wybranie Nie spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. Potwierdzeniem rejestracji zdarzenia w systemie Krajowego Depozytu jest informacja mailowa przesyłana do użytkownika aplikacji patrz Wzory informacji mailowych KDPW S.A. Strona 30 z 45

31 Zarejestrowanie zdarzenia Wykup papierów dłużnych W przypadku wybrania zdarzenia Wykup papierów dłużnych pojawia się okno umożliwiające wprowadzenie danych dotyczących zdarzenia: Rys. 28 Opis pól formularza dla zdarzenia Wykup papierów dłużnych : nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. kod ISIN do wyboru kody, którymi oznaczone są papiery dłużne danego emitenta konieczne jest dokonanie wyboru kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem wypłaty waluta domyślnie PLN KDPW S.A. Strona 31 z 45

32 kwota świadczenia na jeden papier wartościowy należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia - pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD) dopuszczalna jest data przeszła lecz nie później niż 12 m-cy od daty wprowadzenia zdarzenia. dzień wypłaty świadczenia dzień wynikający z warunków emisji, pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jezeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty czy wypłata za pośrednictwem KDPW dotyczy wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN pole obowiązkowe, domyślnie wypełnione TAK, czy wykup jest przed terminem zapadalności domyślnie wpisane Nie, natomiast jeżeli jest to wykup przedterminowy wszystkich papierów oznaczonych danym kodem ISIN to należy wybrać Tak Informacje dodatkowe pole tekstowe, maksymalna długość 350 znaków, emitent może wskazać np. dane kontaktowe w sprawach obsługi podatkowej informacje te będą zawarte w komunikacie wysyłanym do uczestników KDPW Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola oświadczenie. KDPW S.A. Strona 32 z 45

33 Po zarejestrowaniu zdarzenia z terminami zgodnymi z regulacjami Krajowego Depozytu pojawia się ekran zawierający podgląd zarejestrowanego zdarzenia. Rys. 29 Podgląd zdarzenia zawiera oprócz wprowadzonych informacji dodatkowo: status zdarzenia wskazujący aktualny etap obsługi zdarzenia patrz Statusy zdarzeń rejestr operacji pozwala na wyświetlenie poszczególnych etapów realizacji wypłaty patrz Rejestr operacji pliki do pobrania miejsce, gdzie będą udostępniane wezwania do wniesienia środków na wypłatę Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: KDPW S.A. Strona 33 z 45

34 Rys. 30 Wybranie Tak spowoduje powrót do ekranu możliwość zmiany wprowadzonych danych. Wybranie Nie spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. Potwierdzeniem rejestracji zdarzenia w systemie Krajowego Depozytu jest informacja mailowa przesyłana do użytkownika aplikacji patrz Wzory informacji mailowych KDPW S.A. Strona 34 z 45

35 Pobieranie wezwania do wniesienia środków na wypłatę Dla każdego realizowanego zdarzenia po zakończeniu procesu gromadzenia informacji od uczestników KDPW generowane jest przez Krajowy Depozyt wezwanie do wniesienia środków pieniężnych na wypłatę. O fakcie udostępnienia wezwania na stronie KDPW użytkownik zostanie powiadomiony informacją wysłaną drogą mialową. Aby pobrać wezwanie należy zalogować się do aplikacji Wypłata świadczeń w Systemie Obsługi Emitentów na stronie internetowej kdpw w zakładce Emitenci. Z listy zdarzeń należy wybrać dane zdarzenie i w podglądzie zdarzenia w polu pliki do pobrania znajduje się wezwanie do wniesienia środków. Wydruk jest dostępny do zakończenia zdarzenia. KDPW S.A. Strona 35 z 45

36 Rejestr Operacji Rejestr operacji dostępny jest w podglądzie zdarzenia: Rys.31 W polu rejestr operacji w rozwinięciu wyświetl znajduje się spis wszystkich etapów danego zdarzenia z uwzględnieniem: Daty i czasu, Wprowadzającego, Statusu (ikona) oraz Opisu. KDPW S.A. Strona 36 z 45

37 Rys.32 KDPW S.A. Strona 37 z 45

38 Modyfikacja zdarzenia Opcja Modyfikacji zdarzenia dostępna jest z sekcji nagłówkowej panelu aplikacji po wybraniu opcji Modyfikuj (Rys. 4). Jej użycie jest możliwe po zaznaczeniu przez użytkownika jednego ze zdarzeń dostępnych w folderze Aktywne. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z danymi zdarzenia, w którym można zmodyfikować zdarzenie poprzez edycję pól formularza. Opcja modyfikacji zdarzenia dostępna jest do dnia ustalenia prawa włącznie do godziny 17:55. Wykaz pól formularza, w których dopuszczalne jest wprowadzenie zmian: - dla zdarzeń Dywidenda, Dywidenda zaliczkowa, Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych modyfikacja zdarzenia jest możliwa w zakresie wszystkich danych oprócz dnia ustalenia prawa oraz kodu ISIN, które nie podlegają modyfikacji. - dla zdarzeń Wypłata Odsetek, Wykup papierów dłużnych możliwa jest modyfikacja daty wypłaty/płatności oraz kwoty świadczenia. Po wprowadzeniu zmian w formularzu aktywacja pola Zmodyfikuj zostanie uaktywniona po odznaczeniu pola oświadczenie. Po dniu ustalenia prawa dostępna jest tylko modyfikacja zdarzeń, które miały status niekompletny lub niepotwierdzony tylko w zakresie danych, które nie były wcześniej wskazane. Powyższa modyfikacja jest możliwa do dnia płatności P-3 do godziny KDPW S.A. Strona 38 z 45

39 Wycofanie zdarzenia Opcja wycofania zdarzenia dostępna jest z sekcji nagłówkowej panelu aplikacji po wybraniu opcji Wycofaj (Rys. 4). Jej użycie jest możliwe po zaznaczeniu przez użytkownika jednego ze zdarzeń dostępnych w folderze Aktywne. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno Wycofanie zdarzenia. Rys. 33 Po wybraniu opcji Tak pojawi się informacja o konieczności potwierdzenia wycofania zdarzenia. KDPW S.A. Strona 39 z 45

40 Rys. 34 Przy wycofywaniu zdarzeń Dywidenda jeśli wypłata dywidendy ma nastąpić w ratach, w oknie zawierającym dane o wycofywanym zdarzeniu pojawi się numer raty, oraz komunikat, iż wycofanie raty 1 spowoduje wycofanie wszystkich rat dla danego zdarzenia. Z obsługi zostaną wycofane zdarzenia wypłaty wszystkich rat dywidendy. Użytkownik zostanie poinformowany o o przyjętym wycofaniu komunikatem mailowym patrz Wzory informacji mailowych Rys. 35 KDPW S.A. Strona 40 z 45

41 Wzory informacji mailowych Informacja o przyjęciu do realizacji zdarzenia Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Potwierdzenie rejestracji nowego zdarzenia: rodzaj zdarzenia identyfikator zdarzenia dzień ustalenia prawa: RRRR-MM-DD data i czas rejestracji: RRRR-MM-DD GG:MM zarejestrowane przez: Imię i Nazwisko link do zdarzenia: link do wypełnionego formularza Nowe zdarzenie WebWS. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu. Informacja, że wstępne wezwanie jest do pobrania na stronie internetowej Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Wygenerowano wstępne wezwanie do wniesienia środków na wypłatę dla zdarzenia identyfikator zdarzenia. W celu pobrania wezwania zaloguj się do Systemu Obsługi Emitentów dostępnego na stronie KDPW S.A. Strona 41 z 45

42 Informacja, że ostateczne wezwanie jest do pobrania na stronie internetowej Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Wygenerowano ostateczne wezwanie do wniesienia środków na wypłatę dla zdarzenia identyfikator zdarzenia. W celu pobrania wezwania zaloguj się do Systemu Obsługi Emitentów dostępnego na stronie Informacja, że wezwanie dotyczące zwrotu podatku jest do pobrania na stronie internetowej Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Wygenerowano wezwanie dotyczące zwrotu podatku od dochodu osób prawnych dla zdarzenia identyfikator zdarzenia. W celu pobrania wezwania zaloguj się do Systemu Obsługi Emitentów dostępnego na stronie Informacja, że wypłacono środki pieniężne Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Wypłacono środki pieniężne KDPW S.A. Strona 42 z 45

43 Informacja, że wypłacono środki z tytułu zwrotu podatku Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Wypłacono środki pieniężne z tytułu zwrotu podatku dla osób prawnych. Informacja o modyfikacji zdarzenia Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Potwierdzenie modyfikacji zdarzenia: rodzaj zdarzenia identyfikator zdarzenia dzień ustalenia prawa: RRRR-MM-DD data i czas modyfikacji: RRRR-MM-DD GG:MM zmodyfikowane przez: Imię i Nazwisko link do zdarzenia: link do wypełnionego formularza Nowe zdarzenie WebWS. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu Informacja o wycofaniu zdarzenia Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Potwierdzenie wycofania zdarzenia: rodzaj zdarzenia identyfikator zdarzenia KDPW S.A. Strona 43 z 45

44 dzień ustalenia prawa: RRRR-MM-DD data i czas wycofania: RRRR-MM-DD GG:MM wycofane przez: Imię i Nazwisko link do zdarzenia: link do wypełnionego formularza Nowe zdarzenie WebWS. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu Informacja o odrzuceniu zdarzenia Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Odrzucono zdarzenie identyfikator zdarzenia W celu wyjaśnienia skontaktuj się z kdpw na adres: link do zdarzenia: link do wypełnionego formularza Nowe zdarzenie WebWS. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu Informacja o konieczności modyfikacji zdarzenia niepełnego lub niepotwierdzonego Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Zdarzenie wymaga uzupełnienia danych. Do czasu wprowadzenia pełnych danych obsługa zdarzenia nie będzie realizowana. Dane o wyłączeniach są nieprawidłowe KDPW S.A. Strona 44 z 45

45 Temat wiadomości: Rodzaj zdarzenia nazwa emitenta identyfikator: identyfikator zdarzenia Treść wiadomości: Dane o wyłączeniach na dzień zarejestrowania zdarzenia są niepoprawne. KDPW S.A. Strona 45 z 45

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 1 grudnia 2011 r. (DO/ZW/3230/2011) dotyczącego

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 1 grudnia 2011 r. (DO/ZW/3230/2011) dotyczącego DO/ZW/1023/2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. Emitenci papierów wartościowych Szanowni Państwo, W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 1 grudnia 2011 r. (DO/ZW/3230/2011) dotyczącego zmian w sposobie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 17 lutego 2010 r. Zmiany KSH wynikają z 3 sierpnia 2009 r. Implementacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 1.2 Spis treści Historia zmian... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Wniosek certyfikacyjny... 7 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...11

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU OBSŁUGI EMITENTÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEMU OBSŁUGI EMITENTÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU OBSŁUGI EMITENTÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. DOSTĘP DO SYSTEMU... 2 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 3. WNIOSEK CERTYFIKACYJNY... 5 4. STATUS ZGŁOSZENIA CERTYFIKACYJNEGO... 9 5. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Podstawowe informacje o systemie System Antyplagiat jest narzędziem informatycznym służącym do weryfikacji oryginalności dokumentów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 4issuers zbiory odsetkowe

Instrukcja obsługi 4issuers zbiory odsetkowe Instrukcja obsługi 4issuers zbiory odsetkowe Zawartość Wstęp.... 1 Zasady konstrukcji tabel odsetkowych oraz pliku tekstowego dla emitowanych instrumentów dłużnych notowanych na rynku Catalyst na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE...

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) Spis treści I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III WNIOSEK CERTYFIKACYJNY... 3 IV STATUS ZGŁOSZENIA CERTYFIKACYJNEGO...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Użytkownik organizacji, która posiada kod ZUP ma dwie możliwości składania nominacji/renominacji dobowych:

Użytkownik organizacji, która posiada kod ZUP ma dwie możliwości składania nominacji/renominacji dobowych: 5 OBSŁUGA UMÓW 5.1 Nominacje/Renominacje Użytkownik organizacji, która posiada kod ZUP ma dwie możliwości składania nominacji/renominacji dobowych: Bezpośrednie przekazywanie nominacji/renominacji dobowych

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności...

Pierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności... Pierwsze kroki... 2 Statusy transakcji... 3 Zwrot płatności przelewem lub kartą... 4 Odbiór wpłat... 4 Czas realizacji płatności... 5 Stawki prowizyjne... 6 Wypłaty środków... 6 Wypłaty automatyczne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Opis działać W KROKACH PRACOWNIK 1 SPIS TREŚCI I. JAKIE KROKI WYKONAĆ... 3 II. LOGOWANIE... 3 III. WYŚWIETLENIE KARTY CELÓW... 3 IV. ZAPOZNANIE SIĘ PRACOWNIKA Z WYZNACZONYMI

Bardziej szczegółowo