REALIZACJA AGENTÓW OPROGRAMOWANIA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA JAVA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA AGENTÓW OPROGRAMOWANIA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA JAVA"

Transkrypt

1 REALIZACJA AGENTÓW OPROGRAMOWANIA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA JAVA Stanisław Stanek Małgorzata Pańkowska Mariusz śytniewski Technologia agentowa dla wspomagania procesów zarządzania Technologia agentów rozpoczęła nowy rozwój sztucznej inteligencji. Jej efektywne zastosowania obserwowane są w sferze zarządzania organizacjami społeczno-gospodarczymi. Systemy agentowe nadają się do rozwiązywania tych problemów, dla których charakterystyczna jest mnogość niezaleŝnych rozproszonych podmiotów decyzyjnych funkcjonujących w zdecentralizowanych strukturach zarządzania oraz róŝnorodność stosowanych jednocześnie podejść i metod podejmowania decyzji. Obecnie większość programów agentowych dla zastosowań w przedsiębiorstwa to agenci Internetu; przedsiębiorstwo dodaje agenta do swej strony internetowej odpowiednio nasyconej wiedzą gospodarczą i odzwierciedlającej specyfikę przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, odnoszące korzyści dzięki technologii agentowej to przykładowo: Brokerzy informacji społeczno-gospodarczej i dystrybutorzy usług dostępnych online w Internecie. Technologia agentowa wspomaga procesy filtracji i dystrybucji informacji skierowanej odpowiednio do jednorazowych odbiorców jak i do subskrybentów zgodnie z ich profilem i wzorcami informacji. Przedsiębiorstwa wdraŝające systemy intranetu celem informowania pracowników na temat: konkurentów, nowości branŝowych, rozwoju produktów, zmian w wewnętrznych regulacjach organizacyjno-prawnych. Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa zaangaŝowane w procesy rozproszonego grupowego podejmowania decyzji (aukcje, negocjacje, giełdy, konkursy, przetargi).

2 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU Sprzedawcy produktów kreujący trwałe relacje z klientami przez informowanie o nowych produktach, aktualizacjach, uzupełnieniach i dystrybuowanej dokumentacji przygotowanej według profilu uŝytkownika. Przedsiębiorstwo to organizacja jednostek z załoŝenia pracujących razem dla osiągnięcia pewnych wspólnych celów. Oprogramowanie dla przedsiębiorstw podlega ciągłej ewolucji w pogoni za zapewnieniem coraz efektywniejszego działania przedsiębiorstwa. W literaturze występuje wiele definicji architektury oprogramowania przedsiębiorstwa. Zgodnie z definicją Zamana architektura oprogramowania to struktura lub struktury systemu, obejmujące komponenty oprogramowania, zewnętrznie widoczne własności tych komponentów, oraz relacje między nimi [ZAMA01]. Współcześnie kluczowe koncepcje Architektury Oprogramowania Przedsiębiorstwa (Enterprise Application Architecture) dotyczą stosowania dekompozycji systemu oprogramowania, komponentów, zrębów (frameworks), wzorców (patterns), warstw (tiers). Patrząc z historycznej perspektywy rozwoju oprogramowania naleŝy zwrócić uwagę na dominację przez wiele lat jednowarstwowej architektury oprogramowania, potem pojawiła się dwuwarstwowa, a obecnie proponowana jest architektura wielowarstwowa. Zastosowanie n-warstwowej architektury oprogramowania pozwala osiągnąć lepszą równowagę ogólną przez rozdzielenie logiki prezentacji od logiki biznesowej i logiki biznesowej od danych podstawowych. Termin n-warstwowa ( w przeciwieństwie do trzy-warstwowej) jest reprezentatywny wobec faktu, iŝ oprogramowanie nie jest ograniczone tylko do trzech warstw, moŝe być i rzeczywiście jest zorganizowane na wiele warstw dla zaspokojenia specyficznych potrzeb. Java 2 Platform, Enterprise Edition firmy Sun Microsystem czyli platforma J2EE zbudowana w języku programowania Java jest architekturą aplikacji, która dobrze pasuje do rozproszonego środowiska przedsiębiorstwa. J2EE wykorzystuje wyŝej wymienione kluczowe koncepcje nowoczesnej Architektury Oprogramowania Przedsiębiorstwa. Warstwy + komponenty + usługi to kluczowe elementy istotne dla zrozumienia architektury J2EE [ZAMA01, DEEP00]. Architektura J2EE jest architekturą wielowarstwową (por. rys 1). 249

3 ROZDZIAŁ II Warstwa kliencka Warstwa pośrednia KLIENT KLIENT Kontener EJB EIS SZBD, ERP, Aplikacje KLIENT KLIENT KontenerWE B (Servlety, JSP,HTML, XML) JNDI, JMS, JavaMail Warstwa EIS Rys. 1. Otoczenie J2EE Źródło: Opracowane własne na podstawie [KASS00] J2EE ułatwia komponentyzację na wiele sposobów tzn.: Obowiązuje zasada Zapisz Raz, Uruchom Gdziekolwiek stosowana dla rozwoju komponentów dla zróŝnicowanego zbioru systemów sprzętowych i systemów operacyjnych. J2EE oferuje dobrze zdefiniowane podejście celem rozdzielenia rozwoju komponentów od ich składania w całości i wdraŝania. Komponenty rozwijane niezaleŝnie mogą być rzeczywiście zintegrowane w nowe środowisko i w aplikacje. J2EE oferuje szeroki zakres interfejsów Application Programming Interfaces (APIs), które mogą być stosowane dla udostępniania i integrowania produktów dostarczonych przez dostawców. J2EE oferuje specjalizowane komponenty, które są optymalizowane dla szczególnych typów ról w aplikacji przedsiębiorstwa (por [ZAMA01]). Charakterystyki systemu agentowego Aby dany program moŝna było określać mianem agenta lub systemu wieloagentowego spełnione muszą zostać podstawowe postulaty związane z jego własnościami jako autonomicznej jednostki. Własności te obejmują: zdolność percepcji zmian w otoczeniu i reakcja na nie, autonomię i skłonność do kooperacji, moŝliwość wnioskowania, nieustanne uczenia się, manifestowanie emocji, adaptowalność, mobilność [LMWM00, BRAD97]. 250

4 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU W praktycznych zastosowaniach agent dysponuje ograniczonym zestawem własności, gdyŝ duŝa ilość cech nastręczałaby wiele problemów i z punktu widzenia samego systemu byłaby skomplikowana i częstokroć nie potrzebna. Dlatego teŝ zamiast budować jednego agenta o duŝym zakresie funkcjonalnym, w praktyce tworzy się wiele wyspecjalizowanych jednostek współpracujących ze sobą. Systemy, w których istnieje moŝliwość współdziałania wielu agentów nazywane są systemami wieloagentowymi. W systemach tych na podstawie zaimplementowanych standardów wymiany informacji agenci porozumiewając się sobą, mogą rozwiązywać skomplikowane zadania.. Aby to zapewnić niezbędne jest określenie standardów komunikacji miedzy nimi. Przykładem takiego standardu jest model FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents). Celem budowy modelu FIPA jest definiowanie sposobu tworzenia, rejestracji, lokalizacji, komunikacji, migracji oraz usuwania agentów (por rys 2).NaleŜy tutaj zaznaczyć, iŝ FIPA nie określa rozwiązań technologicznych. Zadaniem implementacji przygotowanych przez nią standardów zajmują się twórcy oprogramowania. 251

5 ROZDZIAŁ II Nazwa komponentu Agent Katalog Usług (Directory Facilitator) System Zarzadzania Agentami (Agent Management System) System Transportu Wiadomosci (Message Transport Service) Platforma Agentowa (Agent Platform) Opis komponentu Posiadający cechy przedstawione w poprzednim rozdziale, komunikujący się z innymi za pomocą języka ACL (Agent Communication Language). KaŜdy agent powinien być jednoznacznie identyfikowalny poprzez jego identyfikator AID według specyfikacji FIPA. Opcjonalny komponent, którego zadaniem jest zapewnienie agentom moŝliwości sprawdzania, jakie usługi są oferowane przez innych agentów. Agenci mają moŝliwość rejestrować swoje usługi, które stają się dostępne dla innych agentów. Stosuje administracyjną kontrolę nad dostępem i uŝytkowaniem AP. Pozwala on na tworzenie agentów, ich usuwanie oraz migracje do innych platform. Podstawowa metoda komunikacji między agentami. Platforma budowy agentów. Określa elementy tj. maszyny, systemy operacyjne, oprogramowanie wspierające agentów, komponenty FIPA przedstawione poprzednio oraz samych agentów Rys. 2. Model referencyjny FIPA NaleŜy pamiętać, iŝ głównym zadaniem FIPA jest zapewnienie standardu komunikacji między agentami znajdującymi się na Platformie Agendowej, jak i poza nią. 252

6 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU Implementacja metod podejmowania decyzji w systemach agentowych moŝe być zrealizowane przez samego twórcę systemu lub wykorzystywać gotowe rozwiązania. W przypadku systemów agentowych procesy decyzyjne agentów realizowane mogą być poprzez róŝnorodne mechanizmy wnioskowania jak np. wnioskowanie regułowe, wnioskowanie na podstawie zbiorów rozmytych, sieci neuronowych. Systemy takie stosować mogą takŝe modele hybrydowe. W przypadku języka JAVA na rynku odnaleźć wiele systemów wykorzystujących róŝnorodne mechanizmy wnioskowania. Zaliczymy do niech Protege 2000 który opracowany został przez Stanford University i będący platformą do budowy i edycji ontologii oraz zarządzania wiedzą (http://protege.stanford.edu/). JESS (Java Expert System Shell), który został napisany przez Ernesta Friedmana- Hilla w Sandina National Laboratories w Kanadzie [JESS04] i opiera się o język JAVA. Zaletą JESS jest moŝliwość jego rozszerzania jak i zastosowania razem z innymi systemami.. JESS jest systemem opierającym się o metody wnioskowania regułowego jednakŝe, jeŝeli funkcjonalność JESS jest nie wystarczająca moŝna w jego ramach zastosować logiki rozmyte za pomocą FuzzyJESS. Fuzzy- JESS a pozwala takŝe na zastosowanie innych metod wnioskowania jak ANN (Artificial Neural Network), BBN (Bayesian Belief Network), CBR (Case- Based-Reasoning) oraz GA (Genetic Algorithm). (http://herzberg.ca.sandia.gov/ jess/) Syntaktyka składni JESS oparta została o język CLIPS. Wiedza w systemie moŝe być przedstawiana na trzy sposoby. Za pomocą reguł, funkcji lub języka obiektowego. W systemie JESS wyróŝnimy kilka podstawowych elementów, które mogą zostać wykorzystane przy budowaniu systemu ekspertowego wspomagającego pracę systemu agentowego. Zalicza się do nich fakty i reguły, zmienne, szablony, funkcje i moduły. Zastosowanie JESS oraz języka JAVA dla budowy systemów sztucznej inteligencji moŝe być dwojakie. Po pierwsze moŝna w ramach samego systemu ekspertowego odwoływać się do kodu JAVA. Takie zastosowanie pozwala w łatwy sposób budować interfejsy graficzne wspomagające pracę z systemem. Drugim sposobem implementacji systemu ekspertowego jest wykorzystanie dołączonych bibliotek bezpośrednio w kodzie JAVA. W przypadku tworzenia agentów interfejsu, moŝe to wspomagać dobór odpowiednich mimik lub wynikających z ograniczeń w otoczeniu zmian funkcjonalności. Rozwój koncepcji agentów oprogramowania idący wraz z rozwojem nowych technologii jak przedstawiona powyŝej koncepcja języka JAVA i platformy J2EE spowodowały, iŝ oprócz dedykowanych systemów wieloagentowych powstały róŝne rozwiązania platform pozwalających na budowę tychŝe systemów. Zaliczymy do niech JADEX będącą osnową, zrębem agenta (agent framework) który wspomaga moŝliwości wnioskowania przez wykorzystanie modelu BDI (Belief-Desire-Intention) łącząc to z językami oprogramowania takimi jak XML 253

7 ROZDZIAŁ II i Java [BrPL04]. (http://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/projects/jadex/) Drugą, opisywaną platformą jest JADE. JADE oprogramowanie wspomagające tworzenie systemów agentowych JADE (Java Agent Development Framework) stanowi platformę rozwoju systemów agentowych [JADE04]. JADE wykorzystuje model klienckich połączeń bezpośrednich (Peer-to-Peer Model P2P). Systemy agentowe są systemami P2P, kaŝdy agent jest węzłem, który potrzebuje komunikacji z innymi agentami jak teŝ jest w stanie dostarczyć informacji innym agentom. Rola komunikacji jest bardzo waŝna w systemach agentowych, model systemu agentowego jest oparty na trzech głównych cechach: Agenci są aktywnymi encjami luźno komunikującymi się ze sobą. Agenci realizują akcje i komunikacja jest właśnie pewnego rodzaju akcją. Komunikacja przenosi znaczenia semantyki, kiedy agent jest obiektem akcji komunikowania się (tzn. kiedy otrzymuje wiadomość). Agent musi umieć właściwie zrozumieć znaczenie akcji a w szczególności powinien wiedzieć, dlaczego ta akcja jest wykonana (tzn. jaka jest intencja komunikacji nadawcy wiadomości). JADE jest oprogramowaniem typu middleware rozwijanym przez TILAB w trybie open source dla rozwoju rozproszonych aplikacji wieloagentowych opartych na architekturze komunikacji P2P. Zarówno inteligencja, inicjatywa, informacja, zasoby i kontrola mogą być w pełni rozproszone na mobilne terminale, jak teŝ na komputery w stałej sieci. Komunikacja między węzłami, niezaleŝnie od tego czy są one uruchamiane na bezprzewodowej lub przewodowej sieci jest kompletnie symetryczna, przy czym kaŝdy węzeł moŝe odgrywać role inicjatora jak i odpowiadającego. JADE jest w pełni zbudowane w Java i jest oparte na zasadach tj. interoperatywność (interoperability), jednolitość (uniformity), przenośność (portability), łatwość uŝycia, filozofia pay-as-you-go. JADE obejmuje zarówno biblioteki (klasy Java) wymagane dla rozwoju agentów i środowisko uruchomieniowe (run-time environment), które zapewnia podstawowe usługi i które musi być aktywne na urządzeniu zanim agenci mogą być uruchomieni. Wnioski Przedstawione w opracowaniu koncepcje architektury języka JAVA wskazują na duŝe zalety, jakie niesie ze sobą zastosowanie obiektowości oraz koncepcje wielowarstwowości oprogramowania. Ich zastosowanie widoczne jest w tworzeniu oprogramowania dla przedsiębiorstw, jak i w budowie systemów wielo- 254

8 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU agentowych. Studia literatury i źródła internetowe wskazują, Ŝe istnieją uniwersalne platformy wieloagentowe pozwalające na budowę takich systemów. Dzięki ich zastosowaniu projektanci mogą skupić się na samej architekturze powiązań między agentami, definiować ich zachowania, zasady komunikacji bez potrzeby implementowania dostępnych standardów np. FIPA. Zastosowanie przedstawionych w referacie rozwiązań w działaniach przedsiębiorstw moŝe być róŝnorakie. Agenci mogą wykonywać zadania związane ze zbieraniem, filtrowaniem i przetwarzaniem informacji z róŝnych źródeł. Przykładem takiego właśnie agenta jest projekt ASSISO wspomagający obsługę mieszkańców przez Wydział Geodezji Urzędu Gminy [StPś05]. Literatura [BRAD97] Jeffrey M. Bradshaw.: An Introduction to Software Agents, Software agents. MIT Press, Cambridge, MA, [BrPL04] Braubach L., Pokahr A., Lamersdorf W.: Jadex: A Short Overview [DEEP00] Deepak A.: Core J2EE Patterns Best Practices and Design Strategies, Prentice Hall, Upper Saddle River, [JADE04] JADE: A JAVA-Based and FIPA Compliant Agent Platform [JESS04] JESSTM the Rule Engine for the JavaTM [LBWM00] Li Y., Benwell G., Whigham P., Mulgan N.: Agent-oriented software engineering paradigm and the design of a new generation of spatial information system, resented at SIRC 2000 The 12th Annual Colloquium of the Spatial Information. Research Centre University of Otago, Dunedin, New Zealand Dec th [KASS00] Nicholas Kassem et al.: Designing Enterprise Applications with the JAVA 2 Platform. Enterprise Edition, [StPś05] Stanek S., Pańkowska M., śytniewski M.: Agent Technology for Adding Value in Public Administration, Proceedings of 8th International Conference on Technology Policy and Innovation Value added partnering in a changing world Łódź, [ZAMA01] Zaman A.K. : Developing Enterprise Java Applications with J2EE and UML. Addison Wesley. Indianapolis,

Adaptacyjne zachowania agentów programowych w e-commerce

Adaptacyjne zachowania agentów programowych w e-commerce POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA INFORMATYKA Adaptacyjne zachowania agentów programowych w e-commerce Autor: Promotor: Michał Drozdowicz dr Marcin

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Mariusz Borawski Kesra Nermend

Mariusz Borawski Kesra Nermend ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W PLANOWANIU WIELOLETNIM W SAMORZĄDACH TERYTORIALNYCH Mariusz Borawski Kesra Nermend Wprowadzenie Planowanie budŝetowe to kategoria finansowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Sławomir Nasiadka Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży

Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży Maciej Gawinecki, Marcin Paprzycki, Maria Ganzha 9.1. Agentowy System Wspomagania Podróży Stworzenie systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Jerzy Korczak Maciej Bac Krzysztof Drelczuk Aleksander Fafuła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Wprowadzenie Problem eksploracji danych giełdowych

Bardziej szczegółowo

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Mariusz Kamola, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski, Wojciech Stańczuk email: {Mariusz.Kamola, Ewa.Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof.Malinowski}@nask.pl,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii OPC

Wprowadzenie do technologii OPC Wprowadzenie do technologii OPC Łódź styczeń 2008 Copyright CAS 2008. The information contained here in is confidential and proprietary to CAS. It may not be disclosed or transferred, directly or indirectly,

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do zarządzania modyfikowalnymi widŝetami, wyświetlanymi na pulpicie uŝytkownika

Generyczny system do zarządzania modyfikowalnymi widŝetami, wyświetlanymi na pulpicie uŝytkownika Wydział Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Baz Danych Robert Meisner Nr albumu s3303 Generyczny system do zarządzania modyfikowalnymi widŝetami, wyświetlanymi na

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy

Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy Rafał Knapik, Rafał Renk, prof. Witold Hołubowicz ITTI Sp. z o. o. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI

ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI Stanisław Stanek, Zbigniew Twardowski Wstęp Interdyscyplinarny obszar badań nad Systemami Wspomagania Decyzji dostarcza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 4, 2008 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie PIOTR ZASKÓRSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania, 00-908 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Problemy bezpieczeństwa w architekturze SOA 1

Problemy bezpieczeństwa w architekturze SOA 1 Problemy bezpieczeństwa w architekturze SOA 1 Bartosz Brodecki Piotr Sasak Jerzy Brzeziński Michał Szychowiak Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Piotrowo 2, 60-965 Poznań {bbrodecki,brzezisnki,psasak,mszychowiak}@csputpoznanpl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 3(/2009) BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 508-483 00-908

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Telekomunikacja wersja 2.0 STRESZCZENIE W referacie omówiono zmiany zachodzące na rynku telekomunikacyjnym i w sposobie implementacji i

Bardziej szczegółowo