STARTUP-IT PO IG 8.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STARTUP-IT PO IG 8.1"

Transkrypt

1 STARTUP-IT PO IG 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Poznań, dn Tomasz Lewandowski

2 Zakres tematyczny 1. Założenia PO IG Działanie Dokumenty aplikacyjne 3. Praktycznych porady dla osób aplikujących 4. Wymagania dotyczące przygotowania składanej dokumentacji 5. Wymagania dotyczące finansowanych projektów 6. Procedury konkursowe i sposób oceny wniosków

3 Programowanie funduszy UE Odnowiona Strategia Lizbońska Strategia Rozwoju Kraju Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Krajowy Program Reform Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Krajowe strategie sektorowe Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) Rozporządzenia PE i Rady w sprawie EFS, EFRR i FS Programy Operacyjne

4 Programy operacyjne Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego PO Kapitał ludzki Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego PO Innowacyjna gospodarka Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Infrastruktura i środowisko 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc Techniczna

5 Budżet programów operacyjnych w mln. euro PO IŚ 16 RPO PO KL PO IG PO RPW PO PT PO EWT

6 PO IG dokumenty podstawowe 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

7 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)

8 Podstawowa dokumentacja aplikacyjna 1. Regulamin przeprowadzania konkursu (RPK), 2. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 4. Wniosek o dofinansowanie UWAGA! Pytania i odpowiedzi na stronie PARP ważne interpretacje

9 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1. PO IG mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę na terytorium RP, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terytorium RP złożą wniosek o dofinansowanie przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do KRS albo EDG; złożą wniosek o dofinansowanie przed rozpoczęciem realizacji projektu; zobowiążą się do utrzymania trwałości projektu objętego wsparciem w województwie, w którym został zrealizowany, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu

10 Projekty podlegające dofinansowaniu w ramach Działania 8.1. PO IG 1. Projekty mające na celu świadczenie e-usług lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest stworzenie i świadczenie przynajmniej jednej e-usługi. 2. E-Usługa, musi być świadczona przez Wnioskodawcę w trakcie realizacji projektu. Dofinansowanie może obejmować wydatki związane z wytworzeniem produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia zaplanowanej e-usługi. Definicje: E-usługa usługa świadczona w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji i wymagającą niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy. Produkt cyfrowy - plik zawierający informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej.

11 Projekty podlegające dofinansowaniu w ramach Działania 8.1. PO IG Produkty cyfrowe mogą być przedmiotem bezpośredniego handlu, czyli mogą być bezpośrednio kupowane i sprzedawane, mogą być sprzedawane licencje na korzystanie z nich lub mogą być składnikiem innych produktów czy usług. Efektem wykonania usługi elektronicznej mogą być też produkty, które nie muszą być cyfrowe na przykład efektem wykonania usługi księgowej może być fizyczna dokumentacja księgowa i złożenie odpowiednich deklaracji do urzędu skarbowego.

12 Projekty podlegające dofinansowaniu w ramach Działania 8.1. PO IG W przypadku e-usług obszary niszowe warte wspierania wynikają zazwyczaj z sytuacji, w której dana usługa jest znana jako koncepcja, ale nie została jeszcze udostępniona w praktyce lub też istnieje, lecz może być znacząco pogłębiona albo rozszerzona. Mogą to być również usługi znane z innych rynków, albo pomysły lub idee badane przez ośrodki naukowe, nie mające na razie kształtu komercyjnego.

13 Przykłady projektów podlegające dofinansowaniu w ramach Działania 8.1. PO IG - usługi i produkty głosowego wsparcia dla odsłuchiwania zawartości stron WWW - usługi i produkty rozpoznawania i syntezy mowy oraz przetwarzania wypowiedzi w języku naturalnym, również w połączeniu z kreowaniem lub oferowaniem awatarów - usługi rozpoznawania na żądanie motywów w plikach graficznych i dźwiękowych np. w celu odszukania określonych utworów - usługi i produkty (pół)automatycznego przekładu i translacji głosowej - dystrybucja treści audiowizualnych na żądanie - webcasting w trybie strumieniowania - obsługa medyczna, a zwłaszcza zdalny monitoring pacjentów - usługi i produkty inteligentnego urządzenia lub budynku - usługi i produkty sieciowego zarządzania infrastrukturą, jak np. oświetleniem ulic, lotnisk, autostrad - usługi typu ITS (Intelligent Transport System) zarządzanie ruchem ulicznym, transportem publicznym, informacja dla podróżnych - usługi i produkty wyszukiwarek semantycznych, semantyczne klasyfikatory informacji

14 Przykłady projektów podlegające dofinansowaniu w ramach Działania 8.1. PO IG - usługi w kanale zwrotnym naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T i telewizji mobilnej DVB-H - informacyjne usługi mobilne (interaktywne) - lokalizacja bez GPS poprzez stacje bazowe telefonii komórkowej - kursy, szkolenia, instruktaże, prezentacje typu jak to działa, jak to zrobić - biblioteki cyfrowe z udostępnianiem e-książek (e-booków) - dostarczanie zawartości książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych - serwisy społecznościowe, zarządzanie społecznościami, pozyskiwanie danych o społecznościach sieciowych - połączenie serwisu informacyjnego z rozrywką (infotainment) UWAGA! Podane przykłady można rozpatrywać wprost jako pojedyncze usługi, ale także jako kombinacje usług, np. biblioteki cyfrowe wyposażone w możliwość głosowego odsłuchiwania zawartości stron.

15 Projekty NIEpodlegające dofinansowaniu w ramach Działania 8.1. PO IG UWAGA! W ramach Działania 8.1 POIG nie będą dofinansowywane projekty mające na celu: świadczenie usług poczty elektronicznej, świadczenie usług związanych z hostingiem, świadczenie usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, projekty mające na celu obrót handlowy produktami.

16 Przykłady projektów NIEpodlegających dofinansowaniu w ramach Działania 8.1. PO IG Podstawowe kryterium kwalifikowalności zawarte jest w art. 12 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005, zgodnie z którym do e-usług nie należą następujące grupy usług: 1. Usługi nadawcze radiowe i telewizyjne 2. Usługi telekomunikacyjne 3. Dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług: towary, w przypadku których zamawianie i obsługa odbywa się elektronicznie; płyty CD, DVD, dyskietki, kasety i podobne nośniki fizyczne 4. Materiały drukowane (np. książki, biuletyny, gazety i czasopisma); 5. Usługi świadczone przez osoby takie, jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej 6. Usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą sieci telekomunikacyjnej, świadczone korespondencyjnie zwłaszcza za pośrednictwem poczty

17 Przykłady projektów NIEpodlegających dofinansowaniu w ramach Działania 8.1. PO IG 7. Usługi fizyczne off-line, np. naprawy sprzętu komputerowego 8. Hurtownie danych off-line 9. Usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji 10. Centra wsparcia telefonicznego (ang. Helpdesk) 11. Konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert 12. Usługi telefoniczne z elementem wideo, znane też pod nazwą usług wideofonicznych 13. Dostęp do Internetu i stron World Wide Web 14. Usługi telefoniczne świadczone przez Internet. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 288 z , str. 1-9) z uzupełnieniami i modyfikacjami

18 Finansowanie projektów Budżet Minimalna wartość dofinansowania 385,6 mln euro 20 tys. PLN Intensywność wsparcia (mikro- i małe) Dotacja 85% Maksymalna wartość dofinansowania 1 mln PLN 200 tys. euro (rok n oraz n-1, n-2) Środki własne i/lub inne źródła 15% Czas realizacji projektu do 24 miesięcy Pomoc udzielana przedsiębiorcom w ramach Działania 8.1 stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis UWAGA! Wsparcie w ramach Działania 8.1 może być udzielone danemu przedsiębiorcy jednokrotnie

19 Wydatki kwalifikowane Wydatki kwalifikujące objęte wsparciem: określone w rozporządzeniu faktycznie poniesione i udokumentowane bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług z wyjątkiem, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług poniesione w okresie wskazanym w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia i nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

20 Wydatki kwalifikowane Wydatki kwalifikujące objęte wsparciem: 1) Zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi 2) Wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy - składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy płatnika wynagrodzeń i składek 3) Zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich 4) Zakup usług pomocniczych, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku 5) Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 6) Najem i eksploatację pomieszczeń

21 Wydatki kwalifikowane Wydatki kwalifikujące objęte wsparciem: 7) Promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem 8) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych 9) Zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

22 Wydatki kwalifikowane Wydatki kwalifikujące objęte wsparciem: 10) Zakup używanych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym: cena używanych środków trwałych nie może przekraczać ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych aktywów, sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę używanych środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu, w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu, używane środki trwałe nie zostały nabyte z wykorzystaniem pomocy pochodzącej ze środków publicznych 11) Raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 8, oraz środków trwałych, o których mowa w pkt 9 i 10, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego 12) Zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi, dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1 11.

23 Tryb składania dokumentów aplikacyjnych ETAP I: Ogłoszenie o konkursie na stronach PARP i RIF ETAP II: Złożenie wniosku o dofinansowanie Wniosek sporządzony w Generatorze złożony w wersji papierowej (podpisany) + wersja elektroniczna (PDF) Załączniki do wniosku: a) Elektroniczna wersja wniosku o dofinansowanie b) Oświadczenie Wnioskodawcy albo kopie zaświadczeń o otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis (w EUR i PLN) (jeśli Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis) c) Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej przez Wnioskodawcę w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Oświadczenie należy załączyć, jeżeli Wnioskodawca otrzymał pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą; d) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość finansowania projektu z innych niż własne źródeł (np. promesa kredytowa) - załącznik nieobligatoryjny, dołączany w przypadku, gdy Wnioskodawca nie dysponuje wystarczającymi własnymi środkami finansowymi na realizację projektu do czasu wypłaty dofinansowania w formie refundacji (wersja papierowa oraz elektroniczna (skan) w formacie PDF lub JPG).

24 Tryb składania dokumentów aplikacyjnych Forma złożenia wniosku: zamknięta koperta (osobiście; list polecony; poczta kurierska) złożona w RIF. Opis koperty: - klauzula: Wniosek o dofinansowanie Działanie 8.1 PO IG - pełna nazwa Wnioskodawcy oraz jego adres - pełna nazwę Regionalnej Instytucji Finansującej oraz jej adres. UWAGA! Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się dzień wpływu wniosku do RIF. Nabór prowadzony jest w okresie wyznaczonym na przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu na dany rok. UWAGA! W przypadku, gdy wartość wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach będzie się zbliżać do poziomu budżetu środków finansowych przewidzianych dla Działania na dany rok, na stronie internetowej i RIF umieszczona zostanie informacja o możliwości wstrzymania naboru wniosków. Po osiągnięciu poziomu 100 % alokacji przewidzianej na dany rok, PARP z 3-dniowym wyprzedzeniem, poinformuje o wstrzymaniu naboru wniosków oraz dacie, do której wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w RIF.

25 Procedura oceny wniosku o dofinansowanie projektu ETAP I Ocena formalna 1. Metoda zero-jedynkowa kryteria dostępne w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Termin: 30 dni od złożenia wniosku 3. Wyniki oceny: możliwość uzupełnienia wniosku (w terminie 3 dni od wezwania przez RIF) 4. Wnioski pozytywne przechodzą na ocenę merytoryczną. O wynikach negatywnej oceny jest informowany Wnioskodawca (oraz PARP) możliwość złożenia PROTESTU ETAP II Ocena merytoryczna 1. Metodą zero-jedynkowa kryteria dostępne w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , Załącznik nr 5 Regulaminu 2. Termin: 90 dni od złożenia wniosku 3. Wyniki oceny: możliwość złożenia wyjaśnień (w terminie 3 dni od wezwania przez RIF) 4. Wyniki (lista rankingowa) publikowane są na stronach PARP możliwość złożenia PROTEST UWAGA! W przypadku wyczerpywania się budżetu do zakontraktowania w danym roku, o udzielaniu dofinansowania decyduje data wpływu kompletnego wniosku.

26 Karta oceny formalnej wniosku

27 Karta oceny formalnej wniosku

28 Karta oceny formalnej wniosku

29 Karta oceny formalnej wniosku

30 Karta oceny formalnej wniosku

31 Karta oceny merytorycznej wniosku

32 Karta oceny merytorycznej wniosku

33 Karta oceny merytorycznej wniosku

34 Karta oceny merytorycznej wniosku

35 Karta oceny merytorycznej wniosku

36 Karta oceny merytorycznej wniosku

37 Karta oceny merytorycznej wniosku

38 Więcej informacji na temat dostępnych dotacji udzielają Punkty Konsultacyjne! Dziękuję za uwagę! Tomasz Lewandowski Dyrektor Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Regionalna Instytucja Finansująca ul. Piekary Poznań tel. (61)

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej I Dane podstawowe Nazwa programu 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka operacyjnego Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska 1. Programy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi)

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi) Sławomir Fifielski Lokalny Punkt Informacyjny FE Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Środki wsparcia e- biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2: Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Coś się kooczy, coś się zaczyna Plan prezentacji Dotacje a pożyczki Dostępnośd dotacji i pożyczek Przedstawienie dostępnych funduszy Krajowy Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012 Wsparcie na e-biznes Kielce 2012 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 691

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 691 Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.2 POIG Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Cel i zakres działania oraz warunki uzyskania dofinansowania Regionalna Instytucja Finansująca 1 Akty prawne,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Pieniądze na innowacje Eligiusz W. Nowakowski Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Agenda 1.Pojęcia innowacji Oslo Manual 2.Innowacje technologiczne 3.Innowacje produktowe 4.Oferta unijna ING Banku 1 Oslo

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK Wersja z dnia 25.05.2009r. Bank Gospodarstwa Krajowego Regulamin Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r.

Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r. Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r. Spis treści 1 Pytania dotyczące kosztów kwalifikowanych... 3 2 Pytania dotyczące załączników... 14 3 Pytania dotyczące gotowości projektu,

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii dr inż. Wojciech Kamiński Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo