Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia"

Transkrypt

1 Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska

2 1. Programy unijne wspierające inwestycje przedsiębiorstw Działanie 4.2 POIG Wsparcie inwestycji B&R w przedsiębiorstwach: Stymulowanie działalności B&R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.4 POIG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 8.1 POIG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2 POIG - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Działanie 4.5 POIG Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Regionalne programy operacyjne (RPO) 2

3 1.1. Harmonogram naborów Działanie Rozpoczęcie naboru Ukończenie naboru 4.2 od 16 lutego 2009 r. do 31 marca 2009 r planowane ogłoszenie konkursu 16 luty 2009 r. nabór od 2 marca 2009 r.* planowany nabór od 2 marca 2009* planowane ogłoszenie konkursu 16 luty 2009 r. nabór od 2 marca 2009 r.* planowane ogłoszenie konkursu 23 luty 2009 r. nabór od 9 marca 2009 r.* *Ostateczne terminy zostaną podane w momencie ogłoszenia konkursu - - 3

4 2. Działanie 4.4 POIG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (1) Podstawowe kryteria wejścia: Projekt dotyczy inwestycji początkowej związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi, Zdolność finansowa wnioskodawcy do wdrożenia projektu Wykorzystane rozwiązania są stosowane w Polsce, w danej branży przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub rozprzestrzenienie technologii w ramach branży < 15% Wartość kosztów kwalifikowanych nie mniejsza niż 2 mln EUR i poniżej 40 mln EUR Projekt musi spełniać 100% kryteriów wejścia 4

5 2. Działanie 4.4 POIG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (2) Kryteria oceny merytorycznej projektu (1) W wyniku inwestycji zostanie wprowadzony produkt/usługa nieznana na rynku międzynarodowym dłużej niż 3 lata Udział przychodów z eksportu towarów/usług w wyniku realizacji inwestycji wyniesie powyżej 20% całości przychodów w ciągu 30 miesięcy od zakończenia inwestycji Nowe rozwiązania organizacyjne poprawiające produktywność i efektywność Wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie krócej niż 1 rok lub rozprzestrzenionej w skali świata < 5% Technologia użyta w projekcie zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej Projekt wykorzystuje w znaczącym stopniu elementy prowadzonych lub zakupionych wyników prac B+R Utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką naukową w zakresie rozwoju produktu. Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych (np. udział w konkursie PPP, członkostwo w klubie innowacyjnych przedsiębiorstw, rejestracja projektu w banku technologii i wyrobów) Utworzenie nowych miejsc pracy. 5

6 2. Działanie 4.4 POIG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (3) Kryteria oceny merytorycznej projektu (2) Prawo własności przemysłowej stosowane w ramach nowej inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie (przedsiębiorca lub większościowy udziałowiec) Pomyślnie zrealizowany minimum jeden projekt finansowany ze środków publicznych na przestrzeni trzech lat poprzedzających złożenie wniosku Posiadany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie Posiadany akredytowany certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z wymaganiami normy ISO lub z rozporządzeniem EMAS lub system nie certyfikowany, np. w ramach programu czystszej produkcji Pozytywny wpływ projektu na ochronę środowiska lub równość szans lub rozwój społeczeństwa informacyjnego lub BHP Projekt musi spełniać min. 30% kryteriów merytorycznych 6

7 2.1. Jak udowodnić innowacyjność przedsięwzięcia? Okres używania technologii w branży Stopień rozprzestrzenienia technologii (wielkość sprzedaży produktów wyprodukowanych w oparciu o tę technologię do całości sprzedaży) => opinia jednostki naukowej poświadczająca innowacyjność 7

8 2.2. Efekt zachęty Obowiązek spełnienia kryterium efektu zachęty 8

9 2.3. Czy w 2009 r. MŚP będą miały uprzywilejowaną propozycję? W programie 4.4 zniesiono punkty za status przedsiębiorstwa 9

10 3. Działanie 4.2 POIG Wsparcie inwestycji B&R w przedsiębiorstwach: Stymulowanie działalności B&R Wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 10

11 3.1. Alternatywa dla inwestycji cechujących się niższą innowacyjnością Brak wymogu wysokiej innowacyjności Niższy próg wartości inwestycji 11

12 3.3. Kryteria oceny projektu (1) Lp Wzornictwo przemysłowe. 1 Istnieje zapotrzebowanie na wyrób/usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym. 2 Wnioskodawca jest MSP 3 Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia wzoru użytkowego. 4 wzór opracowany w ramach projektu dotyczy struktury złożonej lub linii wzorniczej 5 wzór użytkowy opracowany w ramach projektu zostanie zgłoszony do ochrony własności przemysłowej WZORNICTWO 6 Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001/ Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N-18001/ Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS Projekt musi uzyskać minimum 40% punktów z kryteriów fakultatywnych (tj. 40pkt) 12

13 3.3. Kryteria oceny projektu (2) Lp. B+R 1 Istnieje zapotrzebowanie na wyrób/usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym. 2 Wnioskodawca jest MSP 3 Projekt zakłada uzyskanie przez wnioskodawcę statusu CBR (B+R), 4 Projekt przewiduje współpracę z jednostką naukową 5 w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego (B+R), 6 Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001/ Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N-18001/ Wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS Projekt musi uzyskać minimum 40% punktów z kryteriów fakultatywnych (tj. 40pkt) 13

14 4. Działanie 8.1 POIG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Wsparcie świadczenia e-usług lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług Program dla przedsiębiorców małych i mikro Wymóg istnienia krócej niż 12 miesięcy Wartość projektu od 200 tys. do 1 mln PLN Wartość wsparcia do 85% kosztów kwalifikowanych 14

15 4.1. Charakterystyka przedsięwzięcia E-usługa to usługa świadczona w sposób częściowy lub całkowicie zautomatyzowany przez technologie informacyjną, za pomocą systemów teleinformatycznych w sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji i wymagającej niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy (definicja z regulaminu konkursu). 15

16 4.2. Omówienie najistotniejszych wydatków kwalifikowanych (1) Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się następujące wydatki związane z realizacją projektu: zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy - składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy płatnika wynagrodzeń i składek zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich zakup usług pomocniczych, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych najem i eksploatację pomieszczeń promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem 16

17 4.2. Omówienie najistotniejszych wydatków kwalifikowanych (2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowh-ow, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zakup używanych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym: cena używanych środków trwałych nie może przekraczać ich wartości rynkowej, określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych aktywów sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę używanych środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu, w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu, używane środki trwałe nie zostały nabyte z wykorzystaniem pomocy pochodzącej ze środków publicznych raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 8 oraz środków trwałych, o których mowa w pkt 9 i 10, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e usługi, dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt

18 5. Działanie 8.2 POIG - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Wsparcie wdrożenia elektronicznego biznesu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej 18

19 5.1. Charakterystyka przedsięwzięcia Konieczność zawarcia umowy o współpracę z co najmniej dwoma przedsiębiorcami Wsparcie projektów o wartości od 200 tys. do 2 mln PLN Wsparcie do 85% wydatków kwalifikowanych 19

20 5.2. Omówienie najistotniejszych wydatków kwalifikowanych (1) Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na: nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych będą stanowić aktywa oraz pozostaną własnością przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zakup używanych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym: cena używanych środków trwałych nie może przekraczać ich wartości rynkowej, określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych aktywów sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę używanych środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu, używane środki trwałe nie zostały nabyte z wykorzystaniem pomocy pochodzącej ze środków publicznych raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 oraz środków trwałych, o których mowa w pkt 2 i 3, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego 20

21 5.2. Omówienie najistotniejszych wydatków kwalifikowanych (2) zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, w szczególności w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy - składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy płatnika wynagrodzeń i składek, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1 6 zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1 7, w tym wydatki na: kadrę szkoleniową, podróże kadry szkoleniowej i osób szkolonych, inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy, amortyzację narzędzi i wyposażenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia, doradztwo w zakresie, w jakim dotyczy realizowanego szkolenia, wynagrodzenia uczestników szkoleń, wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w lit. a-e. 21

22 6. Działanie POIG Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Wsparcie projektów o wartości przekraczającej 40 mln EUR Obowiązek zatrudnienia 200 osób 22

23 7. Regionalne programy operacyjne (RPO) Rodzaje działań w ramach RPO Rola oceny formalnej Najczęściej spotykane kryteria w ramach RPO. 23

24 Sesja pytań Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych

25 Kontakt: Anna Strzelecka, Partner, Taxpoint tel. kom Aleksandra Grabowska, Doświadczony Konsultant, Taxpoint Tel

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 1237 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r.

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Kwiecień 2014 r. Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań UZASADNIENIE Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788), dalej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo