Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie w asnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Zadanie 1 dodanie stacji, bez zainstalowanego systemu operacyjnego, do domeny serwera SBS 2003 Instrukcja omawia procedur dodawania stacji roboczej do domeny na serwerze SBS pos uguj c si systemem instalacji zdalnej oraz poprzez konsole administracyjn U ytkownicy i Komputery us ugi Active Directory. Wskazówka Procedur dodania stacji roboczej do domeny wykonujemy, aby umo liwi przeprowadzenie procesu instalacji zdalnej. Uruchomienie instalacji zdalnej nie jest mo liwe, je li konto komputera nie zostanie uprzednio dodane do domeny. Po jednorazowym dodaniu konta komputera do domeny b dziemy mogli dowoln ilo razy przeinstalowywa dan stacj robocz. Najszybszym sposobem dodania wielu komputerów do domeny (konieczno taka zachodzi np. po przeinstalowaniu systemu operacyjnego serwera) jest skorzystanie z procedury nr 5 opisanej w niniejszej instrukcji. Polecenie 1 1. Stwórz dyskietk startow systemu RIS na konsoli serwera. Skorzystaj z procedury nr 1 zamieszczonej poni ej polecenie. Procedura 1 Przygotowanie dyskietki startowej do instalacji stacji roboczej z lustra znajduj cego si na serwerze SBS 2003 korzystaj c z konsoli serwera 1. Logujemy si na konsoli serwera jako administrator Nazwa u ytkownika: administrator domy lne has o: 2. Proces przygotowania dyskietki rozpoczynamy od jej umieszczenia w stacji A: serwera SBS2003 (wersja MENIS 2004) 3. Nast pnie nale y przej do katalogu znajduj cego si na dysku R serwera: R:\remoteinstall\Admin\i386\ 4. Uruchomi program rbfg.exe Na ekranie pojawi si okno pt. Generator dysków rozruchu zdalnego systemu Microsoft Windows by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD1/04_03/Z1 [v. 1.1B] Strona 1/8

2 5. W oknie Generator dysków rozruchu zdalnego systemu Microsoft Windows wybieramy przycisk ekranowy Utwórz dysk Na ekranie pojawi si okno pt. Tworzenie dysków rozruchu zdalnego Po prawid owym utworzeniu dyskietki na ekranie pojawi si okno informuj ce o sukcesie operacji i zach caj ce do utworzenia kolejnej dyskietki 6. W celu zako czenia tworzenia dyskietek startowych wybieramy przycisk ekranowy Nie Polecenie 2 1. Spisz adres MAC karty sieciowej stacji, dla której chcesz doda konto w systemie Active Directory twojego serwera. W tym celu skorzystaj z procedury nr 2 zamieszczonej poni ej. Notatka dlaczego spisujemy MAC adres karty sieciowej stacji Procedura 2 Spisanie adresu MAC karty sieciowej stacji, dla której chcemy doda konto w systemie Active Directory naszego serwera SBS Dyskietk startow systemu RIS wk adamy do stacji A: Dyskietk mo na przygotowa zgodnie z procedur nr 1 opisan w niniejszej isntrukcji 2. Uruchamiamy (resetujemy) stacj i czekamy, a na ekranie pojawi si napis: Microsoft Windows Remote Instalation Boot Floppy (C) Copyright 2001 Lanworks Technologies Co. Subsidiary of 3COM Corporation All rights reserved. 3. Spisujemy ci g liter i cyfr umieszczony za komunikatem Node: Zanotuj adres MAC karty sieciowej stacji Polecenie 3 1. Uruchom komputer z dyskietki systemu RIS 2. Kiedy na ekranie pojawi si komunikat: Press F12 for Network Service BOOT wci nij F12 Uwaga! Nie rozpoczynaj procesu reinstalacji stacji post puj zgodnie z poni sz instrukcj 3. Wci nij klawisz Enter 4. W polu Nazwy u ytkownika pozostaw operator by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD1/04_03/Z1 [v. 1.0] Strona 2/8

3 5. W polu Has o wprowad has o operatora 6. Wci nij klawisz Enter 7. Wci nij klawisz Enter Notatka - Przeczytaj wy wietlony komunikat i odpowiedz na pytanie: czy komputer mo na teraz zainstalowa, a je li nie to dlaczego? Polecenie 4 1. Dodaj konto stacji do systemu Active Directory (domeny) przy u yciu dyskietki startowej systemu RIS skorzystaj z procedury nr 3 zamieszczonej poni ej polecenia. Notatka po co dodajemy konto stacji do Active Directory (domeny)? Kto to mo e zrobi (i dlaczego)? Procedura 3 Dodawanie konta komputera do domeny przy wykorzystaniu systemu instalacji zdalnej Uwaga!!! Je li komputer, który chcemy doda do domeny posiada dwie karty sieciowe na czas jego dodawania do domeny i reinstalacji powinno si usun lub wy czy w systemie BIOS (je li jest to mo liwe) jedn z tych kart sieciowych. Je li tego nie uczynimy uruchomienie procesu instalacji zdalnej mo e by k opotliwe. Notatka dlaczego powinna by aktywna tylko jedna karta sieciowa w trakcie dodawania konta stacji do domeny? Uprzednio przygotowan dyskietk startow systemu RIS wk adamy do stacji A: komputera, na którym ma zosta zainstalowany system operacyjny Windows XP 2. Uruchomiamy komputer by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD1/04_03/Z1 [v. 1.0] Strona 3/8

4 na ekranie pojawi si komunikat: Press F12 for Network Service BOOT wciskamy klawisz F12 Pojawi si niebieskie okno powitalne Instalatora klienta 3. Wciskamy klawisz: Enter Instalator klienta przechodzi do okna logowania do systemu instalacji zdalnej 4. Nast pnie musimy wype ni dane w oknie logowania do systemu instalacji zdalnej: w polu nazwa u ytkownika wpisujemy administrator w polu has o wpisujemy has o administratora domeny (domy lnym has em jest ) wciskamy klawisz Enter 5. Uruchomiona zostaje sekwencja dodawania nowego komputera do domeny Po oko o 2 minutach pojawi si okienko informuj ce o sumie kontrolnej Uwaga!!! W tym miejscu mo e pojawi si równie informacja o niezgodno ci sprz tu ze specyfikacj, w takim wypadku nale y wybra klawisz ekranowy OK. Tego typu informacja mo e si pojawi, je li b dziemy dokonywali instalacji systemu na komputerze, który nie pochodzi z projektu (na przyk ad na jednym z komputerów, który by ju wcze niej wykorzystywany w szkole). Aby instalacja obrazu na takim komputerze przebieg a bez zak óce zaleca si utworzenie dla niego odr bnego lustra systemu, lub zainstalowanie systemu z tzw. obrazu bazowego. 6. Wciskamy przycisk ekranowy: OK. Pojawia si okienko zatytu owane Adres IP serwera. 7. Zostanie wy wietlony adres IP serwera zgodny z adresem intranetowego interfejsu sieciowego naszego serwera. Wybieramy przycisk ekranowy OK Pojawia si okienko zatytu owane: U ytkownik z prawami administracyjnymi 8. W pole tekstowe okna U ytkownik z prawami administracyjnymi : Wpisujemy : nazwa_domeny\administrator gdzie nazwa_domeny jest nazw naszej domeny (domy ln nazw, je li w procesie instalacji serwera nie zosta a ona zmieniona jest MENiS) Notatka jak nazw domeny u ywamy w czasie kursu?...\administrator Wybieramy przycisk ekranowy OK pojawia si okienko zatytu owane: Has o u ytkownika 9. W polu tekstowym okna Has o u ytkownika wpisujemy has o administratora domeny i wciskamy przycisk ekranowy OK (domy lnym has em jest ) Pojawia si okienko zatytu owane: Nazwa Stacji by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD1/04_03/Z1 [v. 1.0] Strona 4/8

5 Uwaga!!! Has o u ytkownika wprowadzone jest w jawnej formie upewnij si, czy nikt niepowo any nie zagl da ci przez rami. Poznanie has a administratora domeny przez osoby nieuprawnione mo e spowodowa powa ne konsekwencje. 10. W oknie Nazwa Stacji wprowadzamy nazw stacji roboczej nast pnie wybieramy przycisk ekranowy OK. Notatka jak nazw stacji wpisujemy w czasie kursu?... Porada W trakcie dodawania stacji roboczych do domeny dobrze jest nadawa nazwy stacji sk adaj ce si z nazwy opisuj cej jej przeznaczenie lub lokalizacj oraz numeru porz dkowego np. stacja01 dla pierwszej stacji uczniowskiej, dla pierwszej stacji znajduj cej si w sali 302, dyrekcja01 dla komputera, z którego korzysta dyrektor. Pozwoli to na zaprowadzenie porz dku w naszej sieci lokalnej. Nazwa stacji musi sk ada si ze standardowych znaków kodu ASCII w szczególno ci nie mo e zawiera polskich znaków i spacji. Uwaga!!! Je li pojawi si okienko informuj ce, i wprowadzona nazwa nie mo e by u yta, to najprawdopodobniej komputer o tej nazwie jest ju cz onkiem domeny. Nie dodawaj komputera do domeny, je li jest on ju w niej zarejestrowany pod inn nazw. W tym momencie b dziesz móg dokona takiej operacji, jednak e proces instalacji komputera nie b dzie móg by wtedy uruchomiony, o czym zostaniesz poinformowany dopiero po uruchomieniu komputera z dyskietki lub za pomoc protoko u Boot PXE. Je li spotkasz si z tak sytuacj, usu jeden ze zduplikowanych wpisów komputera z domeny zgodnie z procedur nr Komputer zostaje dodany do domeny i nast puje jego restart. 12. Od tej chwili jeste my gotowi do przeprowadzenia procesu reinstalacji zdalnej danej stacji roboczej Polecenie 5 1. Uruchom komputer z dyskietki systemu RIS 2. Kiedy na ekranie pojawi si komunikat: Press F12 for Network Service BOOT wci nij F12 Uwaga! Nie rozpoczynaj procesu reinstalacji stacji post puj zgodnie z poni sz instrukcj 3. Wci nij klawisz Enter 4. W polu Nazwy u ytkownika pozostaw operator 5. W polu Has o wprowad has o operatora by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD1/04_03/Z1 [v. 1.0] Strona 5/8

6 6. Wci nij klawisz Enter 7. Wci nij klawisz Enter Notatka - Przeczytaj wy wietlony komunikat i odpowiedz na pytanie: czy komputer mo na teraz zainstalowa, a je li tak, to dlaczego? Polecenie 6 1. Usu konto stacji, dodane automatycznie przy pomocy dyskietki startowej systemu RIS z systemu Active Directory (domeny) swojego serwera. Skorzystaj z procedury nr 4 zamieszczonej poni ej. Procedura 4 Usuwanie konta komputera z domeny 1. Logujemy si na konsoli serwera na konto administratora domeny (je li jeszcze nie jeste my na nim zalogowani) 2. Wybieramy Start Narz dzia administracyjne U ytkownicy i Komputery us ugi Active Directory Wy wietlona zostaje konsola administracyjna Komputery i Us ugi Active Direktory 3. Rozwijamy ga reprezentuj c nasz nazw domeny (domy lnie menis.edu.pl) Notatka jak domen rozwijamy w czasie kursu? 4. Odszukujemy i rozwijamy jednostk organizacyjn Men 5. W jednostce organizacyjnej Men wybieramy jednostk organizacyjn Komputery Po prawej stronie pokazuje si spis kont stacji dodanych do domeny 6. Wybieramy prawym przyciskiem myszy nazw stacji, której konto chcemy usun z systemu Active Directory (domeny) Pojawia si menu kontekstowe 7. Z menu kontekstowego wybieramy opcj Usu i potwierdzamy swój wybór. Notatka by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD1/04_03/Z1 [v. 1.0] Strona 6/8

7 Polecenie 7 1. Dodaj konto stacji do systemu Active Directory (domeny) za pomoc narz dzia U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory. Skorzystaj z procedury nr 5 zamieszczonej poni ej polecenia. Notatka w jakim celu dodawa konta stacji r cznie, je li dzia a sposób automatyczny? Procedura 5 Dodawanie konta komputera do domeny przy wykorzystaniu konsoli administracyjnej U ytkownicy i Komputery us ugi Active Directory 1. Logujemy si na konsoli serwera na konto administratora domeny 2. Wybieramy Start Narz dzia administracyjne U ytkownicy i Komputery Us ugi Active Directory Wy wietlona zostaje konsola administracyjna Komputery i Us ugi Active Direktory 3. Rozwijamy ga reprezentuj c nasz nazw domeny (domy lnie menis.edu.pl) Notatka jak domen rozwijamy w czasie kursu? 4. Odszukujemy i rozwijamy jednostk organizacyjn Men 5. W jednostce organizacyjnej Men wybieramy prawym klawiszem myszy jednostk organizacyjn Komputery Rozwija si menu kontekstowe takie jak przedstawione na poni szym rysunku by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD1/04_03/Z1 [v. 1.0] Strona 7/8

8 6. Z menu kontekstowego wybieramy Nowy Komputer Pojawia si okno zatytu owane Nowy obiekt Komputer 7. W polu Nazwa komputera: wpisujemy nazw stacji (np. dyrekcja01) nast pnie wybieramy przycisk ekranowy Dalej Pojawia si okno zatytu owane Zarz dzany podobne do tego na poni szym obrazku 8. W oknie zatytu owanym Zarz dzany: wybieramy opcj Ten komputer jest zarz dzany Pole Unikatowy identyfikator komputera (GUID/UUID): staje si aktywne W polu Unikatowy identyfikator komputera (GUID/UUID): wprowadzamy ci g znaków: { MAC-ADRES-KARTY-SIECIOWEJ} gdzie w miejsce MAC-ADRES-KARTY-SIECIOWEJ wpisujemy spisany na stronie 2 adres fizyczny karty sieciowej naszej stacji (12 znaków bez my lników z przedzia u 0-9 i A-F) Je li jeszcze nie spisa e MAC adreus karty sieciowej, to mo na pos u y si procedur nr 2 z niniejszej instrukcji. wybieramy przycisk ekranowy Dalej Pojawia si okno Serwer g ówny 9. W oknie Serwer g ówny: pozostawiamy zaznaczon opcj Dowolny dost pny serwer instalacji zdalnej wybieramy przycisk ekranowy Dalej Pojawia si okno zatytu owane Nowy obiekt Komputer zawieraj ce informacje o tworzonym przez nas koncie komputera w domenie 10. W oknie Nowy obiekt Komputer wybieramy przycisk ekranowy Zako cz Zostanie utworzone konto naszego komputera 11. Od tej chwili jeste my gotowi do przeprowadzenia procesu reinstalacji zdalnej danej stacji roboczej Notatka PODSUMOWANIE... by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD1/04_03/Z1 [v. 1.0] Strona 8/8

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Instalacja stacji roboczej z obrazu bazowego (PD2) Zadanie 1 sprawdzenie po cze sieciowych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instrukcja numer D1/04_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Kolejne

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania Manager eclicto Instrukcja obsługi Nowa kultura czytania 1 Page 1 of 23 eclicto - Nowa kultura czytania Program Manager eclicto słu y do zarz dzania plikami w komputerze i czytniku eclicto. Rozpocz cie

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Warszawa, paêdziernik 2003 Spis treêci I. WST P 4 II. OPIS TECHNICZNY TERMINALA Dowtel WS- 2100 5 III. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using PHP and jquery

Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using PHP and jquery Tytuł oryginału: CMS Design Using PHP and jquery Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-246-3365-4 Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo