Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD2/06_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Instalacja stacji roboczej z obrazu bazowego (PD2) Zadanie 1 sprawdzenie po cze sieciowych przed instalacj stacji Zadanie polega na sprawdzeniu po cze sieciowych mi dzy stacj a serwerem. Wskazówka Komputery wykorzystywane w czasie szkolenia mog mie nawet trzy karty sieciowe. Je li prowadz cy nie okre li inaczej, to nale y korzysta z kart umieszczonych w dolnej cz ci obudowy komputera. Polecenie 1 1. Upewnij si, e stacja robocza i serwer s w czone i dzia aj (nie wa ne czy prawid owo ). 2. Od cz od serwera oraz stacji roboczej wszystkie kable sieci komputerowej (nie pomyl z kablem zasilaj cym, czy kablami od klawiatury, monitora, czy myszki) 3. Sprawd, e na pasku zada serwera pojawi a si ikona przedstawiaj ca dwa ma e komputerki z czerwonym krzy ykiem. 4. Po cz stacj robocz z serwerem kablem skrosowanym 5. Sprawd, czy na pasku zada serwera znikn a ikona zaobserwowana w punkcie Je li ikona znikn a zosta odniesiony sukces, je li nie to przejd do nast pnego punktu 7. Od cz kabel skrosowany od karty serwera i pod cz go do drugiej, wcze niej nie u ywanej 8. Je li ikonka znikn a zosta odniesiony sukces, je li nie to przejd do nast pnego punktu 9. Od cz kabel skrosowany od drugiej karty serwera i pod cz go do trzeciej, wcze niej nie u ywanej 10. Je li ikonka znikn a zosta odniesiony sukces, je li nie to sprawd, czy drugi koniec kabla skrosowanego jest pod czony do stacji roboczej, a stacja robocza jest pod czona do pr du i w czona. Je li kabel by od czony pod cz go do stacji i zacznij jeszcze raz niniejsze polecenie od punktu 1. Je li stacja by a wy czona, to w cz j i powtórz niniejsze polecenie od punktu 1. Je li stacja by a w czona, a kabel skrosowany w czony do stacji, to zawo aj prowadz cego. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD2/06_03/Z [v. 1.1B] Strona 1/6

2 Zadanie 2 instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej z obrazu bazowego Instrukcja omawia procedur wykonania instalacji stacji roboczej z obrazu bazowego zamieszczonego domy lnie na serwerze SBS Zawarta w instrukcji procedura post powania dotyczy nowego tzn. nigdy wcze niej nie pracuj cego w naszej domenie komputera. Dlatego w pierwszym kroku przygotowujemy dyskietk instalacji zdalnej, w drugim kroku spisujemy MAC adres karty sieciowej nowego komputera, w trzecim dodajemy dla niego konto w systemie Active Directory, a dopiero w ostatnim przechodzimy do w a ciwej instalacji na nim systemu operacyjnego z obrazu bazowego. Wskazówka Obraz bazowy jest specjalnym lustrem systemu przygotowanym do instalowania systemu na komputerach o niestandardowej konfiguracji. Instalacja stacji z obrazu bazowego zako czy si sukcesem na ka dym komputerze spe niaj cym minimalne wymagania sprz towe dla systemu Windows XP (Procesor Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, HDD 2 GB, Karta sieciowa zgodna z Boot PXE. Obraz bazowy s u y jako podstawa do tworzenia w asnych luster systemu operacyjnego. Polecenie 1 1. Przygotuj dyskietk startow instalacji zdalnej (RIS) skorzystaj z procedury nr 1 zamieszczonej poni ej Procedura 1 Przygotowanie dyskietki startowej do instalacji stacji roboczej z lustra znajduj cego si na serwerze SBS 2003 korzystaj c z konsoli serwera 1. Logujemy si na konsoli serwera jako administrator Nazwa u ytkownika: administrator domy lne has o: 2. Proces przygotowania dyskietki rozpoczynamy od jej umieszczenia w stacji A: serwera SBS2003 (wersja MENIS 2004) 3. Nast pnie nale y przej do katalogu znajduj cego si na dysku R serwera: R:\remoteinstall\Admin\i386\ 4. Uruchomi program rbfg.exe Na ekranie pojawi si okno pt. Generator dysków rozruchu zdalnego systemu Microsoft Windows 5. W oknie Generator dysków rozruchu zdalnego systemu Microsoft Windows wybieramy przycisk ekranowy Utwórz dysk Na ekranie pojawi si okno pt. Tworzenie dysków rozruchu zdalnego Po prawid owym utworzeniu dyskietki na ekranie pojawi si okno informuj ce o sukcesie operacji i zach caj ce do utworzenia kolejnej dyskietki 6. W celu zako czenia tworzenia dyskietek startowych wybieramy przycisk ekranowy Nie by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD2/06_03/Z [v. 1.1B] Strona 2/6

3 Polecenie 2 1. Spisz adres MAC karty sieciowej stacji, dla której chcesz doda konto w systemie Active Directory twojego serwera. W tym celu skorzystaj z procedury nr 2 zamieszczonej poni ej. Notatka dlaczego spisujemy MAC adres karty sieciowej stacji Procedura 2 Spisanie adresu MAC karty sieciowej stacji, dla której chcemy doda konto w systemie Active Directory naszego serwera SBS Dyskietk startow systemu RIS wk adamy do stacji A: Dyskietk mo na przygotowa zgodnie z procedur nr 1 opisan w niniejszej isntrukcji 2. Uruchamiamy (resetujemy) stacj i czekamy, a na ekranie pojawi si napis: Microsoft Windows Remote Instalation Boot Floppy (C) Copyright 2001 Lanworks Technologies Co. Subsidiary of 3COM Corporation All rights reserved. 3. Spisujemy ci g liter i cyfr umieszczony za komunikatem Node: Zanotuj adres MAC karty sieciowej stacji Polecenie 3 1. Dodaj konto stacji do systemu Active Directory (domeny) za pomoc narz dzia U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory. Skorzystaj z procedury nr 3 zamieszczonej poni ej polecenia. Notatka w jakim celu dodawa konta stacji r cznie, je li dzia a sposób automatyczny? Procedura 3 Dodawanie konta komputera do domeny przy wykorzystaniu konsoli administracyjnej U ytkownicy i Komputery us ugi Active Directory 1. Logujemy si na konsoli serwera na konto administratora domeny 2. Wybieramy Start Narz dzia administracyjne U ytkownicy i Komputery Us ugi Active Directory Wy wietlona zostaje konsola administracyjna Komputery i Us ugi Active Direktory by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD2/06_03/Z [v. 1.1B] Strona 3/6

4 3. Rozwijamy ga reprezentuj c nasz nazw domeny (domy lnie menis.edu.pl) Notatka jak domen rozwijamy w czasie kursu? 4. Odszukujemy i rozwijamy jednostk organizacyjn Men 5. W jednostce organizacyjnej Men wybieramy prawym klawiszem myszy jednostk organizacyjn Komputery Rozwija si menu kontekstowe takie jak przedstawione na poni szym rysunku 6. Z menu kontekstowego wybieramy Nowy Komputer Pojawia si okno zatytu owane Nowy obiekt Komputer Uwaga!!! Nazwa komputera nie powinna mie wi cej ni 15 znaków, lub 15 bajtów zale nie od u ywanego zestawu znaków. Nazwa nie mo e sk ada si z samych kropek i spacji, a spacje i kropki pocz tkowe s obcinane. 7. W polu Nazwa komputera: wpisujemy nazw stacji (zalecana nazwa syy-xx, gdzie yy numer sali, a xx numer stolika na którym stoi stacja) nast pnie wybieramy przycisk ekranowy Dalej Pojawia si okno zatytu owane Zarz dzany 8. W oknie zatytu owanym Zarz dzany: a. wybieramy opcj Ten komputer jest zarz dzany Pole Unikatowy identyfikator komputera (GUID/UUID): staje si aktywne b. W polu Unikatowy identyfikator komputera (GUID/UUID): wprowadzamy ci g znaków: { MAC_ADRES_KARTY_SIECIOWEJ} gdzie w miejsce MAC_ADRES_KARTY_SIECIOWEJ wpisujemy spisany na stronie 2 adres fizyczny karty sieciowej naszej stacji (12 znaków bez my lników z przedzia u 0-9 i A-F poprzedzonych i zako czonych znakami klamry) Je li jeszcze nie spisa e MAC adresu karty sieciowej, to mo na pos u y si procedur nr 2 z niniejszej instrukcji. c. wybieramy przycisk ekranowy Dalej Pojawia si okno Serwer g ówny 9. W oknie Serwer g ówny: d. pozostawiamy zaznaczon opcj Dowolny dost pny serwer instalacji zdalnej e. wybieramy przycisk ekranowy Dalej Pojawia si okno zatytu owane Nowy obiekt Komputer zawieraj ce informacje o tworzonym przez nas koncie komputera w domenie 10. W oknie Nowy obiekt Komputer wybieramy przycisk ekranowy Zako cz Zostanie utworzone konto naszego komputera 11. Od tej chwili jeste my gotowi do przeprowadzenia procesu reinstalacji zdalnej danej stacji roboczej (w tym celu mo na skorzysta z procedury nr 4) by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD2/06_03/Z [v. 1.1B] Strona 4/6

5 Polecenie 4 1. Zainstaluj stacj robocz z obrazu bazowego korzystaj c z ni ej zamieszczonej procedury nr 4 oraz wskazówek udzielonych przez prowadz cego. Notatki wskazówki prowadz cego Procedura 4 Instalacja stacji roboczej z obrazu bazowego 1. Uprzednio przygotowan dyskietk systemu RIS nale y w o y do stacji A: komputera, na którym ma zosta zainstalowany system operacyjny Windows XP. 2. Uruchamiamy komputer. 3. Kiedy na ekranie pojawi si komunikat: Press F12 for Network Service Boot Wciskamy klawisz F12 Pojawi si niebieskie okno powitalne Instalatora klienta 4. Wciskamy klawisz Enter Instalator klienta przechodzi do okna logowania do systemu instalacji zdalnej 5. Wype niamy dane w oknie logowania do systemu instalacji zdalnej: w polu Nazwa u ytkownika pozostawiamy operator w polu Has o wprowadzamy has o operatora (domy lnym has em jest ) wciskamy klawisz Enter Instalator klienta przechodzi do okna wyboru lustra systemu do zainstalowania 6. Wykorzystuj c klawisze strza ek dokonujemy wyboru lustra o nazwie: Windows XP Pro PL SP1 obraz bazowy wciskamy klawisz Enter Instalator klienta przechodzi do okna informuj cego o wykasowaniu danych z dysku twardego 7. Ponownie wciskamy klawisz Enter Instalator klienta przechodzi do okna z informacj o koncie komputera w domenie 8. Wciskamy klawisz Enter po raz ostatni Rozpoczyna si proces instalacji stacji roboczej z lustra. 9. Proces zasadniczej instalacji obrazu bazowego mo na podzieli na kolejne etapy: kopiowanie plików po skopiowaniu plików komputer jest ponownie uruchamiany instalacja systemu w trybie graficznym by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD2/06_03/Z [v. 1.1B] Strona 5/6

6 wy wietlenie ekranu powitalnego Windows XP z komunikatem: czekaj instalacja klienta firewall pojawienie si ekranu logowania Uwaga!!! To jeszcze nie koniec instalacji stacji z obrazu bazowego 10. Logujemy si do systemu na konto administratora domeny Rozpoczyna si proces instalacji poprawek systemowych (na ekranie pojawiaj si okna wiersza polece ) Uwaga!!! Podczas ca ego procesu instalacji, je li na ekranie widzimy okna wiersza polece, nie wciskamy adnych klawiszy na klawiaturze mo e to zastopowa proces instalacji dodatkowych sk adników 11. Po zainstalowaniu poprawek na ekranie pojawi si okno instalacji programu DirectX: wybieramy opcj Akceptuje umow wybieramy przycisk ekranowy Dalej 12. W nast pny oknie ponownie wybieramy Dalej nast puje instalowanie sk adników programu 13. Po zako czeniu instalowania sk adników wybieramy przycisk ekranowy Zako cz Nast puje restart systemu 14. Po restarcie systemu pojawi si komunikat o niepoprawnym logowaniu do systemu. Wybieramy klawisz ekranowy OK Pojawia si okno logowania do systemu 15. Ponownie logujemy si do systemu jako administrator domeny Rozpoczyna si proces instalacji kolejno: Microsoft Office 2003 Microsoft Front Page 2003 Windows Media 16. Po zako czeniu instalacji wszystkich sk adników Windows Media na ekranie pojawia si okno zatytu owane: Niepoprawne parametry wiersza polece 17. W oknie: Niepoprawne parametry wiersza polece wybieramy klawisz ekranowy OK. 18. W oknie wiersza polece widocznym na pulpicie wy wietlony zostaje komunikat: Aby kontynuowa naci nij dowolny klawisz 19. Klikamy myszk w oknie wiersza polece i wciskamy dowolny klawisz np. spacj Nast puje restart systemu Po ponownym uruchomieniu komputer jest gotowy do pracy, mo na si na niego zalogowa i dogra dodatkowe, niezb dne do prawid owego dzia ania, sterowniki. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD2/06_03/Z [v. 1.1B] Strona 6/6

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instrukcja numer D1/04_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Kolejne

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-01-101 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-01-101 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-01-101 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo