Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD3/11_05/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Przygotowanie dedykowanego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Przygotowanie dedykowanego obrazu dla stacji roboczych To zadanie ma na celu przygotowanie dedykowanego obrazu dla nowych stacji roboczych. 1. Wygeneruj dyskietk startow systemu RIS. 2. Spisz MAC adresy kart sieciowych stacji roboczych przy czonych do twojego serwera. 3. Stwórz w systemie Active Directory konta dla twoich stacji roboczych. 4. Zainstaluj stacje robocze z tzw. obrazu bazowego (wraz z poprawkami oraz pakietem Microsoft Office). 5. Sprawd, czy wszystkie sterowniki dla twojej stacji roboczej zosta y zainstalowane poprawnie je li nie, zainstaluj odpowiednie sterowniki z p yty otrzymanej od prowadz cego. Zainstaluj równie dodatkowe sterowniki i programy rozszerzaj ce mo liwo ci systemu. 6. Na jednej ze stacji zainstaluj wskazane przez prowadz cego aplikacje z otrzymanej szkoleniowej p yty CD. 7. Dokonaj zrzutu obrazu na dysk serwera. 8. Wprowad i zapisz odpowiednie zmiany w pliku riprep.sif w celu automatyzacji instalacji w przysz o ci. 9. Zainstaluj obie stacje z przygotowanych obrazów systemu operacyjnego. Pytania Czy dla ka dego komputera nale y przygotowa oddzielny obraz dedykowany? Jaki jest warunek konieczny, aby przygotowany obraz dedykowany zainstalowa si poprawnie na innym komputerze, ni ten, na którym zosta przygotowany? Czy je li dwa komputery s identyczne pod wzgl dem sprz towym z wyj tkiem dysków twardych ró ni cych si pod wzgl dem pojemno ci, to czy mo na instalowa je z obrazu przygotowanego na jednym z nich? Je li tak, to jaki nale y spe ni warunek? by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_05/z1 [v. 1.1B] Strona 1/6

2 Polecenie 1 1. Stwórz dyskietk startow systemu RIS na konsoli serwera. Skorzystaj z procedury nr 1 zamieszczonej poni ej polecenie. 2. Sprawd, czy na dyskietce zosta zapisany pojedynczy plik o nazwie rdisk Procedura 1 Przygotowanie dyskietki startowej do instalacji stacji roboczej z lustra znajduj cego si na serwerze SBS 2003 korzystaj c z konsoli serwera 1. Logujemy si na konsoli serwera jako administrator Nazwa u ytkownika: administrator domy lne has o: 2. Proces przygotowania dyskietki rozpoczynamy od jej umieszczenia w stacji A: serwera SBS2003 (wersja MENIS 2004) 3. Nast pnie nale y przej do katalogu znajduj cego si na dysku R serwera: R:\remoteinstall\Admin\i386\ 4. Uruchomi program rbfg.exe Na ekranie pojawi si okno pt. Generator dysków rozruchu zdalnego systemu Microsoft Windows 5. W oknie Generator dysków rozruchu zdalnego systemu Microsoft Windows wybieramy przycisk ekranowy Utwórz dysk Na ekranie pojawi si okno pt. Tworzenie dysków rozruchu zdalnego Po prawid owym utworzeniu dyskietki na ekranie pojawi si okno informuj ce o sukcesie operacji i zach caj ce do utworzenia kolejnej dyskietki 6. W celu zako czenia tworzenia dyskietek startowych wybieramy przycisk ekranowy Nie Polecenie 2 1. Spisz adres MAC karty sieciowej stacji, dla której chcesz doda konto w systemie Active Directory twojego serwera. W tym celu skorzystaj z procedury nr 2 zamieszczonej poni ej. MAC Adress:... Procedura 2 Spisanie adresu MAC karty sieciowej stacji, dla której chcemy doda konto w systemie Active Directory naszego serwera SBS Dyskietk startow systemu RIS wk adamy do stacji A: Dyskietk mo na przygotowa zgodnie z procedur nr 1 opisan w niniejszej instrukcji 2. Uruchamiamy (resetujemy) stacj i czekamy, a na ekranie pojawi si napis: Microsoft Windows Remote Instalation Boot Floppy (C) Copyright 2001 Lanworks Technologies Co. Subsidiary of 3COM Corporation All rights reserved. 3. Spisujemy ci g liter i cyfr umieszczony za komunikatem Node: by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_05/z1 [v. 1.1B] Strona 2/6

3 Polecenie 3 1. Dodaj konta obu stacji do systemu Active Directory (domeny) za pomoc narz dzia U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory. Skorzystaj z procedury nr 3 zamieszczonej poni ej polecenia. Procedura 3 Dodawanie konta komputera do domeny przy wykorzystaniu konsoli administracyjnej U ytkownicy i Komputery us ugi Active Directory 1. Logujemy si na konsoli serwera na konto administratora domeny 2. Wybieramy Start Narz dzia administracyjne U ytkownicy i Komputery Us ugi Active Directory Wy wietlona zostaje konsola administracyjna Komputery i Us ugi Active Direktory 3. Rozwijamy ga reprezentuj c nasz nazw domeny (domy lnie menis.edu.pl) Notatka jak domen rozwijamy w czasie kursu? 4. Odszukujemy i rozwijamy jednostk organizacyjn Men 5. W jednostce organizacyjnej Men wybieramy prawym klawiszem myszy jednostk organizacyjn Komputery Rozwija si menu kontekstowe takie jak przedstawione na poni szym rysunku Rysunek 1 Widok na menu dodawania komputera do domeny serwera SBS Z menu kontekstowego wybieramy Nowy Komputer Pojawia si okno zatytu owane Nowy obiekt Komputer by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_05/z1 [v. 1.1B] Strona 3/6

4 W czasie kursu!!! W czasie kursu, w punkcie 7 tej procedury, u yj dla stacji roboczych pod czonych do twojego serwera, nazw Pierwsza oraz Druga zgodnie ze wskazówkami prowadz cego 7. W polu Nazwa komputera: wpisujemy nazw stacji a nast pnie wybieramy przycisk ekranowy Dalej Pojawia si okno zatytu owane Zarz dzany podobne do tego na poni szym obrazku Rysunek 2 Okno Zarz dzany - definiowanie unikatowego identyfikatora komputera (GUID/UUID) 8. W oknie zatytu owanym Zarz dzany: wybieramy opcj Ten komputer jest zarz dzany Pole Unikatowy identyfikator komputera (GUID/UUID): staje si aktywne W polu Unikatowy identyfikator komputera (GUID/UUID): wprowadzamy ci g znaków: { MAC-ADRES-KARTY-SIECIOWEJ} gdzie w miejsce MAC-ADRES-KARTY-SIECIOWEJ wpisujemy spisany na stronie 2 adres fizyczny karty sieciowej naszej stacji (12 znaków bez my lników z przedzia u 0-9 i A-F) Je li jeszcze nie spisa e MAC adreus karty sieciowej, to mo na pos u y si procedur nr 2 z niniejszej instrukcji. wybieramy przycisk ekranowy Dalej Pojawia si okno Serwer g ówny 9. W oknie Serwer g ówny: pozostawiamy zaznaczon opcj Dowolny dost pny serwer instalacji zdalnej wybieramy przycisk ekranowy Dalej Pojawia si okno zatytu owane Nowy obiekt Komputer zawieraj ce informacje o tworzonym przez nas koncie komputera w domenie 10. W oknie Nowy obiekt Komputer wybieramy przycisk ekranowy Zako cz Zostanie utworzone konto naszego komputera 11. Od tej chwili jeste my gotowi do przeprowadzenia procesu reinstalacji zdalnej danej stacji roboczej by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_05/z1 [v. 1.1B] Strona 4/6

5 Polecenie 4 1. Zainstaluj obie stacje robocze z obrazu bazowego korzystaj c z ni ej zamieszczonej procedury nr 4 oraz wskazówek udzielonych przez prowadz cego. Procedura 4 Instalacja stacji roboczej z lustra przygotowanego na serwerze SBS Uprzednio przygotowan dyskietk systemu RIS nale y w o y do stacji A: komputera, na którym ma zosta zainstalowany system operacyjny Windows XP. 2. Uruchamiamy komputer. 3. Kiedy na ekranie pojawi si komunikat: Press F12 for Network Service Boot Wciskamy klawisz F12 Pojawi si niebieskie okno powitalne Instalatora klienta 4. Wciskamy klawisz Enter Instalator klienta przechodzi do okna logowania do systemu instalacji zdalnej 5. Wype niamy dane w oknie logowania do systemu instalacji zdalnej: w polu Nazwa u ytkownika pozostawiamy operator w polu Has o wprowadzamy has o operatora (domy lnym has em jest ) wciskamy klawisz Enter Instalator klienta przechodzi do okna wyboru lustra systemu do zainstalowania 6. Wykorzystuj c klawisze strza ek dokonujemy wyboru lustra o nazwie: Windows XP Pro PL SP1 obraz bazowy wciskamy klawisz Enter Instalator klienta przechodzi do okna informuj cego o wykasowaniu danych z dysku twardego 7. Ponownie wciskamy klawisz Enter Instalator klienta przechodzi do okna z informacj o koncie komputera w domenie 8. Wciskamy klawisz Enter po raz ostatni Rozpoczyna si proces instalacji stacji roboczej z lustra. 9. Proces zasadniczej instalacji obrazu bazowego mo na podzieli na kolejne etapy: kopiowanie plików po skopiowaniu plików komputer jest ponownie uruchamiany instalacja systemu w trybie graficznym wy wietlenie ekranu powitalnego Windows XP z komunikatem: czekaj instalacja klienta firewall pojawienie si ekranu logowania Uwaga!!! To jeszcze nie koniec instalacji stacji z obrazu bazowego by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_05/z1 [v. 1.1B] Strona 5/6

6 10. Logujemy si do systemu na konto administratora domeny Rozpoczyna si proces instalacji poprawek systemowych (na ekranie pojawiaj si okna wiersza polece ) Uwaga!!! Podczas ca ego procesu instalacji, je li na ekranie widzimy okna wiersza polece, nie wciskamy adnych klawiszy na klawiaturze mo e to zastopowa proces instalacji dodatkowych sk adników 11. Po zainstalowaniu poprawek na ekranie pojawi si okno instalacji programu DirectX: wybieramy opcj Akceptuje umow wybieramy przycisk ekranowy Dalej 12. W nast pny oknie ponownie wybieramy Dalej nast puje instalowanie sk adników programu 13. Po zako czeniu instalowania sk adników wybieramy przycisk ekranowy Zako cz Nast puje restart systemu 14. Po restarcie systemu pojawi si komunikat o niepoprawnym logowaniu do systemu. Wybieramy klawisz ekranowy OK Pojawia si okno logowania do systemu 15. Ponownie logujemy si do systemu jako administrator domeny Rozpoczyna si proces instalacji kolejno: Microsoft Office 2003 Microsoft Front Page 2003 Windows Media 16. Po zako czeniu instalacji wszystkich sk adników Windows Media na ekranie pojawia si okno zatytu owane: Niepoprawne parametry wiersza polece 17. W oknie: Niepoprawne parametry wiersza polece wybieramy klawisz ekranowy OK. 18. W oknie wiersza polece widocznym na pulpicie wy wietlony zostaje komunikat: Aby kontynuowa naci nij dowolny klawisz 19. Klikamy myszk w oknie wiersza polece i wciskamy dowolny klawisz np. spacj Nast puje restart systemu Po ponownym uruchomieniu komputer jest gotowy do pracy, mo na si na niego zalogowa (zanim to zrobisz, przeczytaj poni ej zamieszczon Uwag ) i dogra dodatkowe, niezb dne do prawid owego dzia ania sterowniki. To tak e moment, w którym mo na dogra sterowniki obs uguj ce urz dzenia takie, jak kamery internetowe. Uwaga!!! Gdy zainstalowali my system z obrazu bazowego w celu przygotowania w asnego, dedykowanego dla naszych komputerów obrazu systemu operacyjnego, wówczas nie powinni my logowa si na inne konto ni wykorzystywane w czasie instalacji (w tym wypadku konto Administrator). by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/11_05/z1 [v. 1.1B] Strona 6/6

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Instalacja stacji roboczej z obrazu bazowego (PD2) Zadanie 1 sprawdzenie po cze sieciowych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie w asnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instrukcja numer D1/04_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Kolejne

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

MROZY 2004. Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki

MROZY 2004. Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki & MROZY 2004 Zdalna praca na serwerze oraz na stacjach roboczych Serwer aplikacji na SBS 2000 Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki Zdalna praca na serwerze ze stacji roboczych znajduj cych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników

Zarządzanie kontami użytkowników Rozdział 15. Zarządzanie kontami użytkowników W tym rozdziale: Tworzenie kont użytkowników podczas instalowania systemu Tworzenie kont użytkowników po zakończeniu procesu instalacji systemu Zmiana konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy

Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-2540-6 Format: 115 170, stron: 240 D³ugo oczekiwany Windows 7 wreszcie pojawi³ siê na rynku i szybko wzbudzi³

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP

Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP W tym rozdziale: Instalacja Windows XP Uruchamianie instalatora systemu Windows XP Instalator systemu prosi o informacje Po pierwszym restarcie:

Bardziej szczegółowo

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Instrukcja obs ugi PL Szczegó owo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzysta mo liwo ci aparatu fotograficznego. Dzi kujemy za zakup

Bardziej szczegółowo