Bastide R. (1972), Socjologia chorób psychicznych, Warszawa. Bauman T. (1995), Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bastide R. (1972), Socjologia chorób psychicznych, Warszawa. Bauman T. (1995), Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu"

Transkrypt

1 1 Bibliografia Akta Międzynarodowego Kongresu Penitencjarnego w Brukseli, Berno Akta Międzynarodowego Kongresu Karnego i Penitencjarnego w Pradze, Berno Akta Międzynarodowych Kongresów Penitencjarnych w Petersburgu (1890) i w Pradze (1930). Aleksandrowicz J. (1989), Nerwice, Warszawa. Ambrozik W. (2001), Więzi społeczne skazanych i ich rola w procesie resocjalizacji [w:] Więziennictwo. Nowe Wyzwania, (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa-Poznań-Kalisz. Andrejew I. (1970), Prawo karne w zarysie, Warszawa. Angelini A. (1996), Dynamiczny proces zmiany [w:] Kompendium wiedzy o profilaktyce, Warszawa. Antonelli F. (1995), Oblicza śmierci, Kraków Armia Krajowa w dokumentach, t. V, s Aronson E. (1995), Człowiek istota społeczna, Warszawa. Aronson E. (1998), Człowiek istota społeczna, Warszawa. Bafia J. (1968), Powrót do przestępstwa w ujęciu projektu k. k. z 1968 r., Problemy Kryminalistyki, numer 76. Bafia J. (1968), Podstawowe zasady prawa karnego wykonawczego, Państwo i Prawo, numer 10. Bafia J. (1969), Kodeks karny wykonawczy (podstawowe problemy teorii i praktyki), Przegląd Penitencjarny, numer 4. Baley S. (1958), Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa. Balthazar H. U. (1998), Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni?, Tarnów, s. 71. Bałandynowicz A. (1996), Probacja. Wychowanie do wolności, Warszawa. Bałandynowicz A. (1998), Zapobieganie przestępczości. Warszawa. Banasiak J. (1983), Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Elementy teorii i metodyki, Warszawa. Barry J. (1958), Aleksander Maconochie of Norfolk Island, London-Wellington-New York.

2 2 Bastide R. (1972), Socjologia chorób psychicznych, Warszawa. Bauman T. (1995), Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.) Pedagogika społeczna wyd. II, Warszawa. Barczyk A. P. (1999), Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków. Bauman Z. (1999), Po co komu teoria zmiany?, [w:] Zmiana społeczna (red.) J. Kurczewska, Warszawa Bay C. (1970), The structure of Freedom, Stanford. Beck U. (1992), Risk Society. Towards a New Modernity, Londyn. Bedyński K. (1994), Duszpasterstwo więzienne w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa. Bedyński K. (1998), Listopad 1918 w historii i tradycji polskiego więziennictwa, Forum Penitencjarne, nr 7. Bielajew N. A. (1960), Sowietskoje isprawitielno-trudowoje prawo, Moskwa. Bielecki E. (1983), Wybrane problemy patologii przystosowania społecznego i pedagogiki resocjalizacyjnej, Bydgoszcz. Bieńkowska E., Kremplewski A. (1994), Zakaz tortur w prawie międzynarodowym [w:] Prawa człowieka a policja pod. Red. A. Rzeplińskiego, Legionowo Bilikiewicz T. (1960), Psychiatria kliniczna, Warszawa. Bogunia L. (1997), Główne kierunki zmian w części ogólnej kodeksu karnego wykonawczego [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom I, L. Bogunia (red.),wrocław. Bogunia L. (1998), Dozór jako istotny element probacji [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, T. IV, Wrocław. Bogunia L. (1998), Uczestnictwo społeczeństwa w wykonaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego L. Bogunia (red.), Wrocław. Bogunia L. (2000), Aktualne regulacje dotyczące zwolnienia skazanych z zakładów karnych i warunków udzielania im pomocy w Polsce [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, T. V, Wrocław. Bogunia L., Kalisz T. (2001), Prawo Karne Wykonawcze Wybór Źródeł, Wrocław. Borkowska-Bagieńska E., Lesiński B.(1995), Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań.

3 3 Bronfenbrenner U. (1970), Czynniki społeczne w rozwoju osobowości, Psychologia Wychowawcza, numer 1. Brzeziński J. (1980), Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa. Buchała K., Zoll A. (1998), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art Kodeksu karnego, Kraków. Budohoska W., Włodarski Z. (1970), Psychologia uczenia się, Warszawa. Bugajski Z. (1925), Więziennictwo, cz. II. Systemy więzienne, Rawicz. Bukowski K. (1995), W co wierzę?, Wrocław. Bulenda T., Musidłowski R. (red.) (2003), Postępowanie z więźniami w latach , Warszawa. Bulenda T., Musidłowski R. (2003), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa. Bulicz G. (1981), Kultura fizyczna i zdrowie, Moskwa. Buszyński M. (1933), Kodeks karny wykonawczy jako wyraz nowej systematyki kodyfikacyjnej, Wojskowy Przegląd Prawniczy, numer 3. Chłopowiec M. (1998), U początku drogi. Psychologia religijno moralnego wychowania dziecka w rodzinie, Wrocław. Chriestie N. (1991), Granice cierpienia, Warszawa. Cieślak M., Spett K., Wolter W. (1968), Psychiatria w procesie karnym, Warszawa. Cieślak M. (1994), Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa. Ciosek M. (1986), Izolacja więzienna. Wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu, Gdańsk. Ciosek M. (2001), Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa. Clark D. H. (1974), Psychiatria administracyjna, Warszawa Czacki T. (1800), O litewskich i polskich prawach, t. II, Warszawa Czapów C. (1978), Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa. Czapów C., Jedlewski St. (1971), Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa. Czerwiec M. (1958), Więzienioznawstwo (Zarys rozwoju więziennictwa), Warszawa. Czeżowski T. (1965), Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne, Warszawa. Ćwik W., Opas T. (1999), Prawo sądowe w Polsce do 1939 r., Rzeszów. Deutsch H. (1945), The Psychology of Women. A Psychoanalytic Interpretation, New York.

4 4 Deutsch H. (1965), Neuroses and character types. Clinical Psychoanalytic Studies, New York Deutsch H. (1965), Selected problems of Adolescence with Special Emphasis on Group Formation, Madison, Connecticut. Deutsch H. (1992), The therapeutic process, the Self, and Female Psychology, New Brunswick, London. Dewey J. (1897), Moje pedagogiczne credo, Chicago. Diese J., (1958), The Psychology of Learning, New York. Dollard J., Doob L. W., Miller N. E., Mowrer O. H., Sears R. R. (1947), Frustration and Agression, New Haven. Dollard J., Miller N. E. (1967), Osobowość i psychoterapia, Warszawa. Ducha nie gaście. Jan Paweł II w Polsce 1 9 czerwca 1991 (1991), Paryż. Durmanow N. D. (1959), Ugołownoje zakonodatielstwo SSSR i ugołownoje zakonodatielstwo sojuznych respublik, Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo, numer 7. Dykcik W. (red.) (1997), Pedagogika specjalna, Poznań. Dymara B. (1996), Działania imitacyjne i rzeczywiste w procesie edukacji szkolnej, [w:] Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie, (red.) H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński, Toruń Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza z dnia 13 lutego 1945 r. Dzięcioł B. (1977), Sądownictwo wojenne LWP, Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 1. Dziurzyński S. (1993), Mroczne dni, Warszawa. Ettinger A. (1924), Zbrodniarz w świetle antropologii i psychologii, Warszawa. Falicki Z. (1989), Inwalidztwo i orzecznictwo inwalidzkie w zaburzeniach psychicznych [w:] Psychiatria tom III (red.) S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński, Warszawa Freud Z. (1936), Wstęp do psychoanalizy, Warszawa. Fromm E. (1996), Zdrowe społeczeństwo, Warszawa. Gajdus D. (1993), Od więzienia będącego narzędziem sprawowania władzy do więzienia służącego rozwiązywaniu problemów kontroli społecznej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Warszawa, numer 2 Gajdus D., Gronowska B. (1998), Europejskie standardy traktowania więźniów, Toruń.

5 5 Gajdus D., Gronowska B. (1998), O potrzebie działań na rzecz poprawy sytuacji więźniów. Uwagi na tle standardów międzynarodowych. Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju, , Toruń, zeszyt 4. Gall F. J. (1825), Sur les fonctions du cervau, Paryż. Gerstmann S. (1970), Osobowość. Wybrane zagadnienia psychologiczne, Warszawa. Giercenzon A. A. Karpiec I. I., Kudriawcew W. W. (1966), Sowietskaja kriminołogija, Moskwa. Gnitecki J. (1993), Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra. Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC , (1986), Warszawa. Gordon M. (1986), Odrębne traktowanie skazanych niepełnosprawnych psychicznie, Przegląd Penitencjarny, nr 8. Gordon M. (1988), Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie w zakładach penitencjarnych, Materiały VI Krajowej Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, Warszawa. Gordon M. (1996), Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, B. Hołyst, S. Redo (red.), Warszawa, Wiedeń, Kalisz. Goring C. (1913), The English Convict, Londyn. Górny J. (1978), Kongres nauki [w:] Gazeta penitencjarna, nr 10 Górny J. (1978), Międzynarodowe kongresy penitencjarne, Gazeta Penitencjarna, nr 8 oraz z 1979 nr 2 Górny J. (1978), Największa aberracja XIX wieku, Gazeta Penitencjarna, nr 13 Górny J. (1978), Narodziny nowoczesnej penitencjarystyki, Gazeta Penitencjarna, nr 6. Górny J. (1978), Prawo penitencjarne cz. I, Historia doktryn penitencjarnych i więziennictwa. Krótki zarys, Warszawa. Górny J. (1979), Kadra decyduje o wszystkim, Gazeta Penitencjarna Górny J. (1980), Rola międzynarodowych kongresów penitencjarnych w rozwoju teorii i praktyki wykonania kary, Warszawa. Górny J. (1981), Penitencjarystyka. Główne problemy wykonania kary pozbawienia wolności w rozwoju historycznym, Warszawa.

6 6 Górny J. (1996), Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Warszawa Górski J. (1974), Specyfika oddziaływania, Gazeta Penitencjarna, nr 10. Górski J. (1982), Psychokorecja w zakładach penitencjarnych [w:] Wybrane problemy psychokorekcji w resocjalizacji skazanych, (red.) J. Górski, T. Kolarczyk, Warszawa. Górski J. (1984), Podkultura więzienna a problem resocjalizacji skazanych [w:] Problem współczesnej penitencjarystyki w Polsce, (red.) B. Hołyst, Warszawa. Górski J. (1985), Metodyka resocjalizacji, Warszawa. Górski J. (1989), Kierunek readaptacja społeczna, Gazeta Penitencjarna, nr 23. Gromadzki W., Wasilewski E. (1993), Europejskie reguły więzienne a polska praktyka traktowania więźniów młodocianych, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 4-5. Gurycka A. (1979), Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa. Gurycka A. (1990), Błąd w wychowaniu, Warszawa. Hansen E. (1984), Niektóre kryminologiczne i karnoprawne aspekty przestępczości więźniów [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, (red.) B. Hołyst, Warszawa Haytler J. (1936), O podstawy nauki w więziennictwie, Warszawa. Henry J. P. (1992), Biological basis of the stress response, Integrative Physiological and Behavioral Science, nr 27. Hofmański P. (1995), Europejska Konwencja Praw Człowieka z wprowadzeniem, Warszawa Hofmański P. (1995), Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń Hofmański P. (1997), Nowe polskie prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka, Warszawa. Hołda Z. (1988), Status prawny skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności, Lublin. Hołda Z. (1999), Prawo karne wykonawcze, Kraków. Hołda Z., Postulski K. (1998), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk. Hołyst B. (1990), Kara pozbawienia wolności w teorii i praktyce [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego , Warszawa. Hołyst B. (2001), Kryminologia, Warszawa. Horney K. (1945), Our Inner Conflicts, New York.

7 7 Hyman S. E. (red.) (1988), Manual der psychiatrischen Notfälle, Enke, Stuttgart. Imieliński K. (1970), Zaburzenia psychoseksualne, Warszawa. Insel T. R. (1997), A neurobiological basis of social attachment, American Journal of Psychiatry, 154 Jakubowski W. (1999), Społeczna natura człowieka, Warszawa. Janion M. (1974), Humanistyka, poznanie i terapia, Warszawa. Janiszewska-Talago E. (1980), Wykonywanie kar długoterminowego pozbawienia wolności, Warszawa. Jankowski D., Kargul J., Kowalewski F., Przyszczypkowski K. (1985), Podstawy działalności kulturalno oświatowej, Warszawa Jankowski K. (1975), Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej, Warszawa. Jankowski M. (1987), European Prison Rules, Strasburg. Janowski A. (1998), Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa. Jaroszyński J. (1978), Zespoły zaburzeń psychicznych, Biuletyn IPN Nr 6(32) Jasiński J. (1993), Obraz polityki karnej lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych ( ), Archiwum Kryminologii, t. XIX Kaczmarek A. (2000), Społeczne i pragmatyczne uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w Służbie więziennej, Warszawa, PTNKF, tom 5. Kamiński A. (1965), Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Warszawa-Wrocław. Kamiński A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa. Kamiński A. (1980), Funkcje pedagogiki społecznej wyd. IV, Warszawa. Kamiński J., Milewski S. (1979), Resocjalizacja skazanych Poradnik dla kuratorów sądowych, Warszawa. Kanfer F. H., Karoly P. (1972), Self-control. A behavioristic excursion into the lion s den, Behavior Therapy, 3 Karpiec I. I. (1968), Indywidualizacyja nakazanija, Leningrad. Kałużny C. (1973), Zasady, metody, formy pracy kulturalno oświatowej, Warszawa. Kersten K. (1986), Narodziny systemu władzy, Polska , Paryż. K. Kersten (1989), Historia polityczna Polski , Gdańsk. Kilpatrick W. H. (1918), The Project Method, New York. Kilpatrick W. H. (1925), Foundation of Method, New York. Kohlberg L., Mayer R. (1972), Development as the Aim Education, Harvard Educational Review nr 4.

8 8 Kolarczyk T. (1978), Społeczność leczniczo wychowawcza, Gazeta Penitencjarna, nr 22. Kolarczyk T. (1990), Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi fizycznie lub psychicznie [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego Kolarczyk T. (1992), Z działalności Zakładu Karnego w Oleśnicy, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 2-3. Kolarczyk T. (1995), Terapeutyczny system wykonywania kary pozbawienia wolności, Przegląd Więziennictwa Polskiego 1995, nr 10. Kołakowski L. (1982), Marksistowskie korzenie stalinizmu [w:] Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, (red.) L. Kołakowski, Londyn. Kołakowski L. (1996), Gdzie jest miejsce dzieci w społeczeństwie liberalnym?, Kraków Kołłątaj H. (1920), O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 maja 1791, Lwów. Kołłątaj H. (1954), Listy anonima i prawo polityczne narodu polskiego, tom II, Warszawa. Konarzewski K. (1982), Podstawy teorii oddziaływania wychowawczego, Warszawa. Konwencje, rezolucje, zalecenia dotyczące problematyki penitencjarnej. Wybór tekstów, Wydawnictwo Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa Korecki J. (1988), Kara 25 lat pozbawienia wolności w Polsce, Warszawa. Korecki J., Petrykowski J. (1982), Zmiany w rozwiązaniach i praktyce penitencjarnej w latach , Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny, nr 1. Kosewski M. (1985), Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Warszawa. Kostewicz T. (1996), Terror i represje [w:] Polacy wobec przemocy , red. B. Otwinowska, J. Żarysz, Warszawa. Kosut A. (1992), Prawo pracy i obowiązek jej świadczenia przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Państwo i Prawo, z. 2. Kotarbiński T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław. Kozakiewicz M. (1983), Inna socjologia, Warszawa. Kozarska-Dworska J. (1965), Polskie próby rozwiązania problemu postępowania z więźniami wykazującymi odchylenia od normy psychicznej [w:] Biuletyn Więziennej Służby Zdrowia.

9 9 Kozarska-Dworska J. (1967), Koncepcja Zakładu Specjalnego w Oleśnicy, Przegląd Penitencjarny nr 3. Kratochvil S. (1974), Psychoterapia. Kierunki, metody, badania, Warszawa. Kratochvil S. (1980), Psychoterapia. Kierunki, metody, badania, Warszawa. Krąpiec M. A. (1998), Dzieła IX. Ja człowiek, Lublin. Krenzer F., Lay M., Belzer M. (1991), Tak wierzę i tak żyję, Wrocław. Kretschmer E. (1949), Psychotherapeutische Studien, Tübingen. Kretschmer E. (1955), Körperbau und Charakter, Berlin. Krukowski A. (1968), Niektóre problemy teoretyczne polityki penitencjarnej, Przegląd Penitencjarny, nr 1. Krukowski A. (1977), Resocjalizacja przestępców, [w:] Kryminologia, red. W. Świda, Warszawa; O. Lipkowski (1987), Resocjalizacja, Warszawa Krukowski A. (1984), Socjologia zakładu karnego [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce (red.) B. Hołyst, Warszawa Krukowski J. (1997), Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa Krychowski T. (1936), Polski system penitencjarny, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 1. Kryńska E. J., Manersberg S. W. (2003), Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach , Białystok. Kryże A., Niedzielak P., Petryna K., Wirzman T. E. (2001), Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa Krzemiński I. (2000), Co się dzieje między ludźmi?, Warszawa. Krzymuski E. (1918), Projekt kodeksu karnego polskiego, Warszawa. Krzymuski E. (1921), System prawa karnego, Część ogólna, Kraków. Kula W. (1988), Wokół historii, Warszawa. Kurek A. (2001), Działalność kulturalno oświatowa w zakładzie penitencjarnym oraz jej wpływ na kształtowanie kontaktów ze społeczeństwem [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa, Poznań, Kalisz. Kurella H. (1910), Cesare Lombroso. A Modern Man of Science, Nowy Jork. Kurella H. (1913), Lombroso als Mensch und Forscher, Wiesbaden. Kübler-Ross E. (1979), Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań.

10 10 Lasocik Z. (1993), Praktyki religijne więźniów, Warszawa. Lasok D. (1995), Zarys prawa Unii Europejskiej, Toruń. Leder S. (red.) (1987), Elementy psychiatrii i psychologii medycznej, Warszawa S. Lelental (1992), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych dla recydywistów, Warszawa. Lelental S. (1996), Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej, Łódź. Lelental S., (1999), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa Lelental S., (2001), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa Lenaerts K., Van Nuffel P. (1998), Podstawy prawa europejskiego, Warszawa. Leonard D. (1998), Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa. Lernell L. (1969), Refleksje o istocie kary pozbawienia wolności, Przegląd Penitencjarny, nr 1. Lernell L. (1971), Wykład prawa karnego, Warszawa. Lewicki A. (red.) (1969), Psychologia kliniczna, Warszawa Lewicki A., Paryzek L., Waligóra B. (1969), Podstawy psychologii penitencjarnej [w:] Psychologia kliniczna, red. A. Lewicki, Warszawa Lizak W. (1988), Apogeum. Aparat represji w Polsce w latach , Res Republica nr 6. Lucas C. (1836), De lá réforme des prisons ou de la théorie de l emprisonnement, t. III, Paris, s. 491 Łobocki M. (1978), Metody badań pedagogicznych, Warszawa. Łobocki M. (1984), Metody badań pedagogicznych, Warszawa. Łobocki M. (1999), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków. Łopatka A. (1998), Międzynarodowe Prawo Praw Człowieka. Zarys, Warszawa Machalski J. (1969), Od psychiatrii klinicznej do penitencjarnej, Gazeta Sądowa i Penitencjarna, numer 20. Machel H. (1994), Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk. Maj G. (1980), Resocjalizacyjne wartości sportu, Kultura Fizyczna, nr 4. Majka J. (1982), Filozofia społeczna, Wrocław. Makarenko A. (1946), Poemat pedagogiczny, Warszawa. Makarewicz J. (1914), Prawo karne ogólne, Kraków; Makarewicz J. (1924), Prawo karne, Lwów Warszawa.

11 11 Makowski W. (1919), Prawo karne. Część ogólna, Warszawa Lublin Łódź Poznań Kraków; Makowski W. (1920), Prawo karne. Część ogólna wykład porównawczy prawa karnego austriackiego, niemieckiego, rosyjskiego obowiązującego w Polsce, Warszawa; Makowski W. (1921), Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczpospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego, t. I, Część ogólna, Warszawa; Makowski W. (1921), Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego z dodaniem przepisów przechodnich i ustaw zmieniających i uzupełniających postanowienia kodeksu, odpowiednich przepisów Kodeksu karnego niemieckiego i Ustawy karnej austriackiej, obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzeczypospolitej oraz komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższego, t. I, Część ogólna, Warszawa. Makowski W. (1921), Komentarz i orzecznictwa Sądu Najwyższego, tom. I, Część ogólna, Warszawa. Malinowski E. (1927), Dziedziczność i zmienność, Lwów. Malinowski E. (1958), Genetyka, Warszawa. Malec J. (1997), Z problematyki celów kary pozbawienia wolności [w:] Biul. RPO nr 32 Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, cz. II, Warszawa Malewski A. (1964), O zastosowaniach teorii zachowania, Warszawa. Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław. Mandecki T. (2001), Ustawodawstwo i orzecznictwo Stanów Zjednoczonych w sprawie prawa do wolności sumienia i wyznania więźniów, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom IX, (red.) L. Bogunia, Wrocław. Marat S., Snopkiewicz J. (1989), Zbrodnia. Sprawa generała Fieldorfa Nila, Warszawa. Marchand P. (1960), Quelques aspects de l action postpénitentiaire et la mission des Comités de Patronage, Bulletin de l Administration Pénitentiaire, numer 5. Marek A. (1993), Prawo karne. Część ogólna, Warszawa Marek A. (1994), Polskie prawo karne na tle standardów europejskich, PiP nr 5 Marek A. (2000), Prawo karne, Warszawa Martinson R. (1974), What works? Questions and Answers about Prison Reform, Public Interest

12 12 Matejko A. (1968), Socjologia pracy. System społeczny zakładu pracy, Warszawa. Materiały Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu. Zeznania Józefa Marszałka (bez sygnatury) Mays J. N. (1963), Crime and the Social Structure, Londyn. Mazur K. (1996), Wpływ kultury na proces reedukacji w warunkach więziennych [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI w., (red.) B. Hołyst i S. Redo, Warszawa, Wiedeń, Kalisz. Mądrzyński T. (1970), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa. Michalska A. (1994), Komitet Praw Człowieka, Warszawa Michalska A. (1995), Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór i opracowanie, Warszawa De Michelis J. (1995), Opieka duszpasterska [w:] Biuletyn RPO, Stan i węzłowe problemy więziennictwa cz. I, Warszawa Mihilewicz-Mandecka E. (2002), Problem równego traktowania kobiet więźniów w świetle teorii i praktyki penitencjarnej w Stanach Zjednoczonych i Polsce, [w:] Nauki Pedagogiczne we współczesnej humanistyce pod red. M. Prokosz, Toruń. Mihilewicz-Mandecka E. (2003), Resocjalizacja więźniów jako jeden z czterech celów uwięzienia, [w:] Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pod red. S. Mihilewicz, Kraków. Mihilewicz-Mandecka E. (2003), Agresja wśród więźniów i metody jej eliminacji, [w:] Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pod red. S. Mihilewicz, Kraków. Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej (2001), Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za rok 2001, Warszawa. Misztal M. (1980), Problematyka wartości w socjologii, Warszawa. Mitraszewski T. (1937), Projekt ustawy o organizacji więziennictwa, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 1. Moczarski K. (1958), List z Centralnego Więzienia w Sztumie, Zeszyty Historyczne, z. 53, Paryż. Moczydłowski P. (1988), Drugie życie w instytucji totalnej, Warszawa. Moczydłowski P. (1991), Drugie życie więzienia, Warszawa.

13 13 Moczydłowski P. (1994), Więziennictwo od systemu totalitarnego do demokratycznego, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 8. Moczydłowski P. (1995), Raport o stanie więziennictwa perspektywy kontynuowania reform, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 10. Mogielnicki A., Rappaport E. S. (1919), Ustawy Karne, Kodeks Karny tymczasowo obowiązujący w okręgach sądów apelacyjnych Warszawskiego i Lubelskiego oraz na obszarze Ziem Wschodnich z uwzględnieniem Nowel i Przepisów Karzących, przewidzianych w Ustawach specjalnych wydanych do dnia 2 sierpnia 1919 roku, Warszawa. Moir A., Jessel D. (1998), Zbrodnia rodzi się w mózgu, Warszawa. Moldenhawer A. ( ), O przeprowadzeniu odosobnienia w zakładach więziennych (3 tomy), Warszawa. Moldenhawer A. (1893), Kongres Międzynarodowego Prawa Karnego, Gazeta Sądowa Warszawska Moldenhawer A. (1893), O kongresach penitencjarnych [w:] Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Montgomery M. D., Paul J. K. (1982), Ecological theory and practice [w:] Emotional disturbance in children, J. K. Paul, B. C. Epanchin, Torononto Morris D. (1998), Ludzkie ZOO, Warszawa. Multimedialna Encyklopedia Powszechna Fogra Muszyński H (1965), Teoretyczne problemy wychowania moralnego, Warszawa. Muszyński H. (1971), Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa. Nataszew A. E., Struczkow N. A. (1960), Osnowy tieorii isprawitielno-trudowogo prawa, Moskwa. Naworski Z. (1994), Historia prawa tom 3, Toruń. Nazarewicz J. (1973), Wojskowe Prokuratury Specjalne ( ) [w:] Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 4. Newcomb T. M. (1959), Social Psychology, Londyn Neymark E. (1928), Dziesięciolecie więziennictwa polskiego, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 12. Neymark E. (1929), Zasady nowej organizacji więziennictwa w świetle nowoczesnych postulatów nauk penitencjarnych, [w:] Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego, Warszawa.

14 14 Neymark E. (1933), Piętnastolecie więziennictwa polskiego, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 8. Niemcewicz J. U. (1818), O Więzieniach Publicznych, czyli Domach Pokuty rzecz krótka, Warszawa. Niziołek T. (1993), Problemy działalności kulturalno oświatowej, Mat. z Konf. Nauk., Kraków. Nowak S. (1970), Metodologia badań socjologicznych, Warszawa. Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, Warszawa. Nowicki M. A. (1992), Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa. Ossowski S. (1983), O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa. Parsons T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa. Pasek A. (2002), Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat , Wrocław. Passini B., Pilch T. (red.) (1979), Wychowanie i środowisko, Warszawa Pawlak K. (1997), Za kratami więzień i drutami obozów, Kalisz Pawela S. (1970), Ośrodek przystosowania społecznego formą resocjalizacji skazanych, Nowe Prawo, nr 2. Pawela S. (1993), Kodeks karny wykonawczy Komentarz, Białystok. Pawela S. (1995), Stosowanie norm polskiego kodeksu karnego wykonawczego wobec cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian kodyfikacyjnych [w:] Przestępczość cudzoziemców pod red. E. Pływaczewskiego, Szczytno Pawela S. (1997), Resocjalizacja skazanych. Nowy kodeks karny wykonawczy, GS nr 8 Pawela S. (1999), Kodeks karny wykonawczy, Praktyczny komentarz, Warszawa. Paryzek L. (1977), Potrzeby jako wyznaczniki podatności na wpływy korekcyjne, Warszawa, Kalisz. Peiper L. (1933), Komentarz do kodeksu postępowania karnego i przepisów wprowadzających tenże kodeks, wyd. trzecie, Kraków. Peiper L. (1936), Komentarz do kodeksu karnego, wyd. II, Kraków. Peters K. (1960), Grundprobleme der Kriminal pädagogik, Berlin. Piecuch H. (1990), Spotkanie z Fejginem zza kulis bezpieki, Warszawa. Piechowiak M. (1997), Pojęcie praw człowieka [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa

15 15 Pilch T. (1995), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa Płatek M. (1997), Europejskie reguły więzienne a polskie prawo i praktyka penitencjarna, Studia Iuridica, numer 34. Pławski S. (1968), Prawo penitencjarne, Warszawa. Podgórecki A. (1962), Socjotechnika. Praktyczne zastosowanie socjologii, Warszawa Podgórecki A. (1971), Zarys socjologii prawa, Warszawa Poklewski Koziełł K. (1986), Prawa osób pozbawionych wolności, Studia Prawnicze. Poksinski J. (1992), Tun Tatar, Utnik, Nowicki, Warszawa. Poksiński J. (1996), My sędziowie, nie od Boga.... Z dziejów sądownictwa polskiego PRL Materiały i dokumenty. Porowski M. (1984), Funkcje administracji penitencjarnej [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce (red.) B. Hołysta, Warszawa. Porowski M., (1992), Ludzkie prawa więźniów, Ethos, numer 17. Porowski M., (1993), Kamień i chleb (studium z dziedziny polityki penitencjarnej, Warszawa. Porowski M., Rzepliński A. (1987), Uwięzienie a wartości, Studia Prawnicze numer 3. Pospiszyl K. (1992), Psychopatia, Warszawa. Pospiszyl K., (1998), Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa. Pospiszyl K., Żabczyńska E. (1985), Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa. Potocki K. (1819), Uwagi do projektu ogólnego i szczególnego ulepszenia administracji i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskim, Warszawa Poznyszew S. W. (1924), Osnowy penitencjarnej nauki, Moskwa. Prisoners Learning and Skills Unit Przecławska A., Theiss W. (1966), Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse [w:] A. Przecławska (red.) Pedagogika społeczna kręgi poszukiwań, Warszawa Przyborowska Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E. (1996), Dokumenty Europejskie, Lublin. Przygoński A., Wołowicz M. (1988) Nauczanie ogólne i zawodowe [w:] P. Wierzbicki (red.) Rozwój penitencjarystyki w PRL Wybrane Problemy, Warszawa.

16 16 Pużyński S. (1988), Depresje, Warszawa Pytka L. (1991), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa. Pytka L. (2001), Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa. Rabinowicz L. (1933), Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa. Rabinowicz L. (1934), Współczesna ewolucja antropologii kryminalnej, Warszawa. Rafacz J. (1932), Dawne polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa Rafter N. H., Stanley D. L. (1999), Prisons in America, Santa Barbara, California Rappaport E. S. (1928), Więziennictwo, Lwów. Rappaport E. S. (1930), Kodeks prawa karnego wykonawczego, Warszawa. Rappaport E. S. (1958), Rewaloryzacja przestępcy jako cel wykonawczy represji karnej [w:] Przegląd Więziennictwa, nr 2. Rappaport E. S. (1960), Wybrane zagadnienia nowoczesnej polityki kryminalnej, Łódź. Rayne D. I. (1987), Antidepressant Therapies in the elderly, Clin. Gerontol., nr 2. Rejzner A. (1995), Kultura fizyczna w polskim systemie penitencjarnym, Warszawa. Rejzner A. (1998), Kultura fizyczna w zakładach penitencjarnych, Warszawa. Rezolucje i Zalecenia I Kongresu ONZ [w:] Przegląd Więziennictwa 1958 r. nr 4. Rogowski R. (1999), ABC teologii dogmatycznej, Wrocław. Rudovsky D., Bronstein A. J., Koren E. I., Cade J. (1988), The rights of prisoners, Carbondale, IL. Russell B. (1992), Władza i jednostka, Warszawa. Rzepliński A. (1993), Położenie prawne więźniów w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Uwagi obserwatora, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Warszawa, numer 2. Sapia-Drewniak E. (1994), Współczesne tendencje oświatowe a ich realizacja w warunkach izolacji, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 8. Scherer M., Gersch I., Fry L. (1990), Meeting Disruptive Behaviour, London Schulz B. (1992), Twórczość pedagogiczna. Wstęp do badań, Warszawa Sempołowska S. (1960), W więzieniach, Warszawa. Siewierski M. (1959), Kodeks karny z komentarzem, Warszawa. Sikorski J. (1994), Duszpasterstwo więzienne, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 2.

17 17 Skarbek F. (1842), Considérations générales sur le meilleur régime de prison, Warszawa Skarbek F. (1847), O kongresie pokutnym odbytym we Frankfurcie nad Menem w końcu września 1846 t. I, Biblioteka Warszawska. Skorny Z. (1976), Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa. Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska (1999), Warszawa. Słownik języka polskiego, t. II, (1988), PWN, Warszawa Słownik wyrazów obcych, (1980), PWN, Warszawa Słownik Wyrazów Obcych, (2001), Warszawa. Sobociński W. (1964), Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń. Sperling A. P. (1995), Psychologia, Poznań. Stańdo-Kawecka B. (1995), Ochrona osób pozbawionych wolności w świetle Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, PWP nr 9. Stańdo-Kawecka B. (2000), Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków. Stępniak P. (1997), Środowisko otwarte jako alternatywa dla więzienia. Z doświadczeń francuskich, Poznań. Stürup G. K. (1965), Postępowanie z przestępcami wielokrotnymi, Przegląd Penitencjarny, nr 1 Such J. (1972), O uniwersalności praw nauki, Warszawa. Suchodolski B. (1983), Wychowanie i strategia życia, Warszawa Sutherland E. H. (1969), Principles of criminology, Filadelfia. Szabo D. (1964), Les prisons ont-elles un avenir?, Montreal. Szacka B. (1991), Człowiek zwierze społeczne, Warszawa. Szaszkiewicz M. (1997), Tajemnice grypserki, Kraków. Szczepański J. (1984), Sprawy ludzkie, Warszawa. Szecówka A. (2001), Nauczanie resocjalizujące a readaptacja społeczna osadzonych [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa, Poznań, Kalisz. Szkotnicki W. (1971), Resocjalizacyjny aspekt samorządu skazanych w zakładach karnych, Przegląd Penitencjarny, numer 4. Sztompka P. (1999), Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą, [w:] Zmiana społeczeństwa (red.) J. Kurczewska, Warszawa. Sztumski J. (1995), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice.

18 18 Szwagrzyk K. (1995), Golgota wrocławska , Wrocław. Szwagrzyk K. (1995), Listy do Bieruta, Wrocław. Szwagrzyk K. (1999), Winni niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe ( ) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław. Szymanowski T. (1985), Funkcje zatrudnienia skazanych w świetle danych empirycznych [w:] T. Bojarski, Z. Hołda, J. Baranowski (red.), Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Lublin. Szymanowski T. (1989), Bariery i możliwości resocjalizacji, Gazeta Penitencjarna, nr 16. Szymanowski T. (1990), Kierunki reformy prawa karnego wykonawczego, Przegląd Prawa Karnego, nr 2. Szymanowski T. (1996), Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa. Szymanowski T. (1998), Podstawy prawne oddziaływania na skazanych i resocjalizacji po uchwaleniu kodeksu karnego wykonawczego [w:] Księga jubileuszowa pod red. M. Porowskiego, Warszawa Szymanowski T., Górski J. (1982), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań, Warszawa. Szymanowski T., Świda Z., (1998), Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Ustawy dodatkowe, Akty wykonawcze, Warszawa Śliwowski J. (1934), Narodziny prawa penitencjarnego, Gazeta Sądowa Warszawska, nr 44 i 45 Śliwowski J. (1965), Sądowy nadzór penitencjarny, Warszawa Śliwowski J. (1969), Zasady wykonania kary pozbawienia i ograniczenia wolności wg nowego ustawodawstwa karnego, Warszawa. Śliwowski J. (1976), Tymczasowy regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności i jego ocena, Państwo i Prawo, z. 10. Śliwowski J. (1978), Krytyka i obrona kary. Rozważania penitencjarne (materiały na prawach rękopisu) Śliwowski J. (1978), Prawo i polityka penitencjarna, Toruń. Śliwowski J. (1981), Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie. Rozważania penitencjarne i penologiczne, Warszawa. Śliwowski J. (1982), Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa. Śliwowski J. (1982), Zmiany w polskim prawie penitencjarnym, Państwo i Prawo, z. 9 Świda W. (1932), Przestępca zawodowy, Wilno.

19 19 Świda W. (1970), Prawo karne, Warszawa. Tappan P. W. (1960), Crime, Justice and Correction, Nowy York. Theiss W. (1996), Zniewolone dzieciństwo, Warszawa. Tobis A. (1978), Prawo penitencjarne i polityka penitencjarna, Poznań. Tokarczyk R. (1999), Prawa narodzin życia i śmierci, Lublin. Tomasik P. (1993), Kara śmierci w aspekcie karnym, Chrześcijanin w świecie. Turlej S. (1982), Młodzież społecznie niedostosowana, Warszawa. Turlejska M. (pseud. Socha Ł.) (1986), Te pokolenia żałobami czarne... Skazani na śmierć i ich sędziowie , Warszawa. Turlejska M., (pseud. Socha Ł.) (1989), Te pokolenia żałobami czarne. Sędziowie wojskowi i ich ofiary , Londyn. Ughetto J. (1964), Le sociodrame, Paris-Vitry. Urban B. (2000), Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków. Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (2001), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Łódź. Utrat Milecki J., Więziennictwo w Polsce w latach , Warszawa Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego wykonawczego (1997) Uznadze O. N. (1961), Eksperymentalnyje osnowy psichołogii ustanowki, Tbilisi. Walasek S. (2003), Z badań nad oświatą guberni wileńskiej i Wileńskiego Okręgu Szkolnego [w:] Źródła w badaniach naukowych historii edukacji (red.) W. Szulakiewicz, Toruń. Walczak S. (1960), Penitencjarne i ekonomiczne aspekty pracy więźnia, Przegląd Więziennictwa, numer 4. Walczak S. (1960), Sytuacja prawna skazanego, Państwo i Prawo, numer 10. Walczak S. (1968), Prawo penitencjarne PRL, Warszawa. Walczak S. (1970), Litera i duch nowego ustawodawstwa karnego., Nowe Prawo, nr 1. Walczak S. (1972), Prawo penitencjarne, Warszawa. Walczak S. (1985), OPS w systemie postępowania z recydywistami [w:] S. Walczak (red.), Spory wokół reformy więziennictwa, Warszawa. Walczak S. (1985), Spory wokół reformy więziennictwa, Warszawa. Walczak S. (1992), Postępowanie ze skazanymi w polskim systemie penitencjarnym, Warszawa. de Walden-Gałuszko K. (1992), Zarys psychopatologii ogólnej i psychiatrii, Gdańsk.

20 20 Waligóra B. (1974), Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej, Poznań. Wallen R. (1964), Psychologia kliniczna, Warszawa. Watkins Jr. J. C. (1998), The Juvenile Justice Century. A Sociolegal Commentary on American Juvenile Courts, Durham, North Carolina Wąsek A. (1999), Kodeks karny, Komentarz, Tom I, Gdańsk Wąsik J. (1963), Kara dożywotniego więzienia w Polsce, Warszawa. Westerska K. (1935), Międzynarodowe próby ujednostajnienia przepisów postępowania z więźniami, Przegląd Więziennictwa, nr 3 Wierzbicki P. (1976), Indywidualizacja penitencjarna w Polsce, Warszawa. Wilk L. (1998), Kara dożywotniego pozbawienia wolności i problemy jej łagodzenia, Państwo i Prawo, numer 6. Wilowski W. (2000), Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu, Poznań. Wines E. C., Dwight T. W. (1867), Report on the Prisons and Reformatories of the United States and Canada, Made to the Legislature of New York, Albany, NY Witwicki W. (1962), Psychologia, t. I, Warszawa. Witwicki W. (1963), Psychologia, t. II, Warszawa. Wojciechowski H. (1996), Wychowanie dorosłych. Zagadnienia andragogiki, Warszawa. Wolna Polska, Moskwa, nr 3 z 21 stycznia 1945 r. Wołowicz M. (1990), Zmierzch środków i metod oddziaływania penitencjarnego (nieporozumienia pojęciowe) [w:] Dwadzieścia lat kkw i perspektywy dalszego rozwoju prawa karnego wykonawczego w Polsce, Mat. Konf. Nauk, Kalisz. Wójcik D. (1965), Teorie przyczyn przestępczości [w:] Materiały do nauczania psychologii, Psychologia kliniczna i psychopedagogika specjalna. Tom I, Seria IV, (red.) L. Wołoszynowa, Warszawa. Wroczyński R. (1960), Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Warszawa. Wroczyński R. (1985), Pedagogika społeczna, Warszawa Wróblewski B. (1928), Zarys polityki karnej, Wilno. Wujek T. (red.) (1992), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, Warszawa. Zagórski J. (1998), Europejskie Reguły Więzienne i ich stosowanie w polskim prawie i praktyce penitencjarnej. Zarys problematyki, Biuletyn RPO, Warszawa. Zamojski A. (1870), System więzień irlandzkich, Lwów.

21 21 Zawadzki B. (1959), Wykłady z psychopatologii, Warszawa. Zawadzki B. (1970), Wstęp do teorii osobowości, Warszawa. Zielińska E. (red.) (1997), Standardy prawne Rady Europy. Tom III, Warszawa. Ziembiński S. (1973), Klasyfikacja skazanych, Warszawa. Ziembiński S. (1990), Kierunki rozwoju klasyfikacji skazanych w polskiej praktyce penitencjarnej [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego , Warszawa Znamierowski C. (1957), Zasady i kierunki etyki, Warszawa. Zwoliński S. (1992), Skazania na śmierć przez sądy WP w latach Wyroki, których nie powinno być [w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, nr. 1 Żenczykowski T. (1982), Dramatyczny rok 1945, Londyn. Żenczykowski T. (1990), Polska Lubelska 1944, Warszawa. Akty prawne, wyroki sądów: Dekret Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, Dz. U. Nr 15, poz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa, Dz. U. Nr 29, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego, Dz. U. Nr 71, poz Kodeks karny Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r., Dz. U. Nr 60, poz Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa, Dz. U. Nr 68, poz. 457 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. Kodeks Karny Wojska Polskiego Dz. U. z 1944 r. Nr 6 poz. 27 z późn. zm. Dekret PKWN z 31 VIII 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego Dz. U. z 1944 r. Nr 4 poz. 16. Dekret PKWN z 12 IX 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich Dz. U. z 1944 r. Nr 4 poz. 21 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa Dz. U. z 1944 r. Nr 10 poz. 50.

22 22 Dekret z 16 XI 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa Dz. U. z 1945 r. Nr 53 poz Dekret z 22 I 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego Dz. U. z 1946 r. Nr 5 poz. 46. Dekret z 13 VI 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa Dz. U. z 1946 r. Nr 30 poz Dekret z dnia 17 października 1946 r. o zniesieniu specjalnych sądów karnych Dz. U. z 1946 r. Nr 59 poz. 324 Ustawa z 4 II 1947 r. o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Dz. U. RP nr 9, poz. 43 z 1947 r. Ustawa konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej 19 II 1947 r. Dz. U. RP nr 18, poz. 71 z 1947 r. Ustawa z 25 II 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu Dz. U. z 1948 r. Nr 12 poz. 90. Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania Dz. U. z 1949 r. Nr 45 poz. 334 Dekret z 26 X 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej Dz. U. z 1949 r. Nr 55 poz Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych Dz. U. z 1953 r. Nr 10 poz. 32. Dekret z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego Dz. U. z 1954 r. Nr 54 poz Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 205/55, niepublikowane. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii Dz. U. z 1956 r. Nr 11 poz. 57. Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, Dz. U. Nr 41, poz Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych Dz. U. z 1956 r. Nr 54 poz. 243.

23 23 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1966 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 12. Ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny Dz. U. z 1969 r. Nr 13 poz. 95 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 13, poz. 98. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie tymczasowego wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 6. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1981 r. w sprawie zmiany tymczasowego regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 11. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) oraz o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29, poz. 154). Ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 14, poz. 85) oraz o zmianie kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. Nr 14, poz. 85). Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym, Dz. U. Nr 95, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu kary pozbawienia wolności, dz. U. Nr 153, poz Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. Nr 61, poz. 283 ze zm. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz Ustawa z dnia 17 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, Dz. U. Nr 123, poz. 777

24 24 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. U. Nr 111, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji, Dz. U. Nr 111, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie, Dz. U. Nr 111, poz Rozporządzenie MS z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, Dz. U. Nr 133, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych, Dz. U. Nr 139, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczna naukę zawodu, Dz. U. Nr 156, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 29 poz. 369) Sygnatury akt: As IV Kow 53/58 Agnieszka Gorzelany ASWW. As IV Kow 184/57 Ferdynanda Szlachetki, ASWW oraz As Sr 966/48 Ferdynada Szlachetki, ASWW. As VIII C 455/57 Olgi Gergorowicz, ASWW. Sprawy statystyczne i opisowe z działalności WPR za okres 1 I 1948 r. 2 V 1948 r., sygn /10/55.

25 25 Sprawozdanie z działalności WPR we Wrocławiu za rok 1947, sygn /7/55, ASOW. Sprawozdania i wykazy statystyczne i opisowe we Wrocławiu za lata , sygn /3/55, 04767/11/55, 04762/7/55, /55, AŚOW. As Sv 1/46 Bolesława Tomaszewskiego, ASWW.

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Nr 20. Biuletyn. Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii. Warszawa 2012/2013 ~ 1 ~

Nr 20. Biuletyn. Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii. Warszawa 2012/2013 ~ 1 ~ Nr 20 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii Warszawa 2012/2013 ~ 1 ~ POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINOLOGICZNE im. prof. Stanisława Batawii ul. Nowy Świat 72, 00-330

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Rozdział 1. Systematyka części szczególnej Kodeku karnego

Bibliografia. Rozdział 1. Systematyka części szczególnej Kodeku karnego Bibliografia Rozdział 1. Systematyka części szczególnej Kodeku karnego I. Andrzejew: Systematyka projektu kodeksu karnego, PiP 1968, Nr 11, T. Bojarski: O systematyce części szczególnej kodeksy karnego,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA DO PRACY I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PERSONELU WIĘZIENNEGO

MOTYWACJA DO PRACY I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PERSONELU WIĘZIENNEGO ROBERT POKLEK MOTYWACJA DO PRACY I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PERSONELU WIĘZIENNEGO w ujęciu dwuczynnikowej koncepcji motywacji-higieny Fredericka Irvinga Herzberga Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Międzynarodowe standardy wykonywania kar Nr 72-73 Warszawa 2011 III-IV kwartał 2011 NUMER SPECJALNY Redaguje Kolegium w składzie: Tomasz Głowik, Krzysztof Kowaluk (sekretarz

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 3/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA.

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 3/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. Nr 3/2010 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Emilia Rekosz PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. WYNIKI BADAŃ NA TEMAT ODDZIAŁYWAŃ PENITENCJARNYCH W POLSKICH ZAKŁADACH KARNYCH 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym Nr 79 Warszawa 2013 II kwartał 2013 Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 67-68 Warszawa 2010 Redaguje Kolegium w składzie: Krzysztof Kowaluk (sekretarz), Stefan Lelental, Krystyna Ostrowska, Zofia Ostrihańska, Jacek Pomiankiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS prowadzący

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA WIĘZIENNA MODEL A RZECZYWISTOŚĆ. PRÓBA OCENY

SŁUŻBA WIĘZIENNA MODEL A RZECZYWISTOŚĆ. PRÓBA OCENY CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Rok IX: 2005, z. 1 ISSN 1506-1817 JERZY MIGDAŁ SŁUŻBA WIĘZIENNA MODEL A RZECZYWISTOŚĆ. PRÓBA OCENY W blisko 87-letniej historii odrodzonej Polski personel więzienny

Bardziej szczegółowo

Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw

Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw R ESOCJALIZACJA POLSKA 9/2015 P OLISH J OURNAL OF SOCIAL REHABILITATION ISSN 2081-3767 e-issn 2392-2656 R O Z P R A W Y Wiola Friedrich Uniwersytet Śląski Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw Abstrakt:

Bardziej szczegółowo

V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres

V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od stycznia 1995r. do 1 października 2003r. październik

Bardziej szczegółowo

SIEĆ NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW PRAW PODSTAWOWYCH RAPORT NA TEMAT PRZESTRZEGANIA PRAW PODSTAWOWYCH W POLSCE W 2004 R.

SIEĆ NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW PRAW PODSTAWOWYCH RAPORT NA TEMAT PRZESTRZEGANIA PRAW PODSTAWOWYCH W POLSCE W 2004 R. SIEĆ NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW PRAW PODSTAWOWYCH RAPORT NA TEMAT PRZESTRZEGANIA PRAW PODSTAWOWYCH W POLSCE W 2004 R. * 3 stycznia 2005 r. Sieć Niezależnych Ekspertów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA, POLITYKA I SĄD TAJNY W POLSCE LUDOWEJ (1950-1954)

ADMINISTRACJA, POLITYKA I SĄD TAJNY W POLSCE LUDOWEJ (1950-1954) Adam Lityński ADMINISTRACJA, POLITYKA I SĄD TAJNY W POLSCE LUDOWEJ (1950-1954) 1. POLITYKA I POZORY CIĄGŁOŚCI PRAWNEJ U progu prawdziwego XX wieku, w 1917 roku, w Rosji zmieciono z powierzchni ziemi cały

Bardziej szczegółowo

Obowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnienia

Obowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnienia Piotr Zamelski Politechnika Opolska Obowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnienia 1. Wprowadzenie Na przestrzeni dziejów ludzie w podeszłym wieku odgrywali istotne i właściwe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. październik grudzień 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. październik grudzień 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich październik grudzień 2014 r. 1 Spis treści Część 1... 3 I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 17

Bardziej szczegółowo

ANALIZY Nr 4/2013 RAPORTY EKSPERTYZY WYKONAĆ KARĘ. I CO DALEJ? WYKONANIE KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE.

ANALIZY Nr 4/2013 RAPORTY EKSPERTYZY WYKONAĆ KARĘ. I CO DALEJ? WYKONANIE KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE. ANALIZY Nr 4/2013 RAPORTY EKSPERTYZY Maria Niełaczna WYKONAĆ KARĘ. I CO DALEJ? WYKONANIE KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE Wykonać karę. I co dalej? Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar. Michał Pawłowski

Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar. Michał Pawłowski Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar Michał Pawłowski Michał Pawłowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobył wyróżnienie w II edycji

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo LP Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo Ilość dostępów 1 8 Podstawy ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN 5 2 13 Administracja publiczna Wydawnictwo Naukowe PWN 5 3 15 Badania marketingowe Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne 1. Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego... 2 2. Prawne podstawy zarzadzania kryzysowego... 5 3. Stany nadzwyczajne w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

penitencjarne penitencjarne Forum lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl PENITENCJARNY V KONGRES

penitencjarne penitencjarne Forum lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl PENITENCJARNY V KONGRES 07 lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl Forum penitencjarne penitencjarne V KONGRES PENITENCJARNY www.sw.gov.plforum 07 penitencjarne lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184

Bardziej szczegółowo

Z BRAKU DOWODÓW WINY... REHABILITACJA PROKURATOR ROMANY GOLAŃSKIEJ

Z BRAKU DOWODÓW WINY... REHABILITACJA PROKURATOR ROMANY GOLAŃSKIEJ Elżbieta Romanowska * Z BRAKU DOWODÓW WINY... REHABILITACJA PROKURATOR ROMANY GOLAŃSKIEJ WPROWADZENIE W 1956 r., wraz z postępami odwilży i destalinizacji, pojawił się problem rehabilitacji osób represjonowanych

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie i przedmiot badań kryminologii

1. Pojęcie i przedmiot badań kryminologii Rozdział I Zagadnienia wprowadzające Literatura uzupełniająca: J. Bafia, Wstęp do nauki o przestępcy, Wrocław 984; J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007; taż, Czy ciemna

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo