Bastide R. (1972), Socjologia chorób psychicznych, Warszawa. Bauman T. (1995), Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bastide R. (1972), Socjologia chorób psychicznych, Warszawa. Bauman T. (1995), Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu"

Transkrypt

1 1 Bibliografia Akta Międzynarodowego Kongresu Penitencjarnego w Brukseli, Berno Akta Międzynarodowego Kongresu Karnego i Penitencjarnego w Pradze, Berno Akta Międzynarodowych Kongresów Penitencjarnych w Petersburgu (1890) i w Pradze (1930). Aleksandrowicz J. (1989), Nerwice, Warszawa. Ambrozik W. (2001), Więzi społeczne skazanych i ich rola w procesie resocjalizacji [w:] Więziennictwo. Nowe Wyzwania, (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa-Poznań-Kalisz. Andrejew I. (1970), Prawo karne w zarysie, Warszawa. Angelini A. (1996), Dynamiczny proces zmiany [w:] Kompendium wiedzy o profilaktyce, Warszawa. Antonelli F. (1995), Oblicza śmierci, Kraków Armia Krajowa w dokumentach, t. V, s Aronson E. (1995), Człowiek istota społeczna, Warszawa. Aronson E. (1998), Człowiek istota społeczna, Warszawa. Bafia J. (1968), Powrót do przestępstwa w ujęciu projektu k. k. z 1968 r., Problemy Kryminalistyki, numer 76. Bafia J. (1968), Podstawowe zasady prawa karnego wykonawczego, Państwo i Prawo, numer 10. Bafia J. (1969), Kodeks karny wykonawczy (podstawowe problemy teorii i praktyki), Przegląd Penitencjarny, numer 4. Baley S. (1958), Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa. Balthazar H. U. (1998), Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni?, Tarnów, s. 71. Bałandynowicz A. (1996), Probacja. Wychowanie do wolności, Warszawa. Bałandynowicz A. (1998), Zapobieganie przestępczości. Warszawa. Banasiak J. (1983), Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Elementy teorii i metodyki, Warszawa. Barry J. (1958), Aleksander Maconochie of Norfolk Island, London-Wellington-New York.

2 2 Bastide R. (1972), Socjologia chorób psychicznych, Warszawa. Bauman T. (1995), Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.) Pedagogika społeczna wyd. II, Warszawa. Barczyk A. P. (1999), Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków. Bauman Z. (1999), Po co komu teoria zmiany?, [w:] Zmiana społeczna (red.) J. Kurczewska, Warszawa Bay C. (1970), The structure of Freedom, Stanford. Beck U. (1992), Risk Society. Towards a New Modernity, Londyn. Bedyński K. (1994), Duszpasterstwo więzienne w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa. Bedyński K. (1998), Listopad 1918 w historii i tradycji polskiego więziennictwa, Forum Penitencjarne, nr 7. Bielajew N. A. (1960), Sowietskoje isprawitielno-trudowoje prawo, Moskwa. Bielecki E. (1983), Wybrane problemy patologii przystosowania społecznego i pedagogiki resocjalizacyjnej, Bydgoszcz. Bieńkowska E., Kremplewski A. (1994), Zakaz tortur w prawie międzynarodowym [w:] Prawa człowieka a policja pod. Red. A. Rzeplińskiego, Legionowo Bilikiewicz T. (1960), Psychiatria kliniczna, Warszawa. Bogunia L. (1997), Główne kierunki zmian w części ogólnej kodeksu karnego wykonawczego [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom I, L. Bogunia (red.),wrocław. Bogunia L. (1998), Dozór jako istotny element probacji [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, T. IV, Wrocław. Bogunia L. (1998), Uczestnictwo społeczeństwa w wykonaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego L. Bogunia (red.), Wrocław. Bogunia L. (2000), Aktualne regulacje dotyczące zwolnienia skazanych z zakładów karnych i warunków udzielania im pomocy w Polsce [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, T. V, Wrocław. Bogunia L., Kalisz T. (2001), Prawo Karne Wykonawcze Wybór Źródeł, Wrocław. Borkowska-Bagieńska E., Lesiński B.(1995), Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań.

3 3 Bronfenbrenner U. (1970), Czynniki społeczne w rozwoju osobowości, Psychologia Wychowawcza, numer 1. Brzeziński J. (1980), Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa. Buchała K., Zoll A. (1998), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art Kodeksu karnego, Kraków. Budohoska W., Włodarski Z. (1970), Psychologia uczenia się, Warszawa. Bugajski Z. (1925), Więziennictwo, cz. II. Systemy więzienne, Rawicz. Bukowski K. (1995), W co wierzę?, Wrocław. Bulenda T., Musidłowski R. (red.) (2003), Postępowanie z więźniami w latach , Warszawa. Bulenda T., Musidłowski R. (2003), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa. Bulicz G. (1981), Kultura fizyczna i zdrowie, Moskwa. Buszyński M. (1933), Kodeks karny wykonawczy jako wyraz nowej systematyki kodyfikacyjnej, Wojskowy Przegląd Prawniczy, numer 3. Chłopowiec M. (1998), U początku drogi. Psychologia religijno moralnego wychowania dziecka w rodzinie, Wrocław. Chriestie N. (1991), Granice cierpienia, Warszawa. Cieślak M., Spett K., Wolter W. (1968), Psychiatria w procesie karnym, Warszawa. Cieślak M. (1994), Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa. Ciosek M. (1986), Izolacja więzienna. Wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu, Gdańsk. Ciosek M. (2001), Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa. Clark D. H. (1974), Psychiatria administracyjna, Warszawa Czacki T. (1800), O litewskich i polskich prawach, t. II, Warszawa Czapów C. (1978), Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa. Czapów C., Jedlewski St. (1971), Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa. Czerwiec M. (1958), Więzienioznawstwo (Zarys rozwoju więziennictwa), Warszawa. Czeżowski T. (1965), Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne, Warszawa. Ćwik W., Opas T. (1999), Prawo sądowe w Polsce do 1939 r., Rzeszów. Deutsch H. (1945), The Psychology of Women. A Psychoanalytic Interpretation, New York.

4 4 Deutsch H. (1965), Neuroses and character types. Clinical Psychoanalytic Studies, New York Deutsch H. (1965), Selected problems of Adolescence with Special Emphasis on Group Formation, Madison, Connecticut. Deutsch H. (1992), The therapeutic process, the Self, and Female Psychology, New Brunswick, London. Dewey J. (1897), Moje pedagogiczne credo, Chicago. Diese J., (1958), The Psychology of Learning, New York. Dollard J., Doob L. W., Miller N. E., Mowrer O. H., Sears R. R. (1947), Frustration and Agression, New Haven. Dollard J., Miller N. E. (1967), Osobowość i psychoterapia, Warszawa. Ducha nie gaście. Jan Paweł II w Polsce 1 9 czerwca 1991 (1991), Paryż. Durmanow N. D. (1959), Ugołownoje zakonodatielstwo SSSR i ugołownoje zakonodatielstwo sojuznych respublik, Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo, numer 7. Dykcik W. (red.) (1997), Pedagogika specjalna, Poznań. Dymara B. (1996), Działania imitacyjne i rzeczywiste w procesie edukacji szkolnej, [w:] Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie, (red.) H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński, Toruń Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza z dnia 13 lutego 1945 r. Dzięcioł B. (1977), Sądownictwo wojenne LWP, Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 1. Dziurzyński S. (1993), Mroczne dni, Warszawa. Ettinger A. (1924), Zbrodniarz w świetle antropologii i psychologii, Warszawa. Falicki Z. (1989), Inwalidztwo i orzecznictwo inwalidzkie w zaburzeniach psychicznych [w:] Psychiatria tom III (red.) S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński, Warszawa Freud Z. (1936), Wstęp do psychoanalizy, Warszawa. Fromm E. (1996), Zdrowe społeczeństwo, Warszawa. Gajdus D. (1993), Od więzienia będącego narzędziem sprawowania władzy do więzienia służącego rozwiązywaniu problemów kontroli społecznej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Warszawa, numer 2 Gajdus D., Gronowska B. (1998), Europejskie standardy traktowania więźniów, Toruń.

5 5 Gajdus D., Gronowska B. (1998), O potrzebie działań na rzecz poprawy sytuacji więźniów. Uwagi na tle standardów międzynarodowych. Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju, , Toruń, zeszyt 4. Gall F. J. (1825), Sur les fonctions du cervau, Paryż. Gerstmann S. (1970), Osobowość. Wybrane zagadnienia psychologiczne, Warszawa. Giercenzon A. A. Karpiec I. I., Kudriawcew W. W. (1966), Sowietskaja kriminołogija, Moskwa. Gnitecki J. (1993), Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra. Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC , (1986), Warszawa. Gordon M. (1986), Odrębne traktowanie skazanych niepełnosprawnych psychicznie, Przegląd Penitencjarny, nr 8. Gordon M. (1988), Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie w zakładach penitencjarnych, Materiały VI Krajowej Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, Warszawa. Gordon M. (1996), Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, B. Hołyst, S. Redo (red.), Warszawa, Wiedeń, Kalisz. Goring C. (1913), The English Convict, Londyn. Górny J. (1978), Kongres nauki [w:] Gazeta penitencjarna, nr 10 Górny J. (1978), Międzynarodowe kongresy penitencjarne, Gazeta Penitencjarna, nr 8 oraz z 1979 nr 2 Górny J. (1978), Największa aberracja XIX wieku, Gazeta Penitencjarna, nr 13 Górny J. (1978), Narodziny nowoczesnej penitencjarystyki, Gazeta Penitencjarna, nr 6. Górny J. (1978), Prawo penitencjarne cz. I, Historia doktryn penitencjarnych i więziennictwa. Krótki zarys, Warszawa. Górny J. (1979), Kadra decyduje o wszystkim, Gazeta Penitencjarna Górny J. (1980), Rola międzynarodowych kongresów penitencjarnych w rozwoju teorii i praktyki wykonania kary, Warszawa. Górny J. (1981), Penitencjarystyka. Główne problemy wykonania kary pozbawienia wolności w rozwoju historycznym, Warszawa.

6 6 Górny J. (1996), Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Warszawa Górski J. (1974), Specyfika oddziaływania, Gazeta Penitencjarna, nr 10. Górski J. (1982), Psychokorecja w zakładach penitencjarnych [w:] Wybrane problemy psychokorekcji w resocjalizacji skazanych, (red.) J. Górski, T. Kolarczyk, Warszawa. Górski J. (1984), Podkultura więzienna a problem resocjalizacji skazanych [w:] Problem współczesnej penitencjarystyki w Polsce, (red.) B. Hołyst, Warszawa. Górski J. (1985), Metodyka resocjalizacji, Warszawa. Górski J. (1989), Kierunek readaptacja społeczna, Gazeta Penitencjarna, nr 23. Gromadzki W., Wasilewski E. (1993), Europejskie reguły więzienne a polska praktyka traktowania więźniów młodocianych, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 4-5. Gurycka A. (1979), Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa. Gurycka A. (1990), Błąd w wychowaniu, Warszawa. Hansen E. (1984), Niektóre kryminologiczne i karnoprawne aspekty przestępczości więźniów [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, (red.) B. Hołyst, Warszawa Haytler J. (1936), O podstawy nauki w więziennictwie, Warszawa. Henry J. P. (1992), Biological basis of the stress response, Integrative Physiological and Behavioral Science, nr 27. Hofmański P. (1995), Europejska Konwencja Praw Człowieka z wprowadzeniem, Warszawa Hofmański P. (1995), Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń Hofmański P. (1997), Nowe polskie prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka, Warszawa. Hołda Z. (1988), Status prawny skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności, Lublin. Hołda Z. (1999), Prawo karne wykonawcze, Kraków. Hołda Z., Postulski K. (1998), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk. Hołyst B. (1990), Kara pozbawienia wolności w teorii i praktyce [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego , Warszawa. Hołyst B. (2001), Kryminologia, Warszawa. Horney K. (1945), Our Inner Conflicts, New York.

7 7 Hyman S. E. (red.) (1988), Manual der psychiatrischen Notfälle, Enke, Stuttgart. Imieliński K. (1970), Zaburzenia psychoseksualne, Warszawa. Insel T. R. (1997), A neurobiological basis of social attachment, American Journal of Psychiatry, 154 Jakubowski W. (1999), Społeczna natura człowieka, Warszawa. Janion M. (1974), Humanistyka, poznanie i terapia, Warszawa. Janiszewska-Talago E. (1980), Wykonywanie kar długoterminowego pozbawienia wolności, Warszawa. Jankowski D., Kargul J., Kowalewski F., Przyszczypkowski K. (1985), Podstawy działalności kulturalno oświatowej, Warszawa Jankowski K. (1975), Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej, Warszawa. Jankowski M. (1987), European Prison Rules, Strasburg. Janowski A. (1998), Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa. Jaroszyński J. (1978), Zespoły zaburzeń psychicznych, Biuletyn IPN Nr 6(32) Jasiński J. (1993), Obraz polityki karnej lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych ( ), Archiwum Kryminologii, t. XIX Kaczmarek A. (2000), Społeczne i pragmatyczne uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w Służbie więziennej, Warszawa, PTNKF, tom 5. Kamiński A. (1965), Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Warszawa-Wrocław. Kamiński A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa. Kamiński A. (1980), Funkcje pedagogiki społecznej wyd. IV, Warszawa. Kamiński J., Milewski S. (1979), Resocjalizacja skazanych Poradnik dla kuratorów sądowych, Warszawa. Kanfer F. H., Karoly P. (1972), Self-control. A behavioristic excursion into the lion s den, Behavior Therapy, 3 Karpiec I. I. (1968), Indywidualizacyja nakazanija, Leningrad. Kałużny C. (1973), Zasady, metody, formy pracy kulturalno oświatowej, Warszawa. Kersten K. (1986), Narodziny systemu władzy, Polska , Paryż. K. Kersten (1989), Historia polityczna Polski , Gdańsk. Kilpatrick W. H. (1918), The Project Method, New York. Kilpatrick W. H. (1925), Foundation of Method, New York. Kohlberg L., Mayer R. (1972), Development as the Aim Education, Harvard Educational Review nr 4.

8 8 Kolarczyk T. (1978), Społeczność leczniczo wychowawcza, Gazeta Penitencjarna, nr 22. Kolarczyk T. (1990), Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi fizycznie lub psychicznie [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego Kolarczyk T. (1992), Z działalności Zakładu Karnego w Oleśnicy, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 2-3. Kolarczyk T. (1995), Terapeutyczny system wykonywania kary pozbawienia wolności, Przegląd Więziennictwa Polskiego 1995, nr 10. Kołakowski L. (1982), Marksistowskie korzenie stalinizmu [w:] Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, (red.) L. Kołakowski, Londyn. Kołakowski L. (1996), Gdzie jest miejsce dzieci w społeczeństwie liberalnym?, Kraków Kołłątaj H. (1920), O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 maja 1791, Lwów. Kołłątaj H. (1954), Listy anonima i prawo polityczne narodu polskiego, tom II, Warszawa. Konarzewski K. (1982), Podstawy teorii oddziaływania wychowawczego, Warszawa. Konwencje, rezolucje, zalecenia dotyczące problematyki penitencjarnej. Wybór tekstów, Wydawnictwo Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa Korecki J. (1988), Kara 25 lat pozbawienia wolności w Polsce, Warszawa. Korecki J., Petrykowski J. (1982), Zmiany w rozwiązaniach i praktyce penitencjarnej w latach , Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny, nr 1. Kosewski M. (1985), Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Warszawa. Kostewicz T. (1996), Terror i represje [w:] Polacy wobec przemocy , red. B. Otwinowska, J. Żarysz, Warszawa. Kosut A. (1992), Prawo pracy i obowiązek jej świadczenia przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Państwo i Prawo, z. 2. Kotarbiński T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław. Kozakiewicz M. (1983), Inna socjologia, Warszawa. Kozarska-Dworska J. (1965), Polskie próby rozwiązania problemu postępowania z więźniami wykazującymi odchylenia od normy psychicznej [w:] Biuletyn Więziennej Służby Zdrowia.

9 9 Kozarska-Dworska J. (1967), Koncepcja Zakładu Specjalnego w Oleśnicy, Przegląd Penitencjarny nr 3. Kratochvil S. (1974), Psychoterapia. Kierunki, metody, badania, Warszawa. Kratochvil S. (1980), Psychoterapia. Kierunki, metody, badania, Warszawa. Krąpiec M. A. (1998), Dzieła IX. Ja człowiek, Lublin. Krenzer F., Lay M., Belzer M. (1991), Tak wierzę i tak żyję, Wrocław. Kretschmer E. (1949), Psychotherapeutische Studien, Tübingen. Kretschmer E. (1955), Körperbau und Charakter, Berlin. Krukowski A. (1968), Niektóre problemy teoretyczne polityki penitencjarnej, Przegląd Penitencjarny, nr 1. Krukowski A. (1977), Resocjalizacja przestępców, [w:] Kryminologia, red. W. Świda, Warszawa; O. Lipkowski (1987), Resocjalizacja, Warszawa Krukowski A. (1984), Socjologia zakładu karnego [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce (red.) B. Hołyst, Warszawa Krukowski J. (1997), Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa Krychowski T. (1936), Polski system penitencjarny, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 1. Kryńska E. J., Manersberg S. W. (2003), Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach , Białystok. Kryże A., Niedzielak P., Petryna K., Wirzman T. E. (2001), Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa Krzemiński I. (2000), Co się dzieje między ludźmi?, Warszawa. Krzymuski E. (1918), Projekt kodeksu karnego polskiego, Warszawa. Krzymuski E. (1921), System prawa karnego, Część ogólna, Kraków. Kula W. (1988), Wokół historii, Warszawa. Kurek A. (2001), Działalność kulturalno oświatowa w zakładzie penitencjarnym oraz jej wpływ na kształtowanie kontaktów ze społeczeństwem [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa, Poznań, Kalisz. Kurella H. (1910), Cesare Lombroso. A Modern Man of Science, Nowy Jork. Kurella H. (1913), Lombroso als Mensch und Forscher, Wiesbaden. Kübler-Ross E. (1979), Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań.

10 10 Lasocik Z. (1993), Praktyki religijne więźniów, Warszawa. Lasok D. (1995), Zarys prawa Unii Europejskiej, Toruń. Leder S. (red.) (1987), Elementy psychiatrii i psychologii medycznej, Warszawa S. Lelental (1992), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych dla recydywistów, Warszawa. Lelental S. (1996), Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej, Łódź. Lelental S., (1999), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa Lelental S., (2001), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa Lenaerts K., Van Nuffel P. (1998), Podstawy prawa europejskiego, Warszawa. Leonard D. (1998), Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa. Lernell L. (1969), Refleksje o istocie kary pozbawienia wolności, Przegląd Penitencjarny, nr 1. Lernell L. (1971), Wykład prawa karnego, Warszawa. Lewicki A. (red.) (1969), Psychologia kliniczna, Warszawa Lewicki A., Paryzek L., Waligóra B. (1969), Podstawy psychologii penitencjarnej [w:] Psychologia kliniczna, red. A. Lewicki, Warszawa Lizak W. (1988), Apogeum. Aparat represji w Polsce w latach , Res Republica nr 6. Lucas C. (1836), De lá réforme des prisons ou de la théorie de l emprisonnement, t. III, Paris, s. 491 Łobocki M. (1978), Metody badań pedagogicznych, Warszawa. Łobocki M. (1984), Metody badań pedagogicznych, Warszawa. Łobocki M. (1999), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków. Łopatka A. (1998), Międzynarodowe Prawo Praw Człowieka. Zarys, Warszawa Machalski J. (1969), Od psychiatrii klinicznej do penitencjarnej, Gazeta Sądowa i Penitencjarna, numer 20. Machel H. (1994), Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk. Maj G. (1980), Resocjalizacyjne wartości sportu, Kultura Fizyczna, nr 4. Majka J. (1982), Filozofia społeczna, Wrocław. Makarenko A. (1946), Poemat pedagogiczny, Warszawa. Makarewicz J. (1914), Prawo karne ogólne, Kraków; Makarewicz J. (1924), Prawo karne, Lwów Warszawa.

11 11 Makowski W. (1919), Prawo karne. Część ogólna, Warszawa Lublin Łódź Poznań Kraków; Makowski W. (1920), Prawo karne. Część ogólna wykład porównawczy prawa karnego austriackiego, niemieckiego, rosyjskiego obowiązującego w Polsce, Warszawa; Makowski W. (1921), Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczpospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego, t. I, Część ogólna, Warszawa; Makowski W. (1921), Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego z dodaniem przepisów przechodnich i ustaw zmieniających i uzupełniających postanowienia kodeksu, odpowiednich przepisów Kodeksu karnego niemieckiego i Ustawy karnej austriackiej, obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzeczypospolitej oraz komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższego, t. I, Część ogólna, Warszawa. Makowski W. (1921), Komentarz i orzecznictwa Sądu Najwyższego, tom. I, Część ogólna, Warszawa. Malinowski E. (1927), Dziedziczność i zmienność, Lwów. Malinowski E. (1958), Genetyka, Warszawa. Malec J. (1997), Z problematyki celów kary pozbawienia wolności [w:] Biul. RPO nr 32 Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, cz. II, Warszawa Malewski A. (1964), O zastosowaniach teorii zachowania, Warszawa. Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław. Mandecki T. (2001), Ustawodawstwo i orzecznictwo Stanów Zjednoczonych w sprawie prawa do wolności sumienia i wyznania więźniów, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom IX, (red.) L. Bogunia, Wrocław. Marat S., Snopkiewicz J. (1989), Zbrodnia. Sprawa generała Fieldorfa Nila, Warszawa. Marchand P. (1960), Quelques aspects de l action postpénitentiaire et la mission des Comités de Patronage, Bulletin de l Administration Pénitentiaire, numer 5. Marek A. (1993), Prawo karne. Część ogólna, Warszawa Marek A. (1994), Polskie prawo karne na tle standardów europejskich, PiP nr 5 Marek A. (2000), Prawo karne, Warszawa Martinson R. (1974), What works? Questions and Answers about Prison Reform, Public Interest

12 12 Matejko A. (1968), Socjologia pracy. System społeczny zakładu pracy, Warszawa. Materiały Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu. Zeznania Józefa Marszałka (bez sygnatury) Mays J. N. (1963), Crime and the Social Structure, Londyn. Mazur K. (1996), Wpływ kultury na proces reedukacji w warunkach więziennych [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI w., (red.) B. Hołyst i S. Redo, Warszawa, Wiedeń, Kalisz. Mądrzyński T. (1970), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa. Michalska A. (1994), Komitet Praw Człowieka, Warszawa Michalska A. (1995), Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór i opracowanie, Warszawa De Michelis J. (1995), Opieka duszpasterska [w:] Biuletyn RPO, Stan i węzłowe problemy więziennictwa cz. I, Warszawa Mihilewicz-Mandecka E. (2002), Problem równego traktowania kobiet więźniów w świetle teorii i praktyki penitencjarnej w Stanach Zjednoczonych i Polsce, [w:] Nauki Pedagogiczne we współczesnej humanistyce pod red. M. Prokosz, Toruń. Mihilewicz-Mandecka E. (2003), Resocjalizacja więźniów jako jeden z czterech celów uwięzienia, [w:] Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pod red. S. Mihilewicz, Kraków. Mihilewicz-Mandecka E. (2003), Agresja wśród więźniów i metody jej eliminacji, [w:] Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pod red. S. Mihilewicz, Kraków. Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej (2001), Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za rok 2001, Warszawa. Misztal M. (1980), Problematyka wartości w socjologii, Warszawa. Mitraszewski T. (1937), Projekt ustawy o organizacji więziennictwa, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 1. Moczarski K. (1958), List z Centralnego Więzienia w Sztumie, Zeszyty Historyczne, z. 53, Paryż. Moczydłowski P. (1988), Drugie życie w instytucji totalnej, Warszawa. Moczydłowski P. (1991), Drugie życie więzienia, Warszawa.

13 13 Moczydłowski P. (1994), Więziennictwo od systemu totalitarnego do demokratycznego, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 8. Moczydłowski P. (1995), Raport o stanie więziennictwa perspektywy kontynuowania reform, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 10. Mogielnicki A., Rappaport E. S. (1919), Ustawy Karne, Kodeks Karny tymczasowo obowiązujący w okręgach sądów apelacyjnych Warszawskiego i Lubelskiego oraz na obszarze Ziem Wschodnich z uwzględnieniem Nowel i Przepisów Karzących, przewidzianych w Ustawach specjalnych wydanych do dnia 2 sierpnia 1919 roku, Warszawa. Moir A., Jessel D. (1998), Zbrodnia rodzi się w mózgu, Warszawa. Moldenhawer A. ( ), O przeprowadzeniu odosobnienia w zakładach więziennych (3 tomy), Warszawa. Moldenhawer A. (1893), Kongres Międzynarodowego Prawa Karnego, Gazeta Sądowa Warszawska Moldenhawer A. (1893), O kongresach penitencjarnych [w:] Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Montgomery M. D., Paul J. K. (1982), Ecological theory and practice [w:] Emotional disturbance in children, J. K. Paul, B. C. Epanchin, Torononto Morris D. (1998), Ludzkie ZOO, Warszawa. Multimedialna Encyklopedia Powszechna Fogra Muszyński H (1965), Teoretyczne problemy wychowania moralnego, Warszawa. Muszyński H. (1971), Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa. Nataszew A. E., Struczkow N. A. (1960), Osnowy tieorii isprawitielno-trudowogo prawa, Moskwa. Naworski Z. (1994), Historia prawa tom 3, Toruń. Nazarewicz J. (1973), Wojskowe Prokuratury Specjalne ( ) [w:] Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 4. Newcomb T. M. (1959), Social Psychology, Londyn Neymark E. (1928), Dziesięciolecie więziennictwa polskiego, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 12. Neymark E. (1929), Zasady nowej organizacji więziennictwa w świetle nowoczesnych postulatów nauk penitencjarnych, [w:] Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego, Warszawa.

14 14 Neymark E. (1933), Piętnastolecie więziennictwa polskiego, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 8. Niemcewicz J. U. (1818), O Więzieniach Publicznych, czyli Domach Pokuty rzecz krótka, Warszawa. Niziołek T. (1993), Problemy działalności kulturalno oświatowej, Mat. z Konf. Nauk., Kraków. Nowak S. (1970), Metodologia badań socjologicznych, Warszawa. Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, Warszawa. Nowicki M. A. (1992), Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa. Ossowski S. (1983), O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa. Parsons T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa. Pasek A. (2002), Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat , Wrocław. Passini B., Pilch T. (red.) (1979), Wychowanie i środowisko, Warszawa Pawlak K. (1997), Za kratami więzień i drutami obozów, Kalisz Pawela S. (1970), Ośrodek przystosowania społecznego formą resocjalizacji skazanych, Nowe Prawo, nr 2. Pawela S. (1993), Kodeks karny wykonawczy Komentarz, Białystok. Pawela S. (1995), Stosowanie norm polskiego kodeksu karnego wykonawczego wobec cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian kodyfikacyjnych [w:] Przestępczość cudzoziemców pod red. E. Pływaczewskiego, Szczytno Pawela S. (1997), Resocjalizacja skazanych. Nowy kodeks karny wykonawczy, GS nr 8 Pawela S. (1999), Kodeks karny wykonawczy, Praktyczny komentarz, Warszawa. Paryzek L. (1977), Potrzeby jako wyznaczniki podatności na wpływy korekcyjne, Warszawa, Kalisz. Peiper L. (1933), Komentarz do kodeksu postępowania karnego i przepisów wprowadzających tenże kodeks, wyd. trzecie, Kraków. Peiper L. (1936), Komentarz do kodeksu karnego, wyd. II, Kraków. Peters K. (1960), Grundprobleme der Kriminal pädagogik, Berlin. Piecuch H. (1990), Spotkanie z Fejginem zza kulis bezpieki, Warszawa. Piechowiak M. (1997), Pojęcie praw człowieka [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa

15 15 Pilch T. (1995), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa Płatek M. (1997), Europejskie reguły więzienne a polskie prawo i praktyka penitencjarna, Studia Iuridica, numer 34. Pławski S. (1968), Prawo penitencjarne, Warszawa. Podgórecki A. (1962), Socjotechnika. Praktyczne zastosowanie socjologii, Warszawa Podgórecki A. (1971), Zarys socjologii prawa, Warszawa Poklewski Koziełł K. (1986), Prawa osób pozbawionych wolności, Studia Prawnicze. Poksinski J. (1992), Tun Tatar, Utnik, Nowicki, Warszawa. Poksiński J. (1996), My sędziowie, nie od Boga.... Z dziejów sądownictwa polskiego PRL Materiały i dokumenty. Porowski M. (1984), Funkcje administracji penitencjarnej [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce (red.) B. Hołysta, Warszawa. Porowski M., (1992), Ludzkie prawa więźniów, Ethos, numer 17. Porowski M., (1993), Kamień i chleb (studium z dziedziny polityki penitencjarnej, Warszawa. Porowski M., Rzepliński A. (1987), Uwięzienie a wartości, Studia Prawnicze numer 3. Pospiszyl K. (1992), Psychopatia, Warszawa. Pospiszyl K., (1998), Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa. Pospiszyl K., Żabczyńska E. (1985), Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa. Potocki K. (1819), Uwagi do projektu ogólnego i szczególnego ulepszenia administracji i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskim, Warszawa Poznyszew S. W. (1924), Osnowy penitencjarnej nauki, Moskwa. Prisoners Learning and Skills Unit Przecławska A., Theiss W. (1966), Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse [w:] A. Przecławska (red.) Pedagogika społeczna kręgi poszukiwań, Warszawa Przyborowska Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E. (1996), Dokumenty Europejskie, Lublin. Przygoński A., Wołowicz M. (1988) Nauczanie ogólne i zawodowe [w:] P. Wierzbicki (red.) Rozwój penitencjarystyki w PRL Wybrane Problemy, Warszawa.

16 16 Pużyński S. (1988), Depresje, Warszawa Pytka L. (1991), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa. Pytka L. (2001), Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa. Rabinowicz L. (1933), Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa. Rabinowicz L. (1934), Współczesna ewolucja antropologii kryminalnej, Warszawa. Rafacz J. (1932), Dawne polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa Rafter N. H., Stanley D. L. (1999), Prisons in America, Santa Barbara, California Rappaport E. S. (1928), Więziennictwo, Lwów. Rappaport E. S. (1930), Kodeks prawa karnego wykonawczego, Warszawa. Rappaport E. S. (1958), Rewaloryzacja przestępcy jako cel wykonawczy represji karnej [w:] Przegląd Więziennictwa, nr 2. Rappaport E. S. (1960), Wybrane zagadnienia nowoczesnej polityki kryminalnej, Łódź. Rayne D. I. (1987), Antidepressant Therapies in the elderly, Clin. Gerontol., nr 2. Rejzner A. (1995), Kultura fizyczna w polskim systemie penitencjarnym, Warszawa. Rejzner A. (1998), Kultura fizyczna w zakładach penitencjarnych, Warszawa. Rezolucje i Zalecenia I Kongresu ONZ [w:] Przegląd Więziennictwa 1958 r. nr 4. Rogowski R. (1999), ABC teologii dogmatycznej, Wrocław. Rudovsky D., Bronstein A. J., Koren E. I., Cade J. (1988), The rights of prisoners, Carbondale, IL. Russell B. (1992), Władza i jednostka, Warszawa. Rzepliński A. (1993), Położenie prawne więźniów w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Uwagi obserwatora, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Warszawa, numer 2. Sapia-Drewniak E. (1994), Współczesne tendencje oświatowe a ich realizacja w warunkach izolacji, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 8. Scherer M., Gersch I., Fry L. (1990), Meeting Disruptive Behaviour, London Schulz B. (1992), Twórczość pedagogiczna. Wstęp do badań, Warszawa Sempołowska S. (1960), W więzieniach, Warszawa. Siewierski M. (1959), Kodeks karny z komentarzem, Warszawa. Sikorski J. (1994), Duszpasterstwo więzienne, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 2.

17 17 Skarbek F. (1842), Considérations générales sur le meilleur régime de prison, Warszawa Skarbek F. (1847), O kongresie pokutnym odbytym we Frankfurcie nad Menem w końcu września 1846 t. I, Biblioteka Warszawska. Skorny Z. (1976), Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa. Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska (1999), Warszawa. Słownik języka polskiego, t. II, (1988), PWN, Warszawa Słownik wyrazów obcych, (1980), PWN, Warszawa Słownik Wyrazów Obcych, (2001), Warszawa. Sobociński W. (1964), Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń. Sperling A. P. (1995), Psychologia, Poznań. Stańdo-Kawecka B. (1995), Ochrona osób pozbawionych wolności w świetle Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, PWP nr 9. Stańdo-Kawecka B. (2000), Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków. Stępniak P. (1997), Środowisko otwarte jako alternatywa dla więzienia. Z doświadczeń francuskich, Poznań. Stürup G. K. (1965), Postępowanie z przestępcami wielokrotnymi, Przegląd Penitencjarny, nr 1 Such J. (1972), O uniwersalności praw nauki, Warszawa. Suchodolski B. (1983), Wychowanie i strategia życia, Warszawa Sutherland E. H. (1969), Principles of criminology, Filadelfia. Szabo D. (1964), Les prisons ont-elles un avenir?, Montreal. Szacka B. (1991), Człowiek zwierze społeczne, Warszawa. Szaszkiewicz M. (1997), Tajemnice grypserki, Kraków. Szczepański J. (1984), Sprawy ludzkie, Warszawa. Szecówka A. (2001), Nauczanie resocjalizujące a readaptacja społeczna osadzonych [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa, Poznań, Kalisz. Szkotnicki W. (1971), Resocjalizacyjny aspekt samorządu skazanych w zakładach karnych, Przegląd Penitencjarny, numer 4. Sztompka P. (1999), Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą, [w:] Zmiana społeczeństwa (red.) J. Kurczewska, Warszawa. Sztumski J. (1995), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice.

18 18 Szwagrzyk K. (1995), Golgota wrocławska , Wrocław. Szwagrzyk K. (1995), Listy do Bieruta, Wrocław. Szwagrzyk K. (1999), Winni niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe ( ) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław. Szymanowski T. (1985), Funkcje zatrudnienia skazanych w świetle danych empirycznych [w:] T. Bojarski, Z. Hołda, J. Baranowski (red.), Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Lublin. Szymanowski T. (1989), Bariery i możliwości resocjalizacji, Gazeta Penitencjarna, nr 16. Szymanowski T. (1990), Kierunki reformy prawa karnego wykonawczego, Przegląd Prawa Karnego, nr 2. Szymanowski T. (1996), Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa. Szymanowski T. (1998), Podstawy prawne oddziaływania na skazanych i resocjalizacji po uchwaleniu kodeksu karnego wykonawczego [w:] Księga jubileuszowa pod red. M. Porowskiego, Warszawa Szymanowski T., Górski J. (1982), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań, Warszawa. Szymanowski T., Świda Z., (1998), Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Ustawy dodatkowe, Akty wykonawcze, Warszawa Śliwowski J. (1934), Narodziny prawa penitencjarnego, Gazeta Sądowa Warszawska, nr 44 i 45 Śliwowski J. (1965), Sądowy nadzór penitencjarny, Warszawa Śliwowski J. (1969), Zasady wykonania kary pozbawienia i ograniczenia wolności wg nowego ustawodawstwa karnego, Warszawa. Śliwowski J. (1976), Tymczasowy regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności i jego ocena, Państwo i Prawo, z. 10. Śliwowski J. (1978), Krytyka i obrona kary. Rozważania penitencjarne (materiały na prawach rękopisu) Śliwowski J. (1978), Prawo i polityka penitencjarna, Toruń. Śliwowski J. (1981), Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie. Rozważania penitencjarne i penologiczne, Warszawa. Śliwowski J. (1982), Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa. Śliwowski J. (1982), Zmiany w polskim prawie penitencjarnym, Państwo i Prawo, z. 9 Świda W. (1932), Przestępca zawodowy, Wilno.

19 19 Świda W. (1970), Prawo karne, Warszawa. Tappan P. W. (1960), Crime, Justice and Correction, Nowy York. Theiss W. (1996), Zniewolone dzieciństwo, Warszawa. Tobis A. (1978), Prawo penitencjarne i polityka penitencjarna, Poznań. Tokarczyk R. (1999), Prawa narodzin życia i śmierci, Lublin. Tomasik P. (1993), Kara śmierci w aspekcie karnym, Chrześcijanin w świecie. Turlej S. (1982), Młodzież społecznie niedostosowana, Warszawa. Turlejska M. (pseud. Socha Ł.) (1986), Te pokolenia żałobami czarne... Skazani na śmierć i ich sędziowie , Warszawa. Turlejska M., (pseud. Socha Ł.) (1989), Te pokolenia żałobami czarne. Sędziowie wojskowi i ich ofiary , Londyn. Ughetto J. (1964), Le sociodrame, Paris-Vitry. Urban B. (2000), Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków. Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (2001), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Łódź. Utrat Milecki J., Więziennictwo w Polsce w latach , Warszawa Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego wykonawczego (1997) Uznadze O. N. (1961), Eksperymentalnyje osnowy psichołogii ustanowki, Tbilisi. Walasek S. (2003), Z badań nad oświatą guberni wileńskiej i Wileńskiego Okręgu Szkolnego [w:] Źródła w badaniach naukowych historii edukacji (red.) W. Szulakiewicz, Toruń. Walczak S. (1960), Penitencjarne i ekonomiczne aspekty pracy więźnia, Przegląd Więziennictwa, numer 4. Walczak S. (1960), Sytuacja prawna skazanego, Państwo i Prawo, numer 10. Walczak S. (1968), Prawo penitencjarne PRL, Warszawa. Walczak S. (1970), Litera i duch nowego ustawodawstwa karnego., Nowe Prawo, nr 1. Walczak S. (1972), Prawo penitencjarne, Warszawa. Walczak S. (1985), OPS w systemie postępowania z recydywistami [w:] S. Walczak (red.), Spory wokół reformy więziennictwa, Warszawa. Walczak S. (1985), Spory wokół reformy więziennictwa, Warszawa. Walczak S. (1992), Postępowanie ze skazanymi w polskim systemie penitencjarnym, Warszawa. de Walden-Gałuszko K. (1992), Zarys psychopatologii ogólnej i psychiatrii, Gdańsk.

20 20 Waligóra B. (1974), Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej, Poznań. Wallen R. (1964), Psychologia kliniczna, Warszawa. Watkins Jr. J. C. (1998), The Juvenile Justice Century. A Sociolegal Commentary on American Juvenile Courts, Durham, North Carolina Wąsek A. (1999), Kodeks karny, Komentarz, Tom I, Gdańsk Wąsik J. (1963), Kara dożywotniego więzienia w Polsce, Warszawa. Westerska K. (1935), Międzynarodowe próby ujednostajnienia przepisów postępowania z więźniami, Przegląd Więziennictwa, nr 3 Wierzbicki P. (1976), Indywidualizacja penitencjarna w Polsce, Warszawa. Wilk L. (1998), Kara dożywotniego pozbawienia wolności i problemy jej łagodzenia, Państwo i Prawo, numer 6. Wilowski W. (2000), Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu, Poznań. Wines E. C., Dwight T. W. (1867), Report on the Prisons and Reformatories of the United States and Canada, Made to the Legislature of New York, Albany, NY Witwicki W. (1962), Psychologia, t. I, Warszawa. Witwicki W. (1963), Psychologia, t. II, Warszawa. Wojciechowski H. (1996), Wychowanie dorosłych. Zagadnienia andragogiki, Warszawa. Wolna Polska, Moskwa, nr 3 z 21 stycznia 1945 r. Wołowicz M. (1990), Zmierzch środków i metod oddziaływania penitencjarnego (nieporozumienia pojęciowe) [w:] Dwadzieścia lat kkw i perspektywy dalszego rozwoju prawa karnego wykonawczego w Polsce, Mat. Konf. Nauk, Kalisz. Wójcik D. (1965), Teorie przyczyn przestępczości [w:] Materiały do nauczania psychologii, Psychologia kliniczna i psychopedagogika specjalna. Tom I, Seria IV, (red.) L. Wołoszynowa, Warszawa. Wroczyński R. (1960), Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Warszawa. Wroczyński R. (1985), Pedagogika społeczna, Warszawa Wróblewski B. (1928), Zarys polityki karnej, Wilno. Wujek T. (red.) (1992), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, Warszawa. Zagórski J. (1998), Europejskie Reguły Więzienne i ich stosowanie w polskim prawie i praktyce penitencjarnej. Zarys problematyki, Biuletyn RPO, Warszawa. Zamojski A. (1870), System więzień irlandzkich, Lwów.

21 21 Zawadzki B. (1959), Wykłady z psychopatologii, Warszawa. Zawadzki B. (1970), Wstęp do teorii osobowości, Warszawa. Zielińska E. (red.) (1997), Standardy prawne Rady Europy. Tom III, Warszawa. Ziembiński S. (1973), Klasyfikacja skazanych, Warszawa. Ziembiński S. (1990), Kierunki rozwoju klasyfikacji skazanych w polskiej praktyce penitencjarnej [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego , Warszawa Znamierowski C. (1957), Zasady i kierunki etyki, Warszawa. Zwoliński S. (1992), Skazania na śmierć przez sądy WP w latach Wyroki, których nie powinno być [w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, nr. 1 Żenczykowski T. (1982), Dramatyczny rok 1945, Londyn. Żenczykowski T. (1990), Polska Lubelska 1944, Warszawa. Akty prawne, wyroki sądów: Dekret Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, Dz. U. Nr 15, poz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa, Dz. U. Nr 29, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego, Dz. U. Nr 71, poz Kodeks karny Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r., Dz. U. Nr 60, poz Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa, Dz. U. Nr 68, poz. 457 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. Kodeks Karny Wojska Polskiego Dz. U. z 1944 r. Nr 6 poz. 27 z późn. zm. Dekret PKWN z 31 VIII 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego Dz. U. z 1944 r. Nr 4 poz. 16. Dekret PKWN z 12 IX 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich Dz. U. z 1944 r. Nr 4 poz. 21 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa Dz. U. z 1944 r. Nr 10 poz. 50.

22 22 Dekret z 16 XI 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa Dz. U. z 1945 r. Nr 53 poz Dekret z 22 I 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego Dz. U. z 1946 r. Nr 5 poz. 46. Dekret z 13 VI 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa Dz. U. z 1946 r. Nr 30 poz Dekret z dnia 17 października 1946 r. o zniesieniu specjalnych sądów karnych Dz. U. z 1946 r. Nr 59 poz. 324 Ustawa z 4 II 1947 r. o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Dz. U. RP nr 9, poz. 43 z 1947 r. Ustawa konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej 19 II 1947 r. Dz. U. RP nr 18, poz. 71 z 1947 r. Ustawa z 25 II 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu Dz. U. z 1948 r. Nr 12 poz. 90. Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania Dz. U. z 1949 r. Nr 45 poz. 334 Dekret z 26 X 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej Dz. U. z 1949 r. Nr 55 poz Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych Dz. U. z 1953 r. Nr 10 poz. 32. Dekret z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego Dz. U. z 1954 r. Nr 54 poz Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 205/55, niepublikowane. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii Dz. U. z 1956 r. Nr 11 poz. 57. Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, Dz. U. Nr 41, poz Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych Dz. U. z 1956 r. Nr 54 poz. 243.

23 23 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1966 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 12. Ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny Dz. U. z 1969 r. Nr 13 poz. 95 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 13, poz. 98. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie tymczasowego wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 6. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1981 r. w sprawie zmiany tymczasowego regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 11. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) oraz o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29, poz. 154). Ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 14, poz. 85) oraz o zmianie kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. Nr 14, poz. 85). Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym, Dz. U. Nr 95, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu kary pozbawienia wolności, dz. U. Nr 153, poz Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. Nr 61, poz. 283 ze zm. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz Ustawa z dnia 17 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, Dz. U. Nr 123, poz. 777

24 24 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. U. Nr 111, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji, Dz. U. Nr 111, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie, Dz. U. Nr 111, poz Rozporządzenie MS z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, Dz. U. Nr 133, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych, Dz. U. Nr 139, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczna naukę zawodu, Dz. U. Nr 156, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 29 poz. 369) Sygnatury akt: As IV Kow 53/58 Agnieszka Gorzelany ASWW. As IV Kow 184/57 Ferdynanda Szlachetki, ASWW oraz As Sr 966/48 Ferdynada Szlachetki, ASWW. As VIII C 455/57 Olgi Gergorowicz, ASWW. Sprawy statystyczne i opisowe z działalności WPR za okres 1 I 1948 r. 2 V 1948 r., sygn /10/55.

25 25 Sprawozdanie z działalności WPR we Wrocławiu za rok 1947, sygn /7/55, ASOW. Sprawozdania i wykazy statystyczne i opisowe we Wrocławiu za lata , sygn /3/55, 04767/11/55, 04762/7/55, /55, AŚOW. As Sv 1/46 Bolesława Tomaszewskiego, ASWW.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: prewencja patologii i zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

Probacja i pomoc postpenitencjarna Kod przedmiotu

Probacja i pomoc postpenitencjarna Kod przedmiotu Probacja i pomoc postpenitencjarna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Probacja i pomoc postpenitencjarna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDD-POMP-W_pNadGenYI3XV Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykaz literatury. Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym for this edition by CNS

Wykaz literatury. Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym for this edition by CNS Wykaz literatury Babbie K., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009. Bachmat P., Podstawowe zadania kuratorów sądowych w ustawodawstwie polskim, [w:] Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, red. D. Wójcik,

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia.

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia. UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji na kierunku pedagogika oraz standardów kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Podstawy działalności kuratora sądowego Kod przedmiotu

Podstawy działalności kuratora sądowego Kod przedmiotu Podstawy działalności kuratora sądowego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy działalności kuratora sądowego Kod przedmiotu 10.0-WP-PEDP-PRDK-C_pNadGenLCPE4 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Podstawy działalności kuratora sądowego Kod przedmiotu

Podstawy działalności kuratora sądowego Kod przedmiotu Podstawy działalności kuratora sądowego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy działalności kuratora sądowego Kod przedmiotu 10.0-WP-PEDP-PRDK-C_pNadGenLCPE4 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 30 tel. (0-33) 496 50 60 do 62, 816 11 03, fax: (0-33) 496 50 63 www.kn.edu.pl, e-mail: kn@kn.edu.pl Kierunek: Pedagogika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. www.testy-prawnicze.pl

ROZDZIAŁ I. www.testy-prawnicze.pl ROZDZIAŁ I Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego Literatura: J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999; M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, wyd. 2, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu

Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDD-MTDR Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Przeludnienie więzienne problemy definicyjne... 25 Rozdział 2. Metodologiczne założenia badań nad zjawiskiej przeludnienia więziennego...

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii Kod przedmiotu

Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii Kod przedmiotu Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDD-TSP Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 Redaktor ADAM KWIECIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM KWIECIŃSKI ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OGÓLNOPEDAGOGICZNE

ZAGADNIENIA OGÓLNOPEDAGOGICZNE ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM PEDAGOGIKA SĄDOWA Z MEDIACJĄ EDUKACJA OBRONNA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

Bardziej szczegółowo

Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji - opis przedmiotu

Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji - opis przedmiotu Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

RESOCJALIZACJA PENITENCJARNA

RESOCJALIZACJA PENITENCJARNA ALICJA ORNOWSKA IGOR ZDUŃSKI RESOCJALIZACJA PENITENCJARNA ZARYS PROBLEMATYKI Bydgoszcz 2014 RADA WYDAWNICZA Marian Bybluk, Michał Czakowski, Agnieszka Florczak, Janusz Kutta, Krystyna Kwaśniewska, Anna

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady. 1 prawny, publikatory, wykładnia W2 Organy władzy publicznej odpowiedzialne za stosowanie prawa:

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady. 1 prawny, publikatory, wykładnia W2 Organy władzy publicznej odpowiedzialne za stosowanie prawa: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy prawne resocjalizacji Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. *tm-*j-z ważniejszych skrótów 11

SPIS TREŚCI. *tm-*j-z ważniejszych skrótów 11 SPIS TREŚCI *tm-*j-z ważniejszych skrótów 11 fcr~ruł pierwszy *TirL_i-v:vka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej 13 " ;ktvka przestępczości nieletnich 13 1., Li^zoria crobacji - ogólna orezentac\a

Bardziej szczegółowo

KOBIETA W WIĘZIENIU. Instytut Rozwoju Służb Społecznych. polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008

KOBIETA W WIĘZIENIU. Instytut Rozwoju Służb Społecznych. polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 KOBIETA W WIĘZIENIU polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 Opracowanie zbiorowe pod redakcją Ireny Dybalskiej Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa 2009 Irena Dybalska Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Maćkowi

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Maćkowi 1 System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech Maćkowi 2 dylematy resocjalizacji Seria pod red. Krzysztofa Biela Krzysztof Biel, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania drugiego poprawionego... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania drugiego poprawionego... 15 Wykaz skrótów................................. 13 Wstęp do wydania drugiego poprawionego................ 15 WPROWADZENIE............................... 17 1. Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE Z WYBRANYMI GRUPAMI SKAZANYCH W POLSKIM SYSTEMIE PENITENCJARNYM

POSTĘPOWANIE Z WYBRANYMI GRUPAMI SKAZANYCH W POLSKIM SYSTEMIE PENITENCJARNYM POSTĘPOWANIE Z WYBRANYMI GRUPAMI SKAZANYCH W POLSKIM SYSTEMIE PENITENCJARNYM ASPEKTY PRAWNE redakcja naukowa Adam Kwieciński Warszawa 2013 Publikacja dofinansowana przez Wydział Prawa, Administracji i

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXIII AUW No 3068 Wrocław 2008 Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych LESZEK BOGUNIA Katedra Prawa Karnego Wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu

Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu Wybrane aspekty kryminologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu 10.4-WP-PEDP-KRYM-W_pNadGenC0WZG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. Ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. Ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 0/0 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa immatrykulacja 2016/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA KOD: M_88 ROK AKADEMICKI: 204/205 KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka.

Bardziej szczegółowo

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego 978-83-60501-88-7 2 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 3 Administracyjnoprawna sytuacja

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Ćwiczenia sylabus Studia Stacjonarne Prawa Rok akademicki 2015/2016 Semestr letni Grupy: 11, 12 Kod przedmiotu: 23-PR-SM-R1-Hpip Prowadzący: mgr Marcin Husak Instytut Historii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Systemy oddziaływan RESOCJALIZACYJNYCH. Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Systemy oddziaływan RESOCJALIZACYJNYCH. Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Systemy oddziaływan RESOCJALIZACYJNYCH Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Agnieszka Barczykowska Sonia Dzierzynska-Bres Maciej Muskała Systemy oddziaływan

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Kryminologia jako nauka Rozdział 2 Jednostka i społeczeństwo Rozdział 3 Teorie kryminologiczne

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Kryminologia jako nauka Rozdział 2 Jednostka i społeczeństwo Rozdział 3 Teorie kryminologiczne SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1 Kryminologia jako nauka... 15 1.1. Pojęcie i zakres nauki kryminologii... 15 1.2. Kryminologia a inne nauki... 15 1.3. Podstawowe nurty w kryminologii...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim RSiR USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Readaptacja społeczna i rehabilitacja Social readaptation and rehabilitation

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka. 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej)

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) 1. Callo, Ch., (2006). Modele wychowania, w: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu,

Bardziej szczegółowo

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna -Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia I stopnia, stacjonarne 1606 Historia wychowania Dr R Kaczmarek 09:00-11:00 Socjologia wychowania Dr I Zychowicz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2001 R. I KZP 22/2001

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2001 R. I KZP 22/2001 UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2001 R. I KZP 22/2001 Na podstawie art. 74 2 k.k. możliwe jest zwolnienie od dozoru każdego skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem

Bardziej szczegółowo

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia. Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa 1992 1. Dzieci z Zaolzia (z badań osobowości uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania). Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo