Bastide R. (1972), Socjologia chorób psychicznych, Warszawa. Bauman T. (1995), Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bastide R. (1972), Socjologia chorób psychicznych, Warszawa. Bauman T. (1995), Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu"

Transkrypt

1 1 Bibliografia Akta Międzynarodowego Kongresu Penitencjarnego w Brukseli, Berno Akta Międzynarodowego Kongresu Karnego i Penitencjarnego w Pradze, Berno Akta Międzynarodowych Kongresów Penitencjarnych w Petersburgu (1890) i w Pradze (1930). Aleksandrowicz J. (1989), Nerwice, Warszawa. Ambrozik W. (2001), Więzi społeczne skazanych i ich rola w procesie resocjalizacji [w:] Więziennictwo. Nowe Wyzwania, (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa-Poznań-Kalisz. Andrejew I. (1970), Prawo karne w zarysie, Warszawa. Angelini A. (1996), Dynamiczny proces zmiany [w:] Kompendium wiedzy o profilaktyce, Warszawa. Antonelli F. (1995), Oblicza śmierci, Kraków Armia Krajowa w dokumentach, t. V, s Aronson E. (1995), Człowiek istota społeczna, Warszawa. Aronson E. (1998), Człowiek istota społeczna, Warszawa. Bafia J. (1968), Powrót do przestępstwa w ujęciu projektu k. k. z 1968 r., Problemy Kryminalistyki, numer 76. Bafia J. (1968), Podstawowe zasady prawa karnego wykonawczego, Państwo i Prawo, numer 10. Bafia J. (1969), Kodeks karny wykonawczy (podstawowe problemy teorii i praktyki), Przegląd Penitencjarny, numer 4. Baley S. (1958), Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa. Balthazar H. U. (1998), Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni?, Tarnów, s. 71. Bałandynowicz A. (1996), Probacja. Wychowanie do wolności, Warszawa. Bałandynowicz A. (1998), Zapobieganie przestępczości. Warszawa. Banasiak J. (1983), Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Elementy teorii i metodyki, Warszawa. Barry J. (1958), Aleksander Maconochie of Norfolk Island, London-Wellington-New York.

2 2 Bastide R. (1972), Socjologia chorób psychicznych, Warszawa. Bauman T. (1995), Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.) Pedagogika społeczna wyd. II, Warszawa. Barczyk A. P. (1999), Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków. Bauman Z. (1999), Po co komu teoria zmiany?, [w:] Zmiana społeczna (red.) J. Kurczewska, Warszawa Bay C. (1970), The structure of Freedom, Stanford. Beck U. (1992), Risk Society. Towards a New Modernity, Londyn. Bedyński K. (1994), Duszpasterstwo więzienne w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa. Bedyński K. (1998), Listopad 1918 w historii i tradycji polskiego więziennictwa, Forum Penitencjarne, nr 7. Bielajew N. A. (1960), Sowietskoje isprawitielno-trudowoje prawo, Moskwa. Bielecki E. (1983), Wybrane problemy patologii przystosowania społecznego i pedagogiki resocjalizacyjnej, Bydgoszcz. Bieńkowska E., Kremplewski A. (1994), Zakaz tortur w prawie międzynarodowym [w:] Prawa człowieka a policja pod. Red. A. Rzeplińskiego, Legionowo Bilikiewicz T. (1960), Psychiatria kliniczna, Warszawa. Bogunia L. (1997), Główne kierunki zmian w części ogólnej kodeksu karnego wykonawczego [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom I, L. Bogunia (red.),wrocław. Bogunia L. (1998), Dozór jako istotny element probacji [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, T. IV, Wrocław. Bogunia L. (1998), Uczestnictwo społeczeństwa w wykonaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego L. Bogunia (red.), Wrocław. Bogunia L. (2000), Aktualne regulacje dotyczące zwolnienia skazanych z zakładów karnych i warunków udzielania im pomocy w Polsce [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, T. V, Wrocław. Bogunia L., Kalisz T. (2001), Prawo Karne Wykonawcze Wybór Źródeł, Wrocław. Borkowska-Bagieńska E., Lesiński B.(1995), Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań.

3 3 Bronfenbrenner U. (1970), Czynniki społeczne w rozwoju osobowości, Psychologia Wychowawcza, numer 1. Brzeziński J. (1980), Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa. Buchała K., Zoll A. (1998), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art Kodeksu karnego, Kraków. Budohoska W., Włodarski Z. (1970), Psychologia uczenia się, Warszawa. Bugajski Z. (1925), Więziennictwo, cz. II. Systemy więzienne, Rawicz. Bukowski K. (1995), W co wierzę?, Wrocław. Bulenda T., Musidłowski R. (red.) (2003), Postępowanie z więźniami w latach , Warszawa. Bulenda T., Musidłowski R. (2003), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa. Bulicz G. (1981), Kultura fizyczna i zdrowie, Moskwa. Buszyński M. (1933), Kodeks karny wykonawczy jako wyraz nowej systematyki kodyfikacyjnej, Wojskowy Przegląd Prawniczy, numer 3. Chłopowiec M. (1998), U początku drogi. Psychologia religijno moralnego wychowania dziecka w rodzinie, Wrocław. Chriestie N. (1991), Granice cierpienia, Warszawa. Cieślak M., Spett K., Wolter W. (1968), Psychiatria w procesie karnym, Warszawa. Cieślak M. (1994), Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa. Ciosek M. (1986), Izolacja więzienna. Wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu, Gdańsk. Ciosek M. (2001), Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa. Clark D. H. (1974), Psychiatria administracyjna, Warszawa Czacki T. (1800), O litewskich i polskich prawach, t. II, Warszawa Czapów C. (1978), Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa. Czapów C., Jedlewski St. (1971), Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa. Czerwiec M. (1958), Więzienioznawstwo (Zarys rozwoju więziennictwa), Warszawa. Czeżowski T. (1965), Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne, Warszawa. Ćwik W., Opas T. (1999), Prawo sądowe w Polsce do 1939 r., Rzeszów. Deutsch H. (1945), The Psychology of Women. A Psychoanalytic Interpretation, New York.

4 4 Deutsch H. (1965), Neuroses and character types. Clinical Psychoanalytic Studies, New York Deutsch H. (1965), Selected problems of Adolescence with Special Emphasis on Group Formation, Madison, Connecticut. Deutsch H. (1992), The therapeutic process, the Self, and Female Psychology, New Brunswick, London. Dewey J. (1897), Moje pedagogiczne credo, Chicago. Diese J., (1958), The Psychology of Learning, New York. Dollard J., Doob L. W., Miller N. E., Mowrer O. H., Sears R. R. (1947), Frustration and Agression, New Haven. Dollard J., Miller N. E. (1967), Osobowość i psychoterapia, Warszawa. Ducha nie gaście. Jan Paweł II w Polsce 1 9 czerwca 1991 (1991), Paryż. Durmanow N. D. (1959), Ugołownoje zakonodatielstwo SSSR i ugołownoje zakonodatielstwo sojuznych respublik, Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo, numer 7. Dykcik W. (red.) (1997), Pedagogika specjalna, Poznań. Dymara B. (1996), Działania imitacyjne i rzeczywiste w procesie edukacji szkolnej, [w:] Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie, (red.) H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński, Toruń Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza z dnia 13 lutego 1945 r. Dzięcioł B. (1977), Sądownictwo wojenne LWP, Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 1. Dziurzyński S. (1993), Mroczne dni, Warszawa. Ettinger A. (1924), Zbrodniarz w świetle antropologii i psychologii, Warszawa. Falicki Z. (1989), Inwalidztwo i orzecznictwo inwalidzkie w zaburzeniach psychicznych [w:] Psychiatria tom III (red.) S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński, Warszawa Freud Z. (1936), Wstęp do psychoanalizy, Warszawa. Fromm E. (1996), Zdrowe społeczeństwo, Warszawa. Gajdus D. (1993), Od więzienia będącego narzędziem sprawowania władzy do więzienia służącego rozwiązywaniu problemów kontroli społecznej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Warszawa, numer 2 Gajdus D., Gronowska B. (1998), Europejskie standardy traktowania więźniów, Toruń.

5 5 Gajdus D., Gronowska B. (1998), O potrzebie działań na rzecz poprawy sytuacji więźniów. Uwagi na tle standardów międzynarodowych. Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju, , Toruń, zeszyt 4. Gall F. J. (1825), Sur les fonctions du cervau, Paryż. Gerstmann S. (1970), Osobowość. Wybrane zagadnienia psychologiczne, Warszawa. Giercenzon A. A. Karpiec I. I., Kudriawcew W. W. (1966), Sowietskaja kriminołogija, Moskwa. Gnitecki J. (1993), Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra. Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC , (1986), Warszawa. Gordon M. (1986), Odrębne traktowanie skazanych niepełnosprawnych psychicznie, Przegląd Penitencjarny, nr 8. Gordon M. (1988), Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie w zakładach penitencjarnych, Materiały VI Krajowej Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, Warszawa. Gordon M. (1996), Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, B. Hołyst, S. Redo (red.), Warszawa, Wiedeń, Kalisz. Goring C. (1913), The English Convict, Londyn. Górny J. (1978), Kongres nauki [w:] Gazeta penitencjarna, nr 10 Górny J. (1978), Międzynarodowe kongresy penitencjarne, Gazeta Penitencjarna, nr 8 oraz z 1979 nr 2 Górny J. (1978), Największa aberracja XIX wieku, Gazeta Penitencjarna, nr 13 Górny J. (1978), Narodziny nowoczesnej penitencjarystyki, Gazeta Penitencjarna, nr 6. Górny J. (1978), Prawo penitencjarne cz. I, Historia doktryn penitencjarnych i więziennictwa. Krótki zarys, Warszawa. Górny J. (1979), Kadra decyduje o wszystkim, Gazeta Penitencjarna Górny J. (1980), Rola międzynarodowych kongresów penitencjarnych w rozwoju teorii i praktyki wykonania kary, Warszawa. Górny J. (1981), Penitencjarystyka. Główne problemy wykonania kary pozbawienia wolności w rozwoju historycznym, Warszawa.

6 6 Górny J. (1996), Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Warszawa Górski J. (1974), Specyfika oddziaływania, Gazeta Penitencjarna, nr 10. Górski J. (1982), Psychokorecja w zakładach penitencjarnych [w:] Wybrane problemy psychokorekcji w resocjalizacji skazanych, (red.) J. Górski, T. Kolarczyk, Warszawa. Górski J. (1984), Podkultura więzienna a problem resocjalizacji skazanych [w:] Problem współczesnej penitencjarystyki w Polsce, (red.) B. Hołyst, Warszawa. Górski J. (1985), Metodyka resocjalizacji, Warszawa. Górski J. (1989), Kierunek readaptacja społeczna, Gazeta Penitencjarna, nr 23. Gromadzki W., Wasilewski E. (1993), Europejskie reguły więzienne a polska praktyka traktowania więźniów młodocianych, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 4-5. Gurycka A. (1979), Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa. Gurycka A. (1990), Błąd w wychowaniu, Warszawa. Hansen E. (1984), Niektóre kryminologiczne i karnoprawne aspekty przestępczości więźniów [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, (red.) B. Hołyst, Warszawa Haytler J. (1936), O podstawy nauki w więziennictwie, Warszawa. Henry J. P. (1992), Biological basis of the stress response, Integrative Physiological and Behavioral Science, nr 27. Hofmański P. (1995), Europejska Konwencja Praw Człowieka z wprowadzeniem, Warszawa Hofmański P. (1995), Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń Hofmański P. (1997), Nowe polskie prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka, Warszawa. Hołda Z. (1988), Status prawny skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności, Lublin. Hołda Z. (1999), Prawo karne wykonawcze, Kraków. Hołda Z., Postulski K. (1998), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk. Hołyst B. (1990), Kara pozbawienia wolności w teorii i praktyce [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego , Warszawa. Hołyst B. (2001), Kryminologia, Warszawa. Horney K. (1945), Our Inner Conflicts, New York.

7 7 Hyman S. E. (red.) (1988), Manual der psychiatrischen Notfälle, Enke, Stuttgart. Imieliński K. (1970), Zaburzenia psychoseksualne, Warszawa. Insel T. R. (1997), A neurobiological basis of social attachment, American Journal of Psychiatry, 154 Jakubowski W. (1999), Społeczna natura człowieka, Warszawa. Janion M. (1974), Humanistyka, poznanie i terapia, Warszawa. Janiszewska-Talago E. (1980), Wykonywanie kar długoterminowego pozbawienia wolności, Warszawa. Jankowski D., Kargul J., Kowalewski F., Przyszczypkowski K. (1985), Podstawy działalności kulturalno oświatowej, Warszawa Jankowski K. (1975), Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej, Warszawa. Jankowski M. (1987), European Prison Rules, Strasburg. Janowski A. (1998), Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa. Jaroszyński J. (1978), Zespoły zaburzeń psychicznych, Biuletyn IPN Nr 6(32) Jasiński J. (1993), Obraz polityki karnej lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych ( ), Archiwum Kryminologii, t. XIX Kaczmarek A. (2000), Społeczne i pragmatyczne uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w Służbie więziennej, Warszawa, PTNKF, tom 5. Kamiński A. (1965), Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Warszawa-Wrocław. Kamiński A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa. Kamiński A. (1980), Funkcje pedagogiki społecznej wyd. IV, Warszawa. Kamiński J., Milewski S. (1979), Resocjalizacja skazanych Poradnik dla kuratorów sądowych, Warszawa. Kanfer F. H., Karoly P. (1972), Self-control. A behavioristic excursion into the lion s den, Behavior Therapy, 3 Karpiec I. I. (1968), Indywidualizacyja nakazanija, Leningrad. Kałużny C. (1973), Zasady, metody, formy pracy kulturalno oświatowej, Warszawa. Kersten K. (1986), Narodziny systemu władzy, Polska , Paryż. K. Kersten (1989), Historia polityczna Polski , Gdańsk. Kilpatrick W. H. (1918), The Project Method, New York. Kilpatrick W. H. (1925), Foundation of Method, New York. Kohlberg L., Mayer R. (1972), Development as the Aim Education, Harvard Educational Review nr 4.

8 8 Kolarczyk T. (1978), Społeczność leczniczo wychowawcza, Gazeta Penitencjarna, nr 22. Kolarczyk T. (1990), Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi fizycznie lub psychicznie [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego Kolarczyk T. (1992), Z działalności Zakładu Karnego w Oleśnicy, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 2-3. Kolarczyk T. (1995), Terapeutyczny system wykonywania kary pozbawienia wolności, Przegląd Więziennictwa Polskiego 1995, nr 10. Kołakowski L. (1982), Marksistowskie korzenie stalinizmu [w:] Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, (red.) L. Kołakowski, Londyn. Kołakowski L. (1996), Gdzie jest miejsce dzieci w społeczeństwie liberalnym?, Kraków Kołłątaj H. (1920), O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 maja 1791, Lwów. Kołłątaj H. (1954), Listy anonima i prawo polityczne narodu polskiego, tom II, Warszawa. Konarzewski K. (1982), Podstawy teorii oddziaływania wychowawczego, Warszawa. Konwencje, rezolucje, zalecenia dotyczące problematyki penitencjarnej. Wybór tekstów, Wydawnictwo Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa Korecki J. (1988), Kara 25 lat pozbawienia wolności w Polsce, Warszawa. Korecki J., Petrykowski J. (1982), Zmiany w rozwiązaniach i praktyce penitencjarnej w latach , Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny, nr 1. Kosewski M. (1985), Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Warszawa. Kostewicz T. (1996), Terror i represje [w:] Polacy wobec przemocy , red. B. Otwinowska, J. Żarysz, Warszawa. Kosut A. (1992), Prawo pracy i obowiązek jej świadczenia przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Państwo i Prawo, z. 2. Kotarbiński T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław. Kozakiewicz M. (1983), Inna socjologia, Warszawa. Kozarska-Dworska J. (1965), Polskie próby rozwiązania problemu postępowania z więźniami wykazującymi odchylenia od normy psychicznej [w:] Biuletyn Więziennej Służby Zdrowia.

9 9 Kozarska-Dworska J. (1967), Koncepcja Zakładu Specjalnego w Oleśnicy, Przegląd Penitencjarny nr 3. Kratochvil S. (1974), Psychoterapia. Kierunki, metody, badania, Warszawa. Kratochvil S. (1980), Psychoterapia. Kierunki, metody, badania, Warszawa. Krąpiec M. A. (1998), Dzieła IX. Ja człowiek, Lublin. Krenzer F., Lay M., Belzer M. (1991), Tak wierzę i tak żyję, Wrocław. Kretschmer E. (1949), Psychotherapeutische Studien, Tübingen. Kretschmer E. (1955), Körperbau und Charakter, Berlin. Krukowski A. (1968), Niektóre problemy teoretyczne polityki penitencjarnej, Przegląd Penitencjarny, nr 1. Krukowski A. (1977), Resocjalizacja przestępców, [w:] Kryminologia, red. W. Świda, Warszawa; O. Lipkowski (1987), Resocjalizacja, Warszawa Krukowski A. (1984), Socjologia zakładu karnego [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce (red.) B. Hołyst, Warszawa Krukowski J. (1997), Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa Krychowski T. (1936), Polski system penitencjarny, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 1. Kryńska E. J., Manersberg S. W. (2003), Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach , Białystok. Kryże A., Niedzielak P., Petryna K., Wirzman T. E. (2001), Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa Krzemiński I. (2000), Co się dzieje między ludźmi?, Warszawa. Krzymuski E. (1918), Projekt kodeksu karnego polskiego, Warszawa. Krzymuski E. (1921), System prawa karnego, Część ogólna, Kraków. Kula W. (1988), Wokół historii, Warszawa. Kurek A. (2001), Działalność kulturalno oświatowa w zakładzie penitencjarnym oraz jej wpływ na kształtowanie kontaktów ze społeczeństwem [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa, Poznań, Kalisz. Kurella H. (1910), Cesare Lombroso. A Modern Man of Science, Nowy Jork. Kurella H. (1913), Lombroso als Mensch und Forscher, Wiesbaden. Kübler-Ross E. (1979), Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań.

10 10 Lasocik Z. (1993), Praktyki religijne więźniów, Warszawa. Lasok D. (1995), Zarys prawa Unii Europejskiej, Toruń. Leder S. (red.) (1987), Elementy psychiatrii i psychologii medycznej, Warszawa S. Lelental (1992), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych dla recydywistów, Warszawa. Lelental S. (1996), Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej, Łódź. Lelental S., (1999), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa Lelental S., (2001), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa Lenaerts K., Van Nuffel P. (1998), Podstawy prawa europejskiego, Warszawa. Leonard D. (1998), Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa. Lernell L. (1969), Refleksje o istocie kary pozbawienia wolności, Przegląd Penitencjarny, nr 1. Lernell L. (1971), Wykład prawa karnego, Warszawa. Lewicki A. (red.) (1969), Psychologia kliniczna, Warszawa Lewicki A., Paryzek L., Waligóra B. (1969), Podstawy psychologii penitencjarnej [w:] Psychologia kliniczna, red. A. Lewicki, Warszawa Lizak W. (1988), Apogeum. Aparat represji w Polsce w latach , Res Republica nr 6. Lucas C. (1836), De lá réforme des prisons ou de la théorie de l emprisonnement, t. III, Paris, s. 491 Łobocki M. (1978), Metody badań pedagogicznych, Warszawa. Łobocki M. (1984), Metody badań pedagogicznych, Warszawa. Łobocki M. (1999), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków. Łopatka A. (1998), Międzynarodowe Prawo Praw Człowieka. Zarys, Warszawa Machalski J. (1969), Od psychiatrii klinicznej do penitencjarnej, Gazeta Sądowa i Penitencjarna, numer 20. Machel H. (1994), Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk. Maj G. (1980), Resocjalizacyjne wartości sportu, Kultura Fizyczna, nr 4. Majka J. (1982), Filozofia społeczna, Wrocław. Makarenko A. (1946), Poemat pedagogiczny, Warszawa. Makarewicz J. (1914), Prawo karne ogólne, Kraków; Makarewicz J. (1924), Prawo karne, Lwów Warszawa.

11 11 Makowski W. (1919), Prawo karne. Część ogólna, Warszawa Lublin Łódź Poznań Kraków; Makowski W. (1920), Prawo karne. Część ogólna wykład porównawczy prawa karnego austriackiego, niemieckiego, rosyjskiego obowiązującego w Polsce, Warszawa; Makowski W. (1921), Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczpospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego, t. I, Część ogólna, Warszawa; Makowski W. (1921), Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego z dodaniem przepisów przechodnich i ustaw zmieniających i uzupełniających postanowienia kodeksu, odpowiednich przepisów Kodeksu karnego niemieckiego i Ustawy karnej austriackiej, obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzeczypospolitej oraz komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższego, t. I, Część ogólna, Warszawa. Makowski W. (1921), Komentarz i orzecznictwa Sądu Najwyższego, tom. I, Część ogólna, Warszawa. Malinowski E. (1927), Dziedziczność i zmienność, Lwów. Malinowski E. (1958), Genetyka, Warszawa. Malec J. (1997), Z problematyki celów kary pozbawienia wolności [w:] Biul. RPO nr 32 Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, cz. II, Warszawa Malewski A. (1964), O zastosowaniach teorii zachowania, Warszawa. Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław. Mandecki T. (2001), Ustawodawstwo i orzecznictwo Stanów Zjednoczonych w sprawie prawa do wolności sumienia i wyznania więźniów, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom IX, (red.) L. Bogunia, Wrocław. Marat S., Snopkiewicz J. (1989), Zbrodnia. Sprawa generała Fieldorfa Nila, Warszawa. Marchand P. (1960), Quelques aspects de l action postpénitentiaire et la mission des Comités de Patronage, Bulletin de l Administration Pénitentiaire, numer 5. Marek A. (1993), Prawo karne. Część ogólna, Warszawa Marek A. (1994), Polskie prawo karne na tle standardów europejskich, PiP nr 5 Marek A. (2000), Prawo karne, Warszawa Martinson R. (1974), What works? Questions and Answers about Prison Reform, Public Interest

12 12 Matejko A. (1968), Socjologia pracy. System społeczny zakładu pracy, Warszawa. Materiały Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu. Zeznania Józefa Marszałka (bez sygnatury) Mays J. N. (1963), Crime and the Social Structure, Londyn. Mazur K. (1996), Wpływ kultury na proces reedukacji w warunkach więziennych [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI w., (red.) B. Hołyst i S. Redo, Warszawa, Wiedeń, Kalisz. Mądrzyński T. (1970), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa. Michalska A. (1994), Komitet Praw Człowieka, Warszawa Michalska A. (1995), Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór i opracowanie, Warszawa De Michelis J. (1995), Opieka duszpasterska [w:] Biuletyn RPO, Stan i węzłowe problemy więziennictwa cz. I, Warszawa Mihilewicz-Mandecka E. (2002), Problem równego traktowania kobiet więźniów w świetle teorii i praktyki penitencjarnej w Stanach Zjednoczonych i Polsce, [w:] Nauki Pedagogiczne we współczesnej humanistyce pod red. M. Prokosz, Toruń. Mihilewicz-Mandecka E. (2003), Resocjalizacja więźniów jako jeden z czterech celów uwięzienia, [w:] Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pod red. S. Mihilewicz, Kraków. Mihilewicz-Mandecka E. (2003), Agresja wśród więźniów i metody jej eliminacji, [w:] Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pod red. S. Mihilewicz, Kraków. Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej (2001), Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za rok 2001, Warszawa. Misztal M. (1980), Problematyka wartości w socjologii, Warszawa. Mitraszewski T. (1937), Projekt ustawy o organizacji więziennictwa, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 1. Moczarski K. (1958), List z Centralnego Więzienia w Sztumie, Zeszyty Historyczne, z. 53, Paryż. Moczydłowski P. (1988), Drugie życie w instytucji totalnej, Warszawa. Moczydłowski P. (1991), Drugie życie więzienia, Warszawa.

13 13 Moczydłowski P. (1994), Więziennictwo od systemu totalitarnego do demokratycznego, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 8. Moczydłowski P. (1995), Raport o stanie więziennictwa perspektywy kontynuowania reform, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 10. Mogielnicki A., Rappaport E. S. (1919), Ustawy Karne, Kodeks Karny tymczasowo obowiązujący w okręgach sądów apelacyjnych Warszawskiego i Lubelskiego oraz na obszarze Ziem Wschodnich z uwzględnieniem Nowel i Przepisów Karzących, przewidzianych w Ustawach specjalnych wydanych do dnia 2 sierpnia 1919 roku, Warszawa. Moir A., Jessel D. (1998), Zbrodnia rodzi się w mózgu, Warszawa. Moldenhawer A. ( ), O przeprowadzeniu odosobnienia w zakładach więziennych (3 tomy), Warszawa. Moldenhawer A. (1893), Kongres Międzynarodowego Prawa Karnego, Gazeta Sądowa Warszawska Moldenhawer A. (1893), O kongresach penitencjarnych [w:] Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Montgomery M. D., Paul J. K. (1982), Ecological theory and practice [w:] Emotional disturbance in children, J. K. Paul, B. C. Epanchin, Torononto Morris D. (1998), Ludzkie ZOO, Warszawa. Multimedialna Encyklopedia Powszechna Fogra Muszyński H (1965), Teoretyczne problemy wychowania moralnego, Warszawa. Muszyński H. (1971), Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa. Nataszew A. E., Struczkow N. A. (1960), Osnowy tieorii isprawitielno-trudowogo prawa, Moskwa. Naworski Z. (1994), Historia prawa tom 3, Toruń. Nazarewicz J. (1973), Wojskowe Prokuratury Specjalne ( ) [w:] Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 4. Newcomb T. M. (1959), Social Psychology, Londyn Neymark E. (1928), Dziesięciolecie więziennictwa polskiego, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 12. Neymark E. (1929), Zasady nowej organizacji więziennictwa w świetle nowoczesnych postulatów nauk penitencjarnych, [w:] Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego, Warszawa.

14 14 Neymark E. (1933), Piętnastolecie więziennictwa polskiego, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 8. Niemcewicz J. U. (1818), O Więzieniach Publicznych, czyli Domach Pokuty rzecz krótka, Warszawa. Niziołek T. (1993), Problemy działalności kulturalno oświatowej, Mat. z Konf. Nauk., Kraków. Nowak S. (1970), Metodologia badań socjologicznych, Warszawa. Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, Warszawa. Nowicki M. A. (1992), Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa. Ossowski S. (1983), O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa. Parsons T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa. Pasek A. (2002), Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat , Wrocław. Passini B., Pilch T. (red.) (1979), Wychowanie i środowisko, Warszawa Pawlak K. (1997), Za kratami więzień i drutami obozów, Kalisz Pawela S. (1970), Ośrodek przystosowania społecznego formą resocjalizacji skazanych, Nowe Prawo, nr 2. Pawela S. (1993), Kodeks karny wykonawczy Komentarz, Białystok. Pawela S. (1995), Stosowanie norm polskiego kodeksu karnego wykonawczego wobec cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian kodyfikacyjnych [w:] Przestępczość cudzoziemców pod red. E. Pływaczewskiego, Szczytno Pawela S. (1997), Resocjalizacja skazanych. Nowy kodeks karny wykonawczy, GS nr 8 Pawela S. (1999), Kodeks karny wykonawczy, Praktyczny komentarz, Warszawa. Paryzek L. (1977), Potrzeby jako wyznaczniki podatności na wpływy korekcyjne, Warszawa, Kalisz. Peiper L. (1933), Komentarz do kodeksu postępowania karnego i przepisów wprowadzających tenże kodeks, wyd. trzecie, Kraków. Peiper L. (1936), Komentarz do kodeksu karnego, wyd. II, Kraków. Peters K. (1960), Grundprobleme der Kriminal pädagogik, Berlin. Piecuch H. (1990), Spotkanie z Fejginem zza kulis bezpieki, Warszawa. Piechowiak M. (1997), Pojęcie praw człowieka [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa

15 15 Pilch T. (1995), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa Płatek M. (1997), Europejskie reguły więzienne a polskie prawo i praktyka penitencjarna, Studia Iuridica, numer 34. Pławski S. (1968), Prawo penitencjarne, Warszawa. Podgórecki A. (1962), Socjotechnika. Praktyczne zastosowanie socjologii, Warszawa Podgórecki A. (1971), Zarys socjologii prawa, Warszawa Poklewski Koziełł K. (1986), Prawa osób pozbawionych wolności, Studia Prawnicze. Poksinski J. (1992), Tun Tatar, Utnik, Nowicki, Warszawa. Poksiński J. (1996), My sędziowie, nie od Boga.... Z dziejów sądownictwa polskiego PRL Materiały i dokumenty. Porowski M. (1984), Funkcje administracji penitencjarnej [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce (red.) B. Hołysta, Warszawa. Porowski M., (1992), Ludzkie prawa więźniów, Ethos, numer 17. Porowski M., (1993), Kamień i chleb (studium z dziedziny polityki penitencjarnej, Warszawa. Porowski M., Rzepliński A. (1987), Uwięzienie a wartości, Studia Prawnicze numer 3. Pospiszyl K. (1992), Psychopatia, Warszawa. Pospiszyl K., (1998), Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa. Pospiszyl K., Żabczyńska E. (1985), Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa. Potocki K. (1819), Uwagi do projektu ogólnego i szczególnego ulepszenia administracji i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskim, Warszawa Poznyszew S. W. (1924), Osnowy penitencjarnej nauki, Moskwa. Prisoners Learning and Skills Unit Przecławska A., Theiss W. (1966), Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse [w:] A. Przecławska (red.) Pedagogika społeczna kręgi poszukiwań, Warszawa Przyborowska Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E. (1996), Dokumenty Europejskie, Lublin. Przygoński A., Wołowicz M. (1988) Nauczanie ogólne i zawodowe [w:] P. Wierzbicki (red.) Rozwój penitencjarystyki w PRL Wybrane Problemy, Warszawa.

16 16 Pużyński S. (1988), Depresje, Warszawa Pytka L. (1991), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa. Pytka L. (2001), Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa. Rabinowicz L. (1933), Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa. Rabinowicz L. (1934), Współczesna ewolucja antropologii kryminalnej, Warszawa. Rafacz J. (1932), Dawne polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa Rafter N. H., Stanley D. L. (1999), Prisons in America, Santa Barbara, California Rappaport E. S. (1928), Więziennictwo, Lwów. Rappaport E. S. (1930), Kodeks prawa karnego wykonawczego, Warszawa. Rappaport E. S. (1958), Rewaloryzacja przestępcy jako cel wykonawczy represji karnej [w:] Przegląd Więziennictwa, nr 2. Rappaport E. S. (1960), Wybrane zagadnienia nowoczesnej polityki kryminalnej, Łódź. Rayne D. I. (1987), Antidepressant Therapies in the elderly, Clin. Gerontol., nr 2. Rejzner A. (1995), Kultura fizyczna w polskim systemie penitencjarnym, Warszawa. Rejzner A. (1998), Kultura fizyczna w zakładach penitencjarnych, Warszawa. Rezolucje i Zalecenia I Kongresu ONZ [w:] Przegląd Więziennictwa 1958 r. nr 4. Rogowski R. (1999), ABC teologii dogmatycznej, Wrocław. Rudovsky D., Bronstein A. J., Koren E. I., Cade J. (1988), The rights of prisoners, Carbondale, IL. Russell B. (1992), Władza i jednostka, Warszawa. Rzepliński A. (1993), Położenie prawne więźniów w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Uwagi obserwatora, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Warszawa, numer 2. Sapia-Drewniak E. (1994), Współczesne tendencje oświatowe a ich realizacja w warunkach izolacji, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 8. Scherer M., Gersch I., Fry L. (1990), Meeting Disruptive Behaviour, London Schulz B. (1992), Twórczość pedagogiczna. Wstęp do badań, Warszawa Sempołowska S. (1960), W więzieniach, Warszawa. Siewierski M. (1959), Kodeks karny z komentarzem, Warszawa. Sikorski J. (1994), Duszpasterstwo więzienne, Przegląd Więziennictwa Polskiego, numer 2.

17 17 Skarbek F. (1842), Considérations générales sur le meilleur régime de prison, Warszawa Skarbek F. (1847), O kongresie pokutnym odbytym we Frankfurcie nad Menem w końcu września 1846 t. I, Biblioteka Warszawska. Skorny Z. (1976), Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa. Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska (1999), Warszawa. Słownik języka polskiego, t. II, (1988), PWN, Warszawa Słownik wyrazów obcych, (1980), PWN, Warszawa Słownik Wyrazów Obcych, (2001), Warszawa. Sobociński W. (1964), Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń. Sperling A. P. (1995), Psychologia, Poznań. Stańdo-Kawecka B. (1995), Ochrona osób pozbawionych wolności w świetle Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, PWP nr 9. Stańdo-Kawecka B. (2000), Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków. Stępniak P. (1997), Środowisko otwarte jako alternatywa dla więzienia. Z doświadczeń francuskich, Poznań. Stürup G. K. (1965), Postępowanie z przestępcami wielokrotnymi, Przegląd Penitencjarny, nr 1 Such J. (1972), O uniwersalności praw nauki, Warszawa. Suchodolski B. (1983), Wychowanie i strategia życia, Warszawa Sutherland E. H. (1969), Principles of criminology, Filadelfia. Szabo D. (1964), Les prisons ont-elles un avenir?, Montreal. Szacka B. (1991), Człowiek zwierze społeczne, Warszawa. Szaszkiewicz M. (1997), Tajemnice grypserki, Kraków. Szczepański J. (1984), Sprawy ludzkie, Warszawa. Szecówka A. (2001), Nauczanie resocjalizujące a readaptacja społeczna osadzonych [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa, Poznań, Kalisz. Szkotnicki W. (1971), Resocjalizacyjny aspekt samorządu skazanych w zakładach karnych, Przegląd Penitencjarny, numer 4. Sztompka P. (1999), Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą, [w:] Zmiana społeczeństwa (red.) J. Kurczewska, Warszawa. Sztumski J. (1995), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice.

18 18 Szwagrzyk K. (1995), Golgota wrocławska , Wrocław. Szwagrzyk K. (1995), Listy do Bieruta, Wrocław. Szwagrzyk K. (1999), Winni niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe ( ) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław. Szymanowski T. (1985), Funkcje zatrudnienia skazanych w świetle danych empirycznych [w:] T. Bojarski, Z. Hołda, J. Baranowski (red.), Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Lublin. Szymanowski T. (1989), Bariery i możliwości resocjalizacji, Gazeta Penitencjarna, nr 16. Szymanowski T. (1990), Kierunki reformy prawa karnego wykonawczego, Przegląd Prawa Karnego, nr 2. Szymanowski T. (1996), Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa. Szymanowski T. (1998), Podstawy prawne oddziaływania na skazanych i resocjalizacji po uchwaleniu kodeksu karnego wykonawczego [w:] Księga jubileuszowa pod red. M. Porowskiego, Warszawa Szymanowski T., Górski J. (1982), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań, Warszawa. Szymanowski T., Świda Z., (1998), Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Ustawy dodatkowe, Akty wykonawcze, Warszawa Śliwowski J. (1934), Narodziny prawa penitencjarnego, Gazeta Sądowa Warszawska, nr 44 i 45 Śliwowski J. (1965), Sądowy nadzór penitencjarny, Warszawa Śliwowski J. (1969), Zasady wykonania kary pozbawienia i ograniczenia wolności wg nowego ustawodawstwa karnego, Warszawa. Śliwowski J. (1976), Tymczasowy regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności i jego ocena, Państwo i Prawo, z. 10. Śliwowski J. (1978), Krytyka i obrona kary. Rozważania penitencjarne (materiały na prawach rękopisu) Śliwowski J. (1978), Prawo i polityka penitencjarna, Toruń. Śliwowski J. (1981), Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie. Rozważania penitencjarne i penologiczne, Warszawa. Śliwowski J. (1982), Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa. Śliwowski J. (1982), Zmiany w polskim prawie penitencjarnym, Państwo i Prawo, z. 9 Świda W. (1932), Przestępca zawodowy, Wilno.

19 19 Świda W. (1970), Prawo karne, Warszawa. Tappan P. W. (1960), Crime, Justice and Correction, Nowy York. Theiss W. (1996), Zniewolone dzieciństwo, Warszawa. Tobis A. (1978), Prawo penitencjarne i polityka penitencjarna, Poznań. Tokarczyk R. (1999), Prawa narodzin życia i śmierci, Lublin. Tomasik P. (1993), Kara śmierci w aspekcie karnym, Chrześcijanin w świecie. Turlej S. (1982), Młodzież społecznie niedostosowana, Warszawa. Turlejska M. (pseud. Socha Ł.) (1986), Te pokolenia żałobami czarne... Skazani na śmierć i ich sędziowie , Warszawa. Turlejska M., (pseud. Socha Ł.) (1989), Te pokolenia żałobami czarne. Sędziowie wojskowi i ich ofiary , Londyn. Ughetto J. (1964), Le sociodrame, Paris-Vitry. Urban B. (2000), Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków. Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (2001), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Łódź. Utrat Milecki J., Więziennictwo w Polsce w latach , Warszawa Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego wykonawczego (1997) Uznadze O. N. (1961), Eksperymentalnyje osnowy psichołogii ustanowki, Tbilisi. Walasek S. (2003), Z badań nad oświatą guberni wileńskiej i Wileńskiego Okręgu Szkolnego [w:] Źródła w badaniach naukowych historii edukacji (red.) W. Szulakiewicz, Toruń. Walczak S. (1960), Penitencjarne i ekonomiczne aspekty pracy więźnia, Przegląd Więziennictwa, numer 4. Walczak S. (1960), Sytuacja prawna skazanego, Państwo i Prawo, numer 10. Walczak S. (1968), Prawo penitencjarne PRL, Warszawa. Walczak S. (1970), Litera i duch nowego ustawodawstwa karnego., Nowe Prawo, nr 1. Walczak S. (1972), Prawo penitencjarne, Warszawa. Walczak S. (1985), OPS w systemie postępowania z recydywistami [w:] S. Walczak (red.), Spory wokół reformy więziennictwa, Warszawa. Walczak S. (1985), Spory wokół reformy więziennictwa, Warszawa. Walczak S. (1992), Postępowanie ze skazanymi w polskim systemie penitencjarnym, Warszawa. de Walden-Gałuszko K. (1992), Zarys psychopatologii ogólnej i psychiatrii, Gdańsk.

20 20 Waligóra B. (1974), Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej, Poznań. Wallen R. (1964), Psychologia kliniczna, Warszawa. Watkins Jr. J. C. (1998), The Juvenile Justice Century. A Sociolegal Commentary on American Juvenile Courts, Durham, North Carolina Wąsek A. (1999), Kodeks karny, Komentarz, Tom I, Gdańsk Wąsik J. (1963), Kara dożywotniego więzienia w Polsce, Warszawa. Westerska K. (1935), Międzynarodowe próby ujednostajnienia przepisów postępowania z więźniami, Przegląd Więziennictwa, nr 3 Wierzbicki P. (1976), Indywidualizacja penitencjarna w Polsce, Warszawa. Wilk L. (1998), Kara dożywotniego pozbawienia wolności i problemy jej łagodzenia, Państwo i Prawo, numer 6. Wilowski W. (2000), Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu, Poznań. Wines E. C., Dwight T. W. (1867), Report on the Prisons and Reformatories of the United States and Canada, Made to the Legislature of New York, Albany, NY Witwicki W. (1962), Psychologia, t. I, Warszawa. Witwicki W. (1963), Psychologia, t. II, Warszawa. Wojciechowski H. (1996), Wychowanie dorosłych. Zagadnienia andragogiki, Warszawa. Wolna Polska, Moskwa, nr 3 z 21 stycznia 1945 r. Wołowicz M. (1990), Zmierzch środków i metod oddziaływania penitencjarnego (nieporozumienia pojęciowe) [w:] Dwadzieścia lat kkw i perspektywy dalszego rozwoju prawa karnego wykonawczego w Polsce, Mat. Konf. Nauk, Kalisz. Wójcik D. (1965), Teorie przyczyn przestępczości [w:] Materiały do nauczania psychologii, Psychologia kliniczna i psychopedagogika specjalna. Tom I, Seria IV, (red.) L. Wołoszynowa, Warszawa. Wroczyński R. (1960), Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Warszawa. Wroczyński R. (1985), Pedagogika społeczna, Warszawa Wróblewski B. (1928), Zarys polityki karnej, Wilno. Wujek T. (red.) (1992), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, Warszawa. Zagórski J. (1998), Europejskie Reguły Więzienne i ich stosowanie w polskim prawie i praktyce penitencjarnej. Zarys problematyki, Biuletyn RPO, Warszawa. Zamojski A. (1870), System więzień irlandzkich, Lwów.

21 21 Zawadzki B. (1959), Wykłady z psychopatologii, Warszawa. Zawadzki B. (1970), Wstęp do teorii osobowości, Warszawa. Zielińska E. (red.) (1997), Standardy prawne Rady Europy. Tom III, Warszawa. Ziembiński S. (1973), Klasyfikacja skazanych, Warszawa. Ziembiński S. (1990), Kierunki rozwoju klasyfikacji skazanych w polskiej praktyce penitencjarnej [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego , Warszawa Znamierowski C. (1957), Zasady i kierunki etyki, Warszawa. Zwoliński S. (1992), Skazania na śmierć przez sądy WP w latach Wyroki, których nie powinno być [w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, nr. 1 Żenczykowski T. (1982), Dramatyczny rok 1945, Londyn. Żenczykowski T. (1990), Polska Lubelska 1944, Warszawa. Akty prawne, wyroki sądów: Dekret Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, Dz. U. Nr 15, poz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa, Dz. U. Nr 29, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego, Dz. U. Nr 71, poz Kodeks karny Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r., Dz. U. Nr 60, poz Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa, Dz. U. Nr 68, poz. 457 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. Kodeks Karny Wojska Polskiego Dz. U. z 1944 r. Nr 6 poz. 27 z późn. zm. Dekret PKWN z 31 VIII 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego Dz. U. z 1944 r. Nr 4 poz. 16. Dekret PKWN z 12 IX 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich Dz. U. z 1944 r. Nr 4 poz. 21 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa Dz. U. z 1944 r. Nr 10 poz. 50.

22 22 Dekret z 16 XI 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa Dz. U. z 1945 r. Nr 53 poz Dekret z 22 I 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego Dz. U. z 1946 r. Nr 5 poz. 46. Dekret z 13 VI 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa Dz. U. z 1946 r. Nr 30 poz Dekret z dnia 17 października 1946 r. o zniesieniu specjalnych sądów karnych Dz. U. z 1946 r. Nr 59 poz. 324 Ustawa z 4 II 1947 r. o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Dz. U. RP nr 9, poz. 43 z 1947 r. Ustawa konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej 19 II 1947 r. Dz. U. RP nr 18, poz. 71 z 1947 r. Ustawa z 25 II 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu Dz. U. z 1948 r. Nr 12 poz. 90. Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania Dz. U. z 1949 r. Nr 45 poz. 334 Dekret z 26 X 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej Dz. U. z 1949 r. Nr 55 poz Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych Dz. U. z 1953 r. Nr 10 poz. 32. Dekret z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego Dz. U. z 1954 r. Nr 54 poz Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 205/55, niepublikowane. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii Dz. U. z 1956 r. Nr 11 poz. 57. Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, Dz. U. Nr 41, poz Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych Dz. U. z 1956 r. Nr 54 poz. 243.

23 23 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1966 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 12. Ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny Dz. U. z 1969 r. Nr 13 poz. 95 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 13, poz. 98. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie tymczasowego wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 6. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1981 r. w sprawie zmiany tymczasowego regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 11. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) oraz o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29, poz. 154). Ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 14, poz. 85) oraz o zmianie kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. Nr 14, poz. 85). Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym, Dz. U. Nr 95, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu kary pozbawienia wolności, dz. U. Nr 153, poz Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. Nr 61, poz. 283 ze zm. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz Ustawa z dnia 17 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, Dz. U. Nr 123, poz. 777

24 24 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. U. Nr 111, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji, Dz. U. Nr 111, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie, Dz. U. Nr 111, poz Rozporządzenie MS z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, Dz. U. Nr 133, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych, Dz. U. Nr 139, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczna naukę zawodu, Dz. U. Nr 156, poz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 29 poz. 369) Sygnatury akt: As IV Kow 53/58 Agnieszka Gorzelany ASWW. As IV Kow 184/57 Ferdynanda Szlachetki, ASWW oraz As Sr 966/48 Ferdynada Szlachetki, ASWW. As VIII C 455/57 Olgi Gergorowicz, ASWW. Sprawy statystyczne i opisowe z działalności WPR za okres 1 I 1948 r. 2 V 1948 r., sygn /10/55.

25 25 Sprawozdanie z działalności WPR we Wrocławiu za rok 1947, sygn /7/55, ASOW. Sprawozdania i wykazy statystyczne i opisowe we Wrocławiu za lata , sygn /3/55, 04767/11/55, 04762/7/55, /55, AŚOW. As Sv 1/46 Bolesława Tomaszewskiego, ASWW.

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia.

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia. UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji na kierunku pedagogika oraz standardów kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. www.testy-prawnicze.pl

ROZDZIAŁ I. www.testy-prawnicze.pl ROZDZIAŁ I Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego Literatura: J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999; M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, wyd. 2, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 30 tel. (0-33) 496 50 60 do 62, 816 11 03, fax: (0-33) 496 50 63 www.kn.edu.pl, e-mail: kn@kn.edu.pl Kierunek: Pedagogika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Przeludnienie więzienne problemy definicyjne... 25 Rozdział 2. Metodologiczne założenia badań nad zjawiskiej przeludnienia więziennego...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 Redaktor ADAM KWIECIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM KWIECIŃSKI ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH

Bardziej szczegółowo

KOBIETA W WIĘZIENIU. Instytut Rozwoju Służb Społecznych. polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008

KOBIETA W WIĘZIENIU. Instytut Rozwoju Służb Społecznych. polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 KOBIETA W WIĘZIENIU polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 Opracowanie zbiorowe pod redakcją Ireny Dybalskiej Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa 2009 Irena Dybalska Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Maćkowi

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Maćkowi 1 System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech Maćkowi 2 dylematy resocjalizacji Seria pod red. Krzysztofa Biela Krzysztof Biel, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 0/0 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka. 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA KOD: M_88 ROK AKADEMICKI: 204/205 KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Basics of resocialisation

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) PEDAGOGIKA PENITENCJARNA przedmiotu 05.6-IH- PEDP-PP

Bardziej szczegółowo

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna -Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia I stopnia, stacjonarne 1606 Historia wychowania Dr R Kaczmarek 09:00-11:00 Socjologia wychowania Dr I Zychowicz

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Metodyka resocjalizacji 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Methods of social rehabilitation 3.

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Systemy oddziaływan RESOCJALIZACYJNYCH. Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Systemy oddziaływan RESOCJALIZACYJNYCH. Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Systemy oddziaływan RESOCJALIZACYJNYCH Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Agnieszka Barczykowska Sonia Dzierzynska-Bres Maciej Muskała Systemy oddziaływan

Bardziej szczegółowo

Indywidualny program wykonywania kary pozbawienia wolności jako podstawa systemu programowanego oddziaływania

Indywidualny program wykonywania kary pozbawienia wolności jako podstawa systemu programowanego oddziaływania NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXVII AUWr No 3325 Wrocław 2011 Indywidualny program wykonywania kary pozbawienia wolności jako podstawa systemu programowanego oddziaływania KATARZYNA SITNIK Katedra

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Kryminologia jako nauka Rozdział 2 Jednostka i społeczeństwo Rozdział 3 Teorie kryminologiczne

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Kryminologia jako nauka Rozdział 2 Jednostka i społeczeństwo Rozdział 3 Teorie kryminologiczne SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1 Kryminologia jako nauka... 15 1.1. Pojęcie i zakres nauki kryminologii... 15 1.2. Kryminologia a inne nauki... 15 1.3. Podstawowe nurty w kryminologii...

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy DUŻE KOMENTARZE BECKA S. Lelental Kodeks karny wykonawczy Komentarz 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy Komentarz

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Kuratorska Służba Sądowa w Polsce. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 21.03.2013r.

Kuratorska Służba Sądowa w Polsce. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 21.03.2013r. Kuratorska Służba Sądowa w Polsce Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 21.03.2013r. Geneza 1919 opiekun sądowy 1929 kurator dla nieletnich 1965 kurator dla dorosłych 2001 kuratorska

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin Jednostka prowadząca kierunek: Zakład Zdrowia Publicznego Kierunek: Zdrowie publiczne Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna III rok I 0 studia stacjonarne Pedagogika zdrowia Punkty ECTS: Wykłady: 20 godziny

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Resocjalizacja. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Resocjalizacja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte 1. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nazwa Przedmiotu System środków reakcji karnej; OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności

Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXIII AUW No 3068 Wrocław 2008 Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności ADAM KWIECIŃSKI

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Pedagogika czasu wolnego Rok akademicki: 2012/2013 Kod: BTR-1-302-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2013 2012

Publikacje: 2013 2012 Publikacje: 2013 1. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Patologiczny hazard w podejściu poznawczym. Horyzonty Psychologii, nr 3. 2. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Terapia

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Ewolucja postępowania ze skazanymi uzależnionymi od środków odurzających lub substancji psychotropowych w izolacji penitencjarnej

Rozdział I. Ewolucja postępowania ze skazanymi uzależnionymi od środków odurzających lub substancji psychotropowych w izolacji penitencjarnej Rozdział I. Ewolucja postępowania ze skazanymi uzależnionymi od środków odurzających lub substancji psychotropowych w izolacji penitencjarnej 1. Okres XX-lecia międzywojennego Idea odrębnego traktowania

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE I POLITYKA PENITENCJARNA. Teodor Szymanowski Jerzy Migdał

PRAWO KARNE WYKONAWCZE I POLITYKA PENITENCJARNA. Teodor Szymanowski Jerzy Migdał PRAWO KARNE WYKONAWCZE I POLITYKA PENITENCJARNA Teodor Szymanowski Jerzy Migdał Warszawa 2014 Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Zoll Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor

Bardziej szczegółowo

Osoby niepełnosprawne psychicznie w polskim systemie penitencjarnym - aspekty prawne

Osoby niepełnosprawne psychicznie w polskim systemie penitencjarnym - aspekty prawne Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2 (10), 307-311 Spostrzeżenia praktyczne Osoby niepełnosprawne psychicznie w polskim systemie penitencjarnym - aspekty prawne The mentally handicapped

Bardziej szczegółowo

Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982

Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982 Dr hab. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Zbigniew Grzegorz Jędrzejewski Wykształcenie Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982 Stopień naukowy doktora nauk prawnych;

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Niedostosowanie społeczne młodzieży. Resocjalizacja. Sport i turystyka w resocjalizacji

Niedostosowanie społeczne młodzieży. Resocjalizacja. Sport i turystyka w resocjalizacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Niedostosowanie społeczne młodzieży. Resocjalizacja. Sport i turystyka w resocjalizacji zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2008 Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG: Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Justyna Siemionow Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH SPOŁECZNE FUNKCJE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE Książki w kolekcji dziedzinowej ułożone są według działów odpowiadającym dziedzinom wiedzy, np. KF/01.0 Filozofia, KF/02.0 Religioznawstwo, KF/03.0 Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Resocjalizacja w środowisku otwartym Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bardziej szczegółowo

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ Bogusław Trzeciak SJ KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ LUBLIN TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie Konkordatu

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa Przedmowa do 2. wydania... V Przedmowa... VII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Istota środków zabezpieczających.... 1 1. Pojęcie i istota środków zabezpieczających.... 3 2. Środki zabezpieczające a kary

Bardziej szczegółowo

PROSTYTUCJA Bibliografia ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie

PROSTYTUCJA Bibliografia ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie Wydawnictwa zwarte: PROSTYTUCJA Bibliografia ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie 1. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne.

Bardziej szczegółowo