Karta (sylabus) przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta (sylabus) przedmiotu"

Transkrypt

1 Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X Rok: II Semestr: IV Kod przedmiotu: Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 15 Liczba punktów ECTS: 1 C1 C Cel przedmiotu Przyswojenie teoretycznych podstaw metodyki pracy resocjalizacyjnej. Zapoznanie z klasycznymi oraz nowymi metodami stosowanymi w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Wiedza na temat wychowania i socjalizacji. Wiedza na temat patologii i profilaktyki społecznej. EKW1 EKW EKU1 EKK1 Efekty kształcenia W zakresie wiedzy: Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o metodach pracy z osobą niedostosowaną społecznie, diagnozowaniu nieprzystosowanych społecznie i ich środowisk wychowawczych Ma uporządkowana wiedzę dotyczącą różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących W zakresie umiejętności: Posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów, sugestii z perspektywy określonych ujęć teoretycznych oraz poglądów różnych autorów W zakresie kompetencji społecznych: Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Treści programowe Liczba godzin W1 Istota metodyki resocjalizacji, jej cele i zadania 1 W Zasady i podstawowe zadania wychowania resocjalizującego 1 W3 Pedagog resocjalizacyjny. Cechy wychowawcy osób niedostosowanych społecznie. Kompetencje wychowawcze. Autorytet wychowawcy. W4 Planowanie pracy wychowawczej z wychowankiem niedostosowanym 1 społecznie W5 Diagnoza jako punkt wyjścia w oddziaływaniach resocjalizujących 1 W6 Indywidualny program oddziaływania resocjalizującego na nieletnich W7 Metody resocjalizacji: psychotechniki (metody wpływu osobistego), 3 socjotechniki (metody wpływu sytuacyjnego, grupy), kulturotechniki (metody wpływu kulturowego) W8 Metody wychowania resocjalizującego: metody stymulowania i 3 wzmacniania aktywności wychowanka, metody podtrzymywania doświadczeń W9 Dostosowanie metod wychowawczych do cech psychicznych 1 wychowanka niedostosowanego społecznie Suma godzin: 15

2 Metody i środki dydaktyczne M1. Wykład konwencjonalny połączony z prezentacją multimedialną M Dyskusja powiązana z wykładem, burza mózgów Zestaw komputerowy, prezentacja multimedialna F1 F P1 Aktywność na zajęciach Frekwencja na zajęciach Test egzaminacyjny Sposoby oceniania Ocenianie kształtujące Ocenianie podsumowujące Obciążenie pracą studenta Forma aktywności Średnia liczba godzin na realizowanie aktywności Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć dydaktycznych łączna liczba godzin w 15 semestrze Godziny kontaktowe z wykładowcą realizowane w formie konsultacji łączna liczba godzin w semestrze Przygotowanie się do egzaminu łączna liczba godzin w semestrze Praca własna studenta/studiowanie literatury 5 Suma 30 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu/modułu 1 8 Literatura podstawowa 1 Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 006. Paszkiewicz A., Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzież niedostosowanymi społecznie, Warszawa Pospiszyl K., Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa Szczęsny W. W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warszawa Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 007, T. 1-. Literatura uzupełniająca 1 Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk Kawula S., Machel H., (red.), Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja, Toruń Kozaczuk F., Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego, Rzeszów Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa Opora R., Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 008. Macierz efektów kształcenia Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Odniesienie danego efektu do efektów specjalnościowych Odniesienie danego efektu do efektów nauczycielskich Cele przedmiotu Treści programowe Metody i środki dydaktyczne Sposoby oceniania

3 EKW1 K_W1 +++ S_W11 ++ C1-C W1-W9 EKW K_W13 ++ S_W1 +++ C1-C W1-W9 EKU1 K_U05 ++ S_U C1-C W1-W9 EKK1 K_K01 ++ S_K01 + C1-C W1-W9 M1, M, M1, M, M1, M, M1, M, F1,F,P1 F1,F,P1 F1,F, P1 F1,F,P1 (ndst) 3 (dst) 3+ (dst+) 4 (db) 4+ (db+) 5 (bdb) Formy oceny szczegóły nie posiada elementarnej wiedzy o metodach pracy z osobą niedostosowaną społecznie, diagnozowaniu nieprzystosowanych społecznie i ich środowisk wychowawczych; nie ma podstawowej wiedzy o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; nie ma umiejętności prezentowania własnych pomysłów i sugestii z perspektywy określonych ujęć teoretycznych oraz poglądów znanych autorów; nie ma świadomości swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego oraz zawodowego. posiada nieuporządkowaną wiedzę o metodach pracy z osobą niedostosowaną społecznie, diagnozowaniu nieprzystosowanych społecznie i ich środowisk wychowawczych; ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; ma podstawowe umiejętności w zakresie prezentowania własnych pomysłów i sugestii z perspektywy określonych ujęć teoretycznych oraz poglądów znanych autorów; ma pewną świadomość swojej wiedzy i umiejętności i częściowo rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. posiada podstawową wiedzę o metodach pracy z osobą niedostosowaną społecznie, diagnozowaniu nieprzystosowanych społecznie i ich środowisk wychowawczych; ma podstawową wiedzę i potrafi krótko scharakteryzować różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące; potrafi zaprezentować i krótko omówić własne pomysły i sugestie z perspektywy określonych ujęć teoretycznych oraz poglądów znanych autorów; ma pewną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie i krótko uzasadnia potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. posiada podstawową wiedzę i potrafi ogólnie omówić metody pracy z osobą niedostosowaną społecznie, wyjaśnić na czym polega diagnozowanie nieprzystosowanych społecznie i ich środowisk wychowawczych; ma wiedzę i potrafi ogólnie scharakteryzować różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w ich zachodzące; potrafi zaprezentować i ogólnie omówić własne pomysły i sugestie z perspektywy określonych ujęć teoretycznych oraz poglądów znanych autorów; ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie i ogólnie uzasadnia potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. posiada uporządkowaną wiedzę o metodach pracy z osobą niedostosowaną społecznie, diagnozowaniu nieprzystosowanych społecznie i ich środowisk wychowawczych.; ma wiedzę i potrafi ogólnie scharakteryzować różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące; potrafi zaprezentować i omówić własne pomysły i sugestie z perspektywy określonych ujęć teoretycznych oraz poglądów znanych autorów; ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie i szczegółowo uzasadnia potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. posiada uporządkowaną wiedzę i potrafi wyczerpująco omówić metody pracy z osobą niedostosowaną społecznie oraz zagadnienia dotyczące diagnozowania nieprzystosowanych społecznie i ich środowisk wychowawczych; ma wiedzę i potrafi wyczerpująco scharakteryzować różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące; potrafi zaprezentować i wyczerpująco omówić pomysły i sugestie z perspektywy określonych ujęć teoretycznych oraz poglądów znanych autorów; ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie i wyczerpująco uzasadnia potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

4 Prowadzący zajęcia: Adres Jednostka organizacyjna Aneta Paszkiewicz Instytut Matematyki i Informatyki: Katedra Pedagogiki

5 Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X Rok: II Semestr: IV Kod przedmiotu: Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Ćwiczenia 30 Liczba punktów ECTS: C1 C Cel przedmiotu Dostarczenie wiedzy na temat podstawowych procedur (metod i form pracy) stosowanych w oddziaływaniu resocjalizującym Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie podejmowania działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, stosowania odpowiednich metod wychowawczo-resocjalizacyjnych Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Wiedza na temat wychowania i socjalizacji. Wiedza na temat patologii i profilaktyki społecznej. EKW1 EKW EKU1 EKU EKK1 EKK Efekty kształcenia W zakresie wiedzy: Posiada uporządkowaną wiedzę na temat teorii i praktyki wychowania resocjalizującego, uczenia się i nauczania jednostek nieprzystosowanych społecznie Ma pogłębiona wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania W zakresie umiejętności: Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i planowania oddziaływań praktycznych Potrafi właściwie dobierać i stosować metody oraz środki oddziaływań resocjalizacyjnych z uwzględnieniem ich skuteczności w praktyce pedagogicznej W zakresie kompetencji społecznych: Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych oraz rozumie potrzebę systematycznego budowania warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego Odznacza się rozwagą i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Forma zajęć ćwiczenia Treści programowe Liczba godzin ĆW1 Zadania pedagoga resocjalizującego. Cechy skutecznego wychowawcy. Wypalenie zawodowe kadry pedagogicznej placówek resocjalizacyjnych ĆW Motywowanie podopiecznych (zasady motywowania podopiecznych, podstawowe umiejętności niezbędne do pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie) ĆW3 Metody twórczej resocjalizacji 4 ĆW4 Terapia w resocjalizacji ĆW5 Trening sprawności psychologicznych jako metoda resocjalizacji ĆW6 Zastosowanie ekonomii punktowej w resocjalizacji ĆW7 Kształcenie resocjalizujące. Resocjalizacja przez pracę i nauczanie

6 ĆW8 Grupa jako środek resocjalizacji (metoda samorządu, style kierowania grupą) ĆW9 Mediacja, jako alternatywna forma w procesie resocjalizacji młodzieży wykolejonej społecznie oraz dorosłych przestępców ĆW10 Błąd wychowawczy w praktyce resocjalizacyjnej ĆW11 Alternatywne metody i formy resocjalizacji (tuttoring, survival, dogoterapia, arteterapia, teatr resocjalizacyjny, resocjalizacja przez wiarę) ĆW1 Prezentacja zajęć grupowych dla wychowanków niedostosowanych społecznie (z wykorzystaniem wybranej metody oddziaływań resocjalizacyjnych) Suma godzin: 30 6 M1 M M3 SD Metody i środki dydaktyczne Wykład konwencjonalny Dyskusja burza mózgów Film dydaktyczny Zestaw komputerowy, prezentacja multimedialna Film F1 F F3 P1 P Sposoby oceniania Ocenianie kształtujące Aktywność na zajęciach Referat Prezentacja multimedialna Ocenianie podsumowujące Kolokwium Skonstruowanie i realizacja scenariusza zajęć dla wychowanków niedostosowanych społecznir Obciążenie pracą studenta Forma aktywności Średnia liczba godzin na realizowanie aktywności Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć dydaktycznych łączna liczba godzin w 30 semestrze Godziny kontaktowe z wykładowcą realizowane w formie konsultacji łączna liczba godzin w semestrze 5 Przygotowanie się do ćwiczeń i egzaminu łączna liczba godzin w semestrze 15 Praca własna studenta/studiowanie literatury 10 Suma 60 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu/modułu Literatura podstawowa 1 Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 006. Paszkiewicz A., Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzież niedostosowanymi społecznie, Warszawa Pospiszyl K., Resocjalizacja: teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa Szczęsny W. W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warszawa Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 007, T. 1-. Literatura uzupełniająca 1 Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996.

7 Kawula S., Machel H., (red.), Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja, Toruń Kozaczuk F., Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego, Rzeszów Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa Opora R., Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 008. Macierz efektów kształcenia Efekt kształcenia EKW1 Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_W1 Odniesienie danego efektu do efektów specjalnościowych +++ S_W11 Odniesienie danego efektu do efektów nauczycielskich Cele przedmiotu Treści programowe ++ C1-C ĆW 1-ĆW11 EKW K_W S_W03 ++ C1-C ĆW 1-ĆW11 EKU1 K_U08 ++ S_U C1-C ĆW 1-ĆW11 EKU K_U S_U C1-C ĆW 1 EKK1 K_K S_K C1-C ĆW1-ĆW1 EKK K_K S_K C ĆW1-ĆW1 Metody i środki dydaktyczne M1, M, M3,, SD M1, M, M3,, SD M1, M, M1, M M1, M, M3,, SD M1, M, M3,, SD Sposoby oceniania F1,F, F3, P1,P F1,F, F3, P1,P F1,F, F3, P1,P F1, P F1,F, F3, P1,P F1,F, F3, P1,P (ndst) 3 (dst) Formy oceny - szczegóły nie posiada elementarnej wiedzy dotyczącej teorii wychowania resocjalizującego, uczenia się i nauczania jednostek nieprzystosowanych społecznie; nie ma podstawowej wiedzy o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, nie rozumie ich historycznych i kulturowych uwarunkowań; nie potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i planowania działań praktycznych; nie potrafi dobierać i stosować środków i metod pracy resocjalizacyjnej, nie rozumie warunków ich skuteczności w praktyce; nie potrafi docenić znaczenia nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych oraz nie rozumie potrzeby budowania warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego; nie potrafi z rozwagą i zaangażowaniem projektować i planować przebiegu oddziaływań resocjalizacyjnych. posiada podstawową wiedzę dotyczącą teorii wychowania resocjalizującego, uczenia się i nauczania jednostek nieprzystosowanych społecznie; ma podstawowa wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, rozumie ich podstawowe uwarunkowania historyczne i kulturowe; potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i planowania działań praktycznych; potrafi dobierać podstawowe środki i metody pracy resocjalizacyjnej, rozumie podstawowe uwarunkowania ich skuteczności w praktyce; potrafi docenić niektóre aspekty znaczenia nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych oraz potrzeby budowania warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego; potrafi na podstawowym poziomie projektować i planować przebieg oddziaływań resocjalizacyjnych. posiada podstawową wiedzę i potrafi krótko omówić teorie wychowania resocjalizującego,

8 3+ (dst+) uczenia się i nauczania jednostek nieprzystosowanych społecznie; ma podstawową wiedzę i potrafi krótko omówić współczesne kierunki rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, rozumie i potrafi krótko uzasadnić ich podstawowe uwarunkowania historyczne i kulturowe; potrafi wykorzystywać ujęcia teoretyczne w celu analizowania i planowania działań praktycznych; potrafi dobierać i krótko omówić podstawowe środki i metody pracy resocjalizacyjnej, rozumie i krótko charakteryzuje podstawowe uwarunkowania ich skuteczności w praktyce; potrafi docenić i krótko uzasadnić znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych oraz potrzeby budowania warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego; potrafi projektować, planować i krótko omówić przebieg oddziaływań resocjalizacyjnych. 4 (db) 4+ (db+) 5 (bdb) posiada wiedzę i potrafi ogólnie omówić teorie wychowania resocjalizującego, uczenia się i nauczania jednostek nieprzystosowanych społecznie; ma wiedzę i potrafi ogólnie scharakteryzować współczesne kierunki rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, rozumie i potrafi ogólnie uzasadnić ich uwarunkowania historyczne i kulturowe; dobrze wykorzystuje ujęcia teoretyczne w celu analizowania i planowania działań praktycznych; potrafi właściwie dobrać i ogólnie omówić środki i metody pracy resocjalizacyjnej, rozumie i ogólnie charakteryzuje uwarunkowania ich skuteczności w praktyce; potrafi docenić i ogólnie uzasadnić znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych oraz potrzeby budowania warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego; potrafi projektować, planować i ogólnie scharakteryzować przebieg oddziaływań resocjalizacyjnych. posiada wiedzę i potrafi ogólnie omówić teorie wychowania resocjalizującego, uczenia się i nauczania jednostek nieprzystosowanych społecznie; ma wiedzę i potrafi ogólnie scharakteryzować i ocenić współczesne kierunki rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, rozumie i potrafi ogólnie uzasadnić i ocenić ich uwarunkowania historyczne i kulturowe; potrafi właściwie dobrać i szczegółowo omówić środki i metody pracy resocjalizacyjnej, rozumie, ogólnie charakteryzuje uwarunkowania i ocenia ich skuteczność w praktyce; potrafi docenić i szczegółowo uzasadnić znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych oraz potrzeby budowania warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego; potrafi właściwie projektować, planować i bliżej scharakteryzować przebieg oddziaływań resocjalizacyjnych. posiada wiedzę i potrafi wyczerpująco omówić teorie wychowania resocjalizującego, uczenia się i nauczania jednostek nieprzystosowanych społecznie; ma wiedzę i potrafi wyczerpująco scharakteryzować i ocenić współczesne kierunki rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, rozumie i potrafi wyczerpująco uzasadnić i ocenić ich uwarunkowania historyczne i kulturowe; bardzo dobrze wykorzystuje i właściwie ocenia przydatność ujęć teoretycznych celu analizowania i planowania działań praktycznych; potrafi właściwie dobrać i wyczerpująco omówić środki i metody pracy resocjalizacyjnej, rozumie, wyczerpująco charakteryzuje uwarunkowania i ocenia ich skuteczność w praktyce; potrafi docenić i wyczerpująco uzasadnić znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych oraz potrzeby budowania warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego; potrafi właściwie projektować, planować i wyczerpująco scharakteryzować przebieg oddziaływań resocjalizacyjnych. Prowadzący zajęcia: Adres Jednostka organizacyjna Aneta Paszkiewicz Instytut Matematyki i Informatyki: Katedra Pedagogiki

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Resocjalizacja w środowisku otwartym Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Resocjalizacja osób uzależnionych Przedmiot w języku angielskim: Rehabilitation of addicts Grupy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy pracy socjoterapeutycznej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metody i formy pracy socjoterapeutycznej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Resocjalizacja w zakładach karnych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Przedmiot: Teoria i metodyka zabawy Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Theory and methodology of educational entertainment

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady. 1 prawny, publikatory, wykładnia W2 Organy władzy publicznej odpowiedzialne za stosowanie prawa:

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady. 1 prawny, publikatory, wykładnia W2 Organy władzy publicznej odpowiedzialne za stosowanie prawa: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy prawne resocjalizacji Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Mediacje i sprawiedliwość naprawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu.pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Prawodawstwo opiekuńcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Welfare legislation Grupy szczegółowych efektów kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Subkultury młodzieżowe Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Youth subcultures Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wychowanie zdrowotne w prorodzinne dziecka w Kod przedmiotu: wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY Grupy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne. Cel przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne. Cel przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Przedmiot w języku angielskim: Care and educational work

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Subkultury młodzieżowe Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Youth subcultures Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: międzynarodowych Przedmiot w języku angielskim: Basic Knowledge of International Relations

Kod przedmiotu: międzynarodowych Przedmiot w języku angielskim: Basic Knowledge of International Relations Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy wiedzy o stosunkach Kod przedmiotu: międzynarodowych Przedmiot w języku angielskim: Basic Knowledge

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: I Socjologia Sociology Semestr: I Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rozwój dziecka w wieku poniemowlęcym, Kod przedmiotu: przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przedmiot w języku angielskim: The development of

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil...ogólnoakademicki... Przedmiot: Dydaktyka ogólna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Pedagogika opiekuńcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Pedagogics caring Grupy szczegółowych efektów kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Care and educational

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Pedagogika opiekuńcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Pedagogics caring Grupy szczegółowych efektów kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnoza w resocjalizacji i socjoterapii. Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: International Economic

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki Przedmiot: Aspekty handlu międzynarodowego w Kod przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Antropologia kulturowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Przedmiot w języku angielskim: Cultural anthropology Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Ochrona własności Przedmiot w języku angielskim: Protection of Intellectual Property Kod przedmiotu: Typ

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Globalizacja i handel międzynarodowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Patologie społeczne z profilaktyką Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The prevention of social

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Basics of resocialisation

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnoza w resocjalizacji i socjoterapii. Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Diagnoza wczesnych zaburzeń zachowania Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Handel międzynarodowy Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Poradnictwo wychowawczo-społeczne i Kod przedmiotu: orientacja zawodowa Przedmiot w języku angielskim: Educational and social

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Basics of resocialisation education Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Karta (sylabus) modułu/przedmiotu.pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Care and educational work methodology Grupy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika opiekuńczo wychowawcza.. Studia I Stopnia Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: III Patologie społeczne z profilaktyką. The prevention of social patologics.

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa administracyjnego Przedmiot w

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia wychowawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Psychology of education Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Rok: I Przedmiot: Retoryka Rhetoric Semestr: II Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu.pedagogika Studia I. Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Care and educational work methodology Grupy

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Negocjacje i komunikowanie Kod przedmiotu: międzynarodowe Przedmiot w języku angielskim: Negotiations and

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i Kod przedmiotu: wczesnoszkolnej. Przedmiot w

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Przedmiot: Rok: I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Socjologia wychowania Sociology of education Semestr: II Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Teoria wychowania Theory of education Semestr: drugi

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Teoria wychowania Theory of education Semestr: drugi Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: I Teoria Theory of education Semestr: drugi Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PIIIOP1. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: II Pedagogika opiekuńcza Pedagogicsca ring Semestr: III Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna. The pedagogy of early childhood education Rok: II Semestr: IV Rodzaje

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profilogólnoakademicki Przedmiot: Teoria wychowania Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Theory of

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowy wymiar wizerunku państwa Kod

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: II Psychologia wychowawcza Psychology of education Semestr: III Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education Karta przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: II Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia I Stopnia Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej. Basics of resocialisation education. Semestr: IV PIVOP

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Zarządzanie funduszami europejskimi Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Praca opiekuńczo-wychowawcza z wychowankiem Kod przedmiotu: ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

Karta(sylabus)modułu/ przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia. Wykład Ćwiczenia 15 Liczba punktów ECTS: 1 Cel przedmiotu C1

Karta(sylabus)modułu/ przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia. Wykład Ćwiczenia 15 Liczba punktów ECTS: 1 Cel przedmiotu C1 Karta(sylabus)modułu/ przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wolontariat Volunteer Rok: II Semestr: IV Rodzaje zajęć i liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne godzin: Wykład

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia I Stopnia Przedmiot: Integracja środowisk wychowawczych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Integration of educational environments Grupy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika Studia I Stopnia Przedmiot: Praca opiekuńczo-wychowawcza z wychowankiem Kod przedmiotu: ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedmiot w języku angielskim: Care

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studia I Stopnia Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: II Diagnostyka pedagogiczna. Pedagogic diagnostics testing. Semestr:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Rok: II Praktyka ciągła Continuous practice Studia pierwszego stopnia Semestr: IV Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 Ćwiczenia 30 Liczba punktów ECTS: 4

Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 Ćwiczenia 30 Liczba punktów ECTS: 4 Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Basics of resocialisation

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PIVOP7.Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: III Prawodawstwo opiekuńcze. Welfare legislation. Semestr: IV Rodzaje zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Pedagogika. studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu. Pedagogika. studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia Przedmiot: Warsztaty logopedyczne Przedmiot w języku angielskim: Speech training workshops. Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: Obowiązkowy X obieralny

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Geografia polityczna i ekonomiczna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Political and Economic

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Służba dyplomatyczna i konsularna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Diplomatic and Consular

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia I stopnia Przedmiot: Pedagogika Specjalna Przedmiot w języku angielskim: Special Education Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA. Studia I Stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA. Studia I Stopnia Przedmiot: Wychowanie zdrowotne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Studia I Stopnia Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Health education Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika. ... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika. ... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rok: III Metodyka edukacji przyrodniczej Teaching nature education methods Semestr: V Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami Kod przedmiotu: edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA Studia I Stopnia Przedmiot: Pedagogika rodziny Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Pedagogy of a family Grupy szczegółowych efektów kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i kl. I-III. Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studia I Stopnia Przedmiot: Diagnostyka pedagogiczna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Pedagogic diagnostics testing Grupy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy x obieralny

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy x obieralny Przedmiot: Retoryka Przedmiot w języku angielskim: Rhetoric Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Przedmiot: Podstawy prawa oświatowego Przedmiot w języku angielskim: The basics of education law Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA WYCHOWANIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Fundusze strukturalne Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Socjologia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E11/1_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny X Rok: pierwszy Semestr: drugi Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. The pedagogy of a play in an early childhood and elementary

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Integracja europejska Przedmiot w języku angielskim: European Integration Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Pedagogika ogólna General pedagogy Semestr: I

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Pedagogika ogólna General pedagogy Semestr: I Przedmiot: Rok: I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Pedagogika ogólna General pedagogy Semestr: I Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki

Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i Kod przedmiotu: klasach I-III Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Edukacja obywatelska, regionalna i Kod przedmiotu: międzykulturowa Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rok: II Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i kl. I-III. Pedagogical Diagnosis in an early childhood and elementary (-3

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika. (zwa kierunku studiów) Studia I. Stopnia Przedmiot: Mediacje i negocjacje Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rok: III Metodyka zintegrowanych zajęć dydaktyczno wychowawczych w klasach I-III. Teaching and

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo