Informacja o kolejności wniesienia zgłoszeń zainteresowanie pracami nad projektem ustawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o kolejności wniesienia zgłoszeń zainteresowanie pracami nad projektem ustawy"

Transkrypt

1 Informacja o koejności wniesienia zgłoszeń zainteresowanie pracami nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę- Ordynacja podatkowa w trybie przepisów o działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa Lp. Zgłoszeniadawca Data wpływu Adnotacje do MF. Poski Związek r. Podmiot nie jest wpisany do rejestru MSWiA Faktorów podmiotów wykonujących zawodową działaność obbingową. Wystąpienie ma formę zgłoszenia na urzędowym formuarzu w trybie okreśonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zg łos zen ia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. W złożonym zg łoszeniu nie zawarto uwag do projektu ustawy. 2. Poska Organizacja r. Podmiot nie jest wpisany do rejestru MSWiA Gazu Płynnego podmiotów wykonujących zawodową działano ść obbingową. Wystąpienie ma formę zgłoszenia na urzędowym formuarzu w trybie okreśonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. 3. Poska Organizacja r. Podmiot nie jest wpisany do rejestru MSWiA Przemysłu i Handu podmiotów wykonujących zawodową działano ść Naftowego obbingową. Wystąpienie ma formę zgłoszenia na urzędowym formuarzu w trybie okreśonym w ro zpo rządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zg łoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. 4. Poska Organizacja r. Podmiot nie jest wpisany do rejestru MSWiA Przemysłu i Handu podmiotów wykonujących zawo dową działano ść Naftowego obbingową. Wystąpienie ma formę zgłoszenia na urzędowym formuarzu w trybie okreśonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. 5. KGHM Poska Miedź r. Podmiot nie jest wpisany do rejestru MSWiA S.A. podmiotów wykonujących zawodową działano ść obbingową. Wystąpienie ma formę zgłoszenia na urzędowym formuarzu w trybie okreśonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeó projektów ustaw.

2 \ Posk Związek Faktorów u. Soec 81 6 ok. A-51, Warszawa NIP , REGON ZGLOSZE:NIE ZAINTERES<T..:AN IA PRACAMI NAD PROJEKTEM usta\ti} o ' "zmi~i'nie uśtawy ' o pocfatku od towa'pów usłu~r oraz ó Zm::ne niektórych Innych Usta// A. OZNACZENIE I?OOMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NA PROJEKTEM. POLSKI ZWIĄZEK FAKTORÓW 2. U. Soec 818 ok. A Warszawa 3. U. Soec 818, ok. AS Warszawa p B. WSKĄZANIE OSOB UPRAWNIONYCE DO REPREZENT~IĄ POOHIOTU WYMIENIONEGO W CZĘSC! A W PRACACi NAD PROJEKTEM Lp. Imię i nazwisko Adres miejsca z.amedowan.i a na pobyt stay Mirosław JAKOWIECKI -- 2 Jarosław JAWORSKI.. ' 3 Krzysztof KUNIEWICZ c. OPIS POSTULOWJI.NEGO ROZWIĄZANIA PAAWNEC'..O, ZE WSK.A.ZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY Będą dołączone - najpóźniej 8 marca 2013 roku. -J ;!

3 D. ZALĄCZONE DOKUMENTY Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, Innych Org. Spał. i Zawodowych, Fundacji oraz Sam. Pub. ZOZ s E. Ni niejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formanych/rmiany danych zgłoszenia dokonanego dnia (poda c datę z c zęś ci F poprzedni e g o z głoszen i a ) F. OSOBA SKLADĄ;JĄCĄ ZGŁOSZENIE Imię i r.a.\.łis k O Data?od p i s Toma s z BIERNAT 27 utego 2013 roku ~~.. Niepotrzebne skreśić. u. Soec R 1 8 ok. A-51, Warszawa NIP , REGON Jeżei zgłoszen i e nie jest składane w trybie art.? ust..6 ustg:w..y_ treść : "-,Zg łoszenie zmiany danych'' skreśa się. Poski ZWązek ł<'aktorow Pouczenie 1. Jeżei zgłoszenie ma na ceu uwzgędnienie zmian zaistniatych po dacie wniesienia urzędowego formuarza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 159, poz. 1414)) ub uzupełnienie braków formanych poprzedniego zgłoszenia( 3 rozporządzenia Rady Mtnistrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U Nr 34, poz. 236)), w nowym urzędowym formuarzu zgłoszenia naeży wypełn i ć wszystki~ konieczne rubryki, powtarzając również dane. które zachowały swoją aktuaność. 2. Częsć B formuarza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednost<i organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach. 3. W części D formuarza. stosownie do okoiczności, uwzgędnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust 5 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r o działałno5ci obbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocn i ctwa do wniesienia zgłoszenia ub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego. 4. Częsć E formuarza wypełnia się w przypadku uzupełn i enia braków formanych ub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.

4 WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIE ZANTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH* ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa A. OZNACZENIE PODMIOTO ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM. N az w a /imię i n azwisko Poska Organizacja Gazu Płynnego - Związek Pracodawców 2. Adres siedz iby/ad r e s mie j sca z amies zka nia** U. Czackiego 3/5, Warszawa 3. Adres do kores p onde ncji i a dres e-mai j.w. B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZEN''O'WANIA PODMIOTO WYMIENIONEGO W CZĘSCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM Lp. Imi ę i nazwisko Adres 2 Andrzej Oechowski r -- ~ 3 D 4 --/ r--- / 5 "-...../' ---- c. O? IS POSTULO'iiANEGO.ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY Według pisma nr POGP/9/03/2013 z dnia D. ZAŁĄCZONE DOKDMENTY Odpis KRS 2 Pełnomocnictwo da Andrzej a Oechowskiego E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków forma1nych/zmiany danych** zgłoszenia dokonanego dnia (p oda ć dat ę z części F poprzedni e go z gło szeni a ) F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE 1\ Imię i nazwisko Data Podp.i s POL :k.11nor- Andrzej O echowski a ~-IĄZf r"-'"''-'~ł\1.3alupły ~~,.._ [K NEGO PRACODAWCóW ~:~u ~ ' " uv-u43 Warsuw a G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁ?ZYWYCH ZEZNAN ~- Jestem świadomy odpowied%ia1ności karnej za złożenie fałszywego ośw.i.adczania..... " L ~ ~,~ s) - i% Jeżei zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. obbingowej w procesie stanowienia prawa, treść : "- Zgłoszenie zmiany danych" skreśa..,.. Niepotrzebne skreshc. działaności

5 ' DEPARTAMENT POLITYKI PODATKOWEJ WPł. YNĘŁO Warszawa, u. Czackiego 3/5, pokii 1.P...~ POŚP Poska Organizacja Gazu Pynnego p~ ~~a~~~i!~~~~g~~p32, te./fax: f 1cJ?~ {.~ w ww.pogp.p Wamawa, dn ~ ' POGP/9/03/2013 MINISTERSTWO FIN~N?ÓW O URO p() DA WCZE W pt ' 1 n. (~. za ł..c."..... Oep Maciej Grabowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów u. Świętokrzyska Warszawa 6 ~ 1,: ~g:~.~e::~ zw~::::wnosi o uwzgędnienie pra~ch w nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia marca 2013 poniższych uwag. Poska Organizacja Gazu Płynnego popiera konieczność uszczenienia obrotu LPG w zakresie poboru podatków ecz stanowczo sprzeciwia się noweizacji ustawy o podatku od towarów i usług (daej jako u.p.t.u.) oraz Ordynacji podatkowej (daej jako u.o.p.) w zaproponowanym kształcie i przy uwzgędnieniu gazów przeznaczonych do napędu siników spainowych. Wnosimy o wykreśenie projektowanego art. OSa u.p.t.u. oraz art. 117b u.o.p., a tym samym rezygnację z wprowadzenia soidarnej odpowiedzianości zbywcy i nabywcy za zaegłości podatkowe zbywcy w zakresie uiszczania podatku VAT od dostarczonego nabywcy towaru. Uważamy bowiem, że rygor odpowiedzianości soidarnej godzi w omawianym przypadku w równość podmiotów wobec prawa. Instytucja odpowiedzianości soidarnej jest co prawda znana prawu podatkowemu ecz uzasadnia ją zawsze szczegóny sposób powiązania dłużników np. poprzez: współwłasność przedmiotu opodatkowania- np. podatek rony, podatek od nieruchomości wspóność majątkową - np. odpowiedzianość współmałżonków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przy wspónym roziczeniu działanie w imieniu podatnika - np. odpowiedzianość przedstawiciea podatnika i podatnika z tytułu podatku od towarów i usług Między zbywcą i nabywcą nie istnieją żadne powiązania wskazane powyżej, co powoduje, że nabywca nie ma i nie może (zgodnie z zasadami prawa konkurencji) wywierać żadnego wpływu na zachowania innego podmiotu. Ustanowienie odpowiedzianości jednego podmiotu za zachowania innego godzi zatem w podstawowe zasady swobody działaności gospodarczej i stawia w niewspółmiernie gorszej sytuacji nabywcę, który zobowiązany jest ponosić ryzyko nagannego - z prawnego punktu widzenia - zachowania zbywcy. Odpowiedzianość soidarna stosowana jest także przy odpowiedzianości sprawców czynu niedozwoonego czy też szkód powstałych na skutek przestępstwa zorganizowanej P."...,. "r,, " 1 "' "J"

6 grupy przestępczej. Nie sposób jednak założyć, że M inister Finansów a priori zaicza wszystkich podatników podatku VAT do grup wskazanych powyżej. Także z tego wzgędu konstytucyjność tego przepisu może rodzić duże wątpiwości. Nadanie tej odpowiedzianości rygoru soidarnej i odpowiednie zastosowanie przepisów Kodeksu cywinego na mocy art. 91 u.o.p. powoduje, iż organ podatkowy uprawniony będzie do żądania zaspokojenia swego roszczenia zarówno z majątku zbywcy jak i nabywcy. W naszym przekonaniu możiwość taka rodzi niebezpieczeństwo kierowania przez organy podatkowe swoich roszczeń do podmiotu wobec którego windykacja zobowiązania podatkowego jest łatwiejsza bez wzgędu na fakt, kto jest w danej sytuacji rzeczywistym dłużnikiem. Całkowite ryzyko związane z odzyskaniem środków służących zaspokojeniu zobowiązania podatkowego zbywcy w ramach roszczeń regresowych oraz straty związane z zabokowaniem tego kapitału ponosi zatem nabywca. Nasze szczegóne zastrzeżenia budzi także projektowany art. OSa ust. 2 i 3 u.p.t.u., który stanowi że podstawą odpowiedzianości nabywcy jest istnienie uzasadnionych podstaw do tego by przypuszczać, że zbywca nie odprowadził ub nie odprowadzi w terminie odpowiedniej kwoty podatku VAT. Za uzasadnione podstawy projektodawca uważa : "szczegóne okoiczności towarzyszące tej dostawie towarów ub szczegóne warunki na jakich została ona dokonana, w szczegóności jeżei cena za dostarczone podatnikowi towary była niższa od wartości rynkowej". W naszej ocenie takie sformułowanie podstawy odpowiedzianości podatkowej jest wprost niedopuszczane ze wzgędu m.in. na niezdefiniowany charakter,.szczegónych okoiczności towarzyszących dostawie". Trudno jest bowiem wyobrazić sobie jakie to okoiczności, poza niewystawieniem faktury, mogłyby sugerować, że zbywca nie uiścił ub nie uiści naeżnego podatku. Nieprawdopodobne jest z koei aby jakikowiek podmiot funkcjonujący na rynku zakupił towar bez żądania dowodu zakupu w postaci faktury jako podstawy do roziczenia podatku VAT. Niejasne jest także kryterium "c.eny niższej od wartości rynkowej". Powstaje bowiem wątpiwość według jakiego źródła naeży oceniać wartość rynkową dostawy oraz jaka cena będzie uznana za niższą i w konsekwencji powodującą odpowiedzianość soidarną nabywcy za zobowiązanie podatkowe zbywcy. Ponadto, tak skonstruowany przepis jest nieracjonany z punktu widzenia działaności podmiotów gospodarczych ukierunkowanej na zysk osiągany m. in. za pomocą uzyskiwania korzystnych cen zakupu towarów. Literane brzmienie proponowanego przepisu powoduje, że każda cena niższa od tej uznanej, de facto przez organ podatkowy, za rynkową będzie podstawą do obciążenia nabywcy z tytułu zobowiązania podatkowego zbywcy o ie nabywca ten nie będzie potrafił wykazać ciągłości w uiszczaniu podatku VAT. Sprzeciwiamy się także rozwiązaniu prowadzącemu do tego, że nabywca odpowiadać będzie także za przyszłe zobowiązania podatkowe zbywcy (późniejsza dostawa towarów) mimo, że nieznana jest jeszcze kwota podatku naeżnego od tej przyszłej dostawy. Wątpiwości interpretacyjne budzić może także czy nabywca odpowiada jedynie za zobowiązania podatkowe jego bezpośredniego kontrahenta czy wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw ponieważ ustęp 3 art. 105a przewiduje, iż nabywca może zwonić się od odpowiedzianości soidarnej jeżei wykaże, że szczegóne warunki zakupu (w tym korzystna cena) 11 nie wiązały się z niewpłaceniem podatku (... ) na jakimkowiek etapie obrotu". Jeżei nabywca odpowiada jedynie za zobowiązania swojego bezpośredniego kontrahenta to trudno wymagać aby udowadniał, że VAT został opłacony na każdym etapie obrotu.

7 W odniesieniu do uzasadnienia do anaizowanego projektu warto zwrócić uwagę, że przywołane tam przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE tj. art oraz art nie mogą stanowić podstawy prawnej omawianego projektu gdyż dopuszczają one możiwości soidarnej odpowiedzianości za zapłatę VAT innej osoby niż podatnika jedynie w sytuacji gdy dostawcą jest podmiot nie mający siedziby w państwie człon k owskim w którym VAT jest naeżny. Proponowany przepis poski ma szerszy zakres pon i eważ dotyczy t akże sytuacji gdy dostawa odbywa się pomiędzy podmiotami mającym i siedzibę na terytorium Rzeczpospoitej Poskiej. Biorąc pod uwagę, że przywo ł ane przepisy Dyrektywy 2006/112/WE zdają się poski projekt stanowi nadmierną transpozycję prawem UE. mieć cha rakter maksymanych wymagań to przepisu unijnego i w tym zakresie jest niezgodny z Poska Organizacja Gazu Płynnego wnosi o ponowne, gruntowne przeanaizowanie proponowanych przepisów, w tym pod kątem zgodnośc i z prawem UE i podstawowymi zasadami opodatkowania podatkiem od towarów i usług, szczegónie w zakresie zasady unikania zakłócenia warunków konkurencji. W uzasadnieniu noweizacji ustawy mowa jest o transakcjach karuzeowych oraz podmiotach rejestrowanych do przeprowadzenia danej transakcji (przeds i ębiorstwo stup). Uprzejmie prosimy o i nformację w jakim zakresie dotyczyło to branży LPG w ostatnich atach. Pragniemy jednocześnie zauważyć, że gaz płynny LPG jest produktem specyficznym w porównaniu do innych wyrobów wymienionych w projekcie załącznika nr 13 do omawianej ustawy. Produkt ten jest transportowany w urządzeniach ciśnieniowych co uniemożiwia komponowanie tego paiwa przez dodawanie innych produktów. Inna jest również ogistyka dostaw tj. znacząca część dostaw produktu pochodzi od producentów krajowych (PKN Oren S.A., GK Lotos S.A., PGNiG) a pozostała część z importu objętego pełną kontroą ceną na terminaach ądowych i morskich. W przypadku podtrzymania projektowanej noweizacji z proponowanymi przepisami wnosimy o wyk reśenie z załącznika nr 13 gazu przeznaczonego do napędu siników spainowych. Biorąc pod uwagę ce projektu dekarujemy pełną gotowość do udziału w daszych etapach prac egisacyjnych.

8 ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM. Nazwa/imię i nazwisko** Poska Organizacja Przemysłu i Handu Naftowego 3. Adres do korespondencji i adres e-mai u. Rejtana 17 ok. 36, Warszawa B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM. p. Imię i nazwisko Adres miejsca zamedowania na pobyt stały 1 Leszek Wieciech C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BEDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY Poska Organizacja Przemysłu i Handu Naftowego jest organizacją przedsiębiorców, zrzeszającą największe w kraju podmioty, działające w obszarze produkcji, ogistyki i dystrybucji paiw ciekłych oraz oejów smarowych. Przedsiębiorstwa zrzeszone w POPiHN dostarczają na poski rynek 85% hurtowych dostaw paiw, posiadają także ponad 50% udział w segmencie detaicznym. Branża paiwowa jest jedną z podstaw poskiej gospodarki, dając zatrudnienie dziesiątkom tys ięcy pracowników, a wpływy z podatku VAT oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do paiw stanowią około 15% całości dochodów podatkowych państwa. Od kikunastu miesięcy POPiHN zwraca uwagę na drastyczny rozwój szarej strefy w obrocie paiwami, zagrażający budżetowi państwa oraz funkcjonowaniu eganie działających przedsiębiorstw. W związku z tym co do zasady popieramy wszekie działania i propozycje zmian prawa, których ceem jest wyeiminowanie opisanego zjawiska. Uważamy, że przy przygotowywaniu noweizacji prawa powinno się korzystać z doświadczeń tych państw Unii Europejskiej, które zetknęły się z podobnym probemem. W opinii branży najbardziej efektywne są przepisy, wprowadzające obowiązek złożenia gwarancji bankowych na poczet przyszłych naeżności podatkowych przez wszystkie podmioty, uczestniczące w obrocie paiwami. Rozwiązanie takie skutecznie ukróciło szarą strefę w Estonii, a obecnie podobne przepisy są w trakcie procesu egisacyjnego w Czechach. Datego też postuujemy podjęcie prac nad podobnymi rozwiązaniami w Posce.

9 W odniesieniu do konkretnych propozycji, przedstawionych w projekcie z dnia 1 marca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, przedstawiamy następujące stanowisko: Oceniamy, że projekt stanowi krok w pożądanym kierunku, aczkowiek zaproponowane rozwiązania są mocno niewystarczające, a nieodpowiednio zastosowane w bieżącym kształc i e mogą stanow ić nawet ryzyko da podmiotów gospodarczych, prowadzących działaność zgodnie z prawem. Poniżej przestawiamy konkretne uwagi do treści noweizacji: art. 1 projektu (zmiana art. 99 ust.3 Ustawy) : - próg 1 O 000 PLN Wydaje się, że wprowadzenie progu sprzedaży może nie spełnić swojej roi -nieuczciwe podmioty mogą zaniżać sprzedaż właśnie po to, by mieć prawo do odroczenia momentu złożenia np. pierwszej dekaracji, po czym zniknąć z rynku. W tym kontekście epszy byłby zakaz bezwzgędny da rozpoczynających działaność np. w ciągu pierwszych dwóch at. - miesięczne dekarowanie VAT Proponowana zmiana wprowadza da branży paiwowej obowiązek składania dekaracji podatkowej w okresach miesięcznych, nie dając jak do tej pory możiwości dekarowania w okresach kwartanych. Ta zmiana będzie dotyczyła wszystkich podmiotów na rynku, co zapewne doprowadzi do zmniejszenia poziomu szarej strefy, ae nie wyeiminuje jej całkowicie, a potencjanie będzie generować dodatkowe koszty da podatników. Proponujemy więc rozwiązanie jak wyżej, dopuszczające zachowanie składania dekaracji w okresach kwartanych i wpłat zaiczek miesięcznych w obecnym brzmieniu Ustawy da podatników kontynuu j ących działaność. Z rozwiązania kwartanych dekaracji nie mogiby natomiast skorzystać nowi podatnicy (przez okres 2 at od momentu rozpoczęcia działaności). -- soidarna odpowiedzianość (dodanie art.1 05a do Ustawy): Proponowana zmiana stosowana nadmiernie fiska ł nie może stawiać przed podatnikami iczne trudności - w skrajnym przypadku nabywca musiałby udowodnić, że nabywany produkt jest produktem z zapłaconym VAT na wcześniejszych etapach obrotu i podatek ten będzie płacony od koejnych dostaw. Nabywcy mają ograniczoną możiwość kontroowania dostawców i może nie być dokumentów, zabezpieczających uczciwego nabywcę przed przewidzianymi w projekcie konsekwencjami. Proponowany Art.105a Ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza pewne uzaeżnienie od ceny. Naeży zwrócić uwagę, że ceowość zapisu jest słuszna, ae w praktyce wystąpi trudność udowodnienia, iż zastosowana cena jest wynikiem negocjacji między firmami, a nie wynika z braku zapłaty podatku. Dodanie wartości niższej niż rynkowa do przesłanek uznania soidamej odpowiedzianości musiałoby być uzupełnione co najmniej przez wskazanie, iż wystąpi ono jeżei niższa cena nie byłaby uzasadniona warunkami handowymi. Soidama odpowiedzianość jest co do zasady rozwiązaniem prawidłowym, jednak rodzi ryzyka uznaniowości i nadużywania tego prawa przez organy kontrone. Na eży tak sprecyzować w Projekcie przesłanki odpowiedzianości soidamej nabywcy, by Nabywca miał pewność, że po zakupie nie zostanie pociągnięty do odpowiedzianości soidarnej. Do projektu na eżałoby wpisać okoiczności. w których domniemanie uczestniczenia nabywcy w transakcji karuzeowej zostaje ooafone (np. sprawdzenie sprzedawcy w zakresie jego roziczeń VAT za okresy przeszłe, wykazanie, że niższa cena towaru wynika z uzasadnionych okoiczności

10 etc). Z wyroku ETS z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie Federation of Technoogica/ndustries i in. (C ), dotyczącej soidamej odpow i edzianości za zapłatę podatku wynika, że takie mechanizmy powinny być przy wprowadzaniu odpowiedzianości soidamej uwzgędnione. ETS podkreśił, że takie domniemania nie mogą być formułowane w sposób, który praktycznie uniemożiwiałby obaenie ich przez podatnika przeciwdowodem ub powodował, że ich obaenie byłoby nadmiernie utrudnione. Uważamy, że korzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie pojęcia zaufanego sprzedawcy, czyi przedsiębiorstwa, którego partner miałby gwarancj ę, że nabywa paiwo ze źródła, nie grożącego przewidzianymi w Projekcie sankcjami. Reguacja ta spowodowałaby, że uczciwi nabywcy nie ryzykowaiby- kupno od zaufanego sprzedawcy nie w i ązałoby się z ryzykiem zaistnienia odpowiedzianości soidarnej. Kryteria, które moż n a zastosować, przy udzieaniu statusu, to np. okres prowadzenia dz i ałaności gospodarczej, brak zaegłości etc. Przykładem takich rozwiązań są reguacje cene (AEO). art. 2 projektu: odpowiedzianość majątkiem Naeżałoby doprecyzować, że w przypadku otrzymania przez nabywcę zwrotu zapłaconego podatku VAT od podmiotu dokonującego dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 nie stanowi ona przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i fizycznych). Ponadto: Z uwagi na fakt, że probematyka dotyczy okreśonej kategorii wyrobów nazywanych towarami "wrażiwymi " i wyłącza w ich zakresie ogóne reguły, naeży oczekiwać, że kataog tych towarów będzie bardzo precyzyjnie okreśony tak, aby wyeiminować wszekie potencjane możiwości ich różnej interpretacji. W tym kontekście Załącznik nr 13 wydaje się nie wypełniać tego warunku. Przepisy o podatku akcyzowym nie definiują kategorii wymienionych w poz. 8 i 9 załącznika 13. Mając na wzgędzie powyższe właściwym wydaje się - wzorem prawa akcyzowego - dodanie w załączniku nr 13 konkretnych kodów CN do danej grupy wyrobów. Na uwagę zasługuje także fakt niewymienienia w poz. 9 zaącznika nr 13 grupy.pozostałych oejów". Wyączenie tej kategorii spod reżimu zmienianych przepisów wydaje się nie mieć uzasadnienia. Reasumując, Projekt stanowi znaczący krok w stronę postuowanych od dłuższego czasu przez branżę paiwową rozwiązań, ograniczających szarą strefę w obrocie paiwami. Zaproponowane rozwiązania mają jednak bardziej charakter odstraszający, nie uszczeniają zaś systemu w stopniu oczekiwanym przez eganie dz i ałających przedsiębiorców. Rozwiązaniem, które stanowiłoby miowy krok w wace z przestępczością w obrocie paiwami byłoby wprowadzenie gwarancji finansowych i stworzenie rejestru podmiotów, zaangażowanych w obrót paiwami, oraz obowiązku zawierania transakcji tyko m i ędzy podmiotami, wpisanymi do wspomnianego rejestru (także instytucja zaufanego sprzedawcy). Byibyśmy więc wdzięczni, gdyby Ministerstwo Finansów jak najszybciej podjęło inicjatywę egisacyjną, ukierunkowaną na przyjęcie zaproponowanych powyżej rozwiązań.

11 D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY 1 Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego 2 Kopia pełnomocnictwa udzieonego Leszkowi Weciechowi 3 Uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formanych/zmian danych** zgłoszenia dokonanego dnia... (podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia) F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE Imię i nazwisko Data Podpis Leszek Wieciech, Dyrektor Generany ( c/ *Jezei zgłoszenie me Jest składane w trybie art. 7 ust.6 treść. "- Zgłoszeme zmiany danych " skresa Się. ** Niepotrzebne skreśić. Pouczenie 1. Jeżei zgłoszen ie ma na ceu uwzgędnienie zmian zaistniałych po dade wniesienia urzędowego formuarza zgłoszenia( art.7 ust.6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) ub uzupełn i enie braków formanych poprzedniego zgłoszenia( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. W sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236), w nowym urzędowym formuarzu zgłoszenia naeży wypełn ić wszystkie konieczne rubryki, powtarzaj ąc również dane, które zachowały swoją aktuaność. 2. Część B formuarza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiśde w tych pracach. 3. W części D formuarza, stosownie do okoicznośd, uwzgędnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. S ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. O działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomomictwa do wniesienia zgłoszenia ub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego. 4. Część E formuarza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formanych ub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia

12 Pt )Pi ~ P o ske Or"'gs nrzeqe Przemyeu i Handiu Nań;owego L.dz. 55 /2013/LW Warszawa, Sz.Pan Maciej Grabowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W związku ze skierowaniem do konsutacji społecznych projektu z dnia 29 kwietnia 2013 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa, pozwaam sobie przes łać w załączeniu stanowisko Poskiej Organizacji Przemysiu i Handu Naftowego. Jednocześnie uprzejmie dziękuję za uwzgędnienie naszej Organizacji w procesie konsutacji społecznych. 1~ U.<<-d\ u:szek Wiedech ) Dyrektor Generany Pełnomocnik Zarządu W załączeniu: 1. Stanowisko obbingowe POPiHN; 2. Wyciąg z KRS; 3. Pełnomocnictwo. UL.REJTANA 17 LOK.36, WARSZAWA TEL/FAX: ; ; popihn.p ' DP f:: LI ROPA.'i. E. F,. CIIS 0/L CDRP.SP Z "" GRUPA LOTOS S A~ /.{ 11(0/L POL!iKA SP. Z 0.0. "' NCSTF: POL.'t'KA.fiP. Z OLI'P SI'. Z '/.:'N N,.f'NZ I '}AZŃ" H. A PKN ORLF.N S. A. SHELL P OLSKA SP. Z /.0 f'naft I'OLSKII S. A. STATOIL FfiL & RE1AIL I'OLSK- SP. Z TANQI/ID POJ.SK.I.<!'.Z O.o. TOTAL POI..~KA SI'. Z O O.

13 ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa i 'A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM. Na z wa/ imi ę i nazwisko** Poska Organizacja Przemysłu i Handu Naftowego 3. Adres do korespondencji i ad res e-mai u. Rejtana 17 ok. 36, Warszawa B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM 1---_.p_ '-m_ię_i n_a_zw_i_sk_o ---ł Adres miejsca zamedowania na pobyt stały Leszek W ieciech C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BEDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY Poska Organizacja Przemysłu i Handu Naftowego jest organizacj ą przedsiębiorców, zrzeszającą największe w kraju podmioty, działające w obszarze produkcji, ogistyki i dystrybucji paiw ciekych oraz oejów smarowych. Przedsiębiorstwa zrzeszone w POPiHN dostarczają na poski rynek 85% hurtowych dostaw paiw, posiada j ą także ponad 60% udział w segmencie detaicznym. Branża paiwowa jest jedną z podstaw poskiej gospodarki, dając zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników, a wpływy z podatku VAT oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do paiw stanowią około 15% ca ości dochodów podatkowych państwa. W 2012 roku branża paiwowa w Posce zos t ała dotknięta drastycznym wzrostem szarej strefy do poziomu ok. 1,5 mn m3 oeju napędowego, co stanowiło ok.15% rynku. POPiHN od ponad 1,5 roku postuuje wprowadzenie reguacji ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych efektów szarej strefy, których doświadczają zarówno rzetene podmioty gospodarcze jak i budżet państwa. Straty budżetu państwa tyko z tytułu nieodprowadzonych podatków - głównie VAT - w roku 2012 szacujemy na ok. 3 md PLN. Z rosnącym niepokojem obserwujemy daszy rozwój szarej strefy w obrocie oejem napędowym po pierwszym kwartae bieżącego roku.

14 W odniesieniu do konkretnych propozycji, przedstawionych w projekcie z dnia 29 kwietnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, przedstawiamy następujące stanowisko: Oceniamy, że projekt stanowi krok w pożądanym kierunku, aczkowiek zaproponowane rozwiązania są mocno niewystarczające, nie wyeiminują wszystkich nadużyć, a nieodpowiednio zastosowane mogą nawet stanowić ryzyko da podmiotów gospodarczych, prowadzących działaność zgodnie z prawem. Datego też wnosząc propozycje zmian konkretnych rozwiązań, traktujemy je w sposób spójny i wzajemnie ze sobą powiązany- w przeciwnym razie efekt może być odwrotny od zamierzonego. Poniżej uwagi do poszczegónych zapisów projektowanej noweizacji: Kwartane dekaracje Nowea w nowym brzemieniu pozostawia ograniczenia w składaniu dekaracji kwartanych przy jednoczesnym podniesieniu progu, powyżej którego podatnicy byiby wyłączeni z prawa do kwartanego dekarowania. Parniętając o ceu ustawy, czyi usuwaniu i dyscypinowaniu nieuczciwych podmiotów - najcześciej znikających - proponujemy utrzymanie zapisu z poprzedniej wersji. to jest 10 tys. z. Dodatkowo zdanie drugie ust. 3a w części "zdanie pierwsze nie dotyczy" mogłoby brzmieć "do kwoty wymienionej w zdaniu pierwszym nie zaicza się", wspomniany przepis. co doprecyzowałoby W projekcie pozostawiono możiwość składania dekaracji kwartanych da rozpoczynających działaność w obrocie towarami wrażiwymi. Na tym te rodzi się generane pytanie o skuteczność projektowanego narzędzia - jeśi bowiem jego ceem jest szybsze informowanie organów podatkowych (w cykach miesięcznych zamiast w kwartanych) w ceu umożiwienia podjęcia przez nie czynności przed zniknięciem podatnika ("missing trader"), to pozostawienie kwartanej furtki da nowo wchodzących na rynek podmiotów jest niezwyke ryzykownym rozwiązaniem, gdyż w przypadku nowych podmiotów, nie posiadających udokumentowanej historii wnoszenia podatków, prawdopodobieństwo zniknięcia po 1-2 miesiącach bez uiszczenia podatków jest najwyższe. Zwrócić naeży uwagę, że w sytuacji nieuczciwości wchodzącego na rynek podmiotu organ podatkowy dopiero po ok. 2-3 miesiącach będzie miał pierwsze informacje o jego podatkowych działaniach (dopiero do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału nabywca towaru złoży dekarację z podatkiem naiczonym - o ie także on nie rozicza się kwartanie; jeśi wykaże podatek do przeniesienia ub zapłaty, prawdopodobnie organ nie poweźmie żadnych czynności, a dopiero gdy wykaże VAT do zwrotu przeprowadzone zostaną czynności sprawdzające, ecz zapewne nie wcześniej niż w trzecim miesiącu kwartału). Tym samym wchodzący na rynek nieuczciwi przedsiębiorcy będą mogi przez cały kwartał wystawiać faktury z VAT, po czym zniknąć, zaś podniesienie progu do 100 tys. zł spowoduje rezutat odwrotny od generanego kierunku działań i ograniczeniem objęte zostaną de facto duże rynkowe firmy, działające na rynku od dłuższego czasu i już wieokrotnie weryfikowane przez organy skarbowe. W tym kontekście zdecydowanie bardziej bezpiecznym i uzasadnionym działaniem byłoby pozostawienie możiwości kwartanego roziczani a VAT przez sprawdzonych przedsiębiorców, działających od dłuższego czasu na rynku (na przykład co najmniej 3 ata), co do których nie ma istotnych zastrzeżeń w obszarze reguowania podatków. Podobne rozwiązania, preferujace sprawdzonych podatników, wprowadzono w innych państwach.

15 Odpowiedzianość nabywcy Projekt przewiduje próg nabyć od jednego podmiotu na poziomie 100 tys. PLN netto miesięcznie. W naszej ocenie próg ten jest zdecydowanie za wysoki. Naeży zwrócić uwagę na kika aspektów: ( 1) są to nabycia od jednego dostawcy. Będzie można zatem bez ryzyka nabywać paiwo po 99 tys. PLN netto mies i ęcznie od kiku dostawców, co łącznie daje j uż bardzo poważne sumy. (2) kwota 100 tys. PLN netto mies ię cznie może być niższa niż szacowane wydatki na paiwo da 6 ciągników siodłowych w pełnym ruchu (przy założen i ach : przebieg 10 tys. km miesięcznie, średnie spaanie 35 1/100 km i cena paiwa 4,3 PLN netto). Zatem możiwe byłoby tankowanie w szarej strefie nawet 6 TIR-ów m i esięcznie wyłącznie od jednego dostawcy bez ryzyka odpowiedzianości, co z koei znów wyłączyłoby istotny procent nieuczciwych nabywców spod działania ustawy - tym bardziej, że w szarej strefie sprzedaż następuje po zaniżonych cenach. Z powyższych wzgędów próg ten winien być w naszej ocenie zmniejszony do 5 tys. PLN. Trudne będzie udowodnienie nabywcy wystąpienia "o koiczności odbiegających od zwyke towarzyszących dostawom". Datego też- wzorem Estonii i Czech -proponujemy wprowadzenie obowiązku wniesienia kaucji gwarancyjnej da wszystkich podmiotów, zajmujących się obrotem paiwami. Obowiązek ten powinien dotyczyć wszystkich podmiotów, posiadających koncesję (bądż - w przypadku zmiany Ustawy Prawo Energetyczne w proponowanym obecnie kształcie - wpisanych do stosownego rejestru). Nabycie paiw od podmiotów nie pos i adających koncesji (wpisu do rejestru) powinno być traktowane jako przestępstwo. Wśród czynników wyłączających odpowiedzianość w projekcie wymieniona jest m.in. kaucja do wysokości jednej piątej podatku naeżnego od dostaw do danego nabywcy. Wskaźnik ten jest zdecydowanie za niski - wystarczy mieć wieu nieuczciwych kontrahentów i niską kaucję, żeby każdy z nich móg ł mieć łatwo wyączoną odpowiedzia n ość. Datego też proponujemy podniesienie wysokości kauc ji do 100% na eżnego podatku - niezwyke rzadkie byłyby bowiem w praktyce sytuacje dostaw wyłączn ie do jednego partnera przy jednoczesnym braku pokrycia podatku naeżnego kaucją. Jednocześnie proponujemy zwonienie z obowiązku wniesienia kaucji gwarancyjnej podmiotów, które prowadzą obrót paiwami przez okres co najmniej 5 at (wprowadzenie instytucji zaufanego podmiotu), przy czym do wyiczenia 5. etniego okresu winny mieć zastosowanie przepisy Rozdz i ału 14 Działu III ustawy Ordynacja podatkowa (następstwo prawne). Warto bowiem pamietać, iż ceem kaucji jest nadanie przymiotu wiarygodnośc i podmiotowi sprzedającemu paiwa z jednoczesną możiwością jej weryfikacji przez organy podatkowe - co już w przypadku firm prowadzących działaność w branży od np. 5 at wydaje się w pełni soełnione. Kaucja gwarancyjna: szacunek optymanego poziomu W ocenie branży zaproponowany w projekcie poziom kaucji gwarancyjnej jest zdecydowanie zbyt niski i nie gwarantuje osiągnięcia założonego ceu. Dopiero podniesienie kaucji minimanej do wysokości 1 O mn PLN (przy jednoczesnym poziomie kaucji maksymanej 30 mn PLN) stanowioby efektywne zabezpieczenie płatności podatków związanych z obrotem paiwami wobec podmiotów gospodarczych, dokonującyc h najw i ększych obrotów w szarej strefie.

16 Zakładając, że przedsiębiorca dokonujący obrotu paiwami na małą skaę wprowadza do obrotu ok m3 oeju napędowego rocznie, czyi ok m3 miesięcznie (1 pociąg paiwa ub ok. 50 cystern samochodowych), kaucja w wysokości 10 mn PLN zabezpieczyłaby w pełni naeżny VAT na okres 6 miesięcy (da potrzeb kakuacji przyjęto wartość VAT= 1000 PLN na bazie średnich cen oeju napędowego w 2012, a więc wyiczenie wygąda następująco : m3 x 1000 PLN = PLN miesięcznie). Z drugiej strony przedsiębiorcy, prowadzący obrót paiwami na dużą skaę, na poziomie m3 oeju napędowego rocznie, czyi m3 miesięcznie (10 pociągów ub 500 cystern samochodowych), da pełnego zabezpieczenia płatności podatku VAT za okres zaedwie 2 miesięcy powinni przedłożyć kaucję gwarancyjną w wysokości ponad 30 mn PLN. Obecny rynkowy koszt gwarancji bankowych da dużych przedsiębiorców waha się na poziomie 0,6% wartości zabezpieczenia. W związku z tym da kwoty kaucji gwarancyjnej na kwotę 10 mn zł, przy obrotach rzędu m3, koszt ten wyniósłby ok. 60 tys. zł. Przy podanych powyżej wiekościach obrotu jednostkowy wzrost kosztów sprzedaży da przedsiębiorców stanowiłby 3 PLN/m3 czyi 0,3 gr/ oeju napędowego, a więc nieistotny eement ceny detaicznej. Przy wysokich obrotach na poziomie m3 i kaucji rzędu 30 mn PLN koszt jednostkowy spadłby do 0,9 PLN/m3, czyi 0,09 gr/. Nawet zakładając, że da maych przedsiębiorców koszt gwarancji bankowych jest większy - na poziomie 2%, to tak czy inaczej oznacza to wpływ na ostateczną cenę detaiczną zaedwie na poziomie poniżej 1 gr/, czyi absoutnie bez wpływu na efektywność kosztową prowadzonej działaności. Rozumiejąc jednak uwarunkowania wewnętrzne na rynku paiw, związane z wchodzeniem na rynek nowych podmiotów, a także działanością małych i średnich operatorów, proponujemy w zapisach przedmiotowego projektu (jako wańant minimum) podniesienie wysokości kaucji minimanej do 2 mn PLN (kaucja byłaby obigatoryjna, z możiwością zwonienia jak wyżej) z jednoczesnym ustanowieniem maksymanego progu na poziomie 5 mn PLN. Mając jednak na uwadze doświadczenia innych państw w tym zakresie, obawiamy się, że podniesienie kwoty zabezpieczeń do tego poziomu może okazać się niewystarczające. Da porównania w Estonii, kraju o rynku paiw 15. krotnie mniejszym woumenowo od Poski, w anaogicznej sytuacji rynkowej wprowadzono w krótkim czasie rozwiązania, które skutecznie ograniczyły probem szarej strefy w branży paiwowej : 1. Kaucja w wysokości 1 mn EUR da importerów (import, przemieszczenia wewnątrzwspónotowe) 2. Kaucja w wysokości O, 1 mn EUR da wszystkich podmiotów sprzedających paiwa okanie. Dodatkowo- do wartości przewidywanej sprzedaży używanej w ceu wyiczenia wartości kaucji nie powinno wiczać się transakcji dokonywanych pomiędzy płatnikami VAT, wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej. Ponadto: Proponujemy również skreśić pkt. 3 w art. 1 05b ust.3- w naszym odczuciu jest to zbędny zapis, zwłaszcza w świete złożenia depozytu ub gwarancji bankowej w urzędzie skarbowym. Nie do końca precyzyjnie okreśona jest metodoogia umieszczania podmiotów na iście w kontekście terminów, tj. wprawdzie naczenik urzędu skarbowego jest zobowiązany wprowadzić podatnika na istę następnego dnia roboczego po wydaniu postanowienia o przyjęciu kaucji, jednak nie ma zobowiązania do wydania tego postanowienia w okreśonym terminie. Spowoduje to mniejsze ub większe odroczenie mocy ochronnej da nabywców; można tego uniknąć bądż to

17 poprzez niezwłoczne wystawianie takich postanowień (np. nie później niż w ciągu 7 dni), bądź poprzez mechanizm wcześniejszego wejścia w życie przepisów o kaucjach w stosunku do przepisów o odpowiedz i anośc i {w zakresie ich wnoszenia, prowadzenia wykazu itd.). aby zikwidować okres, w którym mocy ochronnej kaucji jeszcze nie będzie mimo, i ż podatnik złożył zabezpieczenie. Metodoogia wydawania postanowienia po przyjęc i u zabezpieczeń jest wprawdzie wzorowana na dzisiejszych rozw i ązan i ach Ordynacji podatkowej (art. 33 i dasze), jednak ich ce i charakter jest inny. Instytucja usunięc i a podmiotu z wykazu (art. 105c ust. 4) występuje dopiero w sytuacji braku pokrycia kaucj ą 1/1 O podatku naeżnego od dostaw, co przy zaproponowanym progu kaucji (115 podatku naeżnego) daje spore poe manewru potencjanie nieuczciwym przedsiębiorcom. Dodatkowo stwierdzenie, że kaucja nie pokrywa podatku nie będz i e łatwe - nie wystarczy sama anaiza dekaracji w obecnym kształc i e, gdyż podatnik może mieć różne źródła sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową VAT. Probem mógłby być rozwiązany poprzez dodanie do wzoru dekaracji dwóch dodatkowych wierszy wskazu j ących odpowiednio: -wartość obrotu towarami, wymienionymi w załączniku nr 13 do ustawy, -wartość nabyć towarów, wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, z z astrzeżeniem jednak, że nie dotyczy to paiw sprzedawanych nabywanych na stacjach paiw. - proponujemy skreś i ć w art. 1 ust. 1 zapis "2) dostaw tych dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy" - w naszej ocenie wyączen i e to nie ma merytorycznego uzasadnienia, a może stanowić furtk ę da nieuczciwych przeds i ębiorców ; - proponujemy dopuszczenie możiwość dostępu zainteresowanych stron do danych rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów w trybie on-ine; - w załączniku nr 13 proponujemy zmianę zapisów z wierszy 8 i 9 poprzez doprecyzowanie pojęć i przyjęcie definicji paiw sinikowych i opaowych z ustawy o podatku akcyzowym; - wart. 1 05c ust. 5 błędnym wydaje się odwołan i e do ust. 5 (winno być us t. 4?).

18 D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY 1 Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego 2 Kopia pełnomocnictwa udzieonego Leszkowi Wieciachowi Stanowisko wobec projektu z dnia 29 kwietnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o 3 podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formanych/zmian danych** zgłoszenia dokonanego dnia... (podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia) F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE Imię i nazwisko Data Podpis Leszek Wieciech, Dyrektor Generany *Jeżei zgłoszenie nie jest składane w tryb1e art.7 ust.6 tre ść:". Zgłoszenie zmiany danych" skreśa jię. *'" Niepotrzebne skreśić. Pouczenie. Jeżei zgłoszenie ma na ceu uwzgędnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formuarza zgłoszenia( art.7 ust.6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) ub uzupełnienie braków formanych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. W sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236), w nowym urzędowym formuarzu zgłoszenia naeży wypełnić wszystkie konieczne rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktuaność. 2. Część B formuarza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będzi e uczestniczyła osobiście w tych pracach. 3. W części D formuarza, stosownie do okoiczności, uwzgędnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. S ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. O działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia ub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego. 4. Część E formuarza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formanych łub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia ' '-' (\ 1/ 1

19 Ministerstwo Finansów u. Świętokrzyska Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWN<IA PRACAMI NĄD PROJEKTEM Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (projekt opubikowany r.) (tytuł projektu założen p~ojektu ustawy, p~ojektu ustawy ub projektu rocporoądzenia - zgodn1e z jego treścią udostępnioną w Biuetynie Informacji Pubicznej ub 1nformacją zamieszczoną w wykaz : e prac eg1s:a c yjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady M1nisrów abo ministrów) A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRA~ NAD PROJEKTEM. Naz wa /imię i nazwisko KGHM Poska Miedź S. A. 2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania u. M. Skłodowskiej - Curie 48; Lubin J. Adres do korespondencji i adres e-mai u. M. Skłodowskiej - Curie 48; B. WSIIAZAHIE 0908 UPRAWNIONYCB DO REPREZENTOWANIA PODHIOTU WYMIENIONEGO W CZĘSCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM Lp. Imię i nazwisko Adres Ludmiła Mordyak 2 Łukasz Stemach c. OPIS POSTUI.O"WUfEGO ROZWIĄZANIA PRZEDMIOTEM OCHRONY PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO W związku z opubikowaniem na stronie Rządowego Centrum Legisacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa (projekt z 28 maja 2013r.), KGHM Poska Miedź S.A. (daej: KGHM, Spółka) zgłasza uwagi do w/w projektu w zakresie panowanych zmian dotyczących rozszerzenia załącznika nr 11 do powyższej ustawy o towary z grupy tzw. złomów i niektórych innych odpadów oraz o grupę wyrobów staowych. Głównym ceem proponowanych zmian jest ograniczenie zjawiska wyłudzania podatku VAT w Posce w obszarze obrotu niektórymi towarami ujętymi w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, do których ma zastosowanie mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia VAT. Wobec skai tego zjawiska, które swym zasięgiem dotknęło w ostatnim czasie również grupę metai nieżeaznych, KGHM wnioskuje o rozważenie możiwości rozszerzenia kataogu wyrobów ujętych w załączniku nr 11 do noweizowanej ustawy również o produkty/półprodukty z miedzi. które co do zasady mogą być wykorzystywane w anaogiczny sposób jak tzw. odpady/złomy miedziane

20 KGHM, jako producent wyrobów miedzianych (takich jak: katody rejestrowane na LME, wacówka, drut, wewki, granuaty) w stosowanych procesach produkcyjnych wykorzystuje w produkcji, jako materiał wsadowy, zarówno odpady/złomy miedzi - które obecnie opodatkowane są na zasadzie reverse charge, jak również inne materiały miedzionośne (katody- inne niż notowane na LME, gąski, anody miedziane) - które opodatkowane są podatkiem VAT na zasadach ogónych. Niemniej jednak biorąc pod uwagę przeznaczenie w/w produktów w Spółce, jak również rosnąca skaę oszustw w zakresie obrotu w/w materiałami, Spółka proponuje, aby kataog produktów, okreśonych w załączniku nr 11 do ustawy, został rozszerzony o półprodukty grupowania PKWiU Miedź nieobrobiona Q.!a.stycznie; kamienie miedziowe; miedź ceme_ntacyjoa_ oj:ą;z.pkwiu Półprod'UJ<1y z miedi'!h stopów._ -:-:.-~-Y./Ytączęn.1em -p~odgr!jp.owań dotyczących drutów, bach i taśm, foii miedzianych oraz rur, przewodów rurowych oraz łączników rur/przewodów rurowych. Zwiększenie kataogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT zapewni ochronę uczciwym przedsiębiorstwom, w tym m.in. KGHM, który reaizuje transakcje zakupu i sprzedaży półproduktów z miedzi. o. ZALĄC:ZONE DOKUMENTY Aktuany odpis z KRS 2 Pełnomocnictwo da Pani Ludmiły Mordyak i Pana Łukasza Stemacha ] Dowód wniesienia opłaty skarbowej E. Niniejsze zgoseenie dotyczy uzupełnienia braków formanych/zmiany danych zqoazenia dokonanago dnia...., , ( podać datę z c zę s ci f poprzedniego zgłosz e nia ) F. OSOBA SIIZ.ADAJĄCA ZGLOSZENIE I mi ę i nazw i sko Data,...)y~~TO..f 'N~ELNY C :nrl.s. 1 "" K~ '" '" '" G~~~y KSt:JcGOWY Ludmiła Mordyak KG M ott.! cdż S A. 1.u...,.."... -,.,.,.rdyak Łukasz Stemach D ~OR datków G. IU.AUZULA OOPOWIEOZIALNOSC:I KMNEJ ZA SKLADANIE FAŁSZYWYCH ZE1Jii&UeQSZ ~ternach Jestem świadomy odpowiedzianości karnaj za zatania taszywago oświadczenia. * *'* r ~TOJł N~ZELNY tfunu t;łt o! K<tt;gowydt (~ iców ~ f' 511:-;GOWY K~ ~i Miedź S 1\. '-unmua Mora Y /taje D ~kto tu p,..,..~ Jeżei zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 ipc~~ StSł~iała!hości obbingowej w procesie stanowienia prawa treść : ". Zgłoszenie zmiany danych" skresa s'f~mac Niepotrzebne skreśić. R ów Pouczenie : 1. Jeżei zgłoszenie ma na ceu uwzgędnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formuarza zgłoszenia (art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o działaności obbingowej 2

21 w procesie stanowienia prawa.) ub uzupełnienie braków formanych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U. Nr.., poz... ) w nowym urzędowym formuarzu zgłoszenia naeży wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając r ówn i eż dane, które zachowały swoją aktuaność 2. Część B formuarza wypełn i a s i ę w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy ub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach. 3. W części D formuarza. stosownie do okoiczności, uwzgędnia s i ę dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa. ub do reprezentowania podmiotu w pracach nad a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia projektem aktu normatywnego ub projektu założeń projektu ustawy. 4. Część E formuarza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formanych ub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia. 3

MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW:

MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW: MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW: Baker & McKenzie /Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk/ Ernst & Young

Bardziej szczegółowo

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r.

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. Ziemowit Pirtań marzec 2011 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Podatek od towarów i usług VAT... 3 Podstawy prawne... 3 Informacje ogólne... 4 Podatnik podatku

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm. UZASADNIENIE Przygotowanie projektu nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wymusza potrzeba dokonania transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej zmieniających funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ONICO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY ONICO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 550.000 Akcji Serii A2, 375.000 Akcji Serii B oraz 375.000 Praw do Akcji (PDA) serii B do Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny z siedzibą w Krakowie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii B oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 1.000.000 Akcji Serii A, 116.000 Akcji Serii B oraz 116.000 Praw do Akcji (PDA) serii B do Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Rejestracyjny. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Rejestracyjny Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY ED YCJA PIER WSZA - PAŹDZI ERNI K 2014 W lutym 2015 roku minie dekada od kiedy

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo