Informacja o kolejności wniesienia zgłoszeń zainteresowanie pracami nad projektem ustawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o kolejności wniesienia zgłoszeń zainteresowanie pracami nad projektem ustawy"

Transkrypt

1 Informacja o koejności wniesienia zgłoszeń zainteresowanie pracami nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę- Ordynacja podatkowa w trybie przepisów o działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa Lp. Zgłoszeniadawca Data wpływu Adnotacje do MF. Poski Związek r. Podmiot nie jest wpisany do rejestru MSWiA Faktorów podmiotów wykonujących zawodową działaność obbingową. Wystąpienie ma formę zgłoszenia na urzędowym formuarzu w trybie okreśonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zg łos zen ia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. W złożonym zg łoszeniu nie zawarto uwag do projektu ustawy. 2. Poska Organizacja r. Podmiot nie jest wpisany do rejestru MSWiA Gazu Płynnego podmiotów wykonujących zawodową działano ść obbingową. Wystąpienie ma formę zgłoszenia na urzędowym formuarzu w trybie okreśonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. 3. Poska Organizacja r. Podmiot nie jest wpisany do rejestru MSWiA Przemysłu i Handu podmiotów wykonujących zawodową działano ść Naftowego obbingową. Wystąpienie ma formę zgłoszenia na urzędowym formuarzu w trybie okreśonym w ro zpo rządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zg łoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. 4. Poska Organizacja r. Podmiot nie jest wpisany do rejestru MSWiA Przemysłu i Handu podmiotów wykonujących zawo dową działano ść Naftowego obbingową. Wystąpienie ma formę zgłoszenia na urzędowym formuarzu w trybie okreśonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw. 5. KGHM Poska Miedź r. Podmiot nie jest wpisany do rejestru MSWiA S.A. podmiotów wykonujących zawodową działano ść obbingową. Wystąpienie ma formę zgłoszenia na urzędowym formuarzu w trybie okreśonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeó projektów ustaw.

2 \ Posk Związek Faktorów u. Soec 81 6 ok. A-51, Warszawa NIP , REGON ZGLOSZE:NIE ZAINTERES<T..:AN IA PRACAMI NAD PROJEKTEM usta\ti} o ' "zmi~i'nie uśtawy ' o pocfatku od towa'pów usłu~r oraz ó Zm::ne niektórych Innych Usta// A. OZNACZENIE I?OOMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NA PROJEKTEM. POLSKI ZWIĄZEK FAKTORÓW 2. U. Soec 818 ok. A Warszawa 3. U. Soec 818, ok. AS Warszawa p B. WSKĄZANIE OSOB UPRAWNIONYCE DO REPREZENT~IĄ POOHIOTU WYMIENIONEGO W CZĘSC! A W PRACACi NAD PROJEKTEM Lp. Imię i nazwisko Adres miejsca z.amedowan.i a na pobyt stay Mirosław JAKOWIECKI -- 2 Jarosław JAWORSKI.. ' 3 Krzysztof KUNIEWICZ c. OPIS POSTULOWJI.NEGO ROZWIĄZANIA PAAWNEC'..O, ZE WSK.A.ZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY Będą dołączone - najpóźniej 8 marca 2013 roku. -J ;!

3 D. ZALĄCZONE DOKUMENTY Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, Innych Org. Spał. i Zawodowych, Fundacji oraz Sam. Pub. ZOZ s E. Ni niejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formanych/rmiany danych zgłoszenia dokonanego dnia (poda c datę z c zęś ci F poprzedni e g o z głoszen i a ) F. OSOBA SKLADĄ;JĄCĄ ZGŁOSZENIE Imię i r.a.\.łis k O Data?od p i s Toma s z BIERNAT 27 utego 2013 roku ~~.. Niepotrzebne skreśić. u. Soec R 1 8 ok. A-51, Warszawa NIP , REGON Jeżei zgłoszen i e nie jest składane w trybie art.? ust..6 ustg:w..y_ treść : "-,Zg łoszenie zmiany danych'' skreśa się. Poski ZWązek ł<'aktorow Pouczenie 1. Jeżei zgłoszenie ma na ceu uwzgędnienie zmian zaistniatych po dacie wniesienia urzędowego formuarza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 159, poz. 1414)) ub uzupełnienie braków formanych poprzedniego zgłoszenia( 3 rozporządzenia Rady Mtnistrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U Nr 34, poz. 236)), w nowym urzędowym formuarzu zgłoszenia naeży wypełn i ć wszystki~ konieczne rubryki, powtarzając również dane. które zachowały swoją aktuaność. 2. Częsć B formuarza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednost<i organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach. 3. W części D formuarza. stosownie do okoiczności, uwzgędnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust 5 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r o działałno5ci obbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocn i ctwa do wniesienia zgłoszenia ub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego. 4. Częsć E formuarza wypełnia się w przypadku uzupełn i enia braków formanych ub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.

4 WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIE ZANTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH* ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa A. OZNACZENIE PODMIOTO ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM. N az w a /imię i n azwisko Poska Organizacja Gazu Płynnego - Związek Pracodawców 2. Adres siedz iby/ad r e s mie j sca z amies zka nia** U. Czackiego 3/5, Warszawa 3. Adres do kores p onde ncji i a dres e-mai j.w. B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZEN''O'WANIA PODMIOTO WYMIENIONEGO W CZĘSCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM Lp. Imi ę i nazwisko Adres 2 Andrzej Oechowski r -- ~ 3 D 4 --/ r--- / 5 "-...../' ---- c. O? IS POSTULO'iiANEGO.ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY Według pisma nr POGP/9/03/2013 z dnia D. ZAŁĄCZONE DOKDMENTY Odpis KRS 2 Pełnomocnictwo da Andrzej a Oechowskiego E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków forma1nych/zmiany danych** zgłoszenia dokonanego dnia (p oda ć dat ę z części F poprzedni e go z gło szeni a ) F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE 1\ Imię i nazwisko Data Podp.i s POL :k.11nor- Andrzej O echowski a ~-IĄZf r"-'"''-'~ł\1.3alupły ~~,.._ [K NEGO PRACODAWCóW ~:~u ~ ' " uv-u43 Warsuw a G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁ?ZYWYCH ZEZNAN ~- Jestem świadomy odpowied%ia1ności karnej za złożenie fałszywego ośw.i.adczania..... " L ~ ~,~ s) - i% Jeżei zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. obbingowej w procesie stanowienia prawa, treść : "- Zgłoszenie zmiany danych" skreśa..,.. Niepotrzebne skreshc. działaności

5 ' DEPARTAMENT POLITYKI PODATKOWEJ WPł. YNĘŁO Warszawa, u. Czackiego 3/5, pokii 1.P...~ POŚP Poska Organizacja Gazu Pynnego p~ ~~a~~~i!~~~~g~~p32, te./fax: f 1cJ?~ {.~ w ww.pogp.p Wamawa, dn ~ ' POGP/9/03/2013 MINISTERSTWO FIN~N?ÓW O URO p() DA WCZE W pt ' 1 n. (~. za ł..c."..... Oep Maciej Grabowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów u. Świętokrzyska Warszawa 6 ~ 1,: ~g:~.~e::~ zw~::::wnosi o uwzgędnienie pra~ch w nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia marca 2013 poniższych uwag. Poska Organizacja Gazu Płynnego popiera konieczność uszczenienia obrotu LPG w zakresie poboru podatków ecz stanowczo sprzeciwia się noweizacji ustawy o podatku od towarów i usług (daej jako u.p.t.u.) oraz Ordynacji podatkowej (daej jako u.o.p.) w zaproponowanym kształcie i przy uwzgędnieniu gazów przeznaczonych do napędu siników spainowych. Wnosimy o wykreśenie projektowanego art. OSa u.p.t.u. oraz art. 117b u.o.p., a tym samym rezygnację z wprowadzenia soidarnej odpowiedzianości zbywcy i nabywcy za zaegłości podatkowe zbywcy w zakresie uiszczania podatku VAT od dostarczonego nabywcy towaru. Uważamy bowiem, że rygor odpowiedzianości soidarnej godzi w omawianym przypadku w równość podmiotów wobec prawa. Instytucja odpowiedzianości soidarnej jest co prawda znana prawu podatkowemu ecz uzasadnia ją zawsze szczegóny sposób powiązania dłużników np. poprzez: współwłasność przedmiotu opodatkowania- np. podatek rony, podatek od nieruchomości wspóność majątkową - np. odpowiedzianość współmałżonków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przy wspónym roziczeniu działanie w imieniu podatnika - np. odpowiedzianość przedstawiciea podatnika i podatnika z tytułu podatku od towarów i usług Między zbywcą i nabywcą nie istnieją żadne powiązania wskazane powyżej, co powoduje, że nabywca nie ma i nie może (zgodnie z zasadami prawa konkurencji) wywierać żadnego wpływu na zachowania innego podmiotu. Ustanowienie odpowiedzianości jednego podmiotu za zachowania innego godzi zatem w podstawowe zasady swobody działaności gospodarczej i stawia w niewspółmiernie gorszej sytuacji nabywcę, który zobowiązany jest ponosić ryzyko nagannego - z prawnego punktu widzenia - zachowania zbywcy. Odpowiedzianość soidarna stosowana jest także przy odpowiedzianości sprawców czynu niedozwoonego czy też szkód powstałych na skutek przestępstwa zorganizowanej P."...,. "r,, " 1 "' "J"

6 grupy przestępczej. Nie sposób jednak założyć, że M inister Finansów a priori zaicza wszystkich podatników podatku VAT do grup wskazanych powyżej. Także z tego wzgędu konstytucyjność tego przepisu może rodzić duże wątpiwości. Nadanie tej odpowiedzianości rygoru soidarnej i odpowiednie zastosowanie przepisów Kodeksu cywinego na mocy art. 91 u.o.p. powoduje, iż organ podatkowy uprawniony będzie do żądania zaspokojenia swego roszczenia zarówno z majątku zbywcy jak i nabywcy. W naszym przekonaniu możiwość taka rodzi niebezpieczeństwo kierowania przez organy podatkowe swoich roszczeń do podmiotu wobec którego windykacja zobowiązania podatkowego jest łatwiejsza bez wzgędu na fakt, kto jest w danej sytuacji rzeczywistym dłużnikiem. Całkowite ryzyko związane z odzyskaniem środków służących zaspokojeniu zobowiązania podatkowego zbywcy w ramach roszczeń regresowych oraz straty związane z zabokowaniem tego kapitału ponosi zatem nabywca. Nasze szczegóne zastrzeżenia budzi także projektowany art. OSa ust. 2 i 3 u.p.t.u., który stanowi że podstawą odpowiedzianości nabywcy jest istnienie uzasadnionych podstaw do tego by przypuszczać, że zbywca nie odprowadził ub nie odprowadzi w terminie odpowiedniej kwoty podatku VAT. Za uzasadnione podstawy projektodawca uważa : "szczegóne okoiczności towarzyszące tej dostawie towarów ub szczegóne warunki na jakich została ona dokonana, w szczegóności jeżei cena za dostarczone podatnikowi towary była niższa od wartości rynkowej". W naszej ocenie takie sformułowanie podstawy odpowiedzianości podatkowej jest wprost niedopuszczane ze wzgędu m.in. na niezdefiniowany charakter,.szczegónych okoiczności towarzyszących dostawie". Trudno jest bowiem wyobrazić sobie jakie to okoiczności, poza niewystawieniem faktury, mogłyby sugerować, że zbywca nie uiścił ub nie uiści naeżnego podatku. Nieprawdopodobne jest z koei aby jakikowiek podmiot funkcjonujący na rynku zakupił towar bez żądania dowodu zakupu w postaci faktury jako podstawy do roziczenia podatku VAT. Niejasne jest także kryterium "c.eny niższej od wartości rynkowej". Powstaje bowiem wątpiwość według jakiego źródła naeży oceniać wartość rynkową dostawy oraz jaka cena będzie uznana za niższą i w konsekwencji powodującą odpowiedzianość soidarną nabywcy za zobowiązanie podatkowe zbywcy. Ponadto, tak skonstruowany przepis jest nieracjonany z punktu widzenia działaności podmiotów gospodarczych ukierunkowanej na zysk osiągany m. in. za pomocą uzyskiwania korzystnych cen zakupu towarów. Literane brzmienie proponowanego przepisu powoduje, że każda cena niższa od tej uznanej, de facto przez organ podatkowy, za rynkową będzie podstawą do obciążenia nabywcy z tytułu zobowiązania podatkowego zbywcy o ie nabywca ten nie będzie potrafił wykazać ciągłości w uiszczaniu podatku VAT. Sprzeciwiamy się także rozwiązaniu prowadzącemu do tego, że nabywca odpowiadać będzie także za przyszłe zobowiązania podatkowe zbywcy (późniejsza dostawa towarów) mimo, że nieznana jest jeszcze kwota podatku naeżnego od tej przyszłej dostawy. Wątpiwości interpretacyjne budzić może także czy nabywca odpowiada jedynie za zobowiązania podatkowe jego bezpośredniego kontrahenta czy wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw ponieważ ustęp 3 art. 105a przewiduje, iż nabywca może zwonić się od odpowiedzianości soidarnej jeżei wykaże, że szczegóne warunki zakupu (w tym korzystna cena) 11 nie wiązały się z niewpłaceniem podatku (... ) na jakimkowiek etapie obrotu". Jeżei nabywca odpowiada jedynie za zobowiązania swojego bezpośredniego kontrahenta to trudno wymagać aby udowadniał, że VAT został opłacony na każdym etapie obrotu.

7 W odniesieniu do uzasadnienia do anaizowanego projektu warto zwrócić uwagę, że przywołane tam przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE tj. art oraz art nie mogą stanowić podstawy prawnej omawianego projektu gdyż dopuszczają one możiwości soidarnej odpowiedzianości za zapłatę VAT innej osoby niż podatnika jedynie w sytuacji gdy dostawcą jest podmiot nie mający siedziby w państwie człon k owskim w którym VAT jest naeżny. Proponowany przepis poski ma szerszy zakres pon i eważ dotyczy t akże sytuacji gdy dostawa odbywa się pomiędzy podmiotami mającym i siedzibę na terytorium Rzeczpospoitej Poskiej. Biorąc pod uwagę, że przywo ł ane przepisy Dyrektywy 2006/112/WE zdają się poski projekt stanowi nadmierną transpozycję prawem UE. mieć cha rakter maksymanych wymagań to przepisu unijnego i w tym zakresie jest niezgodny z Poska Organizacja Gazu Płynnego wnosi o ponowne, gruntowne przeanaizowanie proponowanych przepisów, w tym pod kątem zgodnośc i z prawem UE i podstawowymi zasadami opodatkowania podatkiem od towarów i usług, szczegónie w zakresie zasady unikania zakłócenia warunków konkurencji. W uzasadnieniu noweizacji ustawy mowa jest o transakcjach karuzeowych oraz podmiotach rejestrowanych do przeprowadzenia danej transakcji (przeds i ębiorstwo stup). Uprzejmie prosimy o i nformację w jakim zakresie dotyczyło to branży LPG w ostatnich atach. Pragniemy jednocześnie zauważyć, że gaz płynny LPG jest produktem specyficznym w porównaniu do innych wyrobów wymienionych w projekcie załącznika nr 13 do omawianej ustawy. Produkt ten jest transportowany w urządzeniach ciśnieniowych co uniemożiwia komponowanie tego paiwa przez dodawanie innych produktów. Inna jest również ogistyka dostaw tj. znacząca część dostaw produktu pochodzi od producentów krajowych (PKN Oren S.A., GK Lotos S.A., PGNiG) a pozostała część z importu objętego pełną kontroą ceną na terminaach ądowych i morskich. W przypadku podtrzymania projektowanej noweizacji z proponowanymi przepisami wnosimy o wyk reśenie z załącznika nr 13 gazu przeznaczonego do napędu siników spainowych. Biorąc pod uwagę ce projektu dekarujemy pełną gotowość do udziału w daszych etapach prac egisacyjnych.

8 ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM. Nazwa/imię i nazwisko** Poska Organizacja Przemysłu i Handu Naftowego 3. Adres do korespondencji i adres e-mai u. Rejtana 17 ok. 36, Warszawa B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM. p. Imię i nazwisko Adres miejsca zamedowania na pobyt stały 1 Leszek Wieciech C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BEDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY Poska Organizacja Przemysłu i Handu Naftowego jest organizacją przedsiębiorców, zrzeszającą największe w kraju podmioty, działające w obszarze produkcji, ogistyki i dystrybucji paiw ciekłych oraz oejów smarowych. Przedsiębiorstwa zrzeszone w POPiHN dostarczają na poski rynek 85% hurtowych dostaw paiw, posiadają także ponad 50% udział w segmencie detaicznym. Branża paiwowa jest jedną z podstaw poskiej gospodarki, dając zatrudnienie dziesiątkom tys ięcy pracowników, a wpływy z podatku VAT oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do paiw stanowią około 15% całości dochodów podatkowych państwa. Od kikunastu miesięcy POPiHN zwraca uwagę na drastyczny rozwój szarej strefy w obrocie paiwami, zagrażający budżetowi państwa oraz funkcjonowaniu eganie działających przedsiębiorstw. W związku z tym co do zasady popieramy wszekie działania i propozycje zmian prawa, których ceem jest wyeiminowanie opisanego zjawiska. Uważamy, że przy przygotowywaniu noweizacji prawa powinno się korzystać z doświadczeń tych państw Unii Europejskiej, które zetknęły się z podobnym probemem. W opinii branży najbardziej efektywne są przepisy, wprowadzające obowiązek złożenia gwarancji bankowych na poczet przyszłych naeżności podatkowych przez wszystkie podmioty, uczestniczące w obrocie paiwami. Rozwiązanie takie skutecznie ukróciło szarą strefę w Estonii, a obecnie podobne przepisy są w trakcie procesu egisacyjnego w Czechach. Datego też postuujemy podjęcie prac nad podobnymi rozwiązaniami w Posce.

9 W odniesieniu do konkretnych propozycji, przedstawionych w projekcie z dnia 1 marca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, przedstawiamy następujące stanowisko: Oceniamy, że projekt stanowi krok w pożądanym kierunku, aczkowiek zaproponowane rozwiązania są mocno niewystarczające, a nieodpowiednio zastosowane w bieżącym kształc i e mogą stanow ić nawet ryzyko da podmiotów gospodarczych, prowadzących działaność zgodnie z prawem. Poniżej przestawiamy konkretne uwagi do treści noweizacji: art. 1 projektu (zmiana art. 99 ust.3 Ustawy) : - próg 1 O 000 PLN Wydaje się, że wprowadzenie progu sprzedaży może nie spełnić swojej roi -nieuczciwe podmioty mogą zaniżać sprzedaż właśnie po to, by mieć prawo do odroczenia momentu złożenia np. pierwszej dekaracji, po czym zniknąć z rynku. W tym kontekście epszy byłby zakaz bezwzgędny da rozpoczynających działaność np. w ciągu pierwszych dwóch at. - miesięczne dekarowanie VAT Proponowana zmiana wprowadza da branży paiwowej obowiązek składania dekaracji podatkowej w okresach miesięcznych, nie dając jak do tej pory możiwości dekarowania w okresach kwartanych. Ta zmiana będzie dotyczyła wszystkich podmiotów na rynku, co zapewne doprowadzi do zmniejszenia poziomu szarej strefy, ae nie wyeiminuje jej całkowicie, a potencjanie będzie generować dodatkowe koszty da podatników. Proponujemy więc rozwiązanie jak wyżej, dopuszczające zachowanie składania dekaracji w okresach kwartanych i wpłat zaiczek miesięcznych w obecnym brzmieniu Ustawy da podatników kontynuu j ących działaność. Z rozwiązania kwartanych dekaracji nie mogiby natomiast skorzystać nowi podatnicy (przez okres 2 at od momentu rozpoczęcia działaności). -- soidarna odpowiedzianość (dodanie art.1 05a do Ustawy): Proponowana zmiana stosowana nadmiernie fiska ł nie może stawiać przed podatnikami iczne trudności - w skrajnym przypadku nabywca musiałby udowodnić, że nabywany produkt jest produktem z zapłaconym VAT na wcześniejszych etapach obrotu i podatek ten będzie płacony od koejnych dostaw. Nabywcy mają ograniczoną możiwość kontroowania dostawców i może nie być dokumentów, zabezpieczających uczciwego nabywcę przed przewidzianymi w projekcie konsekwencjami. Proponowany Art.105a Ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza pewne uzaeżnienie od ceny. Naeży zwrócić uwagę, że ceowość zapisu jest słuszna, ae w praktyce wystąpi trudność udowodnienia, iż zastosowana cena jest wynikiem negocjacji między firmami, a nie wynika z braku zapłaty podatku. Dodanie wartości niższej niż rynkowa do przesłanek uznania soidamej odpowiedzianości musiałoby być uzupełnione co najmniej przez wskazanie, iż wystąpi ono jeżei niższa cena nie byłaby uzasadniona warunkami handowymi. Soidama odpowiedzianość jest co do zasady rozwiązaniem prawidłowym, jednak rodzi ryzyka uznaniowości i nadużywania tego prawa przez organy kontrone. Na eży tak sprecyzować w Projekcie przesłanki odpowiedzianości soidamej nabywcy, by Nabywca miał pewność, że po zakupie nie zostanie pociągnięty do odpowiedzianości soidarnej. Do projektu na eżałoby wpisać okoiczności. w których domniemanie uczestniczenia nabywcy w transakcji karuzeowej zostaje ooafone (np. sprawdzenie sprzedawcy w zakresie jego roziczeń VAT za okresy przeszłe, wykazanie, że niższa cena towaru wynika z uzasadnionych okoiczności

10 etc). Z wyroku ETS z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie Federation of Technoogica/ndustries i in. (C ), dotyczącej soidamej odpow i edzianości za zapłatę podatku wynika, że takie mechanizmy powinny być przy wprowadzaniu odpowiedzianości soidamej uwzgędnione. ETS podkreśił, że takie domniemania nie mogą być formułowane w sposób, który praktycznie uniemożiwiałby obaenie ich przez podatnika przeciwdowodem ub powodował, że ich obaenie byłoby nadmiernie utrudnione. Uważamy, że korzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie pojęcia zaufanego sprzedawcy, czyi przedsiębiorstwa, którego partner miałby gwarancj ę, że nabywa paiwo ze źródła, nie grożącego przewidzianymi w Projekcie sankcjami. Reguacja ta spowodowałaby, że uczciwi nabywcy nie ryzykowaiby- kupno od zaufanego sprzedawcy nie w i ązałoby się z ryzykiem zaistnienia odpowiedzianości soidarnej. Kryteria, które moż n a zastosować, przy udzieaniu statusu, to np. okres prowadzenia dz i ałaności gospodarczej, brak zaegłości etc. Przykładem takich rozwiązań są reguacje cene (AEO). art. 2 projektu: odpowiedzianość majątkiem Naeżałoby doprecyzować, że w przypadku otrzymania przez nabywcę zwrotu zapłaconego podatku VAT od podmiotu dokonującego dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 nie stanowi ona przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i fizycznych). Ponadto: Z uwagi na fakt, że probematyka dotyczy okreśonej kategorii wyrobów nazywanych towarami "wrażiwymi " i wyłącza w ich zakresie ogóne reguły, naeży oczekiwać, że kataog tych towarów będzie bardzo precyzyjnie okreśony tak, aby wyeiminować wszekie potencjane możiwości ich różnej interpretacji. W tym kontekście Załącznik nr 13 wydaje się nie wypełniać tego warunku. Przepisy o podatku akcyzowym nie definiują kategorii wymienionych w poz. 8 i 9 załącznika 13. Mając na wzgędzie powyższe właściwym wydaje się - wzorem prawa akcyzowego - dodanie w załączniku nr 13 konkretnych kodów CN do danej grupy wyrobów. Na uwagę zasługuje także fakt niewymienienia w poz. 9 zaącznika nr 13 grupy.pozostałych oejów". Wyączenie tej kategorii spod reżimu zmienianych przepisów wydaje się nie mieć uzasadnienia. Reasumując, Projekt stanowi znaczący krok w stronę postuowanych od dłuższego czasu przez branżę paiwową rozwiązań, ograniczających szarą strefę w obrocie paiwami. Zaproponowane rozwiązania mają jednak bardziej charakter odstraszający, nie uszczeniają zaś systemu w stopniu oczekiwanym przez eganie dz i ałających przedsiębiorców. Rozwiązaniem, które stanowiłoby miowy krok w wace z przestępczością w obrocie paiwami byłoby wprowadzenie gwarancji finansowych i stworzenie rejestru podmiotów, zaangażowanych w obrót paiwami, oraz obowiązku zawierania transakcji tyko m i ędzy podmiotami, wpisanymi do wspomnianego rejestru (także instytucja zaufanego sprzedawcy). Byibyśmy więc wdzięczni, gdyby Ministerstwo Finansów jak najszybciej podjęło inicjatywę egisacyjną, ukierunkowaną na przyjęcie zaproponowanych powyżej rozwiązań.

11 D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY 1 Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego 2 Kopia pełnomocnictwa udzieonego Leszkowi Weciechowi 3 Uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formanych/zmian danych** zgłoszenia dokonanego dnia... (podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia) F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE Imię i nazwisko Data Podpis Leszek Wieciech, Dyrektor Generany ( c/ *Jezei zgłoszenie me Jest składane w trybie art. 7 ust.6 treść. "- Zgłoszeme zmiany danych " skresa Się. ** Niepotrzebne skreśić. Pouczenie 1. Jeżei zgłoszen ie ma na ceu uwzgędnienie zmian zaistniałych po dade wniesienia urzędowego formuarza zgłoszenia( art.7 ust.6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) ub uzupełn i enie braków formanych poprzedniego zgłoszenia( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. W sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236), w nowym urzędowym formuarzu zgłoszenia naeży wypełn ić wszystkie konieczne rubryki, powtarzaj ąc również dane, które zachowały swoją aktuaność. 2. Część B formuarza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiśde w tych pracach. 3. W części D formuarza, stosownie do okoicznośd, uwzgędnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. S ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. O działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomomictwa do wniesienia zgłoszenia ub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego. 4. Część E formuarza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formanych ub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia

12 Pt )Pi ~ P o ske Or"'gs nrzeqe Przemyeu i Handiu Nań;owego L.dz. 55 /2013/LW Warszawa, Sz.Pan Maciej Grabowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W związku ze skierowaniem do konsutacji społecznych projektu z dnia 29 kwietnia 2013 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa, pozwaam sobie przes łać w załączeniu stanowisko Poskiej Organizacji Przemysiu i Handu Naftowego. Jednocześnie uprzejmie dziękuję za uwzgędnienie naszej Organizacji w procesie konsutacji społecznych. 1~ U.<<-d\ u:szek Wiedech ) Dyrektor Generany Pełnomocnik Zarządu W załączeniu: 1. Stanowisko obbingowe POPiHN; 2. Wyciąg z KRS; 3. Pełnomocnictwo. UL.REJTANA 17 LOK.36, WARSZAWA TEL/FAX: ; ; popihn.p ' DP f:: LI ROPA.'i. E. F,. CIIS 0/L CDRP.SP Z "" GRUPA LOTOS S A~ /.{ 11(0/L POL!iKA SP. Z 0.0. "' NCSTF: POL.'t'KA.fiP. Z OLI'P SI'. Z '/.:'N N,.f'NZ I '}AZŃ" H. A PKN ORLF.N S. A. SHELL P OLSKA SP. Z /.0 f'naft I'OLSKII S. A. STATOIL FfiL & RE1AIL I'OLSK- SP. Z TANQI/ID POJ.SK.I.<!'.Z O.o. TOTAL POI..~KA SI'. Z O O.

13 ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa i 'A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM. Na z wa/ imi ę i nazwisko** Poska Organizacja Przemysłu i Handu Naftowego 3. Adres do korespondencji i ad res e-mai u. Rejtana 17 ok. 36, Warszawa B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM 1---_.p_ '-m_ię_i n_a_zw_i_sk_o ---ł Adres miejsca zamedowania na pobyt stały Leszek W ieciech C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BEDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY Poska Organizacja Przemysłu i Handu Naftowego jest organizacj ą przedsiębiorców, zrzeszającą największe w kraju podmioty, działające w obszarze produkcji, ogistyki i dystrybucji paiw ciekych oraz oejów smarowych. Przedsiębiorstwa zrzeszone w POPiHN dostarczają na poski rynek 85% hurtowych dostaw paiw, posiada j ą także ponad 60% udział w segmencie detaicznym. Branża paiwowa jest jedną z podstaw poskiej gospodarki, dając zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników, a wpływy z podatku VAT oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do paiw stanowią około 15% ca ości dochodów podatkowych państwa. W 2012 roku branża paiwowa w Posce zos t ała dotknięta drastycznym wzrostem szarej strefy do poziomu ok. 1,5 mn m3 oeju napędowego, co stanowiło ok.15% rynku. POPiHN od ponad 1,5 roku postuuje wprowadzenie reguacji ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych efektów szarej strefy, których doświadczają zarówno rzetene podmioty gospodarcze jak i budżet państwa. Straty budżetu państwa tyko z tytułu nieodprowadzonych podatków - głównie VAT - w roku 2012 szacujemy na ok. 3 md PLN. Z rosnącym niepokojem obserwujemy daszy rozwój szarej strefy w obrocie oejem napędowym po pierwszym kwartae bieżącego roku.

14 W odniesieniu do konkretnych propozycji, przedstawionych w projekcie z dnia 29 kwietnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, przedstawiamy następujące stanowisko: Oceniamy, że projekt stanowi krok w pożądanym kierunku, aczkowiek zaproponowane rozwiązania są mocno niewystarczające, nie wyeiminują wszystkich nadużyć, a nieodpowiednio zastosowane mogą nawet stanowić ryzyko da podmiotów gospodarczych, prowadzących działaność zgodnie z prawem. Datego też wnosząc propozycje zmian konkretnych rozwiązań, traktujemy je w sposób spójny i wzajemnie ze sobą powiązany- w przeciwnym razie efekt może być odwrotny od zamierzonego. Poniżej uwagi do poszczegónych zapisów projektowanej noweizacji: Kwartane dekaracje Nowea w nowym brzemieniu pozostawia ograniczenia w składaniu dekaracji kwartanych przy jednoczesnym podniesieniu progu, powyżej którego podatnicy byiby wyłączeni z prawa do kwartanego dekarowania. Parniętając o ceu ustawy, czyi usuwaniu i dyscypinowaniu nieuczciwych podmiotów - najcześciej znikających - proponujemy utrzymanie zapisu z poprzedniej wersji. to jest 10 tys. z. Dodatkowo zdanie drugie ust. 3a w części "zdanie pierwsze nie dotyczy" mogłoby brzmieć "do kwoty wymienionej w zdaniu pierwszym nie zaicza się", wspomniany przepis. co doprecyzowałoby W projekcie pozostawiono możiwość składania dekaracji kwartanych da rozpoczynających działaność w obrocie towarami wrażiwymi. Na tym te rodzi się generane pytanie o skuteczność projektowanego narzędzia - jeśi bowiem jego ceem jest szybsze informowanie organów podatkowych (w cykach miesięcznych zamiast w kwartanych) w ceu umożiwienia podjęcia przez nie czynności przed zniknięciem podatnika ("missing trader"), to pozostawienie kwartanej furtki da nowo wchodzących na rynek podmiotów jest niezwyke ryzykownym rozwiązaniem, gdyż w przypadku nowych podmiotów, nie posiadających udokumentowanej historii wnoszenia podatków, prawdopodobieństwo zniknięcia po 1-2 miesiącach bez uiszczenia podatków jest najwyższe. Zwrócić naeży uwagę, że w sytuacji nieuczciwości wchodzącego na rynek podmiotu organ podatkowy dopiero po ok. 2-3 miesiącach będzie miał pierwsze informacje o jego podatkowych działaniach (dopiero do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału nabywca towaru złoży dekarację z podatkiem naiczonym - o ie także on nie rozicza się kwartanie; jeśi wykaże podatek do przeniesienia ub zapłaty, prawdopodobnie organ nie poweźmie żadnych czynności, a dopiero gdy wykaże VAT do zwrotu przeprowadzone zostaną czynności sprawdzające, ecz zapewne nie wcześniej niż w trzecim miesiącu kwartału). Tym samym wchodzący na rynek nieuczciwi przedsiębiorcy będą mogi przez cały kwartał wystawiać faktury z VAT, po czym zniknąć, zaś podniesienie progu do 100 tys. zł spowoduje rezutat odwrotny od generanego kierunku działań i ograniczeniem objęte zostaną de facto duże rynkowe firmy, działające na rynku od dłuższego czasu i już wieokrotnie weryfikowane przez organy skarbowe. W tym kontekście zdecydowanie bardziej bezpiecznym i uzasadnionym działaniem byłoby pozostawienie możiwości kwartanego roziczani a VAT przez sprawdzonych przedsiębiorców, działających od dłuższego czasu na rynku (na przykład co najmniej 3 ata), co do których nie ma istotnych zastrzeżeń w obszarze reguowania podatków. Podobne rozwiązania, preferujace sprawdzonych podatników, wprowadzono w innych państwach.

15 Odpowiedzianość nabywcy Projekt przewiduje próg nabyć od jednego podmiotu na poziomie 100 tys. PLN netto miesięcznie. W naszej ocenie próg ten jest zdecydowanie za wysoki. Naeży zwrócić uwagę na kika aspektów: ( 1) są to nabycia od jednego dostawcy. Będzie można zatem bez ryzyka nabywać paiwo po 99 tys. PLN netto mies i ęcznie od kiku dostawców, co łącznie daje j uż bardzo poważne sumy. (2) kwota 100 tys. PLN netto mies ię cznie może być niższa niż szacowane wydatki na paiwo da 6 ciągników siodłowych w pełnym ruchu (przy założen i ach : przebieg 10 tys. km miesięcznie, średnie spaanie 35 1/100 km i cena paiwa 4,3 PLN netto). Zatem możiwe byłoby tankowanie w szarej strefie nawet 6 TIR-ów m i esięcznie wyłącznie od jednego dostawcy bez ryzyka odpowiedzianości, co z koei znów wyłączyłoby istotny procent nieuczciwych nabywców spod działania ustawy - tym bardziej, że w szarej strefie sprzedaż następuje po zaniżonych cenach. Z powyższych wzgędów próg ten winien być w naszej ocenie zmniejszony do 5 tys. PLN. Trudne będzie udowodnienie nabywcy wystąpienia "o koiczności odbiegających od zwyke towarzyszących dostawom". Datego też- wzorem Estonii i Czech -proponujemy wprowadzenie obowiązku wniesienia kaucji gwarancyjnej da wszystkich podmiotów, zajmujących się obrotem paiwami. Obowiązek ten powinien dotyczyć wszystkich podmiotów, posiadających koncesję (bądż - w przypadku zmiany Ustawy Prawo Energetyczne w proponowanym obecnie kształcie - wpisanych do stosownego rejestru). Nabycie paiw od podmiotów nie pos i adających koncesji (wpisu do rejestru) powinno być traktowane jako przestępstwo. Wśród czynników wyłączających odpowiedzianość w projekcie wymieniona jest m.in. kaucja do wysokości jednej piątej podatku naeżnego od dostaw do danego nabywcy. Wskaźnik ten jest zdecydowanie za niski - wystarczy mieć wieu nieuczciwych kontrahentów i niską kaucję, żeby każdy z nich móg ł mieć łatwo wyączoną odpowiedzia n ość. Datego też proponujemy podniesienie wysokości kauc ji do 100% na eżnego podatku - niezwyke rzadkie byłyby bowiem w praktyce sytuacje dostaw wyłączn ie do jednego partnera przy jednoczesnym braku pokrycia podatku naeżnego kaucją. Jednocześnie proponujemy zwonienie z obowiązku wniesienia kaucji gwarancyjnej podmiotów, które prowadzą obrót paiwami przez okres co najmniej 5 at (wprowadzenie instytucji zaufanego podmiotu), przy czym do wyiczenia 5. etniego okresu winny mieć zastosowanie przepisy Rozdz i ału 14 Działu III ustawy Ordynacja podatkowa (następstwo prawne). Warto bowiem pamietać, iż ceem kaucji jest nadanie przymiotu wiarygodnośc i podmiotowi sprzedającemu paiwa z jednoczesną możiwością jej weryfikacji przez organy podatkowe - co już w przypadku firm prowadzących działaność w branży od np. 5 at wydaje się w pełni soełnione. Kaucja gwarancyjna: szacunek optymanego poziomu W ocenie branży zaproponowany w projekcie poziom kaucji gwarancyjnej jest zdecydowanie zbyt niski i nie gwarantuje osiągnięcia założonego ceu. Dopiero podniesienie kaucji minimanej do wysokości 1 O mn PLN (przy jednoczesnym poziomie kaucji maksymanej 30 mn PLN) stanowioby efektywne zabezpieczenie płatności podatków związanych z obrotem paiwami wobec podmiotów gospodarczych, dokonującyc h najw i ększych obrotów w szarej strefie.

16 Zakładając, że przedsiębiorca dokonujący obrotu paiwami na małą skaę wprowadza do obrotu ok m3 oeju napędowego rocznie, czyi ok m3 miesięcznie (1 pociąg paiwa ub ok. 50 cystern samochodowych), kaucja w wysokości 10 mn PLN zabezpieczyłaby w pełni naeżny VAT na okres 6 miesięcy (da potrzeb kakuacji przyjęto wartość VAT= 1000 PLN na bazie średnich cen oeju napędowego w 2012, a więc wyiczenie wygąda następująco : m3 x 1000 PLN = PLN miesięcznie). Z drugiej strony przedsiębiorcy, prowadzący obrót paiwami na dużą skaę, na poziomie m3 oeju napędowego rocznie, czyi m3 miesięcznie (10 pociągów ub 500 cystern samochodowych), da pełnego zabezpieczenia płatności podatku VAT za okres zaedwie 2 miesięcy powinni przedłożyć kaucję gwarancyjną w wysokości ponad 30 mn PLN. Obecny rynkowy koszt gwarancji bankowych da dużych przedsiębiorców waha się na poziomie 0,6% wartości zabezpieczenia. W związku z tym da kwoty kaucji gwarancyjnej na kwotę 10 mn zł, przy obrotach rzędu m3, koszt ten wyniósłby ok. 60 tys. zł. Przy podanych powyżej wiekościach obrotu jednostkowy wzrost kosztów sprzedaży da przedsiębiorców stanowiłby 3 PLN/m3 czyi 0,3 gr/ oeju napędowego, a więc nieistotny eement ceny detaicznej. Przy wysokich obrotach na poziomie m3 i kaucji rzędu 30 mn PLN koszt jednostkowy spadłby do 0,9 PLN/m3, czyi 0,09 gr/. Nawet zakładając, że da maych przedsiębiorców koszt gwarancji bankowych jest większy - na poziomie 2%, to tak czy inaczej oznacza to wpływ na ostateczną cenę detaiczną zaedwie na poziomie poniżej 1 gr/, czyi absoutnie bez wpływu na efektywność kosztową prowadzonej działaności. Rozumiejąc jednak uwarunkowania wewnętrzne na rynku paiw, związane z wchodzeniem na rynek nowych podmiotów, a także działanością małych i średnich operatorów, proponujemy w zapisach przedmiotowego projektu (jako wańant minimum) podniesienie wysokości kaucji minimanej do 2 mn PLN (kaucja byłaby obigatoryjna, z możiwością zwonienia jak wyżej) z jednoczesnym ustanowieniem maksymanego progu na poziomie 5 mn PLN. Mając jednak na uwadze doświadczenia innych państw w tym zakresie, obawiamy się, że podniesienie kwoty zabezpieczeń do tego poziomu może okazać się niewystarczające. Da porównania w Estonii, kraju o rynku paiw 15. krotnie mniejszym woumenowo od Poski, w anaogicznej sytuacji rynkowej wprowadzono w krótkim czasie rozwiązania, które skutecznie ograniczyły probem szarej strefy w branży paiwowej : 1. Kaucja w wysokości 1 mn EUR da importerów (import, przemieszczenia wewnątrzwspónotowe) 2. Kaucja w wysokości O, 1 mn EUR da wszystkich podmiotów sprzedających paiwa okanie. Dodatkowo- do wartości przewidywanej sprzedaży używanej w ceu wyiczenia wartości kaucji nie powinno wiczać się transakcji dokonywanych pomiędzy płatnikami VAT, wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej. Ponadto: Proponujemy również skreśić pkt. 3 w art. 1 05b ust.3- w naszym odczuciu jest to zbędny zapis, zwłaszcza w świete złożenia depozytu ub gwarancji bankowej w urzędzie skarbowym. Nie do końca precyzyjnie okreśona jest metodoogia umieszczania podmiotów na iście w kontekście terminów, tj. wprawdzie naczenik urzędu skarbowego jest zobowiązany wprowadzić podatnika na istę następnego dnia roboczego po wydaniu postanowienia o przyjęciu kaucji, jednak nie ma zobowiązania do wydania tego postanowienia w okreśonym terminie. Spowoduje to mniejsze ub większe odroczenie mocy ochronnej da nabywców; można tego uniknąć bądż to

17 poprzez niezwłoczne wystawianie takich postanowień (np. nie później niż w ciągu 7 dni), bądź poprzez mechanizm wcześniejszego wejścia w życie przepisów o kaucjach w stosunku do przepisów o odpowiedz i anośc i {w zakresie ich wnoszenia, prowadzenia wykazu itd.). aby zikwidować okres, w którym mocy ochronnej kaucji jeszcze nie będzie mimo, i ż podatnik złożył zabezpieczenie. Metodoogia wydawania postanowienia po przyjęc i u zabezpieczeń jest wprawdzie wzorowana na dzisiejszych rozw i ązan i ach Ordynacji podatkowej (art. 33 i dasze), jednak ich ce i charakter jest inny. Instytucja usunięc i a podmiotu z wykazu (art. 105c ust. 4) występuje dopiero w sytuacji braku pokrycia kaucj ą 1/1 O podatku naeżnego od dostaw, co przy zaproponowanym progu kaucji (115 podatku naeżnego) daje spore poe manewru potencjanie nieuczciwym przedsiębiorcom. Dodatkowo stwierdzenie, że kaucja nie pokrywa podatku nie będz i e łatwe - nie wystarczy sama anaiza dekaracji w obecnym kształc i e, gdyż podatnik może mieć różne źródła sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową VAT. Probem mógłby być rozwiązany poprzez dodanie do wzoru dekaracji dwóch dodatkowych wierszy wskazu j ących odpowiednio: -wartość obrotu towarami, wymienionymi w załączniku nr 13 do ustawy, -wartość nabyć towarów, wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, z z astrzeżeniem jednak, że nie dotyczy to paiw sprzedawanych nabywanych na stacjach paiw. - proponujemy skreś i ć w art. 1 ust. 1 zapis "2) dostaw tych dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy" - w naszej ocenie wyączen i e to nie ma merytorycznego uzasadnienia, a może stanowić furtk ę da nieuczciwych przeds i ębiorców ; - proponujemy dopuszczenie możiwość dostępu zainteresowanych stron do danych rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów w trybie on-ine; - w załączniku nr 13 proponujemy zmianę zapisów z wierszy 8 i 9 poprzez doprecyzowanie pojęć i przyjęcie definicji paiw sinikowych i opaowych z ustawy o podatku akcyzowym; - wart. 1 05c ust. 5 błędnym wydaje się odwołan i e do ust. 5 (winno być us t. 4?).

18 D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY 1 Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego 2 Kopia pełnomocnictwa udzieonego Leszkowi Wieciachowi Stanowisko wobec projektu z dnia 29 kwietnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o 3 podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formanych/zmian danych** zgłoszenia dokonanego dnia... (podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia) F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE Imię i nazwisko Data Podpis Leszek Wieciech, Dyrektor Generany *Jeżei zgłoszenie nie jest składane w tryb1e art.7 ust.6 tre ść:". Zgłoszenie zmiany danych" skreśa jię. *'" Niepotrzebne skreśić. Pouczenie. Jeżei zgłoszenie ma na ceu uwzgędnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formuarza zgłoszenia( art.7 ust.6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) ub uzupełnienie braków formanych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. W sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236), w nowym urzędowym formuarzu zgłoszenia naeży wypełnić wszystkie konieczne rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktuaność. 2. Część B formuarza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będzi e uczestniczyła osobiście w tych pracach. 3. W części D formuarza, stosownie do okoiczności, uwzgędnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. S ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. O działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia ub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego. 4. Część E formuarza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formanych łub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia ' '-' (\ 1/ 1

19 Ministerstwo Finansów u. Świętokrzyska Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWN<IA PRACAMI NĄD PROJEKTEM Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (projekt opubikowany r.) (tytuł projektu założen p~ojektu ustawy, p~ojektu ustawy ub projektu rocporoądzenia - zgodn1e z jego treścią udostępnioną w Biuetynie Informacji Pubicznej ub 1nformacją zamieszczoną w wykaz : e prac eg1s:a c yjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady M1nisrów abo ministrów) A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRA~ NAD PROJEKTEM. Naz wa /imię i nazwisko KGHM Poska Miedź S. A. 2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania u. M. Skłodowskiej - Curie 48; Lubin J. Adres do korespondencji i adres e-mai u. M. Skłodowskiej - Curie 48; B. WSIIAZAHIE 0908 UPRAWNIONYCB DO REPREZENTOWANIA PODHIOTU WYMIENIONEGO W CZĘSCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM Lp. Imię i nazwisko Adres Ludmiła Mordyak 2 Łukasz Stemach c. OPIS POSTUI.O"WUfEGO ROZWIĄZANIA PRZEDMIOTEM OCHRONY PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO W związku z opubikowaniem na stronie Rządowego Centrum Legisacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa (projekt z 28 maja 2013r.), KGHM Poska Miedź S.A. (daej: KGHM, Spółka) zgłasza uwagi do w/w projektu w zakresie panowanych zmian dotyczących rozszerzenia załącznika nr 11 do powyższej ustawy o towary z grupy tzw. złomów i niektórych innych odpadów oraz o grupę wyrobów staowych. Głównym ceem proponowanych zmian jest ograniczenie zjawiska wyłudzania podatku VAT w Posce w obszarze obrotu niektórymi towarami ujętymi w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, do których ma zastosowanie mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia VAT. Wobec skai tego zjawiska, które swym zasięgiem dotknęło w ostatnim czasie również grupę metai nieżeaznych, KGHM wnioskuje o rozważenie możiwości rozszerzenia kataogu wyrobów ujętych w załączniku nr 11 do noweizowanej ustawy również o produkty/półprodukty z miedzi. które co do zasady mogą być wykorzystywane w anaogiczny sposób jak tzw. odpady/złomy miedziane

20 KGHM, jako producent wyrobów miedzianych (takich jak: katody rejestrowane na LME, wacówka, drut, wewki, granuaty) w stosowanych procesach produkcyjnych wykorzystuje w produkcji, jako materiał wsadowy, zarówno odpady/złomy miedzi - które obecnie opodatkowane są na zasadzie reverse charge, jak również inne materiały miedzionośne (katody- inne niż notowane na LME, gąski, anody miedziane) - które opodatkowane są podatkiem VAT na zasadach ogónych. Niemniej jednak biorąc pod uwagę przeznaczenie w/w produktów w Spółce, jak również rosnąca skaę oszustw w zakresie obrotu w/w materiałami, Spółka proponuje, aby kataog produktów, okreśonych w załączniku nr 11 do ustawy, został rozszerzony o półprodukty grupowania PKWiU Miedź nieobrobiona Q.!a.stycznie; kamienie miedziowe; miedź ceme_ntacyjoa_ oj:ą;z.pkwiu Półprod'UJ<1y z miedi'!h stopów._ -:-:.-~-Y./Ytączęn.1em -p~odgr!jp.owań dotyczących drutów, bach i taśm, foii miedzianych oraz rur, przewodów rurowych oraz łączników rur/przewodów rurowych. Zwiększenie kataogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT zapewni ochronę uczciwym przedsiębiorstwom, w tym m.in. KGHM, który reaizuje transakcje zakupu i sprzedaży półproduktów z miedzi. o. ZALĄC:ZONE DOKUMENTY Aktuany odpis z KRS 2 Pełnomocnictwo da Pani Ludmiły Mordyak i Pana Łukasza Stemacha ] Dowód wniesienia opłaty skarbowej E. Niniejsze zgoseenie dotyczy uzupełnienia braków formanych/zmiany danych zqoazenia dokonanago dnia...., , ( podać datę z c zę s ci f poprzedniego zgłosz e nia ) F. OSOBA SIIZ.ADAJĄCA ZGLOSZENIE I mi ę i nazw i sko Data,...)y~~TO..f 'N~ELNY C :nrl.s. 1 "" K~ '" '" '" G~~~y KSt:JcGOWY Ludmiła Mordyak KG M ott.! cdż S A. 1.u...,.."... -,.,.,.rdyak Łukasz Stemach D ~OR datków G. IU.AUZULA OOPOWIEOZIALNOSC:I KMNEJ ZA SKLADANIE FAŁSZYWYCH ZE1Jii&UeQSZ ~ternach Jestem świadomy odpowiedzianości karnaj za zatania taszywago oświadczenia. * *'* r ~TOJł N~ZELNY tfunu t;łt o! K<tt;gowydt (~ iców ~ f' 511:-;GOWY K~ ~i Miedź S 1\. '-unmua Mora Y /taje D ~kto tu p,..,..~ Jeżei zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 ipc~~ StSł~iała!hości obbingowej w procesie stanowienia prawa treść : ". Zgłoszenie zmiany danych" skresa s'f~mac Niepotrzebne skreśić. R ów Pouczenie : 1. Jeżei zgłoszenie ma na ceu uwzgędnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formuarza zgłoszenia (art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o działaności obbingowej 2

21 w procesie stanowienia prawa.) ub uzupełnienie braków formanych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U. Nr.., poz... ) w nowym urzędowym formuarzu zgłoszenia naeży wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając r ówn i eż dane, które zachowały swoją aktuaność 2. Część B formuarza wypełn i a s i ę w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy ub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach. 3. W części D formuarza. stosownie do okoiczności, uwzgędnia s i ę dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o działaności obbingowej w procesie stanowienia prawa. ub do reprezentowania podmiotu w pracach nad a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia projektem aktu normatywnego ub projektu założeń projektu ustawy. 4. Część E formuarza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formanych ub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia. 3

Forum Recyklingu. Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej

Forum Recyklingu. Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej Forum Recyklingu Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej Dr Izabella Ewa Cech Poznań 9 października 2013 Nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług 1 stycznia 2013 ( zmiana ustawy

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

, L~~~~~ -~.J l. o~c~.n~~q:!~ef.'~!:~,d. r= -- ~ Warszawa, dnia 24 czerwca 20D r.

, L~~~~~ -~.J l. o~c~.n~~q:!~ef.'~!:~,d. r= -- ~ Warszawa, dnia 24 czerwca 20D r. Tłumacz przysięgły 130628-00779 Szanowny Panie Ministrze! Warszawa, dnia 24 czerwca 20D r. Minister Sprawiedi Marek Biemacki A. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCi r= -- ~, L~~~~~

Bardziej szczegółowo

rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju.

rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia został opracowany w związku ze zmianami w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) wprowadzonymi ustawą z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

LOBBING 8c CONSULTING

LOBBING 8c CONSULTING r LOBBING 8c CONSULTING DR WOJCIECH WARDACKI Warszawa, 24.05.2011 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, iż firma Lobbing & Consulting dr Wojciech

Bardziej szczegółowo

a) Celowość wprowadzenia rozwiązania odpowiedzialności solidarnej nabywcy

a) Celowość wprowadzenia rozwiązania odpowiedzialności solidarnej nabywcy Opinia do projektu ustawy z dnia 1 marca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 1 marca 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym Podmioty dokonujące sprzedaży energii elektrycznej w kraju nabywcom końcowym, które wcześniej nie były podatnikami, zobowiązane są do zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego. Ustawa o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Formularz ORD-IN z omówieniem

Formularz ORD-IN z omówieniem Formularz ORD-IN z omówieniem Interpretacja indywidualna, dotycząca prawa podatkowego, wydawana jest przez izbę skarbową w imieniu Ministra Finansów na wniosek każdej osoby, zainteresowanej uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS-023-21316/11, przy którym przesłana została interpelacja panów posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

..., dnia: (Miejscowość, data)

..., dnia: (Miejscowość, data) ZARZĄD WZÓR REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SOSNOWIEC S.A. ul. Ostrogórska 43 sprawę prowadzi: Jednostka Realizująca Projekt telefon (032) 292 55 90 92; (032) 364 43 00; wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN MINISTERSTWO FINANSÓW Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złoŝyć wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia lutego 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Mechanizm firmanctwa w obrocie gospodarczym w polskim systemie podatkowym.

Mechanizm firmanctwa w obrocie gospodarczym w polskim systemie podatkowym. Mechanizm firmanctwa w obrocie gospodarczym w polskim systemie podatkowym. KOMISJA USTAWODAWCZA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 15 listopada 2012 roku AGENDA mechanizmwyłudzania podatku VAT firmanctwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) zainteresowanego będącego stroną postępowania 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

Bardziej szczegółowo

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG od 01 lipca 2011 Dostosowanie niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa Prawo Unii Europejskiej ogólne założenia mechanizmu reverse charge Dyrektywa 2006/69/WE

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 407

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 407 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 407 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyłudzenia VAT jak się skutecznie zabezpieczyć

Wyłudzenia VAT jak się skutecznie zabezpieczyć Wyłudzenia VAT jak się skutecznie zabezpieczyć Agenda Najczęstsze mechanizmy wyłudzeń oraz towary będące ich przedmiotem Skutki uczestnictwa w oszukańczym łańcuchu transakcji dla uczciwych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ORD-IN? A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU B. DANE WNIOSKODAWCY A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK A.2. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU

Jak wypełnić ORD-IN? A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU B. DANE WNIOSKODAWCY A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK A.2. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU Jak wypełnić ORD-IN? Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Pola jasne wypełnia wnioskodawca,

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. W dniu 1 stycznia 2011 r. doszło do prawdziwego przełomu

Bardziej szczegółowo

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. UZASADNIENIE W związku z uchwaleniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., traci

Bardziej szczegółowo

P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym CZĘŚĆ I - DANE OGÓLNE /wypełnia każda strona składająca wniosek/ 1. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Łazy: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łazy i jednostek podległych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i innych przepisach podatkowych na 2017 r.

Zmiany w VAT i innych przepisach podatkowych na 2017 r. Zmiany w VAT i innych przepisach podatkowych na 2017 r. 1 JPK jako narzędzie kontroli Sprawdzanie transakcji zawieranych przez podatnika przez organy podatkowe Śledzenie i identyfikacja karuzeli VAT w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1277 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania zgłoszeń na zakup w trybie

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPP3/4512-343/16/MD Data 2016.08.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-83-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1257 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1257 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1257 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

- o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ 1 z 6 2015-11-12 14:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łęknica

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża)

Sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża) Sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża) Polskie prawo dopuszcza prowadzenie oddzielnych firm przez obu małżonków - ale czy umożliwia sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża)? Czy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2007.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe

Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe Dział I Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe Rozdział I Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU) Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych... 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. Projekt z dnia 20.03.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK Nr Poltax:. (wypełnia organ podatkowy) Nr BA... (wypełnia organ podatkowy) WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. (imię

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia.

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia. Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA z dnia. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2009 r. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa Numer ogłoszenia: 229397-2013; data zamieszczenia: 31.10.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Projekt z dnia 13 listopada 2008r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 114 ust.

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE Ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz.1027) od 1 października

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo