PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, XI.2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, 27-29.XI.2013"

Transkrypt

1 PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, XI.2013 Środa / Wednesday, 27.XI :00-11:00; Rejestracja i zakwaterowanie uczestników/ Participants registration and housing 11:00-11:15; Ceremonia powitalna / Opening Ceremony, (Sala Główna / Main Hall) 11:15-12:30; Sesja Plenarna / Plenary Session, (Sala Główna / Main Hall) Chairmen: J. Banaś, V. Vignal K. Miecznikowski: Nanostructure materials for low temperature polymer electrolyte membrane fuel cells / Materiały nanostrukturalne stosowane w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych. M. Zubielewicz, E. Kamińska-Tarnawska: : Wpływ kształtu i rozkładu wielkości cząstek wypełniaczy pochodzenia naturalnego na własciwości barierowe powłok organicznych / The influence of shape and particle size distribution of natural extenders on the properties of paints and coatings. 13:30 14:30; Obiad / Lunch (Sala Główna / Main Hall) 16:30-19:00; Sesja Posterowa / Poster Session, cz.i / Part I (Sala posterowa / Poster Hall) Chairpersons: A. Dudek, A. Królikowski 20:00; Przyjęcie powitalne / Welcome banquet; (Sala Główna / Main Hall) Czwartek / Thursday, 28.XI.2013 Sesje dopołudniowe / Morning Sessions: 9:00-12:30; New challenges in corrosion research and materials protection / Współczesne wyzwania w badaniach korozji i ochronie materiałów (English-language Session); (Lecture Hall 1 / Sala 1) Chairmen: J. Flis, T. Zakroczymski J. Loch, H. Krawiec, V. Vignal: Influence of plastic deformation and ph on the corrosion behaviour of TiMo 10 Zr 4 and Ti 6 Al 4 V alloys in Ringer s solution / Wpływ odkształcenia plastycznego i ph na korozję stopów TiMo 10 Zr 4 i Ti 6 Al 4 V w roztworze Ringera A. M. El-Aziz, W. Sharaf, J. Drechsel, H. Exner: Mechanical and corrosion behaviour of hot stamped 22MnB5/Usibor 1500 steel alloy Yb:YAG continuous fiber laser weldments / Ocena zachowania korozyjnego i mechanicznego kutej na gorąco stali stopowej 22MnB5/Usibor 1500 i obrabianej za pomocą laserowej wiązki ciągłej Yb:YAG

2 G. Palumbo, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś: Corrosion tests of structural steel in the fracturing fl uids used in shale gas extraction / Badania korozyjne stali konstrukcyjnej w cieczy szczelinującej stosowanej w eksploatacji gazu łupkowego 10:15-11:15; Coffee break / Przerwa na kawę; (Sala Główna / Main Hall) B. V. Kopey, V.V.Mykhailiyuk: Research of stress-deformation state of worn and corroded sucker rod thread connection / Badanie stanu odkształcenia naprężeniowego zużytego i skorodowanego złącza gwintowanego żerdzi pompowej Z. Grzesik, G. Smoła, S. Mrowec: Marker method in systems containing ceramic substrate with high concentration of point defects / Metoda markerów w układach z ceramicznym substratem o dużym stężeniu defektów punktowych A. Gajek: Effect of electrochemical polarization on the behavior of Zircaloy 4 in NaOH solution / Wpływ polaryzacji elektrochemicznej na zachowanie się stopu Zircaloy 4 w roztworze NaOH 9:00 12:30; Korozyjne aspekty modyfikacji powierzchni / Corrosion aspects of surface modification, (Sala 2 / Lecture Hall 2) Chairpersons: G. Pawłowska, W. Gnot, G. Nawrat, M. Wierzbińska, M. Gilewska, T. Wieczorek, Ł. Nieużyła, A. Maciej, A. Krząkała, W. Gnot: Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D prądem impulsowym / Impulse current plasma oxidation of magnesiumalloy AZ91D A, Gil, J. Wyrwa, T. Brylewski, Wpływ nanocząstek tlenków metali ziem rzadkich na żaroodporność ferrytycznej stali Crofer 22 APU / The Influence of the rare element oxide nanoparticles on the oxidation resistance of ferritic steel Crofer 22 APU" M. Trzaska, G. Cieślak: Właściwości korozyjne nanokrystalicznych powłok multiwarstwowych Ni/Cu / Corrosion properties of the Ni/Cu nanocrystalline multilayers coatings 10:15-11:15; Przerwa na kawę / Coffee break; (Sala Główna / Main Hall) A. Królikowska: Wybrane aspekty trwałości systemów duplex z powłoką cynkową natryskiwaną cieplnie / Some durability aspects of duplex systems with hot spray zinc coatings J. Winiarski, B. Szczygieł: Właściwości ochronne powłok konwersyjnych na bazie chromu trójwartościowego osadzonych na stali ocynkowanej / Electrochemical characterization of trivalent chromium conversion coatings on electrogalvanized steel J. Kamiński, A. Brojanowska, M. Tarnowski, T. Borowski, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna warstw azotowanych i tlenoazotowanych wytworzonych na tytanie grade 2 w procesach obróbek jarzeniowych/ Corrosion resistance of nitrided and oxynitrided layers produced on titanium grade 2 in glow discharge assisted processes 13:30 14:30; Obiad / Lunch; (Sala Główna / Main Hall) Sesje popołudniowe / Evening Sessions: 15:00-17:15; Badania podstawowe w nauce o korozji / Fundamental research in Corrosion; (Sala 1 / Lecture Hall 1) Chairpersons: M. Zubielewicz, Z. Grzesik; T. Zakroczymski: Efekty powierzchniowe wywołane długotrwałą polaryzacją katodową żelaza w roztworach wodnych / Surface effects on iron caused by its long-term cathodic polarization in aqueous solutions M. Gruszka, M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, A. Łukaszczyk, G. Palumbo, J. Banaś: Wstępne badania nad zastosowaniem metod impedancyjnych w ocenie odporności stali konstrukcyjnych i stopowych na tworzenie biofilmu i korozję mikrobiologiczną / Preliminary studies on the use of impedance methods in the evaluation of the resistance of construction and alloy steel for biofi lm formation and microbiological corrosion A. Jaroń, Z. Żurek: Test stabilności porowatych elektrod Ni i Ni-Co / Stability Test of the Ni and Ni-Co Porous Electrode

3 L. Adamczyk, K. Giza, A. Hackemer, H. Drulis, H. Bala: Wpływ technologii wytwarzania stopów na bazie La 2 Ni 8 CoMg dotowanych aluminium lub indem na ich właściwości elektrochemiczne /The influence of the technology of fabrication of La 2 Ni 8 CoMg-based aluminium or indium-doped alloys on their electrochemical properties 15:00-17:15; Podatność materiałów użytkowych na korozję i sposoby jej zapobiegania (Sesja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki) / Corrosion susceptibility of functional materials and ways of corrosion prevention (Session of PhD students and young scientists, (Sala 2 / Lecture Hall 2) Chairwomen: I. Flis-Kabulska, M. Sozańska; M. Zawadowska, J. Bieliński, R. Kozera, A. Boczkowska, S. Awietjan: Przygotowanie nanorurek węglowych przed bezprądowym pokrywaniem Ni-P / Preparation of the carbon nanotubes before electroless deposition of Ni-P K. Kamieniak, M. Malik: Wpływ zawartości fazy zbrojącej na odporność korozyjną kompozytów AM50/SiC / The Influence of the Reinforcement's Content on the Corrosion Susceptibility of AM50/SiC Composites M. Dymek, A. Mościcki, M. Sozańska, K. Gęsiarz: Bezprądowa enkapsulacja cząstek proszku LaNi 5 za pomocą ochronnych warstw Ni-P / Electroless encapsulation of LaNi 5 powder particles with Ni-P protective layers K. Radomska, D. Klimecka-Tatar: Wpływ sposobu topienia / odlewania stopu dentystycznego Ni Cr Mo na odporność korozyjną w roztworze Ringera / The effect of melting/casting method of Ni-Cr Mo dental alloy on the corrosion resistance in Ringer solution 17:30-19:00; Sesja Posterowa / Poster Session, cz.ii / part II; (Sala posterowa / Poster Hall) Chairpersons: A. Dudek, A. Królikowski 20:00; Biesiada Piwna Pod Korozyjną Kadzią / Beer Party Under Corrosion Cask ; (Sala Główna / Main Hall) Piątek / Friday, 29.XI :30-11:15; Inżynieria korozyjna i zniszczenia materiałów konstrukcyjnych w silnie agresywnych środowiskach / Corrosion engineering and damages of constructional materials in highly aggressive environments; (Sala 1 / Lecture Hall 1) Chairpersons: A. Królikowska, G. Nawrat A. Królikowski: Wkład Jana Czochralskiego w rozwój inżynierii korozyjnej / Contribution of Jan Czochralski to the corrosion engineering V. I. Pokhmursky, M.M Student, N.R. Chervinska, T.R. Stupnytskyy, H.V. Pokhmurska: Electrochemical properties of arc sprayed coatings from cored wires on the base of cheap ferroalloys / Własności elektrochemiczne powłok napylanych łukowo z drutów rdzeniowych na bazie tanich stopów żelaza G. Smoła, M. Drożdż, K. Kyzioł, S. Kluska, Z. Grzesik: Właściwości żaroodporne stali zaworowych poddanych procesowi azotowania / Heat-resisting properties of nitrided valve steels W. Gębarowski, S. Pietrzyk: Odporność na korozję warstw tlenkowych na aluminium wytwarzanych w różnych warunkach prądowych w procesie PEO / Corrosion resistance of oxide coatings on aluminium produced at different electrical conditions during PEO process M. Kopyściański, I. Kalemba, S. Dymek: Odporność na korozję warstwową połączeń stopu aluminium 7042 wykonanych metodą FSW / Exfoliation corrosion resistance of friction stir welded 7042 aluminium alloy

4 11:15-12:00; Dyskusja podsumowująca / Round Table Discussion 12:00; Zamknięcie Sympozjum / Closing of the Symposium 12:30 13:30; Obiad / Lunch; (Sala Główna / Main Hall) Prezentacje Posterowe / Poster Presentations: 1. M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś: Reakcje katodowe na powierzchni niklu w metanolowych roztworach elektrolitów / Cathodic reactions on the surface of nickel in methanol solutions of electrolytes 2. K. Bordolińska: Właściwości mechaniczne kompozytów na bazie nphb i ich biodegradacja / Mechanical properties of nphb - based on composites and their biodegradation 3. A. Dudek, J. Klimas: Ocena odporności powłoki hydroksyapatytowej naniesionej na magnez w środowisku płynów ustrojowych / Resistance of hydroxyapatite coatings deposited on magnesium in the environment of human bodily fluids 4. M. Dymek, A. Mościcki, H. Bala: Osobliwości oddziaływania kompozytu proszkowego LaNi5/PVDF z alkalicznym elektrolitem podczas powtarzających się cykli ładowania / rozładowania / Peculiarities of LaNi 5 -powder/pvdf bonded composite - alkaline electrolyte interaction at repeating charge/discharge cycles 5. A. M. El-Aziz, W. Sharaf, A. Klingner: Corrosion behavior of Copper-Nickel alloy in natural and artificial seawater / Zachowanie korozyjne stopu miedz-nikiel w naturalnej i syntetycznej wodzie morskiej 6. I. Flis-Kabulska, J. Flis, T. Zakroczymski: Pomiary in-situ absorpcji wodoru i zmian powierzchniowych na katodach żelaznych podczas alkalicznej elektrolizy wody / In-situ measurements for determination of hydrogen absorption and of surface changes on iron cathodes during alkaline water electrolysis 7. M. Gałuszka, J. Winiarski, A. Stankiewicz: Osadzanie i właściwości ochronne nowych powłok kompozytowych Ni-P-CePO4 / Novel Ni P CePO 4 coatings deposition and anticorrosive properties 8. A. Gil, J. Wyrwa, T. Brylewski, E. Godlewska: Poprawa żaroodporności stali Crofer 22 APU / Improvement of the oxidation resistance of Crofer 22 APU 9. K. Giza, L. Adamczyk, H. Drulis, H. Bala: Wyznaczanie pojemności wodorowej i dyfuzyjności wodoru w elektrodzie wodorkowej metodą elektrochemiczną / Electrochemical determination of the hydrogen storage capacity and hydrogen diffusivity in metal hydride electrode 10. Z. Grzesik: Teoria domieszkowania w badaniach struktury defektów i własności transportowych tlenków i siarczków metali przejściowych / Theory of doping in studies of defect structure and transport properties of transition metal oxides and sulphides 11. Z. Grzesik, S. Mrowec, K. Adamaszek, Z. Jurasz: Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin gazu LPG / Corrosion of valve steels in combustion gases of LPG 12. I. Kot, H. Krawiec: Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze Singera / Studies of corrosion resistance of magnesium alloys in Ringer s solution 13. K. Jagielska-Wiaderek, H. Bala, L. Swadźba: Topografia, właściwości i odporność korozyjna warstwy borowanej na stali 1H18N9T /Topography, properties and corrosion resistance of borided layer produced on AISI 321 stainless steel 14..I. Kalemba, M. Kopyściański, S. Dymek: Odporność korozyjna doczołowych złączy stopu Al T76511 otrzymanych metodą FSW po starzeniu naturalnym / Analysis of corrosion resistance of friction stir welded 7136-T76511 aluminum Al. 15. J. Kamiński, T. Borowski, M. Tarnowski, T. Wierzchoń: Wpływ parametrów tlenoazotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią kształtu / Influence of oxynitriding glow-discharge parameters on corrosion resistance of NiTi shape memory alloy 16. D. Kasprzyk, B. Stypuła: Wpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich odporność korozyjną w roztworze Ringera / Influence of SiCN(H) coatings on corrosion behaviour of stainless steel S30403 and S32404 in Ringer s solution

5 17. H. Krawiec, Z. Szklarz, V. Vignal: Wpływ odkształcenia plastycznego na elektrochemiczne zachowanie się odlanego stopu AlMg 2 w roztworze chlorku sodu / Influence of plastic deformation on the electrochemical behaviour of AlMg 2 as-cast aluminium alloy in sodium chloride solution 18. M. Krzywiecki, B. Kucharska: Ocena efektywności polerowania elektrolitycznego stali chromowoniklowych / Evaluation of the effectiveness of chrome-nickel steel electropolishing 19. B. Kucharska, L. Adamczyk: Odporność korozyjna magnetronowo osadzonych powłok Al-Si o składzie pod- około- i nadeutektycznym / Corrosion resistance of magnetron deposited Al-Si coatings with hypo- peri- and hypereutectic composition 20. A. Maciej, W. Simka, G. Nawrat, A. Krząkała, A. Chrobok, K. Matuszek: Badanie odporności korozyjnej żelaza Armco w chlorku 1-butylo-3-metyloimidazoliowym / Investigations on corrosion resistance of Armco iron in 1-butylo-3-methylimidazolium chloride 21. E. Owczarek: Wpływ amoniaku na własności ochronne starzonych powłok silanowych na żelazie / The influence of ammonia on protective properties of aged silane films on iron 22. K. Radomska, G. Pawłowska, D. Klimecka-Tatar: Zmiana chropowatości powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych na bazie Nd-(Fe,Co)-B pod wpływem procesów korozyjnych w roztworach siarczanowych/ Roughness changes of the bonded magnetic materials based on Nd-(Fe, Co)-B surface under the influence of corrosion processes in sulphate solutions 23. K. Reszka, Z. Zurek, A. Jaron: Morfologia warstw tlenkowych tworzących się na powierzchni stali FeCrAl pokrytej nanowarstwami Pt i Al. / Morphology of oxide layers formed on FeCrAl steel surface coated with Pt and Al nanolayers

6

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji Adres do korespondencji 8 Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni 2011 Surface Engineering 2011 PROGRAM KONFERENCJI Częstochowa / Wisła Jawornik Hotel Stok 20 23 września 2011 8 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok CZASOPISMA KRAJOWE L.p. Autor Dane o publikacji BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ SONIC TESTING IN ASSESSMENT OF CASTING QUALITY. 2. HARATYM ROMAN ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE;

Bardziej szczegółowo

[Engineering of Biomaterials 35-36, (2004) 9-12]

[Engineering of Biomaterials 35-36, (2004) 9-12] BIOCOMPATIBILITY OF THIN LAYERS Frank Hollstein*, Miroslav Červinka**, Petr Louda***, Irena Šubrtová*** *TECHNO-COAT Zittau GmbH, Hirschfelder Ring 1, D-02763 Zittau, Germany **Lékařská fakulta UK, Šimkova

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

Literatura. 270 A.D. Dobrza ska-danikiewicz. Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Literatura. 270 A.D. Dobrza ska-danikiewicz. Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Literatura 1. European Commission, Communication from the Commission EUROPE 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/

Bardziej szczegółowo

INVESTIGATION OF THE SURFACE QUALITY ALLOYING WITH THE ELECTRODES OF CHROMIUM-NICKEL STEEL

INVESTIGATION OF THE SURFACE QUALITY ALLOYING WITH THE ELECTRODES OF CHROMIUM-NICKEL STEEL SŁAWOMIR SPADŁO 1 PIOTR MŁYNARCZYK 2 Kielce University of Technology al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce, Poland 1 e-mail: sspadlo@tu.kielce.pl 2 e-mail: mlynarczyk.peter@gmail.com INVESTIGATION

Bardziej szczegółowo

Literatura do artykułów 1.-5.

Literatura do artykułów 1.-5. Open Access Library Annal V 2015 Issue 1 Literatura do artykułów 1.-5. 1. L.A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydanie II

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

CORROSION OF AISI 304L (EN 1.4307) STAINLESS STEEL IN ANIMAL SLURRY KOROZJA STALI AISI 304L (EN 1.4307) W GNOJOWICY

CORROSION OF AISI 304L (EN 1.4307) STAINLESS STEEL IN ANIMAL SLURRY KOROZJA STALI AISI 304L (EN 1.4307) W GNOJOWICY Krzysztof ROKOSZ 1, Jerzy CHOJNACKI 1, Tadeusz HRYNIEWICZ 1, Zbyszek ZBYTEK 2 1 Politechnika Koszali ska, Wydzia Mechaniczny, ul. Rac awicka 15-17, 75-620 Koszalin, Poland 2 Przemys owy Instytut Maszyn

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012

PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012 PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012 SPIS TREŚCI nr 254 monografia Izolacja z nanokompozytów polimerowych w zastosowaniu do silników elektrycznych niskiego napięcia / Barbara Górnicka STRESZCZENIE 7 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Number 105 Numer 105 Volume XIV Rok XIV OCTOBER 2011 PAŹDZIERNIK 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 105 Numer 105 Volume XIV Rok XIV OCTOBER 2011 PAŹDZIERNIK 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

IMPROVED ADHESION AND GROWTH OF VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELLS IN CULTURES ON POLYETHYLENE MODIFIED BY PLASMA DISCHARGE

IMPROVED ADHESION AND GROWTH OF VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELLS IN CULTURES ON POLYETHYLENE MODIFIED BY PLASMA DISCHARGE IMPROVED ADHESION AND GROWTH OF VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELLS IN CULTURES ON POLYETHYLENE MODIFIED BY PLASMA DISCHARGE Martin Parizek, Nikola Kasalkova, Lucie Bacakova, Katerina Kolarova, Vera Lisa, Vaclav

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. edited by Lucyna Jaworska. ioi

INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. edited by Lucyna Jaworska. ioi INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA edited by Lucyna Jaworska ioi Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Krakow 2011 CONTENT SPIS TRESCI FOREWORD WstQp 9 JUBILEUSZ

Bardziej szczegółowo

Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010)

Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010) Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010) 6 October 1947 31 January 2010 Professor Andrzej Krysztafkiewicz was born on the 6th of October 1947 in Gniezno. He studied at the Faculty of

Bardziej szczegółowo

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.):

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): 1. Tendencje rozwojowe metalowych materiałów kompozytowych w budowie samochodu. J. Sobczak, A. Wojciechowski. s. 26-29.

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ

POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ PLAN PREZENTACJI 1) Podstawowe definicje 2) Metody nakładania powłok 3) Powłoki ochronne w procesach korozji wysokotemperaturowej atmosfery utleniające atmosfery

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2010 and 2011

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2010 and 2011 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2010 and 2011 1 CONTENTS Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

Potencjał i zakres działalności podstawowej

Potencjał i zakres działalności podstawowej Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica (Stanisław Staszic Institute for Ferrous Metallurgy) Potencjał i zakres działalności podstawowej Potential and Scope of Core Activity ul. Karola Miarki

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA INSTYTUT ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom XLVIII Numer 1 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. JERZY J. SOBCZAK: Od Redakcji... LUDMIL DRENCHEV, JERZY J. SOBCZAK: Sterowanie strukturą w hipotetycznych

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Emotion Recognition for Affect Aware Video Games. Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings

Emotion Recognition for Affect Aware Video Games. Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings No. ID Acronym Project Promoter Project Title Programme area 1. 210629 ERAAVG 2. 210775 2TaLL 3. 205110 INDIPATH 4. 209673 NanomatCap 5. 205627 MoSpeSil 6. 207659 FOTOKATAL 7. 209804 WETFLOD 8. 209820

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2012 and 2013 Contents Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

Complete list of publications - Janusz W. Sobczak

Complete list of publications - Janusz W. Sobczak Complete list of publications - Janusz W. Sobczak 1. Semikolenov V.A., Mikhailova D.Kh., Sobczak J.W., Likholobov V.A., and Yermakov Yu.I. Effect of dentate number of anchored phosphine ligands on the

Bardziej szczegółowo

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza POSTĘP W SPAWALNICTWIE Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie Dębe k. Warszawy 22-24 października 2009 Wydawca F O R U M S

Bardziej szczegółowo