PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, XI.2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, 27-29.XI.2013"

Transkrypt

1 PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, XI.2013 Środa / Wednesday, 27.XI :00-11:00; Rejestracja i zakwaterowanie uczestników/ Participants registration and housing 11:00-11:15; Ceremonia powitalna / Opening Ceremony, (Sala Główna / Main Hall) 11:15-12:30; Sesja Plenarna / Plenary Session, (Sala Główna / Main Hall) Chairmen: J. Banaś, V. Vignal K. Miecznikowski: Nanostructure materials for low temperature polymer electrolyte membrane fuel cells / Materiały nanostrukturalne stosowane w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych. M. Zubielewicz, E. Kamińska-Tarnawska: : Wpływ kształtu i rozkładu wielkości cząstek wypełniaczy pochodzenia naturalnego na własciwości barierowe powłok organicznych / The influence of shape and particle size distribution of natural extenders on the properties of paints and coatings. 13:30 14:30; Obiad / Lunch (Sala Główna / Main Hall) 16:30-19:00; Sesja Posterowa / Poster Session, cz.i / Part I (Sala posterowa / Poster Hall) Chairpersons: A. Dudek, A. Królikowski 20:00; Przyjęcie powitalne / Welcome banquet; (Sala Główna / Main Hall) Czwartek / Thursday, 28.XI.2013 Sesje dopołudniowe / Morning Sessions: 9:00-12:30; New challenges in corrosion research and materials protection / Współczesne wyzwania w badaniach korozji i ochronie materiałów (English-language Session); (Lecture Hall 1 / Sala 1) Chairmen: J. Flis, T. Zakroczymski J. Loch, H. Krawiec, V. Vignal: Influence of plastic deformation and ph on the corrosion behaviour of TiMo 10 Zr 4 and Ti 6 Al 4 V alloys in Ringer s solution / Wpływ odkształcenia plastycznego i ph na korozję stopów TiMo 10 Zr 4 i Ti 6 Al 4 V w roztworze Ringera A. M. El-Aziz, W. Sharaf, J. Drechsel, H. Exner: Mechanical and corrosion behaviour of hot stamped 22MnB5/Usibor 1500 steel alloy Yb:YAG continuous fiber laser weldments / Ocena zachowania korozyjnego i mechanicznego kutej na gorąco stali stopowej 22MnB5/Usibor 1500 i obrabianej za pomocą laserowej wiązki ciągłej Yb:YAG

2 G. Palumbo, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś: Corrosion tests of structural steel in the fracturing fl uids used in shale gas extraction / Badania korozyjne stali konstrukcyjnej w cieczy szczelinującej stosowanej w eksploatacji gazu łupkowego 10:15-11:15; Coffee break / Przerwa na kawę; (Sala Główna / Main Hall) B. V. Kopey, V.V.Mykhailiyuk: Research of stress-deformation state of worn and corroded sucker rod thread connection / Badanie stanu odkształcenia naprężeniowego zużytego i skorodowanego złącza gwintowanego żerdzi pompowej Z. Grzesik, G. Smoła, S. Mrowec: Marker method in systems containing ceramic substrate with high concentration of point defects / Metoda markerów w układach z ceramicznym substratem o dużym stężeniu defektów punktowych A. Gajek: Effect of electrochemical polarization on the behavior of Zircaloy 4 in NaOH solution / Wpływ polaryzacji elektrochemicznej na zachowanie się stopu Zircaloy 4 w roztworze NaOH 9:00 12:30; Korozyjne aspekty modyfikacji powierzchni / Corrosion aspects of surface modification, (Sala 2 / Lecture Hall 2) Chairpersons: G. Pawłowska, W. Gnot, G. Nawrat, M. Wierzbińska, M. Gilewska, T. Wieczorek, Ł. Nieużyła, A. Maciej, A. Krząkała, W. Gnot: Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D prądem impulsowym / Impulse current plasma oxidation of magnesiumalloy AZ91D A, Gil, J. Wyrwa, T. Brylewski, Wpływ nanocząstek tlenków metali ziem rzadkich na żaroodporność ferrytycznej stali Crofer 22 APU / The Influence of the rare element oxide nanoparticles on the oxidation resistance of ferritic steel Crofer 22 APU" M. Trzaska, G. Cieślak: Właściwości korozyjne nanokrystalicznych powłok multiwarstwowych Ni/Cu / Corrosion properties of the Ni/Cu nanocrystalline multilayers coatings 10:15-11:15; Przerwa na kawę / Coffee break; (Sala Główna / Main Hall) A. Królikowska: Wybrane aspekty trwałości systemów duplex z powłoką cynkową natryskiwaną cieplnie / Some durability aspects of duplex systems with hot spray zinc coatings J. Winiarski, B. Szczygieł: Właściwości ochronne powłok konwersyjnych na bazie chromu trójwartościowego osadzonych na stali ocynkowanej / Electrochemical characterization of trivalent chromium conversion coatings on electrogalvanized steel J. Kamiński, A. Brojanowska, M. Tarnowski, T. Borowski, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna warstw azotowanych i tlenoazotowanych wytworzonych na tytanie grade 2 w procesach obróbek jarzeniowych/ Corrosion resistance of nitrided and oxynitrided layers produced on titanium grade 2 in glow discharge assisted processes 13:30 14:30; Obiad / Lunch; (Sala Główna / Main Hall) Sesje popołudniowe / Evening Sessions: 15:00-17:15; Badania podstawowe w nauce o korozji / Fundamental research in Corrosion; (Sala 1 / Lecture Hall 1) Chairpersons: M. Zubielewicz, Z. Grzesik; T. Zakroczymski: Efekty powierzchniowe wywołane długotrwałą polaryzacją katodową żelaza w roztworach wodnych / Surface effects on iron caused by its long-term cathodic polarization in aqueous solutions M. Gruszka, M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, A. Łukaszczyk, G. Palumbo, J. Banaś: Wstępne badania nad zastosowaniem metod impedancyjnych w ocenie odporności stali konstrukcyjnych i stopowych na tworzenie biofilmu i korozję mikrobiologiczną / Preliminary studies on the use of impedance methods in the evaluation of the resistance of construction and alloy steel for biofi lm formation and microbiological corrosion A. Jaroń, Z. Żurek: Test stabilności porowatych elektrod Ni i Ni-Co / Stability Test of the Ni and Ni-Co Porous Electrode

3 L. Adamczyk, K. Giza, A. Hackemer, H. Drulis, H. Bala: Wpływ technologii wytwarzania stopów na bazie La 2 Ni 8 CoMg dotowanych aluminium lub indem na ich właściwości elektrochemiczne /The influence of the technology of fabrication of La 2 Ni 8 CoMg-based aluminium or indium-doped alloys on their electrochemical properties 15:00-17:15; Podatność materiałów użytkowych na korozję i sposoby jej zapobiegania (Sesja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki) / Corrosion susceptibility of functional materials and ways of corrosion prevention (Session of PhD students and young scientists, (Sala 2 / Lecture Hall 2) Chairwomen: I. Flis-Kabulska, M. Sozańska; M. Zawadowska, J. Bieliński, R. Kozera, A. Boczkowska, S. Awietjan: Przygotowanie nanorurek węglowych przed bezprądowym pokrywaniem Ni-P / Preparation of the carbon nanotubes before electroless deposition of Ni-P K. Kamieniak, M. Malik: Wpływ zawartości fazy zbrojącej na odporność korozyjną kompozytów AM50/SiC / The Influence of the Reinforcement's Content on the Corrosion Susceptibility of AM50/SiC Composites M. Dymek, A. Mościcki, M. Sozańska, K. Gęsiarz: Bezprądowa enkapsulacja cząstek proszku LaNi 5 za pomocą ochronnych warstw Ni-P / Electroless encapsulation of LaNi 5 powder particles with Ni-P protective layers K. Radomska, D. Klimecka-Tatar: Wpływ sposobu topienia / odlewania stopu dentystycznego Ni Cr Mo na odporność korozyjną w roztworze Ringera / The effect of melting/casting method of Ni-Cr Mo dental alloy on the corrosion resistance in Ringer solution 17:30-19:00; Sesja Posterowa / Poster Session, cz.ii / part II; (Sala posterowa / Poster Hall) Chairpersons: A. Dudek, A. Królikowski 20:00; Biesiada Piwna Pod Korozyjną Kadzią / Beer Party Under Corrosion Cask ; (Sala Główna / Main Hall) Piątek / Friday, 29.XI :30-11:15; Inżynieria korozyjna i zniszczenia materiałów konstrukcyjnych w silnie agresywnych środowiskach / Corrosion engineering and damages of constructional materials in highly aggressive environments; (Sala 1 / Lecture Hall 1) Chairpersons: A. Królikowska, G. Nawrat A. Królikowski: Wkład Jana Czochralskiego w rozwój inżynierii korozyjnej / Contribution of Jan Czochralski to the corrosion engineering V. I. Pokhmursky, M.M Student, N.R. Chervinska, T.R. Stupnytskyy, H.V. Pokhmurska: Electrochemical properties of arc sprayed coatings from cored wires on the base of cheap ferroalloys / Własności elektrochemiczne powłok napylanych łukowo z drutów rdzeniowych na bazie tanich stopów żelaza G. Smoła, M. Drożdż, K. Kyzioł, S. Kluska, Z. Grzesik: Właściwości żaroodporne stali zaworowych poddanych procesowi azotowania / Heat-resisting properties of nitrided valve steels W. Gębarowski, S. Pietrzyk: Odporność na korozję warstw tlenkowych na aluminium wytwarzanych w różnych warunkach prądowych w procesie PEO / Corrosion resistance of oxide coatings on aluminium produced at different electrical conditions during PEO process M. Kopyściański, I. Kalemba, S. Dymek: Odporność na korozję warstwową połączeń stopu aluminium 7042 wykonanych metodą FSW / Exfoliation corrosion resistance of friction stir welded 7042 aluminium alloy

4 11:15-12:00; Dyskusja podsumowująca / Round Table Discussion 12:00; Zamknięcie Sympozjum / Closing of the Symposium 12:30 13:30; Obiad / Lunch; (Sala Główna / Main Hall) Prezentacje Posterowe / Poster Presentations: 1. M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś: Reakcje katodowe na powierzchni niklu w metanolowych roztworach elektrolitów / Cathodic reactions on the surface of nickel in methanol solutions of electrolytes 2. K. Bordolińska: Właściwości mechaniczne kompozytów na bazie nphb i ich biodegradacja / Mechanical properties of nphb - based on composites and their biodegradation 3. A. Dudek, J. Klimas: Ocena odporności powłoki hydroksyapatytowej naniesionej na magnez w środowisku płynów ustrojowych / Resistance of hydroxyapatite coatings deposited on magnesium in the environment of human bodily fluids 4. M. Dymek, A. Mościcki, H. Bala: Osobliwości oddziaływania kompozytu proszkowego LaNi5/PVDF z alkalicznym elektrolitem podczas powtarzających się cykli ładowania / rozładowania / Peculiarities of LaNi 5 -powder/pvdf bonded composite - alkaline electrolyte interaction at repeating charge/discharge cycles 5. A. M. El-Aziz, W. Sharaf, A. Klingner: Corrosion behavior of Copper-Nickel alloy in natural and artificial seawater / Zachowanie korozyjne stopu miedz-nikiel w naturalnej i syntetycznej wodzie morskiej 6. I. Flis-Kabulska, J. Flis, T. Zakroczymski: Pomiary in-situ absorpcji wodoru i zmian powierzchniowych na katodach żelaznych podczas alkalicznej elektrolizy wody / In-situ measurements for determination of hydrogen absorption and of surface changes on iron cathodes during alkaline water electrolysis 7. M. Gałuszka, J. Winiarski, A. Stankiewicz: Osadzanie i właściwości ochronne nowych powłok kompozytowych Ni-P-CePO4 / Novel Ni P CePO 4 coatings deposition and anticorrosive properties 8. A. Gil, J. Wyrwa, T. Brylewski, E. Godlewska: Poprawa żaroodporności stali Crofer 22 APU / Improvement of the oxidation resistance of Crofer 22 APU 9. K. Giza, L. Adamczyk, H. Drulis, H. Bala: Wyznaczanie pojemności wodorowej i dyfuzyjności wodoru w elektrodzie wodorkowej metodą elektrochemiczną / Electrochemical determination of the hydrogen storage capacity and hydrogen diffusivity in metal hydride electrode 10. Z. Grzesik: Teoria domieszkowania w badaniach struktury defektów i własności transportowych tlenków i siarczków metali przejściowych / Theory of doping in studies of defect structure and transport properties of transition metal oxides and sulphides 11. Z. Grzesik, S. Mrowec, K. Adamaszek, Z. Jurasz: Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin gazu LPG / Corrosion of valve steels in combustion gases of LPG 12. I. Kot, H. Krawiec: Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze Singera / Studies of corrosion resistance of magnesium alloys in Ringer s solution 13. K. Jagielska-Wiaderek, H. Bala, L. Swadźba: Topografia, właściwości i odporność korozyjna warstwy borowanej na stali 1H18N9T /Topography, properties and corrosion resistance of borided layer produced on AISI 321 stainless steel 14..I. Kalemba, M. Kopyściański, S. Dymek: Odporność korozyjna doczołowych złączy stopu Al T76511 otrzymanych metodą FSW po starzeniu naturalnym / Analysis of corrosion resistance of friction stir welded 7136-T76511 aluminum Al. 15. J. Kamiński, T. Borowski, M. Tarnowski, T. Wierzchoń: Wpływ parametrów tlenoazotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią kształtu / Influence of oxynitriding glow-discharge parameters on corrosion resistance of NiTi shape memory alloy 16. D. Kasprzyk, B. Stypuła: Wpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich odporność korozyjną w roztworze Ringera / Influence of SiCN(H) coatings on corrosion behaviour of stainless steel S30403 and S32404 in Ringer s solution

5 17. H. Krawiec, Z. Szklarz, V. Vignal: Wpływ odkształcenia plastycznego na elektrochemiczne zachowanie się odlanego stopu AlMg 2 w roztworze chlorku sodu / Influence of plastic deformation on the electrochemical behaviour of AlMg 2 as-cast aluminium alloy in sodium chloride solution 18. M. Krzywiecki, B. Kucharska: Ocena efektywności polerowania elektrolitycznego stali chromowoniklowych / Evaluation of the effectiveness of chrome-nickel steel electropolishing 19. B. Kucharska, L. Adamczyk: Odporność korozyjna magnetronowo osadzonych powłok Al-Si o składzie pod- około- i nadeutektycznym / Corrosion resistance of magnetron deposited Al-Si coatings with hypo- peri- and hypereutectic composition 20. A. Maciej, W. Simka, G. Nawrat, A. Krząkała, A. Chrobok, K. Matuszek: Badanie odporności korozyjnej żelaza Armco w chlorku 1-butylo-3-metyloimidazoliowym / Investigations on corrosion resistance of Armco iron in 1-butylo-3-methylimidazolium chloride 21. E. Owczarek: Wpływ amoniaku na własności ochronne starzonych powłok silanowych na żelazie / The influence of ammonia on protective properties of aged silane films on iron 22. K. Radomska, G. Pawłowska, D. Klimecka-Tatar: Zmiana chropowatości powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych na bazie Nd-(Fe,Co)-B pod wpływem procesów korozyjnych w roztworach siarczanowych/ Roughness changes of the bonded magnetic materials based on Nd-(Fe, Co)-B surface under the influence of corrosion processes in sulphate solutions 23. K. Reszka, Z. Zurek, A. Jaron: Morfologia warstw tlenkowych tworzących się na powierzchni stali FeCrAl pokrytej nanowarstwami Pt i Al. / Morphology of oxide layers formed on FeCrAl steel surface coated with Pt and Al nanolayers

6

nr 1 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi 5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach

nr 1 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi 5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach OCHRONA PRZED KOROZJĄ R. 56-2013 SPIS TREŚCI nr 1 OD REDAKCJI 2 Zagrożenia korozyjne w budownictwie 2 Antykorozja. Systemy - Materiały - Powłoki ARTYKUŁY 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

składają się z trzech faz: fazy ferromagnetycznej

składają się z trzech faz: fazy ferromagnetycznej 135 Małgorzata Drak, Leszek A. Dobrzański Politechnika Śląska, Gliwice WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA STARZENIE MAGNESÓW TRWAŁYCH Nd-Fe-B APPLICATION PROPERTIES OF PERMANENT MAGNETS Nd-Fe-B Abstract:

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU 4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. nr 1. The process of corrosion of the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fly ash

SPIS TREŚCI. nr 1. The process of corrosion of the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fly ash OCHRONA PRZED KOROZJĄ R. 57-2014 SPIS TREŚCI nr 1 3 Ochrona materiałowo-strukturalna konstrukcji z betonu / M. Wójtowicz Material and structural protection of concrete structures 12 Zmiany korozyjności

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014 Anna Olbrycht Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Metal coatings as corrosion protection of steel structures W artykule przedstawiono cele i zasady nakładania powłok

Bardziej szczegółowo

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V 1-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 45 Halina GARBACZ, Maciej OSSOWSKI, Piotr WIECIŃSKI, Tadeusz WIERZCHOŃ, Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej MIKROSTRUKTURA I

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA)

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIEZEK NA ZYBKOŚĆ WZROTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) 1. K. Hauffe, Progress in Metal Physic, 4, 71 (1953).. P. Kofstad, Nonstoichiometry, diffusion and electrical

Bardziej szczegółowo

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Co to jest stal nierdzewna? Stop żelaza zawierający 10,5% chromu i 1,2% węgla - pierwiastki, przyczyniające się do powstania warstwy wierzchniej (pasywnej) o skłonności do samoczynnego

Bardziej szczegółowo

Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki otrzymywane metodami natryskiwania cieplnego

Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki otrzymywane metodami natryskiwania cieplnego BOLESŁAW FORMANEK KRZYSZTOF SZYMAŃSKI ochrona przed korozja 3/2010 Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach BENIAMIN KUCZOWITZ Flame Spray Technologies Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki

Bardziej szczegółowo

IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010

IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010 IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010 SPIS TREŚCI Nr 1 3 Elektroosadzanie powłok stopowych Ni-P / J. Bieliński, P. Majchrzak, A. Bielińska Electrodeposition of Ni-P alloy coatings 11 Korozja międzykrystaliczna

Bardziej szczegółowo

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Informacje ogólne Formy korozji Podstawowy mechanizm korozji Korozja zewnętrzna Korozja wewnętrzna Opis zjawiska Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY UŻYTE W BADANIACH

MATERIAŁY UŻYTE W BADANIACH 4-2014 T R I B O L O G I A 9 Marek BARA * OCENA WPŁYWU PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE NANOCERAMICZNYCH WARSTW TLENKOWYCH AN ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF THE SUBSTRATE PREPARATION

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPAWANIA NA ROZKŁAD TWARDOŚCI W ZŁĄCZU SPAWANYM NA PRZYKŁADZIE STOPU AW-7020

WPŁYW SPAWANIA NA ROZKŁAD TWARDOŚCI W ZŁĄCZU SPAWANYM NA PRZYKŁADZIE STOPU AW-7020 Krzysztof Dudzik Akademia Morska w Gdyni WPŁYW SPAWANIA NA ROZKŁAD TWARDOŚCI W ZŁĄCZU SPAWANYM NA PRZYKŁADZIE STOPU AW-7020 W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu twardości w złączu spawanym łukowo

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE WODORU NA METALE I STOPY

ODDZIAŁYWANIE WODORU NA METALE I STOPY Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 2 2010 Izabela PIETKUN-GREBER 1 i Ryszard M. JANKA 1 ODDZIAŁYWANIE WODORU NA METALE I STOPY EFFECT OF HYDROGEN ON METALS AND ALLOYS Abstrakt: Przeanalizowano zagadnienia

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DYSPERSYJNEJ FAZY CERAMICZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI NIKLOWYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH

WPŁYW DYSPERSYJNEJ FAZY CERAMICZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI NIKLOWYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(24)9 Anna Wyszyńska 1, Maria Trzaska 2 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 2-57 Warszawa WPŁYW DYSPERSYJNEJ FAZY CERAMICZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tomasz KMITA Władysław SKONECZNY. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Tomasz KMITA Władysław SKONECZNY. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Tomasz KMITA Władysław SKONECZNY Wzrost trwałości eksploatacyjnej skojarzenia tworzywo polimerowe - powłoka tlenkowa wytwarzana metodą anodowania impulsowego Increase of operational durability of a plastic

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?)

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) Korozja chemiczna PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) 1. Co to jest stężenie molowe? (co reprezentuje jednostka/ metoda obliczania/

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów pt: Uzyskiwanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego stopach dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2009 Stopy tytanu charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu korozji KOROZJA to procesy stopniowego niszczenia materiałów, zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA

INSTYTUT INśYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT INśYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM KOROZJI ĆWICZENIE NR 5 TECHNOLOGIE NANOSZENIA POWŁOK GALWANICZNYCH Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1 Projekt: Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (akronim: KomCerMet) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

9. V.I.Pokhmurskii, I.M.Zin, L.M.Bily, M.B. Ratushna (Karpenko Physico- Mechanical Institute UAS, Ukraine): The effect of inhibiting pigments on

9. V.I.Pokhmurskii, I.M.Zin, L.M.Bily, M.B. Ratushna (Karpenko Physico- Mechanical Institute UAS, Ukraine): The effect of inhibiting pigments on LIST OF PAPERS 1. Susai Rajendran (Corrosion Research Centre, India): The Kaleidoscope of Corrosion Science and Technology. 2. P.P.Deshpande, D.R.Peshwe, S.U.Pathak (College of Engineering & Polytechnic,

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI OCHRONNE - ICH ZADANIA I ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM PROTECTIVE COATINGS AND THEIR JOB APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

POWŁOKI OCHRONNE - ICH ZADANIA I ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM PROTECTIVE COATINGS AND THEIR JOB APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 78 Nr kol. 1882 Łukasz BĄK 1, Tomasz ŚLIWIŃSKI 1 POWŁOKI OCHRONNE - ICH ZADANIA I ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK TLENKU ALUMINIUM MODYFIKOWANYCH WĘGLEM

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK TLENKU ALUMINIUM MODYFIKOWANYCH WĘGLEM 3-2010 T R I B O L O G I A 11 Marek BARA *, Grzegorz SŁUŻAŁEK *, Henryk WISTUBA ** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK TLENKU ALUMINIUM MODYFIKOWANYCH WĘGLEM TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM OXIDE LAYER

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI W STANIE LANYM

ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI W STANIE LANYM 26/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Właściwości niklu chemicznego

Właściwości niklu chemicznego Nikiel chemiczny Właściwości niklu chemicznego DuŜa twardość powłoki Wysoka odporność na ścieranie Równomierne rozłoŝenie powłoki na detalu (bardzo waŝne przy detalach o skomplikowanym kształcie) Odporny

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED KOROZJĄ

OCHRONA PRZED KOROZJĄ OCHRONA PRZED KOROZJĄ Opracowanie: dr inż. Krystyna Moskwa, dr inż. Bogusław Mazurkiewicz, mgr Magdalena Bisztyga W przypadku większości materiałów nie jest możliwe całkowite usunięcie korozji, stąd też

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA WSTĘP TEORETYCZNY Powłoki konwersyjne tworzą się na powierzchni metalu

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski Laboratorium badań materiałowych i technologicznych dr inż. Tomasz Kurzynowski Agenda Oferta badawcza Wyposażenie laboratorium Przykłady realizowanych badań Opracowanie i rozwój nowych materiałów Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych

Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura badana w mikroskopie wietlnym ) warstwy wierzchniej stali MnCr naw glonej w 0 C przez h, pow. 0x; ) warstwy azotków -Fe - N i -Fe N na stali

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS TARCIA ZE STALĄ

WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS TARCIA ZE STALĄ 6-2010 T R I B O L O G I A 11 Dymitry CAPANIDIS *, Wojciech WIELEBA *, Piotr KOWALEWSKI * WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

[Engineering of Biomaterials, 34,(2004),6-8]

[Engineering of Biomaterials, 34,(2004),6-8] BIOACTIVE CARBON-CERAMIC COMPOSITES Jan Chłopek AGH, University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics Department of Biomaterials Cracow, Poland Bioactive carbon-ceramic composites

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne natryskiwanych naddźwiękowo powłok z węglikami chromu i wolframu

Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne natryskiwanych naddźwiękowo powłok z węglikami chromu i wolframu KRZYSZTOF SZYMAŃSKI BOLESŁAW FORMANEK Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach, Katowice BENJAMIN KUCZOWITZ FST Flame Spray Technologies b.v., Duiven, Holandia Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I WYKORZYSTANIE STOPÓW ALUMINIUM ORAZ TAŚM WĘGLOWYCH W BUDOWNICTWIE

CHARAKTERYSTYKA I WYKORZYSTANIE STOPÓW ALUMINIUM ORAZ TAŚM WĘGLOWYCH W BUDOWNICTWIE Budownictwo 17 Tomasz Kwiatkowski CHARAKTERYSTYKA I WYKORZYSTANIE STOPÓW ALUMINIUM ORAZ TAŚM WĘGLOWYCH W BUDOWNICTWIE Wprowadzenie Materiały budowlane, a przede wszystkim materiały konstrukcyjne, spełniają

Bardziej szczegółowo

SUPERTWARDE WARSTWY WĘGLOWE I AZOTKU BORU NA PŁYTKACH NARZĘDZIOWYCH Al2O3-Mo

SUPERTWARDE WARSTWY WĘGLOWE I AZOTKU BORU NA PŁYTKACH NARZĘDZIOWYCH Al2O3-Mo KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)11 Krzysztof Biesiada 1, Marek Kostecki 2, Andrzej Olszyna 3 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa SUPERTWARDE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ TAŚM ZE STALI X6CR17 NA ICH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURĘ

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ TAŚM ZE STALI X6CR17 NA ICH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURĘ 2 Prace IMŻ 2 (2012) Krzysztof RADWAŃSKI, Jerzy WIEDERMANN Instytut Metalurgii Żelaza Andrzej ADAMIEC Przeróbka Plastyczna na Zimno Baildon Sp. z o.o. Jarosław GAZDOWICZ Instytut Metalurgii Żelaza WPŁYW

Bardziej szczegółowo

WPŁ YW NAGNIATANIA NA POPRAWĘ W Ł A Ś CIWOŚ CI EKSPLOATACYJNYCH WAŁ ÓW POMP WODNYCH SILNIKÓW OKRĘ TOWYCH

WPŁ YW NAGNIATANIA NA POPRAWĘ W Ł A Ś CIWOŚ CI EKSPLOATACYJNYCH WAŁ ÓW POMP WODNYCH SILNIKÓW OKRĘ TOWYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 2011 Adam Charchalis Wojciech Labuda Akademia Morska w Gdyni WPŁ YW NAGNIATANIA NA POPRAWĘ W Ł A Ś CIWOŚ CI EKSPLOATACYJNYCH WAŁ ÓW POMP WODNYCH

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH REFERATY /NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA R-48 NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA Mariusz JAŚNIOK mariusz.jasniok@polsl.pl Tomasz JAŚNIOK tomasz.jasniok@polsl.pl Adam ZYBURA

Bardziej szczegółowo

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl -

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - ur. 24. 10. 1971 w Toruniu, - edu i dośw. zawodowe Wykształcenie 1986-1990 IV Liceum Ogólnokształcące w

Bardziej szczegółowo

Produkcja Regeneracja Napawanie

Produkcja Regeneracja Napawanie Produkcja Regeneracja Napawanie przed regeneracją po regeneracji Firma Doradztwo techniczne i kontrola Firma Elkrem powstała w 1995 roku. Misję firmy stanowi osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACJA W DZIEDZINIE POWŁOK GALWANICZNYCH I METOD ICH BADAŃ

NORMALIZACJA W DZIEDZINIE POWŁOK GALWANICZNYCH I METOD ICH BADAŃ NORMALIZACJA W DZIEDZINIE POWŁOK GALWANICZNYCH I METOD ICH BADAŃ Normalizacja w dziedzinie galwanotechniki obejmuje: - klasyfikację i terminologię (pojęcia, symbole); - wymagania dotyczące właściwości

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYSOKOTEMPERATUROWEGO UTLENIANIA ALUMINIZOWANYCH STOPÓW TYTANU. HIGH TEMPERATURE BEHAVIOR OF ALUMINIZED Ti ALLOYS

BADANIE WYSOKOTEMPERATUROWEGO UTLENIANIA ALUMINIZOWANYCH STOPÓW TYTANU. HIGH TEMPERATURE BEHAVIOR OF ALUMINIZED Ti ALLOYS ADAM STAWIARSKI, ZBIGNIEW ŻUREK *, WOJCIECH SZKLINIARZ, JAN SIENIAWSKI BADANIE WYSOKOTEMPERATUROWEGO UTLENIANIA ALUMINIZOWANYCH STOPÓW TYTANU HIGH TEMPERATURE BEHAVIOR OF ALUMINIZED Ti ALLOYS Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI ZŁĄCZY STOPU AW 5083 SPAWANYCH METODĄ MIG I ZGRZEWANYCH TARCIOWO METODĄ FSW

WŁAŚCIWOŚCI ZŁĄCZY STOPU AW 5083 SPAWANYCH METODĄ MIG I ZGRZEWANYCH TARCIOWO METODĄ FSW Mirosław Czechowski Akademia Morska w Gdyni WŁAŚCIWOŚCI ZŁĄCZY STOPU AW 5083 SPAWANYCH METODĄ MIG I ZGRZEWANYCH TARCIOWO METODĄ FSW W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz

Bardziej szczegółowo

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość PROJEKT LANAMATE Budowa Laboratorium Finansowany w ramach PO IiŚ Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Kierownik Projektu: Prof. Leszek A. Dobrzański ROZBUDOWA BAZY LABORATORYJNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROCESY TRIBOLOGICZNE W WĘZŁACH RUCHOWYCH ENDOPROTEZ

PROCESY TRIBOLOGICZNE W WĘZŁACH RUCHOWYCH ENDOPROTEZ 4-2003 T R I B O L O G I A 163 Monika Gierzyńska - Dolna PROCESY TRIBOLOGICZNE W WĘZŁACH RUCHOWYCH ENDOPROTEZ TRIBOLOGICAL PROBLEMS OCCURING IN MOVING PAIRS OF ENDOPROSTHESES Słowa kluczowe: endoprotezy,

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

Newsletter nr 6/01/2005

Newsletter nr 6/01/2005 Newsletter nr 6/01/2005 Dlaczego stal nierdzewna jest odporna na korozję? (część II) Stalami nazywamy techniczne stopy żelaza z węglem i z innymi pierwiastkami, zawierające do 2 % węgla (symbol chemiczny

Bardziej szczegółowo

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki. Ustroń Jaszowiec, 22-24 kwietnia 2009 r.

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki. Ustroń Jaszowiec, 22-24 kwietnia 2009 r. XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki Ustroń Jaszowiec, 22-24 kwietnia 2009 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Zarząd Oddziału

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPU NIKLU INCONEL 625 W PROCESIE AZOTOWANIA JARZENIOWEGO

KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPU NIKLU INCONEL 625 W PROCESIE AZOTOWANIA JARZENIOWEGO 3-2009 T R I B O L O G I A 209 Jacek RUDNICKI *, Tomasz BOROWSKI *, Halina GARBACZ *, Tadeusz WIERZCHOŃ * KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPU NIKLU INCONEL 625 W PROCESIE AZOTOWANIA JARZENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical Phone: +48 33 817 42 49, Fax: +48 12 295 28 04 email: g.kulesza@imim.pl Employment and position Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences: Ph.D. studies (20102014), assistant

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ZESZYTY NAUKOWE WSOWL - - - - - Nr 4 (158) 2010 ISSN 1731-8157 Krzysztof JAMROZIAK Wiesław JARGULIŃSKI ANALIZA POTENCJAŁU ELEKTRODOWEGO POWŁOK OCHRONNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA METALACH W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

MICROSTRUCTURE AND WEAR RESISTANCE OF STELLITE-6/WC METAL MATRIX COMPOSITE COATINGS

MICROSTRUCTURE AND WEAR RESISTANCE OF STELLITE-6/WC METAL MATRIX COMPOSITE COATINGS Dariusz BARTKOWSKI 1, Grzegorz KINAL 1, Bartłomiej DUDZIAK 2, Adam PIASECKI 1, Waldemar MATYSIAK 1 1 Poznan University of Technology Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, Poland e-mail: dariusz.bartkowski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH KOROZJA W STOPACH METALI GRUPY CO-CR I NI-CR CEL ĆWICZENIA Celem

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

nr 1(185) ABSTRACTS 6 Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications /

nr 1(185) ABSTRACTS 6 Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications / INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 33-2012 SPIS TREŚCI nr 1(185) STRESZCZENIA ABSTRACTS 6 Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications / Waldemar Serbiński, Andrzej Zieliński, Tomasz

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego

Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego Witold Walke, Zbigniew Paszenda Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Artykuł Autorski z XI Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 1-3 października 2013r.

Artykuł Autorski z XI Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 1-3 października 2013r. Grzegorz Służałek, email: grzegorz.sluzalek@us.edu.pl Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Piotr Duda, email: piotr.duda@us.edu.pl Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki

Bardziej szczegółowo

BOROAZOTOWANIE STALI 42CrMo4

BOROAZOTOWANIE STALI 42CrMo4 KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 1 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2008 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI, ALEKSANDRA PERTEK BOROAZOTOWANIE STALI 42CrMo4 W artykule omówiono strukturę

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE

MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono klasyfikację materiałów stosowanych na powłoki przeciwzużyciowe. Przeanalizowano właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska

Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska Spis treści Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne... 13 1.1. Historia... 13 1.2. Pierwiastek, związek chemiczny, mieszanina...

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska. Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego stopach

Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska. Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego stopach Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego

Bardziej szczegółowo

TRWAŁOŚĆ EKSPLOATACYJNA NATRYSKIWANYCH CIEPLNIE POWŁOK DO OCHRONY ŚCIAN KOTŁÓW FLUIDALNYCH CFB

TRWAŁOŚĆ EKSPLOATACYJNA NATRYSKIWANYCH CIEPLNIE POWŁOK DO OCHRONY ŚCIAN KOTŁÓW FLUIDALNYCH CFB 2-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 57 Bolesław FORMANEK, Krzysztof SZYMAŃSKI, Adam HERNAS Politechnika Śląska, Katowice TRWAŁOŚĆ EKSPLOATACYJNA NATRYSKIWANYCH CIEPLNIE POWŁOK DO OCHRONY ŚCIAN KOTŁÓW FLUIDALNYCH

Bardziej szczegółowo

Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych

Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Flat Carbon Europe. Magnelis Innowacyjna powłoka metaliczna gwarantująca ochronę w najsurowszych warunkach

Flat Carbon Europe. Magnelis Innowacyjna powłoka metaliczna gwarantująca ochronę w najsurowszych warunkach Flat Carbon Europe Magnelis Innowacyjna powłoka metaliczna gwarantująca ochronę w najsurowszych warunkach Magnelis Najskuteczniejsza ochrona w najbardziej wymagających środowiskach to nowa metaliczna powłoka,

Bardziej szczegółowo

Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych. Linde Gas

Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych. Linde Gas Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych Linde Gas Gazy osłonowe do spawania stali wysokostopowych Struktura Austenityczna MAG Drut pełny CRONIGON 2 CRONIGON S2 CRONIGON He20 CRONIGON He50

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED KOROZJĄ

OCHRONA PRZED KOROZJĄ OCHRONA PRZED KOROZJĄ Opracowanie: dr inż. Krystyna Moskwa, dr inż. Bogusław Mazurkiewicz, mgr Magdalena Bisztyga, dr inż. Zbigniew Szklarz W przypadku większości materiałów nie jest możliwe całkowite

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji Adres do korespondencji 8 Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni 2011 Surface Engineering 2011 PROGRAM KONFERENCJI Częstochowa / Wisła Jawornik Hotel Stok 20 23 września 2011 8 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

ORAZ SIO 2 AND SIO 2

ORAZ SIO 2 AND SIO 2 Mariusz WALCZAK Jarosław BIENIAŚ STRUKTURA POWŁOK SIO 2 ORAZ SIO 2 -TIO 2 WYTWARZANYCH METODĄ ZOL-ŻEL STRUCTURE OF SIO 2 AND SIO 2 -TIO 2 COATINGS PRODUCED BY SOL-GEL METHOD W pracy przedstawiono rezultaty

Bardziej szczegółowo

3-2014 T R I B O L O G I A 93

3-2014 T R I B O L O G I A 93 3-2014 T R I B O L O G I A 91 Ewa KASPRZYCKA *, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan SENATORSKI ** TRIBOCORROSION RESISTANT CHROMIZED LAYERS PRODUCED ON TOOL STEEL BY MEANS OF THE PACK CEMENTATION PROCESS WARSTWY

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4 Zadanie: 1 Do niebieskiego, wodnego roztworu soli miedzi wrzucono żelazny gwóźdź i odstawiono na pewien czas. Opisz zmiany zachodzące w wyglądzie: roztworu żelaznego gwoździa Zadanie 2. Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED KOROZJĄ R. 53-2010

OCHRONA PRZED KOROZJĄ R. 53-2010 OCHRONA PRZED KOROZJĄ R. 53-2010 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY 3 Zabezpieczenie przed korozją metalowych wyrobów budowlanych i metody badań powłok antykorozyjnych w świetle dokumentów Unii Europejskiej / M.

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE WARSTW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE STOPU Ni-Mo O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI Mo

OTRZYMYWANIE WARSTW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE STOPU Ni-Mo O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI Mo KOMPOZYTY (COMPOSITES) (00)5 Jolanta Niedbała Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 4, 40-007 Katowice OTRZYMYWANIE WARSTW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE STOPU Ni-Mo O PODWYŻSZONEJ

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 9/ 2012

Streszczenia / Abstracts 9/ 2012 Streszczenia / s 9/ 2012 Andrzej Kaźmierczak Analiza możliwości osadzenia powłoki z azotku tytanu na powierzchni roboczej uszczelniającego pierścienia tłokowego silnika spalinowego The feasibility of the

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 9 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 MARCIN OSUCHOWSKI * IRENA WITOSŁAWSKA ** KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII MOTTO Nie poprawiamy teraźniejszości Tworzymy przyszłość MISJA SPÓŁKI Chcemy dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania z obszaru inżynierii

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ

POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ PLAN PREZENTACJI 1) Podstawowe definicje 2) Metody nakładania powłok 3) Powłoki ochronne w procesach korozji wysokotemperaturowej atmosfery utleniające atmosfery

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE WARSTW WYTWARZANYCH METODĄ LASEROWO-MECHANICZNĄ 1. WSTĘP

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE WARSTW WYTWARZANYCH METODĄ LASEROWO-MECHANICZNĄ 1. WSTĘP Inżynieria Maszyn, R. 16, z. 4, 2011 obróbka laserowa, nagniatanie powierzchniowe, obróbka hybrydowa, zużycie ścierne Joanna RADZIEJEWSKA 1 Norbert RADEK 2 ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE WARSTW WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF DIFFUSION BORIDING AND LASER BORIDING ON CORROSION RESISTANCE HARDOX 450 STEEL

INFLUENCE OF DIFFUSION BORIDING AND LASER BORIDING ON CORROSION RESISTANCE HARDOX 450 STEEL Dorota KAPCI SKA-POPOWSKA 1, Aleksandra PERTEK-OWSIANNA 2, Aneta BARTKOWSKA 2, Dariusz BARTKOWSKI 2, Damian PRZESTACKI 3 1 Industrial Institute of Agricultural Engineering, ul. Staroł cka 31, 60-963 Pozna,

Bardziej szczegółowo

Badanie procesu wydajnego impulsowego rozpylania magnetronowego w atmosferze gazów reaktywnych

Badanie procesu wydajnego impulsowego rozpylania magnetronowego w atmosferze gazów reaktywnych Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Autoreferat rozprawy doktorskiej Badanie procesu wydajnego impulsowego rozpylania magnetronowego w atmosferze gazów reaktywnych Autor:

Bardziej szczegółowo