PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, XI.2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, 27-29.XI.2013"

Transkrypt

1 PROGRAM SYMPOZJUM / SYMPOSIUM PROGRAMME APCS-2013, Jastrząb/Poraj, Leśna Radość, XI.2013 Środa / Wednesday, 27.XI :00-11:00; Rejestracja i zakwaterowanie uczestników/ Participants registration and housing 11:00-11:15; Ceremonia powitalna / Opening Ceremony, (Sala Główna / Main Hall) 11:15-12:30; Sesja Plenarna / Plenary Session, (Sala Główna / Main Hall) Chairmen: J. Banaś, V. Vignal K. Miecznikowski: Nanostructure materials for low temperature polymer electrolyte membrane fuel cells / Materiały nanostrukturalne stosowane w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych. M. Zubielewicz, E. Kamińska-Tarnawska: : Wpływ kształtu i rozkładu wielkości cząstek wypełniaczy pochodzenia naturalnego na własciwości barierowe powłok organicznych / The influence of shape and particle size distribution of natural extenders on the properties of paints and coatings. 13:30 14:30; Obiad / Lunch (Sala Główna / Main Hall) 16:30-19:00; Sesja Posterowa / Poster Session, cz.i / Part I (Sala posterowa / Poster Hall) Chairpersons: A. Dudek, A. Królikowski 20:00; Przyjęcie powitalne / Welcome banquet; (Sala Główna / Main Hall) Czwartek / Thursday, 28.XI.2013 Sesje dopołudniowe / Morning Sessions: 9:00-12:30; New challenges in corrosion research and materials protection / Współczesne wyzwania w badaniach korozji i ochronie materiałów (English-language Session); (Lecture Hall 1 / Sala 1) Chairmen: J. Flis, T. Zakroczymski J. Loch, H. Krawiec, V. Vignal: Influence of plastic deformation and ph on the corrosion behaviour of TiMo 10 Zr 4 and Ti 6 Al 4 V alloys in Ringer s solution / Wpływ odkształcenia plastycznego i ph na korozję stopów TiMo 10 Zr 4 i Ti 6 Al 4 V w roztworze Ringera A. M. El-Aziz, W. Sharaf, J. Drechsel, H. Exner: Mechanical and corrosion behaviour of hot stamped 22MnB5/Usibor 1500 steel alloy Yb:YAG continuous fiber laser weldments / Ocena zachowania korozyjnego i mechanicznego kutej na gorąco stali stopowej 22MnB5/Usibor 1500 i obrabianej za pomocą laserowej wiązki ciągłej Yb:YAG

2 G. Palumbo, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś: Corrosion tests of structural steel in the fracturing fl uids used in shale gas extraction / Badania korozyjne stali konstrukcyjnej w cieczy szczelinującej stosowanej w eksploatacji gazu łupkowego 10:15-11:15; Coffee break / Przerwa na kawę; (Sala Główna / Main Hall) B. V. Kopey, V.V.Mykhailiyuk: Research of stress-deformation state of worn and corroded sucker rod thread connection / Badanie stanu odkształcenia naprężeniowego zużytego i skorodowanego złącza gwintowanego żerdzi pompowej Z. Grzesik, G. Smoła, S. Mrowec: Marker method in systems containing ceramic substrate with high concentration of point defects / Metoda markerów w układach z ceramicznym substratem o dużym stężeniu defektów punktowych A. Gajek: Effect of electrochemical polarization on the behavior of Zircaloy 4 in NaOH solution / Wpływ polaryzacji elektrochemicznej na zachowanie się stopu Zircaloy 4 w roztworze NaOH 9:00 12:30; Korozyjne aspekty modyfikacji powierzchni / Corrosion aspects of surface modification, (Sala 2 / Lecture Hall 2) Chairpersons: G. Pawłowska, W. Gnot, G. Nawrat, M. Wierzbińska, M. Gilewska, T. Wieczorek, Ł. Nieużyła, A. Maciej, A. Krząkała, W. Gnot: Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D prądem impulsowym / Impulse current plasma oxidation of magnesiumalloy AZ91D A, Gil, J. Wyrwa, T. Brylewski, Wpływ nanocząstek tlenków metali ziem rzadkich na żaroodporność ferrytycznej stali Crofer 22 APU / The Influence of the rare element oxide nanoparticles on the oxidation resistance of ferritic steel Crofer 22 APU" M. Trzaska, G. Cieślak: Właściwości korozyjne nanokrystalicznych powłok multiwarstwowych Ni/Cu / Corrosion properties of the Ni/Cu nanocrystalline multilayers coatings 10:15-11:15; Przerwa na kawę / Coffee break; (Sala Główna / Main Hall) A. Królikowska: Wybrane aspekty trwałości systemów duplex z powłoką cynkową natryskiwaną cieplnie / Some durability aspects of duplex systems with hot spray zinc coatings J. Winiarski, B. Szczygieł: Właściwości ochronne powłok konwersyjnych na bazie chromu trójwartościowego osadzonych na stali ocynkowanej / Electrochemical characterization of trivalent chromium conversion coatings on electrogalvanized steel J. Kamiński, A. Brojanowska, M. Tarnowski, T. Borowski, T. Wierzchoń: Odporność korozyjna warstw azotowanych i tlenoazotowanych wytworzonych na tytanie grade 2 w procesach obróbek jarzeniowych/ Corrosion resistance of nitrided and oxynitrided layers produced on titanium grade 2 in glow discharge assisted processes 13:30 14:30; Obiad / Lunch; (Sala Główna / Main Hall) Sesje popołudniowe / Evening Sessions: 15:00-17:15; Badania podstawowe w nauce o korozji / Fundamental research in Corrosion; (Sala 1 / Lecture Hall 1) Chairpersons: M. Zubielewicz, Z. Grzesik; T. Zakroczymski: Efekty powierzchniowe wywołane długotrwałą polaryzacją katodową żelaza w roztworach wodnych / Surface effects on iron caused by its long-term cathodic polarization in aqueous solutions M. Gruszka, M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, A. Łukaszczyk, G. Palumbo, J. Banaś: Wstępne badania nad zastosowaniem metod impedancyjnych w ocenie odporności stali konstrukcyjnych i stopowych na tworzenie biofilmu i korozję mikrobiologiczną / Preliminary studies on the use of impedance methods in the evaluation of the resistance of construction and alloy steel for biofi lm formation and microbiological corrosion A. Jaroń, Z. Żurek: Test stabilności porowatych elektrod Ni i Ni-Co / Stability Test of the Ni and Ni-Co Porous Electrode

3 L. Adamczyk, K. Giza, A. Hackemer, H. Drulis, H. Bala: Wpływ technologii wytwarzania stopów na bazie La 2 Ni 8 CoMg dotowanych aluminium lub indem na ich właściwości elektrochemiczne /The influence of the technology of fabrication of La 2 Ni 8 CoMg-based aluminium or indium-doped alloys on their electrochemical properties 15:00-17:15; Podatność materiałów użytkowych na korozję i sposoby jej zapobiegania (Sesja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki) / Corrosion susceptibility of functional materials and ways of corrosion prevention (Session of PhD students and young scientists, (Sala 2 / Lecture Hall 2) Chairwomen: I. Flis-Kabulska, M. Sozańska; M. Zawadowska, J. Bieliński, R. Kozera, A. Boczkowska, S. Awietjan: Przygotowanie nanorurek węglowych przed bezprądowym pokrywaniem Ni-P / Preparation of the carbon nanotubes before electroless deposition of Ni-P K. Kamieniak, M. Malik: Wpływ zawartości fazy zbrojącej na odporność korozyjną kompozytów AM50/SiC / The Influence of the Reinforcement's Content on the Corrosion Susceptibility of AM50/SiC Composites M. Dymek, A. Mościcki, M. Sozańska, K. Gęsiarz: Bezprądowa enkapsulacja cząstek proszku LaNi 5 za pomocą ochronnych warstw Ni-P / Electroless encapsulation of LaNi 5 powder particles with Ni-P protective layers K. Radomska, D. Klimecka-Tatar: Wpływ sposobu topienia / odlewania stopu dentystycznego Ni Cr Mo na odporność korozyjną w roztworze Ringera / The effect of melting/casting method of Ni-Cr Mo dental alloy on the corrosion resistance in Ringer solution 17:30-19:00; Sesja Posterowa / Poster Session, cz.ii / part II; (Sala posterowa / Poster Hall) Chairpersons: A. Dudek, A. Królikowski 20:00; Biesiada Piwna Pod Korozyjną Kadzią / Beer Party Under Corrosion Cask ; (Sala Główna / Main Hall) Piątek / Friday, 29.XI :30-11:15; Inżynieria korozyjna i zniszczenia materiałów konstrukcyjnych w silnie agresywnych środowiskach / Corrosion engineering and damages of constructional materials in highly aggressive environments; (Sala 1 / Lecture Hall 1) Chairpersons: A. Królikowska, G. Nawrat A. Królikowski: Wkład Jana Czochralskiego w rozwój inżynierii korozyjnej / Contribution of Jan Czochralski to the corrosion engineering V. I. Pokhmursky, M.M Student, N.R. Chervinska, T.R. Stupnytskyy, H.V. Pokhmurska: Electrochemical properties of arc sprayed coatings from cored wires on the base of cheap ferroalloys / Własności elektrochemiczne powłok napylanych łukowo z drutów rdzeniowych na bazie tanich stopów żelaza G. Smoła, M. Drożdż, K. Kyzioł, S. Kluska, Z. Grzesik: Właściwości żaroodporne stali zaworowych poddanych procesowi azotowania / Heat-resisting properties of nitrided valve steels W. Gębarowski, S. Pietrzyk: Odporność na korozję warstw tlenkowych na aluminium wytwarzanych w różnych warunkach prądowych w procesie PEO / Corrosion resistance of oxide coatings on aluminium produced at different electrical conditions during PEO process M. Kopyściański, I. Kalemba, S. Dymek: Odporność na korozję warstwową połączeń stopu aluminium 7042 wykonanych metodą FSW / Exfoliation corrosion resistance of friction stir welded 7042 aluminium alloy

4 11:15-12:00; Dyskusja podsumowująca / Round Table Discussion 12:00; Zamknięcie Sympozjum / Closing of the Symposium 12:30 13:30; Obiad / Lunch; (Sala Główna / Main Hall) Prezentacje Posterowe / Poster Presentations: 1. M. Bisztyga, U. Lelek-Borkowska, J. Banaś: Reakcje katodowe na powierzchni niklu w metanolowych roztworach elektrolitów / Cathodic reactions on the surface of nickel in methanol solutions of electrolytes 2. K. Bordolińska: Właściwości mechaniczne kompozytów na bazie nphb i ich biodegradacja / Mechanical properties of nphb - based on composites and their biodegradation 3. A. Dudek, J. Klimas: Ocena odporności powłoki hydroksyapatytowej naniesionej na magnez w środowisku płynów ustrojowych / Resistance of hydroxyapatite coatings deposited on magnesium in the environment of human bodily fluids 4. M. Dymek, A. Mościcki, H. Bala: Osobliwości oddziaływania kompozytu proszkowego LaNi5/PVDF z alkalicznym elektrolitem podczas powtarzających się cykli ładowania / rozładowania / Peculiarities of LaNi 5 -powder/pvdf bonded composite - alkaline electrolyte interaction at repeating charge/discharge cycles 5. A. M. El-Aziz, W. Sharaf, A. Klingner: Corrosion behavior of Copper-Nickel alloy in natural and artificial seawater / Zachowanie korozyjne stopu miedz-nikiel w naturalnej i syntetycznej wodzie morskiej 6. I. Flis-Kabulska, J. Flis, T. Zakroczymski: Pomiary in-situ absorpcji wodoru i zmian powierzchniowych na katodach żelaznych podczas alkalicznej elektrolizy wody / In-situ measurements for determination of hydrogen absorption and of surface changes on iron cathodes during alkaline water electrolysis 7. M. Gałuszka, J. Winiarski, A. Stankiewicz: Osadzanie i właściwości ochronne nowych powłok kompozytowych Ni-P-CePO4 / Novel Ni P CePO 4 coatings deposition and anticorrosive properties 8. A. Gil, J. Wyrwa, T. Brylewski, E. Godlewska: Poprawa żaroodporności stali Crofer 22 APU / Improvement of the oxidation resistance of Crofer 22 APU 9. K. Giza, L. Adamczyk, H. Drulis, H. Bala: Wyznaczanie pojemności wodorowej i dyfuzyjności wodoru w elektrodzie wodorkowej metodą elektrochemiczną / Electrochemical determination of the hydrogen storage capacity and hydrogen diffusivity in metal hydride electrode 10. Z. Grzesik: Teoria domieszkowania w badaniach struktury defektów i własności transportowych tlenków i siarczków metali przejściowych / Theory of doping in studies of defect structure and transport properties of transition metal oxides and sulphides 11. Z. Grzesik, S. Mrowec, K. Adamaszek, Z. Jurasz: Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin gazu LPG / Corrosion of valve steels in combustion gases of LPG 12. I. Kot, H. Krawiec: Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze Singera / Studies of corrosion resistance of magnesium alloys in Ringer s solution 13. K. Jagielska-Wiaderek, H. Bala, L. Swadźba: Topografia, właściwości i odporność korozyjna warstwy borowanej na stali 1H18N9T /Topography, properties and corrosion resistance of borided layer produced on AISI 321 stainless steel 14..I. Kalemba, M. Kopyściański, S. Dymek: Odporność korozyjna doczołowych złączy stopu Al T76511 otrzymanych metodą FSW po starzeniu naturalnym / Analysis of corrosion resistance of friction stir welded 7136-T76511 aluminum Al. 15. J. Kamiński, T. Borowski, M. Tarnowski, T. Wierzchoń: Wpływ parametrów tlenoazotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią kształtu / Influence of oxynitriding glow-discharge parameters on corrosion resistance of NiTi shape memory alloy 16. D. Kasprzyk, B. Stypuła: Wpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich odporność korozyjną w roztworze Ringera / Influence of SiCN(H) coatings on corrosion behaviour of stainless steel S30403 and S32404 in Ringer s solution

5 17. H. Krawiec, Z. Szklarz, V. Vignal: Wpływ odkształcenia plastycznego na elektrochemiczne zachowanie się odlanego stopu AlMg 2 w roztworze chlorku sodu / Influence of plastic deformation on the electrochemical behaviour of AlMg 2 as-cast aluminium alloy in sodium chloride solution 18. M. Krzywiecki, B. Kucharska: Ocena efektywności polerowania elektrolitycznego stali chromowoniklowych / Evaluation of the effectiveness of chrome-nickel steel electropolishing 19. B. Kucharska, L. Adamczyk: Odporność korozyjna magnetronowo osadzonych powłok Al-Si o składzie pod- około- i nadeutektycznym / Corrosion resistance of magnetron deposited Al-Si coatings with hypo- peri- and hypereutectic composition 20. A. Maciej, W. Simka, G. Nawrat, A. Krząkała, A. Chrobok, K. Matuszek: Badanie odporności korozyjnej żelaza Armco w chlorku 1-butylo-3-metyloimidazoliowym / Investigations on corrosion resistance of Armco iron in 1-butylo-3-methylimidazolium chloride 21. E. Owczarek: Wpływ amoniaku na własności ochronne starzonych powłok silanowych na żelazie / The influence of ammonia on protective properties of aged silane films on iron 22. K. Radomska, G. Pawłowska, D. Klimecka-Tatar: Zmiana chropowatości powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych na bazie Nd-(Fe,Co)-B pod wpływem procesów korozyjnych w roztworach siarczanowych/ Roughness changes of the bonded magnetic materials based on Nd-(Fe, Co)-B surface under the influence of corrosion processes in sulphate solutions 23. K. Reszka, Z. Zurek, A. Jaron: Morfologia warstw tlenkowych tworzących się na powierzchni stali FeCrAl pokrytej nanowarstwami Pt i Al. / Morphology of oxide layers formed on FeCrAl steel surface coated with Pt and Al nanolayers

6

nr 1 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi 5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach

nr 1 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi 5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach OCHRONA PRZED KOROZJĄ R. 56-2013 SPIS TREŚCI nr 1 OD REDAKCJI 2 Zagrożenia korozyjne w budownictwie 2 Antykorozja. Systemy - Materiały - Powłoki ARTYKUŁY 3 Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GNIOTU WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI POWŁOK Z FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH

WPŁYW GNIOTU WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI POWŁOK Z FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW GNIOTU WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI POWŁOK Z FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH W artykule przedstawiono wpływ gniotu względnego na parametry

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta

Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta e-mail: l.rogal@imim.pl tel. 12 2952826 Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku

Bardziej szczegółowo

POROWATOŚĆ POWŁOK OTRZYMYWANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI PVD

POROWATOŚĆ POWŁOK OTRZYMYWANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI PVD 1-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 177 Renata ROGOWSKA Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom POROWATOŚĆ POWŁOK OTRZYMYWANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI PVD Słowa kluczowe Powłoki PVD, badania korozyjne, porowatość

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe mgr inż. Ewelina Piwowarczyk Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii 1 Metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe Katalizatory na nośniku

Bardziej szczegółowo

składają się z trzech faz: fazy ferromagnetycznej

składają się z trzech faz: fazy ferromagnetycznej 135 Małgorzata Drak, Leszek A. Dobrzański Politechnika Śląska, Gliwice WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA STARZENIE MAGNESÓW TRWAŁYCH Nd-Fe-B APPLICATION PROPERTIES OF PERMANENT MAGNETS Nd-Fe-B Abstract:

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ 4-2011 T R I B O L O G I A 43 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jerzy SMOLIK ***, Jan TACIKOWSKI *, Jan SENATORSKI *, Wiktor GRZELECKI * WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU 4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(21)1 Władysław Włosiński 1, Tomasz Chmielewski 2 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 2-542 Warszawa OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Aleksy Patejuk, Jerzy Robert Sobiecki Podwyższenie wybranych właściwości użytkowych martenzytycznej stali zaworowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM / PROGRAMME. X Ogólnopolskiej Konferencji Korozja th All-Polish Corrosion Conference 2011

PROGRAM / PROGRAMME. X Ogólnopolskiej Konferencji Korozja th All-Polish Corrosion Conference 2011 PROGRAM / PROGRAMME X Ogólnopolskiej Konferencji Korozja 2011 10th All-Polish Corrosion Conference 2011 Rytro, 12-16 czerwca 2011 NIEDZIELA / SATURDAY, 12.VI.2011 17 00 19 30 Rejestracja uczestników /

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

NATRYSKIWANE CIEPLNIE POWŁOKI OCHRONNE STOSOWANE W OCHRONIE PRZED PROCESAMI KOROZYJNYMI.

NATRYSKIWANE CIEPLNIE POWŁOKI OCHRONNE STOSOWANE W OCHRONIE PRZED PROCESAMI KOROZYJNYMI. NATRYSKIWANE CIEPLNIE POWŁOKI OCHRONNE STOSOWANE W OCHRONIE PRZED PROCESAMI KOROZYJNYMI. THERMALLY SPRAYED COATINGS USED IN PROTECTION BEFORE CORROSION PROCESSES Krzysztof Szymański*, Maciej Szpak**, Marek

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6 12/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI WARSTW AZOTOWANYCH JARZENIOWO, WYTWORZONYCH NA STALI 316L

WŁAŚCIWOŚCI WARSTW AZOTOWANYCH JARZENIOWO, WYTWORZONYCH NA STALI 316L 3-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 107 Wiesław A. RAKOWSKI, Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Tadeusz WIERZCHOŃ Politechnika Warszawska WŁAŚCIWOŚCI WARSTW AZOTOWANYCH JARZENIOWO,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. nr 1. The process of corrosion of the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fly ash

SPIS TREŚCI. nr 1. The process of corrosion of the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fly ash OCHRONA PRZED KOROZJĄ R. 57-2014 SPIS TREŚCI nr 1 3 Ochrona materiałowo-strukturalna konstrukcji z betonu / M. Wójtowicz Material and structural protection of concrete structures 12 Zmiany korozyjności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ELEKTROCHEMICZNE POWŁOK Ni+Ti W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ELEKTROCHEMICZNE POWŁOK Ni+Ti W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(5)4 Iwona Napłoszek-Bilnik, Antoni Budniok Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa, 4-7 Katowice WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ELEKTROCHEMICZNE POWŁOK Ni+Ti W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM

Bardziej szczegółowo

Technologia azotowania jarzeniowego stali narzędziowych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań

Technologia azotowania jarzeniowego stali narzędziowych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań janusz trojanowski, anna drobek, aleksander nakonieczny, tadeusz wierzchoń Technologia azotowania jarzeniowego stali narzędziowych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań wprowadzenie W przemyśle narzędziowym

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011 Streszczenia / s 6/ 2011 Paweł Cegielski Andrzej Kolasa Tadeusz Sarnowski Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności Adaptation of welding robots control systems to joining parts

Bardziej szczegółowo

Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych

Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych Honorata Kazimierczak Promotor: Dr hab. Piotr Ozga prof. PAN Warstwy ochronne z cynku najtańsze

Bardziej szczegółowo

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V 1-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 45 Halina GARBACZ, Maciej OSSOWSKI, Piotr WIECIŃSKI, Tadeusz WIERZCHOŃ, Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej MIKROSTRUKTURA I

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg 72/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014 Anna Olbrycht Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Metal coatings as corrosion protection of steel structures W artykule przedstawiono cele i zasady nakładania powłok

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA)

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIEZEK NA ZYBKOŚĆ WZROTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) 1. K. Hauffe, Progress in Metal Physic, 4, 71 (1953).. P. Kofstad, Nonstoichiometry, diffusion and electrical

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie Anna Kula Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED KOROZJĄ R

OCHRONA PRZED KOROZJĄ R OCHRONA PRZED KOROZJĄ R. 55-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY 2 Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie / M. Piontek, K. Łuszczyńska, H. Lechów, A. Szuszkiewicz, W. Czyżewska Efficacy

Bardziej szczegółowo

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Co to jest stal nierdzewna? Stop żelaza zawierający 10,5% chromu i 1,2% węgla - pierwiastki, przyczyniające się do powstania warstwy wierzchniej (pasywnej) o skłonności do samoczynnego

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE KOMPOZYTU WIELOWARSTWOWEGO Al-Al2O3

WYTWARZANIE KOMPOZYTU WIELOWARSTWOWEGO Al-Al2O3 KOMPOZYTY (COMPOSITES) 6(2006)3 Jerzy Robert Sobiecki 1 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, e-mail: jrs@inmat.pw.edu.pl Piotr Tomassi 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt kluczowy. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Segment nr 10

Projekt kluczowy. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Segment nr 10 Projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment nr 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego Uzasadnienie podjęcia zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Informacje ogólne Formy korozji Podstawowy mechanizm korozji Korozja zewnętrzna Korozja wewnętrzna Opis zjawiska Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY: CHARAKTERYSTYKA, KLASY, WŁASNOŚCI. Wykład 1

MATERIAŁY: CHARAKTERYSTYKA, KLASY, WŁASNOŚCI. Wykład 1 MATERIAŁY: CHARAKTERYSTYKA, KLASY, WŁASNOŚCI Wykład 1 Definicja materiału Materiał: tworzywo o określonej postaci, mogące podlegać obróbce w celu wykorzystania do produkcji różnych wyrobów (Leksykon Naukowo-

Bardziej szczegółowo

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205765 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377546 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01) C01G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

A R C H I V E S O F M E T A L L U R G Y A N D M A T E R I A L S Volume Issue 2 DOI: /amm

A R C H I V E S O F M E T A L L U R G Y A N D M A T E R I A L S Volume Issue 2 DOI: /amm A R C H I V E S O F M E T A L L U R G Y A N D M A T E R I A L S Volume 60 2015 Issue 2 DOI: 10.1515/amm-2015-0255 J. SMOLIK,, A. MAZURKIEWICZ, J. KACPRZYŃSKA-GOŁACKA, M. RYDZEWSKI, M. SZOTA, J. MIZERA

Bardziej szczegółowo

Wpływ powierzchniowych warstw azotku tytanu wytwarzanych metodami PVD na właściwości użytkowe stopów aluminium

Wpływ powierzchniowych warstw azotku tytanu wytwarzanych metodami PVD na właściwości użytkowe stopów aluminium MICHAŁ TACIKOWSKI, MAREK BETIUK, ANDRZEJ CZYŻNIEWSKI, SEBASTIAN GRONEK, PRZEMYSŁAW KOBUS, JAN SENATORSKI, JERZY SMOLIK, TADEUSZ WIERZCHOŃ Wpływ powierzchniowych warstw azotku tytanu wytwarzanych metodami

Bardziej szczegółowo

Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki otrzymywane metodami natryskiwania cieplnego

Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki otrzymywane metodami natryskiwania cieplnego BOLESŁAW FORMANEK KRZYSZTOF SZYMAŃSKI ochrona przed korozja 3/2010 Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach BENIAMIN KUCZOWITZ Flame Spray Technologies Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy:

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy: STAL O SPECJALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Zakres tematyczny 1 Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy: - odporne na korozję, - do pracy w obniżonej temperaturze, - do pracy

Bardziej szczegółowo

KINETYKA UTLENIANIA METALI

KINETYKA UTLENIANIA METALI KINETYKA UTLENIANIA METALI SCHEMAT PROCESU UTLENIANIA Utleniacz Metal Utleniacz Zgorzelina Metal x Miarą szybkości korozji metalu jest ubytek jego grubości, x, odniesiony do czasu trwania procesu korozji.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU ANODOWANIA IMPULSOWEGO NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA ALUMINIUM

WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU ANODOWANIA IMPULSOWEGO NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA ALUMINIUM 3-2012 T R I B O L O G I A 61 Tomasz KMITA * WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU ANODOWANIA IMPULSOWEGO NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA ALUMINIUM THE INFLUENCE OF THE PULSED ANODISING PROCESS

Bardziej szczegółowo

WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA POWIERZCHNI STALI POKRYTEJ STOPAMI NIKLU Z PIERWIASTKAMI WĘGLIKOTWÓRCZYMI

WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA POWIERZCHNI STALI POKRYTEJ STOPAMI NIKLU Z PIERWIASTKAMI WĘGLIKOTWÓRCZYMI 4-2010 T R I B O L O G I A 23 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jan TACIKOWSKI *, Jan K. SENATORSKI *,***, Mariusz KOPROWSKI ** WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL Obróbka Plastyczna Metali t. XVII nr 2 (26) Mgr inŝ. Zygmunt GARCZYŃSKI, mgr inŝ. Andrzej KARPIUK, dr inŝ. Stanisław ZIÓŁKIEWICZ Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań Badania wpływu obróbki i azotowania

Bardziej szczegółowo

IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010

IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010 IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010 SPIS TREŚCI Nr 1 3 Elektroosadzanie powłok stopowych Ni-P / J. Bieliński, P. Majchrzak, A. Bielińska Electrodeposition of Ni-P alloy coatings 11 Korozja międzykrystaliczna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY UŻYTE W BADANIACH

MATERIAŁY UŻYTE W BADANIACH 4-2014 T R I B O L O G I A 9 Marek BARA * OCENA WPŁYWU PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE NANOCERAMICZNYCH WARSTW TLENKOWYCH AN ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF THE SUBSTRATE PREPARATION

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Kingi Kamieniak

Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Kingi Kamieniak Dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH Kraków 23.02.2016 Katedra Chemii i Korozji Metali Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie email: krawiec@agh.edu.pl Recenzja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego. Streszczenie rozprawy doktorskiej Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego Streszczenie rozprawy doktorskiej STRUKTURA I TRANSPORT ELEKTRYCZNY UKŁADU Li-Ti-O mgr inż. Marcin Łapiński

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i WŁAŚCIWOŚCI STOPU MAGNEZU AM50

WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i WŁAŚCIWOŚCI STOPU MAGNEZU AM50 28/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPAWANIA NA ROZKŁAD TWARDOŚCI W ZŁĄCZU SPAWANYM NA PRZYKŁADZIE STOPU AW-7020

WPŁYW SPAWANIA NA ROZKŁAD TWARDOŚCI W ZŁĄCZU SPAWANYM NA PRZYKŁADZIE STOPU AW-7020 Krzysztof Dudzik Akademia Morska w Gdyni WPŁYW SPAWANIA NA ROZKŁAD TWARDOŚCI W ZŁĄCZU SPAWANYM NA PRZYKŁADZIE STOPU AW-7020 W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu twardości w złączu spawanym łukowo

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

JEDNOKOMOROWE OGNIWA PALIWOWE

JEDNOKOMOROWE OGNIWA PALIWOWE JEDNOKOMOROWE OGNIWA PALIWOWE Jan Wyrwa Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Światowe zapotrzebowanie na energię-przewidywania

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA Część I Ćw. 7: POWŁOKI NIKLOWE

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA Część I Ćw. 7: POWŁOKI NIKLOWE Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją GALWANOTECHNIKA Część I Ćw.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DYSPERSYJNEJ FAZY CERAMICZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI NIKLOWYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH

WPŁYW DYSPERSYJNEJ FAZY CERAMICZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI NIKLOWYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(24)9 Anna Wyszyńska 1, Maria Trzaska 2 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 2-57 Warszawa WPŁYW DYSPERSYJNEJ FAZY CERAMICZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie energii: kondensatory

Przetwarzanie energii: kondensatory Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia

Bardziej szczegółowo

Tomasz KMITA Władysław SKONECZNY. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Tomasz KMITA Władysław SKONECZNY. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Tomasz KMITA Władysław SKONECZNY Wzrost trwałości eksploatacyjnej skojarzenia tworzywo polimerowe - powłoka tlenkowa wytwarzana metodą anodowania impulsowego Increase of operational durability of a plastic

Bardziej szczegółowo

O 2 ions are formed in the reaction:

O 2 ions are formed in the reaction: A R C H I V E S O F M E T A L L U R G Y A N D M A T E R I A L S Volume 59 2014 Issue 1 DOI: 10.2478/amm-2014-0022 W. GUMOWSKA, I. DOBOSZ, B. WRZOSZCZYK THE MORPHOLOGY OF THE ALUMINA FILMS FORMED IN THE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?)

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) Korozja chemiczna PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) 1. Co to jest stężenie molowe? (co reprezentuje jednostka/ metoda obliczania/

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE METODĄ TAMPONOWĄ METALOWYCH I METALOWO-CERAMICZNYCH POWŁOK KOMPOZYTOWYCH

WYTWARZANIE METODĄ TAMPONOWĄ METALOWYCH I METALOWO-CERAMICZNYCH POWŁOK KOMPOZYTOWYCH KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)5 Jarosław Grześ 1 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa WYTWARZANIE METODĄ TAMPONOWĄ METALOWYCH I METALOWO-CERAMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie energii: kondensatory

Przetwarzanie energii: kondensatory Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia

Bardziej szczegółowo

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu korozji KOROZJA to procesy stopniowego niszczenia materiałów, zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem.

Bardziej szczegółowo

Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys

Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 201/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Bardziej szczegółowo

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1 Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1 L. A. Dobrzański*, K. Labisz*, J. Konieczny**, J. Duszczyk*** * Zakład Technologii Procesów Materiałowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1 Projekt: Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (akronim: KomCerMet) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UDZIAŁU OBJĘTOŚCIOWEGO I WIELKOŚCI CZĄSTEK NA ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ KOMPOZYTÓW ALUMINIUM-CZĄSTKI CERAMICZNE

WPŁYW UDZIAŁU OBJĘTOŚCIOWEGO I WIELKOŚCI CZĄSTEK NA ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ KOMPOZYTÓW ALUMINIUM-CZĄSTKI CERAMICZNE KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)6 Katarzyna Łuczak 1, Piotr Liberski 2, Józef Śleziona 3 Politechnika Śląska, Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice WPŁYW UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CYNOWO-FOSFOROWEGO CuSn10P

WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CYNOWO-FOSFOROWEGO CuSn10P 17/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Bardziej szczegółowo

Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową

Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową JarosławGrześ Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową intermediate layers deposited by the brush plating method Streszczenie Wartykuleprzedstawionowynikibadańwarstwpośrednichnakładanychmetodątamponową

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK TLENKU ALUMINIUM MODYFIKOWANYCH WĘGLEM

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK TLENKU ALUMINIUM MODYFIKOWANYCH WĘGLEM 3-2010 T R I B O L O G I A 11 Marek BARA *, Grzegorz SŁUŻAŁEK *, Henryk WISTUBA ** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK TLENKU ALUMINIUM MODYFIKOWANYCH WĘGLEM TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM OXIDE LAYER

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE WODORU NA METALE I STOPY

ODDZIAŁYWANIE WODORU NA METALE I STOPY Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 2 2010 Izabela PIETKUN-GREBER 1 i Ryszard M. JANKA 1 ODDZIAŁYWANIE WODORU NA METALE I STOPY EFFECT OF HYDROGEN ON METALS AND ALLOYS Abstrakt: Przeanalizowano zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE OKSYDOWANIE ALUMINIUM

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE OKSYDOWANIE ALUMINIUM Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA POWIERZCHNI SURFACE ENGINEERING

INŻYNIERIA POWIERZCHNI SURFACE ENGINEERING INŻYNIERIA POWIERZCHNI SURFACE ENGINEERING K w a r t a l n i k 4 2014 REDAGUJE KOLEGIUM Redaktor Naczelny dr hab. inż. Tomasz BABUL 22 663 43 35 Z-ca Red. Naczelnego mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI 22 560

Bardziej szczegółowo

Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych

Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Właściwości niklu chemicznego

Właściwości niklu chemicznego Nikiel chemiczny Właściwości niklu chemicznego DuŜa twardość powłoki Wysoka odporność na ścieranie Równomierne rozłoŝenie powłoki na detalu (bardzo waŝne przy detalach o skomplikowanym kształcie) Odporny

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz Wykaz publikacji

Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz Wykaz publikacji Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz Wykaz publikacji 2005-2016 1. Dudek Ł., Hryniewicz T., Rokosz K.: Zastosowanie tytanu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska Politechnika Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych Wytwarzanie, struktura i właściwości cienkich powłok na bazie węgla Andrzej Czyżniewski Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED KOROZJĄ

OCHRONA PRZED KOROZJĄ OCHRONA PRZED KOROZJĄ Opracowanie: dr inż. Krystyna Moskwa, dr inż. Bogusław Mazurkiewicz, mgr Magdalena Bisztyga W przypadku większości materiałów nie jest możliwe całkowite usunięcie korozji, stąd też

Bardziej szczegółowo

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2015 r. Materiały do budowy aparatury procesowej Do budowy aparatury procesowej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów pt: Uzyskiwanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego stopach dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2009 Stopy tytanu charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza Badania prowadzone w ramach niniejszej rozprawy były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI WARSTW KOMPOZYTOWYCH NIKLU Z WANADEM

ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI WARSTW KOMPOZYTOWYCH NIKLU Z WANADEM KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)6 Joanna Panek 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI WARSTW KOMPOZYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA

INSTYTUT INśYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT INśYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM KOROZJI ĆWICZENIE NR 5 TECHNOLOGIE NANOSZENIA POWŁOK GALWANICZNYCH Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCI ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH NIKLU Z TYTANEM

WŁASNOŚCI ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH NIKLU Z TYTANEM KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)9 Joanna Panek 1, Antoni Budniok 2, Edward Rówiński 3, Eugeniusz Łągiewka 4 Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice WŁASNOŚCI ELEKTROLITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA WSTĘP TEORETYCZNY Powłoki konwersyjne tworzą się na powierzchni metalu

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCI KOROZYJNE CIENKOWARSTWOWYCH POWŁOK TiN, CrN, TiCN, OTRZYMANYCH METODĄ ŁUKOWO-PRÓŻNIOWĄ

WŁASNOŚCI KOROZYJNE CIENKOWARSTWOWYCH POWŁOK TiN, CrN, TiCN, OTRZYMANYCH METODĄ ŁUKOWO-PRÓŻNIOWĄ 3-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 181 Renata ROGOWSKA Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom WŁASNOŚCI KOROZYJNE CIENKOWARSTWOWYCH POWŁOK TiN, CrN, TiCN, OTRZYMANYCH METODĄ ŁUKOWO-PRÓŻNIOWĄ Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI OCHRONNE - ICH ZADANIA I ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM PROTECTIVE COATINGS AND THEIR JOB APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

POWŁOKI OCHRONNE - ICH ZADANIA I ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM PROTECTIVE COATINGS AND THEIR JOB APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 78 Nr kol. 1882 Łukasz BĄK 1, Tomasz ŚLIWIŃSKI 1 POWŁOKI OCHRONNE - ICH ZADANIA I ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań: elementy wzmacniające przemysłowych

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI W STANIE LANYM

ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI W STANIE LANYM 26/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ROZDZIELACZY PALIWA W SILNIKACH OKRĘTOWYCH

PRZYCZYNY PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ROZDZIELACZY PALIWA W SILNIKACH OKRĘTOWYCH 1-06 PROBLEMY EKSPLOATACJI 233 Beata ŚWIECZKO-ŻUREK, Andrzej ZIELIŃSKI Politechnika Gdańska PRZYCZYNY PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ROZDZIELACZY PALIWA W SILNIKACH OKRĘTOWYCH Słowa kluczowe Korozja

Bardziej szczegółowo