Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu pielęgniarki długoterminowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu pielęgniarki długoterminowej"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu pielęgniarki długoterminowej

2 Spis treści 1. Przygotowanie do pracy Kierownik Medyczny Import umowy Przypisanie roli i komórek do personelu Przypisanie produktów do komórki Obsługa panelu pielęgniarki OPD Wystaw zlecenie Lista zleceń Realizacja zlecenia Książka ruchu chorych Zatwierdzanie zlecenia Menu rozwijane Wydruki Statystyki Raporty, Korekty raportów

3 1. Przygotowanie do pracy Kierownik Medyczny 1.1. Import umowy Przed rozpoczęciem pracy w panelu pielęgniarki długo-terminowej, zaimportowana musi zostad umowa opieki pielęgniarskiej długo-terminowej (OPD). Za tą czynnośd jest odpowiedzialny Kierownik Medyczny. W tym celu należy wybrad Umowy NFZ a następnie wybrad typ: Opieka pielęgniarska długo terminowa. Po kliknięciu przycisku importuj umowę, otworzy się okno, w którym należy wybrad ścieżkę prowadzącą do pliku u mowy. Jeśli import zakooczy się sukcesem, okno Umowy NFZ można zamknąd okienko. Jeśli nie wyświetli się komunikat z przyczyną niepowodzenia. 3

4 1.2. Przypisanie roli i komórek do personelu. Kolejnym krokiem, który wykonuje Kierownik Medyczny jest dodanie nowego personelu przez przycisk Pojawi się okienko: Należy wypełnid wszystkie pola, a następnie przejśd do kolejnej zakładki, gdzie z listy ról wybieramy Pielęgniarka OPD 4

5 Uwaga!! Jeżeli wybierzemy rolę pielęgniarki OPD nie będziemy mieli już możliwości przypisania innej roli temu personelowi. Po zatwierdzeniu, pojawią się następne zakładki. W zakładce Komórki pracownika, należy kliknąd przycisk Dodaj, a następnie wybrad z listy komórki, które dotyczą umowy OPD i zatwierdzid. W zakładce `Dane specjalistyczne pielęgniarki`, należy uzupełnid wszystkie dane pielęgniarki. 5

6 1.3. Przypisanie produktów do komórki W panelu Kierownika Medycznego, na leży wybrad kolejno: `System Ustawienia Komórki i dokonad wyboru produktów (przycisk Dodaj ) dla u mowy OPD. 6

7 2. Obsługa panelu pielęgniarki OPD Główny widok panelu pielęgniarki przedstawia obraz poniżej: 1. Wystaw zlecenie służy do wystawiania zlecenia dla wybranego wcześniej pacjenta 2. Wszystko o pacjencie podgląd danych medycznych wybranego pacjenta i historii zleceo 3. Wprowadź wprowadzenie szczepieo, surowic, wyników badao analitycznych oraz obrazowych 4. Nowy pacjent w ZOZ wprowadzanie nowego pacjenta do bazy danych oraz zarejestrowanie pacjenta spoza listy 5. Książka ruchu chorych jest to książka, w której ewidencjonowane są wszystkie udzielone świadczenia / zabiegi 6. Zlecenia wyświetla wszystkie zlecenia pielęgniarskie 7

8 7. Nazwisko, Imię, Numer ID, Numer karty filtry służące wyszukiwaniu pacjentów Na podstawie skierowania do objęcia pacjenta opieką długoterminową domową, pielęgniarka może wykonywad zabiegi w ramach tego rodzaju opieki. Wprowadzane są one poprzez zlecenia lub książkę ruchu chorych. 8

9 2.1. Wystaw zlecenie Jeden okres sprawowania opieki powinien byd wprowadzony jako jedno zlecenie oraz zabiegi realizowane w ramach tego zlecenia. Jeśli okres opieki długo-terminowej dzielimy na okresy sprawozdawcze miesięczne to należy co miesiąc wprowadzad nowe zlecenie. Uwaga!!! Na przełomach miesiąca można wprowadzad zlecenia tylko wtedy, kiedy początkiem nowego zlecenia jest ostatni dzieo poprzedniego miesiąca. Np. Jeżeli wprowadzono dane będą sprawozdane w lutym (w miesiącu późniejszym) Aby wprowadzid zlecenie, należy wyszukad pacjenta, a następnie kliknąd przycisk Wystaw zlecenie Jeśli dla danego pacjenta jest już wystawione zlecenie, użytkownikowi pojawi się komunikat o konieczności wybrania innego pacjenta lub zamknięciu otwartego zlecenia. 9

10 Wypełniamy dane ze skierowania w odpowiednie pola w programie. Należy wypełnid wszystkie pola wymagane. Komórkę wybieramy z listy. Aby wprowadzid kod ICD10, należy kliknąd przycisk i wyszukad rozpoznanie według kodu. Wymaganym polem jest Ocena wg skali opartej na skali Barthel. Jest ona niezbędna, ponieważ pozwala ona na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Należy również pamiętad, aby Data do nie była wcześniejsza niż Data od Gdy wszystkie pola zostaną uzupełnione, klikamy przycisk Zatwierdź. Pojawi się okienko, ponieważ obowiązkowo należy wprowadzid dane o zabiegach wykonywanych 10

11 w ramach opieki długoterminowej. W tym celu klikamy przycisk. Należy pamiętad, aby został spełniony warunek wprowadzenia co najmniej 4 zabiegów w tygodniu, ponieważ program będzie o tym przypominał: Aby wybrad konkretne dni zabiegów należy wybrad, służącą do tego ikonę kalendarza Uwaga!! Program wymusza 4 zabiegi w ciągu tygodnia tylko wtedy, kiedy zostanie wybrany produkt jednostkowy (rodzaj zabiegu) rozliczany w osobodniach. Pojawi się nowe okno z listą zabiegów do wykonania. 11

12 Aby dodad rodzaj zabiegu należy wybrad przycisk. Po kliknięciu przycisku dodawania zabiegu, wyświetli się nowe okno. Wybieramy z listy rodzaj zabiegu, mamy przy tym możliwośd zapisania dodatkowej informacji oraz określenia ilośd zabiegów i ich częstotliwości. Gdy lista zostanie uzupełniona o zabiegi do wykonania, klikamy przycisk Zatwierdź. Przyciski z prawej strony okna służą do: - - dodawania zabiegów, - - edytowania zabiegów, - - usuwania zabiegów z listy, - - określeniu terminów zabiegów. Pojawia się wtedy kalendarz, w którym można zaznaczyd poszczególne dni wykonywania zbiegów. Aby skorzystad z kalendarza, należy najpierw zaznaczyd dane zlecenie w oknie `Zlecenie na zabieg`, następnie wybrad przycisk kalendarza: 12

13 Po zaznaczeniu odpowiednich dni, klikamy Tak wprowadzone zlecenie pojawi się liście zleceo aktywnych i może byd zrealizowane. UWAGA!!! Należy pamiętad, że w ramach jednego etatu Pielęgniarka OPD może mied aktywne zlecenia w jednym czasie u maksymalnie: Sześciu pacjentów, którzy mają różne adresy zamieszkania, Dwunastu pacjentów, którzy mają te same adresy zamieszkania. Jeśli wprowadzimy dla 6 lub więcej oraz dla 12 i więcej to pojawi się komunikat z informacją, że przekroczono maksymalną liczbę pacjentów w opiece długoterminowej. Jeżeli chcemy sprawdzid, w jakim wymiarze godzin pracuje pielęgniarka, należy sprawdzid Etat w danych personelu. Przed rejestracją zlecenia, należy sprawdzid czy dla wybranego pacjenta w okresie objęcia opieką już jest realizowana inna opieka. 13

14 Jeśli jest już zarejestrowana pojawi się komunikat, że pacjent jest już objęty opieką długoterminową w wybranym okresie i należy wybrad innym termin Lista zleceo Należy przejśd do widoku zleceo, poprzez kliknięcie Zlecenia w górnym menu. Obraz poniżej przedstawia nowe okno. Podgląd zlecenia służy do wyświetlenia szczegółów zlecenia i zapisu wykonywanych zabiegów Przerwij realizację przerywa realizację zlecenia Zatwierdź zlecenie pozwala zatwierdzid zlecenie w sytuacji gdy ni e zostały wykonane wszystkie zabiegi z listy zleconych Znajdź pacjenta umożliwia wyszukanie pacjenta. Można wybrad jakie zlecenia mają się wyświetlid na liście: Aktywne wszystkie zlecenia jeszcze ni e zatwierdzone Archiwalne wszystkie zlecenia zatwierdzone Zabiegi na dziś zlecenia, które zawierają zabiegi zapisane na dzieo bieżący 14

15 Dodatkowo można wyszukad zlecenia dla pacjenta wprowadzając nazwisko, imię, numer ID lub Numer karty Realizacja zlecenia Z listy aktywnych zleceo, wybieramy zlecenie pacjenta, dla którego wprowadzony ma byd zabieg. Następnie klikamy przycisk Podgląd zlecenia. Okno Zabiegi zawiera następujące zakładki: Zlecenie, Dane medyczne, Wyniki badao, Dane osobowe pacjenta, Deklaracje lista aktywnych i archiwalnych deklaracji pacjenta złożonych do lekarza, pielęgniarki, położnej, Dodatkowe informacji, Notatki, Historia wizyty pacjenta, Historia zleceo wykonanych przez pielęgniarkę / położną. W zakładce Zlecenie widok został podzielony na dwie części: Zlecenie, Zabiegi. 15

16 W części Zlecenie widoczna jest lista zabiegów, które mają byd wykonane w ramach zlecenia. Do dyspozycji znajdują się następujące funkcje: niewykonanych zabiegów, umożliwia do dawanie zabiegu, który trzeba wykonad do listy umożliwia edytowanie danych skierowania, na podstawie którego przyjęto pacjenta do opieki długo terminowej, umożliwia od mówienie wykonania zabiegu, należy podad datę i przyczynę odmowy, pozwala wprowadzid dane wykonanego zabiegu Kliknięcie przycisku Wykonaj zabieg, powoduje wyświetlenie okna z datą oraz godziną wykonania zabiegu. 16

17 Po zatwierdzeniu dnia i godziny, otwiera się okno wymagające wprowadzenia: komórki, produktu kontraktowego oraz jednostkowego. Wartości do wyboru w każdym z pól są pobierane z zaimportowane umowy OPD. W polu notatki można wprowadzid komentarz (który zostanie umieszczony w karcie pielęgnacyjnej). Jeśli zabieg nie powinien byd sprawozdawany do NFZ, należy zaznaczyd pole bez opłaty przez NFZ. Poza twierdzeniu, zabieg pojawi się na liście wykonanych zabiegów. W przypadku, gdy okaże się, że wprowadzono błędne dane, zabieg można z listy usunąd za pomocą przycisku i wprowadzid go ponownie. Aby zlecenie opieki długoterminowej mogło byd sprawozdane do NFZ należy obowiązkowo wprowadzid produkt jednostkowy rozliczany w osobodniach, np.: 17

18 UWAGA!!! Podczas ustalania harmonogramu zabiegów, że jeżeli jednego dnia wykonuje się kilka zabiegów to jest to liczone jako jedna wizyta w tygodniu. Takich wizyt powinno byd minimum 4 w tygodniu. Należy liczyd pełne tygodnie kalendarzowe trwania opieki. Aby zlecenie weszło do raportu musimy wybrad produkt jednostkowy rozliczany w osobodniach, bez gwiazdki. Należy również pamiętad, by dany produkt jednostkowy musi znajdowad się na umowie. Zlecenie może zostad zamknięte na dwa sposoby: Po wykonaniu wszystkich zabiegów z listy poprzez przycisk Zamknij Jeżeli nie wybraliśmy produktu jednostkowego w osobodniach, wtedy program poinformuje nas o tym i pojawi się komunikat: 18

19 Poprzez przycisk Zatwierdź zlecenie. UWAGA!!! Warunkiem koniecznym, aby można było rozliczyd zabieg jest wprowadzenie zabiegu w osobodniach. Jeżeli jest wprowadzone inaczej program nas o tym poinformuje: Zlecenie można zatwierdzid, jeżeli ocena w skali Barthel znajduje się w przedziale od 0 do 40 oraz w harmonogramie zabiegi zostały zaplanowane tak, że przypadają one przynajmniej cztery razy w tygodniu. Dane ze skierowania można edytowad przez przycisk `Skierowanie`, należy pamiętad, że zmiany w okienku wpływają na wszystkie wprowadzone zabiegi tego zlecenia. 19

20 Z widoku okna Zabiegi możemy wydrukowad Kartę czynności pielęgniarskich Zlecenie, Potwierdzenie realizacji zlecenia. 20

21 Po zatwierdzeniu zabiegu, ekran powróci do spisu zabiegów. Aby powrócid do wyszukania pacjenta, klikamy przycisk 2.4. Książka ruchu chorych Zabiegi w opiece długoterminowej mogę zostad wprowadzone również przez Książkę Ruchu Chorych. Aby przejśd do widoku książki ruchu, należy wybrad z górnego menu. 21

22 Obraz poniżej przedstawia widok Książki ruchu chorych. Zawiera ona listę przyjętych pacjentów i wykonanych zabiegów. Możliwe jest wyszukanie pacjenta po filtrach: Przedziału czasowego, dla wyświetlenia świadczeo zrealizowanych, Komórki, na której zostały zamknięte świadczenia, Typie personelu realizującego. Aby prawidłowo sprawozdad świadczenia, należy wprowadzid zabiegi w następujący sposób: - dodad zabieg przez książkę przyjęd, w tym celu wybierając przycisk, znajdujący się na dole ekranu. Otworzy się nowe okno, w którym wypełniamy dane skierowania podobnie jak przy wystawianiu zlecenia oraz wprowadzamy wykonane zabiegi podając datę i godzinę realizacji a także określając komórkę i produkty: 22

23 - Należy po kolei uzupełnid puste okienka: 1. wybrad pacjenta Kliknięcie przycisku przy nazwisku pacjenta pozwala na wyszukanie pacjenta z bazy danych. 2. uzupełnid wymagane dane do skierowania tj. data zlecenia, nazwa instytucji, nazwa lekarza itp. 3. W polu data objęcia opieką od-do wprowadzamy cały okres objęcia opieką za dany miesiąc, zgodnie ze skierowaniem np. od r. do r. UWAGA!!! Okres objęcia opieką nie może obejmowad przełomów miesiąca. Chyba ze jest to ostatni dzieo miesiąca poprzedzający opiekę np W polu zabiegi wybieramy przycisk 23

24 5. Pojawia się okno z wyborem komórki, produktu kontraktowego i jednostkowego. Należy wprowadzid odpowiednie zabiegi Przy kolejnym wprowadzaniu zabiegów przez książkę przyjęd, program sam sprawdzi czy wybrany pacjent został już objęty opieką długoterminową. Jeśli tak użytkownik zostanie zapytany o kontynuację tej opieki lub rozpoczęcie nowej. 24

25 6. Wprowadzamy każdy zabieg oddzielnie (za każdy wykonany dzieo), np. Data wykonania zabiegów od do oraz data wykonania od do , jeżeli nastąpiła przerwa w wykonywaniu zabiegów. Czynnośd powtarzamy w każdym dniu, w którym był wykonany zabieg. UWAGA!!! Należy pamiętad o dodawaniu każdorazowo komórki oraz produktu jednostkowego dla każdej wprowadzanej nowej daty zabiegu. Zabiegi mogą się przecinad tylko na granicach (dotyczy to tylko produktów liczonych w osobodniach) np , Krotnośd wyliczana jest automatycznie zgodnie z algorytmem NFZ, nie należy jej modyfikowad. `Data do` nie jest obowiązkowa. Jeżeli nie jest wprowadzona, zostanie wyliczona automatycznie. Zabiegi nie mogą przekraczad granic objęcia opieką danego zlecenia. 7. Tak wypełnione zlecenie zatwierdzamy. Należy pamiętad, że jeden wpis w książce ruchu chorych to wystawienie jednego zlecenia, a co za tym idzie, jeden okres objęcia opieką długoterminową. Można wprowadzad kilka zabiegów naraz. Umożliwia to przycisk kalendarza Zabiegi. Dni zawierające zabiegi danego zlecenia są podświetlane na żółto w okienku 25

26 Dni, które zawierają zabiegi innych zleceo są podświetlane na niebiesko, zaś dni wybierane aktualnie do odbytych zabiegów podświetlają się na zielono. 26

27 Uwaga!! Przez kalendarz mogą byd wprowadzane zbiorczo tylko i wyłącznie produkty jednostkowe nie rozliczane w osobodniach. Jest możliwośd w oknie Plan zabiegów zaznaczenia jednego dnia oznaczonego już zabiegiem oraz kliknięcia przycisku edycji. Wtedy wyświetlana jest tylko informacyjnie lista wszystkich zabiegów, które zostały wybrane dla danego pacjenta w tym dniu Zatwierdzanie zlecenia Zlecenie / świadczenie opieki długoterminowej jest sprawdzane przez program w następujący sposób: Czy zabiegi zostały wykonane z datą, kiedy pacjent był objęty opieką długo terminową, Czy data skierowania nie jest późniejsza od daty objęcia opieką, Czy data do nie jest wcześniejsza od daty objęcia opieką długoterminową, 27

28 Czy zabiegi zostały zaplanowane tak, że pielęgniarka odwiedza pacjenta minimum 4 razy w tygodniu Czy został wprowadzony rodzaj zlecenia rozliczany w osobodniach Liczbę pacjentów objętych opieką przez jedną pielęgniarkę opieki długo terminowej. 3. Menu rozwijane Po rozwinięciu menu z górnego prawego rogu ekranu przez kliknięcie przycisku menu podręczne, które przedstawia poniższy obraz., rozwinie się Zakoocz pozwala na wylogowanie z panelu OPD, oraz na zakooczenie pracy z programem Wydruki przechodzi do panelu wydruku Pesele do uzupełnienia lista pacjentów którzy mają nieaktualnym pesele Zmieo hasło umożliwia zmianę hasła logowa na dla użytkownika Zgłoś problem umożliwia zgłoszenie problemu do tyczącego pracy z programem dreryk zespołowi Asysty Technicznej O programie wyświetla informacje o licencji oraz komponentach. W tej zakładce możemy się również dowiedzied jaką mamy aktualnie wersję programu. 4. Wydruki Po kliknięciu Wydruki z rozwijanego menu otworzy się nowe okno. 28

29 Szczegółowy opis obsługi wydruków znajduje się w instrukcji zawartej w programie dreryk, którą można otworzyd poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu ekranu. Z tego miejsca możliwe jest zarządzenie wydrukami: - konfiguracja, - usunięcie z kolejki wydruków, - wydruk dokumentów oczekujących oraz for mularza deklaracji i karty pielęgnacyjnej. 29

30 5. Statystyki Program dreryk umożliwia wygenerowanie statystyk dotyczących zabiegów w opiece pielęgniarskiej długoterminowej. W tym celu Kierownik Medyczny wybiera Raporty i statystyki Statystyki Statystyka liczby świadczeo pielęgniarek i położnych. Określając kryteria filtrowania, otrzymamy listę za biegów wykonanych przez pielęgniarki w ramach opieki długoterminowej: Okres sprawozdawczy wybieramy dowolny zakres dat, dla których chcemy utworzyd statystkę Pielęgniarka określamy personel realizujący zabiegi Typ zabiegu domowe / ambulatoryjne / nocne Stan zabiegu zatwierdzone / odrzucone Typ personelu pielęgniarka / położna Rodzaj świadczenia

31 UWAGA!!! Pielęgniarka długoterminowa robi tylko wizyty domowe, dlatego też w skierowaniu typ wizyty jest wyszarzany i domyślnie domowa 6. Raporty, Korekty raportów Do raportu zaliczane są wszystkie zatwierdzone zlecenia, które posiadają datę objęcia opieką `do` w wybranym miesiącu, nawet jeśli realizacja tego zlecenia zaczęła się w przeszłym miesiącu. Aby poprawnie stworzyd raport należy pamiętad o spełnieniu kilku warunków: Czy odbyły się przynajmniej 4 wizyty w ciągu tygodnia w domu pacjenta (licząc pełne tygodnie objęcia opieką), Czy ocena dla pacjenta w skali Bartel wpisana podczas wystawiania zlecenia znajduje się w przedziale od 0 do 40, Czy z koocem opieki zostało wykonane chociaż jedno świadczenie w produktem rozliczanym w osobodniach, Czy wszystkie zabiegi są w okresie objęcia opieką (Zakres dat `od` i `do` musi byd wprowadzony). Jeżeli świadczenia nie zostały włączone po utworzeniu raportu, powinien pojawid się komunikat z informacją, z jakiego powodu nie zostały one dołączone. Raz w miesiącu należy utworzyd i wysład do NFZ (do 10 dnia każdego miesiąca) raport świadczeo OPD za miesiąc poprzedni. Po otrzymaniu pierwszego raportu zwrotnego z potwierdzeniem odczytu i drugiego z potwierdzeniem pierwszej fazy, należy je zaimportowad do programu. Jeżeli jest wszystko w porządku - pojawi się w okienku `ok.`, można przystąpid do żądania rozliczenia. Na podstawie raportu zwrotnego rozliczeniowego i zaimportowaniu go do programu, należy przystąpid do stworzenia rachunku rfx i faktury, wybierając przycisk `Rozliczenia`, który znajduje się na samym dole okienka. 31

32 W oknie korekt dla opieki długoterminowej wyświetlane są zlecenia. Można również edytowad zabiegi, wybierając dane zlecenie. W tym celu należy zaznaczyd konkretne zlecenie i wybrad przycisk przycisk. Pojawi się okno edycji, w którym będą zawarte wszystkie zabiegi wykonane w tym zleceniu: 32

33 Wyszczególnione zabiegi można: - edytowad - usunąd - lub dodad inny zabieg Szczegółowe informacje dotyczące raportowania i korygowania świadczeo znajdują się w Instrukcji raportowania i Instrukcji korekt. 33

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

dreryk Rozliczenie usług prywatnych

dreryk Rozliczenie usług prywatnych dreryk Rozliczenie usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe funkcjonalności... 3 3. Główne menu i główny widok... 3 4. Definiowanie umów na usługi prywatne... 5 4.1. Usługi... 5 4.2. Pakiety

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 Katowice 2006-08-25 Uwaga! Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy i uzupełniający, i nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Hakon Software sp. z o. o. Estomed2. Podręcznik użytkownika ver.20194.

Hakon Software sp. z o. o. Estomed2. Podręcznik użytkownika ver.20194. Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik użytkownika ver.20194. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja Systemu Estomed2... 5 2.1. Jak zainstalować Estomed2... 5 2.2. Zainstaluj program Estomed2

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP e-pracownik Wersja 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Wersja 2015.1.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu płacowego MIDAS

Instrukcja obsługi programu płacowego MIDAS Instrukcja obsługi programu płacowego MIDAS instrukcja aktualna dla wersji MIDAS 1.57.1166.53 2 SPIS TREŚCI 1. Opis programu Midas.... 4 2. Instalacja.... 5 3. Pierwszy rzut oka zapoznanie z interfejsem....

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika W Windows Itelix ischool 2 System ischool jest zaawansowanym systemem obsługi firm zajmujących się prowadzeniem kursów i szeroko pojętą działalnością szkoleniową. Pozwala centralnie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo