Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu pielęgniarki długoterminowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu pielęgniarki długoterminowej"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu pielęgniarki długoterminowej

2 Spis treści 1. Przygotowanie do pracy Kierownik Medyczny Import umowy Przypisanie roli i komórek do personelu Przypisanie produktów do komórki Obsługa panelu pielęgniarki OPD Wystaw zlecenie Lista zleceń Realizacja zlecenia Książka ruchu chorych Zatwierdzanie zlecenia Menu rozwijane Wydruki Statystyki Raporty, Korekty raportów

3 1. Przygotowanie do pracy Kierownik Medyczny 1.1. Import umowy Przed rozpoczęciem pracy w panelu pielęgniarki długo-terminowej, zaimportowana musi zostad umowa opieki pielęgniarskiej długo-terminowej (OPD). Za tą czynnośd jest odpowiedzialny Kierownik Medyczny. W tym celu należy wybrad Umowy NFZ a następnie wybrad typ: Opieka pielęgniarska długo terminowa. Po kliknięciu przycisku importuj umowę, otworzy się okno, w którym należy wybrad ścieżkę prowadzącą do pliku u mowy. Jeśli import zakooczy się sukcesem, okno Umowy NFZ można zamknąd okienko. Jeśli nie wyświetli się komunikat z przyczyną niepowodzenia. 3

4 1.2. Przypisanie roli i komórek do personelu. Kolejnym krokiem, który wykonuje Kierownik Medyczny jest dodanie nowego personelu przez przycisk Pojawi się okienko: Należy wypełnid wszystkie pola, a następnie przejśd do kolejnej zakładki, gdzie z listy ról wybieramy Pielęgniarka OPD 4

5 Uwaga!! Jeżeli wybierzemy rolę pielęgniarki OPD nie będziemy mieli już możliwości przypisania innej roli temu personelowi. Po zatwierdzeniu, pojawią się następne zakładki. W zakładce Komórki pracownika, należy kliknąd przycisk Dodaj, a następnie wybrad z listy komórki, które dotyczą umowy OPD i zatwierdzid. W zakładce `Dane specjalistyczne pielęgniarki`, należy uzupełnid wszystkie dane pielęgniarki. 5

6 1.3. Przypisanie produktów do komórki W panelu Kierownika Medycznego, na leży wybrad kolejno: `System Ustawienia Komórki i dokonad wyboru produktów (przycisk Dodaj ) dla u mowy OPD. 6

7 2. Obsługa panelu pielęgniarki OPD Główny widok panelu pielęgniarki przedstawia obraz poniżej: 1. Wystaw zlecenie służy do wystawiania zlecenia dla wybranego wcześniej pacjenta 2. Wszystko o pacjencie podgląd danych medycznych wybranego pacjenta i historii zleceo 3. Wprowadź wprowadzenie szczepieo, surowic, wyników badao analitycznych oraz obrazowych 4. Nowy pacjent w ZOZ wprowadzanie nowego pacjenta do bazy danych oraz zarejestrowanie pacjenta spoza listy 5. Książka ruchu chorych jest to książka, w której ewidencjonowane są wszystkie udzielone świadczenia / zabiegi 6. Zlecenia wyświetla wszystkie zlecenia pielęgniarskie 7

8 7. Nazwisko, Imię, Numer ID, Numer karty filtry służące wyszukiwaniu pacjentów Na podstawie skierowania do objęcia pacjenta opieką długoterminową domową, pielęgniarka może wykonywad zabiegi w ramach tego rodzaju opieki. Wprowadzane są one poprzez zlecenia lub książkę ruchu chorych. 8

9 2.1. Wystaw zlecenie Jeden okres sprawowania opieki powinien byd wprowadzony jako jedno zlecenie oraz zabiegi realizowane w ramach tego zlecenia. Jeśli okres opieki długo-terminowej dzielimy na okresy sprawozdawcze miesięczne to należy co miesiąc wprowadzad nowe zlecenie. Uwaga!!! Na przełomach miesiąca można wprowadzad zlecenia tylko wtedy, kiedy początkiem nowego zlecenia jest ostatni dzieo poprzedniego miesiąca. Np. Jeżeli wprowadzono dane będą sprawozdane w lutym (w miesiącu późniejszym) Aby wprowadzid zlecenie, należy wyszukad pacjenta, a następnie kliknąd przycisk Wystaw zlecenie Jeśli dla danego pacjenta jest już wystawione zlecenie, użytkownikowi pojawi się komunikat o konieczności wybrania innego pacjenta lub zamknięciu otwartego zlecenia. 9

10 Wypełniamy dane ze skierowania w odpowiednie pola w programie. Należy wypełnid wszystkie pola wymagane. Komórkę wybieramy z listy. Aby wprowadzid kod ICD10, należy kliknąd przycisk i wyszukad rozpoznanie według kodu. Wymaganym polem jest Ocena wg skali opartej na skali Barthel. Jest ona niezbędna, ponieważ pozwala ona na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Należy również pamiętad, aby Data do nie była wcześniejsza niż Data od Gdy wszystkie pola zostaną uzupełnione, klikamy przycisk Zatwierdź. Pojawi się okienko, ponieważ obowiązkowo należy wprowadzid dane o zabiegach wykonywanych 10

11 w ramach opieki długoterminowej. W tym celu klikamy przycisk. Należy pamiętad, aby został spełniony warunek wprowadzenia co najmniej 4 zabiegów w tygodniu, ponieważ program będzie o tym przypominał: Aby wybrad konkretne dni zabiegów należy wybrad, służącą do tego ikonę kalendarza Uwaga!! Program wymusza 4 zabiegi w ciągu tygodnia tylko wtedy, kiedy zostanie wybrany produkt jednostkowy (rodzaj zabiegu) rozliczany w osobodniach. Pojawi się nowe okno z listą zabiegów do wykonania. 11

12 Aby dodad rodzaj zabiegu należy wybrad przycisk. Po kliknięciu przycisku dodawania zabiegu, wyświetli się nowe okno. Wybieramy z listy rodzaj zabiegu, mamy przy tym możliwośd zapisania dodatkowej informacji oraz określenia ilośd zabiegów i ich częstotliwości. Gdy lista zostanie uzupełniona o zabiegi do wykonania, klikamy przycisk Zatwierdź. Przyciski z prawej strony okna służą do: - - dodawania zabiegów, - - edytowania zabiegów, - - usuwania zabiegów z listy, - - określeniu terminów zabiegów. Pojawia się wtedy kalendarz, w którym można zaznaczyd poszczególne dni wykonywania zbiegów. Aby skorzystad z kalendarza, należy najpierw zaznaczyd dane zlecenie w oknie `Zlecenie na zabieg`, następnie wybrad przycisk kalendarza: 12

13 Po zaznaczeniu odpowiednich dni, klikamy Tak wprowadzone zlecenie pojawi się liście zleceo aktywnych i może byd zrealizowane. UWAGA!!! Należy pamiętad, że w ramach jednego etatu Pielęgniarka OPD może mied aktywne zlecenia w jednym czasie u maksymalnie: Sześciu pacjentów, którzy mają różne adresy zamieszkania, Dwunastu pacjentów, którzy mają te same adresy zamieszkania. Jeśli wprowadzimy dla 6 lub więcej oraz dla 12 i więcej to pojawi się komunikat z informacją, że przekroczono maksymalną liczbę pacjentów w opiece długoterminowej. Jeżeli chcemy sprawdzid, w jakim wymiarze godzin pracuje pielęgniarka, należy sprawdzid Etat w danych personelu. Przed rejestracją zlecenia, należy sprawdzid czy dla wybranego pacjenta w okresie objęcia opieką już jest realizowana inna opieka. 13

14 Jeśli jest już zarejestrowana pojawi się komunikat, że pacjent jest już objęty opieką długoterminową w wybranym okresie i należy wybrad innym termin Lista zleceo Należy przejśd do widoku zleceo, poprzez kliknięcie Zlecenia w górnym menu. Obraz poniżej przedstawia nowe okno. Podgląd zlecenia służy do wyświetlenia szczegółów zlecenia i zapisu wykonywanych zabiegów Przerwij realizację przerywa realizację zlecenia Zatwierdź zlecenie pozwala zatwierdzid zlecenie w sytuacji gdy ni e zostały wykonane wszystkie zabiegi z listy zleconych Znajdź pacjenta umożliwia wyszukanie pacjenta. Można wybrad jakie zlecenia mają się wyświetlid na liście: Aktywne wszystkie zlecenia jeszcze ni e zatwierdzone Archiwalne wszystkie zlecenia zatwierdzone Zabiegi na dziś zlecenia, które zawierają zabiegi zapisane na dzieo bieżący 14

15 Dodatkowo można wyszukad zlecenia dla pacjenta wprowadzając nazwisko, imię, numer ID lub Numer karty Realizacja zlecenia Z listy aktywnych zleceo, wybieramy zlecenie pacjenta, dla którego wprowadzony ma byd zabieg. Następnie klikamy przycisk Podgląd zlecenia. Okno Zabiegi zawiera następujące zakładki: Zlecenie, Dane medyczne, Wyniki badao, Dane osobowe pacjenta, Deklaracje lista aktywnych i archiwalnych deklaracji pacjenta złożonych do lekarza, pielęgniarki, położnej, Dodatkowe informacji, Notatki, Historia wizyty pacjenta, Historia zleceo wykonanych przez pielęgniarkę / położną. W zakładce Zlecenie widok został podzielony na dwie części: Zlecenie, Zabiegi. 15

16 W części Zlecenie widoczna jest lista zabiegów, które mają byd wykonane w ramach zlecenia. Do dyspozycji znajdują się następujące funkcje: niewykonanych zabiegów, umożliwia do dawanie zabiegu, który trzeba wykonad do listy umożliwia edytowanie danych skierowania, na podstawie którego przyjęto pacjenta do opieki długo terminowej, umożliwia od mówienie wykonania zabiegu, należy podad datę i przyczynę odmowy, pozwala wprowadzid dane wykonanego zabiegu Kliknięcie przycisku Wykonaj zabieg, powoduje wyświetlenie okna z datą oraz godziną wykonania zabiegu. 16

17 Po zatwierdzeniu dnia i godziny, otwiera się okno wymagające wprowadzenia: komórki, produktu kontraktowego oraz jednostkowego. Wartości do wyboru w każdym z pól są pobierane z zaimportowane umowy OPD. W polu notatki można wprowadzid komentarz (który zostanie umieszczony w karcie pielęgnacyjnej). Jeśli zabieg nie powinien byd sprawozdawany do NFZ, należy zaznaczyd pole bez opłaty przez NFZ. Poza twierdzeniu, zabieg pojawi się na liście wykonanych zabiegów. W przypadku, gdy okaże się, że wprowadzono błędne dane, zabieg można z listy usunąd za pomocą przycisku i wprowadzid go ponownie. Aby zlecenie opieki długoterminowej mogło byd sprawozdane do NFZ należy obowiązkowo wprowadzid produkt jednostkowy rozliczany w osobodniach, np.: 17

18 UWAGA!!! Podczas ustalania harmonogramu zabiegów, że jeżeli jednego dnia wykonuje się kilka zabiegów to jest to liczone jako jedna wizyta w tygodniu. Takich wizyt powinno byd minimum 4 w tygodniu. Należy liczyd pełne tygodnie kalendarzowe trwania opieki. Aby zlecenie weszło do raportu musimy wybrad produkt jednostkowy rozliczany w osobodniach, bez gwiazdki. Należy również pamiętad, by dany produkt jednostkowy musi znajdowad się na umowie. Zlecenie może zostad zamknięte na dwa sposoby: Po wykonaniu wszystkich zabiegów z listy poprzez przycisk Zamknij Jeżeli nie wybraliśmy produktu jednostkowego w osobodniach, wtedy program poinformuje nas o tym i pojawi się komunikat: 18

19 Poprzez przycisk Zatwierdź zlecenie. UWAGA!!! Warunkiem koniecznym, aby można było rozliczyd zabieg jest wprowadzenie zabiegu w osobodniach. Jeżeli jest wprowadzone inaczej program nas o tym poinformuje: Zlecenie można zatwierdzid, jeżeli ocena w skali Barthel znajduje się w przedziale od 0 do 40 oraz w harmonogramie zabiegi zostały zaplanowane tak, że przypadają one przynajmniej cztery razy w tygodniu. Dane ze skierowania można edytowad przez przycisk `Skierowanie`, należy pamiętad, że zmiany w okienku wpływają na wszystkie wprowadzone zabiegi tego zlecenia. 19

20 Z widoku okna Zabiegi możemy wydrukowad Kartę czynności pielęgniarskich Zlecenie, Potwierdzenie realizacji zlecenia. 20

21 Po zatwierdzeniu zabiegu, ekran powróci do spisu zabiegów. Aby powrócid do wyszukania pacjenta, klikamy przycisk 2.4. Książka ruchu chorych Zabiegi w opiece długoterminowej mogę zostad wprowadzone również przez Książkę Ruchu Chorych. Aby przejśd do widoku książki ruchu, należy wybrad z górnego menu. 21

22 Obraz poniżej przedstawia widok Książki ruchu chorych. Zawiera ona listę przyjętych pacjentów i wykonanych zabiegów. Możliwe jest wyszukanie pacjenta po filtrach: Przedziału czasowego, dla wyświetlenia świadczeo zrealizowanych, Komórki, na której zostały zamknięte świadczenia, Typie personelu realizującego. Aby prawidłowo sprawozdad świadczenia, należy wprowadzid zabiegi w następujący sposób: - dodad zabieg przez książkę przyjęd, w tym celu wybierając przycisk, znajdujący się na dole ekranu. Otworzy się nowe okno, w którym wypełniamy dane skierowania podobnie jak przy wystawianiu zlecenia oraz wprowadzamy wykonane zabiegi podając datę i godzinę realizacji a także określając komórkę i produkty: 22

23 - Należy po kolei uzupełnid puste okienka: 1. wybrad pacjenta Kliknięcie przycisku przy nazwisku pacjenta pozwala na wyszukanie pacjenta z bazy danych. 2. uzupełnid wymagane dane do skierowania tj. data zlecenia, nazwa instytucji, nazwa lekarza itp. 3. W polu data objęcia opieką od-do wprowadzamy cały okres objęcia opieką za dany miesiąc, zgodnie ze skierowaniem np. od r. do r. UWAGA!!! Okres objęcia opieką nie może obejmowad przełomów miesiąca. Chyba ze jest to ostatni dzieo miesiąca poprzedzający opiekę np W polu zabiegi wybieramy przycisk 23

24 5. Pojawia się okno z wyborem komórki, produktu kontraktowego i jednostkowego. Należy wprowadzid odpowiednie zabiegi Przy kolejnym wprowadzaniu zabiegów przez książkę przyjęd, program sam sprawdzi czy wybrany pacjent został już objęty opieką długoterminową. Jeśli tak użytkownik zostanie zapytany o kontynuację tej opieki lub rozpoczęcie nowej. 24

25 6. Wprowadzamy każdy zabieg oddzielnie (za każdy wykonany dzieo), np. Data wykonania zabiegów od do oraz data wykonania od do , jeżeli nastąpiła przerwa w wykonywaniu zabiegów. Czynnośd powtarzamy w każdym dniu, w którym był wykonany zabieg. UWAGA!!! Należy pamiętad o dodawaniu każdorazowo komórki oraz produktu jednostkowego dla każdej wprowadzanej nowej daty zabiegu. Zabiegi mogą się przecinad tylko na granicach (dotyczy to tylko produktów liczonych w osobodniach) np , Krotnośd wyliczana jest automatycznie zgodnie z algorytmem NFZ, nie należy jej modyfikowad. `Data do` nie jest obowiązkowa. Jeżeli nie jest wprowadzona, zostanie wyliczona automatycznie. Zabiegi nie mogą przekraczad granic objęcia opieką danego zlecenia. 7. Tak wypełnione zlecenie zatwierdzamy. Należy pamiętad, że jeden wpis w książce ruchu chorych to wystawienie jednego zlecenia, a co za tym idzie, jeden okres objęcia opieką długoterminową. Można wprowadzad kilka zabiegów naraz. Umożliwia to przycisk kalendarza Zabiegi. Dni zawierające zabiegi danego zlecenia są podświetlane na żółto w okienku 25

26 Dni, które zawierają zabiegi innych zleceo są podświetlane na niebiesko, zaś dni wybierane aktualnie do odbytych zabiegów podświetlają się na zielono. 26

27 Uwaga!! Przez kalendarz mogą byd wprowadzane zbiorczo tylko i wyłącznie produkty jednostkowe nie rozliczane w osobodniach. Jest możliwośd w oknie Plan zabiegów zaznaczenia jednego dnia oznaczonego już zabiegiem oraz kliknięcia przycisku edycji. Wtedy wyświetlana jest tylko informacyjnie lista wszystkich zabiegów, które zostały wybrane dla danego pacjenta w tym dniu Zatwierdzanie zlecenia Zlecenie / świadczenie opieki długoterminowej jest sprawdzane przez program w następujący sposób: Czy zabiegi zostały wykonane z datą, kiedy pacjent był objęty opieką długo terminową, Czy data skierowania nie jest późniejsza od daty objęcia opieką, Czy data do nie jest wcześniejsza od daty objęcia opieką długoterminową, 27

28 Czy zabiegi zostały zaplanowane tak, że pielęgniarka odwiedza pacjenta minimum 4 razy w tygodniu Czy został wprowadzony rodzaj zlecenia rozliczany w osobodniach Liczbę pacjentów objętych opieką przez jedną pielęgniarkę opieki długo terminowej. 3. Menu rozwijane Po rozwinięciu menu z górnego prawego rogu ekranu przez kliknięcie przycisku menu podręczne, które przedstawia poniższy obraz., rozwinie się Zakoocz pozwala na wylogowanie z panelu OPD, oraz na zakooczenie pracy z programem Wydruki przechodzi do panelu wydruku Pesele do uzupełnienia lista pacjentów którzy mają nieaktualnym pesele Zmieo hasło umożliwia zmianę hasła logowa na dla użytkownika Zgłoś problem umożliwia zgłoszenie problemu do tyczącego pracy z programem dreryk zespołowi Asysty Technicznej O programie wyświetla informacje o licencji oraz komponentach. W tej zakładce możemy się również dowiedzied jaką mamy aktualnie wersję programu. 4. Wydruki Po kliknięciu Wydruki z rozwijanego menu otworzy się nowe okno. 28

29 Szczegółowy opis obsługi wydruków znajduje się w instrukcji zawartej w programie dreryk, którą można otworzyd poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu ekranu. Z tego miejsca możliwe jest zarządzenie wydrukami: - konfiguracja, - usunięcie z kolejki wydruków, - wydruk dokumentów oczekujących oraz for mularza deklaracji i karty pielęgnacyjnej. 29

30 5. Statystyki Program dreryk umożliwia wygenerowanie statystyk dotyczących zabiegów w opiece pielęgniarskiej długoterminowej. W tym celu Kierownik Medyczny wybiera Raporty i statystyki Statystyki Statystyka liczby świadczeo pielęgniarek i położnych. Określając kryteria filtrowania, otrzymamy listę za biegów wykonanych przez pielęgniarki w ramach opieki długoterminowej: Okres sprawozdawczy wybieramy dowolny zakres dat, dla których chcemy utworzyd statystkę Pielęgniarka określamy personel realizujący zabiegi Typ zabiegu domowe / ambulatoryjne / nocne Stan zabiegu zatwierdzone / odrzucone Typ personelu pielęgniarka / położna Rodzaj świadczenia

31 UWAGA!!! Pielęgniarka długoterminowa robi tylko wizyty domowe, dlatego też w skierowaniu typ wizyty jest wyszarzany i domyślnie domowa 6. Raporty, Korekty raportów Do raportu zaliczane są wszystkie zatwierdzone zlecenia, które posiadają datę objęcia opieką `do` w wybranym miesiącu, nawet jeśli realizacja tego zlecenia zaczęła się w przeszłym miesiącu. Aby poprawnie stworzyd raport należy pamiętad o spełnieniu kilku warunków: Czy odbyły się przynajmniej 4 wizyty w ciągu tygodnia w domu pacjenta (licząc pełne tygodnie objęcia opieką), Czy ocena dla pacjenta w skali Bartel wpisana podczas wystawiania zlecenia znajduje się w przedziale od 0 do 40, Czy z koocem opieki zostało wykonane chociaż jedno świadczenie w produktem rozliczanym w osobodniach, Czy wszystkie zabiegi są w okresie objęcia opieką (Zakres dat `od` i `do` musi byd wprowadzony). Jeżeli świadczenia nie zostały włączone po utworzeniu raportu, powinien pojawid się komunikat z informacją, z jakiego powodu nie zostały one dołączone. Raz w miesiącu należy utworzyd i wysład do NFZ (do 10 dnia każdego miesiąca) raport świadczeo OPD za miesiąc poprzedni. Po otrzymaniu pierwszego raportu zwrotnego z potwierdzeniem odczytu i drugiego z potwierdzeniem pierwszej fazy, należy je zaimportowad do programu. Jeżeli jest wszystko w porządku - pojawi się w okienku `ok.`, można przystąpid do żądania rozliczenia. Na podstawie raportu zwrotnego rozliczeniowego i zaimportowaniu go do programu, należy przystąpid do stworzenia rachunku rfx i faktury, wybierając przycisk `Rozliczenia`, który znajduje się na samym dole okienka. 31

32 W oknie korekt dla opieki długoterminowej wyświetlane są zlecenia. Można również edytowad zabiegi, wybierając dane zlecenie. W tym celu należy zaznaczyd konkretne zlecenie i wybrad przycisk przycisk. Pojawi się okno edycji, w którym będą zawarte wszystkie zabiegi wykonane w tym zleceniu: 32

33 Wyszczególnione zabiegi można: - edytowad - usunąd - lub dodad inny zabieg Szczegółowe informacje dotyczące raportowania i korygowania świadczeo znajdują się w Instrukcji raportowania i Instrukcji korekt. 33

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej Wersja 1.1 1 Spis treści Spis Treści... 2 Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek... 4 Przypisanie komórek pracownika... 6

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja tworzenia statystyk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Tworzenie statystyk... 3 Statystyka grup dyspanseryjnych... 5 Statystyka skierowań do

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4 Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja zmian wersji 2.4 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2009 Zmiany i usprawnienia dodane w wersji 2.4 : 1. Dostosowano druk 'Zalecenia' do formatu recepty i zwiększono

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ PRZEZ PORTAL UBEZPIECZENIOWY

INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ PRZEZ PORTAL UBEZPIECZENIOWY INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ PRZEZ PORTAL UBEZPIECZENIOWY Portal Ubezpieczeniowy jest narzędziem transakcyjnym służącym do samodzielnego zawierania ubezpieczeo przez Internet. Proces zakupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 2 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA . Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA Wersja 1.0 2012-06-03 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewidencja danych w aplikacji mmedica.... 6 2.1. Mechanizm pierwszy.... 6 2.2. Mechanizm drugi: Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...

Bardziej szczegółowo

Pakiet Świadczeniodawcy

Pakiet Świadczeniodawcy Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Szymon Garbarek, WNPiD UAM Procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

ProfLab Wyniki Online

ProfLab Wyniki Online ProfLab Wyniki Online !!!UWAGA!!! Do prawidłowego działania strony niezbędne jest zainstalowanie programu Adobe Flash Player: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ Do podglądu pobranych plików z wynikami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Centrum Medycznego w Radzyminie wersja: 1.1 Radzymin, 2014-06-13 Spis treści Rejestracja.... 3 Logowanie.... 7 Lista rezerwacji.... 8 Mój profil....

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Informacje ogólne Dokumentacja została opracowana w celu ułatwienia i wspomagania pracy dziekanatu oraz

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Kojarzenia Płatności w systemie i-serwis

Instrukcja do Kojarzenia Płatności w systemie i-serwis Instrukcja do Kojarzenia Płatności w systemie i-serwis UWAGA: Z uwagi na mechanizmy oparte na technologii AJAX zaleca się, aby do celów kojarzenia płatności korzystad z nowoczesnych przeglądarek (np. Firefox

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak zrobić generację faktur najmu Data publikacji: 2011-06-15 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania rozliczeń

Instrukcja wykonywania rozliczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja internetowego systemu obsługi zapotrzebowań na czynnik krzepnięcia krwi. Wersja 2 z dnia 17 grudnia 2012.

Instrukcja internetowego systemu obsługi zapotrzebowań na czynnik krzepnięcia krwi. Wersja 2 z dnia 17 grudnia 2012. Instrukcja internetowego systemu obsługi zapotrzebowań na czynnik krzepnięcia krwi Wersja 2 z dnia 17 grudnia 2012. LEKARZ ZAMAWIAJĄCY CZYNNIK Rejestracja zapotrzebowania na czynnik odbywa się za pomocą

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Łódzki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Łodzi

Łódzki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Łodzi Łódzki Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Łodzi Pierwszą czynnością w celu stworzenia oferty jest zalogowanie się do Portalu Świadczeniodawcy oraz przejście do Informatora o postępowaniach

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft W programie RUMsoft dodano możliwość generowania rachunków elektronicznych oraz ich wydruków wraz z fakturami. Poniżej znajduje

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent

Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent 1 Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent... 1 Wprowadzenie... 4 Częśd 1. Dodawanie obiektu noclegowego do serwisu TravelRent....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

mmedica- zakres obsługi JGP w AOS.

mmedica- zakres obsługi JGP w AOS. mmedica- zakres obsługi JGP w AOS. Od 01.07.2011 Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej rozliczanie za pomocą systemu JGP. Zmiany wynikają z zarzadzenia 029/2011/DSOZ

Bardziej szczegółowo

Wykres prędkości. Infolab

Wykres prędkości. Infolab Wykres prędkości Wyświetlenie okna wykresu prędkości. Generowanie raportu prędkości z poziomu widoku cyfrowego. Generowanie raportu prędkości z poziomu danych cyfrowych. Generowanie raportu prędkości z

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu

Instrukcja obsługi portalu Instrukcja obsługi portalu Eko-faktura instrukcja obsługi Spis treści Spis ilustracji... 1 1. Wstęp strona startowa... 2 2. Rejestracja w systemie wyrażenie zgody na otrzymywanie eko-faktur... 4 3. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja rozliczeń z NFZ

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja rozliczeń z NFZ Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja rozliczeń z NFZ Rok 2010 Spis Treści 1. Ważne informacje... 3 2. Zasady rozliczeń w poszczególnych województwach... 3 3 Interfejs raportowania... 4 4 Miesięczny

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP to moduł do programu Enova umożliwiający ewidencję i rozliczanie czasu pracy pracowników wg danych z rejestratorów czasu pracy. Ułatwia kontrolę pracowników (spóźnienia,

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE CEN W PANELU ADMINISTRACYJNYM CSRO - HOTELE.PL

WPROWADZANIE CEN W PANELU ADMINISTRACYJNYM CSRO - HOTELE.PL WPROWADZANIE CEN W PANELU ADMINISTRACYJNYM CSRO - HOTELE.PL 1. Rozpoczynamy od zalogowania się na stronie http://csro.hotele.pl/ 2. Przechodzimy do zakładki "CENY". 3. Mapa informacyjna. 4. Taryfy cenowe

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo