Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 25-31.08.2014 r."

Transkrypt

1 Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe r. Projekty załoŝeń projektów ustaw Lp. Projekt odawca 1 MF Tytuł dokumentu Projekt MF załoŝeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Opis: Celem projektowanej regulacji jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciąŝliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Przedstawione rozwiania przyczynią się do ułatwienia przedsiębiorcom wykonywania działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Ograniczenie obciąŝeń zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności. Proponowane regulacje obejmą uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, wprowadzenie regulacji doprecyzowujących obowiązujące przepisy oraz dostosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym do regulacji określonych w innych ustawach (np. kwestie dotyczące wystawiania faktur zawarte w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Celem nowelizacji przepisów jest takŝe konieczność udoskonalenia obowiązującego prawa i ułatwienie stosowania przepisów przez ich adresatów. Data wpłynięcia do MG Termin zgłaszania uwag

2 Przewidywane zmiany w duŝej części stanowią realizację postulatów kierowanych do Ministerstwa Finansów przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branŝach związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi. W szczególności wprowadzenie przedmiotowych zmian w ustawie o podatku akcyzowym związane jest z uwzględnieniem propozycji przedsiębiorców w tym zakresie, zawartych w Białej księdze problemów podatkowych oraz w raporcie (de)regulacyjnym Akcyza 2013 kierunek poŝądanych zmian. 2 MON Projekt (MON) załoŝeń projektu ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw Opis: W obecnym stanie prawnym do osób biorących udział w działaniach poza granicami państwa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Zaproponowane w niej oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rozwiązania spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez jej beneficjantów. Po dwuletnim okresie obowiązywania ww. przepisów dokonuje się oceny funkcjonowania i wprowadzenia zmian skutkujących usprawnieniem systemu pomocy osobom uczestniczącym w działaniach poza granicami kraju. Zakres przewidywanej regulacji: 1) Zmiany w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa a) rozszerzenie definicji misji pokojowej lub stabilizacyjnej; b) doprecyzowanie właściwości organu przyznającego status weterana lub weterana poszkodowanego; c) doprecyzowanie właściwości podmiotu ustalającego kwotę dodatku weterana poszkodowanego; d) zmiana zasad dokumentowania prawa do przyznania statusu weterana poszkodowanego; e) rozszerzenie zakresu świadczeń przysługujących weteranom poszkodowanym: - w zakresie opłaty za pobyt w Domu Weterana; - w zakresie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych; f) doprecyzowanie zasad rozliczania dodatkowego urlopu wypoczynkowego; 2. Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: a) zmiana zasad dofinansowania kosztów świadczeń opieki medycznej;

3 b) usprawnienie systemu monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. 3. Zmiany w ustawie o słuŝbie wojskowej Ŝołnierzy zawodowych. 4. Zmiany w ustawie o zasadach uŝycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju. 3

4 Lp. Projekt odawca 1 MSW Projekty ustaw Tytuł dokumentu Projekt (MSW) ustawy o zmianie ustawy o Państwowej StraŜy PoŜarnej. Opis: Projektowana ustawa ma na celu: 1) uregulowanie zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do słuŝby w Państwowej StraŜy PoŜarnej, w taki sposób aby zapewnić wszystkim kandydatom dostęp do słuŝby publicznej na równych zasadach poprzez ustanowienie obiektywnych kryteriów doboru kandydatów do słuŝby, 2) uregulowanie zasad przyznawania straŝakom Państwowej StraŜy PoŜarnej płatnego urlopu szkoleniowego. Projektowana ustawa uwzględnia stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich o potrzebie dokonania zmian w ustawie o Państwowej StraŜy PoŜarnej, mających na celu uregulowanie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego postępowania kwalifikacyjnego do słuŝby w PSP. Rozwiązania prawne proponowane w ustawie uwzględniają wymagania wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące zasady równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP) oraz zasady równego dostępu obywateli polskich korzystających z pełni praw publicznych do słuŝby publicznej (art. 60 Konstytucji RP). Projektowana ustawa wprowadza zmiany a art. 28 ust.1 ustawy o Państwowej StraŜy PoŜarnej, w którym określono niezbędne wymagania jakie muszą spełnić kandydaci do słuŝby w Państwowej StraŜy PoŜarnej, w brzmieniu dotychczas obowiązującym. Wprowadza się równieŝ zasadę jawności, otwartości oraz konkurencyjności naboru do słuŝby w Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ustawa wprowadza równieŝ płatny urlop szkoleniowy dla straŝaków podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne. Płatny urlop szkoleniowy przysługuje straŝakowi odbywającemu Data wpłynięci a do MG Termin zgłaszania uwag

5 naukę lub studia, przeprowadzającemu przewód doktorski lub habilitacyjny oraz odbywającemu aplikację legislacyjną, na podstawie skierowania kierownika jednostki organizacyjnej PSP. 2 MZ Projekt MZ ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Opis: Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635) weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 r. Ustawa dotyczy postępowania i zapewnienia pomocy kaŝdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagroŝenia zdrowotnego. Zakres ustawy obejmuje zasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie kraju, w szczególności opisuje sposób działania i zadania zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych i jednostek współpracujących z systemem. Ustawa określa rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez personel medyczny tj. lekarza systemu, pielęgniarkę systemu i ratownika medycznego. W okresie obowiązywania ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dokonano analizy funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Z powyŝszej analizy wynika, Ŝe niezbędnym jest dokonanie zmian, które są proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, zwanym dalej projektem ustawy. Projekt ustawy w głównej mierze dotyczy zmian odnoszących się do funkcjonowania zawodu ratownika medycznego. Postulaty środowiska ratowników medycznych, analiza obowiązujących przepisów, jak równieŝ zmieniająca się struktura zatrudnienia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne spowodowały potrzebę nowelizacji obowiązujących i wprowadzenia nowych regulacji. WiąŜe się to z dokonaniem zmian w zakresie zasad uzyskiwania tytułu ratownika medycznego oraz umoŝliwieniem pracy ratownikom medycznym w innych jednostkach niŝ szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego. W zakresie kształcenia przeddyplomowego projekt ustawy przewiduje wprowadzenie jednej ścieŝki kształcenia ratowników medycznych tj. w trybie licencjatu zamiast dotychczasowych dwóch ścieŝek tj. studiów licencjackich (3 lata, 3800 godzin) oraz szkół policealnych (2 lata, 2100 godzin). Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na zamknięcie kształcenia ratowników medycznych na poziomie szkół policealnych. Ostatnim rokiem

6 naboru w szkołach policealnych był rok 2012/2013 i kształcenie będzie trwało do zakończenia cyklu kształcenia. NaleŜy podkreślić, iŝ wykształcenie ratownika medycznego zdobyte w trybie studiów wyŝszych z pewnością powinno umoŝliwić wykonywanie tego zawodu w innych miejscach, niŝ jednostki systemu, w szczególności w tych oddziałach szpitala, gdzie leczeni są pacjenci w stanie nagłego zagroŝenia zdrowotnego. Projekt ustawy przewiduje równieŝ moŝliwość realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w formie kursu doskonalącego, zakończonego egzaminem oraz samodoskonalenia. 3 MZ Projekt MZ ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata Opis: Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 października 2010 r., sygn. akt K 58/07 (Dz. U. Nr 205, poz. 1363) orzekł o niezgodności art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim wskazany przepis ustawy określa zobowiązanie budŝetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolników i ich domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów. Zgodnie z ww. art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: 1) rolników i ich domowników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 2) rolników i ich domowników, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 403, z późn. zm.), niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 33 i 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z wyjątkiem rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, były finansowane z

7 budŝetu państwa, niezaleŝnie od ich statusu materialnego. Ww. przepis, we wskazanym powyŝej zakresie, utracił moc obowiązującą z upływem piętnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 4 lutego 2012 r. Na skutek ww. wyroku, w dniu 1 lutego 2012 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. poz. 123), która określiła nową wysokość i nowy sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników. Wskazane zasady równieŝ były przyjęte w 2013 r. oraz w 2014 r., na skutek nowelizacji ww. ustawy - ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. poz. 1523) oraz ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 (Dz. U. poz. 1640).Rozwiązania zaproponowane w ww. ustawie polegały na: 1) określeniu wysokości miesięcznej składki zdrowotnej na poziomie 1 zł za kaŝdą osobę podlegającą ubezpieczeniu, za kaŝdy pełny hektar przeliczeniowy uŝytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, a w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniŝej 1 hektara przeliczeniowego uŝytków rolnych na poziomie 1 zł; 2) określeniu wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej na poziomie 9%, przy czym podstawę wymiaru składki stanowi kwota 33,4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. W niniejszym projekcie przewiduje się zmianę ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata , przez przyjęcie analogicznych rozwiązań w zakresie wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, równieŝ na kolejne lata - w 2015 i 2016 roku, do czasu opracowania zmian systemowych, przygotowywanych przez Ministra Finansów, we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

8 oraz niektórych innych ustaw. Opis: Proponuje się w 2015 r. jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji. Obowiązująca metoda ustalania wskaźnika waloryzacji emerytur i rent polegająca na tym, Ŝe świadczenia są podwyŝszane w taki sposób, aby nie traciły swej siły nabywczej w relacji do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrastały powyŝej wskaźnika inflacji o minimum 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, byłaby uzupełniona o dodatkowy mechanizm. W 2015 r. poziom najniŝszych świadczeń byłby dodatkowo chroniony poprzez wprowadzenie minimalnej kwoty podwyŝki w wysokości 36 zł (art. 4 ust. 1). Prognozowany wskaźnik waloryzacji na 2015 r. wynosi 101,08%. Proponowana gwarantowana kwota podwyŝki wynosi 36 zł. Oznaczałoby to, Ŝe świadczenia emerytalno rentowe zostałyby podwyŝszone w wyniku waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2015 r. o 1,08%, nie mniej jednak niŝ o 36 zł. Waloryzacji będzie podlegać równieŝ podstawa wymiaru świadczenia z FUS. Waloryzacja tej podstawy polegać będzie na pomnoŝeniu przez wskaźnik waloryzacji, odpowiadający wyraŝonej w procentach kwotowej podwyŝce emerytury lub renty (art. 4 ust. 2). Podstawa wymiaru jest jednym z czynników decydujących o wysokości świadczeń obliczanych w myśl dotychczasowych zasad. Stąd teŝ konieczne jest zachowanie właściwych relacji między podstawą wymiaru a wysokością świadczenia. Oznacza to więc konieczność jej podwyŝszenia w ramach waloryzacji o taki sam procent, o jaki wzrosło świadczenie. Zachowanie realnej wysokości podstawy jest konieczne z uwagi na to, Ŝe decyduje ona o wysokości świadczenia przeliczanego po waloryzacji, np. wskutek zgłoszenia wniosku o doliczenie okresów składkowych lub nieskładkowych, czy teŝ przy ustalaniu innego świadczenia, którego podstawę wymiaru stanowi zwaloryzowana podstawa wymiaru świadczenia wcześniejszego. 8

9 Projekty rozporządzeń Lp. Projekt odawca 1 MSW 2 MSW Tytuł dokumentu Data wpłynięcia do MG Termin zgłaszan ia uwag Projekt rozporządzenia MSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji słuŝbowych policjantów Projekt rozporządzenia MSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW GIS 4 CBA Projekt (GIS) rozporządzenia MZ w sprawie dostaw bezpośrednich środków spoŝywczych. Projekty (CBA) rozporządzeń PRM w sprawie 1) wykazu chorób i ułomności, na którego podstawie wydaje się orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do słuŝby w CBA albo funkcjonariusza tej słuŝby, 2) w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej kandydata do słuŝby w CBA, funkcjonariusza CBA, funkcjonariusza zwolnionego ze słuŝby, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej oraz osoby niebędącej funkcjonariuszem CBA, która w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez tę słuŝbę z jej pomocy poniosła uszczerbek na zdrowiu lub utraciła Ŝycie MRiRW 6 MSW Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaŝy bezpośredniej Projekt rozporządzenia MSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji słuŝbowych policjantów MRiRW Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i

10 warzyw oraz warunków i wymagań jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. 8 MIiR 9 MON 10 MZ 11 MZ 12 MRiRW Projekt rozporządzenia MIiR w sprawie zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa Projekt rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie naleŝności pienięŝnych Ŝołnierzy zawodowych pełniących słuŝbę poza granicami państwa Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących Ŝywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego MS Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym MS 15 MS Projekt rozporządzenia MS w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej Projekt rozporządzenia MS w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych MS Projekt rozporządzenia MS w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych

11 17 MS Projekt rozporządzenia MS w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów MS Projekt rozporządzenia MS w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych MZ Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia MRiRW Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin MRiRW 22 MEN Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

12 Projekty innych dokumentów rządowych Lp. Projekt odawca 1 MF 2 MIiR Tytuł dokumentu Termin wpłynięcia do MG Termin zgłaszania uwag Projekt (MF) stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw (druk nr 2541) Projekt (MIiR) Umowy między Rządem RP a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o transporcie morskim MF Projekt (MF) wniosku o wyraŝenie przez RM zgody na podpisanie Konwencji między RP a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu MON 5 MSW Projekt (MON) Memorandum o Porozumieniu między MON RP a Ministrem Obrony Republiki Armenii dotyczącego wojskowej i przemysłowej współpracy technicznej Projekt MSW Stanowiska RM do poselskiego projektu ustawy o nadaniu uprawnień śledczych Sejmowej Komisji do Spraw SłuŜb Specjalnych (druk sejmowy nr 2485) MŚ Projekt MŚ programu monitoringu wód morskich

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 01-07.06.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 01-07.06.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 01-07.06.2015 r. Projekty ustaw Lp. Projekt odawca 1 MIiR Tytuł dokumentu Projekt MIiR

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 16-22.02.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 16-22.02.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 16-22.02.2015 r. Projekty załoŝeń projektów ustaw Lp. Projekt odawca 1 MF Tytuł dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/129 Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734, z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684, 1682, z 2015

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r. Lp. Projekt odawca 1 MS Projekty załoŝeń projektów ustaw Tytuł dokumentu Projekt (MS) załoŝeń projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego DOP-0212-14/11 Poznań, 28 stycznia 2011 roku Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Dziennik Ustaw Nr 123 10374 Poz. 835 835 USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

LUB CHOROBY POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUśBĄ WOJSKOWĄ LUB WYKONYWANĄ PRACĄ W POLSKICH KONTYNGENTACH WOJSKOWYCH

LUB CHOROBY POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUśBĄ WOJSKOWĄ LUB WYKONYWANĄ PRACĄ W POLSKICH KONTYNGENTACH WOJSKOWYCH M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J Departament Spraw Socjalnych INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH I INNYCH NALEśNOŚCIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH śołnierzom I PRACOWNIKOM W RAZIE WYPADKU LUB CHOROBY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego UZUPEŁNIENIE BIAŁEJ KSIĘGI opracowana na etapie przedlegislacyjnym na podstawie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami

Bardziej szczegółowo

I. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w P I T... 5. I I. P r e f e r e n c j a p o d a t k o w e w C I T... 35

I. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w P I T... 5. I I. P r e f e r e n c j a p o d a t k o w e w C I T... 35 2 SPIS TREŚCI I. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w P I T... 5 I I. P r e f e r e n c j a p o d a t k o w e w C I T... 35 III. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w V A T... 56 I V. P r e f

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt przewiduje nowelizację przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2008.164.1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Bardziej szczegółowo

IUS OECONOMICUM. Spis treści. 1. Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz. I 04

IUS OECONOMICUM. Spis treści. 1. Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz. I 04 IX 2009 Zeszyt 2 (3) Zeszyty Naukowe Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego W NUMERZE m.in.: Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL SPIS TREŚCI 1. STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA... 6 Wejście do strefy EURO... 6 Mapa drogowa przyjęcia EURO... 6 Program konwergencji... 7 Stabilne

Bardziej szczegółowo