Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 12-18.08.2013 r."

Transkrypt

1 Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe r. y załoŝeń projektów ustaw Lp. Data wpłynięcia do zgłaszania uwag MT,BiGM załoŝeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. 1 MTBiG M Przedmiotowy projekt załoŝeń został przygotowany na podstawie decyzji Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu podjętej w dniu 9 marca 2012 r. i ma na celu stworzenie mechanizmu, który pozwoli na uproszczenie uiszczania opłat za przejazd poszczególnymi odcinkami autostrad płatnych w Polsce, a zatem zmierza do likwidacji nadmiernych uciąŝliwości dla obywateli, korzystających z płatnych odcinków autostrad. Aktualnie w Polsce, na podstawie art. 37a ust. 1a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym funkcjonuje pięć podmiotów uprawnionych do poboru opłat za przejazd autostradą. Są to Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz cztery spółki, które zawarły z ministrem właściwym ds. transportu umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady: Gdańsk Transport Company S.A., Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A. i Stalexport Autostrada Małopolska S.A. DIP

2 y ustaw Lp. Data wpłynięci a do zgłaszania uwag MS ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. MS Przedmiotowy projekt ustawy stanowi kontynuację realizacji zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w expose Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym znalazło się zobowiązanie do podjęcia działań rządowych w celu ograniczenia regulacji w przynajmniej połowie spośród zawodów regulowanych w Polsce. Pierwszym etapem prac podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości było opracowanie projektu pierwszej z trzech ustaw deregulacyjnych. Uchwalona juŝ ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów ułatwia rozpoczęcie wykonywania 51 zawodów z obszaru: zawodów prawniczych, gospodarki nieruchomościami, pośrednictwa pracy, sportu i rekreacji, ochrony fizycznej, Ŝeglugi oraz nauki jazdy i przewozu osób. Drugim etapem prac było przygotowanie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, obejmującego 91 zawodów podległych Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. DBG MF MF ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budŝetowej. zawiera następujące propozycje: 1) Zmiana dotycząca rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu DDR, DBF

3 terytorialnego, związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. 2) Zmiana dotycząca finansowania potrzeb obronnych Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Zmiana dotycząca wydatków na zadania projakościowe w szkolnictwie wyŝszym. 4) Zmiana dotycząca finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych w zakresie infrastruktury kolejowej MKiDN MKiDN ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. owana ustawa ma na celu: 1) Ułatwienie gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym elektronicznego załatwiania spraw, oraz uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją i systemu zarządzania dokumentacją na nośnikach tradycyjnych (szczególnie papierowych). 2) UmoŜliwienie wykonywania czynności kontrolnych w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym ich przeprowadzania niezaleŝnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego, co ułatwi kontakt z podmiotami, które podlegają tym wymaganiom. 3) Uproszczenie zasad gromadzenia i zarządzania dokumentacją powstającą w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, co ułatwi ujednolicenie postępowania z dokumentacją bez względu na to czego ona dotyczy. 4) uporządkowanie przepisów dotyczących sposobu zatrudniania pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. BA

4 Lp. 1 MON 2 MON y rozporządzeń rozporządzenia MON zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego równowaŝnika pienięŝnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie. y rozporządzeń MON: 1) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, 2) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, 3) uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji. Data wpłynięcia do zgłaszan ia uwag DBG DBG CBA 4 MTBiG M 5 MS 6 MS (CBA) rozporządzenia PRM w sprawie legitymacji słuŝbowej funkcjonariuszy CBA. DBG rozporządzenia MTBiGM w sprawie dofinansowania obowiązku uŝyteczności publicznej zarządzającego lotniskiem uŝytku publicznego oraz przewoźnika lotniczego. DIP rozporządzenia MS w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego. DP rozporządzenia MS w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego. DP

5 7 MS 8 MS 9 MS 10 MF rozporządzenia MS w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi. DP rozporządzenie MS w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego. DP rozporządzenia MS w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. DP rozporządzenia MF w sprawie warunków stosowania zwolnień od podatku akcyzowego. DGA MF 12 MF rozporządzenia MF w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skaŝających alkohol etylowy. rozporządzenia MF w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pienięŝnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego. DGA DDR MAiC rozporządzenia MAiC w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrdkowi Świętego Jerzego we Wrocławiu. DP MRiRW rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdroŝeniem na terytorium RP programu "Owoce w Szkole". DIP

6 y innych dokumentów rządowych Lp. 1 MTBiG M 2 MS 3 UDSKi OR 4 MSW wpłynięcia do zgłaszania uwag MT,BiGM uchwały RM w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowofinansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach DIP MS stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk 1538). DP (UDSKiOR) Zarządzenia PRM w sprawie zniesienia Komisji Historycznej do spraw Opracowania Dokumentacji na temat Śmierci Gen. Władysława Sikorskiego. DP (MSW) stanowiska Rzadu do psoelskiego projektu ustawy o likwidacji CBA (druk nr 1440). BDG MF 6 MSZ 7 MRiRW MF Protokołu między Rządem RP a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę miedzy Rządem RP a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Dabi dnia 31 stycznia 1993 roku oraz Protokół sporządzony w Abu Dabi dnia 31 stycznia 1993 roku. MSZ Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, sporządzoną w Ułan Batro dnia 30 kwietnia 2013 r. MRiRW Uchwały RM w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich ". DPD DPD DIP

7 8 MPiPS 9 MZ 10 MSW MPiPS Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata DSA MZ stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. DHU MSW Sprawozdania z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej " w 2012 roku. DIP

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 31.03-06.04.2014 r. Lp. Projekt odawca 1 MS Projekty załoŝeń projektów ustaw Tytuł dokumentu Projekt (MS) załoŝeń projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 16-22.02.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 16-22.02.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 16-22.02.2015 r. Projekty załoŝeń projektów ustaw Lp. Projekt odawca 1 MF Tytuł dokumentu

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 01-07.06.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 01-07.06.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 01-07.06.2015 r. Projekty ustaw Lp. Projekt odawca 1 MIiR Tytuł dokumentu Projekt MIiR

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. wrzesie grudzie 2013 r.

Plan pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. wrzesie grudzie 2013 r. Plan pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji wrzesie grudzie 2013 r. Lp. Planowany termin przekazania pod obrady KRMC Tytuł Organ odpowiedzialny Dokumenty legislacyjne 1 Wrzesień Projekt założeń

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI

WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI Marek Cieciura WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI DODATKI DO III WYDANIA Rysunki na pierwszej stronie pochodzą z poniŝej podanych źródeł: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2007/n200701/n20070137

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

U. 1. 25 2011 106, 622) A.

U. 1. 25 2011 106, 622) A. Zmiany legislacyjne 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) A. Kultura oświadczeń Ustawa z dnia 25 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

IUS OECONOMICUM. Spis treści. 1. Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz. I 04

IUS OECONOMICUM. Spis treści. 1. Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz. I 04 IX 2009 Zeszyt 2 (3) Zeszyty Naukowe Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego W NUMERZE m.in.: Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.19 15:31:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 marca 2007 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

TEMAT OCHRONA OSÓB I MIENIA

TEMAT OCHRONA OSÓB I MIENIA Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK 134/28415/12 JK Nr: 28415 Data wpływu 24 września 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013.

RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013. RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013 Marcin Kraska Poznań 2014 Przygotowanie metodyki badań: Marcin Kraska Jarosław Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo