Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Biuletyn Naukowy UWM 29 (2008)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Biuletyn Naukowy UWM 29 (2008)"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn Biuletyn Naukowy UWM 29 (2008) Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego Olsztyn

2 Wymagania konsumentów BIULETYN stawiane NAUKOWY gospodarstwom pasiecznym... Skrót: Biul. Nauk., nr 29 (2008) 37 WYMAGANIA KONSUMENTÓW STAWIANE GOSPODARSTWOM PASIECZNYM PROWADZ CYM SPRZEDA DETALICZN MIODU Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska Katedra Pszczelnictwa Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie S³owa kluczowe: gospodarstwo pasieczne, miód, sprzeda detaliczna. Abstrakt W pracy analizowano wymagania konsumentów miodu stawiane gospodarstwom pasiecznym prowadz¹cym sprzeda bezpoœredni¹. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, e osoby zaopatruj¹ce siê u pszczelarzy w ponad 50% deklaruj¹ sta³e nabywanie miodu w roku. Najwa niejszymi powodami, którymi kieruj¹ siê podczas wyboru miejsca zakupu jest jakoœæ oferowanego miodu, zaufanie, a dopiero trzecim w kolejnoœci jest cena. Wskazuje to, e do gospodarstwa pasiecznego przybywaj¹ konsumenci o ukszta³towanych postawach, traktuj¹cy miód jako codzienny komponent diety. CONSUMER EXPECTATIONS REQUIRED OF HONEYBEE FARMS AT RETAIL TRADE Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska Department of Agriculture University of Warmia and Mazury in Olsztyn K e y w o r d s: honey bee farm, honey, retail trade. Abstract We analized what kind of expectations were required by consumers of honeybee farms that selled honey at retail trade. The results showed that 50% of consumers declared in the course of the year permanent bying of honey. The most importent reasons for it were the quality of honey, the confidence and the third think was the price. This could indicate that honeybee farms were visited by people who treated honeybee products as a normal component in their daily diet. Wstêp Pozyskiwanie miodu jest podstawow¹ dzia³alnoœci¹ w pasiekach i to g³ównie ten produkt zapewnia wp³ywy polskim pszczelarzom. Mimo uznania konsumentów, spo ycie miodu jest niskie. W krajach Unii Europejskiej i Stanach

3 38 Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska Zjednoczonych konsumpcja wynosi 1 kg na osobê (MARZEC 2000), w Polsce zaœ po uwzglêdnieniu produkcji krajowej i importu mo na j¹ szacowaæ na ok. 0,6 kg (MIECZKOWSKI 2005). Stanowi to wzrost o 100% w porównaniu z 0,3 kg powszechnie przyjêtymi dla Polski. Mimo wzrostu spo ycia, ceny hurtowe miodu wykazuj¹ stagnacjê. Zbycie miodu w wysokiej cenie jest jednak mo liwe przez sprzeda detaliczn¹ eliminuj¹c¹ poœredników (WILDE, SZULC 2000). Jest to trudne zadanie, bo MARZEC (2003) wskazuje, e 54% konsumentów zaopatruje siê w miód w sklepach. Przyczyn¹ takich zachowañ konsumentów jest du a pasywnoœæ œrodowiska pszczelarzy (WINIARSKI 2003) oraz brak tradycji w prowadzeniu samodzielnej sprzeda y produktów z w³asnej pasieki. Skuteczne prowadzenie sprzeda y detalicznej wymaga poznania profilu konsumenta (WILDE, SZULC 2000, WINIARSKI 2001). Badania upodobañ konsumentów wykazuj¹, e w Polsce jest preferowany miód z³ocisty (46%), 84% konsumentów wybiera miód p³ynny, 16% zaœ skrystalizowany. Najczêœciej kupowanym miodem jest miód lipowy (34%), a nastêpnie wielokwiatowy, najmniej zaœ lubian¹ odmian¹ miodu jest miód spadziowy (PIDEK 1998). Wyniki badañ wskazuj¹ na okres jesienno-zimowy jako najbardziej sprzyjaj¹cy sprzeda y (MARZEC 1998). Dla 70% respondentów konsumpcja miodu jest konieczna podczas przeziêbienia (MARZEC 2002). Ograniczenie zakupów do okreœlonego sezonu oraz traktowanie miodu jak leku mo e dowodziæ o niskim poziomie wiedzy konsumentów (BAK I IN. 2002). Gospodarka otwarta wymaga poznania profilu konsumenta na podstawie okreœlenia jego wymagañ i upodobañ. Do dziœ nie ma szczegó³owych badañ charakteryzuj¹cych konsumentów produktów pszczelich zaopatruj¹cych siê bezpoœrednio w gospodarstwie pasiecznym. Z tego powodu w pracy podjêto siê oceny wymagañ stawianym gospodarstwom pasiecznym przez osoby zaopatruj¹ce siê u pszczelarzy. Materia³ i metody Ankietê opracowano do zbadania oczekiwañ klientów zaopatruj¹cych siê u pszczelarzy. Ankietê u³o ono wed³ug precyzyjnie ustalonej kolejnoœci pytañ, zawiera³a listê pytañ przeznaczonych dla respondenta wraz z miejscami przeznaczonymi na zaznaczenie odpowiedzi. Ca³y formularz sk³ada siê z trzech czêœci: wstêpnej spe³niaj¹cej zadanie formalno-ewidencyjne; pytañ skierowanych do respondentów dotycz¹cych zagadnieñ stanowi¹cych zasadniczy przedmiot badañ, tak zwanych spo³eczno-demograficznych danych respondenta; koñcowej (GRUSZCZYÑSKI 2001). Ankieta zawiera³a pytania zamkniête (z list¹ przewidzianych odpowiedzi do wyboru) oraz pytania otwarte, na które odpowiedzi nale a³o sformu³owaæ samodzielnie.

4 Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym Badania przeprowadzono w 2003 r. w kilku gospodarstwach pasiecznych w dwóch regionach Polski: na terenie Warmii w Olsztynie i Olsztynku oraz w Bielsku-Bia³ej. Ankieta dotyczy³a terminu, powodów zakupu miodu, miejsca zakupu oraz oczekiwañ wobec gospodarstwa pasiecznego. Osoby okreœli³y preferencje odnoœnie czynników decyduj¹cych o wyborze gospodarstwa. Wyniki i dyskusja Charakterystyka respondentów Na pytania zadane w ankiecie odpowiedzia³o ³¹cznie 73 ankietowanych, w tym 46 kobiet i 27 mê czyzn, którzy stanowili odpowiednio 63 i 37% ankietowanych osób. Zdecydowana przewaga kobiet, które wziê³y udzia³ w badaniach, mo e wnikaæ z charakteru zajêæ przypisanych p³ci. W Polsce znacznie czêœciej domem rodzinnym kieruj¹ kobiety (OSTROWSKI 1993) i to one zaopatruj¹ dom w ywnoœæ. Zdecydowana wiêkszoœæ konsumentów zamieszkiwa³a w miastach. Wœród przebadanej populacji stanowili oni 88%, podczas gdy tylko 12% osób deklarowa³o zamieszkanie na wsi. Taka struktura klientów mo e wynikaæ z faktu, e ankiety wykonano w gospodarstwach pasiecznych zlokalizowanych na przedmieœciach miast. Ludnoœæ miast mo e stanowiæ wa n¹ czêœæ konsumentów miodu dla gospodarstw pasiecznych. Pszczelarze powinni równie z terenów wiejskich, ma³o zaludnionych, dostarczaæ miód do du ych skupisk ludnoœci, jakim s¹ miasta. Czas zakupu i miejsce nabycia miodu Czêstoœæ i powody zakupu Wiêkszoœæ osób deklarowa³a zaopatrywanie siê w miód przez ca³y rok (51,1% rys. 1). Najmniejsz¹ grup¹ byli konsumenci kupuj¹cy latem (5,3%) i wiosn¹ (9,6%). Badane osoby dokonuj¹ chêtniej zakupów jesieni¹ (19,1%) i zim¹ (14,9%). Uzyskane dane potwierdzaj¹ zwiêkszenie zainteresowania zakupami w okresie jesienno-zimowym (MARZEC 2000). O takich tendencjach mówi¹ te pszczelarze i przedstawiciele handlowi, u których wiêkszy obrót miodem jest jesieni¹ i zim¹. Tê zale noœæ mo na powi¹zaæ z powszechnym przekonaniem o wysokich walorach zdrowotnych i leczniczych miodu. Spostrze enie to potwierdzaj¹ badania MARZEC (1998, 2000), w których 77% ankietowanych wskazuje na walory zdrowotne wp³ywaj¹ce na decyzjê zakupu miodu. Dla badanej grupy konsumentów nie by³ to a tak wa ny aspekt, gdy tylko 11,8% (rys. 2) wskaza³o na chorobê jako powód zakupu. Wœród najczêstszych powodów zakupu miodu wymieniano terminu od zawsze (43,5% rys. 2) i gdy brakuje go w domu (41,2%). Œwiadczy to, e dla

5 40 Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska % wiosna spring lato summer jesień outumn zima winter przez cały rok along the year Rys. 1. Zakupy miodu w ci¹gu roku kalendarzowego (% osób) Fig. 1. Buyng of honey in the course of the year (% of answers) klientów gospodarstw pasiecznych konsumpcja miodu jest silnie uwarunkowana tradycj¹. Ankietowani traktowali miód jako zwyk³y artyku³ spo ywczy, bêd¹cy dla nich nieodzownym sk³adnikiem codziennej diety. Choroba jest tylko jednym z mniej wa nych, licznych powodów branych pod uwagê w procesie podejmowania decyzji o zakupie (11,8% odpowiedzi). Do gospodarstwa pasiecznego nie przyje d aj¹ zatem osoby przypadkowe, lecz konsumenci % od zawsze always okazjonalnie occasionaly brak w domu lack at home przy chorobach while sick Rys. 2. Powody zakupów miodu przez respondentów (% osób) Fig. 2. Reasons for buying (% of answers)

6 Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym o œciœle sprecyzowanych potrzebach i przyzwyczajeniach. O takim nastawieniu mo e œwiadczyæ dodatkowo niski odsetek osób (3,5%) wskazuj¹cych na okazjonalne zakupy. Wybór miejsca zaopatrzenia siê w miód Ponad 80% respondentów zaopatrywa³o siê w miód w domu pszczelarza, a 8,9% w sklepie (rys. 3). Zakupy na rynku i na okolicznoœciowych imprezach deklarowa³o zaledwie 1,3 i 5,1% respondentów. MARZEC (2003) stwierdzi³a natomiast, e w 84% przypadków konsumenci nabywali miód w sklepie, a tylko w 21% bezpoœrednio u pszczelarza. Zachowanie konsumenta wynika z wielu przes³anek i przyzwyczajeñ oraz stanu œwiadomoœci (PIDEK 2002). W krajach Unii Europejskiej i w Polsce 70% pszczelarzy prowadzi sprzeda detaliczn¹. % rynek bazar 8.9 sklep shop dom pszczelarza by beekeeper Rys. 3. Miejsca nabywania miodu (% osób) Fig. 3. Places where consumers bought honey (% of answers) 5.1 na okolicznościowych imprezach accidentally Ta forma sprzeda y charakteryzuje siê ci¹g³ym kontaktem kupuj¹cego ze sprzedawc¹, dziêki czemu klienci mog¹ rozwijaæ i poszerzaæ swoj¹ wiedzê (WILDE, SZULC 2000). Pszczelarz na podstawie wyposa enia gospodarstwa mo e edukowaæ konsumenta i uwiarygodniaæ siê w jego oczach (BRATKOWSKI, WILDE 2002). Budowanie relacji z konsumentem jest zatem lepsze w gospodarstwie pasiecznym, bo sieci handlowe pozostawiaj¹ konsumenta anonimowym (WIL- DE, SZULC 2000, WINIARSKI 2001). Mo e byæ to wyt³umaczeniem niechêtnego zaopatrywania siê na rynku i okolicznoœciowych imprezach. W komentarzach do ankiet konsumenci podkreœlali równie fachow¹ wiedzê pszczelarza oraz mi³¹ obs³ugê i szeroki asortyment.

7 42 Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska Oczekiwania konsumentów wobec gospodarstwa pasiecznego Jakoœæ i zaufanie do pszczelarza oraz cena by³y g³ównymi czynnikami przekonuj¹cymi do zakupów bezpoœrednich (rys. 4). Najwa niejszym czynnikiem wymienianym przez konsumentów decyduj¹cym o zakupie by³a jakoœæ, na któr¹ wskazywa³o 37% respondentów, nastêpnie wymieniano zaufanie do pszczelarza (33%). Cena okaza³a siê cena price 30 jakość quality 37 zaufanie trust 33 Rys. 4. Czynniki decyduj¹ce o wyborze gospodarstwa pasiecznego przez konsumentów miodu (% osób) Fig. 4. Factors decided for chosing the place of buying (% of answers) byæ trzecia w kolejnoœci pod wzglêdem wa noœci dla konsumentów (30%). Wed³ug PIDKA (2001) najwa niejszym czynnikiem, który powinien decydowaæ o zakupie, jest jakoœæ produktów. Pszczelarze jednak twierdz¹, e dla konsumenta istotn¹ w³aœciwoœci¹ produktu maj¹c¹ wp³yw na decyzje jest cena. Czynnik ten w badaniach innych autorów jest istotn¹ cech¹ produktu. Oko³o 40% badanych konsumentów w woj. krakowskim w latach wskazywa³a na cenê miodu jako g³ówny czynnik wp³ywaj¹cy na decyzjê o nabyciu produktu (MARZEC 2003). Te wyniki badañ potwierdza WINIARSKI (2003), który twierdzi, e cena miodu jest tak e podstawowym kryterium wyboru miejsca zakupu. Z zebranych opinii wynika, e cena ma wp³yw, lecz nie decyduje o zakupie. Powszechnie siê uwa a, e produkty pszczele, a g³ównie miód, s¹ najlepsze u pszczelarza, a nie w sklepie. PIDEK (1999, 2002) twierdzi, e jakoœæ miodów z prywatnych pasiek jest z zasady dobra. W sprzeda y detalicznej nikt nie zagwarantuje, e produkty oferowane przez pszczelarza spe³niaj¹ wymogi norm (B K, Wilde 2004a,b). Mimo e u pszczelarzy indywidualnych kontroluje siê wyrywkowo jakoœ produktów pszczelich i warunków ich pozyskiwania, ludzie obdarzaj¹ ich produkty du ym zaufaniem. Wnioski Na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi mo na postawiæ nastêpuj¹ce wnioski: konsumenci wykazuj¹ wzrost zainteresowania zakupem miodu w okresie jesienno-zimowym; dla konsumenta wa niejsze ni cena s¹ jakoœæ oferowanego miodu i zaufanie do gospodarstwa pasiecznego; do gospodarstwa pasiecznego przybywaj¹ konsumenci o ukszta³towanych

8 Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym postawach a ich potrzeby wskazuj¹ na traktowanie produktów pszczelich, g³ównie miodu, jako codziennego komponentu diety; spotkanie siê w gospodarstwie pasiecznym stwarza mo liwoœæ do kszta³towania postaw konsumenta oraz zaspokojenia jego ciekawoœci. Pismiennictwo B K B., BRATKOWSKI J., WILDE J Pszczelarstwo w opinii studentów Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Biul. Nauk. 18: B K B., WILDE J. 2004a. Najnowsze przepisy dotycz¹ce jakoœci handlowej i zdrowotnej miodu pszczelego (czêœæ I). Pszczelarstwo, 55 (2): 2 4. B K B., WILDE J. 2004b. Najnowsze przepisy dotycz¹ce jakoœci handlowej i zdrowotnej miodu pszczelego (czêœæ II). Pszczelarstwo, 55 (3): 2 4. BRATKOWSKI J., WILDE J Upowszechnianie wiedzy pszczelarskiej w spo³eczeñstwie. Biul. Nauk., 19: GRUSZCZYÑSKI L.A Kwestionariusze w socjologii: budowa narzêdzi do badañ surveyowych. Wyd. Uniwersytet Œl¹ski, ss MARZEC J Czêstotliwoœæ zakupu miodu. Mat. XXXV Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Pu³awy, marca, ss MARZEC J Tendencje konsumpcji miodu na przyk³adzie wybranych miast. Pszczeln. Zesz. Nauk., 44: MARZEC J Metody aktywizacji sprzeda y miodu. Mat. XXXIX Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Pu³awy, marca, ss MARZEC J Wp³yw struktury handlu detalicznego na miejsca dokonywania zakupów miodu przez mieszkañców Krakowa. Mat. XL Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pu- ³awy marca, ss MIECZKOWSKI M Krajowy rynek miodu Analizy i prognozy, 1 4. OSTROWSKI L ycie i praca w opiniach kobiet wiejskich (wyniki ankiety IERiG z 1992 roku). Warszawa, ss PIDEK A Preferencje konsumentów zakupuj¹cych miód. Mat. XXXV Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Pu³awy, marca, ss. 54. PIDEK A Jakoœæ miodu w Polsce. Pszczelarstwo, 50(7): 7. PIDEK A Preferencje konsumenckie i jakoœæ miodu. Pszczelarstwo, 52(9): PIDEK A Preferowanie ró nych odmian miodu przez m³odzie. Mat. XXXIX Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Pu³awy marca, ss WILDE J., SZULC R Marketing w pasiece prowadz¹cej bezpoœredni¹ sprzeda produktów pasiecznych. Pszczelarstwo, 51(9): 4 5. WINIARSKI M Marketing mix w pszczelarstwie. Pszczelarstwo, 52(10): WINIARSKI M Konsumenci na rynku miodu. konsumenci_1.php Przyjêto do druku

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 130 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom VII l zeszyt 3 Bo ena Paw³owska, Anna Strychalska-Rudzewicz Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Co na temat szczepieñ ochronnych wiedz¹ rodzice i pracownicy ochrony zdrowia?

Co na temat szczepieñ ochronnych wiedz¹ rodzice i pracownicy ochrony zdrowia? PRACE ORYGINALNE Izabela TARCZOÑ Ewa DOMARADZKA Hanna CZAJKA Co na temat szczepieñ ochronnych wiedz¹ rodzice i pracownicy ochrony zdrowia? What is parents' and Medical Health Care specialists knowledge

Bardziej szczegółowo

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE najwa niejsze efekty oraz próba oceny 41 Rozdzia³ II CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE Pierwszy rok cz³onkostwa jest okresem zbyt krótkim, aby w zwi¹zku z akcesj¹ wyst¹pi³y wyraÿne i trwa³e

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw

Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Jolanta Ros³on* Daniel Ciupiñski** Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21)

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) nr 80 2013 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next)

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next) SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI....................................3 CZY INTERNET SPRZEDAJE?..........................4 WSTÊP............................................6 O BADANIU.........................................8

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska ALTERNATYWNE FORMY ROCZNIKI KOMUNIKACJI NAUK ROLNICZYCH, KANCELARII SERIA PRAWNYCH G, T. 96, z. Z 4, GRUPAMI 2009 OTOCZENIA 215 ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA Agnieszka

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Unia Europejska Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wroc³awska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wroc³aw 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 4 (72)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna 7(3) 2008 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznañ Siedlce

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Warunki bytu ludnoœci wiejskiej

Warunki bytu ludnoœci wiejskiej Warunki bytu ludnoœci wiejskiej Rozdzia³ 4 4.1. Krótki rys historyczny Warunki bytu ludnoœci wiejskiej w Polsce przez trzy dekady przyspieszonej industrializacji (195 198) postrzegane by³y jako gorsze

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materia³y i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO WARSZAWA 2007 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIA Y I STUDIA Kwartalnik Nr 30/2007 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo