Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Biuletyn Naukowy UWM 29 (2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Biuletyn Naukowy UWM 29 (2008)"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn Biuletyn Naukowy UWM 29 (2008) Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego Olsztyn

2 Wymagania konsumentów BIULETYN stawiane NAUKOWY gospodarstwom pasiecznym... Skrót: Biul. Nauk., nr 29 (2008) 37 WYMAGANIA KONSUMENTÓW STAWIANE GOSPODARSTWOM PASIECZNYM PROWADZ CYM SPRZEDA DETALICZN MIODU Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska Katedra Pszczelnictwa Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie S³owa kluczowe: gospodarstwo pasieczne, miód, sprzeda detaliczna. Abstrakt W pracy analizowano wymagania konsumentów miodu stawiane gospodarstwom pasiecznym prowadz¹cym sprzeda bezpoœredni¹. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, e osoby zaopatruj¹ce siê u pszczelarzy w ponad 50% deklaruj¹ sta³e nabywanie miodu w roku. Najwa niejszymi powodami, którymi kieruj¹ siê podczas wyboru miejsca zakupu jest jakoœæ oferowanego miodu, zaufanie, a dopiero trzecim w kolejnoœci jest cena. Wskazuje to, e do gospodarstwa pasiecznego przybywaj¹ konsumenci o ukszta³towanych postawach, traktuj¹cy miód jako codzienny komponent diety. CONSUMER EXPECTATIONS REQUIRED OF HONEYBEE FARMS AT RETAIL TRADE Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska Department of Agriculture University of Warmia and Mazury in Olsztyn K e y w o r d s: honey bee farm, honey, retail trade. Abstract We analized what kind of expectations were required by consumers of honeybee farms that selled honey at retail trade. The results showed that 50% of consumers declared in the course of the year permanent bying of honey. The most importent reasons for it were the quality of honey, the confidence and the third think was the price. This could indicate that honeybee farms were visited by people who treated honeybee products as a normal component in their daily diet. Wstêp Pozyskiwanie miodu jest podstawow¹ dzia³alnoœci¹ w pasiekach i to g³ównie ten produkt zapewnia wp³ywy polskim pszczelarzom. Mimo uznania konsumentów, spo ycie miodu jest niskie. W krajach Unii Europejskiej i Stanach

3 38 Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska Zjednoczonych konsumpcja wynosi 1 kg na osobê (MARZEC 2000), w Polsce zaœ po uwzglêdnieniu produkcji krajowej i importu mo na j¹ szacowaæ na ok. 0,6 kg (MIECZKOWSKI 2005). Stanowi to wzrost o 100% w porównaniu z 0,3 kg powszechnie przyjêtymi dla Polski. Mimo wzrostu spo ycia, ceny hurtowe miodu wykazuj¹ stagnacjê. Zbycie miodu w wysokiej cenie jest jednak mo liwe przez sprzeda detaliczn¹ eliminuj¹c¹ poœredników (WILDE, SZULC 2000). Jest to trudne zadanie, bo MARZEC (2003) wskazuje, e 54% konsumentów zaopatruje siê w miód w sklepach. Przyczyn¹ takich zachowañ konsumentów jest du a pasywnoœæ œrodowiska pszczelarzy (WINIARSKI 2003) oraz brak tradycji w prowadzeniu samodzielnej sprzeda y produktów z w³asnej pasieki. Skuteczne prowadzenie sprzeda y detalicznej wymaga poznania profilu konsumenta (WILDE, SZULC 2000, WINIARSKI 2001). Badania upodobañ konsumentów wykazuj¹, e w Polsce jest preferowany miód z³ocisty (46%), 84% konsumentów wybiera miód p³ynny, 16% zaœ skrystalizowany. Najczêœciej kupowanym miodem jest miód lipowy (34%), a nastêpnie wielokwiatowy, najmniej zaœ lubian¹ odmian¹ miodu jest miód spadziowy (PIDEK 1998). Wyniki badañ wskazuj¹ na okres jesienno-zimowy jako najbardziej sprzyjaj¹cy sprzeda y (MARZEC 1998). Dla 70% respondentów konsumpcja miodu jest konieczna podczas przeziêbienia (MARZEC 2002). Ograniczenie zakupów do okreœlonego sezonu oraz traktowanie miodu jak leku mo e dowodziæ o niskim poziomie wiedzy konsumentów (BAK I IN. 2002). Gospodarka otwarta wymaga poznania profilu konsumenta na podstawie okreœlenia jego wymagañ i upodobañ. Do dziœ nie ma szczegó³owych badañ charakteryzuj¹cych konsumentów produktów pszczelich zaopatruj¹cych siê bezpoœrednio w gospodarstwie pasiecznym. Z tego powodu w pracy podjêto siê oceny wymagañ stawianym gospodarstwom pasiecznym przez osoby zaopatruj¹ce siê u pszczelarzy. Materia³ i metody Ankietê opracowano do zbadania oczekiwañ klientów zaopatruj¹cych siê u pszczelarzy. Ankietê u³o ono wed³ug precyzyjnie ustalonej kolejnoœci pytañ, zawiera³a listê pytañ przeznaczonych dla respondenta wraz z miejscami przeznaczonymi na zaznaczenie odpowiedzi. Ca³y formularz sk³ada siê z trzech czêœci: wstêpnej spe³niaj¹cej zadanie formalno-ewidencyjne; pytañ skierowanych do respondentów dotycz¹cych zagadnieñ stanowi¹cych zasadniczy przedmiot badañ, tak zwanych spo³eczno-demograficznych danych respondenta; koñcowej (GRUSZCZYÑSKI 2001). Ankieta zawiera³a pytania zamkniête (z list¹ przewidzianych odpowiedzi do wyboru) oraz pytania otwarte, na które odpowiedzi nale a³o sformu³owaæ samodzielnie.

4 Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym Badania przeprowadzono w 2003 r. w kilku gospodarstwach pasiecznych w dwóch regionach Polski: na terenie Warmii w Olsztynie i Olsztynku oraz w Bielsku-Bia³ej. Ankieta dotyczy³a terminu, powodów zakupu miodu, miejsca zakupu oraz oczekiwañ wobec gospodarstwa pasiecznego. Osoby okreœli³y preferencje odnoœnie czynników decyduj¹cych o wyborze gospodarstwa. Wyniki i dyskusja Charakterystyka respondentów Na pytania zadane w ankiecie odpowiedzia³o ³¹cznie 73 ankietowanych, w tym 46 kobiet i 27 mê czyzn, którzy stanowili odpowiednio 63 i 37% ankietowanych osób. Zdecydowana przewaga kobiet, które wziê³y udzia³ w badaniach, mo e wnikaæ z charakteru zajêæ przypisanych p³ci. W Polsce znacznie czêœciej domem rodzinnym kieruj¹ kobiety (OSTROWSKI 1993) i to one zaopatruj¹ dom w ywnoœæ. Zdecydowana wiêkszoœæ konsumentów zamieszkiwa³a w miastach. Wœród przebadanej populacji stanowili oni 88%, podczas gdy tylko 12% osób deklarowa³o zamieszkanie na wsi. Taka struktura klientów mo e wynikaæ z faktu, e ankiety wykonano w gospodarstwach pasiecznych zlokalizowanych na przedmieœciach miast. Ludnoœæ miast mo e stanowiæ wa n¹ czêœæ konsumentów miodu dla gospodarstw pasiecznych. Pszczelarze powinni równie z terenów wiejskich, ma³o zaludnionych, dostarczaæ miód do du ych skupisk ludnoœci, jakim s¹ miasta. Czas zakupu i miejsce nabycia miodu Czêstoœæ i powody zakupu Wiêkszoœæ osób deklarowa³a zaopatrywanie siê w miód przez ca³y rok (51,1% rys. 1). Najmniejsz¹ grup¹ byli konsumenci kupuj¹cy latem (5,3%) i wiosn¹ (9,6%). Badane osoby dokonuj¹ chêtniej zakupów jesieni¹ (19,1%) i zim¹ (14,9%). Uzyskane dane potwierdzaj¹ zwiêkszenie zainteresowania zakupami w okresie jesienno-zimowym (MARZEC 2000). O takich tendencjach mówi¹ te pszczelarze i przedstawiciele handlowi, u których wiêkszy obrót miodem jest jesieni¹ i zim¹. Tê zale noœæ mo na powi¹zaæ z powszechnym przekonaniem o wysokich walorach zdrowotnych i leczniczych miodu. Spostrze enie to potwierdzaj¹ badania MARZEC (1998, 2000), w których 77% ankietowanych wskazuje na walory zdrowotne wp³ywaj¹ce na decyzjê zakupu miodu. Dla badanej grupy konsumentów nie by³ to a tak wa ny aspekt, gdy tylko 11,8% (rys. 2) wskaza³o na chorobê jako powód zakupu. Wœród najczêstszych powodów zakupu miodu wymieniano terminu od zawsze (43,5% rys. 2) i gdy brakuje go w domu (41,2%). Œwiadczy to, e dla

5 40 Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska % wiosna spring lato summer jesień outumn zima winter przez cały rok along the year Rys. 1. Zakupy miodu w ci¹gu roku kalendarzowego (% osób) Fig. 1. Buyng of honey in the course of the year (% of answers) klientów gospodarstw pasiecznych konsumpcja miodu jest silnie uwarunkowana tradycj¹. Ankietowani traktowali miód jako zwyk³y artyku³ spo ywczy, bêd¹cy dla nich nieodzownym sk³adnikiem codziennej diety. Choroba jest tylko jednym z mniej wa nych, licznych powodów branych pod uwagê w procesie podejmowania decyzji o zakupie (11,8% odpowiedzi). Do gospodarstwa pasiecznego nie przyje d aj¹ zatem osoby przypadkowe, lecz konsumenci % od zawsze always okazjonalnie occasionaly brak w domu lack at home przy chorobach while sick Rys. 2. Powody zakupów miodu przez respondentów (% osób) Fig. 2. Reasons for buying (% of answers)

6 Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym o œciœle sprecyzowanych potrzebach i przyzwyczajeniach. O takim nastawieniu mo e œwiadczyæ dodatkowo niski odsetek osób (3,5%) wskazuj¹cych na okazjonalne zakupy. Wybór miejsca zaopatrzenia siê w miód Ponad 80% respondentów zaopatrywa³o siê w miód w domu pszczelarza, a 8,9% w sklepie (rys. 3). Zakupy na rynku i na okolicznoœciowych imprezach deklarowa³o zaledwie 1,3 i 5,1% respondentów. MARZEC (2003) stwierdzi³a natomiast, e w 84% przypadków konsumenci nabywali miód w sklepie, a tylko w 21% bezpoœrednio u pszczelarza. Zachowanie konsumenta wynika z wielu przes³anek i przyzwyczajeñ oraz stanu œwiadomoœci (PIDEK 2002). W krajach Unii Europejskiej i w Polsce 70% pszczelarzy prowadzi sprzeda detaliczn¹. % rynek bazar 8.9 sklep shop dom pszczelarza by beekeeper Rys. 3. Miejsca nabywania miodu (% osób) Fig. 3. Places where consumers bought honey (% of answers) 5.1 na okolicznościowych imprezach accidentally Ta forma sprzeda y charakteryzuje siê ci¹g³ym kontaktem kupuj¹cego ze sprzedawc¹, dziêki czemu klienci mog¹ rozwijaæ i poszerzaæ swoj¹ wiedzê (WILDE, SZULC 2000). Pszczelarz na podstawie wyposa enia gospodarstwa mo e edukowaæ konsumenta i uwiarygodniaæ siê w jego oczach (BRATKOWSKI, WILDE 2002). Budowanie relacji z konsumentem jest zatem lepsze w gospodarstwie pasiecznym, bo sieci handlowe pozostawiaj¹ konsumenta anonimowym (WIL- DE, SZULC 2000, WINIARSKI 2001). Mo e byæ to wyt³umaczeniem niechêtnego zaopatrywania siê na rynku i okolicznoœciowych imprezach. W komentarzach do ankiet konsumenci podkreœlali równie fachow¹ wiedzê pszczelarza oraz mi³¹ obs³ugê i szeroki asortyment.

7 42 Janusz Bratkowski, Jerzy Wilde, Agnieszka Mieækowska Oczekiwania konsumentów wobec gospodarstwa pasiecznego Jakoœæ i zaufanie do pszczelarza oraz cena by³y g³ównymi czynnikami przekonuj¹cymi do zakupów bezpoœrednich (rys. 4). Najwa niejszym czynnikiem wymienianym przez konsumentów decyduj¹cym o zakupie by³a jakoœæ, na któr¹ wskazywa³o 37% respondentów, nastêpnie wymieniano zaufanie do pszczelarza (33%). Cena okaza³a siê cena price 30 jakość quality 37 zaufanie trust 33 Rys. 4. Czynniki decyduj¹ce o wyborze gospodarstwa pasiecznego przez konsumentów miodu (% osób) Fig. 4. Factors decided for chosing the place of buying (% of answers) byæ trzecia w kolejnoœci pod wzglêdem wa noœci dla konsumentów (30%). Wed³ug PIDKA (2001) najwa niejszym czynnikiem, który powinien decydowaæ o zakupie, jest jakoœæ produktów. Pszczelarze jednak twierdz¹, e dla konsumenta istotn¹ w³aœciwoœci¹ produktu maj¹c¹ wp³yw na decyzje jest cena. Czynnik ten w badaniach innych autorów jest istotn¹ cech¹ produktu. Oko³o 40% badanych konsumentów w woj. krakowskim w latach wskazywa³a na cenê miodu jako g³ówny czynnik wp³ywaj¹cy na decyzjê o nabyciu produktu (MARZEC 2003). Te wyniki badañ potwierdza WINIARSKI (2003), który twierdzi, e cena miodu jest tak e podstawowym kryterium wyboru miejsca zakupu. Z zebranych opinii wynika, e cena ma wp³yw, lecz nie decyduje o zakupie. Powszechnie siê uwa a, e produkty pszczele, a g³ównie miód, s¹ najlepsze u pszczelarza, a nie w sklepie. PIDEK (1999, 2002) twierdzi, e jakoœæ miodów z prywatnych pasiek jest z zasady dobra. W sprzeda y detalicznej nikt nie zagwarantuje, e produkty oferowane przez pszczelarza spe³niaj¹ wymogi norm (B K, Wilde 2004a,b). Mimo e u pszczelarzy indywidualnych kontroluje siê wyrywkowo jakoœ produktów pszczelich i warunków ich pozyskiwania, ludzie obdarzaj¹ ich produkty du ym zaufaniem. Wnioski Na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi mo na postawiæ nastêpuj¹ce wnioski: konsumenci wykazuj¹ wzrost zainteresowania zakupem miodu w okresie jesienno-zimowym; dla konsumenta wa niejsze ni cena s¹ jakoœæ oferowanego miodu i zaufanie do gospodarstwa pasiecznego; do gospodarstwa pasiecznego przybywaj¹ konsumenci o ukszta³towanych

8 Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym postawach a ich potrzeby wskazuj¹ na traktowanie produktów pszczelich, g³ównie miodu, jako codziennego komponentu diety; spotkanie siê w gospodarstwie pasiecznym stwarza mo liwoœæ do kszta³towania postaw konsumenta oraz zaspokojenia jego ciekawoœci. Pismiennictwo B K B., BRATKOWSKI J., WILDE J Pszczelarstwo w opinii studentów Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Biul. Nauk. 18: B K B., WILDE J. 2004a. Najnowsze przepisy dotycz¹ce jakoœci handlowej i zdrowotnej miodu pszczelego (czêœæ I). Pszczelarstwo, 55 (2): 2 4. B K B., WILDE J. 2004b. Najnowsze przepisy dotycz¹ce jakoœci handlowej i zdrowotnej miodu pszczelego (czêœæ II). Pszczelarstwo, 55 (3): 2 4. BRATKOWSKI J., WILDE J Upowszechnianie wiedzy pszczelarskiej w spo³eczeñstwie. Biul. Nauk., 19: GRUSZCZYÑSKI L.A Kwestionariusze w socjologii: budowa narzêdzi do badañ surveyowych. Wyd. Uniwersytet Œl¹ski, ss MARZEC J Czêstotliwoœæ zakupu miodu. Mat. XXXV Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Pu³awy, marca, ss MARZEC J Tendencje konsumpcji miodu na przyk³adzie wybranych miast. Pszczeln. Zesz. Nauk., 44: MARZEC J Metody aktywizacji sprzeda y miodu. Mat. XXXIX Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Pu³awy, marca, ss MARZEC J Wp³yw struktury handlu detalicznego na miejsca dokonywania zakupów miodu przez mieszkañców Krakowa. Mat. XL Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pu- ³awy marca, ss MIECZKOWSKI M Krajowy rynek miodu Analizy i prognozy, 1 4. OSTROWSKI L ycie i praca w opiniach kobiet wiejskich (wyniki ankiety IERiG z 1992 roku). Warszawa, ss PIDEK A Preferencje konsumentów zakupuj¹cych miód. Mat. XXXV Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Pu³awy, marca, ss. 54. PIDEK A Jakoœæ miodu w Polsce. Pszczelarstwo, 50(7): 7. PIDEK A Preferencje konsumenckie i jakoœæ miodu. Pszczelarstwo, 52(9): PIDEK A Preferowanie ró nych odmian miodu przez m³odzie. Mat. XXXIX Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Pu³awy marca, ss WILDE J., SZULC R Marketing w pasiece prowadz¹cej bezpoœredni¹ sprzeda produktów pasiecznych. Pszczelarstwo, 51(9): 4 5. WINIARSKI M Marketing mix w pszczelarstwie. Pszczelarstwo, 52(10): WINIARSKI M Konsumenci na rynku miodu. konsumenci_1.php Przyjêto do druku

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA II edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA II edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU ANKIETA ZGŁOSZENIOWA II edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU ORGANIZATOR: Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich PARTNER KONKURSU: POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI PATRONAT HONOROWY:

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ MIODU PSZCZÓŁ LINII KORTÓWKA W OCENIE TERENOWEJ

WYDAJNOŚĆ MIODU PSZCZÓŁ LINII KORTÓWKA W OCENIE TERENOWEJ BIULETYN NAUKOWY Skrót: Biul. Nauk., Nr 18, 2002 WYDAJNOŚĆ MIODU PSZCZÓŁ LINII KORTÓWKA W OCENIE TERENOWEJ Jerzy Wilde 1, Maria Wilde 2, Andrzej Kobyliński 3 1 Katedra Pszczelnictwa UWM, Olsztyn 2 Pasieka

Bardziej szczegółowo

PSZCZELARSTWO W OPINII STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PSZCZELARSTWO W OPINII STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BIULETYN NAUKOWY Skrót: Biul. Nauk., Nr 18, 2002 PSZCZELARSTWO W OPINII STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Beata Bąk, Janusz Bratkowski Jerzy Wilde Katedra Pszczelnictwa UWM, Olsztyn S ł o w

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Badania laboratoryjne obejmować będą :

Szanowni Państwo. Badania laboratoryjne obejmować będą : PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD PARAZYTOLOGII I CHORÓB INWAZYJNYCH PRACOWNIA CHORÓB OWADÓW UŻYTKOWYCH Al. Partyzantów 57 tel. (0-81) 889 30 00 24-100 Puławy fax. (0-81)

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Halina Pawlak Katedra Podstaw Techniki Akademia Rolnicza w Lublinie. ERGONOMICZNA OCENA OPAKOWAŃ PRODUKTÓW SPOśYWCZYCH. Wstęp

Halina Pawlak Katedra Podstaw Techniki Akademia Rolnicza w Lublinie. ERGONOMICZNA OCENA OPAKOWAŃ PRODUKTÓW SPOśYWCZYCH. Wstęp Halina Pawlak Katedra Podstaw Techniki Akademia Rolnicza w Lublinie ERGONOMICZNA OCENA OPAKOWAŃ PRODUKTÓW SPOśYWCZYCH Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej opakowań produktów

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PÓŹNYCH POŻYTKÓW PRZEZ PSZCZOŁY Z LIKWIDOWANYCH RODZIN

WYKORZYSTANIE PÓŹNYCH POŻYTKÓW PRZEZ PSZCZOŁY Z LIKWIDOWANYCH RODZIN BIULETYN NAUKOWY Skrót: Biul. Nauk., Nr 18, 2002 WYKORZYSTANIE PÓŹNYCH POŻYTKÓW PRZEZ PSZCZOŁY Z LIKWIDOWANYCH RODZIN Katedra Pszczelnictwa UWM, Olsztyn S ł o w a k l u c z o w e: pakiety pszczele, miód,

Bardziej szczegółowo

NABYWCY NA POZNAÑSKIM RYNKU NIERUCHOMOŒCI MIESZKANIOWYCH W LATACH 2010 III KW. 2011R. WSTÊPNE WYNIKI BADAÑ

NABYWCY NA POZNAÑSKIM RYNKU NIERUCHOMOŒCI MIESZKANIOWYCH W LATACH 2010 III KW. 2011R. WSTÊPNE WYNIKI BADAÑ NABYWCY NA POZNAÑSKIM RYNKU NIERUCHOMOŒCI MIESZKANIOWYCH W LATACH 2010 III KW. 2011R. WSTÊPNE WYNIKI BADAÑ W artykule podjêto próbê okreœlenia cech nabywcy na poznañskim rynku nieruchomoœci mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej. Agnieszka Kowalska

Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej. Agnieszka Kowalska Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej Agnieszka Kowalska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu Toruń 2011 Recenzja prof. zw. Aldon Zalewski Redaktor prowadzący Adam P. Balcerzak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia w Pomorsko Kujawskim Związku Pszczelarzy.

Szczegółowy program szkolenia w Pomorsko Kujawskim Związku Pszczelarzy. Szczegółowy program szkolenia w Pomorsko Kujawskim Związku Pszczelarzy. Wymiana matek pszczelich i tworzenie odkładów jako ważny element nowoczesnej gospodarki pasiecznej Część I. 1. Znaczenie wymiany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI PASIECZNEJ W POLSCE

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI PASIECZNEJ W POLSCE BIULETYN NAUKOWY Skrót: Biul. Nauk., Nr 18, 2002 OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI PASIECZNEJ W POLSCE Janusz Cichoń 1, Jerzy Wilde 2 1 Katedra Marketingu i Analiz Rynkowych UWM, Olsztyn 2 Katedra Pszczelnictwa UWM,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

ZNAKI GWARANTOWANEJ JAKOŚCI JAKO FORMA PROMOCJI PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE MIODU

ZNAKI GWARANTOWANEJ JAKOŚCI JAKO FORMA PROMOCJI PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE MIODU Aleksandra Wilczyńska Akademia Morska w Gdyni ZNAKI GWARANTOWANEJ JAKOŚCI JAKO FORMA PROMOCJI PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE MIODU Celem niniejszej pracy było określenie, czy pozyskanie znaku gwarantującego wysoką

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Biuletyn Naukowy UWM 29 (2008)

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Biuletyn Naukowy UWM 29 (2008) Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn Biuletyn Naukowy UWM 29 (2008) Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego Olsztyn 2008 1 Ocena jakoœci BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ GET Sp. z o.o. dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 2 Zagraniczni eksporterzy mają na Białorusi do dyspozycji różne formy dystrybucji i sprzedaży towarów. Największym centrum handlowym jest stolica kraju Mińsk.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI MLECZKA PSZCZELEGO W POLSCE

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI MLECZKA PSZCZELEGO W POLSCE BIULETYN NAUKOWY Skrót: Biul. Nauk., Nr 18, 2002 OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI MLECZKA PSZCZELEGO W POLSCE Janusz Cichoń 1, Jerzy Wilde 2 1 Katedra Marketingu i Analiz Rynkowych UWM, Olsztyn 2 Katedra Pszczelnictwa

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe ARR a opłacalność produkcji miodu w Polsce. Na temat opłacalności produkcji pasiecznej w Polsce mówi się wiele.

Programy pomocowe ARR a opłacalność produkcji miodu w Polsce. Na temat opłacalności produkcji pasiecznej w Polsce mówi się wiele. Wilde J. 2012. Programy pomocowe ARR a opłacalność produkcji miodu w Polsce. Szkolenie Pszczelarskie Czy pszczelarstwo to może być biznes? Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich i CKU Kraków, 18-19.02. Materiały

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIII 1999

PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIII 1999 PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE Rok XLIII 1999 WYSTĘPOWANIE GRZYBICY WAPIENNEJ W PASIEKACH WIELKOPOLSKI (1987-1997) Marian Jeliński Zakład Chorób Pszczół Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Oddział w Swarzędzu,

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Ryc. 3. Library training on-line strona internetowa szkolenia

Ryc. 3. Library training on-line strona internetowa szkolenia Ryc. 3. Library training on-line strona internetowa szkolenia mim zainteresowaniem wœród studentów. Innym sposobem na dostarczenie studentom niezbêdnej do nauki literatury, jest zakup lub prenumerata podrêczników

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Świadomość, która obala stereotypy Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Plan prezentacji 1. Jak to się zaczęło? 2. Komu to pomoże? 3. Choroby psychiczne stereotypy. 4. Opinie Polaków

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE KONFERENCJA PRASOWA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z udziałem Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Sabata PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE 14 marca 2012 r., godz.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów. Kutno, maj 2013 r. 1 Wstęp Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys. Tomasz Gubała

Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys. Tomasz Gubała Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys Tomasz Gubała Otwarte Dane (OpenData, OD) Dane publiczne, które są Łatwo dostępne Otwarty odczyt dla wszystkich (bez konieczności rejestracji) Kompletne Zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Opracowanie statystyczne na podstawie danych zebranych 01.03.15r. na Walnym Zebraniu.

Opracowanie statystyczne na podstawie danych zebranych 01.03.15r. na Walnym Zebraniu. Opracowanie statystyczne na podstawie danych zebranych 01.03.15r. na Walnym Zebraniu. Dane zostały zebrane od 18 osób w formie anonimowej ankiety, łączna liczba rodzin pszczelich wyniosła 419 pni wiosną

Bardziej szczegółowo

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Ekonomia w twoim yciu 207 1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Gospodarstwa domowe z jednej strony s¹ g³ównym podmiotem dostarczaj¹cym zasobów pracy, a z drugiej najwa niejszym motorem konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo