WSO XIV LO im. Romualda Traugutta w Warszawie. Program nauczania: Ekonomia w praktyce wydawnictwa OPERON.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSO XIV LO im. Romualda Traugutta w Warszawie. Program nauczania: Ekonomia w praktyce wydawnictwa OPERON."

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania 2015/2016 Ekonomia w praktyce Nauczyciel: Podstawa prawna: Piotr Szklany 1. ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póź. zm.) rozdział 3a i 3b 2. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych 3. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury WSO XIV LO im. Romualda Traugutta w Warszawie. Program nauczania: Ekonomia w praktyce wydawnictwa OPERON. Podstawa programowa Ekonomii w praktyce dla szkół `ponadgimnazjalnych. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: informowanie ucznia o poziomie osiągnięć i postępach edukacyjnych, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom/ i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy. 2. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia: odpowiedź ustna, dyskusja, zadanie domowe, kartkówka obejmująca 3 ostatnie lekcje / 15 minut/, sprawdzian obejmujący moduł programowy, test, referat, pokaz- prezentacja, praca w grupach, praca samodzielna, prace projektowe, aktywność na zajęciach, praca pozalekcyjna / konkursy, olimpiady/. 3. Zasady sprawdzania osiągnięć i oceniania uczniów: systematycznie na lekcjach sprawdzanie wiadomości i umiejętności z bieżącego materiału, każdy moduł kończy się zapowiedzianym powtórzeniem kartkówka z 3 ostatnich lekcji trwa 15 minut i nie musi być zapowiadana (na zapowiedzianej kartkówce nie obowiązuje nieprzygotowanie) uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić swoje nieprzygotowanie ( dla klas trzecich- 1 nieprzygotowanie) do lekcji bez podania przyczyny, przed rozpoczęciem zajęć, co zostanie odnotowane w dzienniku, podstawą wystawienia oceny semestralnej i końcoworocznej są stopnie szkolne otrzymane przez ucznia: w ciągu semestru minimum 3 oceny oceny bieżące mogą być wspomagane znakiem +, -, uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej ze sprawdzianu/kartkówki w ciągu 1 tygodnia od otrzymania pracy, a ocena z poprawy jest oceną ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej, ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów ), nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole oraz ucznia w trudnej sytuacji życiowej.

2 przygotowanie ucznia do lekcji obejmuje nie tylko przygotowanie się do odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu. Przygotowany uczeń przychodzi na lekcje z podręcznikiem i zeszytem przedmiotowym (co najmniej 32-kartkowym) oraz ma odrobioną pracę domową. Uczeń nie przynosi podręcznika i zeszytów na sprawdzian wiadomości. nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji w następujących sytuacjach: uczeń jest nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej; nie można zgłosić nieprzygotowania do kartkówki zapowiedzianej; uczeń nie odrobił pracy domowej (lub nie ma podręcznika, zeszytu przedmiotowego, w którym praca domowa została odrobiona); uczeń nie ma podręcznika, zeszytu przedmiotowego (w sytuacji, gdy są one niezbędne na lekcji). uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania w dniu zapowiedzianego wcześniej powtórzenia poprzez aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plusy (+), konsekwencją braku pracy na lekcji są minusy (-). 4 plusy daje ocenę bdb,4 minusy ocenę ndst. Nauczyciel może wzmacniać aktywność ucznia przez pochwałę ustną lub pisemną. 4. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów: osiągnięcia uczniów odnotowuje się w e-dzienniku l (oceny bieżące, śródrocznei końcoworoczne), dowody osiągnięć uczniów (prace pisemne- sprawdziany/testy itp), gromadzone są przez nauczyciela do końca roku szkolnego 5. Formy przekazywania informacji zwrotnej dla ucznia i rodziców (prawnych opiekunów): przedstawienie wymagań edukacyjnych uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego, bezpośredni kontakt z uczniem na lekcji, a w razie potrzeby rozmowa indywidualna przekazywanie informacji wychowawcy klasy w celu przekazania rodzicom, bezpośredni kontakt z rodzicami Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) nie jest średnią ważona ocen uzyskanych w ciągu semestru (roku). Oceny cząstkowe mają różną wagę. Podstawą do klasyfikacji śródrocznej i końcowej jest uzyskanie co najmniej trzech ocen cząstkowych. Klasyfikowanie końcowe polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu (na podstawie oceny semestralnej za I półrocze i ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w drugim semestrze nauki) oceny klasyfikacyjnej końcowej. Na ocenę semestralną lub końcoworoczną ma również wpływ frekwencja na lekcjach. W przypadku wysokiej absencji (ponad 50 % ) ocena ucznia, który może być klasyfikowany, zostanie obniżona. 6. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania muszą odpowiadać specyfice tego przedmiotu. W edukacji na rzecz przedsiębiorczości zdecydowanie bardziej istotne jest ocenianie umiejętności i postaw niż teoretycznej wiedzy ucznia. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotu Ekonomia w praktyce, w którym przy ocenianiu należy uwzględniać: umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania zdobytej wiedzy, aktywność, zaangażowanie i inicjatywę, kreatywność i odwagę twórczego myślenia, umiejętność współpracy i atmosferę panującą w grupie, samodzielność w formułowaniu poglądów i w podejmowaniu decyzji, zdolność wyciągania wniosków z popełnianych błędów, wytrwałość i odpowiedzialność, postęp w kształceniu umiejętności, doświadczenie zdobyte w szkole i poza nią. Ustalając kryteria oceny, należy zastanowić się nad sposobem oceniania osiągnięć ucznia. Nie jest zatem istotne sprawdzanie pamięciowego opanowania abstrakcyjnych teorii, prawidłowości i pojęć, ale głównie zaangażowania podczas pracy nad projektem oraz efektu końcowego, prezentacji realizowanego. Warto także zachęcić uczniów do dokonania samooceny. Autorefleksja nad własnym potencjałem, możliwościami i ograniczeniami może być podstawą rozwijania postaw przedsiębiorczych. Nawet jeśli uczeń uzna, że nie posiada żadnych cech przedsiębiorczych, to powinien uświadomić sobie, że warto nad tym popracować i zacząć myśleć o swojej przyszłości. 2

3 Nauczyciel Ekonomii w praktyce za pomocą ocen musi zachęcać uczniów do nauki oraz mobilizować ich do pracy nad własnym rozwojem. Uczeń powinien mieć pozytywny stosunek do przedmiotu i wykonywanych zadań. Stawianie zbyt dużych i nieuzasadnionych wymagań może zniechęcić do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Nauczyciel powinien w taki sposób wykorzystywać system oceniania, aby wpływać na zainteresowanie młodych osób i zwiększać ich zaangażowanie w realizację podjętych przedsięwzięć. Na pierwszych lekcjach należy omówić z uczniami zasady oceniania obowiązujące podczas nauki przedmiotu, zwrócić uwagę na konieczność planowania własnej pracy i odejmowania prób samooceny. 7. Propozycja metod sprawdzania osiągnięć uczniów: Ocenianie etapów projektu Nauczyciel sprawdza i ocenia etapy projektu zgodnie z przyjętymi kryteriami, przy czym w przypadku uczniów z zaburzeniami przestrzennymi i zaburzeniami zachowania dzieli się zadania mniejsze partie. W przypadku uczniów z dysleksją lub dysortografią ogranicza się do niezbędnego minimum sprawdzanie w formie pisemnej(kart pracy, sprawozdania) na rzecz formy ustnej. W przypadku uczniów z dyskalkulią potrzebna wyliczenia rachunkowe dzieli się na mniejsze, w większym stopniu ocenia poprawność logicznego myślenia, niż końcowy wynik. W przypadku uczniów z afazją i zespołem Aspergera najlepszym rozwiązaniem są karty pracy z lukami do uzupełnienia lub na tak zwane przyporządkowanie. Aktywność podczas prac projektowych Dyskusja i pogadanka - podstawą do ocen aktywności uczniów może być dyskusja i pogadanka. Inicjatorem jest zwykle nauczyciel, ale może być nim także uczeń, który zauważył, rozwinął ciekawy problem mający związek z problematyką projektu czy realizacją. Nauczyciel obserwuje i robi notatki dotyczące wystąpień poszczególnych uczniów. Oceniani mogą być tutaj wszyscy uczniowie również ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, o ile taka metoda oceny zostanie dla nich indywidualnie uznana za właściwą. Praca indywidualna, praca lidera lub członka zespołu Nauczyciel prowadzi obserwację uczniów w trakcie przygotowania i projektów, zwraca uwagę na ich pomysły, poziom wiedzy, umiejętność współpracy, zaangażowanie, talenty manualne. Oceniani mogą być tutaj wszyscy uczniowie, także ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi w przypadku, gdy metoda zostanie uznana za odpowiednią do zastosowania w ich przypadku. Praca z innymi źródłami, materiałami a) Wnikliwość, czytelność, poprawność i estetyka wykonywanych opracowań - nauczyciel podczas zajęć obserwuje pracę uczniów. Praca ta pozwala uczniowi na rozwijanie własnej osobowości i zainteresowań oraz kreatywność. b) Podejmowanie zadań dodatkowych - praca z podręcznikiem i innymi źródłami zachęca uczniów do poszukiwania dodatkowych informacji (linki stron internetowych). c) Praca z kartą pracy - zarówno indywidualna jak i zespołowa rozwija wśród uczniów samodzielność i odpowiedzialność za efekt końcowy. Ocenianie uczniów powinno ich zachęcać do większej aktywności i jednocześnie służyć założonych celów programowych. Stosując różnorodne metody, kształtujemy wymagania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, biorąc również pod uwagę specjalne wymagania edukacyjne. W przypadku uczniów ze specjalnymi wymaganiami, podstawą oceny w większym stopniu, powinien być włożony wysiłek w wykonanie polecenia, niż efekt końcowy jego działań. Służyć temu może indywidualna karta oceny ucznia. Większą uwagą poświęcamy na rozwijanie i ocenę aktywności, kreatywności ucznia, czyli działania przełamujące deficyty rozwojowe, dążąc do osiągnięcia przez niego umiejętności potrzebnych i niezbędnych w życiu, na przykład: posługiwanie się terminologią i językiem stosowanym w ekonomii, sporządzanie tabel i wykresów właściwie obrazujących dane zjawiska, rozwiązywanie poprawnymi metodami problemów w typowych sytuacjach, powiązanie różnych zdarzeń i zastosowanie ich w działaniach związanych z nową sytuacją, opisywanie rezultatów i wyciąganie wniosków oraz ocenianie sytuacji. 3

4 Ocenianie osiągnięć uczniów z Ekonomii w praktyce powinno być dokonywane na bieżąco dostępnymi metodami, w taki sposób, aby stymulować ogólny rozwój ucznia oraz kształtować umiejętności: posługiwania się prostym językiem ekonomicznym, projektowania i wykonywania prostych zadań problemowych, pozwalających potwierdzić lub obalić ekonomiczne teorie, formułowania wniosków wynikających z analizy danych, planowania własnej pracy oraz samooceny, odczytywania, gromadzenia, analizowania i segregowania informacji zawartych w różnorodnych źródłach wiedzy (podręczniku, kodeksach, literaturze popularnonaukowej, Internecie, środkach masowego przekazu, słownikach, rocznikach statystycznych itp.), posługiwania się w miarę sprawnie i poprawnie technologią informacyjną oraz pozyskiwania, przetwarzania i tworzenia informacji, dostrzegania powszechnej obecności zagadnień ekonomicznych w życiu człowieka, łączenia wiadomości uzyskanych na lekcjach ekonomii w praktyce z treściami zdobytymi na lekcjach z innych przedmiotów. Ponadto nauczyciel podczas prowadzenia lekcji zwracać powinien uwagę na kształcenie charakteru i postawy poprzez: budzenie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w życiu codziennym, budzenie szacunku do przyrody i podziwu dla jej piękna, rozwijanie zainteresowania otaczającym światem i motywacji do zdobywania wiedzy, kształtowanie aktywnej postawy oraz potrzeby rozwiązywania problemów, uczenie się współpracy w zespole, kształtowanie cech: dociekliwości, rzetelności, wytrwałości i uporu w dążeniu do celu, systematyczności, dyscypliny wewnętrznej i samokontroli, kształtowanie wyobraźni i poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, rozwijanie umiejętności elastycznego myślenia i koncentracji podczas rozwiązywania zadań i problemów. Kryteria oceniania Kryteria oceniania powinny być ustalone przez nauczyciela z uwzględnieniem specyfiki szkoły, klasy i uczniów. Można je ustalić na dwóch poziomach; podstawowym i ponadpodstawowym, uwzględniając jednocześnie wymagania ogólne i szczegółowe zawarte w podstawie programowej. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania (WSO) można przyjąć przykładowy system ustalania ocen. Wiadomości i umiejętności ucznia dzieli się na dwa zakresy: podstawowy ponadpodstawowy. W zależności od stopnia opanowanie poszczególnych zakresów ustala się ocenę. Ważna jest przy ustaleniu oceny etapowość prac projektowych, ocenie powinien podlegać każdy etap prac oraz wykonanie przydzielonych zadań cząstkowych. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował co najmniej 30% wymagań z zakresu podstawowego, co oznacza że nie był wystarczająco zaangażowany w realizację prac projektowych. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował 31% - 50% wymagań z zakresu podstawowego Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował co najmniej 51% - 74% wymagań z zakresu podstawowego. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował co najmniej 75% - 85% wymagań z zakresu podstawowego i co najmniej 50% wymagań z zakresu ponadpodstawowego. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował co najmniej 86% - 95% wymagań z zakresu podstawowego i co najmniej 75% wymagań z zakresu ponadpodstawowego. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował co najmniej 96% - 100% wymagań z zakresu podstawowego i co najmniej 85% wymagań z zakresu ponadpodstawowego. Uczeń może otrzymać oceną celującą wykazując ponadto szczególne zainteresowanie przedmiotem, czyli realizuje materiał zgodny z treścią podstawy programowej (zaznaczony kursywą) lub osiąga wysokie lokaty, biorąc udział w ekonomicznych grach symulacyjnych, innowacyjnych programach ekonomiczno-finansowych on-line wykorzystując technologię informacyjną lub prowadząc np. mini przedsiębiorstwo, natomiast osiągnął co najmniej 75% wymagań z zakresu ponadpodstawowego. Temat /lekcja Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania wykraczające (ocena celująca) 4

5 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięc ie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy projektu, wie jak wypełnić karty pracy i podpisać kontrakt na wykonanie projektu Dział 1. Metoda projektu zasady pracy wymienia rodzaje określa założenia projektów projektu, odróżnia projekt badawczy od omawia etapy projektu, określa na czym polega przedsięwzięcie? wyjaśnia potrzebę i zasady zadań metodą projektu, planuje działania zmierzające do projektu, dokonuje wyboru formy wykonuje i prezentuje własny lub wspólny projekt badawczy lub przedsięwzięcie samodzielnie określa etapy i dzieli je na zadania cząstkowe, przydziela lub przyjmuje zadania do dokonuje wyboru formy uczniowskiego, przydziela lub przyjmuje zadania do, określa formę Dział 2. Pomysł na biznes 2.1. wie co to jest Źródła kreatywność? pomysłów wymienia znane źródła pomysłów 2.2. Weryfikacja pomysłu i wybór wymienia i selekcjonuje pomysły, wymienia i rozróżnia rodzaje, zna formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw podaje własne pomysły na działalność, realizację wybiera właściwy pomysł, określa jaki pomysł ma największa szansę aktywnie uczestniczy w tworzeniu pomysłów zna i poleca instytucje i urzędy udzielające wskazówek na temat gospodarczej uzasadnia wybór formy, analizuje źródła pomysłów samodzielnie weryfikuje pomysły, odróżnia formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw rozpoczyna realizację od znalezienia pomysłu, podejmuje racjonalne decyzje, rozumie znaczenie odpowiedzialność za podejmowane decyzje dokonuje wyboru pomysłu i formy uczniowskiego ponosząc odpowiedzialność za realizację 2.3. Jak zdobyć pieniądze na działalność? wymienia wydatki związane z ą gospodarczą, zna sposoby finansowania, zna rodzaje kapitału Dział 3. Analiza otoczenia rynkowego 3.1. omawia bliższe i Źródła dalsze otoczenie informacji o przedsiębiorstwa, rynku charakteryzuje czynniki składające się na bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa 3.2 Badania rynkowe zna podział badań rynkowych, wymienia metody badań marketingowych wie na czym polega segmentacja rynku, wie jakie są metody badań rynkowych, określa badania ankietowe, wymienia wady i zalety różnych sposobów finansowania określa cechy informacji i ich rolę w podejmowaniu decyzje, wymienia źródła informacji pierwotnych i wtórnych rozróżnia metody badań, określa znaczenie segmentacji rynku, wymienia przykłady badań marketingowych określa rodzaj kapitału w zależności od wyboru formy organizacyjno prawnej firmy, wybiera najwłaściwszy sposób finansowania dostrzega rolę bliższego i dalszego otoczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, odróżnia źródła informacji pierwotnych i wtórnych określ elementy kwestionariusza, przedstawia zasady sporządzania kwestionariusza oblicza wydatki związanych z ą i przedsięwzięciem określa wpływ czynników i zjawisk rynkowych na działanie przedsiębiorstwa konstruuje kwestionariusz ankietowy zgodnie z przyjętymi zasadami, zbiera informacje z rynku prognozuje efekty finansowe, dokonuje właściwego wyboru kapitału dla własnego, wstępnie ocenia możliwości pod względem finansowym analizuje rynek pod kątem, opisuje rynek, na którym działać ma przyjęte przedsięwzięcie analizuje rynek na potrzeby, zbiera informacje o rynku lokalnym, prezentuje zebrane informacje o rynku 3.3 zna pojęcie popytu i określa mechanizmy określa zasady opracowuje dane analizuje rynek 5

6 Mechanizmy rynkowe relacje na rynku 3.4 Zagrożenia i możliwości podaży zna analizę SWOT, wie jak wykorzystać analizę SWOT do badań własnego Dział 4. Planowanie 4.1 zna rodzaje i zasady Rola i zasady planowania, planowania zna i określa funkcje zarządzanie 4.2 Biznesplan małego przedsiębiorstwa 4.3 Planowanie finansowe 4.4 Planowanie marketingowe zna zasady opracowania biznesplanu wie i rozróżnia pojęcia kosztów, przychodów, zysku, wymienia rodzaje kosztów, wymienia formy opodatkowania określa marketing mix, produkt, cena, dystrybucja, promocja, projektuje reklamę, rynkowe, przedstawia prawo popytu i podaży, wie co to jest cena równowagi rynkowej? wie co oznaczają zagrożenia i możliwości działania dla firmy określa zasady i rodzaje planowania, określa rolę planowania działań omawia strukturę i założenia biznesplanu rozróżnia stratę oraz zysk brutto i netto, zna formy opodatkowania, określa koszty i przychody, wie jakim celu wylicza się próg rentowności? rozróżnia rodzaje marketingu, zna znaczenie działań marketingowych w Dział 5. Rozpoczęcie własnej gospodarczej 5.1 Rejestracja firmy krok po wie co oznacza zasada jednego okienka? zna tradycyjny sposób podaje etapy rejestracji, wymienia instytucje i funkcjonowania gospodarki rynkowej odróżnia zagrożenia i możliwości rynkowe, określa zagrożenia i możliwości własnego rozróżnia działania zaplanowane i przemyślane od impulsywnych, wyjaśnia znaczenia planowania w przedsiębiorstwa oraz własnych działań określa elementy biznesplanu lub inwestycji wylicza próg rentowności realizowanego, określa koszty związane z rozpoczęciem zna strategie: produktu, ceny, dystrybucji i promocji, wie co oznacza marketing społecznie odpowiedzialny? określa wizję i misję firmy zna zasady rejestracji indywidualnej, zna zasady rejestracji dotyczące popytu na dobra planowanego analizuje zewnętrzne otoczenie realizowanego wykonuje wstępny plan, wykorzystuje praktycznie poznane zasady planowania do planowania projektu badawczego lub sporządza projekt biznesplanu własnego lub sporządza uproszczony rachunek zysków i strat oraz bilans, wylicza i podaje koszty stałe i zmienne własnego projektu tworzy strategię i plan marketingowy, projektuje reklamę zgodnie z modelem skuteczności AIDA określa i wypełnia dokumenty związane z rejestracją planowanego, wyjaśnia rządzące rynkiem mechanizmy analizuje rynek planowanego projektu badawczego lub, analizuje zagrożenia i możliwości o charakterze ekonomicznym na podstawie zebranych informacji o rynku planuje przedsięwzięcie lub projekt badawczy o działaniu lokalnym, wymienia zasady planowania i wyjaśnia korzyści wynikające z planowania działań planuje realizację planuje formę prezentacji, efekty finansowe i pozafinansowe, planuje realizację przedsięwzięcie o charakterze ekonomicznym w realnych warunkach rynkowych planuje i realizuje prognozuje efekty finansowe, ocenia możliwości pod względem finansowym, wyjaśnia korzyści wynikające z planowania finansowego planuje i realizuje prognozuje efekty pozafinansowe, wyjaśnia korzyści wynikające z planowania działań, projektuje i stosuje etyczne działania marketingowe organizuje i realizuje rozróżnia zasady 6

7 kroku rejestracji firmy oraz sposób rejestracji przez Internet urzędy związane z procedurą rozpoczęcia np. spółek, porównuje sposoby rejestracji, wskazuje zalety i wady sposobów rejestracji działaności gospodarczej rejestracji indywidualnej i innych podmiotów: spółek, samodzielnie podejmuje działalność gospodarczą w warunkach symulowanych: gry strategiczne Dział 6. Organizowanie i kierowanie zespołem 6.1. Organizowanie pracy i rola lidera 6.2 Współpraca w zespole zasady wie co oznacza kierowanie, wyjaśnia, na czym polega rola lidera?, zna cechy lidera zespołu, zna zasady organizacji pracy, wymienia style kierowania zespołem zna i określa etapy tworzenia zespołu, zna i określa zalety pracy zespołowej określa zasady organizacji pracy, porównuje cechy lidera i szefa, określa style kierowania zespołem przedstawia zasady pracy zespołowej, rozróżnia zespół i grupę, wie jak stworzyć efektywny zespół wyznacza lidera lub przejmuje zadania lidera zespołu, praktycznie wykorzystuje zasady organizacji pracy w działaniu zespołowym stosuje zasady tworzenia efektywnego zespołu, planuje zadania zespołu zadaniowego potrafi planować i organizować własne działania i działania zespołu, wie na czym polega kultura organizacyjna stosuje zasady kultury organizacyjnej w działaniach zespołowych przydziela lub przyjmuje zadania do organizuje przedsięwzięcie i kieruje zespołem, stosuje zasady organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, przyjmuje rolę lidera lub wykonawcy, charakteryzuje cechy dobrego lidera zespół, przydziela lub przyjmuje zadania do organizuje współpracuje w zespole realizującym przedsięwzięcie 6.3 Skuteczny menadżer 6.4 Konflikty i sposoby ich rozwiązywania zna cechy dobrego kierownika zespołu, stosuje się do wskazówek jak być skutecznym menadżerem? definiuje pojęcie konfliktu zna rodzaje konfliktów określa cechy menadżera, tworzy i prezentuje profil menadżera na podstawie własnych cech osobowościowych przedstawia przyczyny konfliktu przedstawia rolę menadżera w nowoczesnym kierowaniu zespołami ludzi określa znaczenie konfliktu w zespole ma świadomość odpowiedzialności za przydzielone zadania do wymienia i określa sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie organizuje charakteryzuje skutecznego menadżera organizuje identyfikuje i analizuje konflikty w zespole, proponuje metody rozwiązania konfliktu w zależności od rodzaju 6.5 Kodeks etyczny zespołu charakteryzuje pojęcie etyki, etyki biznesu i etyki zawodowej Dział 7. Realizowanie i kontrola 7.1 Efektywność zna i wymienia efekty finansowe i pozafinansowe, zna formę prezentacji efektów rozróżnia normy prawne i reguły moralne, rozumie znaczenie uniwersalności norm i zasad etycznych określ efekty finansowe i pozafinansowe przedstawia zadania etyki zawodowej, proponuje etyczne zasady współpracy w zespole określa opłacalność uczniowskiego określa społeczną odpowiedzialność biznesu, rozumie znaczenie etycznych norm w praktycznym działaniu wie co jest płynność finansowa i bufor bezpieczeństwa, prezentuje efekty uczniowskiego organizuje projektuje kodeks etyczny obowiązujący w grupie, zespole, prezentuje etyczny kodeks biznesu ocenia efekty działań, przyjmuje formę prezentacji efektów, wymienia efekty pracy ocenia możliwości, o podobnym charakterze na gruncie realnej 7

8 7.2 Kontrola i wnioski do przedstawia etapy procesu kontroli, zna ryzyko związane z realizacją przedsięwzięć zna atuty i słabe strony, określa źródło niepowodzeń wskazuje mocne i słabe strony przeprowadzonego uczniowskiego, stosuje do oceny analizę SWO wie jak należy działać aby ograniczyć niepowodzenia przedsięwzięć, wie jakie należy przygotować sprawozdania finansowe, aby ocenić efektywność gospodarki rynkowej analizuje mocne i słabe strony przeprowadzonego uczniowskiego, ocenia efekty działań: ryzyko, niepowodzenia i ich źródła, stosuje sposoby ograniczenia niepowodzeń przedsięwzięć DODATKOWE INFORMACJE Sprawdziany są zapowiedziane minimum na tydzień przed przewidywanym terminem i zapisywane w e-dzienniku. Ostateczne śródroczne i roczne oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wystawiane na 2 dni przed planowaną Radą Pedagogiczną. Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu, jeżeli w każdym semestrze uzyskał przynajmniej dwie oceny cząstkowe otrzymane w wyniku sprawdzania sumującego wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu oraz jeśli jego absencja stanowi nie więcej niż 50% usprawiedliwionych nieobecności na danym przedmiocie liczonych w stosunku do szkolnego planu pracy. Nie dopuszcza się poprawiania oceny śródrocznej i rocznej w formie jednorazowego zaliczenia materiału z całego semestru w ostatnim tygodniu nauki, mając na uwadze systematyczność (z wyjątkiem przypadków losowych). Po co najmniej 7 dniach usprawiedliwionej nieobecności ciągłej, uczeń ma prawo do tygodniowego terminu uzupełnienia wiadomości (w tym czasie nie sprawdzamy wiedzy ucznia) Prace kontrolne mogą być oddane uczniowi lub jego rodzicom z jednoczesnym przejęciem nad nią odpowiedzialności przez wyżej wymienionych lub zatrzymane przez nauczyciela i udostępnione do wglądu: uczniowi na lekcji, rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie dni otwartych lub na indywidualną prośbę, w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. W razie zgubienia pracy rodzic jest zobowiązany napisać oświadczenie o zaistniałej sytuacji. W e-dzienniku nauczyciel umieszcza legendę dotyczącą zakresu wiadomości i umiejętności oraz innych form podlegających ocenie, za które wystawiane są oceny bieżące. poprawie ocen cząstkowych, w tym ocen z prac pisemnych, decyduje nauczyciel. Ocenę z poprawy nauczyciel umieszcza w e-dzienniku obok innych ocen. Praca kontrolna jest sprawdzana i oceniona w ciągu 14 dni; kartkówki/karty pracy w ciągu 1 tygodnia. 8

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami NAUCZYCIEL BARBARA PAPUSZKA KONTRAKT NAUCZYCIEL UCZEŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II Kontrakt z uczniami Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę, której celem jest uwidocznienie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych

Zasady oceniania z przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych Zasady oceniania z przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy realizacji projektu 1.2.Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Szczegółowe wymagania edukacyjne Przedmiot: Ekonomia w praktyce ocena dopuszczająca uczeń ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra wyszukuje informacje niezbędne i dodatkowe dotyczące działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie I. Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei reguluje: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2017/2018 Wiesława Polanin Przedmiotowy System Oceniania /podstawy przedsiębiorczości/ PSO polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny: a) informacja ustna przekazana uczniowi przez nauczyciela w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY. Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY. Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska 2 1. Zasady oceniania są zgodne ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA I. Komunikacja i podejmowanie decyzji. Uczeń wykorzystuje formy komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EKONOMIA W PRAKTYCE 1. Podstawa prawna do opracowania PSO 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: z dnia 19 listopada 2004 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: a) wymaganiach edukacyjnych b) sposobach sprawdzania osiągnięć c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody Przedmiotowy system oceniania z przyrody Ocenianie wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów jest zgodne z WSO. Jego podstawę stanowią ustalone wymagania programowe na poszczególne poziomy. Wymagania

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania

BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania 1. Wstęp: A. Przedmiotowy system oceniania z biologii jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w statucie szkoły. B. Oceny są

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI . PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Obszary aktywności podlegające ocenie 3. Formy oceniania 4. Ogólne kryteria oceniania uczniów z przyrody 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania biologia Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania a podstawa programowa

Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo a podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Temat lekcji Treści z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl. 1. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Podstawy przedsiębiorczości Opracowanie Mgr inż. Renata Bargieł Aktualne od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa a program nauczania

Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce a program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Treści z podstawy programowej przedmiotu

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PO II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie III. Sposoby sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 XLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W WARSZAWIE OPRACOWAŁ: mgr Arkadiusz Olszyna Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM 1 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy system oceniania, zwany dalej PSO, jest kontraktem zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Statut Szkoły 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 1. Informowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii.

Przedmiotowy system oceniania z biologii. Przedmiotowy system oceniania z biologii. 1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone i podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 2. Uczeń oceniany jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś 1. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Ocenianie odbywa się sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z B I O L O G I I W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocenianiu podlega: Posługiwanie się poprawną terminologią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa I. Metody sprawdzania osiągnięć Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace pisemne: Rodzaj pracy pisemnej: Zakres materiału

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania biologii w danej klasie - potrafi zdobytą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM 1. Cele oceniania: ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl. I, II i III gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl. I, II i III gimnazjum. Zespół Szkół w Trzęsówce Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl. I, II i III gimnazjum. Opracowanie Ewelina Pięta I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1.Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język hiszpański rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Język hiszpański rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Język hiszpański rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy system oceniania, zwany dalej PSO, jest kontraktem zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PZO Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Niniejszy przedmiotowy system oceniania obejmuje następujące przedmioty: w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: usługi gastronomiczne, organizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSTKOWIE IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSTKOWIE IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSTKOWIE IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Obszary aktywności podlegające ocenie 3. Formy oceniania 4.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. 2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

JĘZYK ANGIELSKI. 2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, uregulowań prawnych zawartych w Rozporządzeniu MEN z 23.08.2007, Dz. U. Nr 51 w sprawie Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej W klasie VII obowiązuje podręcznik:,,świat fizyki Podręcznik z fizyki dla klasy VII szkoły podstawowej wyd. WSiP oraz,,świat fizyki Cwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2015/2016 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie (nie później niż do 20 września) i rodzice (nie później niż do 30 września) zapoznani zostają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody 1 Przedmiotowy system oceniania z przyrody Opracowała: Joanna Tereszkiewicz nauczyciel przyrody Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania:

Bardziej szczegółowo

w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: II. Nauczanie historii odbywa się według programu autorstwa:

w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: II. Nauczanie historii odbywa się według programu autorstwa: Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń PRZEDMIOTOWY system oceniania przyroda I. Obszary podlegające ocenianiu 1. wiedza-wiadomości 2. umiejętności 3. uczestnictwo w zajęciach 4. aktywność Wystawianie ocen odbywa się na podstawie: - obserwacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii. Gimnazjum w Baczynie. Szkoła Podstawowa w Baczynie. Nauczyciel: mgr Elżbieta Marcinkowska

Przedmiotowy system oceniania z biologii. Gimnazjum w Baczynie. Szkoła Podstawowa w Baczynie. Nauczyciel: mgr Elżbieta Marcinkowska Przedmiotowy system oceniania z biologii Gimnazjum w Baczynie Szkoła Podstawowa w Baczynie Nauczyciel: mgr Elżbieta Marcinkowska Przedmiotowy system oceniania z biologii opracowany w oparciu o: 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII 1 Podstawa prawna do opracowania przedmiotowych zasad oceniania: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/ Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/ 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności a) Wiadomości przedmiotowe: zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1 Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie Przedmiotowy system ocenia z matematyki w klasach I, II, III gimnazjalnych Zespołu Szkół w Baczynie W roku 2014/2015 1.Wstęp Program nauczania matematyki realizowany jest w wymiarze 4godz. tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku

Przedmiotowy system oceniania z biologii Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku Przedmiotowy system oceniania z biologii Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku WSTĘP Ocenianie ucznia jest niezbędnym, a jednocześnie najtrudniejszym zadaniem dla nauczyciela. Sprawdzanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania 1. przedmiot: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej klasa: IV AA profil: technik architektury krajobrazu rok szkolny: 2015/2016 imię i nazwisko nauczyciela:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo