2. zwrotu VAT osobom fizycznym realizującym inwestycje mieszkaniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. zwrotu VAT osobom fizycznym realizującym inwestycje mieszkaniowe"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKIE TEBEESY SZCZECIN ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 Szczecin, 27 stycznia 2014 roku Szanowna Pani Elżbieta Bieńkowska Wicepremier Minister Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/ Warszawa w związku z objęciem przez Panią teki Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w którego władztwie znajduje się dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, członkowie Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy 1, uznali za celowe przedstawienie naszej oceny historii ostatnich kilku lat, aktualnej sytuacji, perspektyw i potrzeb mieszkalnictwa, a w szczególności społecznego budownictwa czynszowego, tej niezmiernie istotnej dla gospodarki i sytuacji społecznej, a przede wszystkim każdej rodziny dziedziny. Najpilniejszym zadaniem do zrealizowania jest odbudowanie programu wsparcia i rozwój sektora mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób osiągających dochody, które nie znajdują żadnej możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w sektorze komunalnym oraz na wolnym rynku. Jest to oferta dla ok. 60% osób nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, dla których nie ma aktualnie żadnej oferty mieszkaniowej. Dorobek ostatnich lat, najpierw dynamicznego boomu, a po nich trwającego do dziś kryzysu, jest niestety ubogi. Okres ten ma niechlubny dorobek likwidacji trzech istotnych programów: 1. wsparcia sektora mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach budowanych przez TBS y i spółdzielnie mieszkaniowe z udziałem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego. 2. zwrotu VAT osobom fizycznym realizującym inwestycje mieszkaniowe 1 Informację o Stowarzyszeniu Zachodniopomorskie Tebeesy zamieściliśmy na końcu pisma XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum KRS Regon ; NIP ; Numer konta bankowego w AliorBanku:

2 3. dofinansowania zakupu mieszkań własnościowych (Rodzina na swoim), poprzez spłatę części odsetek od zaciągniętych na ten cel kredytów, Nasze Stowarzyszenie, jak i wiele innych organizacji pozarządowych, w tym samorządowych i związkowych, instytutów i innych instytucji od lat przekazywało Ministrowi Piotrowi Styczniowi szczegółowe opinie do podejmowanych przez rząd programów i inicjatyw legislacyjnych oraz postulaty koniecznych zmian i uzupełnień istniejących uregulowań. Pomimo to wbrew powszechnym ocenom powstały bardzo poważne zobowiązania budżetu państwa będące efektem niekontrolowanego rozwoju programu Rodzina na swoim. Program mieszkań na wynajem nie tylko nie został zmodernizowany, ale de facto poprzez likwidację w 2009 roku KFM i nie wprowadzenie do dziś zapowiadanego wówczas zamiennika wręcz zlikwidowany. Jako zamiennik RnS wprowadza się od 2014 roku nowym program wsparcia nabycia przez ludzi młodych mieszkań własnościowych Mieszkania dla Młodych, jednocześnie likwidując w najbliższych latach przepisami tej samej ustawy zwrot VAT osobom fizycznym realizującym własnym sumptem inwestycje mieszkaniowe. Jaki jest stan polskiego mieszkalnictwa? A. Kilka liczb obrazujących naszą sytuację w odniesieniu do standardów europejskich. 1. Liczba mieszkań na osób: - w Polsce - 348, - w Unii Europejskiej (wraz z domami letnimi; same domy całoroczne ok. 400). 2. Liczba mieszkań na gospodarstw domowych: - w Polsce - 918, - w Unii Europejskiej - brak danych, najwięcej: Hiszpania , Grecja Liczba pokoi na 1 osobę: - w Polsce - 1,3 izby, - w Europie Zachodniej - ok. 2 izb na osobę. 4. Powierzchnia mieszkań na 1 osobę: - w Polsce - ok. 24 m 2, - w większości państw Europy Zachodniej - ok. 40 m². 5. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców oddawanych do użytku: - w Polsce 2,6 lokalu, - w Unii Europejskiej 5 lokali. 6. Koszt budowy 1m 2 mieszkania: 2

3 - w Polsce - 1 pensja = 0,8m 2 mieszkania (w dużych miastach 0,5-0,6) - w Europie Zachodniej - 1 pensja = 2,0-3,0 m 2 mieszkania 7. Udział wydatków na mieszkalnictwo w PKB: - w Polsce 0,06% (2010 r.) - w Unii Europejskiej ok. 1% - (a PKB/1mieszkańca w Polsce to 50-60% PKB/mieszkańca w Unii Europejskiej). Wskaźniki udziału wydatków na mieszkalnictwo od lat maleją: Wyszczególnienie Udział wydatków na sferę mieszkaniową w wydatkach 0,45 0,47 0,36 0,31 0,27 0,28** 0,28** budżetu państwa (%)* Udział wydatków na sferę mieszkaniową w produkcie krajowym brutto (%)* 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,10 0,12 * dane z monitoringu IRM ** wyliczenia własne Fatalnym wskaźnikom ilościowym towarzyszy poprawiający się, ale zbyt wolno i wciąż zły stan techniczny zasobów mieszkaniowych (16% to zasoby substandardowe, pokrycie potrzeb remontowych sięga zaledwie 30%) i standard cywilizacyjny wielu mieszkań. W wyniku niespotykanie niskiego udziału wydatków na mieszkalnictwo w budżecie Państwa i w PKB sfera mieszkaniowa w Polsce nie spełnia wyzwań rozwojowych gospodarki i społeczeństwa. Młodzi ludzie bez szans dostępu do mieszkań nie mają warunków do aktywnego poszukiwania pracy (poza miejscem zamieszkania), zakładania rodzin i rodzicielstwa, rozwoju. Głównymi czynnikami migracji zagranicznych są godziwe wynagrodzenia i łatwość uzyskania mieszkania na dostępnych finansowo warunkach. Powiedzieć przy tym trzeba, że zarówno diagnoza jak i ocena dynamiki poprawy i nakładów ponoszonych przez państwo na ten cel wypada dla Polski niekorzystnie nie tylko w odniesieniu do krajów starej Unii, ale też w porównaniu z nowymi członkami UE, a często także w zestawieniu z nieunijnymi krajami Europy. Przy czy znaczna część przekazywanego w latach zasilenia mieszkalnictwa została z tego sektora poprzez likwidację Krajowego Funduszu Mieszkaniowego de facto wycofana. Zasób KFM około 6,5 mld wycenione poprzez 3

4 dyskontowanie w czasie spodziewanych wpływów ze spłaty kredytów na około 3,5 mld - włączono do kapitałów własnych Banku Gospodarstwa Krajowego. Zapowiadano wówczas, że środki te jak i obiecywane dalsze wkłady budżetu państwa posłużą do kontynuowania wsparcia budowy mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach poprzez dofinansowanie preferencyjnych kredytów na ten cel. Zapis ten (art. 15a ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego) obowiązuje do dziś. Jednak z praktyki wynika, że finansowanie z funduszy własnych Banku preferencyjnych kredytów generuje stratę (preferencyjne kredyty mają ujemną rentowność) co jest w działalności bankowej niedopuszczalne, gdyż bank jest rozliczany z efektywności. Dlatego programu społecznych mieszkań czynszowych nie reaktywowano w żadnej formie. B. Krótki przegląd narzędzi polityki mieszkaniowej państwa. Ocenę aktualnej sytuacji proponujemy przeprowadzić w oparciu o uproszczony schemat ilustrujący wyżej opisane złożenia analizując narzędzia dedykowane poszczególnym grupom rodzin od najzamożniejszych do najuboższych i relacje między nimi. B.1. Instrumenty podstawowe I. Zbrojenie gruntów pod budownictwo jedno i wielorodzinne deweloperskie, spółdzielcze i indywidualne dla najzamożniejszych nabywających mieszkania z środków własnych i/lub kredytów komercyjnych - brak wsparcia po likwidacji KFM. II. Preferencyjny kredyt na mieszkanie własnościowe dla mniej zamożnych, ale przy niewielkim wsparciu zdolnych do nabycia i utrzymania mieszkania własnościowego Program Rodzina na Swoim został z końcem w 2012 roku wygaszony. Obecnie wszedł w życie program alternatywny Mieszkanie dla Młodych przyjęty przez Sejm w dniu 27 września br. ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Oferuje on osobom poniżej 36 roku życia wsparcie w formie dopłaty do kredytu w wysokości 10, 15 lub 20% kwalifikowanego kosztu mieszkania, w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Rząd zapowiedził wydatkowanie 4

5 na program w latach następujących kwot, odpowiednio: mln zł, mln, mln, mln i mln zł rocznie. Chcemy podkreślić, że za całkowicie błędne uważamy ograniczenie działania programu do pierwotnego rynku mieszkań. Sytuacja ta ograniczy dostęp ludzi młodych do mieszkań w miastach i miejscowościach, w których nie prowadzi się inwestycji mieszkaniowych przeznaczonych na sprzedaż, pomimo tego że w nich jest praca i młodzi chcą w nich mieszkać. Należy przypomnieć, że pomimo deklaracji towarzyszących likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w 2009 roku oraz zapowiedzi (zawartej w 2010 roku w odpowiedzi na rezolucję Sejmu Główne problemy, cele i kierunki programu wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku) wdrożenia przez rząd zmian w segmencie społecznych mieszkań czynszowych i budownictwa własnościowego, w praktyce zmiany te sprowadzają się obecnie jedynie do wprowadzania nowych rozwiązań w budownictwie własnościowym. Opieranie polityki państwa wyłącznie na wspieraniu sektora mieszkań własnościowych (wsparcie budowy lokali socjalnych służy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, a nie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych szerokich rzesz polskich rodzin), szczególnie za pomocą subsydium powiązanego z kredytem hipotecznym, oznacza konsekwentne pomijanie potrzeb uboższej części społeczeństwa, tj. osób i rodzin o dochodach, których wysokość, w ocenie banków jest za niska, by można uznać ich zdolność kredytową. Oznacza też nakłanianie osób o wystarczających po temu dochodach doraźnych, ale niepewnej sytuacji zawodowej (a więc w tym większości osób młodych) do zaciągania kredytu hipotecznego stanowiącego długoterminowe zobowiązanie. Przy czym w odróżnieniu od obciążenia czynszowego spłata kredytu nie stanowi wydatku kwalifikowanego przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego. Tym samym te osoby i rodziny, które w całej Europie są głównymi adresatami rządowych programów mieszkaniowych, w Polsce pozostają poza zasięgiem pomocy władz publicznych. Wprowadzona w toku prac nad projektem ustawy i ostatecznie zawarta w tekście uchwalonym, możliwość objęcia wsparciem z programu Mieszkanie dla Młodych (art. 5) mieszkań oddanych pierwotnie przez osobę, która je wybudowała w najem przyszłemu nabywcy, nie zmienia tej sytuacji stroną takiej umowy może być jedynie osoba zdolna do nabycia lokalu na własność. Ogłoszeniu zamiaru wprowadzenia Programu MdM towarzyszyły informacje przeznaczenia na ten program 7,9 mld złotych w latach Przyjęta 5

6 ustawa zawiera limity roczne na lata o łącznej kwocie 3,553 mld. Wydaje się zatem, że ze środków jakie zostaną pozyskane przez budżet dzięki rezygnacji ze zwrotu VAT osobom realizującym mieszkania (domki jednorodzinne) własnym sumptem, pozostanie około 0,5 mld zł rocznie. Wniosek Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy przedstawiony Ministrowi Piotrowi Styczniowi w październiku 2012 roku na spotkaniu parlamentarzystów Pomorza Zachodniego (i pozostający do dziś bez odpowiedzi) proponował skierowanie tych środków na MdM i program Społecznych Mieszkań Czynszowych przygotowany przez Stowarzyszenie (szczegółowe informacje: ). Pozostałe, po sfinansowaniu MdM, środki zapewniłyby realizację w latach około 7 tysięcy mieszkań rocznie w formule zaproponowanej przez Stowarzyszenie. Zapowiadane wdrożenie programu mieszkań o umiarkowanych czynszach opartego na idei utworzenia w Banku Gospodarstwa Krajowego zamkniętego funduszu mieszkań czynszowych nie stanowi rozwiązania problemu społecznych mieszkań czynszowych. III. IV. Zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych fizycznym realizującym własnym staraniem inwestycje mieszkaniowe. Zwrot wprowadzono dla zrekompensowania podniesionego z dniem akcesji do UE podatku VAT na materiały budowlane z 7 na 22% (dziś 23%). Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej proponując nowy program wsparcia mieszkalnictwa własnościowego (MdM) założył likwidację zwrotu do końca 2013 roku, natomiast po tej dacie jego zamknięcie z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych. Mieszkania społeczne - mieszkania na wynajem o ekonomicznym, ale umiarkowanym (non profit) czynszu (tbs y, spółdzielnie mieszkaniowe mieszkania lokatorskie i na wynajem) dla średniozamożnych brak wsparcia od 2009 roku. Znaczenie sektora mieszkań na wynajem w polityce mieszkaniowej jest zasadnicze. Wynika to z wielu czynników. Najważniejsze to: dotkliwy deficyt ilościowy (statystyczny) mieszkań (brakuje ok. 1 mln mieszkań), 6

7 bardzo wysoki koszt 1m 2 mieszkania w relacji do średniej płacy w Polsce, niskie zarobki i poziom zamożności ok. 40% - 60% osób nie posiadających mieszkania uzyskuje dochody i posiada zasoby kwalifikujące je do tego właśnie sektora mieszkaniowego, bardzo wysokie, nierównomierne w skali kraju, regionów i województw bezrobocie, fakt, że nie da się funkcjonować gospodarczo we współczesnym świecie i Europie szukając pracy tam gdzie się mieszka, a nie zamieszkując tam gdzie jest praca, wysoka efektywność programów budowy mieszkań dostępnych oraz remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych w generowaniu miejsc pracy na lokalnych rynkach, budowany w oparciu o tworzenie równowagi na rynku pracy i zmniejszanie bezrobocia, a także optymalizację kosztów pracy program ma największe szanse na wsparcie Unii Europejskie. Polski wolny rynek najmu mieszkań jest całkowicie wynaturzony na skutek przepisów ustawy o ochronie praw lokatora... oraz ustawicznego deficytu mieszkań. Własność mieszkań jest wrośniętą w tradycję formułą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, ale w znacznej części podtrzymywane jest to obiektywnymi współczesnymi uwarunkowaniami, w tym brakiem podaży dostępnych mieszkań czynszowych. Tymczasem wsparcie rozwoju mieszkań na wynajem, czyli pomoc w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego, a nie w zwiększaniu indywidualnego majątku ludzi za pomocą środków publicznych znacznie łatwiej znajdzie przyzwolenie społeczne. Pod warunkiem, że program spowoduje istotną poprawę sytuacji mieszkaniowej ludności. Spośród stosowanych po 1989 roku narzędzi wsparcia sektora mieszkań na wynajem do 2009 roku przetrwały jedynie preferencyjne kredyty dla spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego na budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Program ten od ponad 7 lat bezskutecznie czeka na modyfikację konieczną z powodu zmian makroekonomicznych. W 2009 roku został on de facto zlikwidowany. Przez lata obniżano jego finansowanie do kilku milionów w 2009 i ustania finasowania w 2011 roku. Także w projektach budżetu na kolejne lata nie było i nadal nie ma tej pozycji. 7

8 Nie wchodząc w szczegóły, które, wraz z naszymi propozycjami, omówiliśmy w przekazanych przez szereg lat Ministerstwu opiniach, stwierdzić trzeba, że proponowane przepisy mogą stworzyć satysfakcjonujące narzędzie jedynie dla wsparcia gmin w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych niezamożnych członków wspólnoty samorządowej poprzez realizację gminnego budownictwa mieszkaniowego. Nie dają natomiast rokujących satysfakcjonującą dynamikę rozwiązań adresowanych: 1. do osób o umiarkowanych dochodach, zbyt wysokich do uzyskania lokalu komunalnego, ale nie posiadających zdolności kredytowej niezbędnej do nabycia mieszkania własnościowego, które dotąd mogły wpłaciwszy partycypację wynajmować lokal w TBS ie; 2. do osób średniozamożnych, które posiadają dochody nieznacznie niższe od koniecznych dla uzyskania tzw. zdolności kredytowej. Obie ww. grupy w znacznej mierze tworzą młodzi obywatele, którzy rozpoczynają karierę zawodową i nie osiągnęli jeszcze docelowej pozycji statusu rodzinnego, dla których brak mieszkania lub konieczność zaciągania kilkudziesięcioletnich zobowiązań z tytułu kredytu hipotecznego jest szczególnie niekorzystna. Istnieje szereg, często dopracowanych w szczegółach, propozycji modyfikacji programu mieszkań na wynajem, m.in. w materiałach na ten temat opracowanych przez Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy. Z inicjatywy Ministra Finansów, a nie właściwego w sprawach mieszkalnictwa Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża nowy program Fundusz Mieszkań na Wynajem. Rząd zapowiedział wyasygnowanie 5 mld zł na zakup przez Fundusz gotowych mieszkań w celu ich najmu za umiarkowany czynsz. Zasoby Funduszu mają być tworzone wyłącznie w miastach oferujących miejsca pracy. Oznacza to pozostawienie bez jakiegokolwiek rozwiązania rzeszy polskich rodzin w małych miastach, gdzie z uwagi na płytki rynek oferta deweloperska wcale nie jest i nie była w okresie boomu realizowana. Pomocy nie otrzymają też średnio zarabiający w metropoliach o relatywne dużym bezrobociu. Przy czym wśród potencjalnych beneficjentów wymieniana jest np. Łódź (ze stopą bezrobocia w sierpniu 2013 roku - 12,2 %), a nie wspomina się o Szczecinie (gdzie stopa bezrobocia wyniosła 10,5%). Według deklaracji BGK mieszkania powinny mieć czynsz umożliwiający uzyskanie 4% stopę zwrotu z inwestycji w skali roku. Oznacza to, że wysokość ta będzie znacznie wyższa od czynszu obowiązującego w TBS ach 8

9 (4% wartości odtworzeniowej w skali roku) i nieznacznie niższa od czynszu wolnorynkowego. Wykazuje to niezbicie, że oferowane mieszkania nie będą dostępne dla osób o umiarkowanych dochodach niezdolnych do nabycia mieszkania własnościowego czyli dla większości polskich rodzin nieposiadających własnego mieszkania. Zapowiadany czynsz ma jednocześnie zapewniać rentowność przedsięwzięć. Możliwość zysku wynikać ma z efektu skali dla nabywcy posiadającego 5 mld złotych deweloperzy mają sprzedać lokale mieszkalne tanio. Wątpliwe to, jak wątpliwe jest uzyskanie niższych niż powszechnie uzyskiwane kosztów zarządzania tym zasobem. Trudno tu liczyć na efekt skali mieszkania będą rozproszone po całej Polsce, przynajmniej po jej największych miastach. A podmiotów zarządzających większym zasobem (zasób komunalny dużych miast, wielkie spółdzielnie mieszkaniowe) nie brakuje. W dodatku ich koszty nie zawierają koniecznych w wypadku proponowanego nowego centralnego, ogólnopolskiego Funduszu kosztów tej struktury, sprawozdawczości, kontroli wewnętrznej, itp. Z nieznanych powodów zdecydowano się powołać nowy byt, w sytuacji gdy spółdzielnie mieszkaniowe i TBS y pozbawiono całkowicie możliwości inwestowania zgodnie z ich statutowym celem, czyli w celu tworzenia zasobu dostępnego dla osób o umiarkowanych dochodach. Istniejące kilkaset sprawdzonych podmiotów skazuje się na uwiąd i tworzy nową strukturę. W dodatku przeznaczenie środków na zakup mieszkań to najmniej efektywny z możliwych sposobów. Ma on wystarczyć na kilkanaście tysięcy lokali. Tym samym nakładem środków można uzyskać większe efekty rzeczowe przyjmując zasadę dopłaty do odsetek kredytów komercyjnych zaciągniętych na ich sfinansowanie w stopniu umożliwiającym spłatę zobowiązań z założonego czynszu, czy też bezzwrotną dopłatę z budżetu pozwalająca na zaciągnięcie kredytu komercyjnego w części na tyle niskiej by go spłacić z czynszu. V. Mieszkania na wynajem subsydiowane w na etapie budowy i/lub eksploatacji (w polskiej praktyce mieszkania komunalne tzw. docelowe) dla niezamożnych. Jedynie na mocy ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych gminy mogą otrzymywać wsparcie realizując nowe mieszkania w celu przekwalifikowania już posiadanych lokali na socjalne. VI. Lokale socjalne dla osób i rodzin okresowo (przynajmniej z założenia) niezdolnych do pokrycia istotnej części kosztów mieszkania, noclegownie, 9

10 domy dla bezdomnych, schroniska, domy samotnej matki itp. dla będących w życiowej depresji. Budowa tych obiektów przez gminy jest także dofinansowywana w oparciu o ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Warunkiem wypełnienia funkcji przez program stworzony ww. ustawą o finansowym wsparciu gmin jest ustalenie stabilnych zasad i wystarczającego poziomu zasilania budżetowego na minimum 5-10 lat, tak by inwestorzy tego budownictwa, głównie gminy, mogli opracowywać swe wieloletnie programy inwestycyjne. Poważnym ograniczeniem korzystania przez gminy z możliwości wynikających z programu punktach jest aktualna sytuacja budżetowa gmin. 2 B.2. Instrumenty uzupełniające W nowoczesnym państwie konstruowane są instrumenty uzupełniające, niezbędne do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zgodnie z sytuacją finansową poszczególnych grup rodzin. W tej sferze istotnym narzędziem polityki mieszkaniowej są dodatki mieszkaniowe, instrumenty fiskalne, normy prawne. VII. Prawa lokatora i właściciela, dodatki mieszkaniowe. O skuteczności rządowego programu polityki mieszkaniowej decydować też będą dodatki mieszkaniowe (aktualnie obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych z późn. zm.) oraz prawa i obowiązki właścicieli lokali i ich najemców ( ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późn. zm. oraz ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali). Nie miejsce tu na ich szczegółową analizę. Poza sporem pozostaje jednak konieczność zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów wynikająca m.in. z nieskuteczności prawa wobec nierzetelnych najemców i braku możliwości ograniczenia grona najemców z niego korzystających do rodzin rzeczywiście tego potrzebujących. Zapowiadane przez lata przez 2 Początkowo popyt przerastał finansowanie zapewnione przez budżet. Aktualne niższe zainteresowanie gmin wynika z jednej strony z ich trudnej sytuacji budżetowej wywołanej kryzysem i przekazanymi przez rząd bez zapewnienia dodatkowego finansowania nowymi zadaniami, a z drugiej strony z braku kompleksowej polityki mieszkaniowej państwa i narzędzi pozwalających na prowadzenie spójnej, kompleksowej lokalnej polityki mieszkaniowej przez gminy. Kryzys gospodarczy znacznie obniżył dochody gmin pochodzące z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wynikające z niego zubożenie zwiększyło pulę koniecznych wydatków na wsparcie ubogich na świadczenia społeczne, a także na dodatki mieszkaniowe, które aktualnie w całości finansowane są przez gminy. 10

11 Ministra Piotra Stycznia zmiany w tej ustawie nie zostały nawet skierowane do Parlamentu. VIII. IX. Mieszkania specjalne (wg ustawy o pomocy społecznej - chronione ) dla ludzi niepełnosprawnych, wychowanków domów dziecka i innych placówek, ludzi starszych, osób wychodzących z zakładów karnych itp. Również ta kategoria mieszkań znajduje pomoc państwa w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Pomoc ta dotyczy jedynie inwestycyjnego aspektu i nie dotyka organizacji oraz finansowania specjalnych usług koniecznych do ich funkcjonowania. Nie dopuszcza też finansowania mieszkań spełniających te same cele, ale nie realizowanych i eksploatowanych w formuje mieszkań chronionych, przyznawanych decyzją administracyjną i będącą już od lat przeżytkiem w sektorze mieszkaniowym. A zaznaczyć trzeba, że mieszkania specjalnie zaprojektowane i zbudowane oraz zaopatrzone w okresie eksploatacji w pakiet niezbędnych dla danego najemcy (niepełnosprawnego ruchowo lub intelektualnie, wychowanka domu dziecka, seniora, itp.) usług są niezbędne do funkcjonowania nie tylko osób niezamożnych, wymagających wsparcia w danym rozumieniu pomocy społecznej. Polityka rewitalizacji i remontów. Rewitalizacja do chwili obecnej nie ma wsparcia w polskim ustawodawstwie. Nie było nawet zapowiedzi jej opracowania i wdrożenia. Rewitalizacja wymaga dofinansowania (które w ograniczonym z uwagi na inne obowiązki, kompetencje i priorytety władz wojewódzkich - zakresie znajduje się ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach EFRR), ale czeka też na niefinansowe udogodnienia niezbędne do prowadzenia skomplikowanych społecznie, technicznie, prawnie, gospodarczo i kulturowo procesów. Działania remontowe wspiera od 2009 roku ustawa o termomodernizacji i remontach. Należy podkreślić, że często dochodzi do okresowego wstrzymania programu ze względu na brak środków budżetowych na wypłatę premii. Sytuacja taka miała miejsce od marca do końca 2013 roku. Ustawa wymaga zmiany dopuszczającej wsparcie remontowe dla wspólnot z większościowym udziałem gminy. Ponadto Polska nie skorzystała, jak do tej pory, z możliwości współfinansowania środkami funduszy unijnych powstałego w ramach unijnej polityki antykryzysowej programu przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Zapowiadana jest zmiana tej sytuacji w nowej perspektywie na lata , co znajduje swoje miejsce np. w projekcie Regionalnego Programu 11

12 Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata , podawanego aktualnie konsultacjom społecznym Mając na uwadze: możliwości finansowania działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej w mieszkalnictwie ze środków Unii Europejskiej i potrzebę opracowania krajowych regulacji w zakresie dofinansowywania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego remontów budynków mieszkalnych prowadzących do wzrostu efektywności energetycznej i stosowalności odnawialnych źródeł energii w mieszkalnictwie w związku z nową inicjatywą Unii, ograniczenie praktyk gmin polegających na dotowaniu remontów budynków mieszkalnych w sytuacjach określonych lokalną polityką mieszkaniową (np. w związku z rewitalizacją centrów miast) wynikające z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, potrzebę ugruntowania działań antykryzysowych w sektorze mieszkalnictwa, o charakterze osłony socjalnej obywateli i/lub propopytowych w sektorze usług i materiałów budowlanych, wnioskowaliśmy wielokrotnie o opracowanie nowego, masowego programu dotacyjnego dla wspierania remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych. Minister Piotr Styczeń zapowiadał jedynie utrzymanie aktualnie realizowanych programów wsparcia remontów. Nie zapowiadał jakichkolwiek prac nad ustawą o rewitalizacji. A w budżecie na 2013 rok na Fundusz Termomodernizacji i Remontów przewidziano zaledwie 20 mln zł, wobec 200 mln zł w 2011 roku i 180 mln zł w 2012 roku. Zwracamy jednocześnie uwagę, że zasadniczą część tkanki naszych miast tworzą budynki mieszkalne i one powinny stanowić priorytet w przygotowywanym programie. Poza szczególnie spektakularnymi lokalizacjami, wymagające rewitalizacji zespoły mieszkaniowe nie mogą liczyć na odnowę na warunkach finansowania komercyjnego. Mając na uwadze priorytety z RPO na lata z obszaru rewitalizacji stwierdzamy, że w minionym okresie zostały wykorzystane środki przede wszystkim na rozwój infrastrukturalno-przestrzenny (zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty, modernizację i konserwację zabytkowych obiektów i zagospodarowanie przestrzeni publicznej). Czas zająć się zespołami mieszkaniowymi, które bez wsparcia nie mogą znaleźć finansowania na odnowę. Dlatego też zapowiedź Pana Premiera w Łodzi, że rząd powoła Narodowy Program Rewitalizacji Miast, na który chce przeznaczyć 25 mld zł ze środków 12

13 przyznanych Polsce przez UE w nowej perspektywie finansowej na lata należy ocenić pozytywnie. Zapowiedź, że rząd będzie szukać dodatkowych narzędzi - środków krajowych, zaprosi do udziału samorządy i partnerów prywatnych, dobrze prognozuje na przyszłość. Z uwagi na to, że kwota 25 mld złotych zaplanowana do wydatkowania na przestrzeni 7 lat w stosunku do potrzeb polskich miast i ich liczby jest znacząco niewystarczająca 3, istotna będzie wielkość komponentu środków krajowych, tak centralnych jak i samorządowych (gminnych i wojewódzkich), przeznaczonych w tej samej perspektywie czasowej na ten cel. Priorytetowe znaczenie zespołów mieszkaniowych w przygotowywanym na lata narodowym programie rewitalizacji oraz połączenie zapowiedzianych środków Unii Europejskiej z krajowym finansowaniem centralnym i samorządowym to podstawowe postulaty Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy wobec zapowiedzi Pana Premiera. Ponadto uważamy, że w przygotowywanym narodowym programie rewitalizacji priorytetową rangę nadać należy rewitalizacji zespołów mieszkaniowych, z równoczesnym działaniem na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców rewitalizowanych budynków. X. Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zobowiązanie to tylko pośrednio i częściowo jest efektywnym instrumentem polityki mieszkaniowej. To nie generująca nowych mieszkań realizacja starych zobowiązań, która jest swoistym długiem honorowym państwa (następcy PRL). Co dalej z polskim mieszkalnictwem? Deficyt mieszkań, wynikający z niego brak mobilności poszukujących pracę, luka remontowa, niskie dochody ludności w relacji do kosztu budowy mieszkania, a także potrzeba wzrostu jakości przestrzeni zurbanizowanej przemawiają za koniecznością stworzenia spójnej, kompleksowej polityki mieszkaniowej państwa. Także nadchodzący nowy okres budżetowy UE mógłby, w wypadku zaprezentowania przez nas i inne państwa o znacznych potrzebach w tej dziedzinie, stworzyć dodatkowe szanse na ostateczne rozwiązanie tego nieopanowanego od II wojny światowej w Polsce problemu. 3 Deklarowana kwota oznacza 150 zł na statystycznego mieszkańca polskiego miasta na rok, czyli np. w Szczecinie niecałe 60 mln, a zatem środki na remont 15 kamienic rocznie. Przy założeniu, że dopłata z Programu to 30% kosztów pozwala to remont 50 kamienic rocznie. Samo śródmieście Szczecina to około kamienic wymagających remontu. 13

14 Budowa krajowego planu naprawy mieszkalnictwa wymaga też badań, bez których nie sposób optymalnie projektować nowe zamierzenia i korygować kontynuowane. Dotyczy to przede wszystkim określenia wpływu inwestycji mieszkaniowych i ich wsparcia z budżetu państwa na naszą gospodarkę i zwrotne zasilanie tegoż budżetu, interakcji między mieszkalnictwem i rynkiem pracy (zarówno w kontekście generowania w samym budownictwie, jak i w branżach pokrewnych meblarstwo itp. miejsc pracy, jak też w kontekście mieszkaniowych uwarunkowań mobilności za pracą) i wpływem tych zależności na emigrację Polaków, na jakość życia i poziom satysfakcji tych obywateli, którzy pozostają w kraju. Tworzony system powinien oprzeć się o następujące zasady i realizować poniższe reguły: 1. standaryzację mieszkań powstających z pomocą państwa (metraż, wyposażenie, wykończenie itp.) własnościowych, najemnych i socjalnych, 2. dbałość by cały system wymienionych w punkcie 1 trzech "rodzajów" mieszkań w należytych relacjach ustalał standardy, koszt uzyskania prawa do zamieszkania, koszty zamieszkiwania wraz z remontami oraz wartość uzyskanego tytułu prawnego do mieszkania, 3. zapewnienie by w każdej z trzech "kategorii" wpływy bilansowały wydatki - mamy skłonność do tworzenia programów zagrożonych zaniedbaniem akumulowania środków na przyszłe remonty, 4. maksymalizację pożądanego efektu poprzez łączenie rozwoju wszystkich sektorów (mieszkań własnościowych, na wynajem, "socjalnych"); w ostatnich kilkunastu latach w zależności od politycznych preferencji aktualnego rządu zielone światło otrzymywał tylko jeden z nich, pozostałe zaś hamowano; gdyby każdy z nich dał przyrost tys. to ledwie otrzymamy założone tys. rocznie. Perspektywiczny program polityki mieszkaniowej jest w kraju olbrzymiego deficytu mieszkań, niskiego standardu znacznej części zasobu i katastrofalnego stanu technicznego istotnej jego części wizją niezbędną do poprawnego kształtowania decyzji bieżących, krótko i średnioterminowych. Przyjęcie Programu polityki mieszkaniowej pozwoli także na optymalne wykorzystanie środków UE, właściwą ich alokację/realokację, a na tej podstawie najefektywniejsze kierowanie środków krajowych na cele, które z tych środków finansowane być nie mogą. Należy nadmienić, że dokument programowy "Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r." przyjęty przez Rząd w listopadzie 2010 roku nie spełnia wymogów programu, ponieważ wskazuje jedynie planowane działania Rządu, bez sprecyzowania zamierzeń finansowania oraz, dla 14

15 większości działań, propozycji szczegółowych rozwiązań merytorycznych, a często też bez wskazania terminu realizacji. Zaprezentowana w tym dokumencie diagnoza stanu mieszkalnictwa potwierdza wszystkie deficyty i słabe strony systemu mieszkalnictwa w Polsce. W tym kontekście zapowiedzi programowe i zapowiedzi alokacji środków nie stwarzają prawdopodobnych warunków przezwyciężenia kryzysu mieszkaniowego w kraju do 2020 roku. Program wsparcia budownictwa na wynajem o umiarkowanych czynszach został w tym dokumencie przedstawiony najmniej konkretnie, a harmonogram prac rządowych już stał się nieaktualny ze względu na opóźnienia prac. Kompleksowa polityka mieszkaniowa winna zdefiniować (ilościowo, jakościowo i kosztowo) istniejące niedobory i naznaczyć perspektywę ich wyrównania. Musi następnie zaproponować instrumenty służące zapewnieniu mieszkań wszystkim - różnicowanym z uwagi na status ekonomiczny (i wynikające z tego możliwości) oraz sytuację życiową (i wynikające z niej perspektywy zmian) grupom rodzin w Polsce. Trzeba przy tym dodać, że podjęte od 2010 roku działania abstrahują od zapisów "Głównych problemów, celów i kierunków przedłożonych sejmowi, tak jak też nie są zgodne z szeregiem innych przepisów i dokumentów strategicznych oraz sektorowych przyjętych przez rząd. Informacje o realizacji omawianego dokumentu stanowi załącznik nr 1, a informację o obowiązujących przepisach i ustaleniach dokumentów rządowych załącznik nr 2. Jesteśmy przekonani o społecznym charakterze większości obszaru mieszkalnictwa. Możliwość normalnego funkcjonowania rodziny bez własnego domu (własnościowego lub wynajmowanego) jest ograniczona. Tak dostęp do niego (szansa na uzyskanie prawa do zajmowania lokalu), jak i możliwość utrzymania stanowią podstawowe zadania każdego gospodarstwa domowego. Program musi zatem stanowić spójną całość w zakresie przepisów będących we władztwie ministerstwa właściwego dla gospodarki mieszkaniowej (dziś MIiR), jak i ministerstwa właściwego w sprawach zabezpieczenia społecznego i sprawach rodziny (dziś MPiPS) oraz ministerstwa właściwego w sprawach rozwoju regionalnego (dziś MIiR) oraz resortu zajmującego się ochroną środowiska (dziś MŚ). Przy czym co naturalne im bardziej zagrożony wykluczeniem (uboższy, niepełnosprawny, niesamodzielny, itp.) beneficjent tym bardziej społeczne narzędzie. W polskich realiach najpilniejsze jest odbudowanie programu wsparcia i rozwój sektora mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób osiągających średnie dochody, które nie znajdują żadnej możliwości zaspokojenia potrzeb 15

16 mieszkaniowych w sektorze komunalnym oraz na wolnym rynku. W budżetu na 2013 rok oraz w projekcie budżetu na 2014 rok nie przeznaczono na ten cel żadnych środków finansowych. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy /-/ Filip Przyłuski Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy skupia towarzystwa budownictwa społecznego regionu tzw. ziem odzyskanych, w którym realizowane przez TBS y mieszkania na wynajem odgrywają szczególnie istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności i realizacji polityki mieszkaniowej gmin i miast. Na Pomorzu Zachodnim realizacje inwestycji z KFM są w przeliczeniu na jednego mieszkańca najwyższe w Polsce i ponad dwukrotnie większe od średniej krajowej. Spośród blisko 20 TBS ów działających na Pomorzu Zachodnim stale ze sobą współpracuje 15 TBS ów oraz TBS Partner ze Słupcy w Wielkopolsce. Przerastając plany twórców systemu, zachodniopomorskie TBS y okazały się znakomitym narzędziem do realizacji wielu istotnych zadań mieszkalnictwa. Umożliwiają korzystną realizację mieszkań wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych i dla rodzin z rynku mieszkaniowego, prowadzą remonty, renowacje historycznej zabudowy i rewitalizację urbanistyczną, realizują termomodernizacje z udziałem środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz wsparciem funduszy Unii Europejskiej, zarządzają budynkami gminnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych, jako inwestor zastępczy gmin i wspólnot mieszkaniowych przygotowują i przeprowadzają inwestycje remontowe oraz nowe przedsięwzięcia, umożliwiają powstawanie mieszkań dla osób niepełnosprawnych, sierot i sędziwych. Znajdują odmiennie ukształtowaną lokalnymi uwarunkowaniami misję w dużych miastach i małych miasteczkach. W pracach Stowarzyszenia uczestniczą TBS y z Barlinka, Białogardu, Choszczna, Drawska Pomorskiego, Goleniowa, Gryfic, Gryfina, Karlina, Koszalina, Słupcy, Stargardu Szczecińskiego, Szczecina, Szczecinka oraz Wałcza. 16

Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego Stanisław Kudroń, Ministerstwo Infrastruktury VIForum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji, Sosnowiec 2011 Główne problemy, cele i kierunki programu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r.

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Komplementarność oferty BGK dla sektora mieszkalnictwa Społeczne budownictwo

Bardziej szczegółowo

Polska polityka mieszkaniowa 2012

Polska polityka mieszkaniowa 2012 Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy Polska polityka mieszkaniowa 2012 Członkowie Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy, uznali za celowe przedstawienie parlamentarzystom Pomorza Zachodniego naszej

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

Opinia. ws. projektu założeń projektu ustawy (MTGiBM) o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Opinia. ws. projektu założeń projektu ustawy (MTGiBM) o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY Komisja Krajowa 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 tel. 58/ 308-4480, 58/ 308-4311 fax. /58 308-4219 sekprez@solidarnosc.org.pl S1958/W/12/BPS Gdańsk, 07.12.2012

Bardziej szczegółowo

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 0 inwestycji mieszkaniowych samorządów przez grupę BGK Włodzimierz Kocon, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI IV ŚLĄSKIE i I OGÓLNOPOLSKIE FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec, 14

Bardziej szczegółowo

Społeczne mieszkania czynszowe, głupcze.

Społeczne mieszkania czynszowe, głupcze. Piotr Mync Społeczne mieszkania czynszowe, głupcze.. Podstawową cechą aktualnej sytuacji mieszkalnictwa w Polsce jest marginalizacja problematyki mieszkaniowej w działaniach państwa, mierzona nie tylko

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja systemu mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych w Warszawie

Wstępna koncepcja systemu mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych w Warszawie Agnieszka Dudzińska (agdudz@gmail.com) czerwiec 2009 Wstępna koncepcja systemu mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych w Warszawie Niniejszy materiał stanowi dorobek grupy roboczej organizacji pozarządowych,

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Opinia do projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. 1

Opinia do projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. 1 Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy Stargard Szczeciński, Szczecin, 17 grudnia 2012 r. Opinia do projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. 1 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w sprawie społecznego budownictwa czynszowego

Wniosek do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w sprawie społecznego budownictwa czynszowego Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 Listopad 2012 Wniosek do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w sprawie społecznego budownictwa czynszowego

Bardziej szczegółowo

Opinia. ws. projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Opinia. ws. projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY Komisja Krajowa 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 tel. 58/ 308-4480, 58/ 308-4311 fax. /58 308-4219 sekprez@solidarnosc.org.pl S23/W/13/BPS Gdańsk, 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

112 BSE. Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej

112 BSE. Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej 112 BSE Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej (IP-56G) OPINIA O PRELIMINOWANYCH WYDATKACH NA CELE MIESZKANIOWE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 1996 R. W swojej opinii staram

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 0 Preferencyjne i komercyjne finansowanie zwrotne Dariusz Stachera, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. Z BGK przyszłość

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy 1 Podstawowe akty prawne regulujące problematykę polityki mieszkaniowej Gminy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Poznańskie TBS sp. z o.o. w latach 1995-2014 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Opinia. I. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Opinia. I. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY Komisja Krajowa 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 tel. 58/ 308-4480, 58/ 308-4311 fax. /58 308-4219 sekprez@solidarnosc.org.pl S1373/W/11/DPS Gdańsk, 29.07.2011

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ NOWOCZESNEGO I MOBILNEGO SPOŁECZEŃSTWA

PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ NOWOCZESNEGO I MOBILNEGO SPOŁECZEŃSTWA PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ NOWOCZESNEGO I MOBILNEGO SPOŁECZEŃSTWA RYNEK NIERUCHOMOSCI NOWE PERSPEKTYWY CENTRUM KONFERENCYJNE CFP WARSZAWA, 19 marca 2012r. PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia budownictwa socjalnego - uwarunkowania, doświadczenia, zmiany

Program wsparcia budownictwa socjalnego - uwarunkowania, doświadczenia, zmiany Program wsparcia budownictwa socjalnego - uwarunkowania, doświadczenia, zmiany Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji V edycja Rybnik, 21-22 maja 2009 r. Stanisław Kudroń Ministerstwo Infrastruktury Cele

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA ZMIANY ZAKRESU I POZIOMU WSPARCIA JST W REALIZACJI BUDOWNICTWA GMINNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT Gdańsk, 18 stycznia 2016 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa VI FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec 11-12.04.2011 PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl

Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl Gdańsk, wrzesień 2016 Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego to kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BKS/DPK-134-28807/13 EK Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Nr: 28807 Data wpływu 8 lipca 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 października 2013 r. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE TEMAT UJEDNOLICENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Druk Nr 26/7 Uchwała Nr... z dnia... 2016 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Premia termomodernizacyjna ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Premia termomodernizacyjna ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, dnia 6 lutego 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 grudnia 2016 roku. Szanowny Pan Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Warszawa, 5 grudnia 2016 roku. Szanowny Pan Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Warszawa, 5 grudnia 2016 roku Szanowny Pan Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa UWAGI POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA ZMIANY ZAKRESU I POZIOMU WSPARCIA JST W REALIZACJI BUDOWNICTWA GMINNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT Poznań, 29 stycznia 2016 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015 Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wybrane wyniki Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Katowice roku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Katowice roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice 9.05.2016 roku Muzeum Śląskie - Katowice REWITALIZACJA To proces wieloletni prowadzony we współpracy z lokalną społecznością,

Bardziej szczegółowo

Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego Konferencja m. Gdańsk i BGK

Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego Konferencja m. Gdańsk i BGK Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego Konferencja m. Gdańsk i BGK Departament Budownictwa Społecznego styczeń 2016 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r.

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r. Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji Warszawa, 22 maja 2014 r. Cel regulacji Racjonalizacja struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo (zgodnie z dokumentem pt. Główne

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce.

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Problemy mieszkaniowe Polaków w świetle badań i analiz Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Ogólna diagnoza mieszkalnictwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2017-2028 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2017-2028. Prognozę finansów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Lokalne instrumenty polityki mieszkaniowej na potrzeby rewitalizacji obszarów kryzysowych

Lokalne instrumenty polityki mieszkaniowej na potrzeby rewitalizacji obszarów kryzysowych Lokalne instrumenty polityki mieszkaniowej na potrzeby rewitalizacji obszarów kryzysowych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska III KONGRS RWITALIZACJI MIAST KRAKÓW 4-6 czerwca 2014 Projekty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Bury Tworzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4,

Katarzyna Bury Tworzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, Katarzyna Bury Tworzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 19-112 28 Wypowiedzi przedstawicieli miast Statements by representatives of cities Katarzyna Bury TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Twój. dom jest tutaj! Mieszkania na potrzeby Programu DOM DLA STUDENTA

Twój. dom jest tutaj! Mieszkania na potrzeby Programu DOM DLA STUDENTA Twój SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. dom jest tutaj! Mieszkania na potrzeby Programu DOM DLA STUDENTA Program mieszkaniowy Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. skierowany do

Bardziej szczegółowo

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie 393.471.000,00 zł, z tego: dochody własne 216.027.930,34 zł subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu

Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa MIESZKALNICTWO, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Systemowa reorientacja kierunków

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania dla gdańszczan wybudowane przy współpracy z BGK w latach 2010-2015 STYCZEŃ 2016

Nowe mieszkania dla gdańszczan wybudowane przy współpracy z BGK w latach 2010-2015 STYCZEŃ 2016 Nowe mieszkania dla gdańszczan wybudowane przy współpracy z BGK w latach 2010-2015 STYCZEŃ 2016 Nowe mieszkania pozyskane przez Miasto Gdańsk w latach 2010-2015 Łącznie 1 338 nowych mieszkań. Źródła: budownictwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 dla działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport, łączność.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT nt. mieszkalnictwa w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

RAPORT nt. mieszkalnictwa w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego RAPORT nt. mieszkalnictwa w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego przygotowany przez p. Alinę Muzioł - Węcławowicz Zasoby mieszkaniowe według własności w miastach na prawach powiatu woj. śląskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r.

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r. Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r. Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>>

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I REWITALIZACJI MIAST. Ministerstwo Budownictwa 2007 r.

KONCEPCJA POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I REWITALIZACJI MIAST. Ministerstwo Budownictwa 2007 r. KONCEPCJA POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I REWITALIZACJI MIAST Ministerstwo Budownictwa 2007 r. Tendencje rynkowe Wyraźny wzrost produkcji budowlanej (%) 16 14 14,6 12 10

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie modernizacji energetycznej i energooszczędnego budownictwa dotychczasowe realizacje oraz plany dalszych działań Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bogusław Białowąs Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań, 29 stycznia 2016 r. Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, lipiec 2013

Szczecin, lipiec 2013 Szczecin, lipiec 2013 FINANSOWANIE BUDOWY MIESZKAŃ PRZEZ TBS-y 30% Środki własne lub tzw.partycypacje 70% Kredyt z KFM (PIB z BGK) W JAKICH MIASTACH WSPÓŁPRACUJĄ ZACHODNIOPOMORSKIE TBS y? BARLINEK BIAŁOGARD

Bardziej szczegółowo