SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU RENESANSOWEGO DWORU OBRONNEGO INWESTOR: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10A, Gorlice ADRES INWESTYCJI: działka 1723/2 obręb Szymbark Gmina Gorlice BRANśA: Architektura i Instalacje JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTBUD ul. Wyspiańskiego Nowy Sącz Opracował: Witold Prusak Nowy Sącz, wrzesień 2008r.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: Część ogólna. DWÓR OBRONNY - KASZTEL Nazwa zadania: REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU RENESANSOWEGO DWORU OBRONNEGO WSTĘP - ZałoŜenia podstawowe Opracowanie składa się z części dotyczącej wymagań ogólnych precyzujących w sposób podstawowy wymagane materiały i rozwiązania techniczne i technologiczne oraz z części poświęconej wymaganiom szczegółowym określającym sposób rozwiązań technicznych i technologicznych wymaganych przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych. Wymagania ogólne i szczegółowe naleŝy rozpatrywać łącznie. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały lub rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. Sposób montaŝu, wykonania i instalacji elementów budowlanych winien odpowiadać wymaganiom polskich norm, rozwiązaniom systemowym, wytycznym producenta oraz opracowaniom projektowym. Ponadto w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŝy przestrzegać zapisy odpowiednich części publikacji Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydawnictwo Arkady 1992 rok oraz zeszyty wydane przez ITB 2004r. Specyfikacja techniczna wymagania ogólne A. Przedmiot i zakres robót budowlanych Kasztel Kasztel jest zbudowany na planie prostokąta o wymiarach 20 na 13 metrów. Do czterech rogów głównej bryły dostawione są kwadratowe, masywne wieŝe alkierzowe. PogrąŜony dach schowany jest za wysoką, arkadową attyką, tworzącą jedną całość z attykami na wieŝach. Pod attyką widoczny jest poziomy pas dekoracji sgraffitowej. Reszta bryły jest otynkowana. Górne kondygnacje wieŝ są nieco szersze, tworząc w miejscu rozszerzenia kamienne machikuły. Budynek posiada trzy kondygnacje: piwnice, parter i piętro. Na piętrze znajdują się dwie duŝe, reprezentacyjne sale przekryte stropem Ŝelbetowym. We dworze zachowały się kamienne obramienia okien oraz kilka kamiennych kominków. W południowo-zachodnim alkierzu znajdują się resztki polichromii. Przed budynkiem zaprojektowano wejście poprowadzone ponad suchą fosą. Uwaga: Wszystkie elementy konstrukcyjne naleŝy wykonać wg osobnego opracowania branŝy konstrukcyjnej. Ścianki działowe piwnic, parteru i piętra z pustaka ceramicznego/cegły ceramicznej/cegły modularnej, o gr. wskazanych w części rysunkowej opracowania architektonicznego. Istniejące kanały c.o. oraz warstwy posadzek w piwnicy do likwidacji wykonać nowe warstwy podłogi na gruncie, przystosowane do ogrzewania podłogowego Przed wejściem do budynku zamontować zewnętrzną wycieraczkę gretingową oraz w sieni wewnętrzną wycieraczkę szczotkową, zlicowane z powierzchnią posadzki. Okna i drzwi zewnętrzne okna wymienić na nowe, o podziałach i wyglądzie historycznym jak okna istniejące; okna i drzwi drewniane brązowe z zachowaniem rysunku drewna, drzwi wg odrębnego opracowania. Dodatkowo zamontować okna w otworach, gdzie obecnie brak stolarki( otwory okrągłe). Współczynnik przenikania ciepła okien Uk maks.1.1 W/m2K. Drzwi wejściowe do budynku: Uk maks. 2.1 W/m2K. Okna jednoramowe zespolone, szklenie bezpieczne klasy O2, dla okien na parterze-dodatkowo antywłamaniowe. Wejście do kasztelu chronione przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza za pomocą kurtyny powietrznej. Surowiec: Klejonka selekcjonowana o optymalnych właściwościach, zapewniająca długotrwałą Ŝywotność stolarki. Słupki: okna ze słupkiem ruchomym Okucie: Okucie obwiedniowe ROTO NT: dwa punkty antywywaŝeniowe na skrzydło, mikrowentylacja dla kwater UR (klamka 135 stopni), blokada błędnego połoŝenia 2

3 klamki, osłonki na zawiasy. Klamki: Oszklenie: Uszczelnienie: Malowanie: Klamka w kolorze stare złoto, stylizowana Szyby energooszczędne o współczynniku termoizolacyjności k = 1,1 lub niŝszej, w odcieniu neutralnym, osadzane na specjalnej uszczelce neoprenowej. Uszczelnienie przy szybie - Silikon neutralny dobierany do koloru stolarki. Uszczelka wrębowa HPP PROFILE w kolorze brązowym o podwyŝszonym właściwościach fizycznych, odporna na starzenie i działanie ozonu a takŝe wiele czynników atmosferycznych i kontakt z farbami akrylowymi. Posiadająca podwyŝszoną odporność cieplną. Impregnowanie zanurzeniowe zabezpieczające przed grzybami i owadami, malowanie podkładowe, malowanie ostatecznie farbami akrylowymi NELF w standardowych kolorach lazurowych. Okapniki: Klamki Knauf lub równowaŝne Zabezpieczający okapnik aluminiowy na skrzydło okna oraz termookapnik GUTMAN w kolorach: brąz oksydowany lub stare złoto oksydowany. Ogranicznik otwarcia we wszystkich drzwiach Wszystkie klamki okien wyposaŝyć w zamykalne mechanizmy (oliven). Wszystkie klamki okien wyposaŝyć w blaszki stykowe np. Winkhaus VS-KSB-HS lub równorzędne UWAGA: Przed dokonaniem zamówienia naleŝy dokonać obmiaru otworów Próg przy wejściu o wys. maks. 2 cm Wszystkie drzwi do wc oraz pomieszczenia porządkowego wyposaŝyć w dolnej części w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niŝ 0,022 m 2 dla dopływu powietrza. Parapety wewnętrzne drewniane z drewna litego dębowego. Tynki wewnętrzne cem-wap. kl. III. - malowanie ścian wewnętrznych farbą w kolorze białym. Pod ściany wyłoŝone płytkami ceramicznymi naleŝy przyjąć tynk cementowy. W wc i pom. porządkowym: okładzina ścienna z płytek ceramicznych na całą wysokość pomieszczenia. Płytki kl. I. Materiały wykończeniowe podłóg wg. części rysunkowej opracowania architektonicznego oraz wg odrębnego opracowania. Kratki podłogowe wewnętrzej kanalizacji ze stali niekorodującej z syfonem. Wpusty podłogowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej oraz posiadać wyjmowane osadniki do zatrzymania nieczystości stałych. Na przejściach komunikacyjnych i powierzchniach uŝytkowych spadki podłogowe naleŝy ograniczyć do okolic wpustów. W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, naleŝy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę róŝnicę. Powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróŝniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów. Dla zastosowanych materiałów podłogowych naleŝy pozostawić zapas z tym samym numerem partii towaru o metraŝu uzgodnionym z Inwestorem. Ww. zapas ma zapewnić moŝliwość wymiany uszkodzonej części materiału posadzkowego. Element wejściowy do budynku - Ŝelbetowy wylewany. Murki z bloczków betonowych, zwieńczone płytami z piaskowca szlifowanego. Posadzka twardy kamień piaskowy szlifowany, regularny, impregnowany gr.5 cm kolor jasny brąz p. Pozostałe elementy kamienne okładzinowe z fakturą nieregularną. Zbrojone zgodnie z projektem konstrukcji. Do betonu przeznaczonego na fundamenty i ściany fundamentowe naleŝy dodać środek hydroizolacyjny np. Penetron Admix lub równowaŝny. Preperat ten naleŝy wymieszać z betonem podczas jego przygotowania w betoniarni. Przy przygotowaniu tego betonu postępować zgodnie z instrukcją producenta. Elementy kamienne mocowane na zaprawie cem. lub systemowych kotwach stalowych nierdzewnych. Fakturę i kolorystykę przedmiotowych uzgodnić z Inwestorem. Schody wewnętrzne Ŝelbetowe wylewane, obudowane drewnem. Stopnica i podstopnica wykończona kamieniem naturalnym. Balustrady drewniane oraz detale obudowy wg odrębnego opracowania. Balustrada przy platformie osobowej ze stali nierdzewnej. Prześwit pomiędzy elementami wypełniającymi (elementami pionowymi) nie powinien przekraczać 0.2 m. Zamocowanie za pomocą blach i kotew stalowych, w sposób umoŝliwiający przeniesienie sił poziomych pochodzących od naporu ludzi. PowyŜsze dotyczy równieŝ samej konstrukcji balustrady. Platforma osobowa przeszklona, dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 3

4 Zasilanie: zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatkowe wymagania: oświetlenie kabiny windy, zabezpieczenie przed wilgocią i zapyleniem. Zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, które spełniają Normy Europejskie. UWAGA: Szyby wind (podszybie, nadszybie), w tym wielkość otworów w stropie wykonać na podstawie zaleceń wskazanego producenta. Podest na pierwsze piętro przy windzie o odporności ogniowej R60 9szczegół rozwiązania moŝe zostać poddany po ustaleniu dostawcy platformy). Wyłaz na poddasze nieuŝytkowe 90x90 cm, w klasie EI30 ppoŝ.. Dojście do wyłazu oraz na kominie wykonać jako drabinę z materiałów niepalnych, trwale zamocowaną do konstrukcji budynku. Szerokość drabiny powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niŝ 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabina powinna być zaopatrzona w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niŝ 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niŝ 0,3 m. Odległość drabiny od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie moŝe być mniejsza niŝ 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moŝe być mniejsza niŝ 0,7 m i większa niŝ 0,8 m. Górne końce podłuŝnic (bocznic) drabiny powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75m ponad poziom wejścia (pomostu), jeŝeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem. Trzony kominowe z cegły pełnej gr.12 cm. Ponad stropem piętra wszystkie trzony kominowe naleŝy izolować termicznie wełną mineralną gr.5 cm i wykończyć tynkiem w kolorze białym. Cegła obmurowująca trzon kominowy ponad dachem budynku z cegły klinkierowej. Kratki wentylacyjne z blachy miedzianej. Wentylacja mechaniczna wg osobnego opracowania branŝowego. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych zaprojektowano wentylację grawitacyjno mechaniczną włączaną automatycznie zblokowaną z oświetleniem. W przypadku wentylacji pośredniej (przez pomieszczenia sąsiadujące) naleŝy zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń o mniejszym do pomieszczeń o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza. Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z projektem branŝowym. Wokół budynku wykonać drenaŝ opaskowy w poziomie fundamentów. Sufity w pomieszczeniach reprezentacyjnych - wg odrębnego opracowania. W wc i pom. porządkowym: sufity podwieszone, na ruszcie metalowym, płyty gips.kart. wodoodporne ogniochronne GKFI gr. 12,5mm, konstrukcja nośna o wzmocnionej odporności antykorozyjnej, malowanie farbami wodoodpornymi nie chłonącymi wilgoci. IZOLACJE TERMICZNE: Ścian piwnicznych- styropian ekstrudowany gr.5cm do głębokości minimum 1,0m poniŝej poziomu terenu Podłóg na gruncie i na stropach - styropian esktrudowany gr.5 i 6cm (grubość spodniej warstwy dobrać dla wyrównania poziomu stropu do wierzchu belek stalowych) Przewodów wentylacyjnych (trzonu kominowego) ponad stropem wełna mineralna gr.5 cm Stropu piętra w przypadku braku izolacji termicznej: wełna mineralna miękka gr.22 cm Inne wskazane na stosownych rysunkach architektonicznych Na wełnie mineralnej stropu poddasza nieuŝytkowego połoŝyć płyty OSB gr.8 mm. Płyty kładzione odcinkowo (ruszt prostopadły do elementów drewnianych stropu) celem stabilizacji podłoŝa dla prac konserwacyjnych urządzeń na poddaszu oraz dojścia na dach. IZOLACJE PRZECIWWODNE, WILGOCIOWE: Fundamentów i ścian istniejąca ściana zewnętrzna, geowłóknina, polistyren ekstradowan, jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, folia kubełkowa ze szczelnymi połączeniami, kładziona na ściany (izolację termiczną) piwniczne. Izolację pionową i poziomą ścian wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich. Szczegółowe rozwiązania mogą zostać podane po zapoznaniu się ze stopniem zawilgoconych odkrywek. Wydaje się, Ŝe najlepszym rozwiązaniem powinno być wykonanie izolacji pionowej z zastosowaniem geomembrany TEFOND DARAIN wykonanej z wytłaczanego polietylenu o duŝym zagęszczeniu kubełków nakrytych geotkaniną poliestrową drenującą Odsłonięty i zabezpieczony fundament naleŝy zasypać keramzytem frakcji 4-8 mm i 8-16 mm gr. Min. 10 cm warstwowo zagęszczanym Zasyp zakryć warstwą gruntu przepuszczalnego z piasku i Ŝwiru. Pozioma podłogi na gruncie 2xpapa termozgrzewalna modyfikowana Stropu w wc na piętrze mata Schluter ( w systemie dla ogrzewania podłogowego) Przed wejściem do budynku wykonać wycieraczkę zewnętrzną w formie gretingu stalowego ocynkowanego o oczkach maks.20x20 mm dł.1 m i szer. otworu drzwiowego. IZOLACJE I ZABEZPIECZENIA INNE Wszystkie elementy drewniane naleŝy zabezpieczyć preparatem ogniochronnym i przeciwko korozji biologicznej. Pozostałe zabezpieczenia, w tym elementów stalowych zgodnie z opisem dotyczącym zabezpieczeń ppoŝ. Wszystkie nie ujęte elementy wykonać zgodnie z projektami branŝowymi PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Budynek jest obiektem zabytkowym w myśl ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. nr 23 VII 2003 r. Nr 162, poz z nowelizacją z dn. 24 II 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 875) i z tego tytułu jest on objęta opieką prawną, a wszelkie wobec niego przedsiębrane działania odbywać się mają za zezwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Budynek figuruje 4

5 w rejestrze zabytków pod numerem A-34 z dnia r.(A- 551dla byłego województwa nowosądeckiego), określającą granicę ochrony konserwatorskiej na całość zabudowy. Wszystkie prace konserwatorskie powinny być wykonywane pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora zabytków a firma przeprowadzająca remont posiadać praktykę i zezwolenia na wykonywanie prac przy obiektach zabytkowych. Stosowane materiały i technologie muszą spełniać wymagania techniczne, normowe, estetyczne i uŝytkowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działania dodatkowe wynikłe w trakcie prac konserwatorskich a nie ujęte w niniejszym programie powinny być rozstrzygnięte w wyniku komisji konserwatorskiej po uprzednim powiadomieniu odpowiednich Urzędów Konserwatorskich. Przed rozpoczęciem prac naleŝy wykonać dokumentację fotograficzną stanu zachowania obiektu. Wszystkie etapy prac powinny być dokumentowane fotograficznie. Wykonawcy powinni prowadzić dziennik prac konserwatorskich. Dwór obronny murowany z miejscowego kamienia łamanego z dodatkiem cegły, tynkowany. Dwór jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, wzniesiony na rzucie prostokąta. We wszystkich czterech naroŝach posiada baszty alkierzowe, na wysokości piętra wystające przed lico murów, wsparte na kamiennych konsolach. Budynek zwieńczony jest attyką arkadową z sterczynami, pokrytą dekoracją sgraffitową. Dach pogrąŝony, kryty blachą. Kasztel wzniesiono w dwóch etapach. Powstał on w II ćwierci XVI wieku, najpóźniej do jego połowy. Z drugiej fazy budowy prowadzonej w latach ok pochodzi kamieniarka, attyka wraz z dekoracją sgraffitową i klatka schodowa w alkierzu pd. - zach. Wzniesiona budowla posiadała charakter reprezentacyjno-mieszkalny i obronny. Funkcja obronności kasztelu widoczna w jego usytuowaniu, wyposaŝeniu go w zróŝnicowany system strzelnic, machikuły oraz w oszczędnym uŝyciu otworów w przyziemiu i ogólnej surowości bryły. Poprzez swoje połoŝenie na szkarpie nad brzegiem rzeki Ropy zyskał ponadto niezwykłe walory krajobrazowe. Dwór obronny w Szymbarku ze względu na swoją unikatową architekturę naleŝy do najcenniejszych zabytków architektury wczesno-renesansowych, obronnych dworów w Polsce. Wyjątkowość ta przejawia się w połączeniu nowych rozwiązań formalnych jak: wywodzące się z Włoch symetryczne ukształtowanie bryły z czterema naroŝnymi basztami alkierzowymi oraz zastosowanie attyki i sgraffita z tradycyjnym, średniowiecznym układem przestrzennym wnętrza. W ciągu wieków bryła kasztelu nie uległa większym zmianom. Wtórne elementy takie jak: przypory dodane w XVII w. wzmacniające konstrukcję budynku i nowe ściany działowe we wnętrzu, w czasie prac remontowokonserwatorskich w latach 50. i w 1978 r. zostały usunięte. Tym samym przywrócony został pierwotny XVI w. charakter dworu. NaleŜy bezwzględnie zachować detale architektoniczne w wystroju zewnętrznym i wnętrzach kasztelu oraz polichromie ścienne w alkierzach. Przy rekonstrukcji kamieniarki uŝyć oryginalnych elementów wyposaŝenia znajdujących się w kasztelu. Projekt adaptacji zabytku powinien uwzględniać i eksponować XVI w. charakter szlacheckiego dworu obronnego. Proponowane zabiegi konserwatorskie mają na celu ograniczenie przyczyn niszczących substancję zabytkową i usunięcie nieodpowiednich materiałów uŝytych do wcześniejszych napraw. Proponuje się wszystkie prace naprawczo konserwatorskie wykonać przy zastosowaniu gotowych materiałów i technologii najlepiej firm np. KEIM, BAYOSAN, ISPO, KABE, REMMERS, TUBAG (lub inne). 1 Dokładna technologia z doborem odpowiedniego materiału powinna być ustalona w wyniku konsultacji z przedstawicielem w/w firmy. WNIOSKI I ZAŁOśENIA KONSERWATORSKIE. Zakres planowanych prac konserwatorskich przewiduje prace w trzech kierunkach: o badawczym- uzupełnienie badań i ekspertyz. o technicznym- wstrzymującym procesy niszczące, o estetycznym- przywracającym utracony wygląd. W zakresie prac badawczych proponuje się następujące działania: - przebadanie alkierza płd-wsch. pod kątem odgruzowania go, - wykonanie dodatkowych badań konstrukcyjnych, - wykonanie badań chemicznych zapraw, pigmentów i spoiw, - przebadanie górnych partii ścian w salach na piętrze pod kątem znalezienia reliktów fryzu podstropowego, - wykonanie badań stopnia zawilgocenia i zasolenia tynków. W zakres prac technicznych będą wchodzić następujące działania: - usuniecie niefachowych napraw i reperacji, - wykonanie niezbędnych osuszeń i odwodnień, - wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, alarmowej, ppoŝ, teletechnicznej i sieci komputerowej. Instalacje nie powinno niszczyć substancji zabytkowej obiektu. Kable naleŝy schować w nowe tynki. Aparatura klimatyzacyjna nie moŝe konkurować z architekturą i zabytkowym detalem. - poprawienie starych i wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, - połoŝenie nowych zapraw renowacyjnych, uzupełnienie tynków oraz wykonanie podkładów malarskich, - konserwacja oraz częściowa rekonstrukcja kamieniarki i detalu architektonicznego, profili i gzymsów, W zakresie prac estetycznych będą wchodzić następujące działania: - przegląd i ewentualne uzupełnienia tynków zewnętrznych - opracowanie powierzchni nowych wypraw tynkarskich, - przegląd i ewentualne uzupełnienia dekoracji sgrafitowej, - rekonstrukcja ubytków detalu architektonicznego i kamieniarki, 5

6 - uzupełnienie ubytków dekoracji malarskiej w alkierzach, - prace malarskie i ewentualne rekonstrukcje w salach na piętrze. Piwnice NajwaŜniejszymi działaniami w ramach konserwacji technicznej będzie usuniecie niektórych czynników powodujących niekorzystne zmiany estetyczne oraz powodujące zniszczenia strukturalne. Dlatego przed rozpoczęciem prac konserwatorskich naleŝy zapoznać się ze stopniem zawilgocenia fundamentów i gruntu oraz podjąć decyzje związane z ewentualnym osuszeniem dolnych partii murów w piwnicach głównie od strony zachodniej i północnej oraz wykonanie skutecznej izolacji. Zabezpieczenie przeciwwilgotnościowe fundamentów zapewniałoby trwałość planowanych prac konserwatorskoremontowych. Sygnalizowany problem wymaga osobnego, specjalistycznego opracowania. W ramach likwidacji źródeł zawilgocenia budynku naleŝy na zewnątrz wykonać odpowiednie wyprofilowanie najbliŝszego otoczenia ze skutecznym odprowadzeniem wód opadowych jak najdalej od obiektu. NaleŜy to uwzględnić przy projektowaniu suchej fosy i pomostu od strony północnej. Głównym załoŝeniem konserwacji estetycznej będzie dąŝenie do przywrócenia utraconych walorów estetycznych. Proponuje się poprzez zabiegi konserwatorskie przywrócić kamieniowi pierwotną wytrzymałość, naturalną kolorystykę, a spoinom dodatkowo fakturę. Dotyczy to zarówno ścian sklepienia jak teŝ kamiennych portali. W zakres konserwacji estetycznej będzie wchodziło równieŝ wypełnienie ubytków w kamieniu i fugach. Wszystkie ubytki powinny zostać uzupełnione kitem mineralnym, najlepiej gotowym, barwionym w masie z odpowiednio opracowaną fakturą powierzchni. Kity fakturą i kolorem nie powinny wyróŝniać się z otoczenia. Wszystkie wcześniejsze przemurowania, jeŝeli zajdzie taka potrzeba, proponuje się scalić kolorystycznie stosując transparentne farby. Kamienną posadzkę po ułoŝeniu proponuje się poddać hydrofobizacji. Parter Istniejące klatki schodowe renesansowa w alkierzu płd-zach. oraz z lat 70-tych XX wieku w alkierzu płnzach. nie spełniają wymogów technicznych odpowiadającym klatkom w obiektach uŝyteczności publicznej. W związku z tym zachodzi konieczność zaprojektowania i wykonania stylowej drewnianej klatki schodowej w sieni parteru. Konstrukcja Ŝelbetowa obłoŝona drewnem dębowym. Prace te wymagają osobnego projektu. Zaprojektować naleŝy równieŝ windę towarowo - osobową. MoŜliwe jest umiejscowienie tej windy w alkierzu płn-zach. bądź w alkierzu płn wsch po wyburzeniu schodów z lat 70-tych XXw. Ostateczna decyzja powinna zapaść na komisji konserwatorskiej,której przedstawione zostaną analizy i stosowne projekty. Zaleca się wykonać przejście między alkierzem płn-zach. a salą na parterze. Proponuje się równieŝ przebadać zagruzowany alkierz płd.wsch. pod kątem umieszczenia w nim wspomnianej windy bądź pomieszczenia magazynowego.naleŝy wykonać stosowne badania sondaŝowe oraz analizy konstrukcyjne. W przypadku gdyby alkierza nie udało się odgruzować - wnękę w ścianie południowej sieni naleŝy poddać konserwacji technicznej i estetycznej oraz wyeksponować. Renesansowe schody z cegły palcówki w pd.- zach. alkierzu z parteru na piętro naleŝy poddać konserwacji technicznej i estetycznej. Poddać konserwacji technicznej i estetycznej XVI w. portale drzwiowe. Po osadzeniu niezbędna jest częściowa rekonstrukcja kamieniarki portali. W sieni proponuje się wykonać podłogę z płyt kamiennych piaskowcowych o wymiarach 50x 50cm gr.4cm w układzie regularnym.dopuszcza się równieŝ moŝliwość zastosowania na podłogę ceramiki bądź kostki dębowej. Ostateczna decyzja powinna zapaść na komisji konserwatorskiej. Natomiast w salach zaleca się podłogę z drewna twardego np: dębu. Prace te wymagają osobnego projektu. Zaprojektować, wykonać i osadzić naleŝy równieŝ ławy podokienne. Piętro Proponuje się przeprowadzić dodatkowe badania odkrywkowe na obecność malowanego fryzu podstropowego w duŝej i małej sali. ( są świadkowie, którzy pamiętają, Ŝe widzieli przed II wojną malowidła niestety dokumentacje konserwatorskie z lat 50-tych i 70-tych tego nie potwierdzają). Gdyby udało się znaleźć fragmenty malowideł to proponuje się poddać je konserwacji, a całość dekoracji zrekonstruować. Ostateczna decyzja powinna zapaść na komisji konserwatorskiej. W alkierzach wszystkie elementy detalu architektonicznego wytypowane do konserwacji, a groŝące odpadnięciem naleŝy wstępnie zabezpieczyć. Istniejące kominki poddać konserwacji technicznej i estetycznej. Fragmenty oryginalnej polichromii w dwu alkierzach naleŝy poddać kompleksowej konserwacji.odnośnie rekonstrukcji dekoracji malarskiej decyzja powinna zapaść na komisji konserwatorskiej. NaleŜy poddać konserwacji technicznej i estetycznej XVI w. portal pomiędzy salami. Po osadzeniu na osi ściany poprzecznej niezbędna jest częściowa rekonstrukcja kamieniarki portalu. Osadzić i poddać pełnej konserwacji naleŝy kominki. Tu równieŝ niezbędna jest częściowa rekonstrukcja detalu rzeźbiarskiego. W mniejszej sali zaleca się wykonać podłogę z płyt kamiennych piaskowcowych o wymiarach 50x 50cm gr.4cm w układzie regularnym. Dopuszcza się równieŝ moŝliwość zastosowania na podłogę ceramiki bądź desek dębowych lub jesionowych.ostateczna decyzja powinna zapaść na komisji konserwatorskiej. Natomiast w duŝej sali zaleca się podłogę z drewna twardego np: dębu lub jesionu -szerokie deski bądź drewno w układzie taflowym. Ostateczna decyzja powinna zapaść na komisji konserwatorskiej. W alkierzach posadzka ceramiczna. Rysunki szczegółowe podług w projekcie architektonicznym. Zaprojektować, wykonać i osadzić naleŝy równieŝ ławy podokienne. ELEWACJE ZEWNĘTRZNE 6

7 Tynki Proponuje się pobrać materiał do badań chemicznych określających stopień zasolenia muru zwłaszcza w partiach przyziemia. Określenie stopnia zasolenia wypraw murarskich, wskaŝe na jakiej powierzchni naleŝy załoŝyć tynki renowacyjne szerokoporowe. Wszystkie pęknięcia muru muszą zostać przebadane przez specjalistę- konstruktora, i zabezpieczone wg jego wskazań. Prace te wymagają osobnego opracowania. Powierzchnia tynku powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń. NaleŜy zrezygnować z zastosowania metod czyszczących wspomaganych wodą. W ten sposób uniknie się nasączania muru i uruchamiania róŝnego rodzaju procesów chemicznych (wynoszenie soli na powierzchnię). Proponuje się zastosować kontrolowane czyszczenie w systemie CE- PE z odpowiednio dobranym materiałem ściernym. Od strony zachodniej proponuje się niewielkie odsłonięcie murów natomiast od północnej wykonanie suchej fosy oraz drewnianego pomostu.wyprofilowanie terenu oraz wykonanie pomostu wymaga osobnego projektu. Portal wejściowy i obramienia okienne W elewacji wschodniej konieczne jest wykonanie kamiennego obramienia dla okna na piętrze zgodnie z projektem wykonanym w 1963 roku przez PKZ- Kraków. WaŜny etap prac z zakresu konserwacji estetycznej to uzupełnienie ubytków. Do drobnych uzupełnień najlepiej zastosować gotowe kity mineralne barwione w masie. Natomiast elementy o rozległych ubytkach powinny być zastąpione z tego samego gatunku kamienia z wiernym odtworzeniem kształtu i obróbki powierzchni. Zniszczone spoiny kamieniarki naleŝy zastąpić nowymi wykonanymi z zabarwionej fugi renowacyjnej. Powierzchnia spoin powinna być opracowana gładko tak aby wtopiła się w otoczenie. Po konserwacji kamieniarkę zabezpieczyć środkiem krzemoorganicznym hydrofobowo-wzmacniającym. Środek ten proponuje się nanosić pędzlem lub przez natrysk aŝ do momentu nasycenia struktury kamienia. Przewiduje się nieznaczny retusz kitów (przy konieczności scalenia kolorystycznego). Sgraffito NaleŜy dokonać przeglądu stanu zachowania dekoracji sgraffitowej. Była ona poddana gruntownej konserwacji w latach 80-tych XXwieku. Wszystkie elementy odspojone od podłoŝa a przeznaczone do zachowania naleŝy wstępnie zabezpieczyć opaskami z zaprawy mineralnej,a następnie podkleić. Rekonstrukcje brakujących elementów naleŝy odtworzyć wg zachowanych wzorów. Do rekonstrukcji dopuszcza się uŝycie gotowych materiałów mineralnych przeznaczonych specjalnie do tego typu prac. Attyka Rekonstrukcje brakujących elementów naleŝy odtworzyć wg zachowanych wzorów. Do rekonstrukcji duŝych powierzchni dopuszcza się uŝycie gotowych materiałów mineralnych przeznaczonych specjalnie do tego typu prac. NaleŜy dokonać przeglądu obróbek blacharskich. Więźba dachowa Gruntownemu przeglądowi naleŝy poddać więźbę dachową. Decyzję o dezynsekcji czy teŝ impregnacji powinna zapaść na komisji konserwatorskiej.z uwagi na siedlisko nietoperzy naleŝy zachować szczególną ostroŝność. Pokrycie dachu NaleŜy dokonać przeglądu miedzianego pokrycia i obróbek blacharskich. PROPONOWANE DZIAŁANIA KONSERWATORSKIE Piwnice: Zaprojektować w piwnicach oraz sieni: instalację elektryczną, instalacje alarmowe włamania i poŝaru, instalację co, klimatyzację, sanitariaty. W poziomie piwnic zaleca się posadzki z płyt kamiennych piaskowcowych o układzie regularnym. Płyty o wymiarach 45x45x4cm. Ściany i sklepienia piwnic naleŝy poddać konserwacji estetycznej. Kamieniarkę portali w obu pomieszczeniach oraz wnękę w ścianie północnej jako pozostałość pierwotnego wejścia do piwnicy równieŝ naleŝy poddać konserwacji estetycznej. Parter: 1.NaleŜy zaprojektować : instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania, klimatyzację, instalacje alarmowe włamania i poŝaru, instalację teletechniczną, instalację sieci komputerowej. 2. Zaprojektować naleŝy równieŝ windę towarowo - osobową. 3. Proponuje się przebadać zagruzowany alkierz płd.wsch. pod kątem umieszczenia w nim wspomnianej windy. 7

8 W przypadku gdyby alkierza nie udało się odgruzować - wnękę w ścianie południowej sieni naleŝy poddać konserwacji i wyeksponować. 4.Krętą klatkę schodową w alkierzu pn. wsch. naleŝy przeprojektować. W przypadku nie uzyskania odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa naleŝy rozwaŝyć moŝliwość zburzenia schodów i umieszczenia w alkierzu windy osobowej. Natomiast właściwą klatkę naleŝy zaprojektować w sieni. Propozycja ta wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań i analiz. 5.Renesansowe schody z cegły palcówki w pd.- zach. alkierzu z parteru na piętro naleŝy poddać konserwacji technicznej i estetycznej. 6.Poddać konserwacji technicznej i estetycznej XVI w. portale drzwiowe. Po osadzeniu niezbędna jest częściowa rekonstrukcja kamieniarki portali. 7.W sieni zaleca się wykonać podłogę z płyt kamiennych piaskowcowych o wymiarach 50x 50cm gr.4cm w układzie regularnym. Dopuszcza się równieŝ moŝliwość zastosowania na podłogę ceramiki bądź kostki dębowej. Ostateczna decyzja powinna zapaść na komisji konserwatorskiej. Natomiast w salach zaleca się podłogę z drewna twardego np.; dębu. Prace te wymagają osobnego projektu. 8.Zaprojektować, wykonać i osadzić naleŝy ławy podokienne. Piętro: 1. NaleŜy zaprojektować: instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania, klimatyzację, instalację alarmowe włamania i poŝaru, instalację teletechniczną, instalację sieci komputerowej. 2. W holu proponuje się podłogę z płyt kamiennych piaskowcowych o wymiarach 60x 60cm gr.4cm w układzie regularnym. Rysunek szczegółowy posadzki w projekcie architektonicznym. Natomiast w duŝej sali podłogę z twardego drewna - szerokie deski bądź drewno w układzie taflowym.ostateczna decyzja powinna zapaść na komisji konserwatorskiej. W alkierzach posadzka ceramiczna. Rysunki szczegółowe podług w projekcie architektonicznym. 3. Pomiędzy salami na osi ściany poprzecznej naleŝy zrekonstruować portal z piaskowca, ściśle według zachowanych profili węglarów i nadproŝy. Po osadzeniu niezbędna jest częściowa rekonstrukcja kamieniarki portalu. Rysunek szczegółowy portalu w projekcie architektonicznym. 4.Zaleca się obłoŝenie drewnem Ŝelbetowych stropów w obydwu salach. Rysunek szczegółowy stropów kasetonowych w projekcie architektonicznym. 5. W alkierzu pd. - zach. naleŝy zaprojektować balustradę przy renesansowych schodach. Rysunek szczegółowy w projekcie architektonicznym. 6.W alkierzu pn. zach. naleŝy zaprojektować i wyeksponować właz do pomieszczenia na niŝszej kondygnacji. Rysunek szczegółowy w projekcie architektonicznym. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKI PIWNICE Wątek kamienny 1. Oczyszczenie wstępne kamienia (na sucho). 2. Usunięcie nieudolnych kitów. 3. Usunięcie spoin- ręczne odkucie cementowych spin 4. Wstępne wzmocnienie kamienia w miejscach osypywania środkiem silikonowym o nazwie- SARSIL- H, Zakłady Chemiczne Silikony Polskie Sp. Zo.o. w Nowej Sarzynie, (stosując nasączanie lokalnie zniszczeń pędzlem). 5. odczyszczenie kamienia: -ręczne szczotkami mosięŝnymi, noŝami szewskimi. -ewentualne doczyszczenie chemiczne dobór środka poprzedzony próbami. 6. Wypełnienie wszystkich drobnych ubytków kamienia kitem mineralnym o nazwie firmowej Funkosil Resrauriermörtel firmy Remmers lub kitem Złoty Wiek firmy Atlas, barwionym w masie i nakładanym warstwowo lub opracowanych wg. receptur tradycyjnych na bazie wapna lasowanego, tłucznia kamiennego, piasku Ŝwirowego z dodatkiem białego cementu 7. W miejscach głębszych ubytków proponuje się kity wzmocnić zbrojeniem z drutu niekorodującego tzw. pajączkami. 8. Uzupełnienie usuniętych spoin, fugą mineralną wapienno- trasową o nazwie Trass- Kalk- Fugensanier- Mörtel firmy Tubag z odpowiednio opracowaną spoiną. 9. Hydrofobizacja i impregnacja preparatem silikonowym o nazwie- SARSIL- W, firmy Zakłady Chemiczne Silikony Polskie Sp. Zo.o. w Nowej Sarzynie, (stosując nasączanie pędzlem). 10. Retusz uzupełnień. Kamieniarski detal architektoniczny - portale 1. Oczyszczenie wstępne kamienia (na sucho). 2. Usunięcie starych osłabionych kitów i łat cementowych. 8

9 3. Wstępne zabezpieczenia osypujących się partii kamienia środkiem wzmacniającym silikonowym o nazwie- SARSIL- klinkier, Zakłady Chemiczne Silikony Polskie Sp. Zo.o. w Nowej Sarzynie, (stosując nasączanie lokalnie zniszczeń pędzlem). 4. Odczyszczenie kamienia metodą mechaniczną przy zastosowaniu agregatu CP, 5. Doczyszczanie kamienia: a. metodą chemiczną z uŝyciem 2% wodnego roztworu kwasu fluorowodorowego z uŝyciem myjek ciśnieniowych, b. ręczne doczyszczanie szczotkami mosięŝnymi, noŝami szewskimi. 6. Uzupełnienie ubytków metodą wklejania taszli z tego samego gatunku kamienia (jeŝeli zajdzie taka konieczność). 7. Wypełnienie drobnych ubytków kamienia kitem mineralnym o nazwie firmowej Funkosil Resrauriermörtel firmy Remmers barwionym w masie i nakładanym warstwowo. W miejscach większych i głębszych ubytków proponuje się kity wzmocnić zbrojeniem z drutu nie korodującego tzw. pajączkami. 8. Uzupełnienie usuniętych spoin, fugą mineralną o składzie tradycyjnym 3cz. piasku drobnego (Ŝółtego), 1 cz. wapna dołowanego, 0,5 cz. cementu portlandzkiego białego z dodatkiem pigmentów lub firmową fugą renowacyjną wapienno- trasową o nazwie Trass- Kalk- Fugensanier- Mörtel firmy Tubag z odpowiednio opracowaną spoiną. 9. Hydrofobizacja i impregnacja preparatem silikonowym o nazwie- SARSIL- W, firmy Zakłady Chemiczne Silikony Polskie Sp. Zo.o. w Nowej Sarzynie, (stosując nasączanie pędzlem). 10. Retusz uzupełnień. PARTER KAMIENIARSKI DETAL ARCHITEKTONICZNY 1. Oczyszczenie wstępne kamienia (na sucho). 2. Usunięcie starych osłabionych kitów i łat cementowych. 3. Usunięcie spoin zmurszałych i zasolonych. 4. Wstępne zabezpieczenia osypujących się partii kamienia środkiem wzmacniającym silikonowym o nazwie- SARSIL- klinkier, Zakłady Chemiczne Silikony Polskie Sp. Zo.o. w Nowej Sarzynie, (stosując nasączanie lokalnie zniszczeń pędzlem). 5. Odczyszczenie kamienia metodą mechaniczną przy zastosowaniu agregatu CP, 6. Doczyszczanie kamienia: a. metodą chemiczną z uŝyciem 2% wodnego roztworu kwasu fluorowodorowego z uŝyciem myjek ciśnieniowych, b. ręczne doczyszczanie szczotkami mosięŝnymi, noŝami szewskimi. 7. Uzupełnienie ubytków metodą wklejania taszli z tego samego gatunku kamienia (jeŝeli zajdzie taka konieczność). 8. Uzupełnienie dekoracji rzeźbiarskiej : a. odkucie w nowym kamieniu b. rekonstrukcja w kicie mineralnym o nazwie firmowej Funkosil Resrauriermörtel firmy Remmers 9. Wypełnienie drobnych ubytków kamienia kitem mineralnym o nazwie firmowej Funkosil Resrauriermörtel firmy Remmers barwionym w masie i nakładanym warstwowo. W miejscach większych i głębszych ubytków proponuje się kity wzmocnić zbrojeniem z drutu nie korodującego tzw. pajączkami. 10. Uzupełnienie usuniętych spoin, fugą mineralną o składzie tradycyjnym 3cz. piasku drobnego (Ŝółtego), 1 cz. wapna dołowanego, 0,5 cz. cementu portlandzkiego białego z dodatkiem pigmentów lub firmową fugą renowacyjną wapienno- trasową o nazwie Trass- Kalk- Fugensanier- Mörtel firmy Tubag z odpowiednio opracowaną spoiną. 11. Nasączenie kamieniarki środkiem przeciw porostom, mchom i glonom środkiem o nazwie firmowej StoPrim Fungal firmy STO- Ispo nanoszony pędzlem. 12. Hydrofobizacja i impregnacja preparatem silikonowym o nazwie- SARSIL- W, firmy Zakłady Chemiczne Silikony Polskie Sp. Zo.o. w Nowej Sarzynie, (stosując nasączanie pędzlem). 13. Retusz uzupełnień. Tynki parter, piętro, alkierze. 1. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych celem stwierdzenia stopnia zasolenia tynku. Materiał naleŝy pobrać na wysokości 0,5m, 1,0m i 1,5m nad ziemią. 2. Ewentualne odsłonięcie fundamentów ścian w strefie zawilgocenia i zasolenia i załoŝenie izolacji pionowej lub poziomej wg. osobnego opracowania. 3. Określenie zasięgu występowania spęcherzeń i rozwarstwień tynku metodą ostukiwania. 4. Wytypowanie partii tynków gładkich całkowicie zmurszałych przeznaczonych do skucia. 5. Pogłębienie i poszerzenie większych szczelin. 9

10 6. Wykucie spoin muru na gł. ok.3-4 cm w pasie zasolonego muru 7. Wypełnienie usuniętych w strefie zasolenia spoin fugą renowacyjną. 8. ZałoŜenie tynków renowacyjnych WTA w partiach ścian zasolonych i zawilgoconych: - załoŝenie obrzutki- tynk podkładowy, Tubag- Trass- Vorspritzmörtel - nałoŝenie tynku szerokoporowego magazynującego, Tubak Trass- Kalk- Sanierputz WTA, - załoŝenie warstwy siatki ISPO nr 1, - nałoŝenie szlichty ISPO Tubag Verbundmörtel NR 1 z nadaniem odpowiedniej faktury zaprawie. 9. Wypełnienie drobnych szczelin tynkiem tradycyjnym lub szpachlówką firmową (jw.). 10. Uzupełnienie ubytków w tynkach gładkich zaprawą mineralną firmową. 11. NałoŜenie szlichty firmowej z nadaniem odpowiedniej faktury zaprawie ISPO Tubag Verbundmörtel NR Pomalowanie ścian farbami paroprzepuszczalnymi kolorystyka- osobny projekt PIĘTRO Portale, kominki -kamieniarski detal architektoniczny 1. Oczyszczenie wstępne kamienia (na sucho). 2. Usunięcie starych osłabionych kitów i łat cementowych. 3. Usunięcie spoin zmurszałych i zasolonych. 4. Wstępne zabezpieczenia osypujących się partii kamienia środkiem wzmacniającym silikonowym o nazwie- SARSIL- klinkier, Zakłady Chemiczne Silikony Polskie Sp. Zo.o. w Nowej Sarzynie, (stosując nasączanie lokalnie zniszczeń pędzlem). 5. Odczyszczenie kamienia metodą mechaniczną przy zastosowaniu agregatu CP, 6. Doczyszczanie kamienia: a. metodą chemiczną z uŝyciem 2% wodnego roztworu kwasu fluorowodorowego z uŝyciem myjek ciśnieniowych, b. ręczne doczyszczanie szczotkami mosięŝnymi, noŝami szewskimi. 7. Uzupełnienie ubytków metodą wklejania taszli z tego samego gatunku kamienia (jeŝeli zajdzie taka konieczność). 8. Wypełnienie drobnych ubytków kamienia kitem mineralnym o nazwie firmowej Funkosil Resrauriermörtel firmy Remmers barwionym w masie i nakładanym warstwowo. W miejscach większych i głębszych ubytków proponuje się kity wzmocnić zbrojeniem z drutu nie korodującego tzw. pajączkami. 9. Uzupełnienie usuniętych spoin, fugą mineralną o składzie tradycyjnym 3cz. piasku drobnego (Ŝółtego), 1 cz. wapna dołowanego, 0,5 cz. cementu portlandzkiego białego z dodatkiem pigmentów lub firmową fugą renowacyjną wapienno- trasową o nazwie Trass- Kalk- Fugensanier- Mörtel firmy Tubag z odpowiednio opracowaną spoiną. 10. Nasączenie kamieniarki środkiem przeciw porostom, mchom i glonom środkiem o nazwie firmowej StoPrim Fungal firmy STO- Ispo nanoszony pędzlem. 11. Hydrofobizacja i impregnacja preparatem silikonowym o nazwie- SARSIL- W, firmy Zakłady Chemiczne Silikony Polskie Sp. Zo.o. w Nowej Sarzynie, (stosując nasączanie pędzlem). 12. Retusz uzupełnień. Dekoracyjny detal architektoniczny. 1. Zabezpieczenie wytypowanych profili wyciąganych i dekoracji (zespolenie przez przyklejenie lub wzmocnienie mosięŝnymi kotwami). 2. Odczyszczenie z brudu i przemalowań metodą mechaniczną z doczyszczeniem ręcznym. 3. Przytwierdzenie odspojonych elementów metodą iniekcji mleczkiem cementowym cement biały portlandzki niskoalkaiczny z dodatkiem wodnych dyspersji polimerowych np. polioctan winylu. 4. Uzupełnienie ubytków narzutem o składzie zaprawy pierwotnej lub materiałem firmowym STO- Ispo. Wskazuje się na zastosowanie gotowych mas renowacyjnych przeznaczonych do uzupełnień sztukaterii. 5. Odtworzenie elementów ciągnionych się przy pomocy szablonów. Tynki zewnętrzne 1. Ustawienie rusztowań. 2. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych celem stwierdzenia stopnia zasolenia tynku. Materiał naleŝy pobrać na wysokości 0,5m, 1,0m i 1,5m nad ziemią. 3. Odsłonięcie fundamentów ścian w strefie zawilgocenia i zasolenia. 4. ZałoŜenie izolacji pionowej lub poziomej wg. osobnego opracowania. 5. Określenie zasięgu występowania spęcherzeń i rozwarstwień tynku metodą ostukiwania. 6. Wytypowanie partii tynków gładkich całkowicie zmurszałych przeznaczonych do skucia. (cały cokół i pas zmurszałego tynku do strefy zasolenia tj. ok. 1,5 m od gruntu. 7. Usunięcie zabrudzeń metodą mechaniczną w systemie PE-CE ścierniwo, ciśnienie, ilość wody regulowane w zaleŝności od potrzeb. 10

11 8. Spłukanie pozostałości po materiale ściernym wodą. 9. Pogłębienie i poszerzenie większych szczelin. 10. Wykucie spoin muru na gł. ok.3-4 cm w pasie cokołu i zasolonego muru dookoła budynku (strefa zasolenia około 1,5 m od poziomu). 11. Wypełnienie usuniętych w strefie zasolenia spoin fugą renowacyjną. 12. ZałoŜenie tynków renowacyjnych WTA w partiach ścian zasolonych i zawilgoconych: - załoŝenie obrzutki- tynk podkładowy, Tubag- Trass- Vorspritzmörtel - nałoŝenie tynku szerokoporowego magazynującego, Tubak Trass- Kalk- Sanierputz WTA, - załoŝenie warstwy siatki ISPO nr 1, - nałoŝenie szlichty ISPO Tubag Verbundmörtel NR 1 z nadaniem odpowiedniej faktury zaprawie. 13. Wypełnienie drobnych szczelin tynkiem tradycyjnym lub szpachlówką firmową (jw.). 14. Uzupełnienie ubytków w tynkach gładkich zaprawą mineralną firmową. 15. ZałoŜenie drobnej i cienkiej siatki z włókna szklanego głównie na ścianach popękanych. 16. NałoŜenie szlichty firmowej z nadaniem odpowiedniej faktury zaprawie ISPO Tubag Verbundmörtel NR 1 z nadaniem odpowiedniej faktury zaprawie. 17. Nasączenie tynków środkiem przeciwko glonom i porostom StoPrim Fungal firmy STO- Ispo nanoszony pędzlem. 18. Przegląd obróbek blacharskich, wykonanie prac naprawczych. 19. Przegląd urządzeń odgromowych. Prace dodatkowe. 1. NaleŜy przeprowadzić przegląd poszycia połaci dachów z blachy miedzianej oraz obróbek blacharskich,okuć parapetów, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej. Brakującą lub zniszczoną blacharkę naleŝy naprawić lub w razie konieczności wymienić na nową, stosując blachę miedzianą. Prace te są bardzo waŝne i mają ogromny wpływ na utrzymanie budynku w dobrym stanie. Niniejszy program nie jest w pełni dopracowany, niemniej w trakcie prac powinien być dopełniony a ewentualne nieprzewidziane problemy naleŝy rozwiązać przez komisje konserwatorskie Wszystkie nie ujęte elementy wykonać zgodnie z projektami branŝowymi. A Zakres stosowania ST. Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robót budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych Zakres robót objętych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( S T ) Określenia podstawowe. Ilekroć w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym - naleŝy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŝytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury; budynku - naleŝy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, robotach budowlanych - naleŝy przez to rozumieć budowę, a takŝe prace polegające na przebudowie, montaŝu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, remoncie - naleŝy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŝącej konserwacji, urządzeniach budowlanych - naleŝy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające moŝliwość uŝytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŝące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŝe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, terenie budowy - naleŝy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŝy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŝytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 11

12 dokumentacji budowy protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŝące realizacji obiektu, dokumentacji powykonawczej - naleŝy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, aprobacie technicznej - naleŝy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, właściwym organie - naleŝy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, wyrobie budowlanym - naleŝy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemny połączeniu stanowiącym integralną całość uŝytkową, obszarze oddziaływania obiektu - naleŝy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, opłacie naleŝy przez to rozumieć kwotę naleŝności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŝniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, rejestrze obmiarów naleŝy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru ksiąŝkę z ponumerowanymi stronami, słuŝącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, materiałach - naleŝy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŝ róŝne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, odpowiedniej zgodności naleŝy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, poleceniu inspektora nadzoru naleŝy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, przedmiarze robót naleŝy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, części obiektu lub etapie wykonania naleŝy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŝytkowych i moŝliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, ustaleniach technicznych - naleŝy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem, SST i poleceniami inspektora nadzoru Przekazanie terenu budowy. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŝe Wykonawcy teren Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy (elementy budynku, na terenie których wykonywane będą prace) Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami) i SST. Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŝności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŝności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŝności podane na 12

13 rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŝniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST Zgodność wymiarowa. Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uwaŝane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŝliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŝenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostałe, 2) środki ostroŝności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, b) moŝliwością powstania poŝaru Ochrona przeciwpoŝarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŝarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŝarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń obiektach, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŝytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Ograniczenie obciąŝeń osi pojazdów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŝenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŝenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŝdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŝenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robót. 13

14 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŝywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. B. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inwestora (Inwestora Zastępczego lub powołanych Inspektorów Nadzoru). C. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŝe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŝności opisów wymiarów waŝniejszy jest odczyt ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i S.T. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i S.T. będą uwaŝane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub S.T. i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania budowy, aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym szczególnie: - Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej - Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŝliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŝarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŝenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora (przedstawiciela zastępczego) i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. D. Proces rozpoczęcia budowy nastąpi z chwilą przekazania placu budowy i podjęcia prac przygotowawczych tj. - wytyczenia geodezyjnego, - wykonania rozbiórek kolidujących obiektów, - zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, - wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikające z Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Wytyczenie głównych osi obiektu, charakterystycznych punktów i stałych punktów wysokościowych ma być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: - projekt organizacji placu budowy - projekt organizacji i harmonogram robót 14

15 - projekt zaplecza technicznego budowy. - Projekt bezpieczeństwa i higieny pracy MATERIAŁY Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez upowaŝnionego przedstawiciela Inwestora. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego. SPRZĘT Wykonawca zobowiązany jest do uŝycia tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt uŝywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. TRANSPORT Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŝenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŝdym takim przewozie powiadamiał upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie usuwać na bieŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za och zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST projektu organizacji robót oraz poleceniami upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektu i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność ich wykonania. Decyzje Zamawiającego ( Inspektorów) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takŝe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający ( Inspektor) uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzutu normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŝana kwestię. Polecenia Zamawiającego (Inspektora) będą wykonywane nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŝki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie Zasady określania ilości robót i materiałów. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach normatywnych (KNR). Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji (przedmiarze) i kosztorysowej Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeŝeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŝne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 8. ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów robót. W zaleŝności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 15

16 b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŝliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 3 dni (roboczych) od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru Odbiór końcowy Zasady odbioru ostatecznego robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŝonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 3. recepty i ustalenia technologiczne, 4. dzienniki budowy i ksiąŝki obmiarów (oryginały), 5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŝenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania tych robót właścicielom urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót". 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 16

17 9.1. Ustalenia ogólne. Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zuŝytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz i Nr 154 poz oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych. Arkady, Warszawa

18 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych Zakres stosowania OST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych OST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych, to jest: - budynków, - obiektów małej architektury - wykucie wnęk w ścianach - zerwanie posadzek - demontaŝ starych instalacji 1.4. Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogólne. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST Wymagania ogólne pkt SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych naleŝy stosować: - ręczne narzędzia udarowe, - młoty, - przecinaki, - młoty pneumatyczne itp. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne Transport materiałów z rozbiórki Materiał z rozbiórki moŝna przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zaleŝy od odległości i warunków lokalnych. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne Czynności wstępne Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w pasie robót nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. JeŜeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego Roboty rozbiórkowe Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej obiektów przewidzianych do rozbiórki, InŜynier moŝe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której będzie określony przewidziany odzysk materiałów. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów moŝliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone przez InŜyniera. MoŜliwe oraz dopuszczone przez InŜyniera spalenie nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŝy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 18

19 Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, naleŝy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST Roboty ziemne Usunięcie kamieni i bloków skalnych DuŜe kamienie i bloki skalne powinny być usunięte z powierzchni pasa robót ziemnych w obrębie wykopów oraz w obrębie nasypów w przypadku, gdy wysokość kamieni lub bloków skalnych przekracza 1/3 wysokości nasypu. Doły (wykopy) po usuniętych kamieniach i blokach skalnych powinny być zabezpieczone lub wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w p KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania ogólne Kontrola jakości robót wyburzeniowych Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek budynków i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST Roboty ziemne. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m 3 (metr sześcienny) wyburzonych obiektów budowlanych, usuniętych kamieni i/lub bloków skalnych. 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m 3 robót obejmuje: rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych, odwiezienie materiału z rozbiórki, sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach, usunięcie kamieni i bloków skalnych, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Nie występują. 19

20 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY: OST SST - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogólne. 2. MATERIAŁY Nie występują. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne 3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków naleŝy stosować: - piły mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, spycharki, koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne Transport pni i karpiny Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŝy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał uŝytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 20

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW)

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) S 02.00 ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy. wymianie pokrycia dachu na budynku

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy. wymianie pokrycia dachu na budynku Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy wymianie pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Lubniu Inwestor; Urząd Gminy w Lubniu Wykonał :Ewa Solarz 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przebudowy komina w budynku gospodarczym w DPS Borówek BranŜa budowlana Inwestor : Dom Pomocy Społecznej w Borówku Opracował : mgr inŝ. Grzegorz Pełka 99-400 Łowicz ul. Krakowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001 WYMAGANIA OGÓLNE: KOD CPV - 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Kod CPV : 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń NAZWA ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: Lokalizacja: DO PROJEKTU REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE STRADUNIA, UL. OPOLSKA działka nr 694 k.m. 8 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ Specyfikacje techniczne Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.16.01.12. DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ 2 Specyfikacje techniczne Budowa

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1. S.T. - 03.00.01. - OSADZENIE KOTEW CEM TIE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 03.00.01. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usunięcia uszkodzeń oraz

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty renowacyjne

Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty renowacyjne Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne Budowa: Obiekt: Murowana Goślina Budynek mieszkalny Rodzaj robót: Remont zabezpieczający- dach i strop nad parterem wg dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla kominów,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH NAZWA ZADANIA: WYKONANIE PRAC PRZY GRUPIE CZTERECH FIGUR KAMIENNYCH: MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM, SERCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65 KOSZTORYS OFERTOWY. 3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. Lp. Podstawa wyceny. 1. KNR 4-01 0101-03 2. KNNR 6 0805-01 3. KNR 4-01 0104-02 4. KNNR 2 0601-0602 5. Wycena 6. KNR 4-01 0105-02 7. KNR 4-01 0535-08

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo