Najważniejsze etapy, decyzje, problemy i dane dotyczące Odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego w Warszawie w latach:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze etapy, decyzje, problemy i dane dotyczące Odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego w Warszawie w latach:1985-1996"

Transkrypt

1 Najważniejsze etapy, decyzje, problemy i dane dotyczące Odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego w Warszawie w latach: I. Straty w wyniku pożaru II. III. IV. Węzłowe decyzje Koncepcje Główne problemy techniczne: - Rozbiórki - Odbudowa - Rozbudowa - Tunel V. Siły zaangażowane w przebieg odbudowy i rozbudowy Teatru Narodowego VI. Wyposażenie Teatru

2 T. STRATY W WYNIKU POŻARU (Pożar budynku r.) Podstawa poniższej analizy "Orzeczenie dotyczące określenia stanu technicznego budynku TN po pożarze oraz określenie nośności elementów konstrukcji. Etap I - Ogólna ocena stanu technicznego budynku" opracowanie ITB z 1985 r. W wyniku pożaru największym zniszczeniom uległy n/w części budynku: L.1. PION SCENY - strop techniczny nad sceną- 100% zniszczeń - strop żelbetowy nad sceną - zniszczenie struktury betonu na głębokość 3 cm - stalowe pomosty w pionie sceny - odkształcenie konstrukcji, zniszczone połączenia spawane elementów - stalowa konstrukcja sceny obrotowej - 100% zniszceń - ściany sceny - zniszczona struktura cegły, zaprawa lokalnie zniszczona na głębokość do 15 cm - ściany bębna sceny - zniszczona struktura cegły, zniszczona zaprawa na głębokość do 5 cm I. 2. PION WIDOWNI - dach nad widownią- stalowa konstrukcja zniszczona w 100% - strop nad widownią - zniszczona struktura betonu - ściany, słupy II balkonu - zniszczona struktura cegły, zaprawy, betonu (temperatura w zbrojeniu słupów osiągnęła 600 C) - strop nad parterem, ściany parteru widowni, pomieszczenia kuluarowe - tynki odparzone w 100% I..3. PION DUŻEJ KIESZENI - strop i ściany dużej kieszeni, uszkodzona struktura cegły, zaprawy, betonu - malarnia, tynki odparzone w 50% I..4. PION MAŁEJ KIESZENI - strop i ściany małej kieszeni, zniszczona struktura cegły, zaprawy, betonu - strop nad pomieszczeniem podręcznego magazynu rekwizytów - struktura betonu zniszczona na głębokość 3-5 cm (temperatura w zbrojeniu osiągnęła w płycie 700 C, płyta zniszczona w 100%)

3 - _ 2 - I.5. PION GARDERÓB - tynki odparzone i odwodnione Analizując strukturę zniszczeń konstrukcji należy stwierdzić, że obrazuje ona jedynie w sposób uśredniony uszkodzenie spowodowane pożarem. Na wielkość szeregu lokalnych uszkodzeń o znacznie większym natężeniu miały wpływ : - złej jakości zaprawy - cegły wykonane z glin marglistych o dużych ziarnach wapienia - zbyt małe otuliny prętów zbrojeniowych w elementach żelbetowych - lokalne naprawy elementów konstrukcyjnych - nie najlepszy stan techniczny niektórych elementów przed pożarem, jak np. tylna ściana pudła sceny Ponadto na stan budynku miało wpływ szereg innych czynników, sprzed pożafur, takich jak : - wieloletnia eksploatacja budynku - wieloletnie procesy korozyjne - różne okresy budowy Za wyjątkiem części pionu dużej kieszeni od poziomu + 5,10 w górę, pozostałe części budynku objęte dużym uszkodzeniem były wykonane przed 1939 rokiem. Konstrukcje budynku przed pożarem w 1985 r. ze względu na wiek, można podzielić na następujące części : a) zabytkowe - zniszczone w czasie działań wojennych i odbudowane w latach , obejmują piony: sceny, widowni, małej kieszeni, foyer b) nowe - zabudowa wykonana w latach , piony: duża kieszeń, garderoby c) fragmenty rozbudowy - zabudowa wykonana w latach , piony: stolarni, administracyjny Zniszczeniom uległy również instalacje. Tak jak w przypadku konstrukcji niezależnie od pożaru przyczyny zniszczenia wynikały również z czasu. Instalacje były przestarzałe i zużyte. Na skutek licznych uzupełnień i częściowych remontów były uciążliwe w eksploatacji, lub wręcz nieskuteczne -jeszcze przed pożarem.

4 - 3 - II. WĘZŁOWE DECYZJE. - W dniu r. Prezydium Rządu zdecydowało Zarządzeniem Nr 88/85 o powołaniu Dyrekcji Odbudowy Teatru Narodowego do wykonywania funkcji inwestora odbudowy Teatru Narodowego (z poleceniem wykonania przez Ministra Kultury i Sztuki). - Ministerstwo Kultury i Sztuki 21 grudnia 1985 r. powołało Inwestora i Generalnego Realizatora: Dyrekcję Odbudowy Teatru Narodowego (z nowelizacją w zakresie struktury organizacyjnej ujętej zarządzeniem Nr 4 z 10 lutego 1989 r.). - Jednocześnie Minister Kultury i Sztuki powierzył w dniu 17 grudnia 1985 r. funkcję Generalnego Projektanta prof.dr inż.arch.józefowi Chmielowi, a Generalnym Wykonawcą projektu ustanowił Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL oraz decyzją Nr 5 z 25 kwietnia 1986 r. powołał Zespół Ekspertów jako organ doradczy i opiniodawczy spraw związanych z odbudową Teatru Narodowego. - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego zaakceptował koncepcję odbudowy w wersji "E1", którą w swoich założeniach przewidywała budowę obiektu warsztatowomagazynowego z lokalizacją przy ul. Wierzbowej. W ślad za decyzją Urzędu Miasta we wrześniu 1986 r. koncepcję "E1" zaakceptował Minister Kultury i Sztuki, pod warunkiem uzyskania lokalizacji ze wskazaniem ulicy Wierzbowej. - Decyzją Nr 1219/88 z r. - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy orzekł lokalizację dla rozbudowy Teatru Narodowego na terenie położonym przy ul.wierzbowej pomiędzy ul.fredry a ul.niecałą. - DecyzjąNr 21/90 z r. - Urząd Dzielnicowy Warszawa-Śródmieście, Wydział Geodezji i Gospodarki gruntami ustanowił na rzecz Teatru Narodowego na czas nieoznaczony prawo zarządu dla terenu wg decyzji Nr 1219/88. - DecyzjąNr 748/94 z r. - Urząd Wojewódzki w Warszawie przyznał Teatrowi Narodowemu prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Warszawie przy ul. Wierzbowej - Fredry - Niecała. - Założenia techniczno-ekonomiczne Ministerstwo uzgodniło : 1) Odbudowa r. 2) Rozbudowa r., poprzedzone uzgodnieniem koncepcji budynku technicznego, gdzie przewidziano dodatkowo (prócz warsztatów i magazynów TN) funkcje dla programu ogólnomiejskiego.

5 Zezwolenia na roboty wyburzeniowe, odbudowę, zatwierdzenie planu realizacyjnego rozbudowy i zezwolenie na roboty budowlane Rozbudowa - Urząd Dzielnicowy Warszawa-Śródmieście. Wydział Urbanistyki. Architektury i Nadzoru Budowlanego. 1. Decyzja Nr 192 z r. - zezwolenia na roboty wyburzeniowe i demontażowe w gmachu Teatru Narodowego. 2. Decyzje: Nr 115 z r. - zezwolenie na odbudowę pionu kieszeni dużej i garderób. Nr 341 z r. - zezwolenie na odbudowę pozostałej części obiektu. 3. Decyzja 271/90 Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z r. zatwierdzająca plan realizacyjny rozbudowy Teatru Narodowego. 4. Decyzja 312/90 z r. - zezwolenie na budowę "Rozbudowa Teatru Narodowego" - Urząd Dzielnicowy Warszawa-Śródmieście, Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego. 5. Decyzja Nr 37/92 z dnia r. - zezwolenie na budowę zbiornika wody dla celów p.poż. przy budynku Teatru Wielkiego. Inne istotne decyzje mające wpływ na program inwestycyjny odbudowy i rozbudowy Teatru Narodowego. 1. Decyzja Ministerstwa Kultury i Sztuki przesądzająca o systemie zapadniowym sceny (niezależnie od koncepcji w wersji "El") z r. 2. Zgoda Ministerstwa Kultury i Sztuki z r. na wyposażenie sceny Teatru Narodowego w urządzenia firmy MANNESMANN-REXROTH w zakresie dolnej i górnej mechanizacji o napędzie hydraulicznym. Scena wyposażona jest w n/w urządzenia "M-R" (komplet lub napęd) - 4 zapadnie sceniczne - zapadnia fosy orkiestry - magazyn prospektów - 2 zapadnie osobowe - scena obrotowa (napęd "M-R") - mosty świetlne i most portalowy (napęd "M-R") - kurtyny stalowe i tekstylne (napęd "M-R") - wyciągi liniowe i punktowe (podwieszone na stropie technicznym)

6 klapa dymowa nad sceną (napęd "M-R"). Maszynownia hydrauliczna do automatycznego sterowania urządzeniami scenicznymi zlokalizowana jest w niewykorzystanym uprzednio murowanym podziemnym kanale czerpni położonym pod pl.teatralnym. 3. Zgoda Ministra Kultury i Sztuki z r. na kompletne wyposażenie budynków Teatru Narodowego w nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne f-my THOMSEN TEMPCOLD.! 4. Z uwagi na zły stan techniczny zewnętrznej stolarki w budynku odbudowy Ministerstwo Kultury i Sztuki r. wyraziło zgodę na całkowitą jej wymianę. 5. Polecenie Pełnomocnika Ministra Kultury i Sztuki ds.odbudowy Teatru Narodowego, z r., włączenia do zadań związanych z procesem odbudowy TN prac związa nych z porządkowaniem struktury budowlane i instalacji technicznych na styku Teatru Narodowego i Teatru Wielkiego oraz realizacji nadbudowy Teatru Wielkiego. 6. W związku z faktami, że założenia techniczno-ekonomiczne były zatwierdzone w 1988 r. i 1990 r. oraz zmianami przepisów: - w zakresie sposobu realizacji inwestycji - warunków dostępności do nowoczasnych technologii i urządzeń z importu - kondycji i możliwości firm wskazanych przez projektantów jako potencjalnych wykonawców - generalnych warunków rynkowych Ministerstwo Kultury i Sztuki poleciło r. dokonanie odpowiednich korekt i aktualizacji do zbiorczego zestawienia kosztów oraz do przeglądu, weryfikacji względnie aneksowania istniejących projektów technicznych w zakresie wszystkich branż. 7. W związku z rozpoczęciem procesu połączeniowego Instytutu Teatru Narodowego (następca prawny Teatru Narodowego) i Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Minister Kultury i Sztuki - Pan Kazimierz Dejmek, polecił r. włączyć do tytułu inwestycyjnego "Odbudowa Teatru Narodowego" zadania związane z porządkowaniem struktury budowlanej, elewacji, instalacji technicznych i technologicznych i zaplecza technicznego zintegrowanego Teatru. Z powyższą decyzją związany jest n/w zakres prac : - przeprojektowanie kawiarni VARIETTE na Scenę Kameralną Teatru Narodowego z wykorzystaniem sali wystaw na foyer Teatru - wygospodarowanie pomieszczeń na funkcje dla apartamentów i pokoi gościnnych

7 przebicia między Teatrem Narodowym a Teatrem Wielkim celem uzyskania dróg komunikacyjnych - remont elewacji - remont kopuły nad malarnią - prace modernizacyjne w Teatrze Wielkim - remont Sal Redutowych (prace przy odbudowie nadwyrężyły stan pomieszczeń) - modernizacja instalacji w Teatrze Wielkim - przebudowa fosy orkiestry Scena Dramatyczna celem stworzenia warunków dla umożliwienia wystawiania oper kameralnych. III. KONCEPCJE. W oparciu o ustalony zakres zniszczeń obiektu oraz "Koncepcję programową inwestycji" odbudowa Teatru Narodowego opracowano kilka wariantów odbudowy spalonego Teatru : - WARIANT "C" - w którym przyjęto zasadę rozmieszczenia wszystkich grup pomieszczeń w jednym, dotychczasowym budynku. Pomimo znacznej nadbudowy budyń ku (nie tylko podwyższenie sceny, lecz również nadbudowa widowni dla umieszczenia tam maiarni) rozwiązanie to cechuje nadal znaczny stopień stłoczenia pomieszczeń, zaniżenia niezbędnych powierzchni użytkowych - szczególnie w warsztatach, zasadnicze braki w pomieszczeniach magazynowych i wynikające stad dalsze zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. - WARIANT "D" - założono dobudowę oddzielnego budynku "Dl" bezpośrednio przy Teatrze po drugiej stronie ul.wierzbowej, połączonych ze sobą podziemnym tunelem komunikacyjnym i instalacyjnym. - Rozważano również wariant z budynkiem warsztatowo-magazynowym usytuowanym w oddaleniu od bazy Teatru. Ta propozycja była najmniej korzystna z uwagi na mankamenty związane z transportem, znacznymi kosztami dodatkowymi oraz utrudnieniami organizacyjnymi. Analiza opracowanych wariantów odbudowy Teatru Narodowego dokonana przez Generalnego Projektanta, Biuro Projektów BUDOPOL oraz Zespół Doradczy Ministra Kultury i Sztuki doprowadziła do częściowej zmiany wytycznych odbudowy, zawartych w koncepcji programowej inwestycji, formułując główne kierunki odbudowy w sposób następujący:

8 nienaruszalność przestrzeni Sal Redutowych - schody Przybylskiego winny pozostać w dotychczasowym miejscu - pojemność widowni określono na około 600 widzów - konieczność podwyższenia pudła sceny (podwieszenie stropu technicznego zapewniające prawidłową eksploatację sceny) - zaplecze warsztatowo - magazynowe zlokalizowane poza budynkiem Teatru - zgodnie z wymogami Konserwatora Zabytków ze względów estetycznych i architektonicznych uporządkowanie dachów i nadbudówek nad Teatrem Narodowym, przestrzenne zrównoważenie projektowanej attyki i nadscenia (wykonana nadbudowa w sąsiedztwie sali im.młynarskiego - z funkcją magazynową dla tej sali). Zmiana wytycznych, o których mowa powyżej spowodowała konieczność opracowania nowego wariantu "E", który po dalszej korekcie, wprowadzonej przez Zespół Doradców Ministra Kultury i Sztuki przyjął końcową postać jako wariant "El". Minister Kultury i Sztuki po konsultacji tego wariantu odbudowy z Wicepremierem Zbigniewem Gertychem 16 września 1986 r. zatwierdził koncepcję zwaną "El". Przyjęte w koncepcji "El" rozwiązania techniczne zapewniły : - spełnienie wytycznych Komitetu Doradczego Ministra Kultury i Sztuki - w sposób optymalny rozwiązały w Teatrze sprawę bezpieczeństwa pożarowego - umożliwiły prowadzenie prac budowlanych równolegle z robotami wyburzeniowymi - rozstrzygnęły o zapadniowym układzie sceny, który winien uwzględniać możliwość stosowania sceny obrotowej, realizowania zmienności strefy portalowej oraz organizowania dodatkowego sektora widowni na scenie - przyjęte założenia stworzyły możliwość zastosowania niezbędnych dla funkcjonowania nowoczesnego Teatru rozwiązań instalacji zapewniających bezpieczeństwo obiektu, niezawodność ich funkcjonowania, komfort odbioru spektaklu przez widza. Dotyczy to: inst.elektrycznych (energetycznych i oświetleniowych), inst.telekomunikacyjnych (środki łączności, sygnalizacja p.poż., wskazań czasu, elektroakustyki i nagłośnienia, urządzeń sieci inspicjenta, telewizji użytkowej, bezprzewodowego poszukiwania osób. itp.), insta.sanitarnych i ogrzewczych, instal.klimatyzacji i wentylacji.

9 - 8 - IV. GŁÓWNE PROBLEMY TECHNICZNE. IV. 1 PRACE ROZBIÓRKOWE. Stanowiły one poważny problem techniczny i organizacyjny. Z uwagi na zakres zniszczeń, co odzwierciedla "Orzeczenie o stanie technicznym budynku po pożarze" należało dokonać rozbiórek w poważnej części obiektu. Dla bezpiecznego ich przeprowadzenia oraz maksymalnego skrócenia czasu trwania prac demontażowych zdecydowano o wyburzeniach zniszczonych konstrukcji metodą miniwybuchów, wg projektu i pod nadzorem specjalistów Wojskowej Akademii Technicznej. Demontaż tą metodą objął : Pion kieszeni dużej - przestrzeń malarni - przestrzeń kieszeni - przestrzeń magazynu dekoracji im Śpi 1 Pion sceny - stropodach nad sceną - ściany konstrukcyjne od poziomu stropodachu do poziomu fundamentów łącznie z fragmentami stropów kieszeni dużej ^ Pion widowni - konstrukcja stropodachu - stropy (balkonów) w pionie między stropodachem a stropem amfiteatru - strop amfiteatru - konstrukcja poniżej stropu amfiteatru Mała kieszeń Prowadzenie prac rozbiórkowych utrudnione było koniecznością nienaruszenia części budynku przylegających do strefy prac strzałowych, szczególnie pionu widowni - przyległego do Sal Redutowych Teatru Narodowego (Wielkiego), a także pionu dużej kieszeni - sąsiedztwo z czynnym zapleczem technicznym Teatru Narodowego i czynną częścią administracyjną budynku Teatru. Naieżało podejmować szereg środków zabezpieczających i nie zakłócając pracy czynnej Sceny Operowej Teatru Wielkiego. m

10 - 9 - IV.2 ODBUDOWA - Konieczność pogłębienia (podbijania) fundamentów, spowodowana : - systemem zapadniowym sceny, - budową otworu - wlotu tunelu do budynku, - koniecznością pogłębienia szybu dźwigu do transportu dekoracji. Różnica posadowienia bezpośrednio przylegających ścian budynków Teatrów wynosi ~ 3,5 m, w związku z czym ściany i fundamenty budynku wymagały dodatkowych wzmocnień konstrukcji (ściana od strony ul.wierzbowej z wlotem tunelu, klatka schodowa Przybylskiego). Pogłębienie posadowienia sceny i budowa fundamentów budynku technicznego zachwiały ustabilizowany układ wód gruntowych. Wystąpiły dodatkowe osiadania budynku, pękanie ścian i wzmożone zawilgocenia. Scenę zabezpieczono wanną szczelną stalową. Fundamenty i ściany osuszono i zaizolowano za pomocą injekcji krystalicznej wzdłuż całej ul. Wierzbowej. Tą samą metodą zabezpieczono zabytkowe piwnice (obecnie winiarnia) oraz kanał czerpny zagospodarowany na maszynownię dla urządzeń scenicznych MANNESMANN-REXROTH. Wzmacnianie ścian wykonano wg wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej. - Problemem technicznym trudnym do rozwiązania było posadowienie konstrukcji dużej kieszeni od strony garderób - zastosowano fundamenty dwudzielne -jedne w części garderób, drugie w dużej kieszeni - połączone ryglami, na których ustawiono słupy. - Częste napotykanie ukrytych w ścianach (na skutek wielokrotnych poprzednich przebudów) różnych elementów konstrukcyjnych. - W trakcie realizacji występowała konieczność wykonania dodatkowych robót wynikających ze stwierdzenia złego stanu technicznego zachowanych elementów np. konieczność wymiany konstrukcji pokrycia dachu nad Salami Redutowymi, wymiana stropu w narożniku ul. Wierzbowa - pl.piłsudskiego, wymiana dachu nad salą prób, wzmocnienia stropów. - Pion szatni i pion foyer w trakcie powojennej odbudowy zostały zagruzowane. Należało odzyskać przestrzeń w piwnicach. Piwnice zostały odgruzowane i wykorzystane głównie dla prowadzenia instalacji oraz rozlokowanie urządzeń technicznych.

11 IV.3 ROZBUDOWA Budynek skomplikowany technologicznie i funkcjonalnie. - Nie było możliwości wykonania regularnej siatki słupów konstrukcyjnych, co spowodowane było występowaniem dużej różnorodności elementów konstrukcyjnych. - Duże rozpiętości konstrukcyjne (~ 18 m), co dla technologii żelbetowej jest dość skomplikowane. - Usytuowanie budynku bezpośrednio przy ulicach śródmiejskich z dużym zagęszczeniem uzbrojenia nie pozwoliło na wykonanie skarp głębokiego wykopu (~ 10 m) zastosowano ściany szczelinowe, które jednocześnie spełniały rolę fundamentów dla ścian zewnętrznych budynku. Resztę budynku (od strony budynku istniejącego) posadowiono tradycyjnie n* stropach fundamentowych. - W celu zabezpieczenia głębokich piwnic przed napływem wód gruntowych między fundamentami, zastosowano drenaż "płytowy" z warstwy żwiru i rur PCV użytych jako drenaż. IV.4 SIECI CIEPŁO - przed pożarem budynek T.N. był zasilany z węzła cieplnego Teatru Wielkiego. Realizacja odbudowy wg zatwierdzonej koncepcji wymagała wybudowania nowego przyłącza cieplnego. Węzeł cieplny T.W. nie był w stanie obsłużyć już w zakresie dostawy ciepła budynków odbudowy i rozbudowy T.N. Wybudowano przyłącze sieci cieplnej z magistrali ciepłowniczej z ul.moliera oraz nowy węzeł cieplny. ZBIORNIK P.POŻ. - do ochrony budynków T.N. wykorzystano istniejącą hydrofornię T.W., lecz aby spełnić wymagania w tym zakresie należało wybudować drugie źródło dostawy wody (jedno jest z świątyni Sybilli w ogrodzie Saskim), które miało być realizowane jako magistrala wodociągowa o średnicy Trasa magistrali przebiegała przez Ogród Saski. Przeciwko takiemu rozwiązaniu ostro wystąpił Konserwator Przyrody (zagrożenie dla drzewostanu w Ogrodzie Saskim). Znaleziono alternatywne rozwiązanie w postaci podziemnego zbiornika wody usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Teatrów (ul.wierzbowa pl.piłsudskiego) Zbiornik stanowi drugie źródło zasilania hydrofornii do celów p.poż. Dla zapewnienia możliwości obsługi wszystkich budynków hydrofornia została zmodernizowana.

12 IV.5. TUNEL Budynki ODBUDOWA i ROZBUDOWA połączone są tunelem biegnącym pod ul.wierzbową. Wybudowanie tego kanału wymagało przprowadzenia całego szeregu przekładek instalacji znajdujących się w ul.wierzbowej, a później ich odtworzenia bądź nowego bezkolizyjnego ułożenia z włączeniem do sieci miejskich (instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne, odcięcie sieci gazowej). Wykonanie tunelu wymagało specjalnego posadowienia na palach żelbetowych, z uwagi na przebiegający pod ul. Wierzbową murowany kanał kanalizacyjny (Lindleya) z początków budowy sieci kanalizacyjnych w Warszawie.

13 SIŁY ZAANGAŻOWANE W PRZEBIEG ODBUDOWY I ROZBUDOWY TEATRU NARODOWEGO I. DYREKCJA ODBUDOWY TEATRU NARODOWEGO 1. Dyrektor - Jerzy Krętkowski 2. Z-ca Dyrektora, Kierownik Budowy - Anna Wójcik-Mamla 3-5. Z-cy Dyrektora: E.Dawidziuk, B.Filar, W.Kaputa Byli dyrektorzy: T.Szpakiewicz, Z.Schmidt, S.Krzypkowski Koordynatorzy: 6-9. R.Szarszewski, A.Pruss, R.Latek, M.Głowacki Inspektorzy Nadzoru: S.Leonowicz, M.Szymanek, J.Bernaś, K.Kossak, M.Semenowicz, E.Małowiecka, J.Araźny, J.Jungrav, W.Wielgus, J.Łukasiewicz, S.Raczyński 19. Kierownik Pracowni Projektowej - Andrzej Nicpoń 20. Kierownik Zespołu Kompletacji Dostaw oraz Utrzymania Ruchu - M.Adamiec Kierownicy Działów: G.Muczkowski, J.Kurowska, B.Kozłowska, M.Polak, E.Paduch, W.Piekarska Inni Specjaliści i Pracownicy Techniczno-Organizacyjni: M.Łysik, J.Michalska, H.Klażyńska, P.Szczypkowski, M.Fryzka, A.Chudzicka, E.Roszkiewicz, P.Wittenberg, Z.Budo, A.Torchała Tadeusz Sapiński, Stefan Turski, Roman Kabata, Jerzy Affek, Mirosław Gumiński, Janusz Pełnomocnicy Ministra Kultury i Sztuki - M.Wojciechowski, K.Kosmala II. PROJEKTANCI I EKSPERCI 36. Profesor arch. Józef Chmiel - Generalny Projektant. 37. Pracownia Projektowa prof.j.chmiela - Projekty techn.i arch. wnętrz - dr arch.a.prusiewicz z wieloosobowymi zespołami projektowymi

14 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "BUDOPOL" Warszawa, ul.królewska 27 - realizator projektów branżowych dla odbudowy i rozbudowy Teatru Narodowego. Akustyka : Ewa Więckowska-Kosmala Konstrukcja : A.Krzyżanowski, A.Rozwora, A.Derentowicz, E.Małowiecka Instal.Elektr.i Teletechn. : W.Kwiatkowski, I.Kornacki Instal.Sanitarne : Z.Czerwiński, I.Latała, Z.Kuczabowski Technologia teatralna : Stanisław Górski Urządzenia mechaniczne : Witold Ehlert z Zespołem 39. Biuro Projektów "STOLICA" (podwykonawca BP "BUDOPOL") - projekt tunelu pod ulicą Wierzbową. 40. Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Sztuk Plastycznych w Warszawie, ul.finlandzka 10 - wnętrza garderób i bufetu publiczności artysta plastyk -Alicja Czarnocka i Teresa Małgorzata Sołtan 41. Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Budownictwa "ZREMB" Warszawa, ul.wolność 7/9 - projektowanie dźwigów do transportu dekoracji (budynek Odbudowy i Rozbudowy). 42. "ELEKTROPROJEKT" - Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych, Warszawa, ul.świętokrzyska 18 - aktualizacja dokumentacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 43. Mgr inż.jerzy Zaleski - projekty oświetlenia technologicznego sceny, widowni, sal prób w bud. Odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego. 44. ABL SYSTEM - Poznań - Andrzej Lorych," Proj. komputerowego systemu nadzoru i sygnaiizac.dla klimatyz., wentylacji, węzła cieplnego i centrali chłodniczej wraz z regulacją cyfrową". 45. "RODA" Spółka z o.o. Zespół Projektowy Adaptacja dokumentacji urządzeń sceny i widowni do potrzeb wynikających z techniki MANNESMANN-REXROTH. 46. Mgr inż.leszek Włodarkiewicz - "Projekty wież oświetleniowych sceny i widowni". 47. "STALBUDOM" - Biuro Projektów - technologia bufetów w budynku Odbudowy i Rozbudowy.

15 48. Instytut Techniki Budowlanej i Politechnika Warszawska udział ekspertów i rzeczoznawców - m.in. profesorowie Z.Grabowski, J.Zieliński, L.Runkiewicz, M.Kosiorek. 49. Wojskowa Akademia Techniczna - doc.a.spychała - doradztwo przy prowadzeniu prac rozbiórkowych - doc.w.nawrot - zabezpieczenia p.wilgociowe, osuszenie i izolacja fundamentów metodą iniekcji krystalicznej (ekspertyzy, projekty, realizacja).

16 -U\ GEOPROJEKT Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa Warszawa, ul.biała 3 - stały nadzór geodezyjny (badania podłoża gruntowego, osiadania fundamentów, prace fotogrametryczne, inwentaryzacje budowlane). 51. Zespół Rzeczoznawców P.Poż. - A.Dąbrowski, J.Woźniak, A.Siła-Nowicki "Wytyczne zabezpieczeń p.poż. dla bud.odbudowy i Rozbudowy TN". III. WYKONAWCY "ODBUDOWY" 52. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego KPBP "BICK" SA Kielce, ul.sienkiewicza 63 - prace budowlane stanu surowego i wykończeniowe w pionie - sceny, widowni, foyer, małej kieszeni i garderób, - wykonawstwo i montaż urządzeń konstrukcyjnych i mechanicznych sceny Pracownia Projektowa - projekt konstrukcji stropu technicznego nad sceną, oraz projekt mocowań urządzeń montowanych na stropie. 53. MANNESMANN-REXROTH, Przedstawicielstwo w Polsce - Pruszków, ul. Staszica 1 - dokumentacja dla dolnej i górnej mechanizacji sceny oraz stacji zasilania - dostawa i montaż napędów, elektroniki, hydrauliki, urządzeń stacji zasilania dla mechanizacji sceny. 54. "PROMOTOR" Usługowa Spółdzielnia Pracy - Warszawa, ul.mazowiecka 12 dawniej "Fundacja Pomoc Szkole") - prace rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe w pionie dużej kieszeni i kuluaru prawego. 55. "PORTAL" Budownictwo Ogólne Konserwacja i Rekonstrukcja Obiektów Zabytkowych - Piotr Brzeziński, Marcin Rozmarynowski - Warszawa, Al. Wojska Polskiego 37/74 - prace wykończeniowe (tynkarskie, sztablatury, malarskie, kamieniarskie). 56. Pracownie Konserwacji Zabytków, Biuro Handlu Zagranicznego Spółka z o.o. Warszawa, Aleja Szucha 9 - prace budowlane i wykończeniowe : 1) trakt od strony placu Teatralnego - (hall kasowy, klatka schodowa K-6, zespół obsługi widzów), 2) pion administracyjny, bufet aktorów, salon recepcyjny 3) prace elewacyjne (remont) - wyposażenie budynku Teatru w oświetlenie "ART-BRĄZ", "BAKALOWITS", - elementy wystroju wnętrz z mosiądzu "ART-BRĄZ", - lustra - Zakład Szklarski A.Dobrosz.

17 Zakład Rzemiosła Ludowego "RUSTIC" - Florian Kosnowicz Białowieża, ul.grudkowska 5 - wykonawstwo podłóg drewnianych, technologicznych (scena, kieszenie, sale prób - w bud.odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego). 58. "ALBAU" SC Przedsiębiorstwo Specjalistycznych Robót Budowlanych - Jerzy Sławiński - Warszawa, ul. Klaudyny 12/188 - zabezpieczenia przeciwkorozyjne i ogniochronne izolacją "THERMOSPRAY PLUS" - wszystkie konstrukcje i instalacje, bud.odbudowy i Rozbudowy. 59. "WIRBUD" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Spółka z o.o Warszawa, ul.mrozowska 13 - stolarka zewnętrzna (okienna i drzwiowa) oraz wewnętrzna. 60. "FAMOS" Fabryka Mebli Okrętowych Przedsiębiorstwo Państwowe Starograd Gdański, ul.gdańska 37 - fotele na widowni (wykonanie i montaż) 61. "DŹWIGPOL" SA - Mława, ul.wojska Polskiego 3 - wykonanie i montaż - dźwigów do transportu dekoracji, dźwigów osobowych i dźw.tow.-osob. dla budynków Odbudowy i Rozbudowy TN oraz modernizacja dźwigu dla TN (Opera) 62. LIFT-SERVIS Sp.z o.o. Warszawa - dźwigi osobowe. 63. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WITKOWSKI" Piastów, Al.Krakowska 28 - wykonanie i montaż bram i drzwi przeciwpożarowych w budynku Odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego 64. PROMONT Sp.z o.o. Warszawa, ul.smocza 20/7 TECH-ZUT Sp.z o.o.- A.Mirski, Warszawa, ul.pielgrzymów 20 - wykonanie, montaż i uruchomienie urządzeń sceny i widowni oraz urządzeń mechanicznych budynku Rozbudowy. 65. ALUMET - wykonanie konstrukcji zapadni sceny, fosy orkiestry i mag.prospektów 66. "CONSTRUCTION" (dawniej "IPODET") - prace rozbiórkowe w pionie sceny, widowni, małej kieszeni, adaptacja czerpni powietrza na maszynownię "M-R".

18 -16 - IV. PRZEDSIĘBIORSTWA INSTALACYJNE 67. "Elektromontaż Warszawa" SA - Warszawa, ul.obrzeźna 3 - budowa linii kablowej energetycznej stacji transformatorowej, wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych (siłowych, oświetleniowych) - bud. Odbudowy i Rozbudowy T.N. 68. "INWENT-PRIMA" - Łódź, ul.żwirki 17 - wykonanie i montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bud.odbudowy 69. PPUH "TUDOM" Michałowice, ul.ogrodowa 15 - wykonawstwo : co., c.t., wod.-kan. i wody p.poż. w bud.odbudowy oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji c.t., co., wod.-kan. i wody p.poż. w bud.rozbudowy. V. ROZBUDOWA 70. BS-KAWĘCZYN - Warszawa, ul.chełmżyńska Generalny Wykonawca bud. Rozbudowy - prace budowlane stanu surowego i wykończeniowego 71. CONSULTING-NOVA - Szydłowiec, S.Wesołowski. - wykonanie okładziny kamiennej na elewacji budynku Rozbudowy. 72. ELJAKO-AL Sp.z o.o. - Legionowo. - wykonanie ślusarki okiennej i drzwiowej elewaćyjnej budynku Rozbudowy. 73. WPRT - Warszawa, ul.zabraniecka 8 - orurowanie instalacji teletechnicznych. 74. Hydrobudowa 6 - Warszawa - wykonanie fundamentów bud.rozbudowy (ściany szczelinowe) oraz budowa tunelu pod ul.wierzbową. VI. DOSTAWY, MONTAŻ I URUCHOMIENIA 75. CERBERUS -POLANE) Sp.z o.o. - Warszawa, ul.domaniewska 39 A - system sygnał.pożaru i sterowanie instalacjami i urządzeniami - systemy bezpieczeństwa - sieć komputerowa

19 ALCATEL BUSINESS SYSTEM POLAND Warszawa, ul.wilcza 50/52 - system telefoniczny wraz z centralą telefoniczną. 77. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Telekomunikacji - Jerzy Kuhn - Warszawa, ul.czerniakowska 73/79 - budowa linii światłowodowej oraz podłączenie do miejskiej centrali telefon. 78. EXBUD SA - Kielce, ul.witosa 74 - system TV dla transportu dekoracji - system nadzoru telewizyjnego 79. TELMONT Sp.z o.o. - Warszawa, ul.szpacza 2 - system sieci zegarów (zegary prod.schauer (Austria) 80. TOMMEX SC - Warszawa, ul.żelazna 22 - system elektoakustyki i nagłośnienia. 81. OTO Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, Tomasz Ostrowski Warszawa, ul.wiolinowa 2/9 - projektory (reflektory) 70 szt. (w tym projektory prod.adb A SIEMENS COMPANY) 82. ZUT - Reiche und Vogel Spz o.o. Przedsiębiorstwo z udziałem zagranicznym Warsz wa, ul.eskulapów 22 - Przedstawiciel A.Sosnowski - projektory (reflektory) 300 szt. - palety do transportu dekoracji 83. LTT - LIGHTING & TECHNOLOGU TRADING Sp.z o.o. Warszawa, ul.zalipie 45 - pulpity nastawczo-sterujące do sterowania oświetleniem technologicznym. 84. Firma "MEOS" Sp.z o.o. Warszawa, ul.borzymowska oświetlenia wnętrza 85. THOMSEN-TEMPCOLD AS Dania - Warszawa, ul.lektykarska 11, przedstawiciel - Jerzy Szulc - klimatyzacja (urządzenie, automatyka i sterowanie). Oraz inni dostawcy mebli, sprzętu i wyposażenia ruchomego Teatru Narodowego. We wszystkich pracach rozbiórkowych, organizacji terenu, odbudowy brały udział Siły Własne DOTN.

20 VI. WYPOSAŻENIE ODBUDOWYWANEGO TEATRU. 3. Teatr Narodowy spełnia wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - na widowni przystosowane (wydzielone) miejsca, - specjalistyczne windy, - przystosowane toalety, - wygodny dostęp do bufetu publiczności. 4. W budynku ODBUDOWY pozostały: pracownia krawiecka damska i męska, pracownia szewska, magazyn mebli, magazyn kostiumów. Powyższe pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane i wyposażone w nowe instalacje oraz sprzęt i urządzenia. W budynku ODBUDOWY zlokalizowana jest również biblioteka teatralna z czytelnią. Pozostałe pracownie przemieszczone zostały do budynku ROZBUDOWY, tj.: - pracownia tapicerska, - pracownia stolarska, - warsztat ślusarsko-mechaniczny, - spawalnia, - pracownia modelatorska, -malarnia, - montownia, - farbiarnia, - pralnia, - warsztat konserwacyjny - stolarski, - warsztat konserwacyjny urządzeń wod.-kan. - warsztat konserwacyjny urządzeń mechanicznych i dżwidowych, - pracownia elektryczna, - pracownia scenograficzna. Tak jak w budynku ODBUDOWY pracownie i warsztaty wyposażone są w nowoczesny sprzęt (urządzenia, maszyny, meble i narzędzia). Pomieszczenia warsztatowo-magazynowe spełniają wszystkie obowiązujące przepisy p.poż., Sanepid i bhp. 5. Wyposażenie techniczne sceny - napędy, sterowanie, hydraulika, elektronika oraz stacja zasilania - MANNESMANN REXROTH Dolna mechanizacja 4 zapadnie sceniczne, - urządzenia mechaniczne - wyprodukowane w Polsce - BICK" Kielce, Promont", Tech-Zut", Alumet".

21 -19-2 zapadnie osobowe, zapadnia fosy orkiestry, magazyn prospektów, scena obrotowa, 2 wózki sceniczne na torowisku. Górna mechanizacja sceny wyciągi liniowe i punktowe, most portalowy, kurtyny stalowe (duża kieszeń i scena/widownia), kurtyny tekstylne, wieże portalowe, trzy mosty świetlne, dwie wieże oświetleniowe sceny. Ponadto: klapy dymowe nad sceną i widownią oraz wyposażenie pomocnicze: ruchome wózki sceniczne, suwnice w kieszeniach, pomosty, osłony, podnośniki. 6. Transport dekoracji - pomiędzy magazynem dekoracji (w budynku ROZBUDOWY), a sceną (budynek ODBUDOWY) odbywa się na paletach (wózkach) tunelem pod ul.wierzbową. Rozwiązania techniczne i wyposażenie - ZUT Reiche u. Vogel". VIL ENERGIA ELEKTRYCZNA. NOWA STACJA TRANSFORMATOROWA DOSTAWA ENERGII: 1/ Linia kablowa z Błękitnego Wieżowca (Pl.Bankowy), 2/ Linia kablowa ze stacji Grzybów, 3/ Linia kablowa z Teatru Wielkiego (rezerwowe zasilanie dla TW). Moc zainstalowana: 3,7 MW (Odbudowa - 1,9, Rozbudowa - 1,8). Moc obliczeniowa ok. 2 MW.

22 -20- VIII. OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE. Widownia wyposażona jest: - w 4 wieże oświetleniowe opuszczane ze stropu technicznego, - 2 wnęki oświetleniowe, - 3 szczeliny oświetleniowe w plafonie widowni z rozmieszczonymi reflektorami. Scena: - 2 wieże ruchome oświetleniowe (po prawej i lewej stronie sceny), - wieże portaiowe (dwie - prawa i lewa strona sceny) i most portalowy - z rozmieszczonymi reflektorami, - 3 mosty świetlne. - reflektory na galeriach sceny. Reflektory na mostach świetlnych wyposażone są w sterowanie umożliwiające zmianę ich położenia oraz zmianę filtrów barwnych. Sterowanie oświetleniem odbywa się z pulpitu z kabiny oświetleniowca w tyle widowni. Scenę, widownię i salę prób obsługuje 370 szt. projektorów (reflektory). W tym projektory produkcji ADB A SIEMENS COMPANY (prod. Belgijsko-niemiecka). - Dystrybutor (dostawa, montaż i uruchomienie) firma OTO" Przeds.Prod.-Usługowe Tomasz Ostrowski - Warszawa ul.wiolinowa 2/9 - dostawa 70 szt. Projektorów (w tym 40 zdalnie sterowanych z automatyczną zmianą barw i zmianą położenia) - zainstalowane na mostach oświetleniowych na scenie. - Projektory Przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym ZUT Reiche und Vogel" Spółka z o.o. Warszawa, ul.eskulapów 11 - przedstawiciel firmy Andrzej Sosnowski. - Produkcja, dostawa, montaż i uruchomienie 300 szt. projektorów, w tym również z automatyczną zmianą barw (11 filtrów barwnych). - Pulpit nastawczy operatora oświetlenia: COMPULITE - Izrael, dostawca LTT. IX. OŚWIETLENIE WNĘTRZ. - Firma BAKALOWITS SOHNE GmbH z Wiednia (Austria): Żyrandole - 25 szt. (Widownia, hall kasowy, kl.przybylskiego, foyer, kuluar widowni). Plafoniery - 11 szt. - widownia.

23 -24- Kinkiety - 5 szt. - Firma ART-BRĄZ" Prac.Metaloplastyki - Krzysztof Michalski Warszawa, ul.wóycickiego 15. Żyrandole - 28 szt. Kinkiety - 32 szt. Kandelabry - 23 szt. Lampy wiszące - 24 szt. Plafoniera - 1 szt. Wystrój kryształowy oświetlenia ART-BRĄZ" - to kryształy BOHEMA. produkcji czeskiej firmy - Firma MEOS" Sp.z o.o. - Warszawa ul. Borzymowska 126. Oprawy typu Księstwo warszawskie". Żyrandole - 12 szt. Kinkiety - 51 szt. Oprawy typu Flamand. Żyrandole - 30 szt. Kinkiety- 131 szt. Kandelabr - 1 szt. Oświetlenie po renowacji. 7. System elektroakustyki i nagłośnienia, zastosowany na scenie i widowni Teatru, spełnia następujące warunki: 1/ nagłośnienie widowni dźwiękiem ze sceny, 2/ nagłośnienie przy emisji z magnetofonów i gramofonów CD,

24 -Z2-3/ dostarczenie sygnału dla celów transmisji radiowych i telewizyjnych, 4/ możliwość odsłuchu indywidualnego za pomocą słuchawek dla osób niedosłyszących. 5/ stanowisko inspiscjenta - spełniające warunki do właściwej pracy podczas organizacji spektakli teatralnych. System elektroakustyki i nagłośnienia realizuje firma TOMMEX". Elektroakustyka wyposażona jest m.in. w urządzenia firm: DYNACORD, BEYER DYNAMCK, MIDAS, KLARK TECHNIK, TASCAN. Inspicjent - firma RIEDEL. 8. Zabezpieczenia p.poż. Budynki są chronione instalacją sygnalizacji pożaru firmy CERBERUS" sterującą instalacjami i urządzeniami, jak: - instalacja tryskaczowa, - instalacja zraszaczowa, - instalacja wentylacji (w tym oddymiającej, - klapami dymowymi i oknami oddymiającymi, - bramami p.poż. System ochrony p.poż. połączony jest z Komendą Rejonową Straży Pożarnej. Wszystkie elementy budowlane oraz wykończeniowe i wyposażenia spełniają warunki określone w przepisach ochrony przeciwpożarowej. 9. Ponadto budynki Teatru wyposażone są także w: - nowoczesną instalację telefoniczną (ALC ATEL), - instalację telewizji wewnętrznej (urządzenia PANASONIC), - łączność bezprzewodową (urządzenia firmy MOTOROLA), - sieć komputerową (NET TECHNOLOGY dostawca, komputery: HP VECTRA i IBM). X. KLIMATYZACJA. Urządzenia klimatyzacyjne i centrali chłodniczej oraz komputerowy system nadzoru dla instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, węzła cieplnego i centrali chłodniczej - dostawa, montaż i uruchomienie - firma THOMSEN-TEMPCOLD AS - DANIA.

25 -23-5 Wyposażenie w urządzenia: - centrale klimatyzacyjne - DENVENT (Dania), - wieże chłodnicze - SEARLE DRYCOLER DCR (Anglia), - pompy GRUNDFOS, - Fain-Coil/RHOS, - przepustnice, klapy pożarowe, anemostaty/trox. Budynek ODBUDOWY obsługiwany jest przez 6 central klimatyzacyjnych (w tym jedna centrala dla kawiarni-winiarni). Poza częścią administracyjną i zapleczem technicznym (np. Magazyny) w klimatyzację wyposażony jest cały budynek. Wydajność całkowita 5 central klimatyzacyjnych obsługujących budynek ODBUDOWY (poza kawiarnią) wynosi: m3/godz. Budynek ROZBUDOWY (Scena Kameralna, apartamenty i Sala Prób) obslugują dwie centrale klimatyzacyjne. Klimatyzacja wyposażona jest w układ regulacji automatycznej firmu LANDIS GYR (dostawa THOMSEN-TEMPCOLD AS.). Cały system jest sterowany i nadzorowany przez centralny komputer. Wentylacja dla obu obiektów klasyczna - zaprojektowana w BPBO BUDOPOL" - Warszawa, ul.królewska 27. Opracowała: Ewa Roszkiewicz D.O.T.N.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Przebudowa i remont pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy w Centrum Onkologii Instytut

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Część III Specyfikacje Techniczne 1/68 TO.00.00 Wymagania ogólne SPIS TREŚCI TO.01.00 Prace przygotowawcze i zakończeniowe,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Organizatorzy konkursu: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Budowa Roku Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C) Budynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo