Najważniejsze etapy, decyzje, problemy i dane dotyczące Odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego w Warszawie w latach:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze etapy, decyzje, problemy i dane dotyczące Odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego w Warszawie w latach:1985-1996"

Transkrypt

1 Najważniejsze etapy, decyzje, problemy i dane dotyczące Odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego w Warszawie w latach: I. Straty w wyniku pożaru II. III. IV. Węzłowe decyzje Koncepcje Główne problemy techniczne: - Rozbiórki - Odbudowa - Rozbudowa - Tunel V. Siły zaangażowane w przebieg odbudowy i rozbudowy Teatru Narodowego VI. Wyposażenie Teatru

2 T. STRATY W WYNIKU POŻARU (Pożar budynku r.) Podstawa poniższej analizy "Orzeczenie dotyczące określenia stanu technicznego budynku TN po pożarze oraz określenie nośności elementów konstrukcji. Etap I - Ogólna ocena stanu technicznego budynku" opracowanie ITB z 1985 r. W wyniku pożaru największym zniszczeniom uległy n/w części budynku: L.1. PION SCENY - strop techniczny nad sceną- 100% zniszczeń - strop żelbetowy nad sceną - zniszczenie struktury betonu na głębokość 3 cm - stalowe pomosty w pionie sceny - odkształcenie konstrukcji, zniszczone połączenia spawane elementów - stalowa konstrukcja sceny obrotowej - 100% zniszceń - ściany sceny - zniszczona struktura cegły, zaprawa lokalnie zniszczona na głębokość do 15 cm - ściany bębna sceny - zniszczona struktura cegły, zniszczona zaprawa na głębokość do 5 cm I. 2. PION WIDOWNI - dach nad widownią- stalowa konstrukcja zniszczona w 100% - strop nad widownią - zniszczona struktura betonu - ściany, słupy II balkonu - zniszczona struktura cegły, zaprawy, betonu (temperatura w zbrojeniu słupów osiągnęła 600 C) - strop nad parterem, ściany parteru widowni, pomieszczenia kuluarowe - tynki odparzone w 100% I..3. PION DUŻEJ KIESZENI - strop i ściany dużej kieszeni, uszkodzona struktura cegły, zaprawy, betonu - malarnia, tynki odparzone w 50% I..4. PION MAŁEJ KIESZENI - strop i ściany małej kieszeni, zniszczona struktura cegły, zaprawy, betonu - strop nad pomieszczeniem podręcznego magazynu rekwizytów - struktura betonu zniszczona na głębokość 3-5 cm (temperatura w zbrojeniu osiągnęła w płycie 700 C, płyta zniszczona w 100%)

3 - _ 2 - I.5. PION GARDERÓB - tynki odparzone i odwodnione Analizując strukturę zniszczeń konstrukcji należy stwierdzić, że obrazuje ona jedynie w sposób uśredniony uszkodzenie spowodowane pożarem. Na wielkość szeregu lokalnych uszkodzeń o znacznie większym natężeniu miały wpływ : - złej jakości zaprawy - cegły wykonane z glin marglistych o dużych ziarnach wapienia - zbyt małe otuliny prętów zbrojeniowych w elementach żelbetowych - lokalne naprawy elementów konstrukcyjnych - nie najlepszy stan techniczny niektórych elementów przed pożarem, jak np. tylna ściana pudła sceny Ponadto na stan budynku miało wpływ szereg innych czynników, sprzed pożafur, takich jak : - wieloletnia eksploatacja budynku - wieloletnie procesy korozyjne - różne okresy budowy Za wyjątkiem części pionu dużej kieszeni od poziomu + 5,10 w górę, pozostałe części budynku objęte dużym uszkodzeniem były wykonane przed 1939 rokiem. Konstrukcje budynku przed pożarem w 1985 r. ze względu na wiek, można podzielić na następujące części : a) zabytkowe - zniszczone w czasie działań wojennych i odbudowane w latach , obejmują piony: sceny, widowni, małej kieszeni, foyer b) nowe - zabudowa wykonana w latach , piony: duża kieszeń, garderoby c) fragmenty rozbudowy - zabudowa wykonana w latach , piony: stolarni, administracyjny Zniszczeniom uległy również instalacje. Tak jak w przypadku konstrukcji niezależnie od pożaru przyczyny zniszczenia wynikały również z czasu. Instalacje były przestarzałe i zużyte. Na skutek licznych uzupełnień i częściowych remontów były uciążliwe w eksploatacji, lub wręcz nieskuteczne -jeszcze przed pożarem.

4 - 3 - II. WĘZŁOWE DECYZJE. - W dniu r. Prezydium Rządu zdecydowało Zarządzeniem Nr 88/85 o powołaniu Dyrekcji Odbudowy Teatru Narodowego do wykonywania funkcji inwestora odbudowy Teatru Narodowego (z poleceniem wykonania przez Ministra Kultury i Sztuki). - Ministerstwo Kultury i Sztuki 21 grudnia 1985 r. powołało Inwestora i Generalnego Realizatora: Dyrekcję Odbudowy Teatru Narodowego (z nowelizacją w zakresie struktury organizacyjnej ujętej zarządzeniem Nr 4 z 10 lutego 1989 r.). - Jednocześnie Minister Kultury i Sztuki powierzył w dniu 17 grudnia 1985 r. funkcję Generalnego Projektanta prof.dr inż.arch.józefowi Chmielowi, a Generalnym Wykonawcą projektu ustanowił Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL oraz decyzją Nr 5 z 25 kwietnia 1986 r. powołał Zespół Ekspertów jako organ doradczy i opiniodawczy spraw związanych z odbudową Teatru Narodowego. - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego zaakceptował koncepcję odbudowy w wersji "E1", którą w swoich założeniach przewidywała budowę obiektu warsztatowomagazynowego z lokalizacją przy ul. Wierzbowej. W ślad za decyzją Urzędu Miasta we wrześniu 1986 r. koncepcję "E1" zaakceptował Minister Kultury i Sztuki, pod warunkiem uzyskania lokalizacji ze wskazaniem ulicy Wierzbowej. - Decyzją Nr 1219/88 z r. - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy orzekł lokalizację dla rozbudowy Teatru Narodowego na terenie położonym przy ul.wierzbowej pomiędzy ul.fredry a ul.niecałą. - DecyzjąNr 21/90 z r. - Urząd Dzielnicowy Warszawa-Śródmieście, Wydział Geodezji i Gospodarki gruntami ustanowił na rzecz Teatru Narodowego na czas nieoznaczony prawo zarządu dla terenu wg decyzji Nr 1219/88. - DecyzjąNr 748/94 z r. - Urząd Wojewódzki w Warszawie przyznał Teatrowi Narodowemu prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Warszawie przy ul. Wierzbowej - Fredry - Niecała. - Założenia techniczno-ekonomiczne Ministerstwo uzgodniło : 1) Odbudowa r. 2) Rozbudowa r., poprzedzone uzgodnieniem koncepcji budynku technicznego, gdzie przewidziano dodatkowo (prócz warsztatów i magazynów TN) funkcje dla programu ogólnomiejskiego.

5 Zezwolenia na roboty wyburzeniowe, odbudowę, zatwierdzenie planu realizacyjnego rozbudowy i zezwolenie na roboty budowlane Rozbudowa - Urząd Dzielnicowy Warszawa-Śródmieście. Wydział Urbanistyki. Architektury i Nadzoru Budowlanego. 1. Decyzja Nr 192 z r. - zezwolenia na roboty wyburzeniowe i demontażowe w gmachu Teatru Narodowego. 2. Decyzje: Nr 115 z r. - zezwolenie na odbudowę pionu kieszeni dużej i garderób. Nr 341 z r. - zezwolenie na odbudowę pozostałej części obiektu. 3. Decyzja 271/90 Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z r. zatwierdzająca plan realizacyjny rozbudowy Teatru Narodowego. 4. Decyzja 312/90 z r. - zezwolenie na budowę "Rozbudowa Teatru Narodowego" - Urząd Dzielnicowy Warszawa-Śródmieście, Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego. 5. Decyzja Nr 37/92 z dnia r. - zezwolenie na budowę zbiornika wody dla celów p.poż. przy budynku Teatru Wielkiego. Inne istotne decyzje mające wpływ na program inwestycyjny odbudowy i rozbudowy Teatru Narodowego. 1. Decyzja Ministerstwa Kultury i Sztuki przesądzająca o systemie zapadniowym sceny (niezależnie od koncepcji w wersji "El") z r. 2. Zgoda Ministerstwa Kultury i Sztuki z r. na wyposażenie sceny Teatru Narodowego w urządzenia firmy MANNESMANN-REXROTH w zakresie dolnej i górnej mechanizacji o napędzie hydraulicznym. Scena wyposażona jest w n/w urządzenia "M-R" (komplet lub napęd) - 4 zapadnie sceniczne - zapadnia fosy orkiestry - magazyn prospektów - 2 zapadnie osobowe - scena obrotowa (napęd "M-R") - mosty świetlne i most portalowy (napęd "M-R") - kurtyny stalowe i tekstylne (napęd "M-R") - wyciągi liniowe i punktowe (podwieszone na stropie technicznym)

6 klapa dymowa nad sceną (napęd "M-R"). Maszynownia hydrauliczna do automatycznego sterowania urządzeniami scenicznymi zlokalizowana jest w niewykorzystanym uprzednio murowanym podziemnym kanale czerpni położonym pod pl.teatralnym. 3. Zgoda Ministra Kultury i Sztuki z r. na kompletne wyposażenie budynków Teatru Narodowego w nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne f-my THOMSEN TEMPCOLD.! 4. Z uwagi na zły stan techniczny zewnętrznej stolarki w budynku odbudowy Ministerstwo Kultury i Sztuki r. wyraziło zgodę na całkowitą jej wymianę. 5. Polecenie Pełnomocnika Ministra Kultury i Sztuki ds.odbudowy Teatru Narodowego, z r., włączenia do zadań związanych z procesem odbudowy TN prac związa nych z porządkowaniem struktury budowlane i instalacji technicznych na styku Teatru Narodowego i Teatru Wielkiego oraz realizacji nadbudowy Teatru Wielkiego. 6. W związku z faktami, że założenia techniczno-ekonomiczne były zatwierdzone w 1988 r. i 1990 r. oraz zmianami przepisów: - w zakresie sposobu realizacji inwestycji - warunków dostępności do nowoczasnych technologii i urządzeń z importu - kondycji i możliwości firm wskazanych przez projektantów jako potencjalnych wykonawców - generalnych warunków rynkowych Ministerstwo Kultury i Sztuki poleciło r. dokonanie odpowiednich korekt i aktualizacji do zbiorczego zestawienia kosztów oraz do przeglądu, weryfikacji względnie aneksowania istniejących projektów technicznych w zakresie wszystkich branż. 7. W związku z rozpoczęciem procesu połączeniowego Instytutu Teatru Narodowego (następca prawny Teatru Narodowego) i Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Minister Kultury i Sztuki - Pan Kazimierz Dejmek, polecił r. włączyć do tytułu inwestycyjnego "Odbudowa Teatru Narodowego" zadania związane z porządkowaniem struktury budowlanej, elewacji, instalacji technicznych i technologicznych i zaplecza technicznego zintegrowanego Teatru. Z powyższą decyzją związany jest n/w zakres prac : - przeprojektowanie kawiarni VARIETTE na Scenę Kameralną Teatru Narodowego z wykorzystaniem sali wystaw na foyer Teatru - wygospodarowanie pomieszczeń na funkcje dla apartamentów i pokoi gościnnych

7 przebicia między Teatrem Narodowym a Teatrem Wielkim celem uzyskania dróg komunikacyjnych - remont elewacji - remont kopuły nad malarnią - prace modernizacyjne w Teatrze Wielkim - remont Sal Redutowych (prace przy odbudowie nadwyrężyły stan pomieszczeń) - modernizacja instalacji w Teatrze Wielkim - przebudowa fosy orkiestry Scena Dramatyczna celem stworzenia warunków dla umożliwienia wystawiania oper kameralnych. III. KONCEPCJE. W oparciu o ustalony zakres zniszczeń obiektu oraz "Koncepcję programową inwestycji" odbudowa Teatru Narodowego opracowano kilka wariantów odbudowy spalonego Teatru : - WARIANT "C" - w którym przyjęto zasadę rozmieszczenia wszystkich grup pomieszczeń w jednym, dotychczasowym budynku. Pomimo znacznej nadbudowy budyń ku (nie tylko podwyższenie sceny, lecz również nadbudowa widowni dla umieszczenia tam maiarni) rozwiązanie to cechuje nadal znaczny stopień stłoczenia pomieszczeń, zaniżenia niezbędnych powierzchni użytkowych - szczególnie w warsztatach, zasadnicze braki w pomieszczeniach magazynowych i wynikające stad dalsze zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. - WARIANT "D" - założono dobudowę oddzielnego budynku "Dl" bezpośrednio przy Teatrze po drugiej stronie ul.wierzbowej, połączonych ze sobą podziemnym tunelem komunikacyjnym i instalacyjnym. - Rozważano również wariant z budynkiem warsztatowo-magazynowym usytuowanym w oddaleniu od bazy Teatru. Ta propozycja była najmniej korzystna z uwagi na mankamenty związane z transportem, znacznymi kosztami dodatkowymi oraz utrudnieniami organizacyjnymi. Analiza opracowanych wariantów odbudowy Teatru Narodowego dokonana przez Generalnego Projektanta, Biuro Projektów BUDOPOL oraz Zespół Doradczy Ministra Kultury i Sztuki doprowadziła do częściowej zmiany wytycznych odbudowy, zawartych w koncepcji programowej inwestycji, formułując główne kierunki odbudowy w sposób następujący:

8 nienaruszalność przestrzeni Sal Redutowych - schody Przybylskiego winny pozostać w dotychczasowym miejscu - pojemność widowni określono na około 600 widzów - konieczność podwyższenia pudła sceny (podwieszenie stropu technicznego zapewniające prawidłową eksploatację sceny) - zaplecze warsztatowo - magazynowe zlokalizowane poza budynkiem Teatru - zgodnie z wymogami Konserwatora Zabytków ze względów estetycznych i architektonicznych uporządkowanie dachów i nadbudówek nad Teatrem Narodowym, przestrzenne zrównoważenie projektowanej attyki i nadscenia (wykonana nadbudowa w sąsiedztwie sali im.młynarskiego - z funkcją magazynową dla tej sali). Zmiana wytycznych, o których mowa powyżej spowodowała konieczność opracowania nowego wariantu "E", który po dalszej korekcie, wprowadzonej przez Zespół Doradców Ministra Kultury i Sztuki przyjął końcową postać jako wariant "El". Minister Kultury i Sztuki po konsultacji tego wariantu odbudowy z Wicepremierem Zbigniewem Gertychem 16 września 1986 r. zatwierdził koncepcję zwaną "El". Przyjęte w koncepcji "El" rozwiązania techniczne zapewniły : - spełnienie wytycznych Komitetu Doradczego Ministra Kultury i Sztuki - w sposób optymalny rozwiązały w Teatrze sprawę bezpieczeństwa pożarowego - umożliwiły prowadzenie prac budowlanych równolegle z robotami wyburzeniowymi - rozstrzygnęły o zapadniowym układzie sceny, który winien uwzględniać możliwość stosowania sceny obrotowej, realizowania zmienności strefy portalowej oraz organizowania dodatkowego sektora widowni na scenie - przyjęte założenia stworzyły możliwość zastosowania niezbędnych dla funkcjonowania nowoczesnego Teatru rozwiązań instalacji zapewniających bezpieczeństwo obiektu, niezawodność ich funkcjonowania, komfort odbioru spektaklu przez widza. Dotyczy to: inst.elektrycznych (energetycznych i oświetleniowych), inst.telekomunikacyjnych (środki łączności, sygnalizacja p.poż., wskazań czasu, elektroakustyki i nagłośnienia, urządzeń sieci inspicjenta, telewizji użytkowej, bezprzewodowego poszukiwania osób. itp.), insta.sanitarnych i ogrzewczych, instal.klimatyzacji i wentylacji.

9 - 8 - IV. GŁÓWNE PROBLEMY TECHNICZNE. IV. 1 PRACE ROZBIÓRKOWE. Stanowiły one poważny problem techniczny i organizacyjny. Z uwagi na zakres zniszczeń, co odzwierciedla "Orzeczenie o stanie technicznym budynku po pożarze" należało dokonać rozbiórek w poważnej części obiektu. Dla bezpiecznego ich przeprowadzenia oraz maksymalnego skrócenia czasu trwania prac demontażowych zdecydowano o wyburzeniach zniszczonych konstrukcji metodą miniwybuchów, wg projektu i pod nadzorem specjalistów Wojskowej Akademii Technicznej. Demontaż tą metodą objął : Pion kieszeni dużej - przestrzeń malarni - przestrzeń kieszeni - przestrzeń magazynu dekoracji im Śpi 1 Pion sceny - stropodach nad sceną - ściany konstrukcyjne od poziomu stropodachu do poziomu fundamentów łącznie z fragmentami stropów kieszeni dużej ^ Pion widowni - konstrukcja stropodachu - stropy (balkonów) w pionie między stropodachem a stropem amfiteatru - strop amfiteatru - konstrukcja poniżej stropu amfiteatru Mała kieszeń Prowadzenie prac rozbiórkowych utrudnione było koniecznością nienaruszenia części budynku przylegających do strefy prac strzałowych, szczególnie pionu widowni - przyległego do Sal Redutowych Teatru Narodowego (Wielkiego), a także pionu dużej kieszeni - sąsiedztwo z czynnym zapleczem technicznym Teatru Narodowego i czynną częścią administracyjną budynku Teatru. Naieżało podejmować szereg środków zabezpieczających i nie zakłócając pracy czynnej Sceny Operowej Teatru Wielkiego. m

10 - 9 - IV.2 ODBUDOWA - Konieczność pogłębienia (podbijania) fundamentów, spowodowana : - systemem zapadniowym sceny, - budową otworu - wlotu tunelu do budynku, - koniecznością pogłębienia szybu dźwigu do transportu dekoracji. Różnica posadowienia bezpośrednio przylegających ścian budynków Teatrów wynosi ~ 3,5 m, w związku z czym ściany i fundamenty budynku wymagały dodatkowych wzmocnień konstrukcji (ściana od strony ul.wierzbowej z wlotem tunelu, klatka schodowa Przybylskiego). Pogłębienie posadowienia sceny i budowa fundamentów budynku technicznego zachwiały ustabilizowany układ wód gruntowych. Wystąpiły dodatkowe osiadania budynku, pękanie ścian i wzmożone zawilgocenia. Scenę zabezpieczono wanną szczelną stalową. Fundamenty i ściany osuszono i zaizolowano za pomocą injekcji krystalicznej wzdłuż całej ul. Wierzbowej. Tą samą metodą zabezpieczono zabytkowe piwnice (obecnie winiarnia) oraz kanał czerpny zagospodarowany na maszynownię dla urządzeń scenicznych MANNESMANN-REXROTH. Wzmacnianie ścian wykonano wg wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej. - Problemem technicznym trudnym do rozwiązania było posadowienie konstrukcji dużej kieszeni od strony garderób - zastosowano fundamenty dwudzielne -jedne w części garderób, drugie w dużej kieszeni - połączone ryglami, na których ustawiono słupy. - Częste napotykanie ukrytych w ścianach (na skutek wielokrotnych poprzednich przebudów) różnych elementów konstrukcyjnych. - W trakcie realizacji występowała konieczność wykonania dodatkowych robót wynikających ze stwierdzenia złego stanu technicznego zachowanych elementów np. konieczność wymiany konstrukcji pokrycia dachu nad Salami Redutowymi, wymiana stropu w narożniku ul. Wierzbowa - pl.piłsudskiego, wymiana dachu nad salą prób, wzmocnienia stropów. - Pion szatni i pion foyer w trakcie powojennej odbudowy zostały zagruzowane. Należało odzyskać przestrzeń w piwnicach. Piwnice zostały odgruzowane i wykorzystane głównie dla prowadzenia instalacji oraz rozlokowanie urządzeń technicznych.

11 IV.3 ROZBUDOWA Budynek skomplikowany technologicznie i funkcjonalnie. - Nie było możliwości wykonania regularnej siatki słupów konstrukcyjnych, co spowodowane było występowaniem dużej różnorodności elementów konstrukcyjnych. - Duże rozpiętości konstrukcyjne (~ 18 m), co dla technologii żelbetowej jest dość skomplikowane. - Usytuowanie budynku bezpośrednio przy ulicach śródmiejskich z dużym zagęszczeniem uzbrojenia nie pozwoliło na wykonanie skarp głębokiego wykopu (~ 10 m) zastosowano ściany szczelinowe, które jednocześnie spełniały rolę fundamentów dla ścian zewnętrznych budynku. Resztę budynku (od strony budynku istniejącego) posadowiono tradycyjnie n* stropach fundamentowych. - W celu zabezpieczenia głębokich piwnic przed napływem wód gruntowych między fundamentami, zastosowano drenaż "płytowy" z warstwy żwiru i rur PCV użytych jako drenaż. IV.4 SIECI CIEPŁO - przed pożarem budynek T.N. był zasilany z węzła cieplnego Teatru Wielkiego. Realizacja odbudowy wg zatwierdzonej koncepcji wymagała wybudowania nowego przyłącza cieplnego. Węzeł cieplny T.W. nie był w stanie obsłużyć już w zakresie dostawy ciepła budynków odbudowy i rozbudowy T.N. Wybudowano przyłącze sieci cieplnej z magistrali ciepłowniczej z ul.moliera oraz nowy węzeł cieplny. ZBIORNIK P.POŻ. - do ochrony budynków T.N. wykorzystano istniejącą hydrofornię T.W., lecz aby spełnić wymagania w tym zakresie należało wybudować drugie źródło dostawy wody (jedno jest z świątyni Sybilli w ogrodzie Saskim), które miało być realizowane jako magistrala wodociągowa o średnicy Trasa magistrali przebiegała przez Ogród Saski. Przeciwko takiemu rozwiązaniu ostro wystąpił Konserwator Przyrody (zagrożenie dla drzewostanu w Ogrodzie Saskim). Znaleziono alternatywne rozwiązanie w postaci podziemnego zbiornika wody usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Teatrów (ul.wierzbowa pl.piłsudskiego) Zbiornik stanowi drugie źródło zasilania hydrofornii do celów p.poż. Dla zapewnienia możliwości obsługi wszystkich budynków hydrofornia została zmodernizowana.

12 IV.5. TUNEL Budynki ODBUDOWA i ROZBUDOWA połączone są tunelem biegnącym pod ul.wierzbową. Wybudowanie tego kanału wymagało przprowadzenia całego szeregu przekładek instalacji znajdujących się w ul.wierzbowej, a później ich odtworzenia bądź nowego bezkolizyjnego ułożenia z włączeniem do sieci miejskich (instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne, odcięcie sieci gazowej). Wykonanie tunelu wymagało specjalnego posadowienia na palach żelbetowych, z uwagi na przebiegający pod ul. Wierzbową murowany kanał kanalizacyjny (Lindleya) z początków budowy sieci kanalizacyjnych w Warszawie.

13 SIŁY ZAANGAŻOWANE W PRZEBIEG ODBUDOWY I ROZBUDOWY TEATRU NARODOWEGO I. DYREKCJA ODBUDOWY TEATRU NARODOWEGO 1. Dyrektor - Jerzy Krętkowski 2. Z-ca Dyrektora, Kierownik Budowy - Anna Wójcik-Mamla 3-5. Z-cy Dyrektora: E.Dawidziuk, B.Filar, W.Kaputa Byli dyrektorzy: T.Szpakiewicz, Z.Schmidt, S.Krzypkowski Koordynatorzy: 6-9. R.Szarszewski, A.Pruss, R.Latek, M.Głowacki Inspektorzy Nadzoru: S.Leonowicz, M.Szymanek, J.Bernaś, K.Kossak, M.Semenowicz, E.Małowiecka, J.Araźny, J.Jungrav, W.Wielgus, J.Łukasiewicz, S.Raczyński 19. Kierownik Pracowni Projektowej - Andrzej Nicpoń 20. Kierownik Zespołu Kompletacji Dostaw oraz Utrzymania Ruchu - M.Adamiec Kierownicy Działów: G.Muczkowski, J.Kurowska, B.Kozłowska, M.Polak, E.Paduch, W.Piekarska Inni Specjaliści i Pracownicy Techniczno-Organizacyjni: M.Łysik, J.Michalska, H.Klażyńska, P.Szczypkowski, M.Fryzka, A.Chudzicka, E.Roszkiewicz, P.Wittenberg, Z.Budo, A.Torchała Tadeusz Sapiński, Stefan Turski, Roman Kabata, Jerzy Affek, Mirosław Gumiński, Janusz Pełnomocnicy Ministra Kultury i Sztuki - M.Wojciechowski, K.Kosmala II. PROJEKTANCI I EKSPERCI 36. Profesor arch. Józef Chmiel - Generalny Projektant. 37. Pracownia Projektowa prof.j.chmiela - Projekty techn.i arch. wnętrz - dr arch.a.prusiewicz z wieloosobowymi zespołami projektowymi

14 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "BUDOPOL" Warszawa, ul.królewska 27 - realizator projektów branżowych dla odbudowy i rozbudowy Teatru Narodowego. Akustyka : Ewa Więckowska-Kosmala Konstrukcja : A.Krzyżanowski, A.Rozwora, A.Derentowicz, E.Małowiecka Instal.Elektr.i Teletechn. : W.Kwiatkowski, I.Kornacki Instal.Sanitarne : Z.Czerwiński, I.Latała, Z.Kuczabowski Technologia teatralna : Stanisław Górski Urządzenia mechaniczne : Witold Ehlert z Zespołem 39. Biuro Projektów "STOLICA" (podwykonawca BP "BUDOPOL") - projekt tunelu pod ulicą Wierzbową. 40. Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Sztuk Plastycznych w Warszawie, ul.finlandzka 10 - wnętrza garderób i bufetu publiczności artysta plastyk -Alicja Czarnocka i Teresa Małgorzata Sołtan 41. Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Budownictwa "ZREMB" Warszawa, ul.wolność 7/9 - projektowanie dźwigów do transportu dekoracji (budynek Odbudowy i Rozbudowy). 42. "ELEKTROPROJEKT" - Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych, Warszawa, ul.świętokrzyska 18 - aktualizacja dokumentacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 43. Mgr inż.jerzy Zaleski - projekty oświetlenia technologicznego sceny, widowni, sal prób w bud. Odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego. 44. ABL SYSTEM - Poznań - Andrzej Lorych," Proj. komputerowego systemu nadzoru i sygnaiizac.dla klimatyz., wentylacji, węzła cieplnego i centrali chłodniczej wraz z regulacją cyfrową". 45. "RODA" Spółka z o.o. Zespół Projektowy Adaptacja dokumentacji urządzeń sceny i widowni do potrzeb wynikających z techniki MANNESMANN-REXROTH. 46. Mgr inż.leszek Włodarkiewicz - "Projekty wież oświetleniowych sceny i widowni". 47. "STALBUDOM" - Biuro Projektów - technologia bufetów w budynku Odbudowy i Rozbudowy.

15 48. Instytut Techniki Budowlanej i Politechnika Warszawska udział ekspertów i rzeczoznawców - m.in. profesorowie Z.Grabowski, J.Zieliński, L.Runkiewicz, M.Kosiorek. 49. Wojskowa Akademia Techniczna - doc.a.spychała - doradztwo przy prowadzeniu prac rozbiórkowych - doc.w.nawrot - zabezpieczenia p.wilgociowe, osuszenie i izolacja fundamentów metodą iniekcji krystalicznej (ekspertyzy, projekty, realizacja).

16 -U\ GEOPROJEKT Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa Warszawa, ul.biała 3 - stały nadzór geodezyjny (badania podłoża gruntowego, osiadania fundamentów, prace fotogrametryczne, inwentaryzacje budowlane). 51. Zespół Rzeczoznawców P.Poż. - A.Dąbrowski, J.Woźniak, A.Siła-Nowicki "Wytyczne zabezpieczeń p.poż. dla bud.odbudowy i Rozbudowy TN". III. WYKONAWCY "ODBUDOWY" 52. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego KPBP "BICK" SA Kielce, ul.sienkiewicza 63 - prace budowlane stanu surowego i wykończeniowe w pionie - sceny, widowni, foyer, małej kieszeni i garderób, - wykonawstwo i montaż urządzeń konstrukcyjnych i mechanicznych sceny Pracownia Projektowa - projekt konstrukcji stropu technicznego nad sceną, oraz projekt mocowań urządzeń montowanych na stropie. 53. MANNESMANN-REXROTH, Przedstawicielstwo w Polsce - Pruszków, ul. Staszica 1 - dokumentacja dla dolnej i górnej mechanizacji sceny oraz stacji zasilania - dostawa i montaż napędów, elektroniki, hydrauliki, urządzeń stacji zasilania dla mechanizacji sceny. 54. "PROMOTOR" Usługowa Spółdzielnia Pracy - Warszawa, ul.mazowiecka 12 dawniej "Fundacja Pomoc Szkole") - prace rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe w pionie dużej kieszeni i kuluaru prawego. 55. "PORTAL" Budownictwo Ogólne Konserwacja i Rekonstrukcja Obiektów Zabytkowych - Piotr Brzeziński, Marcin Rozmarynowski - Warszawa, Al. Wojska Polskiego 37/74 - prace wykończeniowe (tynkarskie, sztablatury, malarskie, kamieniarskie). 56. Pracownie Konserwacji Zabytków, Biuro Handlu Zagranicznego Spółka z o.o. Warszawa, Aleja Szucha 9 - prace budowlane i wykończeniowe : 1) trakt od strony placu Teatralnego - (hall kasowy, klatka schodowa K-6, zespół obsługi widzów), 2) pion administracyjny, bufet aktorów, salon recepcyjny 3) prace elewacyjne (remont) - wyposażenie budynku Teatru w oświetlenie "ART-BRĄZ", "BAKALOWITS", - elementy wystroju wnętrz z mosiądzu "ART-BRĄZ", - lustra - Zakład Szklarski A.Dobrosz.

17 Zakład Rzemiosła Ludowego "RUSTIC" - Florian Kosnowicz Białowieża, ul.grudkowska 5 - wykonawstwo podłóg drewnianych, technologicznych (scena, kieszenie, sale prób - w bud.odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego). 58. "ALBAU" SC Przedsiębiorstwo Specjalistycznych Robót Budowlanych - Jerzy Sławiński - Warszawa, ul. Klaudyny 12/188 - zabezpieczenia przeciwkorozyjne i ogniochronne izolacją "THERMOSPRAY PLUS" - wszystkie konstrukcje i instalacje, bud.odbudowy i Rozbudowy. 59. "WIRBUD" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Spółka z o.o Warszawa, ul.mrozowska 13 - stolarka zewnętrzna (okienna i drzwiowa) oraz wewnętrzna. 60. "FAMOS" Fabryka Mebli Okrętowych Przedsiębiorstwo Państwowe Starograd Gdański, ul.gdańska 37 - fotele na widowni (wykonanie i montaż) 61. "DŹWIGPOL" SA - Mława, ul.wojska Polskiego 3 - wykonanie i montaż - dźwigów do transportu dekoracji, dźwigów osobowych i dźw.tow.-osob. dla budynków Odbudowy i Rozbudowy TN oraz modernizacja dźwigu dla TN (Opera) 62. LIFT-SERVIS Sp.z o.o. Warszawa - dźwigi osobowe. 63. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WITKOWSKI" Piastów, Al.Krakowska 28 - wykonanie i montaż bram i drzwi przeciwpożarowych w budynku Odbudowy i Rozbudowy Teatru Narodowego 64. PROMONT Sp.z o.o. Warszawa, ul.smocza 20/7 TECH-ZUT Sp.z o.o.- A.Mirski, Warszawa, ul.pielgrzymów 20 - wykonanie, montaż i uruchomienie urządzeń sceny i widowni oraz urządzeń mechanicznych budynku Rozbudowy. 65. ALUMET - wykonanie konstrukcji zapadni sceny, fosy orkiestry i mag.prospektów 66. "CONSTRUCTION" (dawniej "IPODET") - prace rozbiórkowe w pionie sceny, widowni, małej kieszeni, adaptacja czerpni powietrza na maszynownię "M-R".

18 -16 - IV. PRZEDSIĘBIORSTWA INSTALACYJNE 67. "Elektromontaż Warszawa" SA - Warszawa, ul.obrzeźna 3 - budowa linii kablowej energetycznej stacji transformatorowej, wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych (siłowych, oświetleniowych) - bud. Odbudowy i Rozbudowy T.N. 68. "INWENT-PRIMA" - Łódź, ul.żwirki 17 - wykonanie i montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bud.odbudowy 69. PPUH "TUDOM" Michałowice, ul.ogrodowa 15 - wykonawstwo : co., c.t., wod.-kan. i wody p.poż. w bud.odbudowy oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji c.t., co., wod.-kan. i wody p.poż. w bud.rozbudowy. V. ROZBUDOWA 70. BS-KAWĘCZYN - Warszawa, ul.chełmżyńska Generalny Wykonawca bud. Rozbudowy - prace budowlane stanu surowego i wykończeniowego 71. CONSULTING-NOVA - Szydłowiec, S.Wesołowski. - wykonanie okładziny kamiennej na elewacji budynku Rozbudowy. 72. ELJAKO-AL Sp.z o.o. - Legionowo. - wykonanie ślusarki okiennej i drzwiowej elewaćyjnej budynku Rozbudowy. 73. WPRT - Warszawa, ul.zabraniecka 8 - orurowanie instalacji teletechnicznych. 74. Hydrobudowa 6 - Warszawa - wykonanie fundamentów bud.rozbudowy (ściany szczelinowe) oraz budowa tunelu pod ul.wierzbową. VI. DOSTAWY, MONTAŻ I URUCHOMIENIA 75. CERBERUS -POLANE) Sp.z o.o. - Warszawa, ul.domaniewska 39 A - system sygnał.pożaru i sterowanie instalacjami i urządzeniami - systemy bezpieczeństwa - sieć komputerowa

19 ALCATEL BUSINESS SYSTEM POLAND Warszawa, ul.wilcza 50/52 - system telefoniczny wraz z centralą telefoniczną. 77. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Telekomunikacji - Jerzy Kuhn - Warszawa, ul.czerniakowska 73/79 - budowa linii światłowodowej oraz podłączenie do miejskiej centrali telefon. 78. EXBUD SA - Kielce, ul.witosa 74 - system TV dla transportu dekoracji - system nadzoru telewizyjnego 79. TELMONT Sp.z o.o. - Warszawa, ul.szpacza 2 - system sieci zegarów (zegary prod.schauer (Austria) 80. TOMMEX SC - Warszawa, ul.żelazna 22 - system elektoakustyki i nagłośnienia. 81. OTO Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, Tomasz Ostrowski Warszawa, ul.wiolinowa 2/9 - projektory (reflektory) 70 szt. (w tym projektory prod.adb A SIEMENS COMPANY) 82. ZUT - Reiche und Vogel Spz o.o. Przedsiębiorstwo z udziałem zagranicznym Warsz wa, ul.eskulapów 22 - Przedstawiciel A.Sosnowski - projektory (reflektory) 300 szt. - palety do transportu dekoracji 83. LTT - LIGHTING & TECHNOLOGU TRADING Sp.z o.o. Warszawa, ul.zalipie 45 - pulpity nastawczo-sterujące do sterowania oświetleniem technologicznym. 84. Firma "MEOS" Sp.z o.o. Warszawa, ul.borzymowska oświetlenia wnętrza 85. THOMSEN-TEMPCOLD AS Dania - Warszawa, ul.lektykarska 11, przedstawiciel - Jerzy Szulc - klimatyzacja (urządzenie, automatyka i sterowanie). Oraz inni dostawcy mebli, sprzętu i wyposażenia ruchomego Teatru Narodowego. We wszystkich pracach rozbiórkowych, organizacji terenu, odbudowy brały udział Siły Własne DOTN.

20 VI. WYPOSAŻENIE ODBUDOWYWANEGO TEATRU. 3. Teatr Narodowy spełnia wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - na widowni przystosowane (wydzielone) miejsca, - specjalistyczne windy, - przystosowane toalety, - wygodny dostęp do bufetu publiczności. 4. W budynku ODBUDOWY pozostały: pracownia krawiecka damska i męska, pracownia szewska, magazyn mebli, magazyn kostiumów. Powyższe pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane i wyposażone w nowe instalacje oraz sprzęt i urządzenia. W budynku ODBUDOWY zlokalizowana jest również biblioteka teatralna z czytelnią. Pozostałe pracownie przemieszczone zostały do budynku ROZBUDOWY, tj.: - pracownia tapicerska, - pracownia stolarska, - warsztat ślusarsko-mechaniczny, - spawalnia, - pracownia modelatorska, -malarnia, - montownia, - farbiarnia, - pralnia, - warsztat konserwacyjny - stolarski, - warsztat konserwacyjny urządzeń wod.-kan. - warsztat konserwacyjny urządzeń mechanicznych i dżwidowych, - pracownia elektryczna, - pracownia scenograficzna. Tak jak w budynku ODBUDOWY pracownie i warsztaty wyposażone są w nowoczesny sprzęt (urządzenia, maszyny, meble i narzędzia). Pomieszczenia warsztatowo-magazynowe spełniają wszystkie obowiązujące przepisy p.poż., Sanepid i bhp. 5. Wyposażenie techniczne sceny - napędy, sterowanie, hydraulika, elektronika oraz stacja zasilania - MANNESMANN REXROTH Dolna mechanizacja 4 zapadnie sceniczne, - urządzenia mechaniczne - wyprodukowane w Polsce - BICK" Kielce, Promont", Tech-Zut", Alumet".

21 -19-2 zapadnie osobowe, zapadnia fosy orkiestry, magazyn prospektów, scena obrotowa, 2 wózki sceniczne na torowisku. Górna mechanizacja sceny wyciągi liniowe i punktowe, most portalowy, kurtyny stalowe (duża kieszeń i scena/widownia), kurtyny tekstylne, wieże portalowe, trzy mosty świetlne, dwie wieże oświetleniowe sceny. Ponadto: klapy dymowe nad sceną i widownią oraz wyposażenie pomocnicze: ruchome wózki sceniczne, suwnice w kieszeniach, pomosty, osłony, podnośniki. 6. Transport dekoracji - pomiędzy magazynem dekoracji (w budynku ROZBUDOWY), a sceną (budynek ODBUDOWY) odbywa się na paletach (wózkach) tunelem pod ul.wierzbową. Rozwiązania techniczne i wyposażenie - ZUT Reiche u. Vogel". VIL ENERGIA ELEKTRYCZNA. NOWA STACJA TRANSFORMATOROWA DOSTAWA ENERGII: 1/ Linia kablowa z Błękitnego Wieżowca (Pl.Bankowy), 2/ Linia kablowa ze stacji Grzybów, 3/ Linia kablowa z Teatru Wielkiego (rezerwowe zasilanie dla TW). Moc zainstalowana: 3,7 MW (Odbudowa - 1,9, Rozbudowa - 1,8). Moc obliczeniowa ok. 2 MW.

22 -20- VIII. OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE. Widownia wyposażona jest: - w 4 wieże oświetleniowe opuszczane ze stropu technicznego, - 2 wnęki oświetleniowe, - 3 szczeliny oświetleniowe w plafonie widowni z rozmieszczonymi reflektorami. Scena: - 2 wieże ruchome oświetleniowe (po prawej i lewej stronie sceny), - wieże portaiowe (dwie - prawa i lewa strona sceny) i most portalowy - z rozmieszczonymi reflektorami, - 3 mosty świetlne. - reflektory na galeriach sceny. Reflektory na mostach świetlnych wyposażone są w sterowanie umożliwiające zmianę ich położenia oraz zmianę filtrów barwnych. Sterowanie oświetleniem odbywa się z pulpitu z kabiny oświetleniowca w tyle widowni. Scenę, widownię i salę prób obsługuje 370 szt. projektorów (reflektory). W tym projektory produkcji ADB A SIEMENS COMPANY (prod. Belgijsko-niemiecka). - Dystrybutor (dostawa, montaż i uruchomienie) firma OTO" Przeds.Prod.-Usługowe Tomasz Ostrowski - Warszawa ul.wiolinowa 2/9 - dostawa 70 szt. Projektorów (w tym 40 zdalnie sterowanych z automatyczną zmianą barw i zmianą położenia) - zainstalowane na mostach oświetleniowych na scenie. - Projektory Przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym ZUT Reiche und Vogel" Spółka z o.o. Warszawa, ul.eskulapów 11 - przedstawiciel firmy Andrzej Sosnowski. - Produkcja, dostawa, montaż i uruchomienie 300 szt. projektorów, w tym również z automatyczną zmianą barw (11 filtrów barwnych). - Pulpit nastawczy operatora oświetlenia: COMPULITE - Izrael, dostawca LTT. IX. OŚWIETLENIE WNĘTRZ. - Firma BAKALOWITS SOHNE GmbH z Wiednia (Austria): Żyrandole - 25 szt. (Widownia, hall kasowy, kl.przybylskiego, foyer, kuluar widowni). Plafoniery - 11 szt. - widownia.

23 -24- Kinkiety - 5 szt. - Firma ART-BRĄZ" Prac.Metaloplastyki - Krzysztof Michalski Warszawa, ul.wóycickiego 15. Żyrandole - 28 szt. Kinkiety - 32 szt. Kandelabry - 23 szt. Lampy wiszące - 24 szt. Plafoniera - 1 szt. Wystrój kryształowy oświetlenia ART-BRĄZ" - to kryształy BOHEMA. produkcji czeskiej firmy - Firma MEOS" Sp.z o.o. - Warszawa ul. Borzymowska 126. Oprawy typu Księstwo warszawskie". Żyrandole - 12 szt. Kinkiety - 51 szt. Oprawy typu Flamand. Żyrandole - 30 szt. Kinkiety- 131 szt. Kandelabr - 1 szt. Oświetlenie po renowacji. 7. System elektroakustyki i nagłośnienia, zastosowany na scenie i widowni Teatru, spełnia następujące warunki: 1/ nagłośnienie widowni dźwiękiem ze sceny, 2/ nagłośnienie przy emisji z magnetofonów i gramofonów CD,

24 -Z2-3/ dostarczenie sygnału dla celów transmisji radiowych i telewizyjnych, 4/ możliwość odsłuchu indywidualnego za pomocą słuchawek dla osób niedosłyszących. 5/ stanowisko inspiscjenta - spełniające warunki do właściwej pracy podczas organizacji spektakli teatralnych. System elektroakustyki i nagłośnienia realizuje firma TOMMEX". Elektroakustyka wyposażona jest m.in. w urządzenia firm: DYNACORD, BEYER DYNAMCK, MIDAS, KLARK TECHNIK, TASCAN. Inspicjent - firma RIEDEL. 8. Zabezpieczenia p.poż. Budynki są chronione instalacją sygnalizacji pożaru firmy CERBERUS" sterującą instalacjami i urządzeniami, jak: - instalacja tryskaczowa, - instalacja zraszaczowa, - instalacja wentylacji (w tym oddymiającej, - klapami dymowymi i oknami oddymiającymi, - bramami p.poż. System ochrony p.poż. połączony jest z Komendą Rejonową Straży Pożarnej. Wszystkie elementy budowlane oraz wykończeniowe i wyposażenia spełniają warunki określone w przepisach ochrony przeciwpożarowej. 9. Ponadto budynki Teatru wyposażone są także w: - nowoczesną instalację telefoniczną (ALC ATEL), - instalację telewizji wewnętrznej (urządzenia PANASONIC), - łączność bezprzewodową (urządzenia firmy MOTOROLA), - sieć komputerową (NET TECHNOLOGY dostawca, komputery: HP VECTRA i IBM). X. KLIMATYZACJA. Urządzenia klimatyzacyjne i centrali chłodniczej oraz komputerowy system nadzoru dla instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, węzła cieplnego i centrali chłodniczej - dostawa, montaż i uruchomienie - firma THOMSEN-TEMPCOLD AS - DANIA.

25 -23-5 Wyposażenie w urządzenia: - centrale klimatyzacyjne - DENVENT (Dania), - wieże chłodnicze - SEARLE DRYCOLER DCR (Anglia), - pompy GRUNDFOS, - Fain-Coil/RHOS, - przepustnice, klapy pożarowe, anemostaty/trox. Budynek ODBUDOWY obsługiwany jest przez 6 central klimatyzacyjnych (w tym jedna centrala dla kawiarni-winiarni). Poza częścią administracyjną i zapleczem technicznym (np. Magazyny) w klimatyzację wyposażony jest cały budynek. Wydajność całkowita 5 central klimatyzacyjnych obsługujących budynek ODBUDOWY (poza kawiarnią) wynosi: m3/godz. Budynek ROZBUDOWY (Scena Kameralna, apartamenty i Sala Prób) obslugują dwie centrale klimatyzacyjne. Klimatyzacja wyposażona jest w układ regulacji automatycznej firmu LANDIS GYR (dostawa THOMSEN-TEMPCOLD AS.). Cały system jest sterowany i nadzorowany przez centralny komputer. Wentylacja dla obu obiektów klasyczna - zaprojektowana w BPBO BUDOPOL" - Warszawa, ul.królewska 27. Opracowała: Ewa Roszkiewicz D.O.T.N.

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POMIESZCZEŃ W TN DO SPRZĄTANIA CODZIENNEGO. Budynek Główny

WYKAZ POMIESZCZEŃ W TN DO SPRZĄTANIA CODZIENNEGO. Budynek Główny WYKAZ POMIESZCZEŃ W TN DO SPRZĄTANIA CODZIENNEGO Budynek Teatru Narodowego Łączna powierzchnia do sprzątania codziennego w m2 Budynek Główny 6 177,72 Budynek Techniczny 4 786,16 SUMA: 10 963,88 Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INFORMACJA O ODBUDOWIE I ROZBUDOWIE TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE

OGÓLNA INFORMACJA O ODBUDOWIE I ROZBUDOWIE TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE DYREKCJA ODBUDOWY TEATRU NARODOWEGO w WARSZAWIE OGÓLNA INFORMACJA O ODBUDOWIE I ROZBUDOWIE TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE Teatr Narodowy - wnętrze widowni Warszawa, luty 1996 I. Krótki rys historyczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści:

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: TOM I. Architektura z aranŝacją wnętrz A1- Architektura- część opisowa A2- Architektura- rysunki zestawcze B1- AranŜacja pomieszczeń- wizualizacje pomieszczeń B2- AranŜacje

Bardziej szczegółowo

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk Obiekt : Budynki Wydziału Chemicznego POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Adres : ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Tytuł : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Mechanika górna Sceny. Urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy muszą spełniać następujące wymogi:

Opis przedmiotu zamówienia. Mechanika górna Sceny. Urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy muszą spełniać następujące wymogi: AN ALI ZA I OPTYM ALI ZACJA PROJEKTU WY KON AWCZEGO SCENOTECHNI KI WI ELOFUNKCY JNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN JORDANKI ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ 1 V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 03-708 WARSZAWA UL. KS.I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 W ZAKRESIE POŁĄCZENIA I REWITALIZACJĄ ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań Załącznik nr 18 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa zamówienia KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDYNKU NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

budynek 560 m2 do adaptacji

budynek 560 m2 do adaptacji Data wydruku: 16.03.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Karolina Majewska tel: +48426386040 mob: +48603307036 karolina.majewska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI Sąd Rejonowy w Łańcucie ul. Grunwaldzka 10, 37-100

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna,

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna, ZAŁĄCZNIK NR 3 PROGRAM FUNCJONALNO - UśYTKOWY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. lp Pomieszczenia ogólne funkcja pomieszczenia 1 tynki Tynki stiukowe, railing do zawieszania prac przedsionek wejściowy, hall awaryjnego.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Elementy rozliczeniowe według programu funkcjonalnoużytkowego I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Elementy rozliczeniowe według programu funkcjonalnoużytkowego I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII A. Prace projektowe Roboty budowlane - wykonanie, odbiór z uzyskaną B. zgodą na użytkowanie i z kompletem dokumentów wymaganych do rejestracji ZOZ przez Wojewodę: 1 1) Budynek 1A łóżkowy, - dokończenie-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego

Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego Temat: Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego Adres inwestycji: ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck dz. nr 184/3 i 191 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania:

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: PRZEBUDOWA WYTWARZANIA, ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 Falenica Budynek z 1953r, ocieplony w 2006r, pokrycie dachu wymienione w 2008r W czasie wykonywania w 2006r termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA ORAZ KOSZTORYS SZACUNKOWY INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ DLA CELU MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ

OPINIA TECHNICZNA ORAZ KOSZTORYS SZACUNKOWY INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ DLA CELU MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ OPINIA TECHNICZNA ORAZ KOSZTORYS SZACUNKOWY INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ DLA CELU MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana, przy ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH DOTYCZĄCYCH RENOWACJI TEATRU STAREGO W LUBLINIE

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH DOTYCZĄCYCH RENOWACJI TEATRU STAREGO W LUBLINIE Lp 1 WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH DOTYCZĄCYCH RENOWACJI TEATRU STAREGO W LUBLINIE Rodzaj robót Roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe Etap I Stan surowy kondygnacji podziemnych Faza I scena Podbicie

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ W DNIU r. ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ W DNIU r. ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Wysockiego 11 Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017r. Dotyczy: Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA ZADANIA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i informacją BIOZ dla 5-ciu obiektów

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

1. Koncepcja architektoniczna budynku.

1. Koncepcja architektoniczna budynku. KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ODBUDOWYI ROZBUDOWY DAWNEGO TEATRU MIEJSKIEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ W GŁOGOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU NA STARYM MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH TADEUSZ MAŁEK 31-534 Kraków, ul. Masarska 3/3 tel/fax. 012 429 58 45 NIP 676 112 03 47 REGON 350 125 302 e-mail: zupmm@wp.pl Obiekt; ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE Obiekt: Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie Adres: Koszarawa, gmina Koszarawa Działki nr: 6866, 6868 obręb ewidencyjny Koszarawa Inwestor:

Bardziej szczegółowo