tnnzl Pani Joanna Kopcinska Przewodniczqca Rady Miejskiej w todzi I ul. iotrkowsko todi tel.: +48 (42) Hanna ZDANOWSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tnnzl Pani Joanna Kopcinska Przewodniczqca Rady Miejskiej w todzi I ul. iotrkowsko 104 90-26 todi tel.: +48 (42) 638 41 15 Hanna ZDANOWSKA"

Transkrypt

1 i KREUJE Pani Joanna Kopcinska Przewodniczqca Rady Miejskiej w todzi 1 ~rdz~dent Miarta todzi 1 I ul. iotrkowsko todi tel.: +48 (42) fox +48 (42) e-m il, pl Zgodnie z Regulaminem Konsultacji Spotecznych bqdqcym zatqcznikiem do uchwaty Nr LXIV/1357/13 RM w todzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Spotecznych, przekazujq Pani Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczqcych koncepcji rozbudowy i budowy ul. Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyiowania z Trasq Gorna Etap Ill, przeprowadzonych w dniach 28 listopada - 09 grudnia 2012 r., na podstawie Zarzqdzenia Nr 3297/V1/12 Prezydenta Miasta todzi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych w zwiqzku z przystqpieniem do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy ul. Konstytucyjnej Hanna ZDANOWSKA tnnzl URZAD DEPART' \ + ' - t ' JENTA E -1

2 Raport z konsultacji spolccznych, przcprowadzonych w zwiqzku z przystqpieniern do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Monstytucyjnej na odcirtku od ul. Strykowskiej do skrzyzowania z Trasq Gorna Etap 111 I. Zestawienie propozycji i opinii zgtoszonych w trakcie konsultacji spotecznych ze stanowiskiem Prezydenta Miasta todzi do wszystkich zgtoszonych propozycji wraz z uzasadnieniem. Formularz konsultacji zawierai: 1) wskazane do wyboru warianty: a) wariant 1 b) wariant 2 2) moiliwosc przekazania innych propozycji i opinii do przedrniotu konsultacji Ad. 1 Wariant 1 wybraio 25 mieszkancow. Zestawienie uzasadnien rnieszkancow do wariantu 1: -Uplynnienie ruchu w rnieicie, brak sygnalizacji Swietlnych na glownym cicgu drogi (w przypadku skrzyzowan dwupoziomowych). -potrzeba wyjasnienia statusu posesji - niemozliwosc inwestowania na terenie nieruchomoici. -wariant 1 zapewnia wieksze bezpieczenstwo i przepustowosc. -przediuzenie ul. Slqskiej, co poprawi warunki kornunikacyjne w tej czesci miasta. -Tylko bezkolizyjne skrzyzowania zapewniajq piynnosc ruchu. -Wiecej skrzyzowan dwupoziomowych zapewnia szybszy i bezpieczniejszy przejazd. -Wiqcej skrzyzowan dwupoziomowych poprawi komfort na obwodnicy wewnetrznej. -Rozwiqzania przy ul Telefonicznej i Pomorskiej ulatwiq dojazd do dzialek 311 i 312 w obrebie W Wiqksza bezkolizyjnosc i przepustowosc. -BezkolizyjnoSC skrzyzowah dwupoziomowych -ul. Slqska w wariancie 1 dobrze polqczy ul. Konstytucyjnq z al.. Ofiar terroryzmu. Skrzyzowanie dwu poziornowe na ul. Przybyszewskiego. -Skrzytowania dwupoziomowe zapewniajq mniejsze ryzyko kolizji i krotszy czas przejazdu. Wariant 2 wybralo 13 mieszkaric6w Zestawienie uzasadnien mieszkancow do wariantu 2: -BliskoSC dornu zarnieszkania, wariant bardziej ekonomiczny. -Wariant 2 lepszy Srodowiskowo od wariantu 1 - nie ingerujemy w "Mtynek" tereny zielone i nie naraza na wyburzenia mieszkancow "Miynka". -Wariant 2 jest tanszy niz wariant 1. -Wariant 2, poniewai jest tanszy od 1 i skrzyzowanie z ul. Przybyszewskiego jest 1 poziomowe, polqczenie ul. Ofiar Terroryzrnu z Tomaszowskq i Puszkina pornoze rozlozyc ruch w tym rejonie miasta. -Wariant 2 bo jest tanszy -Racjonalny przebieg trasy, taliszy wariant, nie ingerujqcy w "zielone" rniejsca wypoczynku na Mlynku. -Wariant 2 bedzie mniej ucigliwy niz wariant 1. -Wariant nr 2 jest tanszy od wariantu nr 1, Slad nowej ul. ~lqskiej dla wariantu 1 przebiega zbyt blisko now0 wybudowanej zabudowy rnieszkaniowej i Miynka (terenow zielonych). -Wariant nr 2 jest tanszy od wariantu nr 1. -Skrzyzowanie 1 poziomowe przy ul. Przybyszewskiego zrnniejszy predkosc przejazdu i poziom halasu. Wariant 1 i 2 wybrai 1 mieszkaniec Ad.2 Zestawienie innych propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji: a)preferowany wariant 1 Streszczenie przedstawionych propozycji i opinii

3 -1.oniecznoSC lepszego skoniunikowania ul. Kurczaki z ul. i;onstytucyjnq na potrzeby ruchu sarnochodowego, pieszych i rowerzystow. -ProSba o szybkie i sprawne realizowanie projektu oczekiwanego jut od 501at. -Zqdanie niezwlocznego wyjasnienia obecnego statusu posesji przy ul. Przybyszewskiego, obecnie uniernozliwiajqcego jakiekolwiek prace budowlane. -Fragment rniedzy parkami Baden-Powella i 3rnaja w tunelu z przekryciern, zapewniajqc pieszyrn swobodne przernieszczanie sie. -Propozycja podzielenia inwestycji na 2 etapy (Strykowska-Przybyszewskiego o wysokirn priorytecie; Przybyszewskiego-Trasa Goma o nitszyrn priorytecie). -Skrzyzowania dwupoziornowe tylko na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Przybyszewskiego i na skrzytowaniu z trasa Gorna; reszta skrzyzowan jednopoziornowa. -Skrzyzowanie z ul. Przybyszewskiego jako dwupoziornowe (ul. Konstytucyjna w wykopie, ul. Przybyszewskiego na poziornie terenu). -Propozycja zrnian poprowadzenia iqcznic na skrzyzowaniu ul. Przybyszewskiego. -Wskazanie koniecznoici rozbudowy ul. Tornaszowskiej do przekroju 212 wraz z przebudowq ronda na skrzytowaniu z al. Ofiar Terroryzmu. -Wskazanie koniecznosci rozbudowy ul. Milionowej do przekroju Uwzglqdnienie w projekcie trasy Konstytucyjnej miejskiej kornunikacji szynowej. -KoniecznoSC uwzglqdnienia w projekcie rnozliwosci rozwoju sieci tramwajowej. -Wlqczenie do opracowywanej koncepcji wjazdufwyjazdu na tereny przewidywanego w tyrn rniejscu "Centrum Metropolitalnego" - rejon ulic Opolska, Strykowska, rzeka t6dka. -Lepsze skomunikowanie ul. Nowowqglowej z istniejqca sieciq drogowq. -Skrzyzowania z ul. Telefonicznq i Milionowq w postaci skrzyzowari jednopoziornowych. -ProSba o zachowanie drogi bocznej porniedzy ulicarni Telefonicznq a Pornorskq w celu zapewnienia obsiugi kornunikacyjnej dzialki 312 obreb W-14 we wszystkich fazach projektu (takze projektu wykonawczego). Prosba o zrealizowanie jej w jednyrn czasie z drogq gl6wnq oraz w rarnach inwestycji prowadzonej i finansowanej przez Miasto todz. b)preferowany wariant 2 Streszczenie przedstawionych propozycji i opinii. -Stwierdzenie zasadnoici polqczenia al. Ofiar Terroryzmu, ul. Tomaszowskiej do skrzyzowania ul. Dqbrowskiego i Puszkina - polepszy dojazd do firm, przedsiebiorstw i instytucji -Zaprojektowanie drog serwisowych do parceli z dzialalnosciq gospodarczrt w tym parkingu przy ul. Przybyszewskiego. -Budowa kladek dla pieszych nad ul. Konstytucyjnq w rniejscach szczeg6lnie uczqszczanych przez mieszkancow (osiedla rnieszkaniowe, instytucje uzytecznosci publicznej.) -Lepsze skornunikowanie terenow inwestycyjnych (np. ul. Kurczaki, zaklady Hutchinson) -Zabezpieczenie mieszkaric6w i Srodowiska przed negatywnym wpbwem drogi (halas, spaliny). -Propozycja zarniany skrzytowania z ul. Milionowa na tarisze, jednopoziornowe, oraz delikatne przesuniecie go w kierunku zachodnim celern ograniczenia kolizji z budownictwern rnieszkaniowyrn. c)brak preferowanego wariantu Streszczenie przedstawionych propozycji i opinii. -Brak zgody na budowe trasy rnajqcej charaktzr "obwodnicy zewnqtrznej Srodmiejskiej" ze wzgledu na likwidacje parkow i terenow zielonych oraz puszczenie ruchu w zbyt bliskiej odlegloici od budynk6w mieszkalnych. -Projekt zewnetrznej obwodnicy nie uwzglednia aktualnej rozbudowy rniasta. -Propozycja przesuniqcia trasy Konstytucyjnej bardziej na wschod (wykorzystanie juz istniejqcych ulic np. Puszkina, poprowadzenie trasy przez tereny za fabrykq Hutchinsona, a na polnocy w poblizu Dworca Kolejowego Widzew). -Rozpatrzenie propozycji p. Krzysztofa Komorowskiego zloionej m.in. u Prezydent Miasta todzi. -Zqdanie ponownych konsultacji spolecznych obejrnujqcych caly przebieg projektowanej trasy. -Sprzeciw przeciw trasie wyrnagajqcej wysiedlenia ludzi, wyciecia drzewldegradacji terenow zielonych, zanieczyszczajqcej Srodowisko. -Zqdanie ponownych konsultacji spolecznych obejmujqcych caly przebieg projektowanej trasy z wczesniejszyrn i dokladniejszyrn poinformowanie o ich terrninie. -Pytanie o zasadnosc lokalizacji drogi w wariantach 1 i 2 (czy wymagajq tego prognozy ruchu po oddaniu obwodnicy A 1)

4 -Propozycja obnitenia klasy drogi od ul. Wojska Polskiego do ul. Kolurnny -Propozycja uprzywilejowania na skrzytowaniach kierunkbw W-Z, aby zniechgcic do korzystania z trasy tranzytu w kierunku pbhocno-poludniowym. -Propozycja obslugi terenu przyleglego za pomocq prawoskrgtow. -Propozycja ponownego przetrasowanie ul Konstytucyjnej w rejonie osiedla Kurczaki -Propozycja spowolnienie ruchu na trasie do 60kmJh -Propozycja konkretnych rozwiqzan komunikacyjnych (skrzytowafi wielopoziomowych, skrzytowan jednopoziomowych, wlotbw na prawe skrgty) -Propozycja ponownego przemyilenia zaloteli projektu -Niezadowalajqcy zakres negocjowalny ograniczajqcy sig do wyboru wariantu rbkniqcych sig tylko typami skrzytowan -KoniecznoSC modemizacji jut istniejqcych drbg zamiast budowy kolejnej nowej drogi w bliskoici zabudowy mieszkalnej. -KoniecznoSC budowy wschodniej obwodnicy todzi jako przedlutenie al. Jozefiaka w kierunku pbhocnym w Sladzie ulic Transmisyjnej, Frezjowej, Olkuskiej, do ul. Strykowskiej i innych ulic. -Propozycja przeprowadzenia konsultacji zasadnoici budowy trasy Konstytucyjnej, a po uzyskaniu aprobaty mieszkancbw przedstawienie do konsultacji samych wariantbw przebiegu trasy. -Na odcinku miedzy ul. Dqbrowskiego a ul. Przybyszewskiego trasg Konstytucyjnq zaprojektowac jako osiedlowq droga dwukierunkowa. -Droga potrzebna tylko na odcinku Inflancka - Pilsudskiego Stanowisko Prezydenta Miasta todzi do propozycji i opinii zgloszonych we wnioskach: Przedstawiony na spotkaniu przebieg ul. Konstytucyjnej wynika bezpoirednio z przyjgtego przez Radg Miejskq w todzi uchwalq Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 paidziernika 2010,,Studium uwarunkowai i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta todzi (plansza Kierunki Zagospodarowania - System Komunikacyjny)". Sporzqdzone przez Przedsi~biorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli,,Teren9' przy wspblpracy z Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w todzi ww. studium wskazuje konkretnq lokalizacjg korytarza projektowanej ul. Konstytucyjnej. STUDIUM na etapie uchwalania podlegalo rbwniet konsultacjom spolecznym. Poniewa2 zostalo opracowane i zatwierdzone w 2010 r., jest dokumentem nowym, ktbry uwzglgdnia uwarunkowania i kierunki rozwoju miasta todzi. Tak wigc lokalizacja drogi nie jest przypadkowa i nieprzemyllana, ma sluqc rozwojowi miasta. W obowiqzujqcych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano tereny pod tg inwestycjg. Droga ma usprawnic system komunikacyjny wewnqtrz miasta i odciq2yc ulice SrbdmieScia. W procesie projektowym podstawg stanowiq materialy wyjiciowe, do ktbrych naleiq obowiqzujqce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak i obowiqzujqce studium uwarunkowan i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta todzi. Podslawq planowania budowy nowych drog i systcmu komunikacyjnego nliasta Lodzi jest wykonanie aktualizacji studiuin transportowego z 2008 r.. ktcirej zadanieln jest zdiagnozowanie stanu istniejqcego przebiegu dr6g oraz okreslenie dalszego r0zwo.j~ sieci drogowej na rok 2025, na podstawie opracowanych prognoz i syinulacji nichu. Opracowywana obecnie aktualizacja ww. studiurn ostatecznie zdetiniuje uklad drogowy miasta, w tym ewentualny przebieg ul. Konstytucyjnej. W ramach koncepcji ul. Konstytucyjnej zostanie przeprowadzona r6wniet analiza dostgpnosci dzialek graniczqcych z inwestycjq Polqczenie dzialek z infrastrukturq drogowq bgdzie realizowane za pomocq migdzy innymi zjazdbw z ul. Konstytucyjnej, drogami serwisowymi wzdlut ulicy Konstytucyjnej lub polqczeniem z drogami bocznymi. MotliwoSC poprzecmego przekraczania ul. Konstytucyjnej przez pieszych i rowerzystbw bgdzie realizowana za pomocq ~Swietlonych przejsc dla pieszych na skrzytowaniach, samodzielnych przejsc dla pieszych i przejazdbw dla rowerzystbw. Wniosek mieszkancbw odnosnie lepszego skomunikowania z ul, Kurczaki jest zasadny i bgdzie uwzglgdniony w koncepcji. KoniecznoSC, a take konkretne sposoby zabezpieczenia Srodowiska przed niepoqdanymi skutkami inwestycji drogowej (ekrany akustyczne, oczyszczenie w6d opadowych, urzqdzenia ochrony Srodowiska, itp.) bgdq ustalone w raporcie oddzialywania inwestycji na Srodowisko na etapie uzyskiwania Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia. Prognoza ruchu opracowana dla ul. Konstytucyjnej uwzglgdnia rbwniet planowane inwestycje wok61 miasta todzi, takte budowg "obwodnicy A1 ". Prognoza bezspomie potwierdzila koniecznosc budowy ul. Konstytucyjnej. Klasa drogi przyjgta zostala zgodnie ze STUDIUM, jednak podtrzymuje jq

5 przewidywane natgtenie ruchu. OdlegloSci miqdzy skrzytowaniami wynikajq bezpoirednio z klasy drogi jak i przepidw odrqbnych, nawet jesli sq to skrzytowania na prawoskrqtach. Trasa ul. Konstytucyjnej w rejonie ul. Kurczaki pokrywa sig z trasq okreslonq w STLTDILTM. Propozycjq konkretnych rozwiqzan komunikacyjnych bqdq przeanalizowane przez projektanta i Zarad Drog i Transportu na etapie opracowywania koncepcji. Przedstawione warianty sq do siebie podobne, ale nie r6tniq siq tylko typami skrzytowan - r6hiq siq take poprowadzeniem nowej ul. ~lqskiej (inna w wariancie 1 i inna w wariancie 2). Modernizacja jut istniejqcej sieci drogowej jest dobrym rozwiqzaniem, ale kr6tkoterminowym. Budowa wschodniej obwodnicy todzi jest poza zakresem opracowania i obecnych konsultacji spolecznych. W ramach koncepcji na ul. Konstytucyjnej, w zwiqzku z przewidzianq komunikacjq autobusowq nie przewiduje siq miejskiej komunikacji szynowej. Projektowana ul. Nowowpglowa bqdzie polczona z ul. Nowotargow% Wierzbowq, Kopciriskiego. Miasto nie mote finansowak inwestycji prywatnych. W ramach koncepcji przewidziano dostqpno.46 do dziaki 312 obrqb W Protokbt z otwartego spotkania z mieszkancami miasta Lodzi: Otwarte spotkanie z mieszkaricami miasta todzi odbylo siq w dniu 29 listopada 2012 r. w budynku Urzqdu Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104, w Dutej Sali Obrad w godz Spotkanie otworzyl Pan Grzegorz Nita Dyrektor Zarzqdu Dr6g i Transportu, przedstawiajqc cel i zakres konsultacji, zgodny z zarzqdzeniem Nr 3297N1112 Prezydenta Miasta todzi z dnia 13 listopada 2013 r., kt6re zostalo opublikowane r. Obecni byli przedstawiciele: fumy projektowej Lafientz Polska, Zarzqdu dr6g i Transportu Witold Nykiel - zastqpca dyrektora, Slawomir Mikolajczyk - Naczelnik Wydziah Projekt6w Inwestycyjnych i Remontowych) oraz mieszkancy miasta todzi, kt6rych wg listy obecnosci bylo 1 17 odb. Spotkanie skladalo siq z dw6ch czqsci: prezentacji wprowadzajqcej oraz dyskusji jako trzonu spotkania. W czqsci wprowadzajqcej Biuro Projektowe przedstawilo prezentacje multimedialnq podzielonq na kilka czcsci. Na poczqtku om6wiono zakres inwestycji oraz materialy wstqpne czyli projekty i zalotenia urbanistyczne majqce wplyw na proponowane przebiegi ul. Konstytucyjnej. W dalszej czqsci spotkania przedstawiono parametry technicwe projektowanej ulicy na podstawie ktbrych okreslono rozwiqzania projektowe m. in. skrzytowan, chodnik6w, odwodnienia czy obwietlenia. Projektant wspomnial r6wniet o zakresie budowy obiekt6w inenierskich oraz przebudowy kolizji z infiastrukturq podziemnq i naziemnq. Om6wiono takte kr6tko harmonogram dla przedsiewziqcia budowy i rozbudowy ul. Konstytucyjnej. W dalszej czqsci prezentacji skupiono siq na om6wieniu wstqpnych rozwi~ah projektowych w obrqbie skrzytowan ul. Konstytucyjnej (gdzie zestawiono obok siebie rozwiqzania z wariantu 1 i 2). Kolejnq czqsk spotkania zajqlo om6wienie formularza konsultacyjnego i zasad zwiqzanych z wyra2eniem swojej opinii w zakresie negocjowanym konsultacji spokcznych. Nastqpnie odbyl siq dyskusja merytoryczna z udzialem mieszkahc6w. W trakcie dyskusji mieszkancy mieli motliwosk zadawania pytan przedstawicielom ZDiT oraz projektantom, na kt6re w miarq motliwosci udzielono odpowiedzi. Z sali padaly zar6wno pytania og6lne dotycqce przebiegu jak i pytania szczeg6lowe dot. konkretnych kwestii np. ochrony akustycznej czy dostqpnosci z konkretnych dzialek. Przewa2aly jednak zdania niezadowolenia z zakresu konsultacji nie obejmujqcego przebiegu ul. Konstytucyjnej, o czym czqsk mieszkaric6w biorqcych udzial w spotkaniu chciala dyskutowak - z sali padaly glosy o bezzasadnosci prowadzenia takiej inwestycji. Wszyscy uczestnicy spotkania otwartego zostali powiadomieni o sposobie i terminie skladania formularzy konsultacyjnych dotyczqcych planowanej inwestycji.

6 Zdjqcia z otwartego spotkania w dniu 29 listopada r. Zdjqcia z otwartego spotkania w dniu 29 listopada r.

7 Zdjqcia z otwartego spotkania w dniu 29 listopada 2012 r. Zdj~cia z otwartego spotkania w dniu 29 listopada 2012 r

8 3. Podsumowanie wynik6w konsultacji: Liczba formularzy konsultacyjnych przekazanych w wymaganym okresie czasowym, to jest od dnia 28 listopada 2012 do dnia 09 grudnia 2012 do godz. 16: 1023 formularzy Liczba formularzy konsultacyjnych, w kt6rych mieszkancy biorqcy udzial w konsultacjach spolecznych wybrali wariant 1 : 25 form ularzy W przypadku, kiedy w tabelce formularza konsultacyjnego nybrany zostal wariant 1, a w uzasadnieniu lub innych propozycjach napisano, ze popiera sic,,pod warunkiem dokonania korekt lub zmian " glos zaliczono do poparcia wariantu 1. Liczba formularzy konsultacyjnych, w kt6rych mieszkancy biorqcy udzial w konsultacjach spolecznych wybrali wariant 2: 13 formularzy W przypadku, kiedy w tabelce formularza konsultacyjnego nybrany zostal wariant 2, a w uzasadnieniu lub innych propozycjach napisano, ie popiera sic,,pod warunkiem dokonania korekt lub zmian " glos zaliczono do poparcia wariantu 2. Liczba formularzy konsultacyjnych, w kt6rych mieszkancy biorqcy udzial w konsultacjach spolecznych wybrali zar6wno wariant 1 i wariant 2: 1 formularz W przypadku, kiedy w tabelce formularza konsultacyjnego nybrany zostal wariant 1 i 2, a w uzasadnieniu lub innych propozycjach napisano, ze popiera sie,,pod warunkiem dokonania korekt lub zmian " glos zaliczono do poparcia obu wariantdw Liczba formularzy konsultacyjnych bez wyboru wariantu: 909 formularzy W przypadku, kiedy w tabelce formularza konsultacyjnego nie zostal wybrany zaden wariant (nie postawiono znaku,,x17 gglos zaliczono do kategorii,,zaden wariant nie jest przeze mnie akceptowalny ". W przypadku nybrania w tabelce wariantu 1 lub wariantu 2 (postawienie znaku,,x77, lecz w uzasadnieniu dopisano, ze,, wariant... zostal przeze mnie zaznaczony tylko dlatego aby formularz konsultacyjny nie zostal odrzucony bez rozpatrywania jako niewazny " glos zaliczono do kategorii,,zaden wariant nie jest przeze mnie akceptowalny ". Liczba formularzy konsultacyjnych odrzuconych : 75 f0rm~hrzy Formularze odrzucano z powod6w: -braku podpisu niemo2nosci otworzenia formularza elektronicznego (plik uszkodzony) - 1 -powielenie dokladnie tego samego formularza przez tq sama osobe (po stwierdzeniu identycznoici wlasnor~cznych podpis6w) braku stron z uzasadnieniem i podpisem - 4 -nieczytelnego podpisu dostarczeniu zlego formularza konsultacyjnego z konsultacji spolecznych dotyczqcych innego projektu) - 3 Liczba os6b wpisanych na liste obecnodci na otwartym spotkaniu z mieszkancami w dniu : 117 osbb

9 I Zestaw~enie - 1 wykres ~losciowy brak wybranego wariant "1" wanant "2 wariantu poparcie dla wariantu wariant Vl" i "2" formulane cdnucone r Zestawienie - wykres pmcentowy -7 brak wyboru wariantu wariant "I" weriant "2 poparcie dla warlantu i formulane odnucone Z powyhzych danych wynika, ke wigkszosf os6b biorqcych udzial konsultacjach spolecznych, dotyczqcych koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzytowania z Trasq G6rnq Etap 111, nie wybrala tadnego z przedstawionych wariantbw. Motywacjq takiego wyboru jest przede wszystkim obawa przed ruchem tranzytowym omijajqcym platnq autostrade A-1, poprowadzenia cirlgu komunikacyjnego przez tereny,,zielone" (parkdw Baden-Powella, im. 3-go Maja, rejom Mlynka), a takke zbyt bliskiej odleglodci od wybudowanych przez deweloperbw budynk6w mieszkalnych. W pozostalych formularzach nie popierajqcych tadnego wariantu powtarza sic potrzeba zachowania terenbw,,zielonych", naprawy istniejqcego ukladu drogowego (co ma przeniesc sie na poprawe warunkbw ruchowych bez potrzeby budowy ul. Konstytucyjnej) oraz lepszego skomunikowania teren6w przemyslowych, zwlaszcza w rejonach ul. Kurczaki. WSrbd formularzy popierajqcych wariant 1 powtarzala sie argumentacja dot. potrzeby wybudowania drogi uplynniajqcej i usprawniajqcej ruch sarnochodowy w miekcie dzieki zastosowaniu skrzytowah dwupoziomowych. Osoby biorqce udzial w konsultacjach prosily takte o lepsze skomunikowanie teren6w przyleglych do projektowanej ul. Konstytucyjnej (zapewnienie dojazddw do posesji, terendw inwestycyjnych, osiedli,

10 przedsicbiorstw), zapewnienie bezpieczetistwa pieszym oraz wyjainienia statusu nieruchomosci letqcych w Sladzie przedsicwziccia. Przedstawiono r6wniet inne rozwiqzania drogowe i systemowe, majqce nadac drodze inny nit projektowany charakter. Propozycje te zostanq poddane analizie i w miarc motliwosci uwzglcdnione w koncepcji. WSr6d formularzy popierajqcych wariant 2 powtarzala sic potrzeba wyboru tadszego wariantu oraz koniecznosc lepszego skomunikowania teren6w przyleglych - gl6wnie ul. Kurczaki. Kilka formularzy przedstawialo konkretne rozwiqzania drogowe i systemowe majqcych nadac drodze inny nit projektowany charakter. Formularze bez wyboru wariantu stanowiq wickszosc oddanych glos6w. Mieszkancy nie negujq w nich potrzeby powstania ul. Konstytucyjnej, ale charakter tej trasy (,,obwodnicy zewnqtrznej Sr6dmiejskiejW), bliskosc z istniejqcq zabudowq mieszkaniowq i dewastacja terenow,,zielonych" sq dla nich nie do przyjqcia. Protestujqcy wskazujq alternatywnq trasc ulicy i tqdajq konsultacji dotyczqcych calego przebiegu drogi. W razie nie ogloszenia konsultacji zapowiadajq calkowite zablokowanie tej inwestycji w aktualnie proponowanym przebiegu. Na spotkaniu z mieszkancami w dniu 29 listopada 2012 projektanci oraz przedstawiciele Zarzqdu Dr6g i Transportu poinformowali mieszkanc6w, te przebieg drogi wyznaczony zostal na podstawie obowiqzujqcego,,studium Uwarunkowah i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lodzi" przyjqtego uchwalq Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 pazdziernika 2010, kt6re na etapie uchwalania podlegalo r6wniet konsultacjq spolecznym. W zwigku z tym zakres konsultacji zostal ograniczony do wyboru jednego z dw6ch proponowanych wariant6w szczeg6lowych, a dodatkowe konsultacje wydajq siq by6 bezzasadne. W czasie trwania Konsultacji czynne bylo forum internetowe pod adresem 4. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynikdw konsultacji. >>link do stanowiska Prezydenta Miasta Lodzi<< Grzegorz Nita >-3 Dyrektor Dr6g i Transportu

11 Stanowisko Prezydenta Miasta todzi 04. QA. fi z dnia ;... w sprawie konsultacji spolecznych w miqzku z przystqpieniem opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyiowania z Trasq Gdrna Etap I11 Dziekuje wszystkim mieszkalicom za zainteresowanie i udzial w konsultacjach spolecznych dotyczqcych wyboru wariantu koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzykowania z Trasq G6ma Etap 111. Wniesione przez Paristwa propozycje i opinie stanowily istotne wskazowki dla prowadzenia dalszych prac projektowych. Przychylajqc sic do wniosku mieszkaric6w, w dniu 9 marca 2013 r. odbylo sic ponowne spotkanie informacyjne omawiajqce uwagi zgloszone na formularzach konsultacyjnych. Jednym z podstawowych elementow rozwoju miasta jest rozw6j sieci dr6g poprawiajqcych jego wewnetrznq komunikacje. Dlatego te8, obecnie opracowywana jest aktualizacja studium transportowego dla miasta todzi, kt6rej zadaniem bedzie zdiagnozowanie istniejqcego przebiegu drog oraz okrellenie, na podstawie wykonanych prognoz i symulacji ruchu. dalszego ich rozwoju. Biorqc powy8sze pod uwage, dopier0 ostatecznie przedmiotowe studium zdefiniuje uklad drogowy miasta, w tym ewentualny przebieg ul. Konstytucyjnej. Ogloszony raport zawiera zestawienie opinii i propozycji zgloszonych w trakcie trwania konsultacji spolecznych. PREZYDENT MIASTA, v Hanna ZDANOWSKA

Opracowywanie Koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna Etap III

Opracowywanie Koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna Etap III Opracowywanie Koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna Etap III INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, Łódź

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, Łódź Weryfikacja koncepcji wariantowych przebiegów ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

"Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73.

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73. 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. LOKALIZACJA INWESTYCJI... 2 3. ZAKRES INWESTYCJI... 2 4. CEL INWESTYCJI... 2 5. WARIANTY INWESTYCYJNE... 3 5.1 WARIANT 1 (czerwony)...5 5.2 WARIANT 2 (żółty)...7

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964

BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964 W związku z projektem BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pracownia Inżynierska KLOTOIDA oraz Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa

Bardziej szczegółowo

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r.

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. ŁÓDŹ, 03.04.2009 NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. DOTYCZY: wykonanie koncepcji programowej dla budowy obwodnicy m. Biała Rawska w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. Rada Osiedla Nowosolna Łódź, ul. Byszewska 1/2

Łódź, dnia r. Rada Osiedla Nowosolna Łódź, ul. Byszewska 1/2 Łódź, dnia 2016.09.04 r. Rada Osiedla Nowosolna Łódź, ul. Byszewska 1/2 Stanowisko mieszkańców Osiedla Nowosolna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA KIELCE

FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA KIELCE Zał. nr 1. FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA KIELCE 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADANIU: - nazwa Alternatywny transport miejski. Rozwój infrastruktury rowerowo-pieszej na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

HANNA ZDANOWSKA. f YT PREZYDENT MIASTA ŁODZI 07/03/2013. www facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube

HANNA ZDANOWSKA. f YT PREZYDENT MIASTA ŁODZI 07/03/2013. www  facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube HANNA ZDANOWSKA PREZYDENT MIASTA ŁODZI 07/03/2013 www www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube www www.uml.lodz.pl facebook.com/lodz.pl youtube.com/lodztube DUŻE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

I Konsultacje społeczne

I Konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego część północna w Poznaniu I Konsultacje społeczne Poznań, 22 marca 2017 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OPINIOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa

SPRAWOZDANIE Z OPINIOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa BIURO EKSPERTYZ I PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO EKKOM Sp. z o.o. 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8i tel./fax.: (0*12) 267-23-33, 269-65-40 e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl SPRAWOZDANIE Z OPINIOWANIA

Bardziej szczegółowo

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6. S6 Goleniów - Koszalin I. Podstawowe informacje o inwestycji - długość 116,9 km - obecny etap w przygotowaniu - lata realizacji po roku 2013 etap zrealizowany: studium techniczno ekonomiczne: 10.2009 17.11.2009

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU AKTUALIZACJA STUDIUM SYSTEMU TRANSPORTOWEGO DLA MIASTA ŁODZI ETAP II CZĘŚĆ 5 Wielowariantowa koncepcja rozwoju systemu transportowego na rok 2025 Wykonawca: Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

43 osoby uczestniczące w spotkaniu w dniu 2 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Rady Miasta

43 osoby uczestniczące w spotkaniu w dniu 2 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Rady Miasta Podsumowanie konsultacji społecznych W konsultacjach społecznych dotyczących projektu Przebudowy ulic Andersena, Północnej i Wapiennej trwających od 12 sierpnia do 12 września 2015 roku wzięło udział:

Bardziej szczegółowo

II konsultacje społeczne

II konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Lecha część B w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 21 czerwca 2017 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski Z-ca kierownika zespołu

Bardziej szczegółowo

Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis wraz z przebudową ul. Augustówka w Warszawie

Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis wraz z przebudową ul. Augustówka w Warszawie Warszawa Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis wraz z przebudową ul. Augustówka w Warszawie Konsultacje społeczne 3 kwietnia 2008 r. 7 kwietnia 2008 r. BUDOWA UL. CZERNIAKOWSKIEJ BIS WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. AUGUSTÓWKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku Uchwała Nr Rady Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 1 ), Rada Dzielnicy Białołęka uchwala, co następuje.

Bardziej szczegółowo

DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków

DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków dominikjaskowiec@interia.pl, www.jaskowiec.eu Kraków, dn. 19 sierpnia 2013 r. Dotyczy: Zgłoszenia uwag do projektu zmiany

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść wniosku Ustosunkowanie się do wniosku

Lp. Treść wniosku Ustosunkowanie się do wniosku 1 Poparcie dla Wariantu 1 2 Wniosek o budowę węzłów typu "karo" na skrzyżowaniach ul. Brzezińskiej z ulicami Zjazdową i Marmurową, z zagłębieniem ul. Brzezińskiej, w celu zlikwidowania korków i ułatwienia

Bardziej szczegółowo

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem SIWZ dla Programu ochrony środowiska przez hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem Art.84 ust1 Poś W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Wrzesień 2015 r. Spis treści 1. Proces konsultacji krok

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Dzielnica Targówek 09 kwietnia 2008r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE Dzielnica Targówek 09 kwietnia 2008r. KONSULTACJE SPOŁECZNE Dzielnica Targówek 09 kwietnia 2008r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa Jednostka projektowa: DHV POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Informacja prasowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczy: możliwości rozwoju i funkcjonowania podsystemu tramwajowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. Druk Nr 2 90/2 045 Projekt z dnia 4 VUOI* ;& ZO''~. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. zrnieniajqca uchwale w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwq Fabryka Sztuki w

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu II konsultacje społeczne Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Zespół projektowy

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Warszawa 28-06 06-2006 KONSULTACJE SPOŁECZNE Budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa zad. III droga krajowa nr 8 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Zarząd Dróg Miejskich TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. PLANOWANY

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA ZARZĄDZENIE Nr 381 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 24 sierpnia 2015 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Przebudowy ulicy Partyzantów wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków

NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków 1 2 Prezentacja estakady Dlaczego NIE? 3 Propozycje dla dzielnic Łódź, 20.04.2015 r. Widok na estakadę od zachodu.

Bardziej szczegółowo

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic Plany mobilności miejskiej dla dzielnic II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Katowice, dnia 2 marca 2015 r. inż. Tobiasz Nykamowicz Problemy układu komunikacyjnego osiedli mieszkaniowych (dzielnic) Problemy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i uzupełnienia 07.02.2011 r.

Wyjaśnienia i uzupełnienia 07.02.2011 r. Wyjaśnienia i uzupełnienia 07.02.2011 r. str. 1 I. Wyjaśnienia do treści programu funkcjonalno-użytkowego 1. Wykreśla się w pfu zapis ze strony 70 punkt 3.1.1.2 Głowica zachodnia kooczy się ścianką szczelną

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe w Warszawie. W Koncepcji Budowa ul. Tysiąclecia zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

Opole RDG 01/2015

Opole RDG 01/2015 Opole 26.01.2015 RDG 01/2015 Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski Rada Dzielnicy Grotowice uprzejmie informuje, że w wyniku spotkania na terenie naszej dzielnicy z udziałem Pana Prezydenta (Restauracja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R.

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. W ramach opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK)

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada,

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Wariant l wybrało 3 mieszkańców. Zestawienie uzasadnień do wariantu l: Wariant 2 wybrało 57 mieszkańców. Zestawienie uzasadnień do wariantu 2:

Ad. 1 Wariant l wybrało 3 mieszkańców. Zestawienie uzasadnień do wariantu l: Wariant 2 wybrało 57 mieszkańców. Zestawienie uzasadnień do wariantu 2: Raport w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy Trasy Górna Etap III na odcinku od ulicy Rzgowskiej do ul. Konstytucyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 3 do Uchwały Nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl

Zał cznik nr 3 do Uchwały Nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu. Na podstawie art. 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

Obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Obwodnicy Starogardu Gdańskiego Obwodnicy Starogardu Gdańskiego Wg warunków SIWZ: 8.3. Projektowany przebieg drogi: należy zaprojektować przynajmniej 4 warianty inwestycyjne. z czego : jeden wariant od strony północnej miasta, jeden

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje nowo projektowaną ul. Czerniakowską-Bis

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWE

STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWE STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWE budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej Inwestor : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w

Bardziej szczegółowo

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dodatkowej analizy wariantów Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Trasa S-7 bez wiaduktu na Spornej. Na razie.

Trasa S-7 bez wiaduktu na Spornej. Na razie. Trasa S-7 bez wiaduktu na Spornej. Na razie. Koncepcja programowa odcinka drogi S-7 z Warszawy do Grójca bez wiaduktu na ul. Spornej. Na razie. Sporna -droga gruntowa. Wiadukt-kosztowna budowa. Na Komisji

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI 2020+

MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI 2020+ MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI 2020+ MATERIAŁ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Model zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ to systemowe narzędzie do wprowadzenia zmian, które

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania:

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania: INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów OBIEKT: Droga NR UMOWY: 169.ZP.2312.80.2011 NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY RZEMIEŚLNICZEJ WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r.

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r. Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu 11.12.2006r. W posiedzeniu uczestniczyło 18 członków komisji i 15 zaproszonych gości. Listy obecności stanowią odpowiednio

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone)

WSTĘPNY KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) WSTĘPNY KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) WSTĘPNY KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH (WKIM) 2012 ROK na podstawie Budżetu Miasta Krakowa na rok

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dolina Krzyżanki pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu. I konsultacje społeczne

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dolina Krzyżanki pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu. I konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dolina Krzyżanki pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 12 grudnia 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem:

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r.

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1.Przebudowa drogi krajowej nr 9 w Radomiu: - ulica

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy przedłużenia enia al. Włókniarzy od drogi zachód d do granicy miasta w rejon

Koncepcja budowy przedłużenia enia al. Włókniarzy od drogi zachód d do granicy miasta w rejon Koncepcja budowy przedłużenia enia al. Włókniarzy od drogi krajowej Nr 1 na północny p zachód d do granicy miasta w rejon ulicy Sianokosy. KONSULTACJE SPOŁECZNE Materiały informacyjne 2011-12-15 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI

MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA 1. Przedmiot opracowania 2. Inwestor 3. Jednostka projektująca 4. Podstawa formalna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa:

SPIS TREŚCI I Część opisowa: SPIS TREŚCI I Część opisowa: 1. Istniejący układ komunikacyjny... 2 1.1 Układ drogowy... 2 1.2 Skrzyżowania z liniami kolejowymi... 2 2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane... 2 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Trasa Północna - koncepcja Trasa Północna - koncepcja Część do realizacji w przyszłości Część objęta projektem Część realizowana

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe II Etap

Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe II Etap Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe II Etap docelowy przebieg drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo gowo-orzysz-ełk oraz obwodnica miasta Orzysz w ciągu drogi krajowej nr 63 DROMOS Pracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016 Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE 3 STYCZNIA 2012 r.

DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE 3 STYCZNIA 2012 r. WERYFIKACJA POSIADANYCH KONCEPCJI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY UL. BRZEZIŃSKIEJ NA ODCINKU OD CH M1 DO UL. IGLASTEJ ORAZ BUDOWY OBWODNICY NOWOSOLNEJ DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE 3 STYCZNIA 2012 r. Gdański Sp.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj.

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu - aktualizacja z dnia 06.07.2016 r. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania

Bardziej szczegółowo

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu Gumieńce ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej

Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Uwarunkowania realizacyjne obwodnicy Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA INFORMACYJNE

SPOTKANIA INFORMACYJNE Inwestor: Jednostka projektowa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa Jacobs (Polska) Sp. z o.o. Al. Niepodległośći 58, 02-626 Warszawa Tel.:

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785

BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785 BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785 OPIS WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH POZNAŃ, MAJ 2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ULIC: JASINIESKIEJ, TRYBOWSKIEGO I MATKI TERESY Z KALKUTY NA TERENIE OSIEDLA ESKULAPA W BYDGOSZCZY KONCEPCJA

BUDOWA ULIC: JASINIESKIEJ, TRYBOWSKIEGO I MATKI TERESY Z KALKUTY NA TERENIE OSIEDLA ESKULAPA W BYDGOSZCZY KONCEPCJA INWESTOR /ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA PROJEKTU: Voessing Polska Sp z o.o. 61859 Poznań, ul. Grobla 17/5

Bardziej szczegółowo

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA AL. 29 LISTOPADA NA ODCINKU OD UL. OPOLSKIEJ DO GRANIC MIASTA (koncepcja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

ROZBUDOWA AL. 29 LISTOPADA NA ODCINKU OD UL. OPOLSKIEJ DO GRANIC MIASTA (koncepcja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) Inwestor: Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ROZBUDOWA AL. 29 LISTOPADA NA ODCINKU OD UL. OPOLSKIEJ DO GRANIC MIASTA (koncepcja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów Znak sprawy: KMR/10/2012 Stowarzyszenie Kraków, dn. 14 grudnia 2012 roku Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa ul. Bracka 10, 31-005 Kraków SKARGA na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych BłaŜej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY INWESTOR: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy. ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA: Voessing Polska Sp z o.o. ul. Grobla 17/5 61859 Poznań NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT Strzelecka 11/8 ISul. 65-452 Zielona Góra PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTYCJA Przebudowa dróg gminnych nr 006001 F, 006013 F, 006042 F w miejscowości Słone 58, 212/1, 218, 225/1, 225/2,

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) Dz.U.2003.177.1729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr...

Wzór umowy Umowa nr... Wzór umowy Umowa nr... Załącznik Nr 1 o wykonanie dokumentacji technicznej zawarta dnia... pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6 NIP 5922045396

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU. Inwestycja swym zakresem objê³a: Widok na wiadukt B³. Ks. Bronis³awa Markiewicza

REALIZACJA KONTRAKTU. Inwestycja swym zakresem objê³a: Widok na wiadukt B³. Ks. Bronis³awa Markiewicza 13 12 1 2 11 REALIZACJA KONTRAKTU Inwestycja swym zakresem objê³a: - roboty przygotowawcze, - wyburzenia obiektów kubaturowych i rozbiórki elementów zagospodarowania terenu, - budowê dwujezdniowej drogi

Bardziej szczegółowo