tnnzl Pani Joanna Kopcinska Przewodniczqca Rady Miejskiej w todzi I ul. iotrkowsko todi tel.: +48 (42) Hanna ZDANOWSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tnnzl Pani Joanna Kopcinska Przewodniczqca Rady Miejskiej w todzi I ul. iotrkowsko 104 90-26 todi tel.: +48 (42) 638 41 15 Hanna ZDANOWSKA"

Transkrypt

1 i KREUJE Pani Joanna Kopcinska Przewodniczqca Rady Miejskiej w todzi 1 ~rdz~dent Miarta todzi 1 I ul. iotrkowsko todi tel.: +48 (42) fox +48 (42) e-m il, pl Zgodnie z Regulaminem Konsultacji Spotecznych bqdqcym zatqcznikiem do uchwaty Nr LXIV/1357/13 RM w todzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Spotecznych, przekazujq Pani Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczqcych koncepcji rozbudowy i budowy ul. Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyiowania z Trasq Gorna Etap Ill, przeprowadzonych w dniach 28 listopada - 09 grudnia 2012 r., na podstawie Zarzqdzenia Nr 3297/V1/12 Prezydenta Miasta todzi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych w zwiqzku z przystqpieniem do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy ul. Konstytucyjnej Hanna ZDANOWSKA tnnzl URZAD DEPART' \ + ' - t ' JENTA E -1

2 Raport z konsultacji spolccznych, przcprowadzonych w zwiqzku z przystqpieniern do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Monstytucyjnej na odcirtku od ul. Strykowskiej do skrzyzowania z Trasq Gorna Etap 111 I. Zestawienie propozycji i opinii zgtoszonych w trakcie konsultacji spotecznych ze stanowiskiem Prezydenta Miasta todzi do wszystkich zgtoszonych propozycji wraz z uzasadnieniem. Formularz konsultacji zawierai: 1) wskazane do wyboru warianty: a) wariant 1 b) wariant 2 2) moiliwosc przekazania innych propozycji i opinii do przedrniotu konsultacji Ad. 1 Wariant 1 wybraio 25 mieszkancow. Zestawienie uzasadnien rnieszkancow do wariantu 1: -Uplynnienie ruchu w rnieicie, brak sygnalizacji Swietlnych na glownym cicgu drogi (w przypadku skrzyzowan dwupoziomowych). -potrzeba wyjasnienia statusu posesji - niemozliwosc inwestowania na terenie nieruchomoici. -wariant 1 zapewnia wieksze bezpieczenstwo i przepustowosc. -przediuzenie ul. Slqskiej, co poprawi warunki kornunikacyjne w tej czesci miasta. -Tylko bezkolizyjne skrzyzowania zapewniajq piynnosc ruchu. -Wiecej skrzyzowan dwupoziomowych zapewnia szybszy i bezpieczniejszy przejazd. -Wiqcej skrzyzowan dwupoziomowych poprawi komfort na obwodnicy wewnetrznej. -Rozwiqzania przy ul Telefonicznej i Pomorskiej ulatwiq dojazd do dzialek 311 i 312 w obrebie W Wiqksza bezkolizyjnosc i przepustowosc. -BezkolizyjnoSC skrzyzowah dwupoziomowych -ul. Slqska w wariancie 1 dobrze polqczy ul. Konstytucyjnq z al.. Ofiar terroryzmu. Skrzyzowanie dwu poziornowe na ul. Przybyszewskiego. -Skrzytowania dwupoziomowe zapewniajq mniejsze ryzyko kolizji i krotszy czas przejazdu. Wariant 2 wybralo 13 mieszkaric6w Zestawienie uzasadnien mieszkancow do wariantu 2: -BliskoSC dornu zarnieszkania, wariant bardziej ekonomiczny. -Wariant 2 lepszy Srodowiskowo od wariantu 1 - nie ingerujemy w "Mtynek" tereny zielone i nie naraza na wyburzenia mieszkancow "Miynka". -Wariant 2 jest tanszy niz wariant 1. -Wariant 2, poniewai jest tanszy od 1 i skrzyzowanie z ul. Przybyszewskiego jest 1 poziomowe, polqczenie ul. Ofiar Terroryzrnu z Tomaszowskq i Puszkina pornoze rozlozyc ruch w tym rejonie miasta. -Wariant 2 bo jest tanszy -Racjonalny przebieg trasy, taliszy wariant, nie ingerujqcy w "zielone" rniejsca wypoczynku na Mlynku. -Wariant 2 bedzie mniej ucigliwy niz wariant 1. -Wariant nr 2 jest tanszy od wariantu nr 1, Slad nowej ul. ~lqskiej dla wariantu 1 przebiega zbyt blisko now0 wybudowanej zabudowy rnieszkaniowej i Miynka (terenow zielonych). -Wariant nr 2 jest tanszy od wariantu nr 1. -Skrzyzowanie 1 poziomowe przy ul. Przybyszewskiego zrnniejszy predkosc przejazdu i poziom halasu. Wariant 1 i 2 wybrai 1 mieszkaniec Ad.2 Zestawienie innych propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji: a)preferowany wariant 1 Streszczenie przedstawionych propozycji i opinii

3 -1.oniecznoSC lepszego skoniunikowania ul. Kurczaki z ul. i;onstytucyjnq na potrzeby ruchu sarnochodowego, pieszych i rowerzystow. -ProSba o szybkie i sprawne realizowanie projektu oczekiwanego jut od 501at. -Zqdanie niezwlocznego wyjasnienia obecnego statusu posesji przy ul. Przybyszewskiego, obecnie uniernozliwiajqcego jakiekolwiek prace budowlane. -Fragment rniedzy parkami Baden-Powella i 3rnaja w tunelu z przekryciern, zapewniajqc pieszyrn swobodne przernieszczanie sie. -Propozycja podzielenia inwestycji na 2 etapy (Strykowska-Przybyszewskiego o wysokirn priorytecie; Przybyszewskiego-Trasa Goma o nitszyrn priorytecie). -Skrzyzowania dwupoziornowe tylko na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Przybyszewskiego i na skrzytowaniu z trasa Gorna; reszta skrzyzowan jednopoziornowa. -Skrzyzowanie z ul. Przybyszewskiego jako dwupoziornowe (ul. Konstytucyjna w wykopie, ul. Przybyszewskiego na poziornie terenu). -Propozycja zrnian poprowadzenia iqcznic na skrzyzowaniu ul. Przybyszewskiego. -Wskazanie koniecznoici rozbudowy ul. Tornaszowskiej do przekroju 212 wraz z przebudowq ronda na skrzytowaniu z al. Ofiar Terroryzmu. -Wskazanie koniecznosci rozbudowy ul. Milionowej do przekroju Uwzglqdnienie w projekcie trasy Konstytucyjnej miejskiej kornunikacji szynowej. -KoniecznoSC uwzglqdnienia w projekcie rnozliwosci rozwoju sieci tramwajowej. -Wlqczenie do opracowywanej koncepcji wjazdufwyjazdu na tereny przewidywanego w tyrn rniejscu "Centrum Metropolitalnego" - rejon ulic Opolska, Strykowska, rzeka t6dka. -Lepsze skomunikowanie ul. Nowowqglowej z istniejqca sieciq drogowq. -Skrzyzowania z ul. Telefonicznq i Milionowq w postaci skrzyzowari jednopoziornowych. -ProSba o zachowanie drogi bocznej porniedzy ulicarni Telefonicznq a Pornorskq w celu zapewnienia obsiugi kornunikacyjnej dzialki 312 obreb W-14 we wszystkich fazach projektu (takze projektu wykonawczego). Prosba o zrealizowanie jej w jednyrn czasie z drogq gl6wnq oraz w rarnach inwestycji prowadzonej i finansowanej przez Miasto todz. b)preferowany wariant 2 Streszczenie przedstawionych propozycji i opinii. -Stwierdzenie zasadnoici polqczenia al. Ofiar Terroryzmu, ul. Tomaszowskiej do skrzyzowania ul. Dqbrowskiego i Puszkina - polepszy dojazd do firm, przedsiebiorstw i instytucji -Zaprojektowanie drog serwisowych do parceli z dzialalnosciq gospodarczrt w tym parkingu przy ul. Przybyszewskiego. -Budowa kladek dla pieszych nad ul. Konstytucyjnq w rniejscach szczeg6lnie uczqszczanych przez mieszkancow (osiedla rnieszkaniowe, instytucje uzytecznosci publicznej.) -Lepsze skornunikowanie terenow inwestycyjnych (np. ul. Kurczaki, zaklady Hutchinson) -Zabezpieczenie mieszkaric6w i Srodowiska przed negatywnym wpbwem drogi (halas, spaliny). -Propozycja zarniany skrzytowania z ul. Milionowa na tarisze, jednopoziornowe, oraz delikatne przesuniecie go w kierunku zachodnim celern ograniczenia kolizji z budownictwern rnieszkaniowyrn. c)brak preferowanego wariantu Streszczenie przedstawionych propozycji i opinii. -Brak zgody na budowe trasy rnajqcej charaktzr "obwodnicy zewnqtrznej Srodmiejskiej" ze wzgledu na likwidacje parkow i terenow zielonych oraz puszczenie ruchu w zbyt bliskiej odlegloici od budynk6w mieszkalnych. -Projekt zewnetrznej obwodnicy nie uwzglednia aktualnej rozbudowy rniasta. -Propozycja przesuniqcia trasy Konstytucyjnej bardziej na wschod (wykorzystanie juz istniejqcych ulic np. Puszkina, poprowadzenie trasy przez tereny za fabrykq Hutchinsona, a na polnocy w poblizu Dworca Kolejowego Widzew). -Rozpatrzenie propozycji p. Krzysztofa Komorowskiego zloionej m.in. u Prezydent Miasta todzi. -Zqdanie ponownych konsultacji spolecznych obejrnujqcych caly przebieg projektowanej trasy. -Sprzeciw przeciw trasie wyrnagajqcej wysiedlenia ludzi, wyciecia drzewldegradacji terenow zielonych, zanieczyszczajqcej Srodowisko. -Zqdanie ponownych konsultacji spolecznych obejmujqcych caly przebieg projektowanej trasy z wczesniejszyrn i dokladniejszyrn poinformowanie o ich terrninie. -Pytanie o zasadnosc lokalizacji drogi w wariantach 1 i 2 (czy wymagajq tego prognozy ruchu po oddaniu obwodnicy A 1)

4 -Propozycja obnitenia klasy drogi od ul. Wojska Polskiego do ul. Kolurnny -Propozycja uprzywilejowania na skrzytowaniach kierunkbw W-Z, aby zniechgcic do korzystania z trasy tranzytu w kierunku pbhocno-poludniowym. -Propozycja obslugi terenu przyleglego za pomocq prawoskrgtow. -Propozycja ponownego przetrasowanie ul Konstytucyjnej w rejonie osiedla Kurczaki -Propozycja spowolnienie ruchu na trasie do 60kmJh -Propozycja konkretnych rozwiqzan komunikacyjnych (skrzytowafi wielopoziomowych, skrzytowan jednopoziomowych, wlotbw na prawe skrgty) -Propozycja ponownego przemyilenia zaloteli projektu -Niezadowalajqcy zakres negocjowalny ograniczajqcy sig do wyboru wariantu rbkniqcych sig tylko typami skrzytowan -KoniecznoSC modemizacji jut istniejqcych drbg zamiast budowy kolejnej nowej drogi w bliskoici zabudowy mieszkalnej. -KoniecznoSC budowy wschodniej obwodnicy todzi jako przedlutenie al. Jozefiaka w kierunku pbhocnym w Sladzie ulic Transmisyjnej, Frezjowej, Olkuskiej, do ul. Strykowskiej i innych ulic. -Propozycja przeprowadzenia konsultacji zasadnoici budowy trasy Konstytucyjnej, a po uzyskaniu aprobaty mieszkancbw przedstawienie do konsultacji samych wariantbw przebiegu trasy. -Na odcinku miedzy ul. Dqbrowskiego a ul. Przybyszewskiego trasg Konstytucyjnq zaprojektowac jako osiedlowq droga dwukierunkowa. -Droga potrzebna tylko na odcinku Inflancka - Pilsudskiego Stanowisko Prezydenta Miasta todzi do propozycji i opinii zgloszonych we wnioskach: Przedstawiony na spotkaniu przebieg ul. Konstytucyjnej wynika bezpoirednio z przyjgtego przez Radg Miejskq w todzi uchwalq Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 paidziernika 2010,,Studium uwarunkowai i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta todzi (plansza Kierunki Zagospodarowania - System Komunikacyjny)". Sporzqdzone przez Przedsi~biorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli,,Teren9' przy wspblpracy z Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w todzi ww. studium wskazuje konkretnq lokalizacjg korytarza projektowanej ul. Konstytucyjnej. STUDIUM na etapie uchwalania podlegalo rbwniet konsultacjom spolecznym. Poniewa2 zostalo opracowane i zatwierdzone w 2010 r., jest dokumentem nowym, ktbry uwzglgdnia uwarunkowania i kierunki rozwoju miasta todzi. Tak wigc lokalizacja drogi nie jest przypadkowa i nieprzemyllana, ma sluqc rozwojowi miasta. W obowiqzujqcych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano tereny pod tg inwestycjg. Droga ma usprawnic system komunikacyjny wewnqtrz miasta i odciq2yc ulice SrbdmieScia. W procesie projektowym podstawg stanowiq materialy wyjiciowe, do ktbrych naleiq obowiqzujqce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak i obowiqzujqce studium uwarunkowan i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta todzi. Podslawq planowania budowy nowych drog i systcmu komunikacyjnego nliasta Lodzi jest wykonanie aktualizacji studiuin transportowego z 2008 r.. ktcirej zadanieln jest zdiagnozowanie stanu istniejqcego przebiegu dr6g oraz okreslenie dalszego r0zwo.j~ sieci drogowej na rok 2025, na podstawie opracowanych prognoz i syinulacji nichu. Opracowywana obecnie aktualizacja ww. studiurn ostatecznie zdetiniuje uklad drogowy miasta, w tym ewentualny przebieg ul. Konstytucyjnej. W ramach koncepcji ul. Konstytucyjnej zostanie przeprowadzona r6wniet analiza dostgpnosci dzialek graniczqcych z inwestycjq Polqczenie dzialek z infrastrukturq drogowq bgdzie realizowane za pomocq migdzy innymi zjazdbw z ul. Konstytucyjnej, drogami serwisowymi wzdlut ulicy Konstytucyjnej lub polqczeniem z drogami bocznymi. MotliwoSC poprzecmego przekraczania ul. Konstytucyjnej przez pieszych i rowerzystbw bgdzie realizowana za pomocq ~Swietlonych przejsc dla pieszych na skrzytowaniach, samodzielnych przejsc dla pieszych i przejazdbw dla rowerzystbw. Wniosek mieszkancbw odnosnie lepszego skomunikowania z ul, Kurczaki jest zasadny i bgdzie uwzglgdniony w koncepcji. KoniecznoSC, a take konkretne sposoby zabezpieczenia Srodowiska przed niepoqdanymi skutkami inwestycji drogowej (ekrany akustyczne, oczyszczenie w6d opadowych, urzqdzenia ochrony Srodowiska, itp.) bgdq ustalone w raporcie oddzialywania inwestycji na Srodowisko na etapie uzyskiwania Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia. Prognoza ruchu opracowana dla ul. Konstytucyjnej uwzglgdnia rbwniet planowane inwestycje wok61 miasta todzi, takte budowg "obwodnicy A1 ". Prognoza bezspomie potwierdzila koniecznosc budowy ul. Konstytucyjnej. Klasa drogi przyjgta zostala zgodnie ze STUDIUM, jednak podtrzymuje jq

5 przewidywane natgtenie ruchu. OdlegloSci miqdzy skrzytowaniami wynikajq bezpoirednio z klasy drogi jak i przepidw odrqbnych, nawet jesli sq to skrzytowania na prawoskrqtach. Trasa ul. Konstytucyjnej w rejonie ul. Kurczaki pokrywa sig z trasq okreslonq w STLTDILTM. Propozycjq konkretnych rozwiqzan komunikacyjnych bqdq przeanalizowane przez projektanta i Zarad Drog i Transportu na etapie opracowywania koncepcji. Przedstawione warianty sq do siebie podobne, ale nie r6tniq siq tylko typami skrzytowan - r6hiq siq take poprowadzeniem nowej ul. ~lqskiej (inna w wariancie 1 i inna w wariancie 2). Modernizacja jut istniejqcej sieci drogowej jest dobrym rozwiqzaniem, ale kr6tkoterminowym. Budowa wschodniej obwodnicy todzi jest poza zakresem opracowania i obecnych konsultacji spolecznych. W ramach koncepcji na ul. Konstytucyjnej, w zwiqzku z przewidzianq komunikacjq autobusowq nie przewiduje siq miejskiej komunikacji szynowej. Projektowana ul. Nowowpglowa bqdzie polczona z ul. Nowotargow% Wierzbowq, Kopciriskiego. Miasto nie mote finansowak inwestycji prywatnych. W ramach koncepcji przewidziano dostqpno.46 do dziaki 312 obrqb W Protokbt z otwartego spotkania z mieszkancami miasta Lodzi: Otwarte spotkanie z mieszkaricami miasta todzi odbylo siq w dniu 29 listopada 2012 r. w budynku Urzqdu Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104, w Dutej Sali Obrad w godz Spotkanie otworzyl Pan Grzegorz Nita Dyrektor Zarzqdu Dr6g i Transportu, przedstawiajqc cel i zakres konsultacji, zgodny z zarzqdzeniem Nr 3297N1112 Prezydenta Miasta todzi z dnia 13 listopada 2013 r., kt6re zostalo opublikowane r. Obecni byli przedstawiciele: fumy projektowej Lafientz Polska, Zarzqdu dr6g i Transportu Witold Nykiel - zastqpca dyrektora, Slawomir Mikolajczyk - Naczelnik Wydziah Projekt6w Inwestycyjnych i Remontowych) oraz mieszkancy miasta todzi, kt6rych wg listy obecnosci bylo 1 17 odb. Spotkanie skladalo siq z dw6ch czqsci: prezentacji wprowadzajqcej oraz dyskusji jako trzonu spotkania. W czqsci wprowadzajqcej Biuro Projektowe przedstawilo prezentacje multimedialnq podzielonq na kilka czcsci. Na poczqtku om6wiono zakres inwestycji oraz materialy wstqpne czyli projekty i zalotenia urbanistyczne majqce wplyw na proponowane przebiegi ul. Konstytucyjnej. W dalszej czqsci spotkania przedstawiono parametry technicwe projektowanej ulicy na podstawie ktbrych okreslono rozwiqzania projektowe m. in. skrzytowan, chodnik6w, odwodnienia czy obwietlenia. Projektant wspomnial r6wniet o zakresie budowy obiekt6w inenierskich oraz przebudowy kolizji z infiastrukturq podziemnq i naziemnq. Om6wiono takte kr6tko harmonogram dla przedsiewziqcia budowy i rozbudowy ul. Konstytucyjnej. W dalszej czqsci prezentacji skupiono siq na om6wieniu wstqpnych rozwi~ah projektowych w obrqbie skrzytowan ul. Konstytucyjnej (gdzie zestawiono obok siebie rozwiqzania z wariantu 1 i 2). Kolejnq czqsk spotkania zajqlo om6wienie formularza konsultacyjnego i zasad zwiqzanych z wyra2eniem swojej opinii w zakresie negocjowanym konsultacji spokcznych. Nastqpnie odbyl siq dyskusja merytoryczna z udzialem mieszkahc6w. W trakcie dyskusji mieszkancy mieli motliwosk zadawania pytan przedstawicielom ZDiT oraz projektantom, na kt6re w miarq motliwosci udzielono odpowiedzi. Z sali padaly zar6wno pytania og6lne dotycqce przebiegu jak i pytania szczeg6lowe dot. konkretnych kwestii np. ochrony akustycznej czy dostqpnosci z konkretnych dzialek. Przewa2aly jednak zdania niezadowolenia z zakresu konsultacji nie obejmujqcego przebiegu ul. Konstytucyjnej, o czym czqsk mieszkaric6w biorqcych udzial w spotkaniu chciala dyskutowak - z sali padaly glosy o bezzasadnosci prowadzenia takiej inwestycji. Wszyscy uczestnicy spotkania otwartego zostali powiadomieni o sposobie i terminie skladania formularzy konsultacyjnych dotyczqcych planowanej inwestycji.

6 Zdjqcia z otwartego spotkania w dniu 29 listopada r. Zdjqcia z otwartego spotkania w dniu 29 listopada r.

7 Zdjqcia z otwartego spotkania w dniu 29 listopada 2012 r. Zdj~cia z otwartego spotkania w dniu 29 listopada 2012 r

8 3. Podsumowanie wynik6w konsultacji: Liczba formularzy konsultacyjnych przekazanych w wymaganym okresie czasowym, to jest od dnia 28 listopada 2012 do dnia 09 grudnia 2012 do godz. 16: 1023 formularzy Liczba formularzy konsultacyjnych, w kt6rych mieszkancy biorqcy udzial w konsultacjach spolecznych wybrali wariant 1 : 25 form ularzy W przypadku, kiedy w tabelce formularza konsultacyjnego nybrany zostal wariant 1, a w uzasadnieniu lub innych propozycjach napisano, ze popiera sic,,pod warunkiem dokonania korekt lub zmian " glos zaliczono do poparcia wariantu 1. Liczba formularzy konsultacyjnych, w kt6rych mieszkancy biorqcy udzial w konsultacjach spolecznych wybrali wariant 2: 13 formularzy W przypadku, kiedy w tabelce formularza konsultacyjnego nybrany zostal wariant 2, a w uzasadnieniu lub innych propozycjach napisano, ie popiera sic,,pod warunkiem dokonania korekt lub zmian " glos zaliczono do poparcia wariantu 2. Liczba formularzy konsultacyjnych, w kt6rych mieszkancy biorqcy udzial w konsultacjach spolecznych wybrali zar6wno wariant 1 i wariant 2: 1 formularz W przypadku, kiedy w tabelce formularza konsultacyjnego nybrany zostal wariant 1 i 2, a w uzasadnieniu lub innych propozycjach napisano, ze popiera sie,,pod warunkiem dokonania korekt lub zmian " glos zaliczono do poparcia obu wariantdw Liczba formularzy konsultacyjnych bez wyboru wariantu: 909 formularzy W przypadku, kiedy w tabelce formularza konsultacyjnego nie zostal wybrany zaden wariant (nie postawiono znaku,,x17 gglos zaliczono do kategorii,,zaden wariant nie jest przeze mnie akceptowalny ". W przypadku nybrania w tabelce wariantu 1 lub wariantu 2 (postawienie znaku,,x77, lecz w uzasadnieniu dopisano, ze,, wariant... zostal przeze mnie zaznaczony tylko dlatego aby formularz konsultacyjny nie zostal odrzucony bez rozpatrywania jako niewazny " glos zaliczono do kategorii,,zaden wariant nie jest przeze mnie akceptowalny ". Liczba formularzy konsultacyjnych odrzuconych : 75 f0rm~hrzy Formularze odrzucano z powod6w: -braku podpisu niemo2nosci otworzenia formularza elektronicznego (plik uszkodzony) - 1 -powielenie dokladnie tego samego formularza przez tq sama osobe (po stwierdzeniu identycznoici wlasnor~cznych podpis6w) braku stron z uzasadnieniem i podpisem - 4 -nieczytelnego podpisu dostarczeniu zlego formularza konsultacyjnego z konsultacji spolecznych dotyczqcych innego projektu) - 3 Liczba os6b wpisanych na liste obecnodci na otwartym spotkaniu z mieszkancami w dniu : 117 osbb

9 I Zestaw~enie - 1 wykres ~losciowy brak wybranego wariant "1" wanant "2 wariantu poparcie dla wariantu wariant Vl" i "2" formulane cdnucone r Zestawienie - wykres pmcentowy -7 brak wyboru wariantu wariant "I" weriant "2 poparcie dla warlantu i formulane odnucone Z powyhzych danych wynika, ke wigkszosf os6b biorqcych udzial konsultacjach spolecznych, dotyczqcych koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzytowania z Trasq G6rnq Etap 111, nie wybrala tadnego z przedstawionych wariantbw. Motywacjq takiego wyboru jest przede wszystkim obawa przed ruchem tranzytowym omijajqcym platnq autostrade A-1, poprowadzenia cirlgu komunikacyjnego przez tereny,,zielone" (parkdw Baden-Powella, im. 3-go Maja, rejom Mlynka), a takke zbyt bliskiej odleglodci od wybudowanych przez deweloperbw budynk6w mieszkalnych. W pozostalych formularzach nie popierajqcych tadnego wariantu powtarza sic potrzeba zachowania terenbw,,zielonych", naprawy istniejqcego ukladu drogowego (co ma przeniesc sie na poprawe warunkbw ruchowych bez potrzeby budowy ul. Konstytucyjnej) oraz lepszego skomunikowania teren6w przemyslowych, zwlaszcza w rejonach ul. Kurczaki. WSrbd formularzy popierajqcych wariant 1 powtarzala sie argumentacja dot. potrzeby wybudowania drogi uplynniajqcej i usprawniajqcej ruch sarnochodowy w miekcie dzieki zastosowaniu skrzytowah dwupoziomowych. Osoby biorqce udzial w konsultacjach prosily takte o lepsze skomunikowanie teren6w przyleglych do projektowanej ul. Konstytucyjnej (zapewnienie dojazddw do posesji, terendw inwestycyjnych, osiedli,

10 przedsicbiorstw), zapewnienie bezpieczetistwa pieszym oraz wyjainienia statusu nieruchomosci letqcych w Sladzie przedsicwziccia. Przedstawiono r6wniet inne rozwiqzania drogowe i systemowe, majqce nadac drodze inny nit projektowany charakter. Propozycje te zostanq poddane analizie i w miarc motliwosci uwzglcdnione w koncepcji. WSr6d formularzy popierajqcych wariant 2 powtarzala sic potrzeba wyboru tadszego wariantu oraz koniecznosc lepszego skomunikowania teren6w przyleglych - gl6wnie ul. Kurczaki. Kilka formularzy przedstawialo konkretne rozwiqzania drogowe i systemowe majqcych nadac drodze inny nit projektowany charakter. Formularze bez wyboru wariantu stanowiq wickszosc oddanych glos6w. Mieszkancy nie negujq w nich potrzeby powstania ul. Konstytucyjnej, ale charakter tej trasy (,,obwodnicy zewnqtrznej Sr6dmiejskiejW), bliskosc z istniejqcq zabudowq mieszkaniowq i dewastacja terenow,,zielonych" sq dla nich nie do przyjqcia. Protestujqcy wskazujq alternatywnq trasc ulicy i tqdajq konsultacji dotyczqcych calego przebiegu drogi. W razie nie ogloszenia konsultacji zapowiadajq calkowite zablokowanie tej inwestycji w aktualnie proponowanym przebiegu. Na spotkaniu z mieszkancami w dniu 29 listopada 2012 projektanci oraz przedstawiciele Zarzqdu Dr6g i Transportu poinformowali mieszkanc6w, te przebieg drogi wyznaczony zostal na podstawie obowiqzujqcego,,studium Uwarunkowah i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lodzi" przyjqtego uchwalq Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 pazdziernika 2010, kt6re na etapie uchwalania podlegalo r6wniet konsultacjq spolecznym. W zwigku z tym zakres konsultacji zostal ograniczony do wyboru jednego z dw6ch proponowanych wariant6w szczeg6lowych, a dodatkowe konsultacje wydajq siq by6 bezzasadne. W czasie trwania Konsultacji czynne bylo forum internetowe pod adresem 4. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynikdw konsultacji. >>link do stanowiska Prezydenta Miasta Lodzi<< Grzegorz Nita >-3 Dyrektor Dr6g i Transportu

11 Stanowisko Prezydenta Miasta todzi 04. QA. fi z dnia ;... w sprawie konsultacji spolecznych w miqzku z przystqpieniem opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyiowania z Trasq Gdrna Etap I11 Dziekuje wszystkim mieszkalicom za zainteresowanie i udzial w konsultacjach spolecznych dotyczqcych wyboru wariantu koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzykowania z Trasq G6ma Etap 111. Wniesione przez Paristwa propozycje i opinie stanowily istotne wskazowki dla prowadzenia dalszych prac projektowych. Przychylajqc sic do wniosku mieszkaric6w, w dniu 9 marca 2013 r. odbylo sic ponowne spotkanie informacyjne omawiajqce uwagi zgloszone na formularzach konsultacyjnych. Jednym z podstawowych elementow rozwoju miasta jest rozw6j sieci dr6g poprawiajqcych jego wewnetrznq komunikacje. Dlatego te8, obecnie opracowywana jest aktualizacja studium transportowego dla miasta todzi, kt6rej zadaniem bedzie zdiagnozowanie istniejqcego przebiegu drog oraz okrellenie, na podstawie wykonanych prognoz i symulacji ruchu. dalszego ich rozwoju. Biorqc powy8sze pod uwage, dopier0 ostatecznie przedmiotowe studium zdefiniuje uklad drogowy miasta, w tym ewentualny przebieg ul. Konstytucyjnej. Ogloszony raport zawiera zestawienie opinii i propozycji zgloszonych w trakcie trwania konsultacji spolecznych. PREZYDENT MIASTA, v Hanna ZDANOWSKA

POKONTROLNE. d(i14. - 3. (3 - b NAJWYZSZA IZBA KONTROLI. 7 ) I3 i LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004. Delegat~~ra w todzi p.0.,?

POKONTROLNE. d(i14. - 3. (3 - b NAJWYZSZA IZBA KONTROLI. 7 ) I3 i LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004. Delegat~~ra w todzi p.0.,? NAJWYZSZA IZBA KONTROLI - 3. (3 - b Delegat~~ra w todzi p.0.,?vto Q ZASTL C \- 1' 7 ) I3 i 'RE 'I'OU rtl&~n La t LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004 POKONTROLNE i s.,, ~.,.;, 2Li- P. " i d(i14 NAJWYZSZA

Bardziej szczegółowo

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi Fundacja Normalne Miasto Fenomen adres do korespondencji: skr. poczt. 14, 90-435 Łódź 36 Fax 42 209 32 55 E-mail: kontakt@fundacjafenomen.pl Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego

Bardziej szczegółowo

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej 27 października 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK Opracowanie raportu: Centrum Doradztwa Strategicznego

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŝonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŝonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r.

Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r. Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r. r 7. Stan Rady - 15 radnych. Obecnych -15 radnych (wedlug listy obecnosci, zalacznik nr 1 do protokolu). W sesji udzial wzieli:

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. IR-III.7820.22.2012.6 DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej ~~ REGIONAL NY ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a Protok61 z lustracji problemowej SpoldzielniMieszkaniowej "PIAST" w Katowicach marzec 2007

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXV / 354 / 2005 RADY GMINY PAWLOWICE. z dnia 24 maja 2005 r.

UCHWALA Nr XXV / 354 / 2005 RADY GMINY PAWLOWICE. z dnia 24 maja 2005 r. UCHWALA Nr XXV / 354 / 2005 RADY GMINY PAWLOWICE z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 8 w solectwie Pawlowice, w gminie Pawlowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

L.dz. 11/2009 Olsztyn, 28.10.2009 r.

L.dz. 11/2009 Olsztyn, 28.10.2009 r. L.dz. 11/2009 Olsztyn, 28.10.2009 r. Szanowny Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn Dotyczy: Konsultacje społeczne w sprawie realizacji projektu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Z I E L O N E M A Z O W S Z E

Z I E L O N E M A Z O W S Z E Z I E L O N E M A Z O W S Z E 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 46 lok. 6, tel./fax.: (22) 6217777, www.fz.eco.pl SPRAWOZDANiE SPOŁECZNEGO RZECZNIKA NIEZMOTORYZOWANYCH Z DZIAŁAŃ W OKRESIE 1.06.2004 31.05.2005

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE Podstawa, cel i zakres opracowania Zgodnie z wydaną w dn. 15 marca 2010 r. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH W OLSZTYNIE

PROGRAM BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH W OLSZTYNIE PROGRAM BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH W OLSZTYNIE ANEKS RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W OLSZTYNIE ul. Szrajbera 9/10, 10-007 Olsztyn WYG International Sp. z o.o. ul. śelazna 28/20,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16. Centrala +48 (22) 825-92-01

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16. Centrala +48 (22) 825-92-01 Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 Centrala +48 (22) 825-92-01 Konto BPH SA O/Warszawa 77 1060 0076 0000 3200 0129 5530 KRS 0000023272 REGON 010069633 NIP 522-000-13-75

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo