PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INSTALACJI WOD-KAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INSTALACJI WOD-KAN"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INSTALACJI WOD-KAN Obiekt: Inwestor: Miejsce realizacji: BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA GMINNEGO ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ (PRZYŁĄCZA: WOD.-KAN., KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPLNE, DROGI OGRODZENIE, WIATA ŚMIETNIKOWA I PLAC ZABAW) Z JEDNOCZESNĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ŚMIETNIKA I PRZYBUDÓWKI Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego Konstancin-Jeziorna dz. nr 10/28 ob Branża: SANITARNA Projektant: mgr inż. Jacek Wiśniewski upr. bud. 323/80/WŁ w spec. instalacyjnoinżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i ochrony środowiska (bez ograniczeń) Współpraca: Łukasz Wiankowski Sprawdzający: mgr inż. Michał Kołodziejczyk upr. proj. LOD/0874/POOS/08 w specjalności instalacji i sieci sanitarnych (bez ograniczeń) "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 1

2 Spis treści OPIS TECHNICZNY... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY...3 PRZEZNACZENIE OBIEKTU... 4 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE... 4 GOSPODARKA WODNA... 4 INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA...4 ZAPOTRZEBOWANIE WODY...6 WODOMIERZ (ŻŁOBEK)... 6 ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY...7 PODGRZEWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ...7 WYMAGANA ILOŚĆ CIEPŁEJ WODY...7 PODGRZEWACZ C.W.U... 8 NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE C.W.U...9 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA...10 POMPA CYRKULACYJNA WYPOSAŻENIE SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...10 MATERIAŁY MONTAŻ INSTALACJI PRÓBA SZCZELNOŚCI...14 PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA...16 GOSPODARKA ŚCIEKOWA (ŚCIEKI SOCJALNO-BYTOWE I TECHNOLOGICZNE)...16 ILOŚĆ ŚCIEKÓW SANITARNYCH...17 MATERIAŁY I MONTAŻ...17 WYTYCZNE REALIZACJI CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA...20 RZUT PARTERU wewnętrzna instalacja wody użytkowej rys RZUT PIETRA wewnętrzna instalacja wody użytkowej rys RZUT PODDASZA wewnętrzna instalacja wody użytkowej rys RZUT PARTERU wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rys RZUT PIETRA wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rys RZUT PODDASZA wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rys RZUT DACHU wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rys "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 2

3 OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy nowego obiektu żłobka gminnego przylegającego do istniejącego budynku przedszkola i żłobka. Opracowanie obejmuje: wewnętrzną instalację wodociągową (z.w.u., c.w.u., cyrkulacja) wewnętrzną kanalizację sanitarną wewnętrzną instalację przeciwpożarową Podstawę niniejszego opracowania stanowią: PODSTAWA OPRACOWANIA Ustalenia z Inwestorem Normy branżowe Katalogi producentów Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (Znak: GT ) z dnia r. Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym z dnia 20 kwietnia 2012 (Znak: ZK 7034.I Umowa nr INW z dn r Wypis i wyrys (zn. PP KG z dn r)z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr 413/III/51/2002 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 września 2002 r (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 268, z dn. 15 października 2002 r, poz.6922) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 152/VI/17/201 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 listopada 2011 r (z dn. 26 stycznia 2012 r, poz.646) Dokumentacje archiwalne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz.U. Nr 202, poz z późn. zm.) Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) z dnia 7 lipca 1994r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) Projekty branżowe Warunki techniczne nr 047/2012 oraz 048/2012 wydane przez Gminę Konstancin-Jeziorna w dniu Warunki zaprojektowania i wykonania przyłączy od sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej do budynku Tęczowego Przedszkola oraz do budynku żłobka gminnego. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, powiat piaseczyński na działce nr ewid. 10/28. Działka położona jest przy ulicy Jaworskiego 3 w odległości ok. 4,0 km na zachód od koryta Wisły. Na działce znajduje się istniejący dwukondygnacyjny budynek przedszkola i żłobka z poddaszem użytkowy o powierzchni zabudowy 661m². Przez działkę przebiegają instalacje sanitarne: przyłącze wodociągowe do przedszkola i przyłącze kanalizacyjne do przedszkola, instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, przyłącze gazowe do przedszkola przyłącze cieplne do przedszkola a także przewód tłoczny systemu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Przewód tłoczny odprowadza ścieki deszczowe do studni rozprężnej a następnie przez separator do sztucznego kanału wodnego stanowiącego południową granicę działki. "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 3

4 PRZEZNACZENIE OBIEKTU Projektowany obiekt spełnia założenia programowe 3 oddziałowego żłobka. Każdy oddział składa się z sali zabaw, sali sypialnej, pomieszczenia magazynku podręcznego, magazynku sypialni oraz zaplecza socjalnego i łazienki. Ponadto w obiekcie zaprojektowano zaplecze kuchenne z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi, jadalnię, strefę administracyjną i pomieszczenia magazynowe. Obiekty przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W strefie wejściowej zapewniono dostęp poprzez projektowaną rampę, ponadto w budynku zlikwidowano progi, zaprojektowano windę oraz odpowiednio przystosowaną toaletę. Obiekt zaprojektowano na użytkowanie przez 75 dzieci oraz 21 osób personelu ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Projektowane przedszkole będzie zaopatrywane w wodę do celów socjalno-bytowych oraz przeciwpożarowych poprzez przyłącze PE Ø63 z projektowanego odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w90. Ścieki sanitarne z powstające w obiekcie będą odprowadzane grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej kod150. Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej rozdzielona jest na 3 niezależne części gdyż ścieki powstające podczas procesu przygotowywania posiłków zawierają skrobię i tłuszcze w ilości wymagającej oczyszczania przed odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej. GOSPODARKA WODNA INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA Liczba i lokalizacja hydrantów uwarunkowana jest Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. oraz przez projekt architektoniczny, wg którego: Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 689m 2 (wyliczona zgodnie z PN ISO ) m 2 Kubatura budynku wynosi 6201 m 3 Wysokość budynku wynosi 11,52 m Liczba kondygnacji III Liczba kondygnacji nadziemnych III Kwalifikuje to obiekt do grupy budynków niskich (N) Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II Zagrożenie wybuchem nie występuje Klasa odporności pożarowej B Klasy odporności ogniowej elementów budynku Wymagania, jakie spełniają projektowane elementy budowlane. Główna konstrukcja nośna R 120 Konstrukcja dachu R 30 Strop REI 60 Ściany zewnętrzne REI 60 Ściany wewnętrzne EI 30 Przekrycie dachu - RE 30 (powierzchnia świetlików mniejsza niż 20%) "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 4

5 Elementy wykończenia wnętrz. W zaprojektowanym wykończeniu wnętrz nie zastosowano materiałów: Których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Łatwo zapalnych. Kapiących i odpadających pod wpływem ognia Pomieszczenia poddasza oddzielono od konstrukcji dachu płytami wykończeniowymi o odporności EI30. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w projektowanym obiekcie. W obiekcie przewidziano: Oświetlenie ewakuacyjne Wyłącznik przeciwpożarowy prądu Instalację odgromową Podręczny sprzęt gaśniczy należy przyjąć 2kg środka gaśniczego na każde 100 m 2 powierzchni, w odległościach nie większych niż 30m Sieć hydrantów wewnętrznych Ø 25 na każdej kondygnacji. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenie pożaru. Ochrona zewnętrzna ppoż. projektowanego obiektu realizowana będzie poprzez dwa hydranty DN80, znajdujące się w odległościach nie większych niż 150m i 75m od projektowanego obiektu. Warunki te spełnione zostaną poprzez jeden hydrant istniejący, znajdujący się we wschodniej części działki oraz drugi hydrant projektowany na przebudowanym przyłączu. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Zagrożenie wybuchem nie występuje. Ewakuacja. W budynku do ewakuacji parteru przewidziano 3 wyjścia w strefie dydaktycznej. Wyjście główne z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane przy północnej części budynku, pozostałe wyjścia w południowej elewacji, jedno bezpośrednio z klatki schodowej i drugie ze strefy szatniowej. Strefa kuchenna posiada dwa odrębne wyjścia. Projekt spełnia następujące parametry pożarowe: 1. Długość przejść w pomieszczeniach ZL <40m. 2. Szerokość wyjść w świetle po otwarciu drzwi z pomieszczeń min. 90cm. 3. Szerokość dróg ewakuacyjnych w poziomie min. 140cm. 4. Szerokość biegu klatki schodowej w świetle obustronnych poręczy wynosi 120 cm. Głębokość spocznika 130 cm. Wysokość stopni <15cm Budynek należy oznakować znakami wg PN - N /92, PN - N /92 i rozmieścić je wg PN-N /98. Do zewnętrznej obsługi budynku służy droga publiczna spełniająca warunki drogi pożarowej (odległość 5-15m). W projekcie zastosowano 6 hydrantów wewnętrznych (na każdej kondygnacji po 2) typu: PN-EN 671-1[W-25/30] Hydranty zależnie od miejsca zlokalizowania umieszczone są w szafce przeznaczonej do zawieszenia na ścianie lub we wnęce w szafce z obudową. Każdy hydrant musi być wyposażony w : szafkę hydrantową z nawijaczem i osią wodną zwór hydrantowy prądownicę PWh-25 wg PN-EN wąż tłoczny pół sztywny o średnicy 25mm i długości 30 mb zamek EURO (z plombą) pełne oznakowanie wymagane przez aktualne przepisy prawne "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 5

6 Instalację przeciwpożarową należy wykonać z rur ze stali ocynkowanej (średnice i przebieg zgodnie z rysunkami z części graficznej opracowania). Za trójnikiem rozdzielającym instalację przeciwpożarową i instalację socjalno-bytową, w pomieszczeniu kotłowni (0/04) należy zastosować zawór pierwszeństwa. Za odejściem na instalację przeciwpożarową, na przewodzie instalacji wody na cele socjalno-bytowe projektuje się zawór pierwszeństwa VV 300/ VV100. Zawór VV jest otwarty i w warunkach normalnych pracuje jak regulator ciśnienia w instalacji wodociągowej. W warunkach pożaru w przypadku poboru wody do celów gaśniczych w instalacji przeciwpożarowej nastąpi spadek ciśnienia, zawór VV odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie instalacja hydrantowa jest zasilana w wodę. Zawór działa automatycznie, nie wymaga dostarczenia energii elektrycznej. Projektuje się użycie zaworu VV DN40 wraz z armaturą odcinającą (całość wg szczegółu w części graficznej opracowania). Dopiero za zaworem pierwszeństwa można dokonać przejścia na przewody z tworzyw sztucznych na części bytowo-gospodarczej instalacji wodociągowej. Na instalacji przeciwpożarowej zaraz za odejściem należy również zastosować zawór antyskażeniowy BA. ZAPOTRZEBOWANIE WODY Ilość użytkowników poszczególnych pomieszczeń ustalono na podstawie danych uzyskanych od inwestora oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Ustalono że z obiektu będzie korzystało 96 osób w tym 75 dzieci oraz 21 osób personelu Przeciętne normy zużycia wody przyjęto na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia Zużycie to wynosi: 130 l na dziecko w żłobku 15 l na każdą osobę zatrudnioną w żłobku zapotrzebowanie wody wynosi Q śr dobowe = 130 dm 3 /d dm 3 /d. 21 = dm 3 /d Q max dobowe = Qśr dobowe 1,5 = dm 3 / d Q h = Qmax dobowe / 12 = 1259 dm 3 /h Q max h = Qh 3,2 = 4025 dm3/h = 1.12 l/s WODOMIERZ (ŻŁOBEK) Wodomierz dobrano zgodnie z instrukcją zawartą w normie PN-92/B Do doboru przyjęto zużycie wody dla celów bytowo-gospodarczych. Lp. Urządzenie Liczba sztuk Normatywny wypływ [dm 3 /s] Woda zimna [dm 3 /s] Suma wypływu Woda ciepła [dm 3 /s] 1 Bateria umywalkowa 26 0,07 1,82 1,82 2 Płuczka zbiornikowa 13 0,13 1,69-3 Bateria natryskowa 3 0,15 0,45 0,45 4 Bidet 3 0,07 0,21 0,21 5 Zawór polewaczkowy 12 0,3 3,6-6 pralka 2 0,25 0,5-7 zlewozmywak 10 0,07 0,7 0,7 8 Kocioł warzelny 1 0,07 0,07-9 Zmywarka kapturowa 1 0,15 0,15-10 Obieraczka do ziemniaków 1 0,3 0,3-11 Wanienka dla dzieci 1 0,07 0,07 0,07 SUMA 9,56 3,25 "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 6

7 Q=0,682 ( q n) ,14 Q=0,682 (9,56+ 3,25) ,14 Q=2,01 dm 3 /s Q ppoż= 2 Q HP + 0,15 Q Q ppoż= 2 1dm 3 /s + 0,15 2,01 dm 3 /s Q ppoż= 2,302 dm 3 /s Strumień objętości wynosi więc Q w= 2,302 dm 3 /s= 8,29 m 3 /h Dobrano: wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy np. WS-6 firmy POWOGAZ przepływ nominalny 6 m 3 /h przepływ maksymalny 12 m 3 /h średnica nominalna DN 32 mm strata ciśnienia przy przepływie 8,29 m 3 /h wynosi 85 kpa Wodomierz jw. zainstalowany zostanie wraz z zaworami odcinającymi i zaworem antyskażeniowym w pomieszczeniu technicznym (węzła cieplnego) na wysokości ok 0,80 m nad posadzką. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY Zawór antyskażeniowy dobrano na podstawie normy PN EN Woda pitna pobierana z sieci wodociągowej zaliczana jest do kategorii 1 płynów, przed którymi wymagane jest zabezpieczenie. Dla kategorii 1 wymagane jest zabezpieczenie w postaci zaworu antyskażeniowego typu EA. Dobrano : zawór antyskażeniowy EA 251 PN10 DN40 pracujący w zakresie ciśnień od 3cm sł wody do 16 bar korpus z żeliwa szarego. PODGRZEWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Źródłem ciepła jest projektowany węzeł cieplny w pomieszczeniu 0/04. WYMAGANA ILOŚĆ CIEPŁEJ WODY Dobowe normy zużycia wody przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz.70). Zużycie wody w żłobku wynosi 130 dm 3 na jedno dziecko w ciągu jednej doby Zużycie wody przez personel (zakład pracy w którym nie jest wymagane stosowanie natrysków) wynosi15 dm 3 na jednego zatrudnionego w ciągu jednej doby. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę o temperaturze 40 C przyjmuje się na poziomie dm 3 na jedno łózko w żłobku (przyjęto 40% zapotrzebowania wody zimnej czyli 40% ze 130 dm 3 co nam daje 50 dm 3 /d dla każdego dziecka) Dodatkowo przyjęto zapotrzebowanie dla personelu na poziomie 50% zapotrzebowania na wodę zimną czyli 50% z 15 dm 3 co nam daje 7,5 dm 3 /d. Łączna ilość ciepłej wody o temperaturze 40 C wynosi więc V 40 = 130 dm 3 /d. 0, dm 3 /d. 0,5. 21 V 40 = 5475 dm 3 /d = Q śr dobowe (ciepłej wody) Żłobek będzie czynny 12 godzin w ciągu doby. Q h40 = Q śr dobowe (ciepłej wody) /12 "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 7

8 Q h40 = 456,25 dm 3 /h Przeliczając powyższą ilość ciepłej wody o temperaturze 40 C na ilość wody o temperaturze 60 C możemy wyznaczyć minimalną wydajność godzinową podgrzewacza Q h60= Q h40. (T 40 T 10 ) / (T 60 - T 10 ) Q h60= 456,25. (40-10) / (60-10) = 273,75 dm 3 /h Dodatkowo zakłada się współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody wynoszący 2,0. Wymagany przepływ wynosi Q hmax60= 273,75 dm 3 /h. 2 Q hmax60= 547,5 dm 3 /h V 40 ilość wody ciepłej o temp. 40 C zużywana w obiekcie w ciągu doby [dm 3 /d] Q h40 średnia ilość wody ciepłej o temp. 40 C zużywana w ciągu godziny [dm 3 /h] Q h60 średnia ilość wody ciepłej o temp. 60 C zużywana w ciągu godziny [dm 3 /h] T 10 temperatura wody zimnej z wodociągu [ C] T 40 temperatura wody w punkcie czerpalnym [ C] T 40 temperatura wody w podgrzewaczu [ C] Q hmax60 - ilość wody ciepłej o temp. 60 C zużywanej w ciągu godziny przy maksymalnym rozbiorze [dm 3 /h] PODGRZEWACZ C.W.U. Dla wymaganego wydatku dobrano Podgrzewacz SMARTLINE SLE W 130 System zbiornik-w-zbiorniku Cylindryczny zasobnik, wypełniony ogrzewaną wodą, umieszczono koncentrycznie w zbiorniku zewnętrznym, w którym przepływa woda grzewcza. Omywa ona ze wszystkich stron pofałdowane ścianki zasobnika zawieszonego swobodnie na króćcach zimnej i ciepłej wody. Zasobnik ciepłej wody Zasobnik wewnętrzny jest odporny na korozję oraz na zmiany ciśnienia i temperatury wody. Jest wykonany z chromoniklowej stali stopowej (304 lub DUPLEX) spawanej całkowicie w osłonie argonowej metodą TIG. Przed połączeniem, również dennice są poddawane trawieniu i pasywacji, dodatkowo część walcowa podlega pofałdowaniu na specjalnych walcach. Zapewnia to długą żywotność urządzenia. Zbiornik zewnętrzny Zbiornik zewnętrzny (korpus wymiennika) zawierający wodę grzewczą wykonano ze stali węglowej STW 22. Izolacja termiczna Izolację termiczną stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa (50 mm) wtryskiwana bezpośrednio pod płaszcz wymiennika. Płaszcz Płaszcz wykonano z plastycznego i estetycznego kopolimeru polipropylenowego o zwiększonej odporności na wgniecenia. Grzałka elektryczna SLE W Wymiennik SLE W wyposażono w grzałkę elektryczną 2,2 kw sterowaną termostatem zabudowanym na SLE W, zależnie od położenia przełącznika. "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 8

9 WARUNKI PRACY Maksymalne ciśnienie pracy [wymiennik napełniony wodą] obieg grzewczy: 3 bar obieg ciepłej wody: 10 bar Ciśnienie testowe [wymiennik napełniony wodą] obieg grzewczy: 4,5 bar obieg ciepłej wody: 13 bar Temperatura pracy maksymalna temperatura: 90 C CHARAKTERYSTYKA WYMIENNIKA Pojemność całkowita [L] 130 Pojemność przestrzeni c.o. [L] 31 Wymagany przepływ wody c.o. [L/h] 2600 Strata ciśnienia wody c.o. [mbar] 22 Powierzchnia grzewcza [m 2 ] 1,26 WYDATKI CIEPŁEJ WODY Wydatek szczytowy przy 40 C [L/10 ] 321 Wydatek szczytowy przy 60 C [L/10 ] 161 Wydatek szczytowy przy 40 C [L/60 ] 1063 Wydatek szczytowy przy 60 C [L/60 ] 549 Wydatek trwały przy 40 C [L/h] 890 Wydatek trwały przy 60 C [L/h] 465 Czas podgrzania [minuty] 22 Nominalna moc cieplna [kw] 31 Czas podgrzania z grzałką elektryczną 2,2 kw od 10 do 60 C 3 h 27 Urządzenie jest wyposażone w: grzałkę elektryczną o mocy 2,2 kw zasilaną prądem 230V (umożliwia to okresowy podgrzanie wody do temperatury nawet 90 C zapobiegający rozwojowi bakterii legionella. NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE C.W.U. Doboru naczynia wzbiorczego przeponowego dokonano na podstawie Polskiej Normy PN-EN z czerwca 2006 roku dotyczącej Instalacji grzewczych i wodnych instalacji centralnego ogrzewania. Dane wyjściowe: pojemność podgrzewacza Vp = 130 l obliczeniowa temp. wody użytkowej t cw/t wz = 60/10 C maksymalna temperatura wody występująca np. przy przegrzewie okresowym 90 C jednostkowy przyrost objętości V = 0,0347 maksymalne ciśnienie robocze cw pmax = 0,6 MPa ciśnienie wstępne w naczyniu po = 0,3 Mpa Pojemność użytkowa naczynia Vu = 1,1 x (Vp) x q x V = 1,1 x 280 x 0,0347 x 965,31 = 4,79 l Vc = Vu x [(pmax+0.1)/(pmax-p0)} 11,18 l Przyjęto naczynie wzbiorcze REFIX DD do wody użytkowej o pojemności 12 dm 3, PN 10, G3/4' "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 9

10 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA Zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u został dobrany za pomocą programy HUSTY firmy SYR. Został dobrany zawór 2115 do instalacji ciepłej wody Dn 1/2'', P = 0,5 MPa POMPA CYRKULACYJNA Cyrkulacja ciepłej wody w nowym obiekcie będzie realizowana za pomocą pompy cyrkulacyjnej Wilo Star -Z 25/6 Circo Star (lub równoważnej) ( G=2,0 m3/h; Hp=40kPa ) WYPOSAŻENIE SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH miska ustępowa Wysokość miski ustępowej (mierzona do górnej części deski w toaletach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych powinna wynosić cm. Poręcze powinny zostać umieszczone w sposób pokazany na ilustracji. Uruchamianie spłuczki może odbywać się automatycznie lub ręcznie. Przycisk należy umieścić na wysokości nieprzekraczającej 120 cm od posadzki. Nie może być to spłuczka obsługiwana za pomocą nogi. Podajnik papieru toaletowego powinien znajdować się na wysokości cm od posadzki, w odległości cm od tylnej ściany toalety. "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 10

11 umywalka Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 85 cm od posadzki. Dolna krawędź umywalki powinna znajdować się nie niżej niż 70 cm od posadzki. Należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi. Przed umywalką należy zapewnić przestrzeń manewrową o wymiarach 90x120 cm, zakładając, że dłuższa oś prostokąta leży na osi umywalki. Nie więcej niż 45cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką. Podłączenie ciepłej wody oraz odpływ umywalki należy izolować termicznie lub umieścić w sposób uniemożliwiający kontakt z nimi. Pod umywalką nie mogą znajdować się elementy ostre lub szorstkie. Baterie umywalkowe mogą być uruchamiane dźwignią, przez przycisk lub automatycznie. Nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków. Dolną krawędź lustra należy umieszczać nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki. Lustro powinno mieć możliwość regulacji w osi poziomej. "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 11

12 "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 12

13 MATERIAŁY Instalacje c.w.u., z.w.u. I cyrkulacji projektuje się z rur z sieciowanego pod wysokim ciśnieniem polietylenu PE-Xa PN 10 ze złączkami z tworzywa sztucznego (do średnic DN50) zgodnie z zaleceniami producenta. W projekcie instalacji przewiduje się użycie przewodów o średnicach: DN 15 gr. ścianki 2,2 DN 20 gr. ścianki 2,8 DN 25 gr. ścianki 3,5 DN 32 gr. ścianki 4,4 DN 40 gr. ścianki 5.5 DN 50 gr. ścianki 6,9 W instalacji przeciwpożarowej oraz na odcinkach prowadzonych w pomieszczeniu technicznym 0/04 ojektuje się użycie rur ze stali ocynkowanej. MONTAŻ INSTALACJI Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i skośne z półśrubunkami, wyposażonymi w uszczelki typu o-ring. Zawory kątowe zespolone z filtrem siatkowym, instalowane będą przed bateriami umywalkowymi oraz przy płuczkach ustępowych. Jako zawory odcinające. W sanitariatach zastosowano zawory kulowe mufowe (gwint.) montowane w szafkach wnękowych z drzwiczkami o wym. 35x35x13cm Na rurociągach odgałęzień cyrkulacji należy zainstalować wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny typ MTCV wyposażony w termometr, z automatyczną funkcją dezynfekcyjną. Zawór jw. zapewnia prawidłowy przepływ wody cyrkulacyjnej i utrzymanie zadanej temperatury, oraz przebieg dezynfekcji termicznej realizowanej okresowo (1 raz w tygodniu) przez układ automatyki i pompę cyrkulacyjną (przegrzew ciepłej wody do 70*C za pomocą grzałki elektrycznej w zasobniku ciepłej wody użytkowej). Rozprowadzenie poziome prowadzić w posadzkach. Odcinki pionowe i podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach. Przewody wody ciepłej zaizolować przed wychłodzeniem otuliną z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m*K), laminowanej z zewnątrz folią polietylenową o grubościach zalecanych przez producenta systemu W celu zapobieżenia wykraplaniu się wilgoci na zimnych ściankach rur oraz podgrzewania zimnej wody od rur z wodą ciepłą przewody wody zimnej zaizolować przed wychłodzeniem otuliną z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m*K), laminowanej z zewnątrz folią polietylenową o grubościach zalecanych przez producenta systemu. Mocowanie rurociągów za pomocą uchwytów systemowych. Na instalacji należy zamontować punkty stałe i przesuwne wg wytycznych producenta rur. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o 1 cm, przy przejściu prze strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. Dla przewodów z tworzywa sztucznego należy stosować tuleje ochronne również z tworzywa sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie oddziałującym na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 13

14 powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(paragraf 302 ust. 4) ; problem trudności z otwarciem, zamknięciem armatury, oraz wyborem odpowiedniej temperatury przez dzieci bądź osoby niepełnosprawne projektuje się centralne mieszacze wody umiejscowione w szafkach naściennych przed pomieszczeniami 0/14, 0/17, 1/04, 1/09 oraz 1/21 (łącznie 5 sztuk zapewniających nie przekroczenie temperatury 40 C na punktach poboru wody - kolektywny mieszacz termostatyczny PREMIX COMPACT nr Kolektywny mieszacz termostatyczny z regulacja temperatury 34 do 40 o C, z blokada pokrętła, z nastawem umożliwiającym dezynfekcje termiczną głowicy termostatycznej). Wszystkie punkty poboru wody dla dzieci i osób niepełnosprawnych projektuje się jako: Zawory do TEMPOSOFT 2 nr na wodę centralnie zmieszaną. Zawór czerpalny do umywalki na wodę zmieszaną termostatycznie, z miękkim uruchamianiem, samozamykający (+- 15 s.), wypływ 3 lit./sek. Bateria natryskowa termostatyczna indywidualna SECURITHERM nr H9739HYG z zestawem natryskowym (komplet). Bateria natryskowa termostatyczna indywidualna z stałą blokadą antyodprężeniową 38 o C maksimum, z nastawem umożliwiającym dezynfekcje termiczną głowicy termostatycznej, z nienagrzewającym się korpusem, z zabezpieczeniem antystagnacyjnym wody, komplet z drążkiem,wężem i słuchawką. Umieszczając wysokościowo miski ustępowe oraz umywalki należy kierować się poniższą tabelą. Zaleca się aby w węzłach sanitarnych dla dzieci (pomieszczenia 0/16, 1/05, 1/11 oraz 1/18) były to specjalne wersje dziecięce (armatura junior). Przybór Wysokość umieszczenia górnej krawędzi ponad posadzką [m] Miska ustępowa ogólna 0,40 Miska ustępowa 3-4 latków 0,25 Miska ustępowa 5-6 latków 0,33 Umywalka ogólna 0,90 Umywalka 3-4 latków 0,50 Umywalka 5-6 latków 0,65 PRÓBA SZCZELNOŚCI Zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL próbę szczelności należy przeprowadzić po wykonaniu instalacji, ale przed zalaniem jej czy też obudowaniem. Na podstawie występującego przebiegu ciśnienia próbnego (stałe, malejące, rosnące) może być wydana jedynie częściowa ocena szczelności instalacji. Szczelność instalacji można sprawdzić tylko przez oględziny odkrytych przewodów rurowych. Najdrobniejsze nieszczelności można wykryć tylko na podstawie oględzin, obserwując przy wysokim ciśnieniu wylewanie się wody lub używając środka do wykrywania nieszczelności. Dokładność badania można zwiększyć dzieląc instalację na mniejsze odcinki poddawane próbie. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie środków (np. środków pianotwórczych) z aktualnym certyfikatem "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 14

15 DVGW, które dodatkowo zostały dopuszczone przez producenta do zastosowania do tworzyw PPSU oraz PVDF. Przygotowanie do próby szczelności: 1. Instalacja musi być dostępna i nie może być przykryta. 2. Wymontować ewentualne urządzenia zabezpieczające i liczniki i zastąpić je odcinkami rur lub zatyczkami instalacji. 3. Wypełnić instalację od najniższego miejsca filtrowaną wodą bez powietrza. 4. Miejsca ujęcia wody tak długo odpowietrzać, aż będzie zauważalny wyciek wody bez powietrza. 5. Urządzenie do próby szczelności podłączyć w najniższym miejscu instalacji. 6. Szczelnie zamknąć wszystkie miejsca ujęcia wody. 7. Upewnić się, że temperatura podczas próby szczelności będzie stała. 8. Przygotować protokół próby szczelności oraz zanotować dane instalacji. Na próbę szczelności mogą mieć znaczny wpływ zmiany temperatury w systemie instalacji, np. zmiana temperatury o 10 K może spowodować zmianę ciśnienia od 0,5 do 1 bar. Na skutek właściwości materiału, z którego są wykonane rury (np. wydłużenie rur przy rosnącym ciśnieniu) w czasie próby szczelności (próba wstępna i główna) spadek ciśnienia (Δ p1 lub Δ p2) może odbiegać od wartości standardowych. Próba szczelności, jak również powstający w czasie tej próby przebieg ciśnienia nie pozwalają na wyciągnięcie wystarczających wniosków co do szczelności instalacji. Dlatego, jak nakazuje norma, należy dokonać oględzin całej instalacji wody pitnej. Wstępna próba szczelności wodą 1. Wytworzyć ciśnienie próbne 5 bar. 2. Po 10 min. oraz po 20 min. odczytać ciśnienie, zanotować wartości oraz podnieść ciśnienie z powrotem do 5 bar. 3. Całą instalację, w szczególności miejsca łączenia, należy sprawdzić czy nie widać przecieków. 4. Po kolejnych 30 min. zanotować wartość ciśnienia w protokole. Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 0,6 bar (Δ p1): 1. Należy ponownie przeprowadzić kontrolę wzrokową całej instalacji, w szczególności miejsc łączenia. 2. Jeżeli podczas kontroli nie wykryto żadnych nieszczelności, można przystąpić do głównej próby szczelności. 3. W przypadku wykrycia i usunięcia nieszczelności powtórzyć wstępną próbę szczelności Główna próba szczelności wodą Główna próba szczelności wodą przebiega bezpośrednio po pomyślnie przeprowadzonej wstępnej próbie szczelności i trwa około 2 godzin. 1. Odczytać i zapisać ciśnienie po wstępnej próbie szczelności. 2. Po 2 godzinach odczytać ciśnienie i zapisać w protokole. 3. Przeprowadzić kontrolę wzrokową całej instalacji zwracając szczególną uwagę na miejsca połączeń. Jeżeli nie stwierdzono żadnych nieszczelności, uznajemy próbę za zakończoną. Jeżeli po upływie 2 godzin ciśnienie podczas próby szczelności spadło o więcej niż 0,2 bar (Δ p2): 1. Ponownie przeprowadzamy wzrokową kontrolę instalacji. "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 15

16 2. W przypadku niewykrycia żadnych nieszczelności, uznajemy próbę szczelności za zakończoną. 3. Po usunięciu przyczyn nieszczelności powtarzamy próbę szczelności wstępną oraz główną. Zakończenie próby szczelności wodą Na zakończenie głównej próby szczelności: 1. Wpisać w protokół firmę wykonawczą oraz odbiorcę instalacji. 2. Zdemontować urządzenie do próby szczelności. 3. Ze względów higienicznych po przeprowadzeniu prób szczelności dokładnie wypłukać instalację wody pitnej 4. Zamontować ponownie urządzenia zabezpieczające oraz liczniki. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody podczas fazy budowlanej i układania rur, wszystkie punkty poboru wody należy otworzyć i przez kilka minut przepłukiwać. Pracochłonne płukanie instalacji mieszanką powietrze/woda, które wymagane jest zgodnie z DIN 1988 część 2 z powodu ochrony przeciwkorozyjnej instalacji wykonanej z metali, nie jest wymagane w przypadku uniwersalnego systemu RAUTITAN do wody pitnej i ogrzewania. Jeżeli instalacja nie będzie od razu uruchamiana, polecamy ze względów higienicznych oraz aby zapobiec jej zamarznięciu całkowite opróżnienie jej. Przed uruchomieniem należy instalację dokładnie wypłukać. Płukanie przeprowadza się czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r., (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 417) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prędkość wody podczas płukania powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s. Czas płukania określa się na podstawie wyników obserwacji stanu wypływającej wody z przewodu. Płukanie można zakończyć z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak woda użyta do płukania. Do dezynfekcji używa się roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które należy wprowadzać do przewodu w kilku miejscach. Przewód należy napełniać czystą wodą z równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskać stężenie równe 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwór w przewodzie powinien być przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie należy doprowadzić czystą wodę w celu wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody powinna zapewnić 10-krotną wymianę wody w przewodzie przy zachowaniu prędkości płukania. GOSPODARKA ŚCIEKOWA (ŚCIEKI SOCJALNO-BYTOWE I TECHNOLOGICZNE) W projektowanym żłobku przewidziane jest zaplecze żywieniowe w którym będą przygotowywane posiłki. W związku z tym woda będzie pobierana na cele socjalno-bytowe jak i technologiczne. W obiekcie więc poza ściekami bytowymi będą powstawały ścieki technologiczne charakterystyczne dla obiektów gastronomicznych (zanieczyszczone tłuszczami i skrobią).. ILOŚĆ ŚCIEKÓW SANITARNYCH "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 16

17 Lp. Urządzenie Liczba sztuk Równoważnik odpływu Aws Suma wypływu [dm 3 /s] 1 Umywalka 26,0 0,5 13,0 2 Płuczka zbiornikowa 13,0 2,5 32,5 3 Natrysk 3,0 1,0 3,0 4 Bidet 3,0 0,5 1,5 5 Wpust podłogowy 12,0 1,0 12,0 6 Pralka 2,0 1,5 3,0 7 Zlewozmywak 10,0 0,5 5,0 8 Zmywarka kapturowa 1,0 2,0 2,0 9 Wanienka dla dzieci 1,0 1,0 1,0 SUMA 73,0 Przepływ obliczeniowy wynosi: qs= 0, ,5 dm 3 /s = 5,98 dm 3 /s MATERIAŁY I MONTAŻ Instalację kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej oraz technologicznej do separatora skrobi projektuje się z rur PVC. Instalację kanalizacji technologicznej (zawierającej tłuszcz) projektuje się z rur PP odpornych na wysoką temperaturę. Napowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez rury wywiewne pionów kanalizacyjnych, oraz zawory napowietrzające. Podejścia oraz piony sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Montaż rurociągów instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. podejścia instalować według załączonych rysunków. Poziomy odpływowe, Wszystkie przewody kanalizacyjne (poziome, podejścia do przyborów sanitarnych należy prowadzić sposób umożliwiający ich całkowite zakrycie (t.j. w kanałach, bruzdach, lub w obudowach). Przewody prowadzone po ścianach należy montować za pomocą uchwytów lub wsporników albo wieszaków z elastycznymi podkładkami. Prace związane z budową kanalizacji winny być prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z obowiązującymi przepisami BHP na w/w/ prace. Piony kanalizacji sanitarnej powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 0,5 m, zakończone rurą wywiewną. Na każdym pionie ok. 30cm powyżej posadzki zamontować rewizje (czyszczaki). Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o 1 cm, przy przejściu prze strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. Dla przewodów z tworzywa sztucznego należy stosować tuleje ochronne również z tworzywa sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie oddziałującym na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 17

18 i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. W pomieszczeniu technicznym 0/04 zamontować kratki ściekowe odprowadzające ścieki przewodami PP odpornego na wysokie temperatury do studzienki schładzającej. Należy zastosować studnię schładzającą dn1000 z podłączeniem do głównego ciągu kanalizacyjnego budynku. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe studni wykonywane są z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, spełniają wymagania normy PN- B i PN-EN Grubość ścian studni 120 mm. Studnia schładzająca powinna mieć pokrywę w postaci kraty żeliwnej tak, aby mogła przyjmować wodę z posadzki. Wszystkie wpusty podłogowe i odwodnienia liniowe w część węzła żywieniowego powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z wyjmowanym rusztem, umożliwiającym ich umycie i dezynfekcję. Lokalizację separatorów dla ścieków technologicznych zawiera projekt zewnętrznych instalacji wod.-kan. Należy zwrócić szczególną uwagę na podłączenie do instalacji kanalizacyjnej umywalki w pomieszczeniu P/04 (pomieszczenie wentylatorni). Do umywalki (nad syfonem) należy odprowadzić skropliny z centrali wentylacyjnej. Odpływ z umywalki zaprojektowano poprzez aparat unoszący ścieki Liftaway C40-1 przeznaczony do ciśnieniowego odprowadzania ścieków nie zawierających fekaliów. WYTYCZNE REALIZACJI Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t. I i II, normą PN-98/S-02205, oraz normą BN-83/ Przewody podziemne. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3 oraz zeszyt 9. Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzować geodezyjnie a przyłącze wodociągowe wraz z podejściem pod wodomierz zgłosić do gestora sieci wodociągowej celem odbioru W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne uzbrojenie terenu wykonując wyprzedzająco ręczne poprzeczne wykopy sondażowe co każde 20m na odcinkach o występującym istniejącym uzbrojeniu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach syt.-wys. i profilach sieci należy powiadomić właścicieli i użytkowników urządzeń. Uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w przypadku uszkodzenia niezwłocznie naprawić. Konstrukcję wsporczą przewodów lub kabli należy podwiesić do krawędziaków ułożonych na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu zwracają uwagę na nieobciążanie konstrukcji obudowy wykopu. Przewody przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji przez uprawnione służby geodezyjne. Prace może wykonać wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami. Miejsce robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP. Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawce będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektowe. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzglednic wszystkie "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 18

19 elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku dużych rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm, przepisów, certyfikatów i aprobat oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. Zastrzegam, że wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Przedsiębiorstwa Projektowo - Budowlanego EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi nr 89 B, Dmosin. Dotyczy to w szczególności rozwiązań materiałowych. Wszelkie zmiany prowadzenia przewodów należy nanieść na rysunek powykonawczy i oddać do dyspozycji Inwestora. W przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą dokumentacją, a także stwierdzenia istotnych odstępstw od tej dokumentacji, Biuro zgłosi żądanie wstrzymania tych robót, o czym powiadomi władze budowlane. Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami). "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 19

20 CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA RZUT PARTERU wewnętrzna instalacja wody użytkowej rys 01 "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 20

21 RZUT PIETRA wewnętrzna instalacja wody użytkowej rys 02 "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 21

22 RZUT PODDASZA wewnętrzna instalacja wody użytkowej rys 03 "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 22

23 RZUT PARTERU wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rys 04 "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 23

24 RZUT PIETRA wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rys 05 "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 24

25 RZUT PODDASZA wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rys 06 "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 25

26 RZUT DACHU wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rys 07 "EKOBUD" s. c. Łódź, lipiec 2012 Nr strony 26

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

REMONT i TERMOMODERNIZACJA INSTALACJA C.O. I WOD-KAN

REMONT i TERMOMODERNIZACJA INSTALACJA C.O. I WOD-KAN B I U R O P R O J E K T S t a n i s ł a w T o p o l a n 67-200 Głogów Aleja Wolności 21/69 DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTOWA NA REMONT I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ z ODDZIAŁAMI INTEGRAYJNYMI

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości....2 2. Spis rysunków....3 3. Opis techniczny....4 3.1. Dane ogólne...4 3.1.1. Podstawa opracowania...4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...5 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, 38-300 GORLICE

BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, 38-300 GORLICE em4.pracownia ARCHITEKTURY.BRATANIEC MARCIN BRATANIEC, UL.ZAMOYSKIEGO 26/9, 30 523 KRAKÓW, MARCINBRATANIEC@gmail.com, +48 601 079 333, fax +48 350 24 36 Nr egz 1 Zadanie: Nazwa obiektu: BUDOWNICTWO SOCJALNE

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Materiały do opracowania 3.0 Zakres opracowania 4.0 Wewnętrzna instalacja wodociągowa na cele p.poż. 5.0 Wewnętrzna instalacja wody zimnej

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Muzeum Ziemi Kościerskiej ul. Rynek 9 83-400 Kościerzyna

Muzeum Ziemi Kościerskiej ul. Rynek 9 83-400 Kościerzyna De projekty indywidualne i adaptacje branŝa architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy inŝ. Jędrzej Myszka tel. 609 511 959; 687 11 59 77-100 Bytów ul. Ceynowy 12 biuro:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6 OBIEKT: BUDYNEK DOMU KULTURY w Brzeźnicy 39-200 Dębica Brzeźnica INEWSTOR: URZĄD GMINY DĘBICA 39-200 Dębica ul. Batorego TEMAT: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i w budynku hali sportowej oraz budowa instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo