ROCZNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE"

Transkrypt

1 Pobrano ze strony ROCZNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2005/2006 Koszalin 2005

2 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku odpowiedzialne Terminy Monitoring Prowadzenie stworzonej strony internetowej Modyfikacja wcześniej opracowanego folderu przedszkola Wykorzystanie papieru firmowego do kontaktów z firmami i instytucjami Wykorzystanie logo przedszkola na gadżetach promujących placówkę Współpraca z mediami i instytucjami. Pozyskanie sojuszników wspierających działalność dydaktyczno-wychowawczą Organizacja imprez w placówce i dla środowiska Publikacje osiągnięć placówki Propagowanie osiągnięć i sukcesów w mediach Dbałość o estetykę placówki, otoczenie i właściwą obsługę klienta Udział w imprezach organizowanych na zewnątrz: festiwale, konkursy, olimpiady Zdobycie certyfikatu jakości Eksponowanie w wyznaczonym miejscu dyplomów, podziękowań Przegląd strony Folder Pisma wychodzące Zdjęcia z uroczystości Kronika, protokólarz Kronika Strona internetowa, kronika Kronika Pozytywna opinia o placówce Dyplomy, kronika Gromadzona dokumentacja Wzbogacenie ekspozycji z dyplomami

3 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Zapewnienie wysokiego poziomu pracy edukacyjnej placówki odpowiedzialne Terminy Monitoring Prowadzenie analizy potrzeb kadrowych Przegląd dokumentacji Zatrudnianie nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje pedagogiczne W miarę potrzeb Teczki osobowe nauczycieli Zapewnienie efektywnego wykorzystania przydzielonych godzin nadliczbowych Przegląd dokumentacji

4 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Systemowe wspomaganie rozwoju zawodowego kadry Rozpoznanie potrzeb poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia Prowadzenie rejestru ukończonych form doskonalenia i uzyskanych kwalifikacji Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich Przestrzeganie przepisów związanych z awansem zawodowym Prowadzenie zajęć koleżeńskich wymiana doświadczeń odpowiedzialne Terminy Monitoring Analiza ankiety dla nauczycieli Sprawozdanie lidera WDN Arkusze hospitacji Dokumentacja związana z awansem Analiza arkuszy samooceny

5 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantujących właściwą realizację zadań placówki odpowiedzialne Terminy Monitoring Rozpoznanie i określenie potrzeb w zakresie bazy i wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne (np. kasety wideo, magnetofonowe, radiomagnetofony, lupy, mikroskop, plansze, itp.) Rozpoznanie i określenie potrzeb w zakresie wyposażenia sali gimnastycznej i rytmicznej Rozpoznanie i określenie potrzeb w zakresie wyposażenia ogrodu przedszkolnego i atrium Wykaz potrzeb Wykaz potrzeb Wykaz potrzeb Dokonanie zakupu ustalonych pomocy i sprzętu Przy zakupie nowego sprzętu sprawdzenie go pod kątem posiadanego certyfikatu Systematyczne prowadzenie analizy aktualnego stanu bazy i wyposażenia przedszkola W miarę posiadanych środków Zestawienie rachunków Teczka z certyfikatami Wykaz potrzeb poszczególnych nauczycieli

6 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Zapewnienie sprawnego skutecznego kierowania placówką Udoskonalenie wewnętrznego systemu informacji Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązkowego przygotowania dzieci 6 letnich do szkoły Przestrzeganie przez poszczególne organy ustawowych kompetencji Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, dostosowanie wewnętrznych uregulowań do tych przepisów Zapewnienie pracownikom i rodzicom dostępu do dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania placówki Przydzielenie zadań do wykonania z uwzględnieniem możliwości i propozycji zainteresowanych odpowiedzialne Terminy Monitoring Przegląd Protokólarz Tablica informacyjna Protokólarz

7 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Tworzenie warunków dających możliwość rozwoju każdego dziecka Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się w świetle obowiązujących przepisów. W holu przedszkola jest udostępniony regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny. Na stronie internetowej przedszkola jest również umieszczona powyższa informacja Organizowanie zajęć i zabaw dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych. Przybliżanie rodzicom wiedzy na w/w problemy. Korzystanie z pomocy specjalistów. Organizowanie zabaw i zajęć dodatkowych: szachy, język angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia z logopedą dla wszystkich chętnych dzieci zapisanych na nie przez rodziców Stosowanie różnorodnych metod nauczania w pracy z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych Organizowanie pracy indywidualnej i wyrównawczej dzieciom przejawiającym trudności w zdobywaniu umiejętności. Korzystanie z pomocy specjalistów za zgodą rodziców Organizowanie spotkań z rodzicami w celu informowania ich o osiągnięciach dzieci i ewentualnych trudnościach odpowiedzialne Terminarz Monitoring Wykaz dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe Arkusze hospitacji

8 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Stworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczo-opiekuńczego Opracowanie i wdrożenie Programu Wychowawczego dla poszczególnych grup wiekowych w oparciu o Przedszkolny Program Wychowawczy w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych kształtujących postawy moralne, społeczne i emocjonalne dostosowanie do grup wiekowych, wypracowanie podstawowych zasad moralnych i emocjonalnych (regulaminy grupowe) Podjęcie działań dzieci starszych na rzecz dzieci młodszych (w zakresie pomocy przy czynnościach samoobsługowych: ubieranie, rozbieranie, wspólne zabawy) Opracowanie nowych oraz wdrożenie już opracowanych programów profilaktyki: - Program profilaktyki zębów w Przedszkolu nr 15 autorstwa K.Golis, - Bezpieczeństwo dzieci autorstwa Ł.Tyrpy, - Przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym autorstwa K.Golis Ewaluacja i monitoring programów wychowawczych i profilaktycznych Stała współpraca z instytucjami wspierającymi pracę nauczycieli: - Stomatolog, - Policja, - Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna odpowiedzialne Terminy Monitoring Analiza programów wychowawczych Bieżąca informacja nauczycieli

9 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacyjny dzieci i organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka Wybranie programów zgodnie z kryteriami Stworzenie przedszkolnego Zestawu Programów Wychowania dla każdej grupy Realizacja programów w cyklu 4 letnim oraz 1 rocznym programów dotyczących poszczególnych grup wiekowych Monitorowanie wdrożonych programów wychowania oraz badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci Ewaluacja programów zgodnie z planem odpowiedzialne Terminarz Monitoring Analiza wykazu programów Zestaw programów Przegląd dokumentacji Zgłaszanie autorskich programów dla poszczególnych grup, zespołów oraz pracy indywidualnej z dziećmi W miarę potrzeb Protokólarz

10 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów kształcenia Indywidualizacja procesu kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Opracowanie i wdrażanie planów pracy indywidualnej i zespołowej w oparciu o wyniki diagnozy Ewaluacja wszystkich programów wychowania w przedszkolu Organizowanie kącików zainteresowań zgodnie z potrzebami i uzdolnieniami dzieci Badanie umiejętności dziecka 6 letniego Gromadzenie i analiza informacji o losach absolwentów odpowiedzialne Terminarz Monitoring Dokumentacja Dokumentacja Protokólarz Obserwacja Dokumentacja Analiza dokumentów

11 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Kształtowanie świadomego, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia Kontynuacja współpracy z różnymi instytucjami podejmującymi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju: - WFOŚ i GW woj. zachodniopomorskiego, - Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Komunalnej w Koszalinie, - PGK w Koszalinie, - Nadleśnictwo Manowo, - Koło Łowieckie Jeleń, - HORTULUS w Dobrzycy, - CEN w Koszalinie, - Zakład Usług Leśnych w Krzemieniewie, - LOP, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złoty wiek, - Inspektorat Ochrony Środowiska w Koszalinie, - Stacja Meteorologiczna, - Schronisko dla bezdomnych zwierząt, - Policja. Organizowanie wycieczek przyrodniczo turystycznych: - do mini ZOO w Zieleniewie, - na Ścieżkę Edukacji Przyrodniczej w Manowie, - do wioski indiańskiej w Lubiatowie, - do Ogrodu Botanicznego we Włokach, - do Wioski Hobbitów w Sierakowie, - na spotkanie z rybakami w Unieściu, - do Podczela oglądanie najstarszych dębów w Polsce pomników przyrody, - do Sianowa wysypisko śmieci. odpowiedzialne Terminy Monitoring Kronika, protokólarz, pisma przychodzące i wychodzące Kronika, arkusze samooceny nauczycieli, karty wycieczek, protokólarz

12 Konkursy o tematyce przyrodniczej na terenie przedszkola i poza nim: - Chrońmy łąki i lasy (międzyprzedszkolny), - konkurs w formir heppeningu nawiązujący tematycznie do zachowań ludzi wobec przyrody Dyplomy, kronika, protokólarz Imprezy cyklicznie powiązane z przemianami w przyrodzie: - Bal Jesieni, - Ziemia wspólnym domem mali gospodarze Ziemi, - Zabawy z Panią Zimą, - Wiosenne igraszki, - Sprzątanie świata, - Festyn rodzinny integracja ze środowiskiem Kronika, sprawozdania Teatrzyki organizowane przez nauczycielki, rodziców i dzieci, propagujące powszechnie przyjęte wartości takie jak: prawda, dobro, piękno, przyjaźń, szacunek do natury: - Kopciuszek, - Calineczka, - teatrzyki o treściach ekologicznych w wykonaniu dzieci 5,6 letnich z okazji Dni Ziemi Kronika, Sprawozdania Poznanie środowiska przyrodniczego w okolicy przedszkola: - spacery i wycieczki do pobliskiego lasu i na łąkę, obserwacje ogródków osiedlowych w różnych porach roku, Dzienniki Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: - Ornitolog, - Leśniczy, - Rzeźbiarz, - Łowczy Kronika

13 Tworzenie warunków do coraz lepszej obserwacji przyrody: - zorganizowanie mini ścieżki ekologicznej pt. Ciekawostki przyrodnicze, - zorganizowanie w ogrodzie Ptasiej stołówki, - wzbogacenie kącików przyrody o naturalne okazy, - zakup niezbędnego sprzętu: rzutnik, kamera, mapy, plansze (rośliny i zwierzęta chronione), lupy, mikroskopy, - zakup roślin ozdobnych, - zakup książek, atlasów przyrodniczych Zorganizowanie kącika Dobre rady na odpady zbiórka makulatury, nakrętek, baterii, puszek aluminiowych itp. Opracowanie programów, które wpływają na kształtowanie świadomego i przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia oraz realizacja już opracowanych: - Jestem częścią przyrody, - Żyj z przyrodą w zgodzie Kronika, Fotoreportaż, Pisma wychodzące, Pisma przychodzące, Sprawozdania liderów zespołów, Faktury rozliczenia środków Sprawozdanie lidera zespołu, Obserwacja Arkusze samooceny nauczycieli Współpraca z rodzicami w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju: - gromadzenie przez rodziców eksponatów i okazów przyrodniczych, - współudział rodziców w pracach związanych z realizacją przedsięwzięcia Przedszkolak mały - ekolog doskonały, - informowanie rodziców o podejmowanych działaniach poprzez: gazetki ścienne, gazetkę przedszkolną Nowinki z 15 stki, zebrania z rodzicami, stronę internetową przedszkola, - włączenie rodziców do gromadzenia karmy dla zwierząt (kasztany, żołędzie) przy współpracy z Kołem Łowieckim Jeleń w Koszalinie Kronika, Sprawozdania liderów zespołów

14 ŹRÓDŁO PLANOWANIA: ZADANIA Z 5-LETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA ORAZ ZADANIA KURATORIUM OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CEL: Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności Opracowanie i wdrożenie programu Różne technik plastyczne wykorzystywane na zajęciach w przedszkolu - Udział w konkursach proponowanych przez inne placówki oświatowe i instytucje wg zgłoszeń, - Zorganizowanie konkursu Ilustracja do obejrzanej bajki Kopciuszek - Organizowanie wystaw prac dziecięcych z okazji Balu Jesieni i innych Aukcje prac plastycznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych Eksponowanie prac w Mini galerii prezentacja najciekawszych technik plastycznych Współpraca z Liceum Plastycznym: - zwiedzanie pracowni plastycznych 6 latki, - udział młodzieży z liceum w festynie rodzinnym (malowanie portretów dzieci) Dekorowanie przedszkola wytworami prac plastycznych Wykonanie dekoracji do planowanych bajek odpowiedzialne Terminarz Monitoring Arkusz samooceny pracy Dyplomy, Protokólarz, Arkusze samooceny pracy Protokólarz, Arkusze samooceny pracy Obserwacja Arkusze samooceny pracy Obserwacja Kronika

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2013/2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NA LATA 2014 2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NA LATA 2014 2016 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NA LATA 2014 2016 Data aktualizacji czerwiec 2014r. Czas realizacji - lata 2014 2016 Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz, Jeśli nie wie wytłumacz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH

5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równieŝ dobrze nie nauczymy się nigdy. 5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Police Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT. z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim

Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT. z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo