ZAŁĄCZNIK NR 1.10 WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1.10 WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1.10 WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 1 z 10

2 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES DOKUMENTACJI TERMINY WYKONANIA DOKUMENTACJI WYMAGANIA DO DOKUMENTACJI... 4 CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 2 z 10

3 1. ZAKRES DOKUMENTACJI W ramach realizowanego Kontraktu Wykonawca wykona dokumentację niezbędną dla realizacji Przedmiotu Kontraktu, w tym potrzebną do przeprowadzenia koniecznych uzgodnień, uzyskania wymaganych decyzji urzędowych do realizacji robót budowlanych i montażowych, odbioru robót budowlanych i montażowych, przeprowadzenia uruchomienia Bloku i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia w ramach Kontraktu następującej dokumentacji: 1.1 Dokumentację inwentaryzacyjną, ekspertyzy i analizy. 1.2 Dokumentację projektową: a) projekt podstawowy, b) projekt organizacji robót i plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, c) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, d) projekty wykonawcze we wszystkich branżach ze szczególnym uwzględnieniem zmian konstrukcyjnych, wpływających na statykę konstrukcji nośnych i fundamentów, e) dokumentację geodezyjną odbiorową. 1.3 Program Zapewnienia i Kontroli Jakości 1.4 Dokumentację jakościową. 1.5 Dokumentację koncesyjną dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego. 1.6 Dokumentację uwierzytelniającą dla potrzeb uzyskania koncesji w Urzędzie Regulacji Energetyki na produkcję energii elektrycznej z OZE dla kotłów K9 i K10 oraz turbogeneratora TG Dokumentację rozruchową i odbiorową. 1.8 Dokumentację techniczno-ruchową. 1.9 Dokumentację powykonawczą Dokumentację szkolenia personelu, instrukcje obsługi i eksploatacji, remontów i konserwacji Zestawienie powstałych i ulepszonych środków trwałych Dokument zabezpieczenia przed wybuchem z częścią graficzną przedstawiającą zasięg poszczególnych stref zagrożenia wybuchem Scenariusz pożarowy. Powyższy wykaz stanowi minimalny zakres dokumentacji, którą Wykonawca jest zobowiązany wykonać w ramach Kontraktu. Jeśli w trakcie realizacji Kontraktu konieczne będzie wykonanie innej dokumentacji, w szczególności dla uruchomienia Bloku i przekazania go do eksploatacji, Wykonawca wykona ją w Cenie Kontraktu tj. bez wnioskowania o jej podwyższenie z tego tytułu. 2. TERMINY WYKONANIA DOKUMENTACJI Zgodnie z punktem 6.2 Kontraktu, Wykonawca w terminie do 10 Dni Roboczych od momentu podpisania Kontraktu przygotuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji Kontraktu, w którym uwzględni również terminy wykonania i przekazania Zamawiającemu poszczególnych części dokumentacji zgodnie z wymaganiami Kontraktu oraz z uwzględnieniem, iż: CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 3 z 10

4 1. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 60 dni od daty zawarcia Kontraktu, 2. Dokumentacja uwierzytelniającą dla potrzeb uzyskania koncesji w Urzędzie Regulacji Energetyki na produkcję energii elektrycznej z OZE zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie do r. Zamawiający wymaga, aby wraz z harmonogramem, o którym mowa powyżej, Wykonawca złożył szczegółowy wykaz dokumentacji, którą wykona w ramach Kontraktu i przedłoży do zaopiniowania przez Zamawiającego. 3. WYMAGANIA DO DOKUMENTACJI 3.1 Wymagania ogólne związane z wykonaniem dokumentacji 1. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca dokona wizji lokalnej połączonej ze szczegółową inwentaryzacją obiektów, instalacji i układów technologicznych przeznaczonych do modernizacji w Elektrowni. 2. Wykonawca uzgodni dokumentację techniczną z Zamawiającym pod względem zastosowania rozwiązań projektowych, zastosowanych urządzeń i materiałów. 3. Wykonawca sporządzi dokumentację w języku polskim. Dokumentacja ta będzie kompletna, tzn. zostanie wykonana, zgodnie z praktyką inżynierską, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce normami i przepisami prawa, jak również standardami obowiązującymi u Zamawiającego dla wszystkich branż, oraz będzie posiadała wszystkie wymagane prawem uzgodnienia. 4. Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja w wersji elektronicznej została przekazana mu w plikach w formatach edytowalnych (w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie nieedytowalnej) pakietów AutoCAD lub MS Office, MS Project, Adobe Acrobat. 5. Elektroniczną formę całości materiału dokumentacyjnego musi cechować jednorodność oznaczania (indeksowania) infrastruktury technicznej. 6. Zamawiający wymaga wydania pełnej dokumentacji w formie papierowej w 5 egz. i 2 egz. na nośniku elektronicznym za wyjątkiem Projektu Budowlanego, który powinien być sporządzony w 4 egzemplarzach do Urzędu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w zakresie formy i zawartości Projektu Budowlanego) oraz 2 egz. papierowych i 2 egz. na nośniku elektronicznym dla Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do dokumentacji technicznej opracowywanej przez Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania do zaopiniowania Zamawiającemu każdej części dokumentacji stanowiących zamkniętą całość, pojedyncze fragmenty nie będą opiniowane. Dotyczy to wszystkich części dokumentacji opracowywanej przez Wykonawcę. 8. Czas opiniowania dokumentacji przez Zamawiającego do 7 Dni Roboczych, od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji do opiniowania. 9. Wykonawca będzie sprawował wielobranżowy nadzór autorski podczas realizacji przedsięwzięcia reagując na bieżące potrzeby trwającej modernizacji Bloku. W uzasadnionych przypadkach projektanci będą dokonywali zmian i korekt w dokumentacji wykonawczej CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 4 z 10

5 bezpośrednio na budowie przez wpis do Dziennika Montażu oraz Księdze Nadzorów Autorskich Wykonawcy. Zmiany wykraczające poza rozwiązania zapisane w Kontrakcie, będą wymagać akceptacji Zamawiającego odrębnym protokołem uzgodnień, przed wprowadzeniem do dokumentacji. W przypadku stwierdzenia zastosowania rozwiązania niezgodnego z kontraktem i brakiem w/w zgody, Wykonawca zastosuje rozwiązanie zgodne z Kontraktem. 3.2 Projekt Budowlany Szczegółowy zakres i forma Projektu Budowlanego została określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) 3.3 Projekt podstawowy Projekt podstawowy powinien zawierać założenia projektowe we wszystkich branżach, specyfikacje urządzeń z danymi technicznymi, plany lokalizacji nowych urządzeń, schematy i obliczenia dla wszystkich branż a w szczególności: a) opis techniczny instalacji, układu, obiektu budowlanego, charakterystykę głównych urządzeń, b) zestawienie podstawowych parametrów technicznych, charakterystyki układu i jego elementów, zestawienie głównych elementów układu z podaniem parametrów technicznych, c) schematy technologiczne, instalacyjne, elektryczne, AKPiA itp., d) schematy bilansowe cieplne, e) rysunki z rozplanowaniem obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji rzuty i charakterystyczne przekroje, f) rysunki tras głównych rurociągów i kabli z uwzględnieniem ich zamocowań, g) założenia i powiązania z innymi branżami, h) zakres wymian i przekładek wszystkich instalacji i urządzeń, i) algorytmy układu automatyki i sterowania wraz z opisem zmian w istniejących algorytmach, j) wykaz urządzeń elektrycznych i AKPiA nowo zaprojektowanych i/lub zmienianych w stosunku do stanu istniejącego. 3.4 Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy powinien zawierać: a) szczegółowe opisy i specyfikację wyposażenia, rysunki montażowe i złożeniowe dla wszystkich branż, b) wszystkie niezbędne schematy i rysunki dla wszystkich branż (w tym schematy obwodowe), c) instrukcje serwisowe i obsługi, d) dane niezbędne do zakupu, montażu, uruchomienia, eksploatacji, przeglądów i remontów dostarczonych urządzeń, e) dokumentację funkcjonalno-blokową algorytmów automatyki i sterowania wraz z opisem, f) zestawienie elementów branży elektrycznej, AKPiA z danymi technicznymi, kodami KKS i numerami dokumentacji wykonawczej (rysunków wykonawczych), g) wykaz narzędzi specjalnych i oprzyrządowania, CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 5 z 10

6 h) zestawienia danych technicznych dla nowych lub modernizowanych obiektów, urządzeń, układów technologicznych i instalacji (wymiary, długości tras, rodzaj użytego materiału, rodzaj izolacji cieplno akustycznej), i) w przypadku stosowania zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci powłok opis sposobu zabezpieczenia przez cały okres eksploatacji turbiny urządzeń instalacji, j) dla nowo dostarczonych urządzeń podać należy informacje na temat ich producenta, ilość urządzeń, typ urządzeń, parametry techniczno ruchowe (DTR urządzeń). 3.5 Pozostała dokumentacja 1. Dokumentacja koncesyjna powinna spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego oraz być przez ten Urząd zatwierdzona. 2. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości powinien umożliwić spełnienie: 2.1 Wyboru podwykonawców na podstawie referencji, potencjału ludzkiego i posiadanego sprzętu oraz terminów realizacji; 2.2 Kontroli postępu realizacji projektowania i systemu weryfikacji dokumentacji; 2.3 Zakupów i dostaw (w tym kontrolę procesu produkcji oraz prób i odbiorów fabrycznych) będą realizowane zgodnie z procedurami kontroli jakości Wykonawcy; 2.4 Wykonawca będzie wykonywał, jeżeli zajdzie taka potrzeba, za pośrednictwem specjalistycznych przedsiębiorstw kontrolnych, następujące działania: a) przygotowanie dokumentacji (np. obliczeń wytrzymałościowych itp.) oraz rysunków i świadectw zagranicznych laboratoriów testujących dla potrzeb upoważnionych polskich laboratoriów testujących, niezbędnych dla realizacji Kontraktu, b) przeprowadzenie kontroli ważnych urządzeń technologicznych, podlegających zatwierdzeniu przez Urząd Dozoru Technicznego (zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia elektryczne i dźwigowe oraz inne urządzenia podlegające zatwierdzeniu dla obszarów niebezpiecznych), c) wydanie odpowiednich dokumentów tj. poświadczeń, świadectw kontroli i prób urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) dokonanie kontroli końcowej na terenie budowy po zakończeniu budowy zgodnie z przedmiotem Kontraktu oraz wydanie końcowych raportów kontrolnych zbiorników ciśnieniowych, urządzeń dźwigowych, gazowych i elektrycznych. 2.5 Jeżeli w czasie prób lub kontroli zostaną wykryte wady, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w możliwie najkrótszym, czasie. W takim przypadku na żądanie Zamawiającego, Wykonawca powtórzy te próby lub kontrole. 2.6 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, potwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia, raport wyników z każdej próby i kontroli, jaką przeprowadził, podpisany lub zatwierdzony przez Wykonawcę. 2.7 Jeżeli Zamawiający (pomimo wcześniejszego powiadomienia) nie weźmie udziału w próbie lub kontroli, Wykonawca może przystąpić do próby lub kontroli bez przedstawicieli Zamawiającego i wówczas powinien dostarczyć Zamawiającemu raport z wyników kontroli lub prób, potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 2.8 Nieobecność Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania prawidłowych wyników prób i kontroli. CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 6 z 10

7 2.9 O rodzaju, miejscu i dacie kontroli lub próby Wykonawca będzie informował Zamawiającego na piśmie z 10-dniowym wyprzedzeniem Wszystkie wyniki, raporty, świadectwa, zatwierdzenia, niezgodności itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli i prób będą rejestrowane w dzienniku budowy Miesięczne raporty postępu prac powinny być dostarczane do Zamawiającego drugiego dnia roboczego kolejnego miesiąca Każdy raport powinien zawierać, co najmniej poniższe komponenty: a) streszczenie, b) podsumowanie kwestii związanych z BHP i ochroną środowiska, c) postęp prac w poprzednim miesiącu, w tym: - informacje ogólne, - wydane opracowania inżynierskie, - zestawienie umów zawartych z Podwykonawcami, - statystykę BHP, d) aktualizację harmonogramów: - głównego harmonogramu projektu (Main Time Schedule), - harmonogramu dostaw, - harmonogramu prac inżynieryjnych, - harmonogramu fazy budowy, - harmonogramu prób i odbiorów częściowych, e) ogólny postęp prac z uwzględnieniem odstępstw od harmonogramu bazowego, f) opis jakie środki zostały podjęte w celu wyeliminowania / łagodzenia skutków odstępstw od harmonogramu bazowego, g) analizę przyczyn, powodujących wystąpienie odstępstw od harmonogramu bazowego, h) zapewnienie zagadnień kontroli jakości (QA/QC), i) ryzyka i sprawy problemowe (w tym analiza ryzyk z podaniem środków zapobiegawczych), j) najbliższe cele na 1-2 miesiące, k) fotografie z budowy (faza budowy), l) obszary uznawane za usługę dodatkową, m) wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia przez Zamawiającego raportów wymaganych przez instytucje finansowe, n) inne (wg uznania Wykonawcy), Szczegółowy zakres raportów miesięcznych zostanie ustalony podczas pierwszego spotkania roboczego. Spotkania kierownictwa projektów będą się odbywały regularnie zgodnie z potrzebami projektu (prawdopodobnie nie częściej niż raz w miesiącu, nie dotyczy narad koordynacyjnych na budowie) Od momentu rozpoczęcia obecności Wykonawcy na budowie, do Zamawiającego dostarczane będą raporty tygodniowe z budowy (w pierwszy dzień roboczy każdego tygodnia winien zostać dostarczony raport za tydzień poprzedni). Każdy raport powinien zawierać co najmniej: a) zestawienie personelu zmobilizowanego na budowie (z podziałem na kadrę menadżerską, inspektorów nadzoru, specjalistów d/s BHP i jakości oraz personel produkcyjny), b) zestawienie roboczogodzin przepracowanych przez personel Wykonawcy i jego CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 7 z 10

8 Podwykonawców (wg podziału jak powyżej), c) podsumowanie kwestii związanych z BHP i ochroną środowiska wraz z informacjami o wypadkach, incydentach oraz sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, d) podsumowanie prac wykonanych na poszczególnych odcinkach robót (ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej), e) plan prac na kolejny tydzień, f) ryzyka i kwestie problemowe Informacje w raportach powinny uwzględniać wszelkich Podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę. 3. Ogólne wymagania techniczne i normy 3.1 Wykonawca i jego Podwykonawcy we wszystkich stadiach swej działalności (projektowanie, fabrykacja: materiałów, urządzeń i wyposażenia, transport, składowanie, roboty budowlanomontażowe, próby odbiorowe, rozruch) będą przestrzegali obowiązujących w Polsce przepisów, norm i innych aktów normatywnych, dotyczących rozwiązań projektowych, konstrukcji urządzeń, zabezpieczeń przeciwpożarowych, bhp i innych stosownych, 3.2 Wykonawca na każdym etapie procesu inwestycyjnego, będzie stosował aktualnie obowiązujące przepisy i wynikające z nich akty wykonawcze, tj. rozporządzenia, które odwołują się do stosowania polskich norm, tak, aby zagwarantować spełnienie określonych w art. 5 Prawa Budowlanego wymagań, 3.3 Wykonawca i jego Podwykonawcy we wszystkich stadiach swojej działalności będą stosowali normy i przepisy: a) w pierwszej kolejności normy i przepisy opisane w niniejszym opracowaniu, b) w drugiej kolejności, nie wymienione powyżej normy i przepisy polskie i krajów Unii Europejskiej, c) w trzeciej kolejności nie wymienione powyżej normy i przepisy. 3.4 Ponieważ będą miały zastosowanie normy, przepisy, standardy drugiej kolejności stosowania Wykonawca przedstawi w dalszej części ich listę. 3.5 W przypadku konieczności zastosowania norm i przepisów trzeciej kolejności, Wykonawca zaprezentuje je Zamawiającemu i uzasadni konieczność ich zastosowania. 3.6 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający zastrzega sobie prawo trzeciej kolejności do uzasadnionego odrzucenia proponowanych przez Wykonawcę norm i przepisów, itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany realizować Przedmiot Zamówienia w oparciu o normy i przepisy wyżej wymienione w pierwszej i drugiej kolejności. 3.7 Dla wszystkich przywołanych norm i wymagań obowiązuje zasada stosowania najnowszej wersji danego opracowania. 4. Dokumentacja uwierzytelniająca dla potrzeb uzyskania koncesji w Urzędzie Regulacji Energetyki na produkcję energii elektrycznej z OZE - opracowana dokumentacja powinna posiadać ocenę w zakresie spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r poz w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 8 z 10

9 energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. z 2012 r. poz.1229). Dokumentacja musi być wykonanaprzez akredytowaną jednostkę, która w procesie postępowania koncesyjnego ocenia jednostkę OZE w zakresie spełnienia przez nią obowiązujących wymagań. 5. Dokumenty: zabezpieczenia przed wybuchem z częścią graficzną przedstawiającą zasięg poszczególnych stref zagrożenia wybuchem oraz scenariusz pożarowy wymagają opinii uprawnionego rzeczoznawcy. 6. Dokumentacja jakościowa zostanie opracowana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i w powiązaniu z wymaganiami do sporządzenia Programie Zapewnienia i Kontroli Jakości zawartymi w Załączniku nr 2 do Kontraktu. 7. Dokumentacja Techniczno Ruchowa powinna zawierać: pełną charakterystykę techniczną parametry techniczne wraz ze specyfikacją urządzeń, rysunki i schematy, wykaz wyposażenia, schemat funkcjonowania, instrukcje obsługi i użytkowania, instrukcje konserwacji, instrukcje prowadzenia remontów. 8. Instrukcja eksploatacji modernizowanych urządzeń powinna zawierać aktualizację istniejących instrukcji eksploatacji dla tych urządzeń. Wymagane jest uzgodnienie i dostosowanie do formy obowiązującej w Elektrowni Stalowa Wola. 9. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać cały zakres projektu wykonawczego i odpowiadać aktualnemu stanowi instalacji i urządzeń w chwili zakończenia Ruchu Próbnego. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana do 60 dni od daty Przejęcia Bloku do Eksploatacji i będzie obejmować cały komplet dokumentacji. Dla branży elektrycznej i AKPiA w zakresie dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również dokumentację oprogramowania (w tym dokumentację oprogramowania źródłowego) systemów sterowania, nadzoru i wizualizacji, zabezpieczeń, regulatora turbiny (systemów Procontrol) 10. Instrukcja Rozruchu ma umożliwić obsłudze przygotowanie i przeprowadzenie Rozruchu, powinna zawierać szczegółowy plan Rozruchu i Ruchu Próbnego, wykaz prac przygotowawczych dla prób rozruchowych, 11. Projekt organizacji robót ma zapewniać zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem realizacji robót. Projekt powinien zawierać: a) informacje o obiekcie, na którym realizowane będą prace, b) opis organizacji robót, w tym kolejność wykonania robót, c) terminy i sposoby przyjętych metod wykonywania robót, d) opis zagospodarowania Obiektu oraz układu komunikacji i transportu materiałów, e) wykaz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizacje danego zakresu prac. Projekt musi uwzględniać specyfikę realizacji prac w warunkach czynnego zakładu Projekt organizacji robót będzie na bieżąco koordynowany przez Zamawiającego z pracami innych wykonawców pracujących na odrębne zlecenie Zamawiającego. 12. Wykaz środków trwałych Wykonawca w oparciu o wytyczne Zamawiającego wykona i przekaże Zamawiającemu nie później niż do dnia zakończenia robót budowlanomontażowych, tzn. dokona podziału Przedmiotu Kontraktu na poszczególne grupy środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) oraz zgodnie z wytycznymi ujętymi w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, przepisach ustawy z dnia CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 9 z 10

10 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz z późn. zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2010 r. nr 242 poz. 1622), ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz innych przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Wykaz środków trwałych powinien uwzględniać podział na budynki, budowle, urządzenia techniczne, wraz z określeniem powierzchni użytkowej budynków oraz informacją o lokalizacji urządzeń (wewnątrz lub na zewnątrz budynku/budowli). Wykaz powinien zawierać wyszacowanie wartości środków trwałych oraz okres ekonomicznej użyteczności uwzględniający uwarunkowania techniczne eksploatacji. Wykaz środków trwałych, będzie zawierał zestawienie wszystkich środków trwałych dostarczonych/powstałych/ulepszonych w procesie Realizacji Kontraktu wraz z przypadającą na nie wyceną, tj. częścią Ceny Kontraktu netto oraz informacją jaka część kwoty za określony Etap Realizacji przypada na każdy środek trwały. Wraz z wykazem środków trwałych Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu wykaz wartości niematerialnych i prawnych. CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 10 z 10

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 2 z 15 Spis treści 1 Wymagania ogólne dla dokumentacji... 5 1.1 Zakres i standard dokumentacji... 5 1.2 Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji technicznej modułowego stalowego wielopoziomowego parkingu o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, określona we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni. w tłoczni Rembelszczyzna

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni. w tłoczni Rembelszczyzna OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni Załącznik nr 1 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Strona 1 z 5

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. Opis Przedmiotu Zamówienia: Wykonanie ekspertyza techniczna dotycząca dylatacji Budynku Biblioteki Nowej Uniwersytetu Marii Curie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: robota budowlana usługa dostawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW STALGAST. Oferta Usług Projektowych Branży Gastronomicznej

BIURO PROJEKTÓW STALGAST. Oferta Usług Projektowych Branży Gastronomicznej BIURO PROJEKTÓW STALGAST Oferta Usług Projektowych Branży Gastronomicznej ZAKRES OFERTY Stalgast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Stalgast ) Projekty technologii dla nowych i modernizowanych obiektów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie:

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej wentylacji mechanicznej ciągów

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK 1 DO UMOWY NR./PM/PMR-ELB/ZK/KP/2016 Opis przedmiotu zamówienia pn. Przystosowanie układów pomocniczych generatora bl 2 do wymagań obowiązujących przepisów Dyrektywa 99/92/EC, Dyrektywa 94/9/EC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów Sporządził: Jarosław Motyczka Sprawdziła: Edyta Gara Katowice, marzec 2016r. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Załącznik nr 2.8. Wymagania dla dokumentacji Załącznik nr 2.9: Wymagania dla dokumentacji Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.9.1 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.9.2 ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI... 4 2.9.3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY

PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY 1. Przedmiot zamówienia: Odtworzenie zabezpieczenia ogniochronnego nośnej konstrukcji stalowej Pływalni Rawszczyzna oraz zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń pod zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik Nr 3 do Umowy Część 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Sali Rady Wydziału wraz z serwisem Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCY. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Bielsko-Biała, dnia 22.06.2015 r. GM.271.2.1.2015 WYKONAWCY Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na MODERNIZACJĘ PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH Z PRZYSTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji załącznik nr 2 do SIWZ nr BI I 323/01/11 Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: KUCHNIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ŁOMŻY Temat: Branża: INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO SANITARNA Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja I. ZAKRES DOKUMENTACJI DO PRZEKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1. Wielobranżowy Projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 2 2. ZAKRES USŁUGI... 2 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU INŻYNIERA... 4 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO... 5 5. RAPORTY...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego

Bardziej szczegółowo

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A.

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz tel. (62) 504-65-95 lub 504-64-00 fax: (62) 504-65-15 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr GLS/ZA/017/07/SK

ZARZĄDZENIE Nr GLS/ZA/017/07/SK Strona 1 z 8 MPG ZARZĄDZENIE Nr Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. wyd. 5 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie: wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...2007 /projekt/

UMOWA Nr...2007 /projekt/ Załącznik nr B UMOWA Nr...2007 /projekt/ zawarta w dniu... w Mszanie pomiędzy Gminą Mszana mającym siedzibę w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Remont pomp wody chłodzącej FLYGT Lublin, Marzec 2013 Strona 1 z 5 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres prac...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Opracował: Sprawdził: Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Jaki jest wymagany zakres uprawnień budowlanych inspektora branży sanitarnej?

Jaki jest wymagany zakres uprawnień budowlanych inspektora branży sanitarnej? ZNAK SPRAWY: ZP/POIiS-2/2014 Stegna dnia 10.04.2014r. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja Sp. z o.o. 82-103 STEGNA, ul. Gdańska 2 Przedmiot zamówienia: Usługi: Pełnienia obowiązków Inspektora

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Definicje 1) Obiekt obiekt budowlany w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wszelkie urządzenia lub instalacje mu towarzyszące, do wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec Zał. Nr 2 do Umowy./ /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził: Agnieszka Gawęda Katowice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wybudowania windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE UL. KASPROWICZA 3 Kod zamówienia według CPV: 71.24.20.00-6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo