Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI WSTĘP ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH ODBIÓR DOSTAW I PRAC BUDOWLANYCH ODBIÓR DOSTAW I MONTAŻY TECHNOLOGICZNYCH ODBIÓR DOSTAW I MONTAŻY ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI ROZRUCH RUCH REGULACYJNY RUCH PRÓBNY PRZEJĘCIE DO EKSPLOATACJI ODBIÓR KOŃCOWY... 8 Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 2

3 WSTĘP Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji Kontraktu sporządzonym na cały okres realizacji jednego etapu aktualizowany w okresach 30 dniowych (i/lub 60 dniowych). Zakłada się następujące rodzaje odbiorów: 1) Odbiór dokumentacji budowlanej z ewentualna korektą pozwolenia na budowę 2) Odbiór dokumentacji podstawowej (Projekt wstępny). 3) Odbiór założeń dla rozbudowy systemu sterowania. 4) Odbiór dokumentacji wykonawczej. 5) Odbiór dostaw i prac budowlanych. 6) Odbiór dostaw i montaży technologicznych. 7) Odbiór dostaw i montaży elektrycznych i automatyki. 8) Odbiór instrukcji eksploatacji instalacji, aktualizacji instrukcji blokowej oraz DTR urządzeń. 9) Odbiór Rozruchu (próby funkcjonalne). 10) Odbiór Ruchu Regulacyjnego (optymalizacja). 11) Odbiór Ruchu Próbnego. 12) Odbiór dokumentacji powykonawczej 13) Odbiór Końcowy i przejęcie/przekazanie do eksploatacji. Każdy z wyżej wymienionych etapów prac kończy się sporządzeniem i podpisaniem protokołu odbioru, w którym Wykonawca określa zakres przeprowadzonych czynności i załącza dokumenty, potwierdzające zgodność wykonanych prac z określonymi w Kontrakcie wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. Wszystkie odbiory, o których mowa w niniejszym Załączniku wymagają protokolarnego potwierdzenia przez obie Strony Kontraktu. Odbiory mają na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu odbioru, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Powyższą procedurę harmonogramu odbiorów przyjmuje się dla każdego Etapu kontraktu osobno ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu całej dokumentacji do zaopiniowania w formie stanowiącej zamkniętą całość danego etapu prac. 1) Opiniowaniu podlega dokumentacja we wszystkich branżach. 2) Dokumentacja będzie dostarczana Zamawiającemu do opiniowania zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę. 3) Szczegółowy zakres i wymagania dla dokumentacji zostały przedstawione w Załączniku 2.9. do Kontraktu (Wymagania dla dokumentacji) 4) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wykonywanej dokumentacji wymagania określone w decyzjach administracyjnych wydawanych w związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu ( tj. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Warunki zabudowy, Pozwolenie na budowę). 5) Zamawiający ma prawo do: przyjęcia dokumentacji bez uwag, przyjęcia dokumentacji z uwagami lub zwrotu dokumentacji do poprawy. W przypadku przyjęcia dokumentacji z uwagami lub zwrotu dokumentacji do poprawy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia i wprowadzenia zasadnych uwag do dokumentacji, co jest warunkiem przyjęcia dokumentacji do realizacji. 6) Brak opinii w uzgodnionym między Stronami terminie (2 tygodnie) będzie równoznaczny z akceptacją Zamawiającego. Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 3

4 ODBIÓR DOSTAW I PRAC BUDOWLANYCH 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i rozładunek dostarczonych materiałów, urządzeń i instalacji na Terenie Budowy w miejscu składowania. 2) Za całość prac budowlanych związanych z Przedmiotem Kontraktu odpowiedzialny jest Wykonawca. Prace budowlane obejmują wykonanie wszystkich robót objętych zaakceptowanym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi. 3) Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt i personel konieczny dla przeprowadzenia wymaganych robót. 4) Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu Zgłoszenie administracyjne o Zakończeniu Prac Budowlanych. 5) Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania prac budowlanych, dokonanie oceny kompletności i jakości wykonania prac oraz stwierdzenie kompletności dokumentacji jakościowej przedmiotu odbioru. 6) Podstawę odbioru prac budowlanych stanowią: a) Kontrakt, b) dokumentacja budowlana, c) normy przywołane w dokumentacji, d) obowiązujące przepisy i warunki budowlane, e) zapisy w Dzienniku Budowy. 7) W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy odbioru mogą zaprosić do udziału w nim projektantów, ekspertów, rzeczoznawców, dostawców. 8) Wykonawca przedstawia do wglądu podczas odbiorów dokumenty jakości, atesty, operaty geodezyjne oraz inne dokumenty świadczące o poprawności zastosowanych materiałów do realizacji zadania. 9) Efektem dokonanego odbioru stanowić będzie podpisany obustronnie protokół odbioru dostaw i prac budowlanych. Przedmiotowy protokół może zostać podpisany z wynikiem pozytywnym bez uwag, z wynikiem pozytywnym z uwagami lub z wynikiem negatywnym. 10) W przypadku podpisania protokołu z wynikiem pozytywnym z uwagami lub z wynikiem negatywnym, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w trybie uzgodnionym w protokole. 11) Jeśli mimo przedłożenia wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów i poświadczeń wymaganych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, Zamawiający nie przystąpi do odbiorów w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, powyższy protokół uważać się będzie za podpisany bez zastrzeżeń z upływem 7-go dnia. 12) Dopuszcza się wykonywanie odbiorów częściowych mających na celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót, ich kompletności oraz zgodności z warunkami technicznymi. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbiorów częściowych w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia, protokół odbioru częściowego uważać się będzie za podpisany bez zastrzeżeń z upływem 5-go dnia. 13) Odbiór częściowy (dotyczy głownie prac zanikowych) inicjuje Wykonawca lub Zamawiający wpisem do Dziennika Budowy, akceptuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Specjalista Branżowy. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbiorów prac zanikowych w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, protokół odbioru częściowego uważać się będzie za podpisany bez zastrzeżeń z upływem 3-go dnia. 14) W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru częściowego (dotyczy głównie prac zanikowych) zgłoszonego przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy, Strony powinny sporządzić stosowną notatkę informującą o przyczynie odmowy. 15) Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru prac budowlanych Zamawiający złoży, o ile będzie to wymagane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę. Wymagania szczegółowe określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 156, poz z 2006 r. wraz z późn. zm.) ODBIÓR DOSTAW I MONTAŻY TECHNOLOGICZNYCH 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i rozładunek dostarczonych materiałów, urządzeń i instalacji na Terenie Budowy w miejscu składowania. Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 4

5 2) Za całość dostaw i prac montażowych związanych z Przedmiotem Kontraktu odpowiedzialny jest Wykonawca. Prace montażowe technologiczne obejmują wykonanie wszystkich robót objętych zaakceptowanym projektem technologicznym. 3) Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt i personel konieczny dla przeprowadzenia wymaganych montaży. 4) Po zakończeniu prac montażowych technologicznych Wykonawca przekaże Zamawiającemu Zgłoszenie o Zakończeniu Montaży Technologicznych. 5) Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania dostaw i montaży technologicznych, dokonanie oceny kompletności i jakości wykonania prac oraz stwierdzenie kompletności dokumentacji jakościowej przedmiotu odbioru. 6) Podstawę odbioru montaży technologicznych stanowią: a) Kontrakt, b) dokumentacja branży technologicznej, c) normy przywołane w dokumentacji, d) obowiązujące przepisy i warunki techniczne, 7) W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy odbioru mogą zaprosić do udziału w nim projektantów, ekspertów, rzeczoznawców, dostawców. 8) Wykonawca przedstawia do wglądu podczas odbiorów dokumenty jakości, atesty, oraz inne dokumenty świadczące o poprawności zastosowanych materiałów do realizacji zadania. 9) Efektem dokonanego odbioru stanowić będzie podpisany obustronnie protokół odbioru dostaw i montaży technologicznych. Przedmiotowy protokół może zostać podpisany z wynikiem pozytywnym bez uwag, z wynikiem pozytywnym z uwagami lub z wynikiem negatywnym. 10) W przypadku podpisania protokołu z wynikiem pozytywnym z uwagami lub z wynikiem negatywnym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w trybie uzgodnionym w protokole. 11) Jeśli mimo przedłożenia wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów i poświadczeń wymaganych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, Zamawiający nie przystąpi do odbiorów w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, powyższy protokół uważać się będzie za podpisany bez zastrzeżeń z upływem 7-go dnia. 12) Dopuszcza się wykonywanie odbiorów częściowych technologicznych mających na celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót, ich kompletności oraz zgodności z warunkami technicznymi. 13) Odbiór częściowy technologiczny inicjuje Wykonawca zgłoszeniem do Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbiorów częściowych w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia, protokół odbioru częściowego uważać się będzie za podpisany bez zastrzeżeń z upływem 5-go dnia. 14) W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru częściowego zgłoszonego przez Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowną notatkę informującą o przyczynie odmowy ODBIÓR DOSTAW I MONTAŻY ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i rozładunek dostarczonych urządzeń i materiałów na Terenie Budowy w miejscu magazynowania zgodnego z wymaganiami. 2) Za całość dostaw i prac montażowych elektrycznych i automatyki związanych z Przedmiotem Kontraktu odpowiedzialny jest Wykonawca. Prace montażowe elektryczne i automatyki obejmują wykonanie wszystkich robót objętych zaakceptowanym projektem branży elektrycznej i automatyki. 3) Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt i personel konieczny dla przeprowadzenia wymaganych prac. 4) Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu Zgłoszenie o Zakończeniu prac montażowych branży elektrycznej i automatyki. 5) Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności dostaw i wykonania montaży elektrycznych i automatyki, dokonanie oceny kompletności i jakości wykonania prac oraz stwierdzenie kompletności dokumentacji jakościowej przedmiotu odbioru, kompletności wykonania niezbędnych pomiarów (tj. ciągłości kabli, uziomów, rezystancji izolacji). 6) Podstawę odbioru stanowią: a) Kontrakt, b) dokumentacja branży elektrycznej i automatyki, Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 5

6 c) normy przywołane w dokumentacji, d) obowiązujące przepisy i warunki techniczne, 7) W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy odbioru mogą zaprosić do udziału w nim projektantów, ekspertów, rzeczoznawców, dostawców. 8) Wykonawca przedstawia do wglądu podczas odbiorów dokumenty jakości, atesty, protokoły z pomiarów oraz inne dokumenty świadczące o poprawności zastosowanych materiałów do realizacji zadania. 9) Efektem dokonanego odbioru stanowić będzie podpisany obustronnie protokół odbioru dostaw i montaży elektrycznych i automatyki. Przedmiotowy protokół może zostać podpisany z wynikiem pozytywnym bez uwag, z wynikiem pozytywnym z uwagami lub z wynikiem negatywnym. 10) W przypadku podpisania protokołu z wynikiem pozytywnym z uwagami lub z wynikiem negatywnym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w trybie uzgodnionym w protokole. 11) Jeśli mimo przedłożenia wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów i poświadczeń wymaganych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, Zamawiający nie przystąpi do odbiorów w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, powyższy protokół uważać się będzie za podpisany bez zastrzeżeń z upływem 7-go dnia. 12) Dopuszcza się wykonywanie odbiorów częściowych mających na celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót, ich kompletności oraz zgodności z warunkami technicznymi. 13) Odbiór częściowy inicjuje Wykonawca zgłoszeniem do Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbiorów częściowych w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia, protokół odbioru częściowego uważać się będzie za podpisany bez zastrzeżeń z upływem 5-go dnia. 14) W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru częściowego zgłoszonego przez Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowną notatkę informującą o przyczynie odmowy ROZRUCH 1) Po zakończeniu wszystkich prac montażowych udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi protokołami (tj.: Odbiór dostaw i prac budowlanych. Odbiór dostaw i montaży technologicznych, Odbiór dostaw i montaży elektrycznych i automatyki) Wykonawca przekaże Zamawiającemu Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu. 2) W terminie 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Rozruchu. Program obejmować będzie próby na zimno i na gorąco i zawierał będzie informacje o udziale personelu Zamawiającego. Program Rozruchu będzie przedstawiany osobno dla każdego Etapu Kontraktu. 3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wstępną Instrukcji Eksploatacji Instalacji Bloku (ważną na okres Rozruchu i Ruchu Regulacyjnego) oraz przeprowadzi szkolenie teoretyczne i praktyczne personelu Zamawiającego nie później niż 14 dni przed planowanym Rozruchem. 4) Co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu każdej Instalacji Bloku, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu specyfikację planowanych dostaw na potrzeby prowadzenia rozruchu Instalacji. 5) Warunkiem zakończenia Rozruchu jest zgłoszenie do Zamawiającego gotowości Instalacji do rozpoczęcia Ruchu Regulacyjnego. 6) Przed Rozruchem Zamawiający powoła Komisję Odbiorową określając jej zadania oraz wyda w uzgodnieniu z Wykonawcą zarządzenie regulujące zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym wyznaczeniem osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 7) Odpowiedzialność za wady ujawnione w Przedmiocie Kontraktu podczas Rozruchu ponosi Wykonawca. 8) Dla każdej Instalacji Bloku, Rozruch zostanie wykonany dwuetapowo. W pierwszej kolejności zostanie wykonany rozruch na zimno, czyli zostaną przeprowadzone próby funkcjonalne bez obciążenia (bez udziału czynników procesowych). Próby te będą obejmowały następujące działania: a) kontrola wszystkich urządzeń Instalacji (rozkonserwowanie, oczyszczenie, przepłukania itp.) b) inspekcje, próby ciśnieniowe, skompletowane zostaną wymagane dokumenty jak DTR urządzeń, instrukcja Rozruchu, instrukcje eksploatacji, remontów itp. c) próby ruchowe w celu sprawdzenia kierunków obrotów urządzeń wirujących ich wibracje w czasie Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 6

7 pracy oraz temperatury łożysk, d) testy systemu sterowania (panele sterujące i stacje operatorskie) i nadzoru (kontrola wskazań i działania urządzeń pomiarowych), e) kontrola działania i funkcjonowania organów regulacyjnych, klap odcinających, f) testy funkcjonalności palników, dysz powietrza, dysze wtryskowych reagenta. g) zostaną przetestowane wstępnie urządzenia wskaźnikowe oraz sprawdzona będzie gotowość ruchowa układów funkcyjnych. h) wykonane zostaną testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń. 9) Wykonawca dostarczy komplet materiałów eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia szczeliwa i inne) do pierwszego napełnienia, jak również do ich uzupełnień i wymiany w okresie do zakończenia Rozruchu. 10) Zamawiający dostarczy reagent dla instalacji SNCR. 11) Po zakończonych próbach funkcjonalnych na zimno, zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół z przeprowadzonych prób. Pozytywny wynik z przeprowadzonych prób funkcjonalnych na zimno będzie równoznaczny ze zgłoszeniem gotowości urządzeń do Rozruchu na gorąco który będzie polegał na uruchomieniu urządzeń i układów technologicznych z udziałem czynników procesowych. 12) Wszelkie wady wykryte w czasie Rozruchu mają być usunięte przez Wykonawcę przed rozpoczęciem Ruchu Regulacyjnego RUCH REGULACYJNY 1) Po pomyślnym zakończeniu Rozruchu i przedłożeniu przez Wykonawcę Zgłoszenia do Ruchu Regulacyjnego realizowany będzie Ruch Regulacyjny, zgodnie z Programem Ruchu Regulacyjnego, Wstępną Instrukcją Eksploatacji Instalacji Bloku i zaleceniami Wykonawcy. Ruch Regulacyjny prowadzony będzie w celu osiągnięcia parametrów Gwarantowanych grupy A Przedmiotu Kontraktu. 2) Program Ruchu Regulacyjnego, zawierający w szczególności przebieg obciążeń bloku w czasie, zostanie uzgodniony przez Strony najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem Ruchu Regulacyjnego. Program Ruchu Regulacyjnego winien obejmować różne warianty pracy kotła uwzględniające rzeczywiste warunki w eksploatacji kotła występujące w ciągu roku. Program może być korygowany w uzgodnieniu między Stronami. 3) Ruch regulacyjny zostanie przeprowadzony przez uprawniony personel Zamawiającego i pod nadzorem Wykonawcy zgodnie Programem Ruchu Regulacyjnego i Wstępną Instrukcji Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu. 4) W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca będzie miał możliwość dokonania niezbędnych korekt oraz regulacji i optymalizacji pracy Instalacji. 5) Ruch Regulacyjny będzie uważany za zakończony, gdy wszystkie układy technologiczne wchodzące w zakres Kontraktu będą funkcjonować prawidłowo i osiągane będą Parametry gwarantowane kotła i Instalacji Bloku. 6) Po zakończeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporządzi sprawozdanie określające wszystkie niezbędne nastawy dla uzyskania założonych parametrów Instalacji oraz opracuje Instrukcję Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu, która będzie aktualna podczas Ruchu Próbnego. 7) Wszelkie wady wykryte w czasie Ruchu Regulacyjnego powinny być usunięte przez Wykonawcę przed rozpoczęciem Ruchu Próbnego. 8) Ruch Regulacyjny winien być zakończony w terminie umożliwiającym przeprowadzenie Ruchu Próbnego i Przejęcie Przedmiotu Kontraktu do Eksploatacji zgodnie z Artykułem V Kontraktu RUCH PRÓBNY 1) Po pomyślnym zakończeniu Ruchu Regulacyjnego i przedłożeniu przez Wykonawcę Zgłoszenia do Ruchu Próbnego oraz przeprowadzeniu szkoleń uzupełniających personelu Zamawiającego realizowany będzie Ruch Próbny 2) Wykonawca najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem Ruchu Próbnego dostarczy Zamawiającemu aktualną Instrukcję Eksploatacji Instalacji Bloku. 3) Ruch Próbny zostanie przeprowadzony przez personel Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 7

8 4) W trakcie Ruchu Próbnego blok będzie pracować z obciążeniem wynikającym z uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a Operatorem Systemu. Gwarantowane parametry pracy Instalacji muszą być spełnione dla każdego stanu pracy kotła z wyłączeniem rozruchu oraz odstawiania kotła. 5) W trakcie trwania Ruchu Próbnego osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych zgodnie z Artykułem XII pkt i załącznikiem 2.7 do Kontraktu zostanie potwierdzone przy użyciu aparatury obiektowej i pomiarów wykonanych przez laboratorium chemiczne Zamawiającego 6) Ruch Próbny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem pozytywnym, jeżeli Przedmiot Kontraktu, w trakcie pracy bloku pod obciążeniem, będzie eksploatowany bez przerwy przez 360 godzin oraz zostaną osiągnięte Parametry Gwarantowane zgodnie z Artykułem XIII pkt i załącznikiem 2.7 do Kontraktu. Załącznikiem do protokołu pomyślnie zakończonego Ruchu Próbnego będzie sprawozdanie z przebiegu Ruchu Próbnego. 7) Dopuszczalne są przerwy w Ruchu Próbnym wynikające z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego lub PSE Operator. W takim przypadku Ruch Próbny zostanie przedłużony o czas postoju Bloku. 8) Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego potwierdzone będzie przez obie Strony spisaniem stosownego protokołu. 9) Jeżeli Ruch Próbny nie może być zakończony z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, to próbę tę na koszt Zamawiającego (z wyłączeniem kosztów własnych Wykonawcy) należy przeprowadzić ponownie niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny. Opóźnienie wynikłe z powtórzonej próby nie będzie traktowane, jako zmiana terminów Realizacji Przedmiotu Kontraktu zawiniona przez Wykonawcę. 10) Jeżeli Ruch Próbny nie może być zakończony z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to po usunięciu tych przyczyn, Ruch Próbny musi być rozpoczęty od nowa na koszt Wykonawcy, z wyłączeniem kosztu paliwa i innych normalnych-stałych kosztów eksploatacyjnych, ponoszonych przez Zamawiającego PRZEJĘCIE DO EKSPLOATACJI 1) Przejęcie do eksploatacji odbywać się będzie oddzielnie dla każdego Etapu kontraktu po pomyślnym zakończeniu Ruchu Próbnego. 2) W okresie od Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji do Pomiarów Gwarancyjnych, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, jeśli będzie wymagane, przeprowadzenie dalszych prac optymalizacyjnych, na podstawie programów uzgadnianych pomiędzy Stronami. 3) Podpisanie lub odrzucenie Protokołu Przejęcia Instalacji Bloku do Eksploatacji nastąpi w terminie określonym pkt art. XI Kontraktu ODBIÓR KOŃCOWY 1) Odbiór Końcowy zostanie dokonany po wykonaniu Pomiarów Gwarancyjnych. 2) Odbiór Końcowy odbywać się będzie oddzielnie dla każdego Etapu Kontraktu zgodnie z Harmonogramem Realizacji Kontraktu. Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 8

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Sali Rady Wydziału wraz z serwisem Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO CZĘŚĆ A - DOSTAWA

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO CZĘŚĆ A - DOSTAWA Pieczęć nagłówkowa Zakładu PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO DOTYCZY UMOWY NR z dnia CZĘŚĆ A - DOSTAWA W dniu dzisiejszym dostarczono do w n/w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 2 z 15 Spis treści 1 Wymagania ogólne dla dokumentacji... 5 1.1 Zakres i standard dokumentacji... 5 1.2 Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej,

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Remont wybranych pomieszczeń w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Do Projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz drogowego przy ulicy Rzecznej w Kobiórze.

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Do Projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz drogowego przy ulicy Rzecznej w Kobiórze. SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Do Projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz drogowego przy ulicy Rzecznej w Kobiórze. Zamawiający: GMINA KOBIÓR UL. KOBIÓRSKA 5 43-210 KOBIÓR Opracował:

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Proces realizacji inwestycji

Proces realizacji inwestycji Załącznik nr 1 Proces realizacji inwestycji 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest opisanie działań umożliwiających realizację inwestycji polegającej na zleceniu i wykonaniu robót budowlanych.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.10 WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1.10 WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI ZAŁĄCZNIK NR 1.10 WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES DOKUMENTACJI... 3 2. TERMINY WYKONANIA DOKUMENTACJI... 3 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT W okresie od dnia.... do dnia.... Sporządzony dnia... Sporządzony przy udziale przedstawicieli: Inwestora... Pana( i).... Generalnego wykonawcy...... Pana(i)....

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV - 45331000-6, 45331110-0, 45317100-3 OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Stelmach nr uprawnień: 94/83/B B mgr inż. Ryszard Chrząścik

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP. 1.1 Przedmiot ST

1.0 WSTĘP. 1.1 Przedmiot ST 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych wykonywanych w zakresie robót związanych z przebudową układów pomiarowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) na roboty budowlane Nr ZO/ZGM/1/2017. zawarta dnia r. w Biłgoraju, pomiędzy..zarejestrowanym w, reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) na roboty budowlane Nr ZO/ZGM/1/2017. zawarta dnia r. w Biłgoraju, pomiędzy..zarejestrowanym w, reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) na roboty budowlane Nr ZO/ZGM/1/2017 zawarta dnia..2017 r. w Biłgoraju, pomiędzy..zarejestrowanym w, reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a: Firma.., NIP:., Regon:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Remont wybranych pomieszczeń w budynku WETI A i B Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk- Wrzeszcz Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Opracował: Sprawdził: Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: KUCHNIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ŁOMŻY Temat: Branża: INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO SANITARNA Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, czerwiec 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia3 2. Opis stanu istniejącego3 3. Szczegółowy zakres prac3 4. Uwagi dodatkowe3 Strona 2 z 6 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Adres: Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA WARTOŚCI FIRMY JAKOŚĆ - Najwyższa jakość usług potwierdzona certyfikatami

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E C E N O W E

Z A P Y T A N I E C E N O W E Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek Nazwa Wykonawcy ulica numer budynku, numer lokalu kod pocztowy miejscowość Znak sprawy: I.271.27.2014 Z A P Y T A N I E C E N O W E o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk

Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, dnia 26.11.2013 1 Spis treści Część I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, dnia 18.06.2015 r. 1 Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT

WZÓR PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 7 do Umowy WZÓR PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT sporządzony w dniu... 1. Zamawiający: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.; 81-703 Sopot; ul. Władysława IV 9 2. Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI KONTRAKTOWE

ISTOTNE WARUNKI KONTRAKTOWE ISTOTNE WARUNKI KONTRAKTOWE Dotyczy postępowania: Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z serwerami do baz danych SQL Server enterprise wraz ze specjalistycznymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. zamierza zrealizować w Kotłowni Rejonowej nr 2, zlokalizowanej w Słupsku przy ul. św. Klary z Asyżu 15, przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Adres: ul. Grażyńskiego Mikołów. Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o Mikołów ul. Kolejowa 4

OPIS ZAMÓWIENIA. Adres: ul. Grażyńskiego Mikołów. Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o Mikołów ul. Kolejowa 4 Strona 1 z 5 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wykonanie wymiany sterownika kotłów K1 i K3 Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 43 190 Mikołów ul.

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Opis i cel Inwestycji 1 1.1. Inwestycja pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie jest wspófinansowana ze środków Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia :

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia : Opis przedmiotu zamówienia : Załącznik nr 1a do SIWZ "Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem (zwane dalej SZR) w Lublinie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 27504-2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 27504-2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22118-2015 z dnia 2015-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Knurów 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT ., dnia... PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT zadania:........., sporządzony w siedzibie... Komisja w składzie: Przedstawiciele - i Użytkownik*: 1.... - Zamawiający 2.... - Użytkownik* 3.... -... 4.... -...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Wersja: 1.0 Wytyczne dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Data wprowadzenia 01-08-2015 Spis Treści... 1 1 Definicje... 2 2 Zastosowanie... 4 3 Zasady prowadzenia dokumentów budowy....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ulicę Grabskiego z ulicą

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr: 1/2017 z dnia 28.04.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- Temat opracowania: ZAKAŹNEGO PN: MODERNIZACJA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- ZAKAŹNEGO CELEM UTWORZENIA DWÓCH BOKSÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Rozbudową budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 2 2. ZAKRES USŁUGI... 2 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU INŻYNIERA... 4 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO... 5 5. RAPORTY...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 2 INWESTOR: Zespół szkół Morskich w Kołobrzegu OBIEKT: Internat TEMAT: WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU 1 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, DOSTAWY I USŁUG

PROCEDURA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, DOSTAWY I USŁUG PROCEDURA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, DOSTAWY I USŁUG związanych z przygotowaniem i realizacją projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, określona we

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO Załącznik nr 1 do SIWZ w realizacji inwestycji p.n. Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego) w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta dnia... w Lublinie, pomiędzy Gminą Lublin, mającą siedzibę w Lublinie, Plac Łokietka 1, reprezentowaną przez: 1.... 2.... zwaną w dalszym ciągu umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ UMOWA o wykonanie robót budowlanych zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy:...wpisaną pod numerem... do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo