ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA

2 Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 2 z 15

3 Spis treści 1 Wymagania ogólne dla dokumentacji Zakres i standard dokumentacji Opiniowanie dokumentacji Zasady oznaczania zmian w dokumentacji Dokumentacja inwentaryzacji, ekspertyz, analiz Zakres dokumentacji inwentaryzacji, ekspertyz i analiz Dokumentacja prowadzenia robót montażowych Dokumentacja jakościowa Projekty wykonawcze Wymagania dla dokumentacji wykonawczej Zawartość dokumentacji wykonawczej Dokumentacja techniczno-ruchowa, eksploatacyjna i remontowa Wymagania dla dokumentacji techniczno-ruchowej, eksploatacyjnej i remontowej Zakres dokumentacji techniczno-ruchowej i eksploatacyjnej Dokumentacja dla prób, odbiorów i rozruchu Programy prób, odbiorów i rozruchu Dokumentacja odbiorowa Dokumentacja powykonawcza Wymagania dla dokumentacji powykonawczej Zakres dokumentacji powykonawczej Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 3 z 15

4 Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 4 z 15

5 1 Wymagania ogólne dla dokumentacji 1.1 Zakres i standard dokumentacji Wykonawca wykona wszelką dokumentację dla realizacji Przedmiotu Umowy, w tym potrzebną do przeprowadzenia koniecznych uzgodnień, uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji urzędowych, realizacji robót montażowych, odbioru robót montażowych, przeprowadzenia prób i przekazania instalacji do eksploatacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie wszelkiej korespondencji wysyłanej w imieniu Zamawiającego oraz oryginały odpowiedzi i decyzji administracyjnych wraz z załącznikami Wymagania zawarte w niniejszym załączniku stanowią wymagania minimalne i nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku zapewnienia wszelkiej innej dokumentacji niewymienionej w Umowie, jeżeli jej opracowanie będzie niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy Dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim i będzie spełniać wymagania obowiązujących w Polsce aktów prawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w dokumentacji systemu oznaczeń zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 4 do Umowy Jeżeli nie przedstawiono szczegółowych wymagań odnośnie ilości egzemplarzy dokumentacji, to dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wersje elektroniczne dokumentacji będą wykonane w formie edytowalnej (formaty pakietu MS Office oraz AutoCAD) oraz nieedytowalnej (format Acrobat Reader) Dokumentacja opracowywana dla prób i odbiorów, rozruchu, zostanie przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (w tym w wersji edytowalnej) na płycie CD/DVD lub innym nośniku zaakceptowanym przez Zamawiającego Dokumentacja opracowywana przez Wykonawcę na potrzeby uzyskania opinii lub decyzji będzie posiadała formę wymaganą przez dany organ i zostanie wykonana w łącznej ilości wynikającej z wymagań tego organu i wymagań Zamawiającego Wykonawca zapewni sprawdzenie całej dokumentacji projektowej konstrukcji spawanych pod względem poprawności technologicznej przez inżyniera spawalnika posiadającego certyfikat kompetencji według PN-EN-ISO/IEC Opiniowanie dokumentacji Dokumentacja opracowywana przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy będzie podległa opiniowaniu przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu dokumentacji do opiniowania w terminach zapewniających terminową realizację Umowy, przy uwzględnieniu, ze Zamawiający ma prawo do opiniowania dokumentacji na zasadach opisanych poniżej. Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 5 z 15

6 1.2.2 Zamawiający ma prawo do wydania w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od momentu wpłynięcia dokumentacji od Wykonawcy opinii i uwag dotyczących tej dokumentacji Nieprzekazanie zastrzeżeń w terminach, o których mowa w pkt oznacza brak zastrzeżeń do dokumentacji przedstawionej przez Wykonawcę. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy następującej dokumentacji: 1. Dokumenty dla UDT (CLDT), Jednostki Notyfikowanej, 2. Program Kontroli i Zapewnienia Jakości, 3. Projekty wykonawcze połączeń z istniejącymi układami i instalacjami Zamawiającego, 4. Program rozruchu, programy prób (w tym: próby szczelności), 5. Dokumentację powykonawczą, 6. Instrukcje obsługi i konserwacji, 7. Instrukcja eksploatacji.. Dla tej dokumentacji wymagane jest uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii Zamawiającego W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego opinii negatywnej, Wykonawca zostanie o tym fakcie zawiadomiony pisemnie, a opiniowana dokumentacja lub odpowiednio, jej część, zostanie zwrócona Wykonawcy z podaniem powodu jej odrzucenia W przypadku negatywnego zaopiniowania jakiejkolwiek części dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do uwag Zamawiającego i wprowadzenia odpowiednich zmian do dokumentacji uzgodnionych z Zamawiającym Jeżeli w wyniku oceny przez Wykonawcę uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca stwierdzi, iż ich uwzględnienie może zagrażać prawidłowej realizacji Umowy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego, wskazując takie niezgodności lub zagrożenia. W takiej sytuacji Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie, czy podtrzymuje żądanie wprowadzenia zmian do Dokumentacji Po wprowadzeniu zmian Wykonawca przekaże ponownie Zamawiającemu zmodyfikowaną dokumentację do zaopiniowania według procedury określonej w punktach od do Warunkiem przystąpienia i prowadzenia prac przez Wykonawcę jest uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego do dokumentacji będącej podstawą do prowadzenia tych prac Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiającego dokumentacji bez zmian lub ze zmianami, nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację Przedmiotu Umowy, w tym za zmiany wprowadzone na wniosek Zamawiającego i szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe w wyniku przyjętej dokumentacji Wszystkie zmiany wprowadzone w dokumentacji będą wyraźnie zaznaczone (data, numer rewizji, lista zmian, ewentualne przyczyny zmian) wg wzoru wprowadzania zmian uzgodnionego z Zamawiającym. Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 6 z 15

7 1.3 Zasady oznaczania zmian w dokumentacji Wszystkie zmiany wprowadzone w dokumentacji będą wyraźnie zaznaczone (data, numer rewizji, lista zmian, ewentualne przyczyny zmian) wg wzoru wprowadzania zmian uzgodnionego z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wprowadzania i zaznaczania wszelkich zmian dokonanych w dokumentacji, w tym zmian, które mogą pojawić się w trakcie eksploatacji w okresie gwarancji. 2 Dokumentacja inwentaryzacji, ekspertyz, analiz 2.1 Zakres dokumentacji inwentaryzacji, ekspertyz i analiz Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji, ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy Do wykonywania prac wymienionych w p Wykonawca przystąpi po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym ich zakresu oraz terminu ich wykonania. Wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji, ekspertyz i analiz Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 15 dni roboczych po ich opracowaniu Dane przekazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają charakter jedynie informacyjny i nie zdejmują z Wykonawcy odpowiedzialności za przeprowadzenie niezbędnych inwentaryzacji, badań i analiz Zakres opracowywanej dokumentacji będzie obejmował m.in.: Wykonanie niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy inwentaryzacji istniejących obiektów i instalacji; Analizy pracy istniejącej infrastruktury technicznej mające na celu przystosowanie jej do współpracy z instalacjami Wykonawcy, które zaprojektuje i wykona Analizy, które będą miały na celu zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa pracy, a także warunków higienicznych i ergonomicznych w trakcie realizacji i eksploatacji obiektów instalacji. 3 Dokumentacja prowadzenia robót montażowych Wykonawca co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac i przekazaniem Wykonawcy terenu robót przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania projekt organizacji prac. Projekt ten będzie zawierać co najmniej poniższe elementy: 1. schemat organizacyjny, 2. wykaz personelu, 3. uprawnienia personelu, 4. sposób komunikowania z Zamawiającym, 5. harmonogram demontażu i montażu 6. zabezpieczenie budowy pod względem bhp i ppoż. Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 7 z 15

8 4 Dokumentacja jakościowa Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania jakości procesu realizacji Umowy zgodnie z wymaganiami pozytywnie zaopiniowanego przez Zamawiającego Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości. Wymagania dla Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości Wykonawcy W celu uznania i spełnienia wymogów technicznych i jakościowych Wykonawca będzie posiadał i stosował Program Zapewnienia i Kontroli Jakości. Procedury przeprowadzania prób i pomiarów stanowić będą element tego programu. Program ten będzie oparty na normie PN ISO Program Wykonawcy będzie obejmował wszystkie Prace w tym: roboty budowlane, dostawy i usługi na każdym etapie m.in.: a) projektowanie, b) zakup komponentów i wyposażenia, c) produkcja urządzeń i prefabrykację instalacji, d) transport i magazynowanie, e) montaż, f) roboty budowlane, g) dostawy, h) usługi, i) Rozruch, j) Okres Gwarancyjny. Program Kontroli i Zapewnienia Jakości będzie obejmować procedury dotyczące wszystkich czynności składających się na realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni stosowanie programu zarządzania jakością we wszystkich swych jednostkach organizacyjnych, jak również w działalności prowadzonej przez wszystkich podwykonawców i producentów głównych urządzeń. Zasady Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości Wykonawcy będą obejmowały co najmniej następujące obszary związane z realizacją Umowy: Zarządzanie jakością Polityka jakości, Schemat organizacyjny. Personel kontrolujący Kierownik zapewnienia jakości, System zarządzania jakością, Obszary obowiązujące w zarządzaniu jakością. Postępowanie kontrolne Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 8 z 15

9 Działania korygujące i zapobiegawcze, Weryfikacja Umowy. Plan działań na rzecz zapewnienia jakości Spis procedur, Zakresy odpowiedzialności, Rodzaje i zakresy jakości, Wymagania wobec osób dokonujących kontroli i inspekcji, Raporty o przeprowadzonych kontrolach i inspekcjach. Zapewnienie jakości Podwykonawców Procedura kontroli w ramach zapewnienia jakości, Kontrola końcowa. Kontrole dotyczące techniki spawalniczej Personel techniczny ds. spawalnictwa, Proces spawania, Obróbka cieplna części spawanych, Obróbka powierzchni, Zapewnienie jakości, Kontrola jakości i nadzór podczas montażu u producentów Czynności montażowe, Odbiór robót montażowych. Rozruch Ogólne Spis i opis procedur, Przygotowanie do prób, Meldunki i raporty o przeprowadzonych działaniach. Kontrola montażu (na terenie robót) Ogólne, Przygotowanie montażu. 5 Projekty wykonawcze 5.1 Wymagania dla dokumentacji wykonawczej Projekty wykonawcze będą opracowane przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do: 1. produkcji urządzeń i wyposażenia, Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 9 z 15

10 2. wykonania montażu wszystkich instalacji, 3. wykonania czynności przygotowawczych do prób i eksploatacji Dokumentacja wykonawcza będzie podzielona na części w danej branży (tomy, zeszyty) Projekty wykonawcze zostaną zaopiniowane przez rzeczoznawców pod względem ochrony przeciwpożarowej i bhp. 5.2 Zawartość dokumentacji wykonawczej Projekty wykonawcze powinny zawierać części zgodnie z poniższymi wymaganiami Część ogólną, która będzie zawierać: Opis techniczny obiektu zawierający m.in.: zestawienie podstawowych parametrów technicznych, charakterystyki obiektu i jego elementów, zestawienie głównych elementów z podaniem parametrów technicznych Plan sytuacyjny obiektu Części branżowe zawierające: 1. Rysunki zestawieniowe instalacji, i/lub schematy, 2. Specyfikacje materiałowe, 3. Wykaz części składowych projektu wykonawczego i system przyjętego oznakowania dokumentacji, 4. Rysunki montażowe, konstrukcyjne i zestawieniowe umożliwiające montaż na terenie robót projektowanych konstrukcji, obiektów i instalacji, 5. Specyfikacja wyposażenia, 6. Wykaz norm dotyczących przedmiotu projektu, 7. Uzgodnienia branżowe, 8. Warunki techniczne dostaw i odbiorów poszczególnych urządzeń lub ich elementów. Ponadto projekty branżowe będą zawierały niżej wymienione elementy Dokumentacja projektowa wykonawcza specjalistycznych urządzeń i wyposażenia Dokumentacja koncesyjna urządzeń podlegających odbiorowi Jednostki Notyfikowanej; Dokumentacja projektowa branży technologicznej i mechanicznej 1. Istotne obliczenia technologiczne i parametry pracy instalacji; 2. Schematy technologiczne w tym schematy montażowe instalacji, rurociągów i regulacji zamocowań z określonymi wyraźnie granicami projektowania; 3. Specyfikacje urządzeń, rurociągów, armatury, izolacji, malowania, itp. zawierające dane techniczne; 4. Rysunki zestawieniowe, rzuty i przekroje instalacji rurociągów oraz urządzeń; 5. Rysunki warsztatowe; 6. Zakres kontroli i dopuszczalnej wadliwości połączeń spawanych; 7. Wytyczne do przeprowadzenia prób (w tym szczelności) oraz do prowadzenia rozruchu i eksploatacji; 8. Dokumentacja termoizolacji, zawierająca szczegółowe opisy, wykazy materiałów, rysunki wykonawcze izolacji wraz z przekrojami istotnych węzłów. 9. Opis urządzeń i instalacji; 10. Dokumentacja montażowa; Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 10 z 15

11 11. Dokumentacja rejestracyjna urządzeń oraz wyposażenia podlegającego odbiorowi UDT (CLDT); 12. Wymagania dotyczące zakresu kontroli i dopuszczalnej wadliwości połączeń spawanych Dokumentacja projektowa branży elektrycznej 1. Arkusze danych urządzeń i aparatów (producent, typ, nr fabryczny, nazwa aparatu / urządzenia, nazwa / nr obiektu, nazwa obwodu pomiarowego, oznaczenie urządzenia, lokalizacja aparatury, urządzenia; poziom i miejsce zabudowy, zakresy pomiarowe, numer protokołu świadectwa wzorcowania oraz wymagane terminy kolejnego wzorcowania, wymagane przeglądy i czas ich wykonywania, itd. typ, dane zmianowe, charakterystyki. Dane będą uszczegółowiane sukcesywnie w dalszych fazach projektowania. 2. LKD (Lista Kompletności Dostaw) aparatury i urządzeń elektrycznych. 3. Szczegółowe wytyczne dla innych branż Dokumentacja projektowa branży AKPiA. 1. Szczegółowy opis systemu pomiarów i automatyki; 2 Schematy P&I; 3. Schematy technologiczne; 4. Zestawienie obwodów pomiarowych i sygnalizacji; 5. Zestawienie układów automatycznej regulacji i napędów regulacyjnych; 6. Schematy zasadnicze/obwodowe/obwodów regulacji 7. Powiązania automatyki z częścią elektryczną; 8. Obliczenia projektowe dotyczące nowych urządzeń; 10. Obliczenia i dobór nowych zaworów regulacyjnych; 12. Kwestionariusze doboru i danych technicznych aparatury; 13. Kwestionariusze doboru i danych technicznych elementów wykonawczych; 14. LKD nowej aparatury i urządzeń; 15. Wytyczne dla innych branż. 6 Dokumentacja techniczno-ruchowa, eksploatacyjna i remontowa 6.1 Wymagania dla dokumentacji techniczno-ruchowej, eksploatacyjnej i remontowej Dokumentacja będzie umożliwiała prowadzenie przez Zamawiającego eksploatacji i remontów bez udziału Wykonawcy. Wykonawca opracuje i przekaże najpóźniej w terminie 30 dni przed planowanym terminem przekazania do eksploatacji odpowiednio instalacji dla kotła A i kotła B nowe instrukcje z uwzględnieniem standardów obowiązujących u Zamawiającego, na szablonach udostępnionych przez Zamawiającego Dokumentacja będzie opracowana z podziałem na branże i instalacje technologiczne Dokumentacja będzie uwzględniała wymagania Dyrektywy Maszynowej (Dyrektywa 98/37/EC) oraz Dyrektywy ciśnieniowej (Dyrektywa 97/23/EC), a także niżej wymienione wymagania. Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 11 z 15

12 6.1.4 Dokumentacja będzie uwzględniała wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych: 6.2 Zakres dokumentacji techniczno-ruchowej i eksploatacyjnej Instrukcje obsługi i konserwacji powinny zawierać m.in.: Instrukcje eksploatacji poszczególnych instalacji technologicznych obejmujące m.in.: 1. przygotowanie do rozruchu; 2. przeprowadzenie rozruchu ze stanu zimnego, ciepłego i gorącego, po długim postoju. 3. zatrzymanie na krótki postój; 4. zatrzymanie na długi postój; 5. postępowanie w stanach awaryjnych; Instrukcje eksploatacji będą zawierać m.in: 1. ogólne informacje, 2. dane techniczne instalacji, zakresy dopuszczalnych parametrów, 3. wykaz i opis alarmów, blokad i zabezpieczeń, 4. elementy sterowania zdalnego, opomiarowanie i wyposażenie dodatkowe, 5. opisy układów automatycznej regulacji, 6. procedury i warunki prób i sprawdzeń, 7. warunki, sekwencje i procedury uruchomienia w różnych stanach, w tym uruchomienie po długim postoju, parametry, 8. zakaz uruchamiania, 9. eksploatacja, niezbędne czynności obsługowe, zakres i częstotliwość, 10. sekwencje i procedury odstawiania, nieplanowego i planowego, parametry, 11. odstawienia i wyłączenia awaryjne - warunki i sposoby odstawiania, 12. możliwe usterki i zakłócenia, sposoby postępowania, 13. stany awaryjne i sposoby postępowania, 14. identyfikacje zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacja danego urządzenia energetycznego, 15. obrazy z pulpitu sterowania, 16. rysunki, przekroje urządzeń, schematy technologiczne instalacji Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Instalacji; Wykaz i harmonogram regularnych, planowych i okresowych, wykonywanych m.in. na podstawie DTR urządzeń, konserwacji, przeglądów, kalibracji, instrukcje czyszczenia, itp. oraz badań rutynowych, niezbędnych do utrzymania Instalacji we właściwym stanie technicznym; Procedury diagnostyki uszkodzeń; Programy smarowania dla wszystkich elementów wraz z kartami smarowania urządzeń; Spis materiałów używanych do konserwacji łącznie z danymi producentów; Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 12 z 15

13 Instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych; Instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych i AKPiA; W przypadku zastosowania nowych sterowników: Katalog nastaw UAR; Hasła, klucze dostępu do chronionych części aplikacji za wyjątkiem kodów źródłowych oprogramowania chronionych przez prawo autorskie; Kompletną listę licencji wystawionych na Zamawiającego dla oprogramowania firmware niezbędnego do użytkowania; Końcową wersję oprogramowania użytkowego; Listę części zamiennych i szybkozużywających się oraz części zapasowych; Dokumentacja techniczno-ruchowa będzie zawierać: Charakterystykę techniczną i dane ewidencyjne, Specyfikację wyposażenia normalnego i specjalnego oraz rysunek złożeniowy, Schematy elektryczne, sterowania, pneumatyczne, itp., Instrukcję obsługi, konserwacji w tym m.in. smarowania, przeglądów, kalibracji i remontów, harmonogram wykonywania czynności Instrukcję BHP Wykaz części zamiennych Dla urządzeń i maszyn podlegających dozorowi technicznemu rysunki, obliczenia i zaświadczenia odbiorowe oraz dokumentacja koncesyjna uzgodniona przez Dozór Techniczny Instrukcję bezpiecznego montażu, przeglądu i użytkowania urządzeń i instalacji Instrukcje prowadzenia prac remontowych, w tym pożarowo-niebezpiecznych. 7 Dokumentacja dla prób, odbiorów i rozruchu 7.1 Programy prób, odbiorów i rozruchu Wykonawca zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy opracuje: Program odbiorów po zakończeniu montażu, Program rozruchu, Program prób 7.2 Dokumentacja odbiorowa Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową wymaganą Umową Wykonawca przedstawi wszelkie certyfikaty i atesty, sprawozdania i protokoły z prób i odbiorów, w tym prób i odbiorów fabrycznych, rozruchu, w zakresie wynikającym z ww. programów. Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 13 z 15

14 7.2.3 Przy dostawie wyrobów metalowych każdy wyrób przekazany do montażu posiadać będzie świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN Wykonawca przekaże Zamawiającemu w załączeniu do ww. świadectw komplet protokołów kontroli jakości Poszczególne etapy prac montażowych będą zakończone wystawieniem świadectwa 3.2 wg PN-EN Wykonawca przekaże Zamawiającemu w załączeniu do ww. świadectwa komplet protokołów kontroli jakości. 8 Dokumentacja powykonawcza 8.1 Wymagania dla dokumentacji powykonawczej Wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone w trakcie realizacji instalacji w odniesieniu do całej dokumentacji wykonawczej, Wykonawca będzie wprowadzał na bieżąco do rysunków, opisów lub ich części, schematów, wykresów oraz innych składników dokumentacji technicznej. Zmiany te muszą być odpowiednio identyfikowalne, to znaczy muszą, co najmniej uwidaczniać zakres zmiany oraz podstawę i datę jej wprowadzenia, a także będą czytelnie podpisane przez osobę zatwierdzającą zmiany, posiadającą odpowiednie uprawnienia Przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca jest zobowiązany do przekazania jednego egzemplarza tzw. dokumentacji copy in red kompletnej dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji Instalacji. Dokumentacja powykonawcza obejmuje projekty wykonawcze, w zakresie i formie wymaganym przez polskie prawo Ostateczna dokumentacja powykonawcza wraz z pisemnym zgłoszeniem zostanie przekazana Zamawiającemu przed terminem przekazania do eksploatacji instalacji odpowiednio dla kotła A i kotła B. 8.2 Zakres dokumentacji powykonawczej W skład dokumentacji powykonawczej powinno wejść: 1. kompletny i szczegółowy wykaz składników dokumentacji, 2. aktualne (to jest przedstawiające ostateczną formę uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzane w każdym z etapów realizacji) części dokumentacji technicznej, 3. kompletny opis działania instalacji, 4. oryginały wszystkich protokołów, raportów i/lub świadectw (certyfikatów) z badań, prób, odbiorów (w tym fabrycznych), łącznie z testami funkcjonalnymi instalacji przynależnych, wyposażenia, zaworów, testami obwodów elektrycznych i AKPiA, odporności na korozję, testami roboczymi, uruchomieniowymi, zdawczo-odbiorczymi i innymi, w niezbędnym zakresie, a także certyfikaty kalibracji urządzeń pomiarowych, aktualne w trakcie prowadzenia pomiarów, 5. kopie gwarancji producentów, 6. dokumentację producentów, obejmującą między innymi: dokumentację technicznoruchową (DTR), rysunki wyposażenia, schematy połączeń, instrukcje obsługi, konserwacji, listy części zamiennych i szybko zużywających się, itp., Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 14 z 15

15 7. arkusze danych technicznych i dane eksploatacyjne dla wszystkich elementów instalacji i wyposażenia, Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 15 z 15

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK 1 DO UMOWY NR./PM/PMR-ELB/ZK/KP/2016 Opis przedmiotu zamówienia pn. Przystosowanie układów pomocniczych generatora bl 2 do wymagań obowiązujących przepisów Dyrektywa 99/92/EC, Dyrektywa 94/9/EC

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.10 WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1.10 WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI ZAŁĄCZNIK NR 1.10 WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI CZĘŚĆ III.A SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU ZAŁĄCZNIK 1.10 Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES DOKUMENTACJI... 3 2. TERMINY WYKONANIA DOKUMENTACJI... 3 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Załącznik nr 2.8. Wymagania dla dokumentacji Załącznik nr 2.9: Wymagania dla dokumentacji Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.9.1 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.9.2 ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI... 4 2.9.3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja I. ZAKRES DOKUMENTACJI DO PRZEKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1. Wielobranżowy Projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami PW-WI-I01-D02 Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw wraz z napędami Definicje i skróty Jednostka inspekcyjna zostanie pisemnie powiadomiona o osiągnięciu punktu.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji technicznej modułowego stalowego wielopoziomowego parkingu o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Opracował: Sprawdził: Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Numer identyfikacyjny:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni. w tłoczni Rembelszczyzna

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni. w tłoczni Rembelszczyzna OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku usługowego dyspozytorni Załącznik nr 1 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Strona 1 z 5

Bardziej szczegółowo

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Sali Rady Wydziału wraz z serwisem Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Adres: ul. Grażyńskiego Mikołów. Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o Mikołów ul. Kolejowa 4

OPIS ZAMÓWIENIA. Adres: ul. Grażyńskiego Mikołów. Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o Mikołów ul. Kolejowa 4 Strona 1 z 5 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wykonanie wymiany sterownika kotłów K1 i K3 Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 43 190 Mikołów ul.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych badań dozorowych, konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II Załącznik nr b do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje: ) wykonywanie przeglądów systemów zasilania gwarantowanego (dalej: SGZ) w tłoczni gazu Wronów. 2) usuwanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV - 45331000-6, 45331110-0, 45317100-3 OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Stelmach nr uprawnień: 94/83/B B mgr inż. Ryszard Chrząścik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- Temat opracowania: ZAKAŹNEGO PN: MODERNIZACJA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- ZAKAŹNEGO CELEM UTWORZENIA DWÓCH BOKSÓW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, dnia 18.06.2015 r. 1 Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. l. p. Imię i nazwisko Podpis. 1 Karolina Kłosiewicz. 2 Zbigniew Wieloch PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA REMONTU KONSRUKCJI TŁUMIKÓW AKUSTYCZNYCH Z WYMIANĄ ELEMENTÓW TŁUMIĄCYCH WENTYLATORNI GŁÓWNEJ STACJI A-10 POLE MOKOTOWSKIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY

PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FU KCJO AL O-UŻYTKOWY 1. Przedmiot zamówienia: Odtworzenie zabezpieczenia ogniochronnego nośnej konstrukcji stalowej Pływalni Rawszczyzna oraz zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAFAKO Spółka Akcyjna Racibórz, ul. Łąkowa 33

RAFAKO Spółka Akcyjna Racibórz, ul. Łąkowa 33 Inwestor Generalny wykonawca Generalny projektant Modernizacja EC Jankowice Obiekt Faza Nr Projektu Elektrofiltry EF 1 i EF 2 Projekt Podstawowy 600025 Branża Tytuł opracowania Konstrukcyjna Nr opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Warszawa, 02.02.2015r. Spis treści: 1. Historia wprowadzania Wytycznych do projektowania 2. Wytyczne, a regulacje prawne 3. Wytyczne a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy

Załącznik nr 5 do umowy Załącznik nr 5 do umowy Pragmatyka Nadzoru Inwestorskiego 1. W trakcie prowadzenia robót prowadzony jest nadzór inwestorski w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy zamówienia:

Program funkcjonalno użytkowy zamówienia: Załącznik nr 2 Umowy Program funkcjonalno użytkowy zamówienia: Wymiana systemu klimatyzacji serwerowni ul. Grochowska 2 w Krakowie I. WYMAGANIA OGÓLNE:. Miejsce wykonania zamówienia: adres: cztero kondygnacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: KUCHNIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ŁOMŻY Temat: Branża: INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO SANITARNA Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I Załącznik nr 1a do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ I 1. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje: 1) wykonywanie przeglądów systemów zasilania gwarantowanego (dalej: SGZ) w tłoczniach gazu Hołowczyce

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna < ST > Dla

Specyfikacja Techniczna < ST > Dla Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Techniczna < ST > Dla zadania pod nazwą Remontu kapitalny wózka kontenerowego SMV 4531 TA5 będącego własnością Euroterminal Sławków Sp. z o.o. w Sławkowie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo techniczne spalarni odpadów. Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego

Bezpieczeństwo techniczne spalarni odpadów. Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego 2 października 2013 1 Urząd Dozoru Technicznego jest polską instytucją działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych od ponad

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bumar Elektronika SA

Bumar Elektronika SA Bumar Elektronika SA NA/20_11/JD Warszawa 20.11.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SOCZ na Wykonanie systemu oczyszczania ścieków technologicznych - SOCZ dla zadania Modernizacja Galwanizerni

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Wydziału Chemii we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 14

Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Wydziału Chemii we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 14 - WZÓR- Postępowanie nr BZP.2422.17.2014.JS Załącznik nr 4 Do Umowy nr KARTA GWARANCYJNA określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) tj. Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu jako uprawnionego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót polegających na białym montażu.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót polegających na białym montażu. ST 02.19.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - BIAŁY MONTAŻ, WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK CPV 45332400-7 SPIS TREŚCI: 1 Wstęp 2 Materiały 3 Sprzęt 4 Transport 5 Wykonanie robót 6 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 do OPZ. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej w formie elektronicznej.

Załącznik 15 do OPZ. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej w formie elektronicznej. Załącznik 15 do OPZ. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej w formie elektronicznej. dla zadania pn.: Roboty budowlane na gazociągu DN 1000, MOP 5,5 MPa, relacji Granica RP- Tłocznia Hołowczyce w zakresie

Bardziej szczegółowo