8-10 MAJA 2013R. Stare Jabłonki Hotel Anders. Monitorowanie Procesu sterylizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8-10 MAJA 2013R. Stare Jabłonki Hotel Anders. Monitorowanie Procesu sterylizacji"

Transkrypt

1 XXI ZJAZD PSRSiDM 8-10 MAJA 2013R. Stare Jabłonki Hotel Anders STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ FIRMA 3M Srebrny Sponsor Monitorowanie Procesu sterylizacji Proces sterylizacji wymaga monitorowania szeregu jego elementów. Skuteczny program monitorowania procesu sterylizacji powinien składać się z czterech podstawowych elementów, które mogą być wymienione jako: kontrola urządzeń, kontrola wsadu, kontrola ekspozycji oraz kontrola pakietu. Pomocne przy przeprowadzaniu testu penetracji pary wodnej i usunięcia powietrza w fazie sterylizacji dla sterylizatorów próżniowych są normy EN ISO Sterylizacja parą wodną i EN ISO 285 Sterylizacja Sterylizatory parowe Duże sterylizatory. Normy opisują i wymagają codziennego wykonania testu penetracji pary wodnej, potocznie zwanego testem Bowie Dick a, (B-D). Test B-D jest testem sprawności dla sterylizatorów parowych dla wsadów porowatych i zapakowanych materiałów. Poprawny wynik testu B-D wskazuje na szybką penetrację pary wodnej do wnętrza pakietu testowego. Obecność powietrza wewnątrz pakietu testowego, spowodowana nieefektywnym etapem usunięcie powietrza, nieszczelnością czy obecnością w dostarczanej parze wodnej gazów niekondensujących będzie prowadziła do nieprawidłowego wyniku testu B-D. Dziś, elektroniczne systemy testujące dostarczają użytkownikom sterylizatorów parowych dokładnych i obiektywnych wyników codziennego testu penetracji pary wodnej. Małe sterylizatory parowe są opisane w normie EN ISO i mają objętość komory poniżej 60 litrów. Wymagania dla testu penetracji pary wodnej dla dużych sterylizatorów, (285) i małych sterylizatorów, (13060), są różne. Test penetracji pary wodnej dla dużych sterylizatorów musi spełniać wymagania opisane w normie EN ISO lub , które wykorzystują znormalizowany pakiet testowy. Wymagania dla testu penetracji pary wodnej dla małych sterylizatorów opisuje norma EN 867-5, która wykorzystuje przyrząd ze światłem wewnętrznym. Urządzenia te mogą być znane na rynku jako helix czy PCD.

2 Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania w dużych sterylizatorach, dlatego jego stosowanie w codziennej praktyce będzie prowadziło do mylnego poczucia bezpieczeństwa. Obiektywna kontrola wsadu dowodzi o zdolności procesu do zabicia mikroorganizmów, które są bardziej oporne na warunki procesu niż typowe organizmy występujące na i w elementach wsadu. Badanie to pokazuje aktualną zdolność biobójczą kontrolowanego procesu. Stosowanie kontroli wsadu jako etapu monitorowania procesu sterylizacji dostarcza użytkownikom dowodu o osiągnięciu przez cykl określonych warunków, co pozwala na bezpieczne zwalnianie sterylizowanych wsadów. Wskaźniki biologiczne są typowo używane jako kontrola wsadu a od ponad 10 lat wskaźniki biologiczne Attest Rapid Readout dostarczają użytkownikom ostatecznych, wiarygodnych informacji o wyniku kontroli w ciągu 1 3 godzin. Wszystkie wskaźniki biologiczne muszą być zgodnie z normą EN ISO Wskaźniki biologiczne. Monitorowanie każdego cyklu za pomocą wskaźników biologicznych dostarcza mocnych dowodów i pewności o możliwości zwolnienia każdego wsadu. Potrzeba przeprowadzania kontroli pakietu doprowadziła do powstania różnych chemicznych metod kontroli pakietu, które ogólnie nazywane są wskaźnikami chemicznymi. Wszystkie wskaźniki chemiczne są zaprojektowane i przeznaczone do dostarczania informacji o lokalnych warunkach wewnątrz pakietów i kontenerów sterylizowanych w komorze sterylizatora. Informują użytkowników o potencjalnych błędach procesu sterylizacji. Wszystkie wskaźniki chemiczne musza spełniać normę EN ISO Wskaźniki chemiczne, EN ISO Sterylizacja produktów w ochronie zdrowia Wskaźniki chemiczne Część 1: Ogólne wymogi wyjaśniające klasy wskaźników chemicznych. Każdy użytkownik testów chemicznych powinien być świadomy klasy wskaźników, stosowanych we wnętrzach pakietów aby kontrolować wszystkie zmienne krytyczne procesu sterylizacji. Warsztaty narzędziowe podzielone na trzy grupy tematyczne: Firma Aesculap Chifa a) narzędzia ogólnochirurgiczne - testy funkcyjne czyli jak sprawdzać stan instrumentarium tak by być pewnym że zestaw jest bezpieczny i sprawny, oliwienie i pielęgnacja jak często i w jaki sposób b) narzędzia endoskopowe - budowa składanie rozkładanie testy funkcyjne i konserwacja c) napędy motorowe - sposób konserwacji, budowa metody mycia i dezynfekcji test funkcyjny oraz w jak dbać by pozostawał przez długi czas sprawny

3 Rutynowa kontrola procesu mycia z zastosowaniem testów Clean-Record firmy GKE FIRMA AMED Rutynowa kontrola procesu mycia z zastosowaniem testów Clean-Record firmy GKE" - czynniki mające wpływ na proces mycia - rodzaje zanieczyszczeń spotykanych na narzędziach poddawanych procesom mycia - rodzaje znormalizowanych zabrudzeń testowych zgodnie z normą ISO optymalne wymagania dla testów mycia - testy mycia Clean-Record jako podstawowy element kontroli procesów mycia w myjnidezynfektorze Innowacyjne rozwiązania w kontenerach Steriset firmy Wagner FIRMA ANMED 1. Krótkie przypomnienie firmy 2. Budowa kontenera sterylizacyjnego 3. Kilka słów o odprowadzeniu kondensatu 4. Nowy zawór kondensatu 5. Ewentualne pytania, dodatkowe wyjaśnienia Edukacja w krajach Unii Europejskiej ( programy, systemy ) Buchrieser Viola Edukacja jest ważną częścią naszego życia zawodowego. Światowe Forum Sterylizacji Szpitalnej (WFHSS) powołało grupę edukacyjną, której zadaniem jest propagowanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami i materiałami szkoleniowymi w tej dziedzinie wiedzy. Grupa edukacyjna analizuje, przygotowuje i rozpowszechnia materiały szkoleniowe na stronie internetowej WFHSS. Jednym z większych sukcesów członków grupy jest udostępnienie podręcznika podstawowego poziom 1 z zakresu reprocesowania wyrobów medycznych oraz opracowanie dokumentu pod nazwą : RUMD Concept Dział Reprocesowania Wyrobów Medycznych (DRWM).

4 Wytwarzanie wyrobów sterylnych w szpitalu w świetle aktualnych przepisów Czapliński Jarosław Zgodnie z definicjami zawartymi w stosownych przepisach, samodzielne wytwarzanie, pakowanie i sterylizacja, a czasem tylko pakowanie i sterylizacja jakiegokolwiek wyrobu, który jest: przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: - diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, - diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, - których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.. (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U nr 107 poz. 679), jest wytwarzaniem wyrobu medycznego, a podmiot prowadzący taką działalność, jest wytwórcą, a w przypadku wytwarzania na własny użytek, wytwórcą użytkownikiem wyrobów medycznych. Jak widać z powyższego, zakwalifikowanie konkretnego wyrobu do kategorii wyrobów medycznych wynika nie z faktu jego sterylizacji, a z zamierzonego (zaprojektowanego) sposobu jego użycia i to bez względu na to, jaki podmiot ten wyrób wytworzył. Inaczej mówiąc, podmiot wytwarzający wyroby medyczne musi spełnić wymagania ustanowione przez system prawno normatywny funkcjonujący na całym obszarze Unii Europejskiej. Różnica pomiędzy wytwórcą, a wytwórcą użytkownikiem wyrobów medycznych polega na tym, że wytwórca wprowadza swój wyrób do obrotu, to znaczy prowadzi działalność zdefiniowaną w przepisach jako: udostępnienie za opłatą albo nieodpłatnie, po raz pierwszy, wyrobu fabrycznie nowego lub całkowicie odtworzonego, innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do oceny działania, w celu używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego, a wytwórca użytkownik we własnym zakresie zużywa wytworzone wyroby. Na wszystkie podmioty wytwarzające wyroby medyczne, ustawa i stosowny przepis wykonawczy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12. stycznia 2011 r: w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Dz. U. Nr 16 poz. 74), nakładają obowiązek przeprowadzenia procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi. Wytwórców użytkowników przepisy te obowiązują w formie mocno złagodzonej - nie muszą przeprowadzać procedury oceny z udziałem jednostki notyfikowanej, co zdecydowanie obniża koszty, nie muszą znakować swoich wyrobów znakiem CE i w ograniczonym zakresie podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Niestety, na tym przywileje wytwórców użytkowników się kończą, a pozostają, szczególnie trudne do spełnienia, szczegółowe wymagania opisane we wspomnianym rozporządzeniu. Wyrób medyczny wyprodukowany przez wytwórcę użytkownika musi spełniać wymagania zasadnicze opisane w rozporządzeniu, a wytwórca przeprowadza ocenę jego zgodności

5 i sporządza oświadczenie określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia. Spełnienie wszystkich wymagań opisanych w rozporządzeniu będzie się wiązało z tak wysokimi kosztami, że w większości przypadków przekreśli to opłacalność samodzielnej wytwórczości, a takie wymagania jak wytwarzanie wyrobów w kontrolowanych warunkach środowiska, wydają się być nie do spełnienia nawet w nowoczesnej centralnej sterylizatorni. Innym mocno kosztotwórczymi wymogiem, jest odpowiednie oznakowanie i opisy, które muszą się znaleźć na bezpośrednim opakowaniu każdego wyrobu, jak również rodzaj etykiety odpornej na warunki sterylizacji. FIRMA ECOLAB Nowe technologie przygotowania instrumentarium medycznego System Solid System SolidSafe to nowy, rewolucyjny system do maszynowego przygotowania narzędzi chirurgicznych, zapewnia ogromny postęp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Centralnych Sterylizatorniach. Został opracowany tak, aby pomóc dostosować się do zasad najlepszej praktyki. Znacznie ułatwia pracę personelu CSSD, redukując ilość zmian opakowań i zwiększając tym samym wydajność pracy. Zmniejsza koszty magazynowania i transportu. Zwiększa bezpieczeństwo, eliminując wycieki i rozchlapywanie oraz ekspozycję na środki chemiczne. Technologia silnie skoncentrowanej substancji chemicznej, zapewnia redukcję ilości opakowań aż do 97%, co ogranicza ilość pustych opakowań i przekłada się na mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego. Dzięki unikalnym kapsułom zawierającym wysoce skondensowaną pastę, system zapewnia również wysoką ekonomiczność eksploatacji (jedna 4 kilogramowa kapsuła środka np. MetalClean jest odpowiednikiem około 80 litrów płynnego koncentratu). Wykorzystanie koncentracji na tak niebywałym poziomie oraz zapewnienie wszystkich wyżej wymienionych zalet, jest możliwe tylko dzięki wykorzystaniu urządzenia dozującego SOLIDSAFE DISPENSER. To supernowoczesna, a jednocześnie niezwykle prosta w obsłudze, niewielkich rozmiarów stacja dozująca, wytwarzająca koncentrat z kapsuł Solid. Urządzenie do zainstalowania wymaga jedynie przyłączenia wody i prądu oraz niewiele miejsca. Wśród zasilających go produktów na szczególną uwagę zasługuje MetaClean, preparat inaktywujący priony, oraz pozostałe koncentraty myjące i neutralizator. Cały System został zaprojektowany, jako inteligentny i ekonomiczny, co czyni go wyjątkowo prostym i przyjaznym w obsłudze.

6 Nadzór nad pojedynczymi narzędziami chirurgicznymi czyli system dla CS ze znakowaniem DataMarix FIRMA ELMI Wstęp Przedstawienie firmy i zakresu działalności 2. System MEDOK CS Przeznaczenie systemu MEDOK CS i jego moŝliwości. 3. Moduł ZNAKOWANIA NARZĘDZI Znakowanie narzędzi chirurgicznych na polskim rynku. Metody znakowania. Korzyści ze znakowania pojedynczych narzędzi chirurgicznych. 4. MEDOK CS z modułem ZNAKOWANIA NARZĘDZI Prezentacja filmu z jednej z realizacji systemu MEDOK CS posiadającego moduł znakowania FIRMA GASTROPOLONIA Wytwornice pary czystej FLOWSERVE Gestra Wytwornice pary czystej FLOWSERVE Gestra Wytwarzanie pary czystej na potrzeby procesów sterylizacji w szpitalach staje się koniecznością nie tylko ze względu na potrzebę spełnienia wymagań stawianych przez normę EN285 dotyczącą procesów sterylizacji, ale przede wszystkim z punktu widzenia konieczności zapewnienia najwyższych wymagań czystości i jakości pary stosowanej w procesie sterylizacji materiałów. Wytwornica pary czystej jest przeponowym wymiennikiem, w którym czynnikiem grzewczym przepływającym przez pęczek rur grzejnych jest zanieczyszczona para wytwarzana w kotłowni, a czynnikiem ogrzewanym jest woda czysta znajdująca się w płaszczu. Strony zanieczyszczona i czysta są w sposób trwały odseparowane. Za pomocą pary grzewczej zanieczyszczonej doprowadzamy wodę czystą do stanu wrzenia i odparowywania przy nieco niższym ciśnieniu w stosunku do ciśnienia pary grzewczej. Woda, która zasila stronę czystą wytwornicy pary czystej musi być przygotowana tak, aby jej własności spełniały wymagania stawiane przez normę EN285. Woda i para po stronie czystej mają kontakt tylko z powierzchniami wykonanymi ze stali kwasoodpornej, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania preparatów chemicznych w celu uzdatnienia i zabezpieczenia korozyjnego systemu, co zapewnia, że nie pojawiają się w parze zanieczyszczenia elementami korozji, kamienia kotłowego oraz chemikalia z procesu uzdatniania itp. Odpowiednia konstrukcja wytwornicy pary czystej i ewentualne dodatkowe wykorzystanie osuszacza pary zapewniają nie tylko najwyższy stopień czystości pary, ale również bardzo wysoki stopień suchości pary stosowanej w procesie sterylizacji. Badania porównawcze sterylizowanych materiałów po zastosowaniu wytwornicy pary czystej FLOWSERVE GESTRA w systemie sterylizacji w Szpitalu w Katowicach-Ochojcu, potwierdzają osiągnięcie i dotrzymanie najwyższych wymagań w zakresie wytwarzania pary o wymaganym stopniu czystości i suchości.

7 Wiedza i doświadczenie oraz innowacyjność rozwiązań kluczem do sukcesu FIRMA GETINGE Złoty Sponsor W trakcie wykładu zostanie przedstawiony krótki rys historyczny firm GETINGE oraz GETINGE POLAND sp. z o.o., filozofia działania firmy na rynku polskim, krótka charakterystyka oferowanych podstawowych produktów ze szczególnym podkreśleniem ich walorów eksploatacyjnych oraz ergonomicznych, kompleksowości oferty, zagadnień związanych z działalnością edukacyjną firmy. Ponadto omówione zostaną w skrócie: procesy walidacji wykonywane przez firmę, zagadnienia związane z problematyką normalizacji FIRMA LOGMEDICA Prezentacja firmy LOGMEDICA Logmedica powstała w wyniku dywersyfikacji firmy Optotechnika, która w zakresie okulistyki jest obecna na rynku od ponad 20 lat. Logmedica zajmuje się szeroko pojętą logistyką szpitalną w tym rozwiązaniami dla centralnych sterylizatornii. W ramach tego działu oferujemy kosze zrobione z drutu ze stali nierdzewnej, polerowane elektrolitycznie. Kosze są w standardowych rozmiarach (ISO i DIN) i pasują do wszystkich oferowanych przez nas systemów. Spełniają one wysokie normy jakości oraz są odporne na korozję, odbarwienia czy odkształcenia. Posiadamy także wydajny, uporządkowany system magazynowania i transportu (wózki i regały) oraz gospodarowania materiałami medycznymi. Warto tutaj zauważyć, iż przy odpowiednim systemie, można zaoszczędzić wiele czasu i miejsca. Cały nasz asortyment produktów spełnia najwyższe standardy w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa. Rozwiązywanie problemów związanych z myciem i dezynfekcją narzędzi i endoskopów FIRMA MC POLSKA Tematem wystąpienia są propozycje rozwiązań praktycznych w zakresie dekontaminacji instrumentów zabiegowych, endoskopów oraz skomplikowanego i zautomatyzowanego sprzętu stosowanego w systemie Centralnej Sterylizatorni i komórek powiązanych z nią, a mających wpływ na efekt finalny reprocessingu wyrobów medycznych. W prezentacji przedstawione zostaną poszczególne problemy związane z myciem, dezynfekcją, logistyką

8 oraz trudności organizacyjne m.in. we współpracy Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji, a następnie zaproponowane zostaną kompleksowe rozwiązania możliwe do wdrożenia dzięki produktom z oferty MCPOLSKA.PL. FIRMA MEDIA - MED Złoty Sponsor Nowe rozwiązanie kontroli Bowie &Dick Nowe rozwiązanie kontroli Bowiego-Dicka - AB100 codzienna kontrola penetracji pary i usuwania powietrza zgodnie z wymogami PN EN ISO Norma PN-EN ISO : "Wymagania dotyczące opracowywania walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych." - wymaga aby w sterylizatorach parowych przed rozpoczęciem każdego dnia pracy były przeprowadzane testy penetracji pary. Warunkiem skutecznej penetracji pary jako czynnika sterylizujące-go jest usuwanie powietrza z komory i zastępowa-nie go parą o określonej jakości, bez kondensatów wody. Zgodnie z wymaganiami para musi efektywnie dotrzeć do wszystkich elementów wsadu, tj. materiałów porowatych jak również ładunków rurowych. Aby to sprawdzić przed rozpoczęciem dnia pracy sterylizatora stosuję się klasyczny test Bowiego-Dicka. Istota tego testu polega na ocenie skuteczności usuwania powietrza z komory sterylizatora. Są różne metody osiągania optymalnych warunków dla penetracji pary jako czynnika sterylizującego. Poprzez pulsacyjne usuwanie powietrza osiągamy tzw. próżnię frakcjonowaną. Para otacza załadunek i penetruje wewnątrz pakietu. Pulsacyjne działanie pompy próżniowej ma na celu usuwanie z wnętrza pakietu, komory sterylizatora pozostałości powietrza oraz powstałe w trakcie procesu skropliny - kondensaty pary wodnej. Właściwy test Bowiego-Dicka musi spełniać określone wymagania. Barierowość ograniczająca w sposób kontrolowany penetrację pary w ładunkach porowatych. Odpowiednia gęstość, masa oraz izolacja termiczna pakietu we właściwy sposób symuluje ładunek. Ponadto pakiet testowy winien posiadać zgodne z opisem zawartym w normie PN-EN ISO 11140:2009 nietoksyczne wskaźniki czułe na zadaną temperaturę, wilgotność, które przy uzyskaniu zadanych parametrów powinny wyraźnie się przebarwić na kontrastowy kolor. Odczyt uzyskanych wyników ma być jednoznaczny a jego interpretacja nie powinna wzbudzać żadnych wątpliwości. Szczególnym wyzwaniem jest kontrola penetracji pary we wsadach o przekroju rurowym. W odróżnieniu do materiałów porowatych para może penetrować jedynie poprzez światło przewodu na co ma decydujący wpływ poziom osiągniętej próżni. W celu kontroli poziomu próżni stosuje się PCD (Process Challenge Devices) czyli przyrząd testowy bazujący na przewodzie o wąskim przekroju (o średnicy 2 mm, długość 1500 mm z kapsułą). Warto dodać, że przyrządy testowe bazujące tylko na przewodzie o wąskim przekroju nie są właściwe do wykrywania nieszczelności i pozostałości powietrza w komorze.

9 Z uwagi na różnorodność załadunku idealnym rozwiązaniem jest stosowanie przyrządów badających skuteczną penetrację pary zarówno w przypadku materiałów porowatych jaki i wsadów o przekroju rurowym a przy tym spełniające wymogi normy PN-EN ISO jako alternatywa dla klasycznego testu Bowiego-Dicka. Takim połączeniem kontroli dla obu rodzajów wsadów porowatych i o przekroju rurowym jest najnowszy system AB100 firmy Albert Browne Ltd. - alternatywa testu Bowiego-Dicka 134 O C 3,5 min. AB100 został zaprojektowany w taki sposób aby sprawdzić penetrację pary a także to czy powietrze i gazy niekondensujące zostały usunięte zarówno w przypadku wsadów porowatych jaki i rurowych. Penetracja pary w przypadku ładunków porowatych jest zależna od masy i porowatości ładunku, a w przypadku ładunku rurowego penetracja pary jest głównie zależna od poziomu próżni oraz poziomu ciśnienia (frakcje próżni usuwanie powietrza). Para przechodzi przez kapsułę wykonaną ze sprasowanych kulek metalu, która umieszczona jest w podstawie (masa + materiał porowaty), następnie za sprawą pulsacji para wtłaczana jest do przewodu o długości 1,5 m o średnicy 2 mm (symulacja wsadu o przekroju rurowym) i tym przewodem para dociera do wskaźnika umieszczonego w górnej części przyrządu. Wskaźnik wykonany jest w technologii TST - cechującej się precyzją odczytu oraz wyraźnym kontrastującym wskaźnikiem w chwili osiągnięcia zadanych parametrów procesu sterylizacji. Opatentowana technologia jest w pełni zgodna z normą PN-EN ISO :2009 i spełnia wszystkie wymagania dla wskaźników chemicznych Klasy 2 - "Wskaźniki Klasy 2 jako alternatywne do testu Bowiego-Dicka do wykrywania penetracji pary wodnej." stosowanych do sterylizatorów parowych do wsadów opakowanych (narzędzia i wsady porowate). Z opinii użytkowników korzystających z AB100 wynika, że jest to bardzo praktyczne pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym rozwiązanie, dające gwarancję skutecznej codziennej kontroli pracy sterylizatora przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań normy PN-EN ISO Postępowanie z narzędziami robotowym Da Vinci. FIRMA MEDIM System chirurgiczny da Vinci (robot da Vinci) jest obecnie najbardziej zaawansowanym i innowacyjnym systemem do przeprowadzania operacji minimalnie inwazyjnych na Świecie. System da Vinci to technologia, która zapewnia: trójwymiarową wizualizację pola operacyjnego w rozdzielczości Full HD Intuitive Motion czyli zamianę ruchu rąk chirurga na ruchy narzędzi chirurgicznych robota za pomocą manetek sterujących, narzędzia chirurgiczne EndoWrist, które tak jak ludzkie ręce posiadają 7 stopni swobody,

10 4 ramiona robocze robota chirurgicznego, filtrowanie naturalnego drżenia rąk chirurga, które zwiększa precyzję wykonywanych operacji, skalowanie ruchów chirurga, dzięki któremu na różnych etapach operacji możliwy jest wybór tempa i dokładności wykonywanych ruchów przez chirurga, podłączenie drugiej, opcjonalnej konsoli chirurga umożliwia jednoczesne sterowanie ramionami robota przez dwóch lekarzy. Instrumenty EndoWrist wymagają szczególnego postępowania po użyciu w celu utrzymania ich sprawności oraz zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentom i personelowi. Myjnie dezynfektory skuteczność i zapewnienie jakości MIORINI TILLO Aby osiągnąć skuteczność mycia na odpowiednim poziomie należy przestrzegać wielu zaleceń mn. WFHSS, które zostały przedstawione w prezentacji. Również w tym wykładzie autor przedstawia wytyczne opracowane i zaakceptowane na spotkaniach grupy edukacyjnej dotyczące reprocesowania wyrobów medycznych oraz kontrowersyjną jego zdaniem przydatność standardu tj. teorii Ao. Autor przestrzega przed bezkrytycznym stosowaniem niektórych standardów. Doświadczenia własne w procesie edukacji technika sterylizacji medycznej PRZĄDKA BOŻENA Technik sterylizacji medycznej to zawód oczekiwany i profesja mająca przed sobą przyszłość. Może to banał, a może stwierdzenie faktu, na narodziny tego zawodu czekało całe środowisko medyczne a szczególnie osoby, dla których sposób wiązania zamierzeń i działań, to specyficzna forma porozumienia między pracownikiem a pacjentem. Stało się faktem powstanie profesji marzeń wielu osób bezpośrednio zainteresowanych podnoszeniem jakości w świadczeniu specyficznej usługi niewidocznej często dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Dzięki zaangażowaniu wielu osób doszło do powstania zawodu medycznego ale i nie medycznego jednocześnie. Rozpoczęto w 2012r proces edukacji osób do zawodu, pisząc proces mam tu na myśli wiele działań Stowarzyszenia oraz grona pedagogów na rzecz przygotowania programu kształcenia. Moje doświadczenie rozpoczęło się w momencie uświadomienia sobie chęci udziału w tym procesie, pozornie miałam do tego pewne przygotowanie pedagogiczne z racji wykształcenia, zawodowe ze względu na posiadane specjalizacje oraz kursów a także praktyczne, bo byłam wykonawcą działań sterylizacji sprzętu. pozory. Dziś po sześciu miesiącach udziału w tym procesie wiem, że to wszystko za mało by czuć się osobą mogącą sprostać akademickim wymaganiom. Dziś wiem, że kwestia wymagań nie dotyczy tylko osób prowadzących zajęcia, to również sprawa samych słuchaczy, kto jest adeptem nowego

11 zawodu? Czy istotnie nie za wysoko postawiono poprzeczkę? Dlaczego osoba posiadająca wykształcenie średnie powinna zgodnie z podstawą programową np. scharakteryzować wybraną grupę drobnoustrojów alarmowych? czy tego typu wymaganie powinno być podstawą zdobytych umiejętności w ramach szkoły? Mam wiele wątpliwości i wiele pytań, i wrażenie, że na wiele z nich niestety nie potrafię odpowiedzieć, jednak jedno z nich jest najistotniejsze czy o to istotnie chodziło? Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej nr to wytyczne do tworzenia własnych programów edukacyjnych przez nauczycieli danych szkół medycznych dla danych przedmiotów, to jeden z wielu dylematów i jedna z wielu niewiadomych o efektach dowiemy się po pierwszych egzaminach, czy zdamy ten egzamin jako edukatorzy? Czy sprostamy oczekiwaniom środowiska, szkół i wreszcie samych uczniów? Wiele dylematów niesie za sobą powstanie nowego zawodu technik sterylizacji medycznej, miejmy nadzieję że chociaż na niektóre z tych pytań odpowiedzi będą pozytywne FIRMA SMS Srebrny Sponsor Wyposażenie niezbędne w codziennej pracy centralnej sterylizatorni Wyposażenie niezbędne w codziennej pracy Centralnej Sterylizacji 1. Wprowadzenie-krótka prezentacja firmy 2. Rys ogólny niezbędnego wyposażenia CS oraz wyposażenia w urządzenia do dekontaminacji w pomieszczeniach ambulatorium w oparciu o Rozporządzeniu z MZ i OS - poz Omówienie wyposażenia CS w meble ze względu na wielkość placówki i ilość materiałów poddawanych dekontaminacji 4. Wyposażenie w meble CS, omówienie różnych rozwiązań wyposażenia w zależności od stref; 4a. meble w strefie brudnej Omówienie rodzajów mebli i urządzeń dla strefy brudnej rodzaje stołów, myjnie ultradźwiękowe, okna i przepusty podawcze, wózki 4b.meble w strefie czystej i w pomieszczeniu do pakowania bielizny Rodzaje stołów, wózków mających zastosowanie w strefie czystej 4c. meble w strefie sterylnej Omówienie odpowiednich mebli, przeznaczonych do składowania materiałów sterylnych (typologia regałów i ich ilości w zależności od rodzaju zastosowanej jednostki transportowej kosz - kontener) 4d. wyposażenie pomieszczeń magazynowych(regały, przepusty itp.)

12 4e. Wózki do transportu materiałów sterylnych i skażonych(w odniesieniu do poz. 739 Dz. Ustaw-rozdział IX BO pkt. 4- Rozporządzenia MZ i OS z dn ) Rodzaje wózków transportowych i ich zastosowanie. Omówienie na przykładach 4f. Meble w sterylizatorni ambulatoryjnej.(w odniesieniu do poz. 739 Dz. Ustaw- załącznik nr.2 -Rozporządzenia MZ i OS z dn r)) 5. Przykłady zastosowania i rozmieszczenia mebli w CS na przykładach. W szczególności rozmieszczenie w placówkach posiadających znaczne ograniczenia powierzchniowe, gdzie mimo niewielkiej powierzchni zastosowana technologia pozwoliła spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia.zastosowanie wyposażenia w sterylizatorniach ambulatoryjnych na przykładach. 6. Przedstawienie rozwoju produkcji mebli ze stali nierdzewnej w SMS i przekroju produkcji Meble ze stali nierdzewnej a meble z innych materiałów długość użytkowania, odporność na czynniki myjące etc. Zastosowanie mat silikonowych w celu poprawy warunków pracy oraz ułatwienia oceny stopnia zużycia narzędzi. 7. Podsumowanie i zakończenie wystąpienia ŚWITALSKI STANISŁAW Dezynfekcja i sterylizacja implantów Postęp w medycynie implantacyjnej dokonujący się w ostatnich latach pozwala wielu pacjentom powracać do zdrowia szybciej i bezpieczniej. Nowe techniki zabiegowe, nowe narzędzia a w szczególności coraz częściej pojawiające się w Centralnych Sterylizatorniach same implanty zmuszają nas do wypracowania właściwych stanowisk i procedur. Prezentacja oparta jest o doświadczenia własne i doniesienia literaturowe związane z problematyką dezynfekcji i sterylizacji implantów w warunkach szpitalnych. Szkoły Policealne TEB Edukacja lider kształcenia personelu medycznego średniego szczebla FIRMA TEB EDUKACJA Kim jest TEB Edukacja w szkolnictwie medycznym. 2. Rynek pracy w branży medycznej - perspektywy i zagrożenia. 3. Formy kształcenia osób dorosłych w branży medycznej. 4. Long life learning (kształcenie przez całe życie) - nowy trend na rynku pracy. Jak szybko przekwalifikować się lub zdobyć zawód poszukiwany przez pracodawców. Szkolnictwo policealne - atrakcyjna perspektywa również po studiach. 5. Technik sterylizacji medycznej - nowy zawód medyczny. 6. Inne nowe zawody medyczne w szkolnictwie policealnym

13 TZMO SA jako czołowy producent nowoczesnych wyrobów medycznych FIRMA TZMO Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. posiadającej 60 - cio letnie doświadczenie w produkcji wyrobów medycznych, higienicznych i kosmetycznych. Od powstania działalności do dnia dzisiejszego jesteśmy jedynym polskim wytwórcą paroprzepuszczalnych folii i laminatów używanych w przemyśle higienicznym, medycznym i odzieżowym oraz nowoczesnych opakowań medycznych. Stawiając na coraz nowocześniejsze rozwiązania techniczne i wysokie wymagania jakościowe w branży medycznej TZMO SA zainwestowało w maszynę firmy MULTIVAC do produkcji wyrobów medycznych pakowanych w miękki i twardy blister zgodnie z normą ISO Barierowe opakowania foliowe zamykane są szczelnie papierem medycznym, przez który w trakcie procesu sterylizacji przenika tlenek etylenu. Opakowania typu twardy i miękki blister charakteryzuje wysoka jakość zgrzewu zgodnie z normą PN-EN 868-5:2009. Produkcja wyrobów medycznych odbywa się zgodnie z normą PN - EN ISO :2005 w klasie 8. Wyroby medyczne wytwarzane przez Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. to synonim wysokiej jakości i bezpieczeństwa stosowania. Ocena wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego WALKE WITOLD W ramach wykładu omówione zostaną: materiały stosowane na instrumentarium, metody badawcze stosowane dla materiałów i gotowych wyrobów dla oceny ich własności użytkowych, oraz przykładowe ekspertyzy wykonane na uszkodzonych narzędziach chirurgicznych z wykorzystaniem różnych metod badawczych.

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Skraplanie: przekazywanie ciepła i zmniejszanie się objętości Para wodna 134 C Objętość ok. 1000 ml ok. 1 ml Wyrób do sterylizacji (np. narzędzia chirurgiczne) < 134 C

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorowania procesów sterylizacji. 3M Sterylizacja. Obiektywny. wynik. Bezpieczeństwo pacjenta

Systemy monitorowania procesów sterylizacji. 3M Sterylizacja. Obiektywny. wynik. Bezpieczeństwo pacjenta Systemy monitorowania procesów sterylizacji 3M Sterylizacja Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta Jakość procesu sterylizacji Procesy sterylizacji, zgodnie z definicją zawartą w normach europejskich

Bardziej szczegółowo

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. P O LS K I R EJES T R 1 9 3 6 S TA T K Ó W Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 6/250 Gdańsk grudzień 2004 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku 2005 życzą

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Mycia, Dezynfekcji i Sterylizacji

Podstawy Mycia, Dezynfekcji i Sterylizacji Podstawy Mycia, Dezynfekcji i Sterylizacji V. Buchrieser, T. Miorini 2009 Teresa Salińska - tłumaczenie SPIS TREŚCI 1 DEFINICJE...3 2 MYCIE...4 3 DEZYNFEKCJA...7 4 STERYLIZACJA... 20 Strona2/31 1 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Halina Turlejska, Urszula Pelzner Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kupujemy. w branży medycznej. Odpowiedzialni za środowisko naturalne. certyfikowane produkty. Technologie przyszłości Comarch.

Dlaczego kupujemy. w branży medycznej. Odpowiedzialni za środowisko naturalne. certyfikowane produkty. Technologie przyszłości Comarch. Jakosc Magazyn 2/2014 ISSN 2299-6249 Technologie Technologie przyszłości Comarch w branży medycznej Bezpieczeństwo Dlaczego kupujemy certyfikowane produkty Środowisko Odpowiedzialni za środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Marek Salerno-Kochan Katedra Zarządzania Jakością Piotr Wojciechowski Medycyna Elektronika Systemy Sp. z o.o. Kraków System zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej 321104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2013. w ochronie zdrowia. rozwiązania dla szpitali

Nr 2/2013. w ochronie zdrowia. rozwiązania dla szpitali Nr 2/2013 Outsourcing w ochronie zdrowia Kompleksowe rozwiązania dla szpitali nr 2, Toruń 2013, wydanie I Szanowni Państwo! Zpewnością nie będzie odkryciem teza, iż konieczność racjonalizacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo:

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Technologie i biznes: Jak CEMEX Polska zarządza swoim wpływem na środowisko 04,

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO NUMER 2/2014 TEMAT NUMERU Ocena bezpieczeństwa kosmetyku Kosmetologia Filrty UV w preparatach kosmetycznych Starzeć się, czy się nie starzeć? Biotechnologia w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania projektami Agenda -I dzień Archiwit Czym jest oraz jak zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Cooling Matters Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Informacje Danfoss przygotowany do ograniczenia stosowania f-gazów w Europie Produkty Wizyta na targach Euroshop i Mostra

Bardziej szczegółowo

System CRM konieczność

System CRM konieczność System CRM konieczność czy fanaberia? WYWIAD: Relacja z prac montażowych światłowodowych czujek temperatury na przenośnikach taśmowych w Dalkia Poznań ZEC. Strona 39 Strona 78 Polska technologia rozkładu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. Obszar tematu kontroli. Przepisy prawne

Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. Obszar tematu kontroli. Przepisy prawne REKOMENDACJE ZPWIS w SZCZECINIE dot. KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI *Opracowano na podstawie aktualnych aktów prawnych i wytycznych metodycznych (stan na dzień 28.02.2012r.) oraz załącznika F/EP/07do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Wojtalik Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo