pochodzących z bieżącej produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pochodzących z bieżącej produkcji"

Transkrypt

1

2 49 Analiza porównawcza jakości mułów węgla kamiennego pochodzących z bieżącej produkcji i zdeponowanych w osadnikach ziemnych 1. Wstęp Zbigniew Grudziński Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków Krajowa elektroenergetyka spala obecnie oraz przewiduje w przyszłości spalanie pewnych ilości mułów węglowych. Muły te mogą pochodzić zarówno z bieżącej produkcji, jak i mogą być pozyskiwane ze stawów osadowych, w których były deponowane wówczas, gdy nie było ekonomicznych przesłanek ani technicznych możliwości ich bieżącego wykorzystania. Muły węglowe znajdujące się w osadnikach ziemnych z prawnego punktu widzenia są odpadami, natomiast muły pochodzące z bieżącej produkcji są paliwem energetycznym. Nie zależy to od ich parametrów jakościowych [2]. Obecnie projektowane są nowe kotły energetyczne dostosowane do spalania mułów pochodzących z bieżącej produkcji lub ze stawów osadowych. Z tego też względu ważna jest znajomość ilości i jakości mułów energetycznych. Średnie parametry sortymentów mułowych produkowanych w ostatnich latach przedstawia tabela 1. Jak widać uśrednione parametry mułów produko-

3 Zbigniew Grudziński wanych w kraju w ostatnich latach są dosyć stabilne i kształtują się na poziomie: wartość opałowa (Q i r ) 19,3 MJ/kg, zawartość popiołu (A r )16.3%, zawartość siarki całkowitej (S t r ) 0,7%, zawartość wilgoci całkowitej (W t r ) 23%. Dane te nie uwzględniają tych ilości mułów, które są składnikiem mieszanek energetycznych produkowanych przez kopalnie. Zakres zmian podstawowych parametrów jakościowych zostanie pokazany w dalszej części na przykładzie konkretnych dostaw do określonych użytkowników. Dane o jakości mułów z osadników pochodziły z roku 2002, natomiast dane o jakości mułów z bieżącej produkcji kopalń, a spalanych w energetyce zawodowej, zostały przedstawione na przykładzie dostaw mułów węglowych do trzech dużych elektrowni w 2004 roku. Analizy porównawcze mułów zostały przeprowadzono na tle zakresów parametrów jakościowych mułów zawartych w PN 82/G (węgiel kamienny dla celów energetycznych) oraz jakości paliwa przewidzianego do spalania w nowo projektowanym kotle fluidalnym. Zakres projektowej zawartości popiołu dla tego kotła jest bardzo szeroki i wynosi: 28 65%, a przedział wartości opałowej projektowany jest od 7 do 17 MJ/kg. Tabela 1. Ilości i jakość mułów energetycznych produkowanych w latach Table 1. Amounts and quality of coal slurries produced in Rok Ilość Parametry jakościowe [tys. Mg] Q r i [kj/kg} A r [%] S r t [%] W r t [%] ,2 0,69 22, ,8 0,67 22, ,7 0,69 22, ,9 0,73 23, ,5 0,74 23,8 2. Muły z bieżącej produkcji Dane o jakości mułów z bieżącej produkcji obejmowały kilka tysięcy rekordów, dla których wyspecyfikowano były cztery parametry (wartość opałową, zawartość popiołu i siarki w stanie roboczym oraz zawartość wilgoci całkowitej) wraz z podaniem ilości [1]. Dane te, dla potrzeb niniejszej analizy, zagregowano do wąskich klas: co 1 MJ/kg wartości opałowej, co 1% zawartości popiołu i wilgoci oraz co 0,1% zawartości siarki. Rozkłady tych parametrów przedstawiono na wykresach (rysunek 1 i 2). Największe ilości dostaw posiadały wartość opałową w zakresie 8 11 MJ/kg (78% dostaw), a zawartość popiołu w zakresie 24 35% (78% dostaw). 672 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

4 Analiza porównawcza jakości mułów węgla kamiennego... Z całkowitej ilości 335 tys. mułów dostarczonych do elektrowni 34,5% mieści się w obszarze wartości opałowych i zawartości popiołu wyznaczonym normą PN 82/G 97003, a 48,7% w obszarze parametrów przewidzianych dla projektowanego kotła fluidalnego. W przeprowadzonej analizie dostaw mułów z bieżącej produkcji kopalń do trzech elektrowni okazało się, że znaczne ilości mułów wykraczają zarówno poza zakres normy, jak i parametrów projektowych kotła fluidalnego. Tym niemniej należy tutaj nadmienić, że co prawda niektóre wyodrębnione w wyniku agregacji klasy jakościowe nie mieszczą się w wyznaczonych zakresach, natomiast uśrednione wartości parametrów wszystkich mułów odpowiadają klasie o parametrach 10 MJ/kg oraz 30% A r. Muły te w większości zużywane są w mieszankach (tworzonych w elektrowniach) z miałami i średnie parametry takich paliw odpowiadają zakresom produktów opisanych normą. Użytkownik, przygotowując paliwo do spalania w kotle, kieruje się wymaganiami technologicznymi eksploatowanych urządzeń, co leży w jego żywotnym interesie (koszty remontów, minimalizowanie ryzyka awarii itp.). wielkość dostaw [Mg] wartość opałowa [MJ/kg] wielkość dostaw [Mg] zawartość popiołu [%] Rys. 1. Rozkład wartości opałowej i zawartości popiołu w dostawach mułów z bieżącej produkcji Fig. 1. Distribution of calorific value and ash content in deliveries of slurries from the current production wielkość dostaw [Mg] zawartość siarki [%] 51 wielkość dostaw [Mg] zawartość wilgoci [%] Rys. 2. Rozkład zawartości siarki i wilgoci w dostawach mułów z bieżącej produkcji Fig. 2. Distribution of sulphur and moisture content in deliveries of slurries from the current production VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 673

5 674 Zbigniew Grudziński Na rysunku 2 przedstawiono rozkład zawartości siarki i wilgoci w sumarycznych dostawach mułów z bieżącej produkcji. Większość dostaw posiadało zawartość wilgoci w granicach 31 38% (70% dostaw) natomiast zawartość siarki w prawie 90% dostaw mieściła się w przedziale 0,6 0,8%. Zawartość siarki nie jest normalizowana normą (PN 82/G 97003); przytaczana tu powyższa norma dla węgla kamiennego do celów energetycznych podaje, że zawartość wilgoci całkowitej nie powinna przekraczać 27%. Zastrzeżenie to wynika przede wszystkim z problemów techniczno-ekonomiczych w transporcie (przylepianie do ścian wagonów, zamarzanie, itp. i związane z tym koszty przeładunków, a także w transporcie wewnątrz elektrowni w tym celu określa się dodatkowo tzw. wskaźnik podatności transportowej). W przypadku mułów parametr ten (maksymalna zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 27%) jest często bardzo trudny do dotrzymania. Przy analizach jakości węgla należałoby w tym miejscu zwrócić uwagę na liniową zależność wartości opałowej od zawartości popiołu. Dla węgli pochodzących z jednego pokładu i to niezależnie od sortymentu występuje niemal idealna liniowa zależność tych parametrów w stanie suchym (współczynnik korelacji bliski jeden). Oczywiście poziom parametrów w stanie roboczym przy zróżnicowanych zawartościach wilgoci znacznie zaburza obserwacje. Autor nie dysponował wystarczającą liczbą danych (o poszczególnych rodzajach wilgoci), aby dokonać stosownych przeliczeń (na stan suchy), dlatego (chcąc przeanalizować tę zależność) wykonano uproszczone przeliczenie wykorzystując graniczną podaną w normie zawartość wilgoci równą 27%. Wyniki przeprowadzonych obliczeń zilustrowano na rysunkach 3 i 4. Rysunek 3 przedstawia rozrzut parametrów A r (Q r i ) dla wszystkich klas jakościowych w dostawach przy rzeczywistych zawartościach wilgoci całkowitej. Jak widać współczynnik korelacji (R 2 ) jest tu dosyć niski (rzędu 0,37). Natomiast przy przeliczeniu tych parametrów na stałą zawartość wilgoci W r t = 27% korelacja jest bardzo wysoka (ponad 0,9) co pokazano na rysunku 4. Ilość przypadków zdecydowanie odstających od wyznaczonej zależności jest bardzo mała, co może świadczyć o pochodzeniu analizowanych węgli (mułów) z podobnych jakościowo pokładów. Po uwzględnieniu przeliczenia parametrów A r r i Q i (na stałą dla wszystkich przypadków zawartość wilgoci wynoszącą 27%) otrzymujemy zupełnie inny rozkład dostaw w obrębie klas jakościowych (rys. 4). W wyniku przeliczenia przy stałej wilgotności w zakresie normy znajdowałoby się w takim teoretycznym przypadku 40,7% dostaw mułów, a w obszarze parametrów projektowanego kotła fluidalnego prawie 80%. Wnioskując z wyników przeprowadzonej analizy statystycznej wzajemnych zależności parametrów Q i A należy się spodziewać, że przy utrzymaniu w przyszłości dostaw z tych samych źródeł rozkład parametrów jakościowych mułów będzie przebiegać w sposób określony funkcją przedstawioną na rysunku 4 (dla zadanej zawartości wilgoci). VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

6 Analiza porównawcza jakości mułów węgla kamiennego y = x R 2 = Ar [%] Qir [kj/kg] Rys. 3. Zależności pomiędzy wartością opałową a zawartością popiołu dla mułów z bieżącej produkcji badane metodą regresji liniowej (dane rzeczywiste) Fig. 3. Dependence between calorific value and ash content for slurries from the current production tested using the method of linear regression (real data) y = x R 2 = Ar [%] Qir [kj/kg] Rys. 4. Zależności pomiędzy wartością opałową a zawartością popiołu dla mułów z bieżącej produkcji badane metodą regresji liniowej (parametry przeliczone na stałą zawartość wilgoci W t r =27%) Fig. 4. Dependence between calorific value and ash content for slurries from the current production tested using the method of linear regression (quality parameters recalculated to the constant moisture content W t r =27%) VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 675

7 Zbigniew Grudziński 3. Muły zdeponowane w osadnikach ziemnych Podstawą analiz omówionych w tym referacie jest jakość mułów zdeponowanych w osadnikach ziemnych zinwentaryzowanych w 2002 roku. Sumaryczna ilość mułów zalegających w osadnikach jest znacząca i wynosi prawie 11 mln ton. Wyniki analiz parametrów jakościowych mułów w osadnikach podawane są niekiedy jako szerokie przedziały, a czasami jako jedna wartość średnia. Przedziały tych parametrów zaznaczono w tabeli 2 pola wypełnione kolorem szarym tak aby móc przedstawić na ich tle jakość mułów z bieżącej produkcji. Kratki pokazują zakres parametrów objęty normą, Na tabelę tę naniesiono także w postaci prostokąta zakres parametrów przewidziany w projekcie kotła fluidalnego. Jak łatwo stwierdzić, większość mułów (prawie 80%) z osadników jakością odpowiada wymaganiom projektowym dla kotła fluidalnego, a prawie 56% tej potencjalnej podaży (ponad 6 mln ton) mieści się w zakresie parametrów wyznaczonych w normie dla węgla do celów energetycznych. Interesujące jest to, iż do elektrowni dostarczane były w dużej ilości muły, których jakość nie mieściła się w przedziale określonym normą i nie mieściła się w przedziale projektowanej jakości mułów możliwych do spalania w kotle fluidalnym. Ilości te podają cyfry znajdujące się poza obszarem klas jakościowych wg normy i poza obszarem prostokąta odpowiadającego warunkom spalania w kotle fluidalnym. Muły te utylizowane były w mieszankach z miałami węglowymi. Oznacza to, że posiadały dla użytkowników wystarczającą wartość użytkową. 4. Podsumowanie Analiza jakości mułów węglowych przeprowadzona w niniejszym referacie miała na celu porównanie parametrów jakościowych mułów z bieżącej produkcji oraz mułów zdeponowanych w osadnikach ziemnych. Porównanie przeprowadzono w odniesieniu do zakresów parametrów jakościowych węgla do celów energetycznych określonych w normie PN-82/G oraz do projektowych wymagań jakościowych mułów spełniających warunki spalania w kotle fluidalnym. Przeprowadzone analizy pozwalają na następujące stwierdzenia: większość mułów, zalegających w osadnikach ziemnych, ma jakość odpowiednią do spalania w projektowanym kotle fluidalnym, połowa mułów z bieżącej produkcji również spełnia wprost wymagania dla tego kotła, a po odpowiednim uśrednieniu z całej puli tych mułów można stworzyć paliwo o wymaganej jakości, 676 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

8 Analiza porównawcza jakości mułów węgla kamiennego... Tabela 2. Dostawy ilościowe mułów z bieżącej produkcji do elektrowni na tle obszaru (kolor szary) parametrów jakościowych mułów z osadników i zakresu (prostokąt) dopuszczalnych parametrów mułów dla projektowanego kotła fluidalnego. Wielkości dostaw w poszczególnych klasach jakościowych Q/A Table 2. Deliveries of slurries from the current production to power plants on the background of the range (grey) of quality parameters of slurries from settling ponds and the range (rectangle) of admissible parameters of coal fuel for designed fluidal combustion boiler: Amounts of deliveries in particular quality classes Q/A przedziały wartości opałowej Qir [MJ/kg] Ar [%] kocioł fluidalny Ar %, Qir MJ/kg obszar parametrów jakościowych mułów zdeponowanych w osadnikach ziemnych VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 677

9 Zbigniew Grudziński należy pamiętać, że zakresy parametrów (Q/A) podanych w normie, nie przesądzają o przydatności (lub jej braku) mułów do procesu spalania w określonej instalacji; normy są stosowane dobrowolnie, spełniają rolę informacyjną o jakości produktu, są pomocne w zawieraniu umów na dostawy i negocjowaniu ceny dostaw, a także w egzekwowaniu deklarowanej przez dostawcę jakości (np. w przypadku rozliczeń wtórnych), przedstawiona analiza pokazała, że większość mułów niezależnie czy pochodzą z bieżącej produkcji, czy z eksploatacji stawów osadowych może być wykorzystane jako paliwo energetyczne. Literatura 1. Blaschke W., Gawlik L., Grudziński Z., Lorenz U., Ozga-Blaschke U.: Określenie prawnych i technicznych możliwości spalania mułów węglowych w kotłach pyłowych i fluidalnych PKE S.A. Praca Instytutu GSMiE PAN dla PKE S.A. Niepublikowana, Gawlik L.: Prawne aspekty wykorzystania mułów węglowych zdeponowanych w osadnikach. VII Ogólnopolska Konferencja pt. Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Górski M.: Spalanie odpadów i paliwa z odpadów w świetle obowiązujących przepisów polskiego prawa wewnętrznego. Paliwa z odpadów, tom IV. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia. Materiały IV Konferencji Paliwa z odpadów Wydawnictwo HELION, ss PN-82/ G Węgiel kamienny do celów energetycznych Streszczenie Krajowa elektroenergetyka spala obecnie oraz przewiduje w przyszłości spalanie pewnych ilości mułów węglowych. Muły te mogą pochodzić zarówno z bieżącej produkcji, jak i mogą być pozyskiwane ze stawów osadowych, w których były deponowane wówczas, gdy nie było ekonomicznych przesłanek ani technicznych możliwości ich bieżącego wykorzystania. Muły węglowe znajdujące się w osadnikach ziemnych z prawnego punktu widzenia są odpadami, natomiast muły pochodzące z bieżącej produkcji są paliwem energetycznym. Nie zależy to od ich parametrów jakościowych. Obecnie projektowane są nowe kotły energetyczne dostosowane do spalania mułów pochodzących z bieżącej produkcji lub ze stawów osadowych. Z tego też względu ważna jest znajomość ilości i jakości mułów energetycznych. W referacie przedstawiono wyniki analizy porównawczej parametrów jakościowych mułów węglowych zdeponowanych w osadnikach ziemnych oraz mułów pochodzących z bieżącej produkcji kopalń jakie zostały dostarczone do trzech jednostek wytwórczych. Analiza porównawcza mułów została przeprowadzona na tle zakresów parametrów jakościowych mułów zawartych w polskiej normie (węgiel kamienny dla celów energetycznych) oraz jakości paliwa przewidzianego do spalania w nowo projektowanym kotle fluidalnym. 678 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

10 Analiza porównawcza jakości mułów węgla kamiennego... Przedstawiona analiza pokazała, że większość mułów niezależnie czy pochodzą z bieżącej produkcji, czy z eksploatacji stawów osadowych może być wykorzystane jako paliwo energetyczne. Należy pamiętać, że zakresy parametrów (Q/A) podanych w normie, nie przesądzają o przydatności (lub jej braku) mułów do procesu spalania w określonej instalacji; normy są stosowane dobrowolnie, spełniają rolę informacyjną o jakości produktu, są pomocne w zawieraniu umów na dostawy i negocjowaniu ceny dostaw, a także w egzekwowaniu deklarowanej przez dostawcę jakości (np. w przypadku rozliczeń wtórnych). Abstract Comparative Analysis Of Quality Of Coal Slurries From The Current Production And Dumped In Settling Ponds Electroenergetic industry in Poland is currently burning and predicts in the future incineration of certain amounts of coal slurries. Those slurries may come both from current production, as well as they may be acquired from settling ponds, in which they were dumped when, there were no economic premises or technical possibilities of their current usage. Coal slurries being located in earth settlers are waste from the legal point of view, however slurries coming from current production are the energetic fuel. It doesn't depend on their quality parameters. Currently new energy boilers are designed adapted to burning slurries coming from current production or from ponds. For this reason it is important to know the quantity and the quality of energy slurries. The paper presents the results of comparative analysis of quality parameters of coal slurries dumped in settling ponds and the slurries from the current production that were delivered to three power plants. The analysis was carried out basing on the quality parameters of slurries according to the Polish standard (hard coal for energy production purposes) and basing on the quality of fuel demanded for burning in a newly designed fluidal boiler. The analysis shows that the majority of slurries, both from the current production and being the result of settling pond exploitation, may be used as a fuel. It is necessary to remember, that ranges of parameters (Q/A) given in the standard, do not determine usefulness (or its lack) of slurries for burning process in certain installation; standards are being applied voluntarily, they are fulfilling the information part about the quality of the product, they are helpful when entering into agreements for supplies and for negotiating the price of supplies, as well as in enforcing the quality declared by the deliverer (e.g. in case of secondary settlement of accounts). VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 679

Propozycja powiązania ceny węgla brunatnego ze zmianami cen energii elektrycznej i inflacją

Propozycja powiązania ceny węgla brunatnego ze zmianami cen energii elektrycznej i inflacją Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112 Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, s. 255-263. ISSN 0324 9670. Zbigniew GRUDZIŃSKI 1, Zbigniew KASZTELEWICZ

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Metody oceny konkurencyjności paliw do wytwarzania energii elektrycznej. Wprowadzenie

Metody oceny konkurencyjności paliw do wytwarzania energii elektrycznej. Wprowadzenie Z. Grudziński dr inż., Instytut GSMiE PAN Kraków, zg@min-pan.krakow.pl Streszczenie Metody oceny konkurencyjności paliw do wytwarzania energii elektrycznej W artykule przedstawiono metodykę określania

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania węzła suszenia osadów ściekowych pochodzących z GOŚ-ŁAM w Łodzi

Analiza funkcjonowania węzła suszenia osadów ściekowych pochodzących z GOŚ-ŁAM w Łodzi Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 3, s. 459-471 Grzegorz WIELGOSIŃSKI 1, Jacek WIŚNIEWSKI 2 Agata TARGASZEWSKA 1, Patrycja ŁECHTAŃSKA 1 1 Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej

Bardziej szczegółowo

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading A Polish case study for biogas to biomethane upgrading Łukasz KOWALSKI Barbara SMERKOWSKA PTNSS-2012-SS1-115 A Polish case study for biogas to biomethane upgrading The article presents the results of a

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII)

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) Słowo wstępne Obrady XVI Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY ISBN XXXX 1/2008 SPIS TREŚCI 1. Ireneusz FECHNER, Stanisław KRZYŻANIAK Kompromis jako element strategii integracji łańcucha dostaw zorientowanej na tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY CEN ROPY NA GIEŁDZIE W NOWYM JORKU

PROGNOZY CEN ROPY NA GIEŁDZIE W NOWYM JORKU Zbigniew SKROBACKI PROGNOZY CEN ROPY NA GIEŁDZIE W NOWYM JORKU Streszczenie Celem publikacji jest przedstawienie prognoz jakościowych dotyczących oceny relacji pomiędzy podażą a popytem na rynku ropy w

Bardziej szczegółowo

RESEARCH REPORTS KWARTALNIK 1 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE

RESEARCH REPORTS KWARTALNIK 1 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE Quarterly RESEARCH REPORTS KWARTALNIK 1 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE KATOWICE 2007 Rada Programowa ds. Wydawnictw: prof. dr hab. inż. Jakub Siemek (przewodniczący), prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 12 14 czerwca 2013 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Część II. Technologie URE, infrastruktura

Część II. Technologie URE, infrastruktura Część II Technologie URE, infrastruktura Adam Minikowski * Pompy ciepła właściwe wymiarowanie instalacji z pompami ciepła 1. Wstęp Rosnące ceny paliw kopalnych i coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE Quarterly RESEARCH REPORTS KWARTALNIK 3 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE KATOWICE 2004 Rada Programowa: prof. dr hab. inż. Jakub Siemek (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak,

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU W POLSCE

STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU W POLSCE GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 3 Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Zbigniew KASZTELEWICZ Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Węgiel, ropa, gaz ziemny analiza cen w latach 2006 2011

Węgiel, ropa, gaz ziemny analiza cen w latach 2006 2011 306 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2011 UKD: 622.333: 622.323: 622.324.5: 338.516.22(100): Węgiel, ropa, gaz ziemny analiza cen w latach 2006 2011 dr inż. Zbigniew Grudziński* ) dr inż. Adam Szurlej* ) Treść: W artykule

Bardziej szczegółowo

Krzysztof FILIPOWSKI. Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o.

Krzysztof FILIPOWSKI. Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o. Krzysztof FILIPOWSKI Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o. ANALIZATORY OPTYCZNE SPALIN IN SITU DO CELÓW OPTYMALIZACJI SPALANIA W KOTŁACH ORAZ WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH W UKŁADZIE PODAWANIA WĘGLA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw Spis treści ROK LXV Nr 3 (1219) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 9 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 GRZEGORZ ROLKA * EWELINA ŚLĘZAK ** Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja Rynku Energii (ARE S.A.) Energy Market Agency

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja Rynku Energii (ARE S.A.) Energy Market Agency Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa. Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż.

Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa. Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Zespół autorski: 1 Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa mgr inż. Agnieszka Bartocha mgr Marek Kuczer mgr inż. Maciej Kosielski mgr Wojciech Wahlig

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006 SPIS TREŚCI Karol NADOLNY, Zbigniew CHMIELEWSKI, Jan NIKONIUK Prognozowanie trwałości silnika spalinowego na podstawie zmian własności fizykochemicznych oleju silnikowego Forcasting durability of ic engine

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 1 Ochrona Środowiska Environmental Protection 3 01 Przyjaźni środowisku Environmentally friendly PGE Polska Grupa Energetyczna to największy holding

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 2/2010 (204) FENOMEN GÓRNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI (GGW) PALIW W POWIETRZU I TLENIE W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA I TEMPERATURY Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13

Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13 Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13 Analiza jakości gipsów syntetycznych z krajowych instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną stosowanych jako substytut gipsu naturalnego do produkcji wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo