Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym."

Transkrypt

1 Dr inż. Leon Kurczabiński *) Katowicki Holding Węglowy SA Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym. Streszczenie. W artykule scharakteryzowano sektor komunalno bytowy w zakresie pokrycia potrzeb na ciepło do ogrzewania i produkcję ciepłej wody. Zdefiniowano pozycję węgla kamiennego w tym sektorze oraz możliwe kierunki zmian w zakresie technologii grzewczych oraz struktury stosowanych surowców energetycznych w aspekcie ewentualnych uwarunkowań prawnych i nowych standardów emisji produktów spalania do powietrza. Warto podkreślić, że węgiel opałowy z polskich kopań jest stosowany w ogrzewnictwie indywidualnym w takich krajach jak: Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Ukraina, Turcja i inne. *) Dyrektor ds. Strategii Sprzedaży, Katowicki Holding Węglowy S.A. 1. Stan ogrzewnictwa w krajowym sektorze komunalno - bytowym. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że sektor komunalno - bytowy stanowią gospodarstwa domowe i rolne oraz drobny przemysł i handel, jak również małe lokalne kotłownie o mocy < 6 MW. Praktycznie od początku lat dziewięćdziesiątych zaopatrzenie w ciepło tego sektora jest zadaniem własnym gminy tym, że obecnie struktura własnościowa źródeł ciepła jest mocno zróżnicowana. Według dostępnych danych statystycznych, ze względu na rodzaj ogrzewania oraz stosowane do celów grzewczych surowce i media energetyczne, sektor ten można scharakteryzować w następujący sposób: Około mieszkań ( gospodarstw domowych) średnio o powierzchni 69,5 m 2, z czego około 69 % mieszkań w ośrodkach miejskich i około 31 % na wsi. Około 75 % mieszkań w miastach oraz 70 % mieszkań na wsi wyposażonych jest w instalacje centralnego ogrzewania. Do ogrzewania budownictwa rozproszonego i częściowo miejskiego stosowane są również indywidualne źródła ciepła, przy czym szacunkowa liczba tych urządzeń wynosi [1]: a. 1,5 mln kotłów c.o. b. 7,5 mln pieców ceramicznych c. 1,5 mln pieców metalowych d. 6,5 mln pieców kuchennych Przybliżona struktura pokrycia potrzeb sektora komunalno bytowego na ciepło do ogrzewania i produkcję ciepłej wody przedstawia się następująco: Ciepło sieciowe z EC i ciepłowni 53,0 % Lokalne kotłownie opalane węglem i koksem 17,4 % Kotły i piece węglowe 25,9 % Lokalne kotłownie opalane olejem lub gazem 3,0 % Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne 0,7 % 6

2 Poza ciepłem sieciowym, łącznie do ogrzewania gospodarstw domowych (indywidualnie lub poprzez lokalne kotłownie) zużywa się rocznie około 11,9 miliona ton sortymentów grubych, średnich i miałowych, w tym: Ok tys. ton sortymentów grubych Ok tys. ton sortymentów średnich\ - w tym 1250 tys. ton kwalifikowanych paliw węglowych, przeznaczonych do niskoemisyjnych kotłów retortowych Ok tys. ton miałów węglowych 2. Pozycja węgla w ogrzewnictwie komunalnym. Biorąc pod uwagę fakt, że około 80 % ciepła sieciowego produkowane jest z węgla ten nośnik energii posiada dominującą pozycję w strukturze paliwowej omawianego sektora. Należy podkreślić, że według sprawozdań URE na 6.3 mln odbiorców gazu ziemnego około 6,111 mln to gospodarstwa domowe. Stanowi to około 58 % ogólnej ilości gospodarstw. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że tylko 10 % gospodarstw, które posiadają dostęp do gazu stosuje go do celów grzewczych. Reszta używa go przede wszystkim do gotowania i do przygotowania ciepłej wody, ogrzewając domy m.in. węglem, którego zużycie w tych gospodarstwach ocenia się na ponad 3,9 mln ton a więc ponad połowy zużycia węgla opałowego grubych i średnich sortymentów [2]. Są to głównie wysokojakościowe sortymenty handlowe otrzymywane w procesie wzbogacania urobku surowego o następujących parametrach: Typ węgla 31.1, 31.2, 32.1, 32.2, 33 Wartość opałowa w stanie roboczym [MJ/kg] Zawartość popiołu [%] 3-12 Zawartość siarki całkowitej [%] 0,3 0,8 Zawartość wilgoci całkowitej [%] <8 Pomimo wysokich parametrów jakościowych tych węgli, są one jeszcze w wielu gospodarstwach spalane w przestarzałych piecach i kotłach CO, o sprawności wytwarzania ciepła na poziomie 25 do 60 %. Jest to główną przyczyną powstawania niskiej emisji oraz wysokich kosztów ogrzewania. Często w tego typu piecach współspalane są z węglem substytuty paliw i odpady komunalne. Od około 10 lat rośnie dynamicznie zapotrzebowanie na wysokosprawne (80 85 %), automatyczne i niskoemisyjne kotły z paleniskami retortowymi, produkowane w typoszeregu KW i opalane wysoko jakościowymi Kwalifikowanymi Paliwami Węglowymi. Pod tą nazwą należy rozumieć wysokojakościowe sortymenty węgla (groszkowe i miałowe bez klasy < 0,5 mm), o powtarzalnych parametrach jakościowych, spełniające wymagania technologiczne i emisyjne niskoemisyjnych kotłów grzewczych o mocy <2000 KW. Do chwili obecnej na krajowym rynku zamontowano wiele tysięcy tych urządzeń o łącznej mocy ponad 3500 MWt. (rys.1). Atrakcyjność tych kotłów związana jest głownie z niskimi kosztami wytwarzania ciepła (rys. 2) i szybkim zwrotem inwestycji. Przewiduje się, że popyt na te kotły będzie sukcesywnie rósł w miarę utrzymywania się odpowiedniej podaży i konkurencyjnych cen węgla względem 7

3 innych paliw, oraz w miarę wprowadzania w życie zaostrzonych standardów spalania węgla w sektorze komunalno bytowym, [3] KW lata Rys. 1. Przyrost mocy zainstalowanej kotłów retortowych, w KW 140 EnEl 120 Koszt ogrzewania PLN / GJ GRUBE EnEl2 OO GAZ EKOG Spraw ność % Rys. 2. Pozycjonowanie kosztów ogrzewania w zależności od rodzaju paliwa i technologii wytwarzania ciepła. Rynek komunalno bytowy i małe źródła wytwarzania ciepła na bazie węgla kamiennego dotychczas nie były objęte żadnymi uwarunkowaniami prawnymi z zakresu ochrony powietrza. W listopadzie 2009 roku, podczas posiedzenia Stałej Komisji ds. Energii ONZ w Genewie, szefowa Departamentu Mieszkalnictwa i Zarządzania Środowiskiem poinformowała o uruchomieniu projektu w ramach którego ma powstać propozycja uwarunkowań prawnych, regulujących funkcjonowanie tego rynku w zakresie: Określenia standardów emisji produktów spalania do powietrza w małych źródłach wytwarzania ciepła o małej mocy. Inwentaryzacji małych źródeł wytwarzania ciepła w wybranych krajach

4 Wyboru najlepszych, dostępnych technik spalania paliw kopalnych w tym węgla oraz wytwarzania ciepła w gospodarstwach domowych i małych kotłowniach, gwarantujących maksymalną sprawność i minimalną emisją produktów spalania do powietrza. Określenia optymalnych parametrów jakościowych paliw, w tym paliw węglowych, gwarantujących uzyskanie odpowiedniej sprawności wytwarzania ciepła i spełnienia norm emisji. O ile do grupy technologii przyjaznej środowisku zostaną zaliczone węglowe kotły retortowe to wymusi to zmianę struktury sortymentowej spalanych węgli z sortymentów grubych na sortymenty średnie i miałowe. Zresztą niska konkurencyjność węgla grubego w stosunku do gazu ziemnego, od lat jest powodem sukcesywnego spadku popytu na te sortymenty. Zużycie tego węgla ma ciągle tendencję malejącą, z ponad 13,5 mln ton / rok w 1996 roku do 5,63 mln ton w 2008 roku. Obecnie, zapotrzebowanie na paliwa kwalifikowane szacuje się na poziomie ponad 1,25 MT /r. Katowicki Holding Węglowy SA jako pierwszy, rozpoczął pod koniec lat 90 tych produkcję tego typu paliw. Dzisiaj produkty o nazwach handlowych EKORET i EKO-FINS są cenione na rynku ze względu na swoje parametry jakościowe. Biorąc pod uwagę najnowsze rozwiązania techniczne oraz ewentualne, przyszłe normy z zakresu emisji z małych źródeł grzewczych rekomendowane paliwa węglowe dla sektora komunalno bytowego powinny posiadać następujące parametry: Tabela 1. Paliwa do kotłów retortowych rekomendowane przez KHW SA TYP SORTYMENTU EKORET EKO-FINS Typ węgla 31.1, 31.2, , (33) Węgiel po procesie wzbogacania (ciecz ciężka, osadzarki, inne..) Uziarnienie [mm] 5(8) Zawartość mułu: < 0,5 mm --- < 5 % Wartość opałowa [MJ / kg] >26 >25 Zawartość popiołu [%] <10 <10 Liczba ROGI <10 <25 Zawartość siarki całkowitej <0,6 <0,6 [%] Zawartość chloru [%] <0,2 <0,2 Zawartość rtęci [ppm] <0,1 <0,1 Zawartość fluoru [%] <0,01 <0,01 Temperatura spiekania > 1100 > 1100 popiołu w atmosferze reduk. [0 C ] Katowicki Holding Węglowy SA ma w planie zwiększyć produkcję paliw groszkowych do 300. a następnie do 400 tysięcy ton / rok oraz produkcję wzbogaconych paliw masłowych w dostosowaniu do potrzeb rynku, [4]. Szacuje się, że popyt na węgiel w sektorze komunalno bytowym do roku 2020 wyniesie: w zakresie kwalifikowanych paliw węglowych do ton / rok, w przypadku utrzymania tendencji rozwojowych tego rynku, w zakresie sortymentów grubych do ton / rok. 9

5 Tabela 2. Potencjalne możliwości produkcyjne paliw kwalifikowanych na bazie zasobów krajowych, [5] : Rok Paliwa groszkowe [tys. ton] Paliwa miałowe [tys. ton] Razem KPW Podsumowanie Rola węgla w sektorze komunalno bytowym będzie zależała od: podaży nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokiej sprawności, odpowiedniej podaży i łatwego dostępu do kwalifikowanych paliw węglowych, polityki Państwa, szczególnie w zakresie traktowania tego typu rozwiązań grzewczych na równi z innymi, konkurencyjności w zakresie kosztów wytwarzania ciepła w stosunku do innych nośników energii. Szacuje się, że ilość węgla opalowego w sektorze komunalno bytowym może pozostać na obecnym poziomie, ale popyt zostanie ukierunkowany na kwalifikowane sortymenty groszkowe i miałowe o wysokich parametrach jakościowych. Ze względu na okresowy niedobór tego typu węgli na krajowym rynku są one już obecnie zastępowane węglem z importu (Rosja). W wersji niekorzystnej dla węgla, jego zużycie w sektorze komunalno bytowym może być niższe (2020 r) o około 3-4 mln ton. 4. Literatura 1. Gajos S., Klusek M, Kurczabiński L.: Podaż i jakość węgli produkowanych przez katowicki Holding Węglowy SA w świetle przewidywanych zmian jakościowych na rynku odbiorców energetycznych. XXIII Konferencja: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. IGSMiE PAN. Zakopane, Buńczyk A., Daniluk A.: Energetyka Cieplna w Polsce wstępne wyniki badań. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 6, Kurczabiński L.: Strategia marketingowa produktów EKORET i EKO-FINS. Kwalifikowane paliwa węglowe. KHW SA, Katowice., Kurczabiński L.: Kwalifikowane paliwa węglowe dla nowoczesnych niskoemisyjnych kotłów w ogrzewnictwie komunalno- bytowym i w ciepłownictwie. Konferencja naukowo techniczna: Produkcja ciepła z biomasy i z węgla a zrównoważony rozwój gmin. Ustroń, Kurczabiński L.: Studium aktualnego stanu zasobów produkcji węgla W Polsce, głównie dla sektora ogrzewnictwa oraz prognoza do 2015 roku. Materiały własne

Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa. Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż.

Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa. Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Zespół autorski: 1 Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa mgr inż. Agnieszka Bartocha mgr Marek Kuczer mgr inż. Maciej Kosielski mgr Wojciech Wahlig

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel.+48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75 tel.fax +048 / 32 / 250-37-33, 250-46-62 e-mail: biuro@.com.pl www..com.pl Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ W Y K O N A W C A B I A Ł O S T O C K A F U N D A C J A K S Z T A Ł C E N I A K A D R U L. S P Ó Ł D Z I E L C Z A 8, 15-4 4 1 B I A Ł Y S T O K T E L. ( 0

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W GMINACH. Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Michał Pyka

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W GMINACH. Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Michał Pyka PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W GMINACH Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Michał Pyka Katowice, 2010 AUTORZY PORADNIKA Sławomir Pasierb Szymon Liszka Michał Pyka Wydawca: Fundacja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Jeleśnia Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Zespół wykonawczy:

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej Streszczenie Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Autorzy: Sławomir Pasierb, Arkadiusz Osicki, Szymon Liszka, Mariusz Bogacki, Piotr Kukla, Tomasz

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest zagwarantowanie mieszkańcom Białegostoku

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz Opracował: mgr inŝ. Andrzej Jurkiewicz Zespół współpracujący: dr inŝ. Zbigniew Jan Schmiegel mgr inŝ. Paweł Kucharczyk

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo