REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z r. Prawo Spółdzielcze 2. Ustawa z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych 3. Statut Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej 4. Regulaminy wewntrzne i uchwały Rady Nadzorczej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podział kosztów na poszczególne grupy dokonuje Rada Nadzorcza w ramach ustalania planu rzeczowo-finansowego. Poszczególne grupy kosztów stanowi pozycje opłat czynszowych, którymi obcieni s uytkownicy lokali w poszczególnych nieruchomociach. 2. Celem rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci jest ustalenie wysokoci obcie poszczególnych lokali w nieruchomociach kosztami w nastpujcych pozycjach: 2.1. Anteny 2.2. Domofony 2.3. Centralne ogrzewanie 2.4. Podgrzanie wody 2.5. Gaz 2.6. Woda i odprowadzenie cieków 2.7. Energia elektryczna 2.8. Wywóz odpadów 2.9. Podatki i ubezpieczenia Dwigi Fundusz remontowy Eksploatacja podstawowa Koszty administracji i zarzdzania 3. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoci s ewidencjonowane odrbnie dla poszczególnych nieruchomoci z wyjtkiem kosztów wody i odprowadzenia cieków, kosztów energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody, kosztów gazu zbiorczego dla potrzeb ogrzewania i podgrzania wody, które s ewidencjonowane odrbnie dla poszczególnych budynków lub klatek schodowych wg urzdze pomiarowych i wystawionych wg nich faktur. 4. Koszty eksploatacji podstawowej pomniejszone s o poytki uzyskiwane z danej nieruchomoci z najmu pomieszcze, dzierawy gruntu itp. 5. Koszty administracji i zarzdzania s pomniejszone o poytki uzyskiwane z działalnoci gospodarczej prowadzonej przez spółdzielni oraz przychody finansowe. 1

2 6. Właciciele lokali posiadajcy odrbn własno lokali lub spółdzielcze własnociowe prawo do lokalu i niebdcy członkami spółdzielni oraz uytkownicy lokali na zasadach najmu wnosz opłaty i ponosz koszty utrzymania i eksploatacji lokali bez uwzgldniania poytków uzyskiwanych przez spółdzielni z działalnoci gospodarczej i przychodów finansowych. 7. Podstaw do zaliczkowych rozlicze z uytkownikami lokali z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci s ustalenia rocznych planów rzeczowofinansowych spółdzielni uchwalonych przez Rad Nadzorcz, postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminów odnoszcych si do poszczególnych pozycji czynszowych. Jeeli po uchwaleniu planu rzeczowo-finansowego nastpuj zmiany w warunkach działania spółdzielni skutkujce zwikszeniem ponoszonych kosztów to dopuszczalna jest zmiana ustale planu oraz wysokoci opłat za uywanie lokali. Podwyszenie opłat za uywanie lokali nie moe by dokonywane czciej ni co 6 miesicy. 8. Zmiana opłat niezalenych od spółdzielni wprowadzana decyzj władz pastwowych lub samorzdowych oraz dostawców mediów (energia cieplna, woda i odprowadzenie cieków, energia elektryczna, gaz, podatki) moe by wprowadzona do opłat czynszowych od daty ich obowizywania lub od nastpnego miesica po wprowadzeniu zmian na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. 9. Okresem rozliczeniowym kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci jest rok kalendarzowy z wyjtkiem dostawy wody i odprowadzenia cieków, która jest rozliczana 3 razy w roku oraz kosztów ogrzewania lokali, dla którego okresem rozliczeniowym jest sezon grzewczy obejmujcy okres od 01 czerwca do 31 maja roku nastpnego. 10. Rónica midzy faktycznymi kosztami, a przychodami w poszczególnych pozycjach czynszowych w danym roku (zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) zwiksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomoci w roku nastpnym. II. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE 1. Podstawowymi jednostkami rozliczeniowymi kosztów eksploatacji i utrzymania lokali jest: m 2 powierzchni uytkowej lokalu, lokal, miejsce postojowe w garau wielostanowiskowym, osoba zamieszkała w lokalu, wielko udziału w nieruchomoci Jako jednostki pomocnicze przyjmuje si wskazania urzdze pomiarowych: m 3 wody (i odprowadzenia cieków), GJ ciepła, kwh (energia elektryczna), jednostki emisji ciepła mierzona podzielnikami ciepła, m 3 zuytego gazu. 2

3 2. Powierzchni uytkow lokalu okrela si z pomiarów rzeczywistych wg stanu na dzie przekazania lokalu lub przeprowadzenia inwentaryzacji pomieszcze. Powierzchni lokalu okrela si zgodnie z Ustaw O ochronie praw lokatorów, Mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 3. Lokal jako jednostk rozliczeniow rozumie si lokal mieszkalny lub uytkowy oraz lokal o innym przeznaczeniu, na który wydano decyzj o odrbnoci lokalu i który został przekazany w uytkowanie osobie fizycznej lub prawnej. 4. Miejsce postojowe w garau wielostanowiskowym stanowi ułamkowa czci lokalu, jakim jest gara wielostanowiskowy bez wzgldu na jego wymiary i oznakowanie naniesione w garau. 5. Przez osoby zamieszkałe w danym lokalu rozumie si osoby posiadajce zameldowanie na okres stały lub czasowy oraz osoby przebywajce w lokalu stale lub czasowo przez okres dłuszy ni dwa miesice. Kadorazowo na wezwanie Sp-ni właciciel lokalu zobowizany jest złoy pisemne owiadczenie o iloci osób zamieszkujcych dany lokal. Ilo osób zamieszkujcych inna, ni okrelono powyej wymaga pisemnego owiadczenia głównego lokatora o czasowej nieobecnoci lokatora. Zgłoszenie do Spółdzielni okrelonej liczby osób, ich pobytu lub nieobecnoci w danym lokalu skutkuje uwzgldnieniem zgłoszenia w opłatach od miesica nastpujcego po zgłoszeniu. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA WYSOKOCI OPŁAT Zestawienie rocznych kosztów przedstawione jest w formie planów rzeczowofinansowych zatwierdzonych przez Rad Nadzorcz w formie tabeli Plan rzeczowofinansowy zawierajcy 13 pozycji kosztowych. Planowanie i rozliczanie kosztów wykonywane jest dla poszczególnych nieruchomoci oraz zbiorczo dla całej spółdzielni wg nastpujcych zasad. 1. Anteny 1.1. Pozycja Anteny dotyczy kosztów eksploatacji, remontów i konserwacji oraz modernizacji sieci radiowo-telewizyjnej oraz urzdze przesyłowych Na koszty eksploatacji i konserwacji urzdze RTV składaj si opłaty za prawo retransmisji programów, opłaty za prawo retransmisji programów satelitarnych kodowanych, opłaty za korzystanie z praw autorskich, opłaty operatora za prawa i zezwolenia zwizane z retransmisj programów RTV, koszty przegldów i konserwacji sieci i urzdze, opłaty za dostarczenie sygnału RTV do budynku przez innych operatorów, koszty remontów, napraw i modernizacji sieci i urzdze Sumaryczne koszty ponoszone przez Spółdzielni rozliczane s na mieszkanie jako jednostk rozliczeniow. Odbiorca sygnału RTV ze studia rozsiewczego Spółdzielni obciany jest zaliczkowo opłat w wysokoci zatwierdzonej przez Rad Nadzorcz. Rozliczenie kosztów Anteny dokonywane jest na koniec roku obrachunkowego i zwiksza lub zmniejsza nadwyk kosztów nad przychodami w nastpnym roku obrachunkowym. 3

4 1.4. Powysze zasady dotycz opłat w budynkach na osiedlu przy ul.starodworskiej, Goszczyskiego i Bdkowskiego oraz budynku ul.kartuska W budynkach przy ul.jałmuniczej i ul.przyokopowej dostawa sygnału RTV zajmuje si UPC lub inny operator na podstawie zawartej ze Spółdzielni umowy, który moe korzysta z instalacji wewntrznej RTV Spółdzielni Mieszkacy budynków przy ul.jałmuniczej i Przyokopowej obsługiwani przez zewntrznego operatora na podstawie umowy ze Spółdzielni otrzymuj podstawowy pakiet sygnału operatora, za kwot uwzgldnion w umowie ze Spółdzielni. Sygnał RTV w pakiecie wyszym od podstawowego dostarczany jest do mieszka w tych budynkach na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomidzy uytkownikiem mieszkania i operatorem i opłacany bezporednio przez mieszkaca na konto operatora Uytkownik mieszkania na osiedlu przy ul.starodworskiej, Goszczyskiego, Bdkowskiego i w budynku Kartuska 119 moe zrezygnowa z odbioru sygnału RTV doprowadzonego ze studia rozsiewczego Spółdzielni, przy czym zobowizany jest do ponoszenia kosztów przegldów i konserwacji sieci i urzdze w wysokoci ponoszonej na ten cel zgodnie z umow z firm konserwacyjn. W takim przypadku Spółdzielnia plombuje gniazdko RTV w sposób uniemoliwiajcy odbiór sygnału W przypadku korzystania z sieci i urzdze Spółdzielni przez innych operatorów i dostawców sygnału RTV Spółdzielnia,ma prawo pobiera opłaty od korzystajcych z sieci i urzdze Spółdzielni, które to wpływy zmniejszaj koszty eksploatacji sieci i urzdze RTV. 2. Domofony 2.1. Wysoko kosztów ponoszonych przez Spółdzielni na eksploatacj i remonty urzdze domofonowych okrelona jest na podstawie umowy podpisanej z firm konserwacyjn urzdze domofonowych oraz innych kosztów zwizanych z eksploatacj domofonów Opłaty wnoszone przez mieszkaców w rozliczeniu na jeden lokal obejmuj konserwacj, napraw i modernizacj urzdze domofonowych bez urzdze znajdujcych si w lokalu Rozliczenie kosztów domofonów dokonywane jest dla kadej nieruchomoci po zakoczeniu roku obrachunkowego, a wynik zmniejsza lub zwiksza przychody okresu nastpujcego po zakoczeniu roku obrachunkowego. Opłaty za domofon uwzgldniaj koszty ujte w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy. 3. Centralne ogrzewanie 3.1. Koszty dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania okrelane s na podstawie faktur wystawionych przez dostawc ciepła oraz kosztów gazu dostarczanego dla potrzeb ogrzewania i podgrzania wody w budynkach przy ul.jałmuniczej i ul.przyokopowej Podstaw do okrelenia kosztów ogrzewania w danej nieruchomoci, budynku lub czci budynków s wskazania ciepłomierzy zainstalowanych w wle cieplnym lub rozdzielaczu ciepła, z którego nastpiło dostarczenie ciepła oraz koszt mocy zamówionej dla danej nieruchomoci. Do kosztów ogrzewania dodany jest równie koszt za niezwrócony czynnik grzewczy zgodnie z faktur wystawion przez dostawc ciepła. 4

5 3.3. W budynkach przy ul.jałmuniczej i ul.przyokopowej koszty ogrzewania okrela si jako koszt zakupu gazu pomniejszony o koszt podgrzania wody W budynkach na osiedlu przy ul.bdkowskiego, Starodworskiej, Goszczyskiego i Kartuskiej 119 koszty ogrzewania stanowi koszty dostarczonego ciepła pomniejszone o koszty podgrzania wody ustalone zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów ogrzewania i podgrzania wody Szczegółowe rozliczenie kosztów na poszczególne lokale dokonywane jest w oparciu o Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania i podgrzania wody w lokalach Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony przez Rad Nadzorcz. 4. Podgrzanie wody 4.1. Koszty podgrzania wody okrelane s na podstawie układów pomiarowych mierzcych całkowite zuycie ciepła doprowadzanego do wzła oraz ciepła zuytego na cele centralnego ogrzewania zlokalizowanych w zbiorczym wle cieplnym przy ul.bdkowskiego 1 oraz w wzłach cieplnych budynku Kartuska 119 i budynku Kartuska 149. Koszty podgrzania wody w budynkach przy ul.jałmuniczej i Przyokopowej okrelane s na podstawie zuycia gazu w okresie niegrzewczym Szczegółowe zasady rozliczania nalenoci za podgrzanie wody okrela Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach PSM oraz Regulamin w sprawie dokonywania rozlicze za pobran ciepł i zimn wod dla celów gospodarstw domowych lokali mieszkalnych i uytkowych oraz wody gospodarczej. 5. Gaz 5.1. Kosztami za gaz dostarczony do mieszka nie posiadajcych indywidualnych liczników gazu obciani s jedynie mieszkacy budynku przy ul.kartuskiej Mieszkacy budynku przy ul.kartuskiej 119 ponosz całkowite koszty zwizane z dostaw i zuyciem gazu, okrelone w fakturach za gaz dostarczony do budynku, w rozliczeniu na osoby zamieszkałe w lokalach Na podstawie redniego zuycia gazu na osob w roku poprzednim Rada Nadzorcza uwzgldniajc prognozowan cen dostarczenia 1m 3 gazu okrela opłaty za gaz, które wnoszone s w ramach opłat czynszowych Rozliczenie kosztów zuycia gazu dokonywane jest za okres roku obrachunkowego. Dodatnie lub ujemne saldo rozlicze zwiksza lub zmniejsza koszty gazu w nastpnym okresie rozliczeniowym W przypadku znacznych rozbienoci w opłatach i kosztach za gaz Rada Nadzorcza uchwał moe dokona korekty opłat za gaz w trakcie roku obrachunkowego Koszty zuycia gazu dla celów ogrzewania w budynkach przy ul.jałmuniczej i ul.przyokopowej okrela si jako rónic pomidzy kosztami okrelonymi na fakturach za dostaw gazu, a kosztami podgrzania wody. Kosztem podgrzania wody jest iloczyn iloci zuycia ciepłej wody okrelony ze wskaza wodomierzy indywidualnych i ceny podgrzania 1m 3 wody okrelonej w tych budynkach w okresie niegrzewczym. 6. Woda i odprowadzenie cieków 6.1. Zuycie wody i odprowadzenie cieków rozlicza si wg wskaza wodomierzy indywidualnych zainstalowanych przez mieszkaców na koszt własny z uwzgldnieniem zuycia wody wg liczników głównych zainstalowanych przez 5

6 dostawc wody w budynkach lub jego czciach. Do czasu zainstalowania liczników ciepłej wody uytkowej w budynkach na osiedlu przy ul.bdkowskiego, Goszczyskiego i Starodworskiej zuycie ciepłej wody jako surowca rozliczane jest wg licznika głównego znajdujcego si w stacji cieplnej przy ul.bdkowskiego Podstaw do okrelenia zaliczek na wod jest rednie zuycie wody w lokalu jako surowca za okres rozliczeniowy oraz cena 1m 3 wody i odprowadzenia cieków okrelana przez Rad Miasta Gdaska Rónice zuycia wody wynikajce ze wskaza licznika głównego oraz sumy iloci wody wykazanej przez wodomierze indywidualne w lokalach i czciach wspólnych rozliczane s w okresie rozliczeniowym na lokal jako jednostk rozliczeniow Szczegółowe zasady rozlicze za wod okrela Regulamin w sprawie dokonywania rozlicze za pobran ciepł i zimn wod dla celów gospodarstw domowych lokali mieszkalnych i uytkowych oraz wody gospodarczej. 7. Energia elektryczna 7.1. Koszty energii elektrycznej zuywanej na owietlenie terenów zewntrznych, klatek schodowych, piwnic, numerów administracyjnych, pomieszcze i obiektów wspólnych na dany rok kalendarzowy okrela si na podstawie zuycia energii w roku poprzednim oraz prognozowanych cen energii elektrycznej W budynku Kartuska 119 koszty energii elektrycznej obejmuj równie energi elektryczn zuywan przez dwigi oraz hydroforni W budynkach przy ul.jałmuniczej i Przyokopowej koszty energii elektrycznej obejmuj równie energi elektryczn zuywan przez kotłownie gazowe Opłaty za energi elektryczn wnoszone s w odniesieniu do lokalu jako jednostki rozliczeniowej, stawk indywidualnie okrelon na nieruchomo przy ul.kartuskiej 119, Jałmuniczej, Przyokopowej oraz jednolit stawk dla wszystkich nieruchomoci na osiedlu ul.bdkowskiego, Starodworskiej i Goszczyskiego Dla miejsc postojowych w garau wielostanowiskowym opłaty za energi elektryczn odnoszone s do miejsca postojowego i pobierane s w ramach opłaty za miejsce postojowe Lokale uytkowe uytkowane na zasadzie odrbnej własnoci lub spółdzielczego własnociowego prawa do lokalu, opłat za energi elektryczn wnosz w wysokoci jak lokale mieszkalne Po okresie rozliczeniowym lub w połowie roku rozliczeniowego na podstawie analizy kosztów i wpływów w pozycji energia elektryczna Rada Nadzorcza na wniosek Zarzdu moe uchwali jednorazowe uzupełnienie rónicy w opłatach lub zwikszy stawk opłat na nastpny okres rozliczeniowy Mieszkacy, którzy korzystaj dla własnych indywidualnych potrzeb z dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej na korytarzach, w piwnicach lub pomieszczeniach gospodarczych i uytkowych oraz dla miejsc postojowych w garaach powinni opomiarowa punkty poboru energii i wnosi opłaty wg wskaza podlicznika lub wnosi dodatkowe opłaty w wysokoci ustalonej przez Zarzd Spółdzielni Rozliczenie kosztów energii elektrycznej dokonywane jest na koniec roku obrachunkowego, a uzyskany wynik zwiksza lub zmniejsza koszty roku nastpnego. 6

7 8. Wywóz odpadów 8.1. Wysoko opłat za wywóz odpadów ustalana jest przez Rad Nadzorcz w jednakowej wysokoci dla całej Spółdzielni i naliczana w zalenoci od iloci osób przebywajcych w lokalach mieszkalnych Opłaty za wywóz odpadów dla lokali uytkowych okrelana jest przez Zarzd w drodze indywidualnych wylicze zgodnie z obowizujcymi na terenie Miasta Gdaska przepisami okrelonymi w uchwale Rady Miasta W ramach opłat okrelonych w p uwzgldnia si wywóz odpadów wielkogabarytowych Wysoko opłat od osoby ustalana jest na podstawie kosztów wywozu odpadów wynikajcych z umowy zawartej z przedsibiorstwem wiadczcym usługi w tym zakresie oraz iloci osób zamieszkujcych w zasobach Spółdzielni wg stanu na dzie 30 listopada roku poprzedzajcego rok obrachunkowy Rozliczenie kosztów wywozu odpadów dokonywane jest na koniec roku kalendarzowego, a otrzymany wynik finansowy zwiksza lub zmniejsza koszty roku nastpujcego po rozliczeniu kosztów. 9. Podatki i ubezpieczenia 9.1. Na koszty w tej pozycji składaj si podatki od nieruchomoci (od gruntu, budynków oraz budowli), koszty ubezpieczenia budynków i budowli od poaru i innych zdarze losowych, ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej oraz podatku VAT rozliczanego wg struktury zgodnie z ustaw 9.2. Podatki od nieruchomoci rozliczane s w odniesieniu do kadej nieruchomoci i s zrónicowane w zalenoci od kosztów w tym zakresie ponoszonych na dan nieruchomo Osoby posiadajce lokale na zasadzie odrbnej własnoci podatek od nieruchomoci opłacaj indywidualnie do Urzdu Miejskiego zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami oraz ponosz koszty podatku od nieruchomoci stanowicych mienie Spółdzielni i koszty ubezpieczenia nieruchomoci wraz z kosztami ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej Wysoko podatków od nieruchomoci okrelana jest na podstawie stawek zatwierdzonych przez Rad Miasta Gdaska Wysoko opłat za ubezpieczenia wynika z umowy zawartej z firm ubezpieczeniow Wysoko opłat w pozycji Podatki i ubezpieczenia okrelana jest w odniesieniu do powierzchni lokalu i miejsca postojowego w garau wielostanowiskowym, stawk okrelan z podzielenia kosztów wynikajcych z pozycji przez sumaryczn powierzchni lokali mieszkalnych i uytkowych po uwzgldnieniu opłat obciajcych miejsca postojowe w garaach wielostanowiskowych Rozliczenie wpływów i kosztów dokonywane jest na koniec roku kalendarzowego, a wynik rozliczenia zwiksza lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty w tej pozycji kosztowej w nastpnym roku obliczeniowym. 10. Dwigi W zasobach PSM dwigi osobowo-towarowe eksploatowane s w budynku Kartuska 119 oraz w budynku Kartuska Dwigi osobowo-towarowe w budynku Kartuska 119 obsługuj uytkowników lokali, a koszty ich eksploatacji, remontów i modernizacji obciaj tylko nieruchomo przy ul.kartuskiej

8 10.3. Dwig osobowo-towarowy w budynku przy ul.kartuskiej 149 słuy wszystkim mieszkacom i osobom korzystajcym z budynku i przejcia z i na osiedle przy ul.bdkowskiego i koszty jego eksploatacji rozliczane s w ramach kosztów ogólnych wg poz Na koszty dwigów składaj si koszty biecej konserwacji prowadzonej przez firm specjalistyczn na podstawie zawartej umowy, koszty napraw biecych oraz remontów obciajce fundusz remontowy budynku oraz fundusz celowy na modernizacj dwigów, koszty napraw i remontów oraz modernizacji dwigu Kartuska 149 finansowane z ogólnego funduszu remontowego Spółdzielni, koszty energii elektrycznej zuywanej przez dwigi oraz urzdzenia towarzyszce, koszty obsługi teletechnicznej kabin dwigów, koszty dozoru technicznego oraz obowizkowych przegldów okresowych W ramach opłat za eksploatacj dwigów, naliczonych od lokalu, mieszkacy budynku ponosz koszty biecych napraw i konserwacji oraz koszty dozoru technicznego Koszty energii elektrycznej zuywanej przez dwigi i urzdzenia towarzyszce ponoszone s przez mieszkaców budynku w ramach opłat za energi elektryczn Mieszkacy budynku Kartuska 119 wnosz dodatkowe opłaty naliczane od lokalu, na fundusz remontu i modernizacji dwigu z przeznaczeniem na remonty kapitalne. Rada Nadzorcza majc na uwadze wysoko potrzebnych rodków na remonty, modernizacje i wymian dwigów zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami, moe okreli dodatkowe opłaty od mieszkaców lub okresowo przeznaczy na ten cel inne rodki bdce w dyspozycji Spółdzielni. 11. Fundusz remontowy Odpis na fundusz remontowy tworzony jest w oparciu o rzeczowy plan remontów zatwierdzony przez Rad Nadzorcz w ramach uchwalenia planu rzeczowofinansowego Wysoko odpisu na 1m 2 lokalu powinna zabezpiecza pokrycie kosztów remontów przewidzianych do realizacji na dany rok wg zatwierdzonego planu remontów W ramach funduszu remontowego w odniesieniu do poszczególnych nieruchomoci lub budynków mog by ustalone fundusze celowe, których tworzenie i wykorzystanie okrelaj odrbne regulaminy zatwierdzone przez Rad Nadzorcz W ramach podstawowego odpisu na fundusz remontowy Spółdzielni od roku wydziela si fundusz ogólny wynoszcy 25% składki oraz fundusz nieruchomoci wynoszcy 75% składki Fundusz remontowy ogólny przeznaczony jest na remonty i modernizacje majtku Spółdzielni, a w szczególnoci: Remonty małej architektury, remonty dróg, chodników i schodów terenowych, remonty i modernizacje placów zabaw wraz z ich wyposaeniem, budowa, remonty i modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych, remonty i modernizacje instalacji wod-kan, co i cw nie nalecych do poszczególnych nieruchomoci oraz instalacji owietlenia terenu, umocnienie i pielgnacja skarp oraz budowa i remont murów oporowych, rekultywacja i pielgnacja terenów zielonych Spółdzielni oraz zakup drzew i krzewów. 8

9 11.6. Fundusz remontowy nieruchomoci przeznaczony jest na remonty i modernizacj czci wspólnych w nieruchomociach Spółdzielnia prowadzi ewidencj przychodów i kosztów oddzielnie w rozbiciu na: fundusz Spółdzielni, fundusze nieruchomoci, fundusze budynków oraz fundusze celowe Rozliczenie funduszu remontowego Spółdzielni prowadzone jest całociowo dla całej Spółdzielni. Nadwyka lub niedobór funduszu na koniec roku rozliczeniowego przechodzi na nastpny okres rozliczeniowy i jest uwzgldniony przy przyjmowaniu planu remontów na nastpny rok Przyjmuje si zasad, e wysoko odpisu na fundusz remontowy jest jednakowa na 1m 2 dla wszystkich nieruchomoci w Spółdzielni i dotyczy wszystkich lokali bez wzgldu na posiadany tytuł do lokalu Odpis na fundusz remontowy od miejsc postojowych jest naliczany na miejsce postojowe jako jednostk naliczeniow bez wzgldu na powierzchni miejsca postojowego i jest pobierana w ramach opłat czynszowych za miejsce postojowe Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego okrela Regulamin funduszu remontowego. 12. Eksploatacja podstawowa Eksploatacj podstawow stanowi koszty prac zwizanych z biecymi przegldami i konserwacj biec nieruchomoci oraz prace zwizane z utrzymaniem porzdku. Koszty obsługi technicznej budynków odnoszone s bezporednio na poszczególne nieruchomoci, natomiast koszty prac porzdkowych odnoszone s do poszczególnych nieruchomoci bezporednio lub proporcjonalnie do ich powierzchni Na koszty obsługi technicznej składaj si: koszty organizacji prac technicznych oraz obsługi majtku spółdzielni, koszty transportu, telekomunikacji + koszty sekretariatu zwizane z obsług techniczn majtku spółdzielni koszty prac ogólnobudowlanych wykonywanych przez pracowników własnych lub w formie prac zleconych i wykonywanych na podstawie umowy o dzieło wraz z kosztami materiałów uytych do wykonania tych prac, koszty przegldów okresowych (rocznych i picioletnich), przegldy i konserwacje biece instalacji elektrycznej wykonywane na podstawie umowy, naprawy i konserwacje instalacji gazowej, koszty napraw, przegldów i konserwacji biecych sieci ciepłowniczej wraz z usuniciem awarii, napraw i konserwacji bram garaowych, koszty napraw, przegldów i konserwacji biecych sieci wod-kan wraz z usuwaniem awarii, zakup narzdzi, sprztu i materiałów do obsługi technicznej nieruchomoci wraz z materiałami do utrzymania czystoci, koszty monitoringu budynku Kartuska 149 oraz monitoringu osiedla, koszty ekspertyz zwizanych z technicznym utrzymaniem budynków oraz zakup prasy i wydawnictw specjalistycznych zwizanych z eksploatacj budynków, koszty lustracji przeprowadzanej raz na trzy lata lub czciej jeeli spółdzielnia prowadzi działalno inwestycyjn. 9

10 12.2. Na koszty prac porzdkowych składaj si: koszty dozorców zatrudnionych do utrzymania czystoci w budynkach i na terenach zewntrznych wraz z narzutami oraz koszty firm sprztajcych, koszty bada okresowych, kosztów bhp oraz inne koszty zwizane z zatrudnieniem dozorców, koszty utrzymania zieleni, koszenia trawy oraz prac zwizanych z zakupem nasadze, rekultywacj trawników i zakupem rodków do pielgnacji zieleni, dorane prace porzdkowe zwizane ze sprztaniem terenów spółdzielni po zimie, usuwanie zanieczyszcze po zwierztach oraz wywóz mieci wielkogabarytowych i gruzu poza terminem wystawek, akcja zima dotyczy kosztów odnieania i usuwania gołoledzi wraz z kosztami zakupu i utrzymania sprztu do odnieania, koszty wody zuywanej do sprztania i podlewania zieleni oraz koszty eksploatacji dwigu osobowego znajdujcego si w budynku Kartuska 149 dezynsekcji i deratyzacji. 13. Koszty administracji i zarzdzania Na koszty administracji i zarzdzania składaj si: koszty wynagrodze z narzutami, koszty utrzymania biura, koszty działalnoci samorzdowej i obsługi zebra, koszty szkole i materiałów szkoleniowych, koszty delegacji i transportu, prowizje bankowe, koszty bada okresowych członków Zarzdu oraz pracowników administracji bezporednio zwizanych z Zarzdem i administrowaniem nieruchomociami, pozostałe koszty Koszty wynagrodze Zarzdu i administracji dotycz wynagrodze członków Zarzdu i pracowników administracji zwizanych bezporednio z administrowaniem i zarzdzaniem nieruchomociami spółdzielni Koszty utrzymania biura to koszty: energii elektrycznej, cieplnej i wody, zwizane z działalnoci spółdzielni w zakresie dotyczcym pomieszcze biurowych spółdzielni przy ul.kartuskiej 149, koszty telefonów, bez kosztu telefonów komórkowych, które obciaj koszty obsługi technicznej i prac porzdkowych nieruchomoci, koszty obsługi informatycznej zwizanej z eksploatacj programów komputerowych oraz sprztu komputerowego, koszty sekretariatu, na które składaj si koszty znaczków pocztowych, opłat skarbowych i sdowych, koszty biletów na przejazdy jednorazowe oraz koszty zakupu napojów i produktów ywnociowych zwizanych z obsług goci i kontrahentów, obsługi prawnej wiadczonej na rzecz spółdzielni przez radc prawnego na podstawie zawartej umowy, konserwacji i napraw sprztu biurowego, ubezpieczenia i amortyzacji majtku ruchomego, 10

11 zakup prasy i wydawnictw słucych zarzdzaniu nieruchomociami, zakup materiałów biurowych, koszty sprztania pomieszcze biurowych wraz z zakupem rodków do utrzymania czystoci i higieny w pomieszczeniach biurowych Kosztami działalnoci samorzdowej i obsługi zebra s koszty diet wypłacanych członkom Rady Nadzorczej, koszty szkole, podróy słubowych członków Rady Nadzorczej oraz zakup napojów i artykułów spoywczych na zebrania organizowane w siedzibie spółdzielni Koszty szkole i materiałów szkoleniowych dotycz szkolenia członków Zarzdu i pracowników administracji w zakresie dotyczcym spółdzielczoci i zarzdzania nieruchomociami oraz zakupu materiałów i wydawnictw szkoleniowych Koszty delegacji i transportu dotycz wyjazdów słubowych Zarzdu i pracowników spółdzielni, a take koszt kilometrówki Prezesa Zarzdu Prowizje bankowe to wydatki zwizane z obsług kont bankowych oraz przelewów bankowych Koszty bada okresowych i bhp wynikajcych z przepisów i dotyczcych członków Zarzdu i pracowników administracji spółdzielni Pozostałe koszty to koszty składek członkowskich, opłat sdowych, wydatków okolicznociowych oraz inne nie zwizane bezporednio lub zwizane porednio z kosztami bezporednimi nieruchomoci lub kosztami wymienionymi w niniejszym Regulaminie. 11

12 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY Lp Wyszczególnienie 1. Anteny 2. Domofony 3. Centralne ogrzewanie 4. Podgrzanie wody 5. Gaz do centralnego ogrzewania i K Woda i odprowadzenie cieków 7. Energia elektryczna 8. Wywóz odpadów 9. Podatki i ubezpieczenia 10. Dwigi K Fundusz remontowy - ogólny - budynkowy - celowy Przyokopowa - celowy Jałmunicza - celowy dwigi Kartuska Eksploatacja podstawowa Obsługa techniczna - organizacja i obsługa majtku Spółdzielni - transport + telekomunikacja + sekretariat - prace ogólnobudowlane - przegldy okresowe - instalacja elektryczna - sie gazowa - wentylacja + p.po - bramy garaowe - kotłownie gazowe - sie ciepłownicza - sie z.w. i c.w. + kanalizacja - zakup sprztu i materiałów - monitoring - ekspertyzy i wydawnictwa specjalistyczne - lustracja Prace porzdkowe - utrzymanie czystoci w budynkach i na terenie - badania okresowe, koszty bhp - utrzymanie zieleni - prace porzdkowe dorane - akcja zima - woda, energia elektryczna i dwig do celów ogólnych - dezynsekcja + deratyzacja 13. Koszty administracji i zarzdzania 12

13 KOSZTY ADMINISTRACJI I ZARZDZANIA 13.1 Wynagrodzenia z narzutami 13.2 Koszty utrzymania biura - energia elektryczna, c.o., woda - telekomunikacja - obsługa informatyczna - sekretariat - obsługa prawna - konserwacja i naprawa sprztu biurowego - ubezpieczenie i amortyzacja majtku - prasa, wydawnictwa - materiały biurowe - utrzymanie czystoci 13.3 Koszty działalnoci samorzdowej i obsługa zebra 13.4 Szkolenia i materiały szkoleniowe 13.5 Delegacje i transport 13.6 Prowizje bankowe 13.7 Badania okresowe, koszty bhp 13.8 Pozostałe koszty Razem koszty administracji i zarzdzania Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej Nr 15./2008 z dnia r. 13

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej, nr z planu kontroli, temat kontroli, kontrolujcy INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 Ustalenia kontroli Data skierowania wystpienia pokontrolnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. IV.

PODSTAWA PRAWNA. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. IV. SPIS TREŚCI: REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody do mieszkań i lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JASKÓŁKA" w Tarnowie

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASKÓŁKA w Tarnowie a) R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JASKÓŁKA" w Tarnowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Niniejszy regulamin został opracowany na

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach

Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach PODSTAWY NORMATYWNE

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo