REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z r. Prawo Spółdzielcze 2. Ustawa z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych 3. Statut Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej 4. Regulaminy wewntrzne i uchwały Rady Nadzorczej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podział kosztów na poszczególne grupy dokonuje Rada Nadzorcza w ramach ustalania planu rzeczowo-finansowego. Poszczególne grupy kosztów stanowi pozycje opłat czynszowych, którymi obcieni s uytkownicy lokali w poszczególnych nieruchomociach. 2. Celem rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci jest ustalenie wysokoci obcie poszczególnych lokali w nieruchomociach kosztami w nastpujcych pozycjach: 2.1. Anteny 2.2. Domofony 2.3. Centralne ogrzewanie 2.4. Podgrzanie wody 2.5. Gaz 2.6. Woda i odprowadzenie cieków 2.7. Energia elektryczna 2.8. Wywóz odpadów 2.9. Podatki i ubezpieczenia Dwigi Fundusz remontowy Eksploatacja podstawowa Koszty administracji i zarzdzania 3. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoci s ewidencjonowane odrbnie dla poszczególnych nieruchomoci z wyjtkiem kosztów wody i odprowadzenia cieków, kosztów energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody, kosztów gazu zbiorczego dla potrzeb ogrzewania i podgrzania wody, które s ewidencjonowane odrbnie dla poszczególnych budynków lub klatek schodowych wg urzdze pomiarowych i wystawionych wg nich faktur. 4. Koszty eksploatacji podstawowej pomniejszone s o poytki uzyskiwane z danej nieruchomoci z najmu pomieszcze, dzierawy gruntu itp. 5. Koszty administracji i zarzdzania s pomniejszone o poytki uzyskiwane z działalnoci gospodarczej prowadzonej przez spółdzielni oraz przychody finansowe. 1

2 6. Właciciele lokali posiadajcy odrbn własno lokali lub spółdzielcze własnociowe prawo do lokalu i niebdcy członkami spółdzielni oraz uytkownicy lokali na zasadach najmu wnosz opłaty i ponosz koszty utrzymania i eksploatacji lokali bez uwzgldniania poytków uzyskiwanych przez spółdzielni z działalnoci gospodarczej i przychodów finansowych. 7. Podstaw do zaliczkowych rozlicze z uytkownikami lokali z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci s ustalenia rocznych planów rzeczowofinansowych spółdzielni uchwalonych przez Rad Nadzorcz, postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminów odnoszcych si do poszczególnych pozycji czynszowych. Jeeli po uchwaleniu planu rzeczowo-finansowego nastpuj zmiany w warunkach działania spółdzielni skutkujce zwikszeniem ponoszonych kosztów to dopuszczalna jest zmiana ustale planu oraz wysokoci opłat za uywanie lokali. Podwyszenie opłat za uywanie lokali nie moe by dokonywane czciej ni co 6 miesicy. 8. Zmiana opłat niezalenych od spółdzielni wprowadzana decyzj władz pastwowych lub samorzdowych oraz dostawców mediów (energia cieplna, woda i odprowadzenie cieków, energia elektryczna, gaz, podatki) moe by wprowadzona do opłat czynszowych od daty ich obowizywania lub od nastpnego miesica po wprowadzeniu zmian na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. 9. Okresem rozliczeniowym kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci jest rok kalendarzowy z wyjtkiem dostawy wody i odprowadzenia cieków, która jest rozliczana 3 razy w roku oraz kosztów ogrzewania lokali, dla którego okresem rozliczeniowym jest sezon grzewczy obejmujcy okres od 01 czerwca do 31 maja roku nastpnego. 10. Rónica midzy faktycznymi kosztami, a przychodami w poszczególnych pozycjach czynszowych w danym roku (zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) zwiksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomoci w roku nastpnym. II. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE 1. Podstawowymi jednostkami rozliczeniowymi kosztów eksploatacji i utrzymania lokali jest: m 2 powierzchni uytkowej lokalu, lokal, miejsce postojowe w garau wielostanowiskowym, osoba zamieszkała w lokalu, wielko udziału w nieruchomoci Jako jednostki pomocnicze przyjmuje si wskazania urzdze pomiarowych: m 3 wody (i odprowadzenia cieków), GJ ciepła, kwh (energia elektryczna), jednostki emisji ciepła mierzona podzielnikami ciepła, m 3 zuytego gazu. 2

3 2. Powierzchni uytkow lokalu okrela si z pomiarów rzeczywistych wg stanu na dzie przekazania lokalu lub przeprowadzenia inwentaryzacji pomieszcze. Powierzchni lokalu okrela si zgodnie z Ustaw O ochronie praw lokatorów, Mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 3. Lokal jako jednostk rozliczeniow rozumie si lokal mieszkalny lub uytkowy oraz lokal o innym przeznaczeniu, na który wydano decyzj o odrbnoci lokalu i który został przekazany w uytkowanie osobie fizycznej lub prawnej. 4. Miejsce postojowe w garau wielostanowiskowym stanowi ułamkowa czci lokalu, jakim jest gara wielostanowiskowy bez wzgldu na jego wymiary i oznakowanie naniesione w garau. 5. Przez osoby zamieszkałe w danym lokalu rozumie si osoby posiadajce zameldowanie na okres stały lub czasowy oraz osoby przebywajce w lokalu stale lub czasowo przez okres dłuszy ni dwa miesice. Kadorazowo na wezwanie Sp-ni właciciel lokalu zobowizany jest złoy pisemne owiadczenie o iloci osób zamieszkujcych dany lokal. Ilo osób zamieszkujcych inna, ni okrelono powyej wymaga pisemnego owiadczenia głównego lokatora o czasowej nieobecnoci lokatora. Zgłoszenie do Spółdzielni okrelonej liczby osób, ich pobytu lub nieobecnoci w danym lokalu skutkuje uwzgldnieniem zgłoszenia w opłatach od miesica nastpujcego po zgłoszeniu. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA WYSOKOCI OPŁAT Zestawienie rocznych kosztów przedstawione jest w formie planów rzeczowofinansowych zatwierdzonych przez Rad Nadzorcz w formie tabeli Plan rzeczowofinansowy zawierajcy 13 pozycji kosztowych. Planowanie i rozliczanie kosztów wykonywane jest dla poszczególnych nieruchomoci oraz zbiorczo dla całej spółdzielni wg nastpujcych zasad. 1. Anteny 1.1. Pozycja Anteny dotyczy kosztów eksploatacji, remontów i konserwacji oraz modernizacji sieci radiowo-telewizyjnej oraz urzdze przesyłowych Na koszty eksploatacji i konserwacji urzdze RTV składaj si opłaty za prawo retransmisji programów, opłaty za prawo retransmisji programów satelitarnych kodowanych, opłaty za korzystanie z praw autorskich, opłaty operatora za prawa i zezwolenia zwizane z retransmisj programów RTV, koszty przegldów i konserwacji sieci i urzdze, opłaty za dostarczenie sygnału RTV do budynku przez innych operatorów, koszty remontów, napraw i modernizacji sieci i urzdze Sumaryczne koszty ponoszone przez Spółdzielni rozliczane s na mieszkanie jako jednostk rozliczeniow. Odbiorca sygnału RTV ze studia rozsiewczego Spółdzielni obciany jest zaliczkowo opłat w wysokoci zatwierdzonej przez Rad Nadzorcz. Rozliczenie kosztów Anteny dokonywane jest na koniec roku obrachunkowego i zwiksza lub zmniejsza nadwyk kosztów nad przychodami w nastpnym roku obrachunkowym. 3

4 1.4. Powysze zasady dotycz opłat w budynkach na osiedlu przy ul.starodworskiej, Goszczyskiego i Bdkowskiego oraz budynku ul.kartuska W budynkach przy ul.jałmuniczej i ul.przyokopowej dostawa sygnału RTV zajmuje si UPC lub inny operator na podstawie zawartej ze Spółdzielni umowy, który moe korzysta z instalacji wewntrznej RTV Spółdzielni Mieszkacy budynków przy ul.jałmuniczej i Przyokopowej obsługiwani przez zewntrznego operatora na podstawie umowy ze Spółdzielni otrzymuj podstawowy pakiet sygnału operatora, za kwot uwzgldnion w umowie ze Spółdzielni. Sygnał RTV w pakiecie wyszym od podstawowego dostarczany jest do mieszka w tych budynkach na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomidzy uytkownikiem mieszkania i operatorem i opłacany bezporednio przez mieszkaca na konto operatora Uytkownik mieszkania na osiedlu przy ul.starodworskiej, Goszczyskiego, Bdkowskiego i w budynku Kartuska 119 moe zrezygnowa z odbioru sygnału RTV doprowadzonego ze studia rozsiewczego Spółdzielni, przy czym zobowizany jest do ponoszenia kosztów przegldów i konserwacji sieci i urzdze w wysokoci ponoszonej na ten cel zgodnie z umow z firm konserwacyjn. W takim przypadku Spółdzielnia plombuje gniazdko RTV w sposób uniemoliwiajcy odbiór sygnału W przypadku korzystania z sieci i urzdze Spółdzielni przez innych operatorów i dostawców sygnału RTV Spółdzielnia,ma prawo pobiera opłaty od korzystajcych z sieci i urzdze Spółdzielni, które to wpływy zmniejszaj koszty eksploatacji sieci i urzdze RTV. 2. Domofony 2.1. Wysoko kosztów ponoszonych przez Spółdzielni na eksploatacj i remonty urzdze domofonowych okrelona jest na podstawie umowy podpisanej z firm konserwacyjn urzdze domofonowych oraz innych kosztów zwizanych z eksploatacj domofonów Opłaty wnoszone przez mieszkaców w rozliczeniu na jeden lokal obejmuj konserwacj, napraw i modernizacj urzdze domofonowych bez urzdze znajdujcych si w lokalu Rozliczenie kosztów domofonów dokonywane jest dla kadej nieruchomoci po zakoczeniu roku obrachunkowego, a wynik zmniejsza lub zwiksza przychody okresu nastpujcego po zakoczeniu roku obrachunkowego. Opłaty za domofon uwzgldniaj koszty ujte w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy. 3. Centralne ogrzewanie 3.1. Koszty dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania okrelane s na podstawie faktur wystawionych przez dostawc ciepła oraz kosztów gazu dostarczanego dla potrzeb ogrzewania i podgrzania wody w budynkach przy ul.jałmuniczej i ul.przyokopowej Podstaw do okrelenia kosztów ogrzewania w danej nieruchomoci, budynku lub czci budynków s wskazania ciepłomierzy zainstalowanych w wle cieplnym lub rozdzielaczu ciepła, z którego nastpiło dostarczenie ciepła oraz koszt mocy zamówionej dla danej nieruchomoci. Do kosztów ogrzewania dodany jest równie koszt za niezwrócony czynnik grzewczy zgodnie z faktur wystawion przez dostawc ciepła. 4

5 3.3. W budynkach przy ul.jałmuniczej i ul.przyokopowej koszty ogrzewania okrela si jako koszt zakupu gazu pomniejszony o koszt podgrzania wody W budynkach na osiedlu przy ul.bdkowskiego, Starodworskiej, Goszczyskiego i Kartuskiej 119 koszty ogrzewania stanowi koszty dostarczonego ciepła pomniejszone o koszty podgrzania wody ustalone zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów ogrzewania i podgrzania wody Szczegółowe rozliczenie kosztów na poszczególne lokale dokonywane jest w oparciu o Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania i podgrzania wody w lokalach Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony przez Rad Nadzorcz. 4. Podgrzanie wody 4.1. Koszty podgrzania wody okrelane s na podstawie układów pomiarowych mierzcych całkowite zuycie ciepła doprowadzanego do wzła oraz ciepła zuytego na cele centralnego ogrzewania zlokalizowanych w zbiorczym wle cieplnym przy ul.bdkowskiego 1 oraz w wzłach cieplnych budynku Kartuska 119 i budynku Kartuska 149. Koszty podgrzania wody w budynkach przy ul.jałmuniczej i Przyokopowej okrelane s na podstawie zuycia gazu w okresie niegrzewczym Szczegółowe zasady rozliczania nalenoci za podgrzanie wody okrela Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach PSM oraz Regulamin w sprawie dokonywania rozlicze za pobran ciepł i zimn wod dla celów gospodarstw domowych lokali mieszkalnych i uytkowych oraz wody gospodarczej. 5. Gaz 5.1. Kosztami za gaz dostarczony do mieszka nie posiadajcych indywidualnych liczników gazu obciani s jedynie mieszkacy budynku przy ul.kartuskiej Mieszkacy budynku przy ul.kartuskiej 119 ponosz całkowite koszty zwizane z dostaw i zuyciem gazu, okrelone w fakturach za gaz dostarczony do budynku, w rozliczeniu na osoby zamieszkałe w lokalach Na podstawie redniego zuycia gazu na osob w roku poprzednim Rada Nadzorcza uwzgldniajc prognozowan cen dostarczenia 1m 3 gazu okrela opłaty za gaz, które wnoszone s w ramach opłat czynszowych Rozliczenie kosztów zuycia gazu dokonywane jest za okres roku obrachunkowego. Dodatnie lub ujemne saldo rozlicze zwiksza lub zmniejsza koszty gazu w nastpnym okresie rozliczeniowym W przypadku znacznych rozbienoci w opłatach i kosztach za gaz Rada Nadzorcza uchwał moe dokona korekty opłat za gaz w trakcie roku obrachunkowego Koszty zuycia gazu dla celów ogrzewania w budynkach przy ul.jałmuniczej i ul.przyokopowej okrela si jako rónic pomidzy kosztami okrelonymi na fakturach za dostaw gazu, a kosztami podgrzania wody. Kosztem podgrzania wody jest iloczyn iloci zuycia ciepłej wody okrelony ze wskaza wodomierzy indywidualnych i ceny podgrzania 1m 3 wody okrelonej w tych budynkach w okresie niegrzewczym. 6. Woda i odprowadzenie cieków 6.1. Zuycie wody i odprowadzenie cieków rozlicza si wg wskaza wodomierzy indywidualnych zainstalowanych przez mieszkaców na koszt własny z uwzgldnieniem zuycia wody wg liczników głównych zainstalowanych przez 5

6 dostawc wody w budynkach lub jego czciach. Do czasu zainstalowania liczników ciepłej wody uytkowej w budynkach na osiedlu przy ul.bdkowskiego, Goszczyskiego i Starodworskiej zuycie ciepłej wody jako surowca rozliczane jest wg licznika głównego znajdujcego si w stacji cieplnej przy ul.bdkowskiego Podstaw do okrelenia zaliczek na wod jest rednie zuycie wody w lokalu jako surowca za okres rozliczeniowy oraz cena 1m 3 wody i odprowadzenia cieków okrelana przez Rad Miasta Gdaska Rónice zuycia wody wynikajce ze wskaza licznika głównego oraz sumy iloci wody wykazanej przez wodomierze indywidualne w lokalach i czciach wspólnych rozliczane s w okresie rozliczeniowym na lokal jako jednostk rozliczeniow Szczegółowe zasady rozlicze za wod okrela Regulamin w sprawie dokonywania rozlicze za pobran ciepł i zimn wod dla celów gospodarstw domowych lokali mieszkalnych i uytkowych oraz wody gospodarczej. 7. Energia elektryczna 7.1. Koszty energii elektrycznej zuywanej na owietlenie terenów zewntrznych, klatek schodowych, piwnic, numerów administracyjnych, pomieszcze i obiektów wspólnych na dany rok kalendarzowy okrela si na podstawie zuycia energii w roku poprzednim oraz prognozowanych cen energii elektrycznej W budynku Kartuska 119 koszty energii elektrycznej obejmuj równie energi elektryczn zuywan przez dwigi oraz hydroforni W budynkach przy ul.jałmuniczej i Przyokopowej koszty energii elektrycznej obejmuj równie energi elektryczn zuywan przez kotłownie gazowe Opłaty za energi elektryczn wnoszone s w odniesieniu do lokalu jako jednostki rozliczeniowej, stawk indywidualnie okrelon na nieruchomo przy ul.kartuskiej 119, Jałmuniczej, Przyokopowej oraz jednolit stawk dla wszystkich nieruchomoci na osiedlu ul.bdkowskiego, Starodworskiej i Goszczyskiego Dla miejsc postojowych w garau wielostanowiskowym opłaty za energi elektryczn odnoszone s do miejsca postojowego i pobierane s w ramach opłaty za miejsce postojowe Lokale uytkowe uytkowane na zasadzie odrbnej własnoci lub spółdzielczego własnociowego prawa do lokalu, opłat za energi elektryczn wnosz w wysokoci jak lokale mieszkalne Po okresie rozliczeniowym lub w połowie roku rozliczeniowego na podstawie analizy kosztów i wpływów w pozycji energia elektryczna Rada Nadzorcza na wniosek Zarzdu moe uchwali jednorazowe uzupełnienie rónicy w opłatach lub zwikszy stawk opłat na nastpny okres rozliczeniowy Mieszkacy, którzy korzystaj dla własnych indywidualnych potrzeb z dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej na korytarzach, w piwnicach lub pomieszczeniach gospodarczych i uytkowych oraz dla miejsc postojowych w garaach powinni opomiarowa punkty poboru energii i wnosi opłaty wg wskaza podlicznika lub wnosi dodatkowe opłaty w wysokoci ustalonej przez Zarzd Spółdzielni Rozliczenie kosztów energii elektrycznej dokonywane jest na koniec roku obrachunkowego, a uzyskany wynik zwiksza lub zmniejsza koszty roku nastpnego. 6

7 8. Wywóz odpadów 8.1. Wysoko opłat za wywóz odpadów ustalana jest przez Rad Nadzorcz w jednakowej wysokoci dla całej Spółdzielni i naliczana w zalenoci od iloci osób przebywajcych w lokalach mieszkalnych Opłaty za wywóz odpadów dla lokali uytkowych okrelana jest przez Zarzd w drodze indywidualnych wylicze zgodnie z obowizujcymi na terenie Miasta Gdaska przepisami okrelonymi w uchwale Rady Miasta W ramach opłat okrelonych w p uwzgldnia si wywóz odpadów wielkogabarytowych Wysoko opłat od osoby ustalana jest na podstawie kosztów wywozu odpadów wynikajcych z umowy zawartej z przedsibiorstwem wiadczcym usługi w tym zakresie oraz iloci osób zamieszkujcych w zasobach Spółdzielni wg stanu na dzie 30 listopada roku poprzedzajcego rok obrachunkowy Rozliczenie kosztów wywozu odpadów dokonywane jest na koniec roku kalendarzowego, a otrzymany wynik finansowy zwiksza lub zmniejsza koszty roku nastpujcego po rozliczeniu kosztów. 9. Podatki i ubezpieczenia 9.1. Na koszty w tej pozycji składaj si podatki od nieruchomoci (od gruntu, budynków oraz budowli), koszty ubezpieczenia budynków i budowli od poaru i innych zdarze losowych, ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej oraz podatku VAT rozliczanego wg struktury zgodnie z ustaw 9.2. Podatki od nieruchomoci rozliczane s w odniesieniu do kadej nieruchomoci i s zrónicowane w zalenoci od kosztów w tym zakresie ponoszonych na dan nieruchomo Osoby posiadajce lokale na zasadzie odrbnej własnoci podatek od nieruchomoci opłacaj indywidualnie do Urzdu Miejskiego zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami oraz ponosz koszty podatku od nieruchomoci stanowicych mienie Spółdzielni i koszty ubezpieczenia nieruchomoci wraz z kosztami ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej Wysoko podatków od nieruchomoci okrelana jest na podstawie stawek zatwierdzonych przez Rad Miasta Gdaska Wysoko opłat za ubezpieczenia wynika z umowy zawartej z firm ubezpieczeniow Wysoko opłat w pozycji Podatki i ubezpieczenia okrelana jest w odniesieniu do powierzchni lokalu i miejsca postojowego w garau wielostanowiskowym, stawk okrelan z podzielenia kosztów wynikajcych z pozycji przez sumaryczn powierzchni lokali mieszkalnych i uytkowych po uwzgldnieniu opłat obciajcych miejsca postojowe w garaach wielostanowiskowych Rozliczenie wpływów i kosztów dokonywane jest na koniec roku kalendarzowego, a wynik rozliczenia zwiksza lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty w tej pozycji kosztowej w nastpnym roku obliczeniowym. 10. Dwigi W zasobach PSM dwigi osobowo-towarowe eksploatowane s w budynku Kartuska 119 oraz w budynku Kartuska Dwigi osobowo-towarowe w budynku Kartuska 119 obsługuj uytkowników lokali, a koszty ich eksploatacji, remontów i modernizacji obciaj tylko nieruchomo przy ul.kartuskiej

8 10.3. Dwig osobowo-towarowy w budynku przy ul.kartuskiej 149 słuy wszystkim mieszkacom i osobom korzystajcym z budynku i przejcia z i na osiedle przy ul.bdkowskiego i koszty jego eksploatacji rozliczane s w ramach kosztów ogólnych wg poz Na koszty dwigów składaj si koszty biecej konserwacji prowadzonej przez firm specjalistyczn na podstawie zawartej umowy, koszty napraw biecych oraz remontów obciajce fundusz remontowy budynku oraz fundusz celowy na modernizacj dwigów, koszty napraw i remontów oraz modernizacji dwigu Kartuska 149 finansowane z ogólnego funduszu remontowego Spółdzielni, koszty energii elektrycznej zuywanej przez dwigi oraz urzdzenia towarzyszce, koszty obsługi teletechnicznej kabin dwigów, koszty dozoru technicznego oraz obowizkowych przegldów okresowych W ramach opłat za eksploatacj dwigów, naliczonych od lokalu, mieszkacy budynku ponosz koszty biecych napraw i konserwacji oraz koszty dozoru technicznego Koszty energii elektrycznej zuywanej przez dwigi i urzdzenia towarzyszce ponoszone s przez mieszkaców budynku w ramach opłat za energi elektryczn Mieszkacy budynku Kartuska 119 wnosz dodatkowe opłaty naliczane od lokalu, na fundusz remontu i modernizacji dwigu z przeznaczeniem na remonty kapitalne. Rada Nadzorcza majc na uwadze wysoko potrzebnych rodków na remonty, modernizacje i wymian dwigów zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami, moe okreli dodatkowe opłaty od mieszkaców lub okresowo przeznaczy na ten cel inne rodki bdce w dyspozycji Spółdzielni. 11. Fundusz remontowy Odpis na fundusz remontowy tworzony jest w oparciu o rzeczowy plan remontów zatwierdzony przez Rad Nadzorcz w ramach uchwalenia planu rzeczowofinansowego Wysoko odpisu na 1m 2 lokalu powinna zabezpiecza pokrycie kosztów remontów przewidzianych do realizacji na dany rok wg zatwierdzonego planu remontów W ramach funduszu remontowego w odniesieniu do poszczególnych nieruchomoci lub budynków mog by ustalone fundusze celowe, których tworzenie i wykorzystanie okrelaj odrbne regulaminy zatwierdzone przez Rad Nadzorcz W ramach podstawowego odpisu na fundusz remontowy Spółdzielni od roku wydziela si fundusz ogólny wynoszcy 25% składki oraz fundusz nieruchomoci wynoszcy 75% składki Fundusz remontowy ogólny przeznaczony jest na remonty i modernizacje majtku Spółdzielni, a w szczególnoci: Remonty małej architektury, remonty dróg, chodników i schodów terenowych, remonty i modernizacje placów zabaw wraz z ich wyposaeniem, budowa, remonty i modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych, remonty i modernizacje instalacji wod-kan, co i cw nie nalecych do poszczególnych nieruchomoci oraz instalacji owietlenia terenu, umocnienie i pielgnacja skarp oraz budowa i remont murów oporowych, rekultywacja i pielgnacja terenów zielonych Spółdzielni oraz zakup drzew i krzewów. 8

9 11.6. Fundusz remontowy nieruchomoci przeznaczony jest na remonty i modernizacj czci wspólnych w nieruchomociach Spółdzielnia prowadzi ewidencj przychodów i kosztów oddzielnie w rozbiciu na: fundusz Spółdzielni, fundusze nieruchomoci, fundusze budynków oraz fundusze celowe Rozliczenie funduszu remontowego Spółdzielni prowadzone jest całociowo dla całej Spółdzielni. Nadwyka lub niedobór funduszu na koniec roku rozliczeniowego przechodzi na nastpny okres rozliczeniowy i jest uwzgldniony przy przyjmowaniu planu remontów na nastpny rok Przyjmuje si zasad, e wysoko odpisu na fundusz remontowy jest jednakowa na 1m 2 dla wszystkich nieruchomoci w Spółdzielni i dotyczy wszystkich lokali bez wzgldu na posiadany tytuł do lokalu Odpis na fundusz remontowy od miejsc postojowych jest naliczany na miejsce postojowe jako jednostk naliczeniow bez wzgldu na powierzchni miejsca postojowego i jest pobierana w ramach opłat czynszowych za miejsce postojowe Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego okrela Regulamin funduszu remontowego. 12. Eksploatacja podstawowa Eksploatacj podstawow stanowi koszty prac zwizanych z biecymi przegldami i konserwacj biec nieruchomoci oraz prace zwizane z utrzymaniem porzdku. Koszty obsługi technicznej budynków odnoszone s bezporednio na poszczególne nieruchomoci, natomiast koszty prac porzdkowych odnoszone s do poszczególnych nieruchomoci bezporednio lub proporcjonalnie do ich powierzchni Na koszty obsługi technicznej składaj si: koszty organizacji prac technicznych oraz obsługi majtku spółdzielni, koszty transportu, telekomunikacji + koszty sekretariatu zwizane z obsług techniczn majtku spółdzielni koszty prac ogólnobudowlanych wykonywanych przez pracowników własnych lub w formie prac zleconych i wykonywanych na podstawie umowy o dzieło wraz z kosztami materiałów uytych do wykonania tych prac, koszty przegldów okresowych (rocznych i picioletnich), przegldy i konserwacje biece instalacji elektrycznej wykonywane na podstawie umowy, naprawy i konserwacje instalacji gazowej, koszty napraw, przegldów i konserwacji biecych sieci ciepłowniczej wraz z usuniciem awarii, napraw i konserwacji bram garaowych, koszty napraw, przegldów i konserwacji biecych sieci wod-kan wraz z usuwaniem awarii, zakup narzdzi, sprztu i materiałów do obsługi technicznej nieruchomoci wraz z materiałami do utrzymania czystoci, koszty monitoringu budynku Kartuska 149 oraz monitoringu osiedla, koszty ekspertyz zwizanych z technicznym utrzymaniem budynków oraz zakup prasy i wydawnictw specjalistycznych zwizanych z eksploatacj budynków, koszty lustracji przeprowadzanej raz na trzy lata lub czciej jeeli spółdzielnia prowadzi działalno inwestycyjn. 9

10 12.2. Na koszty prac porzdkowych składaj si: koszty dozorców zatrudnionych do utrzymania czystoci w budynkach i na terenach zewntrznych wraz z narzutami oraz koszty firm sprztajcych, koszty bada okresowych, kosztów bhp oraz inne koszty zwizane z zatrudnieniem dozorców, koszty utrzymania zieleni, koszenia trawy oraz prac zwizanych z zakupem nasadze, rekultywacj trawników i zakupem rodków do pielgnacji zieleni, dorane prace porzdkowe zwizane ze sprztaniem terenów spółdzielni po zimie, usuwanie zanieczyszcze po zwierztach oraz wywóz mieci wielkogabarytowych i gruzu poza terminem wystawek, akcja zima dotyczy kosztów odnieania i usuwania gołoledzi wraz z kosztami zakupu i utrzymania sprztu do odnieania, koszty wody zuywanej do sprztania i podlewania zieleni oraz koszty eksploatacji dwigu osobowego znajdujcego si w budynku Kartuska 149 dezynsekcji i deratyzacji. 13. Koszty administracji i zarzdzania Na koszty administracji i zarzdzania składaj si: koszty wynagrodze z narzutami, koszty utrzymania biura, koszty działalnoci samorzdowej i obsługi zebra, koszty szkole i materiałów szkoleniowych, koszty delegacji i transportu, prowizje bankowe, koszty bada okresowych członków Zarzdu oraz pracowników administracji bezporednio zwizanych z Zarzdem i administrowaniem nieruchomociami, pozostałe koszty Koszty wynagrodze Zarzdu i administracji dotycz wynagrodze członków Zarzdu i pracowników administracji zwizanych bezporednio z administrowaniem i zarzdzaniem nieruchomociami spółdzielni Koszty utrzymania biura to koszty: energii elektrycznej, cieplnej i wody, zwizane z działalnoci spółdzielni w zakresie dotyczcym pomieszcze biurowych spółdzielni przy ul.kartuskiej 149, koszty telefonów, bez kosztu telefonów komórkowych, które obciaj koszty obsługi technicznej i prac porzdkowych nieruchomoci, koszty obsługi informatycznej zwizanej z eksploatacj programów komputerowych oraz sprztu komputerowego, koszty sekretariatu, na które składaj si koszty znaczków pocztowych, opłat skarbowych i sdowych, koszty biletów na przejazdy jednorazowe oraz koszty zakupu napojów i produktów ywnociowych zwizanych z obsług goci i kontrahentów, obsługi prawnej wiadczonej na rzecz spółdzielni przez radc prawnego na podstawie zawartej umowy, konserwacji i napraw sprztu biurowego, ubezpieczenia i amortyzacji majtku ruchomego, 10

11 zakup prasy i wydawnictw słucych zarzdzaniu nieruchomociami, zakup materiałów biurowych, koszty sprztania pomieszcze biurowych wraz z zakupem rodków do utrzymania czystoci i higieny w pomieszczeniach biurowych Kosztami działalnoci samorzdowej i obsługi zebra s koszty diet wypłacanych członkom Rady Nadzorczej, koszty szkole, podróy słubowych członków Rady Nadzorczej oraz zakup napojów i artykułów spoywczych na zebrania organizowane w siedzibie spółdzielni Koszty szkole i materiałów szkoleniowych dotycz szkolenia członków Zarzdu i pracowników administracji w zakresie dotyczcym spółdzielczoci i zarzdzania nieruchomociami oraz zakupu materiałów i wydawnictw szkoleniowych Koszty delegacji i transportu dotycz wyjazdów słubowych Zarzdu i pracowników spółdzielni, a take koszt kilometrówki Prezesa Zarzdu Prowizje bankowe to wydatki zwizane z obsług kont bankowych oraz przelewów bankowych Koszty bada okresowych i bhp wynikajcych z przepisów i dotyczcych członków Zarzdu i pracowników administracji spółdzielni Pozostałe koszty to koszty składek członkowskich, opłat sdowych, wydatków okolicznociowych oraz inne nie zwizane bezporednio lub zwizane porednio z kosztami bezporednimi nieruchomoci lub kosztami wymienionymi w niniejszym Regulaminie. 11

12 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY Lp Wyszczególnienie 1. Anteny 2. Domofony 3. Centralne ogrzewanie 4. Podgrzanie wody 5. Gaz do centralnego ogrzewania i K Woda i odprowadzenie cieków 7. Energia elektryczna 8. Wywóz odpadów 9. Podatki i ubezpieczenia 10. Dwigi K Fundusz remontowy - ogólny - budynkowy - celowy Przyokopowa - celowy Jałmunicza - celowy dwigi Kartuska Eksploatacja podstawowa Obsługa techniczna - organizacja i obsługa majtku Spółdzielni - transport + telekomunikacja + sekretariat - prace ogólnobudowlane - przegldy okresowe - instalacja elektryczna - sie gazowa - wentylacja + p.po - bramy garaowe - kotłownie gazowe - sie ciepłownicza - sie z.w. i c.w. + kanalizacja - zakup sprztu i materiałów - monitoring - ekspertyzy i wydawnictwa specjalistyczne - lustracja Prace porzdkowe - utrzymanie czystoci w budynkach i na terenie - badania okresowe, koszty bhp - utrzymanie zieleni - prace porzdkowe dorane - akcja zima - woda, energia elektryczna i dwig do celów ogólnych - dezynsekcja + deratyzacja 13. Koszty administracji i zarzdzania 12

13 KOSZTY ADMINISTRACJI I ZARZDZANIA 13.1 Wynagrodzenia z narzutami 13.2 Koszty utrzymania biura - energia elektryczna, c.o., woda - telekomunikacja - obsługa informatyczna - sekretariat - obsługa prawna - konserwacja i naprawa sprztu biurowego - ubezpieczenie i amortyzacja majtku - prasa, wydawnictwa - materiały biurowe - utrzymanie czystoci 13.3 Koszty działalnoci samorzdowej i obsługa zebra 13.4 Szkolenia i materiały szkoleniowe 13.5 Delegacje i transport 13.6 Prowizje bankowe 13.7 Badania okresowe, koszty bhp 13.8 Pozostałe koszty Razem koszty administracji i zarzdzania Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej Nr 15./2008 z dnia r. 13

R E G U L A M I N. Podstawa prawna:

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: R E G U L A M I N rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci oraz ustalania stawek opłat i czynszu za uywanie lokali mieszkalnych, uytkowych, garay, miejsc postojowych w wielostanowiskowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozlicze kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN rozlicze kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozlicze kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Regulamin okrela zasady ewidencji kosztów dostawy ciepła

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, wody i energii elektrycznej dla budynków opomiarowanych

Regulamin Naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, wody i energii elektrycznej dla budynków opomiarowanych Regulamin Naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, wody i energii elektrycznej dla budynków opomiarowanych 1 Zakres regulaminu Regulamin określa zasady naliczania opłat w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej i ustalania opłat z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZE FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI I Z INNYMI OSOBAMI

REGULAMIN ROZLICZE FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI I Z INNYMI OSOBAMI REGULAMIN ROZLICZE FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI I Z INNYMI OSOBAMI SPIS TRECI strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Wpisowe i udział. 9 III. Opłaty za lokale 10 1. Składniki opłat za uytkowanie lokali:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367) zarządza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1568

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1568 Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1568 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Spółdzielcze z dn. 16.09.1982.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na cele ogrzewania w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła i ustalania opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA..

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. W sprawie: Zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod dla gminy Łaziska Górne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Uchwała Rady Nr 10/IX/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Podstawa prawna: 62 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata-Ochota I. Postanowienia ogólne. 1. Członkowie Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 128/05/2012 z dnia 31.05.2012 r. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. J.I. KRASZEWSKIEGO W SOPOCIE 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin został uchwalony w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa:

Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin został uchwalony w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa: R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego.

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego. Regulamin naliczania kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do celów grzewczych do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w SBM TORWAR I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY 1 Załącznik Nr 1 DO UCHWAŁY NR 24 /2011 RADY NADZORCZEJ SM LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W OPOLU LUB., Z DNIA 12.12.2011 R. TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Definicje. Art. 1

Rozdział I Definicje. Art. 1 Załącznik do Uchwały RN SBM Żoliborz z dnia 29-05-2012 Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i remontów w SBM Żoliborz. Podstawy prawne a/ Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI U C H W A Ł A Nr 21/03/04 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 02 marca 2004 roku, prot. 2/04, w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. REGULAMIN rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Otwock marzec 2012r. 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r.

TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r. TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r Szczeciska Energetyka Cieplna Sp z oo w Szczecinie I INFORMACJE OGÓLNE 1 Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecisk Energetyk

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Nr 1/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2011r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA Regulamin zatwierdzony Uchwałą RN SM JEDNOŚĆ Nr 20/12 w Piasecznie z dnia 18.12.2012 roku REGLULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. z dnia 26.11.2004 r. ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN. z dnia 26.11.2004 r. ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN z dnia 26.11.2004 r. ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GLINKA" Niniejszy tekst jednolity Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Zakres regulaminu 1 1. Regulamin określa zasady naliczania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 46/IV/11 z dnia 29.03.2011r. Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM ENERGETYK I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

2.3. Podstawę ustalania opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody wodociągowej stanowi:

2.3. Podstawę ustalania opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody wodociągowej stanowi: Ramowy regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody. TEKST JEDNOLITY 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo