1. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy prawa: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /skrót w treści: usm/ (Dz.U. z 2003r. Nr 119 poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 Nr 80 poz. 903 oraz z 2004r Nr 141 poz. 1492) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z 2002r z późn. zm.) 2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości zasady rozliczania i ustalania opłat 2.1 Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości tworzących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe oraz własność wspólną ponoszone są na: a) budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności takimi jak: - piwnice, - klatki schodowe, - kotłownie i hydroforownie wbudowane, b) pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związanych z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, c) urządzenia i uzbrojenia terenów, na których znajdują się ww. budynki, w szczególności: - przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej należące do Spółdzielni, ciepłowniczej, - drogi osiedlowe, - ulice, - chodniki, - ogrodzenia, - innych budowli mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują: - koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, - koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie przeznaczone do wspólnego korzystania, - koszty eksploatacji i utrzymania ogólnego mienia spółdzielni, - koszty odpisu na fundusz remontowy, - koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, - koszty eksploatacji i utrzymania lokali. 1

2 2.1.3 Ewidencję i rozliczenie kosztów eksploatacji oraz opłat na ich pokrycie, spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości Koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej ewidencjonuje się odrębnie dla każdej nieruchomości. Do kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, zalicza się wszystkie koszty poniesione na części wspólne danej nieruchomości, chociażby użytkownicy lokali bezpośrednio z tych części nie korzystali. Na koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnej nieruchomości składają się w szczególności: - energia elektryczna (klatki schodowe, piwnice itp.), - utrzymanie zieleni, - konserwacja, drobne naprawy i przeglądy techniczne, - utrzymanie czystości w budynkach i terenach przyległych, - ubezpieczenie majątku, - koszty ogólne i zarządu spółdzielni, - podatek od nieruchomości (nie obejmuje właścicieli lokali wyniesionych z majątku spółdzielni), - wieczyste użytkowanie gruntu (nie obejmuje właścicieli lokali wyniesionych z majątku spółdzielni), - koszty odpisu na fundusz remontowy, - pozostałe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnej nieruchomości Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przeznaczonych do wspólnego korzystania Jako nieruchomości stanowiące mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w danym osiedlu, traktuje się grunty spółdzielni nie stanowiące odrębnych nieruchomości oraz budynki, budowle, urządzenia, elementy małej architektury służące mieszkańcom danego osiedla. Są to w szczególności: - chodniki, ciągi pieszo jezdne, - ulice wewnętrzne osiedli, parkingi, zatoki postojowe, - oświetlenie terenów i ulic, - mała architektura i tereny zielone, - infrastruktura techniczna służąca do zabezpieczenia dostawy mediów do lokali i budynków Do kosztów eksploatacji mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania zalicza się w szczególności: 1) koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania w tym: - utrzymanie czystości i konserwacji zieleni, - drobne naprawy, remonty i przeglądy techniczne, - energia elektryczna-oświetlenie osiedla, 2) koszty ogólne i zarządu spółdzielni, 3) podatek od nieruchomości, 4) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, 5) inne koszty poniesione na eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie przeznaczone do wspólnego korzystania. 2

3 Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, rozlicza się na poszczególne nieruchomości w obrębie danego osiedla, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych danej nieruchomości. 2.4.Koszty odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spółdzielni Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych zgodnie z zapisem art.6ust.3 usm. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego prowadzona jest odrębnie dla każdej nieruchomości, w myśl art.6 ust.1 uor według zasady memoriału Spółdzielnia tworzy: - odpis na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości, - odpis na fundusz remontowy sieci c.o., w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej, która zatwierdza wysokość odpisu na podstawie oszacowanych potrzeb remontowych poszczególnych nieruchomości w rocznym planie gospodarczo-finansowym spółdzielni Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Członkowie spółdzielni stanowi, właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię Ewidencję księgową tej działalności prowadzi się odrębnie, wykazując wynik wchodzący w skład rozliczeń międzyokresowych spółdzielni W ewidencji księgowej należy odrębnie ewidencjonować przychody inne, niż opłaty eksploatacyjne na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, gdyż podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz VAT i wchodzą w skład wyniku finansowego spółdzielni. 3. Rozliczanie kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych lokali 3.1. Dostawa energii cieplnej do celów ogrzewania lokali i podgrzania wody. Koszty energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody rozlicza się odrębnie dla każdej nieruchomości wg. faktycznych kosztów. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody określa odrębny regulamin Dostawa wody i odprowadzanie ścieków Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, uiszczanymi na rzecz usługodawców zewnętrznych. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków są ustalane odrębnie dla każdego budynku. 3

4 Koszt dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków w lokalu ustalony jest w oparciu o wskazania wodomierza głównego budynku. Na koszt ten składa się: a) koszt podstawowy ustalony jako iloczyn liczby m 3 zużycia wody w danym lokalu oraz ceny 1 m 3 (obejmującej dostawę wody i odprowadzenia ścieków), b) koszt uzupełniający będący różnicą między kosztem dostawy wody ustalonym na podstawie wskazań wodomierza głównego w budynku, a wpływami z opłat za wodę z poszczególnych lokali w budynku. Koszt uzupełniający rozliczany jest proporcjonalnie do wielkości kosztu podstawowego przypadającego na jeden lokal W przypadku, gdy lokal nie jest wyposażony w wodomierze koszt zużycia wody ustalony jest jako iloczyn opłaty ryczałtowej dla jednej osoby oraz ilości osób zameldowanych w tym lokalu. Opłatę ryczałtową dla jednej osoby ustala Zarząd Spółdzielni. W przypadku, gdy w lokalu nieopomiarowanym brak jest zameldowanych osób, do rozliczeń przyjmuje się 1 osobę. Osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu obowiązana jest na żądanie Spółdzielni poda ć w formie pisemnej liczbę osób zamieszkałych w lokalu oraz informować o zmianie tej liczby Lokale, w których użytkownik uniemożliwia dokonanie odczytu oraz lokale, w których stwierdzono przypadek celowego uszkodzenia bądź zablokowania wodomierzy obciążone są kosztami zużycia wody i odprowadzania ścieków w wysokości, jak dla mieszkań nieopomiarowanych Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywa się w okresach kwartalnych tj. na koniec miesiąca okresu rozliczeniowego. W przypadku zamiany lub sprzedaży lokalu, do uregulowania opłaty za miniony okres rozliczeniowy zobowiązany jest użytkownik uprawniony do lokalu w dacie rozliczenia W przypadku zmiany opłat za wodę w trakcie okresu rozliczeniowego Spółdzielnia może dokonać rozliczenia na dzień zmiany tej opłaty Koszty dostawy wody do lokali i odprowadzania ścieków z lokali pokrywane są przez użytkowników lokali w formie zaliczek miesięcznych ustalanych na podstawie średniego miesięcznego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem ceny jednostkowej podanej przez Dostawcę wody. Spółdzielnia może przystać na wysokość zaliczki zaproponowaną przez poszczególnych użytkowników Różnice wynikające z indywidualnego rozliczenia zużycia wody w przypadku nadpłaty zaliczane są na poczet opłaty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano rozliczenia. W przypadku niedopłaty (naliczone zaliczki są mniejsze od faktycznego kosztu zużycia wody) użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty w sposób i w terminie wskazanym w zawiadomieniu o rozliczeniu Koszt legalizacji i wymiany wodomierza pokrywa użytkownik Wywóz nieczystości Koszty wywozu nieczystości stałych obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za wywóz tych nieczystości uiszczanych przez Spółdzielnię na rzecz usługodawców zewnętrznych Koszty wywozu nieczystości stałych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości oraz dla mienia Spółdzielni. 4

5 Opłata z a wywóz nieczystości stałych w lokalach mieszkalnych ustalana jest w zł/osobę. Przy ich ustalaniu bierze się pod uwagę liczbę osób zameldowanych w mieszkaniu na pobyt stały i czasowy. W przypadku, gdy w lokalu nikt nie jest zameldowany do rozliczeń przyjmuje się jedną osobę Opłata za wywóz nieczystości dla lokali użytkowych zależy od rodzaju działalności prowadzonej w lokalu oraz jego powierzchni. Wielkość ustala Zarząd Spółdzielni. 4. Zasady ustalania opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 4.1 Pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości odbywa się poprzez: wnoszenie opłat przez wszystkich użytkowników lokali, uzyskane pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, osiągnięty wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) z własnej działalności gospodarczej (dotyczy tylko członków spółdzielni), według uchwały Walnego Zgromadzenia. 4.2 Obowiązki pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości określone są w art.4 ust1, 1¹, 2, i 4 uosm. i dotyczą: członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni. 4.3 Obowiązki pokrywania kosztów eksploatacji przez członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych i użytkowych, na pokrycie kosztów związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, kosztów związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, prowadzoną przez spółdzielnię, remontami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych poprzez składnik opłaty eksploatacyjnej odpis na fundusz remontowy. Opłata jest pomniejszona o tę cześć kosztów, która pokryta została pożytkami z działalności Spółdzielni. 4.4 Obowiązki pokrywania kosztów eksploatacji osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, na pokrycie kosztów związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, kosztów związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, prowadzoną przez spółdzielnię, remontami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych poprzez składnik opłaty eksploatacyjnej odpis na fundusz remontowy. 5

6 4.5. Obowiązki pokrywania kosztów eksploatacji członków spółdzielni będących właścicielami lokali, na pokrycie kosztów związanych z: eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, kosztów związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, prowadzoną przez spółdzielnię, remontami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych poprzez składnik opłaty eksploatacyjnej odpis na fundusz remontowy. Opłata jest pomniejszona o tę cześć kosztów, która pokryta została pożytkami z działalności Spółdzielni. 4.6 Obowiązki pokrywania kosztów eksploatacji właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, na pokrycie kosztów związanych z: eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu, kosztów związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, prowadzoną przez spółdzielnię, remontami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych poprzez składnik opłaty eksploatacyjnej odpis na fundusz remontowy. 4.7 Obowiązek pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmuje także: najemców lokali mieszkalnych, osób zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego. 5. Ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów eksploatacji 5.1 Ustalenie wysokości opłat odbywa się w oparciu o roczne plany gospodarcze, uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, w których określone są: koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, koszty eksploatacji ogólnego mienia spółdzielni, odpis na fundusz remontowy, koszty eksploatacji i utrzymania lokali, koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, pomniejszone o: pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielni. 5.2 Wysokość opłat dla poszczególnych grup użytkowników, w oparciu o kalkulację, zatwierdza Rada Nadzorcza spółdzielni. 6

7 5.3 Opłaty wnosi się w terminie do końca danego miesiąca, za który dana opłata jest wymagalna. 5.4 Opłaty przeznacza się wyłącznie na pokrycie kosztów eksploatacji. 5.5 Na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia ma obowiązek przedstawić kalkulację wysokości opłat. 5.6 O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić te osoby, co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu do wnoszenia opłat. Termin ten dotyczy podwyżek opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni. 5.7 O zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat. 5.8 Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 5.9 Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe. 6. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji obciążających właścicieli lokali wyodrębnionych 6.1 Zasady rozliczania koszów eksploatacji obciążających właścicieli lokali wyodrębnionych wynikają z zapisu art.4 ust.2, 4, 5, 6 2, 6 4 usm oraz art.5 i art.6 ust.1, 3 usm. 6.2 Właściciele lokali wyodrębnionych mają obowiązek ponosić koszty: 1) koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej energia elektryczna zużywana w częściach wspólnych (klatki schodowe, piwnice), utrzymanie zieleni i czystości (klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze wspólne, teren w granicach nieruchomości), ubezpieczenie nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków wynikające z prawa budowlanego, koszty zużycia mediów (woda, energia cieplna, śmieci, itp., poniesionych na części wspólne nieruchomości), koszty zarządu nieruchomością wspólną (koszty administracyjne spółdzielni, koszty utrzymania i eksploatacji biura, odpis na fundusz remontowy, podatki gruntowe związane z biurem spółdzielni, ubezpieczenie biura i inne ubezpieczenia związane z działalnością administracyjną spółdzielni, pozostałe), 2) koszty eksploatacji i utrzymania mienia spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania: koszty oświetlenia terenu, koszty drobnych napraw chodników, ulic wewnątrzosiedlowych, infrastruktury osiedlowej, małej architektury, itp., 7

8 koszty utrzymania czystości nieruchomości i utrzymania zieleni, koszty podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty zarządu danymi nieruchomościami, 3) odpis na fundusz remontowy (na podstawie rocznego planu gospodarczego i uchwały rady nadzorczej), 4) koszty eksploatacji i utrzymania lokali (koszt dostawy mediów do lokali energia cieplna i woda, wywóz nieczystości, antena zbiorcza, domofon). 6.3 Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokalu uczestniczą w pożytkach: pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielni. 6.4 Rozliczenie kosztów mediów dla lokali wyodrębnionych odbywa się na takiej samej zasadzie jak dla lokali zajmowanych przez członków spółdzielni z przysługującymi im prawami spółdzielczymi do lokali oraz osób niebędących członkami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 7. Postanowienia końcowe 7.1 Podstawę do ustalenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, stanowią koszty poniesione w poprzednim roku, skorygowane o przewidywany wzrost kosztów cen roku następnego, na który Spółdzielnia sporządza plan gospodarczy. 7.2 Jednostkami rozliczeniowymi kosztów eksploatacji w zależności od rodzaju kosztów są: 1) 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu do rozliczeń kosztów: - eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, - odpisu na fundusz remontowy, - wieczystego użytkowania gruntu, - podatku od nieruchomości, - działalności społeczno-kulturalnej, - kosztów zużycia ciepła w lokalach nieopomiarowanych. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego stanowi sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m znajdujących się w mieszkaniu, w szczególności pokoi, kuchni, łazienek, ubikacji, przedpokojów oraz innych pomieszczeń służących potrzebom mieszkalnym indywidualnych lokatorów, bez względu na sposób ich użytkowania. Do powierzchni użytkowej nie wlicza się balkonów, piwnic itp. 2) Liczba osób zameldowanych w mieszkaniu na pobyt czasowy i stały do rozliczeń kosztów: - dostawy wody i odprowadzenia ścieków w mieszkaniach nieopomiarowanych, - dostawy gazu dla mieszkań wyposażonych we wspólny licznik, zajmowanych przez kilka osób, - wywóz nieczystości stałych. 8

9 3) 1 m 3 do rozliczeń kosztów: - zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych, - zużycia energii cieplnej na potrzeby c.c.w. w lokalach opomiarowanych. 4) wskazania urządzeń pomiarowych. 7.3 Spółdzielnia zobowiązana jest zapewnić: utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszelkich i urządzeń z wyjątkiem tych, które stanowią wyposażenie mieszkania, sprawną obsługę administracyjną. Regulamin przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie nr III/83/2011 z dnia 29 marca 2011 r. Traci moc Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie zatwierdzony dnia r. uchwałą Rady Nadzorczej nr VI/69/

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI Na podstawie 154. ust. 3. statutu Spółdzielni mieszkaniowej Kuźniki, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Strona 1 z 5. zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 32/2014 z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone:

Tekst jednolity. Strona 1 z 5. zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 32/2014 z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone: Tekst jednolity Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA W KRAKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA OPŁAT NA ICH POKRYCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDYNKA WE WROCŁAWIU UL

ROZLICZENIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA OPŁAT NA ICH POKRYCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDYNKA WE WROCŁAWIU UL R E G U L A M I N ROZLICZENIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA OPŁAT NA ICH POKRYCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDYNKA WE WROCŁAWIU UL. ŚRODKOWA 3 Wrocław 2010r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie

Regulamin. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie Regulamin Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ustala zasady określające

Bardziej szczegółowo

Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin został uchwalony w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa:

Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin został uchwalony w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa: R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. 1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie 1. Postanowienia ogólne 1.1.Podstawa prawna: Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje:

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje: Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia Opłat za Lokale

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia Opłat za Lokale Spółdzielnia Mieszkaniowa Nr.ewid.R/RN/23 SM M-P Mistrzejowice-Północ w Krakowie Strona/stron 1/10 Os.Boh.Września 26 Wydanie I Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI Na podstawie Statutu Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z art. 4 Ustawy

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 128/05/2012 z dnia 31.05.2012 r. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. J.I. KRASZEWSKIEGO W SOPOCIE 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l) Ustawa z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 200 l Nr 4, poz.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l) Ustawa z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 200 l Nr 4, poz. RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowe! w Gorlicach Załącznik nr l do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 13/2010 z dnia 05.03.2010 r. Regulamin zasad montażu i użytkowania indywidualnych liczników poboru zimnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI /GZM/ SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI w Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "ŻBIKOWSKA" w Piastowie

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI w Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ŻBIKOWSKA w Piastowie REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI w Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "ŻBIKOWSKA" w Piastowie Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 1. Podstawy prawne... 1 2. Zasady prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

pokoje, kuchnie, przedpokoje, ubikacje, itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika których wysokość nie jest mniejsza

pokoje, kuchnie, przedpokoje, ubikacje, itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika których wysokość nie jest mniejsza Regulamin zasad rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalanie opłat za używanie lokalu. I. Postanowienia ogólne. Regulamin niniejszy ustala zasady: - rozliczeń kosztów gospodarki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat za założenie szyldów, reklam i tablic reklamowo-informacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

R E G U L A M I N. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI R E G U L A M I N w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WITOLDA KASPERSKIEGO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Spółdzielcze z dn. 16.09.1982.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach przy ulicy Pod Lodownią 12

Regulamin rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach przy ulicy Pod Lodownią 12 RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowe! w Gorlicach l Załącznik nr I do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/2010 z dnia 05.03.2010 r. Regulamin rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w lokalach

Bardziej szczegółowo

I. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

I. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz podziału obowiązków w zakresie napraw. z dnia 26 września 2008 r. Zmiany: - Uchwała nr 07/2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin. rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Załącznik do uchwały nr 9/XI/2012 Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2012r. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi REGULAMIN Regulamin Rozliczania Kosztów ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI W SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w spółdzielni W oparciu o przepisy: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna: Zasady zostały opracowane w oparciu o przepisy prawa: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Podstawa prawna : -Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

TEKST REGULAMINU ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

TEKST REGULAMINU ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI TEKST REGULAMINU ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Użytkownik rozumie się przez to Członka Spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2010 RN WSM z dnia 18.01.2010 r Zasady ponoszenia i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za korzystanie z lokali w Warszawskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC w ŁODZI I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. Uchwalony przez Radę Nadzorczą 16.12.2011r. zmieniony Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2012r. i Aneksem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D" Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM DLA MŁODYCH. /tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI U C H W A Ł A Nr 21/03/04 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 02 marca 2004 roku, prot. 2/04, w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W LWSM ZASPA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW UMK UNIVERSITAS W TORUNIU TORUŃ 2008 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIOWEJ W STASZOWIE

MIESZKANIOWEJ W STASZOWIE REGULAMIN FINANSOWEJ GOSPODARKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STASZOWIE 1. Postanowienia ogólne 1.1. Podstawy prawne Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy prawa: - ustawa z dnia 16 września 1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy.

REGULAMIN. 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy. REGULAMIN Rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Uchwała Rady Nr 10/IX/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Podstawa prawna: 62 ust.2

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.04.2019r. z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os. Boh. Września 26 Nr. ewid. R/RN/23 Strona/stron 1/10 Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie Zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Siemion.

REGULAMIN. rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Siemion. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 15 / 2006 z dnia 27.07.2006 r. REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo