REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. J.I. KRASZEWSKIEGO W SOPOCIE

2

3 1 Rozdział I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1222). 3. Obowiązujący Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie. Rozdział II. Zasady ogólne 2 1. Podstawę rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali stanowi roczny plan gospodarczy, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. 2. Rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się w okresach rocznych pokrywających się z latami kalendarzowymi. 3. W przypadku zaistnienia w ciągu roku istotnych zmian, mających wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonywana jest korekta: a/ planu gospodarczego, b/ rozliczenia kosztów oraz wymiaru opłat za używanie lokali. 4. Po zakończeniu roku dokonywane jest rozliczenie wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Różnica między kosztami a przychodami zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w następnym roku. 5. Celem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest ustalenie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami: a/ eksploatacji podstawowej, b/ centralnego ogrzewania, c/ ciepłej wody, d/ zimnej wody i kanalizacji, e/ eksploatacji dźwigów osobowych, f/ wywozu nieczystości,

4 g/ energii elektrycznej, h/ podatku od nieruchomości, i/ wieczystego użytkowania gruntu, j/ ubezpieczenia majątku, k/ domofonów, l/ funduszu remontowego. 6. Poniesione koszty są podstawą ustalania stawek opłat za lokale Jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zależności od rodzaju kosztów są: - metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu, - metr kwadratowy powierzchni gruntu, - metr sześcienny dla wskazań urządzeń pomiarowych takich jak wodomierze, - kilowatogodzina dla wskazań liczników energii elektrycznej. Rozdział III. Zasady ogólne rozliczania kosztów nieruchomości 3 1. Koszty eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych są ewidencjonowane odrębnie na poszczególne nieruchomości i obejmują: a/ koszty związane bezpośrednio z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, b/ koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, c/ koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni. 2. Do kosztów bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu zalicza się: a/ koszty dostawy energii cieplnej, b/ koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków, c/ koszty wywozu nieczystości, d/ koszty konserwacji i naprawy domofonów. 3. Sposób rozliczenia ww mediów opisany jest w rozdziale V niniejszego regulaminu. 4. Sposób rozliczenia kosztów konserwacji i naprawy domofonów opisany jest w rozdziale VI niniejszego regulaminu. 5. Do kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych zalicza się wszelkie poniesione wydatki na utrzymanie części wspólnych danej nieruchomości, chociażby użytkownicy lokali bezpośrednio z tych części nie korzystali, a w szczególności:

5 3 a/ koszty utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku, b/ koszty konserwacji, drobnych napraw i przeglądów technicznych, itp., c/ koszty eksploatacji i konserwacji dźwigów, d/ koszty energii elektrycznej w częściach wspólnych (klatki schodowe, korytarze), e/ ubezpieczenie nieruchomości, f/ koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową, g/ podatki i opłaty publicznoprawne, w tym podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, h/ pozostałe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych nieruchomości. 6. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. Koszty eksploatacji, których nie da się bezpośrednio przypisać do danej nieruchomości, obciążają daną nieruchomość zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów (zakładowy plan kont) i rozliczane są na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w tych nieruchomościach. 7. Sposób rozliczenia kosztów energii elektrycznej w częściach wspólnych opisany jest w rozdziale V niniejszego regulaminu. 8. Sposób rozliczenia kosztów eksploatacji i konserwacji dźwigów osobowych opisany jest w rozdziale VII niniejszego regulaminu. 9. Sposób rozliczenia kosztów ogólnych zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową opisany jest w rozdziale VIII niniejszego regulaminu. 10.Sposób rozliczenia podatków i opłat publiczno-prawnych opisany jest w rozdziale IX niniejszego regulaminu. 11.Do kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni zalicza się w szczególności: a/ koszty utrzymania czystości i konserwacji terenów zielonych, placów zabaw i małej architektury, b/ koszty utrzymania czystości, odśnieżania, konserwacji chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ulic wewnętrznych osiedla, ogólnie dostępnych miejsc postojowych, c/ koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji infrastruktury Spółdzielni, d/ koszty energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego, e/ podatki i opłaty publiczno-prawne,

6 4 f/ koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji lokali służących do prowadzenia działalności administracyjnej, g/ koszty ubezpieczenia. 12.Koszty mienia Spółdzielni ewidencjonowane są ogólnie dla całego zasobu lokalowego i rozliczane są na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do ilości metrów kwadratowych (m 2 ) powierzchni użytkowej lokali położonych w danej nieruchomości. 13.Obowiązek pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni, poprzez wnoszenie opłat przez użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, dotyczy: a/ członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali, b/ osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, c/ członków Spółdzielni będących właścicielami lokali (w tym tych, którzy nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), d/ właścicieli lokali, niebędących członkami Spółdzielni (w tym tych, którzy nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), e/ właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych wyodrębnionych z zasobów Spółdzielni, f/ najemców lokali, g/ osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego. Rozdział IV. Rozliczanie odpisów na fundusz remontowy 4 1. Spółdzielnia, zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Celem tworzenia funduszu remontowego jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów remontów, do których zobowiązana jest Spółdzielnia, w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym. 2. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy Spółdzielni, poprzez wnoszenie opłat dotyczy: a/ członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali, b/ osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,

7 5 c/ członków Spółdzielni będących właścicielami lokali ( w tym tych, którzy nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), d/ właścicieli lokali, niebędących członkami Spółdzielni (w tym tych, którzy nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), e/ osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego. 3. Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy są ustalane według stawek w zł/m 2 powierzchni użytkowej lokalu określanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. (Stawki te mogą być zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości). 4. Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego jest prowadzona odrębnie dla każdej nieruchomości. 5. Koszt remontów mienia Spółdzielni jest ewidencjonowany ogólnie dla całego zasobu lokalowego i rozliczany na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali położonych w danej nieruchomości. 6. Koszty Remontów lokali użytkowych w najmie obciążają koszty eksploatacji i utrzymania tej działalności pomniejszając wynik z działalności gospodarczej. Rozdział V. Rozliczanie kosztów dostawy mediów 1. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody 5 1. Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są raz w roku na dzień 31 grudnia, a opłaty z tego tytułu podlegają rozliczeniu po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. 2. Rozliczenie kosztów c.o. przypadających na lokale mieszkalne dokonuje się proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej na podstawie obciążeń Spółdzielni przez dostawcę energii cieplnej. 3. Na obciążenia za koszty energii cieplnej składają się: a/ opłaty za centralne ogrzewanie (GJ/m 2 ), b/ opłaty za przesył (zł/m 2 ), c/ opłaty za moc zamówioną (zł/m 2 ), d/ uzasadnione inne opłaty za dostawy ciepła.

8 6 4. Koszty zużycia ciepłej wody są rozliczane w okresach nie dłuższych niż kwartalnych. 5. Lokale mieszkalne, wyposażone w wodomierze indywidualne, są rozliczane wg faktycznego zużycia ciepłej wody, ustalonego na podstawie wskazań wodomierzy i ceny podgrzania 1 m 3 wody wynikającej z obowiązujących przepisów. 2. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków 6 1. Koszty zużycia zimnej i ciepłej wody i kanalizacji są rozliczane w okresach nie dłuższych niż kwartał. 2. Lokale mieszkalne wyposażone w wodomierze indywidualne są rozliczane zgodnie ze wskazaniami wodomierzy. Opłata zaliczkowa przypadająca na dany lokal wynika z iloczynu ilości zimnej wody zużytej w poprzednim okresie rozliczeniowym i ceną za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków (1 m 3 ) określoną przez Radę Miasta Sopotu oraz kosztami podgrzania wody. 3. Szczegółowe zasady rozliczania zimnej i centralnej ciepłej wody dostarczanej do mieszkań w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie stanowią przedmiot Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. 3. Koszty wywozu śmieci 7 1. Koszty wywozu nieczystości bytowych i wielkogabarytowych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości. 2. Sposób rozliczania powyższej usługi i miesięczne opłaty za nią dla lokali mieszkalnych uzależnione są od aktualnie obowiązujących przepisów ogólnokrajowych regulujących kwestie dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi na terenie Gminy Miasta Sopotu. 3. Obliczanie wysokości opłaty za wywóz śmieci dla poszczególnych lokali mieszkalnych dokonywane będzie zgodnie z treścią stosownych uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni podejmowanych w oparciu o aktualne uchwały Rady Miasta Sopotu w tej sprawie.

9 7 4. Koszty dostawy energii elektrycznej do części wspólnych i oświetlenia zewnętrznego 8 1. Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia klatek schodowych i piwnic rozliczane są na podstawie odczytu zużycia energii wskazywanego przez liczniki energii elektrycznej znajdujące się na klatkach schodowych. 2. Koszty energii zużywanej do oświetlenia ulic oraz w hydroforniach są ewidencjonowane zbiorczo, natomiast rozliczane na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych w danej nieruchomości. 3. Podstawą wyliczenia stawki opłaty za zużycie energii na dany rok do celów określonych w ustępie 1 i 2 jest ubiegłoroczne zużycie energii na te cele i aktualna cena energii elektrycznej. Miesięczna opłata zaliczkowa przypadająca z tego tytułu na dany lokal, wynika z iloczynu kosztu zużycia przypadający na 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali i powierzchni danego lokalu. Rozdział VI. Koszty konserwacji i naprawy domofonów 9 1. Koszty konserwacji i naprawy domofonów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości wyposażonej w domofony. 2. Stawka opłat na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy domofonów ustalana jest wg rzeczywistych kosztów konserwacji i napraw, w oparciu o zawarte przez Spółdzielnię umowy i jest jednakowa dla każdego lokalu w danej nieruchomości niezależnie od jego powierzchni. 3. Koszt montażu nowych domofonów w danej nieruchomości oraz koszty ich modernizacji obciążają w całości ich użytkowników. 4. Rozliczenie kosztu montażu nowej instalacji następuje w 10 równych miesięcznych ratach, które nie muszą być rozliczone w roku kalendarzowym. Rozdział VII. Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów obejmują wydatki Spółdzielni na bieżącą obsługę eksploatacyjną tych urządzeń, nadzór techniczny nad nimi.

10 8 Do wydatków tych zalicza się w szczególności: a/ koszty konserwacji urządzeń dźwigowych, b/ opłaty za dozór techniczny dźwigów, c/ koszty energii elektrycznej, d/ koszty ubezpieczenia, e/ koszty napraw. 2. Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów są ewidencjonowane odrębnie dla każdej nieruchomości wyposażonej w dźwigi. 3. Koszty energii elektrycznej ustalone są na podstawie wskazań podliczników. 4. Koszty ubezpieczenia odnoszone są proporcjonalnie do poszczególnych nieruchomości oraz kosztów ogólnego zarządzania. 5. Suma kosztów eksploatacji i utrzymania dźwigów w danym roku oraz powierzchnia lokali obsługiwanych przez dźwigi mierzona w m 2 stanowi podstawę ustalenia miesięcznej stawki za użytkowanie dźwigów dla danego lokalu. Rada Nadzorcza może odrębną uchwałą zróżnicować stawki obowiązujące dla poszczególnych kondygnacji. Rozdział VIII. Koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową Do ogólnych kosztów zarządzania Spółdzielnią zalicza się wszystkie koszty ponoszone w celu właściwej obsługi mieszkańców i użytkowników lokali o różnym przeznaczeniu. 2. Koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią obejmują m.in.: a/ koszty wynagrodzenia wraz z narzutami, szkoleń, badań lekarskich, koszty bhp, ryczałty samochodowe pracowników i Zarządu, b/ obsługi informatycznej, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, c/ prowizje bankowe, d/ koszty materiałów biurowych, e/ koszty utrzymania, amortyzacji, konserwacji, drobnych napraw i wyposażenia budynku administracji, f/ koszty lustracji Spółdzielni, badania sprawozdań finansowych, g/ pozostałe koszty ogólne Spółdzielni, w tym koszty związane z obsługą i utrzymaniem organów Spółdzielni. 3. Koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią obciążają koszty gospodarki zasobami lokalowymi i rozliczane są zgodnie ze strukturą sprzedaży danego okresu na lokale mieszkalne i użytkowe.

11 9 4. Do ustalenia struktury sprzedaży Spółdzielni zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W strukturze tej spółdzielnia nie uwzględnia: przychodów z tytułu dostawy mediów (działalność tą jest rozliczana bezwynikowo) oraz pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych. Pozostałe przychody operacyjne to głównie jednorazowe wpłaty na pokrycie kosztów procesów sądowych lub inne przychody nie związane z podstawową działalnością Spółdzielni. Przychody finansowe to głównie odsetki od nieterminowych wpłat czynszowych oraz odsetki od lokat bankowych. Rozdział IX. Rozliczanie z tytułu podatków i obciążeń publiczno - prawnych Podatek od nieruchomości Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany odrębnie dla każdej nieruchomości w podziale na: a/ podatek od części gruntowej i budynkowej, wchodzącej w skład nieruchomości, b/ inne podatki lokalne. 2. Obciążenia poszczególnych lokali podatkiem od nieruchomości dokonywane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 3. Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza powodująca wzrost podatku od nieruchomości, to wzrost ten obciąża tylko ten lokal. 4. Wysokość miesięcznych zaliczek z tytułu podatku od nieruchomości ustala się w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki podatku od nieruchomości określane przez Radę Miasta Sopotu. 5. Właściciel lokalu stanowiącego odrębną własność rozlicza się z tytułu podatku od nieruchomości lokalowej indywidualnie. Natomiast koszty podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni stanowią element kalkulacyjny opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. 6. Koszty podatku od nieruchomości mienia Spółdzielni stanowią element kalkulacyjny opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

12 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. 2. Obciążenia poszczególnych lokali opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu dokonywane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 3. Właściciel lokalu stanowiącego odrębną własność, będący współużytkownikiem wieczystym gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, w której lokal ten jest położony, rozlicza się indywidualnie. Natomiast koszty opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie Spółdzielni ustalane są w sposób określony w ust Koszty opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie Spółdzielni, stanowią element kalkulacyjny opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, ustalane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej wszystkich lokali. 5. Wysokość miesięcznych zaliczek w tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustala się w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę wynikającą z decyzji o jej wymiarze Prezydenta Miasta Sopotu. Rozdział X. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Opłata z tytułu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej ustalana jest w oparciu o roczny plan tej działalności zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 2. Koszt działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej oraz sportowej i rekreacyjnej obejmują koszty związane z prowadzeniem, organizacją, obsługą działalności świadczonej na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin. 3. Do kosztów tej działalności zalicza się między innymi: a/ wydatki związane z organizacją imprez, b/ koszty wynagrodzeń wraz z narzutami oraz szkoleń, badań lekarskich i koszty bhp pracowników zatrudnionych przy prowadzeniu tej działalności, c/ koszty obsługi informatycznej i usług telekomunikacyjnych, d/ koszty materiałów biurowych, amortyzacji i wyposażenia pomieszczeń związanych z tą działalnością,

13 11 e/ koszty remontów, konserwacji, drobnych napraw i koszty utrzymania pomieszczeń, f/ inne wydatki związane z prowadzoną działalnością. 4. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną poprzez wnoszenie wyodrębnionej opłaty w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. 5. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności w przypadku, o którym mowa wyżej. 6. Przychody z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej mogą być zasilane dodatkowo środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji, darowizn, itp. 7. Nadwyżka kosztów nad przychodami z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej może być pokryta z dochodu Spółdzielni z działalności gospodarczej. Rozdział XI. Ustalanie opłat za używanie lokali Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczane są w sposób umożliwiający ustalenie opłat za użytkowanie poszczególnych lokali z podziałem na: a/ opłaty zależne od Spółdzielni, b/ opłaty niezależne od Spółdzielni. 2. Do opłat zależnych od Spółdzielni zalicza się: 1/ opłaty z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w tym: a/ na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania w częściach przypadających na lokale, b/ na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych; c/ na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni, d/ na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania Spółdzielnią, 2/ odpisy na fundusz remontowy, 3/ opłaty za działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

14 12 3. Do opłat niezależnych od Spółdzielni zalicza się w szczególności: a/ opłatę za dostawę i zużycie ciepła na cele centralnego ogrzewania, b/ opłatę za dostawę i zużycie ciepła do podgrzania wody użytkowej, c/ opłatę za dostawę i zużycie wody zimnej oraz odprowadzanie ścieków, d/ opłatę za energię elektryczną w częściach wspólnych i oświetlenie terenu, e/ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, f/ podatek od nieruchomości, g/ opłatę za wywóz śmieci, h/ opłatę za eksploatację i konserwację dźwigów, i/ opłatę za konserwację i naprawę domofonów. 4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pkt. a f wnoszone są w formie zaliczek ustalonych na podstawie kalkulacji szczegółowych i podlegają rozliczeniu. 5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pkt. g i ustalane są według rzeczywistych kosztów, w oparciu o zawarte przez Spółdzielnię umowy lub odrębne przepisy prawa Opłaty wnoszone do Spółdzielni przez użytkowników lokali mieszkalnych ustalane są corocznie w planie gospodarczym, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej. 2. Podstawą do ustalenia wysokości opłat za użytkowanie lokali jest kalkulacja kosztów gospodarki zasobami lokalowymi danej nieruchomości, z uwzględnieniem wyniku finansowego roku poprzedniego, pożytków uzyskanych z części wspólnych danej nieruchomości oraz kalkulacja stawek opłat jednostkowych. 3. Stawki eksploatacji za użytkowanie lokali mogą być zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości. 4. Obowiązek wnoszenia opłat powstaje od daty uzyskania prawa użytkowania lokalu bez względu na tytuł prawny (akt notarialny, umowa), do dnia fizycznego opróżnienia lokalu, z zastrzeżeniem ust. 5, ust. 6 i ust W przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu i przekazania lokalu do Spółdzielni: a/ od 1 do 15 dnia miesiąca okres naliczeń opłat w pełnej wysokości obejmuje naliczanie do końca miesiąca poprzedzającego przekazanie lokalu;

15 13 b/ od dnia miesiąca naliczenie opłat w pełnej wysokości obejmuje naliczenia za cały miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie lokalu. Przyjmuje się, że każdy miesiąc ma 30 dni. 6. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego od Spółdzielni: a/ od 1 do 15 dnia miesiąca użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłaty w pełnej wysokości za cały miesiąc, w którym nastąpiło nabycie lokalu, b/ od dnia miesiąca użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłaty w pełnej wysokości od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Przyjmuje się, że każdy miesiąc ma 30 dni. 7. W przypadku zmiany użytkownika lokalu mieszkalnego w wyniku zbycia lub nabycia w sposób inny niż określony w ust. 5 i ust. 6 wnoszenie opłaty za lokal obowiązuje na zasadach określonych w ust. 5 (dotyczy poprzedniego użytkownika) i ust. 6 (dotyczy nowego użytkownika). Wyjątek stanowi rozliczenie kosztów z tytułu zaliczkowo wnoszonych przez zbywcę opłat za wodę, centralne ogrzewanie, gaz, energię elektryczną w częściach wspólnych, które w przypadku braku oświadczeń, o których mowa w ust. 8 rozlicza się do dnia wydania lokalu (data określona w kacie notarialnym lub data zawarcia umowy) do wysokości naliczonych zaliczek z tego tytułu. 8. W przypadku złożenia do Spółdzielni oświadczeń przez strony umowy sprzedaży co do sposobu rozliczenia wnoszonych zaliczek opłat za wodę, centralne ogrzewanie, gaz energię elektryczną w częściach wspólnych postanowienia ust. 7 nie mają zastosowania Opłata miesięczna na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi za użytkowanie lokalu określone jest odrębnie dla każdego lokalu, przy uwzględnieniu jego powierzchni użytkowej lub innych jednostek rozliczania, stanowiących podstawę rozliczenia. 2. Opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych wnoszone są z góry do 15 dnia danego miesiąca. 3. Za opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych solidarnie z użytkownikiem odpowiadają wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące w danym lokalu, za wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

16 14 4. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 3 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. 5. Opłaty za używanie lokali mieszkalnych pobierane są bez względu na fakt zamieszkiwania czy zameldowania kogokolwiek w danym lokalu od osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. 6. Opłaty w zakresie zasobów użytkowych wnoszone są w terminach określonych w wystawionych fakturach VAT. 7. Terminem spełnienia świadczenia jest data wpływu należności na rachunek bankowy Spółdzielni lub wpłata w kasie Spółdzielni. 8. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia nalicza ustawowe odsetki za zwłokę od pierwszego dnia po terminie wymagalności. Jednak w wypadku dokonania wpłaty do końca danego miesiąca odsetki za opóźnienie płatności nie są pobierane. 9. W przypadku braku możliwości określenia tytułu wpłaty, Spółdzielnia dokonaną wpłatę zaliczy na poczet najdalej wymaganych należności z tytułu: a/ spłaty rat za wodomierz, b/ zaległości w opłatach za lokal, w tym kosztów dodatkowych poniesionych przez Spółdzielnię w związku z powstałymi zaległościami (np.: koszty windykacji, koszty sądowo-komornicze), c/ bieżących opłat za lokal (eksploatacja, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda itp.), d/ innych zobowiązań wobec Spółdzielni, e/ naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za lokal. Rozdział XII. Zróżnicowanie wysokości opłaty miesięcznej za używanie lokali. Zróżnicowanie wysokości opłat ze względu na tytuł prawny do lokalu; Wysokość opłaty miesięcznej za użytkowanie lokalu jest zróżnicowana w zależności od tytułu prawnego do zajmowane lokalu. 2. Członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze prawo do lokalu, w opłacie miesięcznej jest zobowiązany pokrywać koszty gospodarki zasobami lokalowymi, w tym wnosić odpis na fundusz remontowy.

17 15 3. Osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zobowiązany ponosić opłaty miesięczne jak w ust. 2 bez uwzględnienia zmniejszających tę opłatę pożytków i innych przychodów uzyskanych na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni. 4. Członek Spółdzielni będący właścicielem lokalu jest zobowiązany ponosić opłaty miesięczne jak w ust. 2, pomniejszone o przypadającą na jego lokal opłatę z tytułu podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntu. 5. Właściciel lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, jest zobowiązany wnosić opłaty miesięczne jak w ust. 4 bez uwzględnienia zmniejszających tę opłatę pożytków i innych przychodów uzyskanych na pokrycie kosztów gospodarki zasobami lokalowymi Spółdzielni. Ponadto jest on zobowiązany uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. 6. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Opłaty dla osób zajmujących lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu; Zarząd Spółdzielni ustala wysokość miesięcznej opłaty w zł/m 2 powierzchni użytkowej zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu w zakresie składników opłat, których wysokość ustala Spółdzielni. 2. Opłaty niezależne od Spółdzielni ustalane są w wysokości rzeczywistych kosztów przypadających na dany lokal. 3. Opłaty dla osób zajmujących lokal mieszkalny bezumownie są ustalane na analogicznych zasadach jak w 19 pkt. 1 i pkt. 2. Opłaty dla osób, które mają zawarte umowy najmu i dzierżawy zasobu użytkowania; 20 Najemcy lokali użytkowych, dzierżawcy gruntów i powierzchni reklamowych oraz innych składników zasobu użytkowego są zobowiązani do wnoszenia opłat, zgodnie z zawartą umową, w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni.

18 Rozdział XIII. Zasady rozliczania kosztów ustalonych zaliczkowo Nadwyżka wynikająca z rozliczenia poszczególnych rodzajów mediów (gdy naliczone zaliczki na poczet opłat bieżących w danym lokalu są większe od rzeczywistych kosztów) jest rozliczane w następujący sposób: a/ na pokrycie odsetek za nieterminowe płatności w okresie poprzedzającym wystąpienie nadwyżki, b/ na pokrycie zaległości w innych opłatach związanych z lokalem, c/ na pokrycie bieżących należności związanych z lokalem. 2. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu złożony w terminie 30 dni od daty doręczenia rozliczenia, nadwyżka jest mu wypłacana w wysokości pomniejszonej o kwotę należną Spółdzielni z tytułu opłat już wymagalnych. Spółdzielnia w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku przekaże kwotę nadpłaty na wskazany adres bądź numer konta bankowego. W przypadku nie złożenia wniosku w wyżej wymienionym terminie nadpłata zaliczana będzie na poczet opłat za użytkowanie lokalu. Do czasu pełnego wykorzystania nadpłat użytkownik lokalu nie reguluje bieżącej opłaty za użytkowanie lokalu i nie przysługuje mu roszczenie o zapłatę odsetek. 3. W przypadku niedopłaty (gdy naliczone zaliczki są mniejsze niż rzeczywisty koszt danego rodzaju przypadający na lokal) użytkownik lokalu zobowiązany jest do uregulowania zaległości w terminie do 30 dni od daty wystawienia rozliczenia. Od nieterminowej wpłaty Spółdzielnia naliczy odsetki w ustawowej wysokości. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie niedopłaty w ratach. Jeżeli raty zostaną uregulowane terminowo Spółdzielnia nie będzie naliczać odsetek niedopłaty. Rozdział XIV. Postanowienia końcowe. 22 Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą Nr 50 / 2013 w dniu r. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. i z tym dniem traci moc Regulamin Rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie uchwalony w dniu 28 października 2003 r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr 26/2003.

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI Na podstawie 154. ust. 3. statutu Spółdzielni mieszkaniowej Kuźniki, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Postanowienia ogólne 3. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW UMK UNIVERSITAS W TORUNIU TORUŃ 2008 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI W POZNANIU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI W POZNANIU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI W POZNANIU 1 1. Postanowienia ogólne 1.1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują: 1) koszty

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów wywozu odpadów oraz ustalania zaliczek z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie.

REGULAMIN. rozliczania kosztów wywozu odpadów oraz ustalania zaliczek z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie. REGULAMIN rozliczania kosztów wywozu odpadów oraz ustalania zaliczek z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie. Regulamin oparto na: Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne. 1. Zasady rozliczeń finansowych Spółdzielni z użytkownikami lokali zostały ustalone

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Strona 1 z 5. zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 32/2014 z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone:

Tekst jednolity. Strona 1 z 5. zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 32/2014 z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone: Tekst jednolity Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D" Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

R e g u l a m i n. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: R e g u l a m i n rozliczania kosztów gazu na cele ogrzewania i cele przygotowania ciepłej wody w budynkach posiadających lokalne kotłownie gazowe i ustalenia opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

R E G U L A M I N. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI R E G U L A M I N w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WITOLDA KASPERSKIEGO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA W KRAKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale http://www.chsm.com.pl/akty_regulaminy/regulaminy/regulamin_zasady_rozliczania_kosztow Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM Tekst przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 09.11.2015r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin został uchwalony w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa:

Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin został uchwalony w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa: R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy.

REGULAMIN. 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy. REGULAMIN Rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI /GZM/ SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 128/05/2012 z dnia 31.05.2012 r. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM DLA MŁODYCH. /tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Definicje. Art. 1

Rozdział I Definicje. Art. 1 Załącznik do Uchwały RN SBM Żoliborz z dnia 29-05-2012 Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i remontów w SBM Żoliborz. Podstawy prawne a/ Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (tekst jednolity) Świętochłowice, listopad 2015r 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne.str. 2 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Postawa prawna. 1. Postanowienia ogólne

Postawa prawna. 1. Postanowienia ogólne Postawa prawna - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami, - Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, - Ustawa z dnia 24.06.1994.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia Opłat za Lokale

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia Opłat za Lokale Spółdzielnia Mieszkaniowa Nr.ewid.R/RN/23 SM M-P Mistrzejowice-Północ w Krakowie Strona/stron 1/10 Os.Boh.Września 26 Wydanie I Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi REGULAMIN Regulamin Rozliczania Kosztów ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI W SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie Strona /stron 1/9 REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr.. z dnia 20.12.2016 r Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W NOWEJ RUDZIE Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I.

REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I. REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I. 1. 1) Regulamin ustala zasady określające koszty eksploatacji i

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Uchwała Rady Nr 10/IX/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Podstawa prawna: 62 ust.2

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE Treść regulaminu: I. Podstawa prawna II. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię: Załącznik do uchwały nr 2/7/2012 Rady Nadzorczej SM "ODJ" Kraków z dnia 17.12.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo