REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. J.I. KRASZEWSKIEGO W SOPOCIE

2

3 1 Rozdział I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1222). 3. Obowiązujący Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie. Rozdział II. Zasady ogólne 2 1. Podstawę rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali stanowi roczny plan gospodarczy, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. 2. Rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się w okresach rocznych pokrywających się z latami kalendarzowymi. 3. W przypadku zaistnienia w ciągu roku istotnych zmian, mających wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonywana jest korekta: a/ planu gospodarczego, b/ rozliczenia kosztów oraz wymiaru opłat za używanie lokali. 4. Po zakończeniu roku dokonywane jest rozliczenie wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Różnica między kosztami a przychodami zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w następnym roku. 5. Celem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest ustalenie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami: a/ eksploatacji podstawowej, b/ centralnego ogrzewania, c/ ciepłej wody, d/ zimnej wody i kanalizacji, e/ eksploatacji dźwigów osobowych, f/ wywozu nieczystości,

4 g/ energii elektrycznej, h/ podatku od nieruchomości, i/ wieczystego użytkowania gruntu, j/ ubezpieczenia majątku, k/ domofonów, l/ funduszu remontowego. 6. Poniesione koszty są podstawą ustalania stawek opłat za lokale Jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zależności od rodzaju kosztów są: - metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu, - metr kwadratowy powierzchni gruntu, - metr sześcienny dla wskazań urządzeń pomiarowych takich jak wodomierze, - kilowatogodzina dla wskazań liczników energii elektrycznej. Rozdział III. Zasady ogólne rozliczania kosztów nieruchomości 3 1. Koszty eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych są ewidencjonowane odrębnie na poszczególne nieruchomości i obejmują: a/ koszty związane bezpośrednio z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, b/ koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, c/ koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni. 2. Do kosztów bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu zalicza się: a/ koszty dostawy energii cieplnej, b/ koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków, c/ koszty wywozu nieczystości, d/ koszty konserwacji i naprawy domofonów. 3. Sposób rozliczenia ww mediów opisany jest w rozdziale V niniejszego regulaminu. 4. Sposób rozliczenia kosztów konserwacji i naprawy domofonów opisany jest w rozdziale VI niniejszego regulaminu. 5. Do kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych zalicza się wszelkie poniesione wydatki na utrzymanie części wspólnych danej nieruchomości, chociażby użytkownicy lokali bezpośrednio z tych części nie korzystali, a w szczególności:

5 3 a/ koszty utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku, b/ koszty konserwacji, drobnych napraw i przeglądów technicznych, itp., c/ koszty eksploatacji i konserwacji dźwigów, d/ koszty energii elektrycznej w częściach wspólnych (klatki schodowe, korytarze), e/ ubezpieczenie nieruchomości, f/ koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową, g/ podatki i opłaty publicznoprawne, w tym podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, h/ pozostałe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych nieruchomości. 6. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. Koszty eksploatacji, których nie da się bezpośrednio przypisać do danej nieruchomości, obciążają daną nieruchomość zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów (zakładowy plan kont) i rozliczane są na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w tych nieruchomościach. 7. Sposób rozliczenia kosztów energii elektrycznej w częściach wspólnych opisany jest w rozdziale V niniejszego regulaminu. 8. Sposób rozliczenia kosztów eksploatacji i konserwacji dźwigów osobowych opisany jest w rozdziale VII niniejszego regulaminu. 9. Sposób rozliczenia kosztów ogólnych zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową opisany jest w rozdziale VIII niniejszego regulaminu. 10.Sposób rozliczenia podatków i opłat publiczno-prawnych opisany jest w rozdziale IX niniejszego regulaminu. 11.Do kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni zalicza się w szczególności: a/ koszty utrzymania czystości i konserwacji terenów zielonych, placów zabaw i małej architektury, b/ koszty utrzymania czystości, odśnieżania, konserwacji chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ulic wewnętrznych osiedla, ogólnie dostępnych miejsc postojowych, c/ koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji infrastruktury Spółdzielni, d/ koszty energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego, e/ podatki i opłaty publiczno-prawne,

6 4 f/ koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji lokali służących do prowadzenia działalności administracyjnej, g/ koszty ubezpieczenia. 12.Koszty mienia Spółdzielni ewidencjonowane są ogólnie dla całego zasobu lokalowego i rozliczane są na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do ilości metrów kwadratowych (m 2 ) powierzchni użytkowej lokali położonych w danej nieruchomości. 13.Obowiązek pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni, poprzez wnoszenie opłat przez użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, dotyczy: a/ członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali, b/ osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, c/ członków Spółdzielni będących właścicielami lokali (w tym tych, którzy nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), d/ właścicieli lokali, niebędących członkami Spółdzielni (w tym tych, którzy nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), e/ właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych wyodrębnionych z zasobów Spółdzielni, f/ najemców lokali, g/ osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego. Rozdział IV. Rozliczanie odpisów na fundusz remontowy 4 1. Spółdzielnia, zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Celem tworzenia funduszu remontowego jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów remontów, do których zobowiązana jest Spółdzielnia, w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym. 2. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy Spółdzielni, poprzez wnoszenie opłat dotyczy: a/ członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali, b/ osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,

7 5 c/ członków Spółdzielni będących właścicielami lokali ( w tym tych, którzy nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), d/ właścicieli lokali, niebędących członkami Spółdzielni (w tym tych, którzy nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), e/ osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego. 3. Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy są ustalane według stawek w zł/m 2 powierzchni użytkowej lokalu określanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. (Stawki te mogą być zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości). 4. Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego jest prowadzona odrębnie dla każdej nieruchomości. 5. Koszt remontów mienia Spółdzielni jest ewidencjonowany ogólnie dla całego zasobu lokalowego i rozliczany na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali położonych w danej nieruchomości. 6. Koszty Remontów lokali użytkowych w najmie obciążają koszty eksploatacji i utrzymania tej działalności pomniejszając wynik z działalności gospodarczej. Rozdział V. Rozliczanie kosztów dostawy mediów 1. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody 5 1. Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są raz w roku na dzień 31 grudnia, a opłaty z tego tytułu podlegają rozliczeniu po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. 2. Rozliczenie kosztów c.o. przypadających na lokale mieszkalne dokonuje się proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej na podstawie obciążeń Spółdzielni przez dostawcę energii cieplnej. 3. Na obciążenia za koszty energii cieplnej składają się: a/ opłaty za centralne ogrzewanie (GJ/m 2 ), b/ opłaty za przesył (zł/m 2 ), c/ opłaty za moc zamówioną (zł/m 2 ), d/ uzasadnione inne opłaty za dostawy ciepła.

8 6 4. Koszty zużycia ciepłej wody są rozliczane w okresach nie dłuższych niż kwartalnych. 5. Lokale mieszkalne, wyposażone w wodomierze indywidualne, są rozliczane wg faktycznego zużycia ciepłej wody, ustalonego na podstawie wskazań wodomierzy i ceny podgrzania 1 m 3 wody wynikającej z obowiązujących przepisów. 2. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków 6 1. Koszty zużycia zimnej i ciepłej wody i kanalizacji są rozliczane w okresach nie dłuższych niż kwartał. 2. Lokale mieszkalne wyposażone w wodomierze indywidualne są rozliczane zgodnie ze wskazaniami wodomierzy. Opłata zaliczkowa przypadająca na dany lokal wynika z iloczynu ilości zimnej wody zużytej w poprzednim okresie rozliczeniowym i ceną za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków (1 m 3 ) określoną przez Radę Miasta Sopotu oraz kosztami podgrzania wody. 3. Szczegółowe zasady rozliczania zimnej i centralnej ciepłej wody dostarczanej do mieszkań w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie stanowią przedmiot Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. 3. Koszty wywozu śmieci 7 1. Koszty wywozu nieczystości bytowych i wielkogabarytowych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości. 2. Sposób rozliczania powyższej usługi i miesięczne opłaty za nią dla lokali mieszkalnych uzależnione są od aktualnie obowiązujących przepisów ogólnokrajowych regulujących kwestie dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi na terenie Gminy Miasta Sopotu. 3. Obliczanie wysokości opłaty za wywóz śmieci dla poszczególnych lokali mieszkalnych dokonywane będzie zgodnie z treścią stosownych uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni podejmowanych w oparciu o aktualne uchwały Rady Miasta Sopotu w tej sprawie.

9 7 4. Koszty dostawy energii elektrycznej do części wspólnych i oświetlenia zewnętrznego 8 1. Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia klatek schodowych i piwnic rozliczane są na podstawie odczytu zużycia energii wskazywanego przez liczniki energii elektrycznej znajdujące się na klatkach schodowych. 2. Koszty energii zużywanej do oświetlenia ulic oraz w hydroforniach są ewidencjonowane zbiorczo, natomiast rozliczane na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych w danej nieruchomości. 3. Podstawą wyliczenia stawki opłaty za zużycie energii na dany rok do celów określonych w ustępie 1 i 2 jest ubiegłoroczne zużycie energii na te cele i aktualna cena energii elektrycznej. Miesięczna opłata zaliczkowa przypadająca z tego tytułu na dany lokal, wynika z iloczynu kosztu zużycia przypadający na 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali i powierzchni danego lokalu. Rozdział VI. Koszty konserwacji i naprawy domofonów 9 1. Koszty konserwacji i naprawy domofonów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości wyposażonej w domofony. 2. Stawka opłat na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy domofonów ustalana jest wg rzeczywistych kosztów konserwacji i napraw, w oparciu o zawarte przez Spółdzielnię umowy i jest jednakowa dla każdego lokalu w danej nieruchomości niezależnie od jego powierzchni. 3. Koszt montażu nowych domofonów w danej nieruchomości oraz koszty ich modernizacji obciążają w całości ich użytkowników. 4. Rozliczenie kosztu montażu nowej instalacji następuje w 10 równych miesięcznych ratach, które nie muszą być rozliczone w roku kalendarzowym. Rozdział VII. Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów obejmują wydatki Spółdzielni na bieżącą obsługę eksploatacyjną tych urządzeń, nadzór techniczny nad nimi.

10 8 Do wydatków tych zalicza się w szczególności: a/ koszty konserwacji urządzeń dźwigowych, b/ opłaty za dozór techniczny dźwigów, c/ koszty energii elektrycznej, d/ koszty ubezpieczenia, e/ koszty napraw. 2. Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów są ewidencjonowane odrębnie dla każdej nieruchomości wyposażonej w dźwigi. 3. Koszty energii elektrycznej ustalone są na podstawie wskazań podliczników. 4. Koszty ubezpieczenia odnoszone są proporcjonalnie do poszczególnych nieruchomości oraz kosztów ogólnego zarządzania. 5. Suma kosztów eksploatacji i utrzymania dźwigów w danym roku oraz powierzchnia lokali obsługiwanych przez dźwigi mierzona w m 2 stanowi podstawę ustalenia miesięcznej stawki za użytkowanie dźwigów dla danego lokalu. Rada Nadzorcza może odrębną uchwałą zróżnicować stawki obowiązujące dla poszczególnych kondygnacji. Rozdział VIII. Koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową Do ogólnych kosztów zarządzania Spółdzielnią zalicza się wszystkie koszty ponoszone w celu właściwej obsługi mieszkańców i użytkowników lokali o różnym przeznaczeniu. 2. Koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią obejmują m.in.: a/ koszty wynagrodzenia wraz z narzutami, szkoleń, badań lekarskich, koszty bhp, ryczałty samochodowe pracowników i Zarządu, b/ obsługi informatycznej, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, c/ prowizje bankowe, d/ koszty materiałów biurowych, e/ koszty utrzymania, amortyzacji, konserwacji, drobnych napraw i wyposażenia budynku administracji, f/ koszty lustracji Spółdzielni, badania sprawozdań finansowych, g/ pozostałe koszty ogólne Spółdzielni, w tym koszty związane z obsługą i utrzymaniem organów Spółdzielni. 3. Koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią obciążają koszty gospodarki zasobami lokalowymi i rozliczane są zgodnie ze strukturą sprzedaży danego okresu na lokale mieszkalne i użytkowe.

11 9 4. Do ustalenia struktury sprzedaży Spółdzielni zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W strukturze tej spółdzielnia nie uwzględnia: przychodów z tytułu dostawy mediów (działalność tą jest rozliczana bezwynikowo) oraz pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych. Pozostałe przychody operacyjne to głównie jednorazowe wpłaty na pokrycie kosztów procesów sądowych lub inne przychody nie związane z podstawową działalnością Spółdzielni. Przychody finansowe to głównie odsetki od nieterminowych wpłat czynszowych oraz odsetki od lokat bankowych. Rozdział IX. Rozliczanie z tytułu podatków i obciążeń publiczno - prawnych Podatek od nieruchomości Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany odrębnie dla każdej nieruchomości w podziale na: a/ podatek od części gruntowej i budynkowej, wchodzącej w skład nieruchomości, b/ inne podatki lokalne. 2. Obciążenia poszczególnych lokali podatkiem od nieruchomości dokonywane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 3. Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza powodująca wzrost podatku od nieruchomości, to wzrost ten obciąża tylko ten lokal. 4. Wysokość miesięcznych zaliczek z tytułu podatku od nieruchomości ustala się w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki podatku od nieruchomości określane przez Radę Miasta Sopotu. 5. Właściciel lokalu stanowiącego odrębną własność rozlicza się z tytułu podatku od nieruchomości lokalowej indywidualnie. Natomiast koszty podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni stanowią element kalkulacyjny opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. 6. Koszty podatku od nieruchomości mienia Spółdzielni stanowią element kalkulacyjny opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

12 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. 2. Obciążenia poszczególnych lokali opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu dokonywane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 3. Właściciel lokalu stanowiącego odrębną własność, będący współużytkownikiem wieczystym gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, w której lokal ten jest położony, rozlicza się indywidualnie. Natomiast koszty opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie Spółdzielni ustalane są w sposób określony w ust Koszty opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie Spółdzielni, stanowią element kalkulacyjny opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, ustalane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej wszystkich lokali. 5. Wysokość miesięcznych zaliczek w tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustala się w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę wynikającą z decyzji o jej wymiarze Prezydenta Miasta Sopotu. Rozdział X. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Opłata z tytułu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej ustalana jest w oparciu o roczny plan tej działalności zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 2. Koszt działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej oraz sportowej i rekreacyjnej obejmują koszty związane z prowadzeniem, organizacją, obsługą działalności świadczonej na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin. 3. Do kosztów tej działalności zalicza się między innymi: a/ wydatki związane z organizacją imprez, b/ koszty wynagrodzeń wraz z narzutami oraz szkoleń, badań lekarskich i koszty bhp pracowników zatrudnionych przy prowadzeniu tej działalności, c/ koszty obsługi informatycznej i usług telekomunikacyjnych, d/ koszty materiałów biurowych, amortyzacji i wyposażenia pomieszczeń związanych z tą działalnością,

13 11 e/ koszty remontów, konserwacji, drobnych napraw i koszty utrzymania pomieszczeń, f/ inne wydatki związane z prowadzoną działalnością. 4. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną poprzez wnoszenie wyodrębnionej opłaty w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. 5. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności w przypadku, o którym mowa wyżej. 6. Przychody z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej mogą być zasilane dodatkowo środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji, darowizn, itp. 7. Nadwyżka kosztów nad przychodami z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej może być pokryta z dochodu Spółdzielni z działalności gospodarczej. Rozdział XI. Ustalanie opłat za używanie lokali Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczane są w sposób umożliwiający ustalenie opłat za użytkowanie poszczególnych lokali z podziałem na: a/ opłaty zależne od Spółdzielni, b/ opłaty niezależne od Spółdzielni. 2. Do opłat zależnych od Spółdzielni zalicza się: 1/ opłaty z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w tym: a/ na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania w częściach przypadających na lokale, b/ na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych; c/ na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni, d/ na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania Spółdzielnią, 2/ odpisy na fundusz remontowy, 3/ opłaty za działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

14 12 3. Do opłat niezależnych od Spółdzielni zalicza się w szczególności: a/ opłatę za dostawę i zużycie ciepła na cele centralnego ogrzewania, b/ opłatę za dostawę i zużycie ciepła do podgrzania wody użytkowej, c/ opłatę za dostawę i zużycie wody zimnej oraz odprowadzanie ścieków, d/ opłatę za energię elektryczną w częściach wspólnych i oświetlenie terenu, e/ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, f/ podatek od nieruchomości, g/ opłatę za wywóz śmieci, h/ opłatę za eksploatację i konserwację dźwigów, i/ opłatę za konserwację i naprawę domofonów. 4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pkt. a f wnoszone są w formie zaliczek ustalonych na podstawie kalkulacji szczegółowych i podlegają rozliczeniu. 5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pkt. g i ustalane są według rzeczywistych kosztów, w oparciu o zawarte przez Spółdzielnię umowy lub odrębne przepisy prawa Opłaty wnoszone do Spółdzielni przez użytkowników lokali mieszkalnych ustalane są corocznie w planie gospodarczym, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej. 2. Podstawą do ustalenia wysokości opłat za użytkowanie lokali jest kalkulacja kosztów gospodarki zasobami lokalowymi danej nieruchomości, z uwzględnieniem wyniku finansowego roku poprzedniego, pożytków uzyskanych z części wspólnych danej nieruchomości oraz kalkulacja stawek opłat jednostkowych. 3. Stawki eksploatacji za użytkowanie lokali mogą być zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości. 4. Obowiązek wnoszenia opłat powstaje od daty uzyskania prawa użytkowania lokalu bez względu na tytuł prawny (akt notarialny, umowa), do dnia fizycznego opróżnienia lokalu, z zastrzeżeniem ust. 5, ust. 6 i ust W przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu i przekazania lokalu do Spółdzielni: a/ od 1 do 15 dnia miesiąca okres naliczeń opłat w pełnej wysokości obejmuje naliczanie do końca miesiąca poprzedzającego przekazanie lokalu;

15 13 b/ od dnia miesiąca naliczenie opłat w pełnej wysokości obejmuje naliczenia za cały miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie lokalu. Przyjmuje się, że każdy miesiąc ma 30 dni. 6. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego od Spółdzielni: a/ od 1 do 15 dnia miesiąca użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłaty w pełnej wysokości za cały miesiąc, w którym nastąpiło nabycie lokalu, b/ od dnia miesiąca użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłaty w pełnej wysokości od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Przyjmuje się, że każdy miesiąc ma 30 dni. 7. W przypadku zmiany użytkownika lokalu mieszkalnego w wyniku zbycia lub nabycia w sposób inny niż określony w ust. 5 i ust. 6 wnoszenie opłaty za lokal obowiązuje na zasadach określonych w ust. 5 (dotyczy poprzedniego użytkownika) i ust. 6 (dotyczy nowego użytkownika). Wyjątek stanowi rozliczenie kosztów z tytułu zaliczkowo wnoszonych przez zbywcę opłat za wodę, centralne ogrzewanie, gaz, energię elektryczną w częściach wspólnych, które w przypadku braku oświadczeń, o których mowa w ust. 8 rozlicza się do dnia wydania lokalu (data określona w kacie notarialnym lub data zawarcia umowy) do wysokości naliczonych zaliczek z tego tytułu. 8. W przypadku złożenia do Spółdzielni oświadczeń przez strony umowy sprzedaży co do sposobu rozliczenia wnoszonych zaliczek opłat za wodę, centralne ogrzewanie, gaz energię elektryczną w częściach wspólnych postanowienia ust. 7 nie mają zastosowania Opłata miesięczna na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi za użytkowanie lokalu określone jest odrębnie dla każdego lokalu, przy uwzględnieniu jego powierzchni użytkowej lub innych jednostek rozliczania, stanowiących podstawę rozliczenia. 2. Opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych wnoszone są z góry do 15 dnia danego miesiąca. 3. Za opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych solidarnie z użytkownikiem odpowiadają wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące w danym lokalu, za wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

16 14 4. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 3 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. 5. Opłaty za używanie lokali mieszkalnych pobierane są bez względu na fakt zamieszkiwania czy zameldowania kogokolwiek w danym lokalu od osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. 6. Opłaty w zakresie zasobów użytkowych wnoszone są w terminach określonych w wystawionych fakturach VAT. 7. Terminem spełnienia świadczenia jest data wpływu należności na rachunek bankowy Spółdzielni lub wpłata w kasie Spółdzielni. 8. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia nalicza ustawowe odsetki za zwłokę od pierwszego dnia po terminie wymagalności. Jednak w wypadku dokonania wpłaty do końca danego miesiąca odsetki za opóźnienie płatności nie są pobierane. 9. W przypadku braku możliwości określenia tytułu wpłaty, Spółdzielnia dokonaną wpłatę zaliczy na poczet najdalej wymaganych należności z tytułu: a/ spłaty rat za wodomierz, b/ zaległości w opłatach za lokal, w tym kosztów dodatkowych poniesionych przez Spółdzielnię w związku z powstałymi zaległościami (np.: koszty windykacji, koszty sądowo-komornicze), c/ bieżących opłat za lokal (eksploatacja, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda itp.), d/ innych zobowiązań wobec Spółdzielni, e/ naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za lokal. Rozdział XII. Zróżnicowanie wysokości opłaty miesięcznej za używanie lokali. Zróżnicowanie wysokości opłat ze względu na tytuł prawny do lokalu; Wysokość opłaty miesięcznej za użytkowanie lokalu jest zróżnicowana w zależności od tytułu prawnego do zajmowane lokalu. 2. Członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze prawo do lokalu, w opłacie miesięcznej jest zobowiązany pokrywać koszty gospodarki zasobami lokalowymi, w tym wnosić odpis na fundusz remontowy.

17 15 3. Osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zobowiązany ponosić opłaty miesięczne jak w ust. 2 bez uwzględnienia zmniejszających tę opłatę pożytków i innych przychodów uzyskanych na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni. 4. Członek Spółdzielni będący właścicielem lokalu jest zobowiązany ponosić opłaty miesięczne jak w ust. 2, pomniejszone o przypadającą na jego lokal opłatę z tytułu podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntu. 5. Właściciel lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, jest zobowiązany wnosić opłaty miesięczne jak w ust. 4 bez uwzględnienia zmniejszających tę opłatę pożytków i innych przychodów uzyskanych na pokrycie kosztów gospodarki zasobami lokalowymi Spółdzielni. Ponadto jest on zobowiązany uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. 6. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Opłaty dla osób zajmujących lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu; Zarząd Spółdzielni ustala wysokość miesięcznej opłaty w zł/m 2 powierzchni użytkowej zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu w zakresie składników opłat, których wysokość ustala Spółdzielni. 2. Opłaty niezależne od Spółdzielni ustalane są w wysokości rzeczywistych kosztów przypadających na dany lokal. 3. Opłaty dla osób zajmujących lokal mieszkalny bezumownie są ustalane na analogicznych zasadach jak w 19 pkt. 1 i pkt. 2. Opłaty dla osób, które mają zawarte umowy najmu i dzierżawy zasobu użytkowania; 20 Najemcy lokali użytkowych, dzierżawcy gruntów i powierzchni reklamowych oraz innych składników zasobu użytkowego są zobowiązani do wnoszenia opłat, zgodnie z zawartą umową, w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni.

18 Rozdział XIII. Zasady rozliczania kosztów ustalonych zaliczkowo Nadwyżka wynikająca z rozliczenia poszczególnych rodzajów mediów (gdy naliczone zaliczki na poczet opłat bieżących w danym lokalu są większe od rzeczywistych kosztów) jest rozliczane w następujący sposób: a/ na pokrycie odsetek za nieterminowe płatności w okresie poprzedzającym wystąpienie nadwyżki, b/ na pokrycie zaległości w innych opłatach związanych z lokalem, c/ na pokrycie bieżących należności związanych z lokalem. 2. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu złożony w terminie 30 dni od daty doręczenia rozliczenia, nadwyżka jest mu wypłacana w wysokości pomniejszonej o kwotę należną Spółdzielni z tytułu opłat już wymagalnych. Spółdzielnia w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku przekaże kwotę nadpłaty na wskazany adres bądź numer konta bankowego. W przypadku nie złożenia wniosku w wyżej wymienionym terminie nadpłata zaliczana będzie na poczet opłat za użytkowanie lokalu. Do czasu pełnego wykorzystania nadpłat użytkownik lokalu nie reguluje bieżącej opłaty za użytkowanie lokalu i nie przysługuje mu roszczenie o zapłatę odsetek. 3. W przypadku niedopłaty (gdy naliczone zaliczki są mniejsze niż rzeczywisty koszt danego rodzaju przypadający na lokal) użytkownik lokalu zobowiązany jest do uregulowania zaległości w terminie do 30 dni od daty wystawienia rozliczenia. Od nieterminowej wpłaty Spółdzielnia naliczy odsetki w ustawowej wysokości. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie niedopłaty w ratach. Jeżeli raty zostaną uregulowane terminowo Spółdzielnia nie będzie naliczać odsetek niedopłaty. Rozdział XIV. Postanowienia końcowe. 22 Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą Nr 50 / 2013 w dniu r. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. i z tym dniem traci moc Regulamin Rozliczania kosztów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie uchwalony w dniu 28 października 2003 r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr 26/2003.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Postanowienia ogólne 3. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D" Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA W KRAKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi REGULAMIN Regulamin Rozliczania Kosztów ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI W SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I.

REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I. REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I. 1. 1) Regulamin ustala zasady określające koszty eksploatacji i

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE Treść regulaminu: I. Podstawa prawna II. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM DLA MŁODYCH. /tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S. Leszczyńskiego 7 tel. 59 843-25-16 fax 59 843-21-22 *************************************************************************** REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w spółdzielni W oparciu o przepisy: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Podstawa prawna : -Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os. Boh. Września 26 Nr. ewid. R/RN/23 Strona/stron 1/10 Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie Zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ 1. Zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową 2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową 3. Zasady wnoszenia opłat przez właścicieli lokali 4. Zasady rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W LWSM ZASPA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU Nazwa dokumentu: Regulamin gosparki finansowej Strona 1 / 11 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 35/2015 Rady Nadzorczej z dnia 09.07.2015 r. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. Postanowienia ogólne 1.1.Członkowie Spółdzielni obowiązani

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Tekst jednolity załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy określa zasady: 1. Regulamin ustala zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI U C H W A Ł A Nr 21/03/04 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 02 marca 2004 roku, prot. 2/04, w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM ENERGETYK I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.04.2019r. z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin opracowano w oparciu o:

R E G U L A M I N. Regulamin opracowano w oparciu o: R E G U L A M I N Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone Aneksem Nr 1 rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, lokalami stanowiącymi mienie innych osób i lokalami użytkowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje:

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje: Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie

R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z:

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z: R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ROZDZIAŁ I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC w ŁODZI I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Regulamin. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk we Wrocławiu. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Opłaty wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są uiszczać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243, poz. 2441 z 2004 r. z późn. zm.) ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LWSM nr 1/2015 z dnia 26.01.2015

R E G U L A M I N. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LWSM nr 1/2015 z dnia 26.01.2015 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LWSM nr 1/2015 z dnia 26.01.2015 R E G U L A M I N kalkulacji i rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz

Bardziej szczegółowo

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE Warszawa, dnia 13.05.2013 r. R E G U L A M I N Spółdzielnii Mieszkaniowej "Ksawerów" dot. rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali. Regulamin opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

(Niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 25.09.2013 r. uchwałą nr 148/18/493/2013)

(Niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 25.09.2013 r. uchwałą nr 148/18/493/2013) REGULAMIN rozliczania przez Spółdzielnię Mieszkaniową Krowodrza kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. (Niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN.

REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN. REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN. 1 Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z lokali w zasobach SMPN. 2 1. Każdy użytkownik lokalu znajdującego się w zasobach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Treść zarządzenia zamieszczona jest na wewnętrznych stronach intranetu ZGM.

Treść zarządzenia zamieszczona jest na wewnętrznych stronach intranetu ZGM. NO-0210-26/09 ZARZĄDZENIE NR 26/09 Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowe w Legnicy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo